REUNIÓ DE PARES I MARES 4t.

16 D’OCTUBRE 2013

PRESENTACIÓ DEL CICLE

Tutors:  3rA: Anna T.  3rB: Dolors P.  4t : Marta G.

Anglès 4t: David T.  Educació Física: Dani N.  Plàstica en llengua anglesa: Clara R.  Música: Eva C.  Religió i alternativa : Gerard M.  Educació Especial: Anna

Horari 4t.
DILLUNS DIMARTS DIMECRES
Lectura col·lectiva

DIJOUS
Quinze són quinze Rapidesa -

DIVENDRES

9:00/10:00h

Lectura individual Ortografia sense esforç

Anglès
Problemes Rapidesa+

Música /Castellà
Lectura col·lectiva

Medi
Lectura en veu alta

Mates Medi Tutoria

10:00/11:00 11:00/11:30

Català

Mates

Música / Castellà

PATI
Quinzet Gimnàstica ocular

11:30/12:15

Mates

Religió/ català Alternativa/ català

Anglès /Mates

Lectura individual Expressió escrita

Lectura individual Expressió escrita

12:15/13:00
13:00/15:00

Castellà

Anglès /Mates

Plàstica Català (SEP)

Plàstica Català (SEP)

DINAR
Currículum obert (2n trimestre) Tallers (1r. Trimestre) Ed. Física (1r trimestre natació) Medi Anglès informàtica Anglès informàtica
Rapidesa x

15:00/15:45

Mates Castellà

15:45/16:30

PROJECTE D’ESCOLA VERDA
  

      

CUIDAR EL PLANETA RESPECTANT I ACTUANT TREBALL DE L’ENTORN PROPER LLIGAT AMB L’ÀREA DE MEDI. ANIMAL I ARBRE AMIC DE LA CLASSE: La cadernera i el cirerer L’HORT (3r). EL COMPOSTADOR (4t). CONEIXEMENT DE LA FEINA DELS AGENTS FORESTALS (4t). COMITÈ AMBIENTAL. REUTILITZACIÓ DE LLIBRES. Revisió trimestral de l’estat dels llibres. PLA DE CONSUM DE FRUITA A LES ESCOLES (Departament d’agricultura). CAMPANYA DIA SENSE COTXES.

OBJECTIUS D’ESCOLA
Introduir la calma a les aules treballant el silenci com un exercici que requereix esforç , atenció i autocontrol .

Potenciar la manipulació, l’ observació, l’experimentació, la predicció i la reflexió.

Treballar perquè siguin capaços d’ expressar les idees amb claredat,ordre,cohesió i coherència.
 

Aconseguir autonomia personal davant els aprenentatges.

Valorar la feina ben feta i el treball diari.

Fomentar el respecte ,la conservació i l’ ús correcte de llibres i materials.

Mostrar tolerància i respecte envers els companys i les altres cultures.

OBJECTIUS DEL CICLE
Conèixer el màxim de procediments i tècniques per assolir un aprenentatge competencial.

Partir dels interessos, motivacions i coneixements previs de l’alumnat.

Variar els recursos educatius (visual, auditiu, verbal...) per atendre el màxim la diversitat i les diferents maneres d’aprendre.
 

Evolució en autonomia i competència.

Ús de l’agenda (revisió diària).
Gestió del temps lliure ( TV, Xarxes socials)

CARACTERÍSTIQUES DE L’ALUMNAT
 

-

-

Aspectes positius: Grup dinàmic, s’engresquen amb facilitat. L’espontaneïtat. La participació. Aspectes a reforçar: Atenció, silenci, entendre consignes, evitar repeticions. Calma ,parlar amb un to de veu fluixet. Importància de la feina ben feta. No tot s’ hi val . Autonomia i responsabilitat. Respecte envers els altres i el material escolar . Aprendre a treballar en grup (compartir).

DEURES
 


Acció compartida família/escola Cal comprovar que s’han fet, revisar que estan ben fets i ajudar, si cal. Donar importància a la polidesa i presentació dels deures. Firmar l’agenda diàriament. Graella control
VERD:L’activitat l’ha fet tot sol/a. TARONJA: Se l’ha hagut de fer petits ajuts o aclariments. VERMELL: Ha necessitat constantment el suport de l’adult.

A + a + a casa podem fer:
            

Taules de multiplicar Sudokus Tàngrams Sumes i restes portant-ne Multiplicacions Lectura Sopes de lletres Encreuats Inventar-se endevinalles Dictats i còpies Jocs didàctics Recursos d’internet (jclic) …

AVALUACIÓ
QUÈ AVALUEM?
Memoritzar molt ? NO Entendre i aplicar. Saber buscar, trobar i tractar la informació.

QUÈ UTILITZEM PER AVALUAR?
- Graelles d’observació directa i de control. - Proves escrites. - Revisió i/o correcció de fitxes, llibretes i quadernets de treball.

Avaluació de les àrees :  - Matemàtiques : Problemes 10% Avaluació llibre 70% Càlcul mental 10% Actitud i deures 10%  Llengües: Comprensió lectora 25% Ex. Escrita: 25% Ex. Oral : 20% Velocitat lectora 10% Dictats o còpies: 10% Actitud i deures: 10%

A l’ iniciar el cicle superior durant el mes d’ octubre els alumnes passen unes proves diagnòstiques de llengua catalana , castellana i matemàtiques.

TALLERS
  


Dilluns a la tarda 2 grups heterogenis Mestres: Anna Gómez i Marta González Matemàtiques manipulatives Jocs de llengua

LLENGÜES
Pla lector Lectura diària individual 15-20 minuts Lectura setmanal en veu alta per part de la mestra Lectura mensual d’un llibre a casa Lectura setmanal col·lectiva:

La bicicleta es mía El vescomte minvant Los zorros del norte

Gimnàstica ocular: activitats per millorar la velocitat lectora

Expressió i comprensió Expressió oral Expressió escrita: composició de diferents tipologies de text Comprensió escrita: llibres i textos de diferents tipologies Quadernets punt i seguit

Ortografia Bona ortografia sense esforç Dictats i còpies
  

Proves ACL a principi I a final de curs Visita mensual a la biblioteca del poble

LLENGUA ANGLESA
 Presentació

de vocabulari nou: Oral: suport visual i jocs relacionats. Escrit: associacions, mots encreuats, construcció de frases, diccionari visual.

Anticipació de continguts: Oral: cantar rimes i escoltar històries breus. Escrit: ordenar seqüències d’accions escoltades. Produir frases amb suport visual.
Audició i visualització d’històries: Oral: escoltar, llegir i comprendre una història. Representar-la teatralment. Escrit: relacionar text i imatge. Escriure frases a partir de model. Elaboració de llibrets. Aprenentatge de cançons: Oral: escoltar i cantar amb model fonètic. Escrit: inventar nous versos seguint un model. Temes transversals (lectures de temes de medi, música...): Lectura amb suport visual. Producció de textos a partir de models.

MEDI NATURAL, SOCIAL I CULTURAL
UP 1: Els éssers vius UP 2: Les plantes UP 3: Comarca de La Selva UP 4: El cos humà UP 5: Catalunya UP 6: L’univers UP 7: Roques i minerals

MATEMÀTIQUES

Activitats manipulatives, llibre i quadernet: Numeració i càlcul Espai i forma (geometria) Estadística i atzar (gràfics) Mesura (longitud, pes, capacitat, temps i diners)
Activitats sistemàtiques setmanals: Resolució de problemes Problemes del Quinzet Operacions del Quinzet Quadernet "Quinze són quinze“

EDUCACIÓ ARTÍSTICA: PLÀSTICA EN ANGLÈS

Experimentar i indagar tècniques. Fer ús de diferent alfabet visual, textures, moviments, estris i grafisme.

Relacionar la plàstica amb les altres àrees.
Utilitzar estructures simples en anglès per comunicar-se amb els iguals i la mestra. Conèixer i comprendre diferents manifestacions artístiques: Gaudí i Miró. Desenvolupar una opinió crítica.

ED. ARTÍSTICA: MÚSICA
L' objectiu del treball de la música a CM és l'enriquiment i creixement personal a través d 'experiències musicals diverses com: La cançó- Eix vertebrador de tot l’aprenentatge La dansa i moviment corporal L' audició El llenguatge musical amb l’instrument – LA FLAUTA Els alumnes de 4t. comencen a tocar la flauta com a instrument escolar amb l' objectiu de donar un sentit al llenguatge musical, així com un punt més de motivació. A partir d' aquest moment tenen un compromís en l' estudi i la cura de l' instrument. Després de cada classe de música, que és el dilluns o dijous a la tarda, tindran un petit exercici de flauta que caldrà treballar a casa fins que ho puguin tocar sense dificultat. Tenen l' ajuda de la mestra de música cada dia a l' hora del pati , si els cal. Els nens i nenes tenen un quadern de flauta i la flauta que l’hauran de portar cada dia que tinguin música. La resta de setmana podrà quedar-se a casa perquè puguin practicar.

EDUCACIÓ FÍSICA
Des de l’àrea d’educació física a cicle mitjà, treballarem de forma desigual els diferents blocs de continguts. En aquesta etapa, prioritzarem el treball de les habilitats coordinatives i la participació en jocs i esports col·lectius. En aquest quadre es pot observar com es treballa cada bloc de continguts, i quines unitats didàctiques es practicaran:
UNITATS DIDÀCTIQUES REFERIDES BLOC DE CONTINGUTS

QUART
CONTROL 10% I CONSCIÈNCIA CORPORAL INICIEM EL CURS BOTI BOTI! LLENÇO I RECEPCIONO. FREESBE EXECUCIÓ 50% D’HABILITATS COORDINATIVES EL MEU COS EN MOVIMENT LES HABILITATS GIMNASTIQUES COLPEGEM OBJECTES

EXPRESSIÓ CORPORAL I DRAMATITZACIÓ

0%

LES CURSES DE ORIENTACIÓ! REALITZACIÓ DE JOCS 40% EL TENIS TAULA EL FUTBOL

RELIGIÓ
- Identificar les parts de la Bíblia
- Descobrir la importància dels llibres per transmetre la cultura. - Conèixer trets fonamentals de l’ Antic i el Nou Testament. - Aprendre a buscar algunes citacions bíbliques. - Valorar la Bíblia com a llibre sagrat. - Descriure fets principals de la vida de Jesús Es valorarà molt: - L' actitud oberta davant els continguts, objectius i procediments de l' assignatura. Entendre que l' hora de religió cal estar atent i cal treballar igual que en una altre assignatura comuna com pot ser català, matemàtiques, medi, etc. Hi ha uns continguts a fer i uns objectius per assolir com en totes les altres matèries. (molt important) - El respecte vers els companys i el/la mestre/a. - Tenir una bona actitud en general alhora de classe. (molt important)
Utilitzem: - Fitxes preparades, amb exercicis per fer en les mateixes fitxes. - No usem ni llibres ni llibretes.

ALTERNATIVA

Els continguts a treballar en aquesta àrea són:
o o o o o o o

Les emocions. L’empatia. Habilitats per conviure en societat. L'assertivitat. El respecte L’autoestima La cohesió de grup.

Metodologia:
o o o

Murals Fitxes Expressió i comprensió oral.

SEP
Suport Escolar Personalitzat
      És un recurs de millora. Emmarcat en el conjunt d'actuacions del Departament d'Ensenyament. Per assolir l'èxit escolar. Per donar resposta a les necessitats individuals d'aprenentatge de cada nen/a. S'ofereix un suport en petit grup a aquells alumnes que el necessiten. És un reforç flexible, temporal i preventiu que vol atendre els diversos ritmes d'aprenentatge dels alumnes.  Matemàtiques: problemes i càlcul (3/4 d’hora setmanal).  Llengua: expressió escrita (1 hora setmanal).

TUTORIA

Entrevistes amb les famílies:

Com les concertem?  Horari d’atenció als pares:
3rA: Dijous de 9h a 10h 3rB : Dimecres de 12.15h a 13h 4t: Dimarts de 15.00h a 16.00h

Hi ha la possibilitat de concertar entrevista amb qualsevol especialista.A la pàgina Web estan publicades les hores d’ atenció del claustre.

SORTIDES I COLÒNIES
ÀREES / UNITATS
TOTES LES ÀREES
MEDI / LLENGUA / PLÀSTICA 4t

CURS
Sortides a l’ entorn
La comarca de la Selva 10€ Can Beulas i museu Gabella (14 de novembre del 2013) •Roques i minerals 20€ Museu de les mines de Cercs

MEDI / LLENGUA / PLÀSTICA

COLÒNIES Barcelona (26,27 i 28 de març 2014) Preu orientatiu 130 €

AQUEST CURS CELEBREM…

EL 75è. ANIVERSARI

NADAL
PASTORETS:
  

16 de desembre: Assaig general i representació per a educació infantil. 17 de desembre: Representació per als pares a 2/4 de 9 del vespre a l’escola. 20 de desembre: Representació a l’escola per l’alumnat.

CONCERT DE NADAL:

19 de desembre: Concert intercultural a les 7h de la tarda al pavelló del poble.

PÀGINA WEB: http://xtec.cat/escolaguilleries/ BLOG: http://mitjaguilleries.blogspot.com/

GRÀCIES PER LA VOSTRA ASSISTÈNCIA I… BON CURS 2013-2014!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful