Está en la página 1de 111

C.P.

Can Misses- Reglament d’organització i funcionament

C.P. Can Misses- Reglament d’organització i funcionament

ÍNDEX ACTA D’APROVACIÓ ................................................ BASE LEGAL PER LA QUE SE ESTABLEIX EL REGLAMENT INTRODUCCIÓ ............................................................................... 1. Àmbit d’aplicació .......................................................... 2. Òrgan que l’aprova i data en que es realitza .............. CAPÍTUL I PRINCIPIS GENERALS DE L’ACTIVITAT EDUCATIVA 1. Fins .................................................................................... CAPÍTUL II ESTRUCTURA PEDAGÒGICA 1. Objectius ............................................................................ 2. Projectes curriculars ................................................... 3. Les programacions didàctiques dels equips de cicle ...... 4. Les programacions d’aula .................................... CAPÍTUL III ESTRUCTURA ORGANITZATIVA................................................... A. Òrgans de govern A.1- Òrgans col·legiats 1. Consell Escolar.................................................................. 1.1. La Comissió Permanent...................................... 1.2. La Comissió Econòmica....................................... 1.3. La Comissió intercultural..................................... 1.4. Comissiones Especials........................................

Pàgina 1 2 4 5 5

6

9 9 10 11

13

14 16 17 18 20

C.P. Can Misses- Reglament d’organització i funcionament

ÍNDEX 2. El Claustre de professores. ............................................. 3. Equip Directiu.............................................................. A.2- Òrgans unipersonals: 1. La direcció..................................................................... 2. La prefectura de estudis.................................................. 3. La secretaria..................................................................... B.- Òrgans de coordinació docent.......................................... 1. Tutories................................................................................. 2. Equips de Cicle................................................................... 3. Equip de suport................................................................... 4. Comissió de Coordinació Pedagògica................................ 5. Comissió de normalització lingüística................................ 6. Comissió ambiental i de recursos....................................... 7. Coordinació de projectes de innovació i formació.... 8. Coordinació de serveis i d’activitats complementàries i extraescolars 8.1. Pla d’activitats complementàries i sortides escolars..... 8.2. Mestres acompanyants...................................................... 8.3. Activitats extraescolars. Utilització vespertina de les instal·lacions..................................................................... 8.4. Serveis 8.4.1. Servei de guarda d’infants....................................... 8.5. Del coordinador de serveis, d’activitats complementàries i extraescolars.................................. 9. Coordinació de les tecnologies de la informació i la comunicació

Pàgina 21 23 24 24 25 26 27 28 29 32 33 34 35

36 37 37 40 41

C.P. Can Misses- Reglament d’organització i funcionament

ÍNDEX (TIC).................................................................... 10.Coordinació de la biblioteca.................................................... CAPITUL IV RECURSOS HUMANS 1. Drets i deures del professorat........................................... 2. Absentisme i justificació d’absències.................................... 3. Drets i deures dels pares i mares en relació amb el Centre..... 4. Del personal no docent........................................................... 4.1. Personal laboral.............................................................. 4.2. Personal de serveis...................................................... 4.2.1. Conserge u Oficial de Col·legis Públics................. 4.2.2. Personal encarregat de la neteja..........................

Pàgina 43 46

48 51 53 55 55 55 56 57

CAPITUL V
CONVIVENCIA I RÈGIMEN DISCIPLINARI

1. Drets i deures dels i de les alumnes..................................... 2. Convivència............................................................................ 3. Entrades i sortides.................................................................... 4. Temps d’esplai............................................................................ 5. Tasques per a casa (deures)....................................................... 6. Règim disciplinari. Faltes i sancions.............................. CAPITUL VI RECURSOS FUNCIONALS 1. Relacions entre els sectors de la comunitat educativa

58 58 59 60 62 63

C.P. Can Misses- Reglament d’organització i funcionament

ÍNDEX 1.1. Informació a mestres, pares i alumnes sobre el projecte educatiu del centre i sobre el reglament d’organització i funcionament intern....................... 1.2. Tutoria d’alumnes.......................................................... 2. Exempcions de llengua catalana........................................... 3. Elecció de la formació religiosa i moral.......................... 4. Relacions amb l’A.M.Y.P.A................................................ 5. Pla d’emergència i avacuació del centre.........................

Pàgina

67 68 71 72 72 73

CAPITUL VII AVALUACIÓ I SISTEMES DE RECUPERACIÓ 1. Garantia d’una avaluació objectiva. Mecanismes de l’avaluació..................................................................................... 2. Sessions d’avaluació. Criteris generals.................................. 3. Criteris per l’atenció d’alumnes amb necessitats educatives especials i/o de reforç educatiu.................................................. 1. Criteris generals per l’avaluació del procés ensenyament i aprenentatge..................................................................................... 79 CAPITUL VIII RECURSOS MATERIALS 1. Ús d’espais comuns.............................................................. 2. Gestió dels recursos didàctics i material informàtic.............. 3. Gestió econòmica........................................................................ 80 85 91 78 76 77

C.P. Can Misses- Reglament d’organització i funcionament

ÍNDEX

Pàgina

CAPITUL IX DISPOSICIONS FINALS 1. Compliment del reglament.................................................... 2. Publicitat.................................................................................. 1. Modificacions........................................................................ 2. Determinació de la data de l’entrada en vigor...................... 94 96 96 97

C.P. Can Misses- Reglament d’organització i funcionament

BASE LEGAL PER LA QUAL S'ESTABLEIX EL REGLAMENT Normativa reguladora bàsica: LODE: Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol (B. O. I. 4-7-1985, reguladora del dret a l'educació. (BOE del 4). LOGSE: Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu (BOE del 4). LOPEG: Llei orgànica 9/1995, de 20 de novembre, de la participació, l'avaluació i el govern dels centres docents (BOE del 21). LOCE: Llei orgànica 10/2002 de 23 de desembre, de la qualitat de l'educació (BOE del 24), que estableix el marc general dels diferents aspectes del sistema educatiu. Reial decret 2438/1994, de 16 de desembre (BOE del 26 de gener), pel qual es regula l'ensenyament de la Religió. Reial decret 696/1996, de 28 d'abril. d'ordenació de l'educació dels alumnes amb n.e.e. (BOE del 2 de juny). Resolució de 29 d'abril, pel qual es determinen els procediments a seguir per a orientar la resposta educativa als alumnes amb n.e.e. associades a condiciois de sobredotació intel·lectual. (BOE de 15 de maig). Reial decret 299/1996, de 28 de febrer, d'ordenació de les accions encaminades a la compensació de les desigualtats en educació (BOE del 12 de març). Directiva comunitària 77/486/CEE de 25 de juliol de 1977 (BOCCE de 6 d'agost). Instrument de ratificació del conveni marc per a la protecció de les minories nacionals (núm. 157 del Consell d'Europa (BOE de 23 de gener de 1998)

7

C.P. Can Misses- Reglament d’organització i funcionament

Decret 1876/1997, de 12 de desembre, pel qual es traspassen les funcions i els serveis de l'Administració de l'Estat a la comunitat autònoma de les Illes Balears en matèria d'ensenyament no universitari. Decret 92/1997, de 4 de juliol (*BOCAIB) del 17), que regula l'ús de l'ensenyament en llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, en els centres docents no universitaris. Decret 119/2002, de 27 de setembre, pel qual s'aprova el reglament orgànic de les escoles públiques d'educació infantil, dels col·legis públics d'educació primària, i dels col·legis públics d'educació infantil i primària (ROC)

NOTA: La normativa bàsica que regula els òrgans de coordinació, recollida en la normativa vigent, s'explicita també en aquest document a fi de facilitar la visió global del funcionament del Centre

8

C.P. Can Misses- Reglament d’organització i funcionament

INTRODUCCIÓ El Col·legi Públic Can Misses està situat a l'Avinguda de Corona s/n, en la localitat d'Eivissa i consta de 7 unitats d'Educació Infantil, 12 d'Educació Primària, i especialistes en les àrees d'Educació Física, Anglès, Música, Pedagogia Terapèutica, Audició i Llenguatge i Atenció a la Diversitat. D'acord amb els principis i indicacions formulats en el nostre PEC sobre organització i funcionament, hem recollit els següents assumptes en aquest Reglament: a) L'organització pràctica de la participació de tots els membres de la comunitat educativa a través del Consell Escolar i el repartiment de les responsabilitats no definides per la normativa vigent mitjançant la constitució de comissions, si és oportú. b) Les normes de convivència que afavoreixin les relacions entre els diferents membres de la Comunitat Educativa i entre els òrgans de govern i coordinació didàctica. c) Els canals de coordinació entre els òrgans de govern, els tutors, els coordinadors dels equips de cicle; de l'equip de suport; de serveis; i d'activitats complementàries i extraescolars; de la comissió de normalització lingüística, i d'altres coordinacions que es puguin establir. d) L'organització dels espais i les instal·lacions del centre, de les normes per a l'ús correcte, amb especificació del pla d'evacuació de centre i la previsió de riscs.

9

C.P. Can Misses- Reglament d’organització i funcionament

e) Les normes de funcionament dels serveis educatius del centre. f) En qualsevol cas el reglament s'ha d'adequar al que dicti la normativa vigent respecte als drets i deures dels membres de la comunitat escolar.

1. Àmbit d'aplicació En el R.O. F. s'estableixen normes de convivència per a garantir el correcte desenvolupament de les activitats acadèmiques, el respecte entre tots els membres de la Comunitat Educativa i l'ús adequat de les dependències i instal·lacions del Centre. Així mateix és d'aplicació en activitats acadèmiques desenvolupades fora d'horari escolar i en edificis distints a la seu oficial del nostre Centre.

2. Òrgan que ho aprova i data en què es realitza. L'aprovació del Reglament d'organització i funcionament del centre correspon al Consell Escolar, tenint, així mateix, el Claustre de Professors i les Associacions de Pares i Mares d'Alumnes la capacitat d'elaborar propostes de modificació d'aquest Reglament. Amb vista a l'anterior, aquest reglament queda aprovat amb data segons consta en l'acta corresponent del Consell Escolar del Centre.

10

C.P. Can Misses- Reglament d’organització i funcionament

CAPÍTOL I PRINCIPIS GENERALS DE L'ACTIVITAT EDUCATIVA Article 1 De conformitat amb el disposat en la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del Dret a l'Educació, l'activitat educativa del Col·legi Públic Can Misses tindrà els següents fins: a) la formació de la identitat personal de l'alumnat configurant una imatge gratificant de si mateix i dels altres b) el desenvolupament de les capacitats cognoscitives, socials, motores, creatives i d'apreciació i gust per la Bellesa com mitjà de formació de la personalitat. c) L'adquisició d'hàbits intel·lectuals i tècniques de treball, així com de coneixements científics, tècnics, humanístics, històrics i estètics. d) La formació en el respecte a la identitat cultural de les persones i a la pluralitat lingüística i cultural d'Espanya. e) La preparació per a participar activament en la vida social i cultural formant persones competents i responsables en mantenir un equilibri entre la seva qualitat de vida i la qualitat de medi ambient mitjançant una educació planetària i multicultural, que considera el desenvolupament dels pobles. f) La formació per a la pau, la cooperació i la solidaritat entre els pobles. g) El desenvolupament harmònic de l'afectivitat, de l'autonomia personal i la capacitat de relació amb els altres. h) L'educació que asseguri la protecció de la salut i el desenvolupament de les capacitats físiques.
11

C.P. Can Misses- Reglament d’organització i funcionament

i) La participació en la millora de la qualitat de l'ensenyament.

Article 2 a) L'educació i la convivència es desenvoluparan en un marc de respecte a la llibertat i dignitat dels alumnes/as i a les seves creences religioses d'acord amb el disposat per la Constitució, les Lleis i el present Reglament. b) Es fomentarà en els alumnes l’esperit comunitari, la tolerància amb els altres i el sentit de solidaritat com a membres d'una comunitat local, nacional i internacional. c) L'ensenyament desenvolupat en règim de coeducació, promourà una educació equilibrada que compensi els dèficits que es presentin en funció del sexe

Article 3 1. La comunitat escolar està integrada pels alumnes/as, pares/mares o tutors, professors/as i personal no docent. 2. Tots els membres de la comunitat escolar tenen dret a intervenir en les decisions que els afecten. Aquest dret es durà a la pràctica, a través dels representants lliurement triats per als òrgans col·legiats de govern que en el present Reglament s'especifiquen. En cas de no existir aquesta representació, la seva intervenció es realitzarà a través de reunions d'una persona delegada pels mateixos amb el director del Centre. 3. Tots tenen dret a expressar el seu pensament, idees i opinions. 4. Es garanteix la llibertat d'ensenyament dels professors/as dintre del respecte a la Constitució, a les Lleis, al present Reglament i als principis i objectius
12

C.P. Can Misses- Reglament d’organització i funcionament

educatius que queden recollits en el Projecte Educatiu del centre (*PEC) o que oportunament estableixi el Consell Escolar. 5. D'acord amb els principis d'igualtat de drets i no discriminació que inspira l'activitat educativa, l'ensenyament que es proporcioni als alumnes/as haurà ser fonamentalment igual, sense perjudici de les mesures d'atenció específica a les necessitats educatives especials que per a alguns alumnes o alumnes poguessin establir-se.

13

C.P. Can Misses- Reglament d’organització i funcionament

CAPÍTOL II ESTRUCTURA PEDAGÒGICA Article 4 Objectius Aquest document és un instrument que pretén organitzar la vida del centre a fi de desenvolupar els objectius educatius que es recullen en el PEC i que queden explicitats en el pla d'estudis recollit en el Projecte Curricular del Centre havent-se adaptat objectius, continguts, metodologia i criteris d'avaluació a les necessitats dels nostres alumnes.

Article 5 Els projectes curriculars s'organitzen entorn de les etapes Infantil i Primària i inclouen decisions relatives als aspectes que s'indiquen a continuació: a) Adequació i distribució d'objectius generals de l'educació infantil i primària així com de les mesures que han d'adoptar-se per a la consecució eficaç dels mateixos. b) La distribució d'objectius, continguts, criteris i sistemes d'avaluació de les diferents àrees. c) Els criteris per a atendre a la diversitat, mesures de recuperació i reforç per a aconseguir aquesta recuperació, així com els criteris per a realitzar les adaptacions curriculars d) Decisions de caràcter general sobre metodologia didàctica (agrupament dels alumnes, organització del temps i l'espai, materials i recursos que s'utilitzaran).
14

C.P. Can Misses- Reglament d’organització i funcionament

e) Orientacions per a la incorporació dels temes transversals a travers de les diferentes àrees i activitats didàctiques. f) El tractament i la incorporació a les programacions didàctiques de les activitats complementàries i extraescolars. g) Les mesures per a potenciar l'ús de la llengua catalana en les activitats del centre. h) El pla específic per a potenciar la presència en l'ensenyament de la realitat de les Illes Balears: cultura, geografia, economia, etnografia, llengua, literatura, art i folklore. i) Els criteris generals d'avaluació del procés d'ensenyament. j) El Pla d'Acció Tutorial i el Pla d'Orientació acadèmica. k) Els criteris sobre el procés d'avaluació i de promoció de l'alumnat.

Articulo 6 Les programacions didàctiques de cicle. Les programacions didàctiques dels equips de cicle parteixen des del plantejament d'educar en la diversitat i en els principis bàsics de convivència, per la qual cosa inclouen els aspectes següents: a) Els objectius, continguts, criteris i sistemes d'avaluació amb referència als mínims exigibles. b) Les mesures de recuperació i reforç per a aconseguir aquesta recuperació, i les adaptacions curriculars que es precisin.

15

C.P. Can Misses- Reglament d’organització i funcionament

c) La concreció de les orientacions per a la incorporació dels temes transversals en les diferents propostes educatives (projectes, unitats didàctiques, temes, etc.) d) La metodologia didàctica que s'aplicarà i les mesures organitzatives de l'activitat docent que la possibiliten (agrupament dels alumnes, organització del temps i l'espai, materials i recursos que s'utilitzaran). e) Les activitats complementàries i extraescolars que es realitzaran com enriquiment curricular. f) Correspon a cadascun dels cicles realitzar les programacions didàctiques de cicle segons les directrius de la Comissió de Coordinació Pedagògica. g) Aquestes programacions seran revisades i actualitzades anualment pels cicles en la primera quinzena de setembre, contemplant, necessàriament, els aspectes esmentats.

Article 7. Les programacions d'aula Les programacions didàctiques de cicle es desenvoluparan en les programacions d'aula, organitzades en unitats seqüenciades. a) Correspon a cadascun dels professors que componen cadascun dels equips de cicle realitzar les programacions d'aula, i ho han de fer sota la coordinació del coordinador o coordinadora de cicle. b) En les propostes curriculars que s'adoptin en aquest nivell de concreció ha de reconèixer-se la presència de les decisions recollides en el PEC.

16

C.P. Can Misses- Reglament d’organització i funcionament

c) Les programacions d'aula estaran a la disposició de l'equip directiu i seran arxivades trimestralment en la prefectura d'estudis.

17

C.P. Can Misses- Reglament d’organització i funcionament

Article 8 a) El Centre podrà modificar els projectes curriculars de les etapes d'Infantil i Primària per als alumnes que comencen l'etapa. En tot cas, la distribució d'objectius, continguts i criteris d'avaluació per cicles romandrà per al mateix grup d'alumnes al llarg de l'etapa d'acord amb el projecte inicial. b) Quan el Claustre determini la necessitat de modificar el projecte curricular de cada etapa, la Comissió de Coordinació Pedagògica serà la responsable d'ordenar el procés organitzant les tasques a desenvolupar pels diferents equips docents.

18

C.P. Can Misses- Reglament d’organització i funcionament

CAPÍTOL III ESTRUCTURA ORGANITZATIVA Article 9 Per a l'assoliment dels fins i el desenvolupament de les activitats assenyalades en el present Reglament, l'estructura organitzativa del Centre la constitueixen:

A. Òrgans de govern: A.1. Òrgans col·legiats 1. Consell Escolar . 2. Claustre . 3. Equip directiu A.2. Òrgans unipersonals 1. Direcció 2. Prefectura d'estudis 3. Secretaria

B. Òrgans de coordinació docent: 1. Tutories 2. Equips de cicle 3. Equip de suport 4. Comissió de Coordinació Pedagògica 5. Comissió de normalització lingüística 6. Coordinació ambiental i de recursos 7. Coordinació de projectes d'innovació i formació. 8. Coordinació de serveis, activitats complementàries i extraescolars. 9. Coordinació de les TIC 10.Coordinació de la biblioteca

19

C.P. Can Misses- Reglament d’organització i funcionament

A. Òrgans de govern A.1- Òrgans col·legiats Article 10 1. El Consell Escolar del Centre És l'òrgan propi de participació de quants constitueixen la comunitat escolar. Està integrat pels següents membres triats en la forma legalment establerta: a) El Director del Centre que serà el seu President b) El Cap d'Estudis. c) Cinc mestres triats pel claustre. d) Cinc representants dels pares d'alumnes (un d'ells proposat per l'Associació de Pares/Mares més representativa del Centre). e) Un representant del personal d'administració i serveis. f) Un regidor o representant de l'ajuntament. g) El Secretari, que actuarà com a Secretari del Consell, amb veu, però sense vot.

Article 11 Funcionament i procediment de reunió a) Per a l'exercici de les seves competències, el Consell Escolar del Centre es reunirà una vegada al trimestre i sempre que el convoqui el seu President o ho sol·liciti, almenys, un terç dels seus membres. En tot cas serà preceptiva una reunió a principi i una altra a final de curs. b) Les reunions es celebraran en dia i hora que garanteixin l'assistència de tots els sectors representats en el mateix.
20

C.P. Can Misses- Reglament d’organització i funcionament

c) El Consell escolar es convocarà mitjançant carta als seus membres amb 7 dies d'antelació amb la qual s'adjuntarà l'ordre del dia. Extraordinàriament podrà ser convocat amb 48 hores d'antelació si els temes a tractar així ho requereixen. d) La documentació que pogués ser objecte de debat per a la seva aprovació, s'enviarà amb una antelació mínima de set dies naturals e) De les decisions preses s'informarà al Claustre i al AMYPA. f) En cas de votacions es faran per escrit, quan afectin a persones o quan es sol·liciti per qualsevol dels seus membres. g) La durada màxima serà de 2 hores després de les quals es posposarà fins a nova convocatòria. h) En totes les reunions aixecarà acta el secretari o la secretària, la qual serà llegida al començament de la sessió següent per a la seva aprovació, si correspon.

Article 12. En el si del Consell Escolar es constituiran les següents Comissions: • Permanent • Econòmica. • Intercultural • Especials.

21

C.P. Can Misses- Reglament d’organització i funcionament

Article 13 1.1 La Comissió Permanent, a més de les que el Consell delegui en ella, tindrà les següents funcions: a) Assessorar a la direcció en el compliment de les normes de convivència b) Recollir propostes de modificacions al reglament d'organització i funcionament. c) Vetllar pel compliment de les normes recollides en aquest reglament. d) Proposar sancions i premis tenint en compte el RD 732/1995 de drets i deures d'alumnes/as, i si arriba el cas, incoar expedient, vetllar pel seu compliment i determinar la persona encarregada del seu seguiment. e) Elaborar un informe sobre les seves actuacions perquè quedi inclòs en la Memòria Anual del Centre. f) Vetllar pel correcte desenvolupament dels processos de sol·licitud d’admissió, matriculació i adscripció als grups d’alumnes al centre segons els següents criteris: 1. Per la formació de nous grups • Sexe i data de naixement • N.E.E • Situació sociofamiliar desfavorida (minoria ètnica, estrangers, família desestructurada, temporers...) • Llengua materna • Nombre de germans • Preferències familiars (si és possible)

22

C.P. Can Misses- Reglament d’organització i funcionament

2.

Per l’adscripció d’un nou alumne a un grup ja existent es farà atenent a la ràtio, a les possibilitats d'integració en el grup i procurant que aquesta incorporació sigui un element compensador de les diferències individuals dintre del grup.

g) Gestionar les sol·licituds de beques per als alumnes i supervisar que aquesta ajuda es dedica al fi pel que ha estat sol·licitada. h) Resoldre totes aquelles qüestions urgents que per manca de temps o impossibilitat de reunir a tots els membres del Consell, no es podrien resoldre dins dels terminis establerts (criteris complementaris fixats pel centre en els processos d’admissió d’alumnes, sol·licitud d’autorització a Inspecció Educativa per a la realització de determinades sortides, aprovació de préstecs a alumnes en diversos conceptes...). Funcionament a) La comissió permanent es reunirà quan la direcció del centre la convoqui i els seus acords tindran caràcter decisori. b) Informarà al Consell d'aquests acords en la primera reunió ordinària que celebri i s'incorporaran a l'acta del mateix. c) Amb veu, però sense vot, i per acord de la Comissió Permanent, podran ser convocats per ella els professors o tutors relacionats amb el cas plantejat, els delegats dels alumnes, els pares i qualsevol altra persona que pugui contribuir a la recerca de solucions. Estarà integrada per: • La Directora, que serà el seu President.
23

C.P. Can Misses- Reglament d’organització i funcionament

• La Cap d'Estudis. • Un o una representant del professorat. • Un o una representant de pares/mares. • La Secretària.

Article 14 1.2. La Comissió Econòmica tindrà les següents funcions: a) Informar al CE de quantes matèries d'índole econòmica se li encomanin. b) Col·laborar en l'elaboració del pressupost del Centre. c) Informar al Consell sobre la marxa econòmica d’aquest. d) Controlar l'adequada aplicació del pressupost. e) Estudiar possibles fonts d'ingressos. f) Col·laborar amb la direcció en la decisió sobre la proposta d'adjudicació de compra en el cas de béns d'equipament o material didàctic. g) Qualsevol altra funció de tipus econòmic que li encomani el Consell Escolar.

Estarà integrada per: • El Director o Directora • El Secretari o Secretària. • El representant de l'Ajuntament. • Un mestre o mestra • Un representant de pares, mares o tutors legals Aquests dos últims seran triats, dels seus respectius sectors, pels components del consell escolar
24

C.P. Can Misses- Reglament d’organització i funcionament

Funcionament La comissió econòmica es reunirà, almenys , una vegada al trimestre i informarà al Consell Escolar de les gestions realitzades.

Article 15 1.3. Comissió Intercultural Composició: Aquesta comissió estarà integrada per membres del Consell Escolar: • dos representants del professorat, • dos pares o mares (un dels quals haurà de pertànyer a l’AMYPA) i • un dels membres de l'equip directiu que actuarà com a coordinador. Són competències de la comissió intercultural: a) Vetllar per una adequada manera d'escolarització, el repartiment equilibrat entre tots els centres del barri de l'alumnat, i el procés de seguiment de la comissió d'escolarització. b) Vetllar per la correcta aplicació del Pla d'acollida de l'alumnat de nova incorporació. c) Buscar mesures escolars integradores i orientar al Consell Escolar en l'adopció d'estratègies perquè l'alumnat pugui adquirir la competència lingüística i integrar-se en la dinàmica del centre. d) Vetllar perquè el desenvolupament del Pla d'Acció Tutorial atengui degudament a la diversitat. Prevenir l'absentisme escolar i intervenir en ell.
25

C.P. Can Misses- Reglament d’organització i funcionament

e) Tenir cura de que la biblioteca del centre reculli llibres i conta contes en les diferents llengües dels membres de la comunitat escolar. f) Fomentar la participació del centre en projectes europeus relatius a la diversitat cultural i sobre la relació amb les famílies. g) Promoure la realització de tallers, festes i altres activitats extraescolars que permetin l'adquisició de certa competència sociocultural en l'alumnat i que vinculin l'escola amb el barri en la planificació d'activitats de temps lliure. h) Facilitar la incorporació d'aspectes culturals dels diferents col·lectius, disposar d'informació i procurar que l’escola disposi de recursos didàctics en les respectives llengües d'origen de l'alumnat.

Funcionament: a) La composició de la comissió es determinarà en la primera reunió del curs del Consell Escolar. b) Es reunirà, almenys, una vegada al trimestre o quan existeixi una demanda derivada del desenvolupament d'un projecte relacionat amb ella. c) Al principi de curs es reunirà per a dissenyar el pla d'actuació, el qual s’incorporarà a la programació general anual del centre. d) Així mateix, al final del curs redactarà una memòria de les activitats realitzades que formarà part de la memòria anual del centre.

Article 16

26

C.P. Can Misses- Reglament d’organització i funcionament

1.4. Les Comissions Especials es formaran amb caràcter transitori per a l'estudi de qüestions concretes que els encomani el Consell, el qual especificarà la seva composició i normes de funcionament.

A) La Comissió de Seguiment del Programa de Reutilització de llibres de Text i material didàctic tindrà les següents funcions: a)Elaborar un plec en el qual es recollirà la informació i les condicions del Programa de Reutilització del centre. b)Elaborar el pressupost anual del fons, el qual ha d’incloure l’aportació dels pares o representants legals i un romanent en previsió de l’alumnat nouvingut que durant el curs s’adhereixi al Programa de Reutilització. c)Proposar la comanda dels llibres nous i dels que cal reposar, la qual ha d’haver aprovat la comissió de coordinació pedagògica. d)Proposar la distribuïdora o llibreria a la qual s’ha de fer la comanda tenint en compte diferents criteris com són: el preu dels llibres, la proximitat i el servei de diferents establiments. e)Proposar la compra, a petició de la comissió de coordinació pedagògica, d’altres materials didàctics que puguin incorporar-se al fons de llibres de text. f)Revisar l’estat dels llibres i el nombre d’exemplars de què es disposa a final de curs. g)Presentar l’estat de comptes. h)Elaborar una memòria del Programa. Estarà integrada per : El Director del centre o el cap d’estudis en qui delegui, que actuarà com a president.

27

C.P. Can Misses- Reglament d’organització i funcionament

Un mestre del centre elegit pel consell escolar entre els Mestres que en són membres. Un representant dels pares elegit pel consell escolar entre els pares que en són membres, sempre que el fill del qual estigui adherit al Programa. Si al consell escolar no hi ha cap pare adherit al programa se’n nomenarà un que hi estigui, a proposta del director. Un representant de l’associació de mares i pares més representativa el fill del qual estigui adherit al programa. El representant de l’ajuntament o persona en qui delegui, si l’ajuntament fa aportació econòmica al fons de llibres. El coordinador del programa. El secretari del centre, que actuarà com a secretari de la comissió amb veu però sense vot. Funcionament: Totes les actuacions de seguiment de la comissió, excepte la prevista en l’apartat f, han de ser aprovades pel consell escolar. El centre amb l’aprovació del consell escolar podrà establir acords amb l’associació de mares i pares perquè aquesta dugui a terme l’adquisició de llibres de text i material didàctic.

28

C.P. Can Misses- Reglament d’organització i funcionament

Article 17 2. El Claustre de professors. El Claustre de professors és l'òrgan de participació d'aquests en el Centre. Està constituït per la totalitat dels professors que presten serveis en aquest i el presideix el Director. Té la responsabilitat de planificar, coordinar, avaluar, decidir i informar sobre els aspectes docents. Actuarà de Secretari el del Centre, que aixecarà acta de les sessions i donarà fe dels acords amb el vist-i-plau del Director.

Article 18 Funcionament i procediment de reunió a) En l'exercici de les seves competències, el Claustre es reunirà, com a mínim, una vegada al trimestre i sempre que el convoqui el Director o ho sol·liciti un terç, almenys, dels seus membres. És preceptiva una sessió del Claustre al principi de curs i una altra al final. b) L'assistència a les sessions del Claustre és obligatòria per a tots els seus membres. c) Les reunions de Claustre tindran lloc en horari de dedicació exclusiva i la seva durada serà d'una hora, transcorreguda la qual, si queda algun punt per tractar, es continuarà al següent dia lectiu. Se exceptuen els dedicats a informar la PGA i la Memòria, en els que es respectaran pauses cada dues hores.

29

C.P. Can Misses- Reglament d’organització i funcionament

d) Les reunions seran notificades a cadascun dels seus membres amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores, menys en els casos d'urgència, sent preceptiu que en la convocatòria figuri l'ordre del dia . e) Quedarà vàlidament constituït encara que no s'haguessin complert els requisits de la convocatòria, quan es trobin reunits tots els seus membres i així ho acordin per unanimitat. f) Les propostes pedagògiques que impliquin algun canvi en qualsevol document d'organització i gestió hauran de presentar-se a la CCP i estar a la disposició del professorat durant un termini mínim de 5 dies abans de la convocatòria. g) Les votacions es realitzaran per escrit quan afectin a persones o quan ho sol·liciti qualsevol dels seus membres h) De cada sessió s'aixecarà acta, que serà signada pel secretari amb el vist-iplau del President i s'aprovarà en la mateixa o posterior sessió. i) Els membres de l'òrgan col·legiat podran fer constar en acta el seu vot contrari a l'acord adoptat i els motius que ho justifiquin. j) En cas d'absència justificada, el Director serà substituït pel Cap d'Estudis. k) El substitut del Secretari serà el professor del Consell que sigui més modern en el Centre, i, de tenir igual antiguitat el més jove. l) Les propostes realitzades en l'apartat de "Precs i preguntes" es passaran com punts del dia en la següent reunió, excepte si la seva urgència fos considerada per tots els membres i aquests decidissin tractar-la en la present.

Article 19
30

C.P. Can Misses- Reglament d’organització i funcionament

3. L'Equip Directiu Ho constitueixen el/la Directora/a, el/la Cap d'Estudis i el/la Secretari/ària. Funcionament: a) L'equip directiu estarà dirigit i coordinat pel director del centre. b) L'Equip Directiu disposarà en el seu horari, d'una hora setmanal en común per a realitzar tasques de coordinació, veure la marxa del Centre amb els problemes que hagin pogut sorgir i planificar el treball. c) Podrà convidar a les seves reunions, amb caràcter consultiu, a qualsevol membre de la comunitat educativa que consideri convenient. d) Es fixarà una hora a la setmana per a tasques de coordinació de l'Equip Directiu amb l’AMIPA. e) L'horari d'atenció a les famílies dels seus respectius membres estarà en funció de l'horari lectiu d’, procurant assignar a aquesta tasca les primeres i últimes hores de la jornada. f) Suplències dels membres de l'Equip Directiu: • En cas d'absència del director, es farà càrrec provisionalment de les seves funcions el Cap d'Estudis i en defecte d'això el secretari. • Si no estiguessin cap dels dos esmentats, el substituirà un professor seguint els criteris de major antiguitat en el centre, major antiguitat en el cos i major edat.

A.2 . Òrgans unipersonals Article 20
31

C.P. Can Misses- Reglament d’organització i funcionament

1. La Direcció. Funcionament a) Per a la gestió dels mitjans materials del Centre, adquisicions de mobiliari i equipament, la direcció comptarà amb les indicacions i suggeriments de la comissió de recursos. b) La direcció informarà sobre la vida del Centre als diferents sectors de la comunitat escolar emprant les reunions de la CCP, les de claustre i les del Consell Escolar o altres que convoqui a aquest efecte. c) Per a fomentar i coordinar la participació dels distints sectors de la comunitat escolar es reunirà periòdicament amb ells i sempre que els seus membres ho sol·licitin, així com amb la directiva de l’AMIPA.

Article 21 2. La Prefectura d'estudis. Funcionament a) La/el Cap d'estudis es reunirà setmanalment amb els coordinadors de cicle en la CCP i mensualment amb els equips docents dels cicles per a l'elaboració i revisió dels documents institucionals, coordinació de les activitats de caràcter acadèmic del professorat i de l'alumnat així com per a la supervisió de la seva execució. b) Així mateix es reunirà setmanalment amb l'equip de suport del centre, segons el calendari establert en la PGA per a coordinar i supervisar les mesures d'orientació i reforç de l'alumnat.

32

C.P. Can Misses- Reglament d’organització i funcionament

c) Les substitucions d'absències imprevistes del professorat per a l'atenció a l'alumnat es realitzaran com recull aquest reglament (article 39, apartat 2.5) i seran comunicades als afectats abans de començar la jornada amb els alumnes.

Article 22 3. La Secretaria. Funcionament a) La secretària serà responsable de les tasques administratives del centre (redacció d'actes del Claustre i Consell Escolar, expedició de certificacions d'alumnes i professors, emissió de comunicats...). b) Així mateix, s'encarregarà de la gestió del procés d'admissió i matriculació de l'alumnat i de totes les diligències relatives als expedients acadèmics dels alumnes i a la seva guarda i custòdia en els arxius del centre. c) La secretària coordinarà tota la gestió econòmica i recursos materials del centre, elaborant l'avantprojecte de pressupost anual, per delegació de la direcció, rendint comptes davant el consell escolar del compte de gestió del centre i mantenint actualitzat l'inventari general del centre. d) La secretària informarà sobre normativa, disposicions legals i assumptes d'interès general o professional que arribin al centre utilitzant les sessions de
33

C.P. Can Misses- Reglament d’organització i funcionament

claustre i consell escolar o mitjançant la seva exposició en els panells que a tal fi es troben en la sala de professors i vestíbul del centre

Article 23 B. Òrgans de coordinació docent Amb la finalitat d'afavorir l'organització del Centre, la planificació tècnica i el procés docent, es comptarà amb els següents òrgans de coordinació: 1. Tutories 2. Equips de cicle. 3. Equip de suport. 4. Comissió de coordinació pedagògica. 5. Comissió de normalització lingüística. 6. Coordinació ambiental i de recursos 7. Coordinació de projectes d'innovació i de formació. 8. Coordinació de serveis, i d'activitats complementàries i extraescolars. 9. Coordinació de tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
34

C.P. Can Misses- Reglament d’organització i funcionament

10.Coordinació de la biblioteca

Els coordinadors respectius seran nomenats per la direcció, escoltats l'equip de cicle, en el cas dels coordinadors de cicle, i escoltat el claustre en els altres, i amb l'informe favorable del consell escolar. Aquest nomenament es realitzarà en la primera quinzena del mes de setembre i tindrà vigència durant dos cursos acadèmics, podent ser reelegits els titulars del curs anterior.

Article 24 1. Tutories a) Cada grup tindrà un mestre tutor que serà designat pel director, a proposta del Cap d'Estudis. Els criteris d’adscripció dels mestres a les tutories aprovats pel claustres són els següents: 1) La continuïtat d’un tutor/a dins d’un mateix cicle amb el seu grup d’alumnes. 2) L’ordre d’assignació de tutories vindrà determinat per les necessitats que tingui el centre. 3) L’equip directiu es reunirà de forma individual amb els implicats per tal de consensuar la proposta. 4) S’ha d’intentar que els tutors/es no estiguin més d’un cicle amb el mateix alumnat.

35

C.P. Can Misses- Reglament d’organització i funcionament

b) Es procurarà que el tutor sigui el mateix al llarg de tot el cicle, es designarà entre el professorat que imparteix docència en el grup, preferentment, entre els mestres que tinguin major nombre d'hores amb el curs. c) Els mestres tutors exerciran les funcions segons queden recollides en el Decret 119/2002 pel qual s'aprova el reglament orgànic de les escoles d'educació infantil i primària. d) Els tutors disposaran d'una hora lectiva setmanal amb el seu grup classe per a la realització d'activitats tutorials i d'orientació dels alumnes. e) Disposaran d'una hora setmanal en horari de dedicació exclusiva, per a l'atenció a les famílies, duent un registre de les entrevistes. f) Facilitaran la cooperació educativa entre els mestres del seu equip docent i els pares dels alumnes. g) Es responsabilitzaran del material didàctic existent en la seva aula i en les dependències que es realitzi la labor docent. h) Promouran la formació, enriquiment i utilització de la biblioteca d'aula. i) Actualitzaran l'inventari de la seva aula al principi i durant el curs i al final del mateix el lliuraran a la secretaria del Centre.

Article 25 2. Equips de cicle a) Els equips de cicle agruparan a tots els mestres que imparteixin docència en ell, són els òrgans bàsics encarregats d'organitzar i desenvolupar, sota la supervisió de la
36

C.P. Can Misses- Reglament d’organització i funcionament

prefectura d'estudis els ensenyaments propis del cicle. En el cas dels especialistes que imparteixin docència a més d’un cicle, s’adscriuran a principi de curs a un sol cicle, i assistiran a les reunions dels altres sempre que puguin. b) Els equips de cicle es reuniran en sessions ordinàries setmanalment en horari de dedicació exclusiva. c) Els equips de cicle formularan les seves propostes a l'equip directiu i al claustre, relatives a l'elaboració del PEC, i de la PGA i de l'elaboració, revisió i execució dels projectes curriculars d'etapa a través dels seus coordinadors en les reunions corresponents de la CCP. d) Realitzaran, al començament del curs, les corresponents programacions didàctiques de cicle que seran lliurades a l'equip directiu per a la seva incorporació a la programació general anual. e) Els professors programaran la seva activitat docent d'acord amb les programacions didàctiques del cicle al que pertanyin, coordinant la utilització de metodologies didàctiques coordinades i actualitzades. f) Es reuniran periòdicament, segons el calendari fixat a la PGA, per a coordinar la realització d'activitats docents, complementàries i extraescolars que, en el marc del projecte curricular, realitzi el seu cicle. El coordinador aixecarà acta de totes les reunions i aquestes seran signades per tots els membres assistents. g) Participaran en les corresponents sessions d'avaluació i en col·laboració amb el tutor prendran decisions sobre l'avaluació i la promoció de l'alumnat en finalitzar el cicle. h) Al final del curs, cada equip docent de cicle elaborarà conjuntament una memòria que inclogui una valoració de les activitats desenvolupades al llarg del mateix per a la seva inclusió en la memòria anual del centre.
37

C.P. Can Misses- Reglament d’organització i funcionament

i) El coordinador de cicle, entre altres funcions recollides en la normativa vigent serà el responsable de: • Convocar, dirigir i aixecar acta de les reunions de cicle, així com de coordinar les tasques que efectuï l'equip de cicle amb la resta de la comunitat educativa a través a la comissió de coordinació pedagògica. • Responsabilitzar-se de la redacció de les programacions didàctiques del cicle, tenint cura de que es consideri especialment la inclusió en elles de mesures relatives a reforç educatiu, adaptació curricular i activitats complementàries. • L'aportació de criteris i informació per a la selecció i ús del material didàctic i per a afavorir l'intercanvi de mètodes i experiències entre els mestres de l'equip de cicle.

Article 26 3 . L'equip de suport Composició Forman part de l'equip de suport el responsable de l'orientació educativa i psicopedagògica del centre, els professors, tècnics i auxiliars educatius de suport a l'alumnat amb necessitats educatives especials, i tot el professorat que dediqui una part important del temps lectiu a tasques de suport.

Funcionament de l'equip de suport: 1r. En relació al professorat: a) L'equip de suport disposarà d'una hora setmanal en horari lectiu per a reunirse, amb la finalitat d'analitzar el desenvolupament de l'atenció a les
38

C.P. Can Misses- Reglament d’organització i funcionament

necessitats educatives de l'alumnat i de dissenyar estratègies organitzatives i metodològiques adaptades a l'evolució d’aquestes. b) Els seus membres disposaran de dues hores de dedicació exclusiva per a col·laborar amb els tutors en la planificació, elaboració, seguiment i avaluació de les adaptacions curriculars individuals de l'alumnat amb necessitats educatives especials. c) Disposaran d'un horari flexible per a realitzar les entrevistes amb les famílies per a facilitar la col·laboració amb aquestes. d) La prefectura d'estudis elaborarà un calendari que possibiliti la seva participació en les sessions d'avaluació de cadascun dels nivells, tant de l'etapa d'Infantil com de la de Primària, així com en la promoció de l'alumnat amb necessitats educatives especials.

2n. En relació a l'alumnat. a) Dintre del marc de l'adaptació curricular individual, l'equip de suport intervindrà amb l'alumnat amb necessitats educatives especials tenint present que el treball amb aquests alumnes es desenvoluparà majoritàriament dins de l'aula ordinària, de forma coordinada amb el professorat. b) Tan sols en aquells casos en que es trobi justificat per l'adaptació curricular, es podran treballar fora de l'aula alguns continguts concrets i en períodes determinats de la jornada.

3r. En relació al centre:

39

C.P. Can Misses- Reglament d’organització i funcionament

a) Al començament del curs els membres de l'equip de suport col·laboraran amb les tutories i l'equip directiu en la identificació i valoració de totes les necessitats de suport de l'escola a partir de cada grup classe i en funció de cada alumne en particular. b) Com a resultat d'aquest diagnòstic inicial, elaborarà un pla anual amb la proposta d'actuacions en la qual es defineixin les prioritats i els objectius a arribar a cada curs d'acord amb la realitat del centre. Els aspectes que ha de recollir el pla queden recollits en les instruccions de la Conselleria d'Educació per a l'organització i funcionament dels centres c) Participaran amb els equips de cicle en l'organització i el desenvolupament d'activitats que facilitin l'adequació de l'oferta educativa a la diversitat de l'alumnat. d) L'equip de suport coordinarà la intervenció dels serveis externs en el centre establint els canals de comunicació necessaris entre aquests i els tutors. e) Al final del curs redactarà una memòria, recollint en el document l'avaluació del treball realitzat en funció del pla d'actuació, incloent la revisió de cadascun dels apartats programats amb la intenció d'indicar si s'han dut a terme o no les activitats programades i si s'han de realitzar altres. f) AL principi del curs es realitzaran les reunions que siguin necessàries per a preparar les programacions i, al final, per a redactar la memòria. g) El Cap d'estudis participarà en les reunions de l'equip de suport per a assumir les funcions de coordinació amb l'equip directiu h) El coordinador de l'equip de suport assumirà les funcions de direcció, coordinació de tasques que efectuï l'equip de suport, convocarà i presidirà les reunions d’aquest i aixecarà acta d'aquestes reunions.
40

C.P. Can Misses- Reglament d’organització i funcionament

Article 27 4. Comissió de Coordinació Pedagògica a) Composició: La Comissió està integrada per: • El director, que en serà el president. • El Cap d'estudis. • Els coordinadors de cicle. • Els membres de l'equip d'orientació educativa i psicopedagògica assignats al centre • El coordinador de l'equip de suport. • El coordinador de la comissió de normalització lingüística. • El coordinador de serveis, i d'activitats complementàries i

extraescolars. b) Quan pels temes o qüestions inclosos en l'ordre del dia es consideri convenient, podran assistir-hi altres membres de la comunitat educativa. c) Actuarà com secretari el professor designat per la direcció d'entre els membres de la comissió, el qual serà l'encarregat d'aixecar acta de les reunions.

Funcionament

41

C.P. Can Misses- Reglament d’organització i funcionament

a) Les reunions de la CCP es convoquen per la direcció setmanalment sempre que altres necessitats de coordinació d'equips docents no ho impedeixin, el nombre orientatiu de reunions queda determinat en la PGA i no podrà mai ser inferior al prescriptiu, una reunió al mes. b) En cas d'absència del director i per delegació d’aquest, la prefectura d'estudis assumirà la coordinació de la comissió

Article 28 5. Comissió de normalització lingüística Funcionament a) La direcció del centre, escoltat el claustre, establirà cada curs les línies prioritàries d'actuació de les contingudes en el projecte lingüístic de centre i les incorporà a la programació general anual. b) Aquesta comissió es reunirà quinzenalment en horari d'exclusiva convocada pel coordinador de la mateixa, el qual aixecarà acta de l'acordat en aquesta reunió. c) Al finalitzar el curs la CL redactarà una memòria que s'incorporarà a la memòria anual del centre. d) Les competències de la CL queden recollides en el Decret 119/2002, pel qual s'aprova el reglament orgànic de centres per a les escoles d'educació infantil i els col·legis públics d'educació primària.

Estarà integrada per
42

C.P. Can Misses- Reglament d’organització i funcionament

• Un membre de l'equip directiu. • Un professor o professora de cada cicle designat pel director, un dels quals serà el coordinador o coordinadora

Article 29 6. Comissió ambiental i de recursos Composició • Coordinadors de cicle • Coordinador de l'equip de suport • Coordinador de la comissió lingüística • Director • Cap d'estudis • Secretari que actua com coordinador

Funcionament: a) Aquesta comissió es reunirà en horari de dedicació exclusiva b) La convocatòria serà realitzada a través de la secretària. c) Al principi de curs realitzarà les reunions que consideri necessàries per a coordinar l'elaboració del pla de ambientalizació del centre, establir una coherència entre la gestió dels recursos materials i energètics, i residus del centre i l'educació ambiental de tota la comunitat educativa amb la finalitat de generar hàbits, actituds i valors respectuosos amb el medi ambient.
43

C.P. Can Misses- Reglament d’organització i funcionament

d) A través de la CCP, impulsarà i coordinar el tractament de l'educació ambiental amb els diferents equips de cicle. e) Assessorarà a la Comissió Econòmica en l'elaboració del pressupost anual proposant l'adquisició, renovació i manteniment dels recursos segons propostes dels cicles i aules específiques. f) La comissió elaborarà un informe de les seves actuacions que s'inclourà en la memòria anual.

Article 30 7. Coordinació de projectes d'innovació i formació a) Quan el centre tingui autoritzat algun projecte d'innovació educativa, l'equip docent interessat en el seu desenvolupament, determinarà una persona coordinadora d'aquest projecte. b) Aquests projectes d'innovació han de ser una resposta concreta a les necessitats de l'alumnat i seran incorporats a la programació general anual del centre. c) El coordinador de projectes d'innovació i formació serà el responsable de coordinar la seva elaboració, execució i avaluació, en col·laboració amb la prefectura d'estudis i de realitzar una memòria de les activitats desenvolupades en relació amb el projecte que coordina, la qual serà incorporada a la memòria anual del centre.

Article 31 8. Coordinació de serveis, i d'activitats complementàries i extraescolars.
44

C.P. Can Misses- Reglament d’organització i funcionament

8.1. Pla d'activitats complementàries i sortides escolars a) Anualment, el centre elaborarà el seu pla d'activitats complementàries i extraescolars que serà inclòs en la programació general anual. b) Les activitats no seran discriminatòries i tindran caràcter obligatori per a tot l'alumnat. Entre aquestes cap incloure les visites, els treballs de camp, les commemoracions i altres semblants. c) Les sortides escolars amb durada superior a un dia i que es realitzin fora del centre hauran de contar amb autorització del consell escolar i de l'administració educativa. La participació en aquestes és voluntària. d) Les activitats complementàries són impartides única i exclusivament, pel professorat del centre donades per monitors quan l'activitat així ho requereixi. e) Cadascuna de les activitats i sortides escolars originarà un expedient que quedarà en poder de la secretaria del centre f) Els pares, les mares o els tutors legals han d'autoritzar expressament la sortida del seu fill o filla per escrit. g) El centre ha de preveure les necessitats educatives del grup d'alumnes per a atendre-les prenent les mesures adequades i que cap d'ells quedi discriminat per qualsevol raó.

Article 32 8.2. Mestres acompanyants:

45

C.P. Can Misses- Reglament d’organització i funcionament

a) En les sortides, els acompanyants han de ser, com a mínim, dos i un d'ells mestre o mestra del centre. b) La relació d'alumnes/mestres i acompanyants per a les sortides s'ajustarà entorn a 10/1 per al segon cicle d'educació infantil; 15/1 per al primer i segon cicle d'educació primària, i 20/1 per al tercer cicle d'educació primària. Si en el grup es troba un alumne amb n.e.e. es ampliarà amb un mestre més o amb l’auxiliar educativo c) En sortides de durada superior a un dia, les relacions poden ajustar-se a un nombre menor d'alumnes. d) Despeses per desplaçament dels Mestres: Quan les despeses d'estada, manutenció i desplaçament dels mestres no estiguin cobertes pel pressupost de la pròpia activitat, es carregaran a les despeses ordinàries del col·legi en la quantia i forma que determini el consell escolar en cada cas. Aquests pagaments es realitzaran prèvia presentació dels justificants de la despesa corresponent.

Article 33
46

C.P. Can Misses- Reglament d’organització i funcionament

8.3. Activitats extraescolars. Utilització vespertina de les instal·lacions a) Tindran caràcter d'activitats extraescolars aquelles que, organitzades pel centre i recollides en la programació general anual, aprovada pel consell escolar, es realitzin fora de l'horari lectiu. La participació serà voluntària. b) La utilització del centre en horari vespertí, tindrà com objectiu la realització d'activitats educatives, culturals, esportives o altres de caràcter social, sempre que no contradiguin els objectius generals d'educació i respectin els principis democràtics de convivència. c) En el mes de setembre, les persones o institucions interessades en desenvolupar activitats extraescolars en el centre, es posaran en contacte amb la direcció per a sol·licitar informació i la necessària autorització per a utilitzar les instal·lacions del centre. A tal fi hauran de presentar a la direcció la programació de les activitats que es pretén desenvolupar. d) Tindrà preferència la utilització del centre per a realitzar activitats dirigides a nens o joves que suposin ampliació de l'oferta educativa. e) Quant a la utilització per part d'organismes, tindrà sempre prioritat les activitats que organitzi l'Ajuntament o institucions públiques en relació amb altres entitats o persones jurídiques. f) En la secretaria del centre figurarà un registre amb els expedients de tot el personal no funcionari (monitors, voluntaris educatius) responsable d'activitats extraescolars. g) La utilització de locals i instal·lacions podrà recaure en dependències tal com Biblioteca, aules i, si escau, instal·lacions esportives.

47

C.P. Can Misses- Reglament d’organització i funcionament

h) No podran utilitzar-se dependències reservades a tasques organitzatives i jurídic-administratives del professorat, o aquelles altres que per les seves especials condicions, no aconsellin la seva utilització per tercers. i) En tot moment la responsabilitat d'aquesta utilització recaurà en l'organisme o entitat que organitzi l'activitat, que estarà obligada a: • Extremar la vigilància del centre i el manteniment de les instal·lacions. • Assegurar el normal desenvolupament de les activitats. • Sufragar les despeses per desperfectes ocasionats. • Procurar que les instal·lacions quedin en perfecte estat per al seu ús immediat per part dels alumnes en les seves activitats escolars. • El no compliment de les normes podrà suposar com a conseqüència la denegació de l'autorització d'utilització de les instal·lacions en futures ocasions. j) Els alumnes podran utilitzar les instal·lacions per a la realització d'activitats extraescolars, en els termes prevists en la programació general anual del centre. k) Si l'activitat ha estat programada per l'Ajuntament, es suficient que aquest ho comuniqui amb la deguda antelació a la direcció del centre. l) Les percepcions econòmiques derivades de les activitats extraescolars no tindran caràcter lucratiu, i ja que són voluntàries per a l'alumnat, no podran contenir ensenyaments inclosos en la programació didàctica, ni podran ser objecte d'avaluació amb caràcter acadèmic

48

C.P. Can Misses- Reglament d’organització i funcionament

Article 34 8.4. Serveis Dintre dels serveis, es prioritzarà l'organització de l'obertura del centre fora de l'horari lectiu com extensió de la jornada (guarda d’infants). 8.4.1. Servei de guarda d’infants: Aquest servei té com a objectius: a) Facilitar a les famílies la compatibilitat dels seus horaris laborals i l'assistència dels seus fills al col·legi. b) Evitar que els nens es vegin obligats a estar en mans de terceres persones o sense tutela a primera hora del matí o en finalitzar la jornada escolar. c) En el cas d'Educació Infantil, afavorir la formació d'hàbits d'assistència regular a classe. Organització: a) Les activitats estaran planificades pel consell Escolar i organitzades a través de l'Associació de Pares i Mares. b) Aquestes activitats seran supervisades pel consell Escolar a través de la direcció del centre. c) Les activitats desenvolupades seran de tipus lúdic i cultural d) Les activitats es desenvoluparan en el gimnàs i, excepcionalment, en la biblioteca. e) L'horari serà de 8 a 9 hores tots els dies lectius. f) Les famílies podran contractar aquest servei a la secretaria del centre per a tot el curs, per mesos i dies solts.

49

C.P. Can Misses- Reglament d’organització i funcionament

g) Com a responsable de l'atenció directa als alumnes, l’AMYPA contractarà una persona voluntària educativa per a tot el curs, sempre sota la supervisió de la direcció del centre. 8.4.2. Servei de Menjador. Aquest servei té com a objectius bàsics: a) Cobrir les necessitats de les famílies que tenen incompatibilitat d’horari laboral amb el de l’escola. b) Desenvolupar i fomentar hàbits d’una alimentació sana i realitzada amb correcció. c) Afavorir el creixement personal i la integració social ja que el temps de menjador constitueix una oportunitat per a facilitar la convivència i el contacte amb els alumnes. Organització: Tot el referent a l’organització del servei de menjador es pot trobar en el document adient a aquest servei. Aquí farem un resum de les principals mesures organitzatives. a) La Comissió de Menjador estarà integrada pels següents membres:  El Director.  El Secretari.  L’encarregat del Servei de Menjador.

 Dos representants d’usuaris del servei de menjador.  Un representant dels pares i mares dels alumnes que usin el servei de menjador, proposats pel Consell Escolar. b) L’horari del menjador serà de 14 a 16 hores. El temps destinat a menjar serà de 14 a 15 hores. La resta del temps es dedicarà a realitzar diferents activitats.

50

C.P. Can Misses- Reglament d’organització i funcionament

c) Les famílies poden recollir els seus filles/es en dos torns horaris distints: a les 15 o a les 16 hores. d) La ràtio de monitors per grup d’alumnes és l’establerta per la normativa de 1 monitor per cada 15 alumnes d’Educació Infantil o fracció superior a 10, i 1 monitor per cada 25 alumnes de Primària a fracció superior a 15. En el cas d’alumnes amb necessitats educatives especials el Consell Escolar adequarà la ràtio en funció de les necessitats. e) Els monitors contractats pel centre com a personal col·laborador en l’atenció a l’alumnat en el servei de menjador tindran una sèrie de funcions que s’especifiquen al document pertinent. Un d’ells farà la funció de coordinador del servei. f) El preu dels serveis est``a especificat en el document del menjador i pot variar depenent del pressupost anual pel menjador. g) Les normes de convivència i les sancions en cas d’incomplir-les es poden trobar a l’esmentat document.

Article 35 8.5. El coordinador de serveis, d'activitats complementàries i extraescolares. a) El coordinador de serveis, i d'activitats complementàries i extraescolares serà designat pel director a proposta del Cap d'estudis, escoltat el claustre. b) Exercirà les seves funcions durant dos cursos acadèmics. c) Disposarà de tres hores lectives setmanals per al desenvolupament de les activitats que li corresponen. d) Actuarà sota la dependència directa del Cap d'estudis i en estreta col·laboració amb l'equip directiu.

51

C.P. Can Misses- Reglament d’organització i funcionament

e) Elaborarà el programa anual d'aquestes activitats, i per a això es tindran en compte les propostes dels equips de cicle, del professorat, dels pares i les mares, o tutors legals, del representant de la corporació local al consell escolar, i les orientacions del claustre i de la comissió de coordinació pedagògica. f) Programarà cadascuna de les activitats, i especificarà els seus objectius, responsables, moment i lloc de realització, repercussions econòmiques i forma de participació de l'alumnat. g) Proporcionarà als alumnes i a les famílies la informació relativa a les activitats del centre i fomentarà la seva participació en la planificació, execució i avaluació. h) Promourà i coordinarà les activitats culturals i esportives en col·laboració amb el claustre, la comissió de coordinació pedagògica, els equips de cicle i l’AMYPA, i el representant de la corporació local en el consell escolar. i) Coordinarà l'organització dels viatges d'estudis, dels intercanvis escolars i qualsevol tipus de viatges que es realitzin amb els alumnes. j) Distribuirà els recursos econòmics destinats a aquest efecte, procedents d'aportacions d'institucions, associacions o del mateix centre, amb l'aprovació prèvia del consell escolar. k) Elaborarà una memòria a final de curs amb avaluació de les activitats realitzades, que s'inclourà en la memòria de centre. l) Presentarà propostes a l'equip directiu per a la realització i intercanvi d'activitats amb els centres de l'entorn. m) Coordinarà, amb la xarxa de biblioteques del Consell, l'organització de la biblioteca del centre i potenciarà la seva utilització.
52

C.P. Can Misses- Reglament d’organització i funcionament

n) Vetllarà perquè les activitats complementàries i extraescolares programades siguin coherents amb els principis del projecte educatiu de centre. o) En el cas que les activitats extraescolares siguin gestionades per l'associació de pares i mares del centre, el coordinador serà el responsable de fer d'enllaç entre aquesta i el claustre per a garantir el compliment dels principis del projecte educatiu de centre i de la coordinació entre les activitats lectives i extraescolars.

53

C.P. Can Misses- Reglament d’organització i funcionament

Article 36 8.9. Coordinació de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) Organització a) L'aula d'informàtica disposarà d'un horari setmanal de sessions fixes per a cada grup d'alumnes exposat en la sala de professors. b) Aquells mestres/as que desitgin utilitzar-la en les hores que estigui lliure, es posaran en contacte amb el coordinador de TIC, amb la finalitat d'ajustar la utilització a l'horari de l'aula. c) El professorat que desitgi utilitzar recursos informàtics fora de l'aula, els sol·licitarà i retornarà al coordinador de TIC que registrarà el seu moviment. d) Els equips informàtics que es troben en despatxos o aules seran gestionats pels respectius tutors o responsables de les mateixes (direcció, secretaria, suport, biblioteca...), amb supervisió i assessoria del coordinador de TIC en els termes que es recullen en les seves funcions. e) El càrrec de coordinador/a de TIC serà adjudicat al començament de cada curs de la mateixa forma que els coordinadors de cicle. f) El coordinador de TIC disposarà de tres sessions setmanals per a realitzar les seves funcions. El coordinador o coordinadora a) Assessorarà a l'equip directiu i al claustre en tots els temes relatius a l'aplicació de les TIC en la pràctica docent, i també sobre les possibles millores o avaries dels mitjans tècnics.

54

C.P. Can Misses- Reglament d’organització i funcionament

b) Actuarà, per delegació de la direcció del centre, com a interlocutor entre el centre i les unitats corresponents de la Conselleria. c) Mantindrà l'activitat de la direcció del correu electrònic oficial del centre, en el domini de correu “educació.caib.es” d) Organitzarà l'horari de l'aula i coordinarà l'ús dels mitjans informàtics i de noves tecnologies, en col·laboració amb la prefectura d'estudis. e) Procurarà que els equips estiguin en el millor ús possible, donades les seves característiques. f) Instal·larà, configurarà i mantindrà en funcionament, en els equips informàtics del centre, les aplicacions que la Conselleria d'Educació i Cultura faciliti directament o per mitjà de recomanacions d'ús, i també eliminarà aquelles altres procedents de fonts no autoritzades, d'ús restringit o inconvenient. g) Assessorarà la secretaria del centre en la creació, manteniment i actualització de l'inventari de béns, les instal·lacions i els recursos materials assignats al programa d'ús de les TIC que es porti a terme en el centre. h) Identificarà, recollirà i sistematitzarà totes les dades que puguin constituir indicadors estadístics o elements descriptius o definidors de l'ús educatiu de les TIC. i) S'encarregarà de les tasques de renovació i actualització de les noves aplicacions del programa GESTIB (les primeres instal·lacions corresponen a la Conselleria). j) Serà l'interlocutor, conjuntament amb la secretària, amb els serveis tècnics de la Conselleria en totes aquelles operacions que afectin al manteniment de les taules que donen suport al GESTIB, o a la pròpia aplicació. k) Difondrà les possibilitats de l'aula entre el professorat.
55

C.P. Can Misses- Reglament d’organització i funcionament

l) Atendrà, dintre de les seves possibilitats horàries, al professorat que necessiti ajuda inicial en el maneig de programes, tant en l'aula com en l'ús i maneig de l'equip a la disposició del professorat. m) Coordinarà les aplicacions informàtiques en l'àmbit del centre. n) Proposarà a la comissió de recursos els projectes per a noves adquisicions d'equipament informàtic. o) Les hores de dedicació derivades de la coordinació del programa s'aplicaran a les tasques d'assessorament, configuració, manteniment i diagnostic que s'han esmentat. En el cas que es produís una acumulació de tasques pendents, l'ordre en que s'han d'atendre serà determinat pel Cap d'estudis o pel director, a proposta del coordinador i tenint en compte els criteris d'aquest.

Article 37 8.10. Coordinació de la biblioteca i normes de funcionament a) Haurà un mestre o mestres encarregats del funcionament general de la secció de Biblioteca triats entre els membres del claustre al principi de cada curs, el qual vetllarà per l'ordre i cura del material al seu càrrec, recollirà les propostes d'adquisició del nou material. b) Correspondrà a la bibliotecària contractada a través del AMYPA l'inventariat, catalogació i manteniment del registre de llibres, pel·lícules i material informàtic per a préstecs, propi de la biblioteca, així com procurar el correcte ordre i manteniment de les instalacions. c) A l'entrada de la Biblioteca cada nou curs escolar es posarà un cartell amb els horaris i normes generals de funcionament i les específiques per a aquest any.

56

C.P. Can Misses- Reglament d’organització i funcionament

d) L'horari d'obertura per a alumnes en horari lectiu, coincidirà amb el dels esbarjos. e) La biblioteca l'obre el conserge a les 9h i la tanca a les 14 h. Si és necessari fer alguna reunió en la mateixa i el conserge no hi és, l'obre la secretària. f) L'obertura per a ús públic en horari no lectiu serà de 17 a 19.30 hores de dilluns a divendres i de 10 a 12.30 hores, els dissabtes. En aquests períodes estarà atesa per la bibliotecària contractada a aquest efecte. g) Cada curs s'elaboraran els corresponents horaris perquè pugui ser usada pels diferents grups classe. h) Els alumnes no poden estar en la biblioteca sense la supervisió d'un professor responsable. i) Cada alumne/a necessitarà disposar d'un carnet personal vàlid per a préstec de llibres de la biblioteca. Aquest carnet podrà tramitar-se en la secretaria del centre prèvia presentació de la documentació necessària o a través de la bibliotecària. j) El professorat tindrà al seu ús un llibre de registre propi, a la fi d’agilitzar la gestió de préstecs per la seva tasca docent. k) El servei de préstecs es porta a terme en l'horari d'obertura de la biblioteca.

Tasques del coordinador o coordinadora: a) Tenir cura de l'organització, el manteniment i l'adequada utilització dels recursos documentals i de la biblioteca del centre.
57

C.P. Can Misses- Reglament d’organització i funcionament

b) Col·laborar en la promoció de la lectura com mitjà d'informació, entreteniment i oci. c) Assessorar en la compra de nous materials i fons per a la biblioteca. d) Coordinar el servei de biblioteca que ofereix el centre en horari lectiu i el qual s'ofereix en horari no lectiu com part de la xarxa de biblioteques del Consell Insular. e) Registrar i mantenir actualitzat el servei de préstecs que es realitza en horari lectiu.

58

C.P. Can Misses- Reglament d’organització i funcionament

CAPITULO IV RECURSOS HUMANS Article 38 1. Drets i deures del professorat Drets a) Rebre el pla d'acollida del professorat (PAP) propi del centre al començament del curs escolar. b) Participar activament en l'elaboració de la PGA aportant iniciatives. c) Exercir les funcions de docència d'acord amb els mètodes que consideri més adequats, sempre que estiguin d'acord amb el projecte educatiu i el projecte curricular del centre. Assistir a les reunions a les reunions tutorials amb les famílies a principi de curs, i posteriorment sempre que el tutor ho trobi convenient. d) Establir objectius, programes, textos, materials i procediments tècnics per a millorar la qualitat d'ensenyament. e) Disposar de mitjans materials i tècnics per a l'acompliment de la seva tasca. f) Intervenir activament en tota la problemàtica del centre expressant lliurement les seves opinions, amb objectivitat i amb el degut respecte a les persones. g) Organitzar activitats extraescolars en benefici dels alumnes, així com activitats de promoció cultural en col·laboració amb entitats veïnals i municipals i altres institucions, sempre que es conti amb l'aprovació del consell escolar.

59

C.P. Can Misses- Reglament d’organització i funcionament

Deures a) Cooperar amb la direcció i el claustre del centre en la planificació i execució de les seves activitats. b) Realitzar la programació de la seva tasca docent d'acord amb les directrius recollides en el PEC i en el PCC. c) Impartir el seu ensenyament amb el degut rigor científic i organitzant les classes de forma activa i participativa. d) Portar a terme una avaluació contínua i formativa dels seus alumnes i alumnes i realitzar les activitats de reforç que es precisin e) Realitzar les activitats d'avaluació conjuntament amb la resta de l'equip o equips docents dels quals formi part. f) ) Col·laborar amb els/as tutors/as en el disseny i desenvolupament de les adaptacions curriculars, si escau. g) Atendre i informar a les famílies respecte de l’evolució escolar de les àrees que imparteixin. h) Dur un registre sistemàtic dels progressos dels seus alumnes i alumnes, observant ítems de caràcter positiu concordes amb els criteris d'avaluació del cicle recollits en el PCC. i) Conèixer a l'alumnat i interessar-se pels seus problemes i informar als tutors dels alumnes sobre el comportament dels mateixos en les seves sessions de classe. j) Col·laborar amb els tutors en l'orientació i en la formació integral dels seus alumnes en els distints cicles escolars.

60

C.P. Can Misses- Reglament d’organització i funcionament

k) Tenir cura de la puntualitat en els alumnes i la pròpia al començament de cada jornada i realitzar els canvis de grup amb agilitat, evitant en tant que sigui possible que els alumnes/as romanguin sols a l'aula l) No absentar-se de les classes ni del recinte escolar sense haver informat prèviament al director o, en absència d'aquest, al Cap d'estudis. m) Justificar degudament les seves faltes d'assistència a classe. n) Substituir als companys/es absents sempre que calgui i segons el pla establert per la prefectura d'estudis en els criteris recollits en la PGA. o) Extremar el compliment de les normes ètiques que exigeix la seva funció educativa. Considerar el propi sistema de valors en funció del projecte educatiu propi del centre i oferir als alumnes un model de convivència democràtica i respectuosa. p) Acceptar els càrrecs acadèmics i docents o d'investigació per als quals el centre els proposi. q) Responsabilitzar-se dels recursos que li hagin estat assignats per la comunitat escolar per a la seva cura o la realització de la seva tasca docent. r) Tenir cura de que l'ocupació de mètodes en l'exercici de les seves funcions de docència i investigació no entrin en contradicció amb el recollit el PEC o en el PCC. s) Realitzar la vigilància dels esbarjos atenent a la ubicació i actuacions recomanables segons la zona assignada. t) Els representants de les diferents opcions sindicals podran comunicar-se amb el claustre segons convocatòria prèviament establerta amb el mateix, així com exposar la informació pertinent a la tasca professional dels docents en el lloc destinat a tal fi en el centre.
61

C.P. Can Misses- Reglament d’organització i funcionament

Article 39 2. Absentisme i justificació d'absències 2.1. Assistència a classe dels mestres: L'horari, les absències i els permisos corresponents al personal docent es regiran pel disposat en la legislació vigent. 2.2. Sol·licitud de permisos i llicències per a absentar-se del centre: a) Els docents que necessitin permís per a absentar-se del centre, ho sol·licitaran a la direcció amb una antelació de 48 hores. En cas de situacions imprevisibles avisaran al més aviat possible a la direcció. b) En qualsevol cas emplenaran l'imprès que als efectes existeix a la secretaria del centre. c) Així mateix, hauran de deixar programades les activitats a desenvolupar pels alumnes durant la seva absència en la prefectura d'estudis per a possibilitar que els professors substituts puguin desenvolupar les activitats docents corresponents amb l'alumnat. d) La direcció del centre autoritzarà com a màxim 3 absències de professors previsibles per a un mateix dia, procurant que aquestes no coincideixin en l'etapa d'Ed. Infantil ni en el mateix cicle d'Ed. Primària.

2.3. Justificació i comunicació al Departament d'Inspecció a) Els mestres que s'absentin presentaran a la direcció del centre els corresponents justificants. b) El part de faltes i absències serà enviat al Departament d'Inspecció abans del dia deu de cada mes, prèvia exposició al taulell de la Sala de Professors, a efecte de comprovar la seva correcció.
62

C.P. Can Misses- Reglament d’organització i funcionament

2.4. Exposició en el tauler d'anuncis. Els parts mensuals de faltes quedaran exposats a la Sala de Professors.

2.5. Substitucions. a) Es confeccionarà un horari setmanal en el qual s'estableixin les possibilitats de personal disponible per a realitzar substitucions en cada sessió, tenint en compte les hores disponibles. b) El Cap d'estudis encarregarà la substitució dels mestres absents, procurant la millor atenció dels alumnes. Per a això, aplicarà els següents criteris preferents:

1. El professor/a que estigui en la seua hora de programació. 2. El professor/a que estigui en la seua hora de coordinació d’un servei. 3. El professor/a que estigui en la seua hora de coordinació de cicle. 4. El professor/a que estigui realitzant un suport dins del mateix cicle. 5. El professor/a que estigui realitzant un suport en un altre cicle. 6. L’equip directiu, seguint aquest ordre: cap d’estudis, direcció, secretària. 7. En E. Infantil, substituirà una de les mestres de suport. Si aquestes no estiguessin disponibles per qualsevol motiu, se seguirien els criteris abans esmentats.

63

C.P. Can Misses- Reglament d’organització i funcionament

Article 40 3. Drets i deures dels pares i mares en relació amb el Centre 3.1. Drets: a) Participar en la gestió del centre a través dels seus òrgans de representació. b) Ser informats periòdicament sobre els detalls del procés educatiu dels seus fills. c) Participar i col·laborar amb els professors en el projecte educatiu del centre. d) Participar en les activitats complementàries del centre coordinadament amb el tutor o la tutora dels seus fills. e) Ser escoltats en qualsevol situació conflictiva que afecti als seus fills

3.2. Deures: a) Oferir als seus fills i filles un model de conducta coherent amb el projecte educatiu de centre. b) Conèixer als seus fills i estimular el seu procés d'aprenentatge. c) Deixar al centre i recollir del mateix amb puntualitat els seus fills. En el cas que no ho poguessin fer així, poden utilitzar regular o esporàdicament, segons les seves necessitats, el servei de guarda d’infants de 8 a 9 hores o el servei de menjador de 14 a 16 hores, complint les normes d’aquests dos serveis. En els casos en què les famílies incompleixin sistemàticament les normes de puntualitat, en les entrades i sortides, s’aplicaran els protocols d’actuació establerts pel centre: 1. Comunicació amb les famílies. 2. En els cas de no localitzar-los, comunicació amb la Policia.
64

C.P. Can Misses- Reglament d’organització i funcionament

3. Derivació als Serveis Socials, quan aquesta circumstància es repeteix tres vegades.

d) Esperar als seus fills i filles en les portes del recinte escolar, a la zona assignada a cada grup d'alumnes, evitant envair el vestíbul i les galeries del col·legi (excepte en situacions climatològiques adverses). e) Els pares i mares dels/les alumnes d'Ed. Infantil i primer curs de Primària podran acompanyar-los fins a les seves zones de reunió en els patis i recollirlos en elles, directament per l'exterior de l'edifici escolar. f) Tenir cura de que els seus fills/as portin el reforç alimentici segons les indicacions del tutor, conseqüent amb el projecte d'higiene i salut del centre, i acudeixin a classe degudament endreçats g) Procurar que els seus fills i filles tinguin el material necessari per a realitzar les seves tasques d'aprenentatge. h) Comunicar al centre, en cas de malaltia infecto- contagiosa els seus fills, a la fi de que el centre adopti les mesures sanitàries oportunes. i) Acudir al Centre quan siguin convocats per la tutoria, la direcció, la prefectura d'estudis o la secretaria. j) Justificar degudament i per escrit en el model que els facilitarà el centre, les faltes d'assistència o de puntualitat dels seus fills i filles. k) Respectar l'horari de classes no interrompent les mateixes amb assumptes privats, exceptuant casos d'urgència.

65

C.P. Can Misses- Reglament d’organització i funcionament

l) Assistir a les reunions tutoriales i informatives que el centre o les tutories convoquin per a proporcionar-los un major coneixement sobre el procés d'aprenentatge dels seus fills i filles. m) L'Associació de Mares i Pares podrà reunir-se en les dependències del centre que tenen assignades sempre que no pertorbin el normal desenvolupament de les activitats docents, i en unes altres que els siguin necessàries prèvia sol·licitud a la direcció. n) Assumir els plantejaments recollits en els documents aprovats pel consell escolar del centre. o) Vetllar pel bon funcionament del Centre.

Article 41 4. Del personal no docent El personal no docent forma part de la comunitat educativa i facilita el desenvolupament de l'ensenyament mitjançant l'exercici de la seva activitat professional. Són no docents el personal laboral i el personal de serveis.

Article 42 4.1. Personal laboral: a) Estirà compost per els tècnics auxiliars educatius. Segons el nombre d'alumnes amb necessitats educatives especials, podrà augmentar o disminuir la composició del personal laboral. Aquest personal el contracta la Conselleria d'Educació i Cultura o l'Ajuntament.
66

C.P. Can Misses- Reglament d’organització i funcionament

b) Les seves competències venen regulades pels seus respectius contractes i la supervisió d’aquestes correspon a la Direcció.

Article 43 4.2. Personal de serveis Personal de serveis contractat per l'Ajuntament, és aquell que té per funcions la cura, custòdia o neteja de l'edifici i instal·lacions, cooperar amb l'ordre intern, realitzar gestions internes o externes que li encomani el director o, per delegació el secretari. Pertanyen a aquest grup: • El conserge i el personal encarregat de la neteja

Article 44 4.2.1. Conserge o Oficial de Col·legis Públics La seva activitat i horari es regeixen pel reglament propi de la seva funció, sempre adaptats a les necessitats del Centre, destacant de manera especial les següents tasques: a) Ser dipositari i responsable de les claus del centre. b) Col·laborar en el control de les entrades i sortides dels alumnes i visites en el centre. c) Custodiar l'edifici, material, màquines i mobiliari del centre. d) Col·laborar dins de les dependències del centre en els trasllats de material, mobiliari i estris que fossin necessaris. i) Administrar el dipòsit de material.
67

C.P. Can Misses- Reglament d’organització i funcionament

f) Recepció i repartiment de correspondència, documents i objectes. g) Responsable de tots els elements elèctrics, tèrmics, de so, mecànics, etc., mantenint-los en bon estat. h) S'ocuparà particularment de l'encès, neteja i manteniment de la calefacció. i) Serà responsable de la farmaciola i dels primers auxilis. j) S'encarregarà del control i maneig de màquines d'oficina, fotocopiadores, multicopistes, etc. k) Realitzarà en l'exterior i interior del Centre les gestions que se li encomanin pel director, el secretari o persones autoritzades per a això. l) Indicarà amb els senyals establerts a aquest efecte, el començament, esbarjos i final de les classes, així com les emergències i qualsevol altre tipus d'acte col·lectiu. m) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada pel director, dintre de les seves competències.

Article 45 4.2.2. Personal encarregat de la neteja a) Complir amb l'horari de treball establert. b) Mantenir netes les instal·lacions interiors i accessos del centre. c) Treure a l'exterior les escombraries recollides. d) Comunicar a la Direcció del centre els incidents derivades de la seva tasca , que pugessin produir-se durant el temps de la seva permanència al Centre.

68

C.P. Can Misses- Reglament d’organització i funcionament

e) Tenir cura de que no resti al a l’abast dels nens productes de neteja que puguin suposar un risc per la seva salut . f) La custodia de les claus del centre és sòls per el seu ús professional.

69

C.P. Can Misses- Reglament d’organització i funcionament

CAPÍTOL V CONVIVÈNCIA I REGIMEN DISCIPLINARI Article 46 1. Drets i deures dels alumnes i alumnes El Reial decret 732/1995, de 5 de maig, conté la normativa reguladora bàsica per la qual es regulen els drets i deures dels alumnes i alumnes en les Escoles d'Educació Infantil i dels Col·legis d'Educació Primària. Article 47 2. Convivència a) Els alumnes i alumnes del centre hauran de manifestar actituds i hàbits de convivència i respecte mutu. b) Respectar els drets i llibertats de les persones i exercint la tolerància en les seves relacions amb elles. c) Aprofitar positivament el lloc escolar que la societat ha posat a la seva disposició, responsabilitzant-se de les seves tasques d'aprenentatge en la mesura que la seva edat i desenvolupament li ho permetin. d) Participar juntament amb el seu grup en l'elaboració de les normes de la seva aula i comprometre's a acceptar aquelles que el grup en el seu conjunt aprovi. e) Els alumnes tindran els mòbils desconnectats durant els períodes de classe..

70

C.P. Can Misses- Reglament d’organització i funcionament

f) Assumir les conseqüències i acceptar les sancions que l'incompliment de les normes de convivència li derivin. Article 48 3. Entrades i sortides a) Una vegada que soni la sirena, els alumnes i alumnes es reuniran en la zona del pati que els hagi estat assignada i entraran amb els seus respectius tutors/as. Cas que algun grup es trobi en aquest moment sense tutor/a, el/la tutor/a de el grup paral·lel cuidarà que els alumnes entrin en les seves aules i donarà avís a la Cap d’Estudis per que organitzi la substitució del mateix. b) Els/as alumnes que arribin tard podran entrar per la porta principal, i justificaran degudament el retard al seu tutor/a . c) Quan una alumna o un alumne hagi d'abandonar el Centre en horari lectiu, haurà de demanar permís a el tutor o tutora mitjançant un escrit o informació directa dels pares i sols ho farà en companya d’un adult responsable. d) En totes les sortides en grup es respectarà el recorregut que li hagi estat assignat a aquest grup en el Pla d’Evacuació del Centre, a fi de reforçar-lo. e) En dies de pluja es permetrà que els alumnes surtin per la porta principal per a evitar, en la mesura del possible, el remullar-se. Article 49 4 . Esbarjos

71

C.P. Can Misses- Reglament d’organització i funcionament

a) A l'esbarjo es sortirà en filera amb el professor/a procurant fer-ho sense córrer ni cridar fins a la zona assignada per a cada grup d'alumnes. b) Les classes han de romandre tancades o amb un mestre durant l'esbarjo En dies de pluja els alumnes romandran en les seves aules durant el període d'esbarjo, acompanyats per els seus tutors/es amb la col·laboració de la resta del professorat. c) Accidents: El mestre o mestra de vigilància en la zona on es produeixi l'incident atendrà al nen i se li durà a la infermeria, on se li prestarà l'assistència que precisi, la qual es registrarà en el llibre d'incidències corresponent. En cas de sospitar gravetat en la lesió, s'avisa al tutor o tutora perquè el/la dugui a l'hospital i avisi a la seva família per telèfon, informant de l'existència d'un part d'accidents, per si suposés per a ells algun cost addicional. d) Els conflictes específics de baralles, agressions verbals, humiliacions, persecucions, queixes per abusos (en cap cas es permetrà que els majors abusin dels més petits) i accions perilloses per a l'alumnat, tant en jocs lliures com en els reglamentats el /la professor/a de torn haurà d’intervenir i resoldre'ls, valorant el grau d'importància de les accions. e) La mestra o mestre de torn haurà així mateix d’intervenir en els casos que s'usin inadequadament les instal·lacions o es realitzin activitats que puguin deteriorar l'edifici. f) També davant aquelles accions que suposin un exemple negatiu o que transgredin les normes de convivència o d'educació (gestos i expressions obscenes, fumar, jocs inadequats, ...)
72

C.P. Can Misses- Reglament d’organització i funcionament

g) I davant la necessària formació d'hàbits adequats de neteja, higiene i utilització dels serveis, tal com: • Higiene: Prendre el menjar sense posar en risc la salut. Els alumnes no entraran, per tant, amb l'entrepà al WC. • Neteja: els mestres de torn de vigilància tindran cura de que els papers i restes d'entrepà es dipositin en les papereres. • Serveis: S'utilitzaran les fonts del pati. Els alumnes entraran només al servei de l'interior amb permís dels mestres i només al de la 1ª planta o a l'exterior de la pista de voleibol. h) Conseqüències: En els casos de raonable gravetat i per a resoldre els conflictes i l'incompliment de les normes, les sancions aniran des de l'avís verbal, recollir els papers i deixalles i dur-los a la paperera, suspendre les seves activitats lúdiques mentre es menja l'entrepà, fins a l'amonestació, sanció escrita o la realització de tasques de reparació de danys durant l'esbarjo. i) S'avisarà al tutor dels incidents relacionats amb els seus alumnes i quedarà constància en el llibre d'incidències si la seva gravetat ho requereix. Article 50 4. Tasques per a casa (deures) Quan el professorat recomani com a convenient treball per a casa, aquest serà entès sota un dels aspectes següents:

73

C.P. Can Misses- Reglament d’organització i funcionament

• Com a mig per a adquirir hàbits i tècniques d'estudi personal i independent i d'organització del temps a casa segons el PAT del seu Cicle. • Per a afavorir la realització d'activitats d'investigació i recerca de la informació en la comunitat local i en els mitjans de comunicació. • Per a completar els treballs iniciats en l'aula i que pel seu peculiar ritme de treball no hagi pogut finalitzar en horari lectiu. • La no realització de les tasques per a casa no deu anar acompanyat d'un càstig a l'alumne, sinó de mesures de reforç per a la seva execució.

Article 51 5. Règim disciplinari. Faltes i sancions 5.1. Conductes contràries a les normes de convivència. Les conductes contràries a les normes de convivència o greument perjudicials per a aquesta en el centre que es recullen en el present capítol, quedaran sotmeses a l'estipulat pel r. D.732/1995, de 5 de maig, articles 41 i següents. 5.2. Registre de faltes.

74

C.P. Can Misses- Reglament d’organització i funcionament

Cada tutor durà un registre dels problemes de convivència i de les faltes de disciplina dels seus alumnes que quedarà reflectit en les observacions de l'informe trimestral a les famílies. 5.3. Correccions a les conductes contràries a les normes de convivència a) Les conductes greument perjudicials per a la convivència del centre no podran corregir-se sense la prèvia instrucció d'un expedient, que, després de la recollida de la necessària informació, acordi el Director del Centre, bé per pròpia iniciativa o bé a proposta del Consell Escolar. b) Les conductes contràries a les normes de convivència en el Centre podran ser corregides segons es recull en l'article 48 del RD 732/1995: • Amonestació privada o per escrit. • Compareixença immediata davant el director, quan la situació d'indisciplina o la gravetat del fet així ho requereixin. • Realització de treballs específics en horari no lectiu segons determini la Comissió Permanent. • També podran imposar-se sancions durant el període d'esbarjo, per a realitzarles en la classe o fora d'ella, sempre sota l'atenció i vigilància del mestre. • Realització de tasques que contribueixin a la millora i desenvolupament de les activitats del centre o, si és procedent, dirigides a reparar el dany causat a les instal·lacions o al material del centre o a les pertinences d'altres membres de la comunitat educativa. De tot això s'informarà als pares.

75

C.P. Can Misses- Reglament d’organització i funcionament

• Suspensió del dret a participar en les activitats extraescolares i complementàries del centre. Abans de prendre aquesta decisió serà preceptiu informar als pares, preferentment mitjançant entrevista personal. • Canvi de grup de l'alumne per un termini màxim d'una setmana. Aquesta decisió es prendrà després de realitzar una entrevista amb els pares. • Suspensió del dret d'assistència a determinades classes per un termini màxim de tres dies lectius. • Suspensió del dret d'assistència al centre per un termini màxim de tres dies lectius. • Durant el temps que duri la suspensió en ambdós supòsits, l'alumne haurà realitzar els deures o treballs que es determinin per a evitar la interrupció en el procés formatiu. La realització d'aquests treballs serà de caràcter obligatori per a l'alumne/a. Els treballs realitzats seran recollits per cadascun dels mestres implicats. En cas de no ser lliurats degudament realitzats, es comunicarà als pares l'actitud del seu fill/a • En cap cas l'alumne serà expulsat fora de l'aula, als passadissos, sense vigilància directa d'un mestre. 5.4. Òrgans competents per a imposar les correccions a) Els mestres del centre, escoltat l'alumne, en els casos de faltes contràries a la convivència, adonant al tutor o al director, segons correspongui.

76

C.P. Can Misses- Reglament d’organització i funcionament

b) El director, escoltat l'alumne i el seu mestre tutor, en les correccions de faltes greument perjudicials per a la convivència en el centre i, quan ho consideri necessari, amb l'assessorament de la comissió permanent. c) El director prendrà la decisió per a sancionar faltes greument perjudicials, després d'escoltar als representants legals de l'alumne, en una compareixença de la qual aixecarà acta el secretari del centre.

Article 52 5.5. Procediment per a la tramitació dels expedients disciplinaris. La instrucció de l'expedient disciplinari es regirà pel disposat en el RD 732/1995, de 5 de Maig, Art. 54, 55 i 56, amb els següents aclariments: a) Serà instruït per un mestre/mestra del centre, designat pel director, seguint els següents criteris: • Que no pertanyi al consell escolar • Que no estigui implicat d'alguna manera en els fets que s'imputen. • Si pot ser, que no sigui mestre del propi alumne. b) La incoació de l'expedient es comunicarà als pares de l'alumne i al Servei d'Inspecció Educativa, indicant el nom del mestre/a encarregat de la seva instrucció. Article 53
77

C.P. Can Misses- Reglament d’organització i funcionament

5.6. Prescripció de les faltes. a) Les conductes contràries a les normes de convivència en el Centre prescriuran en el termini d'un mes contat a partir de la data de la seva comissió. b) Les conductes greument perjudicials per a la convivència prescriuran en el termini de quatre mesos, contats a partir de la data de la seva comissió. Les correccions imposades com a conseqüència d'aquestes conductes prescriuran, en ambdós casos, a la finalització del curs escolar.

78

C.P. Can Misses- Reglament d’organització i funcionament

CAPITULO VI RECURSOS FUNCIONALS 1. Relacions entre els sectors de la comunitat educativa

Article 54 1.1. Informació a mestres, pares i alumnes sobre el projecte educatiu del centre i sobre el reglament d'organització i funcionament interns a) Es lliurarà un exemplar d'ambdós documents als membres del consell escolar una vegada aprovat el seu contingut. b) Així mateix, tot el professorat tindrà una còpia dels mateixos. c) El professorat de nova incorporació al claustre, rebrà una còpia del PEC contenint Reglament al començament de cada curs. d) La publicació dels continguts més rellevants d'aquests documents, una vegada conclòs el tràmit de la seva aprovació, es realitzarà, al principi de cada curs escolar, amb el lliurament a tots els pares dels alumnes, d'una circular amb un resum dels mateixos. e) A les famílies que es vagin incorporant a la comunitat educativa, se'ls farà lliurament d'aquest resum en el moment de realitzar la matrícula. f) Amb la finalitat de facilitar la comprensió del document, en la secretaria del centre existiran còpies d'aquests documents en les dues llengües oficials, català i castellà.

79

C.P. Can Misses- Reglament d’organització i funcionament

Article 55 1.2. Tutoria d'alumnes. a) Cada grup d'alumnes tindrà un mestre- tutor, les funcions del qual es recullen en l'article 24 del present document. b) En els horaris dels grups s'especificarà una hora setmanal destinada al compliment del Pla d'Acció Tutorial, c) Al començament del curs la comissió de coordinació pedagògica del centre definirà les pautes necessàries per a la contextualització en el curs escolar del Pla d'Acció Tutorial, les quals s'incorporaran a la programació general anual del mateix. Aquestes pautes inclouran la programació de les sessions de tutoria per a tot el curs, l'horari setmanal d'atenció a pares, el calendari d'avaluacions i de reunions tutoriales amb les famílies. Una vegada consensuat en els cicles, s'integrarà en la P.G.A. per a la seva aprovació pel claustre.

1.2.1. Relacions del tutor amb les famílies. a) Reunió al començament del curs. El mestre- tutor celebrarà la primera reunió amb el conjunt de pares i mares en la primera quinzena d'octubre. En la mateixa, es podran tractar els següents temes: • Presentació dels mestres del grup d'alumnes. • Horari de l'aula. • Horari i calendari d'entrevistes amb les famílies. • Informació sobre el PEC i les normes de funcionament.

80

C.P. Can Misses- Reglament d’organització i funcionament

• Objectius bàsics d'aprenentatge per al curs i trimestre • Assistència, puntualitat i higiene. • Normes de convivència. • Hàbits d'estudi. • Criteris d'avaluació, recuperació i promoció. • Activitats complementàries i extraescolares • Altres, a criteri del tutor. b) Horari d'atenció a les famílies. En els horaris individuals dels docents s'inclourà una hora complementària setmanal per a l'atenció als pares. Aquesta hora, que serà la mateixa per a tot el Centre, es fixarà al començament de cada curs. S'evitarà l'atenció als pares o mares durant les classes, remetent-los a l'horari destinat a tal fi. c) Relació de pares i mares amb els mestres especialistes del grup. Els pares dels alumnes podran entrevistar-se amb els mestres especialistes, prèvia comunicació al tutor que fixarà el dia i l'hora per a tal fi. L'especialista informarà al tutor del contingut de l'entrevista. d) Llibre de visites. Totes les visites realitzades per les famílies quedaran reflectides en el llibre de visites de la classe segons el model del centre. Al final de curs quedarà arxivat al calaix dels expedients de cada curs, a la secretaria del centre. e) Comunicació dels resultats de les avaluacions. Els mestres tutors informaran a les famílies sobre el procés d'avaluació contínua dels seus fills. Aquests informes es realitzaran tres vegades a l'any, en els períodes següents:
81

C.P. Can Misses- Reglament d’organització i funcionament

• 1r. Abans de les vacances de Nadal. • 2n. Abans de les vacances de Setmana Santa. • 3r. Al finalitzar el curs. f) Els informes es lliuraran als pares, mares o representants legals dels alumnes en entrevista personal. Aquesta entrevista es realitzarà l'últim dia lectiu del primer i segon trimestre i al juny, en una jornada posterior a la finalització de les classes pels alumnes, la qual es determinarà segons el calendari anual. g) Els informes d'avaluació seran signats pels pares i retornats al tutor, excepte al final del curs, que quedaran en poder de les famílies. h) Consulta de les proves d'avaluació. Els pares/ mares i els alumnes tindran accés a les proves d'avaluació, prèvia petició al mestre corresponent, qui els rebrà en el seu horari de visita de pares. Aquests ha de tenir present que els resultats de les proves escrites són només un aspecte en el procés continu d'avaluació dels aprenentatges de l'alumnat.

1.2.2. Reclamacions a) Dels alumnes. Les reclamacions que els alumnes desitgin realitzar sobre qualsevol mestre especialista les canalitzarà a través del seu mestre- tutor. En cas que aquestes reclamacions afectessin al tutor, els alumnes les dirigiran al Cap d'estudis, qui les resoldrà prèvia audiència de l'interessat. b) Dels pares. Quan existeixi algun tipus de reclamació relativa a un docent, els pares hauran de dirigir-se en primer lloc al mestre afectat a travers del tutor, a fi de conèixer totes les circumstàncies del fet. Si no fos suficient, els pares ho

82

C.P. Can Misses- Reglament d’organització i funcionament

posaran en coneixement de la direcció, que resoldrà sempre prèvia audiència del mestre interessat.

Article 56 2. Exempcions de llengua catalana a) L'exempció d'avaluació de llengua catalana podrà ser sol·licitada presentant una instància de sol·licitud degudament emplenada, a la secretaria del centre pel pare, mare o tutor legal de l'alumne i en els termes definits per l'Ordre del dia 29 d'abril de 1988, de regulació de l'exempció de la llengua i la literatura catalanes. b) La Direcció general de l'Administració Educativa remetrà la resolució pertinent al centre i a la persona interessada. c) El centre informarà a la família o als tutors legals de l'alumne que desitgi acollir-se a l'exempció, de la durada màxima de l'autorització, incloent les possibles pròrrogues, del projecte lingüístic del centre i de les àrees que s'imparteixen en llengua catalana, com també del fet que només eximeix de l'avaluació, però no de l'assistència a les classes. d) L'exempció d'avaluació de la llengua catalana no suposa en cap cas l'exempció d'assistència a classe d'aquest àrea, ni comporta el dret a no rebre tot l'ensenyament en llengua catalana.

Article 57
83

C.P. Can Misses- Reglament d’organització i funcionament

4 . Elecció de la formació religiosa i moral a) La decisió de rebre o no les classes de formació religiosa serà decidida pels pares dels alumnes en realitzar la matrícula o al començament del curs escolar.

b) En el primer cas aquesta decisió constarà en l'imprès de matrícula i en el cas de canviar aquesta opció al llarg de l'escolarització de l'alumne, la decisió es farà constar per escrit signat pel tutor legal del nen al director del centre. c) Aquesta circumstància es farà constar en l'expedient i altres documents de l'alumne.

Article 58 4. Relacions amb l'A.M.I.P.A . a) En el nostre Centre existeix una Associació de Pares i Mares legalment constituïda amb la qual es mantenen relacions de col·laboració quant a la gestió de la Biblioteca (Xarxa de Biblioteques del Consell Insular), organització d'excursions, activitats extraescolares, culturals, esportives i de serveis (guarda d’infants) destinades als membres de la comunitat educativa. b) La seva Junta Directiva es reuneix al Centre per a tractar temes i promoure activitats en un local designat a tal fi. c) L’AMIPA canalitza les seves propostes a travers de reunions amb l'equip directiu o per mitjà dels seus representants al consell escolar.

84

C.P. Can Misses- Reglament d’organització i funcionament

d) L'equip directiu i els tutors col·laboren amb ella en la difusió de les seves activitats i comunicats a les famílies.

Article 59 5 . Pla d'emergència i evacuació del centre a) L'equip directiu del centre és el responsable d'impulsar els plans de seguretat i emergència del centre, responsabilitzant-se de l'execució periòdica dels simulacres d'evacuació i d'avaluar les seves incidències. b) Durant el curs escolar es realitzaran tres simulacres d'evacuació de l'alumnat, un per trimestre. D'un d'ells s'enviarà comunicació del dia i l'hora a la Secretaria general de la Conselleria d'Educació i Cultura c) El senyal d'alarma serà de tres tocs de sirena consecutius i de llarga durada.


d) Normes d'actuació en sentir el senyal d'alarma: • Tot el personal abandonarà el seu lloc habitual immediatament, prenent les precaucions oportunes es desplaçarà al lloc preestablert que li correspongui.
85

C.P. Can Misses- Reglament d’organització i funcionament

• Els especialistes que no tinguin al seu càrrec un grup d'alumnes en aquest moment, se situaran en els llocs assignats de les escales de cada planta canalitzant els fluxes d'evacuació. • Es donarà preferència en l'evacuació a les plantes immediatament superiors a la de localització del sinistre. • S'actuarà amb serenitat i calma, tranquil·litzant als alumnes. • S'ajudarà a les persones menys capacitades sense abandonar el lloc assignat. • Cada mestre/a controla la sortida del grup amb el qual es troba, després de comprovar que no queda ningú en la sala, tanca la porta. • Cada grup d'alumnes abandona l'edifici per l'escala i porta que té assignada i amb el seu professor, es quedarà al costat del reixat, el més allunyat possible de l'edifici: o Infantils (3, 4 i 5 anys), per la porta de la seva classe al pati. • 1r i 2n per la seva porta habitual es dirigeixen al fons de la pista. • 3r i 4t per l'escala enfront de 3º i la seva porta habitual al fons de pista de voleibol. • 5é i 6é, per l'escala enfront de 5é i porta habitual al fons de la pista gran. • Els mestres abandonaran l'edifici després dels alumnes, utilitzant les vies d'evacuació. • S'aniran tancant les portes, sense clau, després de comprovar que no queda ningú darrere.

86

C.P. Can Misses- Reglament d’organització i funcionament

• En el cas de les aules de plàstica, llengües i suport, el professor del fons (PL) sortirà l'últim i els de davant (llengües o suport) orientaran als alumnes cap a l'escala enfront de 5é, per l'escala de sortida habitual des d'aquesta planta. • Els grups que estiguin en el laboratori o audiovisuals sortiran per la porta més pròxima al pati. • El grup que estigui a l'aula de música surt directament al pati d'infantil. • El grup de l'aula d'informàtica surt cap a la porta principal del col·legi. • La Cap d'estudis tanca el seu despatx i revisa que les àrees de la planta superior i els serveis de la primera planta queden desallotjats i tancats. • La Directora tanca el seu despatx i revisa la sala de professors, la infermeria, Sala de professors, i per l'exterior, la ludoteca • La secretària avisarà a la Policia i als Bombers, tancarà el seu despatx després d'haver revisat l'arxiu. • El conserge talla el corrent elèctric del quadre de control i revisa el gimnàs, la biblioteca, els aseos de les plantes inferiors, el laboratori i l'aula d'audiovisuals. • El retorn a l'aula s'efectuarà pel mateix camí seguit al sortir. • La directora avisarà a l'empresa de seguretat i connectarà de nou l'alarma del centre. • La secretària tindrà cura de que els extintors siguin revisats regularment per l'empresa responsable.

87

C.P. Can Misses- Reglament d’organització i funcionament

CAPITULO VII AVALUACIÓ I SISTEMES DE RECUPERACIÓ Article 60 1. Garantia d'una avaluació objectiva. Mecanismes de l'avaluació Per a garantir que el rendiment escolar dels alumnes i alumnes d'Educació Infantil i Educació Primària, serà avaluat conforme a uns criteris objectius, el procediment per a l'avaluació i recuperació s'atindrà als següents criteris: a) L'avaluació en el centre serà contínua i tindrà un marcat caràcter formatiu. Es desenvoluparà de forma sistemàtica al llarg de cada cicle i valorarà objectivament a l'alumne de forma global. b) Aquest procés implica la realització d'una avaluació inicial de l'alumne al començament de cada curs o en la nova incorporació a un grup classe, per a determinar el seu nivell de competència curricular, estil i ritme d'aprenentatge, grau d'interacció amb el grup i possibles dificultats que presenta. c) Els resultats del diagnòstic inicial serà el punt de partida per al disseny del programa de recuperació dels alumnes amb dificultats d'aprenentatge. d) El professorat donarà a conèixer a priori als nens els objectius principals a assolir a cada moment que s'avalua i lliurarà les proves escrites als alumnes després de corregides, per a una posterior revisió en comú.

88

C.P. Can Misses- Reglament d’organització i funcionament

e) Cada tutor durà un registre de dades dels alumnes sobre la seva situació personal i d'aprenentatge f) Cada trimestre, el mestre tutor dedicarà una jornada a realitzar entrevistes individuals amb els pares/mares per a lliurar-los el butlletí de notes i informar-los sobre el rendiment dels seus fills, faltes d'assistència i mesures de reforç educatiu, si fos el cas, que s'han pres per a ajudar a l'alumne en el seu procés d'aprenentatge. g) Així mateix, realitzarà, al finalitzar el segon cicle d'Ed. Infantil i la etapa de Primària, un informe individual detallat sobre el grau de desenvolupament assolit per l'alumne en relació a les capacitats expressades en els objectius generals de cadascuna d'elles.

Article 61 2. Sessions d'avaluació. Criteris generals a) Les sessions d'avaluació seran convocades pel Cap d'estudis segons el calendari inclòs en la programació general anual. b) Cada tutor exercirà la funció de coordinador de l'equip docent en l'avaluació del seu grup d'alumnes. c) Tenen caràcter obligatori per a tots els mestres que imparteixin classe al nivell que s’avaluarà. d) Prèviament s'hauran lliurat les notes als tutors corresponents amb la finalitat de dedicar el temps de la sessió d'avaluació a debatre els temes propis d'avaluació.
89

C.P. Can Misses- Reglament d’organització i funcionament

h) Al finalitzar cada trimestre es portaran a terme dues sessions d'avaluació per nivell. La primera per a avaluar als alumnes que presenten necessitats educatives especials, i la segona per a determinar el rendiment acadèmic de l'alumnat en les diferents àrees curriculars. i) Els aspectes a tractar en les sessions d'avaluació faran referència a la valoració dels resultats, anàlisi del grup, casos particulars analitzats i mesures adoptades, i valoració de la pràctica docent. j) Els resultats de l'avaluació de l'alumnat amb n.e.e. quedaran reflectits trimestralment en un informe que l'equip de suport farà arribar al tutor i que constarà en l'expedient de l'alumne. i) Després de cada sessió d'avaluació els tutors realitzaran l'acta corresponent i quedarà inclosa en el llibre d'actes del seu cicle. f) L'acta de l'avaluació final de cicle serà lliurada en secretaria pels tutors corresponents, segons el model oficial del DOC.

Article 62 3. Criteris per a l'atenció d'alumnes amb necessitats educatives especials i/o de reforç educatiu a) Els alumnes amb n.e.e. o que necessitin un reforç educatiu per a arribar a els objectius que es pretenen, rebran una atenció directa per part d'un especialista de l'equip de suport (especialista en AL en PT o en AD) que treballarà,

90

C.P. Can Misses- Reglament d’organització i funcionament

sempre que sigui possible, dintre de l'aula amb la resta de companys per a permetre una millor integració de l'alumne en el grup. b) El tutor i els mestres especialistes d’àrees, en col·laboració amb l'especialista del EOEP i els mestres especialistes en AD, P.T. i A.L., realitzaran les adaptacions curriculars corresponents que s'adjuntaran a l'expedient de l'alumne. Així mateix programaran les activitats que aquests alumnes realitzaran en els períodes lectius. c) Aquestes activitats aniran encaminades a treballar els aspectes maduratius de l'alumne i les tècniques instrumentals bàsiques.

Article 63 4. Criteris generals per a l'avaluació del procés ensenyament- aprenentatge: • Avaluar tenint en compte els nivells bàsics de referència recollits en el projecte curricular. corresponent. • Utilitzar instruments d'avaluació variats: proves escrites, orals, observació directa, fitxa de seguiment etc. • L'equip de professors, al començament de curs, acordarà la valoració que correspongui als conceptes, procediments i actituds en cadascuna de les àrees. • La repetició de curs per a aquells alumnes que no superin els nivells bàsics del cicle corresponent, es farà tan aviat com es detecti la necessitat i ho

91

C.P. Can Misses- Reglament d’organització i funcionament

decidirà el mestre tutor escoltat l'equip d'avaluació, atenent a criteris pedagògics i prèvia informació als pares.

92

C.P. Can Misses- Reglament d’organització i funcionament

CAPITULO VIII RECURSOS MATERIALS Article 64 1. Ús d'espais comuns 1.1. Aules a) Cada grup de treball serà responsable del mobiliari i material didàctic de l'aula que utilitzi. b) L'alumnat no romandrà sol en les aules més que el temps imprescindible per als canvis de professorat. c) Quedaran tancades amb clau durant el temps que els alumnes no estiguin en elles. Cada tutor/a és responsable de les claus de la seva aula, havent de deixar-les en la secretaria una vegada finalitzat el curs escolar. d) L'equip docent procurarà que tant en l'aula com el seu entorn estiguin exposades les produccions dels nens i nenes, seleccionades seguint criteris estètic- didàctics, i orientades a reforçar els objectius dels diferents centres d'interès que es vagin desenvolupant al llarg del curs. e) L'aula és una lloc tancat, per tant el to de veu que s'usarà en ella serà moderat, evitant els sorolls que poguessin molestar a altres classes. f) Per a col·laborar amb els serveis de neteja diària, cada alumne i alumna haurà deixar la seva taula ordenada i la cadira pujada en ella. Els materials comuns seran ordenats pels respectius responsables designats per la classe

93

C.P. Can Misses- Reglament d’organització i funcionament

1.2. Aules amb material específic: a) Els respectius mestres especialistes que imparteixen classe en les aules especials (biblioteca, música, gimnàs, magatzem d’educació física, laboratori, audiovisuals, mitjans informàtics, plàstica, llengües, suport i espais habilitats com a despatxos), es responsabilitzaran dels recursos didàctics al seu càrrec així com de la cura, estètica i conservació de les respectives sales. b) Entre els docents que imparteixin classe en elles, serà triat pel claustre al començament del curs l'encarregat del seu manteniment i de dinamitzar i rendibilitzar el seu ús així com de realitzar i mantenir actualitzat l'inventari del material de l'aula. Una còpia de l'inventari s'arxivarà al final del curs en la secretaria del centre c) Aquestes aules romandran tancades i sempre que no hagi un mestre en elles. d) La prefectura d'estudis elaborarà l'horari d'ús de cada espai que estarà exposat en la sala de professors. e) Cada vegada que s'usi una d'aquestes aules es deixarà neta i ordenada per a poder ser utilitzada per altre grup en condicions adequades.

1.3. Àgora Aquesta zona pot ser usada per a qualsevol tipus d'activitat que el professorat desitgi, excepte aquelles comportin riscos o que suposin excés de soroll per a la resta. Els alumnes o alumnes que desitgin realitzar activitats en ella durant el temps d'esbarjo (assajos, assemblees...) deuen sol·licitar-lo a la prefectura d'estudis.

94

C.P. Can Misses- Reglament d’organització i funcionament

1.4. Sala del Professorat a) Lloc de reunió dels òrgans col·legiats: Claustre i Consell Escolar. b) Lloc de reunió del professorat. S'evitarà en la mesura del possible donar-li altres usos escolars relacionats amb la presència en ella d'alumnes o alumnes. c) La informació que concerneix al professorat s'exposarà en tres pannells de suro: • Informació general, CPR, Conselleria d'Educació i Cultura, altres organismes oficials. • Horaris i documents interns. • Informació sindical (passadís d'accés). d) Es disposarà d'un arxivador per a la correspondència personal rebuda en el centre i altra per a la informació procedent del CPR. e) La secretaria mantindrà actualitzat l'inventari d'aquesta dependència.

1.5. Despatxos de la Direcció, Prefectura d'Estudis i Secretaria: Tindran exposat en lloc visible un horari d'atenció al públic.

1.6. Despatx de l’AMIPA: Tindrà un ús segons la seva pròpia organització i sempre que no es distorsioni l'activitat docent. L'horari d'atenció al públic estarà exposat en un pannell específic a l'entrada del centre.

95

C.P. Can Misses- Reglament d’organització i funcionament

1.7. Infermeria a) La secretaria, en col·laboració amb el conserge, s'encarregarà de tenir abastit el material de primers auxilis. Els medicaments es guardaran sota clau. b) Totes les persones que realitzin una cura ho faran utilitzant guants. c) Els nens i nenes no podran guarir-se sols. d) Haurà un registre on s'anotaran els incidents. e) Quan es tracti de lesions més greus es derivaran a l'hospital acompanyant a l'alumne o alumna accidentat fins a ell. S'avisarà a la família i a la direcció, que informarà a la prefectura d'estudis perquè solucioni la substitució del mestre durant les seves absència. f) Al passadís d’Infantil es disposa també d’una farmaciola per a atendre als més petits

1.8. Galeries i vestíbul a) Es poden utilitzar com zones d'exposició de les produccions dels alumnes o per a treballar individualitzadament o amb un petit grup d'alumnes. b) Per a conservar els pannells d'exposició, cada tutor/a cobrirà amb paper continu el corresponent a la seva aula i procurarà que estigui en bon estat. c) Com zones interiors, en ells no es podrà córrer ni jugar a jocs sorollosos. El to de veu en ells serà moderat.

96

C.P. Can Misses- Reglament d’organització i funcionament

1.9. Patis i pistes esportives a) L'accés per a l'alumnat quedarà obert a les 8:50 h. i per la recollida per les famílies dels seus fils a les 13.50h. b) El seu ús en temps d'esbarjo estarà vigilat per un torn de professors que determinarà la prefectura d'estudis en funció de la ràtio 1 mestre per cada 30 alumnes o fracció per a l'etapa d'Infantil i 1 mestre cada 60 alumnes o fracció per a la de Primària. c) Durant els esbarjos els professors i professores de torn atendran i resoldran els conflictes de convivència de l'alumnat que poguessin produir-se, tal com queda recollit en el present reglament, evitant que els alumnes desenvolupin conductes violentes, que posin en risc la seva seguretat i integritat física o que interfereixin amb activitats de grups que es troben en classe.

1.10. Serveis higiènics a) En Educació Infantil s'utilitzaran abans i després dels esbarjos per a desenvolupar hàbits d'higiene. b) En el primer i segon cicles de Primària s'utilitzaran al sortir a l'esbarjo, sota la supervisió del tutor/a per a reforçar els hàbits d'higiene i bon ús. c) Els professors o professores encarregats de la vigilància d'esbarjos en aquesta zona tindran cura especialment de la seva correcta utilització durant aquests períodes.

97

C.P. Can Misses- Reglament d’organització i funcionament

d) Quan hagin de ser utilitzats després de les sessions de plàstica i educació física que ho requereixin, serà supervisada l'activitat pel professor/a corresponent, deixant les instal·lacions en perfecte estat. 1.11. Aula Polivalent. Es farà servir única i exclusivament durant les sessions lectives programades a tal efecte, pel servei de guarda d’infants de 8 a 9 hores, pel servei de menjador dins de les activitats que així ho requereixin i per les activitats extraescolars que necessitin d’aquest espai. En cap cas es podrà utilitzar aquest espai fora de les activitats esmentades anteriorment sense l’autorització de l’equip directiu del centre.

98

C.P. Can Misses- Reglament d’organització i funcionament

Article 65 2. Gestió dels recursos didàctics i material informàtic 2.1. Normes per a l'ús de la fotocopiadora a) Les fotocopiadores poden ser usades directament pel professorat, apuntant el nombre de fotocòpies realitzades en les fulles de registre exposades en el tauler de l'avantsala de la infermeria. b) Els treballs i fitxes que precisin més de 25 còpies, es reproduiran en la multicopista. c) Quan la fotocopiadora o multicopiadora siguin usades per altres persones de la comunitat educativa, o per altres institucions públiques, la despesa generada se li compensarà al centre en material fungible. La secretaria informarà del preu establert per al curs escolar. d) Els alumnes no utilitzaran les fotocopiadores en cap cas.

2.2. Ús de la plastificadora, enquadernadora i guillotina La seva ubicació habitual és la sala de professors. Quan sigui necessari utilitzar alguna d'aquestes màquines fora d'ella, s'anotarà en el pannell corresponent, la persona que l'està utilitzant i el lloc en el qual es pot trobar.

2.3. Materials de l'àrea de Geografia i Història a) Ubicació de mapes, diapositives, cintes de vídeo i DVDs.: Es troben situats en l'aula de mitjans audiovisuals, en la planta baixa de l'edifici. Veure inventari específic.

99

C.P. Can Misses- Reglament d’organització i funcionament

b) Utilització: • Totes les aules de primària contaran amb un mapa d'Espanya i un altre Autonòmic. Aquests mapes estaran permanentment exposats en l'aula. • La utilització dels mapes i altres materials emmagatzemats en l'aula d'audiovisuals quedarà registrada en el pannell que existeix a aquest efecte en aquesta aula, a fi de poder localitzar-los si fos necessari. • Les baixes produïdes en el material per trencament o deterioració seran comunicades al responsable de mitjans audiovisuals per a la seva actualització en l'inventari del mateix. c) Mitjans que disposa: Veure inventari específic

2.4. Materials de l'àrea de Ciències: a) Ubicació: Es troben centralitzats en el laboratori situat en la planta baixa b) Utilització: • En el propi laboratori es cuidarà de reintegrar els materials utilitzats als seus respectius armaris, degudament nets. • Fora del laboratori, segons les necessitats del professor, s'anotarà la sortida i el responsable de la seva custòdia. Una vegada acabada la seva utilització, el material serà retornat a l'aula i anotada aquesta devolució com més aviat millor. • Les baixes produïdes en el material per trencament o deterioració seran comunicades al responsable del laboratori per a la seva actualització en l'inventari del mateix.

100

C.P. Can Misses- Reglament d’organització i funcionament

c) Mitjans que disposa: Veure inventari específic d) Organització i manteniment • El laboratori contarà amb un responsable que serà nomenat al principi de curs. • Aquest càrrec serà adjudicat a principi de curs de la mateixa forma que els coordinadors de cicle. Tindrà com a tasques:
• • •

Dur al dia el registre de préstecs. Mantenir l'inventari actualitzat. Renovar, depenent dels mitjans econòmics disponibles, els diferents materials , atenent a les necessitats detectades i a les propostes dels companys..

Mantenir organitzat el material en el millor estat possible.

2.5. Materials comuns a l'etapa d'Educació Infantil i primer cicle de Primària a) Ubicació: Es troben centralitzats en el despatx situat en la planta baixa al costat de les aules de primer de primària. b) Mitjans que disposa: Veure inventari específic c) Utilització:

El mestre dels cicles esmentats que necessiti els recursos aquí emmagatzemats, es cuidarà de reintegrar els materials utilitzats als seus respectius armaris deixant-los degudament ordenats.

101

C.P. Can Misses- Reglament d’organització i funcionament

Les baixes produïdes en el material per trencament o deterioració seran comunicades al coordinador de l'etapa d'educació infantil, per a la seva actualització en l'inventari del mateix.

d) Organització i manteniment: Aquest material específic estarà càrrec dels coordinadors del cicle d'educació infantil i de primer cicle de primària els quals desenvoluparan les tasques de: • Mantenir l'inventari actualitzat. • Dur al dia el registre de préstecs.
• •

Mantenir organitzat el material en el millor estat possible. Renovar, depenent dels mitjans econòmics disponibles, els diferents materials, atenent a les necessitats detectades i a les propostes dels companys.

2.6. Material esportiu i per a l'educació física a) Ubicació: Es troben en dos punts el centre; el gimnàs i el magatzem situat en la planta baixa al costat de les portes de sortida sud. b) Mitjans que disposa: Veure inventari específic. c) Utilització: • Els mestres especialistes d'educació física i de psicomotricitat seran els responsables de gestionar els recursos esmentats. Quan altre mestre o mestra utilitzi aquestos recursos, es cuidarà de reintegrar els materials utilitzats als seus respectius armaris deixant-los degudament ordenats.

102

C.P. Can Misses- Reglament d’organització i funcionament

• Les baixes produïdes en el material per trencament o deterioració seran comunicades als responsables i anotades, per a la seva actualització, en el corresponent inventari.

d) Organització i manteniment: • Aquest material específic estarà càrrec dels mestres especialistes d'educació física els quals desenvoluparan les tasques de:
• • • •

Mantenir l'inventari actualitzat. Dur al dia el registre de préstecs. Mantenir organitzat el material en el millor estat possible. Renovar, depenent dels mitjans econòmics disponibles, els diferents materials, atenent a les necessitats detectades i a les propostes dels companys.

2.7. Utilització dels recursos informàtics L'equipament informàtic que disposa la sala d'informàtica està repartit en diverses dependències: A . Aula d'informàtica:  En ella estaran exposades en pannells les normes bàsiques per a l'encès i apagat d'ordinadors.  És convenient consultar la fulla d'incidències de l'aula per a comprovar l'estat de cada equip o en cas de dubte, preguntar al responsable dels mitjans

103

C.P. Can Misses- Reglament d’organització i funcionament

informàtics en el centre si els equips necessaris estan operatius: funcionen i no tenen virus.  Si durant la sessió es produís alguna incidència, cal anotar-la en la fulla d'incidències i si el cas ho requereix, s'informarà de l'avaria directament al responsable dels mitjans informàtics. B. Biblioteca de recursos informàtics:  A l'entrada de la mateixa també s'exposaran les normes d'ús.  Els programes que s'utilitzen han d’estar degudament inventariats i registrats.  Els originals es guardaran de manera centralitzada en un dels armaris de la mateixa. A partir d'aquests originals es realitzaran les còpies de seguretat i les instal·lacions que siguin necessàries. C. Ordinadors de biblioteca, despatxos i aules  La correcta utilització dels ordinadors instal·lats en les dependències esmentades serà responsabilitat dels professors que treballin en cadascuna d'elles.  Les avaries o problemes de funcionament que es detectin seran comunicades directament al coordinador de mitjans informàtics, qui prendrà les mesures que consideri oportunes per a la seva reparació.

2.8. Utilització del material didàctic per l'alumnat a) En tot moment els alumnes/as tindran cura el bon estat de materials, de les instal·lacions i de la neteja d'aquestes, seguint les recomanacions que per a la seva utilització es recullen en aquest Reglament o que hagin estat donades pel professorat.
104

C.P. Can Misses- Reglament d’organització i funcionament

b) Els alumnes i alumnes aportaran el material que es consideri necessari per a la realització dels seus aprenentatges, a petició del professorat. c) El tutor podrà sol·licitar de les famílies per a comprar material fungible d'aula o per a enriquir la biblioteca d'aquesta, una aportació econòmica en la quantia que es determini cada curs i una vegada aprovada pel consell escolar. La gestió d'aquesta aportació es realitzarà a través d'un compte obert en una entitat bancària entre el tutor i un pare o mare triat entre els components de la tutoria.

Article 69 3. Gestió econòmica 3.1. Normativa S'ajustarà a la següent normativa segons instruccions de la Conselleria d'Educació i Cultura. a) El consell escolar crearà una comissió econòmica integrada pel director del centre, el secretari, un pare i un mestre, en els termes que queden recollits en aquest Reglament. b) El centre manté un compte corrent amb l'entitat “La Caixa” on figuren com titulars de la mateixa el director i el secretari del centre. c) Els talons lliurats seran nominatius i deuran anar signats per ambdós titulars. d) La rendició de comptes la realitzarà la secretària del centre al consell escolar dues vegades a l'any (gener i juny). e) El compte de gestió, juntament amb el pressupost de centre serà enviada a la Conselleria d'Educació i Cultura en el mes de gener.
105

C.P. Can Misses- Reglament d’organització i funcionament

3.2. Documentació a) Llibre de registre auxiliar de compte corrent amb banc o caixa d'estalvis: S'anotaran, en aquest Registre, per ordre successiu de dates, les operacions que s'efectuïn en el compte corrent oberta en l'entitat de crèdit. En el cas d'extraccions de fons, haurà de determinar-se el nombre de taló de compte corrent utilitzat per a tal fi. b) Llibre de registre auxiliar de caixa: S'anotaran en ell per ordre cronològic tots els ingressos i pagaments que es realitzin. c) Arxiu de factures de compte corrent. d) Arxiu de factures de caixa. e) Llibre d'actes de les sessions de la Comissió Econòmica. f) Compte de gestió del Servei de Guarda d’Infants. g) Compte de Gestió del Centre i Pressupost.

3.3. Criteris generals d'utilització de recursos econòmics: L'assignació dels recursos econòmics rebuts de forma ordinària es prioritzaran: a) Assignació de recursos per a les despeses generals del Centre. b) Assignació de recursos per als cicles. c) Assignació de recursos per a materials especials. d) Assignació de recursos per a peticions especifiques del professorat. e) Assignació de recursos per a altres activitats.

106

C.P. Can Misses- Reglament d’organització i funcionament

3.4. Assignació de recursos als cicles. a) Criteris d'assignació: S'assignarà una quantitat que es determinarà al començament de cada curs, tenint en compte les necessitats específiques de cada Cicle, tant d'equipament com curriculars. Si al final de curs els cicles presenten un romanent de pressupost, aquest no serà acumulable pel curs vinent. b) Control de fons: Serà responsabilitat del coordinador de cicle. El desglossament es realitzarà, de forma prioritzada, una vegada coneguts els fons assignats a cada cicle, en una reunió del mateix, convocada pel seu coordinador i en la qual estan presents tots els mestres implicats que imparteixin ensenyaments de qualsevol tipus en el cicle, atenent, tant a les necessitats d'equipament com curriculars. c) Facturació i inventari: La facturació i inventari dels materials sol·licitats es realitzarà en secretaria. Els materials inventariables es registraran en el Llibre d'inventari del centre. d) El coordinador del cicle, durà un llibre d'inventari del cicle, on s'anotaran tots els materials inventariables rebuts.

3.5. Assignació de recursos per a materials especials: S'assignaran de forma directa per la comissió de recursos, tenint en compte els projectes presentats i les necessitats generals del col·legi.

107

C.P. Can Misses- Reglament d’organització i funcionament

CAPITULO IX DISPOSICIONS FINALS Articulo 70 Compliment del reglament a) Tots els membres d'aquesta Comunitat Escolar tindran el dret a conèixer i l'obligació de complir les normes recollides en aquest Reglament. b) La Comissió de Permanent serà la responsable de vetllar pel seu compliment. c) Així mateix, aquesta Comissió recollirà quantes propostes de modificació se li facin, per a la seva revisió i proposta d'inclusió o supressió si el Consell Escolar ho considerés oportú. d) En cas d'incompliment d'alguna o algunes de les normes esmentades o d'aquelles recollides en la normativa legal existent, es procedirà en conseqüència segons es tracti d'una infracció a càrrec de: 1. Els alumnes o alumnes: • Totes les faltes seran revisades des d'un punt de vista educatiu en les tutories, fent-se funcionar la resolució de conflictes i la gestió democràtica de la disciplina en les assemblees d'aula. • Els infractors seran sancionats segons la normativa interna de l'aula i el RD vigent de Drets i Deures de l'alumnat recollit en aquest document. • El tutor comunicarà per escrit a les famílies les faltes greus quan ho consideri necessari, buscant una major cooperació escola- família en l'educació de l'alumne o alumna.

108

C.P. Can Misses- Reglament d’organització i funcionament

• Les faltes molt greus es posaran en coneixement de la direcció, qui prendrà nota de l'incident i de la resolució que s'adopti en el registre corresponent. • Quan el nombre de faltes molt greus sigui superior a tres, passarà l'assumpte a la Comissió de permanent per al seu estudi i, si escau, per a iniciar els tràmits corresponents a un expedient disciplinari. • Les accions realitzades per l'alumnat que es distingeixin pel seu servei a la Comunitat, seran també anotades per la direcció, a petició de la corresponent tutoria, en el Registre de Convivència del Centre. 2. El professorat o personal de serveis • Quan un mestre, mestra o personal no docent, reiteradament incompleixi les normes recollides en el present reglament, serà reconvenint per la direcció en la manera que aquesta consideri adequat al tipus i gravetat de la falta. 3. Pels pares, mares o representants legals de l'alumnat • Quan un pare o mare no compleixi el disposat en aquest Reglament, pertorbant amb això la vida del Centre, la direcció parlarà amb ell o ella recordant-li la normativa pròpia d'aquesta Comunitat Escolar i si fos necessari, posant el cas en mans dels serveis socials (absentisme, retards, etc.).

109

C.P. Can Misses- Reglament d’organització i funcionament

Article 71 Publicitat a) Per a la seva publicitat i coneixement per tots els membres de la Comunitat Escolar, aquest document serà donat a conèixer per l'equip directiu al Consell Escolar i a tot al professorat de nova incorporació al principi de cada curs escolar, trobant-se un exemplar, com a mínim, en els següents llocs: • Direcció • Prefectura d'estudis. • Secretaria. • Coordinació de cadascun dels Cicles. • A.M.I.P.A . b) Serà exposat en el tauler d'anuncis del vestíbul per a coneixement de tots els membres de la comunitat escolar durant un període d'un mes a partir de la seva aprovació pel Consell Escolar del centre. c) Un extracte del mateix s'inclourà en els Informes a Famílies del procés d'aprenentatge de l'alumnat i en el fullet informatiu previ a la matricula.

Article 72 Modificacions El present Reglament podrà ser modificat: a) Quan variï la legislació escolar que es dóna suport, en la part i mesura que li afecti.
110

C.P. Can Misses- Reglament d’organització i funcionament

b) Quan ho decideixi el Consell Escolar a proposta formulada per algun d'aquestes lleres:
• • •

L'Equip Directiu. El Claustre de professors. Un terç, almenys, dels membres del Consell Escolar.

Les modificacions proposades seran defensades davant el Consell per un portaveu del grup que les va presentar i per a ser aprovades es requereix el vot favorable de dos terços dels membres d'aquest òrgan col·legiat. Una vegada aprovada la modificació del Reglament es farà pública en el tauler d'anuncis del Centre per a coneixement de la comunitat escolar i entrarà en vigor als vint dies d'aquesta publicació, tret que expressament s'assenyali altra data.

Article 73 Determinació de la data de l'entrada en vigor El present Reglament de Règim Interior, entrarà en vigor a l'endemà de la seva aprovació pel consell Escolar del Centre. En Eivissa a 6 de Maig de 2005.

L'EQUIP DIRECTIU Directora Signat: Rosa Mª Velasco González Cap d'Estudis Signat: Mª Pilar Cuesta Guadalajara Secretària Signat: Irene Ripoll Hazell
111