Está en la página 1de 12

Curso avanzado A orientacin laboral para o fomento do empre go e a compe titividade local en Galicia eg et

P PROXECT TO TRAN NSVERSA AL

ORIE ENTA ACIN N GAL LICIA

Co cofi inanciame ento de:

Eixo 2, 2 Medida 2.65, , Programa Ope erativo de Galic cia 20072013 CCI2007ES051 1PO004 Modernizacin e reforzamento o de instancias en relacin co o mercado laboral

Curso o avanzado A A orientacin n laboral para a o fomento do d emprego e a competitiv vidade local en Galicia
Bloque 2: Ma arco persoal

Proxecto transversal t "Orientaci n Galicia"

NDICE
1. PRESE ENTACIN N ........................ ............. ...................................... ......... 3 2.OBXEC CTIVOS ............................ ............. ...................................... ......... 3 3. METO ODOLOXA DE TRABA ALLO ....... ............. ...................................... ......... 4 4. PRESE ENTACIN N DE FERRA AMENTAS ............. . ...................................... ......... 4 4.1.DIIGO ................................. ............. ...................................... ......... 6 4.2. Yo outube ............................. ............. ...................................... ......... 7 4.3. Pi interest............................ ............. ...................................... ......... 8 4.4. Ke eeeb ............................... ............. ...................................... ......... 9 4.5. Tw witter.............................. ............. ...................................... ......... 9 4.6 Mo onogrficos s ........................ ............. ...................................... ........ 10 4.7. fa acebook............................ ............. ...................................... ........ 10 4.8. Li inkedIn ............................ ............. ...................................... ........ 11 5. FORO OS ASOCIAD DOS .................... ............. ...................................... ........12 6. AVAL LIACIN ............................ ............. ...................................... ........12

Pxina 2

Curso o avanzado A A orientacin n laboral para a o fomento do d emprego e a competitiv vidade local en Galicia
Bloque 2: Ma arco persoal

Proxecto transversal t "Orientaci n Galicia"

1. PRES SENTACI N
Orientaci in Galicia un prox xecto colab borativo ba aseado nas posibilidad des que te en a rede Internet e a web 2.0 2 para o desenvolve emento pro ofesional do os orientad dores/as la aborais na ade Autono oma de Gali icia. Nace como c una proposta aca admica dentro da edi icin 2013 Comunida do curso A Orientacin Labo oral para o Fomento do d Emprego o e a Com mpetividade e local en Galicia dirixido po olo CIXUG (Consorcio para p o dese envolmento o de aplicac cins para a Xestin anciado pola a Conseller ria de Traba allo e Benes star Social da Xunta de Galicia, Universitaria) e fina p dade e crecemento pos sterior. pero coa visin de perdurabilid

2.OBXE ECTIVOS
Elabo orar e realizar unha curacin c [conservar e engadir va alor infor rmacin ato opada] de recursos e cont tidos relaci ionados coa a Orientac cin e Inse ercin Labo oral, tanto xenricos o especfico os ou centra ados na CCA AA de Galic cia. como Fami iliarizarse co c traballo de d ferrame entas sociais s, da denom minada Web b 2.0, espec cialmente con ferramenta f s que perm mitan o traballo colaborativo. Existe na a rede unha a gran cant tidade de recursos, baixo b unha multitude de formato os [vdeo, imaxe, te exto, web, etc.] e plataformas [Youtube, Facebook, Pinterest, etc.]. O pr roceso de curacin consiste en n atopar contido relevante para un u conxunto o de usuario os e contex xtualizalo. Este proceso [Curac cin] consta a de varias fases : 1. . Recoleccin : busca de fontes de d informac cin afns a unha tem tica prefix xada 2. . Filtraxe : seleccin da informa acin en br ruto daquel la considera ada mais at tractiva o relevante e. 3. . Elaboraci in : non todos, t pero o algns dos s recurso atopados a po oden precis sar dunha adaptaci n ou conte extualizaci n. 4. . Distribucin : segu undo o for rmato, elix xiremos o medio ma ais axeitado o para a publicacin do recurso. Debere emos ter en n conta aspe ectos como o os destina atarios e a hora mais s axeitada de d publicac cin e difusin. 5. . Anlise : que determ minen os log gros e fraca asos do noso o proceso. O obxect tivo do noso proceso de d curacin n, ser esta ablecer e fortalecer f u unha comun nidade en torno o noso n proxecto global ao o tempo qu ue facilitam mos a visibili idade de to odo o proxecto. Neste proxecto trat taremos de e, empregando as plataformas mais m usadas s na rede, distinguir so traballo o, e unha vez contextualizada poela a que informacin relevante para o nos disposici n dos dem mais baixo unha das clasificacin c ns proposta as, segundo o a ferrame enta, que faciliten o seu acces so e lectura a. Para a recompilac cin, filtrax xe e cura acin, a maiora m de ferrament tas propost tas estn as por un de enominador r comn : a posibilidad de de traba allar en equ uipo baixo o mesmo vinculada

Pxina 3

Curso o avanzado A A orientacin n laboral para a o fomento do d emprego e a competitiv vidade local en Galicia
Bloque 2: Ma arco persoal

Proxecto transversal t "Orientaci n Galicia"

espazo. Outras O ferra amentas, a nda que so o permiten o traballo de d xeito ind dividual, si conservar e promov ven o seu ca arcter social, como o caso do Twitter, p.e.

3. METO ODOLOX A DE TRA ABALLO


Cada alumno debe adherirse a unha das s propostas s de traball lo asociada as cunha fe erramenta concreta, e a avalia acin do se eu traballo se basear na sa pa articipacin n e activida ade nesta ferramen nta e o seu espazo asoc ciado [ver apartado a 5. . Avaliacin n]. Ademais da particip pacin obri igatoria na ferrament ta elixida, cada alumno poder e deber participar noutros grupos apo ortando rec cursos rela acionados e apoiando o o traballo o doutros grupos. Para P non in nterferir no traballo directo do grupo, g as ac chegas a ou utros grupo os faranse dende os foros habil litados na plataforma p do curso [v ver apartado o 4. Foros a asociados]. a ferrame enta de pre eferencia para a sa participaci p n neste proxecto. A Cada alumno elixir mediante e a participacin nunha consulta dispoible na platafor rma e nos eleccin se realizar prazos qu ue se indiqu uen no cron nograma do curso.

4. PRES SENTACI N DE FER RRAMENT TAS


En cada un dos ser rvizos que ofrece o cada a unha das ferrament tas emprega adas neste proxecto sal, definiu use un esp pazo denom minado Ori ientacin Galicia, G de e xeito xenrico, e transvers adaptado o en cada espazo se egundo as caracterst ticas e req quisitos qu ue o propi io espazo determin na. Como se indicou, no o apartado Obxectivo os, dentro o de todo o conxunto de ferrame entas que pertence en ou propo orcionan ser rvizos baixo o o parauga as Web 2.0 ou Web So ocial, escoll lronse as que perm miten traba allar de xe eito colaborativo [com mo Pinteres st ou diigo o], as que permiten contextualizar o pr roceso da curacin c [co omo keeeb b] e as que e presentan n unha gran n difusin rsoal como profesional l [como twi itter ou LinkedIn]. tanto per Todo o traballo t des senvolvido polo alumn nado, estar r dispoible dende o espazo ag glutinador http://or rientaciong galicia.wix.c com/orientaciong, seg guindo coa filosofa do o proxecto, o espazo de presentacin se actualizar [de xeito automtic co ou manu ual] segundo o as funcio onalidades a ferrament ta empregad da permita. . que cada

Pxina 4

Curso o avanzado A A orientacin n laboral para a o fomento do emprego e a competitiv vidade local en Galicia
Bloque 2: Ma arco persoal

Proxecto transversal t "Orientaci n Galicia"

Pxina 5

Curso o avanzado A A orientacin n laboral para a o fomento do d emprego e a competitiv vidade local en Galicia
Bloque 2: Ma arco persoal

Proxecto transversal t "Orientaci n Galicia"

As ferram mentas e prazas dispo ibles para cada unha delas a se eguinte : FERRAMENTAS PRA AZAS DISP POIBLES diigo Youtube Pinterest keeeb Twitter Monogrf ficos Facebook k LinkedIn 9 9 9 9 5 9 5 5

A contin nuacin pre esntanse cada unha a das ferra amentas di ispoibles para este proxecto transvers sal con unh ha breve de escricin qu ue nos axudar na ele eccin do g grupo de tr raballo. importan nte que no caso de elixir participar nos gru upos que empregan Tw witter, Fac cebook ou LinkedIn, , ser usua ario habitu ual desta ferrament ta e coe ecer a sa a funciona alidade e potencial lidade habitual.

4.1.DIIG GO

Acceso fe erramenta

ht ttp://www.diigo.com

Acceso o espazo e pb blico do ht ttps://www w.diigo.com m/user/orie entaciong proxecto Grupo de traballo t en diigo ht ttps://grou ups.diigo.co om/group/o orientacionga alicia

Pxina 6

Curso o avanzado A A orientacin n laboral para a o fomento do d emprego e a competitiv vidade local en Galicia
Bloque 2: Ma arco persoal

Proxecto transversal t "Orientaci n Galicia" Servizo web w que nos s permite gardar, g de forma f indiv vidual e cola aborativa, os nosos marcadores [ou pxin nas favorita as], de xeit to que estas s estarn dispoibles d quera dispositivo con dende calq acceso a Internet, e non queda arn ligados s a un equip po ou conex xin concre eta. un serv vizo multiplataforma, e dicir, ten aplicaci ns especficas para se er emprega ado dende Windows, IOS e And droid; adem mais pdese e instalar un nha barra de d utilidade es especfic cas para a p pa ara o seu em mprego dire ecto dende o noso nave egador. captura e garda de pxinas, Permite o etiqueta ado dos rec cursos compartidos pa ara facer mais m fcil a sa local lizacin e navegaci n a travs dunha nub be de etique etas. Mediante e esta ferra amenta o grupo g de alumnos a recompilar sitios web de interes se para o proxecto e os clas sificar seg gundo unha as etiqueta as, que rep presentan v varias temticas de partida, nun grupo colaborati ivo dentro do espazo o pblico do d proxecto o. Como se e ver na allo do grup po, os part ticipantes podern p co onsensuar n novas etiquetas para descricin do traba categoriz zar as sas achegas. a

4.2. You utube

Acceso fe erramenta

http p://es.youtu ube.com

Acceso ao canal pb blico http ps://www.y youtube.com m/channel/ /UCkdCeoZdo proxect to uQ0X XScMOllCUC CA/videos?f feature=guide&view=1

Servizo de d aloxame ento e rec compilacin n de vdeo os [do prop pio canal] que nos permite p a creacin de listas de reprod ducin cola aborativas, cada unha a delas, da temtica a elixida. Mediante e este ser rvizo recompilaremos s e categ gorizaremos s os vdeo os mais tiles, xa almacena ados nesta plataforma a, relaciona ados coas te emtica pro opostas. Os s participan ntes neste grupo pod dern conse ensuar nova as listas par ra categoriz zar e presentar as sas s achegas. As listas creadas po oden configu urarse de forma f que outros o usua arios insiran n novos vde eos nelas. a suscricin, de e xeito que os suscrito ores reciben n un novo a aviso cada vez v que se As listas admiten engade un u novo vde eo lista. Ademais A de estas funcionalidades, os demais u usuarios e os o propios colector res poden comentar os vdeos, , contextua alizndoos e achegando a sa opinin o o contidos ou temtic ca reflectida a. O uso de e youtube [como organizador, administrad a dor, colabo orador ou c creador] re equire ser usuario dunha d conta a de correo o en Gmail, , pois un servizo ma ais propieda ade de Goo ogle e por tanto aso ociado o pe erfil persoal l de cada un. Se partic cipas con esta ferrame enta, sers nomeado administr rador do no oso canal en Youtube, para que poidas p enga adir vdeos s listas de e traballo propostas s. Polo ante erior, rec comendable e que elixas s este grupo o de traball lo si xa es usuario u de Gmail, pa ara estar fa amiliarizado o cos seus servizos. s

Pxina 7

Curso o avanzado A A orientacin n laboral para a o fomento do d emprego e a competitiv vidade local en Galicia
Bloque 2: Ma arco persoal

Proxecto transversal t "Orientaci n Galicia"

4.3. Pinterest

Acceso fe erramenta Acceso s proxecto tabolei iros

http://www w.pinterest t.com do http://pint terest.com/ /orientacio ong/boards/ /

Pinterest t una Red de Social ba aseada prin ncipalmente e no interca ambio , filt traxe e org ganizacin de imaxe es. Tamn permite o traballo co on vdeos pero p no nos so proxecto o a imos a empregar para o tra aballo con imaxes, esp pecialmente e infografa as.

Unha infog grafa unha u repre esentacin visual dun texto, na que in nterveen U de escricins, narracins ou interpretacins, presentadas p s de xeito g grfico norm malmente fig gurativo. [ finicin de In nfografa na Wikipedia W da def ht ttp://es.wikipedia.org g/wiki/Infog grafa ]

i recompilad das, empre egaremos os taboleiro os de Pinte erest, que Para organizar as infografas u taboleir ro de corcho clsico sobre o que q se colo ocan fotos con chinch hetas. En emulan un Pinterest t cada un dos elementos [infog grafas no noso n caso] que coloc camos nun taboleiro denomna anse Pins. Pinterest t un serviz zo web, pero tamn est e dispoible, como aplicacin, a para as pla ataformas Android e IOS. Cada usuario de Pinterest, pod de crear os taboleiros que q necesit te e estes p pdense com mpletarse orativament te. Estes poden p comp partirse e a admiten se eguidores, de xeito individual ou colabo para esta ar o tanto de d novas ac chegas, ade emais de co olaboradore es. O grupo o de traballo, partir duns tabo oleiros prop postos, per ro poder consensuar c novos tabo oleiros para clasificar e ordenar novas ach hegas relacionadas con n novas tem mticas do curso. c Cada unh ha das ach hegas dos diferentes d taboleiros pode ser contextuali izada e co omentada, tanto pol los responsa ables do tab boleiro com mo polos seg guidores do o mesmo.

Pxina 8

Curso o avanzado A A orientacin n laboral para a o fomento do d emprego e a competitiv vidade local en Galicia
Bloque 2: Ma arco persoal

Proxecto transversal t "Orientaci n Galicia"

4.4. Kee eeb

Acceso fe erramenta Acceso s pxinas p do proxecto

http://ww ww.keeeb.c com http://ke eeeb.com/o orientaciong g/+pages

Plataform ma que nos permite realizar curacin de e contidos. Podemos engadir co ontido en distintos formatos como c vdeo o, imaxes, ou fragmen ntos releva antes da p xina ou bl logue que sexan do noso intere ese. Conser rva o enlace e o artigo orixinal o pero o permite e extraer os pargrafos p e imaxes mais relevantes deste e. A diferen nza princip pal respect to a outras s plataform mas e servizos de cur racin e que keeeb permite construr unha nica achega con n fragmento os ou recur rsos de var rios blogs ou pxinas es e independentes en ntre si, de forma f que o curador extrae e o m s relevante e de cada diferente fonte par ra conformar un nico o recurso. Na N publicac cin do nov vo recurso c curado se conservan c as fontes s orixinais. Para real lizar a cura acin necesario insta alar unha aplicacin [ marcador ou bookmarklet ] no noso nave egador hab bitual, a cal l engadir as a ferramen ntas necesa arias para r realizar o proceso de curacin. . Soporta Firefox, F Chr rome, Internet Explore er e Safari. A informacin curad da, organiz zase en px xinas [simil lares s taboleiros de e Pinterest pero con riedade de formatos], , onde pod demos orde enar o seu contido de e forma po osterior o mais var proceso de d curacin n [ ou keeebing, como o o denomin na esta plat taforma]. A As pxinas poden p ser pblicas ou privadas e tamn podemos in nvitar construcin comn c e co olaborativa destas. A omentada, de forma posterior, p po olos contrib buntes das pxinas. informacin curada pode ser co

itter 4.5. Twi

Acceso fe erramenta Acceso ao espazo do proxecto p

http://ww ww.twitter r.com https://twitter.com m/orientacio ong

Rede de microblogg gin [blogs en e 140 cara acteres] qu ue permite tanto a re ecollida ou busca de informacin median nte etiqueta as [hashtags s], que clas sifican a inf formacin c circulante nesta

Pxina 9

Curso o avanzado A A orientacin n laboral para a o fomento do d emprego e a competitiv vidade local en Galicia
Bloque 2: Ma arco persoal

Proxecto transversal t "Orientaci n Galicia"

rede, como c a el laboracin de mensa axes ou a transmisi n de info ormacin. Todo elo empregan ndo smen nte 140 ca aracteres; esta unha das pe eculiaridade es de esta a rede, a capacidade de snteses, ade emais da achega a inm mediata de e mensaxes s s segui idores do proxecto. Mediante e o emprego de Twitt ter, se pret tende recol ller a actua alidade cen ntrada no mbito do curso ad demais de promocion nar o trab ballo dos outros gru upos, difundido a actividade a desenvolv vida noutr ros espazos s [Pinteres st, keeeb, Youtube, etc.]. Tod do isto me ediante o emprego dun hash htag [etiqueta] nic ca que co ontriba visibilida ade do pr roxecto : #orientac ciong ademais do hashtag especif fico que con ntextualice a mensaxe e. un grupo recome endado para a alumnos que xa te an experie encia con e esta ferram menta e a n de xeito habitual. h empregan

4.6 Mon nogrficos

Acceso fe erramenta Acceso s espazos pblicos do proxecto

http://es s.wix.com

Neste gru upo de trab ballo, os pa articipantes s tern que desenvolve er un mono ogrfico, de e entre os temas pr ropostos. Para P o traballo poder n emprega ar a ferram menta WIX, , un xestor r / editor online qu ue nos per rmite o de esenvolveme ento dun sitio s web a travs de e sinxelas plantillas [pxina web w predese eadas] par ra a partir delas d desen nvolver unha pxina we eb co noso contido.

4.7. facebook

Ac cceso ferramenta

https://w www.facebo ook.com/

Ac cceso ao espazo https://w www.facebo ook.com/gr roups/18728093145262 20/ p blico do pr roxecto

Pxina 10

Curso o avanzado A A orientacin n laboral para a o fomento do d emprego e a competitiv vidade local en Galicia
Bloque 2: Ma arco persoal

Proxecto transversal t "Orientaci n Galicia"

Facebook k unha das d redes sociais mais s populares s e difundid das dentro do mbito o da Web Social e do entretemento. En n Espaa oc cupa o prim meiro posto o en nmero o de usuari ios nicos ns de usu uarios nico os en Espa aa segund do datos de Comscor re, Decemb bro 2012, [17 mill http://w www.concep pto05.com/2013/07/es stadisticas-usuarios-re edes-sociale es-en-espan na2013/]. Unha das sas s vantaxes, e que e permite a creacin n de grupos de distin ntos tipos [abertos, pechados e secretos s] e mbito os onde os usuarios que q se ache egan o grup po, poden compartir recursos e informaci in relevant te acerca dunha d temtica prefixa ada. ios que trab ballen con esta e ferram menta e gru upo debern n ser usuari ios habituai is da rede Os usuari facebook k ben a nivel persoal ou profesio onal e sern responsables de din namizar o grupo g con achegas relacionada r as con eventos e recursos afns comunidade de prctica desead da.

4.8. LinkedIn

Acceso fe erramenta Acceso os espazos pblicos do proxecto

http://ww ww.linkedin n.com

ofesional, con c mais pe enetracin en Espaa, con 2,7 millns m de a rede social, de mbito pro usuarios nicos en n Decembro de 2012 2 [segundo o datos de e Comscore e, Decemb bro 2012, http://w www.concep pto05.com/2013/07/es stadisticas-usuarios-re edes-sociale es-en-espan na2013/]. O grupos na rede LinkedIn son a principal l fonte de difusin d e creacin c de contido na a sa rede e as ache egas son mo oi valoradas s polos part ticipantes do d entorno. . Ademais d do grupo de e alumnos encargad dos de dina amizar este grupo, os o demais alumnos do d curso poden subsc cribirse e achegarse e para esta ar o tanto dos debates e informac cin promov vida a trav s deste rec curso. Os usuari ios que trab ballen con esta e ferram menta e gru upo debern n ser usuari ios habituai is da rede LinkedIn, ,e sern res sponsables de dinamiz zar o grupo o con debat tes e acheg gas relacion nados con eventos e recursos afns a comunidade de e prctica deseada.

Pxina 11

Curso o avanzado A A orientacin n laboral para a o fomento do d emprego e a competitiv vidade local en Galicia
Bloque 2: Ma arco persoal

Proxecto transversal t "Orientaci n Galicia"

5. FORO OS ASOCIADOS
Na plataf forma do curso, c temo os un espaz zo de traballo relacio onado co p proxecto tra ansversal, denomina ado Proxecto Transve ersal Orien ntacin Gal licia onde ademais d da informac cin xeral sobre o proxecto p tem mos asociad dos : x sobr re problemas ou dubi idas xurdid das co trab ballo coas Un foro de consultas xerais erramentas fe or cada unha das fer rramentas asociadas a o proxecto, , onde os Un foro de traballo po ntegrantes de d cada gru upo podern falar entr re eles e co o coordinad dor do prox xecto para in co onsensuar achegas a o se eu espazo, validar nov vas entrada as entre ele es ou organi izar o seu tr raballo.

Os foros estarn su upervisados polo coord dinador do proxecto transversal, t , en todo momento, m cunha de emora mxim ma de resposta de 24 horas para calquera co onsulta ou dbida xurd dida.

6. AVAL LIACIN
A particip pacin nest te proxecto o colaborati ivo formar parte dun nha das cali ificacins do d mdulo 2, cada alumno a deb ber entreg gar un documento onde presente de forma v visual ou descrita as intervenc cins que realizaran, r tanto na ferramenta f selecciona ada [o seu grupo de traballo], como no resto de fe erramentas e redes do proxecto. Principalmente, se ter t en con nta para av valiacin de esta proxect to : 1. . A calidade e e cantidad de de interv vencins 2. . A idoneida ade dos recursos seleccionado e achegados a . A participa acin activa a e continuada en vari ias ferrame entas e/ou r redes 3. 4. . O nivel de e detalle da a curacin [e etiquetado, comentarios, contex xtualizacin etc.] 5. . A puntuali idade na pa articipacin n e entrega de traballo os

Durante 2 meses ap proximadam mente (med diados de setembro s f finais novem mbro), cada alumno debe elix xir en que espazo e de curacin c de e contidos desexa d part ticipar. Nes se espazo de d tempo, os alumnos deben fa acer as ach hegas corres spondentes segundo a ferramenta a e o espaz zo asinado o. Ademais da relevan ncia das ach hegas, para a valorar o seu s traballo o, se ter en e conta a ou elixido contextualizacin do d recurso aportado no n eido da Orientaci n e Insercin Laboral na nosa CCAA.

Pxina 12

También podría gustarte