Está en la página 1de 1

UNIVERSIDAD TCNICA FEDERICO SANTA MARA

TCNICO UNIVERSITARIO EN QUMICA, MENCIN QUMICA INDUSTRIAL


Sigla : ASC000 Sigla Carrera: QQI Hr. Tericas semana : 3 Asignatura : ASEGURAMIENT !E "A CA"I!A! Hr. #r$cticas semana: 0 Re%uisit&'s(: Esta)*stica A+lica)a Hr. T&tal semana: 3 ,-ETI. 's( Al aprobar la asigna !ra, "l al!#no s"r$ %apa& '"( /. D")inir * "+pli%ar %on%"p os )!n'a#"n al"s '"l %on rol '" %ali'a', 0. Apli%ar las prin%ipal"s -"rra#i"n as ! ili&a'as "n !na g"s i.n '" %ali'a' #o'"rna a 'is in os pro%"sos pro'!% i/os, 3. R"%ono%"r * apli%ar nor#as na%ional"s " in "rna%ional"s r")"ri'as a la g"s i.n '" %ali'a', C NTENI! S: /. C&nce+t&s 1$sic&s )el c&ntr&l )e cali)a). T"r#inolog0a, '")ini%ion"s * apli%a%ion"s, 0. Herramientas )el c&ntr&l )e la cali)a). Las si" " -"rra#i"n as, An$lisis '" la %apa%i'a' '" pro%"so, 0n'i%"s '" la %apa%i'a' '"l pro%"so, T1%ni%as '" #!"s r"o, Nor#as ASTM, ISO, C-il"nas " In "rna%ional"s, 3. Cartas )e c&ntr&l. Car as '" %on rol por /ariabl"s 2%ar as '" %on rol para la #"'ia, '"s/ia%i.n "s $n'ar, rango3 Car as '" %on rol por a rib! os 2%ar as '" %on rol para la )ra%%i.n '")"% !osa, n4#"ro '" '")"% !osos, por '")"% !oso * por !ni'a' '")"% !osa, 1%ni%as "sp"%ial"s para %ons r!ir gr$)i%as, an$lisis '" si !a%ion"s )!"ra '" %on rol %!an'o s" raba5a %on n pro#"'io3, 2. E3traccin )e muestras 4 +lanes )e muestre&. Nor#a i/a C-il"na apli%abl" al %on rol '" %ali'a', M!"s r"o * ablas '" insp"%%i.n, %on rol "s a'0s i%o, C!r/as '" op"ra%i.n, ni/"l '" %ali'a' pro#"'io, ni/"l"s '" insp"%%i.n, MET ! " G5A !E TRA,A- : Clas"s "+posi i/as %on apo*o '" #a "rial a!'io/is!al, R"sol!%i.n '" probl"#as %on par i%ipa%i.n '" los al!#nos, E.A"UACI6N: C"r $#"n"s "s%ri os, %on rol"s, raba5os * "+posi%ion"s, ,I,"I GRA75A: 6, GRANT8 E. ". Con rol "s a'0s i%o '" Cali'a', 78 E',, M1+i%o( E'i orial Con in"n al, 6999, :, INSTITUT NACI NA" !E N RMA"I9ACI6N. NC- ;<, S"l"%%i.n '" M!"s ras al A&ar, <, INSTITUT NACI NA" !E N RMA"I9ACI6N. NC- ;;, Insp"%%i.n por A rib! os, Tablas * =ro%"'i#i"n os '" M!"s r"o, Ela1&ra)& +&r: Ra)a"l Solar Ar%os > ?!l"#a Mal'ona'o R!bilar A+r&1a)& +&r: Cons"5o Nor#a i/o '" S"'"s, 5!lio '" :@@; Actuali:a)& +&r: 1ser;aci&nes: