Está en la página 1de 123

INDEX

1. PLA DACCI TUTORIAL a. Finalitats educatives b. Introducci c. Criteris per lorganitzaci de laula d. Estratgies metodolgiques per dissenyar les programacions daula e. Orientacions per lavaluaci del procs densenyament- aprenentatge i de la convivncia. f. Orientacions metodolgiques per realitzar lassemblea de classe g. Objectius de lacci tutorial h. Activitats a desenvolupar amb alumnat, professorat i famlies. 2. ANNEX I: CONEIXEMENT INDIVIDUAL DE LALUMNE a. Expedient de lalumne: Contingut de lexpedient de lalumne Informe tutorial anual Registre individual de conductes b. Dades rellevants per a la presa de decisions curriculars Estil cognitiu daprenentatge Suggeriments didctics i metodolgics per lelaboraci de la proposta curricular per latenci als alumnes amb dificultats daprenentatge. 3. ANNEX II: CONEIXEMENT DEL GRUP- CLASSE a. Normes de convivncia a laula b. Sociograma c. Model de sollicitud dautoritzaci de sortida escolar a la Direcci 4. ANNEX III: RELACIONES AMB LES FAMLIES a. Model de registre dentrevistes individuals amb les famlies b. Fitxa dactualitzaci de dades c. Elecci de ensenyaments alternatives o de Religi d. Model dautoritzaci de ls de les imatges de lalumnat e. Sollicitud dentrevista amb les famlies f. Justificant dabsncies de lalumnat g. Autoritzaci de sortida de lalumne h. Notificaci de sanci i. Gui per preparar una reuni tutorial j. Model de reuni tutorial k. Comunicat relatiu a la dotaci per material l. Valoraci per les famlies de la reuni tutorial feta 5. ANNEX IV: AVALUACI a. Acta de la sessi davaluaci b. Criteris de promoci detapa c. Objectius mnims per la promoci de cicle d. Avaluaci del funcionament del grup- classe per el tutor o tutora e. Avaluaci del funcionament del grup- classe per la CCP f. Avaluaci dactituds dels tutors i de les tutores g. Qestionari davaluaci del Pla dAcci Tutorial 6. ANNEX NORMATIVA a. Extracte del Reial Decret 732/ 1995 que regula els Drets i Deures de lalumnat

b. Extracte del Decret 119/ 202- ROC.: Designaci i funcionament dels tutors

PLA D'ACCI TUTORIAL


Finalitats educatives Ensenyar a esser persona Ensenyar a conviure Ensenyar a pensar Introducci Aquest centre ha distribut el temps lectiu de manera rgida com mesura organitzativa per donar resposta als problemes plantejats per els desenvolupament de les especialitats, la aprofitament dels espais i els desdobles programats per optimitzar els recursos humans i, possibilitar la millor atenci per un alumnat molt divers. Aquest fraccionament de la jornada i, la presncia a l'aula de persones molt diferents fa necessari el reforament de la figura tutorial Per la tal cosa hem dissenyat una activitat diria d'assemblea desenvolupada per el tutor. El desenvolupament continuat d'aquesta activitat a laula suposa una millora en la interacci mestrealumne, de 1'atenci al alumnes amb problemes socio-familiars, de la gesti de la convivncia, de l'activitat de 1'aula, de 1'organitzaci i planificaci de les activitats d'aprenentatge per 1'alumnat. A ms possibilita la millora de les habilitats socials i, la l'educaci de les emocions amb la qual cosa es pretn ajudar a tots els i les alumnes a desenvolupar la seva intelligncia emocional, 1a formaci de la identitat personal, la capacitat per acceptar-se i, per conviure harmnicament amb els altres. Dintre dels canvis que pretenem en el nostre projecte curricular per a millorar la qualitat de l'educaci que reben els i les alumnes d'aquest centre, est oferint-los 1'oportunitat de treure el millor rendiment possible al potencial intellectual de que estiguin dotats i a possibilitar-los una vida ms satisfactria tant dintre com fora de l'escola. Moltes vegades, la diferencia entre un nen al que "l va b" en 1'escola i un altre al que "li va malament" radica en el conjunt d'habilitats que sha donat a cridar intelligncia emocional. Entre aquestes habilitats destaquen el autocontrol, l'entusiasme, la perseverana i la capacitat per a motivar-se a si mateix. La intelligncia emocional t una gran rellevncia en la formaci de les persones per qu constitueix el vincle entre els sentiments, el carcter i els impulsos morals. A mes, existeix la creixent evidncia que les actituds tiques fonamentals que vam adoptar en la vida s'assenten en les capacitats emocionals subjacents. Cal tenir en compte que 1'impuls s el vehicle de 1'emoci i que l'origen de tot impuls s el sentiment expansiu que busca expressar-se en 1'acci, Existeixen dos actituds morals que la societat necessita amb urgncia: lautocontrol i laltruisme. Lescola t la possibilitat de collaborar amb les famlies a modelar els hbits emocionals de nens i nenes ensenyant a aquests les habilitats emocionals i socials necessries per a mantenir certa harmonia en les seves vides, millorant els seus rendiments acadmics i evitant conflictes.

CRITERIS PER A L'ORGANITZACI DE L'AULA

1. Estratgies per a conixer el grup d'alumnes: a) Dades acadmiques i personals: Nombre d'alumnes:............ Nombre de nens............. Nombre de nenes .............. Nombre d'alumnes amb n.e.e ........ Repetidors ......... Compensaci ......... Absentistes ............ Temporers ......... De nova incorporaci............... Estrangers UE ......... Estrangers no UE ........... Minories tniques ......... Alumnes de Religi ............ Estudi Assistit ........... Nataci ........... Procedncia soci- cultural de l'alumnat: .................................................. b) Complementaci del qestionari per a definir l'estil d'aprenentatge de cada alumne o alumna (veure PAT) c) Informaci tutorial de cursos precedents a considerar (veure informes tutoriales). 2. Estratgies per a l'organitzaci de l'alumnat basades en : a) Equilibri dels grups respecte del sexe, capacitats, estil daprenentatge, actituds respecte de la feina... b) Resultats del Sociograma c) Estratgies per al diagnstic de coneixements previs d) Previsi de la possibilitat que un o diversos alumnes assisteixin a altre nivell (superior o inferior) del cicle en activitats o sessions establertes - Individualment o en grup per a la consolidaci d'aprenentatges instrumentals. - Per intercanvi d'experincies amb altres alumnes d'altre nivell, en petit o gran grup durant l'estudi de temes concrets. - Per a separar a un alumne o alumna en situaci extrema de conducta incontrolable, que suposi conseqncies lesives per als seus companys, sempre amb assignaci de tasques apropiades i informaci a la Cap d'Estudis. - Per la realitzaci de suports per a refor de la instrumentalitat o de les habilitats socials, individualment o en petit grup fora de l'aula d) Previsi d'agrupaments de dos nivells del mateix cicle per a desenvolupar la socialitzaci de l'alumnat mitjanant: - Assistncia a tallers de ............................................................... - Activitats curriculars de les rees de ......................................... - Activitats Complementries ...................................................... e) Criteris per a prendre de decisions sobre l'agrupament dels alumnes dintre de l'aula: - Preferncies d'ubicaci i d'agrupament de l'alumne o alumna - Dificultats per a la recepci de la informaci - Resposta a les tasques (impulsivitat, evitaci, reflexi, etc.) - Reforos que precisen (nivell de competncia curricular) - Flexibilitat d'acord amb les caracterstiques de les activitats a desenvolupar en les diferents rees. 3. Criteris per a l'organitzaci de l'espai dintre de l'aula Com organitzadors del procs d'ensenyament i aprenentatge hem de decidir quines activitats vam desitjar realitzar en l'aula per cada seqncia de programaci, elegir el pla que sembli ms convenient i disposar l'aula en conseqncia, assajar la nova disposici, avaluar i fer canvis i desprs assajar de nou fins que tot estigui a plena satisfacci.

a) Organitzaci de mobiliari per als diferents tipus d'agrupament segon les funciones que es pretenen: a) Taules de 1 o 2 alumnes per al treball individual b) Taules de 2 a 4 alumnes per a petit grup o grup de treball cooperatiu. c) Taules en O o en gran grup per a activitats collectives de posada en com, debats, explicacions generals, presentaci d'unitats temtiques, etc. d) Taules en lnies horitzontals que resulten tils per al treball independent de l'alumne en el seu lloc, per a les explicacions i les preguntes i respostes, estimulen als alumnes a concentrar-se en el professor. Aquesta organitzaci permetre una petita dosi d'interacci entre vens, pel que els alumnes podran treballar amb major facilitat aparellats. Aquesta formaci s tamb la ms adequada per a les explicacions ja que els alumnes es troben molt prxims i a la vista del professor. No obstant aix, no resulta convenient si un professor pretn estimular la interacci dels alumnes. e) Organitzaci dels recursos didctics per a possibilitar la seva utilitzaci a tots els alumnes i que afavoreixi la realitzaci d'activitats diverses ajustades a les necessitats individuals f) Creaci d'un ambient acollidor i dists que permeti als alumnes i professors portar a terme l'activitat educativa en un context de convivncia i de treball agradable. g) Adaptaci de zones a les necessitats especfiques de determinats alumnes o alumnes 4. Criteris per a l'organitzaci del temps a) Previsi de les sessions dedicades a cada unitat de programaci. b) Previsi d'activitats complementries incloses en la programaci que han de figurar en la PGA c) Definici de les sessions de refor, rees a les quals afectaran i previsi dels seus efectes sobre els alumnes les reben. d) Formaci dels grups per a cada sessi. e) Definici dels perodes de coordinaci amb el professorat de suport i amb la resta de l'equip docent que treballa en l'aula 5. Criteris per a seleccionar els materials didctics a) Que permetin prendre decisions de com utilitzar-los. b) Que permetin a l'alumne investigar, observar, exposar. c) Que impliquin a l'alumne amb la realitat: tocant, aplicant, manipulant, examinant,.... d) Que propicin tasques com imaginar, comparar, classificar, resumir,... e) Que recullin els interessos dels alumnes i alumnes. f) Que obliguin a acceptar cert risc, fracs o crtica. g) Que obliguin a revisar i perfeccionar els seus esforos inicials. h) Que donin oportunitat als alumnes i alumnes de planificar amb uns altres.. i) Que s'ajustin als objectius plantejats en el Projecte Curricular. j) Que relacionin els continguts que desenvolupen i els objectius a arribar. k) Que puguin relacionar-se amb els criteris d'avaluaci del nostre PCC l) Que no siguin discriminatoris. m) Que incloguin normes de seguretat d's. n) Que permetin a professors i alumnes valorar la seva dificultat o facilitat d's. o) Que no siguin massa densos perqu permetin l's d'altres materials. 6. Criteris per a gestionar els recursos materials. Gesti econmica: - Existeix cooperativa d'aula No Si - Fons inicial ................................................................................... - Pressupost de Cicle/ aula ................................................................ - Altres dotacions. Projectes: ................................................ ........... - Total de dotaci econmica per al curs ..........................................

ESTRATGIES METODOLGIQUES PER DISSENYAR LES PROGRAMACIONS DAULA

(Estratgies = Activitats + Recursos) Seqncies de programaci Per a l'elaboraci i desenvolupament de les diferents unitats de programaci es tindr present que aquest centre seqncia i organitza els continguts en torn a: - Projectes de treball en torn a problemes, temes dactualitat i interessos dels alumnes. - Tallers. - Gesti de la convivncia y de lactivitat en laula (assemblea daula) - Treballs complementaris a partir dunitats de llibres de text. Per altra banda, hem de considerar les segents estratgies metodolgiques a la fi dunificar, dins la llibertat i la creativitat individuals, els diversos estils docents: 1r. Estratgies d'introducci i motivaci - Presentaci de la informaci de forma nova i sorprenent utilitzant recursos variats: cartells, vdeos, objectes, etc. - Plantejament a l'alumnat de problemes que deu resoldre. - Variaci dels elements de la tasca per a mantenir l'atenci. - Relaci del contingut a aprendre amb les experincies, coneixements previs i valors de l'alumnat, mitjanant exemples familiars. - Donar a conixer a l'alumnat els objectius d'aprenentatge que es pretenen i valorar la importncia d'aconseguir-los utilitzant exemples que concretin els resultats de la seva consecuci. 2n. Estratgies per a determinar coneixements previs i preconcepcions - Dilegs sobre conceptes clau - Proves objectives - Proves d'assaig - Observaci dels alumnes - Contractes amb els alumnes 3r. Estratgies de desenvolupament per al coneixement de nous conceptes i procediments, formaci d'actituds i valors, acceptaci de normes i comunicaci als altres dels nous aprenentatges: - Mapes conceptuals. - Estratgies organitzatives. - Elaboraci de plans. - Resoluci de problemes. - Recerca activa d'informaci. - Experimentaci directa. - Aprenentatge cooperatiu. 4t. Estratgies de consolidaci i sntesi per a relacionar les idees noves amb les preconcepcions de l'alumnat i la seva aplicaci als nous aprenentatges: - Aplicaci a diferents contextos. - Reelaboraci, - Recapitulaci i aplicaci dels nous coneixements. - Confrontaci de punts de vista divergents. - Organitzaci de la informaci.

5. Estratgies de refor: - Adaptacions d'accs al currculum - Adaptacions curriculars significatives - Adaptaci dactivitats amb diferents nivells de dificultat 6. Estratgies d'avaluaci: - Potenciaci de lautoavaluaci de l'alumne - Reconducci d'errors donant informaci sobre el que l'alumne necessita corregir o aprendre. - En l'avaluaci de l'aprenentatge de fets i conceptes considerar: El reconeixement de definicions. La definici de significats. La identificaci i categoritzaci d'exemples. L'elaboraci de mapes conceptuals. L'aplicaci a la soluci de problemes. L'exposici oral i escrita dels temes - Per a l'avaluaci de l'aprenentatge de procediments tenir present: El grau de coneixement sobre el procediment i la seva automatitzaci. L'aplicaci del procediment a situacions concretes. La correcci i la precisi de les accions que componen el procediment. La generalitzaci del procediment a altres contextos El grau d'encert en l'elecci de procediments per a solucionar una tasca. - En l'avaluaci d'actituds, valors i normes: Observaci de conductes dels alumnes i alumnes. Constataci del grau de coherncia entre els valors expressats per l'alumne i les seves actuacions. - Utilitzar instruments diversos per a l'avaluaci. - Acompanyament de la comunicaci dels resultats amb missatges que optimitzin la confiana de l'alumne o alumna en les seves possibilitats. - No donar pblicament la informaci sobre l'avaluaci quan aquesta sigui negativa. 7. Estratgies de recuperaci: - Planificaci d'activitats complementries - Utilitzaci de materials alternatius. 8. Estratgies d'ampliaci per a alumnes superdotats o talentosos - Planificaci d'activitats complementries de nivell superior. - Utilitzaci de materials alternatius que propicin lautoaprenentatge. Orientacions per el disseny dactivitats. Tipus d'Activitats - Activitats receptives: Escoltar, observar, llegir - Activitats d'intercanvi: Prendre notes, escriure, calcular, buscar llibres i executar tcniques d'estudi, treballar amb diagrames, fitxes de treball, treballar amb mapes i pissarres, exercitar fontica i pronunciaci, treballar amb mitjans audiovisuals i amb l'ordinador, memoritzar - Activitats creadores: Representar teatre, ballar, cantar, tocar un instrument, redactar, modelar, treballs manuals, dibuixar, pintar, construir - Activitats de control: Informar, exposar, demostrar, representar, cantar, jugar, proves escrites, proves orals - Activitats no pertinents, desconnectades amb el procs d'ensenyament- aprenentatge: Esperar, jugar sense control, discutir sobre temes sense relaci amb el treball, barallar-se amb els companys, pertorbar, destorbar el treball dels altres

ORIENTACIONS PER LAVALUACI DEL PROCS D'ENSENYAMENT- APRENENTATGE I DE LA CONVIVNCIA

s freqent que l'anlisi del procs es redueixi a les activitats relacionades amb el treball escolar, per es fa necessari afegir a elles aquelles annexes tal com: o esbarjos, o intervals entre dues classes, o canvis d'activitat, o activitats derivades de la vida social i temps lliure dels alumnes, o utilitzaci de l'edifici per la poblaci adulta de la Comunitat, o activitats logstiques que permeten que les activitats essencials es desenvolupin en bones condicions: producci i reproducci de documents, emmagatzematge i manteniment del material, activitats prpies de l'administraci, etc.; Tamb resulta molt til identificar per endavant les activitats no pertinents o marginals a fi de prevenir-les. L'anlisi deu conduir a una tipologia de les activitats previsibles la qual es configuraria com una descripci ordenada de les activitats constituda a travs d'una simulaci de la vida quotidiana del Centre. Aquesta simulaci contindr referncies a la naturalesa, freqncia i valor de les activitats, el que establir prioritats que intervindran en la resoluci posterior de les diferents alternatives per a un s ms ajustat a les necessitats de les diferents installacions i recursos, evitant aix que la simulaci de la vida quotidiana del Centre que suposa tota programaci, sigui el resultat d'improvisacions.

ASSEMBLEA DAULA

Objectius El desenvolupament continuat d'aquesta activitat pretn ajudar a tots els alumnes i alumnes a: 1 . Millorar en habilitats cognitives socials 2 . Millorar en emoci, reconeixement i comprensi. 3 . Disposar de major autocontrol. 4 . Millorar en la planificaci per a la resoluci de tasques cognitives. 5 . Pensar ms abans d'actuar. 6 . Resoldre ms eficament els conflictes. 7 . Propiciar un clima ms positiu en classe. Per als alumnes i alumnes amb necessitats especials, de compensaci educativa o amb problemes de comportament es pretn especialment: 1 . Millorar la seva conducta en classe en: Tolerncia a la frustraci Habilitats socials assertives Habilitats amb els companys Participaci Sociabilitat Autocontrol 2 . Millorar la seva comprensi emocional Reconeixement Etiquetat Disminuci de la tristesa i la depressi Disminuci del grau d'ansietat i allament. Orientacions metodolgiques per a realitzar lassemblea de classe Per a qu serveix: s una manera de controlar l'entrada, de tranquillitzar. s un acostament afectiu que permet desenvolupar la intelligncia emocional Dna la possibilitat de planificar el dia entre tots Serveix per a gestionar la convivncia i resoldre conflictes: discutint les postures de tots, traient conclusions i fent tractes. Millora les conductes en classe: lautoaceptaci, l'acceptaci dels companys, la participaci, la sociabilitat i lautocontrol. Com es fa: Elegint el lloc adequat: Separat de la zona de treball habitual Decorat amb assumptes de l'assemblea: calendari, mural de notcies, mural de conclusions, bstia de propostes, collaboracions lliures ... Ordre d'activitats fix: 1. Salutacions, can, gestos, alguna cosa que ens faci cmplices i ens posi contents... 2. Veiem qui falta i el vam anotar 3. Canviem el calendari i establim el Pla del Dia 4. S'obre un torn de paraula, a qui vulgui parlar li donem el torn de paraula i vam comenar. El tutor o tutora pot donar el tema si vol introduir un centre d'inters nou, pot

ser un anecdotari lliure, es poden agafar propostes de la bstia si les hi ha, o treure un conflicte existent per a solucionar-ho, tamb el pot proposar un nen o nena. Si cal resoldre algun conflicte, es treuen conclusions i s'anoten en un mural. 5. S'agafen notcies i es comenten. 6. Una vegada a la setmana es canvien els responsables. Temps necessari: 30 al comenar el dia i el temps necessari en altres moments del mat. Altres utilitats de l'assemblea: Explicar manipulativament algun concepte Ensenyar algun joc Contar un conte Recollir dades sobre expressi oral Corregir errors d'expressi oral Flexibilitat: en qualsevol moment del mat es pot convocar assemblea per a: Contar alguna cosa important Prendre alguna decisi Demanar l'opini de tots Dificultats: Disposar de l'espai apropiat. Acostumar als alumnes i alumnes que no s un joc, sin alguna cosa seris. Fer-ho compatible amb els desdoblaments i els canvis de professor Avantatges: El tutor/a controla la dinmica de la classe Millora la relaci entre els alumnes/as i el seu tutor/a Se senten majors i importants perqu el professor/a t en compte la seva opini Respecten ms les decisions que es prenen aix que si les imposa el tutor/a. Continguts i estratgies pel desenvolupament de lassemblea a) Habilitats emocionals

Conscincia d'un mateix: Observar-se a si mateix, reconixer identificar i etiquetar els propis sentiments; elaborar un vocabulari dels sentiments; conixer les relacions existents entre pensaments, sentiments i reaccions. Expressar sentiments Avaluar lintensitat dels sentiments Demorar la gratificaci Controlar els impulsos Reduir l'estrs. Aprendre el valor d'exercicis com la imaginaci guiada i els mtodes de relaxaci. Conixer la diferncia entre sentiments i accions. Autoaceptaci. Sentir-se b amb si mateix i, considerar-se des d'una perspectiva positiva; reconixer les prpies fortaleses i debilitats; esser capa de riure d'un mateix.

b) Habilitats cognitives

Dominar els sentiments: parlar amb si mateix per a comprendre missatges negatius, com valoracions negatives d'un mateix, comprendre el que es troba darrere dun determinat sentiment; buscar formes de manejar la por, l'ansietat, la ira i la tristesa; mantenir aquest "dileg intern" com forma d'afrontar un tema, o oposar-se o reforar la prpia conducta. Saber llegir i interpretar indicadors socials: reconixer influncies socials sobre la conducta i, veure's a un mateix sota la perspectiva ms mplia de la comunitat. Dividir en passos el procs de presa de decisions personals i de resoluci de problemes. Dominar impulsos, establir objectius, determinar accions alternatives, anticipar conseqncies, etc.; examinar les prpies accions i, conixer les seves conseqncies; saber si una determinada decisi est governada pel sentiment o pel pensament. Empatia: comprendre els sentiments i preocupacions dels altres i, assumir els seus punts de vista. Adonar-se de les diferents formes que la gent sent les coses. Comprendre normes de conducta. Que s i que no s una conducta acceptable. Mantenir una actitud positiva davant la vida Conscincia d'un mateix, desenvolupar esperances realistes sobre un mateix.

c) Habilitats de conducta

Comunicacions: desenvolupar la capacitat de parlar dels sentiments; aprendre a escoltar i, a preguntar; distingir entre el que alg fa o diu i les seves prpies reaccions o judicis referent a aix; enviar missatges de comprensi en lloc de fer-lo de censura.
o

No verbals: comunicar-se a travs del contacte visual, l'expressi facial, to de veu, gestos, etc. Verbals: enviar missatges clars, respondre eficament a la crtica, resistir les influncies negatives, escoltar als altres, participar en grups de companys positius.

Asertivitat: afirmar els seus interessos i sentiments sense ira ni passivitat. Responsabilitat personal: assumir responsabilitats; reconixer conseqncies de les seves decisions i accions; acceptar els seus sentiments i els seus estats d'nim; perseverar en els compromisos adquirits. Dinmica de grup: cooperaci; saber quan i com manar i quan obeir. Soluci de conflictes, aprendre a jugar net amb els companys, pares i mestres, aprendre un model correcte de negociar compromisos.

OBJECTIUS DE LACCI TUTORIAL 1. Afavorir la integraci d'alumnes i alumnes en Centre i Aula per a potenciar el desenvolupament d'un grup efica i autnom. 1.1. Afavorir la integraci d'alumnes i alumnes en l'aula. 1.2. Afavorir la integraci d'alumnes i alumnes de nou ingrs en l'aula. 1.3. Conixer les caracterstiques del grup- classe per a afavorir la cohesi 1.4. Conixer causes de l'absentisme escolar i orientar solucions 2. Conixer caracterstiques personals i soci- familiars de l'alumnat per a contribuir a un ensenyament personalitzat. 2.1. Conixer les caracterstiques fsiques de l'alumnat 2.2. Conixer caracterstiques pedaggiques :expedient, estil d'aprenentatge, ... 2.3. Conixer interessos, aptituds i caracterstiques de personalitat ms destacades 2.4. Detecci/ i diagnstic de dificultats d'aprenentatge 2.5. Conixer lmbit socio-familiar de lalumnat 3. Coordinar el desenvolupament del Pla d'Acci Tutorial amb el P.G.A 3.1. Concretar les lnies d'actuaci amb el grup d'alumnes, amb l'equip educatiu i les famlies per a l'adequaci del Pla Tutorial a les necessitats especfiques d'aquell. 3.2. Contribuir activament: - al desenvolupament personal: psicomotor, cognitiu, afectiu, social i moral. - a la formaci de la identitat personal mitjanant actituds i conductes que desenvolupin una autoestima positiva - a l'adaptaci escolar dels alumnes i alumnes. 4. Fomentar una major relaci i interacci entre els distints integrants de la comunitat educativa 4.1. Impulsar una major coordinaci - participaci entre les famlies i el Centre 4.2. Afavorir una major connexi entre l'escola i l'entorn 4.3. Afavorir la participaci en el desenvolupament de les activitats complementries 5. Afavorir l'adquisici d'hbits i tcniques per a un major aprofitament del treball escolar i, orientar el seu pas a l'ESO, 5.1. Afavorir l'adquisici d'hbits posturals 5.2. Tenir cura del desenvolupament d'hbits de neteja, cura personal i alimentaci 5.3. Potenciar l'adquisici d'hbits de cura en l's del material escolar 5.4. Dirigir i tenir cura de ladquisici d'hbits i tcniques d'estudi 6. Potenciar la tutoria com via d'acostament i aprenentatge de les famlies en els temes referits a l'educaci afectiu sexual dels seus fills i filles, encaminada a una efectiva educaci per a la igualtat d'oportunitats d'ambds sexes, prevenir el maltractament infantil - Coordinar les pautes d'actuaci educativa entre escola i famlia en l'mbit afectiusexual contribuent al desenvolupament d'un clima de comunicaci i confiana sobre aquests temes en les famlies. - Augmentar la integraci de les mares i els pares en les activitats de classe - Establir el dileg i la comunicaci amb les famlies sobre els temes de prevenci de la violncia domstica.

OBJECTIU: 1. Afavorir la integraci d'alumnes i alumnes en Centre i Aula per a potenciar el desenvolupament d'un grup efica i autnom. 1.1. Afavorir la integraci d'alumnes i alumnes en l'aula, amb especial atenci als de nou ingrs ACTIVITATS DEL TUTOR AMB ELS ALUMNES Activitats Recursos 1. Presentaci del tutor 2. Presentaci dels companys mitjanant jocs 3. Familiaritzar-se amb les dependncies del centre, amb ajuda dels companys si es tracta d'un alumne de nou ingrs 4. Oferir a cada alumne, especialment als nous, l'oportunitat d'assumir algun tipus de responsabilitat dintre del funcionament de l'aula. 5. Comentar les normes de funcionament del centre 6. Acordar conjuntament amb els alumnes les normes d'aula 7. Elecci del delegat o delegada i formaci del Consell de Classe 8. Formar grups i acomodar als nous alumnes dintre d'algun d'ells amb bona dinmica 9. Recollir informaci sobre el nivell d'integraci dels alumnes dintre del grup de classe. Cap d'Estudis Jocs: Targeta de visita, mural amb fotos del grup...) Croquis del Centre Pannell de suro de la classe. Distintes tasques i funcions dels responsables Normes de funcionament del centre Drets i deures dels alumnes Normes d'elecci del delegat. Funcions i responsabilitats del mateix.. Temporalitzacin Primer dia Primera setmana

Primers dies

Segona setmana Revisi setmanal/quincenal Primer/ trimestre

ACTIVITATS DEL TUTOR AMB ELS PARES Activitats Recursos 1. Complimentaci de qestionaris pels pares amb dades del alumnat (1r curs i noves alumnes) 2. Reuni de carcter informatiu i de presentaci amb els pares Qestionari Guia per a la preparaci de reunions amb els pares Reuni

Temporalitzacin Segona quinzena de setembre. Primera quinzena d'octubre

ACTIVITATS DEL TUTOR AMB ELS PROFESSORS Activitats Recursos 1. Coordinaci amb l'equip docent de cicle: Informes tutoriales de Programaci d'activitats tutoriales grup i individuals complementries, sortides i excursions. Pla d'acollida 2. Coordinaci amb l'equip docent d'aula: Pla Tutorial del centre Programaci d'activitats curriculars Informes tutoriales de 3. Coordinaci amb l'equip de professors del grup i individuals cicle anterior. Informes d'avaluaci 4. Coordinaci amb el cicle segent P.C. de Cicle 5. Formaci de grups flexibles intracicle (si cal) Reunions intercicle Prova d'avaluaci inicial

Temporalitzacin 1 quinzena de setembre 1 quinzena de setembre 2 quinzena de setembre 1 quinzena d'octubre 1 quinzena d'octubre

1.2. Conixer les caracterstiques del grup-aula per a afavorir la cohesi ACTIVITATS DEL TUTOR AMB ELS ALUMNES Activitats Recursos 1. Conixer el rendiment acadmic del grup globalment i per matries i comparar-lo amb altres grups (del mateix nivell i de cursos anteriors). 2. Analitzar i valorar dit rendiment per a definir el nivell inicial. 3. Conixer i valorar les actituds del grup davant el treball escolar 4. Conixer la dinmica interna del grup (integraci dels seus membres, les relacions interpersonals i intergrups i els conflictes). 5. Afavorir la integraci de tots els alumnes en el grup organitzant grups heterogenis de treball i en activitats ldiques, atenent a les seves capacitats, interessos i necessitats educatives 6. Conixer i recollir inquietuds, aspiracions, iniciatives, propostes i suggeriments del grup. 7. Impulsar la participaci dels alumnes i alumnes en la gesti del Centre mitjanant l'assistncia del/ de la representant de la classe a la Junta de Delegats. Prova de diagnstic inicial per a conixer el nivell de competncia curricular Fulla d'observaci Durant tot el curs Sociograma Segona quinzena de Criteris per a la formaci Gener de grups Sempre que es realitzin activitats Grups colloquials grupals Debats Setmanalment en la sessi de tutoria Setmanalment Temporalitzacin Primera quinzena de Setembre

ACTIVITATS DEL TUTOR AMB ELS PARES Activitats Recursos 1. Informar a les famlies dels resultats de Informe a la Famlia les avaluacions i proves. Entrevistes 2. Informar del nivell d'integraci dels nens i nenes en relaci al grup al que Entrevistes pertanyen 3. Contrastar les prpies observacions amb les de la famlia respecte als interessos, inquietuds i aspiracions dels seus fills i filles.

Temporalitzacin Trimestralment Almenys una vegada al trimestre Almenys una vegada al trimestre

ACTIVITATS DEL TUTOR AMB ELS PROFESSORS Activitats Recursos 1. Unificar els criteris metodolgics i l'ocupaci de tcniques d'estudi de l'equip de professors que actuen sobre el seu grup. 2. Coordinar l'equip de professors que actuen sobre el seu grup per a la planificaci conjunta d'activitats complementries, sessions d'avaluaci i recuperacions 3. Intercanviar amb l'equip de professors informaci sobre les caracterstiques individuals dels alumnes i del grup

Temporalitzacin

Programacions d'aula En sessi quinzenal Proves d'avaluaci Registres i activitats dels alumnes

3 Conixer causes de l'absentisme escolar i orientar solucions ACTIVITATS DEL TUTOR AMB ELS ALUMNES Activitats Recursos 1. Enregistrar diriament les faltes d'assistncia i retards. 2. Entrevistar personalment a l'alumne quan les causes de l'absentisme siguin alienes a la famlia. 3. Derivar als serveis socials els casos que no es solucionen amb les mesures anteriors Llista de control Registre d'entrevistes Full de derivaci de Benestar Social

Temporalitzacin Diriament Quan calgui Quan calgui

ACTIVITATS Del TUTOR AMB ELS PARES Activitats 1. Sollicitar dels pares justificaci escrita d'absncies i retards 2. Entrevistar als pares per a conixer les causes de l'absentisme si s freqent Recursos Model de Justificant Temporalitzacin

Sempre que es produeixi una absncia Registre d'entrevistes o retard Quan es consideri convenient ACTIVITATS Del TUTOR AMB ELS PROFESSORS I SERVEIS SOCIALS Activitats Recursos Temporalitzacin 1. Lliurar la llista de control a la Prefectura Llista de control d'Estudis. 2. Informar dels casos reincidents per al Full de derivaci de seu tractament pels serveis socials. Benestar Social Mensualment Quan calgui

OBJECTIU: 2. Conixer caracterstiques personals i soci- familiars de l'alumnat per a contribuir a un ensenyament personalitzat. 2.1. Conixer les caracterstiques fsiques de l'alumnat ACTIVITATS DEL TUTOR AMB ELS ALUMNES Activitats Recursos 1. Observar sistemticament i de manera individual als alumnes, tant en les activitats escolars com en les d'oci i temps lliure per determinar anomalies auditives, visuals, ... 2. Tenir en compte, al realitzar les activitats escolars, el diagnstic mdic dels alumnes amb deficincies. 3. Collaborar amb els serveis de salut pblica en les campanyes de vacunaci i revisions mdiques: recollida de dades dels alumnes i de cartilles de vacunacions. ACTIVITATS DEL TUTOR AMB ELS PARES Activitats Material proporcionat pels serveis de salut Informe individualitzat de l'alumne Informacions de la famlia Temporalitzacin Durant tot el curs Durant tot el curs Quan els serveis actun en el Centre

Recursos

Temporalitzacin

1. Realitzar entrevistes amb els pares parell Model d'entrevista Setembre i sempre que recollir informaci sobre les caracterstiques inicial a pares sarribi al entre per fsiques dels alumnes: malalties, allrgies, primera vegada problemes ... 2. Recollida de la fotocpia de la cartilla de l'assegurana mdica 3. Arxiu en l'expedient de l'alumne de la fotocpia de la seva cartilla de vacunaci. 4. Informar a les famlies de les anomalies detectades perqu duguin a l'alumne al metge. ACTIVITATS DEL TUTOR AMB ELS PROFESSORS Activitats Recursos 1. Informar a l'equip de professors del seu grup dels problemes fsics detectats en els alumnes. 2. Coordinar l'actuaci dels especialistes del Centre ( Pedagogia Teraputica i Audici i Llenguatge) i d'especialistes externs (ONCE, Patronat de Salut Mental, et/.) amb els alumnes amb deficincies de la seva tutoria. Informaci aportada per les famlies. Especialistes Horaris Adaptacions Curriculars

Temporalitzacin AL principi del curs i sempre que calgui

2.2. Conixer caracterstiques pedaggiques: expedient, estil d'aprenentatge, ... ACTIVITATS DEL TUTOR AMB ELS ALUMNES Activitats Recursos 1. Revisar lExpedient de l'Alumne. 2. Realitzar les proves de diagnstic inicial de competncia curricular 3. Definir l'estil d'aprenentatge dels alumnes amb problemes d'aprenentatge 4. Emplenar l'Informe d'Avaluaci i Informaci a la Famlia R.A.E. Llibre dEscolaritat Proves inicials Model per definir lestil daprenentatge. Informe a la Famlia Informes tutoriales Recursos Resultats de les proves aplicades Informe a la Famlia Temporalitzacin Primera quinzena de setembre Primera quinzena de setembre Octubre EI: semestralment Pr: una vegada al trimestre

ACTIVITATS DEL TUTOR AMB ELS PARES Activitats 1. Informar a les famlies sobre la manera d'ajudar a l'alumne en el seu procs d'aprenentatge segons el nivell de competncia curricular avaluat i l'estil d'aprenentatge definit. 2. Comentar i resoldre els dubtes que la famlia plantegi sobre els resultats de l'avaluaci reflectits en l'Informe. 3. Assessorar a la famlia sobre les necessitats de refor en les activitats d'aprenentatge.

Temporalitzacin Quan calgui

Quan la famlia ho solliciti i en el dia d'atenci a pares/mares Quan calgui

ACTIVITATS DEL TUTOR AMB ELS PROFESSORS Activitats Recursos 1. Informar a l'equip de professors del seu grup de les caracterstiques pedaggiques dels seus alumnes: rees en les quals destaca, en les quals necessita refor, arracades de cicles anteriors. 2. Informar a l'equip de professors de l'estil d'aprenentatge dels alumnes . 3. Coordinar l'equip de professors del seu grup per a la programaci d'activitats d'ensenyament i aprenentatge d'acord amb nivell del grup avaluat en les proves inicials. 4. Coordinar l'equip de professors del seu grup i per a la realitzaci de les Adaptacions Curriculars per als alumnes amb necessitats educatives especials i per a la programaci de reforos educatius amb l'assessorament de l'equip d'orientaci del Centre (PT i AL) 5. Coordinar-se amb l'equip de professors del seu grup per a realitzar les sessions d'avaluaci. R.A.E. Informes tutoriales Informes a la Famlia Resultats de les proves Programacions d'aula de cursos anteriors(PCC) Mesures d'Atenci a la Diversitat Model per a la realitzaci d'una sessi d'avaluaci.

Temporalitzacin Octubre Octubre Primer trimestre i durant tot el curs escolar Trimestralment

Conixer interessos, aptituds i caracterstiques de personalitat ms destacades ACTIVITATS DEL TUTOR AMB ELS ALUMNES Activitats 1. Observaci sistemtica dels alumnes a travs d'escales d'estimaci en els segents camps: Interessos, aptituds numriques i verbals, atenci, memria, imaginaci, psicomotricitat, personalitat i conceptes bsics. 2. Potenciaci del desenvolupament de l'autonomia personal i el autoconcepte positiu (confiana en si mateix, iniciativa, independncia, presa de decisions, curiositat, reflexi, responsabilitat, capacitat per a concentrar-se, comportament desembolicat, manifestaci de sentiments i preferncies, cura de l'aspecte personal, higiene, etc) 3. Dinamitzacin de les relacions socials i de convivncia (amics en classe, participaci en els jocs, ajuda que presta als companys/as, petici d'ajuda quan la necessita, agressivitat...) 4. Resumir els resultats de l'observaci en l'Informe Tutorial Individual de l'alumne/a ACTIVITATS DEL TUTOR AMB ELS PARES Activitats 1. Informar a la famlia i recaptar informaci de la mateixa sobre els interessos i caracterstiques de la personalitat del nen/a ms destacades. 2. Orientar a la famlia sobre la manera que pot influir en el desenvolupament de l'autonomia personal del nen/a i de lautoconcepte positiu del mateix. 3. Informar als pares dels possibles problemes de convivncia que el nen/a pogus plantejar i de la forma ms aconsellable de corregir-los. Recursos Escales d'observaci Qestionaris de personalitat Pautes d'Observaci Individual. Registre dhbits i actituds generals Informe Tutorial Individual Durant tot el curs Recursos Resultats de l'observaci i de les proves aplicades Temporalitzacin Durant tot el curs Durant tot el curs Temporalitzacin Primer trimestre

ACTIVITATS DEL TUTOR AMB ELS PROFESSORS Activitats Recursos 1. Informar a l'equip de professors del seu grup de les caracterstiques ms destacades dels alumnes 2. Recollir les informacions referent a aix proporcionades per l'equip de professors del grup.

Temporalitzacin

Reunions d'equip Quinzenalment docent i Sessions d'avaluaci

2.4. Detecci i diagnstic de dificultats d'aprenentatge ACTIVITATS DEL TUTOR AMB ELS ALUMNES Activitats Recursos 1. Observaci de les caracterstiques fsiques i pedaggiques dels alumnes. 2. Realitzaci de proves de diagnstic de nivell de competncia curricular. 3. Complimentaci de la Fulla de Derivaci sollicitant ajuda de l'Equip d'Orientaci del Centre 4. Emplenar el Qestionari d'Observaci del Tutor a petici del Eq. d'Orientaci. 5. Coordinar amb el professorat per latenci a la diversitat les mesures de refor necessries. Temporalitzacin

Fulla de registre Primer trimestre Proves *PCC/: Mesures d'Atenci a la Quan se detecti un Diversitat problema greu

ACTIVITATS DEL TUTOR AMB ELS PARES Activitats Recursos 1. Informar a la famlia de les observacions realitzades i demanar el consentiment de la mateixa per a l'atenci de l'alumne/a per l'Equip d'Orientaci del Centre 2. Facilitar les entrevistes necessries entre la famlia i l'Equip d'Orientaci. Entrevistes

Temporalitzacin Sempre que es consideri necessari

ACTIVITATS DEL TUTOR AMB ELS PROFESSORS Activitats Recursos 1. Informar als professors de les observacions realitzades referent a aix 2. Recollir informaci de l'equip de professors sobre les seves observacions en relaci amb l'alumne/a amb problemes Reunions d'Equip docent

Temporalitzacin Quan calgui

2.5. Conixer lmbit soci-familiar de lalumnat ACTIVITATS DEL TUTOR AMB ELS ALUMNES Activitats 1. Revisar lexpedient de lalumne i actualitzar els dades referits a domicili, telfon, nombre de la Seguretat Social. 2. Identificaci de les caracterstiques de: - temporalitat en lescolaritzaci - tnia - higiene, descans, alimentaci - signes de possible maltractament - necessitat de compensaci educativa 2. Complimentaci de la Fulla de Derivaci sollicitant ajuda de l'Equip d'Orientaci del Centre 3. Complimentaci de la Fulla de Derivaci sollicitant ajuda dels Serveis Socials de la Zona 4. Prendre les mesures per latenci de les necessitats de refor detectades. ACTIVITATS DEL TUTOR AMB ELS PARES Activitats 1. Entrevista a la famlia per informar-se sobre: - Lloc de procedncia - Tipus de famlia (tradicional, monoparental, en procs de separaci, separada per immigraci...) - Custodia legal de linfant - Tipus de habitacle (pis dacolliment, pis, casa , nombre dhabitacions, membres que viuen en ella..) 2. Informaci a la famlia sobre beques, ajudes per adquirir els llibres de text, servei de guarderia del Centre, activitats extraescolars que ofereixi el mateix, descomptes per pertnyer a la AMIPA en activitats complementries i extrescolars... 3. Informaci a la famlia de la convenincia de derivar als Serveis Socials o a la Mediadora cultural la problemtica del seu fill (si cal) per a l'atenci de la famlia per aquests. 4. Facilitar les entrevistes necessries entre la famlia i l'Equip d'Orientaci. Recursos Temporalitzacin

Informe tutorial Setembre i sempre que sincorpori un nou Pla dOrientaci alumne al grup del Centre Pla dacolliment

Sempre que sigui necessari

Recursos Model de entrevista Llibre de visites de les famlies

Temporalitzacin Sempre que es consideri necessari

Informaci aportada per la secretaria de Centre

Al comenament del curs i quan sestableixin els trminis oficials

Fulla de derivaci als Serveis Socials i Mediadora cultural EOEP Sempre que sigui necessari

ACTIVITATS DEL TUTOR AMB ELS PROFESSORS Activitats Recursos 1. Informar als professors de les observacions Reunions realitzades i els dades rellevants per la seva d'Equip acci docent aportats per les famlies. docent 2. Recollir informaci de l'equip de professors sobre les seves observacions en relaci amb l'alumne/a amb problemes 3. Organitzar, programar i coordinar les tasques de suport amb el seu equip docent

Temporalitzacin Al comenament del curs i sempre que varien significativament els dades Al comenament del primer trimestre i en les sessions davaluaci

OBJECTIU: 3. Coordinar el desenvolupament del Pla d'Acci Tutorial amb el Pla General Anual 3.1. Concretar les lnies d'actuaci amb el grup d'alumnes, amb l'equip educatiu i les famlies per a l'adequaci del Pla Tutorial a les necessitats especfiques d'aquell ACTIVITATS DEL TUTOR AMB ELS ALUMNES Activitats Recursos 1. Intervenci directa amb els alumnes en les sessions dassemblea i tutoria. PAT Temporalitzacin Diriament

ACTIVITATS DEL TUTOR AMB ELS PARES Activitats Recursos 1. Organitzaci i participaci en les reunions PAT generals tutoriales amb les famlies. 2. Informaci a pares i mares del contingut PGA del PAT. 3. Demandar de les famlies la participaci en les activitats pertinents en relaci al PAT i a la PGA. ACTIVITATS DEL TUTOR AMB ELS PROFESSORS Activitats Recursos 1. Revisi i actualitzaci del PAT. 2. Concretar calendari de reunions per a coordinar i avaluar les activitats conjuntes. 3. Coordinaci de cada tutor/a amb la resta de l'equip de professors del Centre per mitj del Coordinador/a de el seu Cicle i la seva representaci en la Comissi de Coordinaci Pedaggica, en relaci amb les responsabilitats annexes a l'acci tutorial i en l'elaboraci de la programaci destinada al seu grup de tutoria 4. Demanda dels suports necessaris a la C.C.P. 5. Recopilar i elaborar materials per a ser utilitzats en les sessions de tutoria, en collaboraci amb l'Equip d'Orientaci del Centre (C. dE., PT, AL AD. EOEP/) 6. Posar-se en contacte amb organismes i institucions que puguin collaborar en el desenvolupament de les activitats tutoriales (Ajuntament., Serveis Socials, Mediaci cultural, Protecci del Menor..) Equips de Cicle i PAT Reunions de Cicle, PAT i PGA.

Temporalitzacin Trimestralment Primer trimestre Sempre que calgui

Temporalitzacin Setembre Setembre

Segona setmana de Reunions de Cicle, d'Equip setembre docent i de la C.C.P. Resultats del diagnstic inicial del seu grup Annexos al PAT Equip d'Orientaci PAT i Projecte dorientaci. Programacions d'aula, ACIs PT i AL Sempre que sigui necessari Octubre Final de cada

A l'inici de cada trimestre.

7. Reflectir les dades obtingudes en les corresponents programacions d'aula i ACIs 8. Resumir les dades obtingudes sobre necessitats de refor i necessitats educatives especials en les corresponents Adaptacions Curriculars.

trimestre

Contribuir activament: - al desenvolupament personal: psicomotor, cognitiu, afectiu, social i moral - a la formaci de la identitat personal mitjanant actituds i conductes que desenvolupin una autoestima positiva - a l'adaptaci escolar dels alumnes i alumnes. ACTIVITATS DEL TUTOR AMB ELS ALUMNES Activitats Recursos 1. Proporcionar experincies que no infonguin ansietat, temor o inseguretat, mostrant coherncia entre el que pensa, diu i fa i no transmetent sensacions d'amenaa. 2. Comprometre i fer partcips als seus alumnes de l'establiment i assoliment d'objectius. 3. Procurar un ensenyament experimental i participatiu 4. Fer judicis positius, evitar el negatius i les comparances, ressaltant els assoliments i reconeixent destreses i habilitats. 5. Comprendre els valors dels alumnes i crear un clima de calor i recolzo en el qual s'asseuen lliures per a expressar i modificar aquests valors. 6. Ensenyar a l'alumne a autoavaluar-se i autorreforar-se positivament. Ajudar-los a fixar-se metes raonables, que s'avalun de forma realista, que siguin capaos d'elogiar a uns altres, a estar contents i satisfets aconsegueixo mateixos. 7. Treballar de manera ms directa i personalitzat amb els alumnes i alumnes en qui s'observa un nivell ms baixo d'autoestima i/o risc de no arribar a desenvolupar adequadament la identitat personal. 8. Avaluaci de la conducta social de cada alumne mitjanant l'observaci directa de les actituds especificades en l'rea de Coneixement del Mitj relatives a relacions socials. Comunicaci verbal i gestual d'expectatives positives del/de la tutor/a Actituds tolerants i democrtiques del professorat Comunicaci positiva dels resultats de les qualificacions Jocs d'habilitats socials i treballs conjunts entre alumnes ("mirall mgic") Activitats de refor de lautoconcepte: "La caixa mgica", "M'agrada- em disgusta", "Jo sc", "Per un dia", "Per qu". Projecte per leducaci de la intelligncia emocional P.C.C. Fulla de registre d'Hbits i Actituds Generals Temporalitzacin Durant tot el curs

9. Millorar la dinmica de la classe: . a. Establint normes clares de funcionament de la classe elaborades entre tots i enunciades de forma positiva. b. Crear un clima de confiana explicant el perqu de les coses i acceptant els suggeriments dels nens. c. Informar-los dels seus drets i deures com membres del grup. . d. Afavorir les conductes de companyerisme respectant els subgrups existents. e. Rebutjar l'organitzaci dactivitats grupals que siguin discriminatries per raons tniques, de sexe, de status social, etc. f. Organitzar activitats complementries tant fos com dintre de la classe, que afavoreixin la comunicaci i la relaci entre els alumnes. g. Afavorir la cooperaci per a prevenir i evitar la segregaci d'aquells alumnes amb dificultats d'integraci. h. Inculcar hbits de treball adequats: de neteja i higiene, de comunicaci i relaci, d'autonomia personal, d'organitzaci i de treball. i. Distribuir als alumnes de forma rotativa perqu tots/as es vagin coneixent. 2. Elegir els agrupaments convenients 3. Tenir cura de l'efecte de les actituds prpies (interacci tutor - alumne). 4. Desenvolupar un programa metdic 5. Ensenyar a pensar mitjanant l'ocupaci de tcniques de soluci de problemes, de desenvolupament del pensament creatiu, de raonament i metacognici en el desenvolupament de les activitats curriculars de les diferents rees.

Tcniques de dinmica de grup Diferents tipus d'agrupaments Projecte d Orientaci PAT

ACTIVITATS DEL TUTOR AMB ELS PARES Activitats

Recursos

Temporalitzacin Almenys una vegada al trimestre

1. Promoure xerrades i reunions amb els pares per Reunions a informar-los del programa i els seus objectius, tutoriales demanar la seva collaboraci i donar-los pautes de comportament per a aconseguir els objectius d'educaci de la identitat personal dels seus fills, i seguir i avaluar el desenvolupament del programa. 2. Sollicitar informaci de les famlies respecte a la conducta social del nen/a en l'entorn familiar i amb els amics del seu barri. Entrevistes amb les pares i mares ACTIVITATS DEL TUTOR AMB ELS PROFESSORS Activitats Recursos 1. Unificaci de criteris per a la millora de l'autoestima: a. Actuar imparcialment i donar el mateix tracte a tots els alumnes. b. Fer-los sentir que tots mereixen la seva atenci i conten amb el seu suport. c. Fer elogis realistes basant-se en conductes i rendiments objectius. d. Proposar als alumnes tasques apropiades a la seva capacitat i possibilitats. 2. Explicitaci, seguiment i avaluaci de pautes comunes en el tractament tutorial d'aspectes relatius al desenvolupament de la capacitat social i de la identitat personal: . a. En la soluci de problemes socials: discussions amb els companys, dificultats en l'adaptaci escolar, etc. b. En la autodirecci del llenguatge . c. Per a lautocontrol d. Per a l'establiment de metes Reunions tutoriales Reunions dequips docents Pla dorientaci del Centre Programa per leducaci de la intelligncia emocional

Sempre que sigui necessari

Temporalitzacin Setmanalment Sessions davaluaci i sempre que sigui necessari. Durant tot el curs

OBJECTIU: 4. Fomentar una major relaci i interacci entre els distints integrants de la comunitat educativa 4.1. Impulsar una major coordinaci famlia- escola ACTIVITATS DEL TUTOR AMB ELS ALUMNES Activitats Recursos 1. Tenir cura de que les convocatries per a les famlies siguin repartides als alumnes i que aquests les facin arribar als seus pares o mares. 2. Dur actualitzat el llibre de registre d'entrevistes amb els pares/ mares d'alumnes. ACTIVITATS DEL TUTOR AMB ELS PARES Activitats 1. Informar a les famlies d'aquelles activitats del Centre en les quals la seva ajuda s enriquidora 2. Recollir i impulsar iniciatives de les famlies encaminades a una major participaci en les activitats complementries i extraescolars del collegi. 3. Coordinaci de les activitats realitzades pels pares o mares amb el seu grup d'alumnes Convocatries Llibre de registre d'entrevistes Temporalitzacin Sempre que sigui necessari En cada visita de la famlia

Recursos Reunions tutoriales Entrevistes tutoriales Criteris de Cicle

Temporalitzacin Trimestralment Al llarg del curs Al llarg del curs

ACTIVITATS DEL TUTOR AMB ELS PROFESSORS Activitats Recursos 1. Elaboraci de criteris comuns per a la participaci de les famlies en les activitats del Centre. 2. Reunions de Cicle i de la C.C.P. RRI Pla dacolliment

Temporalitzacin AL principi i cada trimestre

4.2. Afavorir una major connexi entre l'escola i l'entorn ACTIVITATS DEL TUTOR AMB ELS ALUMNES Activitats 5. Tenir cura de que l'entorn afavoreixi el treball creatiu i la formaci de sentiments esttics, descobrint i eliminant les circumstncies ambientals que destorben, distreuen o estimulen la formaci de valors o l'aparici de conductes contraris als pretesos. 6. Collaborar amb entitats i institucions locals en activitats encaminades a fomentar el desenvolupament de valors solidaris i/o a conixer i millorar l'entorn i la cultura d'Eivissa. ACTIVITATS Del TUTOR AMB ELS PARES Activitats 4. Informaci sobre els objectius que es pretenen en relaci amb la formaci de valors en els seus fills i filles. 5. Informaci als pares i mares sobre la manera en que les relacions amb l'entorn ajuden a la formaci de valors i a l'aparici de conductes desitjades en els seus fills i filles. Recursos Temporalitzacin

Elements decoratius, Al llarg de tot el llibres, plantes, etc. curs aportats pels alumnes. Al llarg del curs Msica ambiental Absncia de sorolls PGA Recursos PCC Xerrades, debats, colloquis Temporalitzacin Primer trimestre

ACTIVITATS DEL TUTOR AMB ELS PROFESSORS Activitats Recursos 1. Preparar i coordinar les sessions informatives a les famlies elaborant guions, buscant ponents, etc. 2. Participar en les sessions informatives que el Centre ofereixi a les famlies i en les quals es tractin temes d'inters per al desenvolupament de la labor tutorial Annex PAT PGA Pla d'Orientaci del Centre

Temporalitzacin Al llarg del curs

4.3. Afavorir la participaci en el desenvolupament de les activitats complementries ACTIVITATS DEL TUTOR AMB ELS ALUMNES Activitats Recursos 1. Orientar les actituds del grup cap al treball escolar, recollint iniciatives, inculcant actituds positives, recomanant la integraci dels coneixements i valorant adequadament totes i cadascuna de les matries i activitats escolars. 2. Assessorar les activitats d'oci i temps lliure i coordinar les activitats complementries del seu grup. 3. Orientar i coordinar l'educaci moral, ambiental, sanitria, cvica i sexual dels seus alumnes i alumnes. Temporalitzacin

Sessions tutoriales: Diriament i sempre que estratgies de dinmica sorgeixin temes que ho de grups, xerrades, propicin. debats, colloquis, etc. Excursions Festes i diades del Centre Orientacions per el tractament dels eix transversals des de les rees curriculars. Orientaci a nivell individual i de grup de lectures Segons programaci Al llarg del curs

4. Enfortir, estimular i enriquir la vida del grup Distribuci de grups integrant a tots els seus membres de treball i tasques comunes ACTIVITATS DEL TUTOR AMB ELS PARES Activitats Recursos 1. Informar a les famlies d'aquelles activitats del Centre en les quals la seva ajuda s enriquidora 2. Recollir i impulsar iniciatives de les famlies encaminades a una major participaci en les activitats complementries i extraescolars del collegi. 3. Coordinaci de les activitats realitzades pels pares o mares amb el seu grup d'alumnes Reunions tutoriales Entrevistes amb les famlies Criteris de Cicle

Al llarg del curs

Temporalitzacin Trimestralment Al llarg del curs Al llarg del curs

ACTIVITATS DEL TUTOR AMB ELS PROFESSORS Activitats Recursos 1. Elaboraci de criteris comuns per a la participaci de les famlies en les activitats del Centre RRI Reunions de Cicle i de la C.C.P

Temporalitzacin Al principi i cada trimestre

OBJECTIU: 5. Afavorir l'adquisici d'hbits i tcniques per a un major aprofitament del treball escolar 5.1. Adquisici d'hbits posturals ACTIVITATS DEL TUTOR AMB ELS ALUMNES Activitats Recursos 1. Disposici del mobiliari d'acord amb l'activitat a realitzar en l'aula i les seves necessitats corporals. 2. Cura a l'inici de la sessi que els alumnes i alumnes adoptin postures correctes (esquena alada, cames en angle recte, cap i cos a distncia adequada de la taula). ACTIVITATS DEL TUTOR AMB ELS PARES Activitats 1. Informaci general (oralment) sollicitant la seva collaboraci per a reforar les postures correctes en les activitats de casa. 2. Informaci puntual en casos que determinades postures requereixin un seguiment directe. Consideraci del professor/a com model de postura Mobles de l'aula Temporalitzacin Cada vegada que l'activitat ho requereixi Diriament

Recursos Les famlies Observacions i registres del tutor

Temporalitzacin Reuni tutorial del primer trimestre Sempre que es consideri necessari

ACTIVITATS DEL TUTOR AMB ELS PROFESSORS Activitats Recursos 1. Posada en com amb l'equip docent que treballa en Observacions i l'aula sobre el desenvolupament d'aquestes activitats anotacions dels (avaluaci) professors 5.2. Adquirir hbits de neteja, cura personal i alimentaci ACTIVITATS DEL TUTOR AMB ELS ALUMNES Activitats Recursos Condcies del centre 1. Rentat de mans abans del berenar Tovallola individual 2. Rentat de mans sempre que s'usi el servei Raspall i pasta 3. Rentat de dents desprs del berenar (EI) Fruites, iogurts, 4. Dia de berenar fruita i dia de berenar productes segons correspongui lactis Cinta de vdeo Fitxes 5. Presentaci d'avantatges de la neteja i duna alimentaci sana.

Temporalitzacin Trimestralment en les sessions d'avaluaci del cicle

Temporalitzacin Abans de cada esbarjo Sempre que sigui necessari Desprs de cada berenar Dues vegades en la setmana Segons programaci

ACTIVITATS DEL TUTOR AMB ELS PARES Activitats

Recursos

Temporalitzaci Informacions de principi de curs a les famlies. Reuni trimestral amb els pares

6. Informaci en la reuni tutorial sobre com es va a Programaci d'eixos portar a terme en el Centre el programa d'higiene i transversals: Ed. per salut perqu la famlia reforci des de la llar. a la Salut. Pla d'Acci Tutorial

ACTIVITATS DEL TUTOR AMB ELS PROFESSORS Activitats Recursos 1. Coordinar estratgies a nivell d'aula i de cicle i concretar la posta en marxa, el seguiment i lavaluaci del pla Programaci d'eixos transversals: Ed. per a la Salut. Pla d'Acci Tutorial

Temporalitzacin Reunions de Cicle de principi de trimestre Sessions davaluaci

Adquirir hbits de cura en l's del material escolar, assumint les pautes establertes. ACTIVITATS DEL TUTOR AMB ELS ALUMNES Activitats Recursos Temporalitzacin

1. Establir pautes conjuntament amb els alumnes per Armaris adequats per Setembre al tractament correcte del material de classe i de a guardar els les dependncies comunes. materials Carpetes 2. Donar a conixer les normes del Centre per a l's ordenat de la biblioteca de l'aula i del Centre Pla de Lectura del Centre i Carnet de Lector Recursos de l'aula Octubre 5' diaris

3. Assignar un temps per a l'ordenaci del material escolar utilitzat tant individual com collectiu ACTIVITATS DEL TUTOR AMB ELS PARES Activitats

Recursos

Temporalitzacin Al comenament del curs En les reunions tutoriales trimestrals

1. Sollicitar la participaci dels pares en l'elaboraci RRI i respecte de les normes d'entrada i sortida diria d'alumnes. 2. Recaptar dels pares / mares la necessria Reunions tutoriales collaboraci i responsabilitat en la cura del material, recursos i dependncies del Centre en la realitzaci de les activitats extraescolars

ACTIVITATS DEL TUTOR AMB ELS PROFESSORS Activitats Recursos 1. Consens de pautes per a l's de material comuns al Reunions de cicle Cicle: a. Disposici del material escolar en l'aula .. Inventari Cura del material (no mossegar llapis, tapar el pegament, recollir pintures i material, RRI netejar el seu lloc...) . b. Utilitzaci adequada dels tils de treball (collocaci de paper, puntes adequades, esborrat adequat, pinat i pressi adequats, subjecci del paper...) c. Material concret que s'utilitza Adquirir hbits i tcniques d'estudi ACTIVITATS DEL TUTOR AMB ELS ALUMNES Activitats Recursos 1. Desenvolupament d'hbits posturals: . Posar els peus en el sl Esquena recolzada en el respatller . Pinat del llapis Posici de la m sobre el paper Agafar goma d'esborrar Mobiliari de laula

Temporalitzacin Setembre Sempre que noves necessitats lo plantegen.

Temporalitzacin Sempre que s'inici una activitat

2. Desenvolupament d'habilitats per a la lectura i l'escriptura: - Valoraci inicial de les dades aportades pel curs anterior pels Informes tutoriales i d'observaci dels tutors precedents. . - Tenir cura de que els alumnes mantinguin una posici adequada dels elements que intervenen en el procs grafomotriu. - Anlisi de la producci escrita dels seus alumnes: o Grandria, forma i inclinaci de les lletres, o Pressi. Lligaments. o Separaci de paraules. o Orientaci de lnies i presentaci de textos. o Predomini manual. o Marges. o Velocitat d'execuci. Dictats o Ortografia 3. Avaluaci peridica de la velocitat i la comprensi lectores. 4. Utilitzaci de tcniques de reconducci de errors. 5. Desenvolupament de tcniques creatives en

Proves de diagnstic inicial i de competncia curricular

Setembre Durant tot el curs

Quadern del alumne

Proves del Pla de lecto- escriptura Autoavaluaci Assembles daula

diferents situacions per enriquir les conversacions utilitzant metfores i un vocabulari cada vegada ms culte. 6. Motivar als alumnes per exercitar els dileg i la conversa respectant els normes bsiques de la convivncia i el respecte mutu 7. Desenvolupament sistemtic, coordinant lacci de les diferents rees curriculars, de les tcniques de: - Recerca de la informaci - Subratllat - Resum - Esquemes - Apunts i notes - Fixes - Agenda personal 8. Exercitar la memria utilitzant textos amb sentit, interessants i motivadores pels alumnes

Assemblea daula Equips docents i programacions didctiques Biblioteques Activitats curriculars Agenda personal Representacions teatrals, festivals, presentacions de treballs.

ACTIVITATS DEL TUTOR AMB ELS PARES Activitats 1. Orientaci a les famlies de la manera que poden contribuir a la formaci d'hbits saludables d'estudi i descans: disposar d'un lloc adequat per a l'estudi del nen/a, control de les hores i programes de *TV/ que se li ofereixen. ... 2. Seguiment dels pares / mares de les tasques escolars.

Recursos Entrevistes amb el tutor Guia de programaci de TV Quaderns, fitxes i llibres de treball dels alumnes

Temporalitzacin En les reunions tutoriales i en les entrevistes individuals diari

ACTIVITATS DEL TUTOR AMB ELS PROFESSORS Activitats Recursos 1. Coneixement de les tcniques que s'han aplicat amb el grup en general i amb els alumnes amb necessitats educatives individualment, en el curs anterior. 2. Diagnstic i anlisis de les dificultats que es troben per a la aplicaci i/o assimilaci de les tcniques i hbits de treball per part dels alumnes 3. Concreci de les tcniques d'estudi ms adequades al grup per al present curs en coherncia amb les objectius del Cicle corresponent. Expedient de lalumne i informes tutoriales Observacions del equip docent Proves de diagnstic inicial i davaluaci Reunions dequip docent

Temporalitzacin Setembre

Setembre Avaluaci trimestral Principi de cada trimestre segon les necessitats detectades.

OBJECTIU: 6. Potenciar la tutoria com via d'acostament i aprenentatge de les famlies en els temes referits a l'Educaci afectiu- sexual dels seus fills i filles encaminada a la formaci de la identitat dels nins i nines a una efectiva educaci per a la igualtat d'oportunitats d'ambds sexes i a la prevenci del maltractament infantil. Coordinar les pautes d'actuaci educativa entre escola i famlia en l'mbit afectiu- sexual Augmentar la integraci de les mares i els pares en les activitats de classe per orientar a les famlies en aquesta temtica Contribuir al desenvolupament d'un clima de comunicaci i confiana sobre aquests temes en les famlies ACTIVITATS DEL TUTOR AMB ELS ALUMNES Activitats Recursos 1. Sentit de la prpia identitat (desenvolupament del autoconcepte i autoestima) 2. Seguretat i pertinena (desenvolupament del autoconcepte i l'autoestima) 3. Coneixement del propi cos. Higiene 4. Realitzaci de tallers, integrant nens i nenes en treballs que generalment han realitzat per separat 5. Animar a nenes i nens a formar grups mixts 6. Dramatitzaci: "La famlia de ... " : Qui fa qu? 7. Converses dirigides sobri: Qui deu estudiar a casa? Qui fa el treball domstic? Jornades de treball de les mares i els pares 8. Peridics murals que recullin activitats familiars relacionades amb els diferents rols d'acord amb sexe. 9. Un home o una dona ens expliquen el seu treball 10. Visitem un lloc de treball 11. Retallaves: "Els oficis". 12. Realitzaci de racons 13. Realitzaci d'un collage "Els oficis preferits" 14. Dileg dirigit "Jo puc ajudar" 15. Celebraci del dia de la Dona Treballadora 16. Lectura i comentari de contes 17. Realitzaci de jocs cooperatius 18. Representaci d'una obra de teatre o titelles 19. Canons i endevinalles 20. Exposici de treballs realitzats "Programa per al desenvolupament de l'Autoestima 1". *Edit/. Escola Espanyola. Temporalitzacin Al llarg del curs segons programaci de Cicle i daula.

Programa per leducaci D'octubre a juny, amb de la intelligncia canvis mensuals de emocional l'alumnat Programaci de Tallers. PCC: Educaci per a la Igualtat d'ambds sexes Revistes, peridics, produccions prpies. Paper continu Cartolines Cua d'empaperar Tisores,.... Famlies Carpeta didctica d'Educaci afectiu sexual. Govern de Canries Teatre i ninots 8 de mar Festival fi de curs. Juny Juny

ACTIVITATS DEL TUTOR AMB ELS PARES Activitats Recursos

Temporalitzacin

1. Sensibilitzaci de les famlies respecte al tema d'educaci afectiu- sexual dels seus fills i filles. Reuni prvia de presentaci del Pla de treball. 2. Realitzaci de xerrades informatives i sessions de treball sobre els temes: Qu s la sexualitat?, Educaci afectiu sexual, Coneixement i cura del cos, Nostre origen Oci, joc i joguina, De qui aprenen els nostres fills i filles? 3. Orientacions sobre mtodes de control de les conductes dels nins. Respostes adequades a cada estadi evolutiu. 4. Informaci sobre itineraris educatius i matries optatives a lESO. La seva importncia i condicionament que determinen per els estudis posteriors

Carpeta didctica d'Educaci afectiu sexual: Guia de formaci de mares i pares.

Octubre

Primera una vegada al trimestre en la reuni Material subministrat per amb pares el Centre de Salut

Informaci aportada per els IES

ACTIVITATS DEL TUTOR AMB ELS PROFESSORS Activitats Recursos 3. Coordinar conceptes i actuacions i concretar el pla de treball a seguir: selecci d'activitats, recursos, decisions sobre agrupaments, utilitzaci d'espais, temporalitzaci i collaboraci des de les diferents rees curriculars 4. Desenvolupar el pla de treball. Evitar comentaris i judicis relatius a : a) Les noies tenen menys necessitat de tenir un ofici perqu no treballen fora de casa o perqu no tenen la capacitat necessria per a fer una carrera professional. b) La funci de la dona s el treball domstic, encara que treballi fora de casa. c) La funci d'home s el manteniment de la famlia amb un treball remunerat. d) L'estabilitat emocional de la famlia i l'atenci als fills i filles s una tasca exclusiva de la dona. e) La inclusi de la dona en el mn laboral, quan es tenen fills, solament s justificable si s econmicament necessari. Programaci Anual del Centre Carpeta didctica d'Educaci afectiu -sexual. Govern de Canries Material informtic Fotocopiadora Folis, etc

Temporalitzacin .Setembre En les reunions de Cicle segons necessitats del programa. De setembre a juny

Activitats

Recursos

Temporalitzacin

5. Examinar el contingut dels recursos didctics (textos, lectures, jocs, etc.) i valorar que aquest no contingui elements que puguin contribuir a la discriminaci. 6. Coordinar la realitzaci de convocatries a les famlies i la realitzaci del treball amb les mateixes, tenint cura que aquestes estiguin redactades en termes discriminadors per la dona. 7. Obtenir informaci clara sobre el els itineraris dels IES les diverses possibilitats formatives i professionals a les quals alumnes i alumnes puguin optar indiscriminadament (3r cicle). 8. Preparar el material per a les sessions amb famlies i per a les classes amb l'alumnat. 9. Valoraci i comunicaci a la resta de l'equip docent de les conclusions del Pla de treball tutorial i inclusi de resultats en la Memria Anual del Cicle

Recursos didctics

Setembre i juny

Models de convocatries Prvia a les sessions trimestrals amb les famlies Informaci del IES Maig

Juny Model de Memria

CONTINGUT DE LEXPEDIENT DE LALUMNE/A Aquest expedient ha de contenir: 1. Fulla de contingut 2. Telfon i domicili actualitzats anualment 3. Sobre de matricula a) Fotocopia DNI pares o tutores legals b) Llibre de famlia de lalumne c) Cartilla de vacunes d) Fotocopia de la targeta de la Seguretat Social e) Certificat dempadronament f) Document legal de custodia en cas de separaci dels pares g) Documents acreditatius de possibles exempcions: educaci fsica, llengua catalana, etc. h) Registro inicial de matricula 2. Entrevista inicial amb les famlies 3. Llibre dEscolaritat 4. RAE (Registre acumulatiu de lalumne) 5. Informe tutorial individualitzat de cada nivell cursat per lalumne a) Autoritzaci per lensenyament de religi b) Resultats de lavaluaci inicial de lalumne c) Registre dels resultats de lavaluaci trimestral d) Informe de diagnstic de NEE temporals (compensaci educativa) o permanents (diagnstic EOEP) i ACIs e) Informes de seguiment trimestral de mesures de refor educatiu i/o compensaci educativa (si cal) f) Proves de final de curs de lalumne 6. Informe tutorial de canvi de cicle (1er i 2n cicle) 7. Informe tutorial de canvi dEtapa (EI i Primria per enviar al IES)

C.P. CAN MISSES- EXPEDIENT DE LALUMNE


REGISTRE INDIVIDUAL DE CONDUCTES ED. INFANTIL

NOM I COGNOMS: DATA DE NAIXEMENT: ANY QUE VA ENTRAR A LESCOLA: CONTINUITAT DE LA MESTRA 1. ADAPTACIO Sha adaptat: A lescola Al mestre Als companys Al ritme de treball 2. ACTITUDS Compleix les normes s actiu i participa en les activitats Sel veu content i alegre a lescola Participa en les converses collectives Gaudeix amb les activitats dramtiques , musicals... Acaba les feines Mostra inters pels aprenentatges Participa en els jocs,activitats,sortides Coneix i utilitza les tcniques plstiques treballades En general s poc madur per la seva edat Necessita cridar latenci 3. HABITS s ordenat en les seves coses i en les de la classe Respecta i cuida el material propi i dels altres 4. CONTINGUTS Matemtiques Reconeix i utilitza els colors treballats Realitza correctament seriacions, agrupacions, ordenacions Reconeix les formes geomtriques Reconeix els nombres MATEIX/A GRUP:

DIFERENT

Realitza operacions bsiques prpies de ledat: sumes(vert-horiz), restes(horz-vert) Comunicaci i Representaci Comprn paraules,contes,narracions T una expressi adient a la seva edat Memoritza petites poesies,endevinalles Reconeix escriu el seu nom/ Altres paraules Fase de lectoescriptura Sinicia en la lectura Destreses Mostra una coordinaci motriu adequada a la seva edat Realitza els traos i les grafies treballades Retalla 5. ALTRES OBSERVACIONS ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... El/ LA TUTOR/A

Signat: ............................................ Eivissa, ............. de ................... de 200.....

INFORME TUTORIAL PRIMER CICLE


Nom: Data de naixement: Nivell: Llinatges: Cursos repetits: Grup:

curs 200_/200_

REFOR
1.

COMPENSATRIA

INTEGRACI LOGOPDIA ACI ALTRES:

ASPECTES SIGNIFICATIUS PEL PROCS DAPRENENTATGE En general, linters que ha mostrat cap els aprenentatges ha estat: Alt Mitj Baix La seva evoluci respecte al punt de partida del procs daprenentatge:

Bona
Estil daprenentatge: Tipus dactivitats que prefereix: Preferncia en els agrupaments Ritme de treball respecte grup Forma denfrontar-se a la tasca Grau de motivaci

Regular

Deficitria
Memorstiques Comprensives Individual Semblant Impulsivament Baix

Manipulatives Grfiques Gran grup Petit grup Ms lent Ms rpid Reflexivament Alt Mitj

2. ASPECTES SOCIOFAMILIARS - Llenges familiars: Catal Castell Altres - Relaci famlia- centre: Collaboren Sinteressen Inexistent - Problema social de lalumne: No consta Inadaptaci Allament - Estructura familiar: famlia tradicional viu amb els dos en domicilis separats viu amb la mare viu amb tutor/a o tutors viu amb el pare altres - Derivaci a Serveis Socials: UTS - Professional que lha ats................... Patronat Salut Mental ............................................................. Menors ............................................................. Altres (...................) ............................................................ Observacions (mort del pare o mare, nova estructura familiar, malalties...) 3. SALUT I PERSONALITAT a) Aspectes de salut a remarcar Peus plans b) Afectivitat

Vista

Diabetis

Allrgies Asma

Altres

Confia en s mateix Necessita laprovaci dels altres


c) Emotivitat Normalment no es veu

En general s poc madur/a per la seva edat Necessita cridar latenci Content Tranquil Obert trist seris natural solitari equilibrat espontani

Normalment es mostra

Sorrut
4. AVALUACI GLOBAL DE LALUMNE REA Ex/Not/B/Suf/In Llengua Catalana Llengua Castellana Llengua Estrangera Coneixement del Medi Matemtiques Ed. Artstica Msica i Plstica Educaci Fsica 5. INFORME DAVALUACI

inexpressiu agressiu
OBSERVACIONS FINALS

Trimestre HBITS I ACTITUDS 1 . Mostra inters per aprendre 2. Sesfora en realitzar les tasques escolars. 3. Realitza metdicament els deures per a casa. 4. Practica hbits d'alimentaci saludable 5. Consulta els seus dubtes 6. Mant latenci 7. s ordenat 8. Respecta les normes de convivncia en classe 9. Tracta amb respecte als seus companys, professors i professores 10 . T cura i endrea el material escolar. 11. s puntual GLOBAL REA DE LLENGUA CATALANA 1. Participa en assemblees, debats i converses 2. Respecta normes de comunicaci 3. Sexpressa correctament 4. Memoritza poemes, canons 5. Comprn missatges orals senzills. 6. Escriu amb tra correcte 7. Aplica progressivament les normes ortogrfiques. 8. Escriu texts escrits coherents. 9. Comprn el que llegeix 10. llegeix correctament (paraules, frases, texts). 11. llegeix amb velocitat i entonaci adequades. 12. Li agrada llegir durant el lleure GLOBAL AREA DE LENGUA CASTELLANA 1. Participa en asambleas, debates y conversaciones 2. Respecta normes de comunicacin 3. Se expresa correctamente 4. Memoriza poemas, canciones 5. Comprende mensajes orales sencillos. 6. Escribe con trazo correcto (palabras, frases, textos) 7. Aplica progresivamente les normes ortogrficos. 8. Escribe textos breves con coherencia. Trimestre
1r 2n 3r 1r 2n 3r

Trimestre
1r 2n 3r

9. Comprende lo que lee 10. Lee correctamente (palabras, frases, textos 11. Lee con velocidad y entonacin adecuadas. 12. Le agrada leer durante el tiempo libre. GLOBAL Trimestre 1r 2n 3r REA DE LLENGUA ANGLESA 1. Atn i segueix les instruccions donades a classe 2. Entn i capta informaci especfica de missatges orals. 3. Reprodueix expressions, rimes i canons entenent el seu significat. 4. Coneix i empra el lxic relacionant la forma oral amb l'escrita. 5. Produeix missatges escrits senzills GLOBAL Trimestre 1r 2n 3r REA DE MATEMTIQUES 1.Compta i llegeix nmeros 2. Escriu sries numriques. 3.Diferncia unitats, desenes i centenes

Realitza correctament: Sumes Restes Suma portant-ne

Resta portant-ne

Multiplicaci 4. Realitza clculs mentals senzills. 5. Resol problemes senzills del seu entorn amb operacions mentals i escrites. 6. Coneix i utilitza correctament conceptes de mesura, de llargria, capacitat, massa, temps i diners. 7. Reconeix i reprodueix les figures geomtriques del seu entorn. GLOBAL

Trimestre REA DE CONEIXEMENT DEL MEDI 1. Utilitza les nocions bsiques relatives a: les parts del cos La alimentaci El poble y la ciutat Els animals Els mitjans de transport Les estacions i els mesos de lany 2. El ciclo de laigua 3. Manifesta una actitud participativa i de respecte.

1r

2n

3r

GLOBAL Trimestre 1r 2n 3r REA D'EDUCACI FSICA 1. Realitza curses, sals, girs, manipulacions i equilibris adequats a la seva edat. 2. s capa dexpressar corporalment sentiments, vivncies i ritmes. 3. Coneix les dinmiques dels jocs i els aplica. 4. Participa i respecta les normes de convivncia. 5. Compleix hbits dhigiene i vestuari. GLOBAL

Trimestre MSICA REA DE EXPRESSI ARTSTICA Interpreta canons atenent a larticulaci i lentonaci Utilitza instruments de fcil maneig. Participa de forma desinhibida en danses senzilles. Escolta activament i en silenci audicions breus. Llegeix frmules rtmiques i melodies senzilles. Manifesta una actitud positiva cap a la msica Utilitza amb seguretat i neteja diversos materials Practica correctament tcniques diferents (plegar, retallar, cosir, enganxar, enfilar, modelar, acolorir) Dibuixa la figura humana (detalls, grandria, moviment) Manifesta creativitat en les seves produccions Manifesta respecte per les produccions prpies i les dels seus companys Participa activament en els treballs cooperatius. GLOBAL
1r 2n 3r

Trimestre 1r 2n 3r REA DE RELIGI I MORAL CATLICA Coneix i valora positivament el model de vida cristiana, expressant les seves experincies, els seus sentiments i els seus coneixements sobre el fet religis. GLOBAL Faltes d'assistncia en el 1r trimestre Faltes d'assistncia en el 2n trimestre Faltes d'assistncia en el 3r trimestre MESURES RECOMANADES PER AL PROPER CURS Justificades Justificades Justificades Retards Retards Retards

PLSTICA

Eivissa, ............. de ................... de 200_ EL/ LA TUTOR/A

Signat:........................................................................................................

INFORME TUTORIAL SEGON CICLE


Nom: Data de naixement: Nivell: Llinatges: Cursos repetits: Grup:

curs 200_/200_

REFOR
1.

COMPENSATRIA

INTEGRACI LOGOPDIA ACI ALTRES:

ASPECTES SIGNIFICATIUS PEL PROCS DAPRENENTATGE En general, linters que ha mostrat cap els aprenentatges ha estat: Alt Mitj Baix La seva evoluci respecte al punt de partida del procs daprenentatge:

Bona Estil daprenentatge: Tipus dactivitats que prefereix: Preferncia en els agrupaments Ritme de treball respecte grup Forma denfrontar-se a la tasca Grau de motivaci

Regular

Deficitria
Memorstiques Comprensives Individual Semblant Impulsivament Baix

Manipulatives Grfiques Gran grup Petit grup Ms lent Ms rpid Reflexivament Alt Mitj

2. ASPECTES SOCIOFAMILIARS - Llenges familiars: Catal Castell Altres - Relaci famlia- centre: Collaboren Sinteressen Inexistent - Problema social de lalumne: No consta Inadaptaci Allament - Estructura familiar: famlia tradicional viu amb els dos en domicilis separats viu amb la mare viu amb tutor/a o tutors viu amb el pare altres - Derivaci a Serveis Socials: UTS - Professional que lha ats................... Patronat Salut Mental ............................................................. Menors ............................................................. Altres (...................) ............................................................ Observacions (mort del pare o mare, nova estructura familiar, malalties...) 3. SALUT I PERSONALITAT a) Aspectes de salut a remarcar Peus plans b) Afectivitat

Vista

Diabetis

Allrgies Asma

Altres

Confia en s mateix Necessita laprovaci dels altres


c) Emotivitat Normalment no es veu

En general s poc madur/a per la seva edat Necessita cridar latenci Content Tranquil Obert Sorrut trist seris natural inexpressiu solitari equilibrat espontani agressiu

Normalment es mostra

4. AVALUACI GLOBAL DE LALUMNE


REA Llengua Catalana Llengua Castellana Llengua Estrangera Coneixement del Medi Matemtiques Ed. Artstica Msica i Plstica Educaci Fsica Ex/Not/B/Suf/In OBSERVACIONS FINALS

5. INFORME DAVALUACI
HBITS I ACTITUDS 1 . Mostra inters per aprendre 2 . Participa activament en classe, respectant el torn de paraula. 3. Sesfora en realitzar les tasques escolars i les acaba. 4. Desenvolupa la memria comprensiva com una tcnica destudi. 5 . Es ordenat/da en general i en la presentaci dels seus treballs. 6. Mant latenci 7. T seguretat i iniciativa 8. T cura de la seva presncia i higiene 9. Va adquirint hbits per una bona salut 10-Mant una relaci amb els seus companys/es 11.Acepta les suggeriments i punts de vista. 12. s capa de controlar la seva agressivitat fsica o verbal. 13. Respecta a les persones de diferents crencies, religions, races o qualsevol altre diferncia individual 14. Participa en activitats complementries programades pel centre. 15 . T cura del seu material, i dels altres. 16. Es preocupa per mantenir la neteja i el ordre de la classe i de altres installacions del Centre. 17 . Assisteixi regularment a classe. 18. s puntual 19. Actua d'acord amb les normes generales GLOBAL AREA DE LENGUA CASTELLANA 1. Comprende los relatos y explicaciones orales. 2. Se expresa de manera organizada empleando una pronunciacin, entonacin y vocabulario adecuados. 3. Muestra inters por la lectura. 4. Lee con fluidez. 5. Comprende lo que lee. 6. Se inicia en el resumen de un texto. 7. Se inicia en el uso del diccionario 8. Presenta una caligrafa clara y armnica. 9. Realiza textos escritos de forma coherente 10. Aplica progresivamente las reglas ortogrficas 11. Conoce los elementos bsicos gramaticales. GLOBAL Trimestre
1r 2n 3r

Trimestre
1r 2n 3r

REA DE LLENGUA CATALANA 1. Comprn relats i explicacions orals 2. S'expressa de manera organitzada utilitzant una pronunciaci entonaci i vocabulari adequat. 3. Mostra inters per la lectura. 4. Llegeix amb fludesa. 5. Comprn all que llegeix. 6. Sinicia en el resum dun text. 7. Sinicia en ls del diccionari 8. Presenta una calligrafi clara i harmnica. 9. Realitza textos escrits de forma coherent. 10. Aplica progressivament les regles ortogrfiques . 11. Coneix els elements bsics gramaticals GLOBAL

Trimestre
1r 2n 3r

Trimestre 1r 2n 3r REA DE LLENGUA ANGLESA Atn i segueix les instruccions donades a classe Capta informaci especfica de missatges orals Reprodueix expressions, rimes i canons entenent el seu significat. Coneix i empra el lxic relacionant la forma oral amb l'escrita. Produeix missatges escrits senzills GLOBAL Trimestre 1r 2n 3r REA DE MATEMTIQUES Llegeix, escriu i ordena els nombres naturals. Realitza correctament les operacions : - Sumar i restar - Multiplicar - Dividir Resol problemes adequats a aquest nivell de Primria. Realitza mentalment clculs numrics Expressa i utilitza les unitats de mesura Comprn i utilitza el sistema monetari. Comprn i aplica el concepte de fracci. Coneix els elements bsics geomtrics. GLOBAL Trimestre REA DE CONEIXEMENT DEL MEDI Ha adquirit els coneixements treballats. Ha mostrat inters per lrea. Ha cercat informaci nova sobre els temes treballats. Organitza la informaci en esquemes i resums. Manifesta actituds positives per a la conservaci y el respecte al medi ambient GLOBAL Trimestre 1r 2n 3r REA D'EDUCACI FSICA Realitza curses, salts, girs, manipulacions i equilibris adequats per a la seva edat. s capa dexpressar corporalment sentiments, vivncies i ritmes. Coneix les dinmiques dels jocs i les aplica. Participa i respecta les normes de convivncia. Compleix hbits dhigiene i vestuari. GLOBAL
1r 2n 3r

Trimestre MSICA REA DE EXPRESSI ARTSTICA Manifesta en general una actitud positiva cap a la musica. Memoritza i canta canons. Maneja amb soltesa instruments escolars i el seu propi cos (palmes, xilofons, etc. ..). Coneix l'alfabet musical Participa amb inters i correctament durant les danses i audicions. Participa de forma desinhibida. Utilitza adequadament instruments de fcil maneig per transformar els diversos materials Representa la figura humana en diverses posicions i amb proporciones adequades. 1. La seva feina es: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presenta els seus treballs amb ordre i neteja. Acaba totes les seves feines. Ha adquirit les tcniques treballades. GLOBAL
1r 2n 3r

Trimestre 1r 2n 3r REA DE RELIGI I MORAL CATLICA Coneix i valora positivament el model de vida cristiana, expressant les seves experincies, els seus sentiments i els seus coneixements sobre el fet religis. GLOBAL Faltes d'assistncia en el 1r trimestre Faltes d'assistncia en el 2n trimestre Faltes d'assistncia en el 3r trimestre MESURES RECOMANADES PER AL PROPER CURS Justificades Justificades Justificades Retards Retards Retards

PLSTICA

Eivissa, ............. de ................... de 200_ EL/ LA TUTOR/A

Signat:........................................................................................................

INFORME TUTORIAL TERCER CICLE


Nom: Data de naixement: Nivell: Llinatges: Cursos repetits: Grup:

curs 200_/200_

REFOR
1.

COMPENSATRIA

INTEGRACI LOGOPDIA ACI ALTRES:

ASPECTES SIGNIFICATIUS PEL PROCS DAPRENENTATGE En general, linters que ha mostrat cap els aprenentatges ha estat: Alt Mitj Baix La seva evoluci respecte al punt de partida del procs daprenentatge:

Bona
Estil daprenentatge: Tipus dactivitats que prefereix: Preferncia en els agrupaments Ritme de treball respecte grup Forma denfrontar-se a la tasca Grau de motivaci

Regular

Deficitria
Memorstiques Comprensives Individual Semblant Impulsivament Baix

Manipulatives Grfiques Gran grup Petit grup Ms lent Ms rpid Reflexivament Alt Mitj

2. ASPECTES SOCIOFAMILIARS - Llenges familiars: Catal Castell Altres - Relaci famlia- centre: Collaboren Sinteressen Inexistent - Problema social de lalumne: No consta Inadaptaci Allament - Estructura familiar: famlia tradicional viu amb els dos en domicilis separats viu amb la mare viu amb tutor/a o tutors viu amb el pare altres - Derivaci a Serveis Socials: UTS - Professional que lha ats................... Patronat Salut Mental ............................................................. Menors ............................................................. Altres (...................) ............................................................ Observacions (mort del pare o mare, nova estructura familiar, malalties...) 3. SALUT I PERSONALITAT a) Aspectes de salut a remarcar Peus plans b) Afectivitat

Vista

Diabetis

Allrgies Asma

Altres

Confia en s mateix Necessita laprovaci dels altres


c) Emotivitat Normalment no es veu

En general s poc madur/a per la seva edat Necessita cridar latenci Content Tranquil Obert trist seris natural solitari equilibrat espontani

Normalment es mostra

Sorrut
REA Llengua Catalana Llengua Castellana Llengua Estrangera Coneixement del Medi Matemtiques Ed. Artstica Msica i Plstica Educaci Fsica Ex/Not/B/Suf/In

inexpressiu agressiu
OBSERVACIONS FINALS

4. AVALUACI GLOBAL DE LALUMNE

5. INFORME DAVALUACI
Trimestre 1r 2n 3r HBITS I ACTITUDS 1 . Mostra inters per aprendre, mant latenci i participa en classe respectant el torn de paraula. 2. Sesfora en realitzar les tasques escolars i les acaba. 3. Organitza el seu treball i el presenta adequadament. 4.Va adquirint hbits per una bona salut i higiene corporal 5-Mant una bona relaci amb els seus companys/es 6. s capa de controlar la seva agressivitat fsica o verbal 7. Es dirigeix de forma respectuosa a tots els membres de la comunitat escolar. 8 . T cura del material de laula, del seu i del dels altres, preocupant-se per mantenir la neteja en el Centre. 9 . Assisteix regularment a classe amb puntualitat. GLOBAL
1r 2n 3r

AREA DE LENGUA CASTELLANA 12. Comprende los relatos y explicaciones orales. 13. Se expresa de manera organizada empleando una pronunciacin, entonacin y vocabulario adecuados. 14. Muestra inters por la lectura. 15. Lee con fluidez y entonacin correcta. 16. Identifica las principales partes lo que lee, siendo capaz de resumir un texto. 17. Maneja con soltura el diccionario. 18. Presenta una caligrafa clara y armnica. 19. Realiza textos escritos de diferente tipo de forma coherente y con correccin ortogrfica. 20. Conoce e identifica los elementos bsicos gramaticales. GLOBAL
1r 2n 3r

REA DE LLENGUA CATALANA 12. Comprn relats i explicacions orals 13. S'expressa de manera organitzada utilitzant una pronunciaci entonaci i vocabulari adequat. 14. Mostra inters per la lectura. 15. Llegeix amb fludesa i entonaci correctes. 16. Identifica les principals idees del que llegeix, i s capa de resumir un text 17. Sap fer bon s del diccionari. 18. Presenta una calligrafia clara i harmnica. 19. Realitza textos escrits de diferent tipus de forma coherent i amb correcci ortogrfica. 20. Coneix i identifica els elements bsics gramaticals GLOBAL

Trimestre 1r 2n 3r REA DE LLENGUA ANGLESA 1 . Distingeix i valora els diferents trets de la cultura anglesa respecte de la seva. 2. Fa les tasques especfiques de lrea propostes en classe i per a casa 3. Capta informaci especfica en missatges orals. 4. Comprn el lxic relacionant la forma oral amb l'escrita 5. Reprodueix expressions, canons i poemes entenent el seu sentit. 6. Produeix textos escrits adequats a diferents situacions. GLOBAL Trimestre REA DE MATEMTIQUES 1r 2n 3r Llegeix, escriu, ordena els nombres naturals i realitza correctament les operacions - Sumar i restar - Multiplicar - Dividir Llegeix, escriu, ordena els nombres decimals i realitza correctament les operacions - Sumar i restar - Multiplicar - Dividir Resol problemes adequats a aquest nivell de Primria. Realitza mentalment clculs numrics Expressa i utilitza les unitats de mesura Opera amb mltiples i divisors. Domina el concepte de fracci i realitza operacions. Coneix i representa els elements bsics geomtrics. GLOBAL REA DE CONEIXEMENT DEL MEDI Ha adquirit els coneixements treballats. Ha mostrat inters per lrea. Ha cercat informaci nova sobre els temes treballats. Organitza la informaci en esquemes, resums i grfics i sap interpretar-la Manifesta actituds positives per a la conservaci y el respecte al medi ambient GLOBAL REA D'EDUCACI FSICA Ajusta els moviments corporals als diferents canvis dactivitats (habilitats bsiques, jocs, esports..). s capa dexpressar corporalment idees, sentiments, vivncies i ritmes. Collabora activament en el desenvolupament dels jocs de grup acceptant i respectant tant les normes dels jocs com als companys. Compleix hbits dhigiene i vestuari. GLOBAL Trimestre
1r 2n 3r

Trimestre
1r 2n 3r

Trimestre MSICA REA DE EXPRESSI ARTSTICA Manifesta en general una actitud positiva cap a la musica Memoritza i canta canons. Utilitza correctament els instruments escolars i el seu propi cos en esquemes rtmics. Llegeix formes rtmiques i meldiques. Adecua el cos a les diverses combinacions rtmiques en moviments fixats i en danses. Est en silencia durant les audicions.
1r 2n 3r 1r 2n 3r

Identifica les caracterstiques visuals observables (color, forma, textura, mesura...) en elements naturals i en diverses manifestacions artstiques. Utilitza adequadament instruments (tisores, pegament, ceres, pinzells, temperes, esquadra, cartab, comps) per transformar els diversos materials Guarda normes de neteja, ordre i conservaci dels instruments i materials. Representa la figura humana en diverses posicions i amb proporciones adequades. 11.Copia o reprodueix un model donat del entorn. 12.Se expressa de manera creativa i incorpora materials i objectes en les seves creacions. GLOBAL Trimestre
1r 2n 3r

REA DE RELIGI I MORAL CATLICA Coneix i valora positivament el model de vida cristiana, expressant les seves experincies, els seus sentiments i els seus coneixements sobre el fet religis. GLOBAL Faltes d'assistncia 1r trimestre Faltes d'assistncia 2n trimestre Faltes d'assistncia 3r trimestre Justificades Justificades Justificades

PLSTICA

Retards Retards Retards

MESURES RECOMANADES PER AL PROPER CURS

Eivissa, ............. de ................... de 200_ EL/ LA TUTOR/A Signat: ............................................................................

C.P. CAN MISSES- EXPEDIENT DE LALUMNE EDUCACI PRIMRIA REGISTRE INDIVIDUAL DE CONDUCTES NOM I COGNOMS: ............................................................................................................... DATA DE NAIXAMENT: ........................................ ANY QUE VA ENTRAR A LESCOLA: ........................ CONTINUITAT DE LA MESTRA AL CICLE 1. Adaptaci Sha adaptat: A lescola Al mestre Als companys Al ritme de treball 2. Actituds a) Davant el treball: Fa el seu treball amb entusiasme Els fa amb desgana Es concentra en el treball Perdre inters Demana ajuda quan no entn alguna cosa Te iniciativa prpia Collabora en els treballs collectius b) Davant les normes de convivncia: Les accepta tranquil Es mostra crtic/ sensible a la censura s responsable Valora la utilitat de les normes c) Davant del joc i les festes escolars: Participa activament Aporta iniciatives Integra a altres companys Sovint resta al marge Esta sollicitat Salla MATEIX/A DIFERENT

(Si o No)

3. Hbits a) Dordre i neteja en el treball Es ordenat en les seves coses, en les de la classe i en les de lescola en general No veu la necessitat de lordre Sap utilitzar i respecta el material collectiu b) c) De treball Treballa amb regularitat Acaba les tasques Participa en tasques collectives Sap mantenir latenci Necessita estmuls Es distreu de convivncia i dileg Es respectus en el tracte Pot treballar en silenci Guarda el torn de paraula Sesfora en trobar una soluci positiva als problemes del grup

2. Estat emocional a) Afectivitat Confia en s mateix Necessita laprovaci dels altres En general s poc madur/a per la seva edat Necessita cridar latenci b) Emotivitat Normalment no es veu Content

Tranquil Normalment es mostra Obert

trist seris

equilibrat
solitari espontani agressiu

natural Sorrut inexpressiu

3. Altres observacions _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ Eivissa, ............. de ................... de 200_ EL/ LA TUTOR/A

Signat: ...................................................

DADES RELLEVANTS PER A LA PRESA DE DECISIONS CURRICULARS 1.- ESTIL COGNITIU I DAPRENENTATGE (senyalar amb una X la/les opcions que ms sajusten a lalumne) 1.1.Actitud davant la presentaci duna activitat Inicia lactivitat per al poc temps es cansa Inicia lactivitat i quan troba dificultats demana ajuda Noms inicia i continua amb la presncia de l adult. Necessita la presncia dun adult per comenar i desprs continua tot sol No vol iniciar quasi cap de les activitats proposades Habitualment Satura a pensar abans de resoldre una tasca Comena immediatament a realitzar la tasca Prefereix abordar els problemes passa a passa Prefereix abordar els problemes de manera global 1.2.Durant la realitzaci de lactivitat s capa de realitzar lactivitat sense cap ms consigna que les donades collectivament Necessita qualque consigna individual davant dificultats determinades o concretes Realitza lactivitat amb freqents consignes individuals Habitualment Persevera malgrat les dificultats Es rendeix fcilment Enriqueix el que aprn amb aportacions personals Interpreta textualment les situacions daprenentatge 1.3. Tipus dactivitats que prefereix Manipulatives Grfiques Prefereix realitzar activitats en les quals hi participi la imaginaci i idees prpies Prefereix activitats dirigides amb pautes ben marcades Tracta de memoritzar Tracta de comprendre

1.4.Instruments i materials ms adients pel seu treball Pot emprar qualsevol tipus dinstrument adequadament Quan escriu o pinta li facilita el treball emprar instruments que requereixin menys precisi Necessita ajuda per realitzar el treball amb certa precisi Necessita materials que tinguin les instruccions de forma pictogrfica Pot emprar materials que combinin les instruccions pictogrfiques i escrites s capa demprar materials amb instruccions sols escrites 1.5.Grau i tipus de motivaci Alt Mitj Baix Variable, en funci de la tasca/activitat a realitzar Intrnseca (gaudeix aprenent,...) Por al fracs personal (ansietat, bloqueigs,...) Necessitat de rendiment (competitiu, qualificacions,...) 1.6.Tipus dagrupaments ms adients pel seu aprenentatge Generalment quan treballa tot sol millora el seu procs daprenentatge Li agrada treballar tot sol La presncia i/o ajuda dun company/a afavoreix el seu procs daprenentatge El treball en petit grup estimula el seu aprenentatge En gran grup es despista fcilment En grup: Manifesta opini, iniciatives i suggeriments Observa sense participar Realitza nicament el treball assignat OBSERVACIONS:

1.7. Interrelacions amb els companys i companyes Normalment es troba tot /a sol/a Sesfora en participar en les activitats del grup Estableix relacions dominants Estableix relacions dependents Estableix relacions entre iguals Normalment s acceptat pels seus companys/es Normalment passa inadvertit pels seus companys/es Normalment s marginat pels seus companys/es 1.8. Interrelacions amb el professor/a Shi relaciona freqentment Noms shi relaciona davant lactivitat educativa No inicia relacions Estableix relacions per comunicar vivncies Estableix relacions sols per sollicitar ajuda Estableix relacions per sollicitar aprovaci 1.9. Adquisici dhbits socials Assumeix responsabilitats i crrecs que se li proposen s capa de respectar el torn de paraula i/o de joc Mai respecta el torn de paraula Quasi sempre sintegra i collabora en el treball dequip Noms collabora i sintegra en el grup amb ajuda del professor Expressa desitjos, necessitats i demandes als altres Expressa sentiments Reacciona davant els sentiments dels altres OBSERVACIONS

1.10.Adaptaci a lescola. Mostra rebuig a lescola Generalment va content/a a lescola El seu comportament, freqentment, s agressiu Coneix i intenta respectar les normes de lescola No coneix les normes fonamentals de lescola 1.11. Trets de personalitat Responsable Tranquil Sociable Dominant Segur Actiu Obedient Inquiet 1.12. Autoestima. A vegades dubta de les seves possibilitats Reconeix els seus defectes i limitacions Es mostra segur amb les seves realitzacions Es sobrevalora. OBSERVACIONS Despreocupat Nervis Tmid Depenent Insegur Passiu Rebel Aptic

2.- DADES FAMILIARS RELLEVANTS. 2.1. Estructura familiar Pares: Germans: Altres persones :

2.2. Collaboraci amb lescola Assisteixen a les reunions convocades: Sempre Normalment Mai Ocasionalment

Van a parlar amb el/la professor/a: Amb freqncia, encara que no siguin citats Excusen la seva assistncia Noms quan sn citats Ni assisteixen ni sexcusen Collaboren seguint les orientacions proposades: Sempre Normalment Mai Divergncia en els punts de vista amb el centre Expectatives excessives Expectatives massa baixes Escs inters per el rendiment acadmic dels fills Reacci davant la problemtica plantejada per lalumne/a: Negaci Assumpci Angoixa 2.3 Altres aspectes dinters de la dinmica familiar

SUGGERIMENTS DIDCTICS I METODOLGICS ESPECFICS PER A LELABORACI DE LA PROPOSTA CURRICULAR. PER LATENCI ALS ALUMNES AMB DIFICULTATSDAPRENENTATGE

Utilitzar reforos motivacionals constants (suport afectiu, estmuls, lloances...) Augmentar el seguiment de treball realitzat i la supervisi (seguir el seu treball independent i el nivell de realitzaci de les tasques, qualificant-li de manera el ms concreta possible, quines sn les principals incorreccions i aplicant tcniques autoinstructives) Proporcionar suports i materials complementaris ms estructurats (explicacions individuals, proporcionar tasques ms seqencials i amb majors possibilitats dxit.) Suport individual quan el professor disposi de temps no dedicat al grup- classe. Desenvolupar estratgies daprenentatge que facilitin la seva capacitat de treball en grup. Incloure/incidir mitjanant el pla dacci tutorial i a nivell del grup- classe, en activitats per afavorir lacceptaci i respecte per les diferncies individuals. Dissenyar activitats curtes, variades i motivadores. Desenvolupar estratgies per millorar lautocontrol i autoestima. Proporcionar-li responsabilitats concretes dins el seu grup que afavoreixin la seva socialitzaci i autoestima. Posar-lo amb un/a altre/a company/a (parella tutorial), que pugui ajudar-lo i facilitar-li explicacions. Elogiar, connotar positivament i amplificar davant el grup classe els seus avanos. Lestimulaci i refor del seu llenguatge oral. Un seguiment continuo, suport i orientaci a la famlia des de lescola per a millorar les pautes educatives. Facilitar-li laccs als materials de la classe que li permetin un treball autnom. Utilitzar tcniques, procediments i instruments davaluaci diferents als del grup de referncia, valorant els progressos que va realitzant i comparant-los amb si mateix. Adequar els objectius , continguts i criteris davaluaci Eliminar continguts i criteris davaluaci Proposar grups de treball cooperatiu, on els companys sexpliquin el tema i sajuden mtuament . Plantejar continguts funcionals i tils ( relacionar diferents idees, fer que experimentin, proporcionar vivncies diverses i diferents, utilitzar materials i situacions tils per a la vida diria

NORMES DE CONVIVNCIA EDUCACIO INFANTIL 1. Escoltar quan parlen els altres. 2. Respectar el torn de paraula. 3. Demanar torn per parlar (aixecar el dit, la ma o el bra). 4. Parlar sense cridar. .....

1R CICLE
5. Romandre al lloc. 6. Treballar en silenci. 7. Emprar un llenguatge correcte. .....

2N CICLE

3R CICLE

CONVIVNCIA A CLASE

8. Respectar les opinions 9. Respectar verbalment i dels altres. fsicament als ... companys. .....

EL TREBALL EL MATERIAL

1. Penjar despenjar la roba i les 6. Asseures 9. Fer el deures. motxilles. correctament. 10. Dur els deures fets de 2. Treure i collocar les cadires sense 7. Desprs de treballar o casa. i arrossegar-les. jugar recollir i ordenar 11. Dur el material de 3. Tenir cura del material. el material. casa. 4. Compartir el material. 8. Posar el nom i la data ... 5. Tirar papers i deixalles a la als treballs. paperera. ... ......

12. Tenir preparat el material per a la segent classe. .....

DE

1. Ser puntual. 4. Trucar a la porta abans 7. Evitar anar als banys CONVIVENC 2. Desplaar-se pel centre en filera i dentrar a algun lloc. durant lhora de classe. en silenci. 5. Entrar i sortir de la ... IA EN 3. Saludar en entrar a classe o a la classe en filera i de GENERAL. persona que entra / Acomiadar-se. forma ordenada. ENTRADES I ... 6. Emprar la porta SORTIDES, corresponent en entrar DESPLAAMENTS o sortir a lexterior. ...

8. Realitzar els trasllats de classe evitant alterar la feina de les altres classes. ....

NOM ........................................................................
1. Quins sn els teus millores amics o amigues de la classe?. Escriu el nom de tres

2. Amb quin company o companya tagradaria seure en classe? _____________________________________________________ 3. Amb quina persona no tagradaria seure? _____________________________________________________ 4. Amb qui tagradaria fer treballs en grup? _____________________________________________________ 5. Amb qui no tagradaria fer treballs en grup? _____________________________________________________ 6. A quina hora ten vas a dormir?_______________________ 7. Quantes hores mires la TV cada dia?________________ 8. Quines persones estan amb tu per les tardes? ____________________ 9. Qu fas els caps de setmana? _______________________ ____________________________________________________
HORARIO DE TARDE

HORA

LUNES

MARTES

MIRCOLES

JUEVES

VIERNES

MATRIZ DEL SOCIOGRAMA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27. Alumnos

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

SOLLICITUD D'AUTORITZACI DE SORTIDA ESCOLAR D'acord amb el punt 4 de l'apartat 3.6 de l'annex de la Resoluci del conseller dEducaci i Cultura, per la qual saproven les Instruccions per a l'organitzaci i el funcionament de les escoles pbliques d'educaci infantil, els collegis pblics d'educaci primria, i els collegis pblics d'educaci infantil i primria, SOLLICITUD D AUTORITZACI per la SORTIDA ESCOLAR EXTRAORDINRIA que es descriu a continuaci: DATA: d ...../......................de 200.. a ...../......................de 200.. DESTINACI (itinerari): ..................................................................... CARCTER DE LA SORTIDA: ......................... S'adjunta projecte didctic: ............................... S'adjunta relaci nominal alumnes: ................... RELACI NUMRICA D'ALUMNES PARTICIPANTS: Nivell educatiu: ................................................. Nombre d'alumnes participants: .............................. ..................................................................................................................................... Total alumnes: ................................................ RELACI NOMINAL DEL PROFESSORAT: Nom i llinatges DNI/ NRP Nivell/ Matria que imparteix ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... RELACI NOMINAL D'ALTRES ACOMPANYANTS: Nom i llinatges DNI pare/ mare/ monitor ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ...................................................................................................................................

AUTORITZADA PEL (1) ........................................... da ...../......................de 200.. SEGONS CONSTA A LA CORRESPONENT (2) ............................................... S c No c RELACI NOMINAL D'ALTRES ACOMPANYANTS: Nom i llinatges DNI pare/mare/monitor ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... AUTORITZADA PEL (1) ........................................... dia ...../......................de 200.. SEGONS CONSTA A LA CORRESPONENT (2) ..................... Aix mateix, informo del compliment dels punts 5, 6, 7, 8 i 9 de l'apartat 3.8.1 abans esmentat, en relaci a: Autoritzaci expressa del pare/mare/tutor per a alumnes menors d'edat, arxivada al centre: Cpies d'assegurana mdica familiar dels alumnes i dades sobre necessitats especials: Constncia d'autoritzaci legal per a transport de menors del transportista (autocar): Constncia d'assegurana (cobertura) d'accidents i de malalties, i normes prctiques per a situacions imprevistes, de l'agncia de viatges (si escau): Dret garantit de participar-hi tots els alumnes que aix ho vulguin, i atenci directa a lhorari lectiu d'alumnes que voluntriament no hi participin: Mesures adoptades per tal d'evitar discriminaci a alumnes per raons econmiques o d'altres:

.................................................................................................................................................... Notes (1)Consell escolar o rgan directiu competent (2)Acta o programaci general anual .........................................., ... d ............................... de 200...... (signatura i segell del centre)

MODEL DE REGISTRE DENTREVISTES INDIVIDUALS AMB LES FAMILIES


(Per complimentar el Llibre de Visites) Data:........................................................... Entrevista N: ..................................... Alumne/a: ......................................................................................... Curs: ............................. Domicili: ...................................................................................... Tf. ....................................... Persona entrevistada: ................................................................................................................. Motiu de lentrevista: ................................................................................................................. .................................................................................................................................................... Situaci familiar: ....................................................................................................................... .................................................................................................................................................... Entrevista a petici de: o Famlia o Tutor/a o Direcci o ................................

Resum de temes tractats: ........................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... Acords sobre actuacions futures: .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................

FITXA DACTUALITZACI DE DADES Nom i llinatges: _____________________________________DNI:________ Data de naixement:______________ Nom del pare: ___________________________________DNI:____________ Nom de la mare: _________________________________DNI:___________ Nom del responsable legal: ________________________________________ Telfon fixo actual:__________________________Mbil: _______________ Adrea actual:_____________________________________________ Situaci familiar: Persones que conviuen al domicili: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Persones autoritzades a recollir a l'alumne: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ El/la nen/nena acudeix- surt del collegi: o Tot sol/a o Amb lautobs de l'hospital o Es recollit/da per la persona autoritzada N. de germans: _______ lloc que nocupa: ________ Rep alguna medicaci:______________________________________________ Es allrgic a cap medicament: ________________________________________________ _________________________________________________________________________ Malalties que ha de conixer lespecialista dEF:___________________________________ Activitats extraescolars que realitza: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ o RELIGI o ENSEYAMENT COMPLEMENTARI foto

Observacions: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________

FICHA DE ACTUALIZACIN DE DATOS Nombre y apellidos: ______________________________DNI:______________ Fecha de nacimiento: __________________ Nombre del padre: ________________________________DNI:______________ Nombre de la madre: ______________________________DNI:______________ Nombre del responsable legal: _________________________________________ Telfono fijo actual: _______________________ Mvil:____________________ Direccin actual: ____________________________________________________ Situacin familiar: Personas que conviven en el domicilio: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Personas autorizadas a recoger al alumno o alumna: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ El nio o la nia acude-sale del colegio: o Solo/ a o Con el autobs del hospital o Es recogido/ a por la persona autorizada Num. de hermanos: _______ Lugar que ocupa: ________ Recibe medicacin: ______________________________________________ Es alrgico a algn medicamento: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ Enfermedades que debe conocer el especialista de EF:______________________________ Actividades extraescolares que realiza: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ o RELIGIN Observaciones:
_________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________

foto

o ENSEANZAS COMPLEMENTARIAS

Benvolguts pares i mares, amb la finalitat de garantir el principi de llibertat religis que estableix la Constituci Espanyola, pregam facin constar la decisi presa collocant una X a la casella corresponent. Aquest full haur de ser lliurat al professor- tutor del seu fill o filla. Ben cordialment els saluda,
LA DIRECCI

NOM DEL PARE, MARE O TUTOR:........................................................................... NOM DEL ALUMNE/A:.................................................................................................. CURS:................................................................................................................................. Sollicita que al seu fill/a se li imparteixi classe de:

RELIGI I MORAL CATLICA ACTIVITATS ALTERNATIVES A LENSENYAMENT DE LA RELIGI UNA ALTRA RELIGI (Quina?...............................................)

La selecci que es faci no podr canviar-se durant el present curs escolar. Signatura tutorial (Pare o Mare)

Signat: .................................................... Eivissa,......... de ..........................de 200_.

MODEL DAUTORITZACI DE LS DE LES IMATGES DE LALUMNAT El (centre) disposa a Internet duna pgina web i/o duna revista on informa de les seves activitats escolars lectives, complementries i extraescolars. En aquesta pgina web i/o en la revista shi poden publicar imatges en les quals apareguin, individualment o en grup, alumnes realitzant les esmentades activitats. Ats que el dret a la prpia imatge est reconegut en larticle 18.1 de la Constituci i regulat per la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a lhonor, a la intimitat personal i familiar i a la prpia imatge, la direcci daquest centre demana el consentiment als pares o tutors legals per a poder publicar fotografies on apareguin els seus fills o les seves filles i on siguin clarament identificables. , amb DNI o passaport., autoritzo que la imatge del meu fill/filla .................................................................. ., pugui aparixer en fotografies corresponents a activitats escolars lectives, complementries i extraescolars organitzades pel centre i publicades a la pgina web del centre, a filmacions destinades a difusi pblica no comercial o a les revistes o publicacions dmbit educatiu. ( Signatura tutorial (Pare o Mare)

Signat: ........................................................ Eivissa,......... de ..........................de 200_.

DISCIPLINA Y CONVIVENCIA NOTIFICACIN DE SANCIN ALUMNO /A: .............................................................. , Curso: .......... Estimado seor/a: Lamento tener que dirigirme a usted por los actuales motivos ya que me veo en la necesidad de comunicarle que su tutelado ha sido sancionado con una
FALTA

o Leve

o Grave

o Muy grave

Nmero de faltas acumuladas: Leves Graves Muy graves Por .......................................................................................................................................... ................................................................................................................................................. lo que constituye un incumplimiento de la normativa desarrollada en el Real Decreto de Derechos y Deberes del alumnado Esperando que con su colaboracin nuestra accin sobre la educacin de su tutelado sea ms eficaz le saludamos atentamente. Benvolgut senyor/a: Hem sap greu haver-me dadrear a vost pels actuals motius ja que hem veig en la necessitat de comunicar-li que el seu tutelat ha estat sancionat amb una
FALTA

o Lleu

o Greu

o Molt greu

Nombre de faltes acumulades: Lleus Greus Molt greus Por .............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................, fet que constitueixi un incompliment de la normativa desenvolupada en el Reial Decret De Drets i Deures de l'alumnat . Esperant que amb la seva collaboraci, la nostra acci sobre l'educaci del seu tutelat sigui ms efica, els saluda atentament. LA DIRECCI Signat: EL PARE/ MARE O TUTOR LEGAL Signat: .............................................................. Eivissa, ........ de .......................... de 200..... TUTOR/A DEL GRUP ___ Signat:

A LATENCI DEL PARE I/O MARE DEL ALUMNE

................................................................................................. , curs .................................. Benvolgut senyor/a: Com a tutor/a del seu fill/a magradaria tenir una entrevista amb vost el proper dilluns, dia ......... a les 14 h. Per tractar de .......................................................................................................................... .................................................................................................................................... En cas de no poder assistir, agrairia que digui el dia ............... i lhora ............. que a vost li convingui dins el meu horari (dilluns de 14 a 15h i molt excepcionalment de 8 a 9h de dimarts a divendres) Moltes grcies. Atentament el saluda: EL/ LA TUTOR/A Firmado. ................................................................................... Eivissa a ............. de ............................. de 200.....

Estimado/a seor/a: Como tutor/a de su hijo/a me agradara tener una entrevista con usted el prximo lunes, da ....... a las 14 h. para tratar de:............................................................................................. .................................................................................................................................................. En caso de no poder asistir, agradecera que diga el da ............... y la hora que a usted le conviene dentro de mi horario (lunes de 14 a 15 h y excepcionalmente de 8 a 9h de martes a viernes) Muchas gracias. Atentamente le saluda: EL/ LA TUTOR/A

Signat ................................................................................... Eivissa a ............. de ............................. de 200.....

CONTROL DE LABSENTISME ESCOLAR JUSTIFICANT

En/Na ............................................................................. pare o, mare o, tutor o de lalumne/a ....................................................................... de ........ curs, grup ..... JUSTIFICA labsncia o el retard o del/ de la alumne/a per ........................................................................................... ............................................. ..................................................................................... els dies .................................................. de/ d................................. Tot el dia o des de les ............................h a les .........................h. Eivissa, a ............. de/ d................. de 200... Signatura del pare/ mare/ tutor legal

CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR JUSTIFICANTE

D./D ........................................................................ padre o, madre o, tutor o del alumno/a ............................................................. de ........ curso, grupo ...... JUSTIFICA la ausencia o el retraso o del/ de la alumno/a por ......................................................................................... ............................................... ................................................................................... los dias .................................................. de ................................. Todo el dia o desde las ............................h a las .........................h. Eivissa, a ............. de....................... de 200... Firma del padre/ madre/ tutor legal

ANNEX I ABSENTISME. FULL DE COMUNICACI DE CASOS Alumne/alumna: Data de naixement: Curs: Tutor/tutora Data de la demanda: Nom i llinatges del pare: Sector CMSS 2(Centre municipal de serveis socials): TIPUS DABSENTISME: Espordic. Intermitent. Crnic. DADES FAMLIA: 1. Normalitzada. 2. Problemtica familiar. 3. Multiproblemtica. 4. Monoparental. 5. Greus problemes de relaci. 6.Familiar amb problemes de salut. 7. Famlia amb problemes socials. 8. tnia gitana/Minoria tnica. 9. Immigrants. 10 Itinerncia familiar. 11. Altres. DADES ESCOLARS: s repetidor So Noo Com duu el curs?. B o Regular o Malament o Centre escolar: Localitat: Professional de referncia1 del centre educatiu: Adrea familiar: Tel. Nom i llinatges de la mare: Professional de referncia dels Serveis Socials del municipi

Accepta normalment les normes establertes? S o No o Com valoraries la seva relaci amb el professor? Bona o Dolenta o Regular o Com valoraries la seva relaci amb els companys? Bona o Dolenta o Regular o Quin rol t dins laula? Quins sn els seus interessos vers les activitats escolars? T inters o No t inters o

1 2

El professional amb el qual sha de posar en contacte el/la TS de lEOEP o dels SS Municipis que tenen organitzats els serveis socials per sectors

DADES COMUNITRIES

Qu creus qu fa quan no acudeix al centre? Per qu creus que s absentista? T activitats de lleure? Quina relaci mant la famlia amb el centre?

INTERVENCIONS REALITZADES

Detallar tipus dintervenci (pedaggica, curricular, organitzativa, entrevistes, citacions, converses telefniques amb la famlia , coordinaci altres serveis externs, etc.) 1. Intervencions i resultats tutor/a:

2. Intervencions i resultats equip directiu:

3. Intervencions i resultats EOEP/Departament dOrientaci.

AUTORITZACI FAMILIAR DE SORTIDA ESCOLAR

DADES DE L'ALUMNE NOM . EDAT.. DOMICILI TELFON... NIVELL EDUCATIU QUE CURSA ................... Ha participat amb anterioritat en activitats semblants a la sollicitada?: S NO

El pare, mare o tutor de lalumne, ................... lautoritza a participar en la sortida ............................................................................................ organitzada pel centre escolar el ............, de .................................... .

Preu:.................
Eivissa,...... de .......................... de 200...... (Signatura del pare/ mare/ tutor)

AUTORIZACIN FAMILIAR DE SALIDA ESCOLAR

DATOS DEL ALUMNO/A NOMBRE. EDAD.. DOMICILIO TELFONO... NIVELL EDUCATIU QUE CURSA ................... Ha participado con anterioridad en actividades semejantes a la solicitada?: S NO El padre, madre o tutor del alumno/a....... Le autoriza a participar en la salida ................................................................................... organizada por centre escolar el ..............., ................ de ........................ . Precio:................ Eivissa, ....... de ................... de 200...... (Firma del padre/ madre/ tutor)

DISCIPLINA Y CONVIVENCIA NOTIFICACIN DE SANCIN ALUMNO /A: .............................................................. , Curso: .......... Estimado seor/a: Lamento tener que dirigirme a usted por los actuales motivos ya que me veo en la necesidad de comunicarle que su tutelado ha sido sancionado con una
FALTA

o Leve

o Grave

o Muy grave

Nmero de faltas acumuladas: Leves Graves Muy graves Por .......................................................................................................................................... ................................................................................................................................................. lo que constituye un incumplimiento de la normativa desarrollada en el Real Decreto de Derechos y Deberes del alumnado Esperando que con su colaboracin nuestra accin sobre la educacin de su tutelado sea ms eficaz le saludamos atentamente.

Benvolgut senyor/a: Hem sap greu haver-me dadrear a vost pels actuals motius ja que hem veig en la necessitat de comunicar-li que el seu tutelat ha estat sancionat amb una
FALTA

o Lleu

o Greu

o Molt greu

Nombre de faltes acumulades: Lleus Greus Molt greus Por .............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................, fet que constitueixi un incompliment de la normativa desenvolupada en el Reial Decret De Drets i Deures de l'alumnat . Esperant que amb la seva collaboraci, la nostra acci sobre l'educaci del seu tutelat sigui ms efica, els saluda atentament. LA DIRECCI Signat: EL PARE/ MARE O TUTOR LEGAL Signat: .............................................................. TUTOR/A DEL GRUP ___ Signat:

GUI PER PREPARAR UNA REUNI TUTORIAL


Data: .......................... 1.- Presentaci de lEquip Docent del grup i dels horaris .- Especialistes i equip de suport (AD, PT, AL, ATE). .- Horari daula .- Desdoblaments 2.- Normes de convivncia en el Centro .- Entrades i sortides .- Servei de guarderia de 8-9h i de 14-15h .- Puntualitat .- Visites de pares. Dilluns de 14h-15h. a ser possible amb avis previ. .- Justificaci de faltes de assistncia a posteriori .- Importncia de comunicar qualsevol tipus de allrgia- tractament medico... .- Autoritzaci de les sortides. .- En cas daccident. .- Actualitzaci de dades. 3.- Calendari escolar. Vacances: - Nadal: ........ de desembre al 7 de gener amb dos inclosos - Pasqua: ......... de ........... al ..... d................. amb dos inclosos. Festius: - Tots els Sants: 1 de novembre - Constituci: 6 de desembre - Dia de la Comunitat: 1 de mar No lectius. - Festa escolar unificada: ............ de ................. - Dies no lectius de llibre elecci: ................................. 4.- Coses de Classe .- Resultats de lavaluaci inicial. .- Objectius de cicle- nivell per aquest trimestre. .- Agenda - deures comunicaci amb la famlia .- Organitzaci del treball a classe. .- Sistema de targetes de classe .- Pla de nataci (material necessari per a la mateixa) .- Hbits dalimentaci saludables. .- s de envases reciclables sempre que sigui possible. .- Utilitzaci de roba esportiva adequada. .- Hbits .- Hbits de treball en casa .- Hbits de responsabilitat del material .- Preparaci la nit anterior .- LECTURA en casa FONAMENTAL .- s de la biblioteca sistema ds de la Biblioteca daula- treure llibres vells .- Estat de Comptes - obertura duna nova compte bancari .- Activitats extraescolars. Valorar per no saturar. .- Cursos per pares/mares ( conselleria - APA) .- Religi Ensenyaments alternatives. Possibles canvis. .- Sortides programades 5.- Collaboraci Famlia - Escola per ladquisici dhbits .- Qualsevol dubte acudir al centre sempre que es consideri necessari. .- Raonar i parlar. .- Foment dactituds de RESPECTE/ RESPONSABILITAT/ COLABORACI .- Foment dhbits de TREBALL PERSONAL I LECTURA

REUNIN TUTORIAL DE EDUCACIN INFANTIL

A LA ATENCIN DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS/AS DE 3, 4 Y 5 AOS DIA: ...................., ... de ........................ de 200_ HORA: A las ..................h. LUGAR: Aulas de 3, 4 y 5 aos PUNTOS A TRATAR: 1. Presentacin de los tutores y maestros especialistas que forman parte del Equipo Docente del Ciclo. 2. Normas del Centro. 3. Horario y calendario escolar. 4. Aspectos concretos del aula. - Objetivos para el curso - Forma de trabajo en el aula - Tareas complementarias - Informacin sobre la aportacin econmica para material 2. Colaboracin Familia-Escuela en la adquisici de hbitos. 3. Informacin sobre el inicio de las actividades de natacin, actvidades extraescolares . 4. Otras informaciones de inters. 5. Ruegos y preguntas. Agradecemos vuestra asistencia. Un cordial saludo Los/as tutores/ as

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Rogamos entreguen esta parte de la hoja debidamente cumplementada al/ la tutor/a de su hijo/hija. Marque con una X lo que corresponda.

Estoy enterado/a y confirmo mi asistencia.

Estoy enterado pero no podr asistir ... _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ ___________________________________________________________ Firmado padre/madre del alumno/a

REUNI TUTORIAL DEDUCACI INFANTIL A LATENCI DE PARES I MARES DE 3, 4 i 5 ANYS DIA: ..................., .... de/ d...................... de 200... HORA: A les ............h. LLOC. Aules de 3, 4 i 5 anys PUNTS A TRACTAR: 1.- Presentaci de les tutors s i mestres especialistes que formen part del Equip Docent del Cicle. 2.- Normes del Centre. 3.- Horari y calendari escolar. 4.- Aspectes concrets de laula. - Objectius per al curs - Forma de treball dins laula. - Feines complementries. - Informaci sobre la aportaci econmica en material escolar. 5.6.7.8.Collaboraci famlia- collegi en ladquisici dhbits. Informaci sobre linici de les activitats de nataci, i extraescolars. Altres informacions dinters. Precs i preguntes. Us agram la vostra assistncia. Una cordial salutaci Les tutores

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Preguem tornin aquesta part del full complimentat al tutor/a del seu fill/a. Marqui amb una X el que correspongui.

Estic assabentat/da i confirmo la meva assistncia. Estic assabentat/da per no podr assistir

_______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ ___________________________________________________________ Signat pare/mare del alumne/a

A LA ATENCIN DE PADRES Y MADRES REUNIN TUTORIAL DEL PRIMER CICLO DE PRIMRIA

DIA: ....................................., ..... de .............................. de 200... HORA: A las .................h. LUGAR: Aulas de 1 y 2 1. 2. 3. 4. PUNTOS A TRATAR: Presentacin de los tutores y maestros especialistas que forman parte del Equipo Docente del Ciclo. Normas del Centro. Horario y calendario escolar. Aspectos concretos del aula. - Objetivos para el curso - Forma de trabajo en el aula - Tareas complementarias - Informacin sobre la aportacin econmica para material Colaboracin Familia-Escuela en la adquisici de hbitos. Informacin sobre el inicio de las actividades de natacin, actvidades extraescolares . Otras informaciones de inters. Ruegos y preguntas. Agradecemos vuestra asistencia. Un cordial saludo Las/los tutoras/es de 1 y 2

5. 6. 7. 8.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Rogamos entreguen esta parte de la hoja debidamente cumplementada a la tutora de su hijo/hija. Marque con una X lo que corresponda.

Estoy enterado/a y confirmo mi asistencia.

Estoy enterado pero no podr asistir ... _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ Firmado padre/madre del alumno/a

A LA ATENCI DE PARES I MARES REUNI TUTORIAL DEL PRIMER CICLE DE PRIMRIA

DIA: ......................., .... de/d..................... de 200... HORA: A les ..............h. LLOC. Aules de 1r i 2n PUNTS A TRACTAR: 1.- Presentaci de les tutors s i mestres especialistes que formen part del Equip Docent del Cicle. 2.- Normes del Centre. 3.- Horari y calendari escolar. 4.- Aspectes concrets de laula. - Objectius per al curs - Forma de treball dins laula. - Feines complementries. - Informaci sobre la aportaci econmica en material escolar. 5.6.7.8.Collaboraci famlia-collegi en ladquisici dhbits. Informaci sobre linici de les activitats de nataci, i extraescolars. Altres informacions dinters. Precs i preguntes. Us agram la vostra assistncia. Una cordial salutaci Les tutores de 1r i 2n

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Preguem tornin aquesta part del full complimentat al tutor/a del seu fill/a. Marqui amb una X el que correspongui.

Estic assabentat/da i confirmo la meva assistncia. Estic assabentat/da per no podr assistir

_______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ ___________________________________________________________ Signat pare/mare del alumne/a

A LA ATENCIN DE PADRES Y MADRES REUNIN TUTORIAL DEL SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA DIA: Mircoles, 28 de septiembre de 2011. HORA: A las 18h. LUGAR: Aulas de 3 y 4 PUNTOS A TRATAR: 1. Presentacin de los tutores y maestros especialistas que forman parte del Equipo Docente del Ciclo. 2. Normas del Centro. 3. Horario y calendario escolar. 4. Aspectos concretos del aula. 5. Objetivos para el curso 6. Forma de trabajo en el aula 7. Tareas complementarias 8. Informacin sobre la aportacin econmica para material 9. Colaboracin Familia-Escuela en la adquisicin de hbitos. 10. Otras informaciones de inters. 11. Ruegos y preguntas. Agradecemos vuestra asistencia. Un cordial saludo Los/ las tutores/as de 3 y 4 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Rogamos entreguen esta parte de la hoja debidamente cumplimentada a la tutora de su hijo/hija. Alumno/a:__________________________________________________________ Marque con una X lo que corresponda.

Estoy enterado/a y confirmo mi asistencia. Estoy enterado pero no podr asistir.

Firmado padre/madre del alumno/a

A LATENCI DE PARES I MARES REUNI TUTORIAL DEL SEGON CICLE DE PRIMRIA

DIA: Dimecres, 28 de setembre de 2011. HORA: A les 18h. LLOC: gora i desprs aules de 3r i 4t. PUNTS A TRACTAR: 1.- Presentaci de les tutors s i mestres especialistes que formen part de lEquip Docent del Cicle. 2.- Normes del Centre. 3.- Horari i calendari escolar. 4.- Aspectes concrets de laula. 5.- Objectius per al curs. 6.- Forma de treball dins laula. 7.- Feines complementries. 8.- Informaci sobre la aportaci econmica en material escolar. 9.- Collaboraci famlia -collegi en ladquisici dhbits. 10.- Altres informacions dinters. 11.- Precs i preguntes. Us agram la vostra assistncia. Una cordial salutaci Els/ les tutores de 3r i 4t ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Preguem tornin aquesta part del full complimentat al tutor/a del seu fill/a. Alumne/a:_____________________________________________________ Marqui amb una X el que correspongui.

Estic assabentat/da i confirmo la meva assistncia. Estic assabentat/da per no podr assistir Signatura del pare/mare del alumne/a

A LA ATENCIN DE PADRES Y MADRES REUNIN TUTORIAL DEL TERCER CICLO DE PRIMRIA DIA: ..............................., ..... de ..................... de 20.... HORA: A las ...................h. LUGAR: Aulas de 5 y 6 PUNTOS A TRATAR: 1. Presentacin de los tutores y maestros especialistas que forman parte del Equipo Docente del Ciclo. 2. Normas del Centro. 3. Horario y calendario escolar. 4. Aspectos concretos del aula. a. Objetivos para el curso b. Forma de trabajo en el aula c. Tareas complementarias d. Informacin sobre la aportacin econmica para material 2. Colaboracin Familia-Escuela en la adquisicin de hbitos. 3. Informacin sobre las actividades complementarias y extraescolares . 4. Otras informaciones de inters. 5. Ruegos y preguntas. Agradecemos vuestra asistencia. Un cordial saludo Las tutoras de 5 y 6 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Rogamos entreguen esta parte de la hoja debidamente cumplimentada a la tutora de su hijo/hija. Alumno/a: _________________________________________________________ Marque con una X lo que corresponda.

Estoy enterado/a y confirmo mi asistencia.

Estoy enterado pero no podr asistir ... _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ ___________________________________________________________ Firmado: padre/madre del alumno/a

A LATENCI DELS PARES I MARES REUNI TUTORIAL DEL TERCER CICLE DE PRIMRIA DIA: .................., ......... de/d.................. de 20.... HORA: A les ...............h. LLOC. Aules de 5 i 6 PUNTS A TRACTAR: 1.- Presentaci de les tutors i mestres especialistes que formen part de lEquip Docent de Cicle. 2.- Normes del Centre. 3.- Horari i calendari escolar. 4.- Aspectes concrets de laula. - Objectius per al curs - Forma de treball dins laula. - Feines complementries. - Informaci sobre la aportaci econmica en material escolar. 5.6.7.8.Collaboraci famlia-collegi en ladquisici dhbits. Informaci sobre les activitats complementries i extraescolars. Altres informacions dinters. Precs i preguntes.

Us agram la vostra assistncia. Una cordial salutaci Les tutores de 5 i 6 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Preguem tornin aquesta part del full complimentat al tutor/a del seu fill/a. Alumne/a: ______________________________________________________ Marqui amb una X el que correspongui.

Estic assabentat/da i confirm la meua assistncia. Estic assabentat/da per no hi podr assistir.

_______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ ___________________________________________________________ Signat: pare/mare del alumne/a

A LA ATENCIN DE PADRES Y MADRES

Recordem als pares i mares que com vrem dir a la reuni, enguany la dotaci per material escolar per tot el curs ser de ...... . Es prega que a fi dafavorir la compra de material, sigui abonada a la major brevetat possible al segent compte: .................................................................................................... Pare/ mare responsable: ................................................... Tutor/a ................................................................... En el moment del pagament se els far efectiu un rebut. Moltes grcies. Salutacions, el/la tutor/a

Signat:....................................................................................................................................

Recordamos a los padres y madres que como ya dijimos en la reunin, este ao la dotacin para material escolar para todo el curso ser de ........ .Se ruega que a fin de favorecer la compra de material, es conveniente que sea abonado dicho importe a la mayor brevedad posible en el siguiente n de cuenta: .................................................................................................... Padre/ madre responsable: ................................................... Tutor/a ................................................................... En el momento del ingreso se les efectuar un recibo del mismo. Muchas gracias Les saluda atentamente, el/ la tutor/a

Firmado:.................................................................................................................................

A LA ATENCIN DE PADRES Y MADRES

Estimados padres y madres : Tras el anlisis de la ltima reunin tutorial, y para favorecer su asistencia a las mismas nos interesara conocer su opinin sobre algunos aspectos. Para ello, le rogamos que complete esta hoja y la devuelva firmada al tutor o tutora de su hijo o hija . Nombre del alumno/a : __________________________________________ curso : ________ 1. Quin suele asistir a las reuniones tutoriales ? el padre ninguno la madre ambos

2. Cules son las causas principales que les impiden asistir a las mismas ? _______________________________________________________ ____ _______________________________________________________ ____ _______________________________________________________ ____ _______________________________________________________ ____ _______________________________________________________ ____ 3. Qu hora le parece ms adecuada para realizar la reunin ? de 14h a 15h ______h. de 20h a 21h de ______h. a

4. Qu temas considera interesantes para que se traten en la prxima reunin ? _______________________________________________________ ____ _______________________________________________________ ____

_______________________________________________________ ____ _______________________________________________________ ____ _______________________________________________________ ____ Muchas gracias por su colaboracin. LA DIRECCIN

Enterado : FIRMA DEL PADRE , MADRE O TUTOR LEGAL Firmado: .............................................................. Eivissa, ........ de .......................... de 200.....

A LATENCI DE PARES I MARES

Estimats pares i mares : Desprs de lanlisi de la darrera reuni tutorial, i per afavorir la seva assistncia daquestes ens interessaria conixer la seva opini sobre alguns aspectes. Per aix, li preguem que completi aquest full i la retorni signada al tutor o tutora del seu fill o filla . Nom de lalumne/a : __________________________________ curs : ________ 1. Quin sol assistir a les reunions tutorials ? el pare la mare ambds cap

2. Quines sn les causes que els impedeixen assistir a aquestes reunions ? _______________________________________________________ ____ _______________________________________________________ ____

_______________________________________________________ ____ _______________________________________________________ ____ _______________________________________________________ ____ 3. Quina hora li pareix ms adequada per a realitzar la reuni ? de 14h a 15h ______h. de 20h a 21h de ______h. a

4. Quins temes considera interessants per a qu es tractin en la propera reuni ? _______________________________________________________ ____ _______________________________________________________ ____ _______________________________________________________ ____ _______________________________________________________ ____ _______________________________________________________ ____ Moltes grcies per la seva collaboraci. LA DIRECCI Assabentat : SIGNATURA DEL PARE , MARE O TUTOR LEGAL

Signat: .............................................................. Eivissa, ........ de .......................... de 200.....

ACTA DE LA SESI DAVALUACI Data:............................................................. Cicle: .............................................. Nivell: ...................................... Professorat que participa: Especialitat

Valoraci general del grup- classe: rendiment, cohesi del grup, comportament, possibles conflictes generals.

Valoraci de lalumnat amb n.e.e. temporals (AT) o permanents (diagnosticats)I: integraci en el grup, rendiment, comportament, conflictes, assoliments.....

Valoraci individual dels alumnes:

CRITERIS DE PROMOCI DETAPA


En relaci amb les decisions davaluaci es pren la decisi de promoci dun alumne al cicle segent o de permanncia un any ms en el mateix cicle com sindica en larticle 11.4 del Reial Decret de currculum, un alumne noms podr repetir una vegada al llarg de lEducaci Primria: En el context del procs davaluaci contnua, quan el progrs dun alumne no respongui globalment als objectius programats, els professors adoptaran les mesures oportunes de refor educatiu i, en el seu cas, dadaptaci curricular. En el marc daquestes mesures, al final del cicle, es decidir si lalumne promociona o no al cicle segent. La decisi anir acompanyada, en el seu cas, de mesures educatives complementries encaminades a contribuir a lassoliment dels objectius programats per part de lalumne. Les decisions a qu fa referncia lapartat anterior exigiran la prvia audincia dels pares o dels tutors de lalumne quan comportin que aquest no promocioni al cicle o letapa segents. La decisi que un alumne romangui un any ms en el mateix cicle noms es podr adoptar una vegada al llarg de lEducaci Primria. Per tant, lequip docent establert els segents criteris per prendre les decisions de promoci: A) En general, promocionaran al curs segent tots aquells alumnes que hagin assolit les capacitats indicades com objectius mnims dins els objectius generals de letapa. B) En primer cicle es valorar la solidesa dels aprenentatges instrumentals bsics, sempre que la separaci del grup de referncia no presenti repercussions negatives per la integraci i socialitzaci de lalumne en el grup dacollida que no compensin els possibles avantatges daquesta decisi. C) En segon i tercer cicles se tendra present el no haver repetit un curs (promoci obligatria). En segon cicle no considerem recomanable la repetici per les dificultats que presenta en aquesta edat la prdua del grup natural damics per la integraci en un nou grup. D) Per promocionar als alumnes amb necessitats educatives especials temporals o permanents, es tindran en compte els objectius fixat en la seva adaptaci curricular per el tutor o tutora amb les orientacions de lequip de suport del centre i de lEOEP. E) Qualsevol decisi relativa a la permanncia dun alumne durant ms temps en el mateix cicle, haur danar acompanyada de la planificaci de les adaptacions curriculars que siguin necessries.

OBJECTIUS MNIMS PER LA PROMOCI DE CICLE

Primer Cicle
Per promocionar en aquest cicle els alumnes hauran de haver desenvolupat les capacitats de: Llegir i escriure amb certa fludesa. Sumar i restar portant-ne Assolir un cert grau de maduresa i competncia en el treball autnom.

Es tindr molt present els possibles problemes per la socialitzaci del alumne en el cas de restar un any al cicle, prioritzant sempre aquesta en els casos dalumnes amb n.e.e.

Segon Cicle
Per promocionar al final del segon cicle els alumnes hauran de tenir assolits, al menys, els segents objectius generals: HBITS I ACTITUDS 1. Mostrar inters per aprendre 2. Esforar-se en realitzar les feines escolars i acabar-les 3. Mostrar respecte als professors i als seus companys verbalment i fsicament TCNIQUES DESTUDI 1. 2. 3. 4. Resumir i comprendre les idees dun text. Realitzar les tasques encomanades fora de laula Ser ordenat i tenir cura de la bona presentaci del seus treballs. Aplicar els seus coneixements per resoldre els problemes de la vida quotidiana

LLENGES CATALANA I CASTELLANA 1. 2. 3. 4. 5. Comprendre instruccions i altres explicacions orals. Produir missatges duna forma adequada utilitzant el vocabulari bsic del nivell Llegir amb fludesa i entonaci correctes. Escriure duna manera clara i ordenada Construir frases amb concordana i amb un vocabulari adient.

MATEMTIQUES 1. Llegir, escriure i ordenar els nombres naturals. 2. Realitzar correctament les operacions de suma, resta, multiplicaci i divisi amb nombres naturals 3. Realitzar clculs numrics de addici, subtracci, multiplicaci i divisi amb nombres de menys de quatre xifres. 4. Aplicar els seus coneixements a resoluci de problemes amb una o dues operacions combinades.

Tercer Cicle
Per promocionar al final del tercer cicle els alumnes hauran de tenir assolits, al menys, els segents objectius dins les generals de letapa: HBITS I ACTITUDS 2. Mostrar inters per aprendre 4. Esforar-se en realitzar les feines escolars i acabar-les 5. Mostrar respecte als professors i als seus companys verbalment i fsicament TCNIQUES DESTUDI 5. Resumir i comprendre les idees dun text. 6. Fer classificacions, esquemes i grfics. 7. Realitzar les tasques encomanades fora de laula 8. Accedir a les fonts dinformaci i utilitzar-les per ampliar els seus coneixements 9. Ser ordenat i tenir cura de la bona presentaci del seus treballs. 10. Aplicar els seus coneixements per resoldre els problemes de la vida quotidiana LLENGES CATALANA I CASTELLANA 6. Comprendre instruccions i altres explicacions orals. 7. Produir missatges duna forma adequada utilitzant el vocabulari bsic del nivell 8. Llegir amb fludesa i entonaci correctes. 9. Escriure duna manera clara i ordenada 10. Construir frases amb concordana i amb un vocabulari adient. MATEMTIQUES 5. Llegir, escriure i ordenar els nombres naturals i decimals. 6. Realitzar correctament les operacions de suma, resta, multiplicaci i divisi amb nombres naturals i decimals 7. Realitzar clculs numrics de addici, subtracci, multiplicaci i divisi amb nombres de menys de quatre xifres. 8. Aplicar els seus coneixements a resoluci de problemes amb varies operacions combinades.

AVALUACI DEL FUNCIONAMENT DEL GRUP-CLASSE PER EL TUTOR O LA TUTORA

Cicle:.................. Curs:........... Grup:........... Data:............................. 1. Grup d'alumnes/a o Nombre d'alumnes. Moviment durant el curs. Altes i Baixes. El grup classe quant a homogenetat s. Hi ha diferncies d'edat? De procedncia sociocultural Criteris per als agrupaments d'alumnes o Nombre d'alumnes amb necessitats educatives especials temporals..... i permanents..... Quants repetidors hi ha? Com s la seva evoluci respecte al curs anterior i a la resta de la classe actual? 2. Professors i professores del grup Hores de classe a la setmana del tutor Com s'han realitzat les activitats de tutoria? Nombre total de professors que treballen amb el grup ................ Com ha funcionat la coordinaci entre ells? Ha hagut professors de suport, professors de pedagogia teraputica, logopedes, psicleg? Absentisme i substitucions de professors. Les substitucions del professorat han estat rpides i adequades? Han afectat al desenvolupament del curs? 3. Evoluci general del grup classe Situaci inicial Evoluci, successos ms significatius. Situaci final. 4. Aspectes relacionats amb l'ambient i treball de l'aula Adequaci en la distribuci de l'espai Hi ha equilibri temporal entre el treball individual i el de grup, o entre el grup petit i el grup gran Es passa rpidament i en silenci del treball individual al petit grup, o al general? Hi ha el necessari equilibri entre moments de tensi i exigncia i entre distensi i relaxaci? Els alumnes i alumnes t crrecs i responsabilitats per al bon funcionament de la classe? Els alumnes i alumnes participen en la seva organitzaci i els agrada? Els alumnes i alumnes cuiden la neteja i ordre de la classe? La decoraci de l'aula canvia al llarg del curs (d'acord amb les estacions, els temes treballats ....)? Els alumnes i alumnes participen en els canvis? Es fan assemblees i revisions de classe? Com sn les entrades i les sortides de la classe? Principals conflictes i problemes de convivncia i disciplinaris existents: L'organitzaci del treball en la classe i a casa s proporcionada?. Est coordinada? El sistema d'avaluaci afavoreix l'autonomia dels alumnes?

5. Anlisi d'aspectes de relaci Hbits d'organitzaci i participaci (representants d'alumnes i alumnes, delegats....): El professor o professora se sent volgut pels alumnes Els nens i nenes se senten lliures per a preguntar al professor? Els alumnes sn amics, s'ajuden entre si i predomina la collaboraci? Els alumnes sn cada vegada ms autnoms o noms treballen si el professor est present? Ens coneixem i ens diem pel nom? a. Entre alumnes i alumnes? b. El professor als alumnes? c. Els alumnes al professor? Hi ha maltractaments i agressivitat entre alumnes? Existeix rivalitat entre grups (nens-nenes, altres factors)? Existeixen nens o nenes marginats o rebutjats : anlisi de les causes i propostes d'actuaci? Qui i com sn els alumnes o alumnes capdavanteres del grup? o Hi ha grups de relaci fora de l'escola? 6. Activitats i relacions amb l'entorn Sortides, visites i activitats complementries efectuades Ajustament amb les previstes inicialment. Causes Quines festes hem celebrat? Prpies del centre En l'aula Es dna importncia a les celebracions personals dels alumnes i alumnes (felicitacions, natalici, naixement de germans...)? Recomanem determinats programes de TV, pellcules, llibres, jocs i joguines, activitats d'oci... que desprs vam utilitzar pedaggicament? Fem relaci a fets i situacions de les famlies, del barri, de la localitat? 7. Relacions amb les famlies Sistemes i estratgies de comunicaci del tutor amb les famlies: o reunions- nombre i assistncia, temes tractatso entrevistes individuals o informes escrits- nombre Les famlies donen suport el programa de l'aula i estan en general, satisfetes? Ens interessem pels motius de l'absncia i l'estat de salut en cas de malaltia? Com s la comunicaci amb les famlies? 8. Relacions del grup classe amb els rgans del centre Com es coordina el grup classe amb el cicle? Vam participar en sortides i activitats conjuntes amb altres grups del cicle? Hi ha bones relacions entre grups d'alumnes i alumnes de distints nivells? S'utilitzen els recursos del centre? (biblioteca, ordinadors, aula polivalent/ gimns, audiovisuals, laboratori...) El coordinador o coordinadora de cicle i l'equip directiu coneixen que fa en l'aula? Els equips de gesti (equip directiu, comissi de coordinaci pedaggica, comissi lingstica, comissi de recursos, de convivncia...) aporten suggeriments, ajudes i suports? 9. Suggeriments i recomanacions per al prxim trimestre/ curs.

AVALUACI DEL FUNCIONAMENT DEL GRUP CLASSE PER LA CCP Cicle. .................. Curs........... Grup:............. Data: .................................................... Equip docent:

1. Funcionament del grup classe El clima general del grup classe, del cicle i del centre s bastant homogeni o semblana als restants grups? Existeixen diferncies substancials entre un grup i altre? A l'entrar en els grups ms d'un mestre com repercuteix el canvi de professor en el clima de classe? Els alumnes i alumnes perceben que existeixen diferents normatives dun mestre a un altre L'organitzaci horria permet la flexibilitat horria? Predomina una organitzaci de les classes que tendeix a homogenetzar o es conrea la diversitat? S'utilitza un sistema de refor i recuperaci adequat? Els alumnes o alumnes amb dificultats d'aprenentatge se senten desplaats del grup? Els alumnes o alumnes amb alt potencial d'aprenentatge se senten estimulats al seu mxim desenvolupament? La imatge diversificada i la autoimatge es corresponen amb la realitat de cada alumne i alumna, sense crear estereotips i de forma motivadora?

2. Respecte a les sortides, visites i activitats complementries El nombre de sortides i visites s semblat en els distints grups? s coherent el pla d'activitats en els distints cursos per a evitar repeticions i est vinculat amb el projecte curricular? Les sortides i visites estan preparades i forma part del Programaci General Anual del Centre? Es mantenen relacions amb altres centres? Es realitzen activitats educatives propostes per la comunitat local? Altres observacions

AVALUACI DACTITUDS DELS TUTORS I DE LES TUTORES Els items que configura aquesta prova davaluaci de lacci tutorial reflectien dun mode concret algunes situacions tpiques que normalment es produeixen en la classe o al centre. Aquesta avaluaci pretn dar a conixer a un mateix en que grau saproxima, ms o manco, a cadascun dels possibles tipus de tutor. Marqueu amb una X la casella que millor defineixi la teva conducta. A) EL MEU ESTAT D'NIM 1. Dintre de l'aula generalment em mostro optimista, confiat i segur del meu mateix 2. Sl entrar en classe amb optimisme, per em desanimo si es produeixen faltes de disciplina ................................................................................................................. 3. No crec que el meu estat d'nim tingui gens que veure amb l'ensenyament d'hbits de disciplina i treball als meus alumnes ................................................................... B) A L'ENTRAR EN L'AULA 1. Sempre observo durant uns minuts, tant si la classe aquesta tranquilla com si aquesta esvalotada .................................................................................................... 2. La meva actuaci sol ser un reflex de l'ambient de la classe .................................... 3. Poso treball immediatament per a no perdre el temps ................................................ C) AMB ALUMNES DIFICILS O REVOLTOSOS 1. Intent guanyar-me la seva confiana amb amabilitat ................................................. 2. Els dono el mateix tracte personal que a tots ............................................................. 3. Els assenyalo clarament els seus defectes perqu es corregeixin ............................... D) SI ELS ALUMNES FAN SUGGERIMENTS 1. Les accepto i modifico el meu mtode de conducta .................................................. 2. Deixo que s'expressin lliurement sense tenir-les en compte ...................................... 3. Els meus alumnes rares vegades fan suggeriments perqu aplico un mtode molt clar ............................................................................................................................. E) PER A ORGANITZAR LA CLASSE 1. Formo grups flexibles tenint en compte les preferncies i capacitats personals...................................................................................................................... 2. Permeto que els alumnes s'agrupin com vulguin sempre que treballin i no molestin ...................................................................................................................... ............... 3. Realitzo els agrupaments segons el meu criteri desprs d'observar la classe uns das ..................................................................................................................................... F) QUANT A LES NORMES DE CLASSE 1. Les normes les establim entre els nens i jo, de manera consensuada ......................... 2. Noms esmento les normes quan es presenten problemes de conducta o disciplina 3. Les normes les estableixo jo aplicant el reglament, perqu els alumnes manquen de formaci per a aix....................................................................................................

o o o o o o o o o o o o

o o o o o

o
G) SI UN ALUMNE COMET UNA FALTA 1. Mantinc la calma i busco estratgies per a modificar la seva conducta ..................... 2. Sl llevar-li importncia per a evitar complicacions .................................................. 3. Aplico immediatament la sanci prevista en el reglament o segons el meu criteri H) LES ACTIVITATS DE CLASSE 1. Procuro que siguin variades, interessants i apropiades a la capacitat dels alumnes Sn les del llibre de text, que cada alumne realitza seguint el seu propi ritme. Intervinc poc. .............................................................................................................. 2. Procuro, abans de res, adaptar-les al currculum ........................................................ I) A L'AVALUAR EL TREBALL DELS ALUMNES 1. Sempre (generalment) valoro els xits, per petits que siguin ..................................... 2. Valoro igualment els xits que els fracassos .............................................................. 3. No tinc en compte els xits ni els fracassos, sin els resultats de l'aprenentatge i el nivell arribat................................................................................................................. J) QUAN COMENA EL NOU CURS . 1. Informo als alumnes dels continguts i activitats que anem a tractar .......................... 2. Informo del programa als alumnes que me'l demanen ............................................... 3. Faig la programaci del curs i l'aplico sense informar-la als alumnes per a evitar conflictes .................................................................................................................... K) DURANT EL CURS ESCOLAR 1. Participo i collaboro amb els altres professors i altres persones implicades en l'ensenyament ............................................................................................................. 2. Em limito a complir amb l'horari, el calendari i la programaci general ................... 3. Elegeixo curosament les persones i activitats en les quals participo.......................... L) DAVANT NOUS PROJECTES I SITUACIONS 1. M'interessen molt. Sl participar activament ............................................................. 2. Uns m'interessen i uns altres no, segons els casos. .................................................... 3. Sc bastant crtic amb les novetats: noms participo en projectes tils en la meva rea o curs................................................................................................................... M) DAVANT EL MEU GRUP D'ALUMNES 1. Accepto que em critiquin oberta i lliurement i tinc en compte aquestes crtiques .... 2. Accepto les crtiques ocasionalment, per no les dels alumnes indisciplinats .......... 3. Noms accepto algunes crtiques i sempre en privat.................................................. N) SI UN ALUMNE (O VARIS) NO SEGUEIX EL CURRCULUM 1. Investigo les causes i aplico una adaptaci curricular amb activitats de refor.......... 2. Faig a l'alumne els advertiments oportuns i li mano treball per a casa ..................... 3. Recomano als pares unes classes de refor .................................................................

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

O) AMB ELS ALUMNES QUE NO DESTAQUEN 1. Investigo la seva personalitat i tracte d'animar-los en el treball, destacant els seus assoliments .................................................................................................................. 2. Dedico a tots els alumnes la mateixa atenci i deixo que cadascun segueixi el seu ritme ............................................................................................................................ 3. Els exigeixo com als altres perqu no es quedin retardats .......................................... P) LES MEVES RELACIONS AMB ELS NENS 1. Sn cordials, obertes, en confiana ............................................................................ 2. Noms permeto confiances a alguns alumnes o noms algunes vegades (quan estic de bon humor) ............................................................................................................. 3. Estableixo per endavant les relacions i els seus lmits per a evitar excessos o malentesos................................................................................................................... Q) DAVANT ALUMNES VERGONYOSOS O INDECISOS 1. Em mostro confiat igualment i manifest bones expectatives sobre els seus progressos. ................................................................................................................. 2. Respecte la seva personalitat i no els molesto ............................................................ 3. Estona d'induir-los a manifestar-se i a prendre decisions...........................................

o o o

o o o o o o o o o

INTERPRETACI DE RESULTATS bviament com tutors o tutores no ens sentirem identificats plenament amb cap dels perfils tipus que poden resultar, per tal vegada clarificarem el concepte que tenim de nosaltres mateixos i la tendncia des de la nostra situaci actual cap a conductes ms eficaces i satisfactries per als nostres alumnes i alumnes i per a nosaltres mateixos. La intenci principal d'aquesta autoavaluaci s guiar cap a una reflexi personal asserena sobre la prpia actitud docent, decisiva en la dinmica de la classe i en el procs d'aprenentatge. Conta el nombre de respostes que hagis marcat en cadascun dels apartats dels tems i anota'l a continuaci: N de respostes de l'apartat 1: ..........; de l'apartat 2: ............; de l'apartat 3: ........... Si has obtingut ms de 10 respostes del tipus 1, pots considerar-te un mestre tolerant, que practica un mtode obert, integrador i socialitzador, els teus alumnes confiaran en tu com persona i ser rar que rebutgin el teu treball dintre de l'aula. Si has obtingut predomini de respostes de tipus 2, ets tolerant per inrcia. En general no tens un criteri respecte a l'actitud del professor en classe; et falta intencionalitat. s possible que se't presentin alguns problemes de disciplina i et costi tenir la classe organitzada, o que els progressos dels teus alumnes siguin irregulars. Si has obtingut majoria de respostes tipus 3, pots considerar-te un mestre autoritari. Tens clars els teus criteris per no els comparteixes amb els teus alumnes ni amb altres professors. Aparentment la teva classe est organitzada, per no consensuada. Els teus alumnes no tindran massa inters per aprendre. Si has obtingut aproximadament el mateix nombre de respostes dels tres tipus, deus considerar-te com un docent una miqueta amorf quant a la teva actitud, ja que de vegades ets autoritari i de vegades obert. Els teus alumnes no sabran com vas a reaccionar i mostraran certa desconfiana. s segur que tindrs problemes amb la disciplina.

QESTIONARI D'AVALUACI DEL PLA D'ACCI TUTORIAL 1. Quant als objectius programats: a. Creu que estan en concordana amb els objectius Generals del Projecte del Centre i al Pla General Anual? b. Creu que es adequat a nivells i cursos especfics? c. Com creu que ha estat el seu grau de consecuci? Propostes de modificaci: .................................................................................... ............................................................................................................................... 2. Quant a les activitats programades: a. Creu que s'adapten als objectius proposats? b. Com creu que ha estat el seu grau de realitzaci? c. Com creu que s el grau de motivaci i desenvolupament per part del la alumne/a? Propostes: (encerts i fallades en la seva elecci) ................................................... ............................................................................................................................... 3. Quant als recursos emprats a. Grau d'adequaci amb les activitats b. Ha hagut problemes en la seva adquisici i posada a punt? c. Creu que la temporalitzaci ha estat correcta? Propostes de modificaci: .................................................................................... ............................................................................................................................... 4. Quant a les persones implicades a. Grau d'inters de: (valorar de 1 a 5) o professorat o alumnes/as o pares o uns altres b. Compliment del programa per part de: (valorar 1 a 5) o professorat o alumnes/as o pares o uns altres Propostes:............................................................................................................. ............................................................................................................................... 5. Quant a l'avaluaci a. S'han realitzat les avaluacions precises b. S'han utilitzat els resultats per a adequar els programes Propostes:............................................................................................................. ...............................................................................................................................

Extracte del Reial Decret 732/1995 de 5 de maig pel que es regulen els Drets i els Deures de lalumnat
Drets dels alumnes: Els alumnes tenen dret a rebre una formaci que els permeti aconseguir el desenvolupament de la seva personalitat, dintre dels principis tics, morals i socials comunament acceptats en la nostra societat. Per tal de fer efectiu aquest dret, la formaci dels estudiants haur de comprendre: o La formaci en el respecte dels drets i llibertats fonamentals i en l'exercici de la tolerncia i de la llibertat dins dels principis democrtics de convivncia. o La formaci dirigida al coneixement del seu entorn social i cultural . o L'adquisici d'habilitats intellectuals, de tcniques de treball i d'hbits socials, com tamb de coneixements cientfics, tcnics, humanstics, histrics i artstics. o La formaci religiosa que estigui d'acord amb les seves prpies conviccions (en el cas dels alumnes menors d'edat, dels seus pares o tutors), dins el marc legalment establert. o La capacitaci per a l'exercici d'activitats intellectuals i professionals. o La formaci en el respecte de la pluralitat lingstica i cultural. o El respecte i la contribuci a la millora de l'entorn i del patrimoni cultural. o La formaci per la pau, la cooperaci i la solidaritat entre els pobles. o L'educaci que asseguri la protecci de la salut i el desenvolupament de les capacitats fsiques. A una educaci en igualtat doportunitats i per tant: o A la no discriminaci per ra de raa; sexe; capacitat econmica; nivell social; conviccions poltiques, morals o religioses, aix com per discapacitats fsiques, sensorials i psquiques, o de qualsevol altra condici o circumstncia personal o social. o Al establiment de mesures compensatries que garantien la igualtat reial i efectiva doportunitats. A que sels respecten la llibertat de conscincia i les seves conviccions religioses, tiques, morals i ideolgiques. Al respecte de la seva integritat fsica i moral i de la seva dignitat personal; i a desenvolupar lactivitat acadmica en les adequades condicions de seguretat i higiene. A gaudir duns orientaci escolar i professional sense cap discriminaci per ra de sexe, A una valoraci objectiva del seu rendiment escolar i a ser avaluats tenint en compte els objectius educatius i els criteris davaluaci establerts en el currculum.

Deures dels alumnes: Lestudi constitueix un obligacions: o o o o deure bsic dels alumnes i es concreta en les segents

Assistir a classe i participar en les activitats curriculars i complementries. Assistir a classe amb puntualitat i de respectar els horaris per tal de dur a terme les activitats del centre. Seguir les orientacions del professorat pel que fa al seu aprenentatge. Respectar lexercici del dret a lestudi dels companys i companyes.

El respecte a les normes de convivncia dins el centre docent com a deure bsic dels alumnes s'estn a les obligacions segents: o Respectar la llibertat de conscincia i les conviccions religioses i ideolgiques, com tamb la dignitat, la integritat i la intimitat de tots els membres de la comunitat educativa. No discriminar cap membre de la comunitat educativa per ra de naixement, raa, sexe o per qualsevol altra circumstancia personal o social. Respectar, utilitzar correctament i compartir el bns mobles i les installacions del centre. Complir el reglament de rgim interior del centre. Participar i collaborar activament amb la resta de membres de la comunitat educativa, per tal d'afavorir el millor exercici de l'ensenyament, de la tutoria i orientaci i de la convivncia en el centre. Propiciar un ambient en el que es respecte el dret dels altres alumnes a que no sigui pertorbada l'activitat normal en les aules.

o o o o

De les normes de convivncia i del regim disciplinari. Captol 1 Faltes, sanciones i garanties procedimentals Article 24 Els alumnes no podran ser privats de l'exercici del seu dret a l'educaci i, en el cas de l'educaci obligatria, del seu drets l'escolaritat, d'acord amb el que disposa l'article 38 del present Decret. En cap cas no podran imposar-se mesures correctores ni sancions contra la integritat fsica i la dignitat personal de l'alumne. Article 26 La imposici als alumnes de les mesures correctores i de les sancions que preveu aquest Decret haur de ser proporcionada la seva conducta i haur de tenir en compte el nivell escolaren que es troba i les seves circumstncies personals, familiar si socials, i contribuir en la mesura que aix sigui possible, al manteniment i la millora del seu procs educatiu.

Article 28 Als efectes de graduar les mesures correctores i les sancions, es tindran en compte les segents circumstncies: Seran considerades circumstncies que podem disminuir la gravetat de l'actuaci de l'alumne: a) El reconeixement espontani per part de l'alumne de la seva conducta incorrecta. b) No haver coms amb anterioritat faltes ni conductes contrries a la convivncia en el centre. c) La petici d'excuses en els casos d'injries, ofenses i alteraci del desenvolupament de les activitats del centre. d) La falta d'intencionalitat. Seran considerades circumstncies que poden intensificar la gravetat de l'actuaci de l'alumne: a) Qualsevol acte que atempti contra el deure a no discriminar cap membre de la comunitat educativa per ra de naixement, raa, sexe o per qualsevol altra circumstancia personal o social. b) Causar danys, injries o ofenses als companys d'edat inferior o als incorporats recentment al centre. c) La premeditaci i la reiteraci. d) Collectivitat i/o publicitat manifesta. Article 29 Els consells escolars dels centres sostinguts amb fons pblics vetllaran pel compliment efectiu de les mesures correctores i de les sancions. CAPTOL 2 Conductes contrries a les normes de convivncia del centre i mesures correctores. Article 30 Es consideraran conductes contrries a les normes de convivncia del centre les segents: a) Les faltes injustificades de puntualitat o d'assistncia a classe. b) Els actes d'incorrecci o desconsideraci amb els membres de la comunitat educativa. c) Els actes injustificats que alterin el desenvolupament normal de les activitats el centre. d) Els actes d'indisciplina i les injries o les ofenses contra els membres de la comunitat educativa. e) El deteriorament, causat intencionadament, de les dependncies del centre, del material d'aquest o de la comunitat educativa. f) Qualsevol altre incorrecci que alteri el normal desenvolupament de l'activitat escolar, que no constitueixi falta.

Article 31 Les mesures correctores que els reglaments de rgim interior podran preveure per a les conductes contrries a les normes de convivncia del centre sn les segents: a) Amonestaci oral. b) Compareixena immediata davant del cap d'estudis o del director del centre. c) Privaci del tems d'esbarjo. d) Amonestaci escrita per part del tutor de l'alumne, el cap d'estudis o director del centre. Si l'alumne es menor d'edat, caldr que els pares o representants legals tinguin coneixement escrit de l'amonestaci. e) Realitzaci de tasques educadores per a l'alumne, en horari no lectiu, i/o la reparaci econmica dels danys causats al material del centre o b al d'altres membres de la comunitat educativa. La realitzaci d'aquestes tasques no es podr prolongar per un perode superior a dues setmanes. f) Suspensi dels dret a participar en activitats extraescolars o complementries del centre per un perode mxim de 1 mes. g) Canvi de grup de l'alumne per un perode de mxim d'una setmana. h) Suspensi del dret d'assistncia a determinades classes per un perode no superior a cinc dies lectius. Durant la impartici d'aquestes classe l'alumne haur de romandre al centre efectuant els treballs acadmics que se li encomanin. La imposici de les mesures correctores previstes a les lletres e),f,),g) i h) de l'apartat anterior hauran de ser comunicades, de forma que en quedi constncia, als pares or representants legals de l'alumne en el cas que aquest sigui menor d'edat. Article 32 L'aplicaci de les mesures correctores detallades a l'article anterior correspon a: a) Qualsevol professor del centre, escoltat l'alumne, en el supsit de les mesures correctores previstes a les lletres a), b) c) de l'article anterior. b) El professor tutor, el cap d'estudis o el director del centre, escoltat l'alumne, en el supsit de la mesura correctora prevista a la lletra d) de l'article anterior. c) El director del centre, o el cap d'estudis per delegaci d'aquest, escoltat l'alumne, el tutor del curs i la comissi de convivncia, en el supsit de les mesures correctores previstes a les lletres e, f, g) i h) de l'article anterior. Article 33 De qualsevol mesura correctora que s'apliqui n'ha de quedar constncia escrita, amb excepci de les previstes a les lletres a), b), i c) de l'article 31.1, i amb explicaci de quina s la conducta de l'alumne que l'ha motivada. Article 34 L'alumne, o els seus pares o tutors e el cas que sigui menors d'edat, podran reclamar, en un termini no superiora 2 dies, contra les mesures correctores que se li hagin imposat, davant el director o, en el cas que hagi estat aquest rgan el corrector, davant el consell escolar del centre.

Article 35 Les conductes contrries a les normes de convivncia del centre prescriuran pel transcurs del termini d'un mes comptat a partir de la seva comissi. Les mesures correctores prescriuran en el termini d'un mes des de la seva imposici. CAPTOL 3 Conductes greument perjudicials per a la convivncia en el centre, qualificades com a falta i sancions. Article 36 Es consideraran faltes les segents conductes greument perjudicials per a la convivncia en el centre: a) Els actes greus d'indisciplina, injuries o ofenses contra membres de la comunitat educativa. b) L'agressi fsica contra altres membres de la comunitat educativa. c) La suplantaci de personalitat en actes de la vida docent i la falsificaci o sostracci de documents o material acadmic. d) El deteriorament greu causat intencionadament, de les dependncies del centre, del material d'aquest o dels objectes i les pertinences del altres membres de la comunitat educativa. e) Els actes injustificats que alterin greument el desenvolupament normal de les activitats del centre. f) Les actuacions i les incitacions a actuacions perjudicials per a la salut i la integritat personal dels membres de la comunitat educativa del centre. g) La reiterada i sistemtica comissi de conductes contraries a les normes de convivncia en el centre. Article 37 Les sancions que podran imposar-se per la comissi de les faltes previstes a l'article anterior sn les segents: a) Realitzaci de tasques educadores per a l'alumne, en horari no lectiu, i/o la reparaci econmica dels danys causats al material del centre o b als d'altres membres de la comunitat educativa. La realitzaci d'aquestes tasques no es podr prolongar per un perode superior a un mes. b) Suspensi del dret a participar en activitats extraescolars o complementaries del centre durant un perode que no podr ser superior al que resti per a la finalitzaci del corresponent curs acadmic. c) Canvi de grup classe de l'alumne d) Suspensi del dret d'assistncia al centre o a determinades classes per un perode que no podr ser inferior a sis dies lectius ni superior a quinze dies lectius, sense que aix comporti la prdua del dret a l'avaluaci continua, i sens perjudici de l'obligaci de realitzar determinats treballs acadmics al domicili de l'alumne, en el supsit del dret d'assistncia al centre. c) Inhabilitaci per cursar estudis al centre pel perode que resti per a la fi del corresponent curs acadmic.

d) Inhabilitaci definitiva per a cursar estudis al centre en el qual es va cometre la falta. Article 38 En el cas d'aplicar les sancions previstes als apartats e) i f) de l'article anterior a un alumne en edat d'escolaritat obligatria, l'Administraci educativa proporcionar l'alumne sancionat una plaa escolar en un altre centre docent per tal de garantir el seu dret a l'escolaritat. Quant s'imposin les sancions previstes als apartats d), e) i f) de l'article anterior, el consell escolar del centre, a petici de l'alumne podr aixecar la sanci o acordar la readmissi de l'alumne, prvia constataci d'un canvi positiu en la seva actitud. Article 39 Les conductes que espessireu a l'article 36 noms podran ser objecte de sanci amb la prvia instrucci d'un expedient en els termes previstos en aquest captol. Qualsevol fet que pugui ser constitutiu de delicte o falta penal es comunicar pel director descentri al ministeri fiscal i a la delegaci territorial d'Ensenyament corresponent. Aix no s obstacle perqu continu la tramitaci de l'expedient fins a la seva resoluci i imposici de la sanci, si escau. Article 40 Correspondr al consell escolar del centre imposar les sancions per a les conductes greument perjudicials per a la convivncia en el centre, qualificades com a falta en aquest captol 3. Article 41 El director del centre s la persona competent per iniciar l'expedient per prpia iniciativa o a proposta de qualsevol membre de la comunitat educativa. La iniciaci de l'expedient s'haur d'acordar en el termini ms breu possible, en qualsevol cas no superior a 10 dies, de del coneixement dels fets. Article 47 Els alumnes que intencionadament o per negligncia causin danys a les installacions dels centres docents o al seu material o el sostreguin estan obligats a reparar el dany o a restituir el que hagin sostret. En tot cas, la responsabilitat civil correspon als pares o representants legals dels alumnes en els termes previstos a la legislaci vigent. Article 48 Les infraccions tipificades al captol 3 del ttol 3 del present Decret prescriuran pel transcurs d'un termini de tres mesos comptats a partir de la seva comissi. Les sancions prescriuran en el termini de tres mesos de la seva imposici. Article 49 En cas d'error demostrat en la imposici de mesures correctores o de sancions, el centre far pblica la rectificaci oportuna. Decret 119/2002, de 27 de setembre (BOIB del 5 d'octubre), pel qual s'aprova el Reglament orgnic de les escoles d'educaci infantil, dels collegis d'educaci primria, i dels collegis d'educaci infantil i primria de les Illes Balears, regula aspectes essencials de l'organitzaci i el funcionament d'aquests centres docents.

Designaci i funcionament dels tutors 1. La designaci dels tutors es far d'acord amb l'establert a l'article 41 del Reglament orgnic de les escoles i dels collegis, i les seves funcions sn les recollides a l'article 42 de lesmentat Reglament.* 2. El tutor d'un grup realitzar amb els professors que hi intervenen, amb carcter general, una reuni mensual, a ms de les sessions d'avaluaci. 3. Durant el curs es far, almenys, una reuni amb el conjunt de pares i mares, i una altra d'individual amb cada una de les famlies. 4. A l'horari del professor tutor, s'hi ha d'incloure una hora lectiva setmanal amb el grup classe i una de complementria per a l'atenci dels pares i les mares. Aquestes hores de tutoria es consignaran als horaris individuals dels professors tutors i comunicar als pares, les mares i els alumnes, al comenament del curs, l'hora en qu poden ser atesos. 5. D'acord amb l'establert a l'article 23.f) del Reglament orgnic de les escoles i dels collegis, el claustre de professors ha de fer propostes sobre el pla d'acci tutorial i la coordinaci de les funcions referides a l'orientaci i la tutoria. El responsable de lorientaci al centre donar suport a la tasca dels tutors d'acord amb el pla d'acci tutorial i amb el que, en el seu cas, acordi el claustre de professors, comptant amb la collaboraci dels coordinadors de cicle, i tot aix sota la direcci del cap d'estudis o del 6. 7. director, si fa al cas.
............................................................... *

CAPTOL II

Tutors Article 41. Tutoria i designaci dels tutors


La tutoria i lorientaci dels alumnes forma part de la funci docent. En les escoles pbliques deducaci infantil, en els collegis pblics deducaci primria i en els collegis pblics deducaci infantil i primria, cada grup dalumnes comptar amb un mestre tutor. El tutor ser designat pel director/a del centre. La designaci es far a proposta del/ de la cap destudis, ot l'equip de cicle, qui sencarregar de la coordinaci dels tutors, i mantindr amb ells les reunions peridiques necessries. Si al centre no hi ha cap destudis, els tutors seran designats pel director sense necessitat de proposta prvia. Es procurar que el tutor sigui el mateix al llarg del cicle i ser designat entre el professorat que imparteix docncia a tot el grup i, preferentment, entre els mestres que tinguin major nombre d'hores de docncia al grup.

Article 42. Funcions dels tutors 1. Els professors tutors exerciran les funcions segents: a) Participar en el desenvolupament del pla dacci tutorial i del dorientaci educativa, sota la coordinaci del cap destudis, i collaborar amb els serveis dorientaci educativa en el desenvolupament dels esmentats plans.

b) Proporcionar a linici de curs, a lalumnat, als pares i les mares, o als tutors legals, informaci documental o, en el seu defecte, indicar on poden consultar tot el que sigui referent a calendari escolar, horaris, hores de tutoria, activitats i serveis complementaris i extraescolars previstos, programes escolars, criteris davaluaci del grup i normes de convivncia. c) Conixer les caracterstiques personals de cada alumne a travs de lanlisi del seu expedient personal i daltres instruments vlids per aconseguir aquest coneixement, com tamb els aspectes de la situaci familiar i escolar que repercuteixen en el rendiment acadmic de lalumne. d) Orientar i assessorar lalumnat sobre la seva evoluci escolar. e) Conixer els interessos dels alumnes, facilitar-los la integraci en el seu grup i en el conjunt de la vida escolar, i fomentar-hi el desenvolupament dactituds participatives. f) Efectuar un seguiment global dels processos densenyament i aprenentatge de lalumnat per detectar dificultats i necessitats especials, amb lobjecte de cercar les respostes educatives adequades, com ara la corresponent adequaci personal del currculum, i sollicitar, si escau, els assessoraments i suports oportuns. g) Coordinar el procs davaluaci contnua i formativa, i consensuar amb lequip de cicle les decisions de promoci o no promoci a l'etapa o cicle segent, tenint en compte els informes de tots els professors del grup dalumnes, amb audincia prvia dels pares, les mares o tutors legals en el cas que la decisi sigui de no promocionar. h) Atendre i vigilar lalumnat en els perodes desplai com tamb en altres activitats no lectives previstes com a tals en la programaci didctica o, si escau, en la programaci daula, juntament amb la resta del professorat i sota les indicacions del cap destudis o del director, si fa al cas. i) Assumir la responsabilitat que la documentaci acadmica individual dels alumnes al seu crrec estigui al dia. j) Coordinar amb els altres professors del grup les actuacions encaminades a salvaguardar la coherncia de la programaci i de la prctica docent amb el projecte curricular i amb la programaci general anual del centre. k) Coordinar el procs delaboraci de ladaptaci curricular, amb la participaci del professorat de suport i dels membres de l'equip dorientaci educativa i psicopedaggica. l) Informar els pares, les mares o els tutors legals, almenys tres vegades a lany, els professors i els alumnes el grup de tot all que els concerneixi en relaci amb les activitats docents i el rendiment acadmic, controlar l'assistncia de lalumnat i realitzar les actuacions que disposa la normativa vigent pel que fa a l'absentisme, com tamb mantenir-hi les reunions que es considerin oportunes. m) Facilitar la cooperaci educativa entre el professorat, els pares, les mares o els tutors legals dels alumnes. n) Altres que li puguin ser encomanades pel director del centre o atribu des per la Conselleria d'Educaci i Cultura. 2. El cap d'estudis coordinar el treball dels tutors i mantindr les reunions peridiques necessries per al bon funcionament de l'acci tutorial.