Está en la página 1de 111

C.P.

Can Misses- Reglament dorganitzaci i funcionament

C.P. Can Misses- Reglament dorganitzaci i funcionament

NDEX ACTA DAPROVACI ................................................ BASE LEGAL PER LA QUE SE ESTABLEIX EL REGLAMENT INTRODUCCI ............................................................................... 1. mbit daplicaci .......................................................... 2. rgan que laprova i data en que es realitza .............. CAPTUL I PRINCIPIS GENERALS DE LACTIVITAT EDUCATIVA 1. Fins .................................................................................... CAPTUL II ESTRUCTURA PEDAGGICA 1. Objectius ............................................................................ 2. Projectes curriculars ................................................... 3. Les programacions didctiques dels equips de cicle ...... 4. Les programacions daula .................................... CAPTUL III ESTRUCTURA ORGANITZATIVA................................................... A. rgans de govern A.1- rgans collegiats 1. Consell Escolar.................................................................. 1.1. La Comissi Permanent...................................... 1.2. La Comissi Econmica....................................... 1.3. La Comissi intercultural..................................... 1.4. Comissiones Especials........................................

Pgina 1 2 4 5 5

9 9 10 11

13

14 16 17 18 20

C.P. Can Misses- Reglament dorganitzaci i funcionament

NDEX 2. El Claustre de professores. ............................................. 3. Equip Directiu.............................................................. A.2- rgans unipersonals: 1. La direcci..................................................................... 2. La prefectura de estudis.................................................. 3. La secretaria..................................................................... B.- rgans de coordinaci docent.......................................... 1. Tutories................................................................................. 2. Equips de Cicle................................................................... 3. Equip de suport................................................................... 4. Comissi de Coordinaci Pedaggica................................ 5. Comissi de normalitzaci lingstica................................ 6. Comissi ambiental i de recursos....................................... 7. Coordinaci de projectes de innovaci i formaci.... 8. Coordinaci de serveis i dactivitats complementries i extraescolars 8.1. Pla dactivitats complementries i sortides escolars..... 8.2. Mestres acompanyants...................................................... 8.3. Activitats extraescolars. Utilitzaci vespertina de les installacions..................................................................... 8.4. Serveis 8.4.1. Servei de guarda dinfants....................................... 8.5. Del coordinador de serveis, dactivitats complementries i extraescolars.................................. 9. Coordinaci de les tecnologies de la informaci i la comunicaci

Pgina 21 23 24 24 25 26 27 28 29 32 33 34 35

36 37 37 40 41

C.P. Can Misses- Reglament dorganitzaci i funcionament

NDEX (TIC).................................................................... 10.Coordinaci de la biblioteca.................................................... CAPITUL IV RECURSOS HUMANS 1. Drets i deures del professorat........................................... 2. Absentisme i justificaci dabsncies.................................... 3. Drets i deures dels pares i mares en relaci amb el Centre..... 4. Del personal no docent........................................................... 4.1. Personal laboral.............................................................. 4.2. Personal de serveis...................................................... 4.2.1. Conserge u Oficial de Collegis Pblics................. 4.2.2. Personal encarregat de la neteja..........................

Pgina 43 46

48 51 53 55 55 55 56 57

CAPITUL V
CONVIVENCIA I RGIMEN DISCIPLINARI

1. Drets i deures dels i de les alumnes..................................... 2. Convivncia............................................................................ 3. Entrades i sortides.................................................................... 4. Temps desplai............................................................................ 5. Tasques per a casa (deures)....................................................... 6. Rgim disciplinari. Faltes i sancions.............................. CAPITUL VI RECURSOS FUNCIONALS 1. Relacions entre els sectors de la comunitat educativa

58 58 59 60 62 63

C.P. Can Misses- Reglament dorganitzaci i funcionament

NDEX 1.1. Informaci a mestres, pares i alumnes sobre el projecte educatiu del centre i sobre el reglament dorganitzaci i funcionament intern....................... 1.2. Tutoria dalumnes.......................................................... 2. Exempcions de llengua catalana........................................... 3. Elecci de la formaci religiosa i moral.......................... 4. Relacions amb lA.M.Y.P.A................................................ 5. Pla demergncia i avacuaci del centre.........................

Pgina

67 68 71 72 72 73

CAPITUL VII AVALUACI I SISTEMES DE RECUPERACI 1. Garantia duna avaluaci objectiva. Mecanismes de lavaluaci..................................................................................... 2. Sessions davaluaci. Criteris generals.................................. 3. Criteris per latenci dalumnes amb necessitats educatives especials i/o de refor educatiu.................................................. 1. Criteris generals per lavaluaci del procs ensenyament i aprenentatge..................................................................................... 79 CAPITUL VIII RECURSOS MATERIALS 1. s despais comuns.............................................................. 2. Gesti dels recursos didctics i material informtic.............. 3. Gesti econmica........................................................................ 80 85 91 78 76 77

C.P. Can Misses- Reglament dorganitzaci i funcionament

NDEX

Pgina

CAPITUL IX DISPOSICIONS FINALS 1. Compliment del reglament.................................................... 2. Publicitat.................................................................................. 1. Modificacions........................................................................ 2. Determinaci de la data de lentrada en vigor...................... 94 96 96 97

C.P. Can Misses- Reglament dorganitzaci i funcionament

BASE LEGAL PER LA QUAL S'ESTABLEIX EL REGLAMENT Normativa reguladora bsica: LODE: Llei Orgnica 8/1985, de 3 de juliol (B. O. I. 4-7-1985, reguladora del dret a l'educaci. (BOE del 4). LOGSE: Llei orgnica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenaci general del sistema educatiu (BOE del 4). LOPEG: Llei orgnica 9/1995, de 20 de novembre, de la participaci, l'avaluaci i el govern dels centres docents (BOE del 21). LOCE: Llei orgnica 10/2002 de 23 de desembre, de la qualitat de l'educaci (BOE del 24), que estableix el marc general dels diferents aspectes del sistema educatiu. Reial decret 2438/1994, de 16 de desembre (BOE del 26 de gener), pel qual es regula l'ensenyament de la Religi. Reial decret 696/1996, de 28 d'abril. d'ordenaci de l'educaci dels alumnes amb n.e.e. (BOE del 2 de juny). Resoluci de 29 d'abril, pel qual es determinen els procediments a seguir per a orientar la resposta educativa als alumnes amb n.e.e. associades a condiciois de sobredotaci intellectual. (BOE de 15 de maig). Reial decret 299/1996, de 28 de febrer, d'ordenaci de les accions encaminades a la compensaci de les desigualtats en educaci (BOE del 12 de mar). Directiva comunitria 77/486/CEE de 25 de juliol de 1977 (BOCCE de 6 d'agost). Instrument de ratificaci del conveni marc per a la protecci de les minories nacionals (nm. 157 del Consell d'Europa (BOE de 23 de gener de 1998)

C.P. Can Misses- Reglament dorganitzaci i funcionament

Decret 1876/1997, de 12 de desembre, pel qual es traspassen les funcions i els serveis de l'Administraci de l'Estat a la comunitat autnoma de les Illes Balears en matria d'ensenyament no universitari. Decret 92/1997, de 4 de juliol (*BOCAIB) del 17), que regula l's de l'ensenyament en llengua catalana, prpia de les Illes Balears, en els centres docents no universitaris. Decret 119/2002, de 27 de setembre, pel qual s'aprova el reglament orgnic de les escoles pbliques d'educaci infantil, dels collegis pblics d'educaci primria, i dels collegis pblics d'educaci infantil i primria (ROC)

NOTA: La normativa bsica que regula els rgans de coordinaci, recollida en la normativa vigent, s'explicita tamb en aquest document a fi de facilitar la visi global del funcionament del Centre

C.P. Can Misses- Reglament dorganitzaci i funcionament

INTRODUCCI El Collegi Pblic Can Misses est situat a l'Avinguda de Corona s/n, en la localitat d'Eivissa i consta de 7 unitats d'Educaci Infantil, 12 d'Educaci Primria, i especialistes en les rees d'Educaci Fsica, Angls, Msica, Pedagogia Teraputica, Audici i Llenguatge i Atenci a la Diversitat. D'acord amb els principis i indicacions formulats en el nostre PEC sobre organitzaci i funcionament, hem recollit els segents assumptes en aquest Reglament: a) L'organitzaci prctica de la participaci de tots els membres de la comunitat educativa a travs del Consell Escolar i el repartiment de les responsabilitats no definides per la normativa vigent mitjanant la constituci de comissions, si s oport. b) Les normes de convivncia que afavoreixin les relacions entre els diferents membres de la Comunitat Educativa i entre els rgans de govern i coordinaci didctica. c) Els canals de coordinaci entre els rgans de govern, els tutors, els coordinadors dels equips de cicle; de l'equip de suport; de serveis; i d'activitats complementries i extraescolars; de la comissi de normalitzaci lingstica, i d'altres coordinacions que es puguin establir. d) L'organitzaci dels espais i les installacions del centre, de les normes per a l's correcte, amb especificaci del pla d'evacuaci de centre i la previsi de riscs.

C.P. Can Misses- Reglament dorganitzaci i funcionament

e) Les normes de funcionament dels serveis educatius del centre. f) En qualsevol cas el reglament s'ha d'adequar al que dicti la normativa vigent respecte als drets i deures dels membres de la comunitat escolar.

1. mbit d'aplicaci En el R.O. F. s'estableixen normes de convivncia per a garantir el correcte desenvolupament de les activitats acadmiques, el respecte entre tots els membres de la Comunitat Educativa i l's adequat de les dependncies i installacions del Centre. Aix mateix s d'aplicaci en activitats acadmiques desenvolupades fora d'horari escolar i en edificis distints a la seu oficial del nostre Centre.

2. rgan que ho aprova i data en qu es realitza. L'aprovaci del Reglament d'organitzaci i funcionament del centre correspon al Consell Escolar, tenint, aix mateix, el Claustre de Professors i les Associacions de Pares i Mares d'Alumnes la capacitat d'elaborar propostes de modificaci d'aquest Reglament. Amb vista a l'anterior, aquest reglament queda aprovat amb data segons consta en l'acta corresponent del Consell Escolar del Centre.

10

C.P. Can Misses- Reglament dorganitzaci i funcionament

CAPTOL I PRINCIPIS GENERALS DE L'ACTIVITAT EDUCATIVA Article 1 De conformitat amb el disposat en la Llei Orgnica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del Dret a l'Educaci, l'activitat educativa del Collegi Pblic Can Misses tindr els segents fins: a) la formaci de la identitat personal de l'alumnat configurant una imatge gratificant de si mateix i dels altres b) el desenvolupament de les capacitats cognoscitives, socials, motores, creatives i d'apreciaci i gust per la Bellesa com mitj de formaci de la personalitat. c) L'adquisici d'hbits intellectuals i tcniques de treball, aix com de coneixements cientfics, tcnics, humanstics, histrics i esttics. d) La formaci en el respecte a la identitat cultural de les persones i a la pluralitat lingstica i cultural d'Espanya. e) La preparaci per a participar activament en la vida social i cultural formant persones competents i responsables en mantenir un equilibri entre la seva qualitat de vida i la qualitat de medi ambient mitjanant una educaci planetria i multicultural, que considera el desenvolupament dels pobles. f) La formaci per a la pau, la cooperaci i la solidaritat entre els pobles. g) El desenvolupament harmnic de l'afectivitat, de l'autonomia personal i la capacitat de relaci amb els altres. h) L'educaci que asseguri la protecci de la salut i el desenvolupament de les capacitats fsiques.
11

C.P. Can Misses- Reglament dorganitzaci i funcionament

i) La participaci en la millora de la qualitat de l'ensenyament.

Article 2 a) L'educaci i la convivncia es desenvoluparan en un marc de respecte a la llibertat i dignitat dels alumnes/as i a les seves creences religioses d'acord amb el disposat per la Constituci, les Lleis i el present Reglament. b) Es fomentar en els alumnes lesperit comunitari, la tolerncia amb els altres i el sentit de solidaritat com a membres d'una comunitat local, nacional i internacional. c) L'ensenyament desenvolupat en rgim de coeducaci, promour una educaci equilibrada que compensi els dficits que es presentin en funci del sexe

Article 3 1. La comunitat escolar est integrada pels alumnes/as, pares/mares o tutors, professors/as i personal no docent. 2. Tots els membres de la comunitat escolar tenen dret a intervenir en les decisions que els afecten. Aquest dret es dur a la prctica, a travs dels representants lliurement triats per als rgans collegiats de govern que en el present Reglament s'especifiquen. En cas de no existir aquesta representaci, la seva intervenci es realitzar a travs de reunions d'una persona delegada pels mateixos amb el director del Centre. 3. Tots tenen dret a expressar el seu pensament, idees i opinions. 4. Es garanteix la llibertat d'ensenyament dels professors/as dintre del respecte a la Constituci, a les Lleis, al present Reglament i als principis i objectius
12

C.P. Can Misses- Reglament dorganitzaci i funcionament

educatius que queden recollits en el Projecte Educatiu del centre (*PEC) o que oportunament estableixi el Consell Escolar. 5. D'acord amb els principis d'igualtat de drets i no discriminaci que inspira l'activitat educativa, l'ensenyament que es proporcioni als alumnes/as haur ser fonamentalment igual, sense perjudici de les mesures d'atenci especfica a les necessitats educatives especials que per a alguns alumnes o alumnes poguessin establir-se.

13

C.P. Can Misses- Reglament dorganitzaci i funcionament

CAPTOL II ESTRUCTURA PEDAGGICA Article 4 Objectius Aquest document s un instrument que pretn organitzar la vida del centre a fi de desenvolupar els objectius educatius que es recullen en el PEC i que queden explicitats en el pla d'estudis recollit en el Projecte Curricular del Centre havent-se adaptat objectius, continguts, metodologia i criteris d'avaluaci a les necessitats dels nostres alumnes.

Article 5 Els projectes curriculars s'organitzen entorn de les etapes Infantil i Primria i inclouen decisions relatives als aspectes que s'indiquen a continuaci: a) Adequaci i distribuci d'objectius generals de l'educaci infantil i primria aix com de les mesures que han d'adoptar-se per a la consecuci efica dels mateixos. b) La distribuci d'objectius, continguts, criteris i sistemes d'avaluaci de les diferents rees. c) Els criteris per a atendre a la diversitat, mesures de recuperaci i refor per a aconseguir aquesta recuperaci, aix com els criteris per a realitzar les adaptacions curriculars d) Decisions de carcter general sobre metodologia didctica (agrupament dels alumnes, organitzaci del temps i l'espai, materials i recursos que s'utilitzaran).
14

C.P. Can Misses- Reglament dorganitzaci i funcionament

e) Orientacions per a la incorporaci dels temes transversals a travers de les diferentes rees i activitats didctiques. f) El tractament i la incorporaci a les programacions didctiques de les activitats complementries i extraescolars. g) Les mesures per a potenciar l's de la llengua catalana en les activitats del centre. h) El pla especfic per a potenciar la presncia en l'ensenyament de la realitat de les Illes Balears: cultura, geografia, economia, etnografia, llengua, literatura, art i folklore. i) Els criteris generals d'avaluaci del procs d'ensenyament. j) El Pla d'Acci Tutorial i el Pla d'Orientaci acadmica. k) Els criteris sobre el procs d'avaluaci i de promoci de l'alumnat.

Articulo 6 Les programacions didctiques de cicle. Les programacions didctiques dels equips de cicle parteixen des del plantejament d'educar en la diversitat i en els principis bsics de convivncia, per la qual cosa inclouen els aspectes segents: a) Els objectius, continguts, criteris i sistemes d'avaluaci amb referncia als mnims exigibles. b) Les mesures de recuperaci i refor per a aconseguir aquesta recuperaci, i les adaptacions curriculars que es precisin.

15

C.P. Can Misses- Reglament dorganitzaci i funcionament

c) La concreci de les orientacions per a la incorporaci dels temes transversals en les diferents propostes educatives (projectes, unitats didctiques, temes, etc.) d) La metodologia didctica que s'aplicar i les mesures organitzatives de l'activitat docent que la possibiliten (agrupament dels alumnes, organitzaci del temps i l'espai, materials i recursos que s'utilitzaran). e) Les activitats complementries i extraescolars que es realitzaran com enriquiment curricular. f) Correspon a cadascun dels cicles realitzar les programacions didctiques de cicle segons les directrius de la Comissi de Coordinaci Pedaggica. g) Aquestes programacions seran revisades i actualitzades anualment pels cicles en la primera quinzena de setembre, contemplant, necessriament, els aspectes esmentats.

Article 7. Les programacions d'aula Les programacions didctiques de cicle es desenvoluparan en les programacions d'aula, organitzades en unitats seqenciades. a) Correspon a cadascun dels professors que componen cadascun dels equips de cicle realitzar les programacions d'aula, i ho han de fer sota la coordinaci del coordinador o coordinadora de cicle. b) En les propostes curriculars que s'adoptin en aquest nivell de concreci ha de reconixer-se la presncia de les decisions recollides en el PEC.

16

C.P. Can Misses- Reglament dorganitzaci i funcionament

c) Les programacions d'aula estaran a la disposici de l'equip directiu i seran arxivades trimestralment en la prefectura d'estudis.

17

C.P. Can Misses- Reglament dorganitzaci i funcionament

Article 8 a) El Centre podr modificar els projectes curriculars de les etapes d'Infantil i Primria per als alumnes que comencen l'etapa. En tot cas, la distribuci d'objectius, continguts i criteris d'avaluaci per cicles romandr per al mateix grup d'alumnes al llarg de l'etapa d'acord amb el projecte inicial. b) Quan el Claustre determini la necessitat de modificar el projecte curricular de cada etapa, la Comissi de Coordinaci Pedaggica ser la responsable d'ordenar el procs organitzant les tasques a desenvolupar pels diferents equips docents.

18

C.P. Can Misses- Reglament dorganitzaci i funcionament

CAPTOL III ESTRUCTURA ORGANITZATIVA Article 9 Per a l'assoliment dels fins i el desenvolupament de les activitats assenyalades en el present Reglament, l'estructura organitzativa del Centre la constitueixen:

A. rgans de govern: A.1. rgans collegiats 1. Consell Escolar . 2. Claustre . 3. Equip directiu A.2. rgans unipersonals 1. Direcci 2. Prefectura d'estudis 3. Secretaria

B. rgans de coordinaci docent: 1. Tutories 2. Equips de cicle 3. Equip de suport 4. Comissi de Coordinaci Pedaggica 5. Comissi de normalitzaci lingstica 6. Coordinaci ambiental i de recursos 7. Coordinaci de projectes d'innovaci i formaci. 8. Coordinaci de serveis, activitats complementries i extraescolars. 9. Coordinaci de les TIC 10.Coordinaci de la biblioteca

19

C.P. Can Misses- Reglament dorganitzaci i funcionament

A. rgans de govern A.1- rgans collegiats Article 10 1. El Consell Escolar del Centre s l'rgan propi de participaci de quants constitueixen la comunitat escolar. Est integrat pels segents membres triats en la forma legalment establerta: a) El Director del Centre que ser el seu President b) El Cap d'Estudis. c) Cinc mestres triats pel claustre. d) Cinc representants dels pares d'alumnes (un d'ells proposat per l'Associaci de Pares/Mares ms representativa del Centre). e) Un representant del personal d'administraci i serveis. f) Un regidor o representant de l'ajuntament. g) El Secretari, que actuar com a Secretari del Consell, amb veu, per sense vot.

Article 11 Funcionament i procediment de reuni a) Per a l'exercici de les seves competncies, el Consell Escolar del Centre es reunir una vegada al trimestre i sempre que el convoqui el seu President o ho solliciti, almenys, un ter dels seus membres. En tot cas ser preceptiva una reuni a principi i una altra a final de curs. b) Les reunions es celebraran en dia i hora que garanteixin l'assistncia de tots els sectors representats en el mateix.
20

C.P. Can Misses- Reglament dorganitzaci i funcionament

c) El Consell escolar es convocar mitjanant carta als seus membres amb 7 dies d'antelaci amb la qual s'adjuntar l'ordre del dia. Extraordinriament podr ser convocat amb 48 hores d'antelaci si els temes a tractar aix ho requereixen. d) La documentaci que pogus ser objecte de debat per a la seva aprovaci, s'enviar amb una antelaci mnima de set dies naturals e) De les decisions preses s'informar al Claustre i al AMYPA. f) En cas de votacions es faran per escrit, quan afectin a persones o quan es solliciti per qualsevol dels seus membres. g) La durada mxima ser de 2 hores desprs de les quals es posposar fins a nova convocatria. h) En totes les reunions aixecar acta el secretari o la secretria, la qual ser llegida al comenament de la sessi segent per a la seva aprovaci, si correspon.

Article 12. En el si del Consell Escolar es constituiran les segents Comissions: Permanent Econmica. Intercultural Especials.

21

C.P. Can Misses- Reglament dorganitzaci i funcionament

Article 13 1.1 La Comissi Permanent, a ms de les que el Consell delegui en ella, tindr les segents funcions: a) Assessorar a la direcci en el compliment de les normes de convivncia b) Recollir propostes de modificacions al reglament d'organitzaci i funcionament. c) Vetllar pel compliment de les normes recollides en aquest reglament. d) Proposar sancions i premis tenint en compte el RD 732/1995 de drets i deures d'alumnes/as, i si arriba el cas, incoar expedient, vetllar pel seu compliment i determinar la persona encarregada del seu seguiment. e) Elaborar un informe sobre les seves actuacions perqu quedi incls en la Memria Anual del Centre. f) Vetllar pel correcte desenvolupament dels processos de sollicitud dadmissi, matriculaci i adscripci als grups dalumnes al centre segons els segents criteris: 1. Per la formaci de nous grups Sexe i data de naixement N.E.E Situaci sociofamiliar desfavorida (minoria tnica, estrangers, famlia desestructurada, temporers...) Llengua materna Nombre de germans Preferncies familiars (si s possible)

22

C.P. Can Misses- Reglament dorganitzaci i funcionament

2.

Per ladscripci dun nou alumne a un grup ja existent es far atenent a la rtio, a les possibilitats d'integraci en el grup i procurant que aquesta incorporaci sigui un element compensador de les diferncies individuals dintre del grup.

g) Gestionar les sollicituds de beques per als alumnes i supervisar que aquesta ajuda es dedica al fi pel que ha estat sollicitada. h) Resoldre totes aquelles qestions urgents que per manca de temps o impossibilitat de reunir a tots els membres del Consell, no es podrien resoldre dins dels terminis establerts (criteris complementaris fixats pel centre en els processos dadmissi dalumnes, sollicitud dautoritzaci a Inspecci Educativa per a la realitzaci de determinades sortides, aprovaci de prstecs a alumnes en diversos conceptes...). Funcionament a) La comissi permanent es reunir quan la direcci del centre la convoqui i els seus acords tindran carcter decisori. b) Informar al Consell d'aquests acords en la primera reuni ordinria que celebri i s'incorporaran a l'acta del mateix. c) Amb veu, per sense vot, i per acord de la Comissi Permanent, podran ser convocats per ella els professors o tutors relacionats amb el cas plantejat, els delegats dels alumnes, els pares i qualsevol altra persona que pugui contribuir a la recerca de solucions. Estar integrada per: La Directora, que ser el seu President.
23

C.P. Can Misses- Reglament dorganitzaci i funcionament

La Cap d'Estudis. Un o una representant del professorat. Un o una representant de pares/mares. La Secretria.

Article 14 1.2. La Comissi Econmica tindr les segents funcions: a) Informar al CE de quantes matries d'ndole econmica se li encomanin. b) Collaborar en l'elaboraci del pressupost del Centre. c) Informar al Consell sobre la marxa econmica daquest. d) Controlar l'adequada aplicaci del pressupost. e) Estudiar possibles fonts d'ingressos. f) Collaborar amb la direcci en la decisi sobre la proposta d'adjudicaci de compra en el cas de bns d'equipament o material didctic. g) Qualsevol altra funci de tipus econmic que li encomani el Consell Escolar.

Estar integrada per: El Director o Directora El Secretari o Secretria. El representant de l'Ajuntament. Un mestre o mestra Un representant de pares, mares o tutors legals Aquests dos ltims seran triats, dels seus respectius sectors, pels components del consell escolar
24

C.P. Can Misses- Reglament dorganitzaci i funcionament

Funcionament La comissi econmica es reunir, almenys , una vegada al trimestre i informar al Consell Escolar de les gestions realitzades.

Article 15 1.3. Comissi Intercultural Composici: Aquesta comissi estar integrada per membres del Consell Escolar: dos representants del professorat, dos pares o mares (un dels quals haur de pertnyer a lAMYPA) i un dels membres de l'equip directiu que actuar com a coordinador. Sn competncies de la comissi intercultural: a) Vetllar per una adequada manera d'escolaritzaci, el repartiment equilibrat entre tots els centres del barri de l'alumnat, i el procs de seguiment de la comissi d'escolaritzaci. b) Vetllar per la correcta aplicaci del Pla d'acollida de l'alumnat de nova incorporaci. c) Buscar mesures escolars integradores i orientar al Consell Escolar en l'adopci d'estratgies perqu l'alumnat pugui adquirir la competncia lingstica i integrar-se en la dinmica del centre. d) Vetllar perqu el desenvolupament del Pla d'Acci Tutorial atengui degudament a la diversitat. Prevenir l'absentisme escolar i intervenir en ell.
25

C.P. Can Misses- Reglament dorganitzaci i funcionament

e) Tenir cura de que la biblioteca del centre reculli llibres i conta contes en les diferents llenges dels membres de la comunitat escolar. f) Fomentar la participaci del centre en projectes europeus relatius a la diversitat cultural i sobre la relaci amb les famlies. g) Promoure la realitzaci de tallers, festes i altres activitats extraescolars que permetin l'adquisici de certa competncia sociocultural en l'alumnat i que vinculin l'escola amb el barri en la planificaci d'activitats de temps lliure. h) Facilitar la incorporaci d'aspectes culturals dels diferents collectius, disposar d'informaci i procurar que lescola disposi de recursos didctics en les respectives llenges d'origen de l'alumnat.

Funcionament: a) La composici de la comissi es determinar en la primera reuni del curs del Consell Escolar. b) Es reunir, almenys, una vegada al trimestre o quan existeixi una demanda derivada del desenvolupament d'un projecte relacionat amb ella. c) Al principi de curs es reunir per a dissenyar el pla d'actuaci, el qual sincorporar a la programaci general anual del centre. d) Aix mateix, al final del curs redactar una memria de les activitats realitzades que formar part de la memria anual del centre.

Article 16

26

C.P. Can Misses- Reglament dorganitzaci i funcionament

1.4. Les Comissions Especials es formaran amb carcter transitori per a l'estudi de qestions concretes que els encomani el Consell, el qual especificar la seva composici i normes de funcionament.

A) La Comissi de Seguiment del Programa de Reutilitzaci de llibres de Text i material didctic tindr les segents funcions: a)Elaborar un plec en el qual es recollir la informaci i les condicions del Programa de Reutilitzaci del centre. b)Elaborar el pressupost anual del fons, el qual ha dincloure laportaci dels pares o representants legals i un romanent en previsi de lalumnat nouvingut que durant el curs sadhereixi al Programa de Reutilitzaci. c)Proposar la comanda dels llibres nous i dels que cal reposar, la qual ha dhaver aprovat la comissi de coordinaci pedaggica. d)Proposar la distribudora o llibreria a la qual sha de fer la comanda tenint en compte diferents criteris com sn: el preu dels llibres, la proximitat i el servei de diferents establiments. e)Proposar la compra, a petici de la comissi de coordinaci pedaggica, daltres materials didctics que puguin incorporar-se al fons de llibres de text. f)Revisar lestat dels llibres i el nombre dexemplars de qu es disposa a final de curs. g)Presentar lestat de comptes. h)Elaborar una memria del Programa. Estar integrada per : El Director del centre o el cap destudis en qui delegui, que actuar com a president.

27

C.P. Can Misses- Reglament dorganitzaci i funcionament

Un mestre del centre elegit pel consell escolar entre els Mestres que en sn membres. Un representant dels pares elegit pel consell escolar entre els pares que en sn membres, sempre que el fill del qual estigui adherit al Programa. Si al consell escolar no hi ha cap pare adherit al programa sen nomenar un que hi estigui, a proposta del director. Un representant de lassociaci de mares i pares ms representativa el fill del qual estigui adherit al programa. El representant de lajuntament o persona en qui delegui, si lajuntament fa aportaci econmica al fons de llibres. El coordinador del programa. El secretari del centre, que actuar com a secretari de la comissi amb veu per sense vot. Funcionament: Totes les actuacions de seguiment de la comissi, excepte la prevista en lapartat f, han de ser aprovades pel consell escolar. El centre amb laprovaci del consell escolar podr establir acords amb lassociaci de mares i pares perqu aquesta dugui a terme ladquisici de llibres de text i material didctic.

28

C.P. Can Misses- Reglament dorganitzaci i funcionament

Article 17 2. El Claustre de professors. El Claustre de professors s l'rgan de participaci d'aquests en el Centre. Est constitut per la totalitat dels professors que presten serveis en aquest i el presideix el Director. T la responsabilitat de planificar, coordinar, avaluar, decidir i informar sobre els aspectes docents. Actuar de Secretari el del Centre, que aixecar acta de les sessions i donar fe dels acords amb el vist-i-plau del Director.

Article 18 Funcionament i procediment de reuni a) En l'exercici de les seves competncies, el Claustre es reunir, com a mnim, una vegada al trimestre i sempre que el convoqui el Director o ho solliciti un ter, almenys, dels seus membres. s preceptiva una sessi del Claustre al principi de curs i una altra al final. b) L'assistncia a les sessions del Claustre s obligatria per a tots els seus membres. c) Les reunions de Claustre tindran lloc en horari de dedicaci exclusiva i la seva durada ser d'una hora, transcorreguda la qual, si queda algun punt per tractar, es continuar al segent dia lectiu. Se exceptuen els dedicats a informar la PGA i la Memria, en els que es respectaran pauses cada dues hores.

29

C.P. Can Misses- Reglament dorganitzaci i funcionament

d) Les reunions seran notificades a cadascun dels seus membres amb una antelaci mnima de quaranta-vuit hores, menys en els casos d'urgncia, sent preceptiu que en la convocatria figuri l'ordre del dia . e) Quedar vlidament constitut encara que no s'haguessin complert els requisits de la convocatria, quan es trobin reunits tots els seus membres i aix ho acordin per unanimitat. f) Les propostes pedaggiques que impliquin algun canvi en qualsevol document d'organitzaci i gesti hauran de presentar-se a la CCP i estar a la disposici del professorat durant un termini mnim de 5 dies abans de la convocatria. g) Les votacions es realitzaran per escrit quan afectin a persones o quan ho solliciti qualsevol dels seus membres h) De cada sessi s'aixecar acta, que ser signada pel secretari amb el vist-iplau del President i s'aprovar en la mateixa o posterior sessi. i) Els membres de l'rgan collegiat podran fer constar en acta el seu vot contrari a l'acord adoptat i els motius que ho justifiquin. j) En cas d'absncia justificada, el Director ser substitut pel Cap d'Estudis. k) El substitut del Secretari ser el professor del Consell que sigui ms modern en el Centre, i, de tenir igual antiguitat el ms jove. l) Les propostes realitzades en l'apartat de "Precs i preguntes" es passaran com punts del dia en la segent reuni, excepte si la seva urgncia fos considerada per tots els membres i aquests decidissin tractar-la en la present.

Article 19
30

C.P. Can Misses- Reglament dorganitzaci i funcionament

3. L'Equip Directiu Ho constitueixen el/la Directora/a, el/la Cap d'Estudis i el/la Secretari/ria. Funcionament: a) L'equip directiu estar dirigit i coordinat pel director del centre. b) L'Equip Directiu disposar en el seu horari, d'una hora setmanal en comn per a realitzar tasques de coordinaci, veure la marxa del Centre amb els problemes que hagin pogut sorgir i planificar el treball. c) Podr convidar a les seves reunions, amb carcter consultiu, a qualsevol membre de la comunitat educativa que consideri convenient. d) Es fixar una hora a la setmana per a tasques de coordinaci de l'Equip Directiu amb lAMIPA. e) L'horari d'atenci a les famlies dels seus respectius membres estar en funci de l'horari lectiu d, procurant assignar a aquesta tasca les primeres i ltimes hores de la jornada. f) Suplncies dels membres de l'Equip Directiu: En cas d'absncia del director, es far crrec provisionalment de les seves funcions el Cap d'Estudis i en defecte d'aix el secretari. Si no estiguessin cap dels dos esmentats, el substituir un professor seguint els criteris de major antiguitat en el centre, major antiguitat en el cos i major edat.

A.2 . rgans unipersonals Article 20


31

C.P. Can Misses- Reglament dorganitzaci i funcionament

1. La Direcci. Funcionament a) Per a la gesti dels mitjans materials del Centre, adquisicions de mobiliari i equipament, la direcci comptar amb les indicacions i suggeriments de la comissi de recursos. b) La direcci informar sobre la vida del Centre als diferents sectors de la comunitat escolar emprant les reunions de la CCP, les de claustre i les del Consell Escolar o altres que convoqui a aquest efecte. c) Per a fomentar i coordinar la participaci dels distints sectors de la comunitat escolar es reunir peridicament amb ells i sempre que els seus membres ho sollicitin, aix com amb la directiva de lAMIPA.

Article 21 2. La Prefectura d'estudis. Funcionament a) La/el Cap d'estudis es reunir setmanalment amb els coordinadors de cicle en la CCP i mensualment amb els equips docents dels cicles per a l'elaboraci i revisi dels documents institucionals, coordinaci de les activitats de carcter acadmic del professorat i de l'alumnat aix com per a la supervisi de la seva execuci. b) Aix mateix es reunir setmanalment amb l'equip de suport del centre, segons el calendari establert en la PGA per a coordinar i supervisar les mesures d'orientaci i refor de l'alumnat.

32

C.P. Can Misses- Reglament dorganitzaci i funcionament

c) Les substitucions d'absncies imprevistes del professorat per a l'atenci a l'alumnat es realitzaran com recull aquest reglament (article 39, apartat 2.5) i seran comunicades als afectats abans de comenar la jornada amb els alumnes.

Article 22 3. La Secretaria. Funcionament a) La secretria ser responsable de les tasques administratives del centre (redacci d'actes del Claustre i Consell Escolar, expedici de certificacions d'alumnes i professors, emissi de comunicats...). b) Aix mateix, s'encarregar de la gesti del procs d'admissi i matriculaci de l'alumnat i de totes les diligncies relatives als expedients acadmics dels alumnes i a la seva guarda i custdia en els arxius del centre. c) La secretria coordinar tota la gesti econmica i recursos materials del centre, elaborant l'avantprojecte de pressupost anual, per delegaci de la direcci, rendint comptes davant el consell escolar del compte de gesti del centre i mantenint actualitzat l'inventari general del centre. d) La secretria informar sobre normativa, disposicions legals i assumptes d'inters general o professional que arribin al centre utilitzant les sessions de
33

C.P. Can Misses- Reglament dorganitzaci i funcionament

claustre i consell escolar o mitjanant la seva exposici en els panells que a tal fi es troben en la sala de professors i vestbul del centre

Article 23 B. rgans de coordinaci docent Amb la finalitat d'afavorir l'organitzaci del Centre, la planificaci tcnica i el procs docent, es comptar amb els segents rgans de coordinaci: 1. Tutories 2. Equips de cicle. 3. Equip de suport. 4. Comissi de coordinaci pedaggica. 5. Comissi de normalitzaci lingstica. 6. Coordinaci ambiental i de recursos 7. Coordinaci de projectes d'innovaci i de formaci. 8. Coordinaci de serveis, i d'activitats complementries i extraescolars. 9. Coordinaci de tecnologies de la informaci i la comunicaci (TIC)
34

C.P. Can Misses- Reglament dorganitzaci i funcionament

10.Coordinaci de la biblioteca

Els coordinadors respectius seran nomenats per la direcci, escoltats l'equip de cicle, en el cas dels coordinadors de cicle, i escoltat el claustre en els altres, i amb l'informe favorable del consell escolar. Aquest nomenament es realitzar en la primera quinzena del mes de setembre i tindr vigncia durant dos cursos acadmics, podent ser reelegits els titulars del curs anterior.

Article 24 1. Tutories a) Cada grup tindr un mestre tutor que ser designat pel director, a proposta del Cap d'Estudis. Els criteris dadscripci dels mestres a les tutories aprovats pel claustres sn els segents: 1) La continutat dun tutor/a dins dun mateix cicle amb el seu grup dalumnes. 2) Lordre dassignaci de tutories vindr determinat per les necessitats que tingui el centre. 3) Lequip directiu es reunir de forma individual amb els implicats per tal de consensuar la proposta. 4) Sha dintentar que els tutors/es no estiguin ms dun cicle amb el mateix alumnat.

35

C.P. Can Misses- Reglament dorganitzaci i funcionament

b) Es procurar que el tutor sigui el mateix al llarg de tot el cicle, es designar entre el professorat que imparteix docncia en el grup, preferentment, entre els mestres que tinguin major nombre d'hores amb el curs. c) Els mestres tutors exerciran les funcions segons queden recollides en el Decret 119/2002 pel qual s'aprova el reglament orgnic de les escoles d'educaci infantil i primria. d) Els tutors disposaran d'una hora lectiva setmanal amb el seu grup classe per a la realitzaci d'activitats tutorials i d'orientaci dels alumnes. e) Disposaran d'una hora setmanal en horari de dedicaci exclusiva, per a l'atenci a les famlies, duent un registre de les entrevistes. f) Facilitaran la cooperaci educativa entre els mestres del seu equip docent i els pares dels alumnes. g) Es responsabilitzaran del material didctic existent en la seva aula i en les dependncies que es realitzi la labor docent. h) Promouran la formaci, enriquiment i utilitzaci de la biblioteca d'aula. i) Actualitzaran l'inventari de la seva aula al principi i durant el curs i al final del mateix el lliuraran a la secretaria del Centre.

Article 25 2. Equips de cicle a) Els equips de cicle agruparan a tots els mestres que imparteixin docncia en ell, sn els rgans bsics encarregats d'organitzar i desenvolupar, sota la supervisi de la
36

C.P. Can Misses- Reglament dorganitzaci i funcionament

prefectura d'estudis els ensenyaments propis del cicle. En el cas dels especialistes que imparteixin docncia a ms dun cicle, sadscriuran a principi de curs a un sol cicle, i assistiran a les reunions dels altres sempre que puguin. b) Els equips de cicle es reuniran en sessions ordinries setmanalment en horari de dedicaci exclusiva. c) Els equips de cicle formularan les seves propostes a l'equip directiu i al claustre, relatives a l'elaboraci del PEC, i de la PGA i de l'elaboraci, revisi i execuci dels projectes curriculars d'etapa a travs dels seus coordinadors en les reunions corresponents de la CCP. d) Realitzaran, al comenament del curs, les corresponents programacions didctiques de cicle que seran lliurades a l'equip directiu per a la seva incorporaci a la programaci general anual. e) Els professors programaran la seva activitat docent d'acord amb les programacions didctiques del cicle al que pertanyin, coordinant la utilitzaci de metodologies didctiques coordinades i actualitzades. f) Es reuniran peridicament, segons el calendari fixat a la PGA, per a coordinar la realitzaci d'activitats docents, complementries i extraescolars que, en el marc del projecte curricular, realitzi el seu cicle. El coordinador aixecar acta de totes les reunions i aquestes seran signades per tots els membres assistents. g) Participaran en les corresponents sessions d'avaluaci i en collaboraci amb el tutor prendran decisions sobre l'avaluaci i la promoci de l'alumnat en finalitzar el cicle. h) Al final del curs, cada equip docent de cicle elaborar conjuntament una memria que inclogui una valoraci de les activitats desenvolupades al llarg del mateix per a la seva inclusi en la memria anual del centre.
37

C.P. Can Misses- Reglament dorganitzaci i funcionament

i) El coordinador de cicle, entre altres funcions recollides en la normativa vigent ser el responsable de: Convocar, dirigir i aixecar acta de les reunions de cicle, aix com de coordinar les tasques que efectu l'equip de cicle amb la resta de la comunitat educativa a travs a la comissi de coordinaci pedaggica. Responsabilitzar-se de la redacci de les programacions didctiques del cicle, tenint cura de que es consideri especialment la inclusi en elles de mesures relatives a refor educatiu, adaptaci curricular i activitats complementries. L'aportaci de criteris i informaci per a la selecci i s del material didctic i per a afavorir l'intercanvi de mtodes i experincies entre els mestres de l'equip de cicle.

Article 26 3 . L'equip de suport Composici Forman part de l'equip de suport el responsable de l'orientaci educativa i psicopedaggica del centre, els professors, tcnics i auxiliars educatius de suport a l'alumnat amb necessitats educatives especials, i tot el professorat que dediqui una part important del temps lectiu a tasques de suport.

Funcionament de l'equip de suport: 1r. En relaci al professorat: a) L'equip de suport disposar d'una hora setmanal en horari lectiu per a reunirse, amb la finalitat d'analitzar el desenvolupament de l'atenci a les
38

C.P. Can Misses- Reglament dorganitzaci i funcionament

necessitats educatives de l'alumnat i de dissenyar estratgies organitzatives i metodolgiques adaptades a l'evoluci daquestes. b) Els seus membres disposaran de dues hores de dedicaci exclusiva per a collaborar amb els tutors en la planificaci, elaboraci, seguiment i avaluaci de les adaptacions curriculars individuals de l'alumnat amb necessitats educatives especials. c) Disposaran d'un horari flexible per a realitzar les entrevistes amb les famlies per a facilitar la collaboraci amb aquestes. d) La prefectura d'estudis elaborar un calendari que possibiliti la seva participaci en les sessions d'avaluaci de cadascun dels nivells, tant de l'etapa d'Infantil com de la de Primria, aix com en la promoci de l'alumnat amb necessitats educatives especials.

2n. En relaci a l'alumnat. a) Dintre del marc de l'adaptaci curricular individual, l'equip de suport intervindr amb l'alumnat amb necessitats educatives especials tenint present que el treball amb aquests alumnes es desenvolupar majoritriament dins de l'aula ordinria, de forma coordinada amb el professorat. b) Tan sols en aquells casos en que es trobi justificat per l'adaptaci curricular, es podran treballar fora de l'aula alguns continguts concrets i en perodes determinats de la jornada.

3r. En relaci al centre:

39

C.P. Can Misses- Reglament dorganitzaci i funcionament

a) Al comenament del curs els membres de l'equip de suport collaboraran amb les tutories i l'equip directiu en la identificaci i valoraci de totes les necessitats de suport de l'escola a partir de cada grup classe i en funci de cada alumne en particular. b) Com a resultat d'aquest diagnstic inicial, elaborar un pla anual amb la proposta d'actuacions en la qual es defineixin les prioritats i els objectius a arribar a cada curs d'acord amb la realitat del centre. Els aspectes que ha de recollir el pla queden recollits en les instruccions de la Conselleria d'Educaci per a l'organitzaci i funcionament dels centres c) Participaran amb els equips de cicle en l'organitzaci i el desenvolupament d'activitats que facilitin l'adequaci de l'oferta educativa a la diversitat de l'alumnat. d) L'equip de suport coordinar la intervenci dels serveis externs en el centre establint els canals de comunicaci necessaris entre aquests i els tutors. e) Al final del curs redactar una memria, recollint en el document l'avaluaci del treball realitzat en funci del pla d'actuaci, incloent la revisi de cadascun dels apartats programats amb la intenci d'indicar si s'han dut a terme o no les activitats programades i si s'han de realitzar altres. f) AL principi del curs es realitzaran les reunions que siguin necessries per a preparar les programacions i, al final, per a redactar la memria. g) El Cap d'estudis participar en les reunions de l'equip de suport per a assumir les funcions de coordinaci amb l'equip directiu h) El coordinador de l'equip de suport assumir les funcions de direcci, coordinaci de tasques que efectu l'equip de suport, convocar i presidir les reunions daquest i aixecar acta d'aquestes reunions.
40

C.P. Can Misses- Reglament dorganitzaci i funcionament

Article 27 4. Comissi de Coordinaci Pedaggica a) Composici: La Comissi est integrada per: El director, que en ser el president. El Cap d'estudis. Els coordinadors de cicle. Els membres de l'equip d'orientaci educativa i psicopedaggica assignats al centre El coordinador de l'equip de suport. El coordinador de la comissi de normalitzaci lingstica. El coordinador de serveis, i d'activitats complementries i

extraescolars. b) Quan pels temes o qestions inclosos en l'ordre del dia es consideri convenient, podran assistir-hi altres membres de la comunitat educativa. c) Actuar com secretari el professor designat per la direcci d'entre els membres de la comissi, el qual ser l'encarregat d'aixecar acta de les reunions.

Funcionament

41

C.P. Can Misses- Reglament dorganitzaci i funcionament

a) Les reunions de la CCP es convoquen per la direcci setmanalment sempre que altres necessitats de coordinaci d'equips docents no ho impedeixin, el nombre orientatiu de reunions queda determinat en la PGA i no podr mai ser inferior al prescriptiu, una reuni al mes. b) En cas d'absncia del director i per delegaci daquest, la prefectura d'estudis assumir la coordinaci de la comissi

Article 28 5. Comissi de normalitzaci lingstica Funcionament a) La direcci del centre, escoltat el claustre, establir cada curs les lnies prioritries d'actuaci de les contingudes en el projecte lingstic de centre i les incorpor a la programaci general anual. b) Aquesta comissi es reunir quinzenalment en horari d'exclusiva convocada pel coordinador de la mateixa, el qual aixecar acta de l'acordat en aquesta reuni. c) Al finalitzar el curs la CL redactar una memria que s'incorporar a la memria anual del centre. d) Les competncies de la CL queden recollides en el Decret 119/2002, pel qual s'aprova el reglament orgnic de centres per a les escoles d'educaci infantil i els collegis pblics d'educaci primria.

Estar integrada per


42

C.P. Can Misses- Reglament dorganitzaci i funcionament

Un membre de l'equip directiu. Un professor o professora de cada cicle designat pel director, un dels quals ser el coordinador o coordinadora

Article 29 6. Comissi ambiental i de recursos Composici Coordinadors de cicle Coordinador de l'equip de suport Coordinador de la comissi lingstica Director Cap d'estudis Secretari que actua com coordinador

Funcionament: a) Aquesta comissi es reunir en horari de dedicaci exclusiva b) La convocatria ser realitzada a travs de la secretria. c) Al principi de curs realitzar les reunions que consideri necessries per a coordinar l'elaboraci del pla de ambientalizaci del centre, establir una coherncia entre la gesti dels recursos materials i energtics, i residus del centre i l'educaci ambiental de tota la comunitat educativa amb la finalitat de generar hbits, actituds i valors respectuosos amb el medi ambient.
43

C.P. Can Misses- Reglament dorganitzaci i funcionament

d) A travs de la CCP, impulsar i coordinar el tractament de l'educaci ambiental amb els diferents equips de cicle. e) Assessorar a la Comissi Econmica en l'elaboraci del pressupost anual proposant l'adquisici, renovaci i manteniment dels recursos segons propostes dels cicles i aules especfiques. f) La comissi elaborar un informe de les seves actuacions que s'inclour en la memria anual.

Article 30 7. Coordinaci de projectes d'innovaci i formaci a) Quan el centre tingui autoritzat algun projecte d'innovaci educativa, l'equip docent interessat en el seu desenvolupament, determinar una persona coordinadora d'aquest projecte. b) Aquests projectes d'innovaci han de ser una resposta concreta a les necessitats de l'alumnat i seran incorporats a la programaci general anual del centre. c) El coordinador de projectes d'innovaci i formaci ser el responsable de coordinar la seva elaboraci, execuci i avaluaci, en collaboraci amb la prefectura d'estudis i de realitzar una memria de les activitats desenvolupades en relaci amb el projecte que coordina, la qual ser incorporada a la memria anual del centre.

Article 31 8. Coordinaci de serveis, i d'activitats complementries i extraescolars.


44

C.P. Can Misses- Reglament dorganitzaci i funcionament

8.1. Pla d'activitats complementries i sortides escolars a) Anualment, el centre elaborar el seu pla d'activitats complementries i extraescolars que ser incls en la programaci general anual. b) Les activitats no seran discriminatries i tindran carcter obligatori per a tot l'alumnat. Entre aquestes cap incloure les visites, els treballs de camp, les commemoracions i altres semblants. c) Les sortides escolars amb durada superior a un dia i que es realitzin fora del centre hauran de contar amb autoritzaci del consell escolar i de l'administraci educativa. La participaci en aquestes s voluntria. d) Les activitats complementries sn impartides nica i exclusivament, pel professorat del centre donades per monitors quan l'activitat aix ho requereixi. e) Cadascuna de les activitats i sortides escolars originar un expedient que quedar en poder de la secretaria del centre f) Els pares, les mares o els tutors legals han d'autoritzar expressament la sortida del seu fill o filla per escrit. g) El centre ha de preveure les necessitats educatives del grup d'alumnes per a atendre-les prenent les mesures adequades i que cap d'ells quedi discriminat per qualsevol ra.

Article 32 8.2. Mestres acompanyants:

45

C.P. Can Misses- Reglament dorganitzaci i funcionament

a) En les sortides, els acompanyants han de ser, com a mnim, dos i un d'ells mestre o mestra del centre. b) La relaci d'alumnes/mestres i acompanyants per a les sortides s'ajustar entorn a 10/1 per al segon cicle d'educaci infantil; 15/1 per al primer i segon cicle d'educaci primria, i 20/1 per al tercer cicle d'educaci primria. Si en el grup es troba un alumne amb n.e.e. es ampliar amb un mestre ms o amb lauxiliar educativo c) En sortides de durada superior a un dia, les relacions poden ajustar-se a un nombre menor d'alumnes. d) Despeses per desplaament dels Mestres: Quan les despeses d'estada, manutenci i desplaament dels mestres no estiguin cobertes pel pressupost de la prpia activitat, es carregaran a les despeses ordinries del collegi en la quantia i forma que determini el consell escolar en cada cas. Aquests pagaments es realitzaran prvia presentaci dels justificants de la despesa corresponent.

Article 33
46

C.P. Can Misses- Reglament dorganitzaci i funcionament

8.3. Activitats extraescolars. Utilitzaci vespertina de les installacions a) Tindran carcter d'activitats extraescolars aquelles que, organitzades pel centre i recollides en la programaci general anual, aprovada pel consell escolar, es realitzin fora de l'horari lectiu. La participaci ser voluntria. b) La utilitzaci del centre en horari vespert, tindr com objectiu la realitzaci d'activitats educatives, culturals, esportives o altres de carcter social, sempre que no contradiguin els objectius generals d'educaci i respectin els principis democrtics de convivncia. c) En el mes de setembre, les persones o institucions interessades en desenvolupar activitats extraescolars en el centre, es posaran en contacte amb la direcci per a sollicitar informaci i la necessria autoritzaci per a utilitzar les installacions del centre. A tal fi hauran de presentar a la direcci la programaci de les activitats que es pretn desenvolupar. d) Tindr preferncia la utilitzaci del centre per a realitzar activitats dirigides a nens o joves que suposin ampliaci de l'oferta educativa. e) Quant a la utilitzaci per part d'organismes, tindr sempre prioritat les activitats que organitzi l'Ajuntament o institucions pbliques en relaci amb altres entitats o persones jurdiques. f) En la secretaria del centre figurar un registre amb els expedients de tot el personal no funcionari (monitors, voluntaris educatius) responsable d'activitats extraescolars. g) La utilitzaci de locals i installacions podr recaure en dependncies tal com Biblioteca, aules i, si escau, installacions esportives.

47

C.P. Can Misses- Reglament dorganitzaci i funcionament

h) No podran utilitzar-se dependncies reservades a tasques organitzatives i jurdic-administratives del professorat, o aquelles altres que per les seves especials condicions, no aconsellin la seva utilitzaci per tercers. i) En tot moment la responsabilitat d'aquesta utilitzaci recaur en l'organisme o entitat que organitzi l'activitat, que estar obligada a: Extremar la vigilncia del centre i el manteniment de les installacions. Assegurar el normal desenvolupament de les activitats. Sufragar les despeses per desperfectes ocasionats. Procurar que les installacions quedin en perfecte estat per al seu s immediat per part dels alumnes en les seves activitats escolars. El no compliment de les normes podr suposar com a conseqncia la denegaci de l'autoritzaci d'utilitzaci de les installacions en futures ocasions. j) Els alumnes podran utilitzar les installacions per a la realitzaci d'activitats extraescolars, en els termes prevists en la programaci general anual del centre. k) Si l'activitat ha estat programada per l'Ajuntament, es suficient que aquest ho comuniqui amb la deguda antelaci a la direcci del centre. l) Les percepcions econmiques derivades de les activitats extraescolars no tindran carcter lucratiu, i ja que sn voluntries per a l'alumnat, no podran contenir ensenyaments inclosos en la programaci didctica, ni podran ser objecte d'avaluaci amb carcter acadmic

48

C.P. Can Misses- Reglament dorganitzaci i funcionament

Article 34 8.4. Serveis Dintre dels serveis, es prioritzar l'organitzaci de l'obertura del centre fora de l'horari lectiu com extensi de la jornada (guarda dinfants). 8.4.1. Servei de guarda dinfants: Aquest servei t com a objectius: a) Facilitar a les famlies la compatibilitat dels seus horaris laborals i l'assistncia dels seus fills al collegi. b) Evitar que els nens es vegin obligats a estar en mans de terceres persones o sense tutela a primera hora del mat o en finalitzar la jornada escolar. c) En el cas d'Educaci Infantil, afavorir la formaci d'hbits d'assistncia regular a classe. Organitzaci: a) Les activitats estaran planificades pel consell Escolar i organitzades a travs de l'Associaci de Pares i Mares. b) Aquestes activitats seran supervisades pel consell Escolar a travs de la direcci del centre. c) Les activitats desenvolupades seran de tipus ldic i cultural d) Les activitats es desenvoluparan en el gimns i, excepcionalment, en la biblioteca. e) L'horari ser de 8 a 9 hores tots els dies lectius. f) Les famlies podran contractar aquest servei a la secretaria del centre per a tot el curs, per mesos i dies solts.

49

C.P. Can Misses- Reglament dorganitzaci i funcionament

g) Com a responsable de l'atenci directa als alumnes, lAMYPA contractar una persona voluntria educativa per a tot el curs, sempre sota la supervisi de la direcci del centre. 8.4.2. Servei de Menjador. Aquest servei t com a objectius bsics: a) Cobrir les necessitats de les famlies que tenen incompatibilitat dhorari laboral amb el de lescola. b) Desenvolupar i fomentar hbits duna alimentaci sana i realitzada amb correcci. c) Afavorir el creixement personal i la integraci social ja que el temps de menjador constitueix una oportunitat per a facilitar la convivncia i el contacte amb els alumnes. Organitzaci: Tot el referent a lorganitzaci del servei de menjador es pot trobar en el document adient a aquest servei. Aqu farem un resum de les principals mesures organitzatives. a) La Comissi de Menjador estar integrada pels segents membres: El Director. El Secretari. Lencarregat del Servei de Menjador.

Dos representants dusuaris del servei de menjador. Un representant dels pares i mares dels alumnes que usin el servei de menjador, proposats pel Consell Escolar. b) Lhorari del menjador ser de 14 a 16 hores. El temps destinat a menjar ser de 14 a 15 hores. La resta del temps es dedicar a realitzar diferents activitats.

50

C.P. Can Misses- Reglament dorganitzaci i funcionament

c) Les famlies poden recollir els seus filles/es en dos torns horaris distints: a les 15 o a les 16 hores. d) La rtio de monitors per grup dalumnes s lestablerta per la normativa de 1 monitor per cada 15 alumnes dEducaci Infantil o fracci superior a 10, i 1 monitor per cada 25 alumnes de Primria a fracci superior a 15. En el cas dalumnes amb necessitats educatives especials el Consell Escolar adequar la rtio en funci de les necessitats. e) Els monitors contractats pel centre com a personal collaborador en latenci a lalumnat en el servei de menjador tindran una srie de funcions que sespecifiquen al document pertinent. Un dells far la funci de coordinador del servei. f) El preu dels serveis est``a especificat en el document del menjador i pot variar depenent del pressupost anual pel menjador. g) Les normes de convivncia i les sancions en cas dincomplir-les es poden trobar a lesmentat document.

Article 35 8.5. El coordinador de serveis, d'activitats complementries i extraescolares. a) El coordinador de serveis, i d'activitats complementries i extraescolares ser designat pel director a proposta del Cap d'estudis, escoltat el claustre. b) Exercir les seves funcions durant dos cursos acadmics. c) Disposar de tres hores lectives setmanals per al desenvolupament de les activitats que li corresponen. d) Actuar sota la dependncia directa del Cap d'estudis i en estreta collaboraci amb l'equip directiu.

51

C.P. Can Misses- Reglament dorganitzaci i funcionament

e) Elaborar el programa anual d'aquestes activitats, i per a aix es tindran en compte les propostes dels equips de cicle, del professorat, dels pares i les mares, o tutors legals, del representant de la corporaci local al consell escolar, i les orientacions del claustre i de la comissi de coordinaci pedaggica. f) Programar cadascuna de les activitats, i especificar els seus objectius, responsables, moment i lloc de realitzaci, repercussions econmiques i forma de participaci de l'alumnat. g) Proporcionar als alumnes i a les famlies la informaci relativa a les activitats del centre i fomentar la seva participaci en la planificaci, execuci i avaluaci. h) Promour i coordinar les activitats culturals i esportives en collaboraci amb el claustre, la comissi de coordinaci pedaggica, els equips de cicle i lAMYPA, i el representant de la corporaci local en el consell escolar. i) Coordinar l'organitzaci dels viatges d'estudis, dels intercanvis escolars i qualsevol tipus de viatges que es realitzin amb els alumnes. j) Distribuir els recursos econmics destinats a aquest efecte, procedents d'aportacions d'institucions, associacions o del mateix centre, amb l'aprovaci prvia del consell escolar. k) Elaborar una memria a final de curs amb avaluaci de les activitats realitzades, que s'inclour en la memria de centre. l) Presentar propostes a l'equip directiu per a la realitzaci i intercanvi d'activitats amb els centres de l'entorn. m) Coordinar, amb la xarxa de biblioteques del Consell, l'organitzaci de la biblioteca del centre i potenciar la seva utilitzaci.
52

C.P. Can Misses- Reglament dorganitzaci i funcionament

n) Vetllar perqu les activitats complementries i extraescolares programades siguin coherents amb els principis del projecte educatiu de centre. o) En el cas que les activitats extraescolares siguin gestionades per l'associaci de pares i mares del centre, el coordinador ser el responsable de fer d'enlla entre aquesta i el claustre per a garantir el compliment dels principis del projecte educatiu de centre i de la coordinaci entre les activitats lectives i extraescolars.

53

C.P. Can Misses- Reglament dorganitzaci i funcionament

Article 36 8.9. Coordinaci de les tecnologies de la informaci i la comunicaci (TIC) Organitzaci a) L'aula d'informtica disposar d'un horari setmanal de sessions fixes per a cada grup d'alumnes exposat en la sala de professors. b) Aquells mestres/as que desitgin utilitzar-la en les hores que estigui lliure, es posaran en contacte amb el coordinador de TIC, amb la finalitat d'ajustar la utilitzaci a l'horari de l'aula. c) El professorat que desitgi utilitzar recursos informtics fora de l'aula, els sollicitar i retornar al coordinador de TIC que registrar el seu moviment. d) Els equips informtics que es troben en despatxos o aules seran gestionats pels respectius tutors o responsables de les mateixes (direcci, secretaria, suport, biblioteca...), amb supervisi i assessoria del coordinador de TIC en els termes que es recullen en les seves funcions. e) El crrec de coordinador/a de TIC ser adjudicat al comenament de cada curs de la mateixa forma que els coordinadors de cicle. f) El coordinador de TIC disposar de tres sessions setmanals per a realitzar les seves funcions. El coordinador o coordinadora a) Assessorar a l'equip directiu i al claustre en tots els temes relatius a l'aplicaci de les TIC en la prctica docent, i tamb sobre les possibles millores o avaries dels mitjans tcnics.

54

C.P. Can Misses- Reglament dorganitzaci i funcionament

b) Actuar, per delegaci de la direcci del centre, com a interlocutor entre el centre i les unitats corresponents de la Conselleria. c) Mantindr l'activitat de la direcci del correu electrnic oficial del centre, en el domini de correu educaci.caib.es d) Organitzar l'horari de l'aula i coordinar l's dels mitjans informtics i de noves tecnologies, en collaboraci amb la prefectura d'estudis. e) Procurar que els equips estiguin en el millor s possible, donades les seves caracterstiques. f) Installar, configurar i mantindr en funcionament, en els equips informtics del centre, les aplicacions que la Conselleria d'Educaci i Cultura faciliti directament o per mitj de recomanacions d's, i tamb eliminar aquelles altres procedents de fonts no autoritzades, d's restringit o inconvenient. g) Assessorar la secretaria del centre en la creaci, manteniment i actualitzaci de l'inventari de bns, les installacions i els recursos materials assignats al programa d's de les TIC que es porti a terme en el centre. h) Identificar, recollir i sistematitzar totes les dades que puguin constituir indicadors estadstics o elements descriptius o definidors de l's educatiu de les TIC. i) S'encarregar de les tasques de renovaci i actualitzaci de les noves aplicacions del programa GESTIB (les primeres installacions corresponen a la Conselleria). j) Ser l'interlocutor, conjuntament amb la secretria, amb els serveis tcnics de la Conselleria en totes aquelles operacions que afectin al manteniment de les taules que donen suport al GESTIB, o a la prpia aplicaci. k) Difondr les possibilitats de l'aula entre el professorat.
55

C.P. Can Misses- Reglament dorganitzaci i funcionament

l) Atendr, dintre de les seves possibilitats horries, al professorat que necessiti ajuda inicial en el maneig de programes, tant en l'aula com en l's i maneig de l'equip a la disposici del professorat. m) Coordinar les aplicacions informtiques en l'mbit del centre. n) Proposar a la comissi de recursos els projectes per a noves adquisicions d'equipament informtic. o) Les hores de dedicaci derivades de la coordinaci del programa s'aplicaran a les tasques d'assessorament, configuraci, manteniment i diagnostic que s'han esmentat. En el cas que es produs una acumulaci de tasques pendents, l'ordre en que s'han d'atendre ser determinat pel Cap d'estudis o pel director, a proposta del coordinador i tenint en compte els criteris d'aquest.

Article 37 8.10. Coordinaci de la biblioteca i normes de funcionament a) Haur un mestre o mestres encarregats del funcionament general de la secci de Biblioteca triats entre els membres del claustre al principi de cada curs, el qual vetllar per l'ordre i cura del material al seu crrec, recollir les propostes d'adquisici del nou material. b) Correspondr a la bibliotecria contractada a travs del AMYPA l'inventariat, catalogaci i manteniment del registre de llibres, pellcules i material informtic per a prstecs, propi de la biblioteca, aix com procurar el correcte ordre i manteniment de les instalacions. c) A l'entrada de la Biblioteca cada nou curs escolar es posar un cartell amb els horaris i normes generals de funcionament i les especfiques per a aquest any.

56

C.P. Can Misses- Reglament dorganitzaci i funcionament

d) L'horari d'obertura per a alumnes en horari lectiu, coincidir amb el dels esbarjos. e) La biblioteca l'obre el conserge a les 9h i la tanca a les 14 h. Si s necessari fer alguna reuni en la mateixa i el conserge no hi s, l'obre la secretria. f) L'obertura per a s pblic en horari no lectiu ser de 17 a 19.30 hores de dilluns a divendres i de 10 a 12.30 hores, els dissabtes. En aquests perodes estar atesa per la bibliotecria contractada a aquest efecte. g) Cada curs s'elaboraran els corresponents horaris perqu pugui ser usada pels diferents grups classe. h) Els alumnes no poden estar en la biblioteca sense la supervisi d'un professor responsable. i) Cada alumne/a necessitar disposar d'un carnet personal vlid per a prstec de llibres de la biblioteca. Aquest carnet podr tramitar-se en la secretaria del centre prvia presentaci de la documentaci necessria o a travs de la bibliotecria. j) El professorat tindr al seu s un llibre de registre propi, a la fi dagilitzar la gesti de prstecs per la seva tasca docent. k) El servei de prstecs es porta a terme en l'horari d'obertura de la biblioteca.

Tasques del coordinador o coordinadora: a) Tenir cura de l'organitzaci, el manteniment i l'adequada utilitzaci dels recursos documentals i de la biblioteca del centre.
57

C.P. Can Misses- Reglament dorganitzaci i funcionament

b) Collaborar en la promoci de la lectura com mitj d'informaci, entreteniment i oci. c) Assessorar en la compra de nous materials i fons per a la biblioteca. d) Coordinar el servei de biblioteca que ofereix el centre en horari lectiu i el qual s'ofereix en horari no lectiu com part de la xarxa de biblioteques del Consell Insular. e) Registrar i mantenir actualitzat el servei de prstecs que es realitza en horari lectiu.

58

C.P. Can Misses- Reglament dorganitzaci i funcionament

CAPITULO IV RECURSOS HUMANS Article 38 1. Drets i deures del professorat Drets a) Rebre el pla d'acollida del professorat (PAP) propi del centre al comenament del curs escolar. b) Participar activament en l'elaboraci de la PGA aportant iniciatives. c) Exercir les funcions de docncia d'acord amb els mtodes que consideri ms adequats, sempre que estiguin d'acord amb el projecte educatiu i el projecte curricular del centre. Assistir a les reunions a les reunions tutorials amb les famlies a principi de curs, i posteriorment sempre que el tutor ho trobi convenient. d) Establir objectius, programes, textos, materials i procediments tcnics per a millorar la qualitat d'ensenyament. e) Disposar de mitjans materials i tcnics per a l'acompliment de la seva tasca. f) Intervenir activament en tota la problemtica del centre expressant lliurement les seves opinions, amb objectivitat i amb el degut respecte a les persones. g) Organitzar activitats extraescolars en benefici dels alumnes, aix com activitats de promoci cultural en collaboraci amb entitats venals i municipals i altres institucions, sempre que es conti amb l'aprovaci del consell escolar.

59

C.P. Can Misses- Reglament dorganitzaci i funcionament

Deures a) Cooperar amb la direcci i el claustre del centre en la planificaci i execuci de les seves activitats. b) Realitzar la programaci de la seva tasca docent d'acord amb les directrius recollides en el PEC i en el PCC. c) Impartir el seu ensenyament amb el degut rigor cientfic i organitzant les classes de forma activa i participativa. d) Portar a terme una avaluaci contnua i formativa dels seus alumnes i alumnes i realitzar les activitats de refor que es precisin e) Realitzar les activitats d'avaluaci conjuntament amb la resta de l'equip o equips docents dels quals formi part. f) ) Collaborar amb els/as tutors/as en el disseny i desenvolupament de les adaptacions curriculars, si escau. g) Atendre i informar a les famlies respecte de levoluci escolar de les rees que imparteixin. h) Dur un registre sistemtic dels progressos dels seus alumnes i alumnes, observant tems de carcter positiu concordes amb els criteris d'avaluaci del cicle recollits en el PCC. i) Conixer a l'alumnat i interessar-se pels seus problemes i informar als tutors dels alumnes sobre el comportament dels mateixos en les seves sessions de classe. j) Collaborar amb els tutors en l'orientaci i en la formaci integral dels seus alumnes en els distints cicles escolars.

60

C.P. Can Misses- Reglament dorganitzaci i funcionament

k) Tenir cura de la puntualitat en els alumnes i la prpia al comenament de cada jornada i realitzar els canvis de grup amb agilitat, evitant en tant que sigui possible que els alumnes/as romanguin sols a l'aula l) No absentar-se de les classes ni del recinte escolar sense haver informat prviament al director o, en absncia d'aquest, al Cap d'estudis. m) Justificar degudament les seves faltes d'assistncia a classe. n) Substituir als companys/es absents sempre que calgui i segons el pla establert per la prefectura d'estudis en els criteris recollits en la PGA. o) Extremar el compliment de les normes tiques que exigeix la seva funci educativa. Considerar el propi sistema de valors en funci del projecte educatiu propi del centre i oferir als alumnes un model de convivncia democrtica i respectuosa. p) Acceptar els crrecs acadmics i docents o d'investigaci per als quals el centre els proposi. q) Responsabilitzar-se dels recursos que li hagin estat assignats per la comunitat escolar per a la seva cura o la realitzaci de la seva tasca docent. r) Tenir cura de que l'ocupaci de mtodes en l'exercici de les seves funcions de docncia i investigaci no entrin en contradicci amb el recollit el PEC o en el PCC. s) Realitzar la vigilncia dels esbarjos atenent a la ubicaci i actuacions recomanables segons la zona assignada. t) Els representants de les diferents opcions sindicals podran comunicar-se amb el claustre segons convocatria prviament establerta amb el mateix, aix com exposar la informaci pertinent a la tasca professional dels docents en el lloc destinat a tal fi en el centre.
61

C.P. Can Misses- Reglament dorganitzaci i funcionament

Article 39 2. Absentisme i justificaci d'absncies 2.1. Assistncia a classe dels mestres: L'horari, les absncies i els permisos corresponents al personal docent es regiran pel disposat en la legislaci vigent. 2.2. Sollicitud de permisos i llicncies per a absentar-se del centre: a) Els docents que necessitin perms per a absentar-se del centre, ho sollicitaran a la direcci amb una antelaci de 48 hores. En cas de situacions imprevisibles avisaran al ms aviat possible a la direcci. b) En qualsevol cas emplenaran l'imprs que als efectes existeix a la secretaria del centre. c) Aix mateix, hauran de deixar programades les activitats a desenvolupar pels alumnes durant la seva absncia en la prefectura d'estudis per a possibilitar que els professors substituts puguin desenvolupar les activitats docents corresponents amb l'alumnat. d) La direcci del centre autoritzar com a mxim 3 absncies de professors previsibles per a un mateix dia, procurant que aquestes no coincideixin en l'etapa d'Ed. Infantil ni en el mateix cicle d'Ed. Primria.

2.3. Justificaci i comunicaci al Departament d'Inspecci a) Els mestres que s'absentin presentaran a la direcci del centre els corresponents justificants. b) El part de faltes i absncies ser enviat al Departament d'Inspecci abans del dia deu de cada mes, prvia exposici al taulell de la Sala de Professors, a efecte de comprovar la seva correcci.
62

C.P. Can Misses- Reglament dorganitzaci i funcionament

2.4. Exposici en el tauler d'anuncis. Els parts mensuals de faltes quedaran exposats a la Sala de Professors.

2.5. Substitucions. a) Es confeccionar un horari setmanal en el qual s'estableixin les possibilitats de personal disponible per a realitzar substitucions en cada sessi, tenint en compte les hores disponibles. b) El Cap d'estudis encarregar la substituci dels mestres absents, procurant la millor atenci dels alumnes. Per a aix, aplicar els segents criteris preferents:

1. El professor/a que estigui en la seua hora de programaci. 2. El professor/a que estigui en la seua hora de coordinaci dun servei. 3. El professor/a que estigui en la seua hora de coordinaci de cicle. 4. El professor/a que estigui realitzant un suport dins del mateix cicle. 5. El professor/a que estigui realitzant un suport en un altre cicle. 6. Lequip directiu, seguint aquest ordre: cap destudis, direcci, secretria. 7. En E. Infantil, substituir una de les mestres de suport. Si aquestes no estiguessin disponibles per qualsevol motiu, se seguirien els criteris abans esmentats.

63

C.P. Can Misses- Reglament dorganitzaci i funcionament

Article 40 3. Drets i deures dels pares i mares en relaci amb el Centre 3.1. Drets: a) Participar en la gesti del centre a travs dels seus rgans de representaci. b) Ser informats peridicament sobre els detalls del procs educatiu dels seus fills. c) Participar i collaborar amb els professors en el projecte educatiu del centre. d) Participar en les activitats complementries del centre coordinadament amb el tutor o la tutora dels seus fills. e) Ser escoltats en qualsevol situaci conflictiva que afecti als seus fills

3.2. Deures: a) Oferir als seus fills i filles un model de conducta coherent amb el projecte educatiu de centre. b) Conixer als seus fills i estimular el seu procs d'aprenentatge. c) Deixar al centre i recollir del mateix amb puntualitat els seus fills. En el cas que no ho poguessin fer aix, poden utilitzar regular o espordicament, segons les seves necessitats, el servei de guarda dinfants de 8 a 9 hores o el servei de menjador de 14 a 16 hores, complint les normes daquests dos serveis. En els casos en qu les famlies incompleixin sistemticament les normes de puntualitat, en les entrades i sortides, saplicaran els protocols dactuaci establerts pel centre: 1. Comunicaci amb les famlies. 2. En els cas de no localitzar-los, comunicaci amb la Policia.
64

C.P. Can Misses- Reglament dorganitzaci i funcionament

3. Derivaci als Serveis Socials, quan aquesta circumstncia es repeteix tres vegades.

d) Esperar als seus fills i filles en les portes del recinte escolar, a la zona assignada a cada grup d'alumnes, evitant envair el vestbul i les galeries del collegi (excepte en situacions climatolgiques adverses). e) Els pares i mares dels/les alumnes d'Ed. Infantil i primer curs de Primria podran acompanyar-los fins a les seves zones de reuni en els patis i recollirlos en elles, directament per l'exterior de l'edifici escolar. f) Tenir cura de que els seus fills/as portin el refor alimentici segons les indicacions del tutor, conseqent amb el projecte d'higiene i salut del centre, i acudeixin a classe degudament endreats g) Procurar que els seus fills i filles tinguin el material necessari per a realitzar les seves tasques d'aprenentatge. h) Comunicar al centre, en cas de malaltia infecto- contagiosa els seus fills, a la fi de que el centre adopti les mesures sanitries oportunes. i) Acudir al Centre quan siguin convocats per la tutoria, la direcci, la prefectura d'estudis o la secretaria. j) Justificar degudament i per escrit en el model que els facilitar el centre, les faltes d'assistncia o de puntualitat dels seus fills i filles. k) Respectar l'horari de classes no interrompent les mateixes amb assumptes privats, exceptuant casos d'urgncia.

65

C.P. Can Misses- Reglament dorganitzaci i funcionament

l) Assistir a les reunions tutoriales i informatives que el centre o les tutories convoquin per a proporcionar-los un major coneixement sobre el procs d'aprenentatge dels seus fills i filles. m) L'Associaci de Mares i Pares podr reunir-se en les dependncies del centre que tenen assignades sempre que no pertorbin el normal desenvolupament de les activitats docents, i en unes altres que els siguin necessries prvia sollicitud a la direcci. n) Assumir els plantejaments recollits en els documents aprovats pel consell escolar del centre. o) Vetllar pel bon funcionament del Centre.

Article 41 4. Del personal no docent El personal no docent forma part de la comunitat educativa i facilita el desenvolupament de l'ensenyament mitjanant l'exercici de la seva activitat professional. Sn no docents el personal laboral i el personal de serveis.

Article 42 4.1. Personal laboral: a) Estir compost per els tcnics auxiliars educatius. Segons el nombre d'alumnes amb necessitats educatives especials, podr augmentar o disminuir la composici del personal laboral. Aquest personal el contracta la Conselleria d'Educaci i Cultura o l'Ajuntament.
66

C.P. Can Misses- Reglament dorganitzaci i funcionament

b) Les seves competncies venen regulades pels seus respectius contractes i la supervisi daquestes correspon a la Direcci.

Article 43 4.2. Personal de serveis Personal de serveis contractat per l'Ajuntament, s aquell que t per funcions la cura, custdia o neteja de l'edifici i installacions, cooperar amb l'ordre intern, realitzar gestions internes o externes que li encomani el director o, per delegaci el secretari. Pertanyen a aquest grup: El conserge i el personal encarregat de la neteja

Article 44 4.2.1. Conserge o Oficial de Collegis Pblics La seva activitat i horari es regeixen pel reglament propi de la seva funci, sempre adaptats a les necessitats del Centre, destacant de manera especial les segents tasques: a) Ser dipositari i responsable de les claus del centre. b) Collaborar en el control de les entrades i sortides dels alumnes i visites en el centre. c) Custodiar l'edifici, material, mquines i mobiliari del centre. d) Collaborar dins de les dependncies del centre en els trasllats de material, mobiliari i estris que fossin necessaris. i) Administrar el dipsit de material.
67

C.P. Can Misses- Reglament dorganitzaci i funcionament

f) Recepci i repartiment de correspondncia, documents i objectes. g) Responsable de tots els elements elctrics, trmics, de so, mecnics, etc., mantenint-los en bon estat. h) S'ocupar particularment de l'encs, neteja i manteniment de la calefacci. i) Ser responsable de la farmaciola i dels primers auxilis. j) S'encarregar del control i maneig de mquines d'oficina, fotocopiadores, multicopistes, etc. k) Realitzar en l'exterior i interior del Centre les gestions que se li encomanin pel director, el secretari o persones autoritzades per a aix. l) Indicar amb els senyals establerts a aquest efecte, el comenament, esbarjos i final de les classes, aix com les emergncies i qualsevol altre tipus d'acte collectiu. m) Qualsevol altra funci que li sigui encomanada pel director, dintre de les seves competncies.

Article 45 4.2.2. Personal encarregat de la neteja a) Complir amb l'horari de treball establert. b) Mantenir netes les installacions interiors i accessos del centre. c) Treure a l'exterior les escombraries recollides. d) Comunicar a la Direcci del centre els incidents derivades de la seva tasca , que pugessin produir-se durant el temps de la seva permanncia al Centre.

68

C.P. Can Misses- Reglament dorganitzaci i funcionament

e) Tenir cura de que no resti al a labast dels nens productes de neteja que puguin suposar un risc per la seva salut . f) La custodia de les claus del centre s sls per el seu s professional.

69

C.P. Can Misses- Reglament dorganitzaci i funcionament

CAPTOL V CONVIVNCIA I REGIMEN DISCIPLINARI Article 46 1. Drets i deures dels alumnes i alumnes El Reial decret 732/1995, de 5 de maig, cont la normativa reguladora bsica per la qual es regulen els drets i deures dels alumnes i alumnes en les Escoles d'Educaci Infantil i dels Collegis d'Educaci Primria. Article 47 2. Convivncia a) Els alumnes i alumnes del centre hauran de manifestar actituds i hbits de convivncia i respecte mutu. b) Respectar els drets i llibertats de les persones i exercint la tolerncia en les seves relacions amb elles. c) Aprofitar positivament el lloc escolar que la societat ha posat a la seva disposici, responsabilitzant-se de les seves tasques d'aprenentatge en la mesura que la seva edat i desenvolupament li ho permetin. d) Participar juntament amb el seu grup en l'elaboraci de les normes de la seva aula i comprometre's a acceptar aquelles que el grup en el seu conjunt aprovi. e) Els alumnes tindran els mbils desconnectats durant els perodes de classe..

70

C.P. Can Misses- Reglament dorganitzaci i funcionament

f) Assumir les conseqncies i acceptar les sancions que l'incompliment de les normes de convivncia li derivin. Article 48 3. Entrades i sortides a) Una vegada que soni la sirena, els alumnes i alumnes es reuniran en la zona del pati que els hagi estat assignada i entraran amb els seus respectius tutors/as. Cas que algun grup es trobi en aquest moment sense tutor/a, el/la tutor/a de el grup parallel cuidar que els alumnes entrin en les seves aules i donar avs a la Cap dEstudis per que organitzi la substituci del mateix. b) Els/as alumnes que arribin tard podran entrar per la porta principal, i justificaran degudament el retard al seu tutor/a . c) Quan una alumna o un alumne hagi d'abandonar el Centre en horari lectiu, haur de demanar perms a el tutor o tutora mitjanant un escrit o informaci directa dels pares i sols ho far en companya dun adult responsable. d) En totes les sortides en grup es respectar el recorregut que li hagi estat assignat a aquest grup en el Pla dEvacuaci del Centre, a fi de reforar-lo. e) En dies de pluja es permetr que els alumnes surtin per la porta principal per a evitar, en la mesura del possible, el remullar-se. Article 49 4 . Esbarjos

71

C.P. Can Misses- Reglament dorganitzaci i funcionament

a) A l'esbarjo es sortir en filera amb el professor/a procurant fer-ho sense crrer ni cridar fins a la zona assignada per a cada grup d'alumnes. b) Les classes han de romandre tancades o amb un mestre durant l'esbarjo En dies de pluja els alumnes romandran en les seves aules durant el perode d'esbarjo, acompanyats per els seus tutors/es amb la collaboraci de la resta del professorat. c) Accidents: El mestre o mestra de vigilncia en la zona on es produeixi l'incident atendr al nen i se li dur a la infermeria, on se li prestar l'assistncia que precisi, la qual es registrar en el llibre d'incidncies corresponent. En cas de sospitar gravetat en la lesi, s'avisa al tutor o tutora perqu el/la dugui a l'hospital i avisi a la seva famlia per telfon, informant de l'existncia d'un part d'accidents, per si suposs per a ells algun cost addicional. d) Els conflictes especfics de baralles, agressions verbals, humiliacions, persecucions, queixes per abusos (en cap cas es permetr que els majors abusin dels ms petits) i accions perilloses per a l'alumnat, tant en jocs lliures com en els reglamentats el /la professor/a de torn haur dintervenir i resoldre'ls, valorant el grau d'importncia de les accions. e) La mestra o mestre de torn haur aix mateix dintervenir en els casos que s'usin inadequadament les installacions o es realitzin activitats que puguin deteriorar l'edifici. f) Tamb davant aquelles accions que suposin un exemple negatiu o que transgredin les normes de convivncia o d'educaci (gestos i expressions obscenes, fumar, jocs inadequats, ...)
72

C.P. Can Misses- Reglament dorganitzaci i funcionament

g) I davant la necessria formaci d'hbits adequats de neteja, higiene i utilitzaci dels serveis, tal com: Higiene: Prendre el menjar sense posar en risc la salut. Els alumnes no entraran, per tant, amb l'entrep al WC. Neteja: els mestres de torn de vigilncia tindran cura de que els papers i restes d'entrep es dipositin en les papereres. Serveis: S'utilitzaran les fonts del pati. Els alumnes entraran noms al servei de l'interior amb perms dels mestres i noms al de la 1 planta o a l'exterior de la pista de voleibol. h) Conseqncies: En els casos de raonable gravetat i per a resoldre els conflictes i l'incompliment de les normes, les sancions aniran des de l'avs verbal, recollir els papers i deixalles i dur-los a la paperera, suspendre les seves activitats ldiques mentre es menja l'entrep, fins a l'amonestaci, sanci escrita o la realitzaci de tasques de reparaci de danys durant l'esbarjo. i) S'avisar al tutor dels incidents relacionats amb els seus alumnes i quedar constncia en el llibre d'incidncies si la seva gravetat ho requereix. Article 50 4. Tasques per a casa (deures) Quan el professorat recomani com a convenient treball per a casa, aquest ser ents sota un dels aspectes segents:

73

C.P. Can Misses- Reglament dorganitzaci i funcionament

Com a mig per a adquirir hbits i tcniques d'estudi personal i independent i d'organitzaci del temps a casa segons el PAT del seu Cicle. Per a afavorir la realitzaci d'activitats d'investigaci i recerca de la informaci en la comunitat local i en els mitjans de comunicaci. Per a completar els treballs iniciats en l'aula i que pel seu peculiar ritme de treball no hagi pogut finalitzar en horari lectiu. La no realitzaci de les tasques per a casa no deu anar acompanyat d'un cstig a l'alumne, sin de mesures de refor per a la seva execuci.

Article 51 5. Rgim disciplinari. Faltes i sancions 5.1. Conductes contrries a les normes de convivncia. Les conductes contrries a les normes de convivncia o greument perjudicials per a aquesta en el centre que es recullen en el present captol, quedaran sotmeses a l'estipulat pel r. D.732/1995, de 5 de maig, articles 41 i segents. 5.2. Registre de faltes.

74

C.P. Can Misses- Reglament dorganitzaci i funcionament

Cada tutor dur un registre dels problemes de convivncia i de les faltes de disciplina dels seus alumnes que quedar reflectit en les observacions de l'informe trimestral a les famlies. 5.3. Correccions a les conductes contrries a les normes de convivncia a) Les conductes greument perjudicials per a la convivncia del centre no podran corregir-se sense la prvia instrucci d'un expedient, que, desprs de la recollida de la necessria informaci, acordi el Director del Centre, b per prpia iniciativa o b a proposta del Consell Escolar. b) Les conductes contrries a les normes de convivncia en el Centre podran ser corregides segons es recull en l'article 48 del RD 732/1995: Amonestaci privada o per escrit. Compareixena immediata davant el director, quan la situaci d'indisciplina o la gravetat del fet aix ho requereixin. Realitzaci de treballs especfics en horari no lectiu segons determini la Comissi Permanent. Tamb podran imposar-se sancions durant el perode d'esbarjo, per a realitzarles en la classe o fora d'ella, sempre sota l'atenci i vigilncia del mestre. Realitzaci de tasques que contribueixin a la millora i desenvolupament de les activitats del centre o, si s procedent, dirigides a reparar el dany causat a les installacions o al material del centre o a les pertinences d'altres membres de la comunitat educativa. De tot aix s'informar als pares.

75

C.P. Can Misses- Reglament dorganitzaci i funcionament

Suspensi del dret a participar en les activitats extraescolares i complementries del centre. Abans de prendre aquesta decisi ser preceptiu informar als pares, preferentment mitjanant entrevista personal. Canvi de grup de l'alumne per un termini mxim d'una setmana. Aquesta decisi es prendr desprs de realitzar una entrevista amb els pares. Suspensi del dret d'assistncia a determinades classes per un termini mxim de tres dies lectius. Suspensi del dret d'assistncia al centre per un termini mxim de tres dies lectius. Durant el temps que duri la suspensi en ambds supsits, l'alumne haur realitzar els deures o treballs que es determinin per a evitar la interrupci en el procs formatiu. La realitzaci d'aquests treballs ser de carcter obligatori per a l'alumne/a. Els treballs realitzats seran recollits per cadascun dels mestres implicats. En cas de no ser lliurats degudament realitzats, es comunicar als pares l'actitud del seu fill/a En cap cas l'alumne ser expulsat fora de l'aula, als passadissos, sense vigilncia directa d'un mestre. 5.4. rgans competents per a imposar les correccions a) Els mestres del centre, escoltat l'alumne, en els casos de faltes contrries a la convivncia, adonant al tutor o al director, segons correspongui.

76

C.P. Can Misses- Reglament dorganitzaci i funcionament

b) El director, escoltat l'alumne i el seu mestre tutor, en les correccions de faltes greument perjudicials per a la convivncia en el centre i, quan ho consideri necessari, amb l'assessorament de la comissi permanent. c) El director prendr la decisi per a sancionar faltes greument perjudicials, desprs d'escoltar als representants legals de l'alumne, en una compareixena de la qual aixecar acta el secretari del centre.

Article 52 5.5. Procediment per a la tramitaci dels expedients disciplinaris. La instrucci de l'expedient disciplinari es regir pel disposat en el RD 732/1995, de 5 de Maig, Art. 54, 55 i 56, amb els segents aclariments: a) Ser instrut per un mestre/mestra del centre, designat pel director, seguint els segents criteris: Que no pertanyi al consell escolar Que no estigui implicat d'alguna manera en els fets que s'imputen. Si pot ser, que no sigui mestre del propi alumne. b) La incoaci de l'expedient es comunicar als pares de l'alumne i al Servei d'Inspecci Educativa, indicant el nom del mestre/a encarregat de la seva instrucci. Article 53
77

C.P. Can Misses- Reglament dorganitzaci i funcionament

5.6. Prescripci de les faltes. a) Les conductes contrries a les normes de convivncia en el Centre prescriuran en el termini d'un mes contat a partir de la data de la seva comissi. b) Les conductes greument perjudicials per a la convivncia prescriuran en el termini de quatre mesos, contats a partir de la data de la seva comissi. Les correccions imposades com a conseqncia d'aquestes conductes prescriuran, en ambds casos, a la finalitzaci del curs escolar.

78

C.P. Can Misses- Reglament dorganitzaci i funcionament

CAPITULO VI RECURSOS FUNCIONALS 1. Relacions entre els sectors de la comunitat educativa

Article 54 1.1. Informaci a mestres, pares i alumnes sobre el projecte educatiu del centre i sobre el reglament d'organitzaci i funcionament interns a) Es lliurar un exemplar d'ambds documents als membres del consell escolar una vegada aprovat el seu contingut. b) Aix mateix, tot el professorat tindr una cpia dels mateixos. c) El professorat de nova incorporaci al claustre, rebr una cpia del PEC contenint Reglament al comenament de cada curs. d) La publicaci dels continguts ms rellevants d'aquests documents, una vegada concls el trmit de la seva aprovaci, es realitzar, al principi de cada curs escolar, amb el lliurament a tots els pares dels alumnes, d'una circular amb un resum dels mateixos. e) A les famlies que es vagin incorporant a la comunitat educativa, se'ls far lliurament d'aquest resum en el moment de realitzar la matrcula. f) Amb la finalitat de facilitar la comprensi del document, en la secretaria del centre existiran cpies d'aquests documents en les dues llenges oficials, catal i castell.

79

C.P. Can Misses- Reglament dorganitzaci i funcionament

Article 55 1.2. Tutoria d'alumnes. a) Cada grup d'alumnes tindr un mestre- tutor, les funcions del qual es recullen en l'article 24 del present document. b) En els horaris dels grups s'especificar una hora setmanal destinada al compliment del Pla d'Acci Tutorial, c) Al comenament del curs la comissi de coordinaci pedaggica del centre definir les pautes necessries per a la contextualitzaci en el curs escolar del Pla d'Acci Tutorial, les quals s'incorporaran a la programaci general anual del mateix. Aquestes pautes inclouran la programaci de les sessions de tutoria per a tot el curs, l'horari setmanal d'atenci a pares, el calendari d'avaluacions i de reunions tutoriales amb les famlies. Una vegada consensuat en els cicles, s'integrar en la P.G.A. per a la seva aprovaci pel claustre.

1.2.1. Relacions del tutor amb les famlies. a) Reuni al comenament del curs. El mestre- tutor celebrar la primera reuni amb el conjunt de pares i mares en la primera quinzena d'octubre. En la mateixa, es podran tractar els segents temes: Presentaci dels mestres del grup d'alumnes. Horari de l'aula. Horari i calendari d'entrevistes amb les famlies. Informaci sobre el PEC i les normes de funcionament.

80

C.P. Can Misses- Reglament dorganitzaci i funcionament

Objectius bsics d'aprenentatge per al curs i trimestre Assistncia, puntualitat i higiene. Normes de convivncia. Hbits d'estudi. Criteris d'avaluaci, recuperaci i promoci. Activitats complementries i extraescolares Altres, a criteri del tutor. b) Horari d'atenci a les famlies. En els horaris individuals dels docents s'inclour una hora complementria setmanal per a l'atenci als pares. Aquesta hora, que ser la mateixa per a tot el Centre, es fixar al comenament de cada curs. S'evitar l'atenci als pares o mares durant les classes, remetent-los a l'horari destinat a tal fi. c) Relaci de pares i mares amb els mestres especialistes del grup. Els pares dels alumnes podran entrevistar-se amb els mestres especialistes, prvia comunicaci al tutor que fixar el dia i l'hora per a tal fi. L'especialista informar al tutor del contingut de l'entrevista. d) Llibre de visites. Totes les visites realitzades per les famlies quedaran reflectides en el llibre de visites de la classe segons el model del centre. Al final de curs quedar arxivat al calaix dels expedients de cada curs, a la secretaria del centre. e) Comunicaci dels resultats de les avaluacions. Els mestres tutors informaran a les famlies sobre el procs d'avaluaci contnua dels seus fills. Aquests informes es realitzaran tres vegades a l'any, en els perodes segents:
81

C.P. Can Misses- Reglament dorganitzaci i funcionament

1r. Abans de les vacances de Nadal. 2n. Abans de les vacances de Setmana Santa. 3r. Al finalitzar el curs. f) Els informes es lliuraran als pares, mares o representants legals dels alumnes en entrevista personal. Aquesta entrevista es realitzar l'ltim dia lectiu del primer i segon trimestre i al juny, en una jornada posterior a la finalitzaci de les classes pels alumnes, la qual es determinar segons el calendari anual. g) Els informes d'avaluaci seran signats pels pares i retornats al tutor, excepte al final del curs, que quedaran en poder de les famlies. h) Consulta de les proves d'avaluaci. Els pares/ mares i els alumnes tindran accs a les proves d'avaluaci, prvia petici al mestre corresponent, qui els rebr en el seu horari de visita de pares. Aquests ha de tenir present que els resultats de les proves escrites sn noms un aspecte en el procs continu d'avaluaci dels aprenentatges de l'alumnat.

1.2.2. Reclamacions a) Dels alumnes. Les reclamacions que els alumnes desitgin realitzar sobre qualsevol mestre especialista les canalitzar a travs del seu mestre- tutor. En cas que aquestes reclamacions afectessin al tutor, els alumnes les dirigiran al Cap d'estudis, qui les resoldr prvia audincia de l'interessat. b) Dels pares. Quan existeixi algun tipus de reclamaci relativa a un docent, els pares hauran de dirigir-se en primer lloc al mestre afectat a travers del tutor, a fi de conixer totes les circumstncies del fet. Si no fos suficient, els pares ho

82

C.P. Can Misses- Reglament dorganitzaci i funcionament

posaran en coneixement de la direcci, que resoldr sempre prvia audincia del mestre interessat.

Article 56 2. Exempcions de llengua catalana a) L'exempci d'avaluaci de llengua catalana podr ser sollicitada presentant una instncia de sollicitud degudament emplenada, a la secretaria del centre pel pare, mare o tutor legal de l'alumne i en els termes definits per l'Ordre del dia 29 d'abril de 1988, de regulaci de l'exempci de la llengua i la literatura catalanes. b) La Direcci general de l'Administraci Educativa remetr la resoluci pertinent al centre i a la persona interessada. c) El centre informar a la famlia o als tutors legals de l'alumne que desitgi acollir-se a l'exempci, de la durada mxima de l'autoritzaci, incloent les possibles prrrogues, del projecte lingstic del centre i de les rees que s'imparteixen en llengua catalana, com tamb del fet que noms eximeix de l'avaluaci, per no de l'assistncia a les classes. d) L'exempci d'avaluaci de la llengua catalana no suposa en cap cas l'exempci d'assistncia a classe d'aquest rea, ni comporta el dret a no rebre tot l'ensenyament en llengua catalana.

Article 57
83

C.P. Can Misses- Reglament dorganitzaci i funcionament

4 . Elecci de la formaci religiosa i moral a) La decisi de rebre o no les classes de formaci religiosa ser decidida pels pares dels alumnes en realitzar la matrcula o al comenament del curs escolar.

b) En el primer cas aquesta decisi constar en l'imprs de matrcula i en el cas de canviar aquesta opci al llarg de l'escolaritzaci de l'alumne, la decisi es far constar per escrit signat pel tutor legal del nen al director del centre. c) Aquesta circumstncia es far constar en l'expedient i altres documents de l'alumne.

Article 58 4. Relacions amb l'A.M.I.P.A . a) En el nostre Centre existeix una Associaci de Pares i Mares legalment constituda amb la qual es mantenen relacions de collaboraci quant a la gesti de la Biblioteca (Xarxa de Biblioteques del Consell Insular), organitzaci d'excursions, activitats extraescolares, culturals, esportives i de serveis (guarda dinfants) destinades als membres de la comunitat educativa. b) La seva Junta Directiva es reuneix al Centre per a tractar temes i promoure activitats en un local designat a tal fi. c) LAMIPA canalitza les seves propostes a travers de reunions amb l'equip directiu o per mitj dels seus representants al consell escolar.

84

C.P. Can Misses- Reglament dorganitzaci i funcionament

d) L'equip directiu i els tutors collaboren amb ella en la difusi de les seves activitats i comunicats a les famlies.

Article 59 5 . Pla d'emergncia i evacuaci del centre a) L'equip directiu del centre s el responsable d'impulsar els plans de seguretat i emergncia del centre, responsabilitzant-se de l'execuci peridica dels simulacres d'evacuaci i d'avaluar les seves incidncies. b) Durant el curs escolar es realitzaran tres simulacres d'evacuaci de l'alumnat, un per trimestre. D'un d'ells s'enviar comunicaci del dia i l'hora a la Secretaria general de la Conselleria d'Educaci i Cultura c) El senyal d'alarma ser de tres tocs de sirena consecutius i de llarga durada.

d) Normes d'actuaci en sentir el senyal d'alarma: Tot el personal abandonar el seu lloc habitual immediatament, prenent les precaucions oportunes es desplaar al lloc preestablert que li correspongui.
85

C.P. Can Misses- Reglament dorganitzaci i funcionament

Els especialistes que no tinguin al seu crrec un grup d'alumnes en aquest moment, se situaran en els llocs assignats de les escales de cada planta canalitzant els fluxes d'evacuaci. Es donar preferncia en l'evacuaci a les plantes immediatament superiors a la de localitzaci del sinistre. S'actuar amb serenitat i calma, tranquillitzant als alumnes. S'ajudar a les persones menys capacitades sense abandonar el lloc assignat. Cada mestre/a controla la sortida del grup amb el qual es troba, desprs de comprovar que no queda ning en la sala, tanca la porta. Cada grup d'alumnes abandona l'edifici per l'escala i porta que t assignada i amb el seu professor, es quedar al costat del reixat, el ms allunyat possible de l'edifici: o Infantils (3, 4 i 5 anys), per la porta de la seva classe al pati. 1r i 2n per la seva porta habitual es dirigeixen al fons de la pista. 3r i 4t per l'escala enfront de 3 i la seva porta habitual al fons de pista de voleibol. 5 i 6, per l'escala enfront de 5 i porta habitual al fons de la pista gran. Els mestres abandonaran l'edifici desprs dels alumnes, utilitzant les vies d'evacuaci. S'aniran tancant les portes, sense clau, desprs de comprovar que no queda ning darrere.

86

C.P. Can Misses- Reglament dorganitzaci i funcionament

En el cas de les aules de plstica, llenges i suport, el professor del fons (PL) sortir l'ltim i els de davant (llenges o suport) orientaran als alumnes cap a l'escala enfront de 5, per l'escala de sortida habitual des d'aquesta planta. Els grups que estiguin en el laboratori o audiovisuals sortiran per la porta ms prxima al pati. El grup que estigui a l'aula de msica surt directament al pati d'infantil. El grup de l'aula d'informtica surt cap a la porta principal del collegi. La Cap d'estudis tanca el seu despatx i revisa que les rees de la planta superior i els serveis de la primera planta queden desallotjats i tancats. La Directora tanca el seu despatx i revisa la sala de professors, la infermeria, Sala de professors, i per l'exterior, la ludoteca La secretria avisar a la Policia i als Bombers, tancar el seu despatx desprs d'haver revisat l'arxiu. El conserge talla el corrent elctric del quadre de control i revisa el gimns, la biblioteca, els aseos de les plantes inferiors, el laboratori i l'aula d'audiovisuals. El retorn a l'aula s'efectuar pel mateix cam seguit al sortir. La directora avisar a l'empresa de seguretat i connectar de nou l'alarma del centre. La secretria tindr cura de que els extintors siguin revisats regularment per l'empresa responsable.

87

C.P. Can Misses- Reglament dorganitzaci i funcionament

CAPITULO VII AVALUACI I SISTEMES DE RECUPERACI Article 60 1. Garantia d'una avaluaci objectiva. Mecanismes de l'avaluaci Per a garantir que el rendiment escolar dels alumnes i alumnes d'Educaci Infantil i Educaci Primria, ser avaluat conforme a uns criteris objectius, el procediment per a l'avaluaci i recuperaci s'atindr als segents criteris: a) L'avaluaci en el centre ser contnua i tindr un marcat carcter formatiu. Es desenvolupar de forma sistemtica al llarg de cada cicle i valorar objectivament a l'alumne de forma global. b) Aquest procs implica la realitzaci d'una avaluaci inicial de l'alumne al comenament de cada curs o en la nova incorporaci a un grup classe, per a determinar el seu nivell de competncia curricular, estil i ritme d'aprenentatge, grau d'interacci amb el grup i possibles dificultats que presenta. c) Els resultats del diagnstic inicial ser el punt de partida per al disseny del programa de recuperaci dels alumnes amb dificultats d'aprenentatge. d) El professorat donar a conixer a priori als nens els objectius principals a assolir a cada moment que s'avalua i lliurar les proves escrites als alumnes desprs de corregides, per a una posterior revisi en com.

88

C.P. Can Misses- Reglament dorganitzaci i funcionament

e) Cada tutor dur un registre de dades dels alumnes sobre la seva situaci personal i d'aprenentatge f) Cada trimestre, el mestre tutor dedicar una jornada a realitzar entrevistes individuals amb els pares/mares per a lliurar-los el butllet de notes i informar-los sobre el rendiment dels seus fills, faltes d'assistncia i mesures de refor educatiu, si fos el cas, que s'han pres per a ajudar a l'alumne en el seu procs d'aprenentatge. g) Aix mateix, realitzar, al finalitzar el segon cicle d'Ed. Infantil i la etapa de Primria, un informe individual detallat sobre el grau de desenvolupament assolit per l'alumne en relaci a les capacitats expressades en els objectius generals de cadascuna d'elles.

Article 61 2. Sessions d'avaluaci. Criteris generals a) Les sessions d'avaluaci seran convocades pel Cap d'estudis segons el calendari incls en la programaci general anual. b) Cada tutor exercir la funci de coordinador de l'equip docent en l'avaluaci del seu grup d'alumnes. c) Tenen carcter obligatori per a tots els mestres que imparteixin classe al nivell que savaluar. d) Prviament s'hauran lliurat les notes als tutors corresponents amb la finalitat de dedicar el temps de la sessi d'avaluaci a debatre els temes propis d'avaluaci.
89

C.P. Can Misses- Reglament dorganitzaci i funcionament

h) Al finalitzar cada trimestre es portaran a terme dues sessions d'avaluaci per nivell. La primera per a avaluar als alumnes que presenten necessitats educatives especials, i la segona per a determinar el rendiment acadmic de l'alumnat en les diferents rees curriculars. i) Els aspectes a tractar en les sessions d'avaluaci faran referncia a la valoraci dels resultats, anlisi del grup, casos particulars analitzats i mesures adoptades, i valoraci de la prctica docent. j) Els resultats de l'avaluaci de l'alumnat amb n.e.e. quedaran reflectits trimestralment en un informe que l'equip de suport far arribar al tutor i que constar en l'expedient de l'alumne. i) Desprs de cada sessi d'avaluaci els tutors realitzaran l'acta corresponent i quedar inclosa en el llibre d'actes del seu cicle. f) L'acta de l'avaluaci final de cicle ser lliurada en secretaria pels tutors corresponents, segons el model oficial del DOC.

Article 62 3. Criteris per a l'atenci d'alumnes amb necessitats educatives especials i/o de refor educatiu a) Els alumnes amb n.e.e. o que necessitin un refor educatiu per a arribar a els objectius que es pretenen, rebran una atenci directa per part d'un especialista de l'equip de suport (especialista en AL en PT o en AD) que treballar,

90

C.P. Can Misses- Reglament dorganitzaci i funcionament

sempre que sigui possible, dintre de l'aula amb la resta de companys per a permetre una millor integraci de l'alumne en el grup. b) El tutor i els mestres especialistes drees, en collaboraci amb l'especialista del EOEP i els mestres especialistes en AD, P.T. i A.L., realitzaran les adaptacions curriculars corresponents que s'adjuntaran a l'expedient de l'alumne. Aix mateix programaran les activitats que aquests alumnes realitzaran en els perodes lectius. c) Aquestes activitats aniran encaminades a treballar els aspectes maduratius de l'alumne i les tcniques instrumentals bsiques.

Article 63 4. Criteris generals per a l'avaluaci del procs ensenyament- aprenentatge: Avaluar tenint en compte els nivells bsics de referncia recollits en el projecte curricular. corresponent. Utilitzar instruments d'avaluaci variats: proves escrites, orals, observaci directa, fitxa de seguiment etc. L'equip de professors, al comenament de curs, acordar la valoraci que correspongui als conceptes, procediments i actituds en cadascuna de les rees. La repetici de curs per a aquells alumnes que no superin els nivells bsics del cicle corresponent, es far tan aviat com es detecti la necessitat i ho

91

C.P. Can Misses- Reglament dorganitzaci i funcionament

decidir el mestre tutor escoltat l'equip d'avaluaci, atenent a criteris pedaggics i prvia informaci als pares.

92

C.P. Can Misses- Reglament dorganitzaci i funcionament

CAPITULO VIII RECURSOS MATERIALS Article 64 1. s d'espais comuns 1.1. Aules a) Cada grup de treball ser responsable del mobiliari i material didctic de l'aula que utilitzi. b) L'alumnat no romandr sol en les aules ms que el temps imprescindible per als canvis de professorat. c) Quedaran tancades amb clau durant el temps que els alumnes no estiguin en elles. Cada tutor/a s responsable de les claus de la seva aula, havent de deixar-les en la secretaria una vegada finalitzat el curs escolar. d) L'equip docent procurar que tant en l'aula com el seu entorn estiguin exposades les produccions dels nens i nenes, seleccionades seguint criteris esttic- didctics, i orientades a reforar els objectius dels diferents centres d'inters que es vagin desenvolupant al llarg del curs. e) L'aula s una lloc tancat, per tant el to de veu que s'usar en ella ser moderat, evitant els sorolls que poguessin molestar a altres classes. f) Per a collaborar amb els serveis de neteja diria, cada alumne i alumna haur deixar la seva taula ordenada i la cadira pujada en ella. Els materials comuns seran ordenats pels respectius responsables designats per la classe

93

C.P. Can Misses- Reglament dorganitzaci i funcionament

1.2. Aules amb material especfic: a) Els respectius mestres especialistes que imparteixen classe en les aules especials (biblioteca, msica, gimns, magatzem deducaci fsica, laboratori, audiovisuals, mitjans informtics, plstica, llenges, suport i espais habilitats com a despatxos), es responsabilitzaran dels recursos didctics al seu crrec aix com de la cura, esttica i conservaci de les respectives sales. b) Entre els docents que imparteixin classe en elles, ser triat pel claustre al comenament del curs l'encarregat del seu manteniment i de dinamitzar i rendibilitzar el seu s aix com de realitzar i mantenir actualitzat l'inventari del material de l'aula. Una cpia de l'inventari s'arxivar al final del curs en la secretaria del centre c) Aquestes aules romandran tancades i sempre que no hagi un mestre en elles. d) La prefectura d'estudis elaborar l'horari d's de cada espai que estar exposat en la sala de professors. e) Cada vegada que s'usi una d'aquestes aules es deixar neta i ordenada per a poder ser utilitzada per altre grup en condicions adequades.

1.3. gora Aquesta zona pot ser usada per a qualsevol tipus d'activitat que el professorat desitgi, excepte aquelles comportin riscos o que suposin excs de soroll per a la resta. Els alumnes o alumnes que desitgin realitzar activitats en ella durant el temps d'esbarjo (assajos, assemblees...) deuen sollicitar-lo a la prefectura d'estudis.

94

C.P. Can Misses- Reglament dorganitzaci i funcionament

1.4. Sala del Professorat a) Lloc de reuni dels rgans collegiats: Claustre i Consell Escolar. b) Lloc de reuni del professorat. S'evitar en la mesura del possible donar-li altres usos escolars relacionats amb la presncia en ella d'alumnes o alumnes. c) La informaci que concerneix al professorat s'exposar en tres pannells de suro: Informaci general, CPR, Conselleria d'Educaci i Cultura, altres organismes oficials. Horaris i documents interns. Informaci sindical (passads d'accs). d) Es disposar d'un arxivador per a la correspondncia personal rebuda en el centre i altra per a la informaci procedent del CPR. e) La secretaria mantindr actualitzat l'inventari d'aquesta dependncia.

1.5. Despatxos de la Direcci, Prefectura d'Estudis i Secretaria: Tindran exposat en lloc visible un horari d'atenci al pblic.

1.6. Despatx de lAMIPA: Tindr un s segons la seva prpia organitzaci i sempre que no es distorsioni l'activitat docent. L'horari d'atenci al pblic estar exposat en un pannell especfic a l'entrada del centre.

95

C.P. Can Misses- Reglament dorganitzaci i funcionament

1.7. Infermeria a) La secretaria, en collaboraci amb el conserge, s'encarregar de tenir abastit el material de primers auxilis. Els medicaments es guardaran sota clau. b) Totes les persones que realitzin una cura ho faran utilitzant guants. c) Els nens i nenes no podran guarir-se sols. d) Haur un registre on s'anotaran els incidents. e) Quan es tracti de lesions ms greus es derivaran a l'hospital acompanyant a l'alumne o alumna accidentat fins a ell. S'avisar a la famlia i a la direcci, que informar a la prefectura d'estudis perqu solucioni la substituci del mestre durant les seves absncia. f) Al passads dInfantil es disposa tamb duna farmaciola per a atendre als ms petits

1.8. Galeries i vestbul a) Es poden utilitzar com zones d'exposici de les produccions dels alumnes o per a treballar individualitzadament o amb un petit grup d'alumnes. b) Per a conservar els pannells d'exposici, cada tutor/a cobrir amb paper continu el corresponent a la seva aula i procurar que estigui en bon estat. c) Com zones interiors, en ells no es podr crrer ni jugar a jocs sorollosos. El to de veu en ells ser moderat.

96

C.P. Can Misses- Reglament dorganitzaci i funcionament

1.9. Patis i pistes esportives a) L'accs per a l'alumnat quedar obert a les 8:50 h. i per la recollida per les famlies dels seus fils a les 13.50h. b) El seu s en temps d'esbarjo estar vigilat per un torn de professors que determinar la prefectura d'estudis en funci de la rtio 1 mestre per cada 30 alumnes o fracci per a l'etapa d'Infantil i 1 mestre cada 60 alumnes o fracci per a la de Primria. c) Durant els esbarjos els professors i professores de torn atendran i resoldran els conflictes de convivncia de l'alumnat que poguessin produir-se, tal com queda recollit en el present reglament, evitant que els alumnes desenvolupin conductes violentes, que posin en risc la seva seguretat i integritat fsica o que interfereixin amb activitats de grups que es troben en classe.

1.10. Serveis higinics a) En Educaci Infantil s'utilitzaran abans i desprs dels esbarjos per a desenvolupar hbits d'higiene. b) En el primer i segon cicles de Primria s'utilitzaran al sortir a l'esbarjo, sota la supervisi del tutor/a per a reforar els hbits d'higiene i bon s. c) Els professors o professores encarregats de la vigilncia d'esbarjos en aquesta zona tindran cura especialment de la seva correcta utilitzaci durant aquests perodes.

97

C.P. Can Misses- Reglament dorganitzaci i funcionament

d) Quan hagin de ser utilitzats desprs de les sessions de plstica i educaci fsica que ho requereixin, ser supervisada l'activitat pel professor/a corresponent, deixant les installacions en perfecte estat. 1.11. Aula Polivalent. Es far servir nica i exclusivament durant les sessions lectives programades a tal efecte, pel servei de guarda dinfants de 8 a 9 hores, pel servei de menjador dins de les activitats que aix ho requereixin i per les activitats extraescolars que necessitin daquest espai. En cap cas es podr utilitzar aquest espai fora de les activitats esmentades anteriorment sense lautoritzaci de lequip directiu del centre.

98

C.P. Can Misses- Reglament dorganitzaci i funcionament

Article 65 2. Gesti dels recursos didctics i material informtic 2.1. Normes per a l's de la fotocopiadora a) Les fotocopiadores poden ser usades directament pel professorat, apuntant el nombre de fotocpies realitzades en les fulles de registre exposades en el tauler de l'avantsala de la infermeria. b) Els treballs i fitxes que precisin ms de 25 cpies, es reproduiran en la multicopista. c) Quan la fotocopiadora o multicopiadora siguin usades per altres persones de la comunitat educativa, o per altres institucions pbliques, la despesa generada se li compensar al centre en material fungible. La secretaria informar del preu establert per al curs escolar. d) Els alumnes no utilitzaran les fotocopiadores en cap cas.

2.2. s de la plastificadora, enquadernadora i guillotina La seva ubicaci habitual s la sala de professors. Quan sigui necessari utilitzar alguna d'aquestes mquines fora d'ella, s'anotar en el pannell corresponent, la persona que l'est utilitzant i el lloc en el qual es pot trobar.

2.3. Materials de l'rea de Geografia i Histria a) Ubicaci de mapes, diapositives, cintes de vdeo i DVDs.: Es troben situats en l'aula de mitjans audiovisuals, en la planta baixa de l'edifici. Veure inventari especfic.

99

C.P. Can Misses- Reglament dorganitzaci i funcionament

b) Utilitzaci: Totes les aules de primria contaran amb un mapa d'Espanya i un altre Autonmic. Aquests mapes estaran permanentment exposats en l'aula. La utilitzaci dels mapes i altres materials emmagatzemats en l'aula d'audiovisuals quedar registrada en el pannell que existeix a aquest efecte en aquesta aula, a fi de poder localitzar-los si fos necessari. Les baixes produdes en el material per trencament o deterioraci seran comunicades al responsable de mitjans audiovisuals per a la seva actualitzaci en l'inventari del mateix. c) Mitjans que disposa: Veure inventari especfic

2.4. Materials de l'rea de Cincies: a) Ubicaci: Es troben centralitzats en el laboratori situat en la planta baixa b) Utilitzaci: En el propi laboratori es cuidar de reintegrar els materials utilitzats als seus respectius armaris, degudament nets. Fora del laboratori, segons les necessitats del professor, s'anotar la sortida i el responsable de la seva custdia. Una vegada acabada la seva utilitzaci, el material ser retornat a l'aula i anotada aquesta devoluci com ms aviat millor. Les baixes produdes en el material per trencament o deterioraci seran comunicades al responsable del laboratori per a la seva actualitzaci en l'inventari del mateix.

100

C.P. Can Misses- Reglament dorganitzaci i funcionament

c) Mitjans que disposa: Veure inventari especfic d) Organitzaci i manteniment El laboratori contar amb un responsable que ser nomenat al principi de curs. Aquest crrec ser adjudicat a principi de curs de la mateixa forma que els coordinadors de cicle. Tindr com a tasques:

Dur al dia el registre de prstecs. Mantenir l'inventari actualitzat. Renovar, depenent dels mitjans econmics disponibles, els diferents materials , atenent a les necessitats detectades i a les propostes dels companys..

Mantenir organitzat el material en el millor estat possible.

2.5. Materials comuns a l'etapa d'Educaci Infantil i primer cicle de Primria a) Ubicaci: Es troben centralitzats en el despatx situat en la planta baixa al costat de les aules de primer de primria. b) Mitjans que disposa: Veure inventari especfic c) Utilitzaci:

El mestre dels cicles esmentats que necessiti els recursos aqu emmagatzemats, es cuidar de reintegrar els materials utilitzats als seus respectius armaris deixant-los degudament ordenats.

101

C.P. Can Misses- Reglament dorganitzaci i funcionament

Les baixes produdes en el material per trencament o deterioraci seran comunicades al coordinador de l'etapa d'educaci infantil, per a la seva actualitzaci en l'inventari del mateix.

d) Organitzaci i manteniment: Aquest material especfic estar crrec dels coordinadors del cicle d'educaci infantil i de primer cicle de primria els quals desenvoluparan les tasques de: Mantenir l'inventari actualitzat. Dur al dia el registre de prstecs.

Mantenir organitzat el material en el millor estat possible. Renovar, depenent dels mitjans econmics disponibles, els diferents materials, atenent a les necessitats detectades i a les propostes dels companys.

2.6. Material esportiu i per a l'educaci fsica a) Ubicaci: Es troben en dos punts el centre; el gimns i el magatzem situat en la planta baixa al costat de les portes de sortida sud. b) Mitjans que disposa: Veure inventari especfic. c) Utilitzaci: Els mestres especialistes d'educaci fsica i de psicomotricitat seran els responsables de gestionar els recursos esmentats. Quan altre mestre o mestra utilitzi aquestos recursos, es cuidar de reintegrar els materials utilitzats als seus respectius armaris deixant-los degudament ordenats.

102

C.P. Can Misses- Reglament dorganitzaci i funcionament

Les baixes produdes en el material per trencament o deterioraci seran comunicades als responsables i anotades, per a la seva actualitzaci, en el corresponent inventari.

d) Organitzaci i manteniment: Aquest material especfic estar crrec dels mestres especialistes d'educaci fsica els quals desenvoluparan les tasques de:

Mantenir l'inventari actualitzat. Dur al dia el registre de prstecs. Mantenir organitzat el material en el millor estat possible. Renovar, depenent dels mitjans econmics disponibles, els diferents materials, atenent a les necessitats detectades i a les propostes dels companys.

2.7. Utilitzaci dels recursos informtics L'equipament informtic que disposa la sala d'informtica est repartit en diverses dependncies: A . Aula d'informtica: En ella estaran exposades en pannells les normes bsiques per a l'encs i apagat d'ordinadors. s convenient consultar la fulla d'incidncies de l'aula per a comprovar l'estat de cada equip o en cas de dubte, preguntar al responsable dels mitjans

103

C.P. Can Misses- Reglament dorganitzaci i funcionament

informtics en el centre si els equips necessaris estan operatius: funcionen i no tenen virus. Si durant la sessi es produs alguna incidncia, cal anotar-la en la fulla d'incidncies i si el cas ho requereix, s'informar de l'avaria directament al responsable dels mitjans informtics. B. Biblioteca de recursos informtics: A l'entrada de la mateixa tamb s'exposaran les normes d's. Els programes que s'utilitzen han destar degudament inventariats i registrats. Els originals es guardaran de manera centralitzada en un dels armaris de la mateixa. A partir d'aquests originals es realitzaran les cpies de seguretat i les installacions que siguin necessries. C. Ordinadors de biblioteca, despatxos i aules La correcta utilitzaci dels ordinadors installats en les dependncies esmentades ser responsabilitat dels professors que treballin en cadascuna d'elles. Les avaries o problemes de funcionament que es detectin seran comunicades directament al coordinador de mitjans informtics, qui prendr les mesures que consideri oportunes per a la seva reparaci.

2.8. Utilitzaci del material didctic per l'alumnat a) En tot moment els alumnes/as tindran cura el bon estat de materials, de les installacions i de la neteja d'aquestes, seguint les recomanacions que per a la seva utilitzaci es recullen en aquest Reglament o que hagin estat donades pel professorat.
104

C.P. Can Misses- Reglament dorganitzaci i funcionament

b) Els alumnes i alumnes aportaran el material que es consideri necessari per a la realitzaci dels seus aprenentatges, a petici del professorat. c) El tutor podr sollicitar de les famlies per a comprar material fungible d'aula o per a enriquir la biblioteca d'aquesta, una aportaci econmica en la quantia que es determini cada curs i una vegada aprovada pel consell escolar. La gesti d'aquesta aportaci es realitzar a travs d'un compte obert en una entitat bancria entre el tutor i un pare o mare triat entre els components de la tutoria.

Article 69 3. Gesti econmica 3.1. Normativa S'ajustar a la segent normativa segons instruccions de la Conselleria d'Educaci i Cultura. a) El consell escolar crear una comissi econmica integrada pel director del centre, el secretari, un pare i un mestre, en els termes que queden recollits en aquest Reglament. b) El centre mant un compte corrent amb l'entitat La Caixa on figuren com titulars de la mateixa el director i el secretari del centre. c) Els talons lliurats seran nominatius i deuran anar signats per ambds titulars. d) La rendici de comptes la realitzar la secretria del centre al consell escolar dues vegades a l'any (gener i juny). e) El compte de gesti, juntament amb el pressupost de centre ser enviada a la Conselleria d'Educaci i Cultura en el mes de gener.
105

C.P. Can Misses- Reglament dorganitzaci i funcionament

3.2. Documentaci a) Llibre de registre auxiliar de compte corrent amb banc o caixa d'estalvis: S'anotaran, en aquest Registre, per ordre successiu de dates, les operacions que s'efectun en el compte corrent oberta en l'entitat de crdit. En el cas d'extraccions de fons, haur de determinar-se el nombre de tal de compte corrent utilitzat per a tal fi. b) Llibre de registre auxiliar de caixa: S'anotaran en ell per ordre cronolgic tots els ingressos i pagaments que es realitzin. c) Arxiu de factures de compte corrent. d) Arxiu de factures de caixa. e) Llibre d'actes de les sessions de la Comissi Econmica. f) Compte de gesti del Servei de Guarda dInfants. g) Compte de Gesti del Centre i Pressupost.

3.3. Criteris generals d'utilitzaci de recursos econmics: L'assignaci dels recursos econmics rebuts de forma ordinria es prioritzaran: a) Assignaci de recursos per a les despeses generals del Centre. b) Assignaci de recursos per als cicles. c) Assignaci de recursos per a materials especials. d) Assignaci de recursos per a peticions especifiques del professorat. e) Assignaci de recursos per a altres activitats.

106

C.P. Can Misses- Reglament dorganitzaci i funcionament

3.4. Assignaci de recursos als cicles. a) Criteris d'assignaci: S'assignar una quantitat que es determinar al comenament de cada curs, tenint en compte les necessitats especfiques de cada Cicle, tant d'equipament com curriculars. Si al final de curs els cicles presenten un romanent de pressupost, aquest no ser acumulable pel curs vinent. b) Control de fons: Ser responsabilitat del coordinador de cicle. El desglossament es realitzar, de forma prioritzada, una vegada coneguts els fons assignats a cada cicle, en una reuni del mateix, convocada pel seu coordinador i en la qual estan presents tots els mestres implicats que imparteixin ensenyaments de qualsevol tipus en el cicle, atenent, tant a les necessitats d'equipament com curriculars. c) Facturaci i inventari: La facturaci i inventari dels materials sollicitats es realitzar en secretaria. Els materials inventariables es registraran en el Llibre d'inventari del centre. d) El coordinador del cicle, dur un llibre d'inventari del cicle, on s'anotaran tots els materials inventariables rebuts.

3.5. Assignaci de recursos per a materials especials: S'assignaran de forma directa per la comissi de recursos, tenint en compte els projectes presentats i les necessitats generals del collegi.

107

C.P. Can Misses- Reglament dorganitzaci i funcionament

CAPITULO IX DISPOSICIONS FINALS Articulo 70 Compliment del reglament a) Tots els membres d'aquesta Comunitat Escolar tindran el dret a conixer i l'obligaci de complir les normes recollides en aquest Reglament. b) La Comissi de Permanent ser la responsable de vetllar pel seu compliment. c) Aix mateix, aquesta Comissi recollir quantes propostes de modificaci se li facin, per a la seva revisi i proposta d'inclusi o supressi si el Consell Escolar ho considers oport. d) En cas d'incompliment d'alguna o algunes de les normes esmentades o d'aquelles recollides en la normativa legal existent, es procedir en conseqncia segons es tracti d'una infracci a crrec de: 1. Els alumnes o alumnes: Totes les faltes seran revisades des d'un punt de vista educatiu en les tutories, fent-se funcionar la resoluci de conflictes i la gesti democrtica de la disciplina en les assemblees d'aula. Els infractors seran sancionats segons la normativa interna de l'aula i el RD vigent de Drets i Deures de l'alumnat recollit en aquest document. El tutor comunicar per escrit a les famlies les faltes greus quan ho consideri necessari, buscant una major cooperaci escola- famlia en l'educaci de l'alumne o alumna.

108

C.P. Can Misses- Reglament dorganitzaci i funcionament

Les faltes molt greus es posaran en coneixement de la direcci, qui prendr nota de l'incident i de la resoluci que s'adopti en el registre corresponent. Quan el nombre de faltes molt greus sigui superior a tres, passar l'assumpte a la Comissi de permanent per al seu estudi i, si escau, per a iniciar els trmits corresponents a un expedient disciplinari. Les accions realitzades per l'alumnat que es distingeixin pel seu servei a la Comunitat, seran tamb anotades per la direcci, a petici de la corresponent tutoria, en el Registre de Convivncia del Centre. 2. El professorat o personal de serveis Quan un mestre, mestra o personal no docent, reiteradament incompleixi les normes recollides en el present reglament, ser reconvenint per la direcci en la manera que aquesta consideri adequat al tipus i gravetat de la falta. 3. Pels pares, mares o representants legals de l'alumnat Quan un pare o mare no compleixi el disposat en aquest Reglament, pertorbant amb aix la vida del Centre, la direcci parlar amb ell o ella recordant-li la normativa prpia d'aquesta Comunitat Escolar i si fos necessari, posant el cas en mans dels serveis socials (absentisme, retards, etc.).

109

C.P. Can Misses- Reglament dorganitzaci i funcionament

Article 71 Publicitat a) Per a la seva publicitat i coneixement per tots els membres de la Comunitat Escolar, aquest document ser donat a conixer per l'equip directiu al Consell Escolar i a tot al professorat de nova incorporaci al principi de cada curs escolar, trobant-se un exemplar, com a mnim, en els segents llocs: Direcci Prefectura d'estudis. Secretaria. Coordinaci de cadascun dels Cicles. A.M.I.P.A . b) Ser exposat en el tauler d'anuncis del vestbul per a coneixement de tots els membres de la comunitat escolar durant un perode d'un mes a partir de la seva aprovaci pel Consell Escolar del centre. c) Un extracte del mateix s'inclour en els Informes a Famlies del procs d'aprenentatge de l'alumnat i en el fullet informatiu previ a la matricula.

Article 72 Modificacions El present Reglament podr ser modificat: a) Quan vari la legislaci escolar que es dna suport, en la part i mesura que li afecti.
110

C.P. Can Misses- Reglament dorganitzaci i funcionament

b) Quan ho decideixi el Consell Escolar a proposta formulada per algun d'aquestes lleres:

L'Equip Directiu. El Claustre de professors. Un ter, almenys, dels membres del Consell Escolar.

Les modificacions proposades seran defensades davant el Consell per un portaveu del grup que les va presentar i per a ser aprovades es requereix el vot favorable de dos teros dels membres d'aquest rgan collegiat. Una vegada aprovada la modificaci del Reglament es far pblica en el tauler d'anuncis del Centre per a coneixement de la comunitat escolar i entrar en vigor als vint dies d'aquesta publicaci, tret que expressament s'assenyali altra data.

Article 73 Determinaci de la data de l'entrada en vigor El present Reglament de Rgim Interior, entrar en vigor a l'endem de la seva aprovaci pel consell Escolar del Centre. En Eivissa a 6 de Maig de 2005.

L'EQUIP DIRECTIU Directora Signat: Rosa M Velasco Gonzlez Cap d'Estudis Signat: M Pilar Cuesta Guadalajara Secretria Signat: Irene Ripoll Hazell
111