Está en la página 1de 2

LE G!

"

Se*+ntica 1ER. CICLO

P a-*+tica

Sentid! del te&t! Inferencia Genrica (identificacin del Gne ! di"c# "i$!% Idea Gl!/al Pa ate&t!"' t(t#l!" P! tada C!nt ata,a C!5e encia Edit! P+ af! ial E"t acin !fa Il#"t de inf! *acin P Bl!1#e !cedencia. C!l#*na P !cedencia 0 f#ente. )+ -ene" Di*en"in' e",aci! E"1#e*a" Tie*,! Di*en"in inte ,e "!nal (1#ine"% En#nciad! 3en#nciata i!. Antici,a la intencin del a#t! Infe encia" ! -ani2aci!nale" 0 (5i,te"i"% -en ica" Infe encia" te&t#ale"

Sit#acin G a*+tica ABORDAJE PARA LA CONSTRUCCIN DE INFERENCIAS C!*#nicati$a P !- e"in 2DO.CICLO C!5e"in Te*+tica (Te*a3Re*a% Len-#a en #"! en "#" En#nciata i! Inferencia Inferencia di"tint!" c!nte&t!" En#nciad! textual discursiva Refe ente" Te&t! 7#lic! De(ctic!" Cadena" )ac !"e*+ntica )ac !, a-*+tica L6dic! L&ica" Lect# a F! *al identificacin del te*a -l!/al intencin del a#t! del te&t! P. Pe "!nale" P. De*!"t ati$!" P. C!*,a ti

P. Lineal P. Te*a C!n"tante P. Te*a 9a iad! 3ER. CICLO (:i,e te&t!% P. De"a !ll! de #n e*a P. Salt! te*+tic!

Ni$ele"' Se*+ntic! P a-*+tic! Inferencias Lin-8("tic! Organizacionales G a*atical (! -ani2acin del te&t! de"de la "#,e e"t #ct# a% F!n!l-ic! 4! -ani2acin -l!/al ("ec#encia" ! -ani2aci!nale"% 4e"t ate-ia" "#,e e"t #ct# ale"' ,+ af!3e"t !fa3/l!1#e" de inf! *acin3c!l#*na"3e"1#e*a"3 Infe encia" di"c# "i$a" Infe encia" en#nciati$a" Infe encia" l&ica" 0 4inte elacin ent e idea" , inci,ale"' ca#"alidad3c!*,a acin3 efe enciale" de"c i,cin3"ec#encia"3, !/le*a"3"!l#cin Inferencias Enunciativas' 4identifica "it#acin de en#nciacin ( elaci!ne" de f#e 2a' en#nciad! 3en#nciata i!3 efe ente% 4c!n"t #i la i*a-en del en#nciad! ' (/6"1#eda de ,i"ta 0 de $!ce" en#nciad! a"% 4,#nt!" de $i"ta en el te&t!

(, !ta-!ni"ta3!,!nente% Inferencias textuales# 4l&ica"' cadena" "e*+ntica" 4, !- e"in te*+tica' te*a3 e*a