Está en la página 1de 18

SUBJECT : COURSE : TITLE : LEVEL : SET : START :

MATHEMATICS FORM 1 TOPIC 7 LEVEL 1.0 31/01/2012 10:53:32 AM


1327978412 31/01/2012 10:53

1.

TOPIC : ALGEBRAIC EXPRESSIONS Instruction: This test consists of 20 objective questions marked A,B,C and D. Choose only ONE correct answer. Answer all questions. Arahan: Ujian ini mengandungi 20 soalan berbentuk objektif bertanda A,B,C dan D. Pilih hanya SATU jawapan yang betul. Jawab semua soalan.

Which of the following is not an unknown? Manakah di antara berikut bukan anu?
14338 14338 0 0

A. x. B. y. C. z. D. 3. 2. Which of the following is not an algebraic term with an an unknown? Manakah di antara berikut bukan sebutan algebra dengan satu anu ?
14339 0 0 14339

A. B. C.

D. 3. Which of the following is not an algebraic term ? Manakah di antara berikut bukan sebutan algebra?
0 0 14340 14340

A. B. C.

D.

4. Which of the following pairs are like terms? Manakah di antara pasangan berikut sebutan serupa?
14341 14341 0 0

A. B. C. D. 5. Find the difference between 5g and -2g. Cari perbezaan di antara 5g dan -2g.
0

14342

14342

A. 3g. B. 7g. C. -3g. D. -7g. 6. x + y -(-2 y) = A. x + y. B. x - y.


14343 14343 0 0

C. x + 3y. D. x - 3y. 7. 81 m + 9 m = A. 9 m. B. 90 m. C. 90 + m. D. 2 + 9 m. 8. -7 x - 5 x = A. 12x. B. 2x. C. -12x. D. -2x. 9. 12p - ( - 8p) = A. 20p. B. 4p. C. 20 + p. D. - 2x. 10. Which of the following has 2 as its coefficient? Manakah di antara berikut mempunyai 2 sebagai pekalinya?
0 0 14347 14347 14346 14346 0 0 14345 14345 0 0 14344 14344 0 0

A. B. C. D.

11. The like term for -15p is...

Sebutan serupa dengan -15p adalah ...


14348 14348 0 0

A. B. C.

D.

12. Which of the following is an expression? Manakah di antara berikut suatu kenyataan?
0

14349

14349

A. ab. B. 3c. C. 4ab. D. 4+a+3c. 13. 3 - 5x + 2x How many terms are there in the above expression? Berapa sebutankah yang terdapat di dalam kenyataan di atas?
14350 14350 0 0

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. 14. The coefficient of g in the expression -2g + 5g is... Pekali bagi g dalam kenyataan -2g + 5g adalah ...
14351 14351 0 0

A. 7. B. 3. C. -7. D. -3. 15. 2 - 7m = A. -2 - 7m. B. 2 + 7m.


14352 14352 0 0

C. -2 + 7m. D. -7m + 2. 16. 3p + 5q = A. 5q + 3p. B. 8p + q.


14353 14353 0 0

C. 8pq. D. 8 + p + q. 17. Simplify 3 - 2a + 9a - 1 = Permudahkan 3 - 2a + 9a - 1=


14354 14354 0 0

A. 7a + 4. B. 7a + 2. C. -7a + 2. D. -7a - 2. 18. 4r + 6 - 2r = A. 4r + 8. B. 10r - 2. C. 8r. D. 2r + 6. 19. Which of the following expression has the most number of terms? Manakah di antara kenyataan berikut mempunyai paling banyak sebutan?
14356 14355 14355 0 0

14356

A. 3m - 4. B. 5p + 6 - 8p. C. 7s - 7t + s. D. 2x - y + 3x + 5y. 20. Which of the following is the like term of 5d? Manakah di antara berikut sebutan bagi 5d?

14357

14357

A. I only / I sahaja. B. II only / II sahaja. C. I and II only / I dan II sahaja. D. II and III only / II dan III sahaja.
21

Submit

1. TOPIC : ALGEBRAIC EXPRESSIONS Instruction: This test consists of 20 objective questions marked A,B,C and D. Choose only ONE correct answer. Answer all questions. Arahan: Ujian ini mengandungi 20 soalan berbentuk objektif bertanda A,B,C dan D. Pilih hanya SATU jawapan yang betul. Jawab semua soalan.

P bought x ball pens and y note books for RMz. Which of the following is not an unknown? P telah membeli x pena mata ball dan y buku nota berharga RMz. Manakah di antara berikut bukan suatu anu?
14358 14358 0 0

A. P.

B. X. C. Y. D. Z. 2. An algebraic term with unknown g has a coefficient of 9. The algebraic term is... Suatu sebutan algebra dengan anu g mempunyai pekali 9. Sebutan algebra tersebut adalah ...

14359

14359

A.

B.

C.

D.

3. Which of the following pairs contains like terms?


14360

Pasangan manakah di antara berikut mengandungi sebutan serupa?


14360 0 0

A.

B.

C. 4. 5m - 8 - 2 ( m - 3 ) =
0 0 14370 14370

D.

A. 3m - 14.

B. 3m - 11. C. 3m - 5. D. 3m - 2. 5.

14371

14371

A.

B.

C.

D.

6. Which of the following is true?


14372 14372 0 0

Manakah di antara berikut benar? A. 2a + 3a = 6a. B. 4b + ( -2b ) = -2b. C. ( -8c ) - ( -5c ) = -3c. D. ( -5d ) + ( -4d ) = 9d. 7. 8 - f - ( f - 8 ) = B. 16 - 2f. C. 2f.
14373

14373

A. 16 + 2f.

D. -2f. 8. Which of the following algebraic terms are like terms for 9w ? Manakah di antara sebutan algebra berikut sebutan serupa bagi 9w?
14374 0 0
14374

A. C. D.

B.

9. Simplify 2y + 8y - ( -3y + 5 ). Permudahkan 2y + 8y - ( -3y + 5 ).


14375 14375 0 0

A. 3y - 5.

B. 10y + 5. C. 13y - 5. D. 13y + 5. 10. -12e - 8 + 6e + ( - 3f ) = A. 18e - 8 - 3f. B. -18e - 8 + 3f. C. -6e - 8 - 3f. D. -6e - 8 + 3f.
14376 14376 0 0

11. All of the following algebraic expressions can be simplified, except... Semua kenyataan algebra berikut boleh dipermudahkan, kecuali...
14377 14377 0 0

A. 2 + 5y - 5.

B. 4x - 10x + 9. C. 3x - y + 4z. D. 5p + 1 -2p - 3. 12. Find the perimeter of an equilateral triangle of side 3x cm. Cari perimeter suatu segitiga sama sisi dengan 3x cm.
14378 14378 0 0

A. 3x cm.

B. 6x cm. C. 9x cm. D. 12x cm. 13. All of the following expressions have the same number of algebraic terms except... Semua kenyataan berikut mempunyai bilangan sebutan algebra yang sama kecuali ...

14407

14407

A. 14. 3f + 2g - (-g) + (-9f) =

B.

C.
14379 14379 0

D.
0

A.

B.

C.

D.

15. The sum of 20t , -9t and 7t is...


14380 14380 0

Hasil tambah 20t , -9t dan 7t adalah ...


0

A. 36t. B. 18t. C. 4t.

D. -4t. 16. 3e subtracted from 9e is...

3e ditolak daripada 9e adalah... A. 3e - 9e. B. 9e + 3e. C. 9e - 3e. D. -9e - 3e. 17. 3y + (-2) - y + 6 = 12. B. 3y - 6. C. 2y + 4. D. 2y - 4. 18. A. B. Simplify -4 ( -3 + m ) + 7m =
14382

14381

14381

14382

A. 6y +

14383

14383

C.

D.

19.

Permudahkan -4 ( -3 + m ) + 7m = A. 12 + 8m. B. 12 + 3m. C. -12 - 3m.

14384

14384

D. -12 + 8m. 20. The result, when a number x is multiplied by 2 and then 5 added to it, is... Hasil, apabila suatu nombor x di darab dengan 2 dan kemudian 5 ditambah kepadanya, adalah ...
14385 14385 0 0

A. 7.

B. x + 10. C. 2x + 5. D. 2x + 10.

SUBJECT : COURSE : TITLE : LEVEL : SET : START :

MATHEMATICS FORM 1 TOPIC 7 LEVEL 3.0 31/01/2012 10:55:50 AM


1327978550 31/01/2012 10:55

1.

TOPIC : ALGEBRAIC EXPRESSIONS Instruction: This test consists of 20 objective questions marked A,B,C and D. Choose only ONE correct answer. Answer all questions. Arahan: Ujian ini mengandungi 20 soalan berbentuk objektif bertanda A,B,C dan D. Pilih hanya SATU jawapan yang betul. Jawab semua soalan.

-8p - 5p - (-7) =
14386 14386 0 0

A. B. C. D.

-3p - 7. -3p + 7. -13p - 7. -13p + 7.

2. Simplify 4s + 3 - ( -5s + 8 ). Permudahkan 4s + 3 - ( -5s + 8 ).


0 14387 14387 0

A. B.

9s + 11. 9s - 5.

C. -s + 11.

D.

-s - 5.

3. Find the perimeter of a square of side ( x + 4 )cm. Cari perimeter suatu segiempat sama bersisi ( x + 4 )cm.
14388 14388 0 0

A. B. C. D.

2x + 8. 3x + 12. 4x + 16. 5x + 20.

4. Calculate the area of the triangle below, in cm. Kirakan luas segitiga di bawah, dalam cm.

14389

14389

A. B. C. D.

5.

14390

14390

A. B. C. D.

6. Ahmad has 8x marbles. Bahrin has ( x + 2 ) marbles more than Ahmad. How many marbles does Bahrin have? Ahmad ada 8x biji guli. Bahrin ada ( x + 2 ) biji guli lebih banyak daripada Ahmad. Berapa banyak gulikah yang Bahrin ada?
14391 14391 0 0

A. B. C. D.

9x + 2. 8x + 2. 7x + 2. 7x - 2.

7. Siti bought a pen for RMv and then sold it at RM4w. What profit did she make? Siti telah membeli sebatang pen dengan harga RMv dan kemudian menjualnya dengan harga RM4w. Berapakah keuntungan yang dia dapat ?
14392 14392 0 0

A.

RM ( v - 4w ).

B. C. D.

RM ( v + 4w ). RM ( 4w - v ). RM ( 4w + v ).

8. A rectangular field measures ( 2x - 1)m by ( 3x + 2 )m. The perimeter of the field in meter, is... Sebuah padang segiempat berukuran ( 2x - 1)m dengan ( 3x + 2 )m. Perimeter padang itu, dalam meter, adalah ...

14393

14393

A. B. C. D.

5x + 1. 8x + 3. 10x + 2. 10x + 6.

9.

14394

14394

A. B.

C.

D.

10. The diagram below shows a triangle. Calculate the perimeter of the triangle.

Gambar rajah di bawah menunjukkan suatu segitiga. Kirakan perimeter segitiga tersebut.

14395

14395

A. B. C. D.

5r + 2s. 5r + 4s. 6r + 2s. 6r + 4s.


14396 14396 0 0

11.

2 [ k - ( 2k + 3 ) ] = A. B. C. D. -2k + 6. -2k - 6. -2k + 3. -2k - 3.

12.

6p - 3 - q - 5p - 3q + 8 = A. B. C. D. p - 4q + 11. p - 4q + 5. p - 3q + 11. p - 3q + 5.

14397

14397

13. Aini weights (4x - 2 )kg while her sister weights ( 3x + 6)kg. What is their total weight?

Berat Aini (4x - 2 )kg manakala berat adik perempuannya ialah ( 3x + 6)kg. Berapakah jumlah berat mereka? A. ( 5x + 3)kg. B. C. D. ( 6x + 9 )kg. ( 7x + 4 )kg. ( 12x - 8 )kg.
14398 14398 0 0

14. Rina has 2v sweets. Siti has w sweets less than Rina. While Tina has 8 sweets. How many sweets do they have altogether? Rina ada 2v biji gula-gula. Siti ada w biji gula-gula kurang daripada Rina. Manakala Tina ada 6 biji gula-gula. Berapa biji gula-gulakah yang mereka ada kesemuanya?
14399 14399 0 0

A. B. C. D.

2v - w + 8. 2v + 8. 4v - w + 8. 8 - 4v - w.

15. A watermelon costs RM2u and an apple costs 60sen. Find the total cost of the fruits in sen. Sebiji tembikai berharga RM2u dan sebiji epal berharga 60sen. Cari jumlah harga buahbuahan tersebut, dalam sen. A. 2u + 60. B. C. D. 2u - 60. 20u + 60. 200u + 60.
14400 14400 0 0

16. A box contains 5h apples. 10 of the apples have been eated. How many apples are there now? Sebuah kotak mengandungi 5h biji epal, 10 biji epal telah dimakan. Berapakah baki epal itu

sekarang? A. 5h - 10. B. C. D.

14401

14401

5h + 10. 10 - 5h. 10 + 5h.


14402 14402 0 0

17.

2( 3p - q ) + 3( p + q ) = A. B. C. D. 9p. 9p - q. 9p + q. 9p + 3q.

18. There are 55k students in a school. 39 + 12k of them are girls. How many boys are there in the school? Di sebuah sekolah terdapat 55k orang pelajar. 39 + 12k daripada mereka adalah perempuan. Berapa orang lelakikah dalam sekolah tersebut?
0 0
14403 14403

A. B. C. D.

11 + 12k. 43k + 11. 43k + 39. 43k - 39.

19. The table below shows the number of pens in a box. If the total number of pens in the box is U, express U in terms of w. Jadual dibawah menunjukkan bilangan pen dalam sebuah kotak. Jika jumlah bilangan pen di dalam kotak itu adalah U, nyatakan U dalam sebutan w.

14404

14404

A. B.

C.

D.

20.

14405

14405

A. B. C. D.

3w - 2 2w - 7 5w + 2 3w - 10