Está en la página 1de 47

PLA DE CONVIVNCIA

ESCOLAR

DEL C.P. CAN MISSES

Pla de Convivncia

C.P. Can Misses

Eivissa, febrer de 2008 NDEX 1. Introducci. A) Descripci. B) Diagnstic. 2. Resoluci de conflictes. A) Professorat alumnat i viceversa. B) Entre lalumnat. C) Entre el professorat. D) Famlia centre. 3. Objectius i accions previstes. 4. Normes de Convivncia. 5. Intervenci: A) Faltes lleus. Protocol dintervenci. B) Faltes greus. Protocol dintervenci. 6. Casos dassetjament escolar i intimidaci: A) Conductes. B) Senyals. C) Metodologia dintervenci. 7. Mesures de prevenci i sensibilitzaci. 8. mbit de promoci daccions: A) Habilitats i competncies Socials B) Tcniques de resoluci de conflictes C) Proposta formativa 9. Comissi de convivncia 10. Optimitzaci de recursos ANNEX 1: Recull de normes extretes del ROF.

-2-

Pla de Convivncia

C.P. Can Misses

1. INTRODUCCI Dacord amb el decret 112/2006, del 29 de desembre, de qualitat de la convivncia en els centres docents sostinguts amb fons pblics de la comunitat autnoma de les Illes Balears, els centres han delaborar un pla de convivncia, ents com el conjunt destratgies i pautes dactuaci adreades a la comunitat educativa per fomentar la convivncia escolar, facilitar la prevenci de conductes contrries a la convivncia escolar i la resoluci de situacions conflictives. Aquesta feina sha estructurat en diferents apartats que han quedat sintetitzats de la segent manera i que seguidament es desenvolupen: a) descripci. b) diagnstic. Aix mateix, i per no repetir normativa que ja existeix al centre, hem obviat de fer un recull dels drets i deures de tots els membres de la comunitat educativa, ja que aquesta est especificada al Reglament dOrganitzaci i Funcionament (ROF). Malgrat aix, hem afegit un annex perqu tothom pugui consultar dins daquest document dita normativa. a) DESCRIPCI. Lescola est situada al barri de Can Misses, enfront de lhospital del mateix nom. s una zona nova de la ciutat, que en lactualitat est en expansi i on sestan construint noves edificacions. La seua zona dinfluncia s molt ampla, ra per la qual ens arriba alumnat de tots els estrats socials i de diferents barris de la ciutat (veure mapa descolaritzaci). Es un centre pblic amb dues lnies deducaci infantil i primria, exceptuant el segon i el sis curs de primria, que sorganitzen en tres nivells. La comunitat educativa est formada per 151 alumnes dinfantil i 318 alumnes de primria. Un total de 469 alumnes i les seves famlies, dels quals hi ha 12 amb NEEs, 67 pertanyen a cultures estrangeres, 118 necessiten compensaci educativa per causes tipificades i 59 han de rebre refor educatiu. La plantilla est formada per 32 professors/es i una professora de religi. A ms hi ha dos ATEs que tenen cura de lalumnat amb NEE ms greus. Tamb comptem amb un bidell. Per a lalumnat nouvingut, tenim un Pla dAcolliment Lingstic i Cultural (PALIC) i un programa dintegraci, que ofereix a aquest alumnat una ajuda a lhora de acollir larribada daquests infants. Oferim tamb al nostre alumnat diversos projectes especfics denriquiment curricular, com angls i psicomotricitat des de 3 anys i noves tecnologies en primria. Amb lobjectiu dintegrar la comunitat escolar en lentorn de la societat, el nostre centre disposa duna Biblioteca que est inclosa en la Xarxa de Biblioteques del Consell Insular. El Centre disposa duna Associaci de Mares i Pares dAlumnes. LAMYPA collabora en la programaci i realitzaci dactivitats extraescolar, com la guarderia (de 8 a 9 hores) i en la gesti de la Biblioteca. Contribueix al

-3-

Pla de Convivncia

C.P. Can Misses

sosteniment econmic de les mateixes sollicitant subvencions i ajudes a les institucions corresponents. La seva junta directiva es reuneix en el Centre per tractar temes i promoure activitats. Pel que fa a lequip de suport, hem de dir que est format per: - Mestra dAudici i Llenguatge. - Mestra de Pedagogia Teraputica. - Mestra de Pedagogia Teraputica itinerant. - Dos places de mestres dAtenci a la diversitat en Primria. - Dos places de mestres de suport en Infantil. - Dues Auxiliats Tcniques Educatives. - Psicopedagoga de lEOEP. - Serveis a la Comunitat de lEOEP. - Cap dEstudis. b) DIAGNSTIC En aquest apartat consten els diferents tipus de conflicte amb qu es troba el centre segons els nivells. El fet de treballar en grup ha perms consensuar el que es considera conflicte i les possibles causes aix com els recursos de qu es disposa actualment i les intervencions que es realitzen. La llista no fa diferncia entre nivells educatius, per la qual cosa el propi concepte de conflicte o la causa daquest conflicte t diverses interpretacions atenent a grups dedat. Sha considerat recomanable, per, esquematitzar els conflictes atenent als protagonistes implicats, per la qual cosa el quadre que sofereix sestructura a partir de 4 grans eixos: Professorat -alumnat (i viceversa) entre alumnat entre professorat famlia -centre (i viceversa)

Una vegada delimitats els responsables del conflicte, shan establert les situacions enteses com a conflicte ms comunes als centres docents, identificant-ne les possibles causes. Aquesta classificaci ha perms definir la situaci actual duna forma succinta, aix com descriure les intervencions ms comunes en aquests casos, especificant els recursos a qu acudeixen actualment. Aquesta reflexi ha perms aprofundir en cadascun dels aspectes i, alhora, proposar solucions que sha materialitzat en altres apartats com les propostes de formaci.

-4-

Pla de Convivncia

C.P. Can Misses

2. RESOLUCI DE CONFLICTES. a) PROFESSORAT-ALUMNAT I VICEVERSA.


Conflicte Manca de puntualitat i/o absentisme Causa Intervenci Recursos - Negligncia per part de les - Aplicaci de les normes de - Normes de convivncia famlies. convivncia del centre. del centre. - Manca dimplicaci familiar. - Aplicaci de les instruccions de - Reglament de rgim - Desmotivaci acadmica. la Conselleria dEducaci i els intern. protocols dactuaci. - Protocols dactuaci de - Reglament de rgim intern. la Conselleria - Mesures del professorat a cada dEducaci. cas individual. - Serveis socials. - Derivaci als serveis socials. - Departament - Intervenci de lequip de dorientaci. suport. No portar el material escolar, de - Negligncia per part de les - Entrevista del tutor/a amb la - A.D forma sistemtica famlies o del propi alumne famlia per detectar - Normes de convivncia - Manca de recursos problemtica de recursos del centre. econmics. - Descoordinaci entre - Serveis socials. - Derivaci a serveis socials serveis socials i famlies alhora de subvencionar la - Facilitar el material des dels compra del material escolar propis centres. - Manca dimplicaci per part de les famlies o del propi alumne

-5-

Pla de Convivncia

C.P. Can Misses

Conflicte Falta de respecte de lalumne cap al professor

Causa - Desconeixement de les normes de convivncia. - Conducta transgressora de lalumnat. - Manca dassimilaci i acceptaci de les normes de convivncia. - Conducta del propi professor que no sap transmetre als alumnes els lmits en qu shan de relacionar.

Distorsi del funcionament de la classe

Intervenci - Aplicaci de les normes de convivncia. - Dileg entre les parts implicades. - Intervenci del tutor. - Aplicaci del ROF. - Cita amb les famlies. - Dileg entre les parts implicades. - Intervenci de lequip de suport, del representant de lEOEP. - En casos de mxima gravetat, intervenci de la comissi permanent del Consell Escolar o del mateix Consell Escolar. Falta de motivaci de - Dileg entre les parts lalumnat (per excs o per implicades. defecte) per continuar el - Intervenci del tutor. ritme de la classe. - Assemblea amb tots els Conducta exhibicionista per companys. part de lalumne - Tutoria amb els pares. Elevada rtio - Acordar certes rutines amb la Recursos educatius no famlia. adequats a les necessitats - Aplicaci de les normes de dels alumnes convivncia del centre. - Valoraci de laplicaci de mesures extraordinries. - Treball diari amb lAD. - Intervenci de lEOEP - Sancions.

Recursos - Normes de convivncia. - PAT. - ROF. - EOEP. - Pla dacollida.

Equip docent. Normes de convivncia del centre. Pla datenci a la diversitat. AD. EOEP. ROF.

-6-

Pla de Convivncia

C.P. Can Misses

Conflicte No atendre les indicacions del professor

Agressions verbals i/o fsiques

Causa Intervenci - Conducta exhibicionista per - Dileg entre les parts part de lalumne (inclou implicades. passotisme). - Intervenci del tutor, mediador - Diferncia de criteris entre professor/alumne comunicaci professor i alumne. daquest comportament a la - Manca de recursos per famlia. entendre les indicacions (lingstics, culturals, etc.) - Conducta disruptiva i - Dileg entre les parts transgressora de lalumne. implicades. - Mala relaci. - Pla dintervenci amb la - Manca dhabilitats socials famlia. - Aplicaci del Reglament de per part de lalumne. - Desconeixement dels lmits rgim intern - Deixar crixer lescala de - Protocols dactuaci de la manca de respecte de Conselleria dEducaci. - Intervenci de la prefectura lalumne, par part del professorat. destudis. - No posar lmits en el - Aplicaci de les normes de moment adequat per part convivncia del centre. del professor/a - Trastorn de la personalitat

Recursos - PAT. - Pla dacollida. - ROF. - Equip de suport. - EOEP.

PAT. ROF. Normes de convivncia. Pla dacollida. Programes dhabilitats socials i resoluci de conflictes.

-7-

Pla de Convivncia

C.P. Can Misses

Conflicte Fumar al centre

Causa - Conducta transgressora - Desconeixement de les normes - Manca dhbits saludables - Pressi del grup

Intervenci - Intervenci del professorat. - Intervenci del tutor - Aplicaci del Reglament de rgim intern - Protocols dactuaci de la Conselleria dEducaci. - Intervenci de la prefectura destudis. - Aplicaci de les normes de convivncia del centre. - Programes de prevenci de conductes adictives. Intervenci del tutor. Aplicaci de les normes de convivncia del centre. Protocols dactuaci de la Conselleria dEducaci. Aplicaci del Reglament de rgim intern.

Recursos - Programes dhabilitats socials i resoluci de conflictes. - Normes de convivncia del centre. - Programes de prevenci de conductes adictives i hbits no saludables.

Incompliment de les sancions

Conducta trangressora i/o passotisme Mala o nulla relaci famliacentre i famlia-alumne. Falta de respecte i inters. No acceptaci del cstig.

Normes de convivncia del centre. RRI Protocols dactuaci de la Conselleria deducaci.

-8-

Pla de Convivncia

C.P. Can Misses

Conflicte Sortir del centre sense perms

Causa - Desconeixement de les normes - Conducta transgressora - Manca dassimilaci i acceptaci de les normes del centre

Intervenci - Intervenci del professorat. - Intervenci del tutor - Aplicaci del Reglament de rgim intern - Protocols dactuaci de la Conselleria dEducaci. - Intervenci de la prefectura destudis. - Aplicaci de les normes de convivncia del centre. - Comunicar el fet a la famlia i a la policia. Instruccions de la Conselleria dEducaci. Protocols dactuaci Programa ECO-AULA. Aplicaci de les normes de convivncia del centre. Intervenci del tutor. Reposici material trencat. Fomentar les tutories. Recordatori dels drets i deures de lalumne i el professor. Actuaci de lequip directiu.

Recursos - Protocols dactuaci de la Conselleria deducaci. - RRI. - Normes de convivncia. - Policia.

Mal s o destrossa del material

Manca de respecte cap al centre No tenir conscincia del valor qualitatiu- del material Conducta agressiva o de rebellia. Elevada rtio. Manca de relaci fluida entre professor i alumne. Percepci errnia del tracte amb els mestres per part de lalumne. Abs de lautoritat per part del professorat.

Protocols dactuaci de la Conselleria deducaci Normes de convivncia del centre

Tractament discriminatori, ents com a injust per part de lalumne

PAT. PHS.

-9-

Pla de Convivncia

C.P. Can Misses

s del mbil en horari lectiu

Necessitats familiars. Mala o nulla relaci famliacentre i famlia-alumne.

Reclamacions no satisfetes

Reclamacions massa elevades per part de lalumne. Indiferncia per part del professor alhora de satisfer les demandes dels alumnes. Impossibilitat per atendre totes les demandes de lalumnat que ocorren alhora. Manca de comunicaci professor/alumnes. Elevada ratio.

Informaci de les normes. Retenci del mbil. Entrevista amb la famlia. Oferiment de la via de comunicaci a travs de secretaria. Fomentar les tutories. Intervenci del cap destudis.

PAT.

PAT. PHS.

10 -

Pla de Convivncia

C.P. Can Misses

b) ENTRE LALUMNAT
Conflicte Baralles entre companys Causa Intervenci - Dificultat a lhora darribar a - Protocol dactuaci del propi acords. centre: intervenci del - Elevada rtio. professorat, tutor, cap destudis, equip de suport, - Baralles entre famlies fora representant de lEOEP, del centre. direcci i, finalment, Consell - Antic conflicte. Escolar. - Broma que es converteix en baralla. - Manca dhabilitats socials. - Conflictes de pati. - Manca dhigiene. - Dileg amb les persones - Falta dhabilitats socials per implicades. - Treballar a les tutories part de la persona marginada programes dhabilitats socials i - Falta de respecte a la resoluci de conflictes. - Intervenci de lequip de diversitat per raons de llengua, origen, per part suport. dels qui marginen. - Aplicaci de lRRI. - Elevada rtio - Contacte amb la famlia i - Intolerncia lequip directiu. Recursos - PAT. - Normes de convivncia del centre. - ROF. - COMUNITAT EDUCATIVA.

Marginaci entre companys

RRI EOEP Normes de Convivncia del centre PAT Serveis socials

11 -

Pla de Convivncia

C.P. Can Misses

Conflicte Amenaces

Causa - Adquisici i/o manteniment dun rol de poder al centre. - Manca dhabilitats socials - Desconeixement de les normes de convivncia - Elevada rtio

Intervenci Recursos - Protocol dactuaci del propi - Normes de convivncia centre: intervenci del del centre professorat, tutor, equip de - PAT suport, representant de lEOEP, direcci i, finalment, Consell Escolar. - Intervenci del professor/a: Aturar les amenaces de forma immediata Aplicaci de les normes de convivncia - Intervenci del tutor/a parlar amb els implicats. parlar amb les famlies. Intervenci del professor/a: Aturar les amenaces de forma immediata. Aplicaci de les normes de convivncia. Intervenci del tutor/a: parlar amb els implicats. parlar amb les famlies. Reparaci del mal provocat o treballs alternatius. Instruccions de la Conselleria dEducaci i protocols dactuaci. Protocols Conselleria dEducaci Normes de convivncia del centre

No respectar el material del company

Manca de respecte cap al company No tenir conscincia del valor qualitatiu- del material Conducta agressiva o de rebellia.

12 -

Pla de Convivncia

C.P. Can Misses

Conflicte Apropiacions dobjectes i/o robatoris

Causa - Manca de recursos - Manca de respecte i/o conducta agressiva cap als companys

Assetjament escolar

Intervenci Recursos - Intervenci del professor/a: - RRI - Normes de convivncia Aturar les amenaces de forma immediata Aplicaci de les normes de convivncia - Intervenci del tutor/a parlar amb els implicats parlar amb les famlies - Xerrades amb les famlies. - Aplicaci de lRRI. Conducta agressiva - Intervenci del professor/a: - RRI Manca de respecte cap a la - Normes de convivncia Aturar les amenaces de diferncia del centre forma immediata Voluntat de lideratge PAT Aplicaci de les normes segons patrons socials de convivncia erronis - Intervenci del tutor/a Elevada rtio parlar amb els implicats Manca dhabilitats socials parlar amb les famlies Manca de respecte cap a - Intervenci de lequip de suport: les persones Atenci a la vctima i Pressi del grup lagressor Atenci a les famlies - Derivaci a altres serveis si cal. - Aplicaci de lRRI. - Intervenci policia

13 -

Pla de Convivncia

C.P. Can Misses

c) ENTRE EL PROFESSORAT:
Conflicte Dificultat per treballar en equip Causa - Manca de coordinaci. - Diferncia de criteris. - Manca dhabilitats socials. Intervenci Recursos - Reuni de tot lequip - ROC docent abans de comenar - ROF el curs. - PEC - Reunions molt estructurades, amb ordre del dia. - Cap destudis com a mediador o canalitzador. - Equip directiu. Reuni de tot lequip docent abans de comenar el curs. Reunions molt estructurades, amb ordre del dia i aixecament dacta amb acords. Explicaci clara de les competncies i funcions de cada professional. Fulls informatius a la CCP. Equip directiu. Equip directiu. RRI Recordatori dacords presos a nivell de claustre. Reunions de coordinaci. ROC ROF Pla dacollida.

Invasi de competncies

Buits legals. Manca de criteris per part del centre. Desconeixement de les funcions. Expectatives equivocades sobre les funcions alienes.

Falta de collaboraci Diferncia de criteris. Postura individualista i manca de visi del treball en equip. Incompliment de competncies. -

RRI PEC ROF PCC

14 -

Pla de Convivncia

C.P. Can Misses

d) FAMLIA-CENTRE:
Conflicte Causa Intervenci Recursos Discordana dels valors educatius - Manca dinvolucraci i - Pla dacollida - Pla dacollida que vol transmetre el centre i els participaci en leducaci - En el cas de no assistncia - EOEP de la famlia. dels seus fills. dels pares a les reunions: - No assistncia dels pares insistir telefnicament, a les reunions. intervenci de la direcci, - Falses expectatives cap a intervenci de lEOEP la tasca del centre i el professorat i desconeixement de les feines realitzades. No respectar la figura del - Manca de confiana cap al - Recolzament del professor - Pla dacollida professor centre o el professor. per part de tot lequip - PAT - Poca formaci del docent. professorat per tractar amb - Recolzament de lequip les famlies. directiu. - Horaris i llocs amb qu es - Pla dacollida. parla amb la famlia. - Inseguretat personal del professor o la famlia. - Manca dhabilitats i empatia. No respectar les normes del - Desconeixement de les - Pla dacollida. - Pla dacollida. centre normes del centre - Reunions tutorials a - RRI. - Desacord amb les normes principi de curs amb la - Pla de convivncia. establertes pel centre intervenci de lequip - Manca dhabilitats i directiu. empatia.

15 -

Pla de Convivncia

C.P. Can Misses

3. OBJECTIUS I ACCIONS PREVISTES En aquest apartat shan tingut en compte els objectius que marca el propi decret aix com les aportacions fetes des del grup de treball. Daquesta manera els objectius han quedat sintetitzats en els segents 6 tems. En aquest mateix punt sinclouen, tal i com recull la llei, les accions previstes per a la consecuci dels objectius fixats.

OBJECTIUS

RESPONSABLES

DESENVOLUPAMENT DACTIVITATS
Aplicaci del Pla dacollida PAT PAD Reunions amb altres organismes Tutories amb famlies Programes dhabilitats socials i resoluci de conflictes Activitats de grup que afavoreixin actituds de respecte (fulls dobservaci)

TEMPORALITZACI

RECURSOS

1. Aconseguir la integraci efectiva de tot lalumnat

Tutors. Mestres en general. Companys ms directes. Comunitat educativa

Principi de curs Al llarg del curs en sempre que la situaci ho demani Al llarg de tot el curs escolar

Equip de suport EOEP Documents de centre: + Pla dacollida + PAT + PAD -

16 -

Pla de Convivncia

C.P. Can Misses

OBJECTIUS

RESPONSABLES

DESENVOLUPAMENT DACTIVITATS
Pla dacollida Donar a conixer una adaptaci del ROF Fomentar la participaci al consell escolar i lAPIMA Reunions formals i informals amb les famlies. Collaboraci per part de tothom a les activitats escolars. Potenciar activitats conjuntes amb les famlies, enquestes, bsties de suggeriments i informacions escrites. Crear i mantenir actualitzada la plana WEB.

TEMPORALITZACI

RECURSOS

2. Promoure la implicaci de les famlies

Equip directiu Tutor APIMA Equip de suport.

Principi de curs. Al llarg del curs. Quan arriba un alumne nou

Reuni principi de curs. Perode deleccions al Consell Escolar. El propi centre. Xerrades informatives. Entrevistes individuals. Trptics informatius. Escola de pares

17 -

Pla de Convivncia

C.P. Can Misses

OBJECTIUS

RESPONSABLES

DESENVOLUPAMENT DACTIVITATS
Programaci i donar a conixer les diferents reunions a tota la comunitat educativa. Commemoracions. Reunions de coordinaci entre els diferents membres de la comunitat educativa. Orientar sobre els hbits socials que shan de treballar a casa i a lescola. Posada en com de les diferents estratgies acordades. Reunions en les quals estiguin implicats tots els representants de la comunitat educativa

TEMPORALITZACI

RECURSOS

3. Impulsar les relacions entre tots els membres de la comunitat educativa

Equip directiu.

1r trimestre Al llarg del curs

Reunions amb la junta de lAPIMA Circulars informatives Assemblees Reunions de coordinaci PEC PAT Festes Sortides complementries Activitats diverses Debats Disponibilitat horria per poder reunir tota la comunitat educativa junta

18 -

Pla de Convivncia

C.P. Can Misses

OBJECTIUS

RESPONSABLES

DESENVOLUPAMENT DACTIVITATS
Consensuar i tenir programades les activitats de lhora de tutoria dels alumnes. Deixar sempre un espai i un temps per al dileg i la resoluci de conflictes. Aplicaci del pla dacci tutorial. Tcniques de resoluci de conflictes. Posada en marxa dun programa dhabilitats socials. Collaboraci de les famlies i amb les famlies. Consecuci dunes normes i la seva acceptaci per part de tota la comunitat educativa. Donar a conixer els drets i deures dels infants.

TEMPORALITZACI

RECURSOS

4. Prevenir els conflictes i si ns el cas, la gesti positiva daquests

Equip directiu. Tutors. Coordinaci equip docent. Equip de suport. EOEP Famlies. Comunitat educativa.

Al llarg del curs

PAT. PAD. Programes de resoluci de conflictes i habilitats socials. ROF. Programa Olimpo, i de modificaci de conductes o altres Internet Tutories amb els pares i mares dels infants. Mediaci entre alumnes. Torns de pati i canvis de normes del centre. Classes Pla de convivncia.

19 -

Pla de Convivncia

C.P. Can Misses

OBJECTIUS

RESPONSABLES

DESENVOLUPAMENT DACTIVITATS Aplicaci del Pla de Convivncia Reunions de coordinaci entre els diferents membres de la comunitat educativa per a lavaluaci i seguiment de laplicaci del pla de Convivncia. Campanyes de sensibilitzaci entres la comunitat educativa: professorat, famlia i alumnes. Xerrades per donar a conixer els objectius i laplicaci del Pla de Convivncia a tota la comunitat educativa. Atribuir funcions especfiques dins laplicaci del Pla als diferent membres de la comunitat educativa.

TEMPORALITZACI

RECURSOS

5. Promoure la implicaci de tota la comunitat educativa en leducaci per a la convivncia

Equip directiu Professorat APIMA

Durant tot el curs escolar

Pla de Convivncia Canals de comunicaci dels centres educatius efemrides i diades festives

6. Implicar tota la comunitat educativa en leducaci en valors i el respecte a la diversitat

Equip directiu. Tutors/equip docent. Consell Escolar. APIMA. Equip datenci a la Diversitat. Equip de suport.

Durant tot el curs escolar.

Projecte educatiu de Centre. Programes educatius, segons loferta pel curs.

20 -

Pla de Convivncia

C.P. Can Misses

4. Normes de convivncia Tenir clares les normes de convivncia i participar tots i totes en la seva negociaci i manteniment s imprescindible per prevenir situacions problemtiques que fan malb un clima agradable i acollidor. Hem despecificar com ja hem dit anteriorment que aquest recull de normes est basat en el R.D. 732/1995 de 5 de maig, sobre els drets i els deures dels alumnes. s important que els primers dies de classe es recordin aquestes normes i sestableixi amb lalumnat les conseqncies que comporta el no respectar-les. A ms a ms, durant el curs cal recordar que per formar part del centre s necessari respectarles. De lalumnat. De carcter personal. Usar la paraula com un instrument de comunicaci i dileg. Evita insultar, cridar, dir paraules malsonants. Evitar dur objectes de valor (joies, diners, mbils...), jocs, joguines i aparells (reproductor de cds, MP3, videojocs). Acudir sempre net i amb la vestimenta adient. Ser responsable dels objectes personals, vigilar que porti el nom (motxilla, jaqueta, bossa dendre). Ser puntual i respectar els horaris. Evitar resoldre problemes i conflictes de forma violenta (insults, crits, ofenses, agressions). De la classe. Treballar en silenci. Romandre al lloc. Realitzar assduament les tasques que els mestres demanen. Participar activament respectant el torn de paraula i les idees dels altres. Utilitzar la paperera i els diferents contenidors de reciclatge per mantenir neta laula. Si alguna vegada el professorat es retarda o falta a classe, ser el suficientment responsable per esperar amb tranquillitat. De lescola. Circular correctament sense crrer pels passadissos i escales. Mantenir net el centre evitant tirar papers i replegant els que es troba a terra. Utilitzar adientment els serveis. Netejar all que sembruta. Respectar el treball exposat en panells i suros. Lescola es de tots i totes, no fer malb taules, cadires, parets, portes, finestres i qualsevol altre tipus de mobiliari. Del pati i lesplai. Mantenir net el pati, evitar tirar res a terra i utilitzar les papereres. Respectar els torns de pistes i el material de pati. 21 -

Pla de Convivncia

C.P. Can Misses

A les hores desplai, sortir al pati, no romandre a classe, als serveis ni als passadissos. Evitar xafar els jardins, trencar branques i pujar als arbres. Les plantes sn ssers vius i cal respectar-los. Del menjador. Respectar totes les normes de convivncia incloses al Pla anual de menjador. I en general : Arribar puntualment a les activitats i al dinar amb leducadora corresponent. Participar activament en les activitats ldiques programades, evitant molestar a la resta del grup. Seguir respectuosament les indicacions de les educadores. Parlar baixet i evitar un menjador sorolls i molest. Utilitzar correctament les dependncies del centre, deixant-ho tot en les mateixes condicions que les han trobades. Entrar i sortir de les activitats, del menjador i del pati correctament. Ser responsable en lexecuci de les tasques encomanades (parar taula, cap de taula, recollir el material, etc.) 5. INTERVENCI A) FALTES LLEUS. Es considera falta lleu el no compliment de les normes de convivncia anteriorment malgrat les advertncies del professorat i quan un mateix alumne de forma continuada no respecta ms duna daquestes normes. La intervenci sempre procurar tenir un carcter pedaggic per damunt del carcter sancionador. El dileg, la reflexi, el reconeixement dels fets i la responsabilitzaci i reparaci del mal han de ser el fil conductor de les diferents propostes dintervenci que es realitzen. Protocol dintervenci. 1. Treballar amb lalumnat les normes de convivncia segons lmbit de prevenci daquest pla de convivncia i establir les conseqncies que comporta no respectar-les. 2. Mantenir una actitud tranquilla i conciliadora per a la vegada ferma, evitant deixar en evidncia a lalumne i reflexionar sobre la norma i la falta realitzada. 3. Aplicar les conseqncies establertes i comunicar a lEquip Directiu. 4. Recordar amb tota la classe les normes de convivncia que hi ha al centre i aplicar les conseqncies acordades. 5. Dur un registre dincidncies per identificar quantitativament les faltes i actuar en conseqncia si cal. 6. Si un alumne que habitualment es salta aquestes normes i aconsegueix durant un temps determinat respectar-les, se li far un reconeixement social-grupal positiu. 22 -

Pla de Convivncia

C.P. Can Misses

B) FALTA GREU. Es considera falta greu: o El disposar de tres faltes lleus. o Els actes dindisciplina, injria i ofensa greus contra els membres de la comunitat escolar. o Contestar amb descortesia les amonestacions del professorat i de la resta de personal que treballa al centre, aix com de les persones adultes que es troben al centre. o Realitzar gestos de mal gust dirigits contra el professorat, el personal del centre aix com els dirigits a les persones que per qualsevol circumstncia es troben al centre. o No respectar la intimitat de les persones o Dir mentides per justificar actes greus propis o dels dems. o Lagressi fsica greu contra el membres de la comunitat escolar. o Molestar intencionadament els companys i companyes a les classes, a o les files, jugant al pati o en qualsevol altra circumstncia, produint-los lesions. o Causar, per s indegut, danys greus en els locals, els materials i els documents del centre, o en els objectes que pertanyen als altres membres de la comunitat educativa. o Trencar intencionadament o fent un mal s les dependncies, el mobiliari o el material del centre, de manera que siga necessria la seua reparaci per poder continuar fent-la servir. o Trencar intencionadament o fent un mal s les pertinences i el material dels companys i companyes i daltres persones que treballen al centre, de manera que sigui necessria la seua reparaci per poder continuar fent-la servir. o Els actes injustificats que pertorben greument la vida acadmica. o Les actuacions irregulars encaminades a obtenir resultats superiors als merescuts en les proves davaluaci (copiar, passar informaci, falsificaci) o La sostracci de bns i objectes que pertanyen a altres membres de la Comunitat Escolar. o Realitzar petits robatoris dobjectes ds personal dels companys i companyes, dobjectes ds collectiu i que sn propietat del centre, dobjectes ds personal de la resta del personal que treballa al centre. o La introducci i consum de substncies nocives en el centre. o Portar, oferir i consumir substncies nocives per a la salut: tabac, alcohol, drogues, etc. o La reincidncia de ms de 3 faltes greus pot conduir a iniciar les diligncies per a un expedient disciplinari. Protocol intervenci.

23 -

Pla de Convivncia

C.P. Can Misses

1. Comunicaci a La Direcci o a la Capolaria dEstudis que convocar a la famlia per informar dels fets i per determinar la intervenci i les mesures conjuntes a prendre. 2. Comunicaci amb els membres de lEOEP per la seva intervenci si sescau. 3. Derivaci a la Comissi de convivncia derivada del Consell Escolar, i iniciar un expedient disciplinari, si s necessari. 4. Seguiment conjunt i coordinat de totes les parts (tutor/ equip directiu/ EOEP/ C. Convivncia) de les mesures acordades. 6. CASOS DE ASSETJAMENT ESCOLAR I INTIMIDACI. Es considera que hi ha assetjament quan: Implica un danys fsic i/o psicolgic intencional cap a una o ms persones. Persisteix en el temps i succeeix de forma recurrent. Soculta als adults. Lagressor es sent ms fort fsic i/o psicolgicament que la vctima. La vctima es sent ms dbil front lagressor/agressores. A) Conductes dintimidaci que cal observar: Fsiques: Pegar, empentar, pegar coces, escopir o posar entrebancs. Verbals: insultar, posar malnoms despectius, traure canonetes, burlar-se, caricaturitzar. Psicolgic: humiliar, burlar-se, ridiculitzar, gastar bromes pesades amb burles i sarcasme; assetjar, atemorir, amenaar; provocar i buscar baralles. Indirecte: Allament social, no deixar participar; manipular les relacions damistat; desprestigiar i generar rumors; excloure o marginar a un collectiu. Sexual: Abusar, assetjar, fer xantatge sexual. Altres: robatoris, amagar, apropiar-se i/o trencar objectes personals; obligar a fer alguna cosa que no vol; assetjament mitjanant el mbil o lordinador. B) Senyals dalerta en la vctima. Observables pel professorat: Senyals fsiques. o Blavors, contusions, ferides, roba trencada que no sexplica amb naturalitat. En el seu comportament: o Es presenten tristos, tancats, abatuts. o Canvis dhumor de sobte, irritabilitat, explosions dira. o Canvis bruscos dactitud i comportament. o Excs de rebellia o apatia.

24 -

Pla de Convivncia

C.P. Can Misses

En la seva relaci amb la resta: o Est sol, allat freqentment. o No surt de casa a soles i canvia sovint de ruta per anar al collegi. o Li falten materials amb freqncia. o Els companys i companyes el consideren dbil. o Evita el contacte amb determinats companys/es. o No respon a les agressions o Es sent incapa de defensar-se o Te dificultats per demanar ajuda. o Sent por en contar all que li succeeix. o Dissimula i oculta el que pateix. o Provoca reaccions negatives en els companys/es. o Es objecte de burles i rialles hostils. o En els jocs dequip s lltim en ser triat pels companys/es. En el seu rendiment acadmic: o Alteracions inusuals del rendiment escolar. o Faltes reiterades dassistncia a classe sense justificar. Observables pels companys i companyes. Conductes directes dintimidaci cap a la vctima. Reaccions de plors i tristor davant les agressions. Preferncia per grups dedat diferents. Confidncies directes per part de la vctima. Observables per la famlia. Llargs perodes dins de casa. Poca o cap relaci amb un grup diguals. Molts problemes de son i alimentaci. No li acompanyen companys ni companyes descola al tornar a casa. Passa poc temps en casa dels companys/es. Mai o quasi mai comparteix activitats ldiques amb els companys/es Pels matins sent por per anar a lescola. Davant la sospita dassetjament: Informaci a lequip directiu de la situaci. Recerca dinformaci: Entrevista amb lagressor. Entrevista amb la vctima. Observaci sistemtica. Anlisi i valoraci dels resultats i realitzaci dun informe escrit que es trametr al EOEP per a establir un protocol dactuaci. comunicaci amb les famlies afectades i establiment de mesures urgents i un seguiment. Informaci a la Comissi de Convivncia i a la inspecci educativa. 25 -

Pla de Convivncia

C.P. Can Misses

C) Metodologia dintervenci. La metodologia ms recomanada actualment per a solucionar lassetjament s la MEDIACI. La mediaci consisteix en el fet que els principals protagonistes en el procs no sn els mediadors sin els propis implicats en el conflicte. Sn ells els que han de trobar les solucions al problema sempre guiats per la figura del mediador. El procs dintervenci es podria dividir en dues parts: una primera que consisteix en una anlisi de la situaci i la segona en estratgies a prendre davant lassetjament. 1a PART: ANLISI DE LA SITUACI Consisteix sobretot en identificar lestatus o rol tan de lagressor com de lagredit dins el grup. El joves formen grup al voltant del lder o agressor i aconsegueixen formar par daquest grup mitjanant lallament de la persona agredida, el que sen diu bulling passiu. Un cop identificats els rols, s igualment important identificar les mancances que presenta lagredit que de forma general solen ser ms de carcter psicolgic que no pas fsic, o de totes dues coses. 2a PART: ESTRATGIES Aquesta segona part es podria dividir en tres fases: 1. Vivncia i conscienciaci de la situaci . Es tracta que tant agredit com agressor com el grup classe sidentifiquin amb la situaci que estan passant, que la reconeguin ells mateixos i que siguin capaos didentificar-se amb laltre. Daquesta manera es pot treballar amb els tres agents que formen part del assetjament. Amb lagressor, un cop sha identificat com a tal, normalment ens trobem que ho fa com a autodefensa i que acostuma a tenir, igual que lagredit ,unes mancances que el fan posicionar-se en aquest rol i que sn les que shan de tractar. Amb el grup shan de treballar dinmiques de grup, sobretot enfocades a identificar rols dins el grup i a conixer-los per tal de poder-los identificar. Finalment, amb lagredit, que tamb sha dhaver identificat com a tal, el que ms sacostuma a treballar sn programes dactuaci dirigit al reforament social i a les habilitats socials. Per tal de facilitar les actuacions es far un recull de documents model centralitzat en prefectura destudis. 2. Afrontament de la situaci : Es tracta en aquesta fase que tant agredit com agressor, quan ja han passat la fase de conscienciaci, sapliquin ells mateixos mesures per corregir la seva actitud i poder acabar daquesta manera amb lassetjament. s important remarcar que no noms lagressor sha dautoimposar mesures per canviar la seva actitud sin que tamb lagredit sha de fer una llista de mesures i depenent de la persona, lagredit pot acudir a terpia si es creu adient. 26 -

Pla de Convivncia

C.P. Can Misses

3. Seguiment de la situaci. Aquesta fase es totalment necessria per acabar del tot amb els casos dassetjament escolar ja que si les mesures preses a la fase dafrontament no es fan complir de manera continuada durant un perode de temps, segurament no tinguin xit. 7. Mesures de prevenci i sensibilitzaci. -Realitzar mesures de prevenci i sensibilitzaci a travs de la informaci i el pla dacci tutorial. -Realitzar activitats ldiques que facilitin la integraci. -Celebrar trobades entre professors i famlies i xerrades informatives. Per afavorir la formaci a les famlies, es proposa: 1. Convocar les famlies a les reunions de comenament de curs, en les quals es tractaren, a ms dels temes propis del desenvolupament del curs escolar, xerrades que incideixin en aspectes concrets de ledat de lalumnat en qesti. 2. Establir un calendari de reunions, amb el format de xerrades o conferncies i torn obert de paraules, per tractar temes relatius a la formaci dels pares i mares quant a leducaci de lalumnat. Per tal dafavorir lassistncia de les famlies, aquestes xerrades shaurien de fer coincidir amb lhorari de les activitats extraescolars dels fills/es o b, atenent a les preferncies horries de les famlies, fora de lhorari laboral. 3. La formaci ha dincloure els temes que ms interessen o preocupen a les famlies quant a leducaci dels infants, a ms daltres ms quotidians que incideixen de forma directa en leducaci per a la convivncia (educaci en valors). 4. Convocar a les famlies de forma individual quan les circumstncies ho requereixin. - Formaci del professorat per tal que disposi deines per poder avanar-se i per tant prevenir els casos dassetjament a les escoles, aprofitant loferta de formaci del CEP. - Des del centre: 1. Realitzaci dun qestionari adreat a les famlies per tal de conixer les caracterstiques familiars de cada alumne i quina s la idea que cada famlia t quant a leducaci dels seus fills/filles. 2. Participaci en lelaboraci del calendari de lEscola de pares, en collaboraci amb lAPIMA, per tal que leducaci per a fomentar la convivncia no sigui noms responsabilitat dels centres educatius. 3. Seguiment i registre de totes les incidncies per part del professorat, i posada en com de les dades a les reunions de lequip docent. En aquest sentit es 27 -

Pla de Convivncia

C.P. Can Misses

recomana lestabliment duna reuni durant el primer trimestre per tractar exclusivament les dades que shauran de traslladar a la Comissi de Convivncia del propi centre. 4. Quant a les situacions ms susceptibles de ser conflictives, es fa un especial esment als moments desbarjo i espais comuns, per a la qual cosa se suggereixen les segents actuacions: a) distribuci dels espais de pati b) organitzaci del professorat de gurdia perqu participi amb lalumnat de la seua zona de vigilncia en el foment dels bons hbits i les bones relacions. 5. Com a resultat del seguiment i avaluaci dels possibles conflictes, durant el curs sha de treballar individualment amb la famlia i lalumne on shagi detectat algun tipus de problemtica. 6. Establiment i/o aplicaci de protocols per rebre assistncia de recursos externs especfics en els casos que siguin necessaris (serveis socials, mediador extern, equip datenci psicopedaggica, etc.) En aquests casos, la relaci entre centre, professorat i serveis externs ha de ser molt fluida, basada en una cooperaci recproca per tal que tots els agents simpliquin en la resoluci del conflicte. 7. Realitzaci dun ARXIU DINCIDNCIES de cada alumne en el qual sespecifiquin totes les actuacions realitzades. Tant o ms important que el propi arxiu, s que la informaci circuli de manera fluida i sense traves dels centres de primria als de secundria i dintre dels ltims entre tots els departaments. Daquesta manera es pot evitar la ruptura entre lequip directiu dels centres de primria i secundria per tamb entre els centres, tant de primria com de secundria i les famlies. 8. AMBIT DE PROMOCI DACCIONS La prevenci de situacions i accions que fan malb la convivncia requereix establir i consensuar entre tots i totes actituds i comportaments que propicien un clima escolar de respecte i confiana mitjanant actuacions i activitats programades durant el curs seguint el pla dacci tutorial i utilitzant a tal efecte el moment de lassemblea. Destacam quatre eixos a treballar cap a una millora qualitativa de la convivncia del nostre centre: 1. Desenvolupar en lalumnat habilitats i competncies socials. 2. Afavorir ladquisici de tcniques de resoluci de conflictes que proporcionen a lalumnat i al professorat mecanismes adients per prendre decisions assertives. 3. Definir de forma clara les normes de convivncia com resultat duna gesti democrtica i participativa de laula i del centre. 4. Realitzar tallers informatius i formatius amb el professor (proposta formaci al CEP).

28 -

Pla de Convivncia

C.P. Can Misses

A) Habilitats i competncies socials. Lescola s una comunitat educativa en la qual tots els seus membres es veuen implicats en un conjunt de relacions interdependents que tradudes en hbits socials faciliten la convivncia i el respecte mutu. Habilitats que estimulen una bona convivncia: Lescolta activa. Ens permet ser conscients del que laltra persona ens diu millorant aix la comunicaci verbal i no verbal. Ens serveix per posar-nos en la pell de laltre i entendre millor all que ens explica. Lempatia. Habilitat que ens capacita per posar-nos en el lloc de laltre, intentant entendre qu passa i qu sent`(problemes, sentiments, pors, etc.) Lassertivitat. s lhabilitat que ens permet expressar sentiments, poder dir als altres all que sentim. Es tracta de dir all que sentim en primera persona, sense ferir els altres essent respectus, evitant els judicis i les crtiques que poden rompre la comunicaci. Lautocontrol i autoreflexi. Aquesta habilitat ens permet conixer-nos millor i actuar de forma ms adequada als nostres interessos, sempre respectant els altres. Per afavorir laprenentatge dhabilitats i competncies socials cal: Mostrar inters. Afavorir que laltre parli. Aclarir el que sha dit i obtenir ms informaci (preguntar i sollicitar aclariments) Ajudar a veure altres punts de vista Demostrar que entenem el que diuen i el que succeeix (mitjanant la repetici de idees i fets bsics). Mostrar que sentenen els sentiments que expressen els altres. Ajudar laltra persona perqu siga ms conscient del que sent. Revisar el progrs que hi ha hagut Habilitats socials a treballar en laula: comenar i continuar una conversa. Saludar i correspondre la salutaci. Parlar en pblic (petits i grans grups). Expressar sentiments i ser capaos de posar-li nom a all que es sent. (amor, plaer, pena, etc.) Defensar els drets propis i conixer els deures. Demanar favors i utilitzar la formula: per favor cada vegada que demana alguna cosa. Aprendre a no deixar-se influenciar pels altres. Ser capa de manifestar el que no li sembli correcte i demanar un canvi de conducta. Expressar opinions prpies i aprendre a expressar el desacord. Demanar perd. 29 -

Pla de Convivncia

C.P. Can Misses

Defensar-se de critiques injustificades. Aprendre a realitzar crtiques constructives. Acceptar les diferncies. B) Tcniques de resoluci de conflictes. La resoluci de problemes s lobjectiu al que hem danar. Tot problema pot desenvolupar un conflicte i aquest pot generar langoixa si no tenim estratgies dafrontament i resoluci. Al marge de les diferents tcniques de resoluci de conflictes hi ha diferents aspectes actitudinals que tant els adults com els infants han de tenir present i fer servir a lhora denfrontar-se amb un conflicte i afavorir-ne la soluci: Calmar-se. Escoltar activament. Emprar un llenguatge respectus. Diferenciar el problema de la persona. Saber defensar les posicions respectant els sentiments dels altres. Saber demanar disculpes quan es comet una falta. Proposar solucions. Cercar acords i ser respectuosos amb els acords. Tenir espais i temps per afrontar els conflictes. Posar-se en el lloc de laltre. Cal evitar i desterrar de la nostra actuaci (tant de ladult com de lalumnat) actituds que dificulten tot procs de resoluci de conflictes: Insultar Amenaar Culpabilitzar. Acusar. Menysprear Ridiculitzar Jutjar Veure nicament la nostra versi. Etiquetar Pegar Treure altres qestions que no estan lligades al conflicte No assumir dificultats. Davant de situacions conflictives quotidianes a laula, cal recordar aquestes actituds positives i descartar les negatives. El dileg, la reflexi collectiva i la recerca conjunta de solucions s la millor manera diniciar un treball conjunt envers a una bona convivncia i un bon clima a lescola. C) Proposta formativa

30 -

Pla de Convivncia

C.P. Can Misses

Amb lalumnat: Seguir el pla dacci tutorial planificat en la sessi dassemblea de tal forma que inclogui els punts anteriorment desenvolupats en aquest pla de convivncia. Planificar tallers ldics al llarg del curs que desenvolupen habilitats socials. Campanyes dinformaci sobre el maltractament entre igual i acaament escolar. Treballar amb lalumnat aquest document perqu siguin conscients de la seva existncia i realitzen aportacions i suggeriments. Amb el professorat: Organitzar xerrades a crrec de personal qualificat que ens ajude a trobar eines de resoluci de conflictes adients. Sessions de coordinaci amb el professorat implicat en casos dalumnes que requereixen un tractament i seguiment amb la finalitat de trobar conjuntament possibles vies dintervenci. Facilitar al professorat documentaci i material per treballar a laula i per lautoformaci a aquest respecte. Amb les famlies: Impulsar tallers i xerrades interactives a mode descola de pares i mares. Facilitar dossiers informatius i pautes dactuaci davant situacions de convivncia. Incloure en les assemblees de nivell un punt en lordre del dia que tracte la convivncia. 9. La Comissi de Convivncia del Consell Escolar s lencarregada de la dinamitzaci coordinaci, seguiment i avaluaci de les diferents actuacions realitzades i del present pla de convivncia. Es reunir de forma ordinria durant el curs i de forma extraordinria segons el requeriment davant dincidncies greus i dassetjament escolar. Principi de curs: a. Constituci de la Comissi. b. Proposta dobjectius a desenvolupar durant el curs, aix com les activitats i la temporalitzaci pel seu assoliment. c. Proposta dactivitats formatives per a la Comunitat Educativa. Desembre i mar: a. Seguiment dels objectius plantejats. b. Seguiment de les diferent actuacions realitzades pel professorat del centre. c. Seguiment de les intervencions realitzades, si escau. En finalitzar el curs. a. Realitzaci de la memria amb la valoraci i avaluaci de totes les acciones realitzades.

31 -

Pla de Convivncia

C.P. Can Misses

Les actes de les sessions ordinries i extraordinries es donaran a conixer al Consell Escolar i al Claustre. 10. OPTIMITZACI DE RECURSOS Millorar la coordinaci entre els equips de suport amb els centres i entre ells per tal de clarificar competncies i forma de derivar casos amb criteri. Retornar la informaci Incrementar els recursos que sofereixen per a latenci a la diversitat, cada cop ms present a les aules de tots els centres. Potenciar la figura del mediador/a cultural.

32 -

Pla de Convivncia

C.P. Can Misses

ANNEX 1 RECULL DE NORMES EXTRET DEL ROF CAPTOL IV RECURSOS HUMANS Article 38 1. Drets i deures del professorat Drets a) Rebre el pla d'acollida del professorat (PAP) propi del centre al comenament del curs escolar. b) Participar activament en l'elaboraci de la PGA aportant iniciatives c) Exercir les funcions de docncia d'acord amb els mtodes que consideri ms adequats, sempre que estiguin d'acord amb el projecte educatiu i el projecte curricular del centre. d) Establir objectius, programes, textos, materials i procediments tcnics per a millorar la qualitat d'ensenyament. e) Disposar de mitjans materials i tcnics per a l'acompliment de la seva tasca. f) Intervenir activament en tota la problemtica del centre expressant lliurement les seves opinions, amb objectivitat i amb el degut respecte a les persones. g) Organitzar activitats extraescolars en benefici dels alumnes, aix com activitats de promoci cultural en collaboraci amb entitats venals i municipals i altres institucions, sempre que es conti amb l'aprovaci del consell escolar. Deures a) Cooperar amb la direcci i el claustre del centre en la planificaci i execuci de les seves activitats. b) Realitzar la programaci de la seva tasca docent d'acord amb les directrius recollides en el PEC i en el PCC. c) Impartir el seu ensenyament amb el degut rigor cientfic i organitzant les classes de forma activa i participativa. d) Portar a terme una avaluaci contnua i formativa dels seus alumnes i alumnes i realitzar les activitats de refor que es precisin e) Realitzar les activitats d'avaluaci conjuntament amb la resta de l'equip o equips docents dels quals formi part.

33 -

Pla de Convivncia

C.P. Can Misses

f) Collaborar amb els/as tutors/as en el disseny i desenvolupament de les adaptacions curriculars, si escau. g) Atendre i informar a les famlies respecte de levoluci escolar de les rees que imparteixin. h) Dur un registre sistemtic dels progressos dels seus alumnes i alumnes, observant tems de carcter positiu concordes amb els criteris d'avaluaci del cicle recollits en el PCC. i) Conixer a l'alumnat i interessar-se pels seus problemes i informar als tutors dels alumnes sobre el comportament dels mateixos en les seves sessions de classe. j) Collaborar amb els tutors en l'orientaci i en la formaci integral dels seus alumnes en els distints cicles escolars. k) Tenir cura de la puntualitat en els alumnes i la prpia al comenament de cada jornada i realitzar els canvis de grup amb agilitat, evitant en tant que sigui possible que els alumnes/as romanguin sols a l'aula l) No absentar-se de les classes ni del recinte escolar sense haver informat prviament al director o, en absncia d'aquest, al Cap d'estudis. m) Justificar degudament les seves faltes d'assistncia a classe. n) Substituir als companys/es absents sempre que calgui i segons el pla establert per la prefectura d'estudis en els criteris recollits en la PGA. o) Extremar el compliment de les normes tiques que exigeix la seva funci educativa. Considerar el propi sistema de valors en funci del projecte educatiu propi del centre i oferir als alumnes un model de convivncia democrtica i respectuosa. p) Acceptar els crrecs acadmics i docents o d'investigaci per als quals el centre els proposi. q) Responsabilitzar-se dels recursos que li hagin estat assignats per la comunitat escolar per a la seva cura o la realitzaci de la seva tasca docent. r) Tenir cura de que l'ocupaci de mtodes en l'exercici de les seves funcions de docncia i investigaci no entrin en contradicci amb el recollit el PEC o en el PCC. s) Realitzar la vigilncia dels esbarjos atenent a la ubicaci i actuacions recomanables segons la zona assignada. t) Els representants de les diferents opcions sindicals podran comunicar-se amb el claustre segons convocatria prviament establerta amb el mateix, aix com exposar la informaci pertinent a la tasca professional dels docents en el lloc destinat a tal fi en el centre. Article 39 2. Absentisme i justificaci d'absncies 34 -

Pla de Convivncia

C.P. Can Misses

2.1. Assistncia a classe dels mestres: L'horari, les absncies i els permisos corresponents al personal docent es regiran pel disposat en la legislaci vigent. 2.2. Sollicitud de permisos i llicncies per a absentar-se del centre: a) Els docents que necessitin perms per a absentar-se del centre, ho sollicitaran a la direcci amb una antelaci de 48 hores. En cas de situacions imprevisibles avisaran al ms aviat possible a la direcci. b) En qualsevol cas emplenaran l'imprs que als efectes existeix a la secretaria del centre. c) Aix mateix, hauran de deixar programades les activitats a desenvolupar pels alumnes durant la seva absncia en la prefectura d'estudis per a possibilitar que els professors substituts puguin desenvolupar les activitats docents corresponents amb l'alumnat. d) La direcci del centre autoritzar com a mxim 3 absncies de professors previsibles per a un mateix dia, procurant que aquestes no coincideixin en l'etapa d'Ed. Infantil ni en el mateix cicle d'Ed. Primria. 2.3. Justificaci i comunicaci al Departament d'Inspecci a) Els mestres que s'absentin presentaran a la direcci del centre els corresponents justificants. b) El part de faltes i absncies ser enviat al Departament d'Inspecci abans del dia deu de cada mes, prvia exposici al taulell de la Sala de Professors, a efecte de comprovar la seva correcci. 2.4. Exposici en el tauler d'anuncis. Els parts mensuals de faltes quedaran exposats a la Sala de Professors. 2.5. Substitucions. a) Es confeccionar un horari setmanal en el qual s'estableixin les possibilitats de personal disponible per a realitzar substitucions en cada sessi, tenint en compte les hores disponibles. b) El Cap d'estudis encarregar la substituci dels mestres absents, procurant la millor atenci dels alumnes. Per a aix, aplicar els segents criteris preferents: 1r. L'absncia d'un mestre ser coberta pels companys en les seves restes horries prioritzant:

1. 2. 3. 4.

El professor/a que estigui en la seua hora de programaci. El professor/a que estigui en la seua hora de coordinaci dun servei. El professor/a que estigui en la seua hora de coordinaci de cicle. El professor/a que estigui realitzant un suport dins del mateix cicle. 35 -

Pla de Convivncia

C.P. Can Misses

5. El professor/a que estigui realitzant un suport en un altre cicle. 6. Lequip directiu, seguint aquest ordre: cap destudis, direcci, secretria. 7. En E. Infantil, substituir una de les mestres de suport. Si aquestes no estiguessin disponibles per qualsevol motiu, se seguirien els criteris abans esmentats. Article 40 3. Drets i deures dels pares i mares en relaci amb el Centre 3.1. Drets: a) Participar en la gesti del centre a travs dels seus rgans de representaci. b) Ser informats peridicament sobre els detalls del procs educatiu dels seus fills. c) Participar i collaborar amb els professors en el projecte educatiu del centre. d) Participar en les activitats complementries del centre coordinadament amb el tutor o la tutora dels seus fills. e) Ser escoltats en qualsevol situaci conflictiva que afecti als seus fills 3.2. Deures: a) Oferir als seus fills i filles un model de conducta coherent amb el projecte educatiu de centre. b) Conixer als seus fills i estimular el seu procs d'aprenentatge. c) Deixar i recollir del Centre amb puntualitat els seus fills, utilitzant regularment o espordicament, segons les seves necessitats, el servei de guarda dinfants del centre quan all no s possible. d) Esperar als seus fills i filles en les portes del recinte escolar, a la zona assignada a cada grup d'alumnes, evitant envair el vestbul i les galeries del collegi (excepte en situacions climatolgiques adverses). e) Els pares i mares dels/les alumnes d'Ed. Infantil i primer curs de Primria podran acompanyar-los fins a les seves zones de reuni en els patis i recollir-los en elles, directament per l'exterior de l'edifici escolar. f) Tenir cura de que els seus fills/as portin el refor alimentari segons les indicacions del tutor, conseqent amb el projecte d'higiene i salut del centre, i acudeixin a classe degudament endreats g) Procurar que els seus fills i filles tinguin el material necessari per a realitzar les seves tasques d'aprenentatge. h) Comunicar al centre, en cas de malaltia infecto- contagiosa els seus fills, a la fi de que el centre adopti les mesures sanitries oportunes. i) Acudir al Centre quan siguin convocats per la tutoria, la direcci, la prefectura d'estudis o la secretaria. 36 -

Pla de Convivncia

C.P. Can Misses

j) Justificar degudament i per escrit en el model que els facilitar el centre, les faltes d'assistncia o de puntualitat dels seus fills i filles. k) Respectar l'horari de classes no interrompent les mateixes amb assumptes privats, exceptuant casos d'urgncia. l) Assistir a les reunions tutorials i informatives que el centre o les tutories convoquin per a proporcionar-los un major coneixement sobre el procs d'aprenentatge dels seus fills i filles. m) L'Associaci de Mares i Pares podr reunir-se en les dependncies del centre que tenen assignades sempre que no pertorbin el normal desenvolupament de les activitats docents, i en unes altres que els siguin necessries prvia sollicitud a la direcci. n) Assumir els plantejaments recollits en els documents aprovats pel consell escolar del centre. o) Vetllar pel bon funcionament del Centre. Article 41 4. Del personal no docent El personal no docent forma part de la comunitat educativa i facilita el desenvolupament de l'ensenyament mitjanant l'exercici de la seva activitat professional. Sn no docents el personal laboral i el personal de serveis. Article 42 4.1. Personal laboral: a) Estir compost per els tcnics auxiliars educatius. Segons el nombre d'alumnes amb necessitats educatives especials, podr augmentar o disminuir la composici del personal laboral. Aquest personal el contracta la Conselleria d'Educaci i Cultura o l'Ajuntament. b) Les seves competncies venen regulades pels seus respectius contractes i la supervisi daquestes correspon a la Direcci. Article 43 4.2. Personal de serveis Personal de serveis contractat per l'Ajuntament, s aquell que t per funcions la cura, custdia o neteja de l'edifici i installacions, cooperar amb l'ordre intern, realitzar gestions internes o externes que li encomani el director o, per delegaci el secretari. Pertanyen a aquest grup: El conserge i el personal encarregat de la neteja. 37 -

Pla de Convivncia

C.P. Can Misses

Article 44 4.2.1. Conserge o Oficial de Collegis Pblics La seva activitat i horari es regeixen pel reglament propi de la seva funci, sempre adaptats a les necessitats del Centre, destacant de manera especial les segents tasques: a) Ser dipositari i responsable de les claus del centre. b) Collaborar en el control de les entrades i sortides dels alumnes i visites en el centre. c) Custodiar l'edifici, material, mquines i mobiliari del centre. d) Collaborar dins de les dependncies del centre en els trasllats de material, mobiliari i estris que fossin necessaris. i) Administrar el dipsit de material. f) Recepci i repartiment de correspondncia, documents i objectes. g) Responsable de tots els elements elctrics, trmics, de so, mecnics, etc., mantenint-los en bon estat. h) S'ocupar particularment de l'encs, neteja i manteniment de la calefacci. i) Ser responsable de la farmaciola i dels primers auxilis. j) S'encarregar del control i maneig de mquines d'oficina, fotocopiadores, multicopistes, etc. k) Realitzar en l'exterior i interior del Centre les gestions que se li encomanin pel director, el secretari o persones autoritzades per a aix. l) Indicar amb els senyals establerts a aquest efecte, el comenament, esbarjos i final de les classes, aix com les emergncies i qualsevol altre tipus d'acte collectiu. m) Qualsevol altra funci que li sigui encomanada pel director, dintre de les seves competncies. Article 45 4.2.2. Personal encarregat de la neteja a) Complir amb l'horari de treball establert. b) Mantenir netes les installacions interiors i accessos del centre. c) Treure a l'exterior les escombraries recollides. d) Comunicar a la Direcci del centre els incidents derivades de la seva tasca , que pugessin produir-se durant el temps de la seva permanncia al Centre. e) Tenir cura de que no resti al a labast dels nens productes de neteja que puguin suposar un risc per la seva salut . f) La custodia de les claus del centre s sls per el seu s professional. 38 -

Pla de Convivncia

C.P. Can Misses

CAPTOL V CONVIVNCIA I RGIM DISCIPLINARI Article 46 1. Drets i deures dels alumnes i alumnes El Reial decret 732/1995, de 5 de maig, cont la normativa reguladora bsica per la qual es regulen els drets i deures dels alumnes i alumnes en les Escoles d'Educaci Infantil i dels Collegis d'Educaci Primria. Article 47 2. Convivncia a) Els alumnes i alumnes del centre hauran de manifestar actituds i hbits de convivncia i respecte mutu. b) Respectar els drets i llibertats de les persones i exercint la tolerncia en les seves relacions amb elles. c) Aprofitar positivament el lloc escolar que la societat ha posat a la seva disposici, responsabilitzant-se de les seves tasques d'aprenentatge en la mesura que la seva edat i desenvolupament li ho permetin. d) Participar juntament amb el seu grup en l'elaboraci de les normes de la seva aula i comprometre's a acceptar aquelles que el grup en el seu conjunt aprovi. e) Els alumnes tindran els mbils desconnectats durant els perodes de classe.. f) Assumir les conseqncies i acceptar les sancions que l'incompliment de les normes de convivncia li derivin. Article 48 3. Entrades i sortides a) Una vegada que soni la sirena, els alumnes i alumnes es reuniran en la zona del pati que els hagi estat assignada i entraran amb els seus respectius tutors/as. Cas que algun grup es trobi en aquest moment sense tutor/a, el/la tutor/a de el grup parallel cuidar que els alumnes entrin en les seves aules i donar avs a la Cap dEstudis per que organitzi la substituci del mateix. b) Els/as alumnes que arribin tard podran entrar per la porta principal, i justificaran degudament el retard al seu tutor/a . 39 -

Pla de Convivncia

C.P. Can Misses

c) Quan una alumna o un alumne hagi d'abandonar el Centre en horari lectiu, haur de demanar perms a el tutor o tutora mitjanant un escrit o informaci directa dels pares i sols ho far en companya dun adult responsable. d) En totes les sortides en grup es respectar el recorregut que li hagi estat assignat a aquest grup en el Pla dEvacuaci del Centre, a fi de reforar-lo. e) En dies de pluja es permetr que els alumnes surtin per la porta principal per a evitar, en la mesura del possible, que es remullin. Article 49 4 . Esbarjos a) A l'esbarjo se sortir en filera amb el professor/a procurant fer-ho sense crrer ni cridar fins a la zona assignada per a cada grup d'alumnes. b) Les classes han de romandre tancades o amb un mestre durant l'esbarjo En dies de pluja els alumnes romandran en les seves aules durant el perode d'esbarjo, acompanyats per els seus tutors/es amb la collaboraci de la resta del professorat. c) Accidents: El mestre o mestra de vigilncia en la zona on es produeixi l'incident atendr al nen i se li dur a la infermeria, on se li prestar l'assistncia que precisi, la qual es registrar en el llibre d'incidncies corresponent. En cas de sospitar gravetat en la lesi, s'avisa al tutor o tutora perqu el/la dugui a l'hospital i avisi a la seva famlia per telfon, informant de l'existncia d'un part d'accidents, per si suposs per a ells algun cost addicional. d) Els conflictes especfics de baralles, agressions verbals, humiliacions, persecucions, queixes per abusos (en cap cas es permetr que els majors abusin dels ms petits) i accions perilloses per a l'alumnat, tant en jocs lliures com en els reglamentats el /la professor/a de torn haur dintervenir i resoldre'ls, valorant el grau d'importncia de les accions. e) La mestra o mestre de torn haur aix mateix dintervenir en els casos que s'usin inadequadament les installacions o es realitzin activitats que puguin deteriorar l'edifici. f) Tamb davant aquelles accions que suposin un exemple negatiu o que no acompleixin les normes de convivncia o d'educaci (gestos i expressions obscenes, fumar, jocs inadequats, ...) g) I davant la necessria formaci d'hbits adequats de neteja, higiene i utilitzaci dels serveis, tal com:

40 -

Pla de Convivncia

C.P. Can Misses

Higiene: Prendre el menjar sense posar en risc la salut. Els alumnes no entraran, per tant, amb l'entrep al WC. Neteja: els mestres de torn de vigilncia tindran cura de que els papers i restes d'entrep es dipositin en les papereres. Serveis: S'utilitzaran les fonts del pati. Els alumnes entraran noms al servei de l'interior amb perms dels mestres i noms al de la 1 planta o a l'exterior de la pista de voleibol.

h) Conseqncies: En els casos de raonable gravetat i per a resoldre els conflictes i l'incompliment de les normes, les sancions aniran des de l'avs verbal, recollir els papers i deixalles i dur-los a la paperera, suspendre les seves activitats ldiques mentre es menja l'entrep, fins a l'amonestaci, sanci escrita o la realitzaci de tasques de reparaci de danys durant l'esbarjo. i) S'avisar al tutor dels incidents relacionats amb els seus alumnes i quedar constncia en el llibre d'incidncies si la seva gravetat ho requereix.

Article 50 4. Tasques per a casa (deures) Quan el professorat recomani com a convenient treball per a casa, aquest ser ents sota un dels aspectes segents: Com a mig per a adquirir hbits i tcniques d'estudi personal i independent i d'organitzaci del temps a casa segons el PAT del seu Cicle. Per a afavorir la realitzaci d'activitats d'investigaci i recerca de la informaci en la comunitat local i en els mitjans de comunicaci. Per a completar els treballs iniciats en l'aula i que pel seu peculiar ritme de treball no hagi pogut finalitzar en horari lectiu. La no realitzaci de les tasques per a casa no deu anar acompanyat d'un cstig a l'alumne, sin de mesures de refor per a la seva execuci.

Article 51 5. Rgim disciplinari. Faltes i sancions 5.1. Conductes contrries a les normes de convivncia. 41 -

Pla de Convivncia

C.P. Can Misses

Les conductes contrries a les normes de convivncia o greument perjudicials per a aquesta en el centre que es recullen en el present captol, quedaran sotmeses a l'estipulat pel r. D.732/1995, de 5 de maig, articles 41 i segents. 5.2. Registre de faltes. Cada tutor dur un registre dels problemes de convivncia i de les faltes de disciplina dels seus alumnes que quedar reflectit en les observacions de l'informe trimestral a les famlies. 5.3. Correccions a les conductes contrries a les normes de convivncia a) Les conductes greument perjudicials per a la convivncia del centre no podran corregir-se sense la prvia instrucci d'un expedient, que, desprs de la recollida de la necessria informaci, acordi el Director del Centre, b per prpia iniciativa o b a proposta del Consell Escolar. b) Les conductes contrries a les normes de convivncia en el Centre podran ser corregides segons es recull en l'article 48 del RD 732/1995: Amonestaci privada o per escrit. Compareixena immediata davant el director, quan la situaci d'indisciplina o la gravetat del fet aix ho requereixin. Realitzaci de treballs especfics en horari no lectiu segons determini la Comissi Permanent. Tamb podran imposar-se sancions durant el perode d'esbarjo, per a realitzarles en la classe o fora d'ella, sempre sota l'atenci i vigilncia del mestre. Realitzaci de tasques que contribueixin a la millora i desenvolupament de les activitats del centre o, si s procedent, dirigides a reparar el dany causat a les installacions o al material del centre o a les pertinences d'altres membres de la comunitat educativa. De tot aix s'informar als pares. Suspensi del dret a participar en les activitats extraescolars i complementries del centre. Abans de prendre aquesta decisi ser preceptiu informar als pares, preferentment mitjanant entrevista personal. Canvi de grup de l'alumne per un termini mxim d'una setmana. Aquesta decisi es prendr desprs de realitzar una entrevista amb els pares. Suspensi del dret d'assistncia a determinades classes per un termini mxim de tres dies lectius. 42 -

Pla de Convivncia

C.P. Can Misses

Suspensi del dret d'assistncia al centre per un termini mxim de tres dies lectius. Durant el temps que duri la suspensi en ambds supsits, l'alumne haur realitzar els deures o treballs que es determinin per a evitar la interrupci en el procs formatiu. La realitzaci d'aquests treballs ser de carcter obligatori per a l'alumne/a. Els treballs realitzats seran recollits per cadascun dels mestres implicats. En cas de no ser lliurats degudament realitzats, es comunicar als pares l'actitud del seu fill/a En cap cas l'alumne ser expulsat fora de l'aula, als passadissos, sense vigilncia directa d'un mestre.

5.4. rgans competents per a imposar les correccions a) Els mestres del centre, escoltat l'alumne, en els casos de faltes contrries a la convivncia, adonant al tutor o al director, segons correspongui. b) El director, escoltat l'alumne i el seu mestre tutor, en les correccions de faltes greument perjudicials per a la convivncia en el centre i, quan ho consideri necessari, amb l'assessorament de la comissi permanent. c) El director prendr la decisi per a sancionar faltes greument perjudicials, desprs d'escoltar als representants legals de l'alumne, en una compareixena de la qual aixecar acta el secretari del centre.

Article 52 5.5. Procediment per a la tramitaci dels expedients disciplinaris. La instrucci de l'expedient disciplinari es regir pel disposat en el RD 732/1995, de 5 de Maig, Art. 54, 55 i 56, amb els segents aclariments: a) Ser instrut per un mestre/mestra del centre, designat pel director, seguint els segents criteris: Que no pertanyi al consell escolar Que no estigui implicat d'alguna manera en els fets que s'imputen. Si pot ser, que no sigui mestre del propi alumne.

43 -

Pla de Convivncia

C.P. Can Misses

b) La incoaci de l'expedient es comunicar als pares de l'alumne i al Servei d'Inspecci Educativa, indicant el nom del mestre/a encarregat de la seva instrucci. Article 53 5.6. Prescripci de les faltes. a) Les conductes contrries a les normes de convivncia en el Centre prescriuran en el termini d'un mes contat a partir de la data de la seva comissi. b) Les conductes greument perjudicials per a la convivncia prescriuran en el termini de quatre mesos, contats a partir de la data de la seva comissi. Les correccions imposades com a conseqncia d'aquestes conductes prescriuran, en ambds casos, a la finalitzaci del curs escolar.

44 -

Pla de Convivncia

C.P. Can Misses

CAPTOL VI RECURSOS FUNCIONALS 1. Relacions entre els sectors de la comunitat educativa Article 54 1.1. Informaci a mestres, pares i alumnes sobre el projecte educatiu del centre i sobre el reglament d'organitzaci i funcionament interns a) Es lliurar un exemplar d'ambds documents als membres del consell escolar una vegada aprovat el seu contingut. b) Aix mateix, tot el professorat tindr una cpia dels mateixos. c) El professorat de nova incorporaci al claustre, rebr una cpia del PEC contenint Reglament al comenament de cada curs. d) La publicaci dels continguts ms rellevants d'aquests documents, una vegada concls el trmit de la seva aprovaci, es realitzar, al principi de cada curs escolar, amb el lliurament a tots els pares dels alumnes, d'una circular amb un resum dels mateixos. e) A les famlies que es vagin incorporant a la comunitat educativa, se'ls far lliurament d'aquest resum en el moment de realitzar la matrcula. f) Amb la finalitat de facilitar la comprensi del document, en la secretaria del centre existiran cpies d'aquests documents en les dues llenges oficials, catal i castell. Article 55 1.2. Tutoria d'alumnes. a) Cada grup d'alumnes tindr un mestre- tutor, les funcions del qual es recullen en l'article 24 del present document. b) En els horaris dels grups s'especificar una hora setmanal destinada al compliment del Pla d'Acci Tutorial, c) Al comenament del curs la comissi de coordinaci pedaggica del centre definir les pautes necessries per a la contextualitzaci en el curs escolar del Pla d'Acci Tutorial, les quals s'incorporaran a la programaci general anual del mateix. Aquestes pautes inclouran la programaci de les sessions de tutoria per a tot el curs, l'horari setmanal d'atenci a pares, el calendari d'avaluacions i de reunions tutorials amb les famlies. Una vegada consensuat en els cicles, s'integrar en la P.G.A. per a la seva aprovaci pel claustre.

45 -

Pla de Convivncia

C.P. Can Misses

1.2.1. Relacions del tutor amb les famlies. a) Reuni al comenament del curs. El mestre- tutor celebrar la primera reuni amb el conjunt de pares i mares en la primera quinzena d'octubre. En la mateixa, es podran tractar els segents temes: Presentaci dels mestres del grup d'alumnes. Horari de l'aula. Horari i calendari d'entrevistes amb les famlies. Informaci sobre el PEC i les normes de funcionament. Objectius bsics d'aprenentatge per al curs i trimestre Assistncia, puntualitat i higiene. Normes de convivncia. Hbits d'estudi. Criteris d'avaluaci, recuperaci i promoci. Activitats complementries i extraescolars. Altres, a criteri del tutor.

b) Horari d'atenci a les famlies. En els horaris individuals dels docents s'inclour una hora complementria setmanal per a l'atenci als pares. Aquesta hora, que ser la mateixa per a tot el Centre, es fixar al comenament de cada curs. S'evitar l'atenci als pares o mares durant les classes, remetent-los a l'horari destinat a tal fi. c) Relaci de pares i mares amb els mestres especialistes del grup. Els pares dels alumnes podran entrevistar-se amb els mestres especialistes, prvia comunicaci al tutor que fixar el dia i l'hora per a tal fi. L'especialista informar al tutor del contingut de l'entrevista. d) Llibre de visites. Totes les visites realitzades per les famlies quedaran reflectides en el llibre de visites de la classe segons el model del centre. e) Comunicaci dels resultats de les avaluacions. Els mestres tutors informaran a les famlies sobre el procs d'avaluaci contnua dels seus fills. Aquests informes es realitzaran tres vegades a l'any, als perodes segents: 1r. Abans de les vacances de Nadal. 2n. Abans de les vacances de Setmana Santa. 3r. Al finalitzar el curs.

f) Els informes es lliuraran als pares, mares o representants legals dels alumnes en entrevista personal. Aquesta entrevista es realitzar l'ltim dia lectiu del primer i segon trimestre i al juny, en una jornada posterior a la finalitzaci de les classes pels alumnes, la qual es determinar segons el calendari anual.

46 -

Pla de Convivncia

C.P. Can Misses

g) Els informes d'avaluaci seran signats pels pares i retornats al tutor, excepte al final del curs, que quedaran en poder de les famlies. h) Consulta de les proves d'avaluaci. Els pares/ mares i els alumnes tindran accs a les proves d'avaluaci, prvia petici al mestre corresponent, qui els rebr en el seu horari de visita de pares. Aquests ha de tenir present que els resultats de les proves escrites sn noms un aspecte en el procs continu d'avaluaci dels aprenentatges de l'alumnat. 1.2.2. Reclamacions a) Dels alumnes. Les reclamacions que els alumnes desitgin realitzar sobre qualsevol mestre especialista les canalitzar a travs del seu mestretutor. En cas que aquestes reclamacions afectessin al tutor, els alumnes les dirigiran al Cap d'estudis, qui les resoldr prvia audincia de l'interessat. b) Dels pares. Quan existeixi algun tipus de reclamaci relativa a un docent, els pares hauran de dirigir-se en primer lloc al mestre afectat a travers del tutor, a fi de conixer totes les circumstncies del fet. Si no fos suficient, els pares ho posaran en coneixement de la direcci, que resoldr sempre prvia audincia del mestre interessat.

47 -