AL PLE DE L’AJUNTAMENT Raül Ribes, Pepa Garcia, Lolita Ruiz i Sergi Mengual, regidors del Grup Municipal de Compromís

per Almoines proposen l'adopció de la següent MOCIÓ !l go"ern "alenci# $a anunciat el tancament de R%&& despr's (ue el %S) anul*lara l'!R+ ,et pel matei- Consell. S'$a arribat a esta situació, tal com "a dir el comit' de R%&&, per(u/ ex-directius d’aquesta empresa só imp!icats e cas"s de c"rrupció !!i#ats a! cas $%rte!& ex-directius d’aquesta empresa só e causats per cas"s d’a'us"s sexua!s a tre'a!!ad"res d’aquesta casa( !-0 directius d1a(uesta tele"isió $an elaborat un !R+ il*legal2 3 ara els treballadors $em de pagar els plats trencats i renunciar a un ser"ei p4blic. Cinc milions de "alencians es (ueden sense la seua r#dio i tele"isió5. La gestió política, per6, de la nostra tele"isió p4blica, no $a estat encertada i les di,erents direccions al llarg del temps l1$an conduit a una ,allida econ6mica, d1audi/ncia i de credibilitat. 3 per tot ai-6, calen responsabilitat políti(ues, i no nom's callar la "eu dels "alencians. E ate ció a aquestes c" sideraci" s) i a pr"p"sta de! $rup Mu icipa! de C"mpr"m*s) e! P!e de !’A+u tame t d,A!m"i es ACO-DA. Primer(- Mani,estar el rebuig absolut de la corporació a la decisió del Consell de tancar R%&&. /e#" (- 7onar ple suport als treballadors i les treballadores de R%&&. Tercer(- 3nstar al Consell a cercar alternati"es de "iabilitat per al manteniment d1una r#dio i tele"isió p4blica "alenciana, propera, plural i imparcial com a ser"ei p4blic ,onamental per a al de,ensa i l14s de la nostra llengua, el conei-ement de la realitat territorial, cultural i de co$esió social. 0uart(- 7emanar la dimissió del president de la Generalitat i de tots els membres del Consell per responsabilitat política, i eleccions anticipades. Ci qu1(- Remetre la present moció i els seus acords a • • • • • President de la Generalitat Porta"eus dels grups parlamentaris en Les Corts "alencianes 7irector de R%&& Consell d'Administració de R%&& Comit/ d1!mpresa de R%&&

Pepa $arcia Regidora de Compromís a l'A8untament d'Almoines 7illuns, 99 de no"embre de :;9<.