Está en la página 1de 1

AL PLE DE LAJUNTAMENT Ral Ribes, Pepa Garcia, Lolita Ruiz i Sergi Mengual, regidors del Grup Municipal de Comproms

per Almoines proposen l'adopci de la segent MOCI !l go"ern "alenci# $a anunciat el tancament de R%&& despr's (ue el %S) anul*lara l'!R+ ,et pel matei- Consell. S'$a arribat a esta situaci, tal com "a dir el comit' de R%&&, per(u/ ex-directius daquesta empresa s imp!icats e cas"s de c"rrupci !!i#ats a! cas $%rte!& ex-directius daquesta empresa s e causats per cas"s da'us"s sexua!s a tre'a!!ad"res daquesta casa( !-0 directius d1a(uesta tele"isi $an elaborat un !R+ il*legal2 3 ara els treballadors $em de pagar els plats trencats i renunciar a un ser"ei p4blic. Cinc milions de "alencians es (ueden sense la seua r#dio i tele"isi5. La gesti poltica, per6, de la nostra tele"isi p4blica, no $a estat encertada i les di,erents direccions al llarg del temps l1$an conduit a una ,allida econ6mica, d1audi/ncia i de credibilitat. 3 per tot ai-6, calen responsabilitat polti(ues, i no nom's callar la "eu dels "alencians. E ate ci a aquestes c" sideraci" s) i a pr"p"sta de! $rup Mu icipa! de C"mpr"m*s) e! P!e de !A+u tame t d,A!m"i es ACO-DA. Primer(- Mani,estar el rebuig absolut de la corporaci a la decisi del Consell de tancar R%&&. /e#" (- 7onar ple suport als treballadors i les treballadores de R%&&. Tercer(- 3nstar al Consell a cercar alternati"es de "iabilitat per al manteniment d1una r#dio i tele"isi p4blica "alenciana, propera, plural i imparcial com a ser"ei p4blic ,onamental per a al de,ensa i l14s de la nostra llengua, el conei-ement de la realitat territorial, cultural i de co$esi social. 0uart(- 7emanar la dimissi del president de la Generalitat i de tots els membres del Consell per responsabilitat poltica, i eleccions anticipades. Ci qu1(- Remetre la present moci i els seus acords a President de la Generalitat Porta"eus dels grups parlamentaris en Les Corts "alencianes 7irector de R%&& Consell d'Administraci de R%&& Comit/ d1!mpresa de R%&&

Pepa $arcia Regidora de Comproms a l'A8untament d'Almoines 7illuns, 99 de no"embre de :;9<.