Raül Ribes, Pepa Garcia, Lolita Ruiz i Sergi Mengual, regidors del Grup Municipal de Compromís a l’Ajuntament d'Almoines

, presenten a la discussió del Ple Municipal la següent MOCIÓ Mitjançant el Reial Decret-Llei 16/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents per a garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i que és d’obligat compliment per les Comunitats Autònomes, els beneficiaris de 42 fàrmacs indicats per a pacients amb malalties cròniques o greus (processos cancerígens, per exemple) hauran de satisfer el 10% del cost del medicament, amb un límit de 4’2 euros per recepta. Aquesta mesura, d’obligat compliment a partir del dia 1 d’octubre del 2013 és un clar exemple del “copagament sanitari” que recullen altres mesures de l’esmentat Decret Llei 16/2012. Entre els medicaments afectats es troben fàrmacs per al tractament de pacients amb càncer de mama (Afinitor, Tyverb), de renyó (Votrient), tumors cerebrals (Temodal). També contra la leucèmia, l’artritis reumatoide, per a tractaments de reproducció assistida, entre d'altres. Són compostos cars. Així per exemple, un envàs de 168 comprimits d’Incivo de 325 mil·ligrams, per a l’hepatitis C crònica, costa 8.870,40 euros. El grup municipal de Compromís per Almoines ha conegut de primera mà el testimoni d'una veïna d'Almoines que té càncer i una discapacitat del 65%, per la qual cosa no cobra pensió. Ara amb el copagament per a crònics haurà d'afrontar la despesa de les medicines per a tractar el càncer. És un exemple de la injustícia d'aquesta mesura. El President dels Farmacèutics Hospitalaris, José Luis Poveda, considera que no té cap sentit cobrar per aquestes medicines atés que: “El copagament té dos objectius, el dissuasori i el recaptatori; i en aquest cas no es complix cap dels dos”. El president de la societat dels farmacèutics hospitalaris explica que com la major part dels pacients són crònics, no es donen les condicions d’abús de fàrmacs que podrien al·ludir-se en altres circumstàncies. I com els tractaments són continus, tampoc hi ha el perill de que sobren i s’acumulen en la farmaciola domèstica. Per tot això, proposem els següents ACORDS: 1) L’Ajuntament d'Almoines insta al Govern Estatal a la compensació econòmica, a les Comunitats Autònomes, de totes les despeses derivades de la posada en marxa del Reial Decret-Llei 16/2012, de 20 d’abril, a l’efecte que aquestes puguen preservar els seus recursos en atendre veritablement els pacients i no en les despeses burocràtiques derivades de la implantació del “Copagament Sanitari”. 2) L’Ajuntament d'Almoines insta al Consell de Generalitat a adoptar mesures econòmiques que compensen el nou retall als drets dels pacients imposats des del Ministeri de Sanitat, que establix que els malalts greus o crònics que no estiguen ingressats hauran de pagar a partir de l’1 d’octubre un 10% dels medicaments que sols es dispensen en les farmàcies dels hospitals. 3) Comunicar el present acord al centre de salut d'Almoines, així com a la farmàcia de la nostra població. Almoines, 14 d'octubre de 2013 Raül Ribes Regidor de Compromís SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D'ALMOINES