Está en la página 1de 22

C.P.

Can Misses Projecte Educatiu

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE INDEX
A. PRINCIPIS D’IDENTITAT B. OBJECTIUS DE CENTRE 1. AMBIT PEDAGÓGIC:ORIENTACIONS PER L'ELABORACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE CIJRRICULAR DE CENTRE 1.1. Objectius relatius a l’opció pedagògica 1.2. Objectius relatius als continguts d’ensenyança 1.2.1. En relació amb actituds, valors i normes 1.2.2. E n relació amb fets, conceptes i principis 1.2.3. En relació amb els procediments 1.3. Objectius relatius ales funcions del professorat a l’àmbit pedagògic a) En el Currículum del Centre b) Dins de l’aula c) Respecte dels continguts d) Respecte a les estratègies didàctiques e) Respecte a l’avaluació f) Mesures especifiques d'atenció a la diversitat f.1 . Mesures per facilitar la integració de l’alumne al seu grup i per facilitar la compensació educativa dels alumnes que el necessiten f.2. Mesures per a realitzar Adaptacions Curriculars Significatives (ACIs) f.3. Adaptacions d’accés al currículum, físiques o metodològiques f.4. Adaptacions més o menys significatives g) Mesures per a l’atenció tutorial a la diversitat l.4.Objectius relatius a la formació permanent del professorat, pares i mares

2

C.P. Can Misses Projecte Educatiu

INTRODUCCIÓ
Aquest document, i la labor educativa que orienta, és un instrument encaminat a afavorir el desenvolupament dels nostres alumnes com persones lliures, creatives i capaços de participar en la realitat social de una manera responsable i solidaria. Es un document obert que possibilita la participació de tots els membres de la nostra Comunitat Educativa en la definició dels seus fines i en l’organització dels medis per aconseguir-los. Ha estat elaborat pel professorat del C.P. Can Misses de Eivissa mitjançant el desenvolupament d’un Projecte de Formació en Centres durant els cursos 94-95 i 95-96 i revisat en el 02-03 per l’equip docent que desenvolupa el Projecte de innovació curricular per una Educació Intercultural Contem en la seva elaboració amb l’estudi sociològic realitzat pel Doctor Bernat Joan i Marí, a partir d’una enquesta realitzada pel Centro, com punt de partida; amb l’assessoria de D. Joaquín Gairín Sallán, Doctor en Pedagogia i Director del Departament de Pedagogia Aplicada de la Universitat de Barcelona i amb la col·laboració de D. Vicente J. Torres Mora, Director del CPR d’Eivissa i Formentera y de D. Ernest Prats García, coordinador del Projecte de Formació en l’esmentat CPR. La coordinació del Projecte en el Centre ha estat realitzada conjuntament por D. Pedro Mª Asensio Fernández i Dª Mª del Pilar Cuesta Guadalajara

3

C.P. Can Misses Projecte Educatiu

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE
A. PRINCIPIS D’IDENTITAT
I. La feina d’aquest Centre es focalitza cap a una educació integral mitjançant el desenvolupament del judici moral i ètic, de tal manera que possibiliti en els alumnes i les alumnes, qualsevol que sigui la seva procedència, la consolidació del respecte mutu, la comprensió recíproca, la solidaritat, la cooperació i la integració col·lectiva, la discussió objectiva dels conflictes, l'adopció d'actituds de diàleg, els capaciti per a situar-se en el punt de vista dels altres i desenvolupi en ells una conducta coherent amb els principis de la interculturalitat (respecte a la dignitat de tota persona i al dret de viure els seus valors culturals) dins i fora de l'escola. II. L’acció educativa està encaminada a la formació de La identitat personal del alumnat, mitjançant el desenvolupament de les capacitats cognitives, socials, motores, creatives i d'apreciació i gust per la bellesa com a mitjà de formació de la personalitat de l'alumnat, dotant-los per això dels coneixements, habilitats i actituds necessaris per a configurar una imatge gratificant de sí mateix i dels altres i que els permetin continuar el seu aprenentatge amb èxit en posteriors etapes educatives, tant en aspectes humanístics com tècnics. III. El nostre Centre és manifesta respectuós amb la identitat cultural de l'alumnat. Partim de les característiques de l'alumne i de l'alumna i de la interacció entre aquestes i les condicions del context educatiu, promovent la realització d'experiències enriquidores i favorables del procés de socialització, a fi de prevenir i evitar les actituds de rebuig i intolerància i relacions discriminatòries. IV. Entenem la coeducació com a mitjà d'eliminar la discriminació i els rols androcèntrics establerts en la societat. El nostre Centre promou una educació equilibrada que compensi els dèficits que es presentin en funció del sexe, no discriminant ni a nins ni a nines, per aconseguir que es desenvolupin en el marc d’igualtat. V. Sigui qual sigui la seva procedència, pretenem formar als nostres alumnes i les nostres alumnes informant-los de les qüestions ambientals, per assolir que siguin individus competents i responsables, desitjant intervenir, de forma individual i col·lectiva, per assolir i /o mantenir un equilibri entre la qualitat de vida i la qualitat del medi ambient. Entenem l’Educació Ambiental com a un marc d’una educació planetària i multicultural ,que considera el desenvolupament dels pobles.

4

C.P. Can Misses Projecte Educatiu VI. Com escola promotora de salut tractem d’aconseguir que la nostra població escolar, i en el futur els ciutadans, desitgin estar sans, sàpiguen com copsar i mantenir la salut desenvolupant hàbits saludables i valoren la seva importància para el benestar i la dignitat de les persones, tant de forma individual com col·lectiva VII. El Projecte de Normalització Lingüística del nostre Centre anirà encaminat a assegurar que els alumnes i les alumnes dominin i valori com un enriquiment personal el coneixement per igual de les dues llengües pròpies de les Illes Balears , català i castellà, al finalitzar l’Educació Primària. VIII. La nostra escola es manifesta respectuosa amb totes les creences. Vol ser ideològicament pluralista, evitant accions de propaganda política, religiosa o consumista

5

C.P. Can Misses Projecte Educatiu

B. OBJECTIUS DE CENTRE 1. AMBIT PEDAGÒGIC: ORIENTACIONS PER L’ELABORACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE 1.1.Objectius relatius a l’opció metodològica
1. Induir el desenvolupament del judici moral en els/les nostres alumnes seguint una metodologia basada en la teoria del desenvolupament del pensament moral la qual admetre una clara diferenciació entre les normes socials i moralitat facilitant la comprensió del desenvolupament moral de nins i nines 2. D’acord amb el model de persona que pretenem, la nostra primera preocupació metodològica consisteix en educar en valors sense imposar una ideologia que coarti l’esperit de llibertat i crítica en els nostres alumnes i en les nostres alumnes. 3. Desenvolupar les matèries mitjançant un enfocament globalitzador, partint de nuclis de interès consensuats pels alumnes, organitzant els continguts al voltant als grans temes transversals, de manera que permetin abordar els problemes, les situacions i els esdeveniments dins d’un context i en la seva globalitat. 4. Afavorir els processos de presa de decisions per a què els alumnes i les alumnes 9+formin la seva pròpia escala de valors evitant considerar negatiu o positiu qualsevol d’ells a priori i proposant aquells que suposin. Considerar com a criteri de correcció la coherència entre els valors assumits per cada persona i l’adequació de l'acció amb el valor manifestat. 5. Descobrir, conèixer i controlar progressivament el seu propi cos, formant-se una imatge positiva de sí mateix que li ajudi a integrar-se en la societat, començant per l'escola, comportant-se d’una manera solidària i rebutjant qualsevol tipus de discriminació. 6. Estimular la capacitat de crear i inventar donant solucions inèdites i originals als problemes, utilitzant els continguts no com un fi en sí mateixos, sinó com a base per a desenvolupar a partir d’ells les potencialitats de l'alumnat. 7. Aquestes recomanacions per als docents tenen com a propòsit assegurar la correcta compressió dels nous continguts per part de l'alumnat, és a dir, aconseguir una adequada integració dels nous coneixements en l'estructura cognoscitiva prèvia del subjecte, facilitant la construcció d'aprenentatges significatius mitjançant formes actives d'aprenentatge per recepció i promovent una comprensió precisa i integrada dels nous coneixements. 6

C.P. Can Misses Projecte Educatiu Per això es proposa orientativament, com a desitjable per aconseguir una major coordinació metodològica en el disseny del Projecte Curricular del Centre i en el de les activitats curriculars, la següent seqüència: 1r. Partir del nivell de desenvolupament cognitiu de l'alumnat i dels seus coneixements previs per poder ajustar la resposta educativa. 2n. Presentar les idees bàsiques unificadores de cada àrea abans de la presentació dels conceptes més perifèrics. 3r. Utilitzar definicions clares o precises i l’explicitació de les semblances i deferències entre conceptes relacionats. 4t. Induir a les alumnes i als alumnes, com a criteri de comprensió adequada, a la reformulació dels nous coneixements en les seves pròpies paraules. 5è. Assegurar la relació de les activitats d'ensenyança i aprenentatge amb la vida real de l'alumnat partint, sempre que sigui possible, de les experiències que posseeix. 6è. Tenir cura de la interacció entre l’alumnat i el professorat com a factor essencial per a què es produeixi la construcció d'aprenentatges significatius l'adquisició de continguts de component cultural i social. 7è. Tenir en compte les peculiaritats de cada grup i els ritmes d'aprenentatge de cada nin o nina concrets per adoptar els mètodes i els recursos a les diferents situacions, i anar comprovant en quina mesura es van incorporant els aprenentatges realitzats mitjançant l'aplicació a noves propostes de treball i a situacions de la vida quotidiana. 8è. Proporcionar contínuament informació a l'alumne/a sobre el moment del procés d'aprenentatge on es troba, clarificant els objectius per aconseguir fent-li prendre consciència de les seves possibilitats i de les dificultats per superar, i propiciar la construcció d'estratègies d'aprenentatge motivadores i significatives. 9è. Impulsar les relacions entre iguals proporcionant pautes que permetin la confrontació i modificació de punts de vista, la coordinació d'interessos, la presa de decisions col·lectives, l'ajuda mútua i la superació dels conflictes mitjançant el diàleg i la cooperació. 10è. Dissenyar activitats a l'àmbit del cicle i de l'etapa per aconseguir la plena adquisició i consolidació de continguts tenint en compte que molts d´ells no s'adquireixen únicament a través de les activitats desenvolupades en el context de l'aula

7

C.P. Can Misses Projecte Educatiu

8. Potenciar ,especialment des de l'acció tutorial i des del tractament de cada àrea curricular, un règim de coeducació en el que no es produeixi cap tipus de discriminació per raó de sexe, raça, o creences. 9. Seleccionar llibres i materials didàctics lliures d'aquests estereotips i adequar els existents .Establir mesures i propostes que permetin que els distints grups d'edat i sexe ocupin i gaudeixin dels espais igualment. 10. Considerar la influència que el medi exerceix sobre les persones. L'adequació de l'espai escolar a les necessitats de qui viuen i conviuen en ell és imprescindible per a una coherència amb els principis de l’Educació Ambiental. Un entorn acollidor, estimulant i alegre és el marc per a una convivència agradable d'adults, nins i joves i la base per iniciar relacions positives i enriquidores amb el medi. 11. Treballar en equip per a què les iniciatives de professors i professores no queden aïllades sinó que enriqueixin la acció educativa, garantint la seva adequació al projecte Educatiu. 12. Plantejar activitats variades que garanteixin tant els aprenentatges de conceptes sobre la problemàtica intercultural , com procediments, valores, actituds i normes (exercicis de simulació, jocs, dramatitzacions, participació ciutadana, etc.) 13. Desenvolupar actituds positives sobre l'ús de les llengües propiciant la utilització de la llengua vehicular del Centre. 14. Integrar a l'alumnat de diferents cultures en la eivissenca mantenint i valorant la seva pròpia.

8

C.P. Can Misses Projecte Educatiu

1.2.Objectius relatius als continguts d'ensenyança
1.2.1. En relació amb actituds, valors i normes: 1. Orientar i ajudar a nins i nines en l'aprenentatge de la convivència i de la solidaritat, sense dogmatismes ni imposicions arbitràries i a que adoptin una actitud crítica respecte a tot allò que els envolta, manifestant al mateix temps actituds de respecte cap a les diferents formes de pensar i de concebre el món. 2. Desenvolupar la sensibilitat y l'actitud crítica per afrontar els estereotips i prejudicis de tot tipus, valorant el diàleg com a un instrument privilegiat per a solucionar els problemes de convivència i proporcionar els recursos necessaris per al domini progressiu de les regles de funcionament de la comunicació. 3. Educar als/les alumnes en un ambient respectuós cap a les diferents creences i sistemes de valors. 4. Valorar els treballs dels alumnes i de les alumnes per a contribuir al desenvolupament d'actituds de respecte i valoració per les pròpies obres i de les dels altres. 5. Tenir cura especialment que en les seves intervencions amb l'alumnat, el professorat permeti expressar-se amb independència a nins i nines, induint a les aportacions creatives. 6. Buscar la participació de tots /totes en activitats creatives i lúdiques, atenent als diversos grups en funció de les seves necessitats. 7. Potenciar la coeducació para no hi hagi cap tipus de discriminació per raó de sexe. 8. Orientar i ajudar a nins i nines a que adoptin una actitud crítica i de respecte cap al medi en el que es desenvolupen. 9. Desenvolupar la seva capacitat de gaudiment de l'entorn, fent això compatible amb la conservació i millora del mateix. 10. Fomentar actituds de respecte i de valoració en front a la diversitat cultural, fent explícites les diferents identitats culturals presents en el centre com reflex de la societat actual. 11. Fomentar l'estima i el respecte per la cultura i la llengua pròpies de la nostra Comunitat Autònoma.

9

C.P. Can Misses Projecte Educatiu 12. Afavorir la planificació i la realització de petites investigacions per estudiar diferents aspectes que contribueixin a desenvolupar les capacitats presents en aquest objectiu, com per exemple, "¿Per què vénen persones d'altres llocs al nostre país?", "Valoració de la família en altres cultures", etc.

1.2.2. En relació amb fets , conceptes i principis: 1. Informar als alumnes sobre les principals corrents històriques i artístiques i de valors. 2. Ajudar a l'alumnat al coneixement i acceptació del propi cos i a la no discriminació de l'altre/a per les seves diferències, proporcionant-les informació sobre les diferències sexuals i els rols socials que desenvolupen. 3. Afavorir als alumnes en particular i en general a tots els membres de la Comunitat Escolar a què adquireixin un coneixement, el més ampli possible, del seu entorn específic i dels seus problemes: aula, escola, família, barri, ciutat. 4. Vetllar perquè les dues llengües, castellana i catalana, siguin adquirides per igual tant a nivell oral com escrit al finalitzar l’Educació Primària. 5. Considerar en la selecció de continguts que els principals canvis i problemes socials • La fam i la misèria de la majoria i l’empobriment dels més pobres. • L'aglomeració en les grans urbs i el desequilibri demogràfic • La contaminació creixent. La desertització i el problema de l'ozó. • L'extinció de les espècies. • L'armamentisme • Una deterioració global sense precedents

10

C.P. Can Misses Projecte Educatiu

1.2.3. En relació amb els procediments: 1. Proporcionar instruments i tècniques per ajudar als alumnes a formar el seu judici crític i per realitzar treballs de grups encaminats a desenvolupar projectes sobre creacions artístiques, literàries i científic- tecnològiques propiciant i l’obertura a formes de pensar diferents. 2. Afavorir el treball cooperatiu en equip i al descobriment de les característiques i possibilitats estètiques de l’ entorn, analitzant obres literàries o científiques i artístiques, mitjans de comunicació, informació i publicitat per al consum. 3. Promoure la participació d'alumnes en l'elaboració d'obres pictòriques i escultòriques, en representacions teatrals, musicals, de dansa i balls folklòrics de les diverses cultures que conviuen en el nostre centre. 4. Desenvolupar els continguts socials a partir de activitats culturals. 5. Tenir cura que a cada cicle els alumnes i les alumnes dominin les tècniques instrumentals i de treball adequades al seu nivell de desenvolupament. 6. Proporcionar als alumnes, com a individus i com a grup social, les competències necessàries per a identificar i resoldre els problemes de l'entorn. 7. Identificar i resoldre problemes o qüestions del medi proper mitjançant estratègies de: • Implicació personal en la recerca de solucions • Experimentació de formes d'aprenentatge, obrint processos de reflexióacció- reflexió, que duguin a la construcció de conceptes i al desenvolupament de valoracions personals. • Evitar el quedar-se en l'observació i anàlisi del medi" des de fora", buscant arribar a la implicació personal i a l'exercici de l'acció i utilització de recursos i solidaritat 8. Desenvolupar estratègies i recursos per que els alumnes adquireixin les competències lingüístiques necessàries per assolir els objectius curriculars i de socialització propis del seu cicle i nivell

11

C.P. Can Misses Projecte Educatiu

VIII.3. Objectius relatius a les funcions del professorat a l'àmbit pedagògic:
1.3.1. Atendre a la diversitat planificant actuacions des de distints àmbits: a) En el Currículum del Centre: • Oferir un currículum flexible i obert que permeti planificar el procés de ensenyança aprenentatge a partir de la diversitat de l'alumnat :grau de desenvolupament de capacitats, motivacions i interessos. Tenir present l'equilibri curricular definint objectius en termes de capacitats (cognoscitives, relació interpersonal, motrius,...) observables a través de diferents comportaments. Incloure en totes les àrees els continguts referits a conceptes, procediments i actituds i plantejar-los segons la seva funcionalitat i significativitat per a l'alumnat. Adaptar el currículum del centre a les diferències individuals de l'alumnat, per això s'ha de tenir en compte la planificació i organització de l'espai de l’aula: globalització dels continguts, diagnòstic de les capacitats a reforçar i consideració de contexts més funcionals. Desenvolupar estratègies de coordinació de l'equip docent per a la intervenció del professorat de recolzament, organització de grups de reforç i agrupaments flexibles. Promoure activitats de discussió i reflexió de grup, previsió de recolzaments i elaboració d'ACIs i potenciar l'assessorament psicopedagògic des d’un marc sistèmic de col·laboració.

• •

b) Dins de l'aula: • Reflectir en les programacions d'aula, elaborades coordinadament per l'equip de professors de cada cicle, les estratègies i recursos que permetin atendre a la diversitat de l'alumnat. Es convenient considerar, per a una atenció a la diversitat coordinada, els següents aspectes:

b.1. Respecte dels continguts: • Determinar clarament els continguts nuclears o fonamentals del currículum, aquells que resulten imprescindibles per als aprenentatges posteriors o que contribueixin al desenvolupament de les capacitats generals: comprensió, expressió, resolució de problemes, recerca i selecció de la informació.

12

C.P. Can Misses Projecte Educatiu • La selecció dels continguts va acompanyada d’una reflexió sobre el grau de dificultat exigible, per preveure problemes d'aprenentatge.

b.2. Respecte a les estratègies didàctiques: • • • • Seleccionar conjunts d'estratègies lligades tant al mètode d’ensenyança com a l'organització interna del grup. .Dissenyar activitats d'aprenentatge variades, amb distintes vies d'accés als continguts i que presenten distints graus de dificultat i diferents nivells d'exigència. .Procurar materials didàctics diversos per a respondre a diversos graus o ritmes d'aprenentatge. Utilitzar distintes formes d'agrupament d'alumnat lligades a una organització flexible de l'espai i el temps. Combinar el treball individual amb el de petits grups y amb el grup- classe. Organitzar agrupaments flexibles intercicles quan l'alumnat necessita un recolzament específic. Afavorir l'establiment d’una interacció fluida professor- alumne que permeti revisar i ajustar l'acció educativa.

b.3. Respecte a l'avaluació: • Tenir present que la seva finalitat consisteix en retroalimentar el conjunt de les activitats del professorat i de l'alumnat. S'avalua per a seguir planificant l'ensenyança: Realitzar una avaluació inicial per a detectar els coneixements previs de l'alumnat i indicar el punt de la intervenció del professorat. Considerar que l'avaluació ha de ser personalitzada, continua i integradora per a facilitar l'atenció a la diversitat. Les capacitats es reflectint en distints graus de desenvolupament i aprenentatge, per la qual cosa l’alumnat pugui arribar a un nivell adequat en termes globals. Utilitzar procediments d'avaluació senzills i àgils abans de començar un procés d'aprenentatge per a conèixer el punt de partida de cada alumne/a (coneixements previs, estils d'aprenentatge, actituds,...). Tenir en compte en el disseny de les activitats d’avaluació les diferents habilitats que s'hagin de treballar a l'aula i el distint grau de dificultat d'aquestes. 13

• • •

C.P. Can Misses Projecte Educatiu • Interpretar criteris d'avaluació per aproximar-los als objectius didàctics previstos i als continguts essencials seleccionats.

d) Mesures específiques d'atenció a la diversitat: Si aquestes mesures ordinàries no fossin suficients per a determinats alumnes, s'adoptaran altres complementàries de caràcter específic. d.1. Mesures per facilitar la integració del alumne al seu grup i per facilitar la compensació educativa dels alumnes que el necessiten • • • Estratègies desenvolupades en el Pla d’acolliment que contemplin les necessitats lingüístiques i socials de l’alumnat de nova incorporació. Activitats programades en el Pla d’Acció Tutorial que facilitin la socialització dels noves alumnes. El Pla d’Orientació Educativa ha de recollir mesures per intentar satisfer les necessitats tant de l’aspecte escolar com personal i professional/vocacional de l’alumne..

d.2. Mesures per a realitzar Adaptacions Curriculars Significatives(ACIs) • • • • Modificar continguts d’una o més àrees. Realitzar modificacions metodològiques. Adaptar criteris d'avaluació. Considerar el tipus d'ACI que pertany en cada cas: 1. 1. Adaptacions d'accés al currículum, físiques o metodològiques, per a crear les condicions necessàries que permetin a determinats alumnes amb dificultats l'accés als aprenentatges establerts en el currículum. 2. Adaptacions més o menys significatives en la presa de decisions compartides en una estreta relació amb la resta de les mesures previstes i que afecten al PCC i a les programacions i intervencions en les actuacions educatives en l'aula.

14

C.P. Can Misses Projecte Educatiu

e) Mesures per a l'atenció tutorial a la diversitat: • Desenvolupar aspectes formatius en tots els alumnes i les alumnes proporcionant-les una orientació escolar i professional al llarg de la seva escolarització, en una feina coordinada entre els tutors, especialistes en l'atenció a alumnes amb necessitats educatives especials del Centre i amb l'Equip d'Orientació que intervé en el mateix i com quedarà recollit en el PAT i en el Projecte d’Orientació del Centre. Dissenyar i desenvolupar seqüències de programació que possibiliten la formació de la identitat personal del alumne, millori la seva autoestima i integració, sigui qual sigui la seva cultura i procedència Desenvolupar aspectes formatius que no transmetin patrons culturals diferenciats per a ambdós sexes. S'actuarà cap a l'auto correcció i la correcció del sexisme a través de l'observació i reflexió en la tasca educativa del Centre. Promoure hàbits i desenvolupar capacitats en els seus alumnes per que valoren la importància de mantenir-se sans. Utilitzar una metodologia adequada per aconseguir , segon les característiques de l’alumnat i els recursos disponibles, els objectius cognitius i afectius que les permetran transferir els seus coneixements, actituds i habilitats cognitives relacionats amb l’ecologia, els problemes del desenvolupament dels pobles i la salut, a altres situacions dins i fora de l’aula. Informar als pares de la possibilitat existent en el Centre d'escollir per a la seva filla o fill una formació religiosa o un estudi assistit.

• •

15

C.P. Can Misses Projecte Educatiu

1.4.Objectius relatius a la formació permanent del professorat i pares i mares.
a) Facilitar la participació del professorat en activitats de formació permanent valorant el beneficio que suposen per el conjunt de la Comunitat Escolar. b) Afavorir la formació del professorat en les Noves Tecnologies per la seva aplicació a la pràctica docent c) Analitzar periòdicament el treball professional mitjançant la reflexió en comú sobre la pràctica docent. d) Realitzar un anàlisis sistemàtic del treball docent en relació al llenguatge, verbal i no verbal, utilitzat amb l’alumnat, així com d’altres estratègies d’ús del llenguatge per eliminar del mateix els estereotips discriminadors de qualsevol índole. e) Difondre entre les famílies la informació necessària per que podin accedir a cursos de formació. f) Facilitar a les famílies, a través de Consell Escolar del Centre i Associacions de Pares i Mares, els recursos necessaris per desenvolupar iniciatives culturals i acadèmiques. g) Afavorir la realització de cursos, seminaris i tallers de formació per les famílies que enriqueixin la col·laboració de les mateixes amb el Claustre en el processo educatiu dels seus fills i filles. h) Promoure la participació de les famílies i dels seus representants en els òrgans de gestió del Centre. i) Establir vies de comunicació flexibles entre les famílies i el professorat que afavoreixin l’actuació conjunta en iniciatives acadèmiques, culturals, esportives o lúdiques.

16

C.P. Can Misses Projecte Educatiu

2.ÀMBIT INSTITUCIONAL 2.1.Objectius propis de aquest àmbit
a) Possibilitar la formació d’una Comissió Intercultural dins del Consell Escolar del Centre que faciliti la integració de tots i cada ú dels membres de la Comunitat Escolar. b) Desenvolupar el Projecte Lingüístic del Centre en els terminis que es recullin en el mateix, afavorint els processos de normalització lingüística que comporta, en consonància amb les disposicions legals. c) Coordinar des de la Comissió de Normalització Lingüística del Centre, en col·laboració amb la Comissió de Coordinació Pedagògica, la labor de garantir la coherència i adequació en la progressió de l’aprenentatge de les llengües curriculars en el pas d’un Cicle al següent i d’una etapa a l’altre. d) Participar en activitats culturals i educatives propostes per altres institucions, sempre que siguin coherents amb el nostre Projecte Educatiu, Projecte Curricular i Programació Anual. e) Organitzar els espais compartits i les aules específiques per optimitzar qualitativament el desenvolupament curricular. f) Considerar l’adquisició de recursos didàctics que el Claustre valori com necessaris per el desenvolupament del currículum en l’elaboració dels pressuposts anuals. g) Incorporar els nous avances tecnològics a l’acció docent h) Procurar que els materials curriculars que el Centro assumeixi no contenen elements discriminatoris per raons de sexe, creences, llengua, etc. i que consideren la integració com una necessitat per la convivència. i) Potenciar a través de la nostra tasca educativa la implicació de mares i pares en la elecció de joguines, videojocs i materials didàctics no diferenciats per raons sexistes i que no continguin violència o agressivitat com valores.

17

C.P. Can Misses Projecte Educatiu

3.ÀMBIT ADMINISTRATIU 3.1.Objectius relatius a l'organització i govern interns
a) Potenciar i perfeccionar els procediments d'informació entre el professorat com a base per a generar actituds de confiança i col·laboració. b) Aconseguir que tots els membres de la Comunitat Escolar participin en el control i gestió del mateix de forma adequada a les seves capacitats i competències. c) Fomentar la participació i col·laboració dels professors/res pares i mares i alumnes en activitats relacionades amb la solidaritat, la cultura, la ciència, la conservació del medi ambient i la salut d) Disposar de documentació interna del centre bilingüe i recollir aquesta directriu en el Projecte Lingüístic de Centre. e) Protegir a l'alumnat de qualsevol tipus de propaganda agressiva(religiosa, política, comercial,...) f) Es formaren comissions delegades del Consell Escolar , Claustre, Comissió de Coordinació Pedagògica i Comissió Econòmica necessàries per agilitar la resposta a las necessitats derivades de la dinàmica del Centro. g) L’elecció, funcionament i funcions concretes de les comissions de Normalització Lingüística, Recursos i Convivència i Interculturalitat queden degudament regulats en el RRI.

3.2.Objectius relatius a les funcions i procediments de les unitats de recolzament a la gestió
a) Executar una gestió econòmica clara i transparent donant-li a la Comissió Econòmica el paper que li correspon especificant el seu funcionament i el de la Comissió de Recursos que s'estableix per a afavorir-lo en el RRI. b) Impulsar als òrgans de gestió del Centre a la utilització d’un llenguatge no discriminatori.

18

C.P. Can Misses Projecte Educatiu

3.3.Objectius relatius a la projecció externa de l'escola
a) Participar i col·laborar en activitats culturals, educatives i solidàries proposades per institucions governamentals i no governamentals, sempre que siguin coherents amb el Pla Anual del Centre i tinguin cabuda en ell. b) Col·laborar amb els Centres de Professors/res o altres institucions en l'elaboració i difusió de materials curriculars propis i participar en les activitats culturals que ho propicien. c) Conèixer i col·laborar amb aquelles organització i institucions que treballen en la millora del medi ambient i de la salut. d) Respectar i fer respectar qualsevol opció ideològica, política, o religiosa.

19

C.P. Can Misses Projecte Educatiu

4. ÀMBIT HUMÀ I DE SERVEIS 4.1.Ojectius relatius a les relacions interpersonals i la regulació de convivència
a) Reconèixer l'existència d’un "currículum ocult" i tractar de concretar-lo mitjançant l'acció docent ,prenent consciència de la importància del llenguatge implícit en la forma de produir-se les relacions i organització d'aula i centre i de la seva repercussió en la formació d'actituds i valors en els alumnes. b) Aconseguir unes relacions interpersonals satisfactòries entre els professors que facin possible el treball i la implicació de tots en el desenvolupament del P.E.C. c) Crear una atmosfera oberta i permissiva, basada en la percepció de la justícia i comunitat que tenen els propis alumnes, amb normes discutides i acceptades per tots i recollides en el Reglament de Règim Intern. d) Afavorir l’intercanvi d'experiències amb nins i nines d’altre cultures. e) Respectar vestimentes sempre que no minven la dignitat de les persones. f) Donar a conèixer a la Comunitat Educativa la importància de la llengua dins i fora del col·legi, en relació amb el medi al que pertanyem. g) Respectar el dret a expressar-se en qualsevol de les dues llengües en les reunions oficials i debats d'aula amb l'alumnat animant i potenciant la utilització de la llengua vehicular del Centre. .

20

C.P. Can Misses Projecte Educatiu

ESTRUCTURA ORGANITZATIVA: ORGANIGRAMA

CONSELLERIA INSPECCIÓ AMYPA AJUNTAMENT CPR CONSELL GOVERN SINDICATOS SERVEIS

CONSELL

CLAUSTRE

EQUIP DIRECTIU SECRETARIA DIRECCIÓ PREFECTURA D’ESTUDIS

COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA

COMISSIÓ ECONÒMICA COMISSIÓ DE RECURSOS

COMISSIÓ DE COORDINACIÓ PEDAGÒGICA

COMISSIÓ INTERCULTURAL

COMISSIÓ LINGÜÍSTICA

EQUIP D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

COORDINADOR/A D’ETAPA E.I.

COORDINADOR/A DE PRIMER CICLE

COORDINADOR/A DE SEGON CICLE

COORDINADOR/A DE TERCER CICLE

TUTORS/ES PRIMER SEGON I TERCER CURSOS

TUTOR/ES PRIMER I SEGON CURSOS

TUTOR/ES TERCER I QUART CURSOS

TUTOR/ES CINQUÉ I SISÉ CURSOS

EQUIP DOCENT D’AULA

EQUIP DOCENTE D’AULA

EQUIP DOCENTE D’AULA

EQUIP DOCENT D’AULA

21

C.P. Can Misses Projecte Educatiu

El professorat que ha revisat aquest Projecte ha estat: Asensio Fernández, Pedro Mª Bueno González, Mª Teresa Cuesta Guadalajara, Mª Pilar (coordinadora del P. d’Educació Intercultural) Jordán Martínez, Juana Mª Moscardó García, Regina Palacios Aragón, Ana Isabel Ripoll Aguilar, Neus Velasco González, Rosa Mª L'equip directiu que ho presenta està format per: Direcció: Dª Rosamaría Velasco González Prefactura d'Estudis: Dª Mª Pilar Cuesta Guadalajara Secretaria: Dª Irene Ripoll Hazell

Eivissa, 24 de juny de 2003

Les modificacions fetes al document original han estat aprovades pel Consell Escolar el 29 d’abril de 2004

22