Está en la página 1de 37

Sesin 1 O/A docente como orador/a

OBXECTIVOS
Reflexionar sobre a importancia das habilidades comunicativas non s como instrumento de traballo, senn tamn como desenvolvemento profesional e de relacin social. Comprobar os coecementos e tcnicas utilizadas. Mellorar as habilidades comunicativas a travs de actitudes que facilitan a relacin cos interlecutores.

O/A profesional do ensino

Das sas habilidades de comunicacin dependen a eficacia da sas accins na aula:


A transmisin de coecementos.
A coordinacin de interaccins entre os membros do grupo. A creacin dun clima axeitado de aprendizaxe

As capacidades comunicativa

Non son innatas, estas capacidades poden desenvolverse con Coecementos Tcnicas Recursos Prctica

A competencia comunicativa
Implica desenvolver distintas habilidades:
Analizar o contexto de comunicacin para adaptalo a cada situacin. Controlar a expresin corporal non verbal. Utilizar recursos para captar e manter a atencin do grupo Estruturar a mensaxe Usar un modelo de linguaxe correcto e apropiado.

Intelixencia Comunicativa

As habilidades comunicativas son parte da intelixencia emocional e son determinantes tanto para o desenvolvemento persoal como para a relacin social. Das oito intelixencias multiples definidas por Howard Gardner, catro teen relacin directa coas habilidades comunicativa.

Intelixencias relacionadas coas habilidades comunicativas

Intelixencia intrapersoal. Intelixencia interpersoal.

Intelixencia corporal.
Intelixencia lingstica.

INTELIXENCIA INTRAPERSOAL

Permtenos entendernos a ns mesmos/as. a capacidade de construir unha percepcin precisa respecto de s mesmo/a e de organizar e dirixir a propia vida en coherencia coas propias emocins. Incle a autodisciplina, a autocomprensin e a autoestima.

INTELIXENCIA INTERPERSOAL

Capacidade que permite entender as/aos demis e interactuar con elas/es. Serve para desfrutar das amizades e das relacins familiares, para traballar en equipo e solucionar con eficacia os conflitos interpersoais. Incle a sensibilidade ante as expresins faciais, a voz, os xestos, as posturas e a habilidade para respostar ante unha persoa ou unha situacin deteminada.

INTELIXENCIA CORPORAL (intelixencia cinestsica)

a capacidade de utilizar o propio corpo para expresar ideas e sentimentos, xogar, realizar actividades ou resolver problemas. Incle habilidades motrices e manuais as como o uso de instrumentos para transformar elemento, coordinacin, destreza, equilibrio, flexibilidade, forza e velocidade.

INTELIXENCIA LINGSTICA

Capacidade de usar as palabras de maneira efectiva, de xeito oral ou escrito. Incle a fluidez verbal e o dominio da sintaxis, a fontica, a semntica e os usos pragmticos da linguaxe (retrica, nemotcnica, recursos de explicacin e uso da metalinguaxe).

Avalindome

Unha/un docente boa/b comunicador :


Consciente da importancia da expresin oral como instrumento de traballo e de relacin social Participa nas reunins sen sentirse observada/o nin avaliada/o, dicir, concntrase na mensaxe Confa nas relacins cooperativas Escoita aos demis e adapta as intervencins ao pblico Recoece as obxeccins como unha oportunidade para comprobar se os demis comprenden as sas explicacin e, Xestiona as sas conversas profesionais para que resulten cordiais e efectivas.

Mellorar as habilidades comunicativas

Que podemos facer para que o noso discurso resulte interesante aos nosos alumnos e alumnas? Que aspectos son tiles para intervir nunha reunin? Como podemos manter unha relacin cordial cun/ha alumno/a conflictivo/a e vez cos seus pais?

A mellora das habilidades comunicativa.

Fundamentase en tres accins: Observar

Planificar
Prcticar

Accins para a mellora das habilidades comunicativas:

OBSERVAR Facilita a avaliacin, a toma de decisins e a mellora constante.

Accins para a mellora das habilidades comunicativas: Observar

Primeiro
Coecer ao mximo os compoentes da nosa actividade docente como situacin comunicativa: Pblico destinatario ( como son os nosos alumnos? Que coecementos e intereses teen? Como se expresan?...)

Lugar (que condicins rene a aula onde se impartirn as clases? Posibilidades de distribucin do mobiliario, posibilidade de usar medios audiovisuais...).

A materia, os obxectivos didcticos e a metodoloxia mis axeitada.

Accins para a mellora das habilidades comunicativas: Observar

Segundo Manter unha actitude observadora durante o desenvolvemento das sesins. (reaccins dos alumnos e alumnas, consecucin dos nosos obxectivos....) Poderemos comprender como se entenden as nosas mensaxes, que a capacidade de atencin ten un lmite, que a nosa actitude infle na cantidade e calidade das participacins do alumnado, etc....

Accins para a mellora das habilidades comunicativas: Observar

Terceiro Observar, sempre que sexa posible, a outras persoas falando en pblico ou levando unha sesin. Non hai unha soa maneira de comunicarse. Prestar atencin ao estilo, os recursos que empregan outros comunicadores: como captan a atencin?, como fan as ideas na sa intevencin,? como se moven?....

Accins para a mellora das habilidades comunicativas: Planificar

Jerry Lewis (actor): Levoume sete horas preparar a mia mellor improvisacin

Accins para a mellora das habilidades comunicativas:

PLANIFICAR
Permite resolver con mis enerxa e concentracin calquera imprevisto.

Accins para a mellora das habilidades comunicativas Planificar

Tan importante como as ideas a forma en que se expresan Mensaxe que queremos transmitir. Cantidade de informacin. Orden de exposicin (estruturar). Adecuacin da linguaxe. Recursos a utilizar para captar a atencin.

Accins para a mellora das habilidades comunicativas Practicar

Influencia cultural O feito de falar en pblico debera forma parte da vida coti nunha sociedade democrtica na que o/as cidadans e cidads asisten con frecuencia a unha reunin de vecios , unha asamblea ou un pleno no concello...

Accins para a mellora das habilidades comunicativas

PRACTICAR Permite conseguir seguridade e fluidez nas nosas intervencins e ofrece a oportunidade para introducir correccins e melloras.

Accins para a mellora das habilidades comunicativas Practicar

Participar nas reunins de traballo Intervir en coloquios ou debates Presentar algunha comunicacin en congresos, seminarios, xornadas....

Preparar pequenos discursos para eventos familiares ou profesionais .... Participar nunha sociedade democrtica poer en prctica as nosas habilidades comunicativas

Accins para a mellora das habilidades comunicativas: Observar

Finalmente Observar as nosas propias intervencins, para poer en prctica recursos, valorar o xito que conseguimos con eles, analizar os nosos fallos.... Aproveitar as posibilidades de grabar unha clase en video para observarse Solicitar a algn compaeiro/a que opine sobre algunha das nosas intervencins nunha reunin de departamento....

AVALINDOME actividade 3:

Posibles situacins son:

Empurraronme ao escenario para que dixera unhas palabras. Non me comunicaron con antelacin que tia que presentar o clausurar o acto Non saba que habera tanta xente Non coecia o lugar Era a primeira vez que va a esa xente Preparei unha sesin de 2 horas e s tina 1 Preparei a utilizacin de recursos tcnicos e non funcionaron ....

AVALINDOME actividade 3:

Probablemente as distintas situacins que se vos plantexaron teran que ver con que non tia suficiente informacin sobre a situacin ou algns factores non estaban baixo o seu control, dicir, faltou planificacin

Accins para a mellora das habilidades comunicativas Practicar

ACTITUDES COMUNICATIVAS Actitude: un estado interno de predisposicin que permite actuar de determinada maneira ante un fnomeso ou feito. Revelanse a travs de: A mirada A posicin Os xestos O ton de voz O estilo da linguaxe ....

Accins para a mellora das habilidades comunicativas ACTITUDES COMUNICADORAS

NATURALIDADE, SER UNHA/UN MESMA Non sobreactuar, evitar sobreactuacins

Ex. mostrar seguridade non mostrarse arrogante

Accins para a mellora das habilidades comunicativas ACTITUDES COMUNICADORAS

HONESTIDADE, SINCERIDADE Non enganar nin esaxerar

A capacidade de aprendizaxe vital nica, todas as experiencias vitais son experiencias de aprendizaxe

Accins para a mellora das habilidades comunicativas ACTITUDES COMUNICADORAS

INTERESE E IMPLICACIN Mostrar motivacin polo tema e interese polos destinatarios respondendo s expectativas do grupo Centrarse en dar respostas, non en expoer o que eu levo preparado

Accins para a mellora das habilidades comunicativas ACTITUDES COMUNICADORAS

SEGURIDADE E ASERTIVIDADE Afirmar con conviccin. Expresar as opinins propias sen agredir nin ofender. Evitar excusas e as desculpas.

Accins para a mellora das habilidades comunicativas ACTITUDES COMUNICADORAS

CREDIBILIDADE Confiar en s mesma/o e na mensaxe

Accins para a mellora das habilidades comunicativas ACTITUDES COMUNICADORAS

RESPECTO CARA S PERSOAS


Non acusar nin desacreditar a ningun. Ser breve: pensar nas/os ointes, non cansalas/os respectar os seus tempos.

Accins para a mellora das habilidades comunicativas ACTITUDES COMUNICADORAS

CLARIDADE
Comunicar directamente; usar unha linguaxe clara. Evitar a complexidade, as divagacins, as xeralizacins.

Accins para a mellora das habilidades comunicativas ACTITUDES COMUNICADORAS

EMOTIVIDADE

Mostrar sentimentos positivos, falar de sentimentos e chegar aos sentimentos dos demais. (os estados emocionais se transmiten no proceso comunicativo)
Sintonizar coas emocins do grupo e cos seus momentos.

Conclusins
Cantos mis elementos coezamos da situacin comunicativa, mellor poderemos preparar e realizar a intervencin estando mis preparados para solucionar imprevistos.

Observar antes e durante o proceso de comunicacin ( planificar o que quero tansmitir, como, cando, que recursos utilizarei... )implica encarar o proceso con actitudes positivas, porque teo a seguridade de ter posto todo da mia parte para que salga ben, tentando en todo momento dar resposta as necesidades dos destinatarios/as e participando das aprendizaxes. A prctica axilizar e optimizar estes procesos comunicativos, para poder resolver imprevistos con maior seguridade e eficacia ao longo da mia vida.

Moitas grazas!!!

A proxima sesin: A comunicacin na aula