Está en la página 1de 36

Kho lun tt nghip i hc Chng 3. ng dng E-MA t!

"n #ng $
CHNG III
NG DNG E-MAN TRN MNG NGN CA VNPT
3.1 GII THIU MNG TH H SAU NGN
3.1.1 Tng quang v mang th h sau NGN
Trong nhiu nm qua, nn cng nghip vin thng phi i mt vi
nhng thch thc, l vn cn phi pht trin v cn phi s dung cng
ngh nn tng nhu th no gip cc nh khai thc duy tr canh tranh khi
tnh hnh ton cu ho gia tng. Cc mang th h sau (Next Generation
Network - NGN) vi kin trc mang hn hop tn dung y cng ngh
tin tin cho c vic cung cp djch vu mi tin loi, lm gia tng loi nhun cng
nhu gim bt cc chi ph u tu cho cc nh khai thc.
Mt chin luoc pht trin nhjp nhng t mang hin tai sang NGN l
cn gim thiu chi ph u tu giai oan chuyn tip ng thi sm tn dung
uoc nhng phm cht ca kin trc mang mi. Tuy nhin, bt ky buc i
no uoc tin hnh th rt cuc vn pht trin dua trn chuyn mach gi. Bt
ky gii php no uoc lua chon th mang mi vn cng tn tai vi cc cng
ngh mang c trong nhiu nm ti.
Mang NGN uoc jnh ngha l mang c ha tng thng tin duy nht dua
trn cng ngh chuyn mach gi, trin khai cc djch vu a dang, nhanh
chng, p ng su hi tu gia thoai v d liu, gia c jnh v di ng. Mang
NGN thuc hin qun l mang mt cch tu ng, tp trung, on gin v h tro
tnh cuc linh hoat.
3.1.2 [nh ngha v NGN ca ITU-T Y.2001
Mang th h sau NGN (Next Generation Network) l mang dua trn
chuyn mach gi c kh nng cung cp cc djch vu vin thng v s dung
cc cng ngh chuyn ti bng rng, h tro QoS v trong vic cung cp
cc djch vu c lp vi cc cng ngh lin quan n chuyn ti. H tro ngui
s dung lua chon djch vu m khng phu thuc vi mang v v nh cung cp
djch vu. NGN h tro kh nng di ng tao iu kin cung cp djch vu moi
lc, moi noi.
Cc c trng ca mng th h sau - NGN
%ng &'n (h) Kho* +in t, -i.n th/ng 52
Kho lun tt nghip i hc Chng 3. ng dng E-MA t!"n #ng $
- on gin ho cu trc mang. Mang phn thnh cc lp: lp djch vu,
lp iu khin, lp truyn ti v lp truy nhp.
- Mt ha tng chung, cng ngh chuyn mach gi, c kh nng kt ni
vi nhiu mang truy nhp khc nhau.
- Cu trc m
- H tro QoS v cc yu cu v bo mt
- m bo tuong thch kt ni vi cc mang hin c
- C kh nng cung cp cc djch vu truyn thng cng nhu cc djch vu
mi
- Cung cp a djch vu, cc djch vu tch hop thoai, d liu v hnh nh.
3.1.3 Cu trc mang th h sau NGN
Mang th h sau NGN uoc phn thnh 4 lp tch bit thay v tch hop
thnh mt h thng nhu cng ngh chuyn mach knh hin nay: Lp ng
dung/ djch vu - Application/Service Layer, lp iu khin - Control Layer, lp
chuyn ti djch vu -Service Transport Layer, lp truy nhp - Service Access
Layer. M hnh mang th h mi uoc m t trong hnh 3.1.
Hnh 3.1 Cu trc mng NGN
%ng &'n (h) Kho* +in t, -i.n th/ng 53
Kho lun tt nghip i hc Chng 3. ng dng E-MA t!"n #ng $
Mt s thit b trong mng th h mi - NGN
Softswitch - Chuyn mch mm
- X l bo hiu iu khin cuc goi trong mang chuyn mach gi.
- X l tn hiu gim st trang thi cuc goi
- iu khin v thuc hin kt ni vi cc thit bj cng AG/TG/SG
- Trao i bo hiu/ iu khin vi cc Softswitch khc.
Signaing Gat!way - C"ng t#n hi$u %&o hi$u
Cung cp kt ni bo hiu gia mang NGN (Softswitch) v PSTN (SS7).
'S(N) (cc!ss Gat!way - C"ng truy nh*+
- Kt ni vi PSTN qua giao din V5.2 l gii php truc mt.
- Kt ni vi mang chuyn mach gi MAN
- Nhn tn hiu iu khin t Softswitch qua giao thc H.248
- Gi ha tn hiu thoai
- Kt ni truc tip vi thu bao POTS, xDSL, Ethernet
,run- Gat!way - C"ng trung -.
- Cung cp giao din trung k E1 hoc STM gia NGN v PSTN
- Thit lp kt ni do Softswitch iu khin
- Gi ha tn hiu thoai
- Tham gia truyn ti luu luong thoai PSTN vi NGN
(++ication S!r/!r - '&y ch0 1ng 23ng
- Cung cp cc ng dung v cc djch vu gi trj gia tng (VAS)
- Cung cp cc djch vu contents
3.1.4 Kt ni mang NGN vi mang hin tai
3.1.4.1 Kt ni vi mng PSTN
Kt ni mang NGN vi mang PSTN hin tai uoc thuc hin thng qua
thit bj ghp lung trung k (Trunking Gateway-TGW) mc nxE1 v bo hiu
s 7.
%ng &'n (h) Kho* +in t, -i.n th/ng 54
Kho lun tt nghip i hc Chng 3. ng dng E-MA t!"n #ng $
Cc thit bj Trunking gateway c tnh nng chuyn tip cc cuc goi
thoai tiu chun 64kb/s hoc cc cuc goi thoai VOP qua mang NGN.
im kt ni uoc thuc hin tai tng i Host hoc tandem ni hat v
tng i gateway quc t nhm gim cp chuyn mach, gim chi ph u tu
cho truyn dn v chuyn mach ca mang PSTN v tn dung nng luc
chuyn mach ca mang NGN. i vi mang PSTN, mang NGN s ng vai
tr nhu h tng i Transit quc gia ca mang PSTN cho cc djch vu thoai
tiu chun 64kb/s .
Cc cuc thoai lin tinh tiu chun 64kb/s lin tinh hoc quc t t cc
tng i Host PSTN s uoc chuyn tip qua mang NGN ti cc Host khc
hoc ti tng i gateway quc t.
3.1.4.2 Kt ni vi mng Internet
Kt ni mang NGN vi trung tm mang nternet SP v AP uoc thuc
hin tai node ATM/P quc gia thng qua giao tip mc LAN. Tc cng
LAN khng thp hon tc theo chun Gigabit Ethernet (GbE). Nu trung tm
mang khng cng vj tr t node ATM/P quc gia th s dung kt ni LAN qua
cng quang GbE.
im kt ni mang NGN vi cc node truy nhp mang nternet POP c
lp cho thu bao truy nhp gin tip uoc thuc hin tai node ATM+P ni vng
thng qua giao tip mc LAN. Tc cng LAN phu thuc vo qui m ca
POP. Nu POP khng cng vj tr t node ATM+P ni vng th s dung kt
ni LAN qua cng quang.
i vi cc v tinh ca tng i Host PSTN c tch hop tnh nng truy
nhp internet POP th im kt ni mang NGN vi cc node truy nhp mang
nternet POP tch hop uoc thuc hin tai b tp trung ATM hoc tai cc node
ATM+P ni vng thng qua giao tip ATM tuy thuc vo vj tr ca POP tch hop.
Tc cng ATM phu thuc vo qui m ca POP nhung t nht l
nxE1.
3.1.4.3 Kt ni vi mng FR, X25 hin ti
Cc mang FR, X25 hin nay s thuc lp truy nhp ca mang NGN do
vy s uoc kt ni vi mang NGN qua b tp trung ATM.
%ng &'n (h) Kho* +in t, -i.n th/ng 55
Kho lun tt nghip i hc Chng 3. ng dng E-MA t!"n #ng $
3.2 M HNH CU TRC E-MAN P DNG TRN MNG NGN CA VNPT
3.2.1 Cu trc E- MAN
Mang MAN Ethernet thuc hin chc nng thu gom luu luong v p
ng nhu cu truyn ti luu luong cho cc thit bj mang truy nhp (P DSLAM,
MSAN)
C kh nng cung cp kt ni truy nhp Ethernet (FE/GE) ti khch
hng.
S dung cc thit bj CES tao thnh mang chuyn ti Ethernet/P. Kt
ni gia cc thit bj CES dang hnh sao, ring hoc u ni tip, s dung cc
loai cng kt ni: n x 1Gbps hoc n x 10Gbps.
Mang E- MAN uoc t chc thnh mang li v mang truy nhp v uoc
th hin nhu hnh 3.4 v hnh 3.3. Trn hnh 3.4 l cu hnh qu E-MAN,
s dung cho cc on vj c cc tuyn cp quang chua uoc trin khai chua
y . Trong trung hop cc on vj trin khai lp t sn cc tuyn cp
quang th khi xy dung cu hnh E-MAN s s dung cu hnh muc tiu. Cu
hnh ny c uu im l c lun m bo an ton mang cao trong trung
hop xy ra su c hng node hoc t cp quang trn tuyn.
- Mang li (ring core): Bao gm cc CES c ln lp t tai cc trung tm
ln, vi s luong han ch, ti a t 2 n 3 im trong mt Ring, vj tr lp t
cc CES core tai im thu gom truyn dn v dung luong trung chuyn qua
cao. Cc thit bj ny uoc kt ni ring vi nhau bng mt i soi cp
quang truc tip, s dung giao din kt ni Ethernet cng 1Gbps hoc 10Gbps.
m bo an ton cho phn mang truy nhp th cc vng ring access hoc
cc kt ni hnh sao uoc kt ni ti 2 node li v m bo mang hoat
ng n jnh cao, kt ni t mang MAN ti mang truc P/MPLS - NGN s
thng qua 2 thit bj li CES ca mang MAN du phng v phn ti luu
luong kt ni nhu sau: Nu chc nng BRAS v PE tch hop trn cng mt
thit bj th mi thit bj li CES s kt ni ti BRAS/PE.
Nu chc nng BRAS v PE uoc tch ring th thit bj li CES s
c 2 kt ni s dung giao din Ethernet, trong mt kt ni ti BRAS
cung cp djch vu truy nhp nternet tc cao, mt kt ni ti PE cung cp
cc djch vu khc, nhu: thoai, multi media (VoD, P/TV, P conferencing).
%ng &'n (h) Kho* +in t, -i.n th/ng 56
Kho lun tt nghip i hc Chng 3. ng dng E-MA t!"n #ng $
- Mang truy nhp MAN: Bao gm cc CES lp t tai cc tram Vin
thng, kt ni vi nhau v kt ni ti mang li bng mt i soi quang truc
tip. Ty theo iu kin, mang truy nhp c th s dung kt ni dang hnh
sao, ring v trong mt ring ti a t 4 - 6 thit bj CES, hoc u ni tip nhau
v u ni tip ti a t 4 - 6 thit bj CES, vj tr lp t cc CES truy nhp
thung t tai cc im thun tin cho vic thu gom truyn dn kt ni n
cc thit bj truy nhp nhu MSAN/P-DSLAM.
a. Mng cp quang dng kt ni cc thit b CES
Cc thit bj thu gom luu luong trong mang MAN goi l CES, uoc kt
ni vi nhau bng i soi quang truc tip. Vi dung luong yu cu t 2 kt ni
10 Gbps tr ln th cc thit bj CES ny s kt ni vi nhau qua thit bj truyn
dn C/DWDM ghp buc sng, vi dung luong yu cu t 2.5 Gbps tr ln
s dng kt ni 10 Gbps gia cc thit bj , nu >2 Gbps v 2.5 Gbps th
dng 2 Gbps.
Cu hnh mang: Cc CES c th kt ni vi nhau theo dang hnh sao,
chui, ring hoc ring kt hop vi cc tuyn nhnh v uoc m t nhu hnh
3.5.
Cp quang s dung trn mang MAN E: Loai on mode tun th TCN
68-160: 16 v T T (G.652).
Hnh 3.46 Cu hnh 7u& 89 :-'(N
%ng &'n (h) Kho* +in t, -i.n th/ng 57
Kho lun tt nghip i hc Chng 3. ng dng E-MA t!"n #ng $
Hnh 3.36 Cu hnh m3c ti;u :-'(N
b. Mng cp quang dng kt ni gia cc node truy nhp v gia cc
Ring ny vi mng truy nhp ca mng MAN
Cc thit bj truy nhp nhu MSAN, P DSLAM dng giao din Ethernet
(FE/GE) qua giao tip quang uoc kt ni vi nhau v kt ni n cc thit bj
CES mang truy nhp ca mang MAN chuyn ti luu luong.
i vi thit bj mang truy nhp: Cc thit bj MSAN/P-DSLAM s kt ni
truc tip n thit bj CES ca MAN hoc h thng NG-SDH v s dung nng
luc mang MAN hoc mang truyn dn NG-SDH chuyn ti luu luong gia
mang P/MPLS backbone vi cc thit bj truy nhp MSAN/P-DSLAM.
Cu trc mang: theo dang im - im, dang chui, hnh sao, hoc
mach vng v uoc th hin nhu hnh 3.5.
%ng &'n (h) Kho* +in t, -i.n th/ng 58
Kho lun tt nghip i hc Chng 3. ng dng E-MA t!"n #ng $
Hnh 3.5 - 'ng c&+ 7uang 2<ng 8 -.t n=i gi>a c&c no2! truy nh*+
S dung thit bj MSAN v cp quang nhm rt ngn khong cch cp
ng dng cho cc khu vuc c nhu cu cung cp djch vu thoai, kt hop cc
djch vu bng rng. Trong trung hop cung cp djch vu thoai s kt ni vi cc
tng i HOST hin c bng giao din V5.2.
3.2.2 c dim yu cu ca cc phn t truy nhp da d[ch v (MSAN)
3.2.2.1 Thit b truy nhp a dch v
Thit bj truy nhp a djch vu (Multi Service Access Node MSAN) l
dng thit bj tin nht hi tu nhiu cng ngh nn tng trong mang th h sau,
l dng thit bj hoat ng trn nn mang P. MSAN c nhng c tnh quan
trong nhu sau:
- Bng thng / dung luong h thng gn nhu khng han ch.
- Truy nhp bng rng P.
- Cung cp tt c cc djch vu qua mt mang P duy nht.
- D dng tch hop vi mang vin thng th h sau.
- Kin trc on gin (P Over SDH, DWDM)
- Kt ni vi PSTN qua giao din V5.2 l gii php truc mt.
- Kt ni vi mang chuyn mach gi MAN - Ehernet.
- Nhn tn hiu iu khin t Softswitch (gao thc H.248).
%ng &'n (h) Kho* +in t, -i.n th/ng 59
Kho lun tt nghip i hc Chng 3. ng dng E-MA t!"n #ng $
- Gi ha tn hiu thoai.
- Kt ni truc tip vi thu bao POTS, xDSL, Ethernet
- Gi thnh tnh theo u thu bao thp.
- Chi ph khai thc, vn hnh, bo dung thp.
Vi chc nng l thit bj truy nhp, bng thng ca thit bj ny hu nhu
khng han ch t Fast Ethernet (FE) cho khu vuc c luong thu bao trung bnh
n Gigabit Ethernet (GE) cho khu vuc c mt thu bao bng rng ln. Vic
m rng h thng c th thuc hin bng cch b sung thay th nhung card giao
tip. Tt c cc djch vu thoai v d liu u uoc cung cp trn nn mang P,
cc h thng ny vn h tro cc thit bj u cui tuong tu nhu my in thoai
truyn thng.
Trong mang truy nhp P, cc softswitch thuc hin chuyn mach v iu
khin cuc goi gia cc thit bj u cui tuong tu cng nhu s.
- MSAN ph hop trong giai oan qu , khi chua trin khai mang
chuyn ti P v chua c softswitch cung cp djch vu POTS.
- Trin khai vng nhu cu thoai cao, cc vng nng thn thng qua giao
tip V5.2 v s dung ha tng c sn truyn dn SDH v cng tng i TDM.
- MSAN ng thi cung cp cc djch vu bng rng thng qua kt ni
xDSL.
-Tip tuc s dung cung cp djch vu thoai khi cc h thng chuyn
mach TDM bj loai b, bng vic thay th cc card giao tip tng i TDM bng
cc card giao tip P. Khi MSAN s do Softswitch iu khin qua th tuc
H.248.
3.2.2.2 Yu cu k thut - cng ngh ca thit b truy nhp a dch v
1. Yu cu chung
H thng phi p ng uoc nhu cu pht trin mang hin tai v sn
sng chuyn i sang mang NGN theo yu cu hnh class 5.
H thng c kh nng cung cp a djch vu bao gm c djch vu bng
thng hp v djch vu bng thng rng: POST, VoP, Payphone, knh
%ng &'n (h) Kho* +in t, -i.n th/ng 60
Kho lun tt nghip i hc Chng 3. ng dng E-MA t!"n #ng $
ring s/tuong tu, ung dy nng, E1, xDSL, SHDSL, EoE, Nx64 kbps,
Triple Play.
Cc giao din: ser nterface, Network nterface, Management nterface
uoc chun ha theo cc tiu chun ca T v ETS.
H thng uoc thit k linh hoat v theo cu trc module.
H thng qun l thit bj tp trung v c tin cy cao.
2. Yu cu chi tit
a. Cu trc /? ch1c n@ng c0a h$ th=ng c0a 'S(N AnhB hnh 3.CD
Hnh 3.C6 Cu trc thi.t %E 'S(N
- Cu trc TDM v xDSL
- Cu trc phn cng Dual Bus: 01 bus cho NB (Pots, Leased Line v
01 bus cho BB (P bus).
- Giao din kt ni thoai V5.2 v H248.
- Kt ni xDSL qua Ethenet.
C kh nng cung cp a djch vu (bng hp, bng rng): POST, VoP,
Payphone, knh ring s/tuong tu, ung dy nng, E1, xDSL, SHDSL, EoE,
Nx64, Voice, Data, Triple Play (cc djch vu thoai, nternet tc cao, Video,
Web trong mang NGN).
%ng &'n (h) Kho* +in t, -i.n th/ng
TDM Switch
IP Switch
Control
TDM Bus
IP Bus
SDH
E
IM! E
!TM
"E#$E
P%T
S
&'24 #
&'35
$'SHDS
(
!DS(
!DS(2
)
ISD*
&DS(
"E
6
Kho lun tt nghip i hc Chng 3. ng dng E-MA t!"n #ng $
C kh nng cung cp cc djch vu tin ch ca tng i nhu: hin thj s
(CLR, CLP), chuyn cuc goi, ch cuc goi.
uoc thit k theo kiu mudule ha, d dng m rng dung luong, lm
vic ch du phng N+1 vi kh nng p ng ,.
D dng thay i hoc nng cp phn mm h thng.
D dng chuyn i sang mang hon ton P.
Cu trc c kiu ndoor v Outdoor.
Topo mang a dang: im im, sao, xen /r hoc mach vng.
C kh nng h tro cc loai u cui mang cho cc loai giao din thu bao
sau:
SDN NT1 kt ni vi thu bao SDN BR thng qua cp ng cung
cp djch vu SDN BR.
Nx64 kbps kt ni vi thu bao Nx64 kbps thng qua cp ng cung
cp djch vu Nx64 kbps vi cc giao din tiu chun nhu sau:
Giao din T V.35
Giao din T V.36
Giao din T V.35 v V.36
HT-R kt ni vi thu bao HDSL thng qua cp ng cung cp djch
vu thu knh ring.
AT-R kt ni vi thu bao ADSL thng qua cp ng cung cp djch
vu bng rng vi cc lua chon sau:
AT-R vi tnh nng jnh tuyn (routing).
AT-R vi tnh nng bc cu (Bridging).
H thng c kh nng trang bj STM-1/4 kiu mach vng SNCP (Sub
network connection protection) d dng m rng giao din mang ln pha
trung tm chuyn mach khi cn. Cc phn t ny l cc b ADM STM-1/4 vi
cc giao din nhu sau:
STM-1 giao din quang (S1.1).
STM-1 giao din quang (L1.1).
%ng &'n (h) Kho* +in t, -i.n th/ng 62
Kho lun tt nghip i hc Chng 3. ng dng E-MA t!"n #ng $
STM-1 giao din quang (S4.1).
STM-1 giao din quang (L4.1).
STM-1 giao din quang (L4.2).
Phn thit bj chuyn ti u xa c th uoc tch hop trong h thng.
%. F;u cGu 8=i /Hi -h=i truyn 2In
Khi truyn dn ca thit bj c kh nng cung cp cc giao din STM-
1/4, E1, p ng uoc cc yu cu sau:
Giao din quang STM-1:
- Tc chun 155 Mb/s.
- Cu trc khung tun th khuyn nghj T-T G.707 v tiu chun ETS
300 147.
- iter v Wander p ng cc chi tiu trong khuyn nghj T-T G.825.
- Tham s pht tai im chun S theo bng 2 khuyn nghj T-T G.57.
- Tham s thu tai im chun R theo bng 2 khuyn nghj T-T G.57.
Giao din quang STM-4:
- Tc chun 622 Mb/s.
- Cu trc khung tun th khuyn nghj T-T G.707 v tiu chun ETS 300
147.
- iter v Wander p ng cc chi tiu trong khuyn nghj T-T G.825.
- Tham s pht tai im chun S theo bng 2 khuyn nghj T-T G.57.
- Tham s thu tai im chun R theo bng 2 khuyn nghj T-T G.57.
Giao din E1 tun th khuyn nghj T-T G.703:
- Tc 2048 kbps 50ppm.
- M ha HDB3 tun th khuyn nghj T-T G.703.
- Chi tiu k thut u ra ca giao din tun th theo muc .2 khuyn
nghj T-T G.703.
- Chi tiu k thut u vo ca giao din tun th theo muc .3 ca
khuyn nghj T-T G.703.
%ng &'n (h) Kho* +in t, -i.n th/ng 63
Kho lun tt nghip i hc Chng 3. ng dng E-MA t!"n #ng $
c. F;u cGu / giao 2i$n
H thng truy nhp phi h tro cc giao din mang nhu sau:
- Giao din V5.2 tun th theo tiu chun ngnh ban hnh TCN 68-
185:1: Giao din V5.2 (dua trn 2048 kbit/s) gia tng i ni hat v mang
truy nhp - u cu k thut do Ngnh Buu in ban hnh.
- Giao din knh thu ring kt ni vi mang thu knh ring thng qua
cc lung E1 cung cp djch vu knh thu ring tun th theo khuyn nghj
T-T G.704.
- Giao din ATM kt ni vi mang d liu cung cp cc djch vu bng rng.
- Giao din MEGACO/H.248 kt ni mang P.
H thng truy nhp phi c kh nng h tro cc giao din thu bao sau:
- Giao din thu bao tuong tu POST, m ha thoai tun th khuyn nghj
T-T G.711.
- Giao din thu bao o cuc (Payphone).
- Giao din thu bao SDN BR (2B+D) tun th khuyn nghj T-T G.65.
- Giao din thu bao SDN PR (30B+D) tun th khuyn nghj T-T G.65.
- Giao din knh thu ring Nx64 kbps tun th tiu chun ETS 300 766.
- Giao din thu bao ADSL tun th theo tiu chun T-T G.2.
- Giao din thu bao HDSL tun th theo tiu chun T-T G.1.
- Giao din thu bao VDSL tun th theo tiu chun T-T G.3.
Cc giao din khc:
- Giao din Frame Relay tun th theo khuyn nghj T-T G.703/G.704.
- Giao din ng b tun th theo khuyn nghj
G.703.10/G.703.6/G.783 c kh nng hoat ng ch hold-over hay free-
running.
2. F;u cGu / h$ th=ng 7uJn K
Gim st cnh bo:
H thng c kh nng tu chun on, bo co tu ng v phn loai
mc cnh bo nng, nh.
%ng &'n (h) Kho* +in t, -i.n th/ng 64
Kho lun tt nghip i hc Chng 3. ng dng E-MA t!"n #ng $
Cc cnh bo ca h thng truy nhp phi c kh nng ly ra uoc v
ua vo h thng cnh bo m thanh hay mn hnh hin thj.
H thng c kh nng ngt cnh bo.
H thng c chc nng Loop-back tai ch hoc t xa c lp v kim
tra cc phn trong h thng chuyn ti hay giao din mang.
Kh nng Loop-back giao din thu bao cn uoc cung cp v thit lp
bn trong cc giao din SDN, 2W/4W, Nx64 kbps, ADSL, E1 v HDSL gn
lin vi mach vng thu bao. uoc s dung kim tra giao din thu bao
thng qua vic truyn tn hiu tr lai pha mang.
Qun l cu hnh:
H thng c kh nng thuc hin vic ci t, hy b, truy vn v thay
i cu hnh ca cc thnh phn trong h thng.
H thng phi c kh nng ti v nng cp phn mm cho mt hay
nhiu phn t mang.
Gim st trang thi:
H thng c kh nng gim st hoat ng v chc nng cnh bo
ngung. Khi h thng nhn ra ngung ca mt s cc tham s bj vuot,
mt thng bo vuot ngung s uoc tao ra v gi n h thng NMS hoc
CT (Craft nterface Terminal).
H thng phi c kh nng gim st cc tham s theo chu ky 15 pht.
Kh nng luu tr ca h thng phi ln hon 100 ln gim st.
Qun l bo v:
H thng phi h tro co ch bo v ngn chn vic truy nhp tri
php vo h thng. Cc chc nng co bn phi uoc p ng l nhn dang
ngui s dung v quyn truy nhp.
H thng phi c kh nng sao luu d liu phn t mang ra cc thit bj
luu tr trong hoc bn ngoi h thng. Cc th tuc v chc nng khi phuc d
liu phi uoc cung cp cng vi h thng.
Giao din qun l:
H thng phi cho php thuc hin cc chc nng OAM thng qua giao
din NMS. Giao din ca NMS phi tun th cc giao thc SNMP hay CMP.
%ng &'n (h) Kho* +in t, -i.n th/ng 65
Kho lun tt nghip i hc Chng 3. ng dng E-MA t!"n #ng $
Giao din vt l gia CT v phn t mang phi l RS-232, RS-485 hoc
R-45.
Giao din vi ngui s dung l giao din hoa v ca s mn hnh.
!. F;u cGu / nguLn 8i$n /? thi.t %E +h3 trM
u cu v ngun in:
in lui: S dung ngun in AC in p 220V20, tn s
50H10.
in mt chiu:
- B nn dng c n jnh cao cho dng mt chiu c lp vi su bin
ng t in p, tn s dng xoay chiu.
- Cc mach chng p v ct st phi uoc cung cp i cng vi thit bj
ngun.
- uoc thit k theo kiu module ha bao gm c phn iu khin c
th d dng m rng hay thay th.
- H thng c cu hnh theo co ch du phng N+1.
- Hin thj in p, dng v cnh bo trong trung hop vuot qua ngung cho
php.
- u cu v Battery:
- Thi gian hoat ng ca Battery phi m bo t nht l 8 ting cho
thit bj trong trung hop bj mt ngun xoay chiu.
- H thng uoc thit k ngui s dung c th d dng o kim tng
Battery.
- H thng Battery c phn hin thj in p thep di.
Cc yu cu khc:
Thit bj c kh nng hoat ng trong iu kin: 0
0
C n 45
0
C, m
n 0.
H thng phi m bo tun th cc yu cu v mi trung cho c thit
bj ngoi tri cng nhu trong nh. m bo yu cu v EMC tun th theo EN
55022/EC 801/T-T K20. m bo tnh an ton tun th theo CENELEC EN
60/EC 825/T-T G.58.
%ng &'n (h) Kho* +in t, -i.n th/ng 66
Kho lun tt nghip i hc Chng 3. ng dng E-MA t!"n #ng $
3.3 HNG DN THIT K V TNH TON DUNG LQNG TRONG E-
MAN CA VNPT
3.3.1 Gii thiu chung v thit k
3.3.1.1 Nhng yu cu co bn khi thc hin thit k E-MAN
Muc ch ca thit k mang l lua chon cu trc v lp k hoach u tu
thit bj ph hop vi tng thi im, c gi thnh ph hop, p ng nhu cu
s dung djch vu ca ngui dng vi mc cht luong djch vu cho php,
ng thi phi m bo tnh k tha, n u m rng cho tuong lai v kh
nng bng n nhu cu pht trin djch vu. V vy khi thit k mang cn phi
xem xt n nhiu yu t trong mi giai oan lua chon cng ngh, cu trc
mang cho ph hop vi nhu cu tng khu vuc cn thit k. Thit k mang cn
chi ra nguyn tc v phuong n t chc mang thnh l trnh v k hoach pht
trin v thuc hin trn tng thnh phn mang theo muc tiu jnh.
- Mang c cu trc on gin: Gim ti a s cp mang v chuyn tip
truyn dn, tp trung luu luong vo mt s nt hoc tuyn nhm nng cao
hiu qu, cht luong mang lui cng nhu chi ph khai thc v bo dung.
- linh hoat v tnh sn sng cao: Cu trc mang phi c linh hoat
cao, ng ph kjp thi khi mt hay nhiu nt mang bj nghn, su c, d dng
m rng dung luong, trin khai djch vu mi.
- D dng chuyn hung tch hop mang thoai v data trn mang truc,
tin ti cu trc mang bng rng trn ha tng mang P.
- Tao iu kin thun loi cho vic trin khai cc h thng h tro khai thc
v kinh doanh: h thng qun l mang TMN v h thng tnh cuc tp trung.
- K tha cu trc mang hin tai, vic thay i cc cu trc mang hin
tai uoc tin hnh tng buc, khi iu kin cho php.
- Ph hop vi xu th pht trin chung ca mang lui v cng ngh.
3.3.1.2 Cc bc thc hin thit k E-MAN
NBHc 1- Kho st, thu thp s liu quy hoach, thit k mang: Thuc
hin kho st v thu thp cc s liu cho khu vuc cn quy hoach, thit lp mi
hoc m rng mang hin c, xc jnh v phn chia vng phn jnh thnh ma
%ng &'n (h) Kho* +in t, -i.n th/ng 67
Kho lun tt nghip i hc Chng 3. ng dng E-MA t!"n #ng $
trn cc lui, s luong nhu cu tng , s phuong n c th xy dung, xc
jnh vj tr b tr uoc node truy nhp quanh vj tr ti uu xc jnh, xc jnh
cc khong cch gia cc im t thit bj truy nhp vi nhau, thit bj truy
nhp n cc u cui khch hng ti uu ho mang lui gi thnh cc
thnh phn mang tai thi im thit k.
NBHc 4- Xc jnh im phn b thit bj truy nhp: Cn c kt qu kho
st ta c mt phn b nhu cu cho khu vuc cn quy hoach, thit k, vj tr
ti uu xc jnh theo tnh ton l thuyt. Tuy nhin c tnh kh thi trong
thuc t, vic u tin l ta phi thit lp cc vng phn jnh lm vng nhu
cu on vj phuc vu v theo di nhu cu trong giai oan di trn co s mang
truy nhp hin c v mt phn b nhu cu du bo. T ta xc jnh im
t MSAN/OLT/SLT, FO cabinet, sau xc jnh tip im t cc ON, DLC
cho ph hop v t chc mang cp u cui pha khch hng (FTTC, FTTB,
FTTO) hoc thit bj u cui khch hng vo ON.
NBHc 3- ua cc vj tr xc jnh ny ln bn xc jnh uoc cu
trc tng th mang v dung luong ca tng ung kt ni cc thit bj u
cui khch hng vi tng ON, cc ON vi tng OLT/SLT/FO cabinet.
3.3.2 Co s d[nh hung thit k E-MAN trong mang NGN
- Xy dung cu trc mang MAN v trin khai mang truy nhp quang,
chun bj tt ha tng sn sng cung cp cc djch vu tc cao, bng rng.
- Dung luong mang MAN uoc xy dung p ng nhu cu du bo
pht trin cc djch vu: nternet, truyn s liu, djch vu bng rng v djch vu
thoai .
- Cu trc mang MAN v truy nhp quang gm cc phn sau:
- Mang MAN Ethernet, lm chc nng thu gom luu luong ca cc thit bj
mang truy nhp (MSAN/P-DSLAM), luu luong cc khch hng kt ni truc tip
vo mang MAN chuyn ti luu luong trong ni tinh, ng thi kt ni ln
mang truc P/MPLS NGN ca VNPT chuyn luu luong i lin tinh, i quc t.
- H thng mang cp quang uoc s dung kt ni cc thit bj mang
MAN, kt ni cc thit bj truy nhp MSAN, P-DSLAM v cung cp cp quang
truy nhp n cc building, khu cng nghip, khu ch xut, cc khch hng
ln.
%ng &'n (h) Kho* +in t, -i.n th/ng 68
Kho lun tt nghip i hc Chng 3. ng dng E-MA t!"n #ng $
3.3.3 Phuong php tnh ton dung Iung cho mang MAN E ca VNPT
3.3.1.1 S liu u vo
- Cc thng s s luong: POTS port, ADSL 2+ port, SHDSL port, VDSL2
v Ethernet port l tng s luong port tuong ng kt ni n mt thit bj CES.
- S liu POTS port tai bng du bo l s luong thu bao POTS tuong
ng s uoc trin khai trn cc thit bj MSAN.
- S liu Ethernet port ca CES tai bng du bo bao gm: s luong thu
bao s dung kt ni Ethernet, 2 port kt ni cho mi MSAN kt ni vo CES
, cc port kt ni CES vi cc thit bj CES khc.
- S liu ADSL2+, SHDSL, VDSL tai bng du bo l s luong thu bao s
trin khai trn MSAN hoc P DSLAM.
3.3.1.2 Tnh dung lng
1. Oung BMng thoi
C&c chP s=
- S luong kt ni ng thi: CC 10
- S thu bao s dung djch vu thoai codec G.711: a1 80
- S thu bao s dung djch vu thoai codec G.72: a2 20
Oung BMng %@ng thQng 2<ng cho 2Ech /3 thoi /Hi co2!c ? G.R11
AS5-%+sD
A1 a1 x POTS port x CC x 126 (kbps)
Oung BMng %@ng thQng 2<ng cho 2Ech /3 thoi /Hi co2!c ? G.R4T
AU-%+sD
A2 a2 x POTS port x CC x 3 (kbps)
,"ng 2ung BMng thoi6
A A1 + A2 CC x (a1 x 126 + a2 x 3) / 1024 x
POTS
A a x POTS (Mbps)
Trong : a CC x (a1 x 126 + a2 x 3) / 1024
%ng &'n (h) Kho* +in t, -i.n th/ng 69
Kho lun tt nghip i hc Chng 3. ng dng E-MA t!"n #ng $
4. Oung BMng Vnt!rn!t
Cc chi s:
S dung kt ni ADSL 2+ v SHDSL:
W=i /Hi -h&ch h?ng X!si2!ntia6
- S luong kt ni ng thi chim bng thng truy nhp nternet:
CC1 20
- T l thu bao l Residential:
Rr 0
- Bng thng trung bnh cho truy nhp: bw1 100 (Kbps)
- Ring i vi cc on vj: B HN, Tp. HCM, HPG, CTO, NG tnh:
bw1 200 (Kbps)
B1 CC1 x Rr x bw1/1024 x (ADSL 2+ port + SHDSL port)
b1 x DSL port (Mbps)
Trong :
b1 CC1 x Rr x bw1/1024 v DSL port ADSL 2+ port + SHDSL
port
W=i /Hi -h&ch h?ng Nussin!ss6
- S luong kt ni ng thi chim bng thng truy nhp nternet: CC2
70
- T l thu bao l Business: Rb 10
- Bng thng trung bnh cho truy nhp: bw2 2048 (Kbps)
B2 CC2 x Rb x bw2/1024 x (ADSL 2+ port + SHDSL port)
b2 x DSL port (Mbps)
Trong :
b2 CC2 x Rb x bw2/1024 v DSL port ADSL 2+ port + SHDSL
port
Nhu vy :
B1 B1+B2 (b1+b2) x DSL port (Mbps)
%ng &'n (h) Kho* +in t, -i.n th/ng 70
Kho lun tt nghip i hc Chng 3. ng dng E-MA t!"n #ng $
Trong :
b1 CC1 x Rr x bw1/1024 b2 CC2 x Rb x bw2/1024 v
DSL port ADSL 2+ port + SHDSL port
S dung kt ni Ethernet :
- S luong kt ni ng thi chim bng thng truy nhp nternet: CC3
80
- Bng thng trung bnh cho truy nhp: bw3 2048 (Kbps)
B3 CC3 x bw3/1024 x Ethernet port b3 x Ethernet port (Mbps)
Trong : b3 CC3 x bw3/1024
(hung dn du bo s luong Ethernet port xem trong bn hung dn
xy dung cu trc mang MAN E v mang cp quang)
S dung kt ni VDSL2 :
- S luong kt ni ng thi chim bng thng truy nhp nternet: CC4
80
- Bng thng trung bnh cho truy nhp: bw4 2048 (Kbps)
B4 CC4 x bw4/1024 x VDSL2 port b4 x VDSL2 port (Mbps)
Trong : b4 CC4 x bw4/1024
Nhu vy tng bng thng djch vu nternet:
B B1 +B3 + B4 (Mbps)
(hung dn du bo s luong VDSL2 port xem trong bn hung dn
xy dung cu trc mang MAN E v mang cp quang)
3. Oung BMng YZN
Cc chi s:
S dung kt ni ADSL 2+ :
- Bng thng trung bnh cho djch vu ADSL2+ VPN: cw1 640 (Kbps)
- T l thu bao ADSL2+ s dung djch vu VPN: Ra 1
- T l chim bng thng ng thi l 70
%ng &'n (h) Kho* +in t, -i.n th/ng 7
Kho lun tt nghip i hc Chng 3. ng dng E-MA t!"n #ng $
C1 cw1/1024 x Ra x ADSL 2+ port x 70 c1 x ADSL 2+ port x
70
Trong : c1 cw1/1024 x Ra
S dung kt ni SHDSL :
- Bng thng trung bnh cho djch vu SHDSL VPN: cw2 1024 (Kbps)
- T l chim bng thng ng thi l 70
C2 c2 x SHDSL port x 70
Trong : c2 cw2/1024
S dung kt ni Ethernet :
- Bng thng trung bnh cho djch vu Ethernet VPN: cw3 5 (Mbps)
- T l chim bng thng ng thi l 70
C3 c3 x Ethernet port x 70
Trong : c3 cw3
S dung kt ni VDSL2 :
- Bng thng trung bnh cho djch vu VDSL2 VPN: cw4 2 (Mbps)
C4 c4 x VDSL2 port
Trong : c4 cw4
Nhu vy tng bng thng djch vu VPN:
C C1 + C2 + C3 + C4 (Mbps)
5. Oung BMng YoO
Cc chi s:
S dung kt ni ADSL 2+:
- S thu bao s dung djch vu VoD: Su1 5
- Bng thng trung bnh cho djch vu VoD: dw1 2048 (kbps)
- thu bao chim bng thng: Rv1 10
D1 Su1 x dw1/1024 x Rv1 x ADSL 2+ port d1 x ADSL 2+ port
Trong : d1 Su1 x dw1/1024 x Rv1
%ng &'n (h) Kho* +in t, -i.n th/ng 72
Kho lun tt nghip i hc Chng 3. ng dng E-MA t!"n #ng $
S dung kt ni VDSL2 :
- S thu bao s dung djch vu VoD: Su2 50
- Bng thng trung bnh cho djch vu VoD: dw2 2048 (Kbps)
- thu bao chim bng thng: Rv2 10
D2 Su2 x dw2/1024 x Rv2 x VDSL2 port d2 x VDSL 2 port
Trong : d2 Su2 x dw2/1024 x Rv2
Tng bng thng s dung djch vu VoD :
D D1 + D2 (Mbps)
C. Oung BMng VZ),Y
Cc chi s:
- Tng knh ca djch vu P/TV: Ch 100
- Bng thng trung bnh cho 1 knh: ew1 2048 (Kbps)
Bng thng s dung djch vu P/TV:
E ew1/1024 x Ch (Mbps)
S. Oung BMng thu; %ao tr;n c&c thi.t %E C:S
CS (A + B + C + D + E) (Mbps)
R. ,"ng %@ng thQng c0a 1 Xing (cc!ss
R CSi
- Trong : CSi l dung luong cc node thuc cng mt Ring Access
(Khng k node Core)
u cu bng thng thuc t ca mt Ring Access:
RT R x 100/70 (Mbps)
u cu bng thng thuc t ca mt Node Core:
RT
NodeCore
CS
(NodeCore)
x 100/70
U. N@ng thQng y;u cGu ti Xing Cor!
RC RT
%ng &'n (h) Kho* +in t, -i.n th/ng 73
Kho lun tt nghip i hc Chng 3. ng dng E-MA t!"n #ng $
(Ton b Phn luu luong ca NodeCore u ni ln NGN truc v ton b
Phn luu luong nternet ca Ring Access cha node core )
Trong RT bao gm c cc ring Access v cc Node Core
T. F;u cGu / -hJ n@ng chuyn mch c0a thi.t %E Carri!r :th!rn!t Switch
i vi Node Core:
Node Core m c kt ni truc tip ln mang NGN truc:
- S RT x 6
- F S/(864)
Node Core khng c kt ni truc tip ln mang NGN truc:
- S RC x 6
- F S/(864)
Cc Node khng thuc Core:
- S RT 6
- F S/(864)
1[. Oung BMng -.t n=i i;n tPnh6 4[\ Bu BMng thoi /? YZN /? to?n %9 Bu
BMng c]n i.
3.4 XY DUNG CHNG TRNH PHN MM TNH TON CHO E- MAN
3.4.1 La chn ngn ng Ip trnh phn mm VisuaI C#
Do ti yu cu xy dung mt chuong trnh phn mm c giao din
tnh ton dung luong ca cc CES bng cc s liu cho nhp vo thng
qua cc cng thc v hin thj bng thng bo cc kt qu . Vi yu cu
ny, ta c th s dung nhiu ngn ng lp trnh khc nhau xy dung ln
chuong trnh phn mm . Nhung thun tin cho cc muc ch chnh ca
chuong trnh l giao din thn thin, d lm vic, x l tnh ton nhanh v
thun tin cho vic tra cu cc kt qu trong bng thng bo th cc ngn
ng lp trnh bc cao ph bin hin nay nhu Visual C, Visual Basic, Delphi,
ava ca hng Microsoft thung uoc s dung xy dung ln. V cc
ngn ng lp trnh thung uoc h tro ti a cc cng cu lp trnh xy
dung ln mt phn mm. V Visual C l mt trong cc ngn ng lp trnh .
Vi su h tro ca cc cng cu lp trnh trong Visual C v tao giao din, tnh
%ng &'n (h) Kho* +in t, -i.n th/ng 74
Kho lun tt nghip i hc Chng 3. ng dng E-MA t!"n #ng $
ton v hin thj kt qu bng bng thng bo, ta c th thuc hin cng vic
vi t kh khn hon so vi cc ngn ng lp trnh ph thng khc...
'9t /?i n^t / ngQn ng> *+ trnh Yisua C_
- Visual C# l mt ngn ng lp trnh hung i tuong uoc pht trin
bi Microsoft, l phn khi u cho k hoach .NET ca ho. Tn ca ngn ng
bao gm k tu thng theo Microsoft nhung theo ECMA l C#, chi bao gm du
s thung. Microsoft pht trin C dua trn C++ v ava.
- Visual C, theo mt hung no , l ngn ng lp trnh phn nh
truc tip nht n .NET Framework m tt c cc chuong trnh .NET chay, v
n phu thuc manh m vo Framework ny. Moi d liu co s u l i
tuong, uoc cp pht v hy b bi trnh don rc Garbage-Collector (GC), v
nhiu kiu tru tuong khc chng han nhu class, delegate, interface,
exception, v.v, phn nh r rng nhng c trung ca .NET runtime
3.4.2 Hung dn tnh ton trn giao din phn mm CES, RING
PROGRAM
3.4.2.1 Giao din chnh ca chong trinh phn mm
Chuong trnh gm c 4 menu chnh: CES, Ring, Report v Dell All Data.
Ngoi ra, chuong trnh cn c 3 bng report: Ring table, CES nformation
table v Report table. Cc bng Report ny hin thj cc thng s ca CES,
Ring v kt qu dung luong tnh uoc ca cc CES v Ring . Giao din
chnh ca chuong trnh nhu hnh 3.S .
%ng &'n (h) Kho* +in t, -i.n th/ng 75
Kho lun tt nghip i hc Chng 3. ng dng E-MA t!"n #ng $
Hnh 3.S6 Giao 2i$n ch#nh c0a chB`ng trnh C:Sa Xing Zrogram
Menu CES gm c cc chc nng sau:
- Add: Thm CES.
- Delete: Xo CES.
- Display: Hin thj thng tin ca cc CES nhp.
- Calculate: Tnh dung luong cc CES
Menu Ring gm c cc chc nng sau:
- Add: Thm Ring.
- Delete: Xo Ring.
- Display: Hin thj thng tin cc Ring nhp.
Menu Report: Hin thj thng bo kt qu dung luong trn cc CES v
cc Ring sau khi tnh ton.
Menu Dell All Data: Xo tt c cc d liu c trong bng thng bo v
nhp lai tnh ton t u.
%ng &'n (h) Kho* +in t, -i.n th/ng 76
Kho lun tt nghip i hc Chng 3. ng dng E-MA t!"n #ng $
3.4.2.2 V d tnh dung lng cho mng MAN theo 'Bng d bo thu
bao mng MAN giai on 2006 - 2010" trong giai on pht trin 2007 -
2008 ca tnh Thanh Ho
b ANJng 2c %&o thu; %ao mng '(N giai 8on 4[[S d 4[1[ nhB +h3 3c 1D
1. ,hi.t -. mng ei th!o mch /]ng
Thit k lp t cc CES (Carrier Ethernet Switch) c ln tai cc tram
Thanh ha, Tnh gia, Tho xun v Ga Bim son, tc 20Gb qua giao tip quang.
Cc CES c ln ny thu gom luu luong ca ton b cc CES c nh mang
truy nhp v chuyn ln mang truc P/MPLS BackBone v uoc m t nhu hnh
3.R. (H thng truyn dn quang NGN-SDH ca mang khng th hin trong kho
lun tt nghip ny).
Hnh 3.R6 Cu hnh mng ei c0a mng '(N :th!rn!t ti tPnh ,hanh Ho&
4. ,hi.t -. mng /]ng truy nh*+ -.t n=i c&c thi.t %E C:S mng '(N
Cc thit bj CES c nh ca mang truy nhp uoc kt ni vi nhau tao
thnh mt mang vng cp quang v kt ni vi CES c ln ca mang li.
m bo an ton mang, thng thung mt mang vng c 02 CES c ln ca
mang li uoc kt ni vi cc CES c nh ca mang truy nhp. Mt mang
vng ca mang truy nhp c ti a t 3 n 6 CES c nh, mang vng truy
nhp kt ni cc thit bj CES mang MAN uoc m t nhu hnh 3.U.
%ng &'n (h) Kho* +in t, -i.n th/ng 77
Kho lun tt nghip i hc Chng 3. ng dng E-MA t!"n #ng $
Hnh 3.U6 Cu hnh -.t n=i thi.t %E mng truy nh*+ mng :- '(N
3. ,#nh 2ung BMng cho mng '(N %fng chB`ng trnh C:Sa Xing Zrogram
a. Buc 1: Nhp cc Ring tuong ng vi cc CES c ln tai cc tram
Thanh Ho, Tnh Gia, Tho Xun v Ga Bim Son: Ring (CES Core
ThanhHoa), Ring (CES Core TinhGia), Ring (CES Core ThoXuan), v Ring
(CES Core GaBimSon).
T giao din chnh ca chuong trnh, chon menu Ring/Add, ca s tip
theo s c giao din nhu hnh 3.T.
%ng &'n (h) Kho* +in t, -i.n th/ng 78
Kho lun tt nghip i hc Chng 3. ng dng E-MA t!"n #ng $
Hnh 3.T6 C&ch nh*+ th;m 1 Xing
Kick vo Ring Name v g Ring (CES Core ThanhHoa), sau chon
Add Ring trn cc nt cng cu. Khi Ring (CES Core ThanhHoa) uoc
thm vo co s d liu.
Lm tuong tu i vi Ring (CES Core TinhGia), Ring (CES Core
ThoXuan) v Ring (CES Core GaBimSon). Khi , ta uoc cc Ring
tuong ng vi 4 CES c ln trn. Sau khi nhp cc Ring , ta c th kim
tra thng tin cc Ring bng cch chon menu Ring/Display v uoc m t
nhu hnh 3.1[.
%ng &'n (h) Kho* +in t, -i.n th/ng 79
Kho lun tt nghip i hc Chng 3. ng dng E-MA t!"n #ng $
Hnh 3.1[6 NJng Xing ta%! hin thE thQng tin c0a c&c Xing 8g nh*+
b. Buc 2: Sau khi nhp cc Ring tuong ng vi 4 CES c ln tai cc
tram. Ta nhp tip cc CES c nh ca mang truy nhp kt ni vi CES c
ln ca mang li.
T giao din chnh ca chuong trnh, chon menu CES/Add. Sau ta
chon ln luot cc Ring m ta nhp buc 1 nhp thng s cc CES c
nh ca Ring theo bng hNJng 2c %&o thu; %ao mng '(N giai 8on 4[[S
- 4[1[ trong giai 8on +h&t trin 4[[R-4[[Ui . Cch nhp thng s ca tng
CES nhu hnh 3.11 v hnh 3.14.
%ng &'n (h) Kho* +in t, -i.n th/ng 80
Kho lun tt nghip i hc Chng 3. ng dng E-MA t!"n #ng $
Hnh 3.116 Chjn 1 Xing
Hnh 3.146 C&ch nh*+ th;m 1 C:S
%ng &'n (h) Kho* +in t, -i.n th/ng 8
Kho lun tt nghip i hc Chng 3. ng dng E-MA t!"n #ng $
Lm tuong tu nhu vy vi tt c cc CES c nh theo bng du bo.
Sau khi ta nhp xong cc CES c nh , ta c th kim tra lai xem cc thng
s ca cc CES bng cch chon menu CES/Display hin thj thng tin
cc CES nhp nhu hnh 3.13.
Hnh 3.136 NJng C:S Vnformation ,a%! hi$n thE thQng tin c&c C:S 8g nh*+
c. Buc 3: Sau khi nhp xong cc CES, ta tip tuc thuc hin php tnh
dung luong trn tng CES c nh.
T giao din chnh ca chuong trnh, chon menu CES/Calculate. Sau
ta chon ln luot cc CES m ta nhp buc 2 tnh dung luong trn
CES . Cch tnh tng CES nhu hnh 3.15 v hnh 3.1C.
%ng &'n (h) Kho* +in t, -i.n th/ng 82
Kho lun tt nghip i hc Chng 3. ng dng E-MA t!"n #ng $
Hnh 3.156 Chjn 1 C:S 8 t#nh 2ung BMng
Hnh 3.1C6 ,#nh 2ung BMng cho 1 C:S
%ng &'n (h) Kho* +in t, -i.n th/ng 83
Kho lun tt nghip i hc Chng 3. ng dng E-MA t!"n #ng $
Ta cng lm tuong tu vi tt c cc CES c nh cn lai. Sau khi tnh
ton dung luong cho cc CES c nh xong, ta c th hin thj kt qu va tnh
uoc bng mt bng Report bng cch chon menu Report nhu hnh 3.1S.
Hnh 3.1S6 NJng X!+ort ta%! hi$n thE thQng %&o -.t 7uJ c0a c&c C:S ck nhl
Ni dung bng Report gm c:
- Ring Name: Hin thj tn ca Ring cha CES c ln.
- Ring CES: Hin thj tn ca CES trong Ring .
- Bandwidth Phone: Dung luong bng thng thoai.
- Bandwidth nternet: Dung luong bng thng nternet.
- Bandwidth VPN: Dung luong bng thng VPN.
- Bandwidth VoD: Dung luong bng thng VoD.
- Bandwith P/TV: Dung luong bng thng P/TV.
- Bandwidth CES: Tng dung luong thu bao trn 1 thit bj CES c nh.
%ng &'n (h) Kho* +in t, -i.n th/ng 84
Kho lun tt nghip i hc Chng 3. ng dng E-MA t!"n #ng $
- Real Bandwidth CES: Dung luong bng thng thuc t ca 1 CES c
nh.
d. Buc 4: Sau khi c uoc kt qu thng bo ca uoc tt c dung
luong trn cc CES c nh, tip tuc hin thj thng bo dung luong ca
tng CES c ln v tng bng thng tai Ring Core, ta chon lai menu
Ring/Display. Khi bng hin thj Ring s tu ng cp nht lai kt qu dung
luong ca tng CES c ln v bng thng tai Ring Core nhu hnh 3.1R.
Hnh 3.1R6 NJng Xing ,a%! hin thE -.t 7uJ 2ung BMng tr;n c&c C:S ck Hn
Nhu vy, vi s liu nhp vo, sau khi dng chuong trnh phn mm
tnh ton ny s tu ng ua ra kt qu thng bo dung luong ca tt c cc
CES v dung luong ca cc Ring trong m hnh mang E-MAN.
Kt qu tnh ton t chuong trnh phn mm xy dung ph hop vi tnh
ton thit k ca Vin thng Thanh Ho.
%ng &'n (h) Kho* +in t, -i.n th/ng 85
Kho lun tt nghip i hc Chng 3. ng dng E-MA t!"n #ng $
Tm tt chong III:
ChB`ng VVV giHi thi$u t"ng 7uan / mng NGNa sau 8m 8Ba ra 8BMc mQ
hnh cu trc :-'(N c0a YNZ, hi$n nay 8ang 8BMc thcc t. &+ 23ng /? trin
%ng &'n (h) Kho* +in t, -i.n th/ng 86
Kho lun tt nghip i hc Chng 3. ng dng E-MA t!"n #ng $
-hai trong mQ hnh mng /inn thQng c0a Yi$t Nam. ChB`ng VVV cong 8g 8Ba ra
c&c +hB`ng +h&+ thi.t -. /? t#nh to&n 2ung BMng trong :-'(N c0a YNZ,a tp
8m qry 2cng chB`ng trnh +hGn mm t#nh to&n cho mng '(N :.
%ng &'n (h) Kho* +in t, -i.n th/ng 87

Calificar