INDEX

1. PLA D’ACCIÓ TUTORIAL a. Finalitats educatives b. Introducció c. Criteris per l’organització de l’aula d. Estratègies metodològiques per dissenyar les programacions d’aula e. Orientacions per l’avaluació del procés d’ensenyament- aprenentatge i de la convivència. f. Orientacions metodològiques per realitzar l’assemblea de classe g. Objectius de l’acció tutorial h. Activitats a desenvolupar amb alumnat, professorat i famílies. 2. ANNEX I: CONEIXEMENT INDIVIDUAL DE L’ALUMNE a. Expedient de l’alumne: • Contingut de l’expedient de l’alumne • Informe tutorial anual • Registre individual de conductes b. Dades rellevants per a la presa de decisions curriculars • Estil cognitiu d’aprenentatge • Suggeriments didàctics i metodològics per l’elaboració de la proposta curricular per l’atenció als alumnes amb dificultats d’aprenentatge. 3. ANNEX II: CONEIXEMENT DEL GRUP- CLASSE a. Normes de convivència a l’aula b. Sociograma c. Model de sol·licitud d’autorització de sortida escolar a la Direcció 4. ANNEX III: RELACIONES AMB LES FAMÍLIES a. Model de registre d’entrevistes individuals amb les famílies b. Fitxa d’actualització de dades c. Elecció de ensenyaments alternatives o de Religió d. Model d’autorització de l’ús de les imatges de l’alumnat e. Sol·licitud d’entrevista amb les famílies f. Justificant d’absències de l’alumnat g. Autorització de sortida de l’alumne h. Notificació de sanció i. Guió per preparar una reunió tutorial j. Model de reunió tutorial k. Comunicat relatiu a la dotació per material l. Valoració per les famílies de la reunió tutorial feta 5. ANNEX IV: AVALUACIÓ a. Acta de la sessió d’avaluació b. Criteris de promoció d’etapa c. Objectius mínims per la promoció de cicle d. Avaluació del funcionament del grup- classe per el tutor o tutora e. Avaluació del funcionament del grup- classe per la CCP f. Avaluació d’actituds dels tutors i de les tutores g. Qüestionari d’avaluació del Pla d’Acció Tutorial 6. ANNEX NORMATIVA a. Extracte del Reial Decret 732/ 1995 que regula els Drets i Deures de l’alumnat

b. Extracte del Decret 119/ 202- ROC.: Designació i funcionament dels tutors

PLA D'ACCIÓ TUTORIAL
Finalitats educatives • Ensenyar a esser persona • Ensenyar a conviure • Ensenyar a pensar Introducció Aquest centre ha distribuït el temps lectiu de manera rígida com mesura organitzativa per donar resposta als problemes plantejats per els desenvolupament de les especialitats, la aprofitament dels espais i els desdobles programats per optimitzar els recursos humans i, possibilitar la millor atenció per un alumnat molt divers. Aquest fraccionament de la jornada i, la presència a l'aula de persones molt diferents fa necessari el reforçament de la figura tutorial Per la tal cosa hem dissenyat una activitat diària d'assemblea desenvolupada per el tutor. El desenvolupament continuat d'aquesta activitat a l’aula suposa una millora en la interacció mestrealumne, de 1'atenció al alumnes amb problemes socio-familiars, de la gestió de la convivència, de l'activitat de 1'aula, de 1'organització i planificació de les activitats d'aprenentatge per 1'alumnat. A més possibilita la millora de les habilitats socials i, la l'educació de les emocions amb la qual cosa es pretén ajudar a tots els i les alumnes a desenvolupar la seva intel·ligència emocional, 1a formació de la identitat personal, la capacitat per acceptar-se i, per conviure harmònicament amb els altres. Dintre dels canvis que pretenem en el nostre projecte curricular per a millorar la qualitat de l'educació que reben els i les alumnes d'aquest centre, està oferint-los 1'oportunitat de treure el millor rendiment possible al potencial intel·lectual de que estiguin dotats i a possibilitar-los una vida més satisfactòria tant dintre com fora de l'escola. Moltes vegades, la diferencia entre un nen al que "lí va bé" en 1'escola i un altre al que "li va malament" radica en el conjunt d'habilitats que s’ha donat a cridar intel·ligència emocional. Entre aquestes habilitats destaquen el autocontrol, l'entusiasme, la perseverança i la capacitat per a motivar-se a si mateix. La intel·ligència emocional té una gran rellevància en la formació de les persones per què constitueix el vincle entre els sentiments, el caràcter i els impulsos morals. A mes, existeix la creixent evidència que les actituds ètiques fonamentals que vam adoptar en la vida s'assenten en les capacitats emocionals subjacents. Cal tenir en compte que 1'impuls és el vehicle de 1'emoció i que l'origen de tot impuls és el sentiment expansiu que busca expressar-se en 1'acció, Existeixen dos actituds morals que la societat necessita amb urgència: l’autocontrol i l’altruisme. L’escola té la possibilitat de col·laborar amb les famílies a modelar els hàbits emocionals de nens i nenes ensenyant a aquests les habilitats emocionals i socials necessàries per a mantenir certa harmonia en les seves vides, millorant els seus rendiments acadèmics i evitant conflictes.

CRITERIS PER A L'ORGANITZACIÓ DE L'AULA

1. Estratègies per a conèixer el grup d'alumnes: a) Dades acadèmiques i personals: Nombre d'alumnes:............ Nombre de nens............. Nombre de nenes .............. Nombre d'alumnes amb n.e.e ........ Repetidors ......... Compensació ......... Absentistes ............ Temporers ......... De nova incorporació............... Estrangers UE ......... Estrangers no UE ........... Minories ètniques ......... Alumnes de Religió ............ Estudi Assistit ........... Natació ........... Procedència soci- cultural de l'alumnat: .................................................. b) Complementació del qüestionari per a definir l'estil d'aprenentatge de cada alumne o alumna (veure PAT) c) Informació tutorial de cursos precedents a considerar (veure informes tutoriales). 2. Estratègies per a l'organització de l'alumnat basades en : a) Equilibri dels grups respecte del sexe, capacitats, estil d’aprenentatge, actituds respecte de la feina... b) Resultats del Sociograma c) Estratègies per al diagnòstic de coneixements previs d) Previsió de la possibilitat que un o diversos alumnes assisteixin a altre nivell (superior o inferior) del cicle en activitats o sessions establertes - Individualment o en grup per a la consolidació d'aprenentatges instrumentals. - Per intercanvi d'experiències amb altres alumnes d'altre nivell, en petit o gran grup durant l'estudi de temes concrets. - Per a separar a un alumne o alumna en situació extrema de conducta incontrolable, que suposi conseqüències lesives per als seus companys, sempre amb assignació de tasques apropiades i informació a la Cap d'Estudis. - Per la realització de suports per a reforç de la instrumentalitat o de les habilitats socials, individualment o en petit grup fora de l'aula d) Previsió d'agrupaments de dos nivells del mateix cicle per a desenvolupar la socialització de l'alumnat mitjançant: - Assistència a tallers de ............................................................... - Activitats curriculars de les àrees de ......................................... - Activitats Complementàries ...................................................... e) Criteris per a prendre de decisions sobre l'agrupament dels alumnes dintre de l'aula: - Preferències d'ubicació i d'agrupament de l'alumne o alumna - Dificultats per a la recepció de la informació - Resposta a les tasques (impulsivitat, evitació, reflexió, etc.) - Reforços que precisen (nivell de competència curricular) - Flexibilitat d'acord amb les característiques de les activitats a desenvolupar en les diferents àrees. 3. Criteris per a l'organització de l'espai dintre de l'aula Com organitzadors del procés d'ensenyament i aprenentatge hem de decidir quines activitats vam desitjar realitzar en l'aula per cada seqüència de programació, elegir el pla que sembli més convenient i disposar l'aula en conseqüència, assajar la nova disposició, avaluar i fer canvis i després assajar de nou fins que tot estigui a plena satisfacció.

a) Organització de mobiliari per als diferents tipus d'agrupament segon les funciones que es pretenen: a) Taules de 1 o 2 alumnes per al treball individual b) Taules de 2 a 4 alumnes per a petit grup o grup de treball cooperatiu. c) Taules en “O” o en gran grup per a activitats col·lectives de posada en comú, debats, explicacions generals, presentació d'unitats temàtiques, etc. d) Taules en línies horitzontals que resulten útils per al treball independent de l'alumne en el seu lloc, per a les explicacions i les preguntes i respostes, estimulen als alumnes a concentrar-se en el professor. Aquesta organització permetre una petita dosi d'interacció entre veïns, pel que els alumnes podran treballar amb major facilitat aparellats. Aquesta formació és també la més adequada per a les explicacions ja que els alumnes es troben molt pròxims i a la vista del professor. No obstant això, no resulta convenient si un professor pretén estimular la interacció dels alumnes. e) Organització dels recursos didàctics per a possibilitar la seva utilització a tots els alumnes i que afavoreixi la realització d'activitats diverses ajustades a les necessitats individuals f) Creació d'un ambient acollidor i distès que permeti als alumnes i professors portar a terme l'activitat educativa en un context de convivència i de treball agradable. g) Adaptació de zones a les necessitats específiques de determinats alumnes o alumnes 4. Criteris per a l'organització del temps a) Previsió de les sessions dedicades a cada unitat de programació. b) Previsió d'activitats complementàries incloses en la programació que han de figurar en la PGA c) Definició de les sessions de reforç, àrees a les quals afectaran i previsió dels seus efectes sobre els alumnes les reben. d) Formació dels grups per a cada sessió. e) Definició dels períodes de coordinació amb el professorat de suport i amb la resta de l'equip docent que treballa en l'aula 5. Criteris per a seleccionar els materials didàctics a) Que permetin prendre decisions de com utilitzar-los. b) Que permetin a l'alumne investigar, observar, exposar. c) Que impliquin a l'alumne amb la realitat: tocant, aplicant, manipulant, examinant,.... d) Que propiciïn tasques com imaginar, comparar, classificar, resumir,... e) Que recullin els interessos dels alumnes i alumnes. f) Que obliguin a acceptar cert risc, fracàs o crítica. g) Que obliguin a revisar i perfeccionar els seus esforços inicials. h) Que donin oportunitat als alumnes i alumnes de planificar amb uns altres.. i) Que s'ajustin als objectius plantejats en el Projecte Curricular. j) Que relacionin els continguts que desenvolupen i els objectius a arribar. k) Que puguin relacionar-se amb els criteris d'avaluació del nostre PCC l) Que no siguin discriminatoris. m) Que incloguin normes de seguretat d'ús. n) Que permetin a professors i alumnes valorar la seva dificultat o facilitat d'ús. o) Que no siguin massa densos perquè permetin l'ús d'altres materials. 6. Criteris per a gestionar els recursos materials. Gestió econòmica: - Existeix cooperativa d'aula No Si - Fons inicial ................................................................................... € - Pressupost de Cicle/ aula ................................................................ € - Altres dotacions. Projectes: ................................................ ........... € - Total de dotació econòmica per al curs .......................................... €

ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES PER DISSENYAR LES PROGRAMACIONS D’AULA

(Estratègies = Activitats + Recursos) Seqüències de programació Per a l'elaboració i desenvolupament de les diferents unitats de programació es tindrà present que aquest centre seqüència i organitza els continguts en torn a: - Projectes de treball en torn a problemes, temes d’actualitat i interessos dels alumnes. - Tallers. - Gestió de la convivència y de l’activitat en l’aula (assemblea d’aula) - Treballs complementaris a partir d’unitats de llibres de text. Per altra banda, hem de considerar les següents estratègies metodològiques a la fi d’unificar, dins la llibertat i la creativitat individuals, els diversos estils docents: 1r. Estratègies d'introducció i motivació - Presentació de la informació de forma nova i sorprenent utilitzant recursos variats: cartells, vídeos, objectes, etc. - Plantejament a l'alumnat de problemes que deu resoldre. - Variació dels elements de la tasca per a mantenir l'atenció. - Relació del contingut a aprendre amb les experiències, coneixements previs i valors de l'alumnat, mitjançant exemples familiars. - Donar a conèixer a l'alumnat els objectius d'aprenentatge que es pretenen i valorar la importància d'aconseguir-los utilitzant exemples que concretin els resultats de la seva consecució. 2n. Estratègies per a determinar coneixements previs i preconcepcions - Diàlegs sobre conceptes clau - Proves objectives - Proves d'assaig - Observació dels alumnes - Contractes amb els alumnes 3r. Estratègies de desenvolupament per al coneixement de nous conceptes i procediments, formació d'actituds i valors, acceptació de normes i comunicació als altres dels nous aprenentatges: - Mapes conceptuals. - Estratègies organitzatives. - Elaboració de plans. - Resolució de problemes. - Recerca activa d'informació. - Experimentació directa. - Aprenentatge cooperatiu. 4t. Estratègies de consolidació i síntesi per a relacionar les idees noves amb les preconcepcions de l'alumnat i la seva aplicació als nous aprenentatges: - Aplicació a diferents contextos. - Reelaboració, - Recapitulació i aplicació dels nous coneixements. - Confrontació de punts de vista divergents. - Organització de la informació.

5è. Estratègies de reforç: - Adaptacions d'accés al currículum - Adaptacions curriculars significatives - Adaptació d’activitats amb diferents nivells de dificultat 6è. Estratègies d'avaluació: - Potenciació de l’autoavaluació de l'alumne - Reconducció d'errors donant informació sobre el que l'alumne necessita corregir o aprendre. - En l'avaluació de l'aprenentatge de fets i conceptes considerar:  El reconeixement de definicions.  La definició de significats.  La identificació i categorització d'exemples.  L'elaboració de mapes conceptuals.  L'aplicació a la solució de problemes.  L'exposició oral i escrita dels temes - Per a l'avaluació de l'aprenentatge de procediments tenir present:  El grau de coneixement sobre el procediment i la seva automatització.  L'aplicació del procediment a situacions concretes.  La correcció i la precisió de les accions que componen el procediment.  La generalització del procediment a altres contextos  El grau d'encert en l'elecció de procediments per a solucionar una tasca. - En l'avaluació d'actituds, valors i normes:  Observació de conductes dels alumnes i alumnes.  Constatació del grau de coherència entre els valors expressats per l'alumne i les seves actuacions. - Utilitzar instruments diversos per a l'avaluació. - Acompanyament de la comunicació dels resultats amb missatges que optimitzin la confiança de l'alumne o alumna en les seves possibilitats. - No donar públicament la informació sobre l'avaluació quan aquesta sigui negativa. 7è. Estratègies de recuperació: - Planificació d'activitats complementàries - Utilització de materials alternatius. 8è. Estratègies d'ampliació per a alumnes superdotats o talentosos - Planificació d'activitats complementàries de nivell superior. - Utilització de materials alternatius que propiciïn l’autoaprenentatge. Orientacions per el disseny d’activitats. Tipus d'Activitats - Activitats receptives: Escoltar, observar, llegir - Activitats d'intercanvi: Prendre notes, escriure, calcular, buscar llibres i executar tècniques d'estudi, treballar amb diagrames, fitxes de treball, treballar amb mapes i pissarres, exercitar fonètica i pronunciació, treballar amb mitjans audiovisuals i amb l'ordinador, memoritzar - Activitats creadores: Representar teatre, ballar, cantar, tocar un instrument, redactar, modelar, treballs manuals, dibuixar, pintar, construir - Activitats de control: Informar, exposar, demostrar, representar, cantar, jugar, proves escrites, proves orals - Activitats no pertinents, desconnectades amb el procés d'ensenyament- aprenentatge: Esperar, jugar sense control, discutir sobre temes sense relació amb el treball, barallar-se amb els companys, pertorbar, destorbar el treball dels altres

ORIENTACIONS PER L’AVALUACIÓ DEL PROCÉS D'ENSENYAMENT- APRENENTATGE I DE LA CONVIVÈNCIA

És freqüent que l'anàlisi del procés es redueixi a les activitats relacionades amb el treball escolar, però es fa necessari afegir a elles aquelles annexes tal com: o esbarjos, o intervals entre dues classes, o canvis d'activitat, o activitats derivades de la vida social i temps lliure dels alumnes, o utilització de l'edifici per la població adulta de la Comunitat, o activitats logístiques que permeten que les activitats essencials es desenvolupin en bones condicions:  producció i reproducció de documents,  emmagatzematge i manteniment del material,  activitats pròpies de l'administració, etc.; També resulta molt útil identificar per endavant les activitats no pertinents o marginals a fi de prevenir-les. L'anàlisi deu conduir a una tipologia de les activitats previsibles la qual es configuraria com una descripció ordenada de les activitats constituïda a través d'una simulació de la vida quotidiana del Centre. Aquesta simulació contindrà referències a la naturalesa, freqüència i valor de les activitats, el que establir prioritats que intervindran en la resolució posterior de les diferents alternatives per a un ús més ajustat a les necessitats de les diferents instal·lacions i recursos, evitant així que la simulació de la vida quotidiana del Centre que suposa tota programació, sigui el resultat d'improvisacions.

ASSEMBLEA D’AULA

Objectius El desenvolupament continuat d'aquesta activitat pretén ajudar a tots els alumnes i alumnes a: 1 . Millorar en habilitats cognitives socials 2 . Millorar en emoció, reconeixement i comprensió. 3 . Disposar de major autocontrol. 4 . Millorar en la planificació per a la resolució de tasques cognitives. 5 . Pensar més abans d'actuar. 6 . Resoldre més eficaçment els conflictes. 7 . Propiciar un clima més positiu en classe. Per als alumnes i alumnes amb necessitats especials, de compensació educativa o amb problemes de comportament es pretén especialment: 1 . Millorar la seva conducta en classe en: • Tolerància a la frustració • Habilitats socials assertives • Habilitats amb els companys • Participació • Sociabilitat • Autocontrol 2 . Millorar la seva comprensió emocional • Reconeixement • Etiquetat • Disminució de la tristesa i la depressió • Disminució del grau d'ansietat i aïllament. Orientacions metodològiques per a realitzar l’assemblea de classe Per a què serveix:  És una manera de controlar l'entrada, de tranquil·litzar.  És un acostament afectiu que permet desenvolupar la intel·ligència emocional  Dóna la possibilitat de planificar el dia entre tots  Serveix per a gestionar la convivència i resoldre conflictes: discutint les postures de tots, traient conclusions i fent tractes.  Millora les conductes en classe: l’autoaceptació, l'acceptació dels companys, la participació, la sociabilitat i l’autocontrol. Com es fa:  Elegint el lloc adequat:  Separat de la zona de treball habitual  Decorat amb assumptes de l'assemblea: calendari, mural de notícies, mural de conclusions, bústia de propostes, col·laboracions lliures ... Ordre d'activitats fix: 1. Salutacions, cançó, gestos, alguna cosa que ens faci còmplices i ens posi contents... 2. Veiem qui falta i el vam anotar 3. Canviem el calendari i establim el Pla del Dia 4. S'obre un torn de paraula, a qui vulgui parlar li donem el torn de paraula i vam començar. El tutor o tutora pot donar el tema si vol introduir un centre d'interès nou, pot

ser un anecdotari lliure, es poden agafar propostes de la bústia si les hi ha, o treure un conflicte existent per a solucionar-ho, també el pot proposar un nen o nena. Si cal resoldre algun conflicte, es treuen conclusions i s'anoten en un mural. 5. S'agafen notícies i es comenten. 6. Una vegada a la setmana es canvien els responsables. Temps necessari: 30’ al començar el dia i el temps necessari en altres moments del matí. Altres utilitats de l'assemblea:  Explicar manipulativament algun concepte  Ensenyar algun joc  Contar un conte  Recollir dades sobre expressió oral  Corregir errors d'expressió oral Flexibilitat: en qualsevol moment del matí es pot convocar assemblea per a:  Contar alguna cosa important  Prendre alguna decisió  Demanar l'opinió de tots Dificultats:  Disposar de l'espai apropiat.  Acostumar als alumnes i alumnes que no és un joc, sinó alguna cosa seriós.  Fer-ho compatible amb els desdoblaments i els canvis de professor Avantatges:  El tutor/a controla la dinàmica de la classe  Millora la relació entre els alumnes/as i el seu tutor/a  Se senten majors i importants perquè el professor/a té en compte la seva opinió  Respecten més les decisions que es prenen així que si les imposa el tutor/a. Continguts i estratègies pel desenvolupament de l’assemblea a) Habilitats emocionals

Consciència d'un mateix: Observar-se a si mateix, reconèixer identificar i etiquetar els propis sentiments; elaborar un vocabulari dels sentiments; conèixer les relacions existents entre pensaments, sentiments i reaccions. Expressar sentiments Avaluar l’intensitat dels sentiments Demorar la gratificació Controlar els impulsos Reduir l'estrès. Aprendre el valor d'exercicis com la imaginació guiada i els mètodes de relaxació. Conèixer la diferència entre sentiments i accions. Autoaceptació. Sentir-se bé amb si mateix i, considerar-se des d'una perspectiva positiva; reconèixer les pròpies fortaleses i debilitats; esser capaç de riure d'un mateix.

• • • • •

• •

b) Habilitats cognitives

Dominar els sentiments: parlar amb si mateix per a comprendre missatges negatius, com valoracions negatives d'un mateix, comprendre el que es troba darrere d’un determinat sentiment; buscar formes de manejar la por, l'ansietat, la ira i la tristesa; mantenir aquest "diàleg intern" com forma d'afrontar un tema, o oposar-se o reforçar la pròpia conducta. Saber llegir i interpretar indicadors socials: reconèixer influències socials sobre la conducta i, veure's a un mateix sota la perspectiva més àmplia de la comunitat. Dividir en passos el procés de presa de decisions personals i de resolució de problemes. Dominar impulsos, establir objectius, determinar accions alternatives, anticipar conseqüències, etc.; examinar les pròpies accions i, conèixer les seves conseqüències; saber si una determinada decisió està governada pel sentiment o pel pensament. Empatia: comprendre els sentiments i preocupacions dels altres i, assumir els seus punts de vista. Adonar-se de les diferents formes que la gent sent les coses. Comprendre normes de conducta. Que és i que no és una conducta acceptable. Mantenir una actitud positiva davant la vida Consciència d'un mateix, desenvolupar esperances realistes sobre un mateix.

• • •

c) Habilitats de conducta

Comunicacions: desenvolupar la capacitat de parlar dels sentiments; aprendre a escoltar i, a preguntar; distingir entre el que algú fa o diu i les seves pròpies reaccions o judicis referent a això; enviar missatges de comprensió en lloc de fer-lo de censura.
o

No verbals: comunicar-se a través del contacte visual, l'expressió facial, to de veu, gestos, etc. Verbals: enviar missatges clars, respondre eficaçment a la crítica, resistir les influències negatives, escoltar als altres, participar en grups de companys positius.

o

• •

Asertivitat: afirmar els seus interessos i sentiments sense ira ni passivitat. Responsabilitat personal: assumir responsabilitats; reconèixer conseqüències de les seves decisions i accions; acceptar els seus sentiments i els seus estats d'ànim; perseverar en els compromisos adquirits. Dinàmica de grup: cooperació; saber quan i com manar i quan obeir. Solució de conflictes, aprendre a jugar net amb els companys, pares i mestres, aprendre un model correcte de negociar compromisos.

• •

OBJECTIUS DE L’ACCIÓ TUTORIAL 1. Afavorir la integració d'alumnes i alumnes en Centre i Aula per a potenciar el desenvolupament d'un grup eficaç i autònom. 1.1. Afavorir la integració d'alumnes i alumnes en l'aula. 1.2. Afavorir la integració d'alumnes i alumnes de nou ingrés en l'aula. 1.3. Conèixer les característiques del grup- classe per a afavorir la cohesió 1.4. Conèixer causes de l'absentisme escolar i orientar solucions 2. Conèixer característiques personals i soci- familiars de l'alumnat per a contribuir a un ensenyament personalitzat. 2.1. Conèixer les característiques físiques de l'alumnat 2.2. Conèixer característiques pedagògiques :expedient, estil d'aprenentatge, ... 2.3. Conèixer interessos, aptituds i característiques de personalitat més destacades 2.4. Detecció/ i diagnòstic de dificultats d'aprenentatge 2.5. Conèixer l’àmbit socio-familiar de l’alumnat 3. Coordinar el desenvolupament del Pla d'Acció Tutorial amb el P.G.A 3.1. Concretar les línies d'actuació amb el grup d'alumnes, amb l'equip educatiu i les famílies per a l'adequació del Pla Tutorial a les necessitats específiques d'aquell. 3.2. Contribuir activament: - al desenvolupament personal: psicomotor, cognitiu, afectiu, social i moral. - a la formació de la identitat personal mitjançant actituds i conductes que desenvolupin una autoestima positiva - a l'adaptació escolar dels alumnes i alumnes. 4. Fomentar una major relació i interacció entre els distints integrants de la comunitat educativa 4.1. Impulsar una major coordinació - participació entre les famílies i el Centre 4.2. Afavorir una major connexió entre l'escola i l'entorn 4.3. Afavorir la participació en el desenvolupament de les activitats complementàries 5. Afavorir l'adquisició d'hàbits i tècniques per a un major aprofitament del treball escolar i, orientar el seu pas a l'ESO, 5.1. Afavorir l'adquisició d'hàbits posturals 5.2. Tenir cura del desenvolupament d'hàbits de neteja, cura personal i alimentació 5.3. Potenciar l'adquisició d'hàbits de cura en l'ús del material escolar 5.4. Dirigir i tenir cura de l’adquisició d'hàbits i tècniques d'estudi 6. Potenciar la tutoria com via d'acostament i aprenentatge de les famílies en els temes referits a l'educació afectiu sexual dels seus fills i filles, encaminada a una efectiva educació per a la igualtat d'oportunitats d'ambdós sexes, prevenir el maltractament infantil - Coordinar les pautes d'actuació educativa entre escola i família en l'àmbit afectiusexual contribuent al desenvolupament d'un clima de comunicació i confiança sobre aquests temes en les famílies. - Augmentar la integració de les mares i els pares en les activitats de classe - Establir el diàleg i la comunicació amb les famílies sobre els temes de prevenció de la violència domèstica.

OBJECTIU: 1. Afavorir la integració d'alumnes i alumnes en Centre i Aula per a potenciar el desenvolupament d'un grup eficaç i autònom. 1.1. Afavorir la integració d'alumnes i alumnes en l'aula, amb especial atenció als de nou ingrés ACTIVITATS DEL TUTOR AMB ELS ALUMNES Activitats Recursos 1. Presentació del tutor 2. Presentació dels companys mitjançant jocs 3. Familiaritzar-se amb les dependències del centre, amb ajuda dels companys si es tracta d'un alumne de nou ingrés 4. Oferir a cada alumne, especialment als nous, l'oportunitat d'assumir algun tipus de responsabilitat dintre del funcionament de l'aula. 5. Comentar les normes de funcionament del centre 6. Acordar conjuntament amb els alumnes les normes d'aula 7. Elecció del delegat o delegada i formació del Consell de Classe 8. Formar grups i acomodar als nous alumnes dintre d'algun d'ells amb bona dinàmica 9. Recollir informació sobre el nivell d'integració dels alumnes dintre del grup de classe. Cap d'Estudis Jocs: Targeta de visita, mural amb fotos del grup...) Croquis del Centre Pannell de suro de la classe. Distintes tasques i funcions dels responsables Normes de funcionament del centre Drets i deures dels alumnes Normes d'elecció del delegat. Funcions i responsabilitats del mateix.. Temporalitzación Primer dia Primera setmana

Primers dies

Segona setmana Revisió setmanal/quincenal Primer/ trimestre

ACTIVITATS DEL TUTOR AMB ELS PARES Activitats Recursos 1. Complimentació de qüestionaris pels pares amb dades del alumnat (1r curs i noves alumnes) 2. Reunió de caràcter informatiu i de presentació amb els pares Qüestionari Guia per a la preparació de reunions amb els pares Reunió

Temporalitzación Segona quinzena de setembre. Primera quinzena d'octubre

ACTIVITATS DEL TUTOR AMB ELS PROFESSORS Activitats Recursos 1. Coordinació amb l'equip docent de cicle: Informes tutoriales de Programació d'activitats tutoriales grup i individuals complementàries, sortides i excursions. Pla d'acollida 2. Coordinació amb l'equip docent d'aula: Pla Tutorial del centre Programació d'activitats curriculars Informes tutoriales de 3. Coordinació amb l'equip de professors del grup i individuals cicle anterior. Informes d'avaluació 4. Coordinació amb el cicle següent P.C. de Cicle 5. Formació de grups flexibles intracicle (si cal) Reunions intercicle Prova d'avaluació inicial

Temporalitzación 1ª quinzena de setembre 1ª quinzena de setembre 2ª quinzena de setembre 1ª quinzena d'octubre 1ª quinzena d'octubre

1.2. Conèixer les característiques del grup-aula per a afavorir la cohesió ACTIVITATS DEL TUTOR AMB ELS ALUMNES Activitats Recursos 1. Conèixer el rendiment acadèmic del grup globalment i per matèries i comparar-lo amb altres grups (del mateix nivell i de cursos anteriors). 2. Analitzar i valorar dit rendiment per a definir el nivell inicial. 3. Conèixer i valorar les actituds del grup davant el treball escolar 4. Conèixer la dinàmica interna del grup (integració dels seus membres, les relacions interpersonals i intergrups i els conflictes). 5. Afavorir la integració de tots els alumnes en el grup organitzant grups heterogenis de treball i en activitats lúdiques, atenent a les seves capacitats, interessos i necessitats educatives 6. Conèixer i recollir inquietuds, aspiracions, iniciatives, propostes i suggeriments del grup. 7. Impulsar la participació dels alumnes i alumnes en la gestió del Centre mitjançant l'assistència del/ de la representant de la classe a la Junta de Delegats. Prova de diagnòstic inicial per a conèixer el nivell de competència curricular Fulla d'observació Durant tot el curs Sociograma Segona quinzena de Criteris per a la formació Gener de grups Sempre que es realitzin activitats Grups col·loquials grupals Debats Setmanalment en la sessió de tutoria Setmanalment Temporalitzación Primera quinzena de Setembre

ACTIVITATS DEL TUTOR AMB ELS PARES Activitats Recursos 1. Informar a les famílies dels resultats de Informe a la Família les avaluacions i proves. Entrevistes 2. Informar del nivell d'integració dels nens i nenes en relació al grup al que Entrevistes pertanyen 3. Contrastar les pròpies observacions amb les de la família respecte als interessos, inquietuds i aspiracions dels seus fills i filles.

Temporalitzación Trimestralment Almenys una vegada al trimestre Almenys una vegada al trimestre

ACTIVITATS DEL TUTOR AMB ELS PROFESSORS Activitats Recursos 1. Unificar els criteris metodològics i l'ocupació de tècniques d'estudi de l'equip de professors que actuen sobre el seu grup. 2. Coordinar l'equip de professors que actuen sobre el seu grup per a la planificació conjunta d'activitats complementàries, sessions d'avaluació i recuperacions 3. Intercanviar amb l'equip de professors informació sobre les característiques individuals dels alumnes i del grup

Temporalitzación

Programacions d'aula En sessió quinzenal Proves d'avaluació Registres i activitats dels alumnes

3 Conèixer causes de l'absentisme escolar i orientar solucions ACTIVITATS DEL TUTOR AMB ELS ALUMNES Activitats Recursos 1. Enregistrar diàriament les faltes d'assistència i retards. 2. Entrevistar personalment a l'alumne quan les causes de l'absentisme siguin alienes a la família. 3. Derivar als serveis socials els casos que no es solucionen amb les mesures anteriors Llista de control Registre d'entrevistes Full de derivació de Benestar Social

Temporalitzación Diàriament Quan calgui Quan calgui

ACTIVITATS Del TUTOR AMB ELS PARES Activitats 1. Sol·licitar dels pares justificació escrita d'absències i retards 2. Entrevistar als pares per a conèixer les causes de l'absentisme si és freqüent Recursos Model de Justificant Temporalitzación

Sempre que es produeixi una absència Registre d'entrevistes o retard Quan es consideri convenient ACTIVITATS Del TUTOR AMB ELS PROFESSORS I SERVEIS SOCIALS Activitats Recursos Temporalitzación 1. Lliurar la llista de control a la Prefectura Llista de control d'Estudis. 2. Informar dels casos reincidents per al Full de derivació de seu tractament pels serveis socials. Benestar Social Mensualment Quan calgui

OBJECTIU: 2. Conèixer característiques personals i soci- familiars de l'alumnat per a contribuir a un ensenyament personalitzat. 2.1. Conèixer les característiques físiques de l'alumnat ACTIVITATS DEL TUTOR AMB ELS ALUMNES Activitats Recursos 1. Observar sistemàticament i de manera individual als alumnes, tant en les activitats escolars com en les d'oci i temps lliure per determinar anomalies auditives, visuals, ... 2. Tenir en compte, al realitzar les activitats escolars, el diagnòstic mèdic dels alumnes amb deficiències. 3. Col·laborar amb els serveis de salut pública en les campanyes de vacunació i revisions mèdiques: recollida de dades dels alumnes i de cartilles de vacunacions. ACTIVITATS DEL TUTOR AMB ELS PARES Activitats Material proporcionat pels serveis de salut Informe individualitzat de l'alumne Informacions de la família Temporalitzación Durant tot el curs Durant tot el curs Quan els serveis actuïn en el Centre

Recursos

Temporalitzación

1. Realitzar entrevistes amb els pares parell Model d'entrevista Setembre i sempre que recollir informació sobre les característiques inicial a pares s’arribi al entre per físiques dels alumnes: malalties, al·lèrgies, primera vegada problemes ... 2. Recollida de la fotocòpia de la cartilla de l'assegurança mèdica 3. Arxiu en l'expedient de l'alumne de la fotocòpia de la seva cartilla de vacunació. 4. Informar a les famílies de les anomalies detectades perquè duguin a l'alumne al metge. ACTIVITATS DEL TUTOR AMB ELS PROFESSORS Activitats Recursos 1. Informar a l'equip de professors del seu grup dels problemes físics detectats en els alumnes. 2. Coordinar l'actuació dels especialistes del Centre ( Pedagogia Terapèutica i Audició i Llenguatge) i d'especialistes externs (ONCE, Patronat de Salut Mental, et/.) amb els alumnes amb deficiències de la seva tutoria. Informació aportada per les famílies. Especialistes Horaris Adaptacions Curriculars

Temporalitzación AL principi del curs i sempre que calgui

2.2. Conèixer característiques pedagògiques: expedient, estil d'aprenentatge, ... ACTIVITATS DEL TUTOR AMB ELS ALUMNES Activitats Recursos 1. Revisar l’Expedient de l'Alumne. 2. Realitzar les proves de diagnòstic inicial de competència curricular 3. Definir l'estil d'aprenentatge dels alumnes amb problemes d'aprenentatge 4. Emplenar l'Informe d'Avaluació i Informació a la Família R.A.E. Llibre d’Escolaritat Proves inicials Model per definir l’estil d’aprenentatge. Informe a la Família Informes tutoriales Recursos Resultats de les proves aplicades Informe a la Família Temporalitzación Primera quinzena de setembre Primera quinzena de setembre Octubre EI: semestralment Pr: una vegada al trimestre

ACTIVITATS DEL TUTOR AMB ELS PARES Activitats 1. Informar a les famílies sobre la manera d'ajudar a l'alumne en el seu procés d'aprenentatge segons el nivell de competència curricular avaluat i l'estil d'aprenentatge definit. 2. Comentar i resoldre els dubtes que la família plantegi sobre els resultats de l'avaluació reflectits en l'Informe. 3. Assessorar a la família sobre les necessitats de reforç en les activitats d'aprenentatge.

Temporalitzación Quan calgui

Quan la família ho sol·liciti i en el dia d'atenció a pares/mares Quan calgui

ACTIVITATS DEL TUTOR AMB ELS PROFESSORS Activitats Recursos 1. Informar a l'equip de professors del seu grup de les característiques pedagògiques dels seus alumnes: àrees en les quals destaca, en les quals necessita reforç, arracades de cicles anteriors. 2. Informar a l'equip de professors de l'estil d'aprenentatge dels alumnes . 3. Coordinar l'equip de professors del seu grup per a la programació d'activitats d'ensenyament i aprenentatge d'acord amb nivell del grup avaluat en les proves inicials. 4. Coordinar l'equip de professors del seu grup i per a la realització de les Adaptacions Curriculars per als alumnes amb necessitats educatives especials i per a la programació de reforços educatius amb l'assessorament de l'equip d'orientació del Centre (PT i AL) 5. Coordinar-se amb l'equip de professors del seu grup per a realitzar les sessions d'avaluació. R.A.E. Informes tutoriales Informes a la Família Resultats de les proves Programacions d'aula de cursos anteriors(PCC) Mesures d'Atenció a la Diversitat Model per a la realització d'una sessió d'avaluació.

Temporalitzación Octubre Octubre Primer trimestre i durant tot el curs escolar Trimestralment

Conèixer interessos, aptituds i característiques de personalitat més destacades ACTIVITATS DEL TUTOR AMB ELS ALUMNES Activitats 1. Observació sistemàtica dels alumnes a través d'escales d'estimació en els següents camps: Interessos, aptituds numèriques i verbals, atenció, memòria, imaginació, psicomotricitat, personalitat i conceptes bàsics. 2. Potenciació del desenvolupament de l'autonomia personal i el autoconcepte positiu (confiança en si mateix, iniciativa, independència, presa de decisions, curiositat, reflexió, responsabilitat, capacitat per a concentrar-se, comportament desembolicat, manifestació de sentiments i preferències, cura de l'aspecte personal, higiene, etc) 3. Dinamitzación de les relacions socials i de convivència (amics en classe, participació en els jocs, ajuda que presta als companys/as, petició d'ajuda quan la necessita, agressivitat...) 4. Resumir els resultats de l'observació en l'Informe Tutorial Individual de l'alumne/a ACTIVITATS DEL TUTOR AMB ELS PARES Activitats 1. Informar a la família i recaptar informació de la mateixa sobre els interessos i característiques de la personalitat del nen/a més destacades. 2. Orientar a la família sobre la manera que pot influir en el desenvolupament de l'autonomia personal del nen/a i de l’autoconcepte positiu del mateix. 3. Informar als pares dels possibles problemes de convivència que el nen/a pogués plantejar i de la forma més aconsellable de corregir-los. Recursos Escales d'observació Qüestionaris de personalitat Pautes d'Observació Individual. Registre d’hàbits i actituds generals Informe Tutorial Individual Durant tot el curs Recursos Resultats de l'observació i de les proves aplicades Temporalitzación Durant tot el curs Durant tot el curs Temporalitzación Primer trimestre

ACTIVITATS DEL TUTOR AMB ELS PROFESSORS Activitats Recursos 1. Informar a l'equip de professors del seu grup de les característiques més destacades dels alumnes 2. Recollir les informacions referent a això proporcionades per l'equip de professors del grup.

Temporalitzación

Reunions d'equip Quinzenalment docent i Sessions d'avaluació

2.4. Detecció i diagnòstic de dificultats d'aprenentatge ACTIVITATS DEL TUTOR AMB ELS ALUMNES Activitats Recursos 1. Observació de les característiques físiques i pedagògiques dels alumnes. 2. Realització de proves de diagnòstic de nivell de competència curricular. 3. Complimentació de la Fulla de Derivació sol·licitant ajuda de l'Equip d'Orientació del Centre 4. Emplenar el Qüestionari d'Observació del Tutor a petició del Eq. d'Orientació. 5. Coordinar amb el professorat per l’atenció a la diversitat les mesures de reforç necessàries. Temporalitzación

Fulla de registre Primer trimestre Proves *PCC/: Mesures d'Atenció a la Quan se detecti un Diversitat problema greu

ACTIVITATS DEL TUTOR AMB ELS PARES Activitats Recursos 1. Informar a la família de les observacions realitzades i demanar el consentiment de la mateixa per a l'atenció de l'alumne/a per l'Equip d'Orientació del Centre 2. Facilitar les entrevistes necessàries entre la família i l'Equip d'Orientació. Entrevistes

Temporalitzación Sempre que es consideri necessari

ACTIVITATS DEL TUTOR AMB ELS PROFESSORS Activitats Recursos 1. Informar als professors de les observacions realitzades referent a això 2. Recollir informació de l'equip de professors sobre les seves observacions en relació amb l'alumne/a amb problemes Reunions d'Equip docent

Temporalitzación Quan calgui

2.5. Conèixer l’àmbit soci-familiar de l’alumnat ACTIVITATS DEL TUTOR AMB ELS ALUMNES Activitats 1. Revisar l’expedient de l’alumne i actualitzar els dades referits a domicili, telèfon, nombre de la Seguretat Social. 2. Identificació de les característiques de: - temporalitat en l’escolarització - ètnia - higiene, descans, alimentació - signes de possible maltractament - necessitat de compensació educativa 2. Complimentació de la Fulla de Derivació sol·licitant ajuda de l'Equip d'Orientació del Centre 3. Complimentació de la Fulla de Derivació sol·licitant ajuda dels Serveis Socials de la Zona 4. Prendre les mesures per l’atenció de les necessitats de reforç detectades. ACTIVITATS DEL TUTOR AMB ELS PARES Activitats 1. Entrevista a la família per informar-se sobre: - Lloc de procedència - Tipus de família (tradicional, monoparental, en procés de separació, separada per immigració...) - Custodia legal de l’infant - Tipus de habitacle (pis d’acolliment, pis, casa , nombre d’habitacions, membres que viuen en ella..) 2. Informació a la família sobre beques, ajudes per adquirir els llibres de text, servei de guarderia del Centre, activitats extraescolars que ofereixi el mateix, descomptes per pertànyer a la AMIPA en activitats complementàries i extrescolars... 3. Informació a la família de la conveniència de derivar als Serveis Socials o a la Mediadora cultural la problemàtica del seu fill (si cal) per a l'atenció de la família per aquests. 4. Facilitar les entrevistes necessàries entre la família i l'Equip d'Orientació. Recursos Temporalitzación

Informe tutorial Setembre i sempre que s’incorpori un nou Pla d’Orientació alumne al grup del Centre Pla d’acolliment

Sempre que sigui necessari

Recursos Model de entrevista Llibre de visites de les famílies

Temporalitzación Sempre que es consideri necessari

Informació aportada per la secretaria de Centre

Al començament del curs i quan s’estableixin els tèrminis oficials

Fulla de derivació als Serveis Socials i Mediadora cultural EOEP Sempre que sigui necessari

ACTIVITATS DEL TUTOR AMB ELS PROFESSORS Activitats Recursos 1. Informar als professors de les observacions Reunions realitzades i els dades rellevants per la seva d'Equip acció docent aportats per les famílies. docent 2. Recollir informació de l'equip de professors sobre les seves observacions en relació amb l'alumne/a amb problemes 3. Organitzar, programar i coordinar les tasques de suport amb el seu equip docent

Temporalitzación Al començament del curs i sempre que varien significativament els dades Al començament del primer trimestre i en les sessions d’avaluació

OBJECTIU: 3. Coordinar el desenvolupament del Pla d'Acció Tutorial amb el Pla General Anual 3.1. Concretar les línies d'actuació amb el grup d'alumnes, amb l'equip educatiu i les famílies per a l'adequació del Pla Tutorial a les necessitats específiques d'aquell ACTIVITATS DEL TUTOR AMB ELS ALUMNES Activitats Recursos 1. Intervenció directa amb els alumnes en les sessions d’assemblea i tutoria. PAT Temporalitzación Diàriament

ACTIVITATS DEL TUTOR AMB ELS PARES Activitats Recursos 1. Organització i participació en les reunions PAT generals tutoriales amb les famílies. 2. Informació a pares i mares del contingut PGA del PAT. 3. Demandar de les famílies la participació en les activitats pertinents en relació al PAT i a la PGA. ACTIVITATS DEL TUTOR AMB ELS PROFESSORS Activitats Recursos 1. Revisió i actualització del PAT. 2. Concretar calendari de reunions per a coordinar i avaluar les activitats conjuntes. 3. Coordinació de cada tutor/a amb la resta de l'equip de professors del Centre per mitjà del Coordinador/a de el seu Cicle i la seva representació en la Comissió de Coordinació Pedagògica, en relació amb les responsabilitats annexes a l'acció tutorial i en l'elaboració de la programació destinada al seu grup de tutoria 4. Demanda dels suports necessaris a la C.C.P. 5. Recopilar i elaborar materials per a ser utilitzats en les sessions de tutoria, en col·laboració amb l'Equip d'Orientació del Centre (C. d’E., PT, AL AD. EOEP/) 6. Posar-se en contacte amb organismes i institucions que puguin col·laborar en el desenvolupament de les activitats tutoriales (Ajuntament., Serveis Socials, Mediació cultural, Protecció del Menor..) Equips de Cicle i PAT Reunions de Cicle, PAT i PGA.

Temporalitzación Trimestralment Primer trimestre Sempre que calgui

Temporalitzación Setembre Setembre

Segona setmana de Reunions de Cicle, d'Equip setembre docent i de la C.C.P. Resultats del diagnòstic inicial del seu grup Annexos al PAT Equip d'Orientació PAT i Projecte d’orientació. Programacions d'aula, ACIs PT i AL Sempre que sigui necessari Octubre Final de cada

A l'inici de cada trimestre.

7. Reflectir les dades obtingudes en les corresponents programacions d'aula i ACIs 8. Resumir les dades obtingudes sobre necessitats de reforç i necessitats educatives especials en les corresponents Adaptacions Curriculars.

trimestre

Contribuir activament: - al desenvolupament personal: psicomotor, cognitiu, afectiu, social i moral - a la formació de la identitat personal mitjançant actituds i conductes que desenvolupin una autoestima positiva - a l'adaptació escolar dels alumnes i alumnes. ACTIVITATS DEL TUTOR AMB ELS ALUMNES Activitats Recursos 1. Proporcionar experiències que no infonguin ansietat, temor o inseguretat, mostrant coherència entre el que pensa, diu i fa i no transmetent sensacions d'amenaça. 2. Comprometre i fer partícips als seus alumnes de l'establiment i assoliment d'objectius. 3. Procurar un ensenyament experimental i participatiu 4. Fer judicis positius, evitar el negatius i les comparances, ressaltant els assoliments i reconeixent destreses i habilitats. 5. Comprendre els valors dels alumnes i crear un clima de calor i recolzo en el qual s'asseuen lliures per a expressar i modificar aquests valors. 6. Ensenyar a l'alumne a autoavaluar-se i autorreforçar-se positivament. Ajudar-los a fixar-se metes raonables, que s'avaluïn de forma realista, que siguin capaços d'elogiar a uns altres, a estar contents i satisfets aconsegueixo mateixos. 7. Treballar de manera més directa i personalitzat amb els alumnes i alumnes en qui s'observa un nivell més baixo d'autoestima i/o risc de no arribar a desenvolupar adequadament la identitat personal. 8. Avaluació de la conducta social de cada alumne mitjançant l'observació directa de les actituds especificades en l'àrea de Coneixement del Mitjà relatives a relacions socials. Comunicació verbal i gestual d'expectatives positives del/de la tutor/a Actituds tolerants i democràtiques del professorat Comunicació positiva dels resultats de les qualificacions Jocs d'habilitats socials i treballs conjunts entre alumnes ("mirall màgic") Activitats de reforç de l’autoconcepte: "La caixa màgica", "M'agrada- em disgusta", "Jo sóc", "Per un dia", "Per què". Projecte per l’educació de la intel·ligència emocional P.C.C. Fulla de registre d'Hàbits i Actituds Generals Temporalitzación Durant tot el curs

9. Millorar la dinàmica de la classe: . a. Establint normes clares de funcionament de la classe elaborades entre tots i enunciades de forma positiva. b. Crear un clima de confiança explicant el perquè de les coses i acceptant els suggeriments dels nens. c. Informar-los dels seus drets i deures com membres del grup. . d. Afavorir les conductes de companyerisme respectant els subgrups existents. e. Rebutjar l'organització d’activitats grupals que siguin discriminatòries per raons ètniques, de sexe, de status social, etc. f. Organitzar activitats complementàries tant fos com dintre de la classe, que afavoreixin la comunicació i la relació entre els alumnes. g. Afavorir la cooperació per a prevenir i evitar la segregació d'aquells alumnes amb dificultats d'integració. h. Inculcar hàbits de treball adequats: de neteja i higiene, de comunicació i relació, d'autonomia personal, d'organització i de treball. i. Distribuir als alumnes de forma rotativa perquè tots/as es vagin coneixent. 2. Elegir els agrupaments convenients 3. Tenir cura de l'efecte de les actituds pròpies (interacció tutor - alumne). 4. Desenvolupar un programa metòdic 5. Ensenyar a pensar mitjançant l'ocupació de tècniques de solució de problemes, de desenvolupament del pensament creatiu, de raonament i metacognició en el desenvolupament de les activitats curriculars de les diferents àrees.

Tècniques de dinàmica de grup Diferents tipus d'agrupaments Projecte d’ Orientació PAT

ACTIVITATS DEL TUTOR AMB ELS PARES Activitats

Recursos

Temporalitzación Almenys una vegada al trimestre

1. Promoure xerrades i reunions amb els pares per Reunions a informar-los del programa i els seus objectius, tutoriales demanar la seva col·laboració i donar-los pautes de comportament per a aconseguir els objectius d'educació de la identitat personal dels seus fills, i seguir i avaluar el desenvolupament del programa. 2. Sol·licitar informació de les famílies respecte a la conducta social del nen/a en l'entorn familiar i amb els amics del seu barri. Entrevistes amb les pares i mares ACTIVITATS DEL TUTOR AMB ELS PROFESSORS Activitats Recursos 1. Unificació de criteris per a la millora de l'autoestima: a. Actuar imparcialment i donar el mateix tracte a tots els alumnes. b. Fer-los sentir que tots mereixen la seva atenció i conten amb el seu suport. c. Fer elogis realistes basant-se en conductes i rendiments objectius. d. Proposar als alumnes tasques apropiades a la seva capacitat i possibilitats. 2. Explicitació, seguiment i avaluació de pautes comunes en el tractament tutorial d'aspectes relatius al desenvolupament de la capacitat social i de la identitat personal: . a. En la solució de problemes socials: discussions amb els companys, dificultats en l'adaptació escolar, etc. b. En la autodirecció del llenguatge . c. Per a l’autocontrol d. Per a l'establiment de metes Reunions tutoriales Reunions d’equips docents Pla d’orientació del Centre Programa per l’educació de la intel·ligència emocional

Sempre que sigui necessari

Temporalitzación Setmanalment Sessions d’avaluació i sempre que sigui necessari. Durant tot el curs

OBJECTIU: 4. Fomentar una major relació i interacció entre els distints integrants de la comunitat educativa 4.1. Impulsar una major coordinació família- escola ACTIVITATS DEL TUTOR AMB ELS ALUMNES Activitats Recursos 1. Tenir cura de que les convocatòries per a les famílies siguin repartides als alumnes i que aquests les facin arribar als seus pares o mares. 2. Dur actualitzat el llibre de registre d'entrevistes amb els pares/ mares d'alumnes. ACTIVITATS DEL TUTOR AMB ELS PARES Activitats 1. Informar a les famílies d'aquelles activitats del Centre en les quals la seva ajuda és enriquidora 2. Recollir i impulsar iniciatives de les famílies encaminades a una major participació en les activitats complementàries i extraescolars del col·legi. 3. Coordinació de les activitats realitzades pels pares o mares amb el seu grup d'alumnes Convocatòries Llibre de registre d'entrevistes Temporalitzación Sempre que sigui necessari En cada visita de la família

Recursos Reunions tutoriales Entrevistes tutoriales Criteris de Cicle

Temporalitzación Trimestralment Al llarg del curs Al llarg del curs

ACTIVITATS DEL TUTOR AMB ELS PROFESSORS Activitats Recursos 1. Elaboració de criteris comuns per a la participació de les famílies en les activitats del Centre. 2. Reunions de Cicle i de la C.C.P. RRI Pla d’acolliment

Temporalitzación AL principi i cada trimestre

4.2. Afavorir una major connexió entre l'escola i l'entorn ACTIVITATS DEL TUTOR AMB ELS ALUMNES Activitats 5. Tenir cura de que l'entorn afavoreixi el treball creatiu i la formació de sentiments estètics, descobrint i eliminant les circumstàncies ambientals que destorben, distreuen o estimulen la formació de valors o l'aparició de conductes contraris als pretesos. 6. Col·laborar amb entitats i institucions locals en activitats encaminades a fomentar el desenvolupament de valors solidaris i/o a conèixer i millorar l'entorn i la cultura d'Eivissa. ACTIVITATS Del TUTOR AMB ELS PARES Activitats 4. Informació sobre els objectius que es pretenen en relació amb la formació de valors en els seus fills i filles. 5. Informació als pares i mares sobre la manera en que les relacions amb l'entorn ajuden a la formació de valors i a l'aparició de conductes desitjades en els seus fills i filles. Recursos Temporalitzación

Elements decoratius, Al llarg de tot el llibres, plantes, etc. curs aportats pels alumnes. Al llarg del curs Música ambiental Absència de sorolls PGA Recursos PCC Xerrades, debats, col·loquis Temporalitzación Primer trimestre

ACTIVITATS DEL TUTOR AMB ELS PROFESSORS Activitats Recursos 1. Preparar i coordinar les sessions informatives a les famílies elaborant guions, buscant ponents, etc. 2. Participar en les sessions informatives que el Centre ofereixi a les famílies i en les quals es tractin temes d'interès per al desenvolupament de la labor tutorial Annex PAT PGA Pla d'Orientació del Centre

Temporalitzación Al llarg del curs

4.3. Afavorir la participació en el desenvolupament de les activitats complementàries ACTIVITATS DEL TUTOR AMB ELS ALUMNES Activitats Recursos 1. Orientar les actituds del grup cap al treball escolar, recollint iniciatives, inculcant actituds positives, recomanant la integració dels coneixements i valorant adequadament totes i cadascuna de les matèries i activitats escolars. 2. Assessorar les activitats d'oci i temps lliure i coordinar les activitats complementàries del seu grup. 3. Orientar i coordinar l'educació moral, ambiental, sanitària, cívica i sexual dels seus alumnes i alumnes. Temporalitzación

Sessions tutoriales: Diàriament i sempre que estratègies de dinàmica sorgeixin temes que ho de grups, xerrades, propiciïn. debats, col·loquis, etc. Excursions Festes i diades del Centre Orientacions per el tractament dels eix transversals des de les àrees curriculars. Orientació a nivell individual i de grup de lectures Segons programació Al llarg del curs

4. Enfortir, estimular i enriquir la vida del grup Distribució de grups integrant a tots els seus membres de treball i tasques comunes ACTIVITATS DEL TUTOR AMB ELS PARES Activitats Recursos 1. Informar a les famílies d'aquelles activitats del Centre en les quals la seva ajuda és enriquidora 2. Recollir i impulsar iniciatives de les famílies encaminades a una major participació en les activitats complementàries i extraescolars del col·legi. 3. Coordinació de les activitats realitzades pels pares o mares amb el seu grup d'alumnes Reunions tutoriales Entrevistes amb les famílies Criteris de Cicle

Al llarg del curs

Temporalitzación Trimestralment Al llarg del curs Al llarg del curs

ACTIVITATS DEL TUTOR AMB ELS PROFESSORS Activitats Recursos 1. Elaboració de criteris comuns per a la participació de les famílies en les activitats del Centre RRI Reunions de Cicle i de la C.C.P

Temporalitzación Al principi i cada trimestre

OBJECTIU: 5. Afavorir l'adquisició d'hàbits i tècniques per a un major aprofitament del treball escolar 5.1. Adquisició d'hàbits posturals ACTIVITATS DEL TUTOR AMB ELS ALUMNES Activitats Recursos 1. Disposició del mobiliari d'acord amb l'activitat a realitzar en l'aula i les seves necessitats corporals. 2. Cura a l'inici de la sessió que els alumnes i alumnes adoptin postures correctes (esquena alçada, cames en angle recte, cap i cos a distància adequada de la taula). ACTIVITATS DEL TUTOR AMB ELS PARES Activitats 1. Informació general (oralment) sol·licitant la seva col·laboració per a reforçar les postures correctes en les activitats de casa. 2. Informació puntual en casos que determinades postures requereixin un seguiment directe. Consideració del professor/a com model de postura Mobles de l'aula Temporalitzación Cada vegada que l'activitat ho requereixi Diàriament

Recursos Les famílies Observacions i registres del tutor

Temporalitzación Reunió tutorial del primer trimestre Sempre que es consideri necessari

ACTIVITATS DEL TUTOR AMB ELS PROFESSORS Activitats Recursos 1. Posada en comú amb l'equip docent que treballa en Observacions i l'aula sobre el desenvolupament d'aquestes activitats anotacions dels (avaluació) professors 5.2. Adquirir hàbits de neteja, cura personal i alimentació ACTIVITATS DEL TUTOR AMB ELS ALUMNES Activitats Recursos Condícies del centre 1. Rentat de mans abans del berenar Tovallola individual 2. Rentat de mans sempre que s'usi el servei Raspall i pasta 3. Rentat de dents després del berenar (EI) Fruites, iogurts, 4. Dia de berenar fruita i dia de berenar productes segons correspongui lactis Cinta de vídeo Fitxes 5. Presentació d'avantatges de la neteja i d’una alimentació sana.

Temporalitzación Trimestralment en les sessions d'avaluació del cicle

Temporalitzación Abans de cada esbarjo Sempre que sigui necessari Després de cada berenar Dues vegades en la setmana Segons programació

ACTIVITATS DEL TUTOR AMB ELS PARES Activitats

Recursos

Temporalització Informacions de principi de curs a les famílies. Reunió trimestral amb els pares

6. Informació en la reunió tutorial sobre com es va a Programació d'eixos portar a terme en el Centre el programa d'higiene i transversals: Ed. per salut perquè la família reforci des de la llar. a la Salut. Pla d'Acció Tutorial

ACTIVITATS DEL TUTOR AMB ELS PROFESSORS Activitats Recursos 1. Coordinar estratègies a nivell d'aula i de cicle i concretar la posta en marxa, el seguiment i l’avaluació del pla Programació d'eixos transversals: Ed. per a la Salut. Pla d'Acció Tutorial

Temporalitzación Reunions de Cicle de principi de trimestre Sessions d’avaluació

Adquirir hàbits de cura en l'ús del material escolar, assumint les pautes establertes. ACTIVITATS DEL TUTOR AMB ELS ALUMNES Activitats Recursos Temporalitzación

1. Establir pautes conjuntament amb els alumnes per Armaris adequats per Setembre al tractament correcte del material de classe i de a guardar els les dependències comunes. materials Carpetes 2. Donar a conèixer les normes del Centre per a l'ús ordenat de la biblioteca de l'aula i del Centre Pla de Lectura del Centre i Carnet de Lector Recursos de l'aula Octubre 5' diaris

3. Assignar un temps per a l'ordenació del material escolar utilitzat tant individual com col·lectiu ACTIVITATS DEL TUTOR AMB ELS PARES Activitats

Recursos

Temporalitzación Al començament del curs En les reunions tutoriales trimestrals

1. Sol·licitar la participació dels pares en l'elaboració RRI i respecte de les normes d'entrada i sortida diària d'alumnes. 2. Recaptar dels pares / mares la necessària Reunions tutoriales col·laboració i responsabilitat en la cura del material, recursos i dependències del Centre en la realització de les activitats extraescolars

ACTIVITATS DEL TUTOR AMB ELS PROFESSORS Activitats Recursos 1. Consens de pautes per a l'ús de material comuns al Reunions de cicle Cicle: a. Disposició del material escolar en l'aula .. Inventari Cura del material (no mossegar llapis, tapar el pegament, recollir pintures i material, RRI netejar el seu lloc...) . b. Utilització adequada dels útils de treball (col·locació de paper, puntes adequades, esborrat adequat, pinçat i pressió adequats, subjecció del paper...) c. Material concret que s'utilitza Adquirir hàbits i tècniques d'estudi ACTIVITATS DEL TUTOR AMB ELS ALUMNES Activitats Recursos 1. Desenvolupament d'hàbits posturals: . Posar els peus en el sòl Esquena recolzada en el respatller . Pinçat del llapis Posició de la mà sobre el paper Agafar goma d'esborrar Mobiliari de l’aula

Temporalitzación Setembre Sempre que noves necessitats lo plantegen.

Temporalitzación Sempre que s'iniciï una activitat

2. Desenvolupament d'habilitats per a la lectura i l'escriptura: - Valoració inicial de les dades aportades pel curs anterior pels Informes tutoriales i d'observació dels tutors precedents. . - Tenir cura de que els alumnes mantinguin una posició adequada dels elements que intervenen en el procés grafomotriu. - Anàlisi de la producció escrita dels seus alumnes: o Grandària, forma i inclinació de les lletres, o Pressió. Lligaments. o Separació de paraules. o Orientació de línies i presentació de textos. o Predomini manual. o Marges. o Velocitat d'execució. Dictats o Ortografia 3. Avaluació periòdica de la velocitat i la comprensió lectores. 4. Utilització de tècniques de reconducció de errors. 5. Desenvolupament de tècniques creatives en

Proves de diagnòstic inicial i de competència curricular

Setembre Durant tot el curs

Quadern del alumne

Proves del Pla de lecto- escriptura Autoavaluació Assembles d’aula

diferents situacions per enriquir les conversacions utilitzant metàfores i un vocabulari cada vegada més culte. 6. Motivar als alumnes per exercitar els diàleg i la conversa respectant els normes bàsiques de la convivència i el respecte mutu 7. Desenvolupament sistemàtic, coordinant l’acció de les diferents àrees curriculars, de les tècniques de: - Recerca de la informació - Subratllat - Resum - Esquemes - Apunts i notes - Fixes - Agenda personal 8. Exercitar la memòria utilitzant textos amb sentit, interessants i motivadores pels alumnes

Assemblea d’aula Equips docents i programacions didàctiques Biblioteques Activitats curriculars Agenda personal Representacions teatrals, festivals, presentacions de treballs.

ACTIVITATS DEL TUTOR AMB ELS PARES Activitats 1. Orientació a les famílies de la manera que poden contribuir a la formació d'hàbits saludables d'estudi i descans: disposar d'un lloc adequat per a l'estudi del nen/a, control de les hores i programes de *TV/ que se li ofereixen. ... 2. Seguiment dels pares / mares de les tasques escolars.

Recursos Entrevistes amb el tutor Guia de programació de TV Quaderns, fitxes i llibres de treball dels alumnes

Temporalitzación En les reunions tutoriales i en les entrevistes individuals diari

ACTIVITATS DEL TUTOR AMB ELS PROFESSORS Activitats Recursos 1. Coneixement de les tècniques que s'han aplicat amb el grup en general i amb els alumnes amb necessitats educatives individualment, en el curs anterior. 2. Diagnòstic i anàlisis de les dificultats que es troben per a la aplicació i/o assimilació de les tècniques i hàbits de treball per part dels alumnes 3. Concreció de les tècniques d'estudi més adequades al grup per al present curs en coherència amb les objectius del Cicle corresponent. Expedient de l’alumne i informes tutoriales Observacions del equip docent Proves de diagnòstic inicial i d’avaluació Reunions d’equip docent

Temporalitzación Setembre

Setembre Avaluació trimestral Principi de cada trimestre segon les necessitats detectades.

OBJECTIU: 6. Potenciar la tutoria com via d'acostament i aprenentatge de les famílies en els temes referits a l'Educació afectiu- sexual dels seus fills i filles encaminada a la formació de la identitat dels nins i nines a una efectiva educació per a la igualtat d'oportunitats d'ambdós sexes i a la prevenció del maltractament infantil. Coordinar les pautes d'actuació educativa entre escola i família en l'àmbit afectiu- sexual Augmentar la integració de les mares i els pares en les activitats de classe per orientar a les famílies en aquesta temàtica Contribuir al desenvolupament d'un clima de comunicació i confiança sobre aquests temes en les famílies ACTIVITATS DEL TUTOR AMB ELS ALUMNES Activitats Recursos 1. Sentit de la pròpia identitat (desenvolupament del autoconcepte i autoestima) 2. Seguretat i pertinença (desenvolupament del autoconcepte i l'autoestima) 3. Coneixement del propi cos. Higiene 4. Realització de tallers, integrant nens i nenes en treballs que generalment han realitzat per separat 5. Animar a nenes i nens a formar grups mixts 6. Dramatització: "La família de ... " : ¿Qui fa què? 7. Converses dirigides sobri: ¿Qui deu estudiar a casa? ¿Qui fa el treball domèstic? Jornades de treball de les mares i els pares 8. Periòdics murals que recullin activitats familiars relacionades amb els diferents rols d'acord amb sexe. 9. Un home o una dona ens expliquen el seu treball 10. Visitem un lloc de treball 11. Retallaves: "Els oficis". 12. Realització de racons 13. Realització d'un collage "Els oficis preferits" 14. Diàleg dirigit "Jo puc ajudar" 15. Celebració del dia de la Dona Treballadora 16. Lectura i comentari de contes 17. Realització de jocs cooperatius 18. Representació d'una obra de teatre o titelles 19. Cançons i endevinalles 20. Exposició de treballs realitzats "Programa per al desenvolupament de l'Autoestima 1". *Edit/. Escola Espanyola. Temporalitzación Al llarg del curs segons programació de Cicle i d’aula.

Programa per l’educació D'octubre a juny, amb de la intel·ligència canvis mensuals de emocional l'alumnat Programació de Tallers. PCC: Educació per a la Igualtat d'ambdós sexes Revistes, periòdics, produccions pròpies. Paper continu Cartolines Cua d'empaperar Tisores,.... Famílies Carpeta didàctica d'Educació afectiu – sexual. Govern de Canàries Teatre i ninots 8 de març Festival fi de curs. Juny Juny

ACTIVITATS DEL TUTOR AMB ELS PARES Activitats Recursos

Temporalitzación

1. Sensibilització de les famílies respecte al tema d'educació afectiu- sexual dels seus fills i filles. Reunió prèvia de presentació del Pla de treball. 2. Realització de xerrades informatives i sessions de treball sobre els temes: ¿Què és la sexualitat?, Educació afectiu sexual, Coneixement i cura del cos, Nostre origen Oci, joc i joguina, ¿De qui aprenen els nostres fills i filles? 3. Orientacions sobre mètodes de control de les conductes dels nins. Respostes adequades a cada estadi evolutiu. 4. Informació sobre itineraris educatius i matèries optatives a l’ESO. La seva importància i condicionament que determinen per els estudis posteriors

Carpeta didàctica d'Educació afectiu sexual: “Guia de formació de mares i pares”.

Octubre

Primera una vegada al trimestre en la reunió Material subministrat per amb pares el Centre de Salut

Informació aportada per els IES

ACTIVITATS DEL TUTOR AMB ELS PROFESSORS Activitats Recursos 3. Coordinar conceptes i actuacions i concretar el pla de treball a seguir: selecció d'activitats, recursos, decisions sobre agrupaments, utilització d'espais, temporalització i col·laboració des de les diferents àrees curriculars 4. Desenvolupar el pla de treball. Evitar comentaris i judicis relatius a : a) Les noies tenen menys necessitat de tenir un ofici perquè no treballen fora de casa o perquè no tenen la capacitat necessària per a fer una carrera professional. b) La funció de la dona és el treball domèstic, encara que treballi fora de casa. c) La funció d'home és el manteniment de la família amb un treball remunerat. d) L'estabilitat emocional de la família i l'atenció als fills i filles és una tasca exclusiva de la dona. e) La inclusió de la dona en el món laboral, quan es tenen fills, solament és justificable si és econòmicament necessari. Programació Anual del Centre Carpeta didàctica d'Educació afectiu -sexual. Govern de Canàries Material informàtic Fotocopiadora Folis, etc

Temporalitzación .Setembre En les reunions de Cicle segons necessitats del programa. De setembre a juny

Activitats

Recursos

Temporalitzación

5. Examinar el contingut dels recursos didàctics (textos, lectures, jocs, etc.) i valorar que aquest no contingui elements que puguin contribuir a la discriminació. 6. Coordinar la realització de convocatòries a les famílies i la realització del treball amb les mateixes, tenint cura que aquestes estiguin redactades en termes discriminadors per la dona. 7. Obtenir informació clara sobre el els itineraris dels IES les diverses possibilitats formatives i professionals a les quals alumnes i alumnes puguin optar indiscriminadament (3r cicle). 8. Preparar el material per a les sessions amb famílies i per a les classes amb l'alumnat. 9. Valoració i comunicació a la resta de l'equip docent de les conclusions del Pla de treball tutorial i inclusió de resultats en la Memòria Anual del Cicle

Recursos didàctics

Setembre i juny

Models de convocatòries Prèvia a les sessions trimestrals amb les famílies Informació del IES Maig

Juny Model de Memòria

CONTINGUT DE L’EXPEDIENT DE L’ALUMNE/A Aquest expedient ha de contenir: 1. Fulla de contingut 2. Telèfon i domicili actualitzats anualment 3. Sobre de matricula a) Fotocopia DNI pares o tutores legals b) Llibre de família de l’alumne c) Cartilla de vacunes d) Fotocopia de la targeta de la Seguretat Social e) Certificat d’empadronament f) Document legal de custodia en cas de separació dels pares g) Documents acreditatius de possibles exempcions: educació física, llengua catalana, etc. h) Registro inicial de matricula 2. Entrevista inicial amb les famílies 3. Llibre d’Escolaritat 4. RAE (Registre acumulatiu de l’alumne) 5. Informe tutorial individualitzat de cada nivell cursat per l’alumne a) Autorització per l’ensenyament de religió b) Resultats de l’avaluació inicial de l’alumne c) Registre dels resultats de l’avaluació trimestral d) Informe de diagnòstic de NEE temporals (compensació educativa) o permanents (diagnòstic EOEP) i ACIs e) Informes de seguiment trimestral de mesures de reforç educatiu i/o compensació educativa (si cal) f) Proves de final de curs de l’alumne 6. Informe tutorial de canvi de cicle (1er i 2n cicle) 7. Informe tutorial de canvi d’Etapa (EI i Primària per enviar al IES)

C.P. CAN MISSES- EXPEDIENT DE L’ALUMNE
REGISTRE INDIVIDUAL DE CONDUCTES – ED. INFANTIL

NOM I COGNOMS: DATA DE NAIXEMENT: ANY QUE VA ENTRAR A L’ESCOLA: CONTINUITAT DE LA MESTRA 1. ADAPTACIO S’ha adaptat: A l’escola Al mestre Als companys Al ritme de treball 2. ACTITUDS Compleix les normes És actiu i participa en les activitats Se’l veu content i alegre a l’escola Participa en les converses col·lectives Gaudeix amb les activitats dramàtiques , musicals... Acaba les feines Mostra interès pels aprenentatges Participa en els jocs,activitats,sortides Coneix i utilitza les tècniques plàstiques treballades En general és poc madur per la seva edat Necessita cridar l’atenció 3. HABITS És ordenat en les seves coses i en les de la classe Respecta i cuida el material propi i dels altres 4. CONTINGUTS Matemàtiques Reconeix i utilitza els colors treballats Realitza correctament seriacions, agrupacions, ordenacions Reconeix les formes geomètriques Reconeix els nombres MATEIX/A GRUP:

¨

DIFERENT¨

Realitza operacions bàsiques pròpies de l’edat: sumes(vert-horiz), restes(horz-vert) Comunicació i Representació Comprèn paraules,contes,narracions Té una expressió adient a la seva edat Memoritza petites poesies,endevinalles Reconeix – escriu el seu nom/ Altres paraules Fase de lectoescriptura S’inicia en la lectura Destreses Mostra una coordinació motriu adequada a la seva edat Realitza els traços i les grafies treballades Retalla 5. ALTRES OBSERVACIONS ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... El/ LA TUTOR/A

Signat: ............................................ Eivissa, ............. de ................... de 200.....

INFORME TUTORIAL PRIMER CICLE
Nom: Data de naixement: Nivell: Llinatges: Cursos repetits: Grup:

curs 200_/200_

□ REFORÇ
1.

COMPENSATÒRIA

□ INTEGRACIÓ □ LOGOPÈDIA □ ACI □ ALTRES:

ASPECTES SIGNIFICATIUS PEL PROCÉS D’APRENENTATGE En general, l’interès que ha mostrat cap els aprenentatges ha estat: Alt Mitjà Baix La seva evolució respecte al punt de partida del procés d’aprenentatge:

□ Bona
Estil d’aprenentatge: Tipus d’activitats que prefereix: Preferència en els agrupaments Ritme de treball respecte grup Forma d’enfrontar-se a la tasca Grau de motivació

□ Regular

□ Deficitària
Memorístiques Comprensives Individual Semblant Impulsivament Baix

Manipulatives Gràfiques Gran grup Petit grup Més lent Més ràpid Reflexivament Alt Mitjà

2. ASPECTES SOCIOFAMILIARS - Llengües familiars: Català Castellà Altres - Relació família- centre: Col·laboren S’interessen Inexistent - Problema social de l’alumne: No consta Inadaptació Aïllament - Estructura familiar: família tradicional viu amb els dos en domicilis separats viu amb la mare viu amb tutor/a o tutors viu amb el pare altres - Derivació a Serveis Socials: UTS - Professional que l’ha atès................... Patronat Salut Mental ............................................................. Menors ............................................................. Altres (...................) ............................................................ Observacions (mort del pare o mare, nova estructura familiar, malalties...) 3. SALUT I PERSONALITAT a) Aspectes de salut a remarcar Peus plans b) Afectivitat

Vista

□ Diabetis

□ Al·lèrgies □ Asma

□ Altres

□ Confia en sí mateix □ Necessita l’aprovació dels altres
c) Emotivitat Normalment no es veu

□ En general és poc madur/a per la seva edat □ Necessita cridar l’atenció □ Content □ Tranquil □ Obert □ trist □ seriós □ natural □ solitari □ equilibrat □ espontani

Normalment es mostra

□ Sorrut
4. AVALUACIÓ GLOBAL DE L’ALUMNE ÀREA Ex/Not/B/Suf/In Llengua Catalana Llengua Castellana Llengua Estrangera Coneixement del Medi Matemàtiques Ed. Artística Música i Plàstica Educació Física 5. INFORME D’AVALUACIÓ

□ inexpressiu □ agressiu
OBSERVACIONS FINALS

Trimestre HÀBITS I ACTITUDS 1 . Mostra interès per aprendre 2. S’esforça en realitzar les tasques escolars. 3. Realitza metòdicament els deures per a casa. 4. Practica hàbits d'alimentació saludable 5. Consulta els seus dubtes 6. Manté l’atenció 7. És ordenat 8. Respecta les normes de convivència en classe 9. Tracta amb respecte als seus companys, professors i professores 10 . Té cura i endreça el material escolar. 11. És puntual GLOBAL ÀREA DE LLENGUA CATALANA 1. Participa en assemblees, debats i converses 2. Respecta normes de comunicació 3. S’expressa correctament 4. Memoritza poemes, cançons 5. Comprèn missatges orals senzills. 6. Escriu amb traç correcte 7. Aplica progressivament les normes ortogràfiques. 8. Escriu texts escrits coherents. 9. Comprèn el que llegeix 10. llegeix correctament (paraules, frases, texts). 11. llegeix amb velocitat i entonació adequades. 12. Li agrada llegir durant el lleure GLOBAL AREA DE LENGUA CASTELLANA 1. Participa en asambleas, debates y conversaciones 2. Respecta normes de comunicación 3. Se expresa correctamente 4. Memoriza poemas, canciones 5. Comprende mensajes orales sencillos. 6. Escribe con trazo correcto (palabras, frases, textos) 7. Aplica progresivamente les normes ortográficos. 8. Escribe textos breves con coherencia. Trimestre
1r 2n 3r 1r 2n 3r

Trimestre
1r 2n 3r

9. Comprende lo que lee 10. Lee correctamente (palabras, frases, textos 11. Lee con velocidad y entonación adecuadas. 12. Le agrada leer durante el tiempo libre. GLOBAL Trimestre 1r 2n 3r ÀREA DE LLENGUA ANGLESA 1. Atén i segueix les instruccions donades a classe 2. Entén i capta informació específica de missatges orals. 3. Reprodueix expressions, rimes i cançons entenent el seu significat. 4. Coneix i empra el lèxic relacionant la forma oral amb l'escrita. 5. Produeix missatges escrits senzills GLOBAL Trimestre 1r 2n 3r ÀREA DE MATEMÀTIQUES 1.Compta i llegeix números 2. Escriu sèries numèriques. 3.Diferència unitats, desenes i centenes
• • • • •

Realitza correctament: Sumes Restes Suma portant-ne

Resta portant-ne

• Multiplicació 4. Realitza càlculs mentals senzills. 5. Resol problemes senzills del seu entorn amb operacions mentals i escrites. 6. Coneix i utilitza correctament conceptes de mesura, de llargària, capacitat, massa, temps i diners. 7. Reconeix i reprodueix les figures geomètriques del seu entorn. GLOBAL

Trimestre ÀREA DE CONEIXEMENT DEL MEDI 1. Utilitza les nocions bàsiques relatives a: les parts del cos La alimentació • El poble y la ciutat • Els animals • Els mitjans de transport Les estacions i els mesos de l’any 2. El ciclo de l’aigua 3. Manifesta una actitud participativa i de respecte.
• •

1r

2n

3r

GLOBAL Trimestre 1r 2n 3r ÀREA D'EDUCACIÓ FÍSICA 1. Realitza curses, sals, girs, manipulacions i equilibris adequats a la seva edat. 2. És capaç d’expressar corporalment sentiments, vivències i ritmes. 3. Coneix les dinàmiques dels jocs i els aplica. 4. Participa i respecta les normes de convivència. 5. Compleix hàbits d’higiene i vestuari. GLOBAL

Trimestre MÚSICA ÀREA DE EXPRESSIÓ ARTÍSTICA Interpreta cançons atenent a l’articulació i l’entonació Utilitza instruments de fàcil maneig. Participa de forma desinhibida en danses senzilles. Escolta activament i en silenci audicions breus. Llegeix fórmules rítmiques i melodies senzilles. Manifesta una actitud positiva cap a la música Utilitza amb seguretat i neteja diversos materials Practica correctament tècniques diferents (plegar, retallar, cosir, enganxar, enfilar, modelar, acolorir) Dibuixa la figura humana (detalls, grandària, moviment) Manifesta creativitat en les seves produccions Manifesta respecte per les produccions pròpies i les dels seus companys Participa activament en els treballs cooperatius. GLOBAL
1r 2n 3r

Trimestre 1r 2n 3r ÀREA DE RELIGIÓ I MORAL CATÒLICA Coneix i valora positivament el model de vida cristiana, expressant les seves experiències, els seus sentiments i els seus coneixements sobre el fet religiós. GLOBAL Faltes d'assistència en el 1r trimestre Faltes d'assistència en el 2n trimestre Faltes d'assistència en el 3r trimestre MESURES RECOMANADES PER AL PROPER CURS Justificades Justificades Justificades Retards Retards Retards

PLÀSTICA

Eivissa, ............. de ................... de 200_ EL/ LA TUTOR/A

Signat:........................................................................................................

INFORME TUTORIAL SEGON CICLE
Nom: Data de naixement: Nivell: Llinatges: Cursos repetits: Grup:

curs 200_/200_

□ REFORÇ
1.

COMPENSATÒRIA

□ INTEGRACIÓ □ LOGOPÈDIA □ ACI □ ALTRES:

ASPECTES SIGNIFICATIUS PEL PROCÉS D’APRENENTATGE En general, l’interès que ha mostrat cap els aprenentatges ha estat: Alt Mitjà Baix La seva evolució respecte al punt de partida del procés d’aprenentatge:

□ □

Bona Estil d’aprenentatge: Tipus d’activitats que prefereix: Preferència en els agrupaments Ritme de treball respecte grup Forma d’enfrontar-se a la tasca Grau de motivació

□ Regular

□ Deficitària
Memorístiques Comprensives Individual Semblant Impulsivament Baix

Manipulatives Gràfiques Gran grup Petit grup Més lent Més ràpid Reflexivament Alt Mitjà

2. ASPECTES SOCIOFAMILIARS - Llengües familiars: Català Castellà Altres - Relació família- centre: Col·laboren S’interessen Inexistent - Problema social de l’alumne: No consta Inadaptació Aïllament - Estructura familiar: família tradicional viu amb els dos en domicilis separats viu amb la mare viu amb tutor/a o tutors viu amb el pare altres - Derivació a Serveis Socials: UTS - Professional que l’ha atès................... Patronat Salut Mental ............................................................. Menors ............................................................. Altres (...................) ............................................................ Observacions (mort del pare o mare, nova estructura familiar, malalties...) 3. SALUT I PERSONALITAT a) Aspectes de salut a remarcar Peus plans b) Afectivitat

Vista

□ Diabetis

□ Al·lèrgies □ Asma

□ Altres

□ Confia en sí mateix □ Necessita l’aprovació dels altres
c) Emotivitat Normalment no es veu

□ En general és poc madur/a per la seva edat □ Necessita cridar l’atenció □ Content □ Tranquil □ Obert □ Sorrut □ trist □ seriós □ natural □ inexpressiu □ solitari □ equilibrat □ espontani □ agressiu

Normalment es mostra

4. AVALUACIÓ GLOBAL DE L’ALUMNE
ÀREA Llengua Catalana Llengua Castellana Llengua Estrangera Coneixement del Medi Matemàtiques Ed. Artística Música i Plàstica Educació Física Ex/Not/B/Suf/In OBSERVACIONS FINALS

5. INFORME D’AVALUACIÓ
HÀBITS I ACTITUDS 1 . Mostra interès per aprendre 2 . Participa activament en classe, respectant el torn de paraula. 3. S’esforça en realitzar les tasques escolars i les acaba. 4. Desenvolupa la memòria comprensiva com una tècnica d’estudi. 5 . Es ordenat/da en general i en la presentació dels seus treballs. 6. Manté l’atenció 7. Té seguretat i iniciativa 8. Té cura de la seva presència i higiene 9. Va adquirint hàbits per una bona salut 10-Manté una relació amb els seus companys/es 11.Acepta les suggeriments i punts de vista. 12. És capaç de controlar la seva agressivitat física o verbal. 13. Respecta a les persones de diferents creències, religions, races o qualsevol altre diferència individual 14. Participa en activitats complementàries programades pel centre. 15 . Té cura del seu material, i dels altres. 16. Es preocupa per mantenir la neteja i el ordre de la classe i de altres instal·lacions del Centre. 17 . Assisteixi regularment a classe. 18. És puntual 19. Actua d'acord amb les normes generales GLOBAL AREA DE LENGUA CASTELLANA 1. Comprende los relatos y explicaciones orales. 2. Se expresa de manera organizada empleando una pronunciación, entonación y vocabulario adecuados. 3. Muestra interés por la lectura. 4. Lee con fluidez. 5. Comprende lo que lee. 6. Se inicia en el resumen de un texto. 7. Se inicia en el uso del diccionario 8. Presenta una caligrafía clara y armónica. 9. Realiza textos escritos de forma coherente 10. Aplica progresivamente las reglas ortográficas 11. Conoce los elementos básicos gramaticales. GLOBAL Trimestre
1r 2n 3r

Trimestre
1r 2n 3r

ÀREA DE LLENGUA CATALANA 1. Comprèn relats i explicacions orals 2. S'expressa de manera organitzada utilitzant una pronunciació entonació i vocabulari adequat. 3. Mostra interès per la lectura. 4. Llegeix amb fluïdesa. 5. Comprèn allò que llegeix. 6. S’inicia en el resum d’un text. 7. S’inicia en l’ús del diccionari 8. Presenta una cal·ligrafià clara i harmónica. 9. Realitza textos escrits de forma coherent. 10. Aplica progressivament les regles ortogràfiques . 11. Coneix els elements bàsics gramaticals GLOBAL

Trimestre
1r 2n 3r

Trimestre 1r 2n 3r ÀREA DE LLENGUA ANGLESA Atén i segueix les instruccions donades a classe Capta informació específica de missatges orals Reprodueix expressions, rimes i cançons entenent el seu significat. Coneix i empra el lèxic relacionant la forma oral amb l'escrita. Produeix missatges escrits senzills GLOBAL Trimestre 1r 2n 3r ÀREA DE MATEMÀTIQUES Llegeix, escriu i ordena els nombres naturals. Realitza correctament les operacions : - Sumar i restar - Multiplicar - Dividir Resol problemes adequats a aquest nivell de Primària. Realitza mentalment càlculs numèrics Expressa i utilitza les unitats de mesura Comprèn i utilitza el sistema monetari. Comprèn i aplica el concepte de fracció. Coneix els elements bàsics geomètrics. GLOBAL Trimestre ÀREA DE CONEIXEMENT DEL MEDI Ha adquirit els coneixements treballats. Ha mostrat interès per l’àrea. Ha cercat informació nova sobre els temes treballats. Organitza la informació en esquemes i resums. Manifesta actituds positives per a la conservació y el respecte al medi ambient GLOBAL Trimestre 1r 2n 3r ÀREA D'EDUCACIÓ FÍSICA Realitza curses, salts, girs, manipulacions i equilibris adequats per a la seva edat. És capaç d’expressar corporalment sentiments, vivències i ritmes. Coneix les dinàmiques dels jocs i les aplica. Participa i respecta les normes de convivència. Compleix hàbits d’higiene i vestuari. GLOBAL
1r 2n 3r

Trimestre MÚSICA ÀREA DE EXPRESSIÓ ARTÍSTICA Manifesta en general una actitud positiva cap a la musica. Memoritza i canta cançons. Maneja amb soltesa instruments escolars i el seu propi cos (palmes, xilofons, etc. ..). Coneix l'alfabet musical Participa amb interès i correctament durant les danses i audicions. Participa de forma desinhibida. Utilitza adequadament instruments de fàcil maneig per transformar els diversos materials Representa la figura humana en diverses posicions i amb proporciones adequades. 1. La seva feina es: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presenta els seus treballs amb ordre i neteja. Acaba totes les seves feines. Ha adquirit les tècniques treballades. GLOBAL
1r 2n 3r

Trimestre 1r 2n 3r ÀREA DE RELIGIÓ I MORAL CATÒLICA Coneix i valora positivament el model de vida cristiana, expressant les seves experiències, els seus sentiments i els seus coneixements sobre el fet religiós. GLOBAL Faltes d'assistència en el 1r trimestre Faltes d'assistència en el 2n trimestre Faltes d'assistència en el 3r trimestre MESURES RECOMANADES PER AL PROPER CURS Justificades Justificades Justificades Retards Retards Retards

PLÀSTICA

Eivissa, ............. de ................... de 200_ EL/ LA TUTOR/A

Signat:........................................................................................................

INFORME TUTORIAL TERCER CICLE
Nom: Data de naixement: Nivell: Llinatges: Cursos repetits: Grup:

curs 200_/200_

□ REFORÇ
1.

COMPENSATÒRIA

□ INTEGRACIÓ □ LOGOPÈDIA □ ACI □ ALTRES:

ASPECTES SIGNIFICATIUS PEL PROCÉS D’APRENENTATGE En general, l’interès que ha mostrat cap els aprenentatges ha estat: Alt Mitjà Baix La seva evolució respecte al punt de partida del procés d’aprenentatge:

□ Bona
Estil d’aprenentatge: Tipus d’activitats que prefereix: Preferència en els agrupaments Ritme de treball respecte grup Forma d’enfrontar-se a la tasca Grau de motivació

□ Regular

□ Deficitària
Memorístiques Comprensives Individual Semblant Impulsivament Baix

Manipulatives Gràfiques Gran grup Petit grup Més lent Més ràpid Reflexivament Alt Mitjà

2. ASPECTES SOCIOFAMILIARS - Llengües familiars: Català Castellà Altres - Relació família- centre: Col·laboren S’interessen Inexistent - Problema social de l’alumne: No consta Inadaptació Aïllament - Estructura familiar: família tradicional viu amb els dos en domicilis separats viu amb la mare viu amb tutor/a o tutors viu amb el pare altres - Derivació a Serveis Socials: UTS - Professional que l’ha atès................... Patronat Salut Mental ............................................................. Menors ............................................................. Altres (...................) ............................................................ Observacions (mort del pare o mare, nova estructura familiar, malalties...) 3. SALUT I PERSONALITAT a) Aspectes de salut a remarcar Peus plans b) Afectivitat

Vista

□ Diabetis

□ Al·lèrgies □ Asma

□ Altres

□ Confia en sí mateix □ Necessita l’aprovació dels altres
c) Emotivitat Normalment no es veu

□ En general és poc madur/a per la seva edat □ Necessita cridar l’atenció □ Content □ Tranquil □ Obert □ trist □ seriós □ natural □ solitari □ equilibrat □ espontani

Normalment es mostra

□ Sorrut
ÀREA Llengua Catalana Llengua Castellana Llengua Estrangera Coneixement del Medi Matemàtiques Ed. Artística Música i Plàstica Educació Física Ex/Not/B/Suf/In

□ inexpressiu □ agressiu
OBSERVACIONS FINALS

4. AVALUACIÓ GLOBAL DE L’ALUMNE

5. INFORME D’AVALUACIÓ
Trimestre 1r 2n 3r HÀBITS I ACTITUDS 1 . Mostra interès per aprendre, manté l’atenció i participa en classe respectant el torn de paraula. 2. S’esforça en realitzar les tasques escolars i les acaba. 3. Organitza el seu treball i el presenta adequadament. 4.Va adquirint hàbits per una bona salut i higiene corporal 5-Manté una bona relació amb els seus companys/es 6. És capaç de controlar la seva agressivitat física o verbal 7. Es dirigeix de forma respectuosa a tots els membres de la comunitat escolar. 8 . Té cura del material de l’aula, del seu i del dels altres, preocupant-se per mantenir la neteja en el Centre. 9 . Assisteix regularment a classe amb puntualitat. GLOBAL
1r 2n 3r

AREA DE LENGUA CASTELLANA 12. Comprende los relatos y explicaciones orales. 13. Se expresa de manera organizada empleando una pronunciación, entonación y vocabulario adecuados. 14. Muestra interés por la lectura. 15. Lee con fluidez y entonación correcta. 16. Identifica las principales partes lo que lee, siendo capaz de resumir un texto. 17. Maneja con soltura el diccionario. 18. Presenta una caligrafía clara y armónica. 19. Realiza textos escritos de diferente tipo de forma coherente y con corrección ortográfica. 20. Conoce e identifica los elementos básicos gramaticales. GLOBAL
1r 2n 3r

ÀREA DE LLENGUA CATALANA 12. Comprèn relats i explicacions orals 13. S'expressa de manera organitzada utilitzant una pronunciació entonació i vocabulari adequat. 14. Mostra interès per la lectura. 15. Llegeix amb fluïdesa i entonació correctes. 16. Identifica les principals idees del que llegeix, i és capaç de resumir un text 17. Sap fer bon ús del diccionari. 18. Presenta una cal·ligrafia clara i harmònica. 19. Realitza textos escrits de diferent tipus de forma coherent i amb correcció ortogràfica. 20. Coneix i identifica els elements bàsics gramaticals GLOBAL

Trimestre 1r 2n 3r ÀREA DE LLENGUA ANGLESA 1 . Distingeix i valora els diferents trets de la cultura anglesa respecte de la seva. 2. Fa les tasques específiques de l’àrea propostes en classe i per a casa 3. Capta informació específica en missatges orals. 4. Comprèn el lèxic relacionant la forma oral amb l'escrita 5. Reprodueix expressions, cançons i poemes entenent el seu sentit. 6. Produeix textos escrits adequats a diferents situacions. GLOBAL Trimestre ÀREA DE MATEMÀTIQUES 1r 2n 3r Llegeix, escriu, ordena els nombres naturals i realitza correctament les operacions - Sumar i restar - Multiplicar - Dividir Llegeix, escriu, ordena els nombres decimals i realitza correctament les operacions - Sumar i restar - Multiplicar - Dividir Resol problemes adequats a aquest nivell de Primària. Realitza mentalment càlculs numèrics Expressa i utilitza les unitats de mesura Opera amb múltiples i divisors. Domina el concepte de fracció i realitza operacions. Coneix i representa els elements bàsics geomètrics. GLOBAL ÀREA DE CONEIXEMENT DEL MEDI Ha adquirit els coneixements treballats. Ha mostrat interès per l’àrea. Ha cercat informació nova sobre els temes treballats. Organitza la informació en esquemes, resums i gràfics i sap interpretar-la Manifesta actituds positives per a la conservació y el respecte al medi ambient GLOBAL ÀREA D'EDUCACIÓ FÍSICA Ajusta els moviments corporals als diferents canvis d’activitats (habilitats bàsiques, jocs, esports..). És capaç d’expressar corporalment idees, sentiments, vivències i ritmes. Col·labora activament en el desenvolupament dels jocs de grup acceptant i respectant tant les normes dels jocs com als companys. Compleix hàbits d’higiene i vestuari. GLOBAL Trimestre
1r 2n 3r

Trimestre
1r 2n 3r

Trimestre MÚSICA ÀREA DE EXPRESSIÓ ARTÍSTICA Manifesta en general una actitud positiva cap a la musica Memoritza i canta cançons. Utilitza correctament els instruments escolars i el seu propi cos en esquemes rítmics. Llegeix formes rítmiques i melòdiques. Adecua el cos a les diverses combinacions rítmiques en moviments fixats i en danses. Està en silencia durant les audicions.
1r 2n 3r 1r 2n 3r

Identifica les característiques visuals observables (color, forma, textura, mesura...) en elements naturals i en diverses manifestacions artístiques. Utilitza adequadament instruments (tisores, pegament, ceres, pinzells, temperes, esquadra, cartabó, compàs) per transformar els diversos materials Guarda normes de neteja, ordre i conservació dels instruments i materials. Representa la figura humana en diverses posicions i amb proporciones adequades. 11.Copia o reprodueix un model donat del entorn. 12.Se expressa de manera creativa i incorpora materials i objectes en les seves creacions. GLOBAL Trimestre
1r 2n 3r

ÀREA DE RELIGIÓ I MORAL CATÒLICA Coneix i valora positivament el model de vida cristiana, expressant les seves experiències, els seus sentiments i els seus coneixements sobre el fet religiós. GLOBAL Faltes d'assistència 1r trimestre Faltes d'assistència 2n trimestre Faltes d'assistència 3r trimestre Justificades Justificades Justificades

PLÀSTICA

Retards Retards Retards

MESURES RECOMANADES PER AL PROPER CURS

Eivissa, ............. de ................... de 200_ EL/ LA TUTOR/A Signat: ............................................................................

C.P. CAN MISSES- EXPEDIENT DE L’ALUMNE EDUCACIÓ PRIMÀRIA REGISTRE INDIVIDUAL DE CONDUCTES NOM I COGNOMS: ............................................................................................................... DATA DE NAIXAMENT: ........................................ ANY QUE VA ENTRAR A L’ESCOLA: ........................ CONTINUITAT DE LA MESTRA AL CICLE 1. Adaptació S’ha adaptat:  A l’escola  Al mestre  Als companys  Al ritme de treball 2. Actituds a) Davant el treball:  Fa el seu treball amb entusiasme  Els fa amb desgana  Es concentra en el treball  Perdre interès  Demana ajuda quan no entén alguna cosa  Te iniciativa pròpia  Col·labora en els treballs col·lectius b) Davant les normes de convivència: Les accepta tranquil Es mostra crític/ sensible a la censura És responsable Valora la utilitat de les normes c) Davant del joc i les festes escolars: Participa activament Aporta iniciatives Integra a altres companys Sovint resta al marge Esta sol·licitat S’aïlla MATEIX/A DIFERENT

(Si o No)

   

     

3. Hàbits a) D’ordre i neteja en el treball  Es ordenat en les seves coses, en les de la classe i en les de l’escola en general  No veu la necessitat de l’ordre  Sap utilitzar i respecta el material col·lectiu b)       c)     De treball Treballa amb regularitat Acaba les tasques Participa en tasques col·lectives Sap mantenir l’atenció Necessita estímuls Es distreu de convivència i diàleg Es respectuós en el tracte Pot treballar en silenci Guarda el torn de paraula S’esforça en trobar una solució positiva als problemes del grup

2. Estat emocional a) Afectivitat  Confia en sí mateix  Necessita l’aprovació dels altres  En general és poc madur/a per la seva edat  Necessita cridar l’atenció b) Emotivitat  Normalment no es veu Content

Tranquil Normalment es mostra Obert

□ □

trist seriós

□ □

□ equilibrat □
solitari espontani agressiu

□ natural □ Sorrut □ inexpressiu □

□ □

3. Altres observacions _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ Eivissa, ............. de ................... de 200_ EL/ LA TUTOR/A

Signat: ...................................................

DADES RELLEVANTS PER A LA PRESA DE DECISIONS CURRICULARS 1.- ESTIL COGNITIU I D’APRENENTATGE (senyalar amb una X la/les opcions que més s’ajusten a l’alumne) 1.1.Actitud davant la presentació d’una activitat Inicia l’activitat però al poc temps es cansa Inicia l’activitat i quan troba dificultats demana ajuda Només inicia i continua amb la presència de l’ adult. Necessita la presència d’un adult per començar i després continua tot sol No vol iniciar quasi cap de les activitats proposades Habitualment S’atura a pensar abans de resoldre una tasca Comença immediatament a realitzar la tasca Prefereix abordar els problemes passa a passa Prefereix abordar els problemes de manera global 1.2.Durant la realització de l’activitat És capaç de realitzar l’activitat sense cap més consigna que les donades col·lectivament Necessita qualque consigna individual davant dificultats determinades o concretes Realitza l’activitat amb freqüents consignes individuals Habitualment Persevera malgrat les dificultats Es rendeix fàcilment Enriqueix el que aprèn amb aportacions personals Interpreta textualment les situacions d’aprenentatge 1.3. Tipus d’activitats que prefereix Manipulatives Gràfiques Prefereix realitzar activitats en les quals hi participi la imaginació i idees pròpies Prefereix activitats dirigides amb pautes ben marcades Tracta de memoritzar Tracta de comprendre

1.4.Instruments i materials més adients pel seu treball Pot emprar qualsevol tipus d’instrument adequadament Quan escriu o pinta li facilita el treball emprar instruments que requereixin menys precisió Necessita ajuda per realitzar el treball amb certa precisió Necessita materials que tinguin les instruccions de forma pictogràfica Pot emprar materials que combinin les instruccions pictogràfiques i escrites És capaç d’emprar materials amb instruccions sols escrites 1.5.Grau i tipus de motivació Alt Mitjà Baix Variable, en funció de la tasca/activitat a realitzar Intrínseca (gaudeix aprenent,...) Por al fracàs personal (ansietat, bloqueigs,...) Necessitat de rendiment (competitiu, qualificacions,...) 1.6.Tipus d’agrupaments més adients pel seu aprenentatge Generalment quan treballa tot sol millora el seu procés d’aprenentatge Li agrada treballar tot sol La presència i/o ajuda d’un company/a afavoreix el seu procés d’aprenentatge El treball en petit grup estimula el seu aprenentatge En gran grup es despista fàcilment En grup: Manifesta opinió, iniciatives i suggeriments Observa sense participar Realitza únicament el treball assignat OBSERVACIONS:

1.7. Interrelacions amb els companys i companyes Normalment es troba tot /a sol/a S’esforça en participar en les activitats del grup Estableix relacions dominants Estableix relacions dependents Estableix relacions entre iguals Normalment és acceptat pels seus companys/es Normalment passa inadvertit pels seus companys/es Normalment és marginat pels seus companys/es 1.8. Interrelacions amb el professor/a S’hi relaciona freqüentment Només s’hi relaciona davant l’activitat educativa No inicia relacions Estableix relacions per comunicar vivències Estableix relacions sols per sol·licitar ajuda Estableix relacions per sol·licitar aprovació 1.9. Adquisició d’hàbits socials Assumeix responsabilitats i càrrecs que se li proposen És capaç de respectar el torn de paraula i/o de joc Mai respecta el torn de paraula Quasi sempre s’integra i col·labora en el treball d’equip Només col·labora i s’integra en el grup amb ajuda del professor Expressa desitjos, necessitats i demandes als altres Expressa sentiments Reacciona davant els sentiments dels altres OBSERVACIONS

1.10.Adaptació a l’escola. Mostra rebuig a l’escola Generalment va content/a a l’escola El seu comportament, freqüentment, és agressiu Coneix i intenta respectar les normes de l’escola No coneix les normes fonamentals de l’escola 1.11. Trets de personalitat Responsable Tranquil Sociable Dominant Segur Actiu Obedient Inquiet 1.12. Autoestima. A vegades dubta de les seves possibilitats Reconeix els seus defectes i limitacions Es mostra segur amb les seves realitzacions Es sobrevalora. OBSERVACIONS Despreocupat Nerviós Tímid Depenent Insegur Passiu Rebel Apàtic

2.- DADES FAMILIARS RELLEVANTS. 2.1. Estructura familiar Pares: Germans: Altres persones :

2.2. Col·laboració amb l’escola Assisteixen a les reunions convocades: Sempre Normalment Mai Ocasionalment

Van a parlar amb el/la professor/a: Amb freqüència, encara que no siguin citats Excusen la seva assistència Només quan són citats Ni assisteixen ni s’excusen Col·laboren seguint les orientacions proposades: Sempre Normalment Mai Divergència en els punts de vista amb el centre Expectatives excessives Expectatives massa baixes Escàs interès per el rendiment acadèmic dels fills Reacció davant la problemàtica plantejada per l’alumne/a: Negació Assumpció Angoixa 2.3 Altres aspectes d’interès de la dinàmica familiar

SUGGERIMENTS DIDÀCTICS I METODOLÒGICS ESPECÍFICS PER A L’ELABORACIÓ DE LA PROPOSTA CURRICULAR. PER L’ATENCIÓ ALS ALUMNES AMB DIFICULTATSD’APRENENTATGE
• •

Utilitzar reforços motivacionals constants (suport afectiu, estímuls, lloances...) Augmentar el seguiment de treball realitzat i la supervisió (seguir el seu treball independent i el nivell de realització de les tasques, qualificant-li de manera el més concreta possible, quines són les principals incorreccions i aplicant tècniques autoinstructives) Proporcionar suports i materials complementaris més estructurats (explicacions individuals, proporcionar tasques més seqüencials i amb majors possibilitats d’èxit.) Suport individual quan el professor disposi de temps no dedicat al grup- classe. Desenvolupar estratègies d’aprenentatge que facilitin la seva capacitat de treball en grup. Incloure/incidir mitjançant el pla d’acció tutorial i a nivell del grup- classe, en activitats per afavorir l’acceptació i respecte per les diferències individuals. Dissenyar activitats curtes, variades i motivadores. Desenvolupar estratègies per millorar l’autocontrol i autoestima. Proporcionar-li responsabilitats concretes dins el seu grup que afavoreixin la seva socialització i autoestima. Posar-lo amb un/a altre/a company/a (parella tutorial), que pugui ajudar-lo i facilitar-li explicacions. Elogiar, connotar positivament i amplificar davant el grup classe els seus avanços. L’estimulació i reforç del seu llenguatge oral. Un seguiment continuo, suport i orientació a la família des de l’escola per a millorar les pautes educatives. Facilitar-li l’accés als materials de la classe que li permetin un treball autònom. Utilitzar tècniques, procediments i instruments d’avaluació diferents als del grup de referència, valorant els progressos que va realitzant i comparant-los amb si mateix. Adequar els objectius , continguts i criteris d’avaluació Eliminar continguts i criteris d’avaluació Proposar grups de treball cooperatiu, on els companys s’expliquin el tema i s’ajuden mútuament . Plantejar continguts funcionals i útils ( relacionar diferents idees, fer que experimentin, proporcionar vivències diverses i diferents, utilitzar materials i situacions útils per a la vida diària

• • •

• • •

• • •

• •

• • •

NORMES DE CONVIVÈNCIA EDUCACIO INFANTIL 1. Escoltar quan parlen els altres. 2. Respectar el torn de paraula. 3. Demanar torn per parlar (aixecar el dit, la ma o el braç). 4. Parlar sense cridar. .....

1R CICLE
5. Romandre al lloc. 6. Treballar en silenci. 7. Emprar un llenguatge correcte. .....

2N CICLE

3R CICLE

CONVIVÈNCIA A CLASE

8. Respectar les opinions 9. Respectar verbalment i dels altres. físicament als ... companys. .....

EL TREBALL EL MATERIAL

1. Penjar despenjar la roba i les 6. Asseure’s 9. Fer el deures. motxilles. correctament. 10. Dur els deures fets de 2. Treure i col·locar les cadires sense 7. Després de treballar o casa. i arrossegar-les. jugar recollir i ordenar 11. Dur el material de 3. Tenir cura del material. el material. casa. 4. Compartir el material. 8. Posar el nom i la data ... 5. Tirar papers i deixalles a la als treballs. paperera. ... ......

12. Tenir preparat el material per a la següent classe. .....

DE

1. Ser puntual. 4. Trucar a la porta abans 7. Evitar anar als banys CONVIVENC 2. Desplaçar-se pel centre en filera i d’entrar a algun lloc. durant l’hora de classe. en silenci. 5. Entrar i sortir de la ... IA EN 3. Saludar en entrar a classe o a la classe en filera i de GENERAL. persona que entra / Acomiadar-se. forma ordenada. ENTRADES I ... 6. Emprar la porta SORTIDES, corresponent en entrar DESPLAÇAMENTS o sortir a l’exterior. ...

8. Realitzar els trasllats de classe evitant alterar la feina de les altres classes. ....

NOM ........................................................................
1. Quins són els teus millores amics o amigues de la classe?. Escriu el nom de tres

2. Amb quin company o companya t’agradaria seure en classe? _____________________________________________________ 3. Amb quina persona no t’agradaria seure? _____________________________________________________ 4. Amb qui t’agradaria fer treballs en grup? _____________________________________________________ 5. Amb qui no t’agradaria fer treballs en grup? _____________________________________________________ 6. A quina hora te’n vas a dormir?_______________________ 7. Quantes hores mires la TV cada dia?________________ 8. Quines persones estan amb tu per les tardes? ____________________ 9. Què fas els caps de setmana? _______________________ ____________________________________________________
HORARIO DE TARDE

HORA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

MATRIZ DEL SOCIOGRAMA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27. Alumnos

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ DE SORTIDA ESCOLAR D'acord amb el punt 4 de l'apartat 3.6 de l'annex de la Resolució del conseller d’Educació i Cultura, per la qual s’aproven les Instruccions per a l'organització i el funcionament de les escoles públiques d'educació infantil, els col·legis públics d'educació primària, i els col·legis públics d'educació infantil i primària, SOL·LICITUD D’ AUTORITZACIÓ per la SORTIDA ESCOLAR EXTRAORDINÀRIA que es descriu a continuació: DATA: d ...../......................de 200.. a ...../......................de 200.. DESTINACIÓ (itinerari): ..................................................................... CARÀCTER DE LA SORTIDA: ......................... S'adjunta projecte didàctic: ............................... S'adjunta relació nominal alumnes: ................... RELACIÓ NUMÈRICA D'ALUMNES PARTICIPANTS: Nivell educatiu: ................................................. Nombre d'alumnes participants: .............................. ..................................................................................................................................... Total alumnes: ................................................ RELACIÓ NOMINAL DEL PROFESSORAT: Nom i llinatges DNI/ NRP Nivell/ Matèria que imparteix ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... RELACIÓ NOMINAL D'ALTRES ACOMPANYANTS: Nom i llinatges DNI pare/ mare/ monitor ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ...................................................................................................................................

AUTORITZADA PEL (1) ........................................... día ...../......................de 200.. SEGONS CONSTA A LA CORRESPONENT (2) ............................................... Sí c No c RELACIÓ NOMINAL D'ALTRES ACOMPANYANTS: Nom i llinatges DNI pare/mare/monitor ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... AUTORITZADA PEL (1) ........................................... dia ...../......................de 200.. SEGONS CONSTA A LA CORRESPONENT (2) ..................... Així mateix, informo del compliment dels punts 5, 6, 7, 8 i 9 de l'apartat 3.8.1 abans esmentat, en relació a: Autorització expressa del pare/mare/tutor per a alumnes menors d'edat, arxivada al centre: Còpies d'assegurança mèdica familiar dels alumnes i dades sobre necessitats especials: Constància d'autorització legal per a transport de menors del transportista (autocar): Constància d'assegurança (cobertura) d'accidents i de malalties, i normes pràctiques per a situacions imprevistes, de l'agència de viatges (si escau): Dret garantit de participar-hi tots els alumnes que així ho vulguin, i atenció directa a l’horari lectiu d'alumnes que voluntàriament no hi participin: Mesures adoptades per tal d'evitar discriminació a alumnes per raons econòmiques o d'altres:

.................................................................................................................................................... Notes (1)Consell escolar o òrgan directiu competent (2)Acta o programació general anual .........................................., ... d ............................... de 200...... (signatura i segell del centre)

MODEL DE REGISTRE D’ENTREVISTES INDIVIDUALS AMB LES FAMILIES
(Per complimentar el Llibre de Visites) Data:........................................................... Entrevista Nª: ..................................... Alumne/a: ......................................................................................... Curs: ............................. Domicili: ...................................................................................... Tf. ....................................... Persona entrevistada: ................................................................................................................. Motiu de l’entrevista: ................................................................................................................. .................................................................................................................................................... Situació familiar: ....................................................................................................................... .................................................................................................................................................... Entrevista a petició de: o Família o Tutor/a o Direcció o ................................

Resum de temes tractats: ........................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... Acords sobre actuacions futures: .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................

FITXA D’ACTUALITZACIÓ DE DADES Nom i llinatges: _____________________________________DNI:________ Data de naixement:______________ Nom del pare: ___________________________________DNI:____________ Nom de la mare: _________________________________DNI:___________ Nom del responsable legal: ________________________________________ Telèfon fixo actual:__________________________Mòbil: _______________ Adreça actual:_____________________________________________ Situació familiar: Persones que conviuen al domicili: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Persones autoritzades a recollir a l'alumne: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ El/la nen/nena acudeix- surt del col·legi: o Tot sol/a o Amb l’autobús de l'hospital o Es recollit/da per la persona autoritzada N. de germans: _______ lloc que n’ocupa: ________ Rep alguna medicació:______________________________________________ Es al·lèrgic a cap medicament: ________________________________________________ _________________________________________________________________________ Malalties que ha de conèixer l’especialista d’EF:___________________________________ Activitats extraescolars que realitza: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ o RELIGIÓ o ENSEYAMENT COMPLEMENTARI foto

Observacions: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________

FICHA DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS Nombre y apellidos: ______________________________DNI:______________ Fecha de nacimiento: __________________ Nombre del padre: ________________________________DNI:______________ Nombre de la madre: ______________________________DNI:______________ Nombre del responsable legal: _________________________________________ Teléfono fijo actual: _______________________ Móvil:____________________ Dirección actual: ____________________________________________________ Situación familiar: Personas que conviven en el domicilio: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Personas autorizadas a recoger al alumno o alumna: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ El niño o la niña acude-sale del colegio: o Solo/ a o Con el autobús del hospital o Es recogido/ a por la persona autorizada Num. de hermanos: _______ Lugar que ocupa: ________ Recibe medicación: ______________________________________________ Es alérgico a algún medicamento: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ Enfermedades que debe conocer el especialista de EF:______________________________ Actividades extraescolares que realiza: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ o RELIGIÓN Observaciones:
_________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________

foto

o ENSEÑANZAS COMPLEMENTARIAS

Benvolguts pares i mares, amb la finalitat de garantir el principi de llibertat religiós que estableix la Constitució Espanyola, pregam facin constar la decisió presa col·locant una X a la casella corresponent. Aquest full haurà de ser lliurat al professor- tutor del seu fill o filla. Ben cordialment els saluda,
LA DIRECCIÓ

NOM DEL PARE, MARE O TUTOR:........................................................................... NOM DEL ALUMNE/A:.................................................................................................. CURS:................................................................................................................................. Sol·licita que al seu fill/a se li imparteixi classe de:
  

RELIGIÓ I MORAL CATÒLICA ACTIVITATS ALTERNATIVES A L’ENSENYAMENT DE LA RELIGIÓ UNA ALTRA RELIGIÓ (Quina?...............................................)

La selecció que es faci no podrà canviar-se durant el present curs escolar. Signatura tutorial (Pare o Mare)

Signat: .................................................... Eivissa,......... de ..........................de 200_.

MODEL D’AUTORITZACIÓ DE L’ÚS DE LES IMATGES DE L’ALUMNAT El (centre) disposa a Internet d’una pàgina web i/o d’una revista on informa de les seves activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars. En aquesta pàgina web i/o en la revista s’hi poden publicar imatges en les quals apareguin, individualment o en grup, alumnes realitzant les esmentades activitats. Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la direcció d’aquest centre demana el consentiment als pares o tutors legals per a poder publicar fotografies on apareguin els seus fills o les seves filles i on siguin clarament identificables. ………………………………………………………, amb DNI o passaport……………., autoritzo que la imatge del meu fill/filla ……….................................................................. …., pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars organitzades pel centre i publicades a la pàgina web del centre, a filmacions destinades a difusió pública no comercial o a les revistes o publicacions d’àmbit educatiu. ( Signatura tutorial (Pare o Mare)

Signat: ........................................................ Eivissa,......... de ..........................de 200_.

DISCIPLINA Y CONVIVENCIA NOTIFICACIÓN DE SANCIÓN ALUMNO /A: .............................................................. , Curso: .......... Estimado señor/a: Lamento tener que dirigirme a usted por los actuales motivos ya que me veo en la necesidad de comunicarle que su tutelado ha sido sancionado con una
FALTA

o Leve

o Grave

o Muy grave

Número de faltas acumuladas: Leves Graves Muy graves Por .......................................................................................................................................... ................................................................................................................................................. lo que constituye un incumplimiento de la normativa desarrollada en el Real Decreto de Derechos y Deberes del alumnado Esperando que con su colaboración nuestra acción sobre la educación de su tutelado sea más eficaz le saludamos atentamente. Benvolgut senyor/a: Hem sap greu haver-me d’adreçar a vostè pels actuals motius ja que hem veig en la necessitat de comunicar-li que el seu tutelat ha estat sancionat amb una
FALTA

o

o

o

o Lleu

o Greu

o Molt greu

Nombre de faltes acumulades: Lleus Greus Molt greus Por .............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................, fet que constitueixi un incompliment de la normativa desenvolupada en el Reial Decret De Drets i Deures de l'alumnat . Esperant que amb la seva col·laboració, la nostra acció sobre l'educació del seu tutelat sigui més eficaç, els saluda atentament. LA DIRECCIÓ Signat: EL PARE/ MARE O TUTOR LEGAL Signat: .............................................................. Eivissa, ........ de .......................... de 200..... TUTOR/A DEL GRUP ___ Signat:

o

o

o

A L’ATENCIÓ DEL PARE I/O MARE DEL ALUMNE

................................................................................................. , curs .................................. Benvolgut senyor/a: Com a tutor/a del seu fill/a m’agradaria tenir una entrevista amb vostè el proper dilluns, dia ......... a les 14 h. Per tractar de .......................................................................................................................... .................................................................................................................................... En cas de no poder assistir, agrairia que digui el dia ............... i l’hora ............. que a vostè li convingui dins el meu horari (dilluns de 14 a 15h i molt excepcionalment de 8 a 9h de dimarts a divendres) Moltes gràcies. Atentament el saluda: EL/ LA TUTOR/A Firmado. ................................................................................... Eivissa a ............. de ............................. de 200.....

Estimado/a señor/a: Como tutor/a de su hijo/a me agradaría tener una entrevista con usted el próximo lunes, día ....... a las 14 h. para tratar de:............................................................................................. .................................................................................................................................................. En caso de no poder asistir, agradecería que diga el día ............... y la hora que a usted le conviene dentro de mi horario (lunes de 14 a 15 h y excepcionalmente de 8 a 9h de martes a viernes) Muchas gracias. Atentamente le saluda: EL/ LA TUTOR/A

Signat ................................................................................... Eivissa a ............. de ............................. de 200.....

CONTROL DE L’ABSENTISME ESCOLAR JUSTIFICANT

En/Na ............................................................................. pare o, mare o, tutor o de l’alumne/a ....................................................................... de ........ curs, grup ..... JUSTIFICA l’absència o el retard o del/ de la alumne/a per ........................................................................................... ............................................. ..................................................................................... els dies .................................................. de/ d’................................. Tot el dia o des de les ............................h a les .........................h. Eivissa, a ............. de/ d’................. de 200... Signatura del pare/ mare/ tutor legal

CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR JUSTIFICANTE

D./Dª ........................................................................ padre o, madre o, tutor o del alumno/a ............................................................. de ........ curso, grupo ...... JUSTIFICA la ausencia o el retraso o del/ de la alumno/a por ......................................................................................... ............................................... ................................................................................... los dias .................................................. de ................................. Todo el dia o desde las ............................h a las .........................h. Eivissa, a ............. de....................... de 200... Firma del padre/ madre/ tutor legal

ANNEX I ABSENTISME. FULL DE COMUNICACIÓ DE CASOS Alumne/alumna: Data de naixement: Curs: Tutor/tutora Data de la demanda: Nom i llinatges del pare: Sector CMSS 2(Centre municipal de serveis socials): TIPUS D’ABSENTISME: ¨ Esporàdic. ¨ Intermitent. ¨ Crònic. DADES FAMÍLIA: 1. Normalitzada. 2. Problemàtica familiar. 3. Multiproblemàtica. 4. Monoparental. 5. Greus problemes de relació. 6.Familiar amb problemes de salut. 7. Família amb problemes socials. 8. Ètnia gitana/Minoria ètnica. 9. Immigrants. 10 Itinerància familiar. 11. Altres. DADES ESCOLARS: És repetidor Sío Noo Com duu el curs?. Bé o Regular o Malament o Centre escolar: Localitat: Professional de referència1 del centre educatiu: Adreça familiar: Tel. Nom i llinatges de la mare: Professional de referència dels Serveis Socials del municipi

Accepta normalment les normes establertes? Sí o No o Com valoraries la seva relació amb el professor? Bona o Dolenta o Regular o Com valoraries la seva relació amb els companys? Bona o Dolenta o Regular o Quin rol té dins l’aula? Quins són els seus interessos vers les activitats escolars? Té interès o No té interès o

1 2

El professional amb el qual s’ha de posar en contacte el/la TS de l’EOEP o dels SS Municipis que tenen organitzats els serveis socials per sectors

DADES COMUNITÀRIES

Què creus què fa quan no acudeix al centre? Per què creus que és absentista? Té activitats de lleure? Quina relació manté la família amb el centre?

INTERVENCIONS REALITZADES

Detallar tipus d’intervenció (pedagògica, curricular, organitzativa, entrevistes, citacions, converses telefòniques amb la família , coordinació altres serveis externs, etc.) 1. Intervencions i resultats tutor/a:

2. Intervencions i resultats equip directiu:

3. Intervencions i resultats EOEP/Departament d’Orientació.

AUTORITZACIÓ FAMILIAR DE SORTIDA ESCOLAR

DADES DE L'ALUMNE NOM …………………………………………………………………. EDAT……….. … DOMICILI……………………………………………………… TELÈFON…………... NIVELL EDUCATIU QUE CURSA ................... Ha participat amb anterioritat en activitats semblants a la sol·licitada?: SÍ NO

El pare, mare o tutor de l’alumne, ………………………………………………….................….. l’autoritza a participar en la sortida ............................................................................................ organitzada pel centre escolar el ............, de .................................... .

Preu:.................€
Eivissa…,...... de .........................…. de 200...... (Signatura del pare/ mare/ tutor)

AUTORIZACIÓN FAMILIAR DE SALIDA ESCOLAR

DATOS DEL ALUMNO/A NOMBRE…………………………………………………………………. EDAD……….. … DOMICILIO……………………………………………………… TELÉFONO…………... NIVELL EDUCATIU QUE CURSA ................... Ha participado con anterioridad en actividades semejantes a la solicitada?: SÍ NO El padre, madre o tutor del alumno/a………………………………………………………....... Le autoriza a participar en la salida ................................................................................... organizada por centre escolar el ..............., ................ de ........................ . Precio:................€ Eivissa, ....... de ..................…. de 200...... (Firma del padre/ madre/ tutor)

DISCIPLINA Y CONVIVENCIA NOTIFICACIÓN DE SANCIÓN ALUMNO /A: .............................................................. , Curso: .......... Estimado señor/a: Lamento tener que dirigirme a usted por los actuales motivos ya que me veo en la necesidad de comunicarle que su tutelado ha sido sancionado con una
FALTA

o Leve

o Grave

o Muy grave

Número de faltas acumuladas: Leves Graves Muy graves Por .......................................................................................................................................... ................................................................................................................................................. lo que constituye un incumplimiento de la normativa desarrollada en el Real Decreto de Derechos y Deberes del alumnado Esperando que con su colaboración nuestra acción sobre la educación de su tutelado sea más eficaz le saludamos atentamente.

o

o

o

Benvolgut senyor/a: Hem sap greu haver-me d’adreçar a vostè pels actuals motius ja que hem veig en la necessitat de comunicar-li que el seu tutelat ha estat sancionat amb una
FALTA

o Lleu

o Greu

o Molt greu

Nombre de faltes acumulades: Lleus Greus Molt greus Por .............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................, fet que constitueixi un incompliment de la normativa desenvolupada en el Reial Decret De Drets i Deures de l'alumnat . Esperant que amb la seva col·laboració, la nostra acció sobre l'educació del seu tutelat sigui més eficaç, els saluda atentament. LA DIRECCIÓ Signat: EL PARE/ MARE O TUTOR LEGAL Signat: .............................................................. TUTOR/A DEL GRUP ___ Signat:

o

o

o

GUIÓ PER PREPARAR UNA REUNIÓ TUTORIAL
Data: .......................... 1.- Presentació de l’Equip Docent del grup i dels horaris .- Especialistes i equip de suport (AD, PT, AL, ATE). .- Horari d’aula .- Desdoblaments 2.- Normes de convivència en el Centro .- Entrades i sortides .- Servei de guarderia de 8-9h i de 14-15h .- Puntualitat .- Visites de pares. Dilluns de 14h-15h. a ser possible amb avis previ. .- Justificació de faltes de assistència a posteriori .- Importància de comunicar qualsevol tipus de al·lèrgia- tractament medico... .- Autorització de les sortides. .- En cas d’accident. .- Actualització de dades. 3.- Calendari escolar. Vacances: - Nadal: ........ de desembre al 7 de gener amb dos inclosos - Pasqua: ......... de ........... al ..... d’................. amb dos inclosos. Festius: - Tots els Sants: 1 de novembre - Constitució: 6 de desembre - Dia de la Comunitat: 1 de març No lectius. - Festa escolar unificada: ............ de ................. - Dies no lectius de llibre elecció: ................................. 4.- Coses de Classe .- Resultats de l’avaluació inicial. .- Objectius de cicle- nivell per aquest trimestre. .- Agenda - deures – comunicació amb la família .- Organització del treball a classe. .- Sistema de targetes de classe .- Pla de natació (material necessari per a la mateixa) .- Hàbits d’alimentació saludables. .- Ús de envases reciclables sempre que sigui possible. .- Utilització de roba esportiva adequada. .- Hàbits .- Hàbits de treball en casa .- Hàbits de responsabilitat del material .- Preparació la nit anterior .- LECTURA en casa FONAMENTAL .- Ús de la biblioteca – sistema d’ús de la Biblioteca d’aula- treure llibres vells .- Estat de Comptes - obertura d’una nova compte bancari .- Activitats extraescolars. Valorar per no saturar. .- Cursos per pares/mares ( conselleria - APA) .- Religió – Ensenyaments alternatives. Possibles canvis. .- Sortides programades 5.- Col·laboració Família - Escola per l’adquisició d’hàbits .- Qualsevol dubte acudir al centre sempre que es consideri necessari. .- Raonar i parlar. .- Foment d’actituds de RESPECTE/ RESPONSABILITAT/ COLABORACIÓ .- Foment d’hàbits de TREBALL PERSONAL I LECTURA

REUNIÓN TUTORIAL DE EDUCACIÓN INFANTIL

A LA ATENCIÓN DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS/AS DE 3, 4 Y 5 AÑOS DIA: ...................., ... de ........................ de 200_ HORA: A las ..................h. LUGAR: Aulas de 3, 4 y 5 años PUNTOS A TRATAR: 1. Presentación de los tutores y maestros especialistas que forman parte del Equipo Docente del Ciclo. 2. Normas del Centro. 3. Horario y calendario escolar. 4. Aspectos concretos del aula. - Objetivos para el curso - Forma de trabajo en el aula - Tareas complementarias - Información sobre la aportación económica para material 2. Colaboración Familia-Escuela en la adquisició de hàbitos. 3. Información sobre el inicio de las actividades de natación, actvidades extraescolares . 4. Otras informaciones de interés. 5. Ruegos y preguntas. Agradecemos vuestra asistencia. Un cordial saludo Los/as tutores/ as

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Rogamos entreguen esta parte de la hoja debidamente cumplementada al/ la tutor/a de su hijo/hija. Marque con una X lo que corresponda.
 

Estoy enterado/a y confirmo mi asistencia.

Estoy enterado pero no podré asistir ... _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ ___________________________________________________________ Firmado padre/madre del alumno/a

REUNIÓ TUTORIAL D’EDUCACIÓ INFANTIL A L’ATENCIÓ DE PARES I MARES DE 3, 4 i 5 ANYS DIA: ..................., .... de/ d’...................... de 200... HORA: A les ............h. LLOC. Aules de 3, 4 i 5 anys PUNTS A TRACTAR: 1.- Presentació de les tutors s i mestres especialistes que formen part del Equip Docent del Cicle. 2.- Normes del Centre. 3.- Horari y calendari escolar. 4.- Aspectes concrets de l’aula. - Objectius per al curs - Forma de treball dins l’aula. - Feines complementàries. - Informació sobre la aportació econòmica en material escolar. 5.6.7.8.Col·laboració família- col·legi en l’adquisició d’hàbits. Informació sobre l’inici de les activitats de natació, i extraescolars. Altres informacions d’interès. Precs i preguntes. Us agraïm la vostra assistència. Una cordial salutació Les tutores

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Preguem tornin aquesta part del full complimentat al tutor/a del seu fill/a. Marqui amb una X el que correspongui.
 

Estic assabentat/da i confirmo la meva assistència. Estic assabentat/da però no podré assistir

_______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ ___________________________________________________________ Signat pare/mare del alumne/a

A LA ATENCIÓN DE PADRES Y MADRES REUNIÓN TUTORIAL DEL PRIMER CICLO DE PRIMÁRIA

DIA: ....................................., ..... de .............................. de 200... HORA: A las .................h. LUGAR: Aulas de 1º y 2º 1. 2. 3. 4. PUNTOS A TRATAR: Presentación de los tutores y maestros especialistas que forman parte del Equipo Docente del Ciclo. Normas del Centro. Horario y calendario escolar. Aspectos concretos del aula. - Objetivos para el curso - Forma de trabajo en el aula - Tareas complementarias - Información sobre la aportación económica para material Colaboración Familia-Escuela en la adquisició de hàbitos. Información sobre el inicio de las actividades de natación, actvidades extraescolares . Otras informaciones de interés. Ruegos y preguntas. Agradecemos vuestra asistencia. Un cordial saludo Las/los tutoras/es de 1º y 2º

5. 6. 7. 8.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Rogamos entreguen esta parte de la hoja debidamente cumplementada a la tutora de su hijo/hija. Marque con una X lo que corresponda.
 

Estoy enterado/a y confirmo mi asistencia.

Estoy enterado pero no podré asistir ... _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ Firmado padre/madre del alumno/a

A LA ATENCIÓ DE PARES I MARES REUNIÓ TUTORIAL DEL PRIMER CICLE DE PRIMÀRIA

DIA: ......................., .... de/d’..................... de 200... HORA: A les ..............h. LLOC. Aules de 1r i 2n PUNTS A TRACTAR: 1.- Presentació de les tutors s i mestres especialistes que formen part del Equip Docent del Cicle. 2.- Normes del Centre. 3.- Horari y calendari escolar. 4.- Aspectes concrets de l’aula. - Objectius per al curs - Forma de treball dins l’aula. - Feines complementàries. - Informació sobre la aportació económica en material escolar. 5.6.7.8.Col·laboració família-col·legi en l’adquisició d’hàbits. Informació sobre l’inici de les activitats de natació, i extraescolars. Altres informacions d’interés. Precs i preguntes. Us agraïm la vostra assistència. Una cordial salutació Les tutores de 1r i 2n

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Preguem tornin aquesta part del full complimentat al tutor/a del seu fill/a. Marqui amb una X el que correspongui.
 

Estic assabentat/da i confirmo la meva assistència. Estic assabentat/da però no podré assistir

_______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ ___________________________________________________________ Signat pare/mare del alumne/a

A LA ATENCIÓN DE PADRES Y MADRES REUNIÓN TUTORIAL DEL SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA DIA: Miércoles, 28 de septiembre de 2011. HORA: A las 18h. LUGAR: Aulas de 3º y 4º PUNTOS A TRATAR: 1. Presentación de los tutores y maestros especialistas que forman parte del Equipo Docente del Ciclo. 2. Normas del Centro. 3. Horario y calendario escolar. 4. Aspectos concretos del aula. 5. Objetivos para el curso 6. Forma de trabajo en el aula 7. Tareas complementarias 8. Información sobre la aportación económica para material 9. Colaboración Familia-Escuela en la adquisición de hábitos. 10. Otras informaciones de interés. 11. Ruegos y preguntas. Agradecemos vuestra asistencia. Un cordial saludo Los/ las tutores/as de 3º y 4º ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Rogamos entreguen esta parte de la hoja debidamente cumplimentada a la tutora de su hijo/hija. Alumno/a:__________________________________________________________ Marque con una X lo que corresponda.
 

Estoy enterado/a y confirmo mi asistencia. Estoy enterado pero no podré asistir.

Firmado padre/madre del alumno/a

A L’ATENCIÓ DE PARES I MARES REUNIÓ TUTORIAL DEL SEGON CICLE DE PRIMÀRIA

DIA: Dimecres, 28 de setembre de 2011. HORA: A les 18h. LLOC: Àgora i després aules de 3r i 4t. PUNTS A TRACTAR: 1.- Presentació de les tutors s i mestres especialistes que formen part de l’Equip Docent del Cicle. 2.- Normes del Centre. 3.- Horari i calendari escolar. 4.- Aspectes concrets de l’aula. 5.- Objectius per al curs. 6.- Forma de treball dins l’aula. 7.- Feines complementàries. 8.- Informació sobre la aportació econòmica en material escolar. 9.- Col·laboració família -col·legi en l’adquisició d’hàbits. 10.- Altres informacions d’interès. 11.- Precs i preguntes. Us agraïm la vostra assistència. Una cordial salutació Els/ les tutores de 3r i 4t ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Preguem tornin aquesta part del full complimentat al tutor/a del seu fill/a. Alumne/a:_____________________________________________________ Marqui amb una X el que correspongui.
 

Estic assabentat/da i confirmo la meva assistència. Estic assabentat/da però no podré assistir Signatura del pare/mare del alumne/a

A LA ATENCIÓN DE PADRES Y MADRES REUNIÓN TUTORIAL DEL TERCER CICLO DE PRIMÁRIA DIA: ..............................., ..... de ..................... de 20.... HORA: A las ...................h. LUGAR: Aulas de 5º y 6º PUNTOS A TRATAR: 1. Presentación de los tutores y maestros especialistas que forman parte del Equipo Docente del Ciclo. 2. Normas del Centro. 3. Horario y calendario escolar. 4. Aspectos concretos del aula. a. Objetivos para el curso b. Forma de trabajo en el aula c. Tareas complementarias d. Información sobre la aportación económica para material 2. Colaboración Familia-Escuela en la adquisición de hábitos. 3. Información sobre las actividades complementarias y extraescolares . 4. Otras informaciones de interés. 5. Ruegos y preguntas. Agradecemos vuestra asistencia. Un cordial saludo Las tutoras de 5º y 6º ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Rogamos entreguen esta parte de la hoja debidamente cumplimentada a la tutora de su hijo/hija. Alumno/a: _________________________________________________________ Marque con una X lo que corresponda.
 

Estoy enterado/a y confirmo mi asistencia.

Estoy enterado pero no podré asistir ... _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ ___________________________________________________________ Firmado: padre/madre del alumno/a

A L’ATENCIÓ DELS PARES I MARES REUNIÓ TUTORIAL DEL TERCER CICLE DE PRIMÀRIA DIA: .................., ......... de/d’.................. de 20.... HORA: A les ...............h. LLOC. Aules de 5è i 6è PUNTS A TRACTAR: 1.- Presentació de les tutors i mestres especialistes que formen part de l’Equip Docent de Cicle. 2.- Normes del Centre. 3.- Horari i calendari escolar. 4.- Aspectes concrets de l’aula. - Objectius per al curs - Forma de treball dins l’aula. - Feines complementàries. - Informació sobre la aportació econòmica en material escolar. 5.6.7.8.Col·laboració família-col·legi en l’adquisició d’hàbits. Informació sobre les activitats complementàries i extraescolars. Altres informacions d’interès. Precs i preguntes.

Us agraïm la vostra assistència. Una cordial salutació Les tutores de 5è i 6è ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Preguem tornin aquesta part del full complimentat al tutor/a del seu fill/a. Alumne/a: ______________________________________________________ Marqui amb una X el que correspongui.
 

Estic assabentat/da i confirm la meua assistència. Estic assabentat/da però no hi podré assistir.

_______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ ___________________________________________________________ Signat: pare/mare del alumne/a

A LA ATENCIÓN DE PADRES Y MADRES

Recordem als pares i mares que com vàrem dir a la reunió, enguany la dotació per material escolar per tot el curs serà de ...... € . Es prega que a fi d’afavorir la compra de material, sigui abonada a la major brevetat possible al següent compte: .................................................................................................... Pare/ mare responsable: ................................................... Tutor/a ................................................................... En el moment del pagament se els farà efectiu un rebut. Moltes gràcies. Salutacions, el/la tutor/a

Signat:....................................................................................................................................

Recordamos a los padres y madres que como ya dijimos en la reunión, este año la dotación para material escolar para todo el curso será de ........ € .Se ruega que a fin de favorecer la compra de material, es conveniente que sea abonado dicho importe a la mayor brevedad posible en el siguiente nº de cuenta: .................................................................................................... Padre/ madre responsable: ................................................... Tutor/a ................................................................... En el momento del ingreso se les efectuará un recibo del mismo. Muchas gracias Les saluda atentamente, el/ la tutor/a

Firmado:.................................................................................................................................

A LA ATENCIÓN DE PADRES Y MADRES

Estimados padres y madres : Tras el análisis de la última reunión tutorial, y para favorecer su asistencia a las mismas nos interesaría conocer su opinión sobre algunos aspectos. Para ello, le rogamos que complete esta hoja y la devuelva firmada al tutor o tutora de su hijo o hija . Nombre del alumno/a : __________________________________________ curso : ________ 1. ¿Quién suele asistir a las reuniones tutoriales ? el padre ninguno la madre ambos

2. ¿Cuáles son las causas principales que les impiden asistir a las mismas ? • _______________________________________________________ ____ • _______________________________________________________ ____ • _______________________________________________________ ____ • _______________________________________________________ ____ • _______________________________________________________ ____ 3. ¿Qué hora le parece más adecuada para realizar la reunión ? de 14h a 15h ______h. de 20h a 21h de ______h. a

4. ¿Qué temas considera interesantes para que se traten en la próxima reunión ? • _______________________________________________________ ____ • _______________________________________________________ ____

• _______________________________________________________ ____ • _______________________________________________________ ____ • _______________________________________________________ ____ Muchas gracias por su colaboración. LA DIRECCIÓN

Enterado : FIRMA DEL PADRE , MADRE O TUTOR LEGAL Firmado: .............................................................. Eivissa, ........ de .......................... de 200.....

A L’ATENCIÓ DE PARES I MARES

Estimats pares i mares : Després de l’anàlisi de la darrera reunió tutorial, i per afavorir la seva assistència d’aquestes ens interessaria conèixer la seva opinió sobre alguns aspectes. Per això, li preguem que completi aquest full i la retorni signada al tutor o tutora del seu fill o filla . Nom de l’alumne/a : __________________________________ curs : ________ 1. ¿Quin sol assistir a les reunions tutorials ? el pare la mare ambdós cap

2. ¿Quines són les causes que els impedeixen assistir a aquestes reunions ? • _______________________________________________________ ____ • _______________________________________________________ ____

• _______________________________________________________ ____ • _______________________________________________________ ____ • _______________________________________________________ ____ 3. ¿Quina hora li pareix más adequada per a realitzar la reunió ? de 14h a 15h ______h. de 20h a 21h de ______h. a

4. ¿Quins temes considera interessants per a què es tractin en la propera reunió ? • _______________________________________________________ ____ • _______________________________________________________ ____ • _______________________________________________________ ____ • _______________________________________________________ ____ • _______________________________________________________ ____ Moltes gràcies per la seva col·laboració. LA DIRECCIÓ Assabentat : SIGNATURA DEL PARE , MARE O TUTOR LEGAL

Signat: .............................................................. Eivissa, ........ de .......................... de 200.....

ACTA DE LA SESIÓ D’AVALUACIÓ Data:............................................................. Cicle: .............................................. Nivell: ...................................... Professorat que participa: Especialitat

Valoració general del grup- classe: rendiment, cohesió del grup, comportament, possibles conflictes generals.

Valoració de l’alumnat amb n.e.e. temporals (AT) o permanents (diagnosticats)I: integració en el grup, rendiment, comportament, conflictes, assoliments.....

Valoració individual dels alumnes:

CRITERIS DE PROMOCIÓ D’ETAPA
En relació amb les decisions d’avaluació es pren la decisió de promoció d’un alumne al cicle següent o de permanència un any més en el mateix cicle com s’indica en l’article 11.4 del Reial Decret de currículum, un alumne només podrà repetir una vegada al llarg de l’Educació Primària: “En el context del procés d’avaluació contínua, quan el progrés d’un alumne no respongui globalment als objectius programats, els professors adoptaran les mesures oportunes de reforç educatiu i, en el seu cas, d’adaptació curricular.” “ En el marc d’aquestes mesures, al final del cicle, es decidirà si l’alumne promociona o no al cicle següent. La decisió anirà acompanyada, en el seu cas, de mesures educatives complementàries encaminades a contribuir a l’assoliment dels objectius programats per part de l’alumne.” “Les decisions a què fa referència l’apartat anterior exigiran la prèvia audiència dels pares o dels tutors de l’alumne quan comportin que aquest no promocioni al cicle o l’etapa següents.” “La decisió que un alumne romangui un any més en el mateix cicle només es podrà adoptar una vegada al llarg de l’Educació Primària.” Per tant, l’equip docent establert els següents criteris per prendre les decisions de promoció: A) En general, promocionaran al curs següent tots aquells alumnes que hagin assolit les capacitats indicades com objectius mínims dins els objectius generals de l’etapa. B) En primer cicle es valorarà la solidesa dels aprenentatges instrumentals bàsics, sempre que la separació del grup de referència no presenti repercussions negatives per la integració i socialització de l’alumne en el grup d’acollida que no compensin els possibles avantatges d’aquesta decisió. C) En segon i tercer cicles se tendra present el no haver repetit un curs (promoció obligatòria). En segon cicle no considerem recomanable la repetició per les dificultats que presenta en aquesta edat la pèrdua del grup natural d’amics per la integració en un nou grup. D) Per promocionar als alumnes amb necessitats educatives especials temporals o permanents, es tindran en compte els objectius fixat en la seva adaptació curricular per el tutor o tutora amb les orientacions de l’equip de suport del centre i de l’EOEP. E) Qualsevol decisió relativa a la permanència d’un alumne durant més temps en el mateix cicle, haurà d’anar acompanyada de la planificació de les adaptacions curriculars que siguin necessàries.

OBJECTIUS MÍNIMS PER LA PROMOCIÓ DE CICLE

Primer Cicle
Per promocionar en aquest cicle els alumnes hauran de haver desenvolupat les capacitats de:    Llegir i escriure amb certa fluïdesa. Sumar i restar portant-ne Assolir un cert grau de maduresa i competència en el treball autònom.

Es tindrà molt present els possibles problemes per la socialització del alumne en el cas de restar un any al cicle, prioritzant sempre aquesta en els casos d’alumnes amb n.e.e.

Segon Cicle
Per promocionar al final del segon cicle els alumnes hauran de tenir assolits, al menys, els següents objectius generals: HÀBITS I ACTITUDS 1. Mostrar interès per aprendre 2. Esforçar-se en realitzar les feines escolars i acabar-les 3. Mostrar respecte als professors i als seus companys verbalment i físicament TÈCNIQUES D’ESTUDI 1. 2. 3. 4. Resumir i comprendre les idees d’un text. Realitzar les tasques encomanades fora de l’aula Ser ordenat i tenir cura de la bona presentació del seus treballs. Aplicar els seus coneixements per resoldre els problemes de la vida quotidiana

LLENGÚES CATALANA I CASTELLANA 1. 2. 3. 4. 5. Comprendre instruccions i altres explicacions orals. Produir missatges d’una forma adequada utilitzant el vocabulari bàsic del nivell Llegir amb fluïdesa i entonació correctes. Escriure d’una manera clara i ordenada Construir frases amb concordança i amb un vocabulari adient.

MATEMÀTIQUES 1. Llegir, escriure i ordenar els nombres naturals. 2. Realitzar correctament les operacions de suma, resta, multiplicació i divisió amb nombres naturals 3. Realitzar càlculs numèrics de addició, subtracció, multiplicació i divisió amb nombres de menys de quatre xifres. 4. Aplicar els seus coneixements a resolució de problemes amb una o dues operacions combinades.

Tercer Cicle
Per promocionar al final del tercer cicle els alumnes hauran de tenir assolits, al menys, els següents objectius dins les generals de l’etapa: HÀBITS I ACTITUDS 2. Mostrar interès per aprendre 4. Esforçar-se en realitzar les feines escolars i acabar-les 5. Mostrar respecte als professors i als seus companys verbalment i físicament TÈCNIQUES D’ESTUDI 5. Resumir i comprendre les idees d’un text. 6. Fer classificacions, esquemes i gràfics. 7. Realitzar les tasques encomanades fora de l’aula 8. Accedir a les fonts d’informació i utilitzar-les per ampliar els seus coneixements 9. Ser ordenat i tenir cura de la bona presentació del seus treballs. 10. Aplicar els seus coneixements per resoldre els problemes de la vida quotidiana LLENGÚES CATALANA I CASTELLANA 6. Comprendre instruccions i altres explicacions orals. 7. Produir missatges d’una forma adequada utilitzant el vocabulari bàsic del nivell 8. Llegir amb fluïdesa i entonació correctes. 9. Escriure d’una manera clara i ordenada 10. Construir frases amb concordança i amb un vocabulari adient. MATEMÀTIQUES 5. Llegir, escriure i ordenar els nombres naturals i decimals. 6. Realitzar correctament les operacions de suma, resta, multiplicació i divisió amb nombres naturals i decimals 7. Realitzar càlculs numèrics de addició, subtracció, multiplicació i divisió amb nombres de menys de quatre xifres. 8. Aplicar els seus coneixements a resolució de problemes amb varies operacions combinades.

AVALUACIÓ DEL FUNCIONAMENT DEL GRUP-CLASSE PER EL TUTOR O LA TUTORA

Cicle:.................. Curs:........... Grup:........... Data:............................. 1. Grup d'alumnes/a o Nombre d'alumnes. • Moviment durant el curs. Altes i Baixes. • El grup classe quant a homogeneïtat és. • Hi ha diferències d'edat? • De procedència sociocultural’ • Criteris per als agrupaments d'alumnes o Nombre d'alumnes amb necessitats educatives especials temporals..... i permanents..... • Quants repetidors hi ha? • Com és la seva evolució respecte al curs anterior i a la resta de la classe actual? 2. Professors i professores del grup • Hores de classe a la setmana del tutor • Com s'han realitzat les activitats de tutoria? • Nombre total de professors que treballen amb el grup ................ • Com ha funcionat la coordinació entre ells? • Ha hagut professors de suport, professors de pedagogia terapèutica, logopedes, psicòleg? • Absentisme i substitucions de professors. Les substitucions del professorat han estat ràpides i adequades? • Han afectat al desenvolupament del curs? 3. Evolució general del grup classe • Situació inicial • Evolució, successos més significatius. • Situació final. 4. Aspectes relacionats amb l'ambient i treball de l'aula • Adequació en la distribució de l'espai • Hi ha equilibri temporal entre el treball individual i el de grup, o entre el grup petit i el grup gran • Es passa ràpidament i en silenci del treball individual al petit grup, o al general? • Hi ha el necessari equilibri entre moments de tensió i exigència i entre distensió i relaxació? • Els alumnes i alumnes té càrrecs i responsabilitats per al bon funcionament de la classe? • Els alumnes i alumnes participen en la seva organització i els agrada? • Els alumnes i alumnes cuiden la neteja i ordre de la classe? • La decoració de l'aula canvia al llarg del curs (d'acord amb les estacions, els temes treballats ....)? • Els alumnes i alumnes participen en els canvis? • Es fan assemblees i revisions de classe? • Com són les entrades i les sortides de la classe? • Principals conflictes i problemes de convivència i disciplinaris existents: • L'organització del treball en la classe i a casa és proporcionada?. Està coordinada? • El sistema d'avaluació afavoreix l'autonomia dels alumnes?

5. Anàlisi d'aspectes de relació • Hàbits d'organització i participació (representants d'alumnes i alumnes, delegats....): • El professor o professora se sent volgut pels alumnes • Els nens i nenes se senten lliures per a preguntar al professor? • Els alumnes són amics, s'ajuden entre si i predomina la col·laboració? • Els alumnes són cada vegada més autònoms o només treballen si el professor està present? • Ens coneixem i ens diem pel nom? a. Entre alumnes i alumnes? b. El professor als alumnes? c. Els alumnes al professor? • Hi ha maltractaments i agressivitat entre alumnes? • Existeix rivalitat entre grups (nens-nenes, altres factors)? • Existeixen nens o nenes marginats o rebutjats : anàlisi de les causes i propostes d'actuació? • Qui i com són els alumnes o alumnes capdavanteres del grup? o Hi ha grups de relació fora de l'escola? 6. Activitats i relacions amb l'entorn • Sortides, visites i activitats complementàries efectuades • Ajustament amb les previstes inicialment. Causes • Quines festes hem celebrat?  Pròpies del centre  En l'aula • Es dóna importància a les celebracions personals dels alumnes i alumnes (felicitacions, natalici, naixement de germans...)? • Recomanem determinats programes de TV, pel·lícules, llibres, jocs i joguines, activitats d'oci... que després vam utilitzar pedagògicament? • Fem relació a fets i situacions de les famílies, del barri, de la localitat? 7. Relacions amb les famílies • Sistemes i estratègies de comunicació del tutor amb les famílies: o reunions- nombre i assistència, temes tractatso entrevistes individuals o informes escrits- nombre• Les famílies donen suport el programa de l'aula i estan en general, satisfetes? • Ens interessem pels motius de l'absència i l'estat de salut en cas de malaltia? • Com és la comunicació amb les famílies? 8. Relacions del grup classe amb els òrgans del centre • Com es coordina el grup classe amb el cicle? • Vam participar en sortides i activitats conjuntes amb altres grups del cicle? • Hi ha bones relacions entre grups d'alumnes i alumnes de distints nivells? • S'utilitzen els recursos del centre? (biblioteca, ordinadors, aula polivalent/ gimnàs, audiovisuals, laboratori...) • El coordinador o coordinadora de cicle i l'equip directiu coneixen que fa en l'aula? • Els equips de gestió (equip directiu, comissió de coordinació pedagògica, comissió lingüística, comissió de recursos, de convivència...) aporten suggeriments, ajudes i suports? 9. Suggeriments i recomanacions per al pròxim trimestre/ curs.

AVALUACIÓ DEL FUNCIONAMENT DEL GRUP CLASSE PER LA CCP Cicle. .................. Curs........... Grup:............. Data: .................................................... Equip docent:

1. Funcionament del grup classe • • • • • • • • • • El clima general del grup classe, del cicle i del centre és bastant homogeni o semblança als restants grups? Existeixen diferències substancials entre un grup i altre? A l'entrar en els grups més d'un mestre ¿com repercuteix el canvi de professor en el clima de classe? Els alumnes i alumnes perceben que existeixen diferents normatives d’un mestre a un altre L'organització horària permet la flexibilitat horària? Predomina una organització de les classes que tendeix a homogeneïtzar o es conrea la diversitat? S'utilitza un sistema de reforç i recuperació adequat? Els alumnes o alumnes amb dificultats d'aprenentatge se senten desplaçats del grup? Els alumnes o alumnes amb alt potencial d'aprenentatge se senten estimulats al seu màxim desenvolupament? La imatge diversificada i la autoimatge es corresponen amb la realitat de cada alumne i alumna, sense crear estereotips i de forma motivadora?

2. Respecte a les sortides, visites i activitats complementàries • • • • • • El nombre de sortides i visites és semblat en els distints grups? És coherent el pla d'activitats en els distints cursos per a evitar repeticions i està vinculat amb el projecte curricular? Les sortides i visites estan preparades i forma part del Programació General Anual del Centre? Es mantenen relacions amb altres centres? Es realitzen activitats educatives propostes per la comunitat local? Altres observacions

AVALUACIÓ D’ACTITUDS DELS TUTORS I DE LES TUTORES Els items que configura aquesta prova d’avaluació de l’acció tutorial reflectien d’un mode concret algunes situacions típiques que normalment es produeixen en la classe o al centre. Aquesta avaluació pretén dar a conèixer a un mateix en que grau s’aproxima, més o manco, a cadascun dels possibles tipus de tutor. Marqueu amb una X la casella que millor defineixi la teva conducta. A) EL MEU ESTAT D'ÀNIM 1. Dintre de l'aula generalment em mostro optimista, confiat i segur del meu mateix 2. Sòl entrar en classe amb optimisme, però em desanimo si es produeixen faltes de disciplina ................................................................................................................. 3. No crec que el meu estat d'ànim tingui gens que veure amb l'ensenyament d'hàbits de disciplina i treball als meus alumnes ................................................................... B) A L'ENTRAR EN L'AULA 1. Sempre observo durant uns minuts, tant si la classe aquesta tranquil·la com si aquesta esvalotada .................................................................................................... 2. La meva actuació sol ser un reflex de l'ambient de la classe .................................... 3. Poso treball immediatament per a no perdre el temps ................................................ C) AMB ALUMNES DIFICILS O REVOLTOSOS 1. Intent guanyar-me la seva confiança amb amabilitat ................................................. 2. Els dono el mateix tracte personal que a tots ............................................................. 3. Els assenyalo clarament els seus defectes perquè es corregeixin ............................... D) SI ELS ALUMNES FAN SUGGERIMENTS 1. Les accepto i modifico el meu mètode de conducta .................................................. 2. Deixo que s'expressin lliurement sense tenir-les en compte ...................................... 3. Els meus alumnes rares vegades fan suggeriments perquè aplico un mètode molt clar ............................................................................................................................. E) PER A ORGANITZAR LA CLASSE 1. Formo grups flexibles tenint en compte les preferències i capacitats personals...................................................................................................................... 2. Permeto que els alumnes s'agrupin com vulguin sempre que treballin i no molestin ...................................................................................................................... ............... 3. Realitzo els agrupaments segons el meu criteri després d'observar la classe uns días ..................................................................................................................................... F) QUANT A LES NORMES DE CLASSE 1. Les normes les establim entre els nens i jo, de manera consensuada ......................... 2. Només esmento les normes quan es presenten problemes de conducta o disciplina 3. Les normes les estableixo jo aplicant el reglament, perquè els alumnes manquen de formació per a això....................................................................................................

o o o o o o o o o o o o

o o o o o

o
G) SI UN ALUMNE COMET UNA FALTA 1. Mantinc la calma i busco estratègies per a modificar la seva conducta ..................... 2. Sòl llevar-li importància per a evitar complicacions .................................................. 3. Aplico immediatament la sanció prevista en el reglament o segons el meu criteri H) LES ACTIVITATS DE CLASSE 1. Procuro que siguin variades, interessants i apropiades a la capacitat dels alumnes Són les del llibre de text, que cada alumne realitza seguint el seu propi ritme. Intervinc poc. .............................................................................................................. 2. Procuro, abans de res, adaptar-les al currículum ........................................................ I) A L'AVALUAR EL TREBALL DELS ALUMNES 1. Sempre (generalment) valoro els èxits, per petits que siguin ..................................... 2. Valoro igualment els èxits que els fracassos .............................................................. 3. No tinc en compte els èxits ni els fracassos, sinó els resultats de l'aprenentatge i el nivell arribat................................................................................................................. J) QUAN COMENÇA EL NOU CURS . 1. Informo als alumnes dels continguts i activitats que anem a tractar .......................... 2. Informo del programa als alumnes que me'l demanen ............................................... 3. Faig la programació del curs i l'aplico sense informar-la als alumnes per a evitar conflictes .................................................................................................................... K) DURANT EL CURS ESCOLAR 1. Participo i col·laboro amb els altres professors i altres persones implicades en l'ensenyament ............................................................................................................. 2. Em limito a complir amb l'horari, el calendari i la programació general ................... 3. Elegeixo curosament les persones i activitats en les quals participo.......................... L) DAVANT NOUS PROJECTES I SITUACIONS 1. M'interessen molt. Sòl participar activament ............................................................. 2. Uns m'interessen i uns altres no, segons els casos. .................................................... 3. Sóc bastant crític amb les novetats: només participo en projectes útils en la meva àrea o curs................................................................................................................... M) DAVANT EL MEU GRUP D'ALUMNES 1. Accepto que em critiquin oberta i lliurement i tinc en compte aquestes crítiques .... 2. Accepto les crítiques ocasionalment, però no les dels alumnes indisciplinats .......... 3. Només accepto algunes crítiques i sempre en privat.................................................. N) SI UN ALUMNE (O VARIS) NO SEGUEIX EL CURRÍCULUM 1. Investigo les causes i aplico una adaptació curricular amb activitats de reforç.......... 2. Faig a l'alumne els advertiments oportuns i li mano treball per a casa ..................... 3. Recomano als pares unes classes de reforç .................................................................

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

O) AMB ELS ALUMNES QUE NO DESTAQUEN 1. Investigo la seva personalitat i tracte d'animar-los en el treball, destacant els seus assoliments .................................................................................................................. 2. Dedico a tots els alumnes la mateixa atenció i deixo que cadascun segueixi el seu ritme ............................................................................................................................ 3. Els exigeixo com als altres perquè no es quedin retardats .......................................... P) LES MEVES RELACIONS AMB ELS NENS 1. Són cordials, obertes, en confiança ............................................................................ 2. Només permeto confiances a alguns alumnes o només algunes vegades (quan estic de bon humor) ............................................................................................................. 3. Estableixo per endavant les relacions i els seus límits per a evitar excessos o malentesos................................................................................................................... Q) DAVANT ALUMNES VERGONYOSOS O INDECISOS 1. Em mostro confiat igualment i manifest bones expectatives sobre els seus progressos. ................................................................................................................. 2. Respecte la seva personalitat i no els molesto ............................................................ 3. Estona d'induir-los a manifestar-se i a prendre decisions...........................................

o o o

o o o o o o o o o

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS Òbviament com tutors o tutores no ens sentirem identificats plenament amb cap dels perfils tipus que poden resultar, però tal vegada clarificarem el concepte que tenim de nosaltres mateixos i la tendència des de la nostra situació actual cap a conductes més eficaces i satisfactòries per als nostres alumnes i alumnes i per a nosaltres mateixos. La intenció principal d'aquesta autoavaluació és guiar cap a una reflexió personal asserena sobre la pròpia actitud docent, decisiva en la dinàmica de la classe i en el procés d'aprenentatge. Conta el nombre de respostes que hagis marcat en cadascun dels apartats dels ítems i anota'l a continuació: Nº de respostes de l'apartat 1: ..........; de l'apartat 2: ............; de l'apartat 3: ........... Si has obtingut més de 10 respostes del tipus 1, pots considerar-te un mestre tolerant, que practica un mètode obert, integrador i socialitzador, els teus alumnes confiaran en tu com persona i serà rar que rebutgin el teu treball dintre de l'aula. Si has obtingut predomini de respostes de tipus 2, ets tolerant per inèrcia. En general no tens un criteri respecte a l'actitud del professor en classe; et falta intencionalitat. És possible que se't presentin alguns problemes de disciplina i et costi tenir la classe organitzada, o que els progressos dels teus alumnes siguin irregulars. Si has obtingut majoria de respostes tipus 3, pots considerar-te un mestre autoritari. Tens clars els teus criteris però no els comparteixes amb els teus alumnes ni amb altres professors. Aparentment la teva classe està organitzada, però no consensuada. Els teus alumnes no tindran massa interès per aprendre. Si has obtingut aproximadament el mateix nombre de respostes dels tres tipus, deus considerar-te com un docent una miqueta amorf quant a la teva actitud, ja que de vegades ets autoritari i de vegades obert. Els teus alumnes no sabran com vas a reaccionar i mostraran certa desconfiança. És segur que tindràs problemes amb la disciplina.

QÜESTIONARI D'AVALUACIÓ DEL PLA D'ACCIÓ TUTORIAL 1. Quant als objectius programats: a. Creu que estan en concordança amb els objectius Generals del Projecte del Centre i al Pla General Anual? b. ¿Creu que es adequat a nivells i cursos específics? c. ¿Com creu que ha estat el seu grau de consecució? Propostes de modificació: .................................................................................... ............................................................................................................................... 2. Quant a les activitats programades: a. ¿Creu que s'adapten als objectius proposats? b. ¿Com creu que ha estat el seu grau de realització? c. ¿Com creu que és el grau de motivació i desenvolupament per part del la alumne/a? Propostes: (encerts i fallades en la seva elecció) ................................................... ............................................................................................................................... 3. Quant als recursos emprats a. Grau d'adequació amb les activitats b. ¿Ha hagut problemes en la seva adquisició i posada a punt? c. ¿Creu que la temporalització ha estat correcta? Propostes de modificació: .................................................................................... ............................................................................................................................... 4. Quant a les persones implicades a. Grau d'interès de: (valorar de 1 a 5) o professorat ¨ o alumnes/as ¨ o pares ¨ o uns altres ¨ b. Compliment del programa per part de: (valorar 1 a 5) o professorat ¨ o alumnes/as ¨ o pares ¨ o uns altres ¨ Propostes:............................................................................................................. ............................................................................................................................... 5. Quant a l'avaluació a. S'han realitzat les avaluacions precises b. S'han utilitzat els resultats per a adequar els programes Propostes:............................................................................................................. ...............................................................................................................................

Extracte del Reial Decret 732/1995 de 5 de maig pel que es regulen els Drets i els Deures de l’alumnat
Drets dels alumnes: ♦ Els alumnes tenen dret a rebre una formació que els permeti aconseguir el desenvolupament de la seva personalitat, dintre dels principis ètics, morals i socials comunament acceptats en la nostra societat. Per tal de fer efectiu aquest dret, la formació dels estudiants haurà de comprendre: o La formació en el respecte dels drets i llibertats fonamentals i en l'exercici de la tolerància i de la llibertat dins dels principis democràtics de convivència. o La formació dirigida al coneixement del seu entorn social i cultural . o L'adquisició d'habilitats intel·lectuals, de tècniques de treball i d'hàbits socials, com també de coneixements científics, tècnics, humanístics, històrics i artístics. o La formació religiosa que estigui d'acord amb les seves pròpies conviccions (en el cas dels alumnes menors d'edat, dels seus pares o tutors), dins el marc legalment establert. o La capacitació per a l'exercici d'activitats intel·lectuals i professionals. o La formació en el respecte de la pluralitat lingüística i cultural. o El respecte i la contribució a la millora de l'entorn i del patrimoni cultural. o La formació per la pau, la cooperació i la solidaritat entre els pobles. o L'educació que asseguri la protecció de la salut i el desenvolupament de les capacitats físiques. ♦ A una educació en igualtat d’oportunitats i per tant: o A la no discriminació per raó de raça; sexe; capacitat econòmica; nivell social; conviccions polítiques, morals o religioses, així com per discapacitats físiques, sensorials i psíquiques, o de qualsevol altra condició o circumstància personal o social. o Al establiment de mesures compensatòries que garantien la igualtat reial i efectiva d’oportunitats. ♦ A que se’ls respecten la llibertat de consciència i les seves conviccions religioses, ètiques, morals i ideològiques. ♦ Al respecte de la seva integritat física i moral i de la seva dignitat personal; i a desenvolupar l’activitat acadèmica en les adequades condicions de seguretat i higiene. ♦ A gaudir d’uns orientació escolar i professional sense cap discriminació per raó de sexe, ♦ A una valoració objectiva del seu rendiment escolar i a ser avaluats tenint en compte els objectius educatius i els criteris d’avaluació establerts en el currículum.

Deures dels alumnes: ♦ L’estudi constitueix un obligacions: o o o o deure bàsic dels alumnes i es concreta en les següents

Assistir a classe i participar en les activitats curriculars i complementàries. Assistir a classe amb puntualitat i de respectar els horaris per tal de dur a terme les activitats del centre. Seguir les orientacions del professorat pel que fa al seu aprenentatge. Respectar l’exercici del dret a l’estudi dels companys i companyes.

♦ El respecte a les normes de convivència dins el centre docent com a deure bàsic dels alumnes s'estén a les obligacions següents: o Respectar la llibertat de consciència i les conviccions religioses i ideològiques, com també la dignitat, la integritat i la intimitat de tots els membres de la comunitat educativa. No discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de naixement, raça, sexe o per qualsevol altra circumstancia personal o social. Respectar, utilitzar correctament i compartir el béns mobles i les instal·lacions del centre. Complir el reglament de règim interior del centre. Participar i col·laborar activament amb la resta de membres de la comunitat educativa, per tal d'afavorir el millor exercici de l'ensenyament, de la tutoria i orientació i de la convivència en el centre. Propiciar un ambient en el que es respecte el dret dels altres alumnes a que no sigui pertorbada l'activitat normal en les aules.

o o o o

o

De les normes de convivència i del regim disciplinari. Capítol 1 Faltes, sanciones i garanties procedimentals Article 24 ♦ Els alumnes no podran ser privats de l'exercici del seu dret a l'educació i, en el cas de l'educació obligatòria, del seu drets l'escolaritat, d'acord amb el que disposa l'article 38 del present Decret. ♦ En cap cas no podran imposar-se mesures correctores ni sancions contra la integritat física i la dignitat personal de l'alumne. Article 26 ♦ La imposició als alumnes de les mesures correctores i de les sancions que preveu aquest Decret haurà de ser proporcionada la seva conducta i haurà de tenir en compte el nivell escolaren que es troba i les seves circumstàncies personals, familiar si socials, i contribuir en la mesura que això sigui possible, al manteniment i la millora del seu procés educatiu.

Article 28 ♦ Als efectes de graduar les mesures correctores i les sancions, es tindran en compte les següents circumstàncies: Seran considerades circumstàncies que podem disminuir la gravetat de l'actuació de l'alumne: a) El reconeixement espontani per part de l'alumne de la seva conducta incorrecta. b) No haver comès amb anterioritat faltes ni conductes contràries a la convivència en el centre. c) La petició d'excuses en els casos d'injúries, ofenses i alteració del desenvolupament de les activitats del centre. d) La falta d'intencionalitat. ♦ Seran considerades circumstàncies que poden intensificar la gravetat de l'actuació de l'alumne: a) Qualsevol acte que atempti contra el deure a no discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de naixement, raça, sexe o per qualsevol altra circumstancia personal o social. b) Causar danys, injúries o ofenses als companys d'edat inferior o als incorporats recentment al centre. c) La premeditació i la reiteració. d) Col·lectivitat i/o publicitat manifesta. Article 29 ♦ Els consells escolars dels centres sostinguts amb fons públics vetllaran pel compliment efectiu de les mesures correctores i de les sancions. CAPÍTOL 2 Conductes contràries a les normes de convivència del centre i mesures correctores. Article 30 ♦ Es consideraran conductes contràries a les normes de convivència del centre les següents: a) Les faltes injustificades de puntualitat o d'assistència a classe. b) Els actes d'incorrecció o desconsideració amb els membres de la comunitat educativa. c) Els actes injustificats que alterin el desenvolupament normal de les activitats el centre. d) Els actes d'indisciplina i les injúries o les ofenses contra els membres de la comunitat educativa. e) El deteriorament, causat intencionadament, de les dependències del centre, del material d'aquest o de la comunitat educativa. f) Qualsevol altre incorrecció que alteri el normal desenvolupament de l'activitat escolar, que no constitueixi falta.

Article 31 ♦ Les mesures correctores que els reglaments de règim interior podran preveure per a les conductes contràries a les normes de convivència del centre són les següents: a) Amonestació oral. b) Compareixença immediata davant del cap d'estudis o del director del centre. c) Privació del tems d'esbarjo. d) Amonestació escrita per part del tutor de l'alumne, el cap d'estudis o director del centre. Si l'alumne es menor d'edat, caldrà que els pares o representants legals tinguin coneixement escrit de l'amonestació. e) Realització de tasques educadores per a l'alumne, en horari no lectiu, i/o la reparació econòmica dels danys causats al material del centre o bé al d'altres membres de la comunitat educativa. La realització d'aquestes tasques no es podrà prolongar per un període superior a dues setmanes. f) Suspensió dels dret a participar en activitats extraescolars o complementàries del centre per un període màxim de 1 mes. g) Canvi de grup de l'alumne per un període de màxim d'una setmana. h) Suspensió del dret d'assistència a determinades classes per un període no superior a cinc dies lectius. Durant la impartició d'aquestes classe l'alumne haurà de romandre al centre efectuant els treballs acadèmics que se li encomanin. ♦ La imposició de les mesures correctores previstes a les lletres e),f,),g) i h) de l'apartat anterior hauran de ser comunicades, de forma que en quedi constància, als pares or representants legals de l'alumne en el cas que aquest sigui menor d'edat. Article 32 ♦ L'aplicació de les mesures correctores detallades a l'article anterior correspon a: a) Qualsevol professor del centre, escoltat l'alumne, en el supòsit de les mesures correctores previstes a les lletres a), b) í c) de l'article anterior. b) El professor tutor, el cap d'estudis o el director del centre, escoltat l'alumne, en el supòsit de la mesura correctora prevista a la lletra d) de l'article anterior. c) El director del centre, o el cap d'estudis per delegació d'aquest, escoltat l'alumne, el tutor del curs i la comissió de convivència, en el supòsit de les mesures correctores previstes a les lletres e, f, g) i h) de l'article anterior. Article 33 ♦ De qualsevol mesura correctora que s'apliqui n'ha de quedar constància escrita, amb excepció de les previstes a les lletres a), b), i c) de l'article 31.1, i amb explicació de quina és la conducta de l'alumne que l'ha motivada. Article 34 ♦ L'alumne, o els seus pares o tutors e el cas que sigui menors d'edat, podran reclamar, en un termini no superiora 2 dies, contra les mesures correctores que se li hagin imposat, davant el director o, en el cas que hagi estat aquest òrgan el corrector, davant el consell escolar del centre.

Article 35 ♦ Les conductes contràries a les normes de convivència del centre prescriuran pel transcurs del termini d'un mes comptat a partir de la seva comissió. Les mesures correctores prescriuran en el termini d'un mes des de la seva imposició. CAPÍTOL 3 Conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre, qualificades com a falta i sancions. Article 36 ♦ Es consideraran faltes les següents conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre: a) Els actes greus d'indisciplina, injuries o ofenses contra membres de la comunitat educativa. b) L'agressió física contra altres membres de la comunitat educativa. c) La suplantació de personalitat en actes de la vida docent i la falsificació o sostracció de documents o material acadèmic. d) El deteriorament greu causat intencionadament, de les dependències del centre, del material d'aquest o dels objectes i les pertinences del altres membres de la comunitat educativa. e) Els actes injustificats que alterin greument el desenvolupament normal de les activitats del centre. f) Les actuacions i les incitacions a actuacions perjudicials per a la salut i la integritat personal dels membres de la comunitat educativa del centre. g) La reiterada i sistemàtica comissió de conductes contraries a les normes de convivència en el centre. Article 37 ♦ Les sancions que podran imposar-se per la comissió de les faltes previstes a l'article anterior són les següents: a) Realització de tasques educadores per a l'alumne, en horari no lectiu, i/o la reparació econòmica dels danys causats al material del centre o bé als d'altres membres de la comunitat educativa. La realització d'aquestes tasques no es podrà prolongar per un període superior a un mes. b) Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars o complementaries del centre durant un període que no podrà ser superior al que resti per a la finalització del corresponent curs acadèmic. c) Canvi de grup classe de l'alumne d) Suspensió del dret d'assistència al centre o a determinades classes per un període que no podrà ser inferior a sis dies lectius ni superior a quinze dies lectius, sense que això comporti la pèrdua del dret a l'avaluació continua, i sens perjudici de l'obligació de realitzar determinats treballs acadèmics al domicili de l'alumne, en el supòsit del dret d'assistència al centre. c) Inhabilitació per cursar estudis al centre pel període que resti per a la fi del corresponent curs acadèmic.

d) Inhabilitació definitiva per a cursar estudis al centre en el qual es va cometre la falta. Article 38 ♦ En el cas d'aplicar les sancions previstes als apartats e) i f) de l'article anterior a un alumne en edat d'escolaritat obligatòria, l'Administració educativa proporcionarà l'alumne sancionat una plaça escolar en un altre centre docent per tal de garantir el seu dret a l'escolaritat. Quant s'imposin les sancions previstes als apartats d), e) i f) de l'article anterior, el consell escolar del centre, a petició de l'alumne podrà aixecar la sanció o acordar la readmissió de l'alumne, prèvia constatació d'un canvi positiu en la seva actitud. Article 39 ♦ Les conductes que espessireu a l'article 36 només podran ser objecte de sanció amb la prèvia instrucció d'un expedient en els termes previstos en aquest capítol. Qualsevol fet que pugui ser constitutiu de delicte o falta penal es comunicarà pel director descentri al ministeri fiscal i a la delegació territorial d'Ensenyament corresponent. Això no és obstacle perquè continuï la tramitació de l'expedient fins a la seva resolució i imposició de la sanció, si escau. Article 40 ♦ Correspondrà al consell escolar del centre imposar les sancions per a les conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre, qualificades com a falta en aquest capítol 3. Article 41 ♦ El director del centre és la persona competent per iniciar l'expedient per pròpia iniciativa o a proposta de qualsevol membre de la comunitat educativa. La iniciació de l'expedient s'haurà d'acordar en el termini més breu possible, en qualsevol cas no superior a 10 dies, de del coneixement dels fets. Article 47 ♦ Els alumnes que intencionadament o per negligència causin danys a les instal·lacions dels centres docents o al seu material o el sostreguin estan obligats a reparar el dany o a restituir el que hagin sostret. En tot cas, la responsabilitat civil correspon als pares o representants legals dels alumnes en els termes previstos a la legislació vigent. Article 48 ♦ Les infraccions tipificades al capítol 3 del títol 3 del present Decret prescriuran pel transcurs d'un termini de tres mesos comptats a partir de la seva comissió. Les sancions prescriuran en el termini de tres mesos de la seva imposició. Article 49 ♦ En cas d'error demostrat en la imposició de mesures correctores o de sancions, el centre farà pública la rectificació oportuna. Decret 119/2002, de 27 de setembre (BOIB del 5 d'octubre), pel qual s'aprova el Reglament orgànic de les escoles d'educació infantil, dels col·legis d'educació primària, i dels col·legis d'educació infantil i primària de les Illes Balears, regula aspectes essencials de l'organització i el funcionament d'aquests centres docents.

Designació i funcionament dels tutors 1. La designació dels tutors es farà d'acord amb l'establert a l'article 41 del Reglament orgànic de les escoles i dels col·legis, i les seves funcions són les recollides a l'article 42 de l’esmenta’t Reglament.* 2. El tutor d'un grup realitzarà amb els professors que hi intervenen, amb caràcter general, una reunió mensual, a més de les sessions d'avaluació. 3. Durant el curs es farà, almenys, una reunió amb el conjunt de pares i mares, i una altra d'individual amb cada una de les famílies. 4. A l'horari del professor tutor, s'hi ha d'incloure una hora lectiva setmanal amb el grup classe i una de complementària per a l'atenció dels pares i les mares. Aquestes hores de tutoria es consignaran als horaris individuals dels professors tutors i comunicarà als pares, les mares i els alumnes, al començament del curs, l'hora en què poden ser atesos. 5. D'acord amb l'establert a l'article 23.f) del Reglament orgànic de les escoles i dels col·legis, el claustre de professors ha de fer propostes sobre el pla d'acció tutorial i la coordinació de les funcions referides a l'orientació i la tutoria. El responsable de l’orientació al centre donarà suport a la tasca dels tutors d'acord amb el pla d'acció tutorial i amb el que, en el seu cas, acordi el claustre de professors, comptant amb la col·laboració dels coordinadors de cicle, i tot això sota la direcció del cap d'estudis o del 6. 7. director, si fa al cas.
............................................................... *

CAPÍTOL II

Tutors Article 41. Tutoria i designació dels tutors
• •

La tutoria i l’orientació dels alumnes forma part de la funció docent. En les escoles públiques d’educació infantil, en els col·legis públics d’educació primària i en els col·legis públics d’educació infantil i primària, cada grup d’alumnes comptarà amb un mestre tutor. El tutor serà designat pel director/a del centre. La designació es farà a proposta del/ de la cap d’estudis, oït l'equip de cicle, qui s’encarregarà de la coordinació dels tutors, i mantindrà amb ells les reunions periòdiques necessàries. Si al centre no hi ha cap d’estudis, els tutors seran designats pel director sense necessitat de proposta prèvia. Es procurarà que el tutor sigui el mateix al llarg del cicle i serà designat entre el professorat que imparteix docència a tot el grup i, preferentment, entre els mestres que tinguin major nombre d'hores de docència al grup.

• •

Article 42. Funcions dels tutors 1. Els professors tutors exerciran les funcions següents: a) Participar en el desenvolupament del pla d’acció tutorial i del d’orientació educativa, sota la coordinació del cap d’estudis, i col·laborar amb els serveis d’orientació educativa en el desenvolupament dels esmentats plans.

b) Proporcionar a l’inici de curs, a l’alumnat, als pares i les mares, o als tutors legals, informació documental o, en el seu defecte, indicar on poden consultar tot el que sigui referent a calendari escolar, horaris, hores de tutoria, activitats i serveis complementaris i extraescolars previstos, programes escolars, criteris d’avaluació del grup i normes de convivència. c) Conèixer les característiques personals de cada alumne a través de l’anàlisi del seu expedient personal i d’altres instruments vàlids per aconseguir aquest coneixement, com també els aspectes de la situació familiar i escolar que repercuteixen en el rendiment acadèmic de l’alumne. d) Orientar i assessorar l’alumnat sobre la seva evolució escolar. e) Conèixer els interessos dels alumnes, facilitar-los la integració en el seu grup i en el conjunt de la vida escolar, i fomentar-hi el desenvolupament d’actituds participatives. f) Efectuar un seguiment global dels processos d’ensenyament i aprenentatge de l’alumnat per detectar dificultats i necessitats especials, amb l’objecte de cercar les respostes educatives adequades, com ara la corresponent adequació personal del currículum, i sol·licitar, si escau, els assessoraments i suports oportuns. g) Coordinar el procés d’avaluació contínua i formativa, i consensuar amb l’equip de cicle les decisions de promoció o no promoció a l'etapa o cicle següent, tenint en compte els informes de tots els professors del grup d’alumnes, amb audiència prèvia dels pares, les mares o tutors legals en el cas que la decisió sigui de no promocionar. h) Atendre i vigilar l’alumnat en els períodes d’esplai com també en altres activitats no lectives previstes com a tals en la programació didàctica o, si escau, en la programació d’aula, juntament amb la resta del professorat i sota les indicacions del cap d’estudis o del director, si fa al cas. i) Assumir la responsabilitat que la documentació acadèmica individual dels alumnes al seu càrrec estigui al dia. j) Coordinar amb els altres professors del grup les actuacions encaminades a salvaguardar la coherència de la programació i de la pràctica docent amb el projecte curricular i amb la programació general anual del centre. k) Coordinar el procés d’elaboració de l’adaptació curricular, amb la participació del professorat de suport i dels membres de l'equip d’orientació educativa i psicopedagògica. l) Informar els pares, les mares o els tutors legals, almenys tres vegades a l’any, els professors i els alumnes el grup de tot allò que els concerneixi en relació amb les activitats docents i el rendiment acadèmic, controlar l'assistència de l’alumnat i realitzar les actuacions que disposa la normativa vigent pel que fa a l'absentisme, com també mantenir-hi les reunions que es considerin oportunes. m) Facilitar la cooperació educativa entre el professorat, els pares, les mares o els tutors legals dels alumnes. n) Altres que li puguin ser encomanades pel director del centre o atribuï des per la Conselleria d'Educació i Cultura. 2. El cap d'estudis coordinarà el treball dels tutors i mantindrà les reunions periòdiques necessàries per al bon funcionament de l'acció tutorial.