Está en la página 1de 3

SECRETOS CHAMANICOS PARA CARGARNOS DE ENERGA POSITIVA

http://foro.enfemenino.com/forum/loisirs7/__f186301_loisirs7-Secretos-chamanicos-para-cargarnos-de-energia-positiva.html

RUEDA DE DEFENSA 1. Vstase con ropas c !o"as # "e co$ores c$aros. Enc%en"a &na 'e$a ()ran"e* +$anca. A!+%ente e$ $&)ar con !,s%ca s&a'e %nstr&!enta$ # &n sa-&!er%o "e cane$a. .. Ten)a en s&s !anos &na +o$sa /&e conten)a "oce p%e"ras "%0erentes. 1. Antes "e e!pe2ar %nsp%re contan"o -asta se%s $enta!ente3 # $&e)o esp%re ta!+%4n contan"o -asta se%s. Rep%ta esto tres 'eces. 5. Deter!%ne $os c&atro p&ntos car"%na$es # "on"e est6 e$ s&r co$o/&e $a pr%!era p%e"ra. Se),n $a re$%)% n c-a!6n%ca es a- "on"e e!p%e2an to"os $os s&cesos en $a '%"a "e $as personas. 7. Co$o/&e $as p%e"ras restantes en e$ oeste3 $&e)o en e$ norte # 0%na$!ente en e$ este. Este ,$t%!o p&nto o0%c%ar6 "e p&erta /&e "ar6 acceso a$ espr%t& protector. 8. 9&e)o "e cerrar e$ crc&$o pron&nc%e $a s%)&%ente orac% n c-a!6n%ca para $$a!ar a $a protecc% n: ;Ma"re t%erra3 a+&e$o so$3 a+&e$a $&na3 a)&a3 a%re3 0&e)o3 !&n"o an%!a$3 !&n"o -&!ano3 $os %n'oco por/&e so# parte "e $a '%"a # tan -er!ano "e$ &n%'erso co!o &ste"es: $es p%"o protecc% n para /&e na"a !e oc&rra. <o a)ra"ecer4 respetan"o # c&%"an"o ca"a tra!o "e este !&n"o con pa2 # a$e)ra= >. 9&e)o en s%$enc%o preste atenc% n a s& resp%rac% n: %nsp%re # e?-a$e en se%s t%e!pos co!o antes. @. Incorp rese "espac%o # a)arre $as p%e"ras &na a &na en e$ sent%"o contrar%o a$ /&e $as p&so. ESCUDO PERSONA9 Otra 0or!a "e protecc% n es $a con0ecc% n "e &n esc&"o persona$ protector. Este esc&"o es &n rec&er"o "e $a '%"a $atente en ca"a ser -&!ano # representa &na '%rt&" o &n "on /&e p&e"e a#&"ar. Para esto es prec%so !e"%tar # +&cear en e$ 0on"o "e$ a$!a: 1. A+ra &na ron"a co!o en e$ otro caso &t%$%2an"o $as p%e"ras &+%ca"as en $os "%st%ntos p&ntos car"%na$es. .. En $&)ar "e rec%tar &na orac% n3 +a%$e "entro "e$ crc&$o )&%a"o por $a !,s%ca. 9as %!6)enes co!%en2an a s&r)%r en s& !ente. 1. De a poco +aAe e$ r%t!o3 # resp%re en se%s t%e!pos pro0&n"a!ente. 5. To!e nota "e to"os $os s!+o$os /&e -a#an aparec%"o. Incorp rese # c%erre e$ crc&$o. 7. Con !ater%a$es a e$ecc% n (cer6!%ca3 paBos3 p%nt&ras3 p%e"ras "e co$ores3 pape$3 -%$o3 $ana3 etc.* con0ecc%one &n esc&"o persona$ con ese s%)no protector. 8. 9&e)o co$o/&e e$ esc&"o en &n $&)ar c$a'e "e s& -o)ar "on"e se re,nan !&c-as personas.

E9 ANIMA9O INTERIOR 9os an%!a$es son parte esenc%a$ "e $a nat&ra$e2a # con'%'en con $os seres -&!anos no so$o en e$ !&n"o e?ter%or. 9os c-a!anes "%cen /&e to"os $os %n"%'%"&os $$e'a!os "entro $a 0&er2a "e n&e'e an%!a$es: 1. E$ /&e a#&"a en $os "esa0os esp%r%t&a$es. .. Uno /&e +r%n"a protecc% n. 1. Otro /&e enseBa a con0%ar en &no !%s!o 5. E$ /&e !&estra $a 'er"a" %nter%or 7. E$ /&e aconseAa 8. E$ re'e$a"or "e $os secretos "e $a t%erra >. E$ !aestro "e$ en%)!a "e $as estre$$as @. E$ /&e conecta con $a ener)a !asc&$%na C. E$ /&e conecta con $a ener)a 0e!en%na Por eso para po"er contactarse con &no "e e$$os es prec%so %n)resar en $a R&e"a "e $a De0ensa "e $a !%s!a !anera /&e antes. 9&e)o /&e $o -ace -a)a $o s%)&%ente: Rec&4stese so+re $a s&per0%c%e re$aAan"o e$ c&erpo. In-a$e pro0&n"o en c&atro t%e!pos # e?-a$e ta!+%4n en c&atro t%e!pos. Repta$o tres 'eces -asta sent%rse co!p$eta!ente re$aAa"o. C%erre $os oAos # '%s&a$%ce &n +os/&e con !&c-os 6r+o$es # &n c$aro "e $&2 A&sto en e$ centro. Ca!%ne en "%recc% n a $a $&2 # c&an"o $$e)&e aparecer6 ante s&s oAos &n "es%erto %n0%n%to3 "es"e a$$ 'er6 &na 0%$a "e an%!a$es /&e pasaran 0rente a s&s oAos. Entre estos estar6 s& an%!a$. C&an"o $o 'ea $$6!e$o en 'o2 a$ta # p"a$e protecc% n. 9&e)o "e /&e se -a#a %"o '&e$'a para atr6s # rec&pere e$ ca!%no a tra'4s "e$ +os/&e # a !e"%"a /&e se 'an espac%an"o $os 6r+o$es &na n&+e 'er"e $o ro"ea. Poco a poco '&e$'e a to!ar conc%enc%a "e s& c&erpo. A+ra s&s oAos e %ncorp rese. To!e &n $6p%23 &na $%+reta3 # anote to"o $o /&e rec&er"a. M6s tar"e +&s/&e to"a $a %n0or!ac% n /&e est4 a s& a$cance so+re s& an%!a$3 para po"er &t%$%2ar e0ect%'a!ente s& ener)a. RITUA9 PARA COMDATIR E9 DAEO S% &ste" s%ente /&e s& ar!ona ener)4t%ca est6 "aBa"a antes "e crear $a R&e"a "e $a De0ensa3 p&e"e rea$%2ar &n r%t&a$ "e $%!p%e2a %nterna %n'ocan"o a Is%s3 "%'%n%"a" e)%pc%a protectora "e $a sa$&" 0s%ca # ps/&%ca. Ha)a $o s%)&%ente: Vstase con pren"as a2&$es3 a!p$%as # 0rescas. A!+%ente e$ $&)ar con esenc%as "e '%o$eta o $a'an"a. 9&e)o enc%en"a &na 'e$a "e )e$ a2&$ # rece $a s%)&%ente orac% n a $a D%osa Is%s: ;O-3 %!ponente Is%s3 este !orta$ %!p$ora t& sanac% n # protecc% n. En t% $a '%"a +&$$e '%ctor%osa A$eAan"o $as %n0$&enc%as Ne0astas /&e "e+%$%tan $a carne # e$ espr%t&. Conc4"e!e t& $&23 Prec%osa Is%s3 "%osa ce$est%a$=

9&e)o acosta"o so+re $a s&per0%c%e c%erre $os oAos # pract%/&e &n par "e resp%rac%ones pro0&n"as en c&atro t%e!pos. Recorra !enta$!ente s& c&erpo3 pr%!ero por 0&era $&e)o %nterna!ente. Intente 'er c&6$ es e$ $&)ar por "on"e entr e$ "aBo /&e ro!p% s& ar!ona ener)4t%ca. I!a)%ne /&e &na n&+e a2&$ e!ana "e $a 'e$a # se %ncorpora a tra'4s "e esa -er%"a. Se "%spersa por to"o s& c&erpo c&ran"o ca"a -er%"a a $a 'e2 /&e $%!p%a ca"a $&)ar "eAan"o &na capa "e protecc% n. C&an"o se s%enta ca$!o a+ra $os oAos3 $e'6ntese $enta!ente # "eAe /&e $a 'e$a se cons&!a so$a. To"os estos r%t&a$es nos a#&"an a prote)ernos ante c&a$/&%er ata/&e "e ne)at%'%"a". Ca"a persona p&e"e crear s& prop%a R&e"a "e $a De0ensa # reno'ar s& 0&er2a ca"a 'e2 /&e $o neces%te para ne&tra$%2ar to"a %n0$&enc%a ne)at%'a.