Está en la página 1de 29

hai anh jsc

04.7734801

bin tn hitachi sj100

nhng thng ip v s an ton

c c nhng kt qu tt nht vi dng bin tn SJ100, phi


c ti liu ny tht cn thn v tt c nhng nhn cnh bo dn trn
bin tn trc khi thit lp thng s v vn hnh n, v phi tun th
theo cc ch dn. Gi ti liu ny ch thun tin cho vic tra cu
nhanh.
Nhng nh ngha v nhng k hiu
Mt ch dn (thng bo) an ton bao gm mt biu tng cnh bo
mi nguy him v mt t hoc cm t tn hiu nh cnh bo
(WARNING) hay nhc nh (CAUTION). Tng tn hiu cnh bo c
ngha nh sau:
- K hiu ny ch bo in p cao. N hng s ch ca bn ti
nhng mc chn hoc nhng thao tc m c th nguy him ti bn
v nhng ngi khc khi thao tc thit b ny. Hy c thng bo
v tun theo cc ch dn tht cn thn.
- K hiu ny l k hiu bo ng v s an ton. N xut hin vi
mt trong hai t tn hiu nhc nh hoc cnh bo, nh c
m t di y.
- cnh bo (warNing): l ch bo mt tnh trng in th nguy
him, nu khng trnh xa, c th gy thng tch trm trng hoc
cht ngi.

Hng dn s dng bin tn HITACHI SJ100

hai anh jsc

04.7734801

bin tn hitachi sj100

- nhc nh (caution): l ch bo mt tnh trng in th nguy


him, nu khng trnh xa, c th gy tn hi mc nh, hoc thit
hi trm trng n sn phm. C th tnh trng c m t trong
nhc nh, nu khng phng, s dn ti nhng hu qu
nghim trng. Nhng bin php an ton trng yu c din t
trong nhc nh (cng nh cnh bo), v th phi tun theo
chng.

- bc (step): Mt bc l mt trong s mt lot cc bc tc


ng cn thit hon thnh mc ch. S ca bc s c ghi
trong k hiu bc.

- Ghi ch (note): Nhng ghi ch ch bo mt phm vi hoc vn


tht s c bit, nhn mnh nhng nng lc ca sn phm hoc
nhng li thng gp trong qu trnh hot ng hoc bo dng.

- MO NH (tip): Nhng mo nh cho ta li ch dn c bit m


c th tit kim thi gian hoc cung cp nhng li ch khc trong
khi thit t hoc s dng sn phm. Mo nh hng s ch ti
mt tng m c th khng l hin nhin ti nhng ngi s
dng sn phm ln u.

Nguy him in p cao

- IN P CAO: Thit b iu khin ng c v nhng b iu


khin in t c ni ti nhng ng in p nguy him. Khi bo
dng nhng thit b iu khin v nhng b iu khin in t,

Hng dn s dng bin tn HITACHI SJ100

hai anh jsc

04.7734801

bin tn hitachi sj100

c th l nhng b phn trn khng c hp bao bc hoc th ra


ngoi hoc trn ng in th. Phi v cng cn thn v nn bo
v chng chm phi.
ng trn tm cch in v vic ch s dng mt tay khi kim tra
cc b phn phi tr thnh mt thi quen. Lun lun lm vic vi
mt ngi khc phng khi xy ra nguy him. Ngt ngun in
trc khi kim tra cc b iu khin hoc thc hin bo dng.
Phi chc chn rng thit b hon ton c ni t. eo knh
bo v mi khi lm vic vi cc b iu khin in t hoc my
mc ang quay.

Hng dn s dng bin tn HITACHI SJ100

hai anh jsc

04.7734801

bin tn hitachi sj100

Nhng s phng chung


(c nhng iu ny trc tin!)
- Cnh bo: Thit b ny cn phi c thit t, iu chnh v
bo dng bi nhn vin bo tr h thng in c t cch v hiu
bit v cu trc v hot ng ca thit b v nhng mi nguy him
i km. Lm tri vi s phng ny c th gy tn thng cho
con ngi.
- Cnh bo: Ngi s dng phi chu trch nhim bo m cho
tt c my mc, c cu truyn ng khng cung cp bi Cng ty
TNHH h thng thit b cng nghip Hitachi, v mt quy trnh cn
thit l c kh nng hot ng an ton tn s hiu dng bng
150% gi tr cc i ca di tn s la chn cp cho ng c xoay
chiu. Lm tri vi iu ny c th gy hu qu l ph hu thit b
v gy thng tch cho ngi vn hnh.
- Cnh bo: bo v thit b, hy lp t mt cngtct vi mt
mch tc ng nhanh c kh nng cho dng in ln i qua. Mch
bo v li tip t cha c thit k bo v chng li s nguy
him cho con ngi.
- IN P CAO: Mi nguy him in git. Ngt ngun in trc
khi lm vic vi thit b iu khin ny.
- Cnh bo: Ch t nht 5 pht sau khi ct ngun u vo trc
khi thc hin vic bo tr hoc kim tra. Nu khng s b in git.

Hng dn s dng bin tn HITACHI SJ100

hai anh jsc

04.7734801

bin tn hitachi sj100

- NHC NH: Nhng ch dn ny cn phi c v hiu r rng


trc khi lm vic vi dng bin tn SJ100.
- NHC NH: Ni t thch hp, nhng thit b ct in v nhng
thit b an ton khc v v tr ca chng l trch nhim ca ngi s
dng ch khng c cung cp bi Cng ty TNHH h thng thit
b cng nghip Hitachi.
- NHC NH: Phi chc chn rng kt ni Rle nhit ng c
hoc thit b bo qu ti ti b iu khin SJ100 m bo l bin
tn s dng trong trng hp b qu ti hoc ng c qu nhit.
- IN P CAO: in p nguy him tn ti cho n khi n
power tt. i t nht 5 pht sau khi ct ngun in vo trc khi
thc hin vic bo tr.
- nhc nh: Thit b ny c dng r cao v phi c ni c nh
xung t bng hai dy cp c lp.
- cnh bo: Nhng trc ang quay v nhng ng in th trn
mt t c th gy nguy him. Bi vy, li khuyn co nghim tc
l tt c cc cng vic lin quan ti in th phi tun theo nhng
quy nh chung v nhng ni quy ca nh my. Vic lp t, chnh
nh v bo dng cn phi c thc hin ch bi ngi c kh
nng.
Khuyn co nh my bao gm nhng th tc kim tra trong ti
liu ch dn cn phi c tun theo. Lun ct ngun in trc khi
lm vic vi thit b.

Hng dn s dng bin tn HITACHI SJ100

hai anh jsc

04.7734801

bin tn hitachi sj100

- nhc nh:
a) ng c phi c ni t bo v bng dy dn c tr khng
thp (<0,1).
b) Bt k ng c no c s dng phi c mt tc ph hp.
c) Nhng ng c c th c nhng b phn chuyn ng nguy
him. Trong vn ny s bo v thch hp phi c thc
hin.
- nhc nh: Kt ni cnh bo c th cha ng nguy him in
p cao ngay c khi bin tn ngt in. Khi tho ca bin tn ra
bo tr hoc kim tra, th phi chc chn rng ngun vo cho kt
ni cnh bo c ngt hon ton.
- nhc nh: Nhng cu u dy (ng c, cu ch, Aptomat, b
lc...) tim n s nguy him in git nn phi c hp kn bo v
khng chm vo c sau khi lp t song.
- nhc nh: ng dng cui phi ph hp vi tiu chun BS
EN60204-1. Tham chiu ti mc " Tng bc thit lp c bn"
trn trang 2-6 trong ti liu ch dn y . Biu cc kch thc
s c thay i thch hp cho ng dng ca bn.
- nhc nh: u dy kt ni phi thc s chc chn, phi c s
h tr ca 2 b phn kt ni chuyn dng l u ni kim loi v
chp nha bo v.
u ni(Vnh tai trn) u chp
Cp

Hng dn s dng bin tn HITACHI SJ100

hai anh jsc

04.7734801

bin tn hitachi sj100

nhc nh: Mt cu dao 3 pha phi c lp t sn cung


cp ngun chnh cho bin tn. ng thi mt (cu ch) thit b bo
v theo tiu chun IEC947-1/IEC947-3 cng phi c lp t ti
im ny (s liu ca thit b bo v xem trong mc " Xc nh c
dy v cu ch trang 2-14 trong ti liu ch dn u ").

- ch : Nhng ch dn trn y, cng vi nhng yu cu khc


c nu bt trong ti liu ny phi c lun lun tun th theo
LVD (Ch th in p thp Chu u).

Hng dn s dng bin tn HITACHI SJ100

hai anh jsc

04.7734801

bin tn hitachi sj100

Gii thiu
Chc mng bn mua bin tn HITACHI dng SJ100. Nhng nt
ni bt ca b bin tn ny l: hnh dng mang tnh thm m, bng
mch v nhng b phn cu thnh cho mt hiu sut cao, cu trc th
c bit nh gn, ph hp vi tng loi ng c.
Dng sn phm SJ100 ca HITACHI bao gm hn mi kiu loi
bin tn khc nhau dng cho cc loi ng c trong vng cng sut t
0.2 kW n 7.5 kW, vi hai loi in p vo l 220VAC hoc
380VAC.
Cc c tnh chnh l:
Cp in p bin i 200VAC v 400VAC
Phin bn UL hoc CE u c h tr
Ch iu khin vect khng cn cm bin
Mch hm ti sinh
H tr cc Keypad vn hnh khc nhau cho vic iu khin
chy(RUN)/dng(STOP) v thit t cc tham s
Tch hp sn giao din truyn thng RS-422 cho php cu
hnh t mt PC v nhng modul ngoi s dng bus trng
C th thit lp c 16 cp tc
Cc thng s ca ng c c th c nhp vo, hoc c th
thit t ch t ng nhn dng
B iu chnh PID t ng duy tr tc ca ng c bng
cch t thay i tham s
Nhng bin tn HITACHI gii quyt c s cn bng
truyn thng gia tc , mmen v hiu sut. Nhng c
trng lm vic l:

Hng dn s dng bin tn HITACHI SJ100

hai anh jsc

04.7734801

bin tn hitachi sj100

- Mmen khi ng ln, bng 200% nh mc hoc ln hn


- Hot ng lin tc vi 100% mmen nh mc ngay c
1/10 phm vi tc (5Hz ti 50Hz) m khng lm gim tui
th ca ng c
Tt c cc bin tn thuc dng SJ100 c tch hp sn b
hm ng nng (in tr hm) bn trong
Qut lm mt c la chn bt tt tng tui th (qut lm
mt ch c cc bin tn cng sut cao)
Mt lot y cc ph kin ca HITACHI sn sng hon
thnh ng dng iu khin ng c ca bn bao gm:
- Mn hnh iu khin t xa
- in tr hm (xem hnh di)
- Nhng b lc nhiu v tuyn
- Nhng b lc theo chun CE
- Cc vo/ra cho giao din mng nh my (s c cng b)

Model SJ100-004NFU

Hng dn s dng bin tn HITACHI SJ100

in tr hm

hai anh jsc

04.7734801

bin tn hitachi sj100

Nhn cc thng s k thut ca bin tn


Cc bin tn Hitachi SJ100 u c gn cc nhn thuyt minh v sn
phm trn mt v pha bn phi ca v hp. Phi cn thn xc nhn rng
cc thng s k thut trn cc nhn ph hp vi ngun in, ng c ca
bn, v nhng yu cu v s an ton trong s dng.
Nhng chng nhn cht lng sn phm
ca cc c quan kim nh

Nhn cc thng s k thut

S model bin tn
Cng sut ng c s dng
Ngun vo hiu dng:
tn s, in p, pha, dng in
u ra hiu dng:
tn s, in p, dng in
Cc m sn xut:
s l, ngy sn xut,.v.v.

SJ100

004

U
Hn ch phn phi:
E = Chu u, U = M

Tn dng bin tn:


SJ100, SJ200, SJ300

Kiu cu hnh:
F = vi b vn hnh s (keypad)
in p vo:
N = 1 pha hoc 3 pha 200V
H = 3 pha 400V
L = ch 3 pha 200V
Cng sut ng c thch hp, n v kW:
002 = 0.2 kW
022 = 2.2 kW
004 = 0.4 kW
030 = 3.0 kW
005 = 0.55 kW
037 = 3.7 kW
007 = 0.75 kW
040 = 4.0 kW
011 = 1.1 kW
055 = 5.5 kW
015 = 1.5 kW
075 = 7.5 kW

Hng dn s dng bin tn HITACHI SJ100

10

hai anh jsc

04.7734801

bin tn hitachi sj100

Cc u vo ra ca mch cng sut

Cu ni

Phin
ni t

Cu ni

Phin
ni t

Cu ni

Phin
ni t

Hng dn s dng bin tn HITACHI SJ100

11

hai anh jsc

04.7734801

bin tn hitachi sj100

Cc u vo ra ca mch iu khin

Cc
u vo
lgic

Cc u vo Cc u ra Cc u ra
tng t
lgic
tng t
Tn chn

M t

Rle cnh bo

Cng sut v nhng ghi ch

+24V cp cho cc u vo
lgic

Ngun cung cp 24VDC, 30 mA max.


Ch : Khng s dng cho h thng
cng sut. Khng c ngn mch vi
chn L.

1,2,3,4,5,6

Cc u vo lgic ring bit


(c th lp trnh c)

27 VDC max. (s dng P24 hoc


ngun ngoi so snh vi chn L), tr
khng u vo l 4.7k.

L(hng trn)

GND cho cc lgic vo

Tng cc dng qua cc chn 1 ti 6.


Ch : khng ni chn L vi t.

11,12

Cc u ra lgic ring bit

50 mA max, khi m
27 VDC max, khi kho

CM2

Chn chung cho cc u ra


lgic

Dng cc i 100 mA, bng tng cc


dng qua chn 11 v 12.

Chn PWM ra.


(iu ch rng xung)

0 ti 10 VDC, 1 mA max,
50% chu k lm vic.

Chn chung cho cc u vo


tng t

Tng cc dng qua OI, O v H.

u vo dng tng t

Di t 4 ti 19.6 mA, 20 mA danh


ngha.

P24

FM
L(hng di)
OI

Hng dn s dng bin tn HITACHI SJ100

12

04.7734801

hai anh jsc

bin tn hitachi sj100

M t

Tn chn

Cng sut v nhng ghi ch

u vo p tng t

Di t 0 ti 9.6 VDC, 10 VDC danh


ngha, 12 VDC max, tr khng u
vo l 10k.

+10V, in p tham chiu


tng t

10 VDC danh ngha, 10 mA max.

AL0

Chn chung tip im R le

AL1

Tip im ca R le,
thng ng khi ang chy
(RUN)

AL2

Tip im ca R le,
thng h khi ang chy
(RUN)

Nng lc ca tip im:


Cc i i vi ti thun tr:
250 VAC, 2.5 A;
30 VDC, 3A.
Cc i i vi ti cm (cos=0.4):
250 VAC, 0.2 A;
30 VDC, 0.7 A.
Ti cc tiu:
5 VDC, 100 mA;
100 VAC, 10 mA.

B keypad vn hnh bin tn


LED bo phm RUN
Hin th tham s
c hiu lc
LED bo
chy/dng LED bo ch lp trnh
LED bo ngun cp
Cc LED hin th n v
Hertz
Ampe

LED bo
Bin tr quay c hiu lc
Bin tr quay

Phm chy

Phm dng/khi ng li
Cc phm
ln/xung

Phm lu

Phm chn
chc nng

Hng dn s dng bin tn HITACHI SJ100

13

04.7734801

hai anh jsc

bin tn hitachi sj100

Cch vn hnh Keypad

Nhn phm

la chn cc chc nng v cc tham s (A, b,

C, d, F) cn xem hoc thay i gi tr.


Nhn phm

chuyn tham s hoc tng/gim gi tr.

Nhn phm

lu gi tr thay i ca tham s no .

Nhn phm

chy ng c (ch c tc dng nu chn

chc nng lnh t Keypad, tc A_02 =02).


Nhn phm

dng ng c hoc Reset cc cnh bo.

Ch quan st

Ch lp trnh

LED PRG Tt

LED PRG Sng

Hin th d liu

000.0
FUNC

d 09
1

Tt ngun
1

FUNC

Chn
chc nng
hoc nhm

FUNC
FUNC

1
FUNC
FUNC

F 01

2
FUNC

Son tho

FUNC
FUNC

FUNC

123.4

STR

STR

Ghi d liu
vo
EEPROM

A 98

b 01

F 04
1

Tng/Gim
gi tr

C 01

A -1

b 92

b -1

C 91

C -1

H 34

H -1

Lu
hin trng

H 01

d 01
1

Son tho tham s

Chn tham s

A 01
2

Quay li
danh sch
tham s

Hng dn s dng bin tn HITACHI SJ100

14

hai anh jsc

04.7734801

bin tn hitachi sj100

S ni dy c bn
S ni dy di y cho thy nhng kt ni gia ngun in v
ng c cho hot ng c bn. Vic ni dy ti cc u vo tn hiu
tu chn h tr cc chc nng lnh t bn ngoi nh lnh chy thun
(Fwd) v chy ngc (Rev), v mt bin tr quay iu chnh tc
ng c.

T in li 3
pha cp vo
(xem nhn cc
thng s k
thut trn bin
tn bit chi
tit hn).

ng c

Cc u vo:
Chy thun

Cc tip im
cnh bo

Chy ngc

Cc u ra
h Collector:
Tn hiu chy

Tham chiu tng t

Ti
Ti

Bin tr
ngoi
tham chiu
tc

Chn chung cho


tn hiu tng t

Tn hiu
tn s n
Chn chung
cho lgic ra

Hng dn s dng bin tn HITACHI SJ100

15

hai anh jsc

04.7734801

bin tn hitachi sj100

Cp ngun kim tra


Th tc cp ngun kim tra s dng nhng tham s thit t cc tiu chy ng c.
Th tc m t hai phung php khc nhau iu khin bin tn: s dng keypad trn bin
tn, hoc s dng cc chn lgic.
Kim tra dy ni vi ngun in vo v vi ng c (xem s trang 15).
Nu s dng cc chn lgic cho vic kim tra, phi xc minh chnh xc s ni dy vi
chn [P24], [FW], [H], [O], v [L] (hng dui) ng nh trn s trang 15.
S ni dy u vo tn hiu chy ngc [RV] l tu (mc nh ti chn [2]).

Bc
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

M t

S dng Keypad

S dng cc chn lgic

Chn ngun lnh iu


chnh tc
Chn ngun lnh chy
thun (Run FW)
Chn ngun lnh chy
ngc (Run REV)
t tn s c s
(tn s ca li in)
t tn s cc i cp
cho ng c (khi bin
tr t v tr Max)
t thi gian gia tc

A_01=00, s dng
bin tr trn Keypad
A_02=02,
s dng phm Run
_

A_01=01,
s dng u vo [H_0_L]
A_02=01, C_01=00,
s dng u vo [FW]
C_02=01,
s dng u vo [RV]

t thi gian gim tc


t hin th Keypad
quan st tn s
t hin th Keypad
quan st dng in
Thc hin kim tra s
an ton

F_03=5 (s), ty theo yu cu cng ngh


Chn d_01, ri nhn phm FUNC, mn hnh s
hin th tn s ang hot ng (Hz)
Chn d_02, ri nhn phm FUNC, mn hnh s
hin th dng in hin ti (A)
Khng mc ti vo ng c
Vn bin tr trn Phi chc chn rng in
Keypad n v tr p gia 2 chn [O]-[L] l
MIN
= 0V
Nhn phm Run
Bt cng tc chy thun
[FW]
Vn bin tr trn Tng in p chn [O]
Keypad theo chiu
kim ng h (CW)
Vn bin tr trn Gim in p chn [O]
Keypad ngc chiu
kim ng h (CCW)
Nhn phm Stop
Tt cng tc chy thun
[FW]
t F_04=01,
Bt cng tc chy ngc
ri nhn phm Run
[RV]
Nhn phm Stop
Tt cng tc chy ngc
[RV]

Lnh chy thun


Tng tc

12
Gim tc

13
14
15
16

Dng ng c
Lnh chy ngc
Dng ng c

A_03=50 (Hz)
A_04=50 (Hz), ty theo yu cu cng ngh v kh
nng ca ng c
F_02=5 (s), ty theo yu cu cng ngh

Hng dn s dng bin tn HITACHI SJ100

16

hai anh jsc

04.7734801

bin tn hitachi sj100

Cu hnh cc tham s iu khin


Nhm "D" v "F":
Cc chc nng quan st v cc tham s c bn
M chc nng
d_01
d_02
d_03

M t chc nng

Di
thit t

Quan st tn s u ra
Quan st dng u ra
Quan st chiu quay ng c

Thun

Dng

n
v

0.0~360.0
0.00~999.9
F/r/o

Gi tr
mc
nh
_
_
_

0~9999

_
_

_
_

Do
ngi
sd
quy
nh
_
_

Hz
A
_

Ngc

Chiu quay
d_04

Quan st

d_05

d_06

d_07

d_08
d_09

Quan st qu trnh bin i,


gi tr phn hi PID
Trng thi cc u vo thng
minh

6 5 4 3 2 1
Cc chn
Trng thi cc u ra thng
minh

Cc chn
Quan st tn s ra quy i
(Tn s ra x b_86 h s nhn)

Quan st s kin li
Quan st cc li tng xy
ra trong qu kh
Hng dn s dng bin tn HITACHI SJ100

17

Chc nng m rng

Thit t

hai anh jsc

04.7734801
F_01
t tn s u ra
F_02
t thi gian gia tc (1)
F202
t thi gian gia tc (1), cho
ng c th 2
F_03
t thi gian gim tc (1)
F203
t thi gian gim tc (1),
cho ng c th 2
F_04
t chiu quay cho ng c
khi nhn phm "RUN" trn
keypad
. 00 Quay thun
. 01 Quay ngc
A_ _
t trong phm vi chc nng
ca nhm A
B_ _
t trong phm vi chc nng
ca nhm B
C_ _
t trong phm vi chc nng
ca nhm C
H_ _
t trong phm vi chc nng
ca nhm H

bin tn hitachi sj100

0.5~360
0.1 ~ 3000
0.1 ~ 3000

0.0
10.0
10.0

Hz
s
s

0.1 ~ 3000
0.1 ~ 3000

10.0
10.0

s
s

00/01

00

A_01~A_98

b_ 01~b_92

C_01~C_95

H_01~H234

Di
thit t

Gi tr
mc
nh

n
v

Nhm "A": Cc chc nng tiu chun


M chc nng

M t chc nng

-FE/-FU/-FR

Thit t c bn

A_01

A_02

A_03/
A203
A_04/
A204

Chn ngun lnh iu khin


tn s
. 00 Bin tr quay trn
Keypad
. 01 Chn iu khin bn
ngoi
. 02 t ti F_01
Chn ngun lnh chy (Run)
. 01 Chn iu khin FW
hoc RV (C th ch nh).
. 02 Phm Run trn keypad,
hoc b vn hnh s.
t tn s c s
(tn s ca li in)
t tn s cc i

00/01/02

01/01/00

01/02

01/01/02

50~360

50/60/60

Hz

50~360

50/60/60

Hz

Hng dn s dng bin tn HITACHI SJ100

18

04.7734801
bin tn hitachi sj100
A_11
im bt u di tn s hot
0.0~360
0.0
ng t u vo O_L
A_12
im kt thc di tn s hot
0.0~360
0.0
ng t u vo O_L
A_13
im bt u ca di in p
0~100
0
kch hot t u vo O_L
A_14
im kt thc ca di in p
0~100
100
kch hot t u vo O_L
A_15
im bt u ca tn s t
00/01
01
u vo O_L
. 00 Bt u t gi tr t
trong A_11
. 01 Bt u t 0 Hz
A_16
t tn s ly mu tn hiu
1~8
8
vo
A_20/ t tn s cho tc 1
0.0~360
0.0
A220
A_21
t tn s cho tc 2~16
~
(cho c 2 ng c)
A_35

Chy th

Thit t tn s
cc cp tc

Thit t cc u vo tng t

hai anh jsc

Hz
Hz
%
%
_

ln
Hz

A_38

t tn s chy th

0.00~9.99

1.0

Hz

A_39

La chn thao tc dng ch


chy th
. 00 Dng chy t do, v hiu
ho ch chy th trong
thi gian ng c chy
. 01 iu khin gim tc, v
hiu ho ch chy th
trong thi gian ng c
chy
. 02 Hm DC dng, v
hiu ho ch chy th
trong thi gian ng c
chy

00/01/02

00

Hng dn s dng bin tn HITACHI SJ100

19

04.7734801
bin tn hitachi sj100
A_41/ La chn phng thc tng
00/01
00
A241
mmen
. 00 Tng mmen bng tay
. 01 Tng mmen t ng
A_42/ Gi tr tng mmen bng tay
0~99
11
A242
A_43/ iu chnh tn s tng
0.0~50.0
10
A243
mmen bng tay
A_44/ La chn ng cong c
00/01/02
02
A244
trng V/F
. 00 v/f mmen bng hng s
. 01 v/f mmen bin i
. 02 iu khin vct khng
cn cm bin
A_45
t h s khuch i in p
50~100
100
ra ( tng v/f)
A_51
Cho php hm DC
00/01
00
. 00 Khng cho php hm DC
. 01 Cho php hm DC
A_52
t tn s hm DC
0.5~10
0.5
A_53
t thi gian tr hm DC
0.0~5.0
0.0
(thi gian chy t do)
A_54
t lc hm DC
0~100
0
A_55
t thi gian hm DC
0.0~60
0.0
A_61
t gii hn trn ca tn s
0.5~360
0.0
(<A_04)
. 00 V hiu lc s thit t
. >0.1 C hiu lc thit t
A_62
t gii hn di ca tn s
0.0~360
0.0
. 00 V hiu lc s thit t
. >0.1 C hiu lc thit t
A_63
t bc nhy tn (tm)
0.0~360
0.0
A_65
(c 3 bc nhy tn)
A_67
A_64
t rng bc nhy tn
0.0~10
0.5
A_66
(Hin tng tr)
A_68
(cho tng bc nhy tn)

iu chnh PID

Gii hn trn/di ca tn s v
bc nhy tn

Hm DC

Cc c trng V/F

hai anh jsc

A_71
A_72
A_73

Cho php chc nng PID


. 00 Tt chc nng PID
. 01 Bt chc nng PID
t h s khuch i t l
(Kp)
t hng s thi gian tch
phn (TI)

%
%
fcs
_

%
_
Hz
s
%
s
Hz

Hz
Hz
Hz

00/01

00

0.2~5

1.0

ln

0.0~150

1.0

Hng dn s dng bin tn HITACHI SJ100

20

04.7734801
bin tn hitachi sj100
A_74
t hng s thi gian o
0.0~100
0.0
hm (TD)
A_75
H s quy i PV
0.01~99.99
1.00
A_76
La chn ngun ca qu trnh
00/01
00
bin i (PV)
. 00 Chn [OI] (vo dng)
. 01 Chn [O] (vo p)
A_81
La chn chc nng AVR
00/01/02
02/00/02
. 00 C hiu lc AVR
. 01 V hiu lc AVR
. 02 Cho php AVR tr
trong thi gian gim tc
A_82
La chn in p AVR
200/220/
230/230/
230/240
200
380/400/
400/460/
415/440/
400
460
A_92/ t thi gian gia tc ln 2
0.1~3000
15.0
A292
A_93/ t thi gian gim tc ln 2
0.1~3000
15.0
A293
A_94/ La chn phng php
00/01
00
A294
chuyn ti giai on gia
tc/gim tc th 2
. 00 T u vo 2CH
. 01 Tn s chun tip
A_95/ im chuyn tip tn s t
0~360
0
A295
ng gia tc (1) ti ng
gia tc (2)
A_96/ im chuyn tip tn s t
0~360
0
A_296 ng gim tc (1) ti ng
gim tc (2)
A_97
La chn ng cong gia tc 00/01/02/03
00
. 00 ng thng tuyn tnh
. 01 ng cong hnh ch S
. 02 ng cong hnh ch U
. 03 ng cong hnh ch U
ngc
A_98
La chn ng cong gim
00/01/02/03
00
tc
. 00 ng thng tuyn tnh
. 01 ng cong hnh ch S
. 02 ng cong hnh ch U
. 03 ng cong hnh ch U
ngc

Chc nng gia tc/gim tc ln 2

Chc nng
n p t ng (AVR)

hai anh jsc

Hng dn s dng bin tn HITACHI SJ100

21

s
_
_

s
s
_

Hz
Hz
_

hai anh jsc

04.7734801

Nhm "B":

bin tn hitachi sj100

Cc chc nng tinh chnh

M chc nng

M t chc nng

Di
thit t

Gi tr
mc
nh

n
v

Nhit in t

Ch khi ng li t ng

-FE/-FU/-FR

b_01

La chn ch khi ng 00/01/02/03


li t ng
. 00 Bo ng u ra sau khi
b li, v hiu ho ch
Restart t ng
. 01 Khi ng li 0 Hz
. 02 Bt u li qu trnh
hot ng sau khi khp
tn s
. 03 Bt u li t tn s lc
trc khi khp tn s, sau
gim tc dng v
hin th thng tin li

00

b_02

Thi gian cho php tnh trng


in p thp

0.3~25

1.0

b_03

Thi gian ch th li (Retry)


trc khi khi ng li ng
c

0.3~100

1.0

b_12/
b212

Mc t nhit in t

50~120%
gi tr dng
danh nh
ca mi
bin tn

Dng
danh
nh ca
mi bin
tn

b_13/
b213

La chn c tnh nhit in


t
. 00 Mmen gim
. 01 Mmen khng i

00/01

01/01/00

Hng dn s dng bin tn HITACHI SJ100

22

Cc thit dt khc

Kha phn mm

Gii hn qu ti

hai anh jsc

04.7734801
bin tn hitachi sj100
b_21
Ch hot ng gii hn 00/01/02
01
qu ti
. 00 V hiu ho
. 01 Cho php vi qu trnh
gia tc v tc khng
i
. 02 Ch cho php vi tc
khng i.
b_22
t gii hn qu ti
50~150%
Dng
dng danh
danh
nh
nh x
1.25
b_23
Mc gim tc ti gii hn
0.1~30.0
1.0
qu ti
b_31
La chn ch kho phn 00/01/02/03
01
mm
. 00 Truy nhp mc thp, cc
khi son tho ph
thuc u vo [SFT]
. 01 Truy nhp mc thp, cc
khi son tho ph
thuc u vo [SFT]
(Tr F_01 v nhng
tham s cc cp tc )
. 02 Khng truy nhp son
tho
. 03 Khng truy nhp son
tho tr F_01 v nhng
tham s cc cp tc
b_81
Hiu chnh rng xung cp
0~255
80
ra chn [FM] cho ng h
tng t
b_82
Hiu chnh tn s khi ng
0.5~9.9
0.5

Hz

b_83

t tn s sng mang

b_84

Ch khi to (cc tham s


hoc lch s li)
. 00 Xo lch s li
. 01 Khi to tham s
M quc gia khi to (nh
dng)
. 00 Phin bn Nht
. 01 Phin bn Chu u
. 02 Phin bn M

b_85

_
_

0.5~16.0

5/5/12

kHz

00/01

00

00/01/02

01/02/00

Hng dn s dng bin tn HITACHI SJ100

23

hai anh jsc

04.7734801
b_86
H s chuyn i t l tn s

bin tn hitachi sj100

0.1~99.9

1.0

b_87

Cho hiu lc phm STOP trn


Keypad
. 00 C hiu lc
. 01 V hiu lc

00/01

00

b_88

Ch khi ng li sau khi


chy t do dng [FRS]
. 00 Khi ng li t 0Hz
. 01 Khi ng li t tn s
nhn c t tc hin
ti ca ng c

00/01

00

b_89

La chn d liu cho b vn 01/02/03/04


hnh s OPE-J
/05/06/07
. 01 Tn s ra (d_01)
. 02 Dng in ra (d_02)
. 03 Chiu quay ca ng c
(d_03)
. 04 Phn hi PID PV (d_04)
. 05 Trng thi ca cc u
vo tn hiu (d_05)
. 06 Trng thi ca cc u ra
tn hiu (d0.6)
. 07 Tn s ra quy i (d_07)

01

b_90

t t l (thi gian) s dng


hm ng nng, T%
0% V hiu lc b hm
ng nng
>0% C hiu lc, gi tr %ED

0.0~100.0

0.0

b_91

La chn ch dng
. 00 ... DEC (gim tc v
dng)
. 01 ... FRS (chy t do ti
lc dng)

00/01

00

b_92

iu khin qut lm mt
. 00 Qut lun bt
. 01 Qut bt khi bin tn
chy (Run), tt khi bin
tn dng

00/01

00

Hng dn s dng bin tn HITACHI SJ100

24

hai anh jsc

04.7734801

bin tn hitachi sj100

Nhm "C": Cc chc nng ca chn thng minh

M chc nng

M t chc nng

Di
thit t

Gi tr
mc
nh

n
v

Thit t cho cc
u ra thng minh

Trng thi tch cc ca cc


u vo thng minh

Thit t cc
u vo thng minh

-FE/-FU/-FR

C_01

Chc nng u vo [1]

00

C_02

Chc nng u vo [2]

01

C_03

Chc nng u vo [3]

02/16/02

C_04

Chc nng u vo [4]

03/13/03

C_05

Chc nng u vo [5]

18/09/09

C_06

Chc nng u vo [6]

09/18/18

C_11

00

00

00

00/01/00

00

00

C_21

Trng thi tch cc ca u


vo [1]
Trng thi tch cc ca u
vo [2]
Trng thi tch cc ca u
vo [3]
Trng thi tch cc ca u
vo [4]
Trng thi tch cc ca u
vo [5]
Trng thi tch cc ca u
vo [6]
Chc nng u ra [11]

01

C_22

Chc nng u ra [12]

00

C_24

Chc nng u ra Rle cnh


bo

05

C_23

La chn tn hiu u ra[FM]

00

C_12
C_13
C_14
C_15
C_16

C 19 m
tu chn
(xem
trang 27)

. 00 thng
h [N0]
. 01 thng
ng [NC]

C 6 m
tu chn
(xem
trang 28)

C 3 m
ty chn
(xem
trang 29)

Hng dn s dng bin tn HITACHI SJ100

25

Chc nng quan h vi u ra

Trng thi tch cc ca cc


u ra thng minh

hai anh jsc

04.7734801
bin tn hitachi sj100
C_31
Trng thi tch cc ca u ra . 00 thng
-/00/[11] (-FU)
h [N0]
. 01 thng 00/-/00
o chiu (-FE/-FR)
ng [NC]
C_32

C_33
C_41

t mc qu ti

C_42

t tn s ti ch cho qu
trnh gia tc
t tn s ti ch cho qu
trnh gim tc
t sai lch PID
Chnh nh u vo O
(h s t l gia in p vo
(L_O) v tn s u ra)
Chnh nh u vo OI
(h s t l gia dng in
vo (L_OI) v tn s u ra)
_

C_43
C_44
C_81
C_82
C_91
~
C_95

Khc

Trng thi tch cc ca u ra


[12] (-FU)
Trng thi tch cc ca u ra
[11] (-FE)(-FR)
Trng thi tch cc ca u ra
Rle cnh bo

-/00/-

00/-/00
01

0~200%
dng danh
nh ca
bin tn
0.0~360.0

Dng
danh
nh ca
bin tn
0.0

Hz

0.0~360.0

0.0

Hz

0.0~100
0.0~255

3.0
Thit t
nh my

%
_

0.0~255

Thit t
nh my

Khng son
tho

Ch :
*/ Dng bin tn SJ100 c th iu khin c lp 2 ng c khc nhau.
Tt c cc tham s F202, F203, A203, A204, A220, A241, A242, A243,
A244, A292, A293, A294, A295, A296, b212, b213, ... l dnh cho ng
c th 2.
*/

Khi bn cho php chc nng hm DC (A_51=01), bin tn s bm

(tim) mt in p DC vo trong cc cun dy ca ng c trong thi


gian gim tc theo mt tn s bn c th nh r A_52.

Hng dn s dng bin tn HITACHI SJ100

26

hai anh jsc

04.7734801

bin tn hitachi sj100

Danh sch cc u vo thng minh:


K hiu

Tn u vo
Chy thun / dng
Chy ngc / dng
La chn nhiu cp tc , bt 0
La chn nhiu cp tc , bt 1
La chn nhiu cp tc , bt 2
La chn nhiu cp tc , bt 3
Chy th
Hm DC ngoi
t (la chn) d liu ng c th 2
Giai on gia tc v gim tc th 2
Dng chy t do
Li ngoi
B qua s bo v qu trnh khi ng
Kho phn mn
La chn tn hiu vo tng t (p/dng)
Xc lp li bin tn (Reset)
Nhit in tr bo v nhit
Chc nng ln (UP) t b iu khin t xa
Chc nng xung (DWN) t b iu khin t xa

Hng dn s dng bin tn HITACHI SJ100

27

hai anh jsc

04.7734801

bin tn hitachi sj100

Danh sch cc u ra thng minh:

K hiu

Tn u ra
Tn hiu chy
Tn s n loi 1 - tc khng i
Tn s n loi 2 - vt qu tn s
Tn hiu bo trc qu ti
sai lch u ra cho b iu khin PID
Tn hiu cnh bo

Cu hnh u vo tng t:
Bng sau cho thy cc tham s c thit t theo yu cu ca cc loi
tn hiu vo tng t.
[AT]

u vo iu khin tn s ngoi

(Khng ch nh cho bt
k u vo no)

Tng c [O]--[L] v [OI]--[L]

Hng dn s dng bin tn HITACHI SJ100

28

hai anh jsc

04.7734801

bin tn hitachi sj100

Danh sch chc nng u ra tng t:


Bng sau trnh by tt c 3 chc nng sn sng cho s n nh cho u
ra tng t.
u ra [FM], ty chn t bi C_23

M tu
chn

Tn
chc nng

M t

Di tn hiu
tng ng
0 ti tn s cc i.
(n v Hz)

00

u ra
tn s

Tc ca ng c hin
ti, c biu trng bi tn
hiu PWM

01

u ra
dng in

Dng in ca ng c (%
ca phm vi dng in ra
ln nht), c biu trng
bi tn hiu PWM

u ra tn s
dng s

Tn s ra

02

0 ti 200%

0 ti tn s cc i.
(n v Hz)

Quy trnh iu chnh t ng:


c tnh t ng iu chnh ca dng bin tn SJ100 iu chnh bin
tn ti cc tham s ca mt ng c ring bit nh l in tr v in
khng ca cun dy ng c. ti u, ch iu khin vct khng
cn cm bin (SLV), n quan trng vi s iu chnh t ng trong lc
lp t ban u, v sau khi thay th ng c hoc bin tn.
Ch iu chnh t ng yu cu bn nh hnh bin tn v ch
iu khin SLV (t A_44 = 02). Sau bn c th thc hin quy trnh
iu chnh t ng, bit chi tit hn bn tra cu trong ti liu ch dn
y v dng bin tn SJ100 (SJ100_INS), hoc lin h s in thoi tr
gip 04.7734801.

Hng dn s dng bin tn HITACHI SJ100

29