Está en la página 1de 47

PLA DE CONVIVÈNCIA

ESCOLAR

DEL C.P. CAN MISSES

Pla de Convivència

C.P. Can Misses

Eivissa, febrer de 2008 ÍNDEX 1. Introducció. A) Descripció. B) Diagnòstic. 2. Resolució de conflictes. A) Professorat – alumnat i viceversa. B) Entre l’alumnat. C) Entre el professorat. D) Família – centre. 3. Objectius i accions previstes. 4. Normes de Convivència. 5. Intervenció: A) Faltes lleus. Protocol d’intervenció. B) Faltes greus. Protocol d’intervenció. 6. Casos d’assetjament escolar i intimidació: A) Conductes. B) Senyals. C) Metodologia d’intervenció. 7. Mesures de prevenció i sensibilització. 8. Àmbit de promoció d’accions: A) Habilitats i competències Socials B) Tècniques de resolució de conflictes C) Proposta formativa 9. Comissió de convivència 10. Optimització de recursos ANNEX 1: Recull de normes extretes del ROF.

-2-

Pla de Convivència

C.P. Can Misses

1. INTRODUCCIÓ D’acord amb el decret 112/2006, del 29 de desembre, de qualitat de la convivència en els centres docents sostinguts amb fons públics de la comunitat autònoma de les Illes Balears, els centres han d’elaborar un pla de convivència, entès com el conjunt d’estratègies i pautes d’actuació adreçades a la comunitat educativa per fomentar la convivència escolar, facilitar la prevenció de conductes contràries a la convivència escolar i la resolució de situacions conflictives. Aquesta feina s’ha estructurat en diferents apartats que han quedat sintetitzats de la següent manera i que seguidament es desenvolupen: a) descripció. b) diagnòstic. Així mateix, i per no repetir normativa que ja existeix al centre, hem obviat de fer un recull dels drets i deures de tots els membres de la comunitat educativa, ja que aquesta està especificada al Reglament d’Organització i Funcionament (ROF). Malgrat això, hem afegit un annex perquè tothom pugui consultar dins d’aquest document dita normativa. a) DESCRIPCIÓ. L’escola està situada al barri de Can Misses, enfront de l’hospital del mateix nom. És una zona nova de la ciutat, que en l’actualitat està en expansió i on s’estan construint noves edificacions. La seua zona d’influència és molt ampla, raó per la qual ens arriba alumnat de tots els estrats socials i de diferents barris de la ciutat (veure mapa d’escolarització). Es un centre públic amb dues línies d’educació infantil i primària, exceptuant el segon i el sisè curs de primària, que s’organitzen en tres nivells. La comunitat educativa està formada per 151 alumnes d’infantil i 318 alumnes de primària. Un total de 469 alumnes i les seves famílies, dels quals hi ha 12 amb NEEs, 67 pertanyen a cultures estrangeres, 118 necessiten compensació educativa per causes tipificades i 59 han de rebre reforç educatiu. La plantilla està formada per 32 professors/es i una professora de religió. A més hi ha dos ATEs que tenen cura de l’alumnat amb NEE més greus. També comptem amb un bidell. Per a l’alumnat nouvingut, tenim un Pla d’Acolliment Lingüístic i Cultural (PALIC) i un programa d’integració, que ofereix a aquest alumnat una ajuda a l’hora de acollir l’arribada d’aquests infants. Oferim també al nostre alumnat diversos projectes específics d’enriquiment curricular, com anglès i psicomotricitat des de 3 anys i noves tecnologies en primària. Amb l’objectiu d’integrar la comunitat escolar en l’entorn de la societat, el nostre centre disposa d’una Biblioteca que està inclosa en la Xarxa de Biblioteques del Consell Insular. El Centre disposa d’una Associació de Mares i Pares d’Alumnes. L’AMYPA col·labora en la programació i realització d’activitats extraescolar, com la guarderia (de 8 a 9 hores) i en la gestió de la Biblioteca. Contribueix al

-3-

Pla de Convivència

C.P. Can Misses

sosteniment econòmic de les mateixes sol·licitant subvencions i ajudes a les institucions corresponents. La seva junta directiva es reuneix en el Centre per tractar temes i promoure activitats. Pel que fa a l’equip de suport, hem de dir que està format per: - Mestra d’Audició i Llenguatge. - Mestra de Pedagogia Terapèutica. - Mestra de Pedagogia Terapèutica itinerant. - Dos places de mestres d’Atenció a la diversitat en Primària. - Dos places de mestres de suport en Infantil. - Dues Auxiliats Tècniques Educatives. - Psicopedagoga de l’EOEP. - Serveis a la Comunitat de l’EOEP. - Cap d’Estudis. b) DIAGNÒSTIC En aquest apartat consten els diferents tipus de conflicte amb què es troba el centre segons els nivells. El fet de treballar en grup ha permès consensuar el que es considera conflicte i les possibles causes així com els recursos de què es disposa actualment i les intervencions que es realitzen. La llista no fa diferència entre nivells educatius, per la qual cosa el propi concepte de “conflicte” o la causa d’aquest conflicte té diverses interpretacions atenent a grups d’edat. S’ha considerat recomanable, però, esquematitzar els conflictes atenent als protagonistes implicats, per la qual cosa el quadre que s’ofereix s’estructura a partir de 4 grans eixos: Professorat -alumnat (i viceversa) entre alumnat entre professorat família -centre (i viceversa)

Una vegada delimitats els responsables del conflicte, s’han establert les situacions enteses com a conflicte més comunes als centres docents, identificant-ne les possibles causes. Aquesta classificació ha permès definir la situació actual d’una forma succinta, així com descriure les intervencions més comunes en aquests casos, especificant els recursos a què acudeixen actualment. Aquesta reflexió ha permès aprofundir en cadascun dels aspectes i, alhora, proposar solucions que s’ha materialitzat en altres apartats com les “propostes de formació”.

-4-

Pla de Convivència

C.P. Can Misses

2. RESOLUCIÓ DE CONFLICTES. a) PROFESSORAT-ALUMNAT I VICEVERSA.
Conflicte Manca de puntualitat i/o absentisme Causa Intervenció Recursos - Negligència per part de les - Aplicació de les normes de - Normes de convivència famílies. convivència del centre. del centre. - Manca d’implicació familiar. - Aplicació de les instruccions de - Reglament de règim - Desmotivació acadèmica. la Conselleria d’Educació i els intern. protocols d’actuació. - Protocols d’actuació de - Reglament de règim intern. la Conselleria - Mesures del professorat a cada d’Educació. cas individual. - Serveis socials. - Derivació als serveis socials. - Departament - Intervenció de l’equip de d’orientació. suport. No portar el material escolar, de - Negligència per part de les - Entrevista del tutor/a amb la - A.D forma sistemàtica famílies o del propi alumne família per detectar - Normes de convivència - Manca de recursos problemàtica de recursos del centre. econòmics. - Descoordinació entre - Serveis socials. - Derivació a serveis socials serveis socials i famílies alhora de subvencionar la - Facilitar el material des dels compra del material escolar propis centres. - Manca d’implicació per part de les famílies o del propi alumne

-5-

Pla de Convivència

C.P. Can Misses

Conflicte Falta de respecte de l’alumne cap al professor

Causa - Desconeixement de les normes de convivència. - Conducta transgressora de l’alumnat. - Manca d’assimilació i acceptació de les normes de convivència. - Conducta del propi professor que no sap transmetre als alumnes els límits en què s’han de relacionar.

Distorsió del funcionament de la classe

-

-

Intervenció - Aplicació de les normes de convivència. - Diàleg entre les parts implicades. - Intervenció del tutor. - Aplicació del ROF. - Cita amb les famílies. - Diàleg entre les parts implicades. - Intervenció de l’equip de suport, del representant de l’EOEP. - En casos de màxima gravetat, intervenció de la comissió permanent del Consell Escolar o del mateix Consell Escolar. Falta de motivació de - Diàleg entre les parts l’alumnat (per excés o per implicades. defecte) per continuar el - Intervenció del tutor. ritme de la classe. - Assemblea amb tots els Conducta exhibicionista per companys. part de l’alumne - Tutoria amb els pares. Elevada ràtio - Acordar certes rutines amb la Recursos educatius no família. adequats a les necessitats - Aplicació de les normes de dels alumnes convivència del centre. - Valoració de l’aplicació de mesures extraordinàries. - Treball diari amb l’AD. - Intervenció de l’EOEP - Sancions.

Recursos - Normes de convivència. - PAT. - ROF. - EOEP. - Pla d’acollida.

-

Equip docent. Normes de convivència del centre. Pla d’atenció a la diversitat. AD. EOEP. ROF.

-6-

Pla de Convivència

C.P. Can Misses

Conflicte No atendre les indicacions del professor

Agressions verbals i/o físiques

Causa Intervenció - Conducta exhibicionista per - Diàleg entre les parts part de l’alumne (inclou implicades. passotisme). - Intervenció del tutor, mediador - Diferència de criteris entre professor/alumne comunicació professor i alumne. d’aquest comportament a la - Manca de recursos per família. entendre les indicacions (lingüístics, culturals, etc.) - Conducta disruptiva i - Diàleg entre les parts transgressora de l’alumne. implicades. - Mala relació. - Pla d’intervenció amb la - Manca d’habilitats socials família. - Aplicació del Reglament de per part de l’alumne. - Desconeixement dels límits règim intern - Deixar créixer l’escala de - Protocols d’actuació de la manca de respecte de Conselleria d’Educació. - Intervenció de la prefectura l’alumne, par part del professorat. d’estudis. - No posar límits en el - Aplicació de les normes de moment adequat per part convivència del centre. del professor/a - Trastorn de la personalitat

Recursos - PAT. - Pla d’acollida. - ROF. - Equip de suport. - EOEP.

-

PAT. ROF. Normes de convivència. Pla d’acollida. Programes d’habilitats socials i resolució de conflictes.

-7-

Pla de Convivència

C.P. Can Misses

Conflicte Fumar al centre

Causa - Conducta transgressora - Desconeixement de les normes - Manca d’hàbits saludables - Pressió del grup

Intervenció - Intervenció del professorat. - Intervenció del tutor - Aplicació del Reglament de règim intern - Protocols d’actuació de la Conselleria d’Educació. - Intervenció de la prefectura d’estudis. - Aplicació de les normes de convivència del centre. - Programes de prevenció de conductes adictives. Intervenció del tutor. Aplicació de les normes de convivència del centre. Protocols d’actuació de la Conselleria d’Educació. Aplicació del Reglament de règim intern.

Recursos - Programes d’habilitats socials i resolució de conflictes. - Normes de convivència del centre. - Programes de prevenció de conductes adictives i hàbits no saludables.

Incompliment de les sancions

-

Conducta trangressora i/o passotisme Mala o nul·la relació famíliacentre i família-alumne. Falta de respecte i interès. No acceptació del càstig.

-

Normes de convivència del centre. RRI Protocols d’actuació de la Conselleria d’educació.

-8-

Pla de Convivència

C.P. Can Misses

Conflicte Sortir del centre sense permís

Causa - Desconeixement de les normes - Conducta transgressora - Manca d’assimilació i acceptació de les normes del centre

Intervenció - Intervenció del professorat. - Intervenció del tutor - Aplicació del Reglament de règim intern - Protocols d’actuació de la Conselleria d’Educació. - Intervenció de la prefectura d’estudis. - Aplicació de les normes de convivència del centre. - Comunicar el fet a la família i a la policia. Instruccions de la Conselleria d’Educació. Protocols d’actuació Programa ECO-AULA. Aplicació de les normes de convivència del centre. Intervenció del tutor. Reposició material trencat. Fomentar les tutories. Recordatori dels drets i deures de l’alumne i el professor. Actuació de l’equip directiu.

Recursos - Protocols d’actuació de la Conselleria d’educació. - RRI. - Normes de convivència. - Policia.

Mal ús o destrossa del material

-

Manca de respecte cap al centre No tenir consciència del valor –qualitatiu- del material Conducta agressiva o de rebel·lia. Elevada ràtio. Manca de relació fluida entre professor i alumne. Percepció errònia del tracte amb els mestres per part de l’alumne. Abús de l’autoritat per part del professorat.

-

Protocols d’actuació de la Conselleria d’educació Normes de convivència del centre

Tractament discriminatori, entès com a injust per part de l’alumne

-

-

PAT. PHS.

-9-

Pla de Convivència

C.P. Can Misses

Ús del mòbil en horari lectiu

-

Necessitats familiars. Mala o nul·la relació famíliacentre i família-alumne.

-

Reclamacions no satisfetes

-

-

-

Reclamacions massa elevades per part de l’alumne. Indiferència per part del professor alhora de satisfer les demandes dels alumnes. Impossibilitat per atendre totes les demandes de l’alumnat que ocorren alhora. Manca de comunicació professor/alumnes. Elevada ratio.

Informació de les normes. Retenció del mòbil. Entrevista amb la família. Oferiment de la via de comunicació a través de secretaria. Fomentar les tutories. Intervenció del cap d’estudis.

-

PAT.

-

PAT. PHS.

10 -

Pla de Convivència

C.P. Can Misses

b) ENTRE L’ALUMNAT
Conflicte Baralles entre companys Causa Intervenció - Dificultat a l’hora d’arribar a - Protocol d’actuació del propi acords. centre: intervenció del - Elevada ràtio. professorat, tutor, cap d’estudis, equip de suport, - Baralles entre famílies fora representant de l’EOEP, del centre. direcció i, finalment, Consell - Antic conflicte. Escolar. - Broma que es converteix en baralla. - Manca d’habilitats socials. - Conflictes de pati. - Manca d’higiene. - Diàleg amb les persones - Falta d’habilitats socials per implicades. - Treballar a les tutories part de la persona marginada programes d’habilitats socials i - Falta de respecte a la resolució de conflictes. - Intervenció de l’equip de diversitat per raons de llengua, origen, per part suport. dels qui marginen. - Aplicació de l’RRI. - Elevada ràtio - Contacte amb la família i - Intolerància l’equip directiu. Recursos - PAT. - Normes de convivència del centre. - ROF. - COMUNITAT EDUCATIVA.

Marginació entre companys

-

RRI EOEP Normes de Convivència del centre PAT Serveis socials

11 -

Pla de Convivència

C.P. Can Misses

Conflicte Amenaces

Causa - Adquisició i/o manteniment d’un rol de poder al centre. - Manca d’habilitats socials - Desconeixement de les normes de convivència - Elevada ràtio

Intervenció Recursos - Protocol d’actuació del propi - Normes de convivència centre: intervenció del del centre professorat, tutor, equip de - PAT suport, representant de l’EOEP, direcció i, finalment, Consell Escolar. - Intervenció del professor/a: • Aturar les amenaces de forma immediata • Aplicació de les normes de convivència - Intervenció del tutor/a • parlar amb els implicats. • parlar amb les famílies. Intervenció del professor/a: • Aturar les amenaces de forma immediata. • Aplicació de les normes de convivència. Intervenció del tutor/a: • parlar amb els implicats. • parlar amb les famílies. Reparació del mal provocat o treballs alternatius. Instruccions de la Conselleria d’Educació i protocols d’actuació. Protocols Conselleria d’Educació Normes de convivència del centre

No respectar el material del company

-

Manca de respecte cap al company No tenir consciència del valor –qualitatiu- del material Conducta agressiva o de rebel·lia.

-

-

12 -

Pla de Convivència

C.P. Can Misses

Conflicte Apropiacions d’objectes i/o robatoris

Causa - Manca de recursos - Manca de respecte i/o conducta agressiva cap als companys

Assetjament escolar

-

Intervenció Recursos - Intervenció del professor/a: - RRI - Normes de convivència • Aturar les amenaces de forma immediata • Aplicació de les normes de convivència - Intervenció del tutor/a • parlar amb els implicats • parlar amb les famílies - Xerrades amb les famílies. - Aplicació de l’RRI. Conducta agressiva - Intervenció del professor/a: - RRI Manca de respecte cap a la - Normes de convivència • Aturar les amenaces de diferència del centre forma immediata Voluntat de lideratge PAT • Aplicació de les normes segons patrons socials de convivència erronis - Intervenció del tutor/a Elevada ràtio • parlar amb els implicats Manca d’habilitats socials • parlar amb les famílies Manca de respecte cap a - Intervenció de l’equip de suport: les persones • Atenció a la víctima i Pressió del grup l’agressor • Atenció a les famílies - Derivació a altres serveis si cal. - Aplicació de l’RRI. - Intervenció policia

13 -

Pla de Convivència

C.P. Can Misses

c) ENTRE EL PROFESSORAT:
Conflicte Dificultat per treballar en equip Causa - Manca de coordinació. - Diferència de criteris. - Manca d’habilitats socials. Intervenció Recursos - Reunió de tot l’equip - ROC docent abans de començar - ROF el curs. - PEC - Reunions molt estructurades, amb ordre del dia. - Cap d’estudis com a mediador o canalitzador. - Equip directiu. Reunió de tot l’equip docent abans de començar el curs. Reunions molt estructurades, amb ordre del dia i aixecament d’acta amb acords. Explicació clara de les competències i funcions de cada professional. Fulls informatius a la CCP. Equip directiu. Equip directiu. RRI Recordatori d’acords presos a nivell de claustre. Reunions de coordinació. ROC ROF Pla d’acollida.

Invasió de competències

-

Buits legals. Manca de criteris per part del centre. Desconeixement de les funcions. Expectatives equivocades sobre les funcions alienes.

Falta de col·laboració Diferència de criteris. Postura individualista i manca de visió del treball en equip. Incompliment de competències. -

-

RRI PEC ROF PCC

14 -

Pla de Convivència

C.P. Can Misses

d) FAMÍLIA-CENTRE:
Conflicte Causa Intervenció Recursos Discordança dels valors educatius - Manca d’involucració i - Pla d’acollida - Pla d’acollida que vol transmetre el centre i els participació en l’educació - En el cas de no assistència - EOEP de la família. dels seus fills. dels pares a les reunions: - No assistència dels pares insistir telefònicament, a les reunions. intervenció de la direcció, - Falses expectatives cap a intervenció de l’EOEP la tasca del centre i el professorat i desconeixement de les feines realitzades. No respectar la figura del - Manca de confiança cap al - Recolzament del professor - Pla d’acollida professor centre o el professor. per part de tot l’equip - PAT - Poca formació del docent. professorat per tractar amb - Recolzament de l’equip les famílies. directiu. - Horaris i llocs amb què es - Pla d’acollida. parla amb la família. - Inseguretat personal del professor o la família. - Manca d’habilitats i empatia. No respectar les normes del - Desconeixement de les - Pla d’acollida. - Pla d’acollida. centre normes del centre - Reunions tutorials a - RRI. - Desacord amb les normes principi de curs amb la - Pla de convivència. establertes pel centre intervenció de l’equip - Manca d’habilitats i directiu. empatia.

15 -

Pla de Convivència

C.P. Can Misses

3. OBJECTIUS I ACCIONS PREVISTES En aquest apartat s’han tingut en compte els objectius que marca el propi decret així com les aportacions fetes des del grup de treball. D’aquesta manera els objectius han quedat sintetitzats en els següents 6 ítems. En aquest mateix punt s’inclouen, tal i com recull la llei, les accions previstes per a la consecució dels objectius fixats.

OBJECTIUS

RESPONSABLES

DESENVOLUPAMENT D’ACTIVITATS
Aplicació del Pla d’acollida PAT PAD Reunions amb altres organismes Tutories amb famílies Programes d’habilitats socials i resolució de conflictes Activitats de grup que afavoreixin actituds de respecte (fulls d’observació)

TEMPORALITZACIÓ

RECURSOS

1. Aconseguir la integració efectiva de tot l’alumnat

-

Tutors. Mestres en general. Companys més directes. Comunitat educativa

-

Principi de curs Al llarg del curs en sempre que la situació ho demani Al llarg de tot el curs escolar

Equip de suport EOEP Documents de centre: + Pla d’acollida + PAT + PAD -

16 -

Pla de Convivència

C.P. Can Misses

OBJECTIUS

RESPONSABLES

DESENVOLUPAMENT D’ACTIVITATS
Pla d’acollida Donar a conèixer una adaptació del ROF Fomentar la participació al consell escolar i l’APIMA Reunions formals i informals amb les famílies. Col·laboració per part de tothom a les activitats escolars. Potenciar activitats conjuntes amb les famílies, enquestes, bústies de suggeriments i informacions escrites. Crear i mantenir actualitzada la plana WEB.

TEMPORALITZACIÓ

RECURSOS

2. Promoure la implicació de les famílies

-

Equip directiu Tutor APIMA Equip de suport.

-

Principi de curs. Al llarg del curs. Quan arriba un alumne nou

-

Reunió principi de curs. Període d’eleccions al Consell Escolar. El propi centre. Xerrades informatives. Entrevistes individuals. Tríptics informatius. Escola de pares

-

17 -

Pla de Convivència

C.P. Can Misses

OBJECTIUS

RESPONSABLES

DESENVOLUPAMENT D’ACTIVITATS
Programació i donar a conèixer les diferents reunions a tota la comunitat educativa. Commemoracions. Reunions de coordinació entre els diferents membres de la comunitat educativa. Orientar sobre els hàbits socials que s’han de treballar a casa i a l’escola. Posada en comú de les diferents estratègies acordades. Reunions en les quals estiguin implicats tots els representants de la comunitat educativa

TEMPORALITZACIÓ

RECURSOS

3. Impulsar les relacions entre tots els membres de la comunitat educativa

-

Equip directiu.

-

1r trimestre Al llarg del curs

-

-

Reunions amb la junta de l’APIMA Circulars informatives Assemblees Reunions de coordinació PEC PAT Festes Sortides complementàries Activitats diverses Debats Disponibilitat horària per poder reunir tota la comunitat educativa junta

18 -

Pla de Convivència

C.P. Can Misses

OBJECTIUS

RESPONSABLES

DESENVOLUPAMENT D’ACTIVITATS
Consensuar i tenir programades les activitats de l’hora de tutoria dels alumnes. Deixar sempre un espai i un temps per al diàleg i la resolució de conflictes. Aplicació del pla d’acció tutorial. Tècniques de resolució de conflictes. Posada en marxa d’un programa d’habilitats socials. Col·laboració de les famílies i amb les famílies. Consecució d’unes normes i la seva acceptació per part de tota la comunitat educativa. Donar a conèixer els drets i deures dels infants.

TEMPORALITZACIÓ

RECURSOS

4. Prevenir els conflictes i si n’és el cas, la gestió positiva d’aquests

-

Equip directiu. Tutors. Coordinació equip docent. Equip de suport. EOEP Famílies. Comunitat educativa.

-

Al llarg del curs

-

-

-

PAT. PAD. Programes de resolució de conflictes i habilitats socials. ROF. Programa Olimpo, i de modificació de conductes o altres Internet Tutories amb els pares i mares dels infants. Mediació entre alumnes. Torns de pati i canvis de normes del centre. Classes Pla de convivència.

-

19 -

Pla de Convivència

C.P. Can Misses

OBJECTIUS

RESPONSABLES

DESENVOLUPAMENT D’ACTIVITATS Aplicació del Pla de Convivència Reunions de coordinació entre els diferents membres de la comunitat educativa per a l’avaluació i seguiment de l’aplicació del pla de Convivència. Campanyes de sensibilització entres la comunitat educativa: professorat, família i alumnes. Xerrades per donar a conèixer els objectius i l’aplicació del Pla de Convivència a tota la comunitat educativa. Atribuir funcions específiques dins l’aplicació del Pla als diferent membres de la comunitat educativa.

TEMPORALITZACIÓ

RECURSOS

5. Promoure la implicació de tota la comunitat educativa en l’educació per a la convivència

-

Equip directiu Professorat APIMA

-

Durant tot el curs escolar

-

Pla de Convivència Canals de comunicació dels centres educatius efemèrides i diades festives

-

-

6. Implicar tota la comunitat educativa en l’educació en valors i el respecte a la diversitat

-

Equip directiu. Tutors/equip docent. Consell Escolar. APIMA. Equip d’atenció a la Diversitat. Equip de suport.

-

-

Durant tot el curs escolar.

-

Projecte educatiu de Centre. Programes educatius, segons l’oferta pel curs.

-

20 -

Pla de Convivència

C.P. Can Misses

4. Normes de convivència Tenir clares les normes de convivència i participar tots i totes en la seva negociació i manteniment és imprescindible per prevenir situacions problemàtiques que fan malbé un clima agradable i acollidor. Hem d’especificar com ja hem dit anteriorment que aquest recull de normes està basat en el R.D. 732/1995 de 5 de maig, sobre els drets i els deures dels alumnes. És important que els primers dies de classe es recordin aquestes normes i s’estableixi amb l’alumnat les conseqüències que comporta el no respectar-les. A més a més, durant el curs cal recordar que per formar part del centre és necessari respectarles. De l’alumnat. De caràcter personal.  Usar la paraula com un instrument de comunicació i diàleg. Evita insultar, cridar, dir paraules malsonants.  Evitar dur objectes de valor (joies, diners, mòbils...), jocs, joguines i aparells (reproductor de cds, MP3, videojocs).  Acudir sempre net i amb la vestimenta adient.  Ser responsable dels objectes personals, vigilar que porti el nom (motxilla, jaqueta, bossa d’endreç).  Ser puntual i respectar els horaris.  Evitar resoldre problemes i conflictes de forma violenta (insults, crits, ofenses, agressions). De la classe.  Treballar en silenci.  Romandre al lloc.  Realitzar assíduament les tasques que els mestres demanen.  Participar activament respectant el torn de paraula i les idees dels altres.  Utilitzar la paperera i els diferents contenidors de reciclatge per mantenir neta l’aula.  Si alguna vegada el professorat es retarda o falta a classe, ser el suficientment responsable per esperar amb tranquil·litat. De l’escola.  Circular correctament sense córrer pels passadissos i escales.  Mantenir net el centre evitant tirar papers i replegant els que es troba a terra.  Utilitzar adientment els serveis. Netejar allò que s’embruta.  Respectar el treball exposat en panells i suros.  L’escola es de tots i totes, no fer malbé taules, cadires, parets, portes, finestres i qualsevol altre tipus de mobiliari. Del pati i l’esplai.  Mantenir net el pati, evitar tirar res a terra i utilitzar les papereres.  Respectar els torns de pistes i el material de pati. 21 -

Pla de Convivència

C.P. Can Misses

 A les hores d’esplai, sortir al pati, no romandre a classe, als serveis ni als passadissos.  Evitar xafar els jardins, trencar branques i pujar als arbres. Les plantes són éssers vius i cal respectar-los. Del menjador.  Respectar totes les normes de convivència incloses al Pla anual de menjador. I en general :  Arribar puntualment a les activitats i al dinar amb l’educadora corresponent.  Participar activament en les activitats lúdiques programades, evitant molestar a la resta del grup.  Seguir respectuosament les indicacions de les educadores.  Parlar baixet i evitar un menjador sorollós i molest.  Utilitzar correctament les dependències del centre, deixant-ho tot en les mateixes condicions que les han trobades.  Entrar i sortir de les activitats, del menjador i del pati correctament.  Ser responsable en l’execució de les tasques encomanades (parar taula, cap de taula, recollir el material, etc.) 5. INTERVENCIÓ A) FALTES LLEUS. Es considera falta lleu el no compliment de les normes de convivència anteriorment malgrat les advertències del professorat i quan un mateix alumne de forma continuada no respecta més d’una d’aquestes normes. La intervenció sempre procurarà tenir un caràcter pedagògic per damunt del caràcter sancionador. El diàleg, la reflexió, el reconeixement dels fets i la responsabilització i reparació del mal han de ser el fil conductor de les diferents propostes d’intervenció que es realitzen. Protocol d’intervenció. 1. Treballar amb l’alumnat les normes de convivència segons l’àmbit de prevenció d’aquest pla de convivència i establir les conseqüències que comporta no respectar-les. 2. Mantenir una actitud tranquil·la i conciliadora però a la vegada ferma, evitant deixar en evidència a l’alumne i reflexionar sobre la norma i la falta realitzada. 3. Aplicar les conseqüències establertes i comunicar a l’Equip Directiu. 4. Recordar amb tota la classe les normes de convivència que hi ha al centre i aplicar les conseqüències acordades. 5. Dur un registre d’incidències per identificar quantitativament les faltes i actuar en conseqüència si cal. 6. Si un alumne que habitualment es salta aquestes normes i aconsegueix durant un temps determinat respectar-les, se li farà un reconeixement social-grupal positiu. 22 -

Pla de Convivència

C.P. Can Misses

B) FALTA GREU. Es considera falta greu: o El disposar de tres faltes lleus. o Els actes d’indisciplina, injúria i ofensa greus contra els membres de la comunitat escolar. o Contestar amb descortesia les amonestacions del professorat i de la resta de personal que treballa al centre, així com de les persones adultes que es troben al centre. o Realitzar gestos de mal gust dirigits contra el professorat, el personal del centre així com els dirigits a les persones que per qualsevol circumstància es troben al centre. o No respectar la intimitat de les persones o Dir mentides per justificar actes greus propis o dels demés. o L’agressió física greu contra el membres de la comunitat escolar. o Molestar intencionadament els companys i companyes a les classes, a o les files, jugant al pati o en qualsevol altra circumstància, produint-los lesions. o Causar, per ús indegut, danys greus en els locals, els materials i els documents del centre, o en els objectes que pertanyen als altres membres de la comunitat educativa. o Trencar intencionadament o fent un mal ús les dependències, el mobiliari o el material del centre, de manera que siga necessària la seua reparació per poder continuar fent-la servir. o Trencar intencionadament o fent un mal ús les pertinences i el material dels companys i companyes i d’altres persones que treballen al centre, de manera que sigui necessària la seua reparació per poder continuar fent-la servir. o Els actes injustificats que pertorben greument la vida acadèmica. o Les actuacions irregulars encaminades a obtenir resultats superiors als merescuts en les proves d’avaluació (copiar, passar informació, falsificació…) o La sostracció de béns i objectes que pertanyen a altres membres de la Comunitat Escolar. o Realitzar petits robatoris d’objectes d’ús personal dels companys i companyes, d’objectes d’ús col·lectiu i que són propietat del centre, d’objectes d’ús personal de la resta del personal que treballa al centre. o La introducció i consum de substàncies nocives en el centre. o Portar, oferir i consumir substàncies nocives per a la salut: tabac, alcohol, drogues, etc. o La reincidència de més de 3 faltes greus pot conduir a iniciar les diligències per a un expedient disciplinari. Protocol intervenció.

23 -

Pla de Convivència

C.P. Can Misses

1. Comunicació a La Direcció o a la Capolaria d’Estudis que convocarà a la família per informar dels fets i per determinar la intervenció i les mesures conjuntes a prendre. 2. Comunicació amb els membres de l’EOEP per la seva intervenció si s’escau. 3. Derivació a la Comissió de convivència derivada del Consell Escolar, i iniciar un expedient disciplinari, si és necessari. 4. Seguiment conjunt i coordinat de totes les parts (tutor/ equip directiu/ EOEP/ C. Convivència) de les mesures acordades. 6. CASOS DE ASSETJAMENT ESCOLAR I INTIMIDACIÓ. Es considera que hi ha assetjament quan: Implica un danys físic i/o psicològic intencional cap a una o més persones. Persisteix en el temps i succeeix de forma recurrent. S’oculta als adults. L’agressor es sent més fort físic i/o psicològicament que la víctima. La víctima es sent més dèbil front l’agressor/agressores. A) Conductes d’intimidació que cal observar: Físiques: Pegar, empentar, pegar coces, escopir o posar entrebancs. Verbals: insultar, posar malnoms despectius, traure cançonetes, burlar-se, caricaturitzar. Psicològic: humiliar, burlar-se, ridiculitzar, gastar bromes pesades amb burles i sarcasme; assetjar, atemorir, amenaçar; provocar i buscar baralles. Indirecte: Aïllament social, no deixar participar; manipular les relacions d’amistat; desprestigiar i generar rumors; excloure o marginar a un col·lectiu. Sexual: Abusar, assetjar, fer xantatge sexual. Altres: robatoris, amagar, apropiar-se i/o trencar objectes personals; obligar a fer alguna cosa que no vol; assetjament mitjançant el mòbil o l’ordinador. B) Senyals d’alerta en la víctima. Observables pel professorat:  Senyals físiques. o Blavors, contusions, ferides, roba trencada que no s’explica amb naturalitat.  En el seu comportament: o Es presenten tristos, tancats, abatuts. o Canvis d’humor de sobte, irritabilitat, explosions d’ira. o Canvis bruscos d’actitud i comportament. o Excés de rebel·lia o apatia.

24 -

Pla de Convivència

C.P. Can Misses

 En la seva relació amb la resta: o Està sol, aïllat freqüentment. o No surt de casa a soles i canvia sovint de ruta per anar al col·legi. o Li falten materials amb freqüència. o Els companys i companyes el consideren dèbil. o Evita el contacte amb determinats companys/es. o No respon a les agressions o Es sent incapaç de defensar-se o Te dificultats per demanar ajuda. o Sent por en contar allò que li succeeix. o Dissimula i oculta el que pateix. o Provoca reaccions negatives en els companys/es. o Es objecte de burles i rialles hostils. o En els jocs d’equip és l’últim en ser triat pels companys/es.  En el seu rendiment acadèmic: o Alteracions inusuals del rendiment escolar. o Faltes reiterades d’assistència a classe sense justificar. Observables pels companys i companyes. Conductes directes d’intimidació cap a la víctima. Reaccions de plors i tristor davant les agressions. Preferència per grups d’edat diferents. Confidències directes per part de la víctima. Observables per la família. Llargs períodes dins de casa. Poca o cap relació amb un grup d’iguals. Molts problemes de son i alimentació. No li acompanyen companys ni companyes d’escola al tornar a casa. Passa poc temps en casa dels companys/es. Mai o quasi mai comparteix activitats lúdiques amb els companys/es Pels matins sent por per anar a l’escola. Davant la sospita d’assetjament:  Informació a l’equip directiu de la situació.  Recerca d’informació: · Entrevista amb l’agressor. · Entrevista amb la víctima. · Observació sistemàtica. · Anàlisi i valoració dels resultats i realització d’un informe escrit que es trametrà al EOEP per a establir un protocol d’actuació.  comunicació amb les famílies afectades i establiment de mesures urgents i un seguiment.  Informació a la Comissió de Convivència i a la inspecció educativa. 25 -

Pla de Convivència

C.P. Can Misses

C) Metodologia d’intervenció. La metodologia més recomanada actualment per a solucionar l’assetjament és la MEDIACIÓ. La mediació consisteix en el fet que els principals protagonistes en el procés no són els mediadors sinó els propis implicats en el conflicte. Són ells els que han de trobar les solucions al problema sempre guiats per la figura del mediador. El procés d’intervenció es podria dividir en dues parts: una primera que consisteix en una anàlisi de la situació i la segona en estratègies a prendre davant l’assetjament. 1a PART: ANÀLISI DE LA SITUACIÓ Consisteix sobretot en identificar l’estatus o rol tan de l’agressor com de l’agredit dins el grup. El joves formen grup al voltant del líder o agressor i aconsegueixen formar par d’aquest grup mitjançant l’aïllament de la persona agredida, el que se’n diu bulling passiu. Un cop identificats els rols, és igualment important identificar les mancances que presenta l’agredit que de forma general solen ser més de caràcter psicològic que no pas físic, o de totes dues coses. 2a PART: ESTRATÈGIES Aquesta segona part es podria dividir en tres fases: 1. Vivència i conscienciació de la situació . Es tracta que tant agredit com agressor com el grup classe s’identifiquin amb la situació que estan passant, que la reconeguin ells mateixos i que siguin capaços d’identificar-se amb l’altre. D’aquesta manera es pot treballar amb els tres agents que formen part del assetjament. Amb l’agressor, un cop s’ha identificat com a tal, normalment ens trobem que ho fa com a autodefensa i que acostuma a tenir, igual que l’agredit ,unes mancances que el fan posicionar-se en aquest rol i que són les que s’han de tractar. Amb el grup s’han de treballar dinàmiques de grup, sobretot enfocades a identificar rols dins el grup i a conèixer-los per tal de poder-los identificar. Finalment, amb l’agredit, que també s’ha d’haver identificat com a tal, el que més s’acostuma a treballar són programes d’actuació dirigit al reforçament social i a les habilitats socials. Per tal de facilitar les actuacions es farà un recull de documents model centralitzat en prefectura d’estudis. 2. Afrontament de la situació : Es tracta en aquesta fase que tant agredit com agressor, quan ja han passat la fase de conscienciació, s’apliquin ells mateixos mesures per corregir la seva actitud i poder acabar d’aquesta manera amb l’assetjament. És important remarcar que no només l’agressor s’ha d’autoimposar mesures per canviar la seva actitud sinó que també l’agredit s’ha de fer una llista de mesures i depenent de la persona, l’agredit pot acudir a teràpia si es creu adient. 26 -

Pla de Convivència

C.P. Can Misses

3. Seguiment de la situació. Aquesta fase es totalment necessària per acabar del tot amb els casos d’assetjament escolar ja que si les mesures preses a la fase d’afrontament no es fan complir de manera continuada durant un període de temps, segurament no tinguin èxit. 7. Mesures de prevenció i sensibilització. -Realitzar mesures de prevenció i sensibilització a través de la informació i el pla d’acció tutorial. -Realitzar activitats lúdiques que facilitin la integració. -Celebrar trobades entre professors i famílies i xerrades informatives. Per afavorir la formació a les famílies, es proposa: 1. Convocar les famílies a les reunions de començament de curs, en les quals es tractaren, a més dels temes propis del desenvolupament del curs escolar, xerrades que incideixin en aspectes concrets de l’edat de l’alumnat en qüestió. 2. Establir un calendari de reunions, amb el format de xerrades o conferències i torn obert de paraules, per tractar temes relatius a la formació dels pares i mares quant a l’educació de l’alumnat. Per tal d’afavorir l’assistència de les famílies, aquestes xerrades s’haurien de fer coincidir amb l’horari de les activitats extraescolars dels fills/es o bé, atenent a les preferències horàries de les famílies, fora de l’horari laboral. 3. La formació ha d’incloure els temes que més interessen o preocupen a les famílies quant a l’educació dels infants, a més d’altres més quotidians que incideixen de forma directa en l’educació per a la convivència (educació en valors). 4. Convocar a les famílies de forma individual quan les circumstàncies ho requereixin. - Formació del professorat per tal que disposi d’eines per poder avançar-se i per tant prevenir els casos d’assetjament a les escoles, aprofitant l’oferta de formació del CEP. - Des del centre: 1. Realització d’un qüestionari adreçat a les famílies per tal de conèixer les característiques familiars de cada alumne i quina és la idea que cada família té quant a l’educació dels seus fills/filles. 2. Participació en l’elaboració del calendari de l’Escola de pares, en col·laboració amb l’APIMA, per tal que l’educació per a fomentar la convivència no sigui només responsabilitat dels centres educatius. 3. Seguiment i registre de totes les incidències per part del professorat, i posada en comú de les dades a les reunions de l’equip docent. En aquest sentit es 27 -

Pla de Convivència

C.P. Can Misses

recomana l’establiment d’una reunió durant el primer trimestre per tractar exclusivament les dades que s’hauran de traslladar a la Comissió de Convivència del propi centre. 4. Quant a les situacions més susceptibles de ser conflictives, es fa un especial esment als moments d’esbarjo i espais comuns, per a la qual cosa se suggereixen les següents actuacions: a) distribució dels espais de pati b) organització del professorat de guàrdia perquè participi amb l’alumnat de la seua zona de vigilància en el foment dels bons hàbits i les bones relacions. 5. Com a resultat del seguiment i avaluació dels possibles conflictes, durant el curs s’ha de treballar individualment amb la família i l’alumne on s’hagi detectat algun tipus de problemàtica. 6. Establiment i/o aplicació de protocols per rebre assistència de recursos externs específics en els casos que siguin necessaris (serveis socials, mediador extern, equip d’atenció psicopedagògica, etc.) En aquests casos, la relació entre centre, professorat i serveis externs ha de ser molt fluida, basada en una cooperació recíproca per tal que tots els agents s’impliquin en la resolució del conflicte. 7. Realització d’un ARXIU D’INCIDÈNCIES de cada alumne en el qual s’especifiquin totes les actuacions realitzades. Tant o més important que el propi arxiu, és que la informació circuli de manera fluida i sense traves dels centres de primària als de secundària i dintre dels últims entre tots els departaments. D’aquesta manera es pot evitar la ruptura entre l’equip directiu dels centres de primària i secundària però també entre els centres, tant de primària com de secundària i les famílies. 8. AMBIT DE PROMOCIÓ D’ACCIONS La prevenció de situacions i accions que fan malbé la convivència requereix establir i consensuar entre tots i totes actituds i comportaments que propicien un clima escolar de respecte i confiança mitjançant actuacions i activitats programades durant el curs seguint el pla d’acció tutorial i utilitzant a tal efecte el moment de l’assemblea. Destacam quatre eixos a treballar cap a una millora qualitativa de la convivència del nostre centre: 1. Desenvolupar en l’alumnat habilitats i competències socials. 2. Afavorir l’adquisició de tècniques de resolució de conflictes que proporcionen a l’alumnat i al professorat mecanismes adients per prendre decisions assertives. 3. Definir de forma clara les normes de convivència com resultat d’una gestió democràtica i participativa de l’aula i del centre. 4. Realitzar tallers informatius i formatius amb el professor (proposta formació al CEP).

28 -

Pla de Convivència

C.P. Can Misses

A) Habilitats i competències socials. L’escola és una comunitat educativa en la qual tots els seus membres es veuen implicats en un conjunt de relacions interdependents que traduïdes en hàbits socials faciliten la convivència i el respecte mutu. Habilitats que estimulen una bona convivència: L’escolta activa. Ens permet ser conscients del que l’altra persona ens diu millorant així la comunicació verbal i no verbal. Ens serveix per posar-nos en la pell de l’altre i entendre millor allò que ens explica. L’empatia. Habilitat que ens capacita per posar-nos en el lloc de l’altre, intentant entendre què passa i què sent`(problemes, sentiments, pors, etc.) L’assertivitat. És l’habilitat que ens permet expressar sentiments, poder dir als altres allò que sentim. Es tracta de dir allò que sentim en primera persona, sense ferir els altres essent respectuós, evitant els judicis i les crítiques que poden rompre la comunicació. L’autocontrol i autoreflexió. Aquesta habilitat ens permet conèixer-nos millor i actuar de forma més adequada als nostres interessos, sempre respectant els altres. Per afavorir l’aprenentatge d’habilitats i competències socials cal:  Mostrar interès.  Afavorir que l’altre parli.  Aclarir el que s’ha dit i obtenir més informació (preguntar i sol·licitar aclariments)  Ajudar a veure altres punts de vista  Demostrar que entenem el que diuen i el que succeeix (mitjançant la repetició de idees i fets bàsics).  Mostrar que s’entenen els sentiments que expressen els altres.  Ajudar l’altra persona perquè siga més conscient del que sent.  Revisar el progrés que hi ha hagut Habilitats socials a treballar en l’aula:  començar i continuar una conversa.  Saludar i correspondre la salutació.  Parlar en públic (petits i grans grups).  Expressar sentiments i ser capaços de posar-li nom a allò que es sent. (amor, plaer, pena, etc.)  Defensar els drets propis i conèixer els deures.  Demanar favors i utilitzar la formula: “per favor” cada vegada que demana alguna cosa.  Aprendre a no deixar-se influenciar pels altres.  Ser capaç de manifestar el que no li sembli correcte i demanar un canvi de conducta.  Expressar opinions pròpies i aprendre a expressar el desacord.  Demanar perdó. 29 -

Pla de Convivència

C.P. Can Misses

 Defensar-se de critiques injustificades.  Aprendre a realitzar crítiques constructives.  Acceptar les diferències. B) Tècniques de resolució de conflictes. La resolució de problemes és l’objectiu al que hem d’anar. Tot problema pot desenvolupar un conflicte i aquest pot generar l’angoixa si no tenim estratègies d’afrontament i resolució. Al marge de les diferents tècniques de resolució de conflictes hi ha diferents aspectes actitudinals que tant els adults com els infants han de tenir present i fer servir a l’hora d’enfrontar-se amb un conflicte i afavorir-ne la solució:  Calmar-se.  Escoltar activament.  Emprar un llenguatge respectuós.  Diferenciar el problema de la persona.  Saber defensar les posicions respectant els sentiments dels altres.  Saber demanar disculpes quan es comet una falta.  Proposar solucions.  Cercar acords i ser respectuosos amb els acords.  Tenir espais i temps per afrontar els conflictes.  Posar-se en el lloc de l’altre. Cal evitar i desterrar de la nostra actuació (tant de l’adult com de l’alumnat) actituds que dificulten tot procés de resolució de conflictes:  Insultar  Amenaçar  Culpabilitzar.  Acusar.  Menysprear  Ridiculitzar  Jutjar  Veure únicament la nostra versió.  Etiquetar  Pegar  Treure altres qüestions que no estan lligades al conflicte  No assumir dificultats. Davant de situacions conflictives quotidianes a l’aula, cal recordar aquestes actituds positives i descartar les negatives. El diàleg, la reflexió col·lectiva i la recerca conjunta de solucions és la millor manera d’iniciar un treball conjunt envers a una bona convivència i un bon clima a l’escola. C) Proposta formativa

30 -

Pla de Convivència

C.P. Can Misses

Amb l’alumnat: Seguir el pla d’acció tutorial planificat en la sessió d’assemblea de tal forma que inclogui els punts anteriorment desenvolupats en aquest pla de convivència. Planificar tallers lúdics al llarg del curs que desenvolupen habilitats socials. Campanyes d’informació sobre el maltractament entre igual i acaçament escolar. Treballar amb l’alumnat aquest document perquè siguin conscients de la seva existència i realitzen aportacions i suggeriments. Amb el professorat: Organitzar xerrades a càrrec de personal qualificat que ens ajude a trobar eines de resolució de conflictes adients. Sessions de coordinació amb el professorat implicat en casos d’alumnes que requereixen un tractament i seguiment amb la finalitat de trobar conjuntament possibles vies d’intervenció. Facilitar al professorat documentació i material per treballar a l’aula i per l’autoformació a aquest respecte. Amb les famílies: Impulsar tallers i xerrades interactives a mode d’escola de pares i mares. Facilitar dossiers informatius i pautes d’actuació davant situacions de convivència. Incloure en les assemblees de nivell un punt en l’ordre del dia que tracte la convivència. 9. La Comissió de Convivència del Consell Escolar És l’encarregada de la dinamització coordinació, seguiment i avaluació de les diferents actuacions realitzades i del present pla de convivència. Es reunirà de forma ordinària durant el curs i de forma extraordinària segons el requeriment davant d’incidències greus i d’assetjament escolar. • Principi de curs: a. Constitució de la Comissió. b. Proposta d’objectius a desenvolupar durant el curs, així com les activitats i la temporalització pel seu assoliment. c. Proposta d’activitats formatives per a la Comunitat Educativa. • Desembre i març: a. Seguiment dels objectius plantejats. b. Seguiment de les diferent actuacions realitzades pel professorat del centre. c. Seguiment de les intervencions realitzades, si escau. • En finalitzar el curs. a. Realització de la memòria amb la valoració i avaluació de totes les acciones realitzades.

31 -

Pla de Convivència

C.P. Can Misses

Les actes de les sessions ordinàries i extraordinàries es donaran a conèixer al Consell Escolar i al Claustre. 10. OPTIMITZACIÓ DE RECURSOS Millorar la coordinació entre els equips de suport amb els centres i entre ells per tal de clarificar competències i forma de derivar casos amb criteri. Retornar la informació Incrementar els recursos que s’ofereixen per a l’atenció a la diversitat, cada cop més present a les aules de tots els centres. Potenciar la figura del mediador/a cultural.

32 -

Pla de Convivència

C.P. Can Misses

ANNEX 1 RECULL DE NORMES EXTRET DEL ROF CAPÍTOL IV RECURSOS HUMANS Article 38 1. Drets i deures del professorat Drets a) Rebre el pla d'acollida del professorat (PAP) propi del centre al començament del curs escolar. b) Participar activament en l'elaboració de la PGA aportant iniciatives c) Exercir les funcions de docència d'acord amb els mètodes que consideri més adequats, sempre que estiguin d'acord amb el projecte educatiu i el projecte curricular del centre. d) Establir objectius, programes, textos, materials i procediments tècnics per a millorar la qualitat d'ensenyament. e) Disposar de mitjans materials i tècnics per a l'acompliment de la seva tasca. f) Intervenir activament en tota la problemàtica del centre expressant lliurement les seves opinions, amb objectivitat i amb el degut respecte a les persones. g) Organitzar activitats extraescolars en benefici dels alumnes, així com activitats de promoció cultural en col·laboració amb entitats veïnals i municipals i altres institucions, sempre que es conti amb l'aprovació del consell escolar. Deures a) Cooperar amb la direcció i el claustre del centre en la planificació i execució de les seves activitats. b) Realitzar la programació de la seva tasca docent d'acord amb les directrius recollides en el PEC i en el PCC. c) Impartir el seu ensenyament amb el degut rigor científic i organitzant les classes de forma activa i participativa. d) Portar a terme una avaluació contínua i formativa dels seus alumnes i alumnes i realitzar les activitats de reforç que es precisin e) Realitzar les activitats d'avaluació conjuntament amb la resta de l'equip o equips docents dels quals formi part.

33 -

Pla de Convivència

C.P. Can Misses

f) Col·laborar amb els/as tutors/as en el disseny i desenvolupament de les adaptacions curriculars, si escau. g) Atendre i informar a les famílies respecte de l’evolució escolar de les àrees que imparteixin. h) Dur un registre sistemàtic dels progressos dels seus alumnes i alumnes, observant ítems de caràcter positiu concordes amb els criteris d'avaluació del cicle recollits en el PCC. i) Conèixer a l'alumnat i interessar-se pels seus problemes i informar als tutors dels alumnes sobre el comportament dels mateixos en les seves sessions de classe. j) Col·laborar amb els tutors en l'orientació i en la formació integral dels seus alumnes en els distints cicles escolars. k) Tenir cura de la puntualitat en els alumnes i la pròpia al començament de cada jornada i realitzar els canvis de grup amb agilitat, evitant en tant que sigui possible que els alumnes/as romanguin sols a l'aula l) No absentar-se de les classes ni del recinte escolar sense haver informat prèviament al director o, en absència d'aquest, al Cap d'estudis. m) Justificar degudament les seves faltes d'assistència a classe. n) Substituir als companys/es absents sempre que calgui i segons el pla establert per la prefectura d'estudis en els criteris recollits en la PGA. o) Extremar el compliment de les normes ètiques que exigeix la seva funció educativa. Considerar el propi sistema de valors en funció del projecte educatiu propi del centre i oferir als alumnes un model de convivència democràtica i respectuosa. p) Acceptar els càrrecs acadèmics i docents o d'investigació per als quals el centre els proposi. q) Responsabilitzar-se dels recursos que li hagin estat assignats per la comunitat escolar per a la seva cura o la realització de la seva tasca docent. r) Tenir cura de que l'ocupació de mètodes en l'exercici de les seves funcions de docència i investigació no entrin en contradicció amb el recollit el PEC o en el PCC. s) Realitzar la vigilància dels esbarjos atenent a la ubicació i actuacions recomanables segons la zona assignada. t) Els representants de les diferents opcions sindicals podran comunicar-se amb el claustre segons convocatòria prèviament establerta amb el mateix, així com exposar la informació pertinent a la tasca professional dels docents en el lloc destinat a tal fi en el centre. Article 39 2. Absentisme i justificació d'absències 34 -

Pla de Convivència

C.P. Can Misses

2.1. Assistència a classe dels mestres: L'horari, les absències i els permisos corresponents al personal docent es regiran pel disposat en la legislació vigent. 2.2. Sol·licitud de permisos i llicències per a absentar-se del centre: a) Els docents que necessitin permís per a absentar-se del centre, ho sol·licitaran a la direcció amb una antelació de 48 hores. En cas de situacions imprevisibles avisaran al més aviat possible a la direcció. b) En qualsevol cas emplenaran l'imprès que als efectes existeix a la secretaria del centre. c) Així mateix, hauran de deixar programades les activitats a desenvolupar pels alumnes durant la seva absència en la prefectura d'estudis per a possibilitar que els professors substituts puguin desenvolupar les activitats docents corresponents amb l'alumnat. d) La direcció del centre autoritzarà com a màxim 3 absències de professors previsibles per a un mateix dia, procurant que aquestes no coincideixin en l'etapa d'Ed. Infantil ni en el mateix cicle d'Ed. Primària. 2.3. Justificació i comunicació al Departament d'Inspecció a) Els mestres que s'absentin presentaran a la direcció del centre els corresponents justificants. b) El part de faltes i absències serà enviat al Departament d'Inspecció abans del dia deu de cada mes, prèvia exposició al taulell de la Sala de Professors, a efecte de comprovar la seva correcció. 2.4. Exposició en el tauler d'anuncis. Els parts mensuals de faltes quedaran exposats a la Sala de Professors. 2.5. Substitucions. a) Es confeccionarà un horari setmanal en el qual s'estableixin les possibilitats de personal disponible per a realitzar substitucions en cada sessió, tenint en compte les hores disponibles. b) El Cap d'estudis encarregarà la substitució dels mestres absents, procurant la millor atenció dels alumnes. Per a això, aplicarà els següents criteris preferents: • 1r. L'absència d'un mestre serà coberta pels companys en les seves restes horàries prioritzant:

1. 2. 3. 4.

El professor/a que estigui en la seua hora de programació. El professor/a que estigui en la seua hora de coordinació d’un servei. El professor/a que estigui en la seua hora de coordinació de cicle. El professor/a que estigui realitzant un suport dins del mateix cicle. 35 -

Pla de Convivència

C.P. Can Misses

5. El professor/a que estigui realitzant un suport en un altre cicle. 6. L’equip directiu, seguint aquest ordre: cap d’estudis, direcció, secretària. 7. En E. Infantil, substituirà una de les mestres de suport. Si aquestes no estiguessin disponibles per qualsevol motiu, se seguirien els criteris abans esmentats. Article 40 3. Drets i deures dels pares i mares en relació amb el Centre 3.1. Drets: a) Participar en la gestió del centre a través dels seus òrgans de representació. b) Ser informats periòdicament sobre els detalls del procés educatiu dels seus fills. c) Participar i col·laborar amb els professors en el projecte educatiu del centre. d) Participar en les activitats complementàries del centre coordinadament amb el tutor o la tutora dels seus fills. e) Ser escoltats en qualsevol situació conflictiva que afecti als seus fills 3.2. Deures: a) Oferir als seus fills i filles un model de conducta coherent amb el projecte educatiu de centre. b) Conèixer als seus fills i estimular el seu procés d'aprenentatge. c) Deixar i recollir del Centre amb puntualitat els seus fills, utilitzant regularment o esporàdicament, segons les seves necessitats, el servei de guarda d’infants del centre quan allò no és possible. d) Esperar als seus fills i filles en les portes del recinte escolar, a la zona assignada a cada grup d'alumnes, evitant envair el vestíbul i les galeries del col·legi (excepte en situacions climatològiques adverses). e) Els pares i mares dels/les alumnes d'Ed. Infantil i primer curs de Primària podran acompanyar-los fins a les seves zones de reunió en els patis i recollir-los en elles, directament per l'exterior de l'edifici escolar. f) Tenir cura de que els seus fills/as portin el reforç alimentari segons les indicacions del tutor, conseqüent amb el projecte d'higiene i salut del centre, i acudeixin a classe degudament endreçats g) Procurar que els seus fills i filles tinguin el material necessari per a realitzar les seves tasques d'aprenentatge. h) Comunicar al centre, en cas de malaltia infecto- contagiosa els seus fills, a la fi de que el centre adopti les mesures sanitàries oportunes. i) Acudir al Centre quan siguin convocats per la tutoria, la direcció, la prefectura d'estudis o la secretaria. 36 -

Pla de Convivència

C.P. Can Misses

j) Justificar degudament i per escrit en el model que els facilitarà el centre, les faltes d'assistència o de puntualitat dels seus fills i filles. k) Respectar l'horari de classes no interrompent les mateixes amb assumptes privats, exceptuant casos d'urgència. l) Assistir a les reunions tutorials i informatives que el centre o les tutories convoquin per a proporcionar-los un major coneixement sobre el procés d'aprenentatge dels seus fills i filles. m) L'Associació de Mares i Pares podrà reunir-se en les dependències del centre que tenen assignades sempre que no pertorbin el normal desenvolupament de les activitats docents, i en unes altres que els siguin necessàries prèvia sol·licitud a la direcció. n) Assumir els plantejaments recollits en els documents aprovats pel consell escolar del centre. o) Vetllar pel bon funcionament del Centre. Article 41 4. Del personal no docent El personal no docent forma part de la comunitat educativa i facilita el desenvolupament de l'ensenyament mitjançant l'exercici de la seva activitat professional. Són no docents el personal laboral i el personal de serveis. Article 42 4.1. Personal laboral: a) Estirà compost per els tècnics auxiliars educatius. Segons el nombre d'alumnes amb necessitats educatives especials, podrà augmentar o disminuir la composició del personal laboral. Aquest personal el contracta la Conselleria d'Educació i Cultura o l'Ajuntament. b) Les seves competències venen regulades pels seus respectius contractes i la supervisió d’aquestes correspon a la Direcció. Article 43 4.2. Personal de serveis Personal de serveis contractat per l'Ajuntament, és aquell que té per funcions la cura, custòdia o neteja de l'edifici i instal·lacions, cooperar amb l'ordre intern, realitzar gestions internes o externes que li encomani el director o, per delegació el secretari. Pertanyen a aquest grup: • El conserge i el personal encarregat de la neteja. 37 -

Pla de Convivència

C.P. Can Misses

Article 44 4.2.1. Conserge o Oficial de Col·legis Públics La seva activitat i horari es regeixen pel reglament propi de la seva funció, sempre adaptats a les necessitats del Centre, destacant de manera especial les següents tasques: a) Ser dipositari i responsable de les claus del centre. b) Col·laborar en el control de les entrades i sortides dels alumnes i visites en el centre. c) Custodiar l'edifici, material, màquines i mobiliari del centre. d) Col·laborar dins de les dependències del centre en els trasllats de material, mobiliari i estris que fossin necessaris. i) Administrar el dipòsit de material. f) Recepció i repartiment de correspondència, documents i objectes. g) Responsable de tots els elements elèctrics, tèrmics, de so, mecànics, etc., mantenint-los en bon estat. h) S'ocuparà particularment de l'encès, neteja i manteniment de la calefacció. i) Serà responsable de la farmaciola i dels primers auxilis. j) S'encarregarà del control i maneig de màquines d'oficina, fotocopiadores, multicopistes, etc. k) Realitzarà en l'exterior i interior del Centre les gestions que se li encomanin pel director, el secretari o persones autoritzades per a això. l) Indicarà amb els senyals establerts a aquest efecte, el començament, esbarjos i final de les classes, així com les emergències i qualsevol altre tipus d'acte col·lectiu. m) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada pel director, dintre de les seves competències. Article 45 4.2.2. Personal encarregat de la neteja a) Complir amb l'horari de treball establert. b) Mantenir netes les instal·lacions interiors i accessos del centre. c) Treure a l'exterior les escombraries recollides. d) Comunicar a la Direcció del centre els incidents derivades de la seva tasca , que pugessin produir-se durant el temps de la seva permanència al Centre. e) Tenir cura de que no resti al a l’abast dels nens productes de neteja que puguin suposar un risc per la seva salut . f) La custodia de les claus del centre és sòls per el seu ús professional. 38 -

Pla de Convivència

C.P. Can Misses

CAPÍTOL V CONVIVÈNCIA I RÈGIM DISCIPLINARI Article 46 1. Drets i deures dels alumnes i alumnes El Reial decret 732/1995, de 5 de maig, conté la normativa reguladora bàsica per la qual es regulen els drets i deures dels alumnes i alumnes en les Escoles d'Educació Infantil i dels Col·legis d'Educació Primària. Article 47 2. Convivència a) Els alumnes i alumnes del centre hauran de manifestar actituds i hàbits de convivència i respecte mutu. b) Respectar els drets i llibertats de les persones i exercint la tolerància en les seves relacions amb elles. c) Aprofitar positivament el lloc escolar que la societat ha posat a la seva disposició, responsabilitzant-se de les seves tasques d'aprenentatge en la mesura que la seva edat i desenvolupament li ho permetin. d) Participar juntament amb el seu grup en l'elaboració de les normes de la seva aula i comprometre's a acceptar aquelles que el grup en el seu conjunt aprovi. e) Els alumnes tindran els mòbils desconnectats durant els períodes de classe.. f) Assumir les conseqüències i acceptar les sancions que l'incompliment de les normes de convivència li derivin. Article 48 3. Entrades i sortides a) Una vegada que soni la sirena, els alumnes i alumnes es reuniran en la zona del pati que els hagi estat assignada i entraran amb els seus respectius tutors/as. Cas que algun grup es trobi en aquest moment sense tutor/a, el/la tutor/a de el grup paral·lel cuidarà que els alumnes entrin en les seves aules i donarà avís a la Cap d’Estudis per que organitzi la substitució del mateix. b) Els/as alumnes que arribin tard podran entrar per la porta principal, i justificaran degudament el retard al seu tutor/a . 39 -

Pla de Convivència

C.P. Can Misses

c) Quan una alumna o un alumne hagi d'abandonar el Centre en horari lectiu, haurà de demanar permís a el tutor o tutora mitjançant un escrit o informació directa dels pares i sols ho farà en companya d’un adult responsable. d) En totes les sortides en grup es respectarà el recorregut que li hagi estat assignat a aquest grup en el Pla d’Evacuació del Centre, a fi de reforçar-lo. e) En dies de pluja es permetrà que els alumnes surtin per la porta principal per a evitar, en la mesura del possible, que es remullin. Article 49 4 . Esbarjos a) A l'esbarjo se sortirà en filera amb el professor/a procurant fer-ho sense córrer ni cridar fins a la zona assignada per a cada grup d'alumnes. b) Les classes han de romandre tancades o amb un mestre durant l'esbarjo En dies de pluja els alumnes romandran en les seves aules durant el període d'esbarjo, acompanyats per els seus tutors/es amb la col·laboració de la resta del professorat. c) Accidents: El mestre o mestra de vigilància en la zona on es produeixi l'incident atendrà al nen i se li durà a la infermeria, on se li prestarà l'assistència que precisi, la qual es registrarà en el llibre d'incidències corresponent. En cas de sospitar gravetat en la lesió, s'avisa al tutor o tutora perquè el/la dugui a l'hospital i avisi a la seva família per telèfon, informant de l'existència d'un part d'accidents, per si suposés per a ells algun cost addicional. d) Els conflictes específics de baralles, agressions verbals, humiliacions, persecucions, queixes per abusos (en cap cas es permetrà que els majors abusin dels més petits) i accions perilloses per a l'alumnat, tant en jocs lliures com en els reglamentats el /la professor/a de torn haurà d’intervenir i resoldre'ls, valorant el grau d'importància de les accions. e) La mestra o mestre de torn haurà així mateix d’intervenir en els casos que s'usin inadequadament les instal·lacions o es realitzin activitats que puguin deteriorar l'edifici. f) També davant aquelles accions que suposin un exemple negatiu o que no acompleixin les normes de convivència o d'educació (gestos i expressions obscenes, fumar, jocs inadequats, ...) g) I davant la necessària formació d'hàbits adequats de neteja, higiene i utilització dels serveis, tal com:

40 -

Pla de Convivència

C.P. Can Misses

• • •

Higiene: Prendre el menjar sense posar en risc la salut. Els alumnes no entraran, per tant, amb l'entrepà al WC. Neteja: els mestres de torn de vigilància tindran cura de que els papers i restes d'entrepà es dipositin en les papereres. Serveis: S'utilitzaran les fonts del pati. Els alumnes entraran només al servei de l'interior amb permís dels mestres i només al de la 1ª planta o a l'exterior de la pista de voleibol.

h) Conseqüències: En els casos de raonable gravetat i per a resoldre els conflictes i l'incompliment de les normes, les sancions aniran des de l'avís verbal, recollir els papers i deixalles i dur-los a la paperera, suspendre les seves activitats lúdiques mentre es menja l'entrepà, fins a l'amonestació, sanció escrita o la realització de tasques de reparació de danys durant l'esbarjo. i) S'avisarà al tutor dels incidents relacionats amb els seus alumnes i quedarà constància en el llibre d'incidències si la seva gravetat ho requereix.

Article 50 4. Tasques per a casa (deures) Quan el professorat recomani com a convenient treball per a casa, aquest serà entès sota un dels aspectes següents: • • • • Com a mig per a adquirir hàbits i tècniques d'estudi personal i independent i d'organització del temps a casa segons el PAT del seu Cicle. Per a afavorir la realització d'activitats d'investigació i recerca de la informació en la comunitat local i en els mitjans de comunicació. Per a completar els treballs iniciats en l'aula i que pel seu peculiar ritme de treball no hagi pogut finalitzar en horari lectiu. La no realització de les tasques per a casa no deu anar acompanyat d'un càstig a l'alumne, sinó de mesures de reforç per a la seva execució.

Article 51 5. Règim disciplinari. Faltes i sancions 5.1. Conductes contràries a les normes de convivència. 41 -

Pla de Convivència

C.P. Can Misses

Les conductes contràries a les normes de convivència o greument perjudicials per a aquesta en el centre que es recullen en el present capítol, quedaran sotmeses a l'estipulat pel r. D.732/1995, de 5 de maig, articles 41 i següents. 5.2. Registre de faltes. Cada tutor durà un registre dels problemes de convivència i de les faltes de disciplina dels seus alumnes que quedarà reflectit en les observacions de l'informe trimestral a les famílies. 5.3. Correccions a les conductes contràries a les normes de convivència a) Les conductes greument perjudicials per a la convivència del centre no podran corregir-se sense la prèvia instrucció d'un expedient, que, després de la recollida de la necessària informació, acordi el Director del Centre, bé per pròpia iniciativa o bé a proposta del Consell Escolar. b) Les conductes contràries a les normes de convivència en el Centre podran ser corregides segons es recull en l'article 48 del RD 732/1995: • • • • • Amonestació privada o per escrit. Compareixença immediata davant el director, quan la situació d'indisciplina o la gravetat del fet així ho requereixin. Realització de treballs específics en horari no lectiu segons determini la Comissió Permanent. També podran imposar-se sancions durant el període d'esbarjo, per a realitzarles en la classe o fora d'ella, sempre sota l'atenció i vigilància del mestre. Realització de tasques que contribueixin a la millora i desenvolupament de les activitats del centre o, si és procedent, dirigides a reparar el dany causat a les instal·lacions o al material del centre o a les pertinences d'altres membres de la comunitat educativa. De tot això s'informarà als pares. Suspensió del dret a participar en les activitats extraescolars i complementàries del centre. Abans de prendre aquesta decisió serà preceptiu informar als pares, preferentment mitjançant entrevista personal. Canvi de grup de l'alumne per un termini màxim d'una setmana. Aquesta decisió es prendrà després de realitzar una entrevista amb els pares. Suspensió del dret d'assistència a determinades classes per un termini màxim de tres dies lectius. 42 -

• •

Pla de Convivència

C.P. Can Misses

• •

Suspensió del dret d'assistència al centre per un termini màxim de tres dies lectius. Durant el temps que duri la suspensió en ambdós supòsits, l'alumne haurà realitzar els deures o treballs que es determinin per a evitar la interrupció en el procés formatiu. La realització d'aquests treballs serà de caràcter obligatori per a l'alumne/a. Els treballs realitzats seran recollits per cadascun dels mestres implicats. En cas de no ser lliurats degudament realitzats, es comunicarà als pares l'actitud del seu fill/a En cap cas l'alumne serà expulsat fora de l'aula, als passadissos, sense vigilància directa d'un mestre.

5.4. Òrgans competents per a imposar les correccions a) Els mestres del centre, escoltat l'alumne, en els casos de faltes contràries a la convivència, adonant al tutor o al director, segons correspongui. b) El director, escoltat l'alumne i el seu mestre tutor, en les correccions de faltes greument perjudicials per a la convivència en el centre i, quan ho consideri necessari, amb l'assessorament de la comissió permanent. c) El director prendrà la decisió per a sancionar faltes greument perjudicials, després d'escoltar als representants legals de l'alumne, en una compareixença de la qual aixecarà acta el secretari del centre.

Article 52 5.5. Procediment per a la tramitació dels expedients disciplinaris. La instrucció de l'expedient disciplinari es regirà pel disposat en el RD 732/1995, de 5 de Maig, Art. 54, 55 i 56, amb els següents aclariments: a) Serà instruït per un mestre/mestra del centre, designat pel director, seguint els següents criteris: • • • Que no pertanyi al consell escolar Que no estigui implicat d'alguna manera en els fets que s'imputen. Si pot ser, que no sigui mestre del propi alumne.

43 -

Pla de Convivència

C.P. Can Misses

b) La incoació de l'expedient es comunicarà als pares de l'alumne i al Servei d'Inspecció Educativa, indicant el nom del mestre/a encarregat de la seva instrucció. Article 53 5.6. Prescripció de les faltes. a) Les conductes contràries a les normes de convivència en el Centre prescriuran en el termini d'un mes contat a partir de la data de la seva comissió. b) Les conductes greument perjudicials per a la convivència prescriuran en el termini de quatre mesos, contats a partir de la data de la seva comissió. Les correccions imposades com a conseqüència d'aquestes conductes prescriuran, en ambdós casos, a la finalització del curs escolar.

44 -

Pla de Convivència

C.P. Can Misses

CAPÍTOL VI RECURSOS FUNCIONALS 1. Relacions entre els sectors de la comunitat educativa Article 54 1.1. Informació a mestres, pares i alumnes sobre el projecte educatiu del centre i sobre el reglament d'organització i funcionament interns a) Es lliurarà un exemplar d'ambdós documents als membres del consell escolar una vegada aprovat el seu contingut. b) Així mateix, tot el professorat tindrà una còpia dels mateixos. c) El professorat de nova incorporació al claustre, rebrà una còpia del PEC contenint Reglament al començament de cada curs. d) La publicació dels continguts més rellevants d'aquests documents, una vegada conclòs el tràmit de la seva aprovació, es realitzarà, al principi de cada curs escolar, amb el lliurament a tots els pares dels alumnes, d'una circular amb un resum dels mateixos. e) A les famílies que es vagin incorporant a la comunitat educativa, se'ls farà lliurament d'aquest resum en el moment de realitzar la matrícula. f) Amb la finalitat de facilitar la comprensió del document, en la secretaria del centre existiran còpies d'aquests documents en les dues llengües oficials, català i castellà. Article 55 1.2. Tutoria d'alumnes. a) Cada grup d'alumnes tindrà un mestre- tutor, les funcions del qual es recullen en l'article 24 del present document. b) En els horaris dels grups s'especificarà una hora setmanal destinada al compliment del Pla d'Acció Tutorial, c) Al començament del curs la comissió de coordinació pedagògica del centre definirà les pautes necessàries per a la contextualització en el curs escolar del Pla d'Acció Tutorial, les quals s'incorporaran a la programació general anual del mateix. Aquestes pautes inclouran la programació de les sessions de tutoria per a tot el curs, l'horari setmanal d'atenció a pares, el calendari d'avaluacions i de reunions tutorials amb les famílies. Una vegada consensuat en els cicles, s'integrarà en la P.G.A. per a la seva aprovació pel claustre.

45 -

Pla de Convivència

C.P. Can Misses

1.2.1. Relacions del tutor amb les famílies. a) Reunió al començament del curs. El mestre- tutor celebrarà la primera reunió amb el conjunt de pares i mares en la primera quinzena d'octubre. En la mateixa, es podran tractar els següents temes: • • • • • • • • • • • Presentació dels mestres del grup d'alumnes. Horari de l'aula. Horari i calendari d'entrevistes amb les famílies. Informació sobre el PEC i les normes de funcionament. Objectius bàsics d'aprenentatge per al curs i trimestre Assistència, puntualitat i higiene. Normes de convivència. Hàbits d'estudi. Criteris d'avaluació, recuperació i promoció. Activitats complementàries i extraescolars. Altres, a criteri del tutor.

b) Horari d'atenció a les famílies. En els horaris individuals dels docents s'inclourà una hora complementària setmanal per a l'atenció als pares. Aquesta hora, que serà la mateixa per a tot el Centre, es fixarà al començament de cada curs. S'evitarà l'atenció als pares o mares durant les classes, remetent-los a l'horari destinat a tal fi. c) Relació de pares i mares amb els mestres especialistes del grup. Els pares dels alumnes podran entrevistar-se amb els mestres especialistes, prèvia comunicació al tutor que fixarà el dia i l'hora per a tal fi. L'especialista informarà al tutor del contingut de l'entrevista. d) Llibre de visites. Totes les visites realitzades per les famílies quedaran reflectides en el llibre de visites de la classe segons el model del centre. e) Comunicació dels resultats de les avaluacions. Els mestres tutors informaran a les famílies sobre el procés d'avaluació contínua dels seus fills. Aquests informes es realitzaran tres vegades a l'any, als períodes següents: • • • 1r. Abans de les vacances de Nadal. 2n. Abans de les vacances de Setmana Santa. 3r. Al finalitzar el curs.

f) Els informes es lliuraran als pares, mares o representants legals dels alumnes en entrevista personal. Aquesta entrevista es realitzarà l'últim dia lectiu del primer i segon trimestre i al juny, en una jornada posterior a la finalització de les classes pels alumnes, la qual es determinarà segons el calendari anual.

46 -

Pla de Convivència

C.P. Can Misses

g) Els informes d'avaluació seran signats pels pares i retornats al tutor, excepte al final del curs, que quedaran en poder de les famílies. h) Consulta de les proves d'avaluació. Els pares/ mares i els alumnes tindran accés a les proves d'avaluació, prèvia petició al mestre corresponent, qui els rebrà en el seu horari de visita de pares. Aquests ha de tenir present que els resultats de les proves escrites són només un aspecte en el procés continu d'avaluació dels aprenentatges de l'alumnat. 1.2.2. Reclamacions a) Dels alumnes. Les reclamacions que els alumnes desitgin realitzar sobre qualsevol mestre especialista les canalitzarà a través del seu mestretutor. En cas que aquestes reclamacions afectessin al tutor, els alumnes les dirigiran al Cap d'estudis, qui les resoldrà prèvia audiència de l'interessat. b) Dels pares. Quan existeixi algun tipus de reclamació relativa a un docent, els pares hauran de dirigir-se en primer lloc al mestre afectat a travers del tutor, a fi de conèixer totes les circumstàncies del fet. Si no fos suficient, els pares ho posaran en coneixement de la direcció, que resoldrà sempre prèvia audiència del mestre interessat.

47 -