Está en la página 1de 176

1. Giíi thiÖu.

1.1. MINI-LINK E
MINI-LINK E lµ 1 hÖ thèng thiÕt bÞ truyÒn dÉn v« tuyÕn vi ba sè, bao gåm 1 module truy
nhËp (AMM) l¾p trong nhµ vµ mét khèi v« tuyÕn l¾p ngoµi trêi (RAU) vµ ¨nten.
MINI-LINK E cã thÓ ®­îc cÊu h×nh ®Ó ®¸p øng c¸c yªu cÇu vÒ dung l­îng truyÒn dÉn vµ
ph¹m vi ¸p dông; nã cung cÊp c¸c liªn kÕt truyÒn dÉn v« tuyÕn tõ 2 ®Õn 17x2
(34+2) Mbit/s vµ d¶i tÇn ho¹t ®éng tõ 7 ~ 38 GHz.
MINI-LINK E cã thÓ ®­îc cÊu h×nh cho c¸c thiÕt bÞ ®Çu cuèi víi chÕ ®é kh«ng cã b¶o vÖ
(1+0), chÕ ®é cã b¶o vÖ (1+1) hoÆc chÕ ®é m¹ch b¶o vÖ vßng (ring).

H×nh 1-1: C¸c thiÕt bÞ ®Çu cuèi MINI-LINK E.

Cã thÓ tÝch hîp tíi 4 thiÕt bÞ ®Çu cuèi MINI-LINK E trong 1 khèi module truy
nhËp vµ cã thÓ kÕt hîp c¸c cÊu h×nh, dung l­îng l­u l­îng vµ c¸c b¨ng tÇn kh¸c
nhau. Cã thÓ sö dông phÇn mÒm ®Ó ®iÒu khiÓn viÖc ®Þnh tuyÕn l­u l­îng gi÷a c¸c
thiÕt bÞ ®Çu cuèi, gi¶m thiÓu l­îng c¸p sö dông.

1.2. H­íng dÉn sö dông tµi liÖu nµy


Tµi liÖu h­íng dÉn nµy m« t¶ c¸ch l¾p c¸c khèi v« tuyÕn MINI-LINK E, ¨n-ten,
c¸c khèi trong nhµ vµ c¸c phô kiÖn.

Bao gåm c¸c ch­¬ng sau:


1. Giíi thiÖu
Ch­¬ng 1 m« t¶ ng¾n gän vÒ MINI-LINK E vµ néi dung cña cuèn s¸ch nµy; vµ
còng ®­a ra th«ng tin vÒ c¸c tµi liÖu kh¸c cho c¸c s¶n phÈm cña MINI-LINK E.
2. An toµn
Ch­¬ng 2 m« t¶ c¸c quy t¾c vµ yªu cÇu an toµn còng nh­ th«ng tin an toµn.
3. M« t¶ kü thuËt
Ch­¬ng 3 m« t¶ chøc n¨ng vµ kiÓu d¸ng cña c¸c bé phËn chÝnh cña MINI-LINK E.
4. L¾p ®Æt thiÕt bÞ trong nhµ
Ch­¬ng 4 m« t¶ h­íng dÉn l¾p module truy nhËp vµ c¸c phô kiÖn trong nhµ .
5. L¾p phÇn ngoµi trêi, RAU1
Ch­¬ng 5 m« t¶ h­íng dÉn l¾p khèi v« tuyÕn RAU1 ¨n-ten vµ c¸c phô kiÖn
liªn quan.
6. L¾p phÇn ngoµi trêi, RAU2
Ch­¬ng 6 m« t¶ h­íng dÉn l¾p khèi v« tuyÕn RAU2 , ¨n-ten vµ c¸c phô kiÖn
liªn quan.
1
7. L¾p c¸p v« tuyÕn
Ch­¬ng 7 gåm c¸c h­íng dÉn c«ng viÖc cho thñ tôc nèi c¸p , gi÷a khèi v« tuyÕn
vµ module truy nhËp.
8. Cµi ®Æt phÇn mÒm vµ ®ång chØnh ¨n-ten
Ch­¬ng 8 m« t¶ h­íng dÉn cµi ®Æt phÇn mÒm b»ng c¸ch sö dông mµn h×nh vµ c«ng
t¾c trªn MMU. ViÖc cµi phÇn mÒm víi m¸y tÝnh PC ®­îc m« t¶ trong tµi liÖu riªng
(xem phÇn 1.3). Ch­¬ng nµy còng m« t¶ th«ng tin vÒ c¸ch ®ång chØnh ¨n-ten.
9. Gi¸m s¸t côc bé vµ kiÓm tra tÝnh n¨ng
Ch­¬ng 9 m« t¶ Giao diÖn gi¸m s¸t côc bé vµ c¸c h­íng dÉn cho viÖc kiÓm tra tÝnh
n¨ng khi l¾p xong.
10. Sè liÖu kü thuËt
Ch­¬ng 10 nªu ra c¸c sè liÖu kü thuËt cÇn ph¶i quan t©m khi l¾p thiÕt bÞ cña MINI-
LINK E.
11. Môc lôc

2
H×nh 1-2: ThiÕt bÞ MINI-LINK E
Khèi trong nhµ
Khèi ngoµi trêi, RAU1
Khèi ngoµi trêi, RAU2
C¸p v« tuyÕn
1.3. H­íng dÉn l¾p ®Æt
C¸c mÉu l¾p ®Æt d­íi ®©y m« t¶ chu tr×nh l¾p ®Æt theo khuyÕn nghÞ cho MINI-
LINK E. C¸c mÉu l¾p ®Æt m« t¶ c¸c c«ng viÖc ph¶i thùc hiÖn.
Tµi liÖu nµy cã thÓ ®­îc coi nh­ lµ h­íng dÉn cho c¸c ®éi l¾p ®Æt hoÆc lµ c«ng cô
cho ng­êi gi¸m s¸t. D­íi ®©y m« t¶ 2 mÉu l¾t ®Æt:
- H­íng dÉn l¾p phÇn trong nhµ cña MINI-LINK E
- H­íng dÉn l¾p phÇn trong nhµ cña MINI-LINK E

1.3.1. H­íng dÉn l¾p ®Æt phÇn trong nhµ

L¾p phÇn trong nhµ PhÇn Thùc hiÖn


1. §äc c¸c h­íng dÉn an toµn 2 
2. L¾p phÇn thiÕt bÞ:
- Trong gi¸ (rack) 4.5
- Trªn t­êng 4.6
- Trªn bµn 4.7
3. ChÌn c¸c khèi ®Çu c¾m 4.8
4. ChuÈn bÞ vµ ®Êu nèi c¸p cho:
- Khèi nguån DC 4.9.4*
- L­u l­îng c©n b»ng 4.9.5*
- Kªnh dÞch vô sè 4.9.5*
- §Çu vµo/ra User
4.9.6*
- L­u l­îng kh«ng c©n b»ng
- EAC, BR/EAC 4.9.7*
- RAC 4.9.8*
- O&M 4.9.8*
- NCC 4.9.9*
5. L¾p ®Æt vµ kÕt nèi ®iÖn tho¹i 4.9.10

3
6. §Êu nèi c¸p c¶nh b¸o cho qu¹t 4.9.11*
7. §¸nh dÊu vµ d¸n nh·n AMM vµ c¸c c¸p 4.11
8. KÕt nèi m¸y tÝnh PC hoÆc modem 4.12
*Nh÷ng ng­êi sö dông cao cÊp, xem phÇn 4.9.12

1.3.2. L­u ®å cho viÖc l¾p ®Æt phÇn ngoài trêi


L¾p phÇn ngoµi trêi PhÇn Thùc hiÖn
1. §äc h­íng dÉn an toµn 2
2. RAU1, l¾p khèi v« tuyÕn vµ ¨n-ten:
- L¾p s¬ bé 5.4
- L¾p ®Æt tÝch hîp 5.5
Thay ®æi cùc tÝnh ngang 5.5.1
- L¾p ®Æt riªng 5.6
Thay ®æi cùc tÝnh ngang 5.6.1
- L¾p bé chia nguån cho khèi ¨n-ten 5.6.6.1
- L¾p bé chia nguån trªn phÇn phô trî riªng 5.6.6.2
- L¾p quai ®ì èng dÉn sãng 5.6.6.5
RAU2, L¾p khèi v« tuyÕn vµ ¨n-ten:
- L¾p s¬ bé 6.4
- L¾p ®Æt tÝch hîp 6.5
Thay ®æi cùc tÝnh ngang 6.5.1
- L¾p ¨n-ten víi tÊm tiÕp hîp 6.5.5
- L¾p ®Æt riªng 6.6
Thay ®æi cùc tÝnh ngang 6.6.1
- L¾p bé chia nguån cho khèi ¨n-ten 6.6.6.1
- L¾p bé chia nguån trªn phÇn phô trî riªng 6.6.6.2
- L¾p quai ®ì èng dÉn sãng 6.6.6.5
3. L¾p c¸p v« tuyÕn 7
4. ®ång chØnh ¨n-ten 8
5. KiÓm tra thiÕt bÞ ®Çu cuèi 9

1.4. Tham kh¶o c¸c tµi liÖu MINI-LINK E

EN/LZT 110 2011 MINI-LINK E vµ E Micro, Giíi thiÖu s¶n phÈm (Product Catalogue)
Tµi liÖu trî gióp khi lËp ®¬n hµng hoÆc ®¬n gi¶n lµ ®­a ra tæng quan
c¸c s¶n phÈm MINI-LINK E.
EN/LZT 110 2012 MINI-LINK E vµ E Micro, M« t¶ kü thuËt
M« t¶ tÝnh n¨ng vµ ®Æc tÝnh kü thuËt chi tiÕt cña c¸c s¶n phÈm chÝnh.
EN/LZT 110 5048 Qu¶n lý m¹ng MINI-LINK, M« t¶ kü thuËt
M« t¶ hÖ thèng qu¶n lý m¹ng cho thiÕt bÞ MINI-LINK
EN/LZT 110 2013 MINI-LINK E, H­íng dÉn kü thuËt thiÕt kÕ
M« t¶ c¸ch nhËn d¹ng m¹ng MINI-LINK. Môc ®Ých lµ ®Ó hç trî c¶ giai ®o¹n
thiÕt kÕ vµ nhËn d¹ng m¹ng.
EN/LZT 110 5057 H­íng dÉn vËn hµnh MSM
M« t¶ c¸ch sö dông phÇn mÒm MSM, gåm cµi ®Æt, ®Þnh tuyÕn l­u
l­îng, tr¹ng th¸i c¶nh b¸o, ®iÒu khiÓn vµ kiÓm so¸t chÊt l­îng m¹ng,
biÓu thÞ c¶nh b¸o, xö lý sù cè vµ kiÓm tra thiÕt bÞ.
EN/LZT 110 5044 PhÇn mÒm Netman, H­íng dÉn l¾p ®Æt vµ cÊu h×nh MINI-LINK
4
M« t¶ c¸ch l¾p ®Æt, cÊu h×nh vµ phÇn mÒm Netman MINI-LIMK b¶o
d­ìng cho c¸c m¹ng MINI-LINK.
EN/LZT 110 5043 PhÇn mÒm Netman MINI-LINK, h­íng dÉn khai th¸c
M« t¶ c¸ch vËn hµnh ch­¬ng tr×nh Client Netman MINI-LINK cho c¸c
m¹ng MINI-LINK.
EN/LZT 110 5088 H­íng dÉn l¾p ®Æt MXU
M« t¶ c¸ch l¾p ®Æt khèi ®Êu nèi chÐo (MXU).
EN/LZT 110 5089 H­íng dÉn cµi ®Æt MXU
M« t¶ c¸ch cµi ®Æt khèi ®Êu nèi chÐo (MXU).
EN/LZT 123 4867 H­íng dÉn tham kh¶o MXU
AE/LZT 110 5130 H­íng dÉn l¾p ®Æt TMR 9202
M« t¶ thñ tôc l¾p ®Æt theo khuyÕn nghÞ cho thiÕt bÞ MINI-LINK E trong
tñ truyÒn dÉn, TMR 9202.
EN/LZT 110 2084 H­íng dÉn l¾p ®Æt RBS 2101 vµ RBS 2102
M« t¶ thñ tôc l¾p theo khuyÕn nghÞ cho thiÕt bÞ MINI-LINK E trong tñ
truyÒn dÉn, RBS 2101 vµ RBS 2102.

5
1.5. ThuËt ng÷
C¸c thuËt ng÷ sö dông trong tµi liÖu nµy:
Access Module (Module truy nhËp): PhÇn trong nhµ, gåm mét AMM trang bÞ víi c¸c
khèi trong nhµ (MMU, SMU vµ SAU) cho mét sè thiÕt bÞ ®Çu cuèi (lªn tíi 4 khèi v«
tuyÕn).
AGC (Automatic Gain Control): §iÒu chØnh hÖ sè khuyÕch ®¹i tù ®éng.
Alignment port (§Çu chØnh): Cæng kiÓm tra biÓu thÞ møc tÝn hiÖu thu ®­îc. Sö dông
®Ó c©n chØnh ¨ngten.
AMM (Access Module Magazine): Khèi module truy nhËp.
CSS (Control and Supervision System): HÖ thèng ®iÒu khiÓn vµ gi¸m s¸t, hç trî viÖc
x©y dùng ®Ó vËn hµnh vµ khai th¸c m¹ng.
EAC (External Alarm Channel): Kªnh c¶nh b¸o ngoµi.
ESD (Electro Static Discharge): Phãng tÜnh ®iÖn.
DDU(DC Distribution Unit): Khèi ph©n phèi nguån 1 chiÒu (DC).
Hop (ChÆng chuyÓn tiÕp Viba): Mét kÕt nèi tuyÕn v« tuyÕn gi÷a 2 thiÕt bÞ ®Çu cuèi
th«ng tin.
LED (Light Emitting Diode): Diode ph¸t quang.
MMU (Modem Unit): Khèi modem.
MSM (MINI-LINK Service Manager): Qu¶n trÞ b¶o d­ìng MINI-LINK. MSM lµ
phÇn mÒm m¸y tÝnh ®­îc dïng tËp hîp cho b¶o d­ìng c¸c ®Çu cuèi m¹ng MINI-
LINK, bao gåm viÖc l¾p ®Æt vµ t×m lçi.
MUX (Multiplexer): Bé ghÐp kªnh.
MXU (Cross-connect unit): Khèi kÕt nèi chÐo.
NCC (Node Communication Channel): Kªnh giao tiÕp Node.
Netman: MINI-LINK Netman lµ phÇn tö qu¶n lÝ m¹ng MINI-LINK.
RAC (Remote Alarm Channel): Kªnh b¸o hiÖu tõ xa.
RAU (Radio Unit): Khèi v« tuyÕn.
RAU1: Phiªn b¶n 1 cña khèi v« tuyÕn.
RAU2: Phiªn b¶n 2 cña khèi v« tuyÕn.
SAU (Service Access Unit): Khèi truy cËp dÞch vô.
SMU (Switch Multiplexer Unit): Khèi ghÐp kªnh chuyÓn m¹ch.
Site (Tr¹m): N¬i ®Æt mét hoÆc vµi thiÕt bÞ MINI-LINK.
Terminal (ThiÕt bÞ ®Çu cuèi): thiÕt bÞ kÕt nèi tuyÕn v« tuyÕn hoÆc mét khèi truy cËp
dÞch vô (SAU) cã m· nhËn d¹ng duy nhÊt trong m¹ng.

1
2. H­íng dÉn an toµn.
Giíi thiÖu
Ch­¬ng nµy m« t¶ hÖ thèng ®­îc dµnh cho viÖc tr×nh bµy c¸c th«ng tin vÒ an toµn.

Chó ý: §Ó gi¶m thiÓu rñi ro, nªn ®äc tÊt c¶ c¸c h­íng dÉn cÈn thËn tr­íc khi b¾t ®Çu
lµm. NÕu cã c©u hái g× vÒ h­íng dÉn an toµn, h·y liªn hÖ víi ng­êi gi¸m s¸t hoÆc ®¹i
diÖn së t¹i cña Ericsson.
Ericsson kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tai n¹n cho con ng­êi vµ/hoÆc háng thiÕt bÞ, g©y
ra do thùc hiÖn c«ng viÖc trªn s¶n phÈm vµ/hoÆc hÖ thèng Ericsson mµ kh«ng tu©n
theo qui t¾c an toµn nªu trong tµi liÖu h­íng dÉn nµy.
C¸c tiªu chuÈn an toµn.
ThiÕt bÞ ®¸p øng c¸c yªu cÇu cho líp 1 theo tiªu chuÈn EN 60950 (IEC 950) vµ EN
60215 (IEC 215). Møc ®é b¶o vÖ nªu trong tµi liÖu kÌm theo lµ IP 20 cho thiÕt bÞ
trong nhµ vµ IP 54 cho thiÕt bÞ bªn ngoµi theo EN 60529 (IEC 529).
C¸c yªu cÇu vÒ an toµn
C¸c yªu cÇu vÒ an toµn d­íi ®©y ph¶i ®­îc tÝnh ®Õn ®Ó tr¸nh tai n¹n cho con ng­êi
vµ/hoÆc g©y háng thiÕt bÞ.
2.3.1 Ng­êi Qu¶n lý
ViÖc l¾p ®Æt vµ qu¶n lý ph¶i ®­îc thùc hiÖn bëi ng­êi qu¶n lÝ ®­îc ñy quyÒn ®­îc
®µo t¹o kÜ thuËt phï hîp vµ cã kinh nghiÖm cÇn thiÕt ®Ó nhËn thøc ®­îc vÒ nguy hiÓm
trong qu¸ tr×nh l¾p ®Æt & qu¶n lý vµ vÒ biÖn ph¸p ®Ó lµm gi¶m thiÓu nguy hiÓm cho
hä hoÆc ng­êi kh¸c.
2.3.2 Truy nhËp thiÕt bÞ
Truy nhËp thiÕt bÞ ®ang sö dông sÏ bÞ h¹n chÕ ®èi víi ng­êi qu¶n lý.
2.3.3 Nh÷ng qui ®Þnh vÒ an toµn.
Sö dông c¸c qui ®Þnh vÒ an toµn côc bé ë nh÷ng n¬i b¾t buéc. C¸c h­íng dÉn an toµn
trong s¸ch nµy sÏ ®­îc dïng nh­ mét phÇn bæ sung cho nh÷ng qui ®Þnh néi bé. Trong
tr­êng hîp cã m©u thuÉn gi÷a nh÷ng h­íng dÉn an toµn nªu trong s¸ch nµy vµ c¸c
qui ®Þnh an toµn néi bé, c¸c qui ®Þnh an toµn néi bé nÕu lµ b¾t buéc th× sÏ ®­îc ­u
tiªn. NÕu qui ®Þnh néi bé lµ kh«ng b¾t buéc, khi ®ã nªn dïng c¸c h­íng dÉn an toµn
trong s¸ch nµy.
2.3.4 L¾p ®Æt phÇn cøng.
Kh«ng ®­îc dïng bÊt kú c¸c dông cô l¾p ®Æt nµo kh¸c (®inh èc, ®ai èc ... ) ngoµi thiÕt
bÞ ®i kÌm hoÆc ®­îc khuyÕn nghÞ bëi nhµ s¶n xuÊt MINI-LINK.
2.3.5 C¸c c«ng cô vµ thñ tôc l¾p ®Æt
C¸c thñ tôc l¾p ®Æt trong s¸ch h­íng dÉn nµy ph¶i ®­îc tu©n thñ. §¶m b¶o:
. Tu©n thñ c¸c h­íng dÉn trong s¸ch
. Sö dông c¸c c«ng cô khuyÕn nghÞ
. Sö dông dông cô an toµn ®Çy ®ñ
. NhËn thøc ®­îc sù nguy hiÓm khi ®¸nh r¬i thiÕt bÞ.
Theo h­íng dÉn ®Ó nhËn ra c¸c b­íc l¾p ®Æt tiÒm Èn nguy hiÓm, c¸c kÝ hiÖu an toµn
theo phÇn 2.4 ®­îc sö dông trong suèt s¸ch nµy.

2.4 C¸c kÝ hiÖu vµ ®Þnh nghÜa vÒ an toµn.


PhÇn nµy chØ ra th«ng tin an toµn cho hÖ thèng.
D­íi ®©y liÖt kª ra 3 møc theo bËc khÈn cÊp
Danger cã nghÜa lµ rñi ro cã thÓ x¶y ra nÕu kh«ng chó ý an toµn.
Lo¹i rñi ro nµy cã kh¶ n¨ng g©y chÕt ng­êi.

2
Warning nghÜa lµ rñi ro cã thÓ x¶y ra nÕu kh«ng chó ý ®Ò phßng.
Lo¹i rñi ro nµy cã thÓ g©y chÕt ng­êi hoÆc cã thÓ g©y th­¬ng tÝch
nghiªm träng.

Caution nghÜa lµ rñi ro cã thÓ x¶y ra nÕu kh«ng chó ý ®Ò phßng. Rñi
ro nµy cã thÓ g©y ra th­¬ng tÝch nhá vµ/hoÆc g©y háng thiÕt bÞ.

2.5. C¸c l­u ý


L­u ý : C¸c l­u ý ®­îc sö dông ®Ó nh¾c nhë ng­êi ®äc chó ý tíi c¸c ®iÓm chñ yÕu
mµ cã thÓ bá qua c¸i kh¸c.

2.6. C¸c c¶nh b¸o kh¸c


2.6.1. ESD (Phãng tÜnh ®iÖn)
Ký hiÖu ESD biÓu thÞ khi viÖc b¶o vÖ ESD ngoµi ph¶i ®­îc sö dông
®Ó cã thÓ tr¸nh nguy hiÓm cho thiÕt bÞ.

2.6.2. Sù bøc x¹ sãng vi ba


Bøc x¹ sãng vi ba cã thÓ g©y nguy hiÓm cho søc khoÎ. Ph¶i t¾t c¸c m¸y
ph¸t tr­íc khi lµm viÖc gÇn c¸c ¨n-ten.

- C¸c møc cña bøc x¹ sãng vi ba kh«ng nguy hiÓm ë bªn ngoµi feeder ¨n-ten. Tuy
nhiªn, kh«ng nªn ë vïng bøc x¹ phÝa tr­íc ¨n-ten (<0,5 m tõ feeder) trong thêi gian
dµi (>6 phót), xem ENV 50166-2.
- Ph¶i t¾t m¸y ph¸t tr­íc khi th¸o thiÕt bÞ ®Ó tr¸nh bøc x¹ sãng vi ba.

H×nh 2-1 : Vïng bÞ h¹n chÕ.

3
3. M« t¶ kü thuËt
3.1. Giíi thiÖu
ThiÕt bÞ ®Çu cuèi MINI-LINK E gåm 2 phÇn chÝnh :
 PhÇn ngoµi trêi, ®éc lËp hoµn toµn vÒ dung l­îng l­u l­îng vµ hç trî ®­îc cho mét sè
d¶i tÇn kh¸c nhau. PhÇn nµy chøa mét module ¨ngten, khèi v« tuyÕn (RAU) vµ c¸c
phÇn cøng l¾p ®Æt phô trî. Module ¨n-ten vµ khèi v« tuyÕn cã thÓ ®­îc tÝch hîp hoÆc
l¾p ®Æt rêi. Víi cÊu h×nh b¶o vÖ (1+1), hai khèi v« tuyÕn vµ mét hoÆc 2 ¨n-ten sÏ
®­îc sö dông. PhÇn ngoµi trêi nµy ®­îc nèi víi phÇn trong nhµ b»ng 1 d©y c¸p ®ång
trôc.
 PhÇn trong nhµ, module truy nhËp, hoµn toµn ®éc lËp vÒ b¨ng tÇn vµ hç trî c¸c phiªn
b¶n kh¸c nhau vÒ dung l­îng vµ cÊu h×nh hÖ thèng. Nã bao gåm mét Khèi Modem
(MMU) vµ Khèi GhÐp kªnh ChuyÓn m¹ch (SMU) tuú chän. Víi cÊu h×nh dù phßng, 2
khèi modem vµ mét khèi ghÐp kªnh chuyÓn m¹ch ®­îc sö dông. Mét khèi truy nhËp
dÞch vô (SAU) tuú chän ®­îc dïng chung gi÷a 2 m¸y ®Çu cuèi. Cã thÓ sö dông thªm
mét khèi ®Êu chÐo MINI-LINK (MXU) cho cÊu h×nh dù phßng ring. TÊt c¶ c¸c khèi
trong nhµ ®­îc ®Æt trong mét tñ m¸y truy nhËp chung (AMM-Access Module
Magazine). C¸c tñ m¸y truy nhËp kh¸c dïng cho c¸c cÊu h×nh m¸y ®Çu cuèi kh¸c
còng nh­ cho c¸c nót m¹ng gåm vµi m¸y ®Çu cuèi còng cã thÓ ®­îc thiÕt lËp.
HÖ thèng gi¸m s¸t vµ ®iÒu khiÓn ®­îc tÝch hîp sÏ theo dâi liªn tôc chÊt l­îng truyÒn
dÉn vµ c¸c t×nh tr¹ng c¶nh b¸o.

H×nh 3-1: MINI-LINK E


A: Khèi ngoµi trêi
B: Khèi trong nhµ
C: C¸p radio

3.2. PhÇn ngoµi trêi


PhÇn ngoµi trêi, dïng cho cÊu h×nh ®Çu cuèi 1+0, lµ mét khèi v« tuyÕn vµ mét ¨n-ten.
CÊu h×nh 1+1 yªu cÇu 2 khèi v« tuyÕn vµ 2 ¨n-ten. Thay v× sö dông 2 ¨n-ten, cã thÓ
sö dông mét ¨n-ten vµ mét bé chia nguån.

3.2.1 Khèi v« tuyÕn


Cã 2 phiªn b¶n khèi v« tuyÕn: RAU1 vµ RAU2. Chóng cã chung chøc n¨ng, nh­ng
kh¸c nhau vÒ thiÕt kÕ c¬ khÝ vµ c«ng nghÖ vi ba.
RAU2 cã ®é tÝch hîp c¸c m¹ch vi ba cao h¬n.
MINI-LINK E RAU1 vµ RAU2 lµ c¸c khèi vi ba cã khèi thu ph¸t tÝn hiÖu tÇn sè v«
tuyÕn (RF). C¸c tÝn hiÖu l­u l­îng tõ c¸c khèi trong nhµ ®­îc xö lý vµ chuyÓn ®æi
sang tÇn sè ph¸t vµ ®­îc truyÒn qua chÆng vi ba.

4
TÊt c¶ c¸c kÕt nèi tõ vµ ®Õn khèi radio ®­îc thùc hiÖn phÝa sau khèi. Cã c¸c kÕt nèi
®Ó ®ång chØnh ¨n-ten, c¸p v« tuyÕn vµ tiÕp ®Êt.
Cã 2 ®Ìn LED ë phÝa sau khèi chØ thÞ c¶nh b¸o vµ nguån (t¾t/bËt)

H×nh 3-2: MINI-LINK E RAU1 vµ RAU2

Khèi v« tuyÕn ®­îc nèi trùc tiÕp ®Õn ¨ngten kh«ng qua èng dÉn sãng mÒm.
Khèi v« tuyÕn cã thÓ l¾p rêi vµ kÕt nèi qua mét èng dÉn sãng dÎo ®Õn bÊt kú ¨ngten
nµo víi giao diÖn èng dÉn sãng chuÈn 154 IEC-UBR. Mét bé c«ng cô tuú chän dµnh
cho viÖc l¾p ®Æt t¸ch rêi nµy gåm tÊt c¶ c¸c dông cô cÇn thiÕt.
Khèi v« tuyÕn cã thÓ t¸ch ra vµ thay thÕ mµ kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn sù ®ång chØnh cña
¨n-ten. Khèi nµy cã 2 b¶n lÒ vµ c¸c chèt ®Ó l¾p ®Æt b»ng mét tay trong suèt qu¸ tr×nh
l¾p ®Æt.

3.2.2 Khèi ¨n-ten


RAU1 cã ¨ngten compact 0,3 mÐt
RAU1 cã ¨ngten compact 0,6 mÐt
RAU1 cã ¨ngten compact 0,6 mÐt tÇn sè 7/8GHz
RAU2 cã ¨ngten compact 0,2 mÐt
RAU2 cã ¨ngten compact 0,3 mÐt
RAU2 cã ¨ngten compact 0,6 mÐt

H×nh 3-3: RAU1 vµ RAU2 víi c¸c ¨n-ten kh¸c nhau.


Khi l¾p ®Æt rêi, tÊt c¶ c¸c ¨ngten sö dông ®­îc víi c¶ RAU1 vµ RAU2 qua èng dÉn
sãng mÒm.

5
Danh s¸ch s¶n phÈm MINI-LINK E còng cßn cã c¸c ¨ngten lín h¬n, 1,2 m ®Õn 3m
nh­ng kh«ng ®­îc m« t¶ trong tµi liÖu nµy. Xem thªm chi tiÕt ë cataloge s¶n phÈm,
MINI-LINK E vµ E Micro.
Cã thÓ chuyÓn ®æi ph©n cùc gi÷a däc (tuyÕn tÝnh) vµ ngang.
Khèi ¨ngten ®­îc g¾n chÆt víi gi¸ ®ì vµ kh«ng cÇn ph¶i th¸o ra trong qu¸ tr×nh b¶o
tr× sau khi ®ång chØnh.
Gãc n©ng cã thÓ chØnh 13o víi ¨ngten 0,2m vµ 15o víi ¨ngten 0,3 vµ 0,6 m. Gãc
ph­¬ng vÞ cã thÓ ®iÒu chØnh  65o víi ¨ngten 0,2m vµ 40o cho ¨ngten 0,3 vµ 0,6 m.

3.3. PhÇn trong nhµ


3.3.1. Hép module truy nhËp (AMM Access Module Magazine)
Hép nµy ®­îc thiÕt kÕ ®Ó l¾p vµo 1 rack 19” hoÆc tñ m¸y n»m ngang. Cã 3 lo¹i ®é
cao: 1U, 2U vµ 4U t­¬ng øng dµnh cho 1, 3, 4 vµ 7 thiÕt bÞ theo danh s¸ch d­íi ®©y:
 AMM 1U cã thÓ chøa 1MMU
 AMM 2U-1 cã thÓ chøa 2 MMU + 1 SAU
 AMM 2U-2 cã thÓ chøa 2MMU + 1 SMU
 AMM 2U-3 cã thÓ chøa 2 MMU +1 SMU + 1 SAU
 AMM 4U cã thÓ chøa 4 MMU +2 SMU + 1 SAU
Cã thÓ tuú chän l¾p MXU vµo bÊt kú khe trèng nµo trong AMM 2U-3 vµ AMM 4U.
Xem thªm th«ng tin trong phÇn h­íng dÉn l¾p ®Æt MXU, EN/LZT 110 5088.

H×nh 3-4: C¸c hép module truy nhËp.

AMM 1U ®­îc sö dông cho mét tr¹m ®Çu cuèi ®¬n cã cÊu h×nh 1+0.
AMM 2U ®­îc dïng cho ®¬n hoÆc ®«i tr¹m ®Çu cuèi
AMM 4U ®­îc sö dông cho c¸c tr¹m cã nhiÒu ®Çu cuèi hîp thµnh
C¸c AMM còng cã thÓ ®­îc l¾p ®Æt ngang hoÆc däc trªn t­êng sö dông c¸c thanh xµ.
Trong c¸c tñ m¸y víi hÖ thèng lµm m¸t, c¸c khèi ®­îc lµm m¸t b»ng luång kh«ng
khÝ thæi gi÷a chóng. Cã thÓ g¾n thªm c¸c c¸nh t¶n nhiÖt vµo hép ®Ó t¨ng tiÕt diÖn lµm
m¸t hoÆc g¾n mét c¸i qu¹t trong rack.
TÊt c¶ c¸c khèi ®­îc l¾p vµo hép tõ phÝa tr­íc. TÊt c¶ c¸c ®Ìn chØ thÞ, ®iÒu khiÓn vµ
c¸c giao diÖn ®Êu nèi ngoµi ®Òu ë mÆt tr­íc cña c¸c khèi. C¸c d©y c¸p ®­îc ®i tõ bªn
tay tr¸i sang bªn tay ph¶i nh×n tõ phÝa tr­íc. C¸c hép cã mét tÊm ch¾n ë phÝa tr­íc
®Ó b¶o vÖ c¸c d©y c¸p, c¸c ®Çu nèi vµ c¸c hÖ thèng ®iÒu khiÓn. Cã thÓ theo dâi c¸c
®Ìn chØ thÞ qua tÊm ch¾n nµy.

6
3.2.2 C¸c khèi ®Çu c¾m bªn trong

H×nh 3-5: Khèi ®Çu c¾m bªn trong cña hép 2U-3.

Cã 3 lo¹i khèi ®Çu c¾m bªn trong:


Khèi truy cËp dÞch vô (SAU)
Khèi Modem (MMU)
Khèi ghÐp kªnh chuyÓn m¹ch (SMU)
Khèi Modem (Modem Unit - MMU)
Khèi MMU lµ giao diÖn trong nhµ ®Õn khèi radio vµ chøa c¸c bé ®iÒu chÕ vµ gi¶i
®iÒu chÕ. Mçi khèi v« tuyÕn cÇn mét khèi MMU. MMU cã 4 phiªn b¶n:
 MMU 2x2 cho tèc ®é 2x2 Mbit/s
 MMU 4x2/8 cho tèc ®é 4x2 hoÆc 8Mbit/s (bao gåm mét MUX 2/8)
 MMU 2x8 cho tèc ®é 2x8 Mbit/s (hoÆc 8x2Mbit/s (víi SMU))
 MMU 34+2 cho tèc ®é 34+2 Mbit/s (hoÆc 17x2 Mbit/s (víi SMU))
Khèi ChuyÓn m¹ch/ GhÐp kªnh (SMU)
Khèi SMU sö dông víi cÊu h×nh dù phßng 1+1 ®Ó chuyÓn m¹ch vµ/hoÆc ghÐp
kªnh/t¸ch kªnh c¸c luång 2Mbit/s. SMU cã 3 phiªn b¶n:
 SMU Sw - Cho ®Çu cuèi cÊu h×nh 1+1
Dung l­îng: 2x2, 4x2/8, 8x2 hoÆc 34+2 Mbit/s
 SMU 8x2 - Cho cÊu h×nh ®Çu cuèi 1+0 hoÆc 1+1
Dung l­îng: 8x2 Mbit/s
 SMU 16x2 - Cho 2 cÊu h×nh ®Çu cuèi 1+0.
Dung l­îng: Mét cÊu h×nh ®Çu cuèi 1+0 víi 17x2 Mbit/s vµ mét
cÊu h×nh ®Çu cuèi 1+0 víi 2x2, 4x2/8, 8x2 hoÆc 34 +2 Mbit/s.
- Cho 2 cÊu h×nh ®Çu cuèi 1+0 : Dung l­îng: 8x2 Mbit/s
- Cho mét cÊu h×nh ®Çu cuèi 1+1: 17x2, 4x8+2 Mbit/s
Khèi truy nhËp dÞch vô (Service Access Unit- SAU)
Khèi SAU hç trî c¸c tÝnh n¨ng më réng nh­ kªnh dÞch vô, giao diÖn vµo/ra cho ng­êi sö
dông vµ c¸c cæng Kªnh C¶nh b¸o ngoµi (External Alarm Channel - EAC). Cã 3 phiªn
b¶n:
 Basic: Víi 2 cæng kªnh c¶nh b¸o ngoµi, 8 giao diÖn vµo vµ 4 giao diÖn vµo/ra.
 Exp 1: Víi chøc n¨ng cña cÊu h×nh Basic céng thªm 2 kªnh dÞch vô sè cho mçi
terminal radio vµ Kªnh c¶nh b¸o tõ xa (Remote Alarm Channel).
 Exp 2: Víi chøc n¨ng cña cÊu h×nh Basic, thªm mét kªnh dÞch vô t­¬ng tù, mét kªnh
dÞch vô sè cho mçi m¸y ®Çu cuèi v« tuyÕn vµ Kªnh C¶nh b¸o tõ xa (RAC).

3.4. VËn hµnh & b¶o d­ìng


Bé vi xö lý sÏ theo dâi tÊt c¶ c¸c th«ng tin c¶nh b¸o vµ truyÒn chóng trªn mét bus d÷
liÖu më réng qua m¹ng. C¸c kü s­ dÞch vô cã thÓ truy nhËp bus c¶nh b¸o nµy ë bÊt kú
®©u qua mét PC ®Ó theo dâi c¸c tr¹ng th¸i m¸y ®Çu cuèi. Còng sö dông bus nµy, c¸c
m¹ch vßng ®Çu gÇn vµ ®Çu xa, c¸c kü s­ cã thÓ dß t×m lçi vµ thùc hiÖn c¸c bµi kiÓm tra
7
qu¸ tr×nh l¾p ®Æt. HÖ thèng b¶o d­ìng tÝch hîp nµy ®­îc bæ sung mét kªnh dÞch vô víi
giao diÖn sè vµ/hoÆc t­¬ng tù.
Giao diÖn gi¸m s¸t côc bé (hiÓn thÞ vµ c«ng t¾c) trªn MMU ®­îc sö dông ®Ó ®Æt tÇn sè,
t¾t/bËt bé ph¸t, nguån cÊp v.v trong qu¸ tr×nh l¾p ®Æt. Giao diÖn nµy cßn cã kh¶ n¨ng
chØ thÞ nh÷ng lçi ®Çu tiªn. Xem m« t¶ chi tiÕt ë phÇn 9.2.
Hai phÇn mÒm m¸y tÝnh dïng cho l¾p ®Æt vµ gi¸m s¸t MINI- LINK E lµ:
 MINI-LINK Netman, dïng cho gi¸m s¸t tËp trung c¸c m¹ng MINI-LINK E vµ C.
 MINI-LINK Service Manager (MSM), dïng cho c¸c m¸y ®Çu cuèi trong m¹ng
MINI-LINK E vµ C, bao gåm c¶ l¾p ®Æt vµ t×m lçi.
Xem thªm c¸c tµi liÖu h­íng dÉn riªng (phÇn 1.3) ®Ó cã thªm th«ng tin.

8
4. L¾p phÇn trong nhµ
4.1. Giíi thiÖu
Ch­¬ng nµy m« t¶ c¸c thñ tôc l¾p ®Æt khuyÕn c¸o cho c¸c thiÕt bÞ trong nhµ, ®ã lµ c¸c
module truy nhËp. PhÇn ®Çu tiªn tõ 4.2 ®Õn 4.4 gåm c¸c th«ng tin nh­ c¸c dông cô l¾p
®Æt vµ m· s¶n phÈm. §äc c¸c th«ng tin chung nµy ®Ó ®¶m b¶o r»ng b¹n cã ®óng c¸c
dông cô vµ thiÕt bÞ cÇn thiÕt. PhÇn sau tõ 4.5 ®Õn 4.11 lµ phÇn h­íng dÉn vÒ l¾p ®Æt.
H×nh d­íi ®©y m« t¶ c¸c thñ tôc l¾p ®Æt

H×nh 4-1: L¾p phÇn trong nhµ

Thñ tôc l¾p ®Æt


B­íc 1 L¾p hép m¸y:
trong 1 Rack/ tñ m¸y (xem phÇn 4.5)
trªn t­êng (xem phÇn 4.6)
®Æt trªn gi¸ (xem phÇn 4.7)
B­íc 2 G¾n c¸c khèi ®Çu c¾m bªn trong (xem phÇn 4.8)
B­íc 3 ChuÈn bÞ vµ nèi c¸c d©y c¸p cho module truy nhËp (phÇn 4.9)
B­íc 4 D¸n nh·n (phÇn 4.10)
B­íc 5 Nèi mét PC hoÆc mét Modem (tuú chän) (phÇn 4.11)

4.2. C¸c thiÕt bÞ l¾p ®Æt


Qu¸ tr×nh l¾p ®Æt phÇn trong nhµ cÇn cã c¸c dông cô sau ®©y:
- C«ng cô xiÕt ®Çu nèi (connect¬) D-sub LSD 319 83
- C«ng cô nhæ ®Çu nèi D-sub LSY 120 10
- C«ng cô kÑp ®Çu nèi DC LSD 319 80
- C«ng cô kÑp cho d¶i c¸p ®«i LSD 319 84/1
- C«ng cô cho viÖc rót d©y c¸p DC LSY 141 12
- Cê-lª th­êng vµ cê lª trßng 13 mm
- TuavÝt Torx TX 10 (M3)
- TuavÝt Torx TX 25 (M5)
- TuavÝt Torx TX 30 (M6)
- TuavÝt khe 2mm
- TuavÝt khe céng kiÓu H (Philips) sè 1
- TuavÝt khe céng kiÓu H (Philips) sè 2
9
ChØ dïng cho c¸c giao diÖn kh«ng c©n b»ng 2, 8 vµ 34 Mbit/s:
- Bé dông cô kÑp ®Çu nèi SMZ LTT 237 17/1
hoÆc dông cô kÑp LSD 319 82
- Cê-lª ®o lùc ®Çu nèi SMZ

4.3. C¸c m· s¶n phÈm ®èi víi thiÕt bÞ trong nhµ


4.3.1. M· s¶n phÈm ®èi víi hép module truy nhËp

H×nh 4-2: VÞ trÝ nh·n cho khèi AMM


B¶ng d­íi ®©y m« t¶ vÒ m· s¶n phÈm cña AMM. Cã thÓ ®äc m· s¶n phÈm trªn nh·n
ë phÝa ngoµi cña khèi hoÆc trªn hép bo m¹ch.

AMM
M· s¶n phÈm Lo¹i Dïng cho
AMM0010100/00 AMM 1U MMU
AMM0010201/00 AMM 2U-1 SAU + 2MMU
AMM0010202/00 AMM 2U-2 SAU + 2MMU
AMM0010203/00 AMM 2U-3 SAU + 2MMU + SMU
AMM0010401/00 AMM 4U SAU + 4MMU + 2SMU
B¶ng 4-3: M· s¶n phÈm cho AMM
Thïng hµng chøa AMM cã kÌm mét bé ®inh èc cña rack, mét c¸p tiÕp ®Êt vµ tµi liÖu
h­íng dÉn nµy. §Ó ®Æt hµng hép m¸y dù tr÷, thay thÕ /00 b»ng /01 trong b¶ng m· s¶n
phÈm trªn. C¸c phô tïng thay thÕ cho c¸c khèi trong nhµ sÏ kh«ng ®i kÌm c¸c phô
tïng nh­ ®Çu nèi vµ tµi liÖu h­íng dÉn nµy.

4.3.2. M· s¶n phÈm cho c¸c khèi ®Çu c¾m bªn trong

10
H×nh 4-4: VÞ trÝ nh·n cho c¸c khèi ®Çu c¾m bªn trong.
C¸c b¶ng d­íi ®©y m« t¶ c¸c m· s¶n phÈm cho MMU, SMU vµ SAU. M· s¶n phÈm
cã thÓ ®äc trªn nh·n ë bªn ngoµi c¸c khèi hoÆc trªn bo m¹ch, cã thÓ ®­îc sö dông ®Ó
nhËn d¹ng.

§Ó ®Æt hµng hép m¸y dù tr÷, thay


thÕ /00 b»ng /01 trong b¶ng m· s¶n
phÈm trªn ®©y. C¸c phô tïng thay
thÕ cho c¸c khèi trong nhµ sÏ kh«ng
®i kÌm c¸c phô tïng nh­ c¸c ®Çu nèi
vµ c¸p v« tuyÕn cña tr¹m (MMU).
4.4. C¸c ®iÒu kiÖn vÒ viÖc lµm m¸t
PhÇn nµy m« t¶ c¸c yªu cÇu lµm m¸t
cho thiÕt bÞ ®èi víi c¸c tr­êng hîp
l¾p ®Æt kh¸c nhau.

B¶ng 4-5: M« t¶ c¸c m· s¶n phÈm cho c¸c khèi ®Çu c¾m bªn trong.

ViÖc lµm m¸t kh«ng ®ñ cã thÓ lµm rót ng¾n tuæi thä cña thiÕt bÞ.

NÕu vÞ trÝ trong nhµ cã hÖ thèng lµm l¹nh cè ®Þnh víi luång khÝ Ýt nhÊt 10 m3/h (3,3
g/s hoÆc 170 1/min) th× kh«ng cÇn l¾p thªm thiÕt bÞ lµm m¸t.
KiÓm tra nhiÖt ®é trªn mµn h×nh hiÓn thÞ MMU sau khi l¾p ®Æt. ViÖc lµm m¸t sÏ ®ñ
nÕu nhiÖt ®é nhá h¬n 400C (lín nhÊt 450C) trong c¸c ®iÒu kiÖn xung quanh th«ng
th­êng.

4.4.1. L¾p ®Æt Rack


Rack cÇn cã kh«ng gian trèng xung quanh.
KiÓu module truy
L¾p khèi lµm m¸t
nhËp
Kh«ng cã thiÕt bÞ lµm m¸t: §Ó trèng 1U (44mm) trªn vµ d­íi
AMM 1U*
cho tèi ®a 3 module truy nhËp.
Lµm m¸t c¸c mÐp: §Ó trèng 1U trªn vµ d­íi tèi ®a mét module
AMM 2U-1&2U-2* truy nhËp ®­îc trang bÞ ®Çy ®ñ. Khèi qu¹t: §Ó trèng 1U trªn vµ
d­íi tèi ®a 4 module truy nhËp ®­îc trang bÞ ®Çy ®ñ.
Khèi qu¹t yªu cÇu: §Ó trèng 1U trªn vµ d­íi tèi ®a 3 module
AMM 2U-3*
truy nhËp ®­îc trang bÞ ®Çy ®ñ.
Khèi qu¹t yªu cÇu: §Ó trèng 1U trªn vµ d­íi tèi ®a 2 module
AMM 4U*
truy nhËp ®­îc trang bÞ ®Çy ®ñ.

11
* Xem Chó ý 1 vµ chó ý 2 trªn trang 4-8 ®Ó thªm th«ng tin.

H×nh 4-6: L¾p phÇn lµm m¸t cho rack.


4.4.2. L¾p tñ thiÕt bÞ
KiÓu module
L¾p phÇn lµm m¸t
truy nhËp
ThiÕt bÞ kh«ng lµm m¸t: §Ó trèng 1U (44mm) trªn vµ d­íi tèi ®a 3
AMM 1U*
module truy nhËp.
AMM 2U- Khèi qu¹t yªu cÇu: §Ó trèng 1U trªn vµ d­íi tèi ®a 4 module truy
1&2U-2* nhËp ®­îc trang bÞ ®Çy ®ñ.
Khèi qu¹t yªu cÇu: §Ó trèng 1U trªn vµ d­íi tèi ®a 3 module truy
AMM 2U-3*
nhËp ®­îc trang bÞ ®Çy ®ñ.
AMM 4U* Khèi qu¹t yªu cÇu: §Ó trèng 1U trªn vµ d­íi tèi ®a 2 module truy
12
nhËp ®­îc trang bÞ ®Çy ®ñ.
* Xem chó ý 1 vµ chó ý 2 d­íi ®©y ®Ó thªm th«ng tin.

H×nh 4-7: L¾p phÇn lµm m¸t cho tñ thiÕt bÞ.


Chó ý 1: Cã thÓ sö dông c¸c tÊm che ®Ó bÞt nh÷ng vÞ trÝ 1U trèng.
Chó ý 2: AMM 2U-3 yªu cÇu lµm m¸t cho riªng nã. §Ó thªm th«ng tin h¬n n÷a vÒ viÖc lµm
m¸t tÊt c¶ c¸c hép xem phÇn 4.5.7.
4.4.3. ViÖc l¾p trªn t­êng
KiÓu module
L¾p khèi lµm m¸t
truy nhËp
ViÖc lµm m¸t c¸c c¹nh: *®Ó trèng 1U t¹i phÝa trªn cïng vµ d­íi cïng tèi ®a 3
AMM 1U module truy nhËp, mçi c¸i cã 1 b¨ng c¸t xÐt. AMM 1U cã thÓ l¾p däc hoÆc
ngang.
AMM 2U-1 & ViÖc lµm m¸t c¸c c¹nh: ®Ó trèng 1U t¹i phÝa trªn cïng vµ d­íi cïng module
2U-2 truy nhËp. AMM 2U-1 vµ 2U-2 cã thÓ ®­îc l¾p däc hoÆc ngang.
ViÖc lµm m¸t c¸c c¹nh: ®Ó trèng 1U t¹i phÝa trªn cïng vµ d­íi cïng module
AMM 2U-3
truy nhËp. AMM 2U-3 nªn l¾p däc.
ViÖc lµm m¸t c¸c c¹nh: ®Ó trèng 1U t¹i phÝa trªn cïng vµ d­íi cïng module
AMM 4U
truy nhËp. AMM 4U nªn l¾p däc.
* Kh«ng cÇn lµm m¸t c¸c c¹nh cho AMM 1U khi l¾p gi¸ ë trªn t­êng.
AMM 1U AMM 2U-1 vµ 2U-2 AMM 2U-3 AMM 4U

phÇn ®Ó trèng phÇn ®Ó trèng phÇn ®Ó trèng phÇn ®Ó trèng


13
phÇn ®Ó trèng phÇn ®Ó trèng

L¾p gi¸ trªn t­êng


H×nh 4-8: L¾p khèi lµm m¸t cho gi¸ trªn t­êng.

4.5. L¾p Hép thiÕt bÞ trong gi¸ hoÆc tñ thiÕt bÞ


C¸c hép thiÕt bÞ ®­îc trang bÞ c¸c gi¸ ®ì ®Ó l¾p gi¸ vµ tñ thiÕt bÞ. Xem phÇn 4.4 “§iÒu kiÖn
®Çu tiªn cña khèi lµm m¸t” ®Ó thªm th«ng tin vÒ c¸ch lùa chän l¾p khèi lµm m¸t chÝnh x¸c.
H×nh d­íi ®©y ®­a ra tæng quan c«ng viÖc bao gåm khi l¾p hép thiÕt bÞ
4.5.1. Tæng quan viÖc l¾p gi¸ vµ tñ thiÕt bÞ

H×nh 4-9: Tæng quan thñ tôc cho l¾p gi¸ vµ tñ thiÕt bÞ.

B­íc 1.1: Më vµ th¸o tÊm tr­íc (xem phÇn 4.5.2).


B­íc 1.2: §Êu nèi c¸p tiÕp ®Êt cho hép thiÕt bÞ (xem phÇn 4.5.3).
B­íc 1.3: L¾p c¸c phÇn lµm m¸t c¸c c¹nh (tuú chän ®èi víi AMM 2U-1 vµ
2U-2) (xem phÇn 4.5.4).

B­íc 1.4: L¾p c¸c tÊm th«ng khÝ (tuú chän cho AMM 2U-1, 2U-2 vµ 4U)
(xem phÇn 4.5.5).
B­íc 1.5: L¾p hép thiÕt bÞ (xem phÇn 4.5.6).
14
B­íc 1.6: L¾p khèi qu¹t (tuú chän cho AMM 2U-1, 2U-2, 2U-3 vµ 4U)
(xem phÇn 4.5.7)
B­íc 1.7: L¾p bé dummy cho phÇn tr­íc (tuú chän cho tÊt c¶ c¸c AMM)
(xem phÇn 4.5.8).
TiÕp theo tíi phÇn 4.8
4.5.2. Më vµ th¸o tÊm phÝa tr­íc

H×nh 4-10: Hép module truy nhËp.


1. VÆn 4 ®inh èc 900 ng­îc chiÒu kim ®ång hå .

H×nh 4-11: Më tÊm phÝa tr­íc


2. Më toµn bé tÊm phÝa tr­íc ra nh­ ®­îc chØ ra ë h×nh trªn.

H×nh 4-12: Hép thiÕt bÞ víi tÊm phÝa tr­íc ®­îc th¸o ra.
3. KÐo tÊm phÝa tr­íc ra (cã b¶n lÒ) tõ hép thiÕt bÞ vµ th¸o toµn bé ra.
4.5.3. §Êu ®Êt cho Hép thiÕt bÞ
C¸c trang sau m« t¶ thñ tôc ®Êu ®Êt hép thiÕt bÞ.
AMM ph¶i ®­îc ®Êu ®Êt.

Bé d©y c¸p tiÕp ®Êt (SXK 111 514/2) ®­îc bao gåm nh­ tiªu chuÈn trong thïng hµng
AMM.
4.5.3.1. ViÖc tiÕp ®Êt AMM 1U cho l¾p ®Æt gi¸/tñ thiÕt bÞ

15
H×nh 4-13: TiÕp ®Êt cho AMM 1U.
§Êu c¸p cho hép thiÕt bÞ, nh­ chØ ra trong h×nh trªn. Sö dông cê-lª th­êng vµ cê-lª cho ßng
13mm ®Ó vÆn chÆt. C¸ch kh¸c, d©y tiÕp ®Êt cã thÓ ®­îc nèi ®Õn hép thiÕt bÞ trªn phÇn ®èi
diÖn.
4.5.3.2. TiÕp ®Êt AMM 2U-1, 2U-2 vµ 4U cho viÖc l¾p gi¸/tñ thiÕt bÞ

H×nh 4-14: TiÕp ®Êt AMM 2U-1, 2U-2 vµ 4U.


§Êu c¸p cho hép thiÕt bÞ, nh­ ®­îc chØ ra ë h×nh trªn. Sö dông cê-lª th­êng vµ cê-lª
trßng 13mm ®Ó vÆn chÆt. C¸ch kh¸c, d©y tiÕp ®Êt cã thÓ ®­îc nèi ®Õn hép thiÕt bÞ trªn
phÇn ®èi diÖn.
4.5.3.3. TiÕp ®Êt AMM 2U-3 cho viÖc l¾p gi¸/tñ thiÕt bÞ

H×nh 4-15: TiÕp ®Êt cho AMM 2U-3.


§Êu c¸p cho hép thiÕt bÞ, nh­ ®­îc chØ ra ë h×nh trªn. Sö dông cê-lª th­êng vµ cê-lª
trßng 13mm ®Ó vÆn chÆt. C¸ch kh¸c, d©y tiÕp ®Êt cã thÓ ®­îc nèi ®Õn hép thiÕt bÞ trªn
phÇn ®èi diÖn vµ t¹i phÝa sau cña AMM.
4.5.4. L¾p phÇn lµm m¸t c¸c c¹nh (tuú chän)
Tuú chän l¾p phÇn lµm m¸t c¸c c¹nh SXK 111 529/1 (cho hép thiÕt bÞ 2U-1 vµ 2U-
2) vµ ph¶i l¾p cho hép thiÕt bÞ tr­íc khi hép thiÕt bÞ ®­îc l¾p trong gi¸.
§é dµy cña AMM t¨ng 80 mm khi l¾p phÇn lµm m¸t c¸c c¹nh.

16
H×nh 4-16: L¾p phÇn lµm m¸t c¸c c¹nh trªn AMM 2U-1.
L¾p:
L¾p c¸c c¸nh lµm m¸t cho hép AMM b»ng c¸ch sö dông tuavÝt Torx TX 25
(M5). Xem h×nh trªn ®©y.

4.5.5. L¾p c¸c tÊm th«ng khÝ (tuú chän)


Chó ý: C¸c môc 1-4 chØ ¸p dông nÕu cÇn khèi qu¹t. §Ó lµm m¸t hiÖu qu¶, c¸c tÊm
th«ng khÝ ®­îc l¾p phÝa sau khèi qu¹t trªn AMM 2U-1, 2U-2 vµ 4U.

H×nh 4-17: L¾p tÊm ®¸y cho 1 trong c¸c tÊm th«ng khÝ.
L¾p:
L¾p tÊm ®¸y cho 1 trong c¸c tÊm th«ng khÝ . Dïng tuavÝt Torx TX 10 (M3).
Chó ý: NÕu khèi qu¹t cÇn cung cÊp viÖc lµm m¸t cho Ýt nhÊt mét tÊm ®¸y ph¶i
®­îc l¾p ë AMM d­íi cïng. Khèi qu¹t cã thÓ cung cÊp viÖc lµm m¸t cho 2
AMM 4U ®­îc trang bÞ ®Çy ®ñ hoÆc 4 AMM 2U-1 hoÆc 2U-2 ®­îc trang bÞ
®Çy ®ñ.

H×nh 4-18: L¾p c¸c tÊm th«ng khÝ cho AMM.


1. L¾p 4 vßng kÑp tÊm th«ng khÝ cho phÝa sau AMM. Dïng tuavÝt Torx TX25 (M5).
2. ChÌn c¸c tÊm th«ng khÝ gi÷a AMM vµ c¸c vßng kÑp tÊm th«ng khÝ.
3. Gi÷ chÆt c¸c tÊm th«ng khÝ b»ng c¸c ®inh èc cho c¸c vßng kÑp tÊm th«ng khÝ.

17
4.5.6. L¾p AMM trong gi¸ 19” hoÆc tñ thiÕt bÞ.
L¾p:

H×nh 4-19: L¾p ®ai èc kÑp


1. L¾p 4 ®ai èc kÑp cho gi¸.
2. Th¸o panel phÝa tr­íc vµ l¾p AMM rçng trong gi¸.
Chó ý: §¶m b¶o r»ng AMM ®­îc ®Þnh vÞ chÝnh x¸c vµo trong gi¸. C¸c lç trèng cho c¸c
b¶n lÒ cña tÊm phÝa tr­íc sÏ cã ë t¹i ®¸y AMM.

H×nh 4-20: L¾p AMM trong mét gi¸ 19”.


3. Gi÷ chÆt 4 ®inh vÝt . Dïng tuavÝt Torx TX 30 (M6).

H×nh 4-21: L¾p tÊm phÝa tr­íc.


4. L¾p tÊm phÝa tr­íc .
5. §Êu nèi d©y tiÕp ®Êt tõ AMM tíi phÇn tiÕp ®Êt cña tr¹m.

4.5.7. L¾p khèi qu¹t (tuú chän)


Khèi qu¹t (Bé qu¹t SXK 111 509/1 cho AMM 2U vµ 4U, vµ SXK 111 619/1 cho AMM
2U-3) ph¶i ®­îc ®Þnh vÞ trùc tiÕp trªn AMM. Khèi qu¹t cã thÓ lµm m¸t cho 2 AMM 4U
®­îc trang bÞ ®Çy ®ñ hoÆc 3 AMM 2U-3 ®­îc trang bÞ ®Çy ®ñ hoÆc 4 2U-1 hoÆc 2U-2
®­îc trang bÞ ®Çy ®ñ. §Ó lµm m¸t hiÖu qu¶, nªn l¾p c¸c tÊm th«ng khÝ sau khèi qu¹t,
xem phÇn 4.5.5.
Khèi qu¹t ph¶i ®­îc tiÕp ®Êt. Sö dông bé d©y tiÕp ®Êt (SXK 111
514/2), theo chuÈn ®­îc bao gåm trong thïng hµng.

Khèi qu¹t ®­îc thùc hiÖn víi c¸c gi¸ ®ì khung. Mçi gi¸ ®ì cã 2 ®«i lç trèng, 1 cho
viÖc l¾p bé phËn phÝa tr­íc vµ 1 cho phÝa sau cña khèi qu¹t. NÕu kh«ng sö dông l¾p
phÇn tr­íc kh¸c.
18
H×nh 4-22: ViÖc l¾p phÇn sau cña gi¸ ®ì.

H×nh 4-23: L¾p phÇn tr­íc cña c¸c gi¸ ®ì.


AMM 2U-3
AMM 2U-3 ph¶i dïng nhiÒu c¸nh lµm m¸t phÝa tr­íc. Khèi qu¹t ®­îc l¾p ë phÝa sau tõ
trong nhµ m¸y.

H×nh 4-24: L¾p phÇn phÝa tr­íc cña khèi qu¹t.


L¾p ®Æt:

H×nh 4-25: L¾p khèi qu¹t trong gi¸ 19” víi 1 AMM 2U-3.

H×nh 4-26: L¾p khèi qu¹t trong gi¸ 19” víi 1 AMM 1U, 2U-1, 2U-2 vµ 4U.
1. L¾p 4 ®ai èc kÑp gi¸.
19
2. L¾p khèi qu¹t trong gi¸ vµ vÆn chÆt 4 ®inh èc . Sö dông tuavÝt TX 30 (M6).
3. §­a d©y tiÕp ®Êt vµo trong khèi qu¹t. D©y tiÕp ®Êt cã thÓ ®­îc chÌn vµo theo 4
c¸ch, dïng 2 lç khoan riªng trªn phÇn phÝa tr­íc vµ mét trªn mçi bªn cña khèi qu¹t.
4. §Êu nèi ®Çu cßn l¹i cña d©y tiÕp ®Êt víi phÇn tiÕp ®Êt cña tr¹m.
5. §Êu nèi d©y tiÕp ®Êt vµo bªn trong khèi qu¹t. Dïng g¨ng tay kÑp th­êng vµ trßng
13mm ®Ó vÆn chÆt.
Chó ý: Xem phÇn 4.9.11 ®Ó viÖc ®Êu nèi d©y c¶nh b¸o qu¹t cho MMU.
4.5.8. ViÖc l¾p Bé Dummy phÝa tr­íc (tuú chän)
NÕu cã 1 vÞ trÝ trèng trong gi¸ cã thÓ l¾p dummy phÝa tr­íc. Bé dummy phÝa tr­íc cã 2
phiªn b¶n:
- Cao: 1U (Sè ®iÒu kho¶n: SXK 111 548/1)
- Cao: 2U (Sè ®iÒu kho¶n: SXK 111 548/2)
L¾p tÊm che phÝa tr­íc nh­ ®­îc m« t¶ d­íi ®©y:

H×nh 4-27: L¾p tÊm che phÝa tr­íc vµo trong gi¸.
L¾p:
1. L¾p 4 ®ai èc gi÷ trong gi¸ (xem phÇn 4.5.6).
2. L¾p tÊm dummy phÝa tr­íc trong gi¸ vµ vÆn chÆt 4 ®inh èc . Dïng tuavÝt TX 30 (M6).

4.6. L¾p AMM trªn t­êng


C¸c AMM cã thÓ ®­îc l¾p däc vµ ngang ngo¹i trõ AMM 4U chØ cã thÓ ®­îc l¾p däc.
H×nh d­íi ®©y ®­a ra t«ng rquan c«ng viÖc ®­îc bao gåm khi l¾p AMM trªn t­êng.
C¸c bé khung thÊy trong 4 phiªn b¶n:
- T­êng l¾p cho AMM 1U (SXK 111 537/3)
- T­êng l¾p cho c¸c AMM 2U-1 vµ 2U-2 (SXK 111 537/1)
- T­êng l¾p cho AMM 2U-3 (SXK 111 537/4)
- T­êng l¾p cho AMM 4U (SXK 111 537/2)
4.6.1. Tæng quan viÖc l¾p trªn t­êng

20
H×nh 4-28: Tæng quan thñ tôc l¾p trªn t­êng.
B­íc 1.1: Më vµ th¸o tÊm phÝa tr­íc (xem phÇn 4.6.2).
B­íc 1.2: L¾p AMM (xem phÇn 4.6.3).
B­íc 1.3: L¾p c¸c phÇn lµm m¸t c¹nh (xem phÇn 4.6.4).
B­íc 1.4: §Êu nèi d©y tiÕp ®Êt cho AMM (xem phÇn 4.6.5).
B­íc 1.5: L¾p AMM (xem phÇn 4.6.6).
 L¾p c¸c thanh ®Ó l¾p DDU, v v…(xem phÇn 4.6.7).
 L¾p panel d©y c¸p ®ång trôc cña DDU vµ panel c¸p v« tuyÕn (xem 4.6.8).
 §Êu nèi c¸c d©y tiÕp ®Êt cho DDU vµ AMM (xem phÇn 4.6.9).
TiÕp tôc tíi phÇn 4.8

4.6.2. Më vµ th¸o tÊm phÝa tr­íc

H×nh 4-29: AMM.


0
1. VÆn 4 ®inh èc 90 ng­îc chiÒu kim ®ång hå.

H×nh 4-30: Më tÊm phÝa tr­íc.


2. Më toµn bé tÊm phÝa tr­íc, nh­ chØ ra trong h×nh trªn.

21
H×nh 4-31: AMM víi tÊm phÝa tr­íc ®­îc th¸o ra.
3. KÐo tÊm phÝa tr­íc ra (víi c¸c b¶n lÒ) tõ AMM vµ th¸o ra toµn bé.

4.6.3. L¾p AMM 1U vµ 2U-3


4.6.3.1. L¾p AMM 1U:
Ph¶i l¾p AMM 1U tr­íc khi l¾p trªn t­êng hoÆc ®Æt trªn gi¸ ®Ó.

H×nh 4-32: L¾p AMM.


L¾p:
1. Th¸o c¸c gi¸ ®ì tõ AMM. Dïng tuavÝt TX 10 (M3).
2. L¾p c¸c tÊm vµo AMM (8 ®inh èc trªn mét tÊm), nh­ chØ ra ë h×nh trªn.

H×nh 4-33: L¾p c¸c gi¸ ®ì.


3. Tuú chän: L¾p c¸c gi¸ ®ì nh­ chØ ra trong h×nh trªn nÕu muèn l¾p c¸c thanh cho
AMM (xem 4.6.7).

4.6.3.2. L¾p AMM 2U-3


Ph¶i l¾p AMM 2U-3 tr­íc khi ®­îc l¾p trªn t­êng.

22
H×nh 4-34: L¾p c¸c tÊm.
L¾p:
1. Th¸o c¸c gi¸ ®ì tõ AMM. Dïng tuavÝt TX 10 (M3).
2. L¾p c¸c tÊm vµo AMM nh­ chØ ra trong h×nh trªn.
Chó ý: Kh«ng l¾p c¸c ®inh èc ë ®Ønh vµ ®¸y trªn tÊm phÝa tr¸i. TÊm ®­îc cè ®Þnh khi c¸c
phÇn lµm m¸t c¹nh ®­îc l¾p, xem phÇn 4.6.4 ®Ó thªm th«ng tin.

H×nh 4-35: L¾p c¸c gi¸ ®ì.


3. Tuú chän: L¾p c¸c gi¸ ®ì nh­ chØ ra trong h×nh trªn nÕu muèn l¾p c¸c thanh cho
AMM (xem phÇn 4.6.7).

4.6.4. L¾p c¸c c¸nh lµm m¸t


Th¸o bá c¸c gi¸ ®ì trªn AMM. Dïng c¸c gi¸ ®ì nµy nÕu muèn èp chÆt c¸c thanh (bao gåm
c¶ bé l¾p trªn t­êng) vµo hép AMM (xem 4.6.7), cã thÓ èp chÆt c¸c thanh nµy víi Khèi ph©n
phèi nguån DC hoÆc panel cho d©y c¸p ®ång trôc (xem phÇn 4.6.8).
Chó ý: Xem c¸ch l¾p c¸c kh¸c(kh«ng cã c¸c c¹nh ®­îc lµm m¸t) ®èi víi AMM 1U
trong phÇn 4.6.6.2.

L¾p:

H×nh 4-36: L¾p c¸c c¹nh ®­îc lµm m¸t cho AMM 4U.

23
L¾p c¸c c¹nh ®­îc lµm m¸t trªn c¶ 2 bªn AMM. Dïng tuavÝt TX 25 (M5). Dïng tÊt c¶
c¸c ®inh vÝt ®­îc bao gåm cho mçi c¹nh ®­îc lµm m¸t.

4.6.5. TiÕp ®Êt AMM.


C¸c trang sau m« t¶ thñ tôc tiÕp ®Êt AMM.
AMM ph¶i ®­îc tiÕp ®Êt

Bé d©y tiÕp ®Êt (SXK 111 514/2) ®­îc bao gåm nh­ chuÈn trong thïng hµng AMM.

4.6.5.1. TiÕp ®Êt AMM 1U cho viÖc l¾p trªn t­êng

H×nh 4-37: TiÕp ®Êt AMM 1U.


®Êu nèi c¸p tíi AMM, nh­ chØ ra trong h×nh trªn dïng cê lª th­êng vµ cê lª trßng 13 mm ®Ó
vÆn chÆt. C¸ch kh¸c, d©y tiÕp ®Êt cã thÓ ®­îc ®Êu nèi tíi AMM trªn c¹nh ®èi diÖn.

4.6.5.2. TiÕp ®Êt AMM 2U-1, 2U-2 vµ 4U cho viÖc l¾p trªn t­êng

H×nh 4-38: ViÖc tiÕp ®Êt AMM 2U-1, 2U-2 vµ 4U.


Th¸o 1 ®inh èc tõ c¸c c¹nh ®­îc lµm m¸t. §Êu nèi d©y tiÕp ®Êt dïng 1 ®inh èc vµ vßng
®Öm ®ùng trong bé l¾p cho t­êng. C¸ch kh¸c, d©y tiÕp ®Êt cã thÓ ®­îc nèi ®Õn AMM
trªn c¹nh ®èi diÖn.
4.6.5.3. TiÕp ®Êt AMM 2U-3 cho viÖc l¾p trªn t­êng.

24
H×nh 4-39: TiÕp ®Êt AMM 2U-3.
Th¸o 1 ®inh èc tõ c¸c c¹nh lµm m¸t. §Êu nèi d©y tiÕp ®Êt dïng 1 ®inh èc vµ vßng ®Öm
®ùng trong bé l¾p cho t­êng. C¸ch kh¸c, d©y tiÕp ®Êt cã thÓ ®­îc tiÕp ®Êt cho AMM
trªn c¹nh ®èi diÖn vµ t¹i phÝa sau AMM .

4.6.6. L¾p AMM trªn t­êng


4.6.6.1. L¾p AMM 1U. 2U vµ 4U

H×nh 4-40: L¾p c¸c c¸nh lµm m¸t cho AMM 4U.
1. L¾p AMM trªn t­êng. Mòi tªn trªn AMM ph¶i chØ lªn trªn khi AMM ®­îc l¾p
ngang vµ vÒ phÝa bªn ph¶i khi AMM ®­îc l¾p däc, nh­ chØ ra ë h×nh trªn.
Chó ý: AMM 4U ph¶i ®­îc l¾p däc. AMM 1U vµ 2U cã thÓ ®­îc l¾p däc hoÆc
ngang. AMM ph¶i cã chç trèng 1U quanh nã (44mm).

H×nh 4-41: L¾p AMM trªn t­êng vµ l¾p c¸c vßng kÑp c¸p.
2. L¾p c¸c vßng kÑp c¸p cho c¸c c¹nh lµm m¸t.
3. §Êu nèi c¸p tiÕp ®Êt tõ AMM tíi ®Êt.

4.6.6.2. L¾p AMM 1U (tuú chän)


Giíi thiÖu nµy chØ ra c¸ch kh¸c ®Ó l¾p AMM 1U trªn t­êng. AMM tèt nhÊt cÇn ®­îc l¾p
trªn t­êng nh­ ®­îc m« t¶ trong phÇn 4.6.6.1.

25
H×nh 4-42: L¾p AMM trªn t­êng.
L¾p:
1. Th¸o c¸c gi¸ ®ì tõ AMM.
2. L¾p 1 tÊm panel cho AMM sö dông 8 ®inh èc.
3. L¾p tÊm panel kh¸c vµo t­êng.
4. L¾p AMM cho tÊm panel ë t­êng.
5. §­a MMU vµo khe ®Ó MMU .
6. L¾p tÊm panel phÝa tr­íc vµo AMM.
4.6.7. L¾p c¸c thanh ®Ó l¾p §U hoÆc panel c¸p ®ång trôc (tuú chän)

H×nh 4-43: ViÖc ®¸nh dÊu chç bÞ c­a ®i trªn thanh.


Chó ý: Cã thÓ c­a ng¾n c¸c thanh ®Ó lÊy chiÒu dµi thÝch hîp.
Xem c¸c dÊu trªn thanh trong h×nh ë trªn.
§¸nh dÊu mét ®«i bªn ph¶i khi c­a bá phÇn bªn ph¶i cña thanh (vµ bªn tr¸i khi c­a bá
®i phÇn bªn tr¸i).
L¾p c¸c thanh nh­ m« t¶ d­íi ®©y:

H×nh 4-44: L¾p c¸c thanh (tuú chän).

26
L¾p c¸c thanh cho c¸c gi¸ ®ì trªn c¶ hai bªn cña AMM, nh­ chØ ra trong h×nh. Sö dông 2
®inh èc ®ãng chÆt cho tõng thanh.

4.6.8. L¾p §U, tÊm panel c¸p ®ång trôc vµ tÊm panel c¸p v« tuyÕn (tuú chän)
DDU (Khèi ph©n phèi nguån 1 chiÒu, BMG 907 003 ©m vµ BMG 907 013 d­¬ng) ®­îc
dïng cho ph©n phèi nguån DC s¬ cÊp cho thiÕt bÞ MINI-LINK, xem giíi thiÖu riªng ®Ó
thªm th«ng tin.

4.6.8.1. L¾p DDU, tÊm panel c¸p ®ång trôc vµ tÊm panel c¸p v« tuyÕn víi AMM 2U.

H×nh 4-45: L¾p c¸c ®ai èc.


1. L¾p c¸c ®ai èc gi÷ cho thanh.

H×nh 4-46: L¾p c¸c tÊm panel dïng c¸c ®ai èc gi÷.
2. L¾p c¸c tÊm panel cho c¶ 2 gi¸ ®ì nh­ chØ ra trong h×nh trªn, dïng c¸c ®inh èc. Dïng
1 gi¸ ®ì t­êng ®Ó vÆn chÆt c¸c c¸p v« tuyÕn, xem phÇn 7.11.2 ®Ó thªm th«ng tin.

4.6.8.2. L¾p DDU, tÊm panel c¸p ®ång trôc vµ tÊm panel c¸p v« tuyÕn víi 1 AMM 4U.

H×nh 4-47: L¾p c¸c ®ai èc gi÷.


1. L¾p c¸c ®ai èc gi÷ cho thanh ®ì.

27
H×nh 4-48: L¾p c¸c tÊm panel dïng c¸c ®ai èc gi÷.
2. L¾p c¸c tÊm panel cho c¶ 2 gi¸ ®ì nh­ chØ ra trong h×nh trªn, dïng c¸c ®inh èc.
Dïng 1 gi¸ ®ì t­êng ®Ó gi÷ c¸c c¸p v« tuyÕn, xem phÇn 7.11.2 ®Ó thªm th«ng tin.

4.6.9. §i d©y tiÕp ®Êt c¸c AMM ®­îc l¾p trªn t­êng
4.6.9.1. §i d©y tiÕp ®Êt AMM 2U-1, 2U-2 vµ 4U ®­îc l¾p trªn t­êng.

H×nh 4-49: §i d©y tiÕp ®Êt cho viÖc l¾p AMM 2U-1, 2U-2 vµ 4U trªn t­êng.
1. §Þnh vÞ vµ ®Êu nèi c¸c d©y c¸p cho c¸c khèi nh­ chØ ra trong h×nh vµ cét d©y c¸p
®Çu tiªn cho vßng kÑp c¸p phÝa trªn.
2. Th¸o 1 ®inh èc tõ c¸c c¸nh lµm m¸t. §Êu nèi d©y tiÕp ®Êt dïng 1 ®inh èc vµ vßng
®Öm chøa trong bé l¾p trªn t­êng.
Chó ý: C¸c d©y tiÕp ®Êt ®­îc nèi thµnh m¹ch nèi tiÕp ®Ó gi¶m bít viÖc ®i d©y.

4.6.9.2. §i d©y tiÕp ®Êt AMM 2U-3 ®­îc l¾p trªn t­êng

28
H×nh 4-50: §i d©y tiÕp ®Êt cho viÖc l¾p AMM 2U-3 trªn t­êng.
1. §Þnh vÞ vµ ®Êu nèi c¸c d©y c¸p cho c¸c khèi nh­ chØ ra trong h×nh vµ cét d©y ®Çu
tiªn vµo vßng kÑp c¸p phÝa trªn.
2. Th¸o 1 ®inh èc tõ c¸c c¹nh lµm m¸t. §Êu nèi d©y tiÕp ®Êt dïng 1 ®inh èc vµ vßng
®Öm chøa trong bé l¾p trªn t­êng.
Chó ý: C¸c d©y tiÕp ®Êt ®­îc nèi trong m¹ch nèi tiÕp ®Ó gi¶m bít viÖc ®i d©y.

4.7. L¾p AMM trªn gi¸ ®Ó


H×nh d­íi ®©y cho thÊy tæng quan c«ng viÖc l¾p ®Æt AMM. Sö dông gi¸ ®Ó ®Æt cho
AMM 1U (SXK 111 537/3).
4.7.1. Tæng quan vÒ l¾p ®Æt gi¸

H×nh 4-51: TiÕp ®Êt AMM 1U.


B­íc 1.1: Më vµ th¸o tÊm panel phÝa tr­íc (xem phÇn 4.7.2)
B­íc 1.2: L¾p AMM, (xem phÇn 4.7.3)
B­íc 1.3: §Êu nèi d©y c¸p tiÕp ®Êt cho AMM (xem phÇn 4.7.4).
B­íc 1.4: L¾p AMM (xem phÇn 4.7.5).
TiÕp tôc tíi phÇn 4.8.

4.7.2. Më vµ th¸o tÊm panel

H×nh 4-52: AMM.


29
1. VÆn 2 ®inh èc 900 ng­îc chiÒu kim ®ång hå.

H×nh 4-53: Më tÊm panel phÝa tr­íc.


2. Th¸o toµn bé tÊm panel phÝa tr­íc, nh­ chØ ra trong h×nh trªn.

H×nh 4-54: AMM cã tÊm panel phÝa tr­íc ®­îc th¸o rêi ra.
3. KÐo tÊm panel phÝa tr­íc ra (cã b¶n lÒ) tõ AMM vµ th¸o toµn bé nã ra.

4.7.3. L¾p AMM 1U


L¾p AMM 1U tr­íc khi l¾p trªn t­êng hoÆc ®Æt trªn gi¸.

H×nh 4-55: L¾p AMM.


L¾p:
1. Th¸o c¸c gi¸ ®ì tõ AMM. Dïng tuavÝt TX 10 (M3).
2. L¾p c¸c tÊm ®Ønh vµ ®¸y cho AMM (8 ®inh èc trªn 1 tÊm), nh­ chØ ra ë h×nh trªn.

4.7.4. TiÕp ®Êt cho AMM.


C¸c trang sau m« t¶ thñ tôc tiÕp ®Êt AMM.
AMM ph¶i ®­îc tiÕp ®Êt.

Bé d©y tiÕp ®Êt (SXK 111 514/2) ®­îc bao gåm theo chuÈn trong thïng hµng AMM.

4.7.4.1. TiÕp ®Êt AMM 1U cho viÖc l¾p gi¸ ®Ó

30
H×nh 4-56: TiÕp ®Êt AMM 1U.
§Êu nèi d©y cho AMM, nh­ chØ ra trong h×nh trªn. Dïng cê-lª trßng vµ th­êng 13 mm
®Ó vÆn chÆt. C¸ch kh¸c, d©y c¸p tiÕp ®Êt cã thÓ ®­îc tiÕp ®Êt cho c¸c vÞ trÝ kh¸c trªn
AMM.

4.7.5. L¾p AMM 1U trªn gi¸ ®Ó.

H×nh 4-57: L¾p AMM trªn gi¸ ®Ó.


L¾p:
1. ChÌn 4 miÕng ®Öm cho tÊm ®¸y b»ng c¸ch dïng 4 ®inh èc.
2. §Æt AMM trªn gi¸ ®Ó vµ ®­a MMU vµo trong khe MMU cña AMM. Mòi tªn
trªn AMM còng nh­ MMU ph¶i chØ lªn trªn.
3. L¾p tÊm panel phÝa tr­íc cho AMM.

4.8. L¾p/th¸o c¸c khèi ®Çu c¾m


§äc c¸c h­íng dÉn d­íi ®©y tr­íc khi ®­a vµo c¸c khèi ®Çu c¾m:
- KhuyÕn nghÞ ë vÞ trÝ c¸c khèi ®Ó viÖc ®Þnh tuyÕn l­u l­îng tèi ­u tõ khi b¾t ®Çu xÐt
®Õn n©ng cÊp trong t­¬ng lai, vÝ dô nh­ cÊu h×nh 1+0 tíi 1+1, t¨ng dung l­îng hoÆc
bæ sung thªm thiÕt bÞ ®Çu cuèi. Khèi ®Çu c¾m bªn trong víi tØ lÖ l­u l­îng cao nhÊt
cÇn ®­îc ®Æt vµo vÞ trÝ cao nhÊt trong AMM, xem vÝ dô d­íi ®©y.

H×nh 4-58: VÞ trÝ cña c¸c khèi ®Çu c¾m trong AMM.
- NÕu AMM kh«ng ®­îc trang bÞ ®Çy ®ñ, ®¶m b¶o r»ng c¸c khèi bªn trong ®­îc ®Þnh
vÞ phï hîp víi sè vÞ trÝ trong khèi AMM, b»ng viÖc b¾t ®Çu víi sè vÞ trÝ cao nhÊt.VÝ
dô, nÕu chØ cã 2 MMU cÇn ®Þnh vÞ trong Pos6 MMU vµ Pos5 MMU, kh«ng ph¶i
trong Pos2 MMU vµ Pos1 MMU.

31
H×nh 4-59: Nhãm c¸c khèi ®Çu c¾m bªn trong ë AMM.
- KiÓm tra c¸c nh·n m· s¶n phÈm trªn c¸c khèi. §¶m b¶o r»ng tÊt c¶ c¸c khèi trong
AMM theo lý thuyÕt cïng ®iÖn ¸p nguån cung cÊp.

4.8.1. §­a c¸c khèi ®Çu c¾m vµo

H×nh 4-60: Th¸o c¸c n¾p b¶o vÖ.


1. §èi víi AMM 2U-3: Th¸o c¸c n¾p b¶o vÖ tõ c¸c vÞ trÝ ®­îc sö dông chØ ra trong
h×nh trªn. Th¸o tÊm panel phÝa tr­íc trong lóc chÌn nÕu vÞ trÝ thÊp nhÊt trong AMM
®­îc sö dông.

H×nh 4-61: §Þnh h­íng khèi ®Çu c¾m bªn trong vµ AMM.
2. §­a khèi ®Çu c¾m bªn trong vµo AMM, phï hîp víi nh·n ë bªn trong tÊm panel phÝa
tr­íc. Mòi tªn trªn AMM còng nh­ trªn khèi ®Çu c¾m bªn trong ph¶i ®­îc h­íng lªn
trªn.

H×nh 4-62: L¾p khèi ®Çu c¾m bªn trong.


3. Níi láng 2 ®inh èc (tuavÝt 2mm), 1 trªn mçi bªn khèi ®Çu c¾m bªn trong. Khe trªn c¸c
®inh èc ph¶i ®ång bé víi phÝa tr­íc cña khèi ®Çu c¾m bªn trong, xem h×nh trªn.
4. Ên khèi ®Çu c¾m bªn trong theo h×nh.

32
Chó ý: §¶m b¶o r»ng khèi ®Çu c¾m bªn trong ®­îc Ên th¼ng ®Õn tËn khi kÕt nèi tíi
phÝa sau cña AMM.
5. B¶o ®¶m khèi ®Çu c¾m bªn trong b»ng c¸ch dïng 2 ®inh èc (tuavÝt 2 mm), 1 trªn
mçi bªn cña khèi ®Çu c¾m bªn trong.
Chó ý: VÆn chÆt toµn bé c¸c ®inh èc. §¶m b¶o ®Çu cña ®inh èc kh«ng ë ngoµi phÝa
tr­íc cña khèi ®Çu c¾m bªn trong.

4.8.2. Th¸o c¸c khèi ®Çu c¾m bªn trong

H×nh 4-63: Th¸o khèi ®Çu c¾m bªn trong.


1. §èi víi AMM 2U-3: Th¸o tÊm panel phÝa tr­íc nÕu vÞ trÝ thÊp nhÊt trong AMM
®­îc sö dông.
2. Th¸o 2 ®inh èc b»ng c¸ch dïng tua vit khe 2 mm, 1 trªn mçi bªn cña khèi ®Çu c¾m bªn
trong.
3. Th¸o khèi ®Çu c¾m bªn trong b»ng c¸ch sö dông c¸c c«ng cô kÌm theo bªn trong n¾p
phñ phÝa tr­íc (xem h×nh trªn).

4.9. L¾p vµ kÕt nèi c¸c d©y c¸p cho module truy nhËp
4.9.1. Giíi thiÖu
C¸c trang sau m« t¶ c¸c kÕt nèi c¸c khèi trong AMM. §¶m b¶o r»ng cã th«ng tin sè liÖu l¾p
®Æt tõ giai ®o¹n quy ho¹ch. Th«ng tin nµy x¸c ®Þnh c¸c khèi yªu cÇu cho viÖc l¾p ®Æt vµ c¸c
kÕt nèi.
Ch­¬ng 4.9.12 cho c¸c nhµ chuyªn m«n cã nhiÒu kinh nghiÖm.
4.9.2. Tæng quan c¸c d©y c¸p ®­îc nèi tíi c¸c khèi bªn trong

H×nh 4-64: Tæng quan c¸c d©y c¸p ®­îc nèi tíi c¸c kh«i c¾m bªn trong.

33
L­u l­îng c©n b»ng L­u l­îng kh«ng c©n b»ng
1) D©y DC (xem 4.9.4) 1) D©y DC (xem 4.9.4).
2) L­u l­îng c©n b»ng (xem 4.9.5) 2) L­u l­îng kh«ng c©n b»ng (xem 4.9.6)
3) §Çu vµo/®Çu ra sö dông (xem 4.9.5) 3) §Çu vµo/®Çu ra sö dông (xem 4.9.5)
4) Kªnh dÞch vô sè (xem 4.9.5) 4) Kªnh dÞch vô sè (xem 4.9.5)
5) D©y c¸p EAC (xem 4.9.7) 5) D©y c¸p EAC (xem 4.9.7)
6) D©y c¸p O&M (xem 4.9.8) 6) D©y c¸p O&M (xem 4.9.8).
7) D©y c¸p RAC (xem 4.9.8) 7) D©y c¸p RAC (xem 4.9.8)
8) D©y c¸p NCC (xem 4.9.9) 8) D©y c¸p NCC (xem 4.9.9)
9) Tho¹i dÞch vô (xem 4.9.9) 9) Tho¹i dÞch vô (xem 4.9.9)
10) D©y c¸p c¶nh b¸o qu¹t (4.9.11) 10) D©y c¸p c¶nh b¸o qu¹t (4.9.11)

4.9.3. Connect¬ vµ c¸c lo¹i c¸p


C¸c b¶ng d­íi ®©y chØ ra c¸c ®Çu nèi ®­îc sö dông cho viÖc ®Êu nèi module truy nhËp
vµ c¸p. TÊt c¶ c¸c ®Çu nèi yªu cÇu ®­îc bao gåm trong thïng hµng cña c¸c khèi.
Giao diÖn Connect¬ Lo¹i c¸p
L­u l­îng (®­îc c©n b»ng) C¸p xo¾n ®«i
C¸c kªnh dÞch vô sè SXK 111 517/1 TFL 481 53 (8 ®«i) hoÆc
§Çu vµo/®Çu ra User TFL 481 52 (2 ®«i)
EAC vµ BR/EAC SXK 111 519/1 TFL 481 54 (4 ®«i)
RAC
D©y c¸p c¶nh b¸o qu¹t, RPM 517 500/2 hoÆc
NCC
l¾p d©y c¸p NCC, RPM 517 500/1
L­u l­îng (kh«ng c©n b»ng), 8 vµ 34
D©y c¸p ®ång trôc
Mbit/s. (®Êu nèi ®Çu nèi SMZ trªn SXK 111 520/1 (2
TZC 750 24
MMU/SMU). ®Çu nèi/bé)
L­u l­îng (kh«ng c©n b»ng), (®­îc
®Êu nèi tíi ®Çu nèi D-sub 25 ch©n cho Xem phÇn 4.9.6
2 vµ 8 Mbit/s).
SXK 111 520/1 (2 ®Çu nèi/bé) hoÆc 1 d©y c¸p
§Çu kiÓm tra, TP
®­îc l¾p tr­íc, RPM 517 6908/01
DC SXK 111 516/1 TFL 424 02
Radio C¸p v« tuyÕn cña tr¹m, RPM 517 6906/01
C¸p, RPM 517 54/2, ®­îc bao gåm trong thïng
O&M
bé dông cô l¾p ®Æt
C¶nh b¸o qu¹t D©y c¸p c¶nh b¸o qu¹t, RPM 517 500/2
H×nh 4-65: Tæng quan ®Çu nèi vµ d©y c¸p.

4.9.3.1. §é dµi c¸p l­u l­îng


L­u l­îng c©n b»ng
D©y c¸p l­u l­îng 120  c©n b»ng TFL 481 53 hoÆc TFL 481 52. §é dµi c¸p lín nhÊt
theo khuyÕn nghÞ G.703 cña ITU-T lµ 175m ®èi víi l­u l­îng 2 Mbit/s.
L­u l­îng kh«ng c©n b»ng
C¸p ®ång trôc 75  TZC 750 24. Sau ®©y t×m suy hao cña c¸p vµ ®é dµi c¸p lín nhÊt
theo khuyÕn nghÞ G.703 cña ITU-T cho c¸c tèc ®é l­u l­îng kh¸c nhau:
- 23 dB/km cho 2 Mbit/s. §é dµi c¸p lín nhÊt lµ 260 m.
- 45 dB/km cho 8 Mbit/s. §é dµi c¸p lín nhÊt lµ 130 m.
- 92 dB/km cho 34 Mbit/s. §é dµi c¸p lín nhÊt lµ 130 m.

34
4.9.3.2. §i c¸p RAC (kªnh c¶nh b¸o tõ xa)
C¸c cÆp MINI-LINK cã thÓ ®­îc kÕt nèi tíi mçi cÆp kh¸c qua RAC th«ng qua ®­êng d©y
cè ®Þnh, RS232 (qua modem) hoÆc khuyÕn nghÞ G.703 cña ITU-T, 64 kbit/s. Cã 2 cæng
RAC trªn SAU Exp 1 vµ SAU Exp 2, t­¬ng ®­¬ng nhau.
RAU cÇn ®­îc sö dông khi thiÕt bÞ kh«ng ®­îc ®Æt ë cïng mét tr¹m vµ kh«ng thÓ tiÕp cËn
®­îc b»ng ®­êng v« tuyÕn.

Cho viÖc ®Êu nèi tÝn hiÖu 64 kbit/s, xem b¶ng trong phÇn 4.9.12.

H×nh 4-66: Sö dông vµ ®Êu nèi RAC.


Modem sÏ ®­îc ®Êu nèi tíi ®Çu nèi SAU RAC phï hîp nh­ b¶ng trªn
C¸c cæng RAC cã thÓ còng ®­îc sö dông ®Ó ph©n chia m¹ng trªn mét tr¹m, nÕu cã nhiÒu
thiÕt bÞ ®Çu cuèi h¬n nhËn ®­îc ®èi víi viÖc ®Êu nèi EAC (xem phÇn 4.9.3.3).

4.9.3.3. §i c¸p EAC vµ BR/EAC


Sè liÖu vÒ O&M cho c¸c module truy nhËp kh¸c trªn cïng mét tr¹m hoÆc cho thiÕt bÞ MINI-
LINK kh¸c trªn tr¹m ®­îc ph©n phèi qua kªnh c¶nh b¸o ngoµi (EAC) trong SAU.
EAC 1 vµ EAC 2 (BR/EAC1 vµ BR/EAC2 trªn SAU Exp 2) m¾c song song vµ sö dông c¶
hai.
Chó ý: §é dµi c¸p tèi ®a t¹i 1 bªn tr¹m lµ 1200 m. Tèi ®a 32 thiÕt bÞ ®Çu cuèi cã thÓ ®­îc kÕt
nèi trªn mét tr¹m. Tèi ®a 6 trong 32 thiÕt bÞ ®Çu cuèi cã thÓ lµ c¸c khèi MINI-LINK Micro
C hoÆc c¸c khèi ICM-C.

H×nh 4-67: §i d©y EAC.

35
4.9.3.4. §i d©y NCC

H×nh 4-68: KÕt nèi 2 AMM víi nhãm c¸p NCC.


NCC lµ 1 kªnh th«ng tin vËn hµnh vµ b¶o d­ìng O&M cho phÐp sù kÕt nèi côc bé gi÷a 2
AMM ®Ó ph©n phèi sè liÖu O&M. ViÖc kÕt nèi côc bé ®­îc t¹o ra qua c¸c cæng NCC .
Mét nhãm c¸p NCC dµi 2 m cã s½n ®Ó phô trî. PhÇn 4.9.9 m« t¶ c¸ch chuÈn bÞ c¸p NCC.

Chó ý: Tèi ®a 2 AMM cã thÓ ®­îc kÕt nèi côc bé. §é dµi c¸p tèi ®a gi÷a 2 AMM lµ 15 m.
NÕu ®é dµi c¸p lín h¬n 15 m hoÆc nÕu cã h¬n 2 AMM ®Ó kÕt nèi côc bé, sö dông c¸c
SAU. Toµn bé c¸c khèi trong c¸c AMM ph¶i cã phiªn b¶n phÇn mÒm  R5C.

4.9.3.5. §i c¸p kªnh dÞch vô t­¬ng tù


Kªnh dÞch vô t­¬ng tù ®­îc sö dông ®Ó liªn l¹c cho nh©n viªn l¾p ®Æt hoÆc b¶o d­ìng
trong m¹ng MINI-LINK. Toµn bé m¹ng MINI-LINK E truy nhËp c¸c module ph¶i ®­îc
trang bÞ víi SAU Exp 2.
§èi víi sö dông kªnh dÞch vô t­¬ng tù, sè l­îng tèi ®a:
- C¸c chÆng vi ba theo c¸c lo¹i lµ 10.
- C¸c thiÕt bÞ ®Çu cuèi t¹i tr¹m lµ 20.
- C¸c ®iÖn tho¹i sö dông cïng lóc lµ 5.

4.9.3.6. §i c¸p cho khèi nguån DC


Mçi khèi ®Êu nèi trùc tiÕp tíi bé cÊp nguån DC ph¶i ®­îc m¾c cÇu ch×. §iÒu nµy cã thÓ
®­îc thùc hiÖn b»ng c¸ch sö dông 1 khèi ph©n phèi nguån DC (DDU) hoÆc nh­ ®­îc m«
t¶ trªn trang 4-56.
DDU ®­îc sö dông cho ph©n phèi nguån DC s¬ cÊp (24-60 V, danh ®Þnh) cho thiÕt bÞ
MINI-LINK. Khèi nµy cã thÓ cung cÊp 5 chi tiÕt cña thiÕt bÞ MINI-LINK, vÝ dô 4 MMU
vµ 1 khèi qu¹t.

4.9.3.7. C¸c kªnh dÞch vô sè (Dig SC)


Khèi truy nhËp dÞch vô (SAU) Exp 1 vµ Exp 2 cung cÊp c¸c kªnh dÞch vô sè ®­îc sö dông
®Ó ®Êu nèi thiÕt bÞ ngoµi. C¸c kªnh dÞch vô ®­îc kÕt nèi bªn trong gi÷a c¸c thiÕt bÞ th«ng
qua tÊm phÝa sau module truy nhËp kh«ng d©y.
H×nh vµ b¶ng d­íi ®©y m« t¶ mèi liªn quan cña c¸c kªnh dÞch vô sè víi c¸c vÞ trÝ MMU
kh¸c nhau trong AMM 4U vµ AMM 2U-3.

36
H×nh 4-69: C¸c ®Êu nèi bªn trong cña Kªnh dÞch vô sè.
Chó ý: §Ó biÕt thªm th«ng tin vÒ ®Êu nèi ngoµi tõ SAU Exp 1 vµ SAU Exp 2, xem phÇn
4.9.12.9 vµ 4.9.12.10.
4.9.4. S¾p xÕp, l¾p vµ ®Êu nèi c¸p DC
§Æt c¸p TFL 424 02 vµ 2 cÆp bé ®Êu nèi SXK 111 516/1.
C¸c h×nh d­íi ®©y chØ ra c¸c chi tiÕt trong ®Çu nèi vµ c¸p.
Tõ ®Õn ®­îc thùc hiÖn bªn trong vá bäc ®Çu nèi.

H×nh 4-70: §Çu nèi DC.


Vá bäc ®Çu nèi M¨ng x«ng nèi
§Öm Khe nèi
èng lãt cao su Nh·n ®¸nh dÊu
KÑp gi÷ D©y buéc
èng tuýp. B¨ng d¸n nh·n

37
H×nh 4-71: C¸p DC.
Vá §Öm lâi
L­íi vá D©y
Më vá bäc ®Çu nèi:

H×nh 4-72: Më vá bäc ®Çu nèi.


1. Më vá bäc ®Çu nèi b»ng c¸ch th¸o ®inh èc, bÊm 2 miÕng nhùa vµo nhau vµ nhÊc 2
nöa vá hép ra.

H×nh 4-73: Th¸o rêi c¸c phÇn.


2. Th¸o ®Öm chÌn vµ bá ®i, do kh«ng cÇn n÷a. Th¸o èng lãt cao su , kÑp vµ èng
tuýp , gi÷ l¹i ®Ó dïng sau.
C¾t c¸p:

38
H×nh 4-74: Bãc vá c¸p vµ lång èng lãt cao su vµo.
3. Lång èng lãt cao su vµo c¸p.
4. Bãc vá bäc kho¶ng 30 mm.

H×nh 4-75: §Èy nhÑ èng vÒ phÝa líp bäc.


5. §Èy nhÑ èng lªn trªn vá l­íi vµ kÐo vÒ phÝa líp bäc.

H×nh 4-76: C¾t bá líp l­íi vµ ®Öm lâi.


6. GÊp líp l­íi b¶o vÖ lªn èng vµ c¾t l­íi.
7. C¾t bá c¶ 2 phÇn ®Öm lâi vµ chõa l¹i 20 mm d©y.

H×nh 4-77: Bãc vá d©y.


8. Bãc 7mm d©y.

H×nh 4-78: L¾p vµ gÊp nÕp m¨ng x«ng.


9. §Èy nhÑ m¨ng x«ng trªn c¸p. §¶m b¶o r»ng cã thÓ quan s¸t sîi d©y qua lç kiÓm tra.

39
H×nh 4-79: Sö dông c«ng cô uèn LSD 319 80.
10. Uèn m¨ng x«ng b»ng c¸ch sö dông c«ng cô uèn (LSD 319 80, sè 3) vµ ®¶m b¶o r»ng
m¨ng x«ng ë bªn trong c«ng cô uèn trong qu¸ tr×nh uèn. Ngoµi ra, m¨ng x«ng nèi vµ d©y
ph¶i vu«ng gãc víi c«ng cô .
VÝ dô lµ kh«ng chÝnh x¸c.

H×nh 4-80: KiÓm tra lç theo dâi vµ lång m¨ng x«ng thø 2.
11. §¶m b¶o r»ng cã thÓ quan s¸t d©y qua lç theo dâi. LÆp l¹i qu¸ tr×nh nµy cho
m¨ng x«ng thø hai .

§Çu nèi ngoµi Ch©n sè TÝn hiÖu TFL 424 02


1 DC+ §á
DC
2 DC- §en
Chó ý: MMU ph¶i ®­îc l¾p trong AMM tr­íc khi bËt nguån ®iÖn.
H×nh 4-81: C¾m c¸c m¨ng x«ng nèi vµo khe nèi.
12. C¾m c¸c m¨ng x«ng nèi vµo khe nèi theo b¶ng trªn ®©y.
Chó ý: Ghi l¹i mµu vµ cùc (®Ó nèi chÝnh x¸c ë ®Çu cßn l¹i).

TrÝch c¸c m¨ng x«ng nèi:


ChØ dïng c¸c linh kiÖn 13 vµ 14 khi m¨ng x«ng nèi ®­îc ®­a vµo kh«ng thÝch hîp.

40
H×nh 4-82: Sö dông dông cô trÝch ch©n ë khe nèi
13. KÐo lïi c¸n trªn dông cô LSY 141 12, vµ g¾n nã vµo khe nèi

H×nh 4-83: TrÝch m¨ng x«ng nèi tõ khe nèi


14. TrÝch m¨ng x«ng nèi b»ng c¸ch kÐo khe nèi vµ c¸n cña dông cô vµo nhau.

L¾p

H×nh 4-84: L¾p ®Çu nèi.


15. §Æt c¸p vµ ®iÒu chØnh khe nèi trong vá ®Çu nèi .
Chó ý: L¾p chÝnh x¸c c¸c ®Çu cao su vµo khe trong vá bäc ®Çu nèi. Khe nèi sè 7 ph¶i
®­îc ®Æt ®óng vÞ trÝ nh­ h×nh vÏ. NÕu kh«ng ®Çu ra cña c¸p sÏ bÞ lÖch khi c¾m ®Çu c¸p
nµy vµo module truy nhËp.
16. VÆn chÆt c¸c d©y vµ l­íi bäc b»ng kÑp ®i kÌm. Dïng tuavÝt 4 c¹nh lo¹i H
(Philips) sè 1.

H×nh 4-85: §Çu nèi DC ®· l¾p xong.


17. VÆn chÆt n¾p vá trªn cña vá bäc ®Çu nèi b»ng tuavÝt. Dïng tuavÝt 4 c¹nh lo¹i H
(Philips) sè 2.

41
H×nh 4-86: G¾n chÆt nh·n.
18. G¾n chÆt nh·n vµo c¸p b»ng d©y buéc .
19. §¸nh dÊu ®Çu nèi nµy b»ng c¸ch ghi trªn phÇn mµu vµng cña d¶i b¨ng vµ g¾n
nã vµo nh·n (cuén phÇn trong suèt xung quanh nh·n).
Chó ý: Cã 2 nh·n, mçi nh·n cho mét ®Çu c¸p.

KÕt nèi:
§¶m b¶o r»ng nguån ®iÖn n»m trong d¶i ®iÖn ¸p. Xem chi tiÕt
trong phÇn 10.5.

H×nh 4-87: Nèi c¸p DC.


20. Nèi c¸p vµo cæng DC trªn MMU.
Chó ý: MMU ph¶i ®­îc l¾p trong AMM tr­íc khi bËt nguån.

H×nh 4-88: VÆn chÆt ®Çu nèi.


21. VÆn chÆt ®Çu nèi b»ng c¸ch dïng 2 ®inh èc.
Mçi MMU vµ qu¹t ph¶i cã cÇu ch× riªng. Chóng t«i khuyÕn c¸o sö dông DDU (xem
phÇn h­íng dÉn ngoµi EN/LZT 110 2049). C¸c tr­êng hîp kh¸c, tu©n theo chØ dÉn
sau:

H×nh 4-89: L¾p cÇu ch× b¶o vÖ cho nguån ®iÖn trªn module truy nhËp.
42
22. L¾p cÇu ch× cho nguån nh­ h×nh vÏ trªn.
C¸c cÇu ch× ®­îc khuyÕn nghÞ:
 5A, ®iÖn ¸p tèi thiÓu 100V lo¹i F víi vá sø vµ kh¶ n¨ng ng¾t cao theo chuÈn
UL/CSA 248-14
 4A, ®iÖn ¸p tèi thiÓu 100V lo¹i F víi vá sø vµ kh¶ n¨ng ng¾t cao theo chuÈn IEC
127.

4.9.5. C¾t, l¾p vµ ®Êu nèi c¸p cho kªnh l­u l­îng c©n b»ng, kªnh dÞch vô sè vµ ®Çu
vµo/ra sö dông.
Lo¹i ®Çu c¸p 25 ch©n (SXK 111 517/1) ®­îc sö dông cho c¸p l­u l­îng (c©n
b»ng), kªnh dÞch vô sè, giao diÖn vµo /ra ng­êi sö dông vµ c¸p TFL 481 53 hoÆc
TFL 481 52.
Cã thÓ nèi mét c¸p 8 ®«i céng thªm tõ mét ®Õn 5 c¸p 2 ®«i. H×nh d­íi ®©y m« t¶
c¸p 2 ®«i nh­ng chØ dÉn nµy còng ¸p dông cho c¸p 8 ®«i. Ph¶i ®¶m b¶o dïng ®óng
lo¹i èng.
Chó ý: §i kÌm víi bé ®Çu c¸p lµ c¸c èng c¸p t­¬ng øng víi c¸p 8 ®«i vµ 2 ®«i (5
èng nhá, 5 èng trung b×nh vµ 1 èng lín), do ®ã sÏ cßn thõa èng c¸p sau khi hoµn tÊt.
H×nh d­íi m« t¶ c¸c chi tiÕt trong ®Çu c¸p vµ c¸p. Chi tiÕt ®i kÌm theo hép ®Çu
c¸p.

H×nh 4-90: §Çu nèi.


Vá hép §inh èc
KÑp Nh·n ®¸nh dÊu
èng (to, nhá vµ võa) D©y nèi
Khe nèi B¨ng ghi nh·n
PhiÕn kho¸

H×nh 4-91: C¸p


Líp vá
Líp l­íi D©y

43
C¾t d©y

H×nh 4-92: Bãc vá c¸p.


1. Bãc bá líp vá kho¶ng 90mm.
2. KÐo phÇn l­íi l¹i vµ c¾t 10mm c¸c sîi d©y.

H×nh 4-93: L¾p èng.


3. KÐo líp l­íi vÒ phÝa cuèi sîi c¸p (dÔ dµng h¬n cho viÖc lång èng c¸p) vµ tr­ît èng
nhá (cì trung b×nh cho 8 ®«i) vµo sîi c¸p.

H×nh 4-94: C¾t c¸c d©y vµ líp l­íi.


4. C¾t líp l­íi 60 mm (chõa l¹i 30 mm)
5. C¾t c¸c d©y 5mm

H×nh 4-95: GÊp líp l­íi lªn èng c¸p.


6. GÊp líp l­íi phñ trë l¹i èng c¸p vµ c¾t bá líp l­íi

H×nh 4-96: Uèn èng.


7. Tr­ît èng trung b×nh (cì lín cho lo¹i 8 ®«i) vÒ phÝa èng nhá vµ uèn èng, dïng
dông cô uèn (LSD 319 84/1).
8. C¾t bá phÇn nh«m.
Chó ý: Gi÷ cho c¸p vÉn xo¾n ®«i.
44
L¾p:

H×nh 4-97: Uèn d©y.


9. §­a khe nèi tõ tr¸i (h­íng mòi tªn trong h×nh) vµo kªnh fi®¬ cña dông cô (LSD
319 83) ®Õn khi ch©n cña ®Çu c¸p ch¹m vµo khe d©y
10. §­a sîi d©y ch­a tuèt vá vµo khe d©y ®Õn khi mÆt c¾t cña sîi d©y tiÕp xóc vµo
bÒ mÆt cña dông cô.
11. ChØnh cho sîi d©y vµo chÝnh gi÷a khe d©y. Bãp chÆt tay cÇm hÕt cì.
12. Nh¶ tay cÇm. §Çu c¸p sÏ tù ®éng chuyÓn sang ch©n tiÕp theo. Nèi tÊt c¶ c¸c sîi
d©y vµo khe nèi b»ng c¸ch nµy. Gì ®Çu c¸p ra khái bªn ph¶i kªnh dÉn cña dông cô.
Chó ý: §¶m b¶o r»ng c¸c sîi d©y ®­îc nèi theo ®«i vµ ®­a vµo lç ®óng nh­ m« t¶ trªn
h×nh.
B¶ng nèi d©y l­u l­îng ®­îc tr×nh bµy ë phÇn 4.9.12.1-4.9.12.7, tuú thuéc vµo lo¹i
MMU/SMU ®­îc sö dông.

* Phiªn b¶n cò cña b¶ng TFL 481 53 cã 1 mµu cho 1 d©y (ch÷ viÕt hoa trong b¶ng)
H×nh 4-98: §Êu nèi c¸c d©y tíi ®Çu nèi l­u l­îng.
Chó ý: ViÖc nèi c¸c kªnh dÞch vô sè vµo MMU ®­îc thùc hiÖn trong phÇn ThiÕt lËp
kªnh dÞch vô b»ng phÇn mÒm MSM. Xem phÇn 10.9 vµ 10.10 ®èi víi khuyÕn nghÞ
dïng ®Çu vµo/ra sö dông.

Th¸o bá mét sîi d©y:


Chi tiÕt 13 vµ 14 chØ dïng khi mét sîi d©y ®­îc nèi kh«ng ®óng.

45
H×nh 4-99: Th¸o bá mét ch©n nèi.

13. Th¸o ch©n nèi b»ng c¸ch sö dông dông cô trÝch (LSY 120 10). Ên dông cô vÒ phÝa
nhau vµ l«i nã lªn .
14. §­a ch©n nèi vµo ®óng vÞ trÝ.

Më vá bäc ®Çu c¸p:

H×nh 4-100: Më vá bäc ®Çu nèi.


15. Më vá bäc ®Çu nèi b»ng c¸ch th¸o èc, ®Èy 2 miÕng nhùa vµo nhau vµ th¸o hai nöa
vá hép ra.

H×nh 4-101: Th¸o bá kÑp.

16. Th¸o bá kÑp ra khái vá bäc ®Çu nèi.

L¾p:

46
H×nh 4-102: G¾n chÆt khe nèi vµo vá bäc ®Çu nèi.
17. G¾n chÆt khe nèi vµo vá bäc ®Çu nèi b»ng c¸c èc kho¸ tr­ît nh­ h×nh vÏ.
Chó ý: §¶m b¶o r»ng khe nèi ®­îc ®Þnh vÞ nh­ trong h×nh. NÕu kh«ng ®Çu ra cña c¸p
sÏ bÞ sai h­íng khi c¾m vµo module truy nhËp.

Lùa chän 1: Lùa chän 2: Lùa chän 3: Lùa chän 4:


1 c¸p ®­êng kÝnh 2-3 c¸p ®­êng 4-5 c¸p ®­êng 2 c¸p ®­êng kÝnh nhá
nhá kÝnh nhá kÝnh nhá vµ 1 to
H×nh 4-103: ViÖc ®Þnh vÞ c¸c c¸p trong vá bäc ®Çu nèi.
18. §Þnh vÞ c¸c c¸p trong vá bäc ®Çu nèi nh­ chØ ra trong c¸c lùa chän trªn, tuú theo
®­êng kÝnh cña c¸c c¸p.
Chó ý: Dïng c¸c èng c¸p ®Ó bÞt c¸c kho¶ng trèng. C¸c èng ph¶i ®­îc ®Æt ë ®Çu vµo
cña nöa sau cña hép.

H×nh 4-104: XiÕt chÆt kÑp.


19. VÆn chÆt c¸c c¸p vµ èng b»ng kÑp .
20. ChØnh l¹i d©y trong vá bäc ®Çu nèi.

H×nh 4-105: L¾p ®Çu nèi


21. VÆn chÆt n¾p trªn cña ®Çu nèi b»ng c¸c èc.

H×nh 4-106: G¾n nh·n.


22. G¾n nh·n vµo c¸c d©y c¸p dïng d©y buéc l¹i .
23. §¸nh dÊu ®Çu c¸p b»ng c¸ch ghi lªn phÇn mµu vµng cña d¶i b¨ng vµ g¾n nã
vµo nh·n (cuén phÇn trong suèt quanh nh·n).
Chó ý: Cã 2 nh·n cho 2 ®Çu sîi c¸p.

47
§Êu nèi:

H×nh 4-107: Nèi c¸p ®Õn MMU hoÆc SMU.

H×nh 4-108: KÕt nèi c¸p víi SAU.


24. KÕt nèi c¸p ®Õn MMU, SMU hoÆc SAU ®­îc m« t¶ ë h×nh trªn. Xem thªm chi
tiÕt trong phÇn 5.12.

H×nh 4-109: G¾n chÆt c¸p l­u l­îng, giao diÖn User I/O vµ c¸p kªnh dÞch vô
sè Dig SC
25. G¾n chÆt ®Çu c¸p b»ng c¸ch ®Èy thanh kho¸ .

Tæng quan ®Êu nèi cho l­u l­îng c©n b»ng


B¶ng d­íi ®©y tr×nh bµy tæng quan ®iÓm ®Êu nèi l­u l­îng, khi kh«ng sö dông viÖc
®Þnh tuyÕn l­u l­îng. L­u l­îng cã thÓ ®­îc ®Þnh tuyÕn tíi c¸c MMU hoÆc c¸c SMU
trong cïng Module truy nhËp b»ng c¸ch sö dông phÇn mÒm MINI-LINK Netman
hoÆc MSM.
CÊu h×nh ®Çu cuèi 1+0 kh«ng SMU
Dung l­îng l­u l­îng (Mbit/s) ®Êu nèi MMU
2x2 TR1A-TR1B
4x2 TR1A-TR1D
8 L­u l­îng kh«ng c©n b»ng. Xem phÇn 4.9.6.
2x8 L­u l­îng kh«ng c©n b»ng. Xem phÇn 4.9.6.
34+2 2Mbit/s: TR1A
34 Mbit/s: l­u l­îng kh«ng c©n b»ng. Xem phÇn 4.9.6.

48
CÊu h×nh ®Çu cuèi 1+0 cã SMU
Kh¶ n¨ng l­u l­îng §Êu nèi MMU §Êu nèi SMU KiÓu SMU
(Mbit/s)
8x2
(AMM 2U: Pos 3 MMU) TR1A-TR1D SMU 8x2 hoÆc SMU
(AMM 4U: Pos 6 MMU 16x21
hoÆc 2 MMU) TR2A-TR2D
8x2
(AMM 2U: Pos 2 MMU) TR3A-TR3D ChØ SMU 16x21
(AMM 4U: Pos 5 MMU
hoÆc 1 MMU) TR4A-TR4D
TR1A-TR1D
17x2 TR1A TR2A-TR2D ChØ SMU 16x21
TR3A-TR3D
TR4A-TR4D
CÊu h×nh ®Çu cuèi 1+1
Kh¶ n¨ng l­u §Êu nèi MMU §Êu nèi SMU KiÓu SMU
l­îng (Mbit/s)
2x2 TR1A-TR1B SMU Sw
4x2 TR1A-TR1D SMU Sw (SMU
8x2 hoÆc SMU
16x2)
8x2 TR1A-TR1D SMU 8x2
TR2A-TR2D (SMU 16x2)
17x2 TR1A TR1A-TR1D SMU 16x2
(AMM 2U: Pos 3 MMU) TR2A-TR2D
(AMM 4U: Pos 6 MMU TR3A-TR3D
hoÆc 2 MMU) TR4A-TR4D
8 L­u l­îng kh«ng c©n SMU Sw
2x8 b»ng. Xem phÇn 4.9.6.
34+2 TR1A L­u l­îng kh«ng c©n SMU Sw
(AMM 2U: Pos 3 MMU) b»ng. Xem phÇn 4.9.6.
(AMM 4U: Pos 6 MMU
hoÆc 2 MMU)
H×nh 4-110: Tæng quan kÕt nèi l­u l­îng c©n b»ng.
1
Hai thiÕt bÞ ®Çu cuèi 8x2 cã thÓ dïng chung 1 SMU 16x2

4.9.6. C¾t, l¾p vµ ®Êu nèi c¸p l­u l­îng kh«ng c©n b»ng.
4.9.6.1. Panel c¸p ®ång trôc 2m l¾p s½n trong rack

H×nh 4-111: L¾p panel trong rack víi c¸p ®ång trôc dµi 2m l¾p s½n. H×nh vÏ
m« t¶ panel víi ®Çu c¸p SMZ
1. B¾t chÆt 4 ®ai èc gi÷ (xem phÇn 4.5.6).
2. B¾t chÆt panel trong rack hoÆc lªn thanh ngang vµ vÆn chÆt 4 ®ai èc .
3. §i ®©y vµ nèi c¸p ®ång trôc tõ panel ®Õn c¸c khèi ®Çu c¾m bªn trong cña hép m¸y
nh­ h×nh vÏ.

49
Chó ý: B¸n kÝnh cong tÜnh tèi thiÓu lµ 35mm.

Tæng quan ®Êu nèi cho l­u l­îng kh«ng c©n b»ng
C¸c b¶ng d­íi ®©y tr×nh bµy tæng quan chç ®Êu nèi c¸c ®Çu ®Êu nèi l­u l­îng, khi
kh«ng ®Þnh tuyÕn l­u l­îng.
Chó ý: L­u l­îng cã thÓ ®­îc ®Þnh tuyÕn tíi c¸c MMU hoÆc SMU kh¸c trong cïng
module truy nhËp b»ng c¸ch dïng MSM. MÆt kh¸c, 8 Mbit/s cã thÓ ®­îc ®Êu nèi tíi
TR1A, TR2A, TR3A vµ TR4A trªn SMU 8x2 hoÆc SMU 16x2 b»ng c¸ch dïng c¸c c¸p
®ång trôc.
CÊu h×nh ®Çu cuèi 1+0 kh«ng SMU
Kh¶ n¨ng l­u l­îng (Mbit/s) ®Êu nèi MMU
2x2 TR1A-TR1B
4x2 TR1A-TR1D
8 TR2A
2x8 TR2A-TR2B
2 Mbit/s: TR1A
(AMM 2U: Pos 3 MMU)
34+2 (AMM 4U: Pos 6 MMU hoÆc pos 2 MMU)
34 Mbit/s: TR2A

CÊu h×nh ®Çu cuèi 1+0 cã SMU


Kh¶ n¨ng l­u l­îng §Êu nèi MMU §Êu nèi SMU KiÓu SMU
(Mbit/s)
8x2 TR1A-TR1D
(AMM 2U: Pos 3 MMU) SMU 8x2 hoÆc
(AMM 4U: Pos 6 MMU hoÆc TR2A-TR2D SMU 16x21
pos 2 MMU)
8x2 TR3A-TR3D
(AMM 2U: Pos 2 MMU) ChØ SMU 16x21
(AMM 4U: Pos 5 MMU hoÆc TR4A-TR4D
pos 1 MMU)
TR1A-TR1D
TR2A-TR2D
17x2 TR1A TR3A-TR3D ChØ SMU 16x21
TR4A-TR4D

CÊu h×nh ®Çu cuèi 1+1: H×nh 4-112: Tæng quan ®Êu nèi l­u l­îng kh«ng c©n b»ng.
Kh¶ n¨ng l­u l­îng §Êu nèi MMU §Êu nèi SMU KiÓu SMU
(Mbit/s)
2x2 TR1A-TR1B SMU Sw
4x2 TR1A-TR1D SMU Sw (SMU
8x2 hoÆc SMU
16x2)
8x2 TR1A-TR1D
TR2A-TR2D SMU 8x2 (SMU
16x2)
17x2 TR1A TR1A-TR1D
(AMM 2U: Pos 3 MMU) TR2A-TR2D SMU 16x2
(AMM 4U: Pos 6 MMU TR3A-TR3D
hoÆc pos 2MMU) TR4R-TR4D
8 TR2A SMU Sw
2x8 TR2A-TR2B
34+2 2 Mbit/s: TR1A
(AMM 2U: Pos 3 MMU) 34 Mbit/s: SMU Sw
(AMM 4U: Pos 6 MMU TR3A
hoÆc pos 2 MMU)

50
4. C¾t vµ l¾p c¸p cho c¸c thiÕt bÞ cña ng­êi sö dông. PhÇn 4.9.6.4 h­íng dÉn c¸ch c¾t
vµ l¾p ®Çu nèi SMZ, phÇn 4.9.6.5 chØ dÉn c¸ch c¾t vµ l¾p ®Çu nèi BNC

H×nh 4-113: Nèi c¸p l­u l­îng ng­êi sö dông.


5. Nèi c¸p dïng cho thiÕt bÞ cña ng­êi sö dông.
1
Hai thiÕt bÞ ®Çu cuèi 8x2 cã thÓ dïng chung 1 SMU 16x2

4.9.6.2. Panel c¸p ®ång trôc 2m ®· l¾p s½n trªn t­êng


§Ó g¾n trªn t­êng, panel cã thÓ ®­îc ®Æt gi÷a 2 thanh g¾n chÆt vµo module truy nhËp
(xem m« t¶ trong phÇn 4.6.7).

H×nh 4-114: L¾p ®Æt panel c¸p ®ång trôc 2m trªn t­êng. H×nh chØ ra 1 panel víi
®Çu nèi SMZ.
1. §Æt vµ nèi c¸c c¸p ®ång trôc tõ panel ®Õn c¸c khèi ®Çu c¾m bªn trong cña hép nh­
h×nh vÏ trªn. B¶ng trong phÇn 4.9.6.1 m« t¶ vÞ trÝ nèi c¸c c¸p.
Chó ý: B¸n kÝnh cong tèi thiÓu 35mm.
2. Bãc bá vá c¸p vµ ®­a vµo thanh gi÷ c¸p . C¸c d©y c¸p còng cÇn ph¶i ®­îc ®­a
vµo tõ phÝa sau panel.
3. C¾t vµ l¾p c¸p cho c¸c thiÕt bÞ ng­êi dïng. PhÇn 4.9.6.4 m« t¶ c¸ch c¾t vµ l¾p c¸p
dïng ®Çu nèi SMZ vµ phÇn 4.9.6.5 chØ dÉn c¸ch c¾t vµ l¾p c¸p dïng ®Çu BNC.

H×nh 4-115: Nèi c¸p l­u l­îng ng­êi dïng.


4. Nèi c¸p ë mÆt tr­íc panel.

51
4.9.6.3. C¸p ®ång trôc 2m hoÆc 8m víi ®Çu cuèi ng­êi dïng l¾p rêi

H×nh 4-116: Nèi c¸p l­u l­îng víi ®Çu cuèi ng­êi dïng l¾p rêi.
1. Nèi ®Çu c¸p l­u l­îng vµo khèi ®Çu c¾m bªn trong cña hép m¸y, xem h×nh trªn.
Xem b¶ng trong phÇn 4.9.6.1 chØ ra vÞ trÝ nèi c¸c c¸p.
2. §i c¸p ®Õn thiÕt bÞ ng­êi dïng.
Chó ý: B¸n kÝnh cong tèi thiÓu 35mm.
3. C¾t vµ l¾p c¸p cho thݪt bÞ ng­êi dïng. PhÇn 4.9.6.4 chØ dÉn c¸ch c¾t vµ l¾p ®Çu
SMZ, phÇn 4.9.6.5 chØ dÉn c¸ch c¾t vµ l¾p ®Çu BNC.

4.9.6.4 C¾t vµ l¾p c¸p l­u l­îng kh«ng c©n b»ng (®Çu SMZ)
Dïng cho c¸p TZC 750 24 vµ bé nèi SXK 111 520/1
Chó ý: ChØ cã mét m¨ng x«ng co gi·n do ®ã ph¶i c¾t thµnh 2 phÇn b»ng nhau.
H×nh d­íi m« t¶ c¸c phÇn trong bé ®Çu nèi vµ c¸c phÇn kh¸c nhau cña c¸p.

H×nh 4-117: C¸c phÇn cña ®Çu nèi SMZ.

M¨ng x«ng co gi·n C¸ch ®iÖn phÝa tr­íc


èng gÊp nÕp Th©n tr­íc
§Çu nèi sau Nh·n
Ch©n nèi D©y buéc
§Öm B¨ng ghi nh·n

H×nh 4-118: C¸p TZC 750 24.


Lâi dÉn Líp l­íi
Líp ®iÖn m«i Vá
52
C¾t vµ l¾p:

H×nh 4-119: Bãc vá c¸p cho ®Çu nèi SMZ.


1. Bãc vá c¸p nh­ h×nh vÏ. Tr¸nh c¾t ®øt líp l­íi hoÆc lâi.

H×nh 4-120: G¾n m¨ng x«ng co gi·n vµ èng gÊp nÕp.


2. Tr­ît m¨ng x«ng vµ èng gÊp nÕp ®Ì lªn sîi c¸p.

H×nh 4-121: L¾p ®Çu nèi sau vµo sîi c¸p ®· c¾t.
3. Tr­ît ®Çu nèi sau lªn sîi c¸p ®Ó phÇn th©n sau n»m gi÷a l­íi vµ líp ®iÖn m«i.
Xoay nhÑ vµ l¾c th©n ®Çu nèi.
Chó ý: §¶m b¶o r»ng phÇn l­íi kh«ng bÞ kÑt d­íi phÇn sau cña ®Çu nèi.

H×nh 4-122: L¾p èng gÊp nÕp vµ g¾n phÇn ®Öm ®ì

4. Tr­ît èng gÊp nÕp lªn trªn líp l­íi ®Õn khi nã ch¹m phÇn sau cña ®ai èc ®Çu nèi,
vµ t¹o nÕp gÊp cho nã b»ng dông cô LSD 319 87/1 hoÆc LSD 319 82.
Chó ý: KÐo chÆt èng ®Ó kh«ng ®Ó hë líp l­íi.
5. G¾n phÇn ®Öm ®ì lªn trªn lâi.

53
H×nh 4-123: G¾n vµ t¹o nÕp cho ch©n nèi trªn lâi dÉn.
6. C¾t lâi dÉn chõa ra kho¶ng 3,5 mm so víi bÒ mÆt chÊt c¸ch ®iÖn.
7. L¾p ch©n nèi vµo lâi vµ t¹o nÕp cho nã b»ng dông cô LSD 319 86/1 hoÆc LSD 319 82.
Chó ý: §¶m b¶o r»ng cã thÓ nh×n thÊy lâi qua lç kiÓm tra khi t¹o nÕp gÊp.

H×nh 4-124: L¾p phÇn c¸ch ®iÖn phÝa tr­íc.


8. L¾p phÇn c¸ch ®iÖn tr­íc vµo ch©n nèi

H×nh 4-125: L¾p phÇn th©n tr­íc vµ co m¨ng x«ng.


9. Tr­ît phÇn th©n tr­íc lªn phÇn th©n sau vµ vÆn chÆt b»ng cêlª víi lùc 1Nm.
10. Tr­ît m¨ng x«ng lªn trªn èng gÊp nÕp vµ ®èt nãng ®Õn khi nã co l¹i.

H×nh 4-126: §¸nh dÊu ®Çu nèi SMZ ®· l¾p.


11. G¾n chÆt nh·n ®¸nh dÊu vµo c¸p b»ng d©y buéc .
12. Ghi nh·n lªn phÇn mµu vµng cña b¨ng ghi nh·n vµ g¾n nã vµo nh·n (cuén
phÇn trong suèt quanh nh·n).
Chó ý: Cã hai nh·n cho hai ®Çu c¸p.

§Êu nèi:
13. Nèi c¸p ®Õn panel MMU, SMU hoÆc SMZ theo c¸c b¶ng trong phÇn 4.9.6.1.

54
4.9.6.5. C¾t, l¾p vµ nèi c¸p l­u l­îng kh«ng c©n b»ng (§Çu nèi BNC)
Dïng cho c¸p TZC 750 24 vµ bé ®Çu nèi SXK 111 520/2.
C¾t vµ l¾p:

H×nh 4-127: Bãc vá c¸p.


1. §Èy nhÑ èng trªn c¸p.
2. Bãc vá c¸p nh­ h×nh vÏ, tr¸nh c¾t ®øt phÇn l­íi hoÆc lâi dÉn .

H×nh 4-128: L¾p ch©n nèi.


3. §Èy nhÑ ch©n nèi vµo lâi dÉn cho ®Õn khi ch¹m phÇn c¸ch ®iÖn .

H×nh 4-129: T¹o nÕp gÊp ngoµi líp l­íi.


4. T¹o nÕp gÊp cho ch©n nèi b»ng dông cô LSD 319 85/2.
Cã hai lo¹i khu«n dËp trªn dông cô nµy cho hai lo¹i ch©n nèi
 Lo¹i Radiall, dïng khu«n lôc gi¸c cì 1.45 vµ 4.45
 Lo¹i Suhner, dïng khu«n vu«ng cì 0.67 vµ lôc gi¸c cì 4.95
5. T¹o nÕp gÊp ngoµi líp l­íi nh­ chØ trong h×nh trªn.

H×nh 4-130: L¾p ®Çu nèi.


6. §Èy ®Çu nèi vµo c¸p sao cho phÇn th©n sau n»m gi÷a líp l­íi vµ líp c¸ch
®iÖn.
55
Chó ý: §¶m b¶o r»ng l­íi kh«ng bÞ m¾c d­íi phÇn th©n sau.

H×nh 4-131: L¾p ®Çu nèi BNC.


7. §Èy èng lªn trªn líp l­íi vµ phÇn th©n sau ®Õn khi nã ch¹m phÇn sau cña
®Çu nèi, t¹o nÕp gÊp cho nã b»ng dông cô LSD 319 85/2 (b­íc 4).
8. Dïng d©y buéc buéc chÆt nh·n vµo c¸p.
9. ViÕt lªn phÇn mµu vµng cña b¨ng dÝnh ®¸nh dÊu ®Çu nèi ®· l¾p vµ d¸n lªn
nh·n (phñ phÇn trong suèt quanh nh·n).
Chó ý: Cã 2 nh·n, mét cho mçi ®Çu c¸p.
10. Nèi c¸p víi tÊm BNC.

4.9.7. C¾t, l¾p vµ nèi c¸p cho EAC vµ BR/EAC


Dïng cho c¸p TFL 481 54 vµ ®Çu nèi D-sub 9 ch©n SXK 111 519/1.
H×nh d­íi m« t¶ c¸c chi tiÕt cña ®Çu nèi vµ d©y c¸p. Chi tiÕt ®Õn ®i kÌm trong
vá hép ®Çu c¸p.

H×nh 4-132: §Çu nèi EAC.


Vá hép ®Çu nèi KÑp Nh·n ®¸nh dÊu
§Öm èng D©y buéc
èng cao su Khe nèi B¨ng ghi nh·n

H×nh 4-133: C¸p EAC.


Líp l­íi Vá nh«m vµ nhùa D©y

56
Më vá bäc ®Çu nèi:

H×nh 4-134: Më vá bäc ®Çu nèi.


1. Më vá hép ®Çu c¸p b»ng c¸ch th¸o èc, ®Èy 2 miÕng nhùa vµo nhau vµ nhÊc hai
nöa vá hép ra.

H×nh 4-135: Th¸o bá c¸c chi tiÕt.


2. Th¸o bá ®Öm ra khái vá hép, bá ®i kh«ng dïng. Th¸o ®Çu cao su , kÑp vµ
èng ®Ó sö dông sau.

C¾t c¸p :

H×nh 4-136: Bãc vá c¸p vµ l¾p ®Çu cao su


3. L¾p ®Çu cao su vµo sîi c¸p
4. Bãc vá kho¶ng 100mm

H×nh 4-137: §Èy èng vÒ phÝa vá c¸p.

57
5. §Èy èng qua líp l­íi vÒ phÝa vá c¸p

H×nh 4-138: Cuén líp l­íi lªn èng.


6. Cuén líp l­íi lªn èng vµ c¾t líp l­íi
7. Th¸o líp nh«m vµ vá nhùa.
8. C¾t 60mm mçi ®«i (®Ó l¹i 40mm)
Chó ý: gi÷ cho c¸p vÉn xo¾n ®«i.

H×nh 4-139: Uèn d©y.


9. §­a khe nèi tõ tr¸i (h­íng mòi tªn trong h×nh) vµo kªnh fi®¬ cña dông cô LSD 319
83 ®Õn khi ch©n nèi ch¹m vµo khe d©y .
10. §­a sîi d©y ch­a tuèt vá vµo khe d©y ®Õn khi mÆt c¾t cña sîi d©y tiÕp xóc vµo
bÒ mÆt cña dông cô.
11. ChØnh cho sîi d©y vµo chÝnh gi÷a khe d©y. Bãp hÕt cì tay cÇm.
12. Nh¶ tay cÇm. §Çu c¸p sÏ tù ®éng chuyÓn sang ch©n tiÕp theo. Nèi tÊt c¶ c¸c sîi d©y
vµo khe nèi b»ng c¸ch nµy. Gì ®Çu c¸p ra khái bªn ph¶i kªnh fi®¬ cña dông cô.
Chó ý: §¶m b¶o r»ng c¸c sîi d©y ®­îc nèi theo ®«i vµ ®­a vµo lç ®óng nh­ m« t¶
trong b¶ng d­íi ®©y.
§Çu nèi Sè ch©n TÝn hiÖu Sè ch©n cho thiÕt bÞ C¸p TFL 481 54* (4 ®«i)
ngoµi kh¸c
EAC 1 vµ 2 5
4
3
2 §ång bé EAC 2 TR¾NG/xanh l¸ c©y
1 D÷ liÖu A EAC 1 TR¾NG/vµng cam
6 D÷ liÖu B EAC 6 VµNG CAM/tr¾ng
7 §ång bé B EAC 7 XANH L¸ C¢Y/tr¾ng
8
9

58
§Çu nèi ngoµi Sè ch©n TÝn hiÖu Sè ch©n cho thiÕt bÞ C¸p TFL 481 54* (4 ®«i)
kh¸c
BR/ EAC 1 5 SERV 1 BR VµO A 5 Tr¾ng/xanh da trêi
4 SERV 1 BR RA A 4 Tr¾ng/n©u
3
2 §ång bé A EAC 2 TR¾NG/xanh l¸ c©y
1 D÷ liÖu A EAC 1 TR¾NG/vµng cam
6 D÷ liÖu B EAC 6 VµNG CAM/tr¾ng
7 §ång bé B EAC 7 XANH L¸ C¢Y/tr¾ng
8 SERV 1 BR RA B 8 N©u/tr¾ng
9 SERV 1 BR VµO B 9 Xanh da trêi/tr¾ng

§Çu nèi Sè ch©n TÝn hiÖu Sè ch©n cho thiÕt C¸p TFL 481 54* (4 ®«i)
ngoµi bÞ kh¸c
BR/ EAC 5 SERV 2 BR VµO A 5 Tr¾ng/xanh da trêi
2 4 SERV 2 BR RA A 4 Tr¾ng/n©u
3
2 §ång bé A EAC 2 TR¾NG/xanh l¸ c©y
1 D÷ liÖu A EAC 1 TR¾NG/vµng cam
6 D÷ liÖu B EAC 6 VµNG CAM/tr¾ng
7 §ång bé B EAC 7 XANH L¸ C¢Y/tr¾ng
8 SERV 2 BR RA B 8 N©u/tr¾ng
9 SERV 2 BR VµO B 9 Xanh da trêi/tr¾ng
* Phiªn b¶n cò cña c¸p TFL 481 54 cã 1 mµu cho 1 d©y (C¸c ch÷ hoa trong b¶ng)
Chó ý: Sö dông cïng ®«i d©y cho tÝn hiÖu d÷ liÖu A vµ B cña
Sö dông cïng ®«i d©y cho tÝn hiÖu ®ång bé A vµ B cña EAC
Sö dông cïng ®«i d©y cho SERV BR VµO A vµ B cña EAC
Sö dông cïng ®«i d©y cho SERV BR RA A vµ B cña EAC
H×nh 4-140: Nèi c¸c d©y tíi c¸c ®Çu nèi EAC vµ BR/EAC

Th¸o bá mét sîi d©y:


ChØ ¸p dông phÇn 13 vµ 14 d­íi ®©y khi mét sîi d©y bÞ nèi sai.

H×nh 4-141: Th¸o bá mét ch©n nèi.


13. Th¸o ch©n nèi b»ng c¸ch sö dông dông cô trÝch (LSY 120 10). Ðp dông cô vÒ phÝa
nhau vµ l«i nã lªn .
14. §­a ch©n nèi vµo ®óng vÞ trÝ.

L¾p:

H×nh 4-142: XiÕt chÆt c¸p.


59
15. §Æt sîi c¸p trong vá bäc ®Çu nèi, cè ®Þnh c¸c sîi d©y vµ l­íi b»ng kÑp . Dïng
tuavÝt 4 c¹nh lo¹i H (Philips) sè 1 ®Ó vÆn.
Chó ý: §¶m b¶o r»ng ®Çu cao su n»m ®óng vÞ trÝ trong khe cña hép, ®Çu c¾m
®­îc ®Æt ®óng nh­ h×nh vÏ nÕu kh«ng c¸c ch©n ®Çu ra cña c¸p sÏ bÞ lÖch khi
c¾m vµo module truy nhËp.

H×nh 4-143: L¾p ®Çu nèi.


16. VÆn chÆt n¾p trªn cña hép b»ng ®ai èc, dïng tuavÝt 4 c¹nh lo¹i H sè 2.

H×nh 4-144: G¾n nh·n

17. G¾n chÆt nh·n b»ng d©y buéc


18. Ghi nh·n lªn phÇn mµu vµng cña b¨ng ghi nh·n vµ g¾n nã vµo nh·n (cuén
phÇn trong suèt quanh nh·n).
Chó ý: Cã hai nh·n cho hai ®Çu c¸p.

§Êu nèi:

H×nh 4-145: §Êu nèi c¸p.


19. §Êu c¸p ®Õn SAU theo h×nh trªn. Xem thªm 4.9.12

H×nh 4-146: VÆn chÆt ®Çu nèi.


20. VÆn chÆt ®Çu nèi b»ng 2 ®ai èc.
60
4.9.7.1 §i c¸p EAC tíi SAU
H×nh d­íi chØ ra c¸ch ®Êu nèi EAC víi MINI-LINK E vµ C

H×nh 4-147: §Êu nèi EAC víi MINI-LINK E vµ C. H×nh trªn chØ ra 2 khèi SAU Basic.

§Êu nèi:
1. §Êu 2 AMM qua cæng EAC phÝa tr­íc SAU, cæng trªn SAU Exp 2 ®­îc gäi lµ BR/EAC.
Chó ý: EAC 1 vµ EAC 2 (BR/EAC 1 vµ BR/EAC 2 trªn SAU Exp2) ®­îc ®Êu song
song vµ cã thÓ sö dông 1 trong 2.
2. Nèi ®Õn cæng BR/EAC trªn MINI-LINK C

4.9.8 C¾t, l¾p vµ ®Êu nèi c¸p RAC vµ O&M


øng dông cho c¸p TFL 481 54 vµ ®Çu nèi 9 ch©n D-sub SXK 111 519/1. §Çu nèi
O&M ®­îc l¾p tr­íc vµ kh«ng ®­îc m« t¶ trong ch­¬ng nµy mµ ®­îc m« t¶ trong
phÇn thùc hiÖn ®Êu nèi.
H×nh d­íi ®©y chØ ra c¸c phÇn bao gåm trong ®Çu nèi vµ c¸p.
Tõ tíi ®­îc thùc hiÖn bªn trong hép ®Çu nèi.

H×nh 4-148: §Çu c¸p EAC.


Vá hép ®Çu c¸p D©y buéc
§Öm èng B¨ng ghi nh·n
§Çu cao su Khe nèi
KÑp Nh·n ®¸nh dÊu

61
H×nh 159 Th¸o vá ®Çu c¾m.
Vá D©y
L­íi
Më vá bäc ®Çu c¾m:
1. Më vá bäc ®Çu c¾m b»ng c¸ch th¸o c¸c ®inh èc, ®Èy 2 m¸ nhùa vµo nhau vµ
th¸o hai nöa ra.

H×nh 4-151: Th¸o bá c¸c phÇn ra

2. Gì bá ®Öm vµ th¸o ra, bá ®i kh«ng sö dông n÷a. Th¸o c¸c ®Öm cao su , kÑp
vµ èng tõ vá bäc ®Çu c¾m nh­ng h·y gi÷ chóng cÈn thËn ®Ó sö dông sau nµy.

C¾t c¸p

H×nh 4-152: Bãc c¸p vµ g¾n ®ai cao su.


3. Lång ®ai cao su vµo c¸p
4. Bãc vá bäc mét ®o¹n kho¶ng 100 mm

H×nh 4-153: Lång èng ®Õn s¸t vá bäc

62
5. Lång èng qua phÇn l­íi vµ ®Õn s¸t vá bäc.

H×nh 4-154: Cuén l­íi lªn èng


6. Cuén l­íi lªn èng vµ c¾t l­íi.
7. Th¸o bá phÇn nh«m vµ nhùa
8. C¾t bá 60mm mçi ®«i (chõa l¹i 40 mm).
Chó ý: gi÷ nguyªn tr¹ng th¸i xo¾n cña c¸c ®«i d©y.

H×nh 4-155. Uèn d©y.


9. ChÌn vµo khe c¾m tõ bªn tr¸i (theo h­íng mòi tªn trªn h×nh) ®­a vµo khe chøa d©y cña
dông cô lµm khÝt (LSD 319 83) cho ®Õn khi ®¹t ®­îc ®é chÆt cÇn thiÕt cña d©y .
10. §­a d©y trÇn vµo khe chøa d©y sao cho võa khÝt tíi phÇn ®¸y cña khe chøa d©y.
11. §Æt d©y vµo gi÷a khe d©y. Bãp chÆt tay cÇm cho ®Õn khi dao nhÊn ch¹m xuèng
tËn ®¸y.
12. Nh¶ tay cÇm ra. Dao nhÊn sÏ thôt vµo cßn ®Çu nèi sÏ thß ra ch¹m vµo ch©n cña
®Çu nèi bªn c¹nh. Nèi tÊt c¶ c¸c d©y víi ®Çu c¾m theo c¸ch t­¬ng tù. Th¸o ®Çu
nèi ra tõ bªn ph¶i cña kªnh fi®¬.
Chó ý: §¶m b¶o c¸c d©y ®­îc nèi ®óng ®«i vµ ®­îc chÌn vµo ®óng lç nh­ ®­îc m«
t¶ trong b¶ng d­íi ®©y.
§Çu nèi ChØ sè ch©n
ChØ sè ch©n TÝn hiÖu §Êu nèi G.703
ngoµi RS232*
5 0V 7
4
3 RAC 1 TD 103 3
2 RAC 1 RD 104 2
RAC 1 1
6 DIG RAC 1 IN A
7 DIG RAC 1 OUT A X
8 DIG RAC 1 IN B X
9 DIG RAC 1 OUT B X

63
§Çu nèi ChØ sè ch©n
ChØ sè ch©n TÝn hiÖu §Êu nèi G.703
ngoµi RS232*
5 0V 7
4
3 RAC 2 TD 103 3
2 RAC 2 RD 104 2
RAC 2 1
6 DIG RAC 2 IN A
7 DIG RAC 2 OUT A X
8 DIG RAC 2 IN B X
9 DIG RAC 2 OUT B X
*
RS232 ¸p dông cho ®Çu nèi 25 ch©n.
H×nh 4-156: Nèi c¸c d©y vµo c¸c ®Çu nèi RAC.
Th¸o bá 1 sîi d©y:
ChØ ¸p dông c¸c môc 13 vµ 14 d­íi ®©y nÕu cã d©y ®Êu kh«ng ®óng.

H×nh 4-157: Th¸o bá ch©n nèi.


13. Th¸o bá ch©n nèi b»ng c¸ch sö dông c«ng cô rót d©y (LSY 120 10). §­a dông cô
rót vµo vµ ®Èy d©y lªn.
14. §­a ch©n nèi vµo ®óng vÞ trÝ.
L¾p:

H×nh 4-158: VÆn chÆt c¸p.


18. §Æt xuèng d­íi c¸p mét líp vá bäc ®Çu c¾m, bã chÆt c¸c sîi c¸p vµ líp l­íi b»ng
kÑp . Sö dông tuavÝt lo¹i H (Philips) sè 1. Bªn tr¸i h×nh ¸p dông cho c¸c ®Çu
nèi RAC1 vµ RAC2, bªn ph¶i h×nh cho O&M.
Chó ý: §¶m b¶o r»ng c¸c ®Öm cao su ®· ®­a vµo ®óng khe nèi thÝch hîp, hèc kÕt nèi
®· ®­îc ®Æt nh­ ®­îc tr×nh bµy ë h×nh trªn. Nãi c¸ch kh¸c ®Çu ra cña c¸p sÏ chØ râ
nh÷ng mÆt sai khi ®Çu c¾m ®­îc kÕt nèi ®Õn module truy nhËp.

H×nh 4-159: L¾p ghÐp ®Çu c¾m.


16. VÆn chÆt vá ®Çu c¸p b»ng vÝt. Sö dông tuavÝt lo¹i H (philips) sè 2.
64
H×nh 4-160: Buéc chÆt nh·n.
17. Buéc chÆt nh·n lªn c¸p b»ng d©y buéc
18. §¸nh dÊu ®Çu c¾m ®· l¾p b»ng c¸ch viÕt lªn phÇn b¨ng mµu vµng vµ g¾n nh·n
cho nã (bäc phÇn trong suèt quanh nh·n).
Chó ý: Cã hai nh·n, mçi nh·n cho mét ®Çu c¸p.

§Êu nèi:

H×nh 4-161: §Êu c¸p RAC.

H×nh 4-162: §Êu nèi c¸p O&M.


19. Nèi c¸p ®Õn SAU theo h×nh trªn. Xem phÇn 4.9.12 ®Ó biÕt thªm th«ng tin.

H×nh 4-163: VÆn chÆt ®Çu nèi RAC vµ O&M.


20. VÆn chÆt ®Çu c¾m b»ng 2 vÝt.

4.9.9. C¾t, l¾p vµ ®Êu nèi c¸p NCC


øng dông cho c¸p TFL 481 54 vµ ®Çu nèi D-sub 9 ch©n SXK 111 518/1.
Chó ý: cã thÓ kÕt nèi tèi ®a 2 AMM vµ ®é dµi c¸p tèi ®a lµ 15m.
C¸c h×nh d­íi ®©y cho thÊy c¸c chi tiÕt ®i kÌm cña ®Çu nèi vµ c¸p.
Chi tiÕt ®Õn ®­îc l¾p bªn trong vá bäc ®Çu nèi.

65
H×nh 4-164: §Çu nèi NCC.
Vá hép ®Çu c¸p D©y buéc
§Öm èng B¨ng ghi nh·n
§Çu cao su Khe nèi
KÑp Nh·n ®¸nh dÊu

H×nh 4-165: C¸p NCC.


Líp l­íi Vá nh«m vµ nhùa D©y
Më vá bäc ®Çu c¾m:

H×nh 4-166: Më vá bäc ®Çu c¾m.


1. Më vá bäc ®Çu c¾m b»ng c¸ch th¸o ®inh èc, ®Èy 2 lß xo nhùa vµo nhau vµ nhÊc 2
nöa ra.

66
H×nh 4-167: Th¸o c¸c chi tiÕt.
2. Th¸o bá ®Öm . Th¸o èng cao su , kÑp vµ èng tõ vá bäc ®Çu nèi nh­ng gi÷
l¹i ®Ó sö dông sau nµy.
C¾t:

H×nh 4-168: Bãc vá c¸p vµ l¾p èng cao su


3. ®Èy nhÑ èng cao su qua c¸p.
4. Bãc vá c¸p kho¶ng 100m.

H×nh 4-169: §Èy nhÑ èng vµo s¸t vá.


5. §Èy nhÑ èng qua líp l­íi vµ ch¹m tíi vá.

H×nh 4-170: GÊp líp l­íi lªn èng.


6. GÊp líp l­íi qua èng vµ c¾t l­íi.
7. Th¸o phÇn nh«m vµ nhùa.
8. C¾t bá 60mm ®«i d©y mµu cam vµ tr¾ng (chõa l¹i 40mm) vµ kho¶ng 90mm c¸c sîi
d©y thõa kh¸c.
9. Gi÷ l¹i 1 sîi d©y võa c¾t (xanh da trêi hoÆc xanh da trêi/tr¾ng) ®Ó dïng lµm d©y nh¶y.
Chó ý: Gi÷ ®«i d©y mµu cam/tr¾ng ®· xo¾n.
67
H×nh 4-171: Uèn d©y.
10. ChÌn vµo khe c¾m tõ bªn tr¸i (theo h­íng mòi tªn trong h×nh trªn) ®­a vµo khe chøa d©y
cña dông cô lµm khÝt (LSD 319 83) cho ®Õn khi ®¹t ®­îc ®é khÝt cña d©y .
11. §­a 1 d©y trÇn vµo trong khe chøa d©y sao cho võa khÝt tíi phÇn ®¸y cña khe chøa
d©y.
12. §Æt d©y vµo gi÷a khe chøa d©y. NÐn chÆt ®iÒu chØnh sao cho võa ch¹m tíi phÇn d­íi.
13. H·y ®iÒu chØnh mét c¸ch nhÑ nhµng. Khi Ðp sÏ nÐn tÊt c¶ c¸c d©y khÝt chÆt vµo ®óng
khe cña nã víi ®iÓm tiÕp xóc tèt. TÊt c¶ c¸c d©y cïng ®­îc ®­a vµo khe theo c¸ch nµy.
§Ó th¸o bá th× ph¶i th¸o tõ bªn ph¶i cña khe chøa d©y.
Chó ý: §¶m b¶o c¸c d©y ®­îc nèi ®óng ®«i vµ ®­îc chÌn vµo ®óng c¸c lç nh­ ®­îc m«
t¶ trong b¶ng d­íi ®©y. C¾t tÊt c¶ nh÷ng ®Çu d©y thõa.
§Çu nèi ngoµi Sè ch©n nèi TÝn hiÖu C¸p TFL 481 54* (4 ®«i)
5 D©y nh¶y nèi ®Õn ch©n sè 6 Xanh da trêi/tr¾ng
4
3
2
NCC 1
6 D©y nh¶y nèi ®Õn ch©n sè 5 Xanh da trêi/tr¾ng
7
8 D÷ liÖu NCC A Vµng cam/tr¾ng
9 D÷ liÖu NCC B Tr¾ng/vµng cam
Chó ý: Sö dông vµi ®«i d©y cho D÷ liÖu NCC A vµ B

* Phiªn b¶n cò cña c¸p TFL 481 54 cã 1 mµu trªn 1 d©y (Ch÷ hoa trong b¶ng)
H×nh 4-172: §Êu nèi c¸c d©y cho ®Çu nèi NCC.
Th¸o bá 1 sîi d©y:
ChØ ¸p dông c¸c môc 14 vµ 15 d­íi ®©y nÕu cã d©y ®Êu kh«ng ®óng.

H×nh 4-173: Th¸o 1 ch©n nèi.

68
14. Th¸o ch©n nèi b»ng c¸ch sö dông c«ng cô rót d©y (LSY 120 10) trªn ch©n nèi. NhÊn
dông cô rót vµo nhau vµ ®Èy lªn
15. ChÌn ch©n nèi vµo ®óng vÞ trÝ.
L¾p:

H×nh 4-174: XiÕt chÆt c¸p.


16. §Æt c¸p xuèng vá bäc ®Çu nèi vµ bã chÆt c¸c sîi d©y vµ líp l­íi víi kÑp c¸p .
Dïng tuavÝt lo¹i H (Philips) sè 1.
Chó ý: §¶m b¶o r»ng c¸c ®Öm cao su ®· ®­a vµo ®óng khe nèi, khe c¾m ®­îc ®Þnh vÞ
nh­ trong h×nh trªn. Nãi c¸ch kh¸c ®Çu ra cña c¸p sÏ chØ râ nh÷ng mÆt sai khi ®Çu nèi
®­îc nèi tíi module truy nhËp.

H×nh 4-175: L¾p ®Çu nèi.


17. VÆn chÆt ®Ønh cña vá bäc ®Çu nèi b»ng ®inh èc. Dïng tuavÝt lo¹i H (Philips) sè 2.

H×nh 4-176: G¾n nh·n.


18. G¾n nh·n vµo c¸p b»ng d©y buéc .
19. §¸nh dÊu tËp hîp c¸c ®Çu c¾m b»ng c¸ch viÕt lªn phÇn b¨ng vµng vµ g¾n nh·n cho
nã (PhÇn bao bäc trong suèt quanh nh·n).
Chó ý: Cã 2 nh·n, ®­îc g¾n ë 2 ®Çu cña c¸p.

69
§Êu nèi:

H×nh 4-177: §Êu nèi c¸p.


20. Nèi c¸p ®Õn c¸c MMU nh­ theo h×nh trªn. Xem phÇn 4.9.12 ®Ó biÕt thªm th«ng tin.

H×nh 4-178: VÆn chÆt ®Çu nèi.


21. Dïng 2 ®inh èc vÆn chÆt ®Çu nèi.

4.9.10. Cµi ®Æt vµ kÕt nèi ®iÖn tho¹i dÞch vô


M¸y ®iÖn tho¹i dÞch vô cã thÓ ®­îc l¾p lªn rack hoÆc lªn t­êng:
L¾p ®iÖn tho¹i lªn rack

H×nh 4-179: §iÖn tho¹i dÞch vô ®­îc l¾p lªn rack


1. Dïng thanh ®ì ®inh èc vµ c¸c tai gi÷ cã trong SAU Exp 2, vµ tÊm trªn
t­êng cã trong thïng ®iÖn tho¹i.
2. G¾n tai gi÷ ®· l¾p ®iÖn tho¹i vµo rack b»ng èc vµ ®ai èc

70
L¾p m¸y ®iÖn tho¹i lªn t­êng

H×nh 4-180: §iÖn tho¹i dÞch vô ®­îc l¾p lªn t­êng vµ nèi víi thiÕt bÞ nèi ®iÖn tho¹i trªn
khèi SAU Exp 2 (kh«ng sö dông lo¹i d©y c¸p nµo kh¸c)

1. L¾p m¸y ®iÖn tho¹i lªn t­êng c¹nh module truy cËp hoÆc ë trªn c¹nh tñ m¸y, sö dông
tÊm g¾n t­êng b»ng kim lo¹i ®­îc ph©n phèi cïng víi ®iÖn tho¹i.

M¾c nèi m¸y ®iÖn tho¹i dÞch vô


1. Nèi m¸y ®iÖn tho¹i vµo thiÕt bÞ kÕt nèi ®iÖn tho¹i trªn SAU Exp 2.
2. Nèi ®Çu cßn l¹i cña d©y c¸p ®iÖn tho¹i víi d©y c¸p víi d©y c¸p dÉn ®Õn ®iÖn tho¹i.

4.9.11. C¸p nèi chu«ng b¸o ®éng hÖ thèng lµm m¸t

H×nh 181: Nèi c¸p chu«ng b¸o ®éng hÖ thèng lµm m¸t.

1. Nèi c¸p chu«ng b¸o ®éng (1) (RPM 517 500/2) víi port b¸o ®éng trªn khèi lµm m¸t
vµ Port NCC ë vÞ trÝ phÝa trªn khèi MMU.

71
4.9.12 Tæng quan vÒ thiÕt bÞ ®Êu nèi vµ ch©n nèi.

H×nh 4-182: Tæng quan vÒ thiÕt bÞ ®Êu nèi vµ ch©n nèi.

4.9.12.1. Khèi MMU2x2Mbit/s


Phiªn b¶n cò cña lo¹i c¸p TFL 48153 vµ 54 cã mµu riªng cho mçi d©y (c¸c ch÷ viÕt
hoa trong b¶ng).

Chó ý: Khèi MMU ph¶i ®­îc l¾p trong khèi AMM tr­íc khi ®ãng ®iÖn.

72
§Çu nèi Ch©n
TÝn hiÖu TFL 481 53* (8 ®«i) TFL 481 52 (2 ®«i)
ngoµi nèi
13 LƯU LƯỢNG 1 A RA A TRẮNG/xanh da trêi TRẮNG
12 LƯU LƯỢNG 1 A RA B XANH DA TRỜI/tr¾ng XANH DA TRỜI
11
10 LƯU LƯỢNG 1 A VÀO A TRẮNG/vµng cam TRẮNG
9 LƯU LƯỢNG 1 A VÀO B VÀNG CAM/tr¾ng VÀNG CAM
8
7
TR1A- 6 LƯU LƯỢNG 1 B RA A TRẮNG/xanh l¸ c©y TRẮNG
5 LƯU LƯỢNG 1 B RA B XANH LÁ CÂY/tr¾ng XANH DA TRỜI
TR1B 2 4
Mbit/s
3 LƯU LƯỢNG 1 B VÀO A TRẮNG/n©u TRẮNG
2 LƯU LƯỢNG 1 B VÀO B NÂU/tr¾ng VÀNG CAM
1
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

§Çu nèi ngoµi Ch©n nèi TÝn hiÖu


O&M 5 0V
4 O&M DCD 109
3 O&M TD 103
2 O&M RD 104
1
6 O&M CDSTL 108/1
7
8
9

§Çu nèi ngoµi Ch©n nèi TÝn hiÖu TFL 481 54* (4 ®«i)
NCC 5 D©y nh¶y tíi ch©n 6
4
3
2
1 C¶nh b¸o qu¹t XANH DA TRỜI/tr¾ng

6 D©y nh¶y tíi ch©n 5


7 Ph¶n håi c¶nh b¸o qu¹t TRẮNG/xanh da trêi
8 DỮ LIỆU NCC A VÀNG CAM/tr¾ng

9 DỮ LIỆU NCC B TRẮNG/vµng cam

§Çu nèi ngoµi Ch©n nèi TÝn hiÖu TFL 424 02


1 DC+ §á
DC 2 DC- §en

H×nh 4-183: Khèi MMU 2x2 Mbit/s.

73
4.9.12.2. Khèi MMU 4x2/8 Mbit/s

§Çu nèi Ch©n


TÝn hiÖu TFL 481 53* (8 ®«i) TFL 481 52 (2 ®«i)
ngoµi nèi
13 LƯU LƯỢNG 1 A RA A TRẮNG/xanh da trêi TRẮNG
12 LƯU LƯỢNG 1 A RA B XANH DA TRỜI/tr¾ng XANH DA TRỜI
11
10 LƯU LƯỢNG 1 A VÀO A TRẮNG/vµng cam TRẮNG
9 LƯU LƯỢNG 1 A VÀO B VÀNG CAM/tr¾ng VÀNG CAM
8
7
TR1A- 6 LƯU LƯỢNG 1 B RA A TRẮNG/xanh l¸ c©y TRẮNG
5 LƯU LƯỢNG 1 B RA B XANH LÁ CÂY/tr¾ng XANH DA TRỜI
TR1D 2 4
Mbit/s
3 LƯU LƯỢNG 1 B VÀO A TRẮNG/n©u TRẮNG
2 LƯU LƯỢNG 1 B VÀO B NÂU/tr¾ng VÀNG CAM
1
14 LƯU LƯỢNG 1 C VÀO A §á
15 LƯU LƯỢNG 1 C VÀO B XANH DA TrêI
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Ch©n nèi ngoµi Ch©n c¾m TÝn hiÖu


O&M 5 DV
4 O&M DCD 109
3 O&M TD 103
2 O&M RD 104
1
6 O&M CDSTL 108/1
7
8
9

Ch©n nèi ngoµi Ch©n c¾m TÝn hiÖu TFL 481 54* (4 ®«i)
5 Nh¶y tíi ch©n 6
4
3
2
NCC 1 C¶nh b¸o qu¹t XANH LôC/tr¾ng
6 Nh¶y tíi ch©n 5
7 Ph¶n håi c¶nh b¸o qu¹t Tr¾ng/xanh lôc
8 NCC DATA A VµNG/tr¾ng
9 NCC DATA B Tr¾ng/ vµng

74
*Phiªn b¶n cò cña lo¹i c¸p TFL 48153 vµ 54 cã mµu riªng cho mçi m¹ng (c¸c ch÷
viÕt hoa trong b¶ng).

Ch©n nèi ngoµi Ch©n c¾m TÝn hiÖu TFL 424 02


DC 1 DC+ §á
2 DC- §en
Ghi chó: MMU ph¶i ®­îc l¾p trong AMM tr­íc khi ®ãng ®iÖn.
H×nh 4-184: MMU 4x2/8 Mbit/s.

4.9.12.3. MMU 2x8 Mbit/s

Ch©n nèi Ch©n TÝn hiÖu


ngoµi c¾m
O&M 5 DV
4 O&M DCD 109
3 O&M TD 103
2 O&M RD 104
1
6 O&M CDSTL 108/1
7
8
9

Ch©n nèi Ch©n


TÝn hiÖu TFL 481 54* (4 ®«i)
ngoµi c¾m
5 Nh¶y tíi ch©n 6
4
3
2
NCC 1 C¶nh b¸o qu¹t XANH LôC/tr¾ng
6 Nh¶y tíi ch©n 5
7 Ph¶n håi c¶nh b¸o qu¹t Tr¾ng/xanh lôc
8 NCC DATA A VµNG/tr¾ng
9 NCC DATA B Tr¾ng/ vµng
* Phiªn b¶n cò cña lo¹i c¸p TFL 481 54 cã mµu riªng cho mçi m¹ng (c¸c ch÷ viÕt
hoa trong b¶ng).

Ch©n nèi ngoµi Ch©n c¾m TÝn hiÖu TFL 424 02


DC 1 DC+ §á
2 DC- §en
Chó ý: Khèi MMU ph¶i ®­îc l¾p trong khèi AMM tr­íc khi bËt ®iÖn.

H×nh 4-185: Khèi MMU 2x/8 Mbit/s.

75
4.9.12.4. MMU 34+2 Mbit/s

§Çu nèi Ch©n TÝn hiÖu TFL 481 53* (8 ®«i) TFL 481 52 (2 ®«i)
ngoµi nèi
13 LƯU LƯỢNG 1 A RA A TRẮNG/xanh da trêi TRẮNG
12 LƯU LƯỢNG 1 A RA B XANH DA TRỜI/tr¾ng XANH DA TRỜI
11
10 LƯU LƯỢNG 1 A VÀO A TRẮNG/vµng cam TRẮNG
9 LƯU LƯỢNG 1 A VÀO B VÀNG CAM/tr¾ng VÀNG CAM
8
7
TR1A 6
2 Mbit/s 5
4
3
2
1
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Ch©n nèi
Ch©n c¾m TÝn hiÖu
ngoµi
O&M 5 0V
4 O&M DCD 109
3 O&M TD 103
2 O&M RD 104
1
6 O&M CDSTL 108/1
7
8
9

76
Ch©n nèi Ch©n TÝn hiÖu TFL 481 54* (4 ®«i)
ngoµi c¾m
5 Nh¶y tíi ch©n 6
4
3
2
NCC 1 C¶nh b¸o qu¹t XANH LôC/tr¾ng
6 Nh¶y tíi ch©n 5
7 Ph¶n håi c¶nh b¸o qu¹t Tr¾ng/xanh lôc
8 NCC DATA A VµNG/tr¾ng
9 NCC DATA B Tr¾ng/ vµng
* Phiªn b¶n cò cña lo¹i c¸p TFL 481 53 vµ 54 cã mµu riªng cho mçi m¹ng (c¸c ch÷
viÕt hoa trong b¶ng).
Ch©n nèi ngoµi
Ch©n c¾m TÝn hiÖu TFL 424 02
DC 1 DC+ §á
2 DC- §en
Chó ý: Khèi MMU ph¶i ®­îc l¾p trong khèi AMM tr­íc khi bËt ®iÖn.
H×nh 4-186: MMU 34+2 Mbit/s.
4.9.12.5. SMU Sw.

§Çu nèi Ch©n TÝn hiÖu TFL 481 53* (8 ®«i) TFL 481 52 (2 ®«i)
ngoµi nèi
13 LƯU LƯỢNG 1 A RA A TRẮNG/xanh da trêi TRẮNG
12 LƯU LƯỢNG 1 A RA B XANH DA TRỜI/tr¾ng XANH DA TRỜI
11
10 LƯU LƯỢNG 1 A VÀO A TRẮNG/vµng cam TRẮNG
9 LƯU LƯỢNG 1 A VÀO B VÀNG CAM/tr¾ng VÀNG CAM
8
7
TR1A- 6 LƯU LƯỢNG 1 B RA A TRẮNG/xanh l¸ c©y TRẮNG
5 LƯU LƯỢNG 1 B RA B XANH LÁ CÂY/tr¾ng XANH DA TRỜI
TR1D 4
2 Mbit/s
3 LƯU LƯỢNG 1 B VÀO A TRẮNG/n©u TRẮNG
2 LƯU LƯỢNG 1 B VÀO B NÂU/tr¾ng VÀNG CAM
1
14 LƯU LƯỢNG 1 C RA A §á/xanh da trêi Tr¾ng
15 LƯU LƯỢNG 1 C RA B Xanh da trêi/®á Xanh da trêi
16
17 LƯU LƯỢNG 1 C VÀO A §á/vµng Tr¾ng
18 LƯU LƯỢNG 1 C VÀO B Vµng/®á Vµng
19
20 LƯU LƯỢNG 1 D RA A §á/xanh l¸ c©y Tr¾ng
21 LƯU LƯỢNG 1 D RA B Xanh l¸ c©y/®á Xanh da trêi
22
23 LƯU LƯỢNG 1 D VÀO A ®á/n©u Tr¾ng

77
24 LƯU LƯỢNG 1 D VÀO B N©u/®á Vµng
25

* Phiªn b¶n cò cña lo¹i c¸p TFL 481 53 cã mµu riªng cho mçi m¹ng (c¸c ch÷ viÕt
hoa trong b¶ng).
H×nh 4-187: SMU Sw.

4.9.12.6. SMU 8x2 Mbit/s

§Çu nèi Ch©n TÝn hiÖu TFL 481 53* (8 ®«i) TFL 481 52 (2 ®«i)
ngoµi nèi
13 LƯU LƯỢNG 1 A RA A TRẮNG/xanh da trêi TRẮNG
12 LƯU LƯỢNG 1 A RA B XANH DA TRỜI/tr¾ng XANH DA TRỜI
11
10 LƯU LƯỢNG 1 A VÀO A TRẮNG/vµng cam TRẮNG
9 LƯU LƯỢNG 1 A VÀO B VÀNG CAM/tr¾ng VÀNG CAM
8
7
TR1A- 6 LƯU LƯỢNG 1 B RA A TRẮNG/xanh l¸ c©y TRẮNG
5 LƯU LƯỢNG 1 B RA B XANH LÁ CÂY/tr¾ng XANH DA TRỜI
TR1D 4
Vµ TR2A-
3 LƯU LƯỢNG 1 B VÀO A TRẮNG/n©u TRẮNG
TR2D cho 4 2 LƯU LƯỢNG 1 B VÀO B NÂU/tr¾ng VÀNG CAM
luång 2 1
Mbit/s hoÆc
1 luång 8
14 LƯU LƯỢNG 1 C RA A §á/xanh da trêi Tr¾ng
15 LƯU LƯỢNG 1 C RA B Xanh da trêi/®á Xanh da trêi
Mbit/s
16
(§­îc lùa
chän trong 17 LƯU LƯỢNG 1 C VÀO A §á/vµng Tr¾ng
cµi ®Æt l­u 18 LƯU LƯỢNG 1 C VÀO B Vµng/®á Vµng
l­îng) 19
20 LƯU LƯỢNG 1 D RA A §á/xanh l¸ c©y Tr¾ng
21 LƯU LƯỢNG 1 D RA B Xanh l¸ c©y/®á Xanh da trêi
22
23 LƯU LƯỢNG 1 D VÀO A ®á/n©u Tr¾ng
24 LƯU LƯỢNG 1 D VÀO B N©u/®á Vµng
25

78
Ch©n nèi Ch©n TÝn hiÖu
ngoµi c¾m
O&M 5 0V
4 O&M DCD 109
3 O&M TÆNG ®µI 103
2 O&M RD 104
1
6 O&M CDSTL 108/1
7
8
9
* Phiªn b¶n cò cña lo¹i c¸p TFL 481
53 cã mµu riªng cho mçi m¹ng (c¸c ch÷ viÕt hoa trong b¶ng).

H×nh 4-188: Khèi SMU 8x2 Mbit/s


4.9.12.7. SMU 16x2 Mbit/s

§Çu nèi Ch©n TÝn hiÖu TFL 481 53* (8 ®«i) TFL 481 52 (2 ®«i)
ngoµi nèi
13 LƯU LƯỢNG 1 A RA A TRẮNG/xanh da trêi TRẮNG
12 LƯU LƯỢNG 1 A RA B XANH DA TRỜI/tr¾ng XANH DA TRỜI
11
10 LƯU LƯỢNG 1 A VÀO A TRẮNG/vµng cam TRẮNG
9 LƯU LƯỢNG 1 A VÀO B VÀNG CAM/tr¾ng VÀNG CAM
8
7
TR1A- 6 LƯU LƯỢNG 1 B RA A TRẮNG/xanh l¸ c©y TRẮNG
5 LƯU LƯỢNG 1 B RA B XANH LÁ CÂY/tr¾ng XANH DA TRỜI
TR1D 4
Vµ TR2A-
3 LƯU LƯỢNG 1 B VÀO A TRẮNG/n©u TRẮNG
TR2D cho 4 2 LƯU LƯỢNG 1 B VÀO B NÂU/tr¾ng VÀNG CAM
luång 2 1
Mbit/s hoÆc
1 luång 8
14 LƯU LƯỢNG 1 C RA A §á/xanh da trêi Tr¾ng
15 LƯU LƯỢNG 1 C RA B Xanh da trêi/®á Xanh da trêi
Mbit/s
16
(§­îc lùa
chän trong 17 LƯU LƯỢNG 1 C VÀO A §á/vµng Tr¾ng
cµi ®Æt l­u 18 LƯU LƯỢNG 1 C VÀO B Vµng/®á Vµng
l­îng) 19
20 LƯU LƯỢNG 1 D RA A §á/xanh l¸ c©y Tr¾ng
21 LƯU LƯỢNG 1 D RA B Xanh l¸ c©y/®á Xanh da trêi
22
23 LƯU LƯỢNG 1 D VÀO A ®á/n©u Tr¾ng
24 LƯU LƯỢNG 1 D VÀO B N©u/®á Vµng
25

Ch©n nèi Ch©n c¾m TÝn hiÖu


ngoµi
O&M 5 0V
79
4 O&M DCD 109
3 O&M TD 103
2 O&M RD 104
1
6 O&M CDSTL 108/1
7
8
9

* Phiªn b¶n cò cña lo¹i c¸p TFL 481 53 cã mµu riªng cho mçi m¹ng (c¸c ch÷ viÕt
hoa trong b¶ng).
H×nh 4-189: Khèi SMU 16x2 Mbit/s.
4.9.12.8. SAU Basic

Ch©n nèi Ch©n TÝn hiÖu


ngoµi c¾m
O&M 5 0V
4 O&M DCD 109
3 O&M TD 103
2 O&M RD 104
1
6 O&M CDSTL 108/1
7
8
9

Ch©n nèi Ch©n TÝn hiÖu Ch©n c¾m víi TFL 481 54*
ngoµi c¾m thiªt bÞ kh¸c (4 ®«i)
EAC 1 vµ 2 5
4
3
2 EAC CLOCK A 2 Tr¾ng/xanh l¸ c©y
1 EAC DATA A 1 Tr¾ng/vµng
6 EAC DATA B 6 Vµng/tr¾ng
7 EAC CLOCK B 7 Xanh l¸ c©y/tr¾ng
8
9
Chó ý: Sö dông cïng lo¹i ®«i d©y cho EAC CLOCK A vµ B.
Sö dông cïng lo¹i ®«i d©y cho EAC DATA A vµ B.
§Çu nèi ngoµi Ch©n nèi TÝn hiÖu TFL 481 53* (8 ®«i) TFL 481 52 (2 ®«i)
13
12 USER IN 6B TRẮNG/xanh da trêi
11 USER IN 6A XANH DA TRỜI/tr¾ng
10 USER IN 5B TRẮNG/vµng cam
9 USER IN 5A VÀNG CAM/tr¾ng
8 USER IN 4B TRẮNG/xanh l¸ c©y
7 USER IN 4A XANH LÁ CÂY/tr¾ng
TR1A-TR1D 6 USER IN 3B TRẮNG/n©u
Vµ TR2A- 5 USER IN 3A NÂU/tr¾ng

80
TR2D cho 4 4 USER IN 2B §á/xanh da trêi
luång 2 Mbit/s 3 USER IN 2A Xanh da trêi/®á
hoÆc 1 luång 8 2 USER IN 1B §á/vµng
Mbit/s (§­îc 1 USER IN 1A Vµng/®á
lùa chän trong 14 USER IN 7¢ §á/xanh l¸ c©y
cµi ®Æt l­u 15 USER IN 7B Xanh l¸ c©y/®á
l­îng) 16 USER IN 8A ®á/n©u
17 USER IN 8B N©u/®á
18 USER IN/OUT 9A Tr¾ng
19 USER IN/OUT 9B Xanh DA trêi
20 USER IN/OUT 10A Tr¾ng
21 USER IN/OUT 10B Vµng cam
22 USER IN/OUT 11A Tr¾ng
23 USER IN/OUT 11B Xanh da trêi
24 USER IN/OUT 12A Tr¾ng
25 USER IN/OUT 12B Vµng cam

* Phiªn b¶n cò cña lo¹i c¸p TFL 481 53 cã mµu riªng cho mçi m¹ng (c¸c ch÷ viÕt
hoa trong b¶ng).
L­u ý: Xem phÇn 10.9 vµ 10.10 vÒ gîi ý c¸ch sö dông c«ng suÊt ®Çu vµo vµ ®Çu ra
H×nh 4-190: SAU Basic.
4.9.12.9. SAU Exp 1

§Çu nèi Ch©n TÝn hiÖu cho TÝn hiÖu cho TFL 481 53* (8 ®«i) TFL 481 52 (2 ®«i)
ngoµi nèi DIG SC 1-4 DIG SC 5-8
13 DIG SERV 1 OUT A DIG SERV 5 OUT A TRẮNG/xanh da trêi Tr¾ng
12 DIG SERV 1 OUT B DIG SERV 5 OUT B XANH DA TRỜI/tr¾ng Xanh da trêi
11
10 DIG SERV 1 IN A DIG SERV 5 IN A TRẮNG/vµng cam Tr¾ng
9 DIG SERV 1 IN B DIG SERV 5 IN B VÀNG CAM/tr¾ng Vµng cam
8
7
DIG SC 1-4 6 TRẮNG/xanh l¸ c©y Tr¾ng
vµ 5-8
5 XANH LÁ CÂY/tr¾ng Xanh l¸ c©y
4
3 TRẮNG/n©u Tr¾ng
2 NÂU/tr¾ng Vµng cam
1
14 §á/xanh da trêi Tr¾ng
15 Xanh da trêi/®á Xanh da trêi
16
17 §á/vµng cam Tr¾ng
18 Vµng cam/®á Vµng cam

81
19
20 §á/xanhl¸ c©y Tr¾ng
21 Xanh l¸ c©y/®á Xanh da trêi
22
23 ®á/n©u Tr¾ng
24 N©u/®á Vµng cam
25

§Çu nèi ngoµi Ch©n c¾m TÝn hiÖu cho DIG SC 1-4 Ch©n c¾m cho RS 232* §Êu nèi theo G.703
5 0V 7
4
3 RAC 1 TD 103 3
2 RAC 1 RD 104 2
RAC 1 1
6 DIG RAC 1 IN A X
7 DIG RAC 1 IN B X
8 DIG RAC 1 OUT A X
9 DIG RAC 1 OUT B X

* øng dông cho ®Çu nèi 25 ch©n c¾m.


§Çu nèi ngoµi Ch©n c¾m TÝn hiÖu cho DIG SC 1-4 Ch©n c¾m cho RS 232* §Êu nèi theo G.703
5 0V 7
4
3 RAC 2 TD 103 3
2 RAC 2 RD 104 2
RAC 2 1
6 DIG RAC 2 IN A X
7 DIG RAC 2 IN B X
8 DIG RAC 2 OUT A x
9 DIG RAC 2 OUT B x

* øng dông cho ®Çu nèi 25 ch©n c¾m.


Ch©n nèi ngoµi Ch©n c¾m TÝn hiÖu
5 0V
4 O&M DCD 109
3 O&M TD 103
2 O&M RD 104
O&M 1
6 O&M CDSTL 108/1
7
8
9

§Çu nèi Ch©n c¾m TÝn hiÖu Ch©n c¾m cho thiÕt bÞ kh¸c TFL 481 54* (4 ®«i)
EAC 1 vµ 2 5
4
3

82
2 EAC CLOCK A 2 Tr¾ng/xanh l¸ c©y
1 EAC DATA A 1 Tr¾ng/vµng cam
6 EAC DATA B 6 Vµng cam/tr¾ng
7 EAC CLOCK B 7 Xanh l¸ c©y/tr¾ng
8
9

Chó ý: Sö dông mét lo¹i d©y ®èi víi EAC CLOCK A vµ B


Sö dông mét lo¹i d©y ®èi víi EAC CLOCK A vµ B
§Çu nèi Ch©n TÝn hiÖu TFL 481 53* (8 ®«i) TFL 481 52 (2 ®«i)
ngoµi nèi
13
12 USER IN 6B TRẮNG/xanh da trêi
11 USER IN 6A XANH DA TRỜI/tr¾ng
10 USER IN 5B TRẮNG/vµng cam
9 USER IN 5A VÀNG CAM/tr¾ng
8 USER IN 4B TRẮNG/xanh l¸ c©y
7 USER IN 4A XANH LÁ CÂY/tr¾ng
User I/O 6 USER IN 3B TRẮNG/n©u
5 USER IN 3A NÂU/tr¾ng
4 USER IN 2B §á/xanh da trêi
3 USER IN 2A Xanh da trêi/®á
2 USER IN 1B §á/vµng
1 USER IN 1A Vµng/®á
14 USER IN 7¢ §á/xanh l¸ c©y
15 USER IN 7B Xanh l¸ c©y/®á
16 USER IN 8A ®á/n©u
17 USER IN 8B N©u/®á
18 USER IN/OUT 9A Tr¾ng
19 USER IN/OUT 9B Xanh DA trêi
20 USER IN/OUT 10A Tr¾ng
21 USER IN/OUT 10B Vµng cam
22 USER IN/OUT 11A Tr¾ng
23 USER IN/OUT 11B Xanh da trêi
24 USER IN/OUT 12A Tr¾ng
25 USER IN/OUT 12B Vµng cam
* Phiªn b¶n cò cña lo¹i c¸p TFL 481 53 vµ 54 cã mµu riªng cho mçi m¹ng (c¸c ch÷
viÕt hoa trong b¶ng).
L­u ý: Xem phÇn 10.9 vµ 10.10 vÒ gîi ý c¸ch sö dông c«ng suÊt ®Çu vµo vµ ®Çu ra
H×nh 4-191: SAU Exp 1
4.9.12.10. SAU Exp 2

§Çu nèi Ch©n TÝn hiÖu cho TÝn hiÖu cho TFL 481 53* (8 ®«i) TFL 481 52 (2 ®«i)

83
ngoµi nèi DIG SC 1-4 DIG SC 5-8
13 DIG SERV 1 OUT A DIG SERV 5 OUT A TRẮNG/xanh da trêi Tr¾ng
12 DIG SERV 1 OUT B DIG SERV 5 OUT B XANH DA TRỜI/tr¾ng Xanh da trêi
11
10 DIG SERV 1 IN A DIG SERV 5 IN A TRẮNG/vµng cam Tr¾ng
9 DIG SERV 1 IN B DIG SERV 5 IN B VÀNG CAM/tr¾ng Vµng cam
8
7
DIG SC 1-4 6 TRẮNG/xanh l¸ c©y Tr¾ng
vµ 5-8
5 XANH LÁ CÂY/tr¾ng Xanh l¸ c©y
4
3 TRẮNG/n©u Tr¾ng
2 NÂU/tr¾ng Vµng cam
1
14 §á/xanh da trêi Tr¾ng
15 Xanh da trêi/®á Xanh da trêi
16
17 §á/vµng cam Tr¾ng
18 Vµng cam/®á Vµng cam
19
20 §á/xanh l¸ c©y Tr¾ng
21 Xanh l¸ c©y/®á Xanh da trêi
22
23 ®á/n©u Tr¾ng
24 N©u/®á Vµng cam
25

Phiªn b¶n cò cña lo¹i c¸p TFL 481 53 vµ 54 cã mµu


riªng cho mçi m¹ng (c¸c ch÷ viÕt hoa trong b¶ng).

H×nh 4-192: SAU Exp 2


4.9.12.11. Khèi lµm m¸t (FAN)

Ch©n nèi ngoµi Sè ch©n nèi TÝn hiÖu


C¶nh b¸o 5
4
3
2
1 FAN ALARM
6 IND
7 FAN ALARM RETURN
8
84
9

Ch©n nèi ngoµi Sè ch©n nèi TÝn hiÖu TFL 424 02


DC 1 DC+ §á
2 DC- §en

Chó ý: §Êu nèi cæng c¶nh b¸o cho cæng NCC trªn 1 MMU trong AMM sö dông c¸p
c¶nh b¸o khèi lµm m¸t ®­îc bao gåm trong thiÕt bÞ.
MMU ph¶i ®­îc t¶i phÇn mÒm víi phiªn b¶n  R2A vµ khèi qu¹t BKV 175 50/1
ph¶i cã phiªn b¶n  R2A. NÕu kh«ng, th× kh«ng nèi c¸p c¶nh b¸o. Liªn l¹c víi ®¹i
diÖn cña Ericsson ®Ó cËp nhËt.
Khèi qu¹t gåm cã 4 chiÕc. C¶nh b¸o hiÓn thÞ nÕu cã 2 chiÕc trë nªn kh«ng lµm viÖc
hoÆc mÊt nguån DC.
C¶nh b¸o qu¹t kh«ng lµm viÖc ®èi víi MMU 4x2/8, 48 V víi phiªn b¶n phÇn cøng <
R3D hoÆc víi MMU 4x2/8, 24V víi phiªn b¶n phÇn cøng <R3F. KÕt nèi c¸p víi
MMU kh¸c hoÆc liªn l¹c víi ®¹i diÖn cña Ericsson ®Ó cËp nhËt.
H×nh 4-193: Khèi lµm m¸t

4.10. §¸nh dÊu vµ d¸n nh·n


TÊt c¶ c¸c d©y c¸p nèi víi module truy cËp ph¶i ®­îc ®¸nh dÊu vµ d¸n nh·n nh»m
tr¸nh tr­êng hîp ®Çu nèi bÞ c¾m sai vÞ trÝ.
Ghi nh·n phÝa bªn trong cña panen ch¾n phÝa tr­íc theo nh­ vÝ dô vÒ khèi AMM 4U
trong h×nh d­íi ®©y.

H×nh 4-194: Nh·n d¸n bªn trong cña mét panen phÝa tr­íc trªn thiÕt bÞ 4U.
M« t¶ chi tiÕt:
 Tªn & sè ®iÖn tho¹i cña ng­êi cÇn liªn l¹c khi cã sù cè.
Site Name Tªn ®Þa ®iÓm n¬i ®Æt module truy cËp MINI-LINK
AM pos VÞ trÝ cña m« ®un truy cËp trong khung ®ì hoÆc trong tñ
Pos VÞ trÝ cña khèi trong khèi truy cËp.
Unit Lo¹i khèi j¾c c¾m ®­îc cµi vµo vÞ trÝ t­¬ng øng.
Type Lo¹i MMU, SMU hoÆc SAU ®­îc cµi vµo hép. Cã 4 lo¹i MMU
(2x2, 4x2/8, 2x8, 34+2), 3 lo¹i SMU (Sw, 8x2, 16x2) vµ 3 lo¹i
SAU (Basic, Exp 1, Exp 2)
Product Code M· s¶n phÈm dµnh cho khèi phÝch c¾m t­¬ng øng.
Near ID M· sè terminal ®­îc chän
Far ID M· sè terminal kÒ víi terminal

4.11. §Êu nèi PC vµ Modem


B¶ng d­íi ®©y chØ ra c¸ch ®Êu nèi PC hoÆc modem víi ®Çu nèi O&M. §Ó thªm th«ng
tin, tra cøu tµi liÖu H­íng dÉn vËn hµnh modem, PC vµ MINI-LINK MSM.
85
MINI-LINK PC Modem
§Êu nèi víi O&M §Çu RS232 9 ch©n (hoÆc §Çu RS232 25 ch©n (hoÆc V.24)
V.24)
Ch©n Tªn Ch©n Tªn Ch©n Tªn
5 0V 5 SG, tÝn hiÖu ®Êt 7 SG, tÝn hiÖu ®Êt
4 O&M DCD 1091 4 8 DCD, ph¸t hiÖn sãng
mang d÷ liÖu
3 O&M TD 103 3 TD, D÷ liÖu truyÒn 3 RD, D÷ liÖu nhËn
2 O&M TD 104 2 RD, D÷ liÖu nhËn 2 TD, D÷ liÖu truyÒn
1 1
6 O&M CDSTL 108/12 6 20 TËp hîp d÷ liÖu kÕt nèi
víi tuyÕn
7 7
8 8
9 9
H×nh 4-195: §Êu nèi PC hoÆc modem.
1
TÝn hiÖu ®­îc ph©n chia cho c¸c modem dial-up víi c¸c tÝnh n¨ng gäi tù ®éng. TÝn
hiÖu truyÒn thÊp ®Õn 0,6s khi mét c¶nh b¸o xuÊt hiÖn trong m¹ng.
2
TÝn hiÖu ®­îc kÝch ho¹t khi viÖc ®Êu nèi ®­îc thiÕt lËp gi÷a c¸c modem. §­îc sö
dông cho ®iÒu khiÓn cña O&M CDSTL 108/1.

Ch­¬ng 5: L¾p ®Æt phÇn ngoµi trêi, RAU1.


5.1. Giíi thiÖu
Ch­¬ng nµy m« t¶ thñ tôc l¾p ®Æt ®­îc yªu cÇu cho khèi v« tuyÕn RAU1 cã ¨n-ten compact
0,3m vµ 0,6m.
H×nh d­íi ®©y ®­a ra tæng quan thñ tôc l¾p ®Æt.

H×nh 5-1: L¾p ®Æt phÇn ngoµi trêi.


Thñ tôc l¾p ®Æt
B­íc 1: Cµi ®Æt tÇn sè vµ c«ng suÊt ra cho khèi v« tuyÕn MINI-LINK E (c¸c phÇn
trong nhµ ®· thùc hiÖn xong) (xem phÇn 5.4).
B­íc 2: L¾p ®Æt tÝch hîp - L¾p khèi v« tuyÕn vµ ¨n-ten compact (Xem phÇn 5.5).
L¾p riªng - L¾p khèi v« tuyÕn vµ ¨n-ten compact (xem phÇn 5.6).
5.2. L¾p ®Æt thiÕt bÞ
C¸c dông cô sau ®­îc yªu cÇu cho l¾p ®Æt phÇn ngoµi trêi:
86
- Cê lª trßng vµ th­êng 16mm
- Kho¸ Allen 2,5mm (M3)
- Kho¸ Allen dµi 6mm LSB 903 36
- TuavÝt Torx TX 10 (M3)
- TuavÝt Torx TX 10 (M3)
- K×m c¾t
- DÇu b«i tr¬n chÊt 309 (xanh da trêi)1
- DÇu hµn kÝn nh­ OKS 20202
§é suy hao cã thÓ thay ®æi, ®èi víi MINI-LINK 7-E, 8-E, 15-E, 18-E, 23-E vµ 26-E
HP, ®­îc cµi ®Æt b»ng c¸ch sö dông PC víi MINI-LINK Netman hoÆc MSM.

MINI-LINK 26-E chuÈn


C¸c dông cô bæ sung sau ®­îc yªu cÇu ®èi víi MINI-LINK 26-E chuÈn ®Ó ®iÒu
chØnh bé suy hao biÕn ®æi (tuú chän):
- §ång hå ®o c«ng suÊt vÝ dô HP 435B hoÆc 438A
- Bé c¶m biÕn vÝ dô HP 8485A (-30 ®Õn +20dBm)
- A®¸pt¬ APC 3,5mm cho èng dÉn sãng PBR/UBR chuÈn.

MINI-LINK 38-E
C¸c dông cô bæ sung sau ®­îc yªu cÇu cho MINI-LINK 38-E ®Ó ®iÒu chØnh bé suy
hao (tuú chän):
- §ång hå ®o c«ng suÊt: vÝ dô HP 435B hoÆc 438A
- Bé c¶m biÕn: vÝ dô HP R8486A (-30 ®Õn +20dBm) hoÆc HP R 8486D (-70
®Õn -20 dBm).
5.3. M· s¶n phÈm cho khèi v« tuyÕn – RAU1

H×nh 5-2: Nh·n m· yªu cÇu ®Þnh vÞ cho RAU1.


B¶ng d­íi ®©y bao gåm viÖc m« t¶ m· s¶n phÈm cho khèi v« tuyÕn RAU1. M· s¶n
phÈm, ®­îc ®Þnh vÞ trªn mÆt ngoµi cña khèi v« tuyÕn, cã thÓ ®­îc sö dông ®Ó nhËn
d¹ng cÊu h×nh khèi v« tuyÕn.
M· s¶n phÈm ®èi víi MINI-LINK E RAU1
Rast01xCD
Ch÷ c¸i M· M« t¶
St 07 RAU 7-E
08 RAU 8-E
15 RAU 15-E
18 RAU 18-E
23 RAU 23-E
26 RAU 26-E
38 RAU 38-E
X 0 C«ng suÊt chuÈn
87
1 C«ng suÊt cao
CD xx Sè b¨ng con. Xem phÇn 10.12 ®Ó biÕt thªm th«ng tin
B¶ng 5-1: M« t¶ m· s¶n phÈm ®èi víi khèi RAU1.
5.4. C¸c cµi ®Æt ban ®Çu:
C¸c cµi ®Æt ban ®Çu cÇn ®­îc thùc hiÖn tr­íc c¸c khèi trong nhµ ®Ó l¾p khèi v« tuyÕn.

Sö dông b¶o vÖ ESD bªn ngoµi ®Ó tr¸nh ¶nh h­ëng cho thiÕt bÞ.
5.4.1. Th¸o vµ l¾p khung gi¸ khèi v« tuyÕn
Khung gi¸ chØ nªn th¸o ra nÕu c¸c bé suy hao ®· ®­îc l¾p. Dïng tuavÝt Torx TX 20
(M4).

H×nh 5-3: C¸c ®inh vÝt ®Ó th¸o vµ l¾p khung gi¸ khèi v« tuyÕn.
Th¸o khung gi¸ khái khèi v« tuyÕn
- Gì 14 chiÕc ®inh èc vµ th¸o khái khung.
L¾p khung gi¸ cho khèi v« tuyÕn
- §Þnh vÞ khung gi¸ trªn khèi v« tuyÕn vµ vÆn chÆt c¸c ®inh èc. Dïng lùc 150 Ncm

5.4.2. Suy hao ®Çu ra cña RF


Cã thÓ ®iÒu chØnh c«ng suÊt ra nhê bé suy hao biÕn ®æi l¾p bªn trong. NÕu viÖc gi¶m nµy
kh«ng ®ñ, th× c¸c bé tæn hao cè ®Þnh cã s½n ®i kÌm.
C«ng suÊt ra cña RF ®­îc cµi ®Æt sö dông giao diÖn gi¸m s¸t côc bé trªn MMU, xem
phÇn 5.4.5. C«ng suÊt ®Çu ra RF cã thÓ còng ®­îc cµi ®Æt sö dông PC víi MSM (xem
h­íng dÉn riªng).
5.4.3 L¾p bé suy hao
Bé suy hao cè ®Þnh ®­îc l¾p nh­ sau:
1. Th¸o khung dùng ®øng cña khèi v« tuyÕn.
Víi MINI-LINK 15-E, 23-E, 26-E vµ 38-E, rót d©y c¸p ra khái bé läc ë phÝa Tx
Víi MINI-LINK 15-E, 18-E, 23-E, 26-E vµ 38-E, th¸o bá n¾p che ë khèi rÏ nh¸nh
b»ng tuavÝt Torx TX 10 (M3).
2. L¾p bé suy hao nh­ ë h×nh d­íi ®©y.

88
H×nh 5-4 L¾p bé suy hao trong MINI-LINK 7-E vµ 8-E
 C¸p
 Bé suy hao

B
é

l
ä
c

H×nh 5-5 L¾p bé suy hao trong MINI-LINK 15-E.

H×nh 5-6 L¾p bé suy hao trong MINI-LINK 23-E vµ 26-E

H×nh 5-7 L¾p bé suy hao trong MINI-LINK 38-E

5.4.4 Thay ®æi d¶i tÇn sè nhá cho MINI-LINK 7-E vµ 8-E

89
Mét thiÕt bÞ vi ba nhá cïng lo¹i ®­îc sö dông cho mét nöa d¶i tÇn sè, vÝ dô nh­ d¶i
tÇn nhá 11, 12, 13 vµ 14. D¶i tÇn nhá nµy cã thÓ ®­îc thay ®æi trong nöa d¶i tÇn ®·
nªu b»ng c¸ch thay bé läc. Mçi bé läc cã thÓ ®­îc l¾p theo 2 c¸ch vµ ®­îc sö dông
cho 1 trong 2 d¶i tÇn nhá cho chÆng viba. ChØ sè cña mçi d¶i tÇn nhá ®­îc in trªn bé
läc. Ph¶i kiÓm tra chØ sè nµy tr­íc khi l¾p bé läc.

H×nh 5-8 L¾p bé läc


1. Th¸o khung dùng ®øng cña khèi v« tuyÕn.
2. Ng¾t 2 d©y c¸p  ra khái bé läc.
3. Ng¾t d©y c¸p d¶i (ribbon cable)  ra khái bé läc.
4. Th¸o 4 ®inh vÝt  vµ lÊy bé läc ra.
5. L¾p bé läc theo ®óng sè d¶i b¨ng nhá  quay mÆt vÒ phÝa khèi vi ba nhá.
6. XiÕt chÆt bé läc b»ng 4 ®inh èc.
7. Nèi d©y c¸p d¶i  cho bé läc.
8. Nèi 2 d©y c¸p  cho bé läc.
9. L¾p khung dùng ®øng cho khèi v« tuyÕn.

5.4.5 §Æt tÇn sè vµ c«ng suÊt ®Çu ra qua Giao diÖn gi¸m s¸t côc bé trªn MMU
Cã thÓ ®Æt tÇn sè vµ c«ng suÊt ®Çu ra b»ng c¸ch sö dông PC vµ phÇn mÒm MINI-
LINK Netman hoÆc MSM, ngoµi ra cã thÓ dïng Giao diÖn gi¸m s¸t côc bé trªn MMU.
Thñ tôc nµy ®­îc m« t¶ ë phÇn d­íi ®©y.
TÇn sè vµ c«ng suÊt ®Çu ra ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh trong khi thiÕt kÕ m¹ng.
H·y lµm theo c¸c b­íc sau ®Ó ®Æt tÇn sè vµ c«ng suÊt ®Çu ra qua Giao diÖn gi¸m s¸t
côc bé trªn MMU:
B­íc 1.1 Nèi c¸p v« tuyÕn cña tr¹m, xem phÇn 5.4.5.1
B­íc 1.2 BËt nguån, xem phÇn 5.4.5.2
B­íc 1.3 §Æt tÇn sè, xem phÇn 5.4.5.3
B­íc 1.4 §Æt c«ng suÊt ®Çu ra, xem phÇn 5.4.5.4
B­íc 1.5 Ng¾t nguån, xem phÇn 5.4.5.5
B­íc 1.6 Ng¾t c¸p v« tuyÕn cña tr¹m, xem phÇn 5.4.5.6.

C¸c th«ng tin chi tiÕt d­íi ®©y trªn MMU sÏ gióp Ých cho viÖc cµi ®Æt tÇn sè vµ c«ng
suÊt ®Çu ra.

90
H×nh 5-9 Panel phÝa tr­íc cña MMU
 Mµn h×nh  C«ng t¾c kiÓu lÉy (toggle switch)
 LED mµu xanh l¸ c©y  PhÝm bÊm (push button)

D­íi ®©y lµ c¸c b­íc h­íng dÉn chi tiÕt.


C¸c khèi ®Çu c¾m trong module truy nhËp sÏ táa nhiÖt vµ cã thÓ g©y
nãng. §iÖn ¸p trªn 60V sÏ nguy hiÓm v× vËy ph¶i d¸n nh·n c¶nh
b¸o. Xem phÇn 10.5 vÒ th«ng sè kü thuËt vÒ cÊp nguån.

5.4.5.1 Nèi c¸p v« tuyÕn cho tr¹m

H×nh 5-10 Nèi c¸p v« tuyÕn cña tr¹m víi MMU


1. Më tÊm che phÝa tr­íc.
2. Nèi c¸p v« tuyÕn RPM 5176906/01 cña tr¹m (®i kÌm khi giao MMU) gi÷a
khèi v« tuyÕn vµ MMU.

5.4.5.2 BËt nguån


Chó ý : §¶m b¶o MMU ®­îc cÊp ®óng ®iÖn ¸p ®Þnh møc (24, 48/60 hoÆc 24-60V
DC theo nh·n).
1. BËt nguån cho MMU.
2. NhÊn bÊt kú phÝm nµo trªn MMU ®Ó kÝch ho¹t mµn h×nh. Mµn h×nh sÏ trë l¹i
chÕ ®é chê nÕu kh«ng sö dông.
5.4.4.3 §Æt tÇn sè
1. G¹t c«ng t¾c (3) xuèng phÝa d­íi (hai lÇn) cho ®Õn khi hiÓn thÞ ®­îc ch÷ "Tx
Freq".

H×nh 5-11 VÝ dô vÒ tÇn sè vµ d¶i b¨ng nhá


2. NhÊn phÝm bÊm mét lÇn. D¶i tÇn vµ b¨ng tÇn nhá cña MINI-LINK E sÏ ®­îc
hiÓn thÞ, nh­ ë h×nh trªn.

91
3. §¶m b¶o MMU hiÓn thÞ d¶i b¨ng nhá ®· quy ®Þnh trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ m¹ng.
NÕu kh«ng, sÏ cã lçi víi khèi v« tuyÕn ®­îc kÕt nèi.
4. NhÊn phÝm bÊm mét lÇn n÷a.

H×nh 5-12 VÝ dô vÒ tÇn sè


5. Chän tÇn sè ph¸t cho tr¹m v« tuyÕn. T¨ng tÇn sè b»ng c¸ch g¹t c«ng t¾c kiÓu lÉy
lªn trªn vµ gi¶m tÇn sè b»ng c¸ch g¹t xuèng d­íi.
6. NhÊn phÝm bÊm khi tÇn sè ph¸t t­¬ng øng xuÊt hiÖn.
7. §Ó l­u th«ng sè cµi ®Æt nµy, nhÊn phÝm bÊm mét lÇn n÷a khi "Execute" hiÓn thÞ.
G¹t c«ng t¾c kiÓu lÉy ®Ó trë l¹i menu chÝnh mµ kh«ng cÇn l­u.
TÇn sè ph¸t ho¹t ®éng lóc nµy ®· ®­îc ®Æt.
5.4.5.4 §Æt c«ng suÊt ®Çu ra
Chó ý : Mµn h×nh kh«ng hiÓn thÞ gi¸ trÞ suy hao cña bé suy hao cè ®Þnh.
1. G¹t c«ng t¾c kiÓu lÉy xuèng (2 lÇn) cho ®Õn khi ‘Tx Power’ hiÓn thÞ.
2. NhÊn phÝm bÊm.

H×nh 5-13 VÝ dô vÒ c«ng suÊt ®Çu ra


3. Chän c«ng suÊt ®Çu ra b»ng c«ng t¾c kiÓu g¹t.
4. NhÊn phÝm bÊm khi hiÓn thÞ c«ng suÊt ®Çu ra t­¬ng øng.
5. §Ó l­u th«ng sè cµi ®Æt nµy, nhÊn phÝm ®ã mét lÇn n÷a ®Õn khi ‘Execute’ hiÓn
thÞ. G¹t c«ng t¾c ®Ó trë l¹i menu chØnh mµ kh«ng cÇn l­u.
Lóc nµy c«ng suÊt ®Çu ra ho¹t ®éng ®· ®­îc ®Æt.

5.4.5.5 Ng¾t nguån


Ng¾t nguån cho MMU.
5.4.5.6 Ng¾t c¸p v« tuyÕn cña tr¹m
Ng¾t c¸p v« tuyÕn cña tr¹m ra khái khèi v« tuyÕn.

5.4.6 §iÒu chØnh c«ng suÊt ®Çu ra b»ng tay cho MINI-LINK 26-E (chuÈn) & 38-E.
Chó ý : §èi víi MINI-LINK 7-E, 8-E, 15-E, 18-E, 23-E vµ 26-E (c«ng suÊt lín),
c«ng suÊt ®Çu ra ®Æt b»ng c¸ch dïng giao diÖn gi¸m s¸t côc bé hoÆc PC cã
MSM.

Ng¾t nguån tr­íc khi më RF vµ cæng èng dÉn sãng khi l¾p thiÕt bÞ.
1. Th¸o b¨ng b¶o vÖ èng dÉn sãng.
2. §Êu nèi ®ång hå ®o ®iÖn vµo cæng ¨ngten compact  trªn khèi v« tuyÕn.
3. Nèi c¸p kiÓm tra gi÷a khèi v« tuyÕn vµ MMU.
4. CÊp nguån cho MMU.
Chó ý : §¶m b¶o cÊp nguån ®óng theo th«ng sè kü thuËt.
5. Th¸o tÊm che bé suy hao ra khái bé suy hao biÕn ®æi  b»ng tuavÝt.

92
H×nh 5-14 §inh èc ng¾t bé suy hao biÕn ®æi
6. §­a tuavÝt xuyªn qua lç vµ ®iÒu chØnh tíi c«ng suÊt ®Çu ra mong muèn.
7. Ng¾t nguån.
8. XiÕt chÆt tÊm che bé suy hao qua bé suy hao biÕn ®æi .
9. L¾p tÊm b¶o vÖ èng dÉn sãng.

5.5 L¾p tÝch hîp khèi v« tuyÕn vµ ¨ngten.


PhÇn nµy m« t¶ thñ tôc khi dïng bé g¸ treo tiªu chuÈn SXK 111 0278/1 ®Ó l¾p khèi v« tuyÕn,
RAU1 vµ ¨ngten compact 0,3m hoÆc 0,6m. §Ó l¾p c¸c ¨ngten compact vµ c¸c gi¸ ®ì
kh¸c, h·y tham kh¶o tµi liÖu h­íng dÉn kÌm theo hµng.

Ph¶i tu©n thñ nghiªm ngÆt c¸c h­íng dÉn ®Ó b¶o vÖ thiÕt bÞ khái r¬i.

Chó ý : khèi v« tuyÕn ®­îc ph¶i ®­îc l¾p theo chiÒu däc.
Thñ tôc l¾p ®Æt
H×nh d­íi ®©y cho thÊy tæng quan thñ tôc l¾p ®Æt vµ chØ minh häa c¸ch l¾p ¨ngten compact
0,3m (t­¬ng tù ¸p dông cho c¸ch l¾p ¨ngten compact 0,6m).

H×nh 5-15 L¾p tÝch hîp khèi v« tuyÕn vµ ¨ngten compact 0,3m
B­íc 2.1 Thay ®æi cùc tÝnh (tù chän) (xem phÇn 5.5.1).
B­íc 2.2 L¾p gi¸ ®ì ¨ngten (xem phÇn 5.5.2).
B­íc 2.3 L¾p ¨ngten vµo gi¸ ®ì  (xem phÇn 5.5.3).
B­íc 2.4 L¾p khèi v« tuyÕn  (xem phÇn 5.5.4).
Ngay sau khi l¾p xong khèi v« tuyÕn, r¶i vµ nèi c¸p v« tuyÕn, bËt
nguån ®Ó tr¸nh tÝch tô h¬i Èm bªn trong khèi v« tuyÕn.

5.5.1 Thay ®æi cùc tÝnh (tù chän)

93
H×nh 5-16 ¡ngten ®­îc chuÈn bÞ ®Ó ph©n cùc däc.
¡ngten ®­îc chuÈn bÞ ®Ó ph©n cùc däc khi giao hµng. Lç  trªn tÊm ph©n cùc ®ang chØ vÒ
phÝa ch÷ V.
§Ó chuÈn bÞ ph©n cùc ngang ¨ngten, ph¶i tu©n theo c¸c h­íng dÉn d­íi ®©y.
Ph©n cùc ngang (tù chän)

H×nh 5-17 Th¸o fi®¬ ra


1. Th¸o 4 ®inh èc  ghÐp fi®¬  vµo g­¬ng ph¶n x¹  b»ng tuavÝt Torx TX 20
(M4).

H×nh 5-18 Xoay fi®¬


2. Xoay fi®¬ 900 ng­îc chiÒu kim ®ång hå vµ xiÕt chÆt c¸c ®ai èc.

H×nh 5-19 Th¸o tÊm ph©n cùc ra


3. Th¸o 2 ®inh èc ghÐp tÊm ph©n cùc  víi fi®¬  b»ng tuavÝt Torx TX 20 (M4).

94
H×nh 5-20 Xoay tÊm ph©n cùc

95
4. Xoay tÊm ph©n cùc 450 theo chiÒu kim ®ång hå vµ xiÕt chÆt c¸c ®inh èc. Lç 
trªn tÊm ph©n cùc lóc nµy ®ang chØ vÒ phÝa ch÷ H.

H×nh 5-21 ¡ngten ®­îc chuÈn bÞ ®Ó ph©n tËp ngang


Chó ý : §¶m b¶o cã thÓ nh×n thÊy ®­îc ch÷ ghi trªn tÊm ph©n cùc.
5.5.2 L¾p gi¸ ®ì ¨ngten
Gi¸ ®ì ¨ngten ph¶i võa khÝt c¸c cét cã ®­êng kÝnh 50~120mm lµ thanh thÐp ch÷ L lo¹i
40x40x5mm vµ 80x80x8mm.
§äc kü h­íng dÉn vÒ gi¸ ®ì ¨ngten, EN/LZT 110 4105 tr­íc khi l¾p vµ dïng gi¸ ®ì ¨ngten.

H×nh 5-22 L¾p gi¸ ®ì ¨ngten compact SXK 111 0278/1


1. B«i tr¬n ®inh èc.
2. L¾p gi¸ ®ì ¨ngten vµo cét vµ xiÕt chÆt 4 ®inh èc b»ng c¸ch sö dông cêlª vßng
vµ cêlª th­êng 16mm. Lùc xiÕt ph¶i ®¹t 35Nm 10%. §Æt gi¸ ®ì ¨ngten sao
cho nã chØ däc theo ®­êng kÕt nèi v« tuyÕn.
Chó ý : §¶m b¶o c¸c ®inh vÝt nh« ra tèi thiÓu 5mm vµ tèi ®a 10mm vµ c¸c long
®en cã c¸c h×nh d¸ng kh¸c nhau ph¶i ®­îc ®Æt nh­ ë h×nh trªn. C¸c mÉu h×nh
r¨ng c­a th« ph¶i quay vµo nhau vµ khíp nhau.
5.5.3 L¾p ¨ngten vµo gi¸ ®ì ¨ngten

96
H×nh 5-23 L¾p ¨ngten compact 0,3m

H×nh 5-24 L¾p ¨ngten compact 0,6m


¡ngten ®­îc l¾p vµo gi¸ ®ì ¨ngten b»ng 2 ®inh vÝt.
1. XiÕt chÆt ®inh vÝt vµ long ®en ë lç bªn trªn bªn phÝa ¨ngten.
2. KÐo ¨ngten lªn vÞ trÝ l¾p ®Æt b»ng lç kÐo.
3. §Æt ®inh èc vµo khe trªn gi¸ ®ì ¨ngten vµ xiÕt nhÑ.
4. XiÕt chÆt ®inh èc vµ long ®en ë lç bªn d­íi bªn phÝa ¨ngten qua gi¸ ®ì ¨ngten
vµ xiÕt chÆt l¹i b»ng cê trßng vµ cêlª th­êng 16mm. Lùc xiÕt ph¶i ®¹t 35Nm
10%.
5. XiÕt chÆt ®inh èc b»ng cê trßng vµ cêlª th­êng 16mm. Lùc xiÕt ph¶i ®¹t 35Nm
10%.
5.5.4 L¾p khèi v« tuyÕn

H×nh 5-25 Th¸o b¨ng b¶o vÖ èng dÉn sãng ra khái ¨ngten
1. Th¸o b¨ng b¶o vÖ èng dÉn sãng ra khái ¨ngten vµ khèi v« tuyÕn.

97
H×nh 5-26 L¾p khèi v« tuyÕn cho ¨ngten compact 0,3m
2. KÐo khèi v« tuyÕn lªn b»ng d©y n©ng.
3. §Æt khèi v« tuyÕn vµo c¸c lç t­¬ng øng ë ®¸y cña ¨ngten vµ ®Æt nã vµo trong
¨ngten.
4. XiÕt chÆt khèi v« tuyÕn b»ng 3 ®inh èc dïng khãa Allen dµi (LSB 903 36).
5.6 L¾p riªng khèi v« tuyÕn vµ ¨ngten.
PhÇn nµy m« t¶ thñ tôc khi l¾p bé g¸ treo chuÈn SXK 1110278/1 ®Ó l¾p khèi v« tuyÕn,
RAU1 vµ ¨ngten compact 0,3m hoÆc 0,6m.

Ph¶i tu©n thñ nghiªm ngÆt c¸c h­íng dÉn ®Ó b¶o vÖ thiÕt bÞ khái r¬i.

Thñ tôc l¾p ®Æt


H×nh d­íi ®©y cho thÊy tæng quan thñ tôc l¾p ®Æt vµ chØ minh häa c¸ch l¾p ¨ngten compact
0,3m (t­¬ng tù ¸p dông cho c¸ch l¾p ¨ngten compact 0,6m).

H×nh 5-27 L¾p riªng khèi v« tuyÕn vµ ¨ngten


B­íc 2.1 ChuÈn bÞ fi®¬ ¨ngten vµ thay ®æi cùc tÝnh (tù chän) (xem phÇn 5.6.1).
B­íc 2.2 L¾p gi¸ ®ì ¨ngten (xem phÇn 5.6.2).
B­íc 2.3 L¾p ¨ngten víi gi¸ ®ì (xem phÇn 5.6.3).
B­íc 2.4 L¾p khãa èng dÉn sãng (xem phÇn 5.6.4).
B­íc 2.5 L¾p khèi v« tuyÕn (xem phÇn 5.6.5).
B­íc 2.6 L¾p èng dÉn sãng mÒm (xem phÇn 5.6.6).
Ngay sau khi l¾p xong khèi v« tuyÕn, r¶i vµ nèi c¸p v« tuyÕn, bËt
nguån ®Ó tr¸nh tÝch tô h¬i Èm bªn trong khèi v« tuyÕn.

98
Th«ng th­êng khèi v« tuyÕn ®­îc l¾p trùc tiÕp vµo ¨ngten. Trong tr­êng hîp ®Æc
biÖt vÝ dô nh­ ®èi víi ¨ngten lín h¬n th× cÇn ph¶i l¾p riªng.

M· s¶n phÈm cho bé g¸ Khèi v« tuyÕn Giao diÖn èng dÉn sãng
treo riªng
SXK 111 501/X 7 - 8GHz 154 IEC-PBR 84
SXK 111 0401/X 15 GHz 154 IEC-PBR 140
SXK 111 0402/X 18 - 23 GHz 154 IEC-PBR 220
SXK 111 0403/1 26 GHz 154 IEC-PBR 260
SXK 111 0404/1 38 GHz 154 IEC-PBR 320
X=1 ®èi víi èng dÉn sãng dµi 0,65m
X=2 ®èi víi èng dÉn sãng dµi 0,9m
H×nh 5-3 M· s¶n phÈm cho bé g¸ treo riªng

H×nh 5-28 C¸c chi tiÕt cña bé g¸ treo riªng


Bé g¸ treo v« tuyÕn cã long ®en, ®ai èc vµ ®inh èc ®Ó treo khèi v« tuyÕn vµo c¸c
cét cã ®­êng kÝnh 50~120mm.
èng dÉn sãng cã long ®en, ®ai èc vµ ®inh èc.
Tay ®ì cho èng dÉn sãng mÒm, cã ®inh èc ®iÒu chØnh vµ èng kÑp.
Khãa èng dÉn vµ ®inh èc dïng cho viÖc l¾p èng dÉn sãng mÒm vµo khèi v« tuyÕn.
3 ®inh èc ®Ó l¾p khèi v« tuyÕn vµo gi¸ treo vµ 2 ch©n.

5.6.1 ChuÈn bÞ fi®¬ ¨ngten vµ thay ®æi cùc tÝnh (tù chän)

H×nh 5-29 Th¸o tÊm ph©n cùc


1. Th¸o 2 ®inh èc b»ng tuavÝt Torx TX 20 (M4).
2. Cuèn b¨ng b¶o vÖ cho fi®¬ ¨ngten ®Ó b¶o vÖ nã cho ®Õn khi l¾p ®­îc èng
dÉn sãng mÒm.

99
Lóc nµy ¨ngten ®­îc chuÈn bÞ ®Ó ph©n cùc däc. §Ó chuÈn bÞ ¨ngten cho ph©n cùc
ngang, h·y theo dâi h­íng dÉn sau.

Ph©n cùc ngang (tù chän)

H×nh 5-30 ChuÈn bÞ ¨ngten ®Ó ph©n cùc ngang.


1. Th¸o 4 ®inh èc kÑp fi®¬ vµo g­¬ng ph¶n x¹ b»ng tuavÝt Torx TX 20 (M4).
2. Xoay fi®¬ 900 ng­îc chiÒu kim ®ång hå. 2 khe trong fi®¬ ¨ngten lóc nµy ph¶i
h­íng lªn trªn.
3. XiÕt chÆt fi®¬ b»ng 4 ®inh èc.

5.6.2 L¾p gi¸ ®ì ¨ngten


Gi¸ ®ì ¨ngten ph¶i khíp víi c¸c cét cã ®­êng kÝnh 50~120mm vµ thanh thÐp L cã kÝch
th­íc 40x40x5mm vµ 80x80x8mm.
H·y ®äc kü h­íng dÉn sö dông tr­íc khi l¾p vµ sö dông gi¸ ®ì ¨ngten.

H×nh 5-31 L¾p gi¸ ®ì ¨ngten SXK 111 0278/1.


1. B«i tr¬n c¸c ®inh èc.
2. L¾p gi¸ ®ì ¨ngten vµo cét vµ xiÕt chÆt 4 ®inh èc nµy b»ng cêlª trßng vµ c¬lª
th­êng 16mm. Lùc xiÕt ph¶i ®¹t 35Nm 10%. §Æt gi¸ ®ì ¨ngten vµo vÞ trÝ sao
cho nã quay däc vÒ phÝa ®­êng truyÒn v« tuyÕn.
Chó ý : §¶m b¶o c¸c ®inh èc kh«ng nh« lªn tèi thiÓu 5mm vµ tèi ®a lµ 10mm vµ
c¸c long ®en cã h×nh d¹ng kh¸c nhau ph¶i ®­îc ®Æt ®óng vÞ trÝ nh­ ë h×nh trªn.
C¸c mÉu h×nh r¨ng c­a ph¶i quay vµo nhau vµ khíp nhau.

5.6.3 L¾p ¨ngten vµo gi¸ ®ì ¨ngten

100
H×nh 5-32 L¾p ¨ngten compact 0,3m

H×nh 5-33 L¾p ¨ngten compact cao 0,6m


¡ngten ph¶i ®­îc l¾p vµo gi¸ ®ì ¨ngten b»ng 2 ®inh èc.
1. XiÕt chÆt ®inh èc vµ long ®en  ë lç bªn trªn bªn phÝa ¨ngten.
2. KÐo khèi ¨ngten lªn vÞ trÝ l¾p ®Æt b»ng lç kÐo .
3. §Æt ®inh èc  vµo khe trªn gi¸ ®ì ¨ngten vµ xiÕt nhÑ.
4. XiÕt chÆt ®inh èc vµ long ®en  ë lç bªn d­íi bªn phÝa ¨ngten qua gi¸ ®ì
¨ngten vµ xiÕt chÆt l¹i b»ng cê trßng vµ cêlª th­êng 16mm. Lùc xiÕt ph¶i ®¹t
35Nm 10%.
5. XiÕt chÆt ®inh èc b»ng cê trßng vµ cêlª th­êng 16mm. Lùc xiÕt ph¶i ®¹t 35Nm
10%.
5.6.4 L¾p khãa èng dÉn sãng
Khãa cña èng dÉn sãng ph¶i ®­îc l¾p tr­íc khi kÐo khèi v« tuyÕn lªn cét.
1. Th¸o b¨ng b¶o vÖ èng dÉn sãng ra khái khèi v« tuyÕn.

H×nh 5-34 L¾p khãa èng dÉn sãng cho MINI-LINK 7-E vµ 8-E

101
H×nh 5-35 L¾p khãa èng dÉn sãng cho MINI-LINK 15-E, 18-E, 23-E,
26-E vµ 38-E.
2. B«i tr¬n ®inh èc  vµ c¸c chèt l¾p .
3. L¾p khãa èng dÉn sãng vµo phÝa sau cña khèi v« tuyÕn vµ cè ®Þnh ®inh èc 
b»ng tay.
4. XiÕt chÆt 2 chèt  ë 2 lç chÐo trªn khèi v« tuyÕn.
Chó ý : §¶m b¶o ®Ó chèt thõa ra 2-3mm khi xiÕt.
5.6.5 L¾p khèi v« tuyÕn

H×nh 5-36 L¾p khèi v« tuyÕn vµo gi¸ ®ì riªng


1. B«i tr¬n c¸c ®inh èc .
2. èp gi¸ ®ì vµo cét vµ xiÕt chÆt ®inh èc  b»ng cê trßng vµ cêlª th­êng 16mm.
Lùc xiÕt ph¶i ®¹t 35Nm 10%. §¶m b¶o ®Æt long ®en ®óng vÞ trÝ nh­ h×nh trªn.
3. XiÕt 2 ®inh èc ë ®Çu xa cña khèi v« tuyÕn vµ mét ®inh èc kh¸c ë ®Çu gÇn.
4. KÐo khèi v« tuyÕn lªn gi¸ ®ì.
Chó ý : Khèi v« tuyÕn ph¶i l¾p däc.
5. XiÕt chÆt ®inh èc  b»ng cê trßng vµ cêlª th­êng 16mm. Lùc xiÕt ph¶i ®¹t
35Nm 10%.

5.6.6 L¾p èng dÉn sãng mÒm

èng dÉn sãng mÒm rÊt dÔ g·y nªn ph¶i ®­îc l¾p cÈn thËn.

102
 §Ó nguyªn c¸c tÊm che b¶o vÖ cña èng dÉn sãng cho ®Õn khi c¸c c¸nh cña èng
dÉn sãng ®­îc l¾p vµo khèi v« tuyÕn vµ ¨ngten.
 Ph¶i thËt cÈn thËn víi c¸c mÐp c¾t s¾c c¹nh cã thÓ lµm háng èng dÉn sãng.
 §¶m b¶o èng dÉn sãng kh«ng bÞ ®Æt vËt nµo lªn trªn.
 Kh«ng ®Ó mét ®Çu cña èng dÉn sãng treo tù do mµ kh«ng ®ì nã s¸t víi ®iÓm cè
®Þnh cuèi cïng.
 Kh«ng kÐo c¨ng èng dÉn sãng ®Ó l¾p khÝt nÕu nã qu¸ ng¾n. Di chuyÓn thiÕt bÞ gÇn
l¹i nhau hoÆc dïng èng dÉn sãng kh¸c.

H×nh 5-37 Uèn cong h×nh ch÷ H, h×nh ch÷ E vµ gãc xo¾n tèi ®a
 Kh«ng vÆn xo¾n èng dÉn sãng > 1800 (1000 ®èi víi lo¹i 7/8GHz) hoÆc uèn cong
nhá h¬n b¸n kÝnh uèn cong tèi thiÓu (kiÓu ch÷ H vµ ch÷ E) ®­îc ghi trªn èng dÉn
sãng mÒm.

5.6.6.1 L¾p bé chia nguån tù chän vµ èng dÉn sãng vµo khèi ¨ngten
Bé chia nguån ®­îc sö dông cho hÖ thèng 1+1 cã ¨ngten ph©n cùc ®¬n. Bé chia nguån nµy
®­îc l¾p trùc tiÕp vµo c¸c ¨ngten ph©n cùc ®¬n 0,3m vµ 0,6m. Cã 2 lo¹i bé chia
nguån cho mçi d¶i tÇn sè :
 Phi ®èi xøng, chñ yÕu cho hÖ thèng dù phßng khÈn cÊp 1+1.
 §èi xøng, chñ yÕu cho hÖ thèng dù phßng ho¹t ®éng 1+1.

M· s¶n phÈm Lo¹i §é suy hao


UPA 101 013/1 1.6/7(phi ®èi xøng)
7GHz
UPA 101 013/2 3.5/3.5(®èi xøng)
UPA 101 016/1 1.6/7 (phi ®èi xøng)
8GHz
UPA 101 016/2 3.5/3.5(®èi xøng)
UPA 101 005/1 1.6/7 (phi ®èi xøng)
15GHz
UPA 101 005/2 3.5/3.5 (®èi xøng)
UPA 101 015/1 1.6/7 (phi ®èi xøng)
18GHz
UPA 101 015/2 3.5/3.5 (®èi xøng)
UPA 101 010/1 1.6/7 (phi ®èi xøng)
23GHz
UPA 101 010/2 3.5/3.5 (®èi xøng)
UPA 101 008/1 1.6/7 (phi ®èi xøng)
26GHz
UPA 101 008/2 3.5/3.5(®èi xøng)
UPA 101 009/1 1.7/7 (phi ®èi xøng)
38GHz
UPA 101 009/2 3.7/3.7 (®èi xøng)
B¶ng 5-4 M· s¶n phÈm cho bé chia nguån
CÇn cã 2 bé ®Ó l¾p riªng (bao gåm c¶ èng dÉn sãng mÒm). Bé chia nguån ®­îc l¾p
nh­ sau :

103
H×nh 5-38 L¾p bé chia nguån
1. KiÓm tra vßng ®Öm cã ®­îc ®Æt ®óng vÞ trÝ vµo r·nh cña c¸nh ë giao diÖn gi÷a
bé chia nguån  vµ fi®¬ .
2. XiÕt chÆt bé chia nguån vµo fi®¬ ¨ngten b»ng 4 ®inh èc  dïng tuavÝt hoa
thÞ/khãa Allen 2,5mm (M3) ®èi víi b¨ng tÇn 18-38GHz hoÆc tuavÝt Torx TX
20 (M4) ®èi víi b¨ng tÇn 7-15GHz.
3. §Öm long ®en cho èng dÉn sãng mÒm. KiÓm tra vßng ®Öm cã ®­îc ®Æt ®óng
vÞ trÝ vµo r·nh cña c¸nh èng dÉn sãng kh«ng.
4. XiÕt chÆt èng dÉn sãng trªn bé chia nguån b»ng 4 ®inh èc dïng tuavÝt Torx
TX 10 (M3) ®èi víi b¨ng tÇn 18-38 GHz hoÆc TX 20 (M4) ®èi víi b¨ng tÇn 7-
15GHz.

5.6.6.2 L¾p bé chia nguån tù chän lªn gi¸ ®ì riªng


Trong tr­êng hîp ®Æc biÖt, vÝ dô nh­ cho ¨ngten cì lín th× cÇn l¾p bé chia nguån riªng.
Ngoµi ra cÇn cã c¸c phô kiÖn sau :
 Bé g¸ treo SXK 111 0340 cho c¸c cét cã ®­êng kÝnh 50 – 114mm.
 Mét èng dÉn sãng mÒm
 Mét tay kÑp èng dÉn sãng
 Hai bé nguån riªng.
Bé chia nguån ®­îc l¾p nh­ sau :

H×nh 5-39 L¾p bé chia nguån dïng mét gi¸ ®ì riªng


1. L¾p gi¸ ®ì lªn cét. XiÕt chÆt c¸c ®ai èc  b»ng cêlª trßng vµ cêlª th­êng
16mm. Lùc xiÕt ph¶i ®¹t 35Nm 10%.
2. L¾p bé chia nguån lªn gi¸ ®ì dïng 2 ®inh èc .
3. KiÓm tra vßng ®Öm cã ®­îc ®Æt ®óng vÞ trÝ vµo r·nh cña c¸nh èng dÉn sãng
kh«ng ë giao diÖn gi÷a bé chia nguån vµ èng dÉn sãng .
4. XiÕt chÆt èng dÉn sãng  vµo bé chia nguån dïng tuavÝt hoa thÞ/khãa Allen
2,5mm ®èi víi b¨ng tÇn 18-38GHz hoÆc tuavÝt Torx TX 20 (M4) ®èi víi b¨ng
tÇn 7-15GHz.
5. XiÕt chÆt mét ®Çu cña èng dÉn sãng  vµo ¨ngten.
6. §Öm long ®en  cho èng dÉn sãng .

104
7. KiÓm tra vßng ®Öm cã ®­îc ®Æt ®óng vÞ trÝ vµo r·nh cña c¸nh èng dÉn sãng
ch­a.
8. XiÕt èng dÉn sãng  trªn bé chia nguån b»ng 4 ®inh èc dïng tuavÝt Torx
TX10 (M3) ®èi víi b¨ng tÇn 18-38 GHz hoÆc TX 20 (M4) ®èi víi b¨ng tÇn 7-
15GHz.
9. XiÕt chÆt ®Çu cßn l¹i cña èng dÉn sãng  vµo khèi v« tuyÕn.

5.6.6.3 L¾p èng dÉn sãng mÒm vµo khèi v« tuyÕn

H×nh 5-40 L¾p long ®en lªn èng dÉn sãng mÒm
1. §Öm long ®en cho èng dÉn sãng mÒm. §¶m b¶o vßng ®Öm ®­îc ®Æt ®óng vÞ
trÝ vµo r·nh cña c¸nh èng dÉn sãng.

H×nh 5-41 Th¸o b¨ng b¶o vÖ èng dÉn sãng ra khái ¨ngten.
2. Th¸o b¨ng b¶o vÖ èng dÉn sãng ra khái ¨ngten.

H×nh 5-42 XiÕt chÆt èng dÉn sãng lªn ¨ngten


3. XiÕt chÆt èng dÉn sãng lªn khèi ¨ngten b»ng 4 ®inh èc dïng tuavÝt Torx
TX10 (M3) ®èi víi b¨ng tÇn 18-38 GHz hoÆc TX 20 (M4) ®èi víi b¨ng tÇn
7-15GHz.
Chó ý : §¶m b¶o lç l¾p ®Æt trªn èng dÉn sãng khíp víi lç l¾p ®Æt trªn khèi
¨ngten.

5.6.6.4 L¾p èng dÉn sãng mÒm vµo khèi v« tuyÕn

H×nh 5-43 L¾p èng dÉn sãng mÒm cho MINI-LINK 7-E vµ 8-E.
105
H×nh 5-44 L¾p èng dÉn sãng mÒm cho MINI-LINK 15-E, 18-E, 23-E
vµ 38-E.
1. §¶m b¶o vßng ®Öm ®­îc ®Æt ®óng vÞ trÝ vµo r·nh cña c¸nh èng dÉn sãng.
2. L¾p èng dÉn sãng mÒm vµo khèi v« tuyÕn d­íi khãa èng dÉn sãng.
3. Cè ®Þnh èng dÉn sãng b»ng c¸ch xiÕt ®inh èc khãa èng dÉn sãng  dïng
cêlª trßng vµ cêlª th­êng 16mm. Lùc xiÕt ph¶i ®¹t 35Nm 10%.
5.6.6.5 L¾p tay ®ì cho èng dÉn sãng mÒm
Chó ý : PhÇn nµy kh«ng ®­îc ¸p dông cho MINI-LINK 7-E hoÆc 8-E.
Ph¶i dïng tay ®ì nµy ®Ó ®¶m b¶o èng dÉn sãng kh«ng bÞ háng.

H×nh 5-45 L¾p tay kÑp èng


1. XiÕt chÆt tay kÑp èng «m cét nh­ ë h×nh trªn. Dïng ®inh èc ®Ó xiÕt tay kÑp
nµy (h×nh D).

H×nh 5-46 Tay ®ì ®­îc l¾p cho èng dÉn sãng mÒm khi l¾p riªng khèi v«
tuyÕn vµ ¨ngten compact 0,3m.
2. XiÕt chÆt èng dÉn sãng mÒm b»ng tay kÑp nh­ h×nh trªn.
106
§èi víi MINI-LINK 38-E, ph¶i dïng ®Öm cao su chÌn vµo lç nhá.
§èi víi MINI-LINK 23-E vµ 26-E, ph¶i dïng ®Öm cao su chÌn vµo lç lín.
Cßn MINI-LINK 15-E kh«ng cÇn cã ®Öm cao su.

6 L¾p phÇn ngoµi trêi RAU2


6.1 Giíi thiÖu
Ch­¬ng nµy m« t¶ thñ tôc l¾p khèi v« tuyÕn RAU2 víi ¨ngten compact 0,2m ; 0,3m ;
vµ 0,6m.
D­íi ®©y lµ m« t¶ tæng quan vÒ thñ tôc l¾p ®Æt.

H×nh 6-1 L¾p phÇn ngoµi trêi


Thñ tôc l¾p ®Æt
B­íc 1 §Æt tÇn sè vµ c«ng suÊt ®Çu ra cho MINI-LINK
B­íc 2 L¾p tÝch hîp  khèi v« tuyÕn vµ ¨ngten.
L¾p riªng khèi  v« tuyÕn vµ ¨ngten.

6.2 Dông cô l¾p ®Æt


CÇn cã c¸c dông cô d­íi ®©y ®Ó l¾p khèi thiÕt bÞ ngoµi trêi :
 Cêlª trßng vµ th­êng 16mm
 TuavÝt hoa thÞ/khãa Allen 2,5mm (M3)
 TuavÝt hoa thÞ Allen dµi 6mm LSB 903 36
 TuavÝt Torx TX 10 (M3)
 TuavÝt Torx TX 20 (M4)
 K×m c¾t
 DÇu b«i tr¬n stucarit 309 (mµu xanh da trêi)
 ChÊt hµn vÝ dô nh­ OKS 2020
§é suy hao biÕn ®æi ®­îc ®Æt b»ng PC cµi phÇn mÒm MINI-LINK Netman hoÆc
MSM.

6.3 M· s¶n phÈm cho khèi v« tuyÕn – RAU2

107
H×nh 6-2 VÞ trÝ d¸n nh·n m· s¶n phÈm
B¶ng d­íi ®©y m« t¶ m· s¶n phÈm cho khèi v« tuyÕn RAU2. M· s¶n phÈm d¸n ë
bªn ngoµi khèi v« tuyÕn cã thÓ ®­îc dïng ®Ó nhËn d¹ng cÊu h×nh khèi v« tuyÕn.
M· s¶n phÈm cho MINI-LINK E RAU2
RA st 1 1 x CD
Ch÷ c¸i M· M« t¶
13 RAU2 13-E
st
23 RAU2 23-E
0 C«ng suÊt tiªu chuÈn
x
1 C«ng suÊt lín
CD xx Sè d¶i tÇn phô. Xem phÇn 10.12 ®Ó biÕt thªm th«ng tin.
B¶ng 6-1 M« t¶ m· s¶n phÈm cho RAU2

6.4 Cµi ®Æt s¬ bé


Ph¶i thùc hiÖn cµi ®Æt s¬ bé thiÕt bÞ trong nhµ tr­íc khi l¾p khèi v« tuyÕn.

Dïng b¨ng b¶o vÖ ESD ngoµi ®Ó tr¸nh lµm háng thiÕt bÞ.
6.4.1 §ång chØnh c«ng suÊt ®Çu ra tÇn sè v« tuyÕn RF.
C«ng suÊt ®Çu ra cã thÓ gi¶m nhê bé suy hao biÕn ®æi tÝch hîp s½n.
V« tuyÕn MINI-LINK C«ng suÊt ®Çu ra mong
muèn (dBm)
13-E -7 ®Õn +18
23-E -7 ®Õn +20
23-E HP -7 ®Õn +23
B¶ng 6-2 D¶i c«ng suÊt ®Çu ra RF

C«ng suÊt ®Çu ra RF ®­îc ®Æt b»ng c¸ch sö dông m¸y PC cµi phÇn mÒm MINI-LINK
Netman hoÆc MSM. Cã thÓ ®Æt c«ng suÊt ®Çu ra b»ng giao diÖn gi¸m s¸t côc bé trªn
MMU.
Tham kh¶o phÇn 10.12 ®Ó biÕt dung sai vÒ c«ng suÊt ®Çu ra ®Þnh møc.

6.4.2 §Æt tÇn sè vµ c«ng suÊt ®Çu ra dïng Giao diÖn gi¸m s¸t côc bé trªn MMU.
Thñ tôc cµi ®Æt tÇn sè vµ c«ng suÊt ®Çu ra b»ng Giao diÖn gi¸m s¸t côc bé ®­îc m« t¶
d­íi ®©y :
B­íc 1.1 Nèi c¸p v« tuyÕn cña tr¹m, xem phÇn 6.4.2.1
B­íc 1.2 BËt nguån, xem phÇn 6.4.2.2
B­íc 1.3 §Æt tÇn sè, xem phÇm 6.4.2.3
B­íc 1.4 §Æt c«ng suÊt ®Çu ra, xem phÇn 6.4.2.4

108
B­íc 1.5 Ng¾t nguån, xem phÇn 6.4.2.5
B­íc 1.6 Ng¾t c¸p v« tuyÕn, xem phÇn 6.4.2.6

C¸c th«ng tin chi tiÕt d­íi ®©y ghi trªn mÆt tr­íc cña MMU rÊt cã Ých cho viÖc cµi ®Æt.

H×nh 6.3 Panel phÝa tr­íc cña MMU


Mµn h×nh
LED mµu xanh l¸ c©y
C«ng t¾c kiÓu g¹t
PhÝm bÊm
H­íng dÉn chi tiÕt cho tõng b­íc ®­îc m« t¶ d­íi ®©y.
C¸c khèi ®Çu c¾m trong module truy nhËp sÏ táa nhiÖt vµ cã thÓ
nãng. §iÖn ¸p trªn 60V rÊt nguy hiÓm, do vËy ph¶i d¸n nh·n c¶nh
b¸o. Xem phÇn 10.5 ®Ó biÕt th«ng sè kü thuËt cña nguån.

6.4.2.1 Nèi c¸p v« tuyÕn cña tr¹m

H×nh 6-4 Nèi c¸p v« tuyÕn cña tr¹m & panel phÝa tr­íc cña MMU

1. Më tÊm che phÝa tr­íc cña MMU


2. Nèi c¸p v« tuyÕn RPM517 6906/01 gi÷a khèi v« tuyÕn vµ MMU.
6.4.2.2 BËt nguån
Chó ý : §¶m b¶o MMU ®­îc cÊp ®óng ®iÖn ¸p ®Þnh møc (®iÖn ¸p ®Þnh møc DC 24,
48/60 hoÆc 24-60V theo nh·n).
1. BËt nguån cho MMU.
2. NhÊn bÊt kú phÝm nµo trªn MMU ®Ó kÝch ho¹t mµn h×nh. Mµn h×nh sÏ chuyÓn
sang chÕ ®é nghØ nÕu kh«ng sö dông.
6.4.2.3 §Æt tÇn sè
1. G¹t c«ng t¸c kiÓu lÉy xuèng phÝa d­íi (hai lÇn) cho ®Õn khi ‘Tx Freq’ hiÖn lªn.

H×nh 6-5 VÝ dô vÒ d¶i tÇn sè vµ tÇn sè phô

109
2. NhÊn phÝm bÊm mét lÇn. D¶i tÇn sè vµ tÇn sè phô cña MINI-LINK sÏ ®­îc hiÓn
thÞ, nh­ ë h×nh trªn.
3. §¶m b¶o MMU hiÓn thÞ tÇn sè phô ®­îc ghi trong b¶n thiÕt kÕ m¹ng. NÕu kh«ng,
cã lçi víi khèi v« tuyÕn ®· ®­îc kÕt nèi.
4. NhÊn phÝm bÊm mét lÇn n÷a.

H×nh 6-6 VÝ dô vÒ tÇn sè


5. Chän tÇn sè ph¸t cho khèi v« tuyÕn. T¨ng tÇn sè b»ng c¸ch nhÊn c«ng t¾c kiÓu lÉy
lªn trªn, cßn ®Ó gi¶m tÇn sè th× lµm ng­îc l¹i.
6. NhÊn phÝm bÊm khi tÇn sè ph¸t t­¬ng øng ®­îc hiÓn thÞ.
7. §Ó l­u th«ng sè cµi ®Æt nµy, nhÊn phÝm bÊm mét lÇn n÷a ®Õn khi ‘Execute’ hiÖn
ra. NhÊn c«ng t¾c kiÓu lÉy ®Ó vÒ menu chÝnh mµ kh«ng cÇn l­u.
Lóc nµy tÇn sè ph¸t ho¹t ®éng ®· ®­îc ®Æt.

6.4.2.4 §Æt c«ng suÊt ®Çu ra


1. G¹t c«ng t¾c xuèng d­íi (hai lÇn) cho ®Õn khi ‘Tx Power’ hiÖn ra.
2. NhÊn phÝm bÊm.

H×nh 6-7 VÝ dô vÒ th«ng sè c«ng suÊt ®Çu ra


3. Chän c«ng suÊt ®Çu ra b»ng c«ng t¾c kiÓu lÉy.
4. NhÊn phÝm bÊm khi c«ng suÊt ®Çu ra t­¬ng øng hiÖn ra.
5. §Ó l­u th«ng sè cµi ®Æt nµy, nhÊn phÝm bÊm mét lÇn n÷a ®Õn khi ‘Execute’ hiÖn
ra. NhÊn c«ng t¾c kiÓu lÉy ®Ó vÒ menu chÝnh mµ kh«ng cÇn l­u.
Lóc nµy tÇn sè ph¸t ho¹t ®éng ®· ®­îc ®Æt.

6.4.2.5 Ng¾t nguån


 Ng¾t nguån cÊp cho MMU.

6.4.2.6 Ng¾t c¸p v« tuyÕn cña tr¹m


 Ng¾t c¸p v« tuyÕn cña tr¹m ra khái khèi v« tuyÕn.

6.5 L¾p tÝch hîp khèi v« tuyÕn vµ ¨ngten


PhÇn nµy m« t¶ c¸ch l¾p khèi v« tuyÕn RAU2 vµ ¨ngten dïng c¸c bé g¸ treo tiªu
chuÈn.

¡ngten M· s¶n phÈm cho bé g¸ treo tiªu chuÈn


0,2m compact SXK 111 582/1
0,3m vµ 0,6m compact SXK 111 0278/1
B¶ng 6-3 M· s¶n phÈm cho bé g¸ treo tiªu chuÈn

Tham kh¶o kü tµi liÖu h­íng dÉn vÒ l¾p ¨ngten vµ gi¸ ®ì ¨ngten.

Ph¶i tu©n thñ nghiªm ngÆt c¸c h­íng dÉn ®Ó b¶o vÖ thiÕt bÞ khái r¬i.

Chó ý : Khèi v« tuyÕn ph¶i ®­îc l¾p theo chiÒu däc.


110
Thñ tôc l¾p ®Æt
H×nh d­íi ®©y m« t¶ tæng quan thñ tôc l¾p ®Æt cho ¨ngten compact 0,2m vµ 0,3m. §èi
víi ¨ngten compact 0,6m, ¸p dông t­¬ng tù.

H×nh 6-8 L¾p tÝch hîp ¨ngten compact 0,2m vµ ¨ngten compact 0,3m.
B­íc 2.1 Thay ®æi cùc tÝnh (tù chän) (xem phÇn 6.5.1).
B­íc 2.1 L¾p khèi v« tuyÕn  vµo ¨ngten  (xem phÇn 6.5.2).
B­íc 2.3 L¾p gi¸ ®ì ¨ngten  (xem phÇn 6.5.3).
B­íc 2.4 L¾p ¨ngten vµ khèi v« tuyÕn lªn gi¸ ®ì ¨ngten (xem phÇn 6.5.5).

Tù chän: l¾p khèi v« tuyÕn vµo ¨ngten cã tÊm ®Öm.

Ngay sau khi l¾p xong khèi v« tuyÕn, r¶i vµ ®Êu nèi c¸p v« tuyÕn;
bËt nguån ®Ó tr¸nh tÝch tô h¬i Èm trong khèi v« tuyÕn.

6.5.1 Thay ®æi cùc tÝnh (tù chän)

H×nh 6-9 ¡ngten ®· ®­îc chuÈn bÞ ®Ó ph©n cùc däc


¡ngten ph¶i ®­îc chuÈn bÞ ph©n cùc däc khi giao hµng. Lç  trªn tÊm ph©n cùc ph¶i
chØ vÒ phÝa ch÷ V.
§Ó chuÈn bÞ ph©n cùc ngang ¨ngten, ph¶i theo c¸c h­íng dÉn sau:
Ph©n cùc ngang (tù chän)

H×nh 6-10 Th¸o fi®¬


1. Th¸o 4 ®inh èc  vÝt fi®¬  vµo g­¬ng ph¶n x¹  b»ng tuavÝt Torx TX 20 (M4).
111
H×nh 6-11 Xoay fi®¬
2. Xoay fi®¬ 900 ng­îc chiÒu kim ®ång hå vµ xiÕt chÆt ®inh èc.

H×nh 6-12 Th¸o tÊm ph©n cùc


3. Th¸o 2 ®inh èc  vÝt tÊm ph©n cùc vµo fi®¬ b»ng tuavÝt Torx TX 20 (M4).

H×nh 6-13 Xoay tÊm ph©n cùc


4. Xoay tÊm ph©n cùc 450 theo chiÒu kim ®ång hå vµ xiÕt chÆt c¸c ®inh èc. Lç 
trªn tÊm ph©n cùc lóc nµy ph¶i chØ vÒ phÝa ch÷ H.

H×nh 6-14 ¡ngten ®­îc chuÈn bÞ ®Ó ph©n cùc ngang


Chó ý : §¶m b¶o phÇn ch÷ trªn tÊm ph©n cùc cã thÓ ®äc ®­îc.
6.5.2 L¾p khèi v« tuyÕn cho ¨ngten
PhÇn nµy m« t¶ c¸ch l¾p khèi v« tuyÕn cho ¨ngten compact 0,2m. §èi víi ¨ngten
compact 0,3m vµ 0,6m, ¸p dông t­¬ng tù.

112
H×nh 6-15 Th¸o b¨ng b¶o vÖ èng dÉn sãng ra khái ¨ngten
1. Th¸o b¨ng b¶o vÖ èng dÉn sãng ra khái ¨ngten.

H×nh 6-16 Th¸o b¨ng b¶o vÖ èng dÉn sãng ra khái khèi v« tuyÕn
2. Th¸o b¨ng b¶o vÖ èng dÉn sãng ra khái khèi v« tuyÕn.

H×nh 6-17 L¾p khèi v« tuyÕn vµo ¨ngten compact 0,2m


3. §Æt khèi v« tuyÕn vµo lç l¾p ®Æt t­¬ng øng  ë ®¸y cña khèi ¨ngten vµ ®Æt vµo
trong ¨ngten.
4. XiÕt chÆt khèi v« tuyÕn b»ng 4 ®inh èc  dïng hoa thÞ Allen dµi (LSB 903 36).

6.5.3 L¾p gi¸ ®ì ¨ngten


Cã 2 lo¹i gi¸ ®ì ¨ngten (xem b¶ng 6-3) ®Òu khíp víi c¸c lç l¾p ®Æt cã ®­êng kÝnh 50-
120mm vµ thanh thÐp L 40x40x5mm vµ 80x80x8mm.
§äc kü h­íng dÉn tr­íc khi l¾p vµ sö dông gi¸ ®ì ¨ngten.

H×nh 6-18 L¾p gi¸ ®ì ¨ngten SXK 111 582/1

113
H×nh 6-19 L¾p gi¸ ®ì ¨ngten SXK 111 0278/1
1. B«i tr¬n c¸c ®inh èc.
2. L¾p gi¸ ®ì ¨ngten vµo cét vµ xiÕt chÆt 4 ®inh èc b»ng cêlª trßng vµ cêlª th­êng
16mm. Lùc xiÕt ph¶i ®¹t 35Nm  10%. §Æt gi¸ ®ì ¨ngten sao cho nã chØ däc
®­êng kÕt nèi v« tuyÕn.
Chó ý : §¶m b¶o ®Ó thõa ®Çu ®inh vÝt tèi thiÓu 5mm vµ tèi ®a lµ 10mm; c¸c long ®en
ph¶i ®­îc ®Æt nh­ ë h×nh trªn. C¸c mÉu h×nh r¨ng c­a th« ph¶i quay vµo
nhau vµ khíp víi nhau.
6.5.4 L¾p ¨ngten vµ khèi v« tuyÕn vµo gi¸ ®ì ¨ngten.

H×nh 6-20 L¾p ¨ngten compact 0,2m

H×nh 6-21 L¾p ¨ngten compact 0,3m


1. XiÕt chÆt ®inh èc vµ long ®en  ë lç phÝa trªn bªn phÝa ¨ngten.
2. KÐo ¨ngten vµ khèi v« tuyÕn lªn vÞ trÝ l¾p.
3. §Æt ®inh èc vµo khe trªn gi¸ ®ì ¨ngten vµ xiÕt nhÑ.
4. XiÕt nhÑ ®inh èc  nµy vµ long ®en ë lç bªn d­íi ë bªn phÝa ¨ngten xuyªn qua
gi¸ ®ì vµ xiÕt chÆt b»ng cêlª trßng vµ cêlª th­êng 16mm. Lùc xiÕt ph¶i ®¹t 35Nm
 10%.
5. XiÕt chÆt ®inh èc  b»ng cêlª trßng vµ cêlª th­êng 16mm. Lùc xiÕt ph¶i ®¹t
35Nm  10%

6.5.5 L¾p khèi v« tuyÕn cho ¨ngten b»ng tÊm ®Öm (tù chän)
PhÇn nµy m« t¶ c¸ch l¾p khèi v« tuyÕn cho ¨ngten compact 0,3m dïng tÊm ®Öm
(SXK 111 627/x1). T­¬ng tù ¸p dông cho ¨ngten compact 0,6m.
114
H×nh 6-22 Th¸o b¨ng b¶o vÖ èng dÉn sãng ra khái ¨ngten

1. Th¸o b¨ng b¶o vÖ èng dÉn sãng ra khái ¨ngten

H×nh 6-23 L¾p tÊm ®Öm


2. §Æt tÊm ®Öm vµo lç t­¬ng øng  ë ®¸y cña ¨ngten vµ ®Æt vµo ¨ngten.
3. XiÕt chÆt tÊm ®Öm b»ng 3 ®inh èc  dïng hoa thÞ Allen dµi (LSB 903 36).

H×nh 6-24 Th¸o b¨ng b¶o vÖ èng dÉn sãng ra khái khèi v« tuyÕn.

4. Th¸o b¨ng b¶o vÖ èng dÉn sãng ra khái khèi v« tuyÕn.

H×nh 6-25 L¾p khèi v« tuyÕn cho ¨ngten compact 0,3m


5. §Æt khèi v« tuyÕn vµo lç l¾p ®Æt t­¬ng øng  ë ®¸y cña tÊm ®Öm vµ ®Æt vµo tÊm ®Öm.
115
6. XiÕt chÆt khèi v« tuyÕn b»ng 4 ®inh èc  dïng tuavÝt hoa thÞ Allen (LSB 903 36).

6.6 L¾p riªng khèi v« tuyÕn vµ ¨ngten


PhÇn nµy m« t¶ c¸ch l¾p khèi v« tuyÕn RAU2 vµ ¨ngten dïng bé g¸ treo tiªu chuÈn.

¡ngten M· s¶n phÈm cho bé gi¸ treo tiªu chuÈn


0,2m compact SXK 111 582/1
0,3m vµ 0,6m compact SXK 111 0278/1
B¶ng 6-4 M· s¶n phÈm cho bé gi¸ tiªu chuÈn

Ph¶i tu©n thñ nghiªm ngÆt c¸c h­íng dÉn ®Ó b¶o vÖ thiÕt bÞ khái r¬i.

Chó ý : Khèi v« tuyÕn ph¶i ®­îc l¾p theo chiÒu däc.

Thñ tôc l¾p ®Æt


H×nh d­íi ®©y m« t¶ tæng quan thñ tôc l¾p ®Æt. Minh häa thñ tôc l¾p ®Æt ¨ngten
compact 0,2m vµ 0,3m. T­¬ng tù ¸p dông cho ¨ngten compact 0,3m.

H×nh 6-26 L¾p riªng khèi v« tuyÕn vµ ¨ngten


B­íc 2.1 ChuÈn bÞ fi®¬ ¨ngten vµ thay ®æi cùc tÝnh (tù chän)
B­íc 2.2 L¾p gi¸ ®ì ¨ngten 
B­íc 2.3 L¾p ¨ngten 
B­íc 2.4 L¾p khãa èng dÉn sãng
B­íc 2.5 L¾p khèi v« tuyÕn 
B­íc 2.6 L¾p èng dÉn sãng mÒm 
Ngay sau khi l¾p xong khèi v« tuyÕn, r¶i vµ ®Êu nèi c¸p v« tuyÕn ;
bËt nguån ®Ó tr¸nh tÝch tô h¬i Èm trong khèi v« tuyÕn.

6.6.1. ChuÈn bÞ fi®¬ ¨ngten vµ thay ®æi cùc tÝnh (tuú chän):
Ph©n cùc ®øng:

116
H×nh 6-28: Th¸o tÊm ph©n cùc.
1. Th¸o 2 ®inh èc sö dông tuavÝt Torx TX 20 (M4) vµ th¸o tÊm ph©n cùc . Kh«ng cÇn
tÊm ph©n cùc trong tr­êng hîp nµy.
2. ChuyÓn tÊm b¨ng b¶o vÖ tõ tÊm ph©n cùc sang fi®¬ ¨ngten ®Ó b¶o vÖ cho ®Õn khi èng dÉn
sãng mÒm ®­îc l¾p.
B©y giê ¨ngten ®­îc chuÈn bÞ ®Ó ph©n cùc ®øng. ChuÈn bÞ ¨ngten ph©n cùc ®øng theo h­íng
dÉn sau:
Ph©n cùc ngang (tuú chän)

H×nh 6-29: ChuÈn bÞ ¨ngten ®Ó ph©n cùc ngang.


1. Th¸o 4 ®inh èc vÝt fi®¬ víi g­¬ng ph¶n x¹ b»ng tuavÝt Torx TX 20 (M4).
2. Xoay fi®¬ 900 ng­îc chiÒu kim ®ång hå. Hai khe trong fi®¬ ¨ngten b©y giê ®­îc
h­íng th¼ng lªn trªn.
3. XiÕt chÆt fi®¬ sö dông 4 ®inh èc .

6.6.2. L¾p gi¸ ®ì ¨ngten:


Cã 2 lo¹i gi¸ ®ì ¨ngten (xem b¶ng 6-5). C¶ 2 lo¹i thÝch hîp víi cét cã ®­êng kÝnh 50 - 120
mm vµ c¸c tÊm L kÝch th­íc tõ 40x40x5 mm ®Õn 80x80x8 mm.
§äc kü h­íng dÉn tr­íc khi l¾p vµ sö dông gi¸ ®ì ¨ngten.

H×nh 6-30: L¾p gi¸ ®ì ¨ngten SXK 111 582/1.

117
H×nh 6-31: L¾p gi¸ ®ì ¨ngten SXK 111 0278/1.
1. B«i tr¬n c¸c ®inh èc.
2. L¾p gi¸ ®ì ¨ngten vµo cét vµ xiÕt chÆt 4 ®inh èc b»ng cêlª th­êng vµ cêlª trßng 16
mm. Lùc xiÕt ph¶i ®¹t lµ 35 Nm 10%. §Æt gi¸ ®ì ¨ngten sao cho nã chØ däc theo
®­êng truyÒn v« tuyÕn.
Chó ý: §¶m b¶o r»ng ®inh èc chõa ra tèi thiÓu 5 mm vµ tèi ®a 10 mm vµ vÞ trÝ ®Æt vßng
®Öm nh­ chØ ra ë h×nh trªn . C¸c vßng ®Öm cã bÒ mÆt kh¸c nhau. C¸c kiÓu r¨ng
c­a th« cÇn ph¶i quay vµo nhau vµ khíp víi nhau.

6.6.3. L¾p ¨ngten:

H×nh 6-32: L¾p ¨ngten compact 0,2 m.

H×nh 6-33: L¾p ¨ngten compact 0,3 m.


¡n-ten ®­îc l¾p gi¸ ®ì b»ng 2 ®inh èc.
1. XiÕt chÆt ®inh èc vµ vßng ®Öm vµo lç bªn trªn ë bªn c¹nh ¨ngten.
2. KÐo ¨ngten lªn vÞ trÝ l¾p .
3. §Æt ®inh èc vµo khe trªn gi¸ ®ì ¨ngten vµ xiÕt nhÑ.
4. Dïng cê lª th­êng vµ cê lª trßng 16 mm xiÕt chÆt ®inh èc vµ vßng ®Öm trong lç d­íi ë
c¹nh bªn cña ¨ngten xuyªn qua gi¸ ®ì. Lùc xiÕt ph¶i ®¹t 35Nm  10%.
5. Dïng cêlª th­êng vµ cêlª trßng 16 mm xiÕt chÆt ®inh èc . Lùc xiÕt ph¶i ®¹t 35Nm 
10%.

118
6.6.4. L¾p kho¸ èng dÉn sãng:
Kho¸ èng dÉn sãng ph¶i ®­îc l¾p tr­íc khi ®­a khèi v« tuyÕn lªn cét ¨ngten.

H×nh 6-34: Th¸o b¨ng b¶o vÖ èng dÉn sãng tõ khèi v« tuyÕn.
1. Th¸o b¨ng b¶o vÖ èng dÉn sãng tõ khèi v« tuyÕn.
2. B«i tr¬n c¸c ®inh èc vµ c¸c èng dÉn (víi chÊt b«i tr¬n, xem phÇn 6.2).

H×nh 6-35: XiÕt chÆt c¸c èng dÉn.


3. XiÕt chÆt 2 èng dÉn vµo trong c¸c lç nhá trªn khèi v« tuyÕn.

H×nh 6-36: L¾p kho¸ èng dÉn sãng.


4. L¾p kho¸ èng dÉn sãng ®»ng sau khèi v« tuyÕn vµ dïng tay xiÕt chÆt ®inh èc .

6.6.5. L¾p khèi v« tuyÕn:

H×nh 6-37: L¾p bé g¸ v« tuyÕn.


1. B«i tr¬n c¸c ®inh èc
2. G¸ gi¸ ®ì vµo cét vµ dïng cêlª th­êng vµ cêlª trßng 16 mm xiÕt chÆt c¸c ®inh èc .
Lùc xiÕt ph¶i ®¹t 35Nm  10%. §¶m b¶o r»ng c¸c vßng ®Öm ®­îc ®Þnh vÞ nh­
trong h×nh.

119
H×nh 6-38: G¸ c¸c ®inh èc.
3. G¸ 2 ®inh èc t¹i ®Çu cuèi xa cña khèi v« tuyÕn, vµ 3 ®inh èc t¹i ®Çu cuèi gÇn.

H×nh 6-39: §ãng tÊm b¶o vÖ ¸nh n¾ng.


4. §ãng tÊm b¶o vÖ ¸nh n¾ng.
5. Mãc khèi v« tuyÕn vµo gi¸ ®ì.
Chó ý: Khèi v« tuyÕn ph¶i ®­îc l¾p th¼ng ®øng. Mãc quai hay lç ®Ó n©ng cÇn ph¶i
h­íng lªn trªn.

H×nh 6-40: L¾p khèi v« tuyÕn.


6. Dïng cêlª th­êng vµ cêlª trßng 16 mm xiÕt chÆt c¸c ®inh èc . Lùc xiÕt ph¶i ®¹t
35Nm  10%.

L¾p èng dÉn sãng mÒm

èng dÉn sãng mÒm rÊt dÔ vì nªn ph¶i thao t¸c cÈn thËn

 VËn chuyÓn èng dÉn sãng ë nguyªn trong bao b× ban ®Çu cho ®Õn khi l¾p ®Æt. Th¸o bá
c¸c n¾p b¶o vÖ cho ®Õn khi c¸c mÐp èng dÉn sãng ®­îc l¾p vµo khèi v« tuyÕn vµ
¨ngten compact.
 CÈn thËn v× l­ìi dao s¾c cã thÓ lµm háng èng dÉn sãng.
 §¶m b¶o r»ng èng dÉn sãng kh«ng chÞu bÊt cø vËt nÆng nµo ®Ì lªn.
 Kh«ng ®­îc th¸o rêi phÇn cuèi cña èng dÉn sãng ®ang ®­îc treo láng mµ kh«ng g¾n
nã víi ®iÓm cè ®Þnh cuèi cïng cña èng dÉn sãng.
 Trong tr­êng hîp èng dÉn sãng qu¸ ng¾n, kh«ng kÐo d·n èng dÉn sãng mµ ph¶i di
chuyÓn thiÕt bÞ ®Õn gÇn h¬n hoÆc sö dông èng dÉn sãng kh¸c.

H×nh 6-41: Uèn h×nh ch÷ H, vµ h×nh ch÷ E vµ gãc xo¾n tèi ®a.
120
 Kh«ng xo¾n èng dÉn sãng qu¸ 1800 (1000 cho 7/8 GHz) hoÆc uèn v­ît qu¸ b¸n kÝnh
uèn cong tèi thiÓu (chç uèn-H vµ chç uèn-E ) ®­îc in trªn èng dÉn sãng mÒm.

6.6.6.1. L¾p ®Æt bé chia nguån tuú chän vµ èng dÉn sãng mÒm cho khèi ¨ngten.
Bé chia nguån ®­îc sö dông cho c¸c hÖ thèng 1+1 víi ¨ngten compact ®¬n cùc. Bé chia
nguån ®­îc l¾p ®Æt trùc tiÕp cho c¸c ¨ngten compact ®¬n cùc. Bé chia nguån cã 2 phiªn b¶n
trªn 2 b¨ng tÇn:
- Kh«ng ®èi xøng, chñ yÕu cho c¸c hÖ thèng dù phßng nãng 1+1.
- §èi xøng, chñ yÕu cho c¸c hÖ thèng dù phßng tÜnh 1+1.
M· s¶n phÈm Lo¹i Tæn hao
UPA 101 02/1 1.6/7 (phi dèi xøng)
UPA 101 02/2 13 GHz 3.5/3.5 (®èi xøng)
UPA 101 010/1 1.6/7 (phi ®èi xøng)
UPA 101 010/2 23 GHz 3.5/3.5 (®èi xøng)
B¶ng 6-6: M· s¶n phÈm cho bé chia nguån.
Yªu cÇu 2 bé l¾p ®Æt riªng (gåm c¸c èng dÉn sãng mÒm). Bé chia nguån ®­îc l¾p nh­ m« t¶
d­íi ®©y:

H×nh 6-42: L¾p bé chia nguån.


1. KiÓm tra vßng ®Öm cã ®­îc ®Æt ®óng vµo mÐp r·nh t¹i phÇn tiÕp gi¸p gi÷a bé chia nguån
vµ fi®¬
2. Dïng kho¸ Allen 2.5 mm (M3) vµ 4 ®inh èc xiÕt chÆt bé chia nguån vµo fi®¬ ¨ngten
®èi víi b¨ng tÇn 18-38 GHz hay tuavÝt Torx TX 20 (M4) ®èi víi b¨ng tÇn 7-15 GHz.
3. §Æt vßng ®Öm vµo vÞ trÝ trªn èng dÉn sãng mÒm.
4. Dïng tuavÝt Torx TX10 (M3) ®èi víi b¨ng tÇn 18-38 GHz hay TX 20 (M4) cho b¨ng tÇn
7-15 GHz cïng víi 4 ®inh èc xiÕt chÆt c¸c èng dÉn sãng mÒm vµo bé chia nguån.

6.6.6.2. L¾p bé chia nguån tuú chän vµo gi¸ ®ì riªng.


Trong tr­êng hîp ®Æc biÖt, nh­ víi c¸c ¨ngten lín, yªu cÇu l¾p riªng bé chia nguån.
CÇn cã c¸c ®å phô tïng ®i kÌm ®Ó l¾p bé chia nguån vµo gi¸ ®ì riªng:
- Bé l¾p ®Æt SXK 111 0340 cho c¸c cét cã b¸n kÝnh 50-114 mm.
- 2 bé dông cô l¾p riªng (bao gåm c¶ c¸c èng dÉn sãng mÒm)
- Mét bé èng dÉn sãng mÒm.
- Mét bé kÑp gi÷ èng dÉn sãng.
Bé chia nguån ®­îc l¾p nh­ m« t¶ d­íi ®©y:

121
H×nh 6-43: L¾p bé chia nguån, dïng gi¸ ®ì riªng.
1. L¾p gi¸ ®ì vµo cét ¨ngten. XiÕt chÆt ®ai èc dïng cêlª th­êng vµ cêlª trßng 16 mm. Lùc
xiÕt ph¶i ®¹t 35 Nm10%
2. L¾p bé chia nguån vµo gi¸ ®ì, dïng 2 ®inh èc .
3. KiÓm tra r»ng vßng ®Öm ®­îc ®Þnh vÞ ®óng vµo mÐp r·nh t¹i phÇn tiÕp gi¸p gi÷a bé chia
nguån vµ èng dÉn sãng mÒm .
4. Dïng kho¸ Allen 2,5 mm (M3) ®èi víi b¨ng tÇn 18-38 GHz hay tuavÝt Torx TX 20 (M4)
cho b¨ng tÇn 7-15 GHz xiÕt chÆt èng dÉn sãng mÒm vµo bé chia nguån.
5. XiÕt chÆt ®Çu cßn l¹i cña èng dÉn sãng mÒm vµo ¨ngten (xem phÇn 6.6.6.3).
6. §Æt vßng ®Öm vµo èng dÉn sãng mÒm .
7. KiÓm tra r»ng vßng ®Öm ®­îc ®Þnh vÞ ®óng vµo mÐp r·nh èng dÉn sãng .
8. Dïng tuavÝt Torx TX10 (M3) ®èi víi b¨ng tÇn 18-38 GHz hay TX 20 (M4) cho b¨ng tÇn
7-15 GHz cïng víi 4 ®inh èc xiÕt chÆt c¸c èng dÉn sãng mÒm vµo bé chia nguån.
9. XiÕt chÆt ®Çu cßn l¹i cña c¸c èng dÉn sãng mÒm vµo c¸c khèi v« tuyÕn (xem phÇn
6.6.6.4).

6.6.6.3. L¾p èng dÉn sãng mÒm vµo khèi ¨ngten:

H×nh 6-44: L¾p vßng ®Öm vµo èng dÉn sãng mÒm.
1. §Æt vßng ®Öm vµo èng dÉn sãng mÒm. §¶m b¶o r»ng vßng ®Öm ®­îc ®Þnh ®Æt ®óng vµo mÐp
r·nh èng dÉn sãng.

H×nh 6-45: Th¸o b¨ng b¶o vÖ èng dÉn sãng ra khái ¨ngten.
2. Th¸o b¨ng b¶o vÖ èng dÉn sãng tõ ¨ngten.

H×nh 6-46: XiÕt chÆt èng dÉn sãng mÒm vµo ¨ngten compact.
3. Dïng tuavÝt Torx TX10 (M3) ®èi víi b¨ng tÇn 18-38 GHz hay TX 20 (M4) cho b¨ng tÇn 7-
15 GHz cïng víi 4 ®inh èc xiÕt chÆt c¸c èng dÉn sãng mÒm vµo khèi ¨ngten.
Chó ý: §¶m b¶o r»ng lç trong èng dÉn sãng mÒm phï hîp víi lç trong ¨ngten compact.

6.6.6.4. L¾p èng dÉn sãng mÒm vµo khèi v« tuyÕn:

122
H×nh 6-47: L¾p èng dÉn sãng mÒm vµo khèi v« tuyÕn.
1. §¶m b¶o r»ng vßng ®Öm ®­îc ®Æt ®óng vµo mÐp r·nh èng dÉn sãng.
2. L¾p èng dÉn sãng mÒm vµo khèi v« tuyÕn d­íi chèt gi÷ èng dÉn sãng.
3. Dïng cê lª th­êng vµ cêlª trßng 16 mm cè ®Þnh èng dÉn sãng b»ng c¸ch xiÕt chÆt c¸c
®inh èc chèt gi÷ èng dÉn sãng . Lùc xiÕt ph¶i ®¹t 10 Nm 10% .

6.6.6.5. §iÒu chØnh bé kÑp gi÷ èng dÉn sãng:


Bé kÑp gi÷ ph¶i ®­îc sö dông ®Ó ®¶m b¶o cho èng dÉn sãng mÒm kh«ng bÞ h­ h¹i.

H×nh 6-48: §iÒu chØnh kÑp l¾p èng.


1. XiÕt chÆt tay kÑp «m vßng quanh cét, nh­ chØ ra ë h×nh trªn. Dïng ®inh èc ®Ó xiÕt
chÆt kÑp l¾p èng (D).

H×nh 6-49: Bé kÑp èng dÉn sãng sö dông ®Æt l¾p ®Æt riªng khèi v« tuyÕn vµ ¨ngten
compact.
Buéc chÆt èng dÉn sãng mÒm trong kÑp gi÷ . Dïng ®Öm lãt cao su trong bé kÑp gi÷ èng
dÉn sãng.

Ch­¬ng 7: L¾p ®Æt c¸p v« tuyÕn


7.1 Giíi thiÖu:
Ch­¬ng nµy m« t¶ thñ tôc l¾p ®Æt c¸p v« tuyÕn theo khuyÕn nghÞ gi÷a khèi v« tuyÕn
vµ khèi truy nhËp.
H×nh d­íi ®©y m« t¶ tæng quan vÒ thñ tôc cµi ®Æt

123
H×nh 7-1: L¾p ®Æt c¸p v« tuyÕn.
Thñ tôc l¾p ®Æt:
B­íc 1 : ChuÈn bÞ c¸p v« tuyÕn (xem phÇn 7.4)
B­íc 2 : KÕt nèi c¸p ®Õn khèi v« tuyÕn (xem phÇn 7.6)
B­íc 3 : Buéc chÆt c¸p b»ng kÑp c¸p (xem phÇn 7.7)
B­íc 4 : §Êu ®Êt c¸p (xem phÇn 7.8)
B­íc 5 : L¾p thang c¸p trªn t­êng (xem phÇn 7.9 vµ 7.10)
B­íc 6 : KÕt nèi c¸p víi c¸c khèi trong nhµ (xem phÇn 7.11)

7.1.1 Sè liÖu c¸p v« tuyÕn vµ c¸c phô kiÖn l¾p ®Æt


§­êng kÝnh ChiÒu dµi
M· s¶n phÈm Bé ®Êu nèi Vßng ®Öm ngoµi Bé tiÕp ®Êt
ngoµi tèi ®a
1)
TZC 500 32 10 mm 200 m SXK 111 511/1 NDM 125 14/1/ NGT 211 04/7
NTM 101 208/1
TZC 501 26 16 mm2) 400 m SXK 111 511/2 NDM 125 14/1/ NGT 211 04/2
NTM 101 208/1
TZC 501 22 28 mm3) 700 m SXK 111 511/3 NTM 101 208/1 NGT 211 03/2

§­êng kÝnh B¸n kÝnh uèn cong


M· s¶n phÈm KÑp gi÷ B¶n gi»ng
ngoµi tèi thiÓu
TZC 500 32 10 mm 100 mm 6/NTM 201 230/4X4) SET 125 06/1
TZC 501 26 16 mm 125 mm NTM 201 215/X4) SET 125 06/1
TZC 501 22 28 mm 250 mm 6/NTM 201 230/1 Straps
H×nh 7-2: Th«ng tin vÒ c¸p v« tuyÕn vµ c¸c phô kiÖn l¾p ®Æt
Chó gi¶i: 1) §ãng gãi cïng víi RAU.
2)
Th­êng xem lµ 1/2”.
3)
Th­êng xem lµ 7/8”.
4)
X cã thÓ lµ 2 hoÆc 4. X=2 nghÜa lµ 2 kÑp, X=4 nghÜa lµ 4 kÑp.

7.1.2 ChiÒu dµi c¸p trong cÊu h×nh 1+1


Dù phßng nãng §é lÖch tèi ®a
chiÒu dµi c¸p

H×nh 7-3: §é dµi c¸p tèi ®a cho cÊu h×nh dù phßng nãng 1+1.

124
Dù phßng ho¹t ®éng §é lÖch tèi ®a
chiÒu dµi c¸p

H×nh 7-4: §é dµi c¸p tèi ®a cho cÊu h×nh dù phßng ho¹t ®éng 1+1.

7.2 KhuyÕn nghÞ vÒ ®Êu ®Êt

H×nh 7-5: KhuyÕn nghÞ vÒ tiÕp ®Êt cho 1 tr¹m.


Chóng ta cã thÓ kÕt hîp mét sè thiÕt bÞ chèng sÐt cho MINI-LINK E, trõ khi nã thuéc
c¸c chuÈn kh¸c nhau. C¸c thiÕt bÞ tiÕp ®Êt bao gåm:
1. TiÕp ®Êt trong nhµ
2. Kim thu sÐt (SXK 111 515/1)
3. C¸p tiÕp ®Êt (SXK 111 514/3)
4. Bé c¸p tiÕp ®Êt (NGT 211 04/7 cho 10 mm, NGT 211 04/2 cho 16mm vµ NGT
211 03/2 cho 28mm)
B×nh th­êng thiÕt bÞ ®Êu ®Êt ngoµi trêi ®­îc nèi ®Õn mét c¸p tiÕp ®Êt riªng biÖt. Theo
khuyÕn nghÞ, c¸p v« tuyÕn sÏ ®­îc tiÕp ®Êt ë phÇn d­íi, vÝ dô tiÕp ®Êt tr­íc khi vµo nhµ
vµ tiÕp ®Êt tõng 50m c¸p mét. Vµ ®Ó tiÕp ®Êt c¸p v« tuyÕn t¹i ®iÓm tr­íc ®iÓm cong.
NÕu tiÕp ®Êt mét c¸ch thÝch hîp, sÏ b¶o vÖ ®­îc hÖ thèng chèng l¹i ®iÖn ¸p cao.

7.3. L¾p ®Æt thiÕt bÞ


§Ó l¾p ®Æt c¸p gi÷a phÇn v« tuyÕn vµ khèi truy nhËp cÇn c¸c dông cô vµ thiÕt bÞ sau:
* Bé tiÕp nèi c¸p SXK 111 511/1
* Bé tiÕp ®Êt NGT 211 04/7
* Bé kÑp c¸p 6/NTM 201 230/42
* §Öm c¸p trªn t­êng NDM 125 14/1
* Dao c¾t vá c¸p LTX 102 17
* Dông cô c¾t mÐp LDK 901 02/1
* TuavÝt (M4)
* K×m kÑp c¸p LSD 349 20
* Cêlª th­êng vµ trßng 13 mm (2 c¸i) , 14 mm vµ 16 mm
* Dao
* K×m c¾t

7.4. ChuÈn bÞ c¸p v« tuyÕn

125
H­íng dÉn nµy ¸p dông cho c¸p v« tuyÕn TZC 500 32 (®­êng kÝnh ngoµi 10 mm, chiÒu
dµi lín nhÊt 200m) vµ bé ®Êu nèi phiªn b¶n SXK 111 511/1  R4C cho ®Çu nèi gi÷a khèi
v« tuyÕn vµ khèi MMU
Xem phÇn 7.1.1 ®Ó biÕt thªm th«ng tin vÒ c¸p v« tuyÕn vµ c¸c phô kiÖn cµi ®Æt.
Bé ®Çu nèi ®­îc bao gåm trong RAU

H×nh 7-6: Bé ®Êu nèi cho c¸p v« tuyÕn.


§ai èc sau §Öm lãt (Gasket)
Vßng ®Öm h×nh nãn KÑp ren (Braid clamp)
Vßng ®Öm (Washer) Th©n tr­íc (Front body)

H×nh 7-7: C¸p v« tuyÕn.


Líp vá (jacket) ChÊt ®iÖn m«i víi l¸ nh«m
Líp vá b¶o vÖ (shield)  D©y lâi dÉn ®iÖn

L­u ý: Khi chuÈn bÞ c¸p ph¶i xö lý cÈn thËn ®Ó kh«ng lµm biÕn d¹ng hoÆc lµm r¸ch.

C¾t vµ l¾p r¸p:

H×nh 7-8: Bãc vá c¸p.


2. KÐo th¼ng ®Çu c¸p.
3. Bãc vá c¸p kho¶ng 80 mm sö dông m¸y c¾t vá c¸p (LTX 102 17) vµ dao c¾t.
L­u ý: Thùc hiÖn cÈn thËn ®Ó kh«ng lµm háng lâi c¸p .

H×nh 7-9: C¾t bá líp c¸p ®iÖn vµ lâi.


3. Tuèt bá líp vá c¸p .
4. C¾t líp b¹c , líp c¸p ®iÖn vµ lâi dÉn ®iÖn xÊp xØ kho¶ng 35mm tõ vá bäc bªn
ngoµi b»ng c¸ch sö dông k×m c¾t.
5. §Èy líp vá bäc ra phÝa tr­íc vµ c¾t gän ®Õn ®iÓm cuèi, gi÷ c¨ng c¸p
126
H×nh 7-10: KÐo líp b¶o vÖ vµ lång c¸c ®ai èc
6. L¾p ®ai èc(1), vßng ®Öm (2,3), miÕng ®Öm (4) vµo vá c¸p

H×nh 7-11: L¾p ®ai èc


7. L¾p chÆt kÑp viÒn vµo c¸p cho ®Õn biªn cña vá c¸p
8. C¾t bá líp nh«m dÉn ®iÖn, d©y dÉn trung t©m vµ l­íi b¶o vÖ sao cho kho¶ng c¸ch tõ
®Çu c¾t ®Õn kÑp c¸p kho¶ng 20 mm

H×nh 7-12: GËp vá bäc


9. GËp l­íi b¶o vÖ trë vÒ sau bäc lªn kÑp viÒn c¸p vµ Ên c¸c vÝt vµo nhau

H×nh 7-13: C¾t líp c¸ch ®iÖn


10. Dïng dao c¾t líp ®iÖn m«i vµ l¸ b¹c gÇn s¸t l­íi b¶o vÖ. Ph¶i cÈn thËn ®Ó kh«ng
c¾t vµo lâi
11. Bá líp c¸ch ®iÖn bªn ngoµi nh­ng vÉn gi÷ nguyªn lâi

H×nh 7-14: Bäc líp c¸ch ®iÖn


12. C¾t lâi vµ ®Ó chõa l¹i 6±0.5 mm. Lµm tr¬n biªn cña lâi b»ng c¸ch sö dông bé dông cô
c¾t v¸t hoÆc lµm nh½n. ViÖc nµy sÏ dÔ dµng h¬n khi l¾p ®Æt connect¬ vµo th©n c¸p.

127
H×nh 7-15: C¾t bá l­íi b¶o vÖ thõa
13. C¾t tØa gän líp vá sö dông k×m c¾t

H×nh 7-16: L¾p phÇn th©n víi connect¬


14. Líp vá b¶o vÖ ph¶i ®­îc c¾t tØa gän ®Ó kh«ng g©y ra hiÖn t­îng ng¾n m¹ch gi÷a
líp vá bäc vµ lâi
15. L¾p th©n tr­íc, th©n sau vµ xiÕt chÆt connect¬ b»ng cê lª trßng 16 mm vµ 14 mm.
Lùc xiÕt ph¶i ®¹t 11 Nm10%
L­u ý : ChØ xiÕt th©n sau
H­íng dÉn l¾p ®Æt c¸c khèi ®Çu cuèi v« tuyÕn

H×nh 7-17: L¾p ®Æt c¸c khèi ®Çu cuèi


1. ViÕt ký hiÖu nhËn biÕt lªn nh·n
2. G¾n nh·n ®iÖn ¸p DC vµ b¨ng ghi lªn vÞ trÝ d¸n nh·n vµ g¾n cè ®Þnh vµo c¸p
3. B¶o vÖ ®Çu cuèi cña c¸p b»ng c¸ch sö dông bäc c¸p v« tuyÕn nÕu kh«ng kÕt nèi
ngay c¸p vµo c¸c khèi v« tuyÕn
L­u ý : khi c¸p ®­îc kÕt nèi ®Õn khèi v« tuyÕn, bäc kÝn vµ d¸n nhùa PVC xung
quanh connect¬ ®Ó b¶o vÖ chèng Èm vµ ¨n mßn.
KiÓm tra c¸p v« tuyÕn.
§Ó ®¶m b¶o kh«ng bÞ chËp ®iÖn trong c¸p v« tuyÕn tr­íc khi kÕt nèi vµo thiÕt bÞ, ta sö
dông mét ®ång hå ®o ®iÖn ¸p.

7.5 M« t¶ c¸c kÕt nèi vµ c¸c LED


PhÇn nµy m« t¶ c¸c kÕt nèi cña khèi v« tuyÕn. TÊt c¶ c¸c kÕt nèi ®Õn/tõ ¨nten vµ khèi
v« tuyÕn ®­îc thùc hiÖn ë phÝa sau.

128
H×nh 7-19 C¸c cæng kÕt nèi trªn RAU2
(1) : Green LED BËt nguån
(2) Red LED ChØ ®Þnh cã mét lçi trong khèi v« tuyÕn
(3) RADIO CABLE §­îc sö dông cho kÕt nèi c¸p v« tuyÕn ®Õn MMU
trong khèi truy nhËp
(4) EARTH §­îc sö dông ®Ó nèi ®Êt
(5) AGC/ALIGNMENT §­îc sö dông ®Ó ®ång chØnh ¨ngten

7.6 KÕt nèi c¸p ®Õn khèi v« tuyÕn


Thñ tôc kÕt nèi c¸p lµ nh­ nhau ®èi víi tÊt c¶ c¸c khèi v« tuyÕn

TiÕp ®Êt cho khèi v« tuyÕn lµ yªu cÇu an toµn b¾t buéc.
Mét ®Çu cña c¸p tiÕp ®Êt ph¶i ®­îc nèi ®Õn ch©n cét.

H×nh 7-20 Nèi c¸p v« tuyÕn cho RAU2, t­¬ng tù ¸p dông cho RAU1
1. Bá nót b¶o vÖ ë RADIO CABLE vµ kÕt nèi c¸p v« tuyÕn ®Ó khèi v« tuyÕn sö dông
cêlª trßng 18mm. Lùc xiÕt ph¶i ®¹t lµ 5 Nm±10%.
L­u ý : Sö dông d©y nh¶y ®Ó kÕt nèi c¸p v« tuyÕn vµo khèi v« tuyÕn khi sö dông lo¹i
c¸p cã ®­êng kÝnh lµ 1/2”.

129
H×nh 7-21 Hµn kÝn b»ng keo dÝnh butyl
2. D¸n keo dÝnh butyl xung quanh ®Çu kÕt nèi c¸p ( hîp chÊt butyl gióp cho kÕt nèi cã
kh¶ n¨ng chÞu ®­îc thêi tiÕt xÊu).

H×nh 7-22 QuÊn b¨ng dÝnh PVC vµ nèi c¸p tiÕp ®Êt.

3. Bäc xung quanh mét líp b¨ng PVC tõ phi¸ trªn cïng cña connect¬ víi mÆt cã keo
dÝnh butyl quay vµo trong. Bäc thªm mét líp theo chiÒu ng­îc l¹i
4. Sö dông cêlª trßng 16mm ®Ó kÕt nèi c¸p ®Êt ®Õn khèi v« tuyÕn. Lùc xiÕt ph¶i ®¹t 20
Nm10%. §Çu kia nèi vµo cäc ®Êt cña ¨ngten

H×nh 7-23 C¸p v« tuyÕn ®­êng kÝnh 1/2'’ ®­îc nèi tíi RAU2.

7.7 Sö dông bé kÑp c¸p ®Ó buéc chÆt c¸p


H­íng dÉn nµy ¸p dông cho c¸p cã ®­êng kÝnh 10mm vµ 16mm.
Sö dông bé kÑp c¸p 6/NTM 201 230/42, b¶n gi»ng (SET 125 06/1) vµ k×m ®Ó buéc chÆt
c¸p ®­êng kÝnh 10 mm vµo cét ¨ngten
Theo khuyÕn nghÞ, ®èi víi c¸p v« tuyÕn cã ®­êng kÝnh 10mm kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c k×m
kÑp theo chiÒu ®øng lín nhÊt lµ 1m vµ theo chiÒu ngang lµ 0,8m. B¸n kÝnh cong nhá nhÊt
lµ 100 mm vµ chiÒu dµi c¸p lín nhÊt lµ 200 m.

130
H×nh 7-24 Kho¶ng c¸ch theo khuyÕn nghÞ gi÷a kÑp c¸p vµ b¸n kÝnh uèn cong tèi thiÓu
cña c¸p v« tuyÕn ø 10mm.

H×nh 7-25 X¸c ®Þnh vÞ trÝ cña bé kÑp c¸p trªn c¸p v« tuyÕn.

1. Sö dông cê lª th­êng vµ cê lª trßng 13 mm ®Ó l¾p c¸p v« tuyÕn vµo mét c¸i kÑp
c¸p vµ xiÕt chÆt b»ng c¸c ®ai èc

H×nh 7-26 Luån c¸p v« tuyÕn vµo trong kÑp c¸p.

2. Buéc chÆt d©y buéc xuyªn qua kÑp c¸p


3. Dïng d©y buéc th¾t l¹i xung quanh cét ¨ngten
4. Dïng tay xiÕt chÆt d©y buéc

H×nh 7-26 XiÕt chÆt b¶n gi»ng


131
5. §Æt k×m kÑp d©y buéc nh­ h×nh vÏ
6. Buéc chÆt d©y buéc ®Ó kÑp c¸p g¾n vµo cét ¨ngten
7. Khi kÑp c¸p ®· ®­îc buéc chÆt vµo cét ¨ngten, xoay k×m kÑp vµ c¾t bá phÇn d©y
thõa.

TiÕp ®Êt c¸p v« tuyÕn

PhÇn d­íi cña c¸p v« tuyÕn ph¶i ®­îc tiÕp ®Êt, vÝ dô tiÕp ®Êt tr­íc
khi ®i c¸p vµo phßng m¸y vµ tiÕp ®Êt 50m c¸p mét lÇn.

L¾p bé tiÕp ®Êt chØ khi c¸p ch¹y th¼ng.

H­íng dÉn nµy ¸p dông cho c¸p v« tuyÕn ngoµi trêi ®­êng kÝnh 10 mm vµ 16 mm.
§Ó tiÕp ®Êt c¸p ngoµi trêi ®­êng kÝnh 10 mm, ph¶i sö dông bé tiÕp ®Êt NGT 211 04/7
vµ ®èi víi c¸p v« tuyÕn ®­êng kÝnh 16mm sö dông bé tiÕp ®Êt NGT 211 04/2. Tham
kh¶o thªm h­íng dÉn riªng khi sö dông c¸p v« tuyÕn ®­êng kÝnh 28mm.

H×nh 7-28 Bé tiÕp ®Êt NGT 211 04/7 (cho c¸p v« tuyÕn cã ®­êng kÝnh 10mm)

: kÑp tiÕp ®Êt cña c¸p v« tuyÕn


: c¸p v« tuyÕn
: c¸p ®Êt

Thao t¸c ®Êu ®Êt:

H×nh 7-28 C¾t 22mm vá c¸p v« tuyÕn.

1. C¾t bá mét ®o¹n vá kho¶ng 22 mm trªn c¸p t¹i ®iÓm cÇn ®Êu ®Êt, sö dông dao c¾t vá
c¸p LTX 102 17
L­u ý : CÈn thËn ®Ó kh«ng lµm háng líp l­íi b¶o vÖ

132
H×nh 7-30 C©n chØnh vµ xiÕt chÆt c¸p v« tuyÕn.

2. Bá líp vá bäc ®· bÞ c¾t. L¾p kÑp tiÕp ®Êt cña c¸p v« tuyÕn xung quanh ®iÓm c¾t
3. §¶m b¶o kÑp tiÕp ®Êt ph¶i bäc kÝn vµ ®­îc ®Æt trªn líp vá ngoµi
4. L¾p c¸p v« tuyÕn vµ xiÕt chÆt b»ng hai ®ai èc M6
5. §Çu kia cña c¸p ®Êt ®Êu vµo ®iÓm ®Êt
L­u ý : yªu cÇu c¸p tiÕp ®Êt ph¶i l¾p th¼ng tr­íc khi nèi xuèng ®Êt.

MiÕng ®Öm t­êng cho d©y c¸p


H­íng dÉn nµy ¸p dông cho c¸p cã ®­êng kÝnh 10 mm vµ 16 mm. Tham kh¶o thªm
h­íng dÉn khi sö dông c¸c lo¹i c¸p kh¸c.
L¾p miÕng ®Öm t­êng sÏ ph¶i l¾p tõ bªn ngoµi cña toµ nhµ.
1. §ôc mét lç (®­êng kÝnh kho¶ng 44 mm) xuyªn qua t­êng

H×nh 7-31 Luån c¸p v« tuyÕn qua lç trªn t­êng.


2. Luån c¸p xuyªn qua lç

H×nh 7-32 Gì c¸c líp ®Öm.

3. T¸ch miÕng ®Öm t­êng thµnh hai nöa vµ bá 5 líp ( 3 ®en vµ 2 xanh) ë mçi bªn ®Ó lµm
mét ®­êng èng cho c¸p ®­êng kÝnh 10 mm
4. B«i tr¬n trong vµ ngoµi cña miÕng ®Öm t­êng
5. §Æt nöa d­íi cña miÕng ®Öm t­êng vµo phÝa d­íi cña lç vµ ®Æt c¸p vµo vÞ trÝ ®óng

133
H×nh 7-33 L¾p mét nöa miÕng ®Öm t­êng phÝa trªn.

6. §Æt phÇn trªn cña miÕng ®Öm t­êng vµo vµ g¾n nã vµo trong t­êng
7. XiÕt chÆt b»ng 4 ®inh vÝt

H×nh 7-34 MiÕng ®Öm t­êng ®· ®­îc l¾p xong.

MiÕng ®Öm t­êng cho nhiÒu sîi c¸p


H­íng dÉn nµy øng dông cho c¸c lo¹i c¸p ®­êng kÝnh 10 mm, 16 mm, 28 mm
L¾p ®Æt miÕng ®Öm t­êng ®­îc thùc hiÖn tõ bªn ngoµi cña toµ nhµ.
1. §ôc mét lç trªn t­êng ®Ó l¾p miÕng ®Öm t­êng

H×nh 7-35 L¾p vµ xiÕt chÆt khung.

2. §Æt khung vµo t­êng tõ bªn ngoµi víi c¸c mÐp c¹nh h­íng vµo trong
3. G¾n khung vµ xiÕt vÝt t¹i bèn vÞ trÝ trªn khung. Sö dông cao su ®Ó bÝt kÝn gi÷a khung
vµ t­êng

134
H×nh 7-36 B«i tr¬n khung vµ module.

4. Sö dông bµn ch¶i ®Ó lµm s¹ch mÆt trong cña khung


5. B«i tr¬n mÆt trong cña khung, mÆt ngoµi cña tÊt c¶ c¸c khèi.

H×nh 7-37 §iÒu chØnh ®­êng kÝnh trong cña module.

6. §iÒu chØnh ®­êng kÝnh trong cña khèi b»ng c¸ch bá c¸c líp cao su cho ®Õn khi võa
víi c¸p ( mçi líp cã ®é dµy lµ 0.6 mm). Khi ®· chØnh kÝch th­íc trong, ph¶i lµm tr¬n
mÆt trong nµy. Sau khi ®Æt c¸p vµo, kho¶ng c¸ch gi÷a hai n÷a khèi sÏ lµ 0.4 – 1.0 mm

H×nh 7-38 §Æt module vµo trong khung.


7. §Æt khèi trªn vµo phÝa d­íi cïng cña khung. B¾t ®Çu víi c¸c khèi lín nhÊt. §Æt c¸p
vµo bªn trong khèi.

135
H×nh 7-39 §Æt tÊm ®Öm ë trªn ®Ønh cña mçi líp module.

8. Luån tÊt c¶ c¸c khèi vµo khung, cø mçi líp ®Æt mét tÊm ®Öm lªn trªn.

§Êu nèi c¸p v« tuyÕn


H­íng dÉn nµy sö dông ®èi víi c¸c lo¹i c¸p v« tuyÕn ø10 mm. §èi víi c¸p ø16 mm sö
dông bé ®Êu ®Êt trong nhµ NGT 211 04/2 vµ ®èi víi c¸p 28 mm sö dông NGT 211 03/2.
C¸p v« tuyÕn tr¹m gèc (RPM 517 6906/01) ®­îc sö dông ®Ó kÕt nèi gi÷a c¸p v« tuyÕn
vµ MMU.
PhÇn nµy m« t¶ c¸ch l¾p ®Æt c¸p v« tuyÕn vµo tñ l¾p ®Æt khèi truy nhËp l¾p trªn t­êng
hoÆc mét tñ 19”. C¸p v« tuyÕn ph¶i ®­îc l¾p chÆt sö dông SXK 111 524/1. Khi kÕt nèi
mét vµi c¸p v« tuyÕn ®Õn c¸c khèi truy nhËp l¾p trong rack, trong tñ hoÆc trªn t­êng sö
dông SXK 111 564/1

7.11.1 L¾p ®Æt c¸p v« tuyÕn vµo tñ 19” hoÆc Rack 19”
C¸p v« tuyÕn ®­îc l¾p ®Æt vµo tñ hoÆc rack. NÕu l¾p ®Æt nhiÒu c¸p th× sö dông panel
c¸p v« tuyÕn.

H×nh 7- 40 XiÕt chÆt tÊm èp ë trªn ®Ønh tñ.

H×nh 7- 41 XiÕt chÆt tÊm èp vµo rack.

1. Sö dông 4 ®inh èc g¾n chÆt èp lãt (1) vµo phÝa trªn tñ hoÆc dïng 2 ®inh èc ®Ó g¾n vµo
rack (2).
136
NÕu tñ ®­îc ®Êu ®Êt, viÖc l¾p ®Æt c¸p v« tuyÕn ph¶i ®­îc ®Êu ®Êt víi mét tÊm b¶n ®Êt
sö dông.
NÕu tñ kh«ng ®­îc ®Êu ®Êt, sö dông c¸p ®Êu ®Êt SXK 111 514/2 vµ g¾n nã vµo mét lç
trªn èp lãt.

H×nh 7- 42 XiÕt c¸p v« tuyÕn cña tr¹m vµ c¸p v« tuyÕn vµo a®¸pt¬ (tñ).

H×nh 7- 43 XiÕt c¸p v« tuyÕn cña tr¹m vµ c¸p v« tuyÕn vµo a®¸pt¬ (rack).

2. Sö dông ®ai èc (2) vµ vßng ®Öm (3) vµ cêlª trßng 16mm ®Ó g¾n chÆt a®¸pt¬ vµo vá
3. KÕt nèi c¸p ®Õn a®¸pt¬
4. Dïng d©y buéc c¸p (SXK 111 574/1) ®Ó buéc chÆt c¸p. KhuyÕn nghÞ kho¶ng c¸ch
gi÷a 2 mèi buéc lµ 0,8m

H×nh 7- 44 C¸p v« tuyÕn trong tñ cho tr¹m ®· ®­îc l¾p xong.

7.11.2 C¸p v« tuyÕn treo t­êng


C¸p v« tuyÕn ®­îc g¾n vµo t­êng sö dông èp lãt. NÕu l¾p mét vµi d©y c¸p v« tuyÕn,
th× cã thÓ sö dông panel ®Êu c¸p.

137
H×nh 7- 45 XiÕt èp lãt vµo t­êng.

1. G¾n chÆt èp lãt vµo t­êng b»ng 2 ®inh èc

H×nh 7- 46 XiÕt c¸p v« tuyÕn vµo èp lãt.

2. Sö dông ®ai èc vµ vßng ®Öm ®Ó g¾n chÆt a®¸pt¬ vµo èp lãt


3. L¾p chÆt c¸p v« tuyÕn vµo a®¸pt¬.

7.11.3 B¶n ®Êu c¸p v« tuyÕn tù chän


Khi kÕt nèi mét vµi c¸p ®Õn khèi truy nhËp trong mét rack, mét tñ hoÆc trªn t­êng sö
dông b¶n ®Êu c¸p v« tuyÕn tù chän (1) (SXK 111 564/1). ChØ dÉn d­íi ®©y ®­a ra
ph­¬ng ph¸p l¾p ®Æt panel vµ vÞ trÝ cña c¸p trong tñ.

C¸ch l¾p ®Æt Rack/Tñ.

H×nh 7- 47 Sö dông panel ®Êu c¸p v« tuyÕn khi l¾p rack.

1. Sö dông ®ai èc vµ g¾n panel (1) vµo rack


2. Nèi c¸p, a®¸pt¬ vµ panel vµo èp lãt nh­ trªn
3. Dïng d©y buéc c¸p (SXK 111 574/1) ®Ó buéc chÆt c¸p. Theo khuyÕn nghÞ kho¶ng
c¸ch gi÷a hai mèi buéc lµ 0,8m

138
L¾p ®Æt trªn t­êng

H×nh 7- 48 Sö dông panel ®Êu c¸p v« tuyÕn ®Ó l¾p lªn t­êng.

1. Sö dông 4 ®ai èc ®Ó g¾n panel (1) vµo rack


2. R¶i c¸p v« tuyÕn cña tr¹m tíi khèi ®Çu c¾m nh­ h×nh vÏ vµ buéc chóng vµo gi¸ ®ì
c¸p phÝa trªn vµ d­íi.
3. Nèi c¸p v« tuyÕn cña tr¹m víi c¸p v« tuyÕn qua panel ®Êu c¸p v« tuyÕn cã c¸c
a®¸pt¬.

7.11.4 §Æt c¸p vµ kÕt nèi c¸p v« tuyÕn víi khèi c¸p

H×nh 7-49 L¾p c¸p v« tuyÕn cña tr¹m.


1. L¾p c¸p v« tuyÕn cña tr¹m däc theo t­êng, toµn bé ®­êng c¸p ph¶i h­íng ®Õn khèi
module truy nhËp.
2. Nèi c¸p v« tuyÕn cña tr¹m víi c¸p v« tuyÕn qua a®¸pt¬ (®Çu nèi tiÕp hîp) .
3. Dïng d©y buéc c¸p (SXK 111 574/1) ®Ó buéc chÆt c¸p. Kho¶ng c¸ch yªu cÇu gi÷a 2 mèi
buéc lµ 0,8m.

139
Ch­¬ng 8: Cµi ®Æt phÇn mÒm vµ kÕt nèi ¨ngten.
8.1. Giíi thiÖu
Ch­¬ng nµy m« t¶ thñ tôc ®ång chØnh ¨ngten vµ cµi ®Æt phÇn mÒm. Sö dông mét m¸y tÝnh
PC cµi phÇn mÒm MSM ®Ó thùc hiÖn cµi ®Æt phÇn mÒm. Cã thÓ sö dông Giao diÖn gi¸m s¸t
côc bé ®Ó thùc hiÖn mét sè cµi ®Æt.
Danh s¸ch d­íi ®©y ®­a ra tæng quan c«ng viÖc gåm cã trong l¾p ®Æt.
B­íc 1 BËt nguån (xem phÇn 8.3).
B­íc 2 LÆp l¹i c¸c b­íc trong ch­¬ng 4 tíi ch­¬ng 7 ®èi víi tr¹m ë xa.
B­íc 3 §ång chØnh c¸c ¨ngten (xem phÇn 8.4).
B­íc 4 Cµi phÇn mÒm trong module truy nhËp (xem phÇn 8.5).
8.2. ThiÕt bÞ cµi ®Æt
CÇn cã c¸c dông cô vµ c«ng cô d­íi ®©y ®Ó cµi ®Æt phÇn mÒm vµ ®ång chØnh ¨ngten:
- Cêlª trßng vµ cêlª th­êng 16mm.
- C¸p kiÓm tra viÖc ®ång chØnh RPM 214 100/1
- V«n kÕ sè
- M¸y tÝnh PC cã phÇn mÒm MSM
8.3. BËt nguån

Xem phÇn 10.5 chi tiÕt kü thuËt cña khèi cÊp nguån.

§¶m b¶o r»ng tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ trong khèi ®­îc cung cÊp cã ®iÖn ¸p danh ®Þnh chÝnh x¸c,
theo nh·n (®ã lµ 24, 48/60 V, hoÆc 24-60 V, ®iÖn ¸p mét chiÒu danh ®Þnh).
Chó ý: Mçi MMU nhÊt thiÕt ph¶i cã cÇu ch× riªng.
1. §¶m b¶o r»ng c¸p v« tuyÕn kh«ng ng¾n m¹ch tr­íc khi bËt nguån.
2. BËt nguån cho mçi MMU.

8.4. Thñ tôc liªn kÕt


8.4.1. Giíi thiÖu:
MINI-LINK E cÇn ®­îc l¾p ë c¶ tr¹m ®Çu cuèi ë xa vµ tr¹m ®Çu cuèi ë gÇn. C«ng suÊt ®Çu
ra vµ tÇn sè nhÊt thiÕt ph¶i ®­îc ®Æt tr­íc khi b¾t ®Çu ®ång chØnh.
NÕu cã 1 m¸y tÝnh PC, thùc hiÖn kiÓm tra RF loop ( MINI-LINK 7-E, 8-E, 15-E, 18-E vµ
23-E cho RAU1, tÊt c¶ c¸c model ®èi víi RAU2) trªn mçi MINI-LINK tr­íc khi b¾t ®Çu
thñ tôc ®ång chØnh.
NÕu cã thÓ ®­îc th× kÕt nèi th«ng tin gi÷a c¸c tr¹m, ®Ó phèi hîp c¸c ho¹t ®éng ®ång chØnh.
8.4.2. Thñ tôc ®ång chØnh
1. §ång chØnh th« h­íng cña c¶ hai ¨ngten, nh­ng cµng chÝnh x¸c cµng tèt.
2. BËt m¸y ph¸t lªn.
Chó ý: T¾t m¸y ph¸t ®Ó kh«ng ph¸t c«ng suÊt RF tr­íc khi ®Æt tÇn sè c«ng t¸c vµ ph¶i ®Æt
b»ng tay, xem môc 9.2.2 ®Ó biÕt thªm th«ng tin.

H×nh 8-1: VÞ trÝ cæng ®ång chØnh (AGC) trªn RAU1.

140
H×nh 8-2: VÞ trÝ cæng ®ång chØnh trªn RAU2.
3. Nèi v«n kÕ vµo cæng ®ång chØnh trªn giao diÖn kÕt nèi cña khèi v« tuyÕn. Sö dông c¸p
kiÓm tra ®ång chØnh, RPM 214 100/1.
C¸c b­íc ®ång chØnh d­íi ®©y cã chót kh¸c biÖt nhau ®èi víi tõng lo¹i gi¸ ®ì ¨ngten.
¡ng-ten Compact 0,2m

H×nh 8-3: ViÖc ®iÒu chØnh vµ c¸c ®inh èc trªn gi¸ ®ì cña ¨ngten compact 0,2m.
Chó ý: §¶m b¶o ®Ó láng ®inh èc tr­íc khi chØnh.
4. Th¸o láng ®inh èc cña trôc ®øng vµ chØnh ¨ngten theo chiÒu ngang tíi gi¸ trÞ AGC lín
nhÊt. XiÕt chÆt ®inh èc khi thÊy gi¸ trÞ lín nhÊt. Lùc xiÕt ph¶i ®¹t 35 Nm  10% .
5. Th¸o láng c¸c ®inh èc ë trôc ngang vµ vµ ®iÒu chØnh ¨ngten ë tÊm th¼ng ®øng víi gi¸ trÞ
AGC lín nhÊt. XiÕt chÆt c¸c ®inh èc vµ khi t×m thÊy gi¸ trÞ lín nhÊt. Lùc xiÕt ph¶i ®¹t
35 Nm  10% .
6. LÆp l¹i c¸c b­íc 4 vµ 5 cho ®Õn khi ®¹t ®­îc møc AGC lín nhÊt.
7. §o møc AGC vµ ghi l¹i gi¸ trÞ nµy.
8. BiÕn ®æi møc ®iÖn ¸p thµnh møc ®Çu vµo RF theo ®¬n vÞ dBm. Tham kh¶o ®­êng cong
biÕn ®æi trong phÇn 10.11.
9. So s¸nh møc RF cho thÊy trªn ®­êng cong víi gi¸ trÞ tÝnh cho hÖ thèng trong suèt qu¸
tr×nh tÝnh to¸n ®­êng truyÒn (®· thùc hiÖn khi kÕ ho¹ch m¹ng). Tham kh¶o phÇn 10.11
®Ó biÕt th«ng tin vÒ c¸c dung sai.

§¶m b¶o r»ng tÊt c¶ c¸c ®inh èc ®­îc xiÕt chÆt khi thñ tôc
®ång chØnh kÕt thóc
Chó ý: §¶m b¶o r»ng vá bäc b¶o vÖ cho cæng ®ång chØnh ®­îc che l¹i vµ bÞt kÝn l¹i sau khi
thñ tôc ®ång chØnh kÕt thóc.
¡ng-ten Compact 0,3m vµ 0,6m.

141
H×nh 8-4: ViÖc ®iÒu chØnh th¼ng ®øng vµ c¸c ®inh èc xiÕt trªn gi¸ ®ì cña ¨ngten
compact 0,3 vµ 0,6m.
Chó ý: §¶m b¶o th¸o láng c¸c ®inh èc vµ tr­íc khi ®iÒu chØnh.
4. Th¸o láng c¸c ®inh èc theo trôc ®øng vµ ®iÒu chØnh ¨ngten theo chiÒu ngang tíi gi¸
trÞ ®ång chØnh lín nhÊt sö dông ®inh èc ®iÒu chØnh gãc ph­¬ng vÞ . XiÕt chÆt c¸c ®inh
èc . Lùc xiÕt ph¶i ®¹t 35 Nm  10% .

H×nh 8-5: §iÒu chØnh chiÒu ngang vµ c¸c ®inh èc trªn gi¸ ®ì cña ¨ngten compact
0,3m vµ 0,6m.
5. Th¸o láng c¸c ®inh èc ë trôc ngang ,  vµ ®iÒu chØnh ¨ngten ë tÊm th¼ng ®øng cho gi¸ trÞ
AGC lín nhÊt, dïng ®inh èc ®iÒu chØnh gãc ngÈng . XiÕt chÆt c¸c ®inh èc , . Lùc
xiÕt ph¶i ®¹t 35 Nm  10% .
6. LÆp l¹i c¸c b­íc 4 vµ 5 cho ®Õn khi ®¹t ®­îc møc AGC lín nhÊt.
7. §o møc AGC vµ ghi l¹i gi¸ trÞ nµy.
8. BiÕn ®æi møc ®iÖn ¸p thµnh møc ®Çu vµo RF theo ®¬n vÞ dBm. Tham kh¶o ®­êng cong
biÕn ®æi trong phÇn 10.11.
9. So s¸nh møc RF cho thÊy trªn ®­êng cong víi gi¸ trÞ tÝnh cho hÖ thèng trong suèt qu¸
tr×nh tÝnh to¸n ®­êng truyÒn (®· thùc hiÖn khi kÕ ho¹ch m¹ng). Xem phÇn 10.11 cho
th«ng tin vÒ c¸c dung sai.

§¶m b¶o xiÕt chÆt tÊt c¶ c¸c ®inh èc, ngo¹i trõ ®inh èc ®iÒu chØnh gãc
ngÈng ®­îc xiÕt chÆt khi thñ tôc ®ång chØnh kÕt thóc.

Chó ý: §¶m b¶o kÐo l¹i vá bäc b¶o vÖ vµ bäc kÝn sau khi thñ tôc ®ång chØnh kÕt thóc.

8.5. Cµi ®Æt:

142
ViÖc ®Æt tÇn sè vµ c«ng suÊt ®Çu ra b»ng c¸ch sö dông giao diÖn gi¸m s¸t côc bé trªn MMU
®­îc m« t¶ trong phÇn 5.4.5 ®èi víi RAU1 vµ 6.4.2 ®èi víi RAU2.
ViÖc cµi ®Æt phÇn mÒm kh¸c ®­îc thùc hiÖn trªn m¸y tÝnh PC cµi phÇn mÒm MSM hoÆc
MINI-LINK Netnam. Tham kh¶o h­íng dÉn riªng (®­îc giao cïng víi phÇn mÒm PC) ®Ó biÕt
thªm th«ng tin.

143
CH¦¥NG 9: KiÓm tra chøc n¨ng vµ gi¸m s¸t côc bé
9.1 Giíi thiÖu
Ch­¬ng nµy m« t¶ c¸c giao diÖn gi¸m s¸t côc bé vµ c¸ch thùc hiÖn kiÓm tra chøc n¨ng.
Danh s¸ch d­íi ®©y ®­a ra tæng quan thñ tôc kiÓm tra.
Thñ tôc kiÓm tra
B­íc 1 Thùc hiÖn kiÓm tra chøc n¨ng (xem phÇn 9.3).
B­íc 2 Khëi ®éng hÖ thèng (xem phÇn 9.4).
9.2. C¸c giao diÖn gi¸m s¸t côc bé
C¸c khèi phÝch c¾m trong module truy nhËp sÏ sinh ra
nhiÖt vµ cã thÓ nãng lªn.

9.2.1. Gi¸m s¸t côc bé


C¸c giao diÖn gi¸m s¸t côc bé bao gåm:
- C¸c ®Ìn LED trªn khèi v« tuyÕn ngoµi trêi ®Ó x¸c ®Þnh lçi.
- C¸c ®Ìn LED trªn c¸c khèi trong nhµ ®Ó x¸c ®Þnh lçi.
- Mµn h×nh vµ c¸c c«ng t¾c ë phÝa tr­íc MMU ®Ó cµi ®Æt phÇn mÒm vµ x¸c ®Þnh lçi.
C¸c ®Ìn LED trªn khèi v« tuyÕn hiÓn thÞ tr¹ng th¸i hiÖn t¹i cña khèi.

H×nh 9-1 C¸c ®Ìn LED trªn RAU1.

H×nh 9-2 C¸c ®Ìn LED trªn RAU2.

§Ìn LED xanh (s¸ng liªn tôc) Cã ®iÖn.


§Ìn LED ®á (s¸ng liªn tôc) HiÓn thÞ khèi v« tuyÕn bÞ lçi.
C¸c ®Ìn LED trªn MMU, SMU, SAU vµ khèi qu¹t chØ thÞ tr¹ng th¸i hiÖn t¹i cña mçi khèi.
C¸c b¶ng sau m« t¶ c¸c c¸ch kÕt hîp kh¸c nhau. MMU kh«ng cã ®Ìn LED ®á. Thay vµo
®ã cã c¸c ký tù trªn mµn h×nh hiÓn thÞ tr¹ng th¸i cho thiÕt bÞ ®Çu gÇn vµ ®Çu xa.

144
§á Xanh, s¸ng liªn tôc Xanh, nhÊp nh¸y
Khèi qu¹t Khèi qu¹t bÞ lçi. C¶nh b¸o cã Cã ®iÖn -
thêi gian trÔ 1gi©y vµ x¶y ra
nÕu Ýt nhÊt 2 khèi qu¹t kh«ng
ho¹t ®éng.
SAU SAU bÞ lçi Cã ®iÖn C¶nh b¸o NCC,
EAC hoÆc RAC
MMU - Cã ®iÖn C¶nh b¸o NCC
SMU SMU bÞ lçi Cã ®iÖn C¶nh b¸o NCC

H×nh 9-3 M« t¶ c¸c ®Ìn LED trªn khèi qu¹t, SAU, MMU vµ SMU.

Mµn h×nh hiÓn thÞ cña MMU


HiÓn thÞ (8 ®Æc tÝnh) chÕ ®é “chê” khi nã kh«ng ®­îc kÝch ho¹t. ChØ c¸c c¶nh b¸o ®Çu
gÇn hiÓn thÞ ë chÕ ®é “chê” (vÞ trÝ 5). §Ó kÝch ho¹t mµn h×nh, ph¶i g¹t l¹i c«ng t¾c hoÆc
nhÊn phÝm bÊm trªn MMU mét lÇn n÷a. Mµn h×nh sÏ trë l¹i chÕ ®é “chê” sau 5 phót, nÕu
kh«ng ®­îc kÝch ho¹t l¹i.
Khi g¹t c«ng t¾c hoÆc nhÊn phÝm bÊm, th× sÏ hiÓn thÞ tr¹ng th¸i c¶nh b¸o.

H×nh 9-4: M« t¶ c¸c c¶nh b¸o trªn MMU khi giao diÖn gi¸m s¸t côc bé ®­îc kÝch ho¹t.
T BËt m¸y ph¸t.
- T¾t m¸y ph¸t.
R M¸y thu ®­îc chän.
- M¸y thu dù phßng (chØ cã cÊu h×nh 1+1).
A Lçi x¸o trén l­u l­îng trong thiÕt bÞ ®Çu cuèi ë gÇn.
hoÆc
B Lçi trong thiÕt bÞ ®Çu cuèi ë gÇn. Kh«ng ph¶i lµ lçi x¸o trén l­u l­îng.
hoÆc
W §iÒu kiÖn kh¸c th­êng trong thiÕt bÞ ®Çu cuèi ë gÇn.
hoÆc
- §iÒu kiÖn b×nh th­êng.
A Lçi x¸o trén l­u l­îng trong thiÕt bÞ ®Çu cuèi ë gÇn.
hoÆc
B §iÒu kiÖn kh¸c th­êng trong thiÕt bÞ ®Çu cuèi gÇn.
hoÆc
- §iÒu kiÖn b×nh th­êng.
C«ng t¾c kiÓu lÉy
PhÝm bÊm
G¹t c«ng t¾c ®Ó thÊy tr¹ng th¸i b¸o c¶nh cho thiÕt bÞ ®Çu cuèi hoÆc ®Ó cµi ®Æt thiÕt bÞ ®Çu
cuèi.

Gi¸ trÞ thay ®æi


Chó ý: C¸c øng dông chØ cho tÇn sè ph¸t TX Freq, TX On/Off, TX Power, TX Select,
RX Select vµ Loops.
Dïng c«ng t¾c ®Ó lùa chän gi¸ trÞ míi. Gi¸ trÞ míi nµy thiÕt ph¶i ®­îc thùc hiÖn sau ®ã
b»ng c¸ch nhÊn phÝm bÊm (“Execute?” ®­îc hiÓn thÞ). Gi¸ trÞ míi ®­îc nhËp vµo b»ng
c¸ch nhÊn phÝm bÊm 2 lÇn.
145
Menu “Execute?” ph¶i ®Ó chèng kh«ng cÇn nhËp gi¸ trÞ míi nµo b»ng c¸ch g¹t c«ng t¾c.

ChØ thÞ b¸o c¶nh


Mét b¸o c¶nh ®· ®­îc kÝch ho¹t ®­îc chØ thÞ bëi mét dÊu hoa thÞ (*) t¹i vÞ trÝ bªn ph¶i
cïng trªn mµn hiÓn thÞ.

9.2.2. Møc chÝnh


H×nh d­íi ®©y ®­a ra tæng quan c¸c tham sè t¹i møc chÝnh.

Xem phÇn “9.2 Gi¸m s¸t Néi bé” ®Ó thªm th«ng tin

H­íng
C¸c tr¹ng th¸i cho c¸c khèi:
C«ng t¾c * = C¶nh b¸o
? = C¸c tr¹ng th¸i ch­a râ
Nothing= OK
Xem c¸c trang tiÕp theo ®Ó thªm th«ng
PhÝm bÊm
tin vÒ c¶nh b¸o

TÇn sè ph¸t
(MHz). *

M¸y ph¸t bËt/t¾t


Dù phßng=m¸y ph¸t dù phßng cho
cÊu h×nh 1+1

C«ng suÊt ra.*


ChØ kh¶ dông nÕu RAU cã thÓ ®iÒu chØnh
c«ng suÊt ph¸t.

ChÕ ®é chuyÓn m¹ch.


ChØ kh¶ dông ®èi víi cÊu h×nh 1+1

Sù lùa chän m¸y ph¸t.*


ChØ kh¶ dông ®èi víi 1+1HS vµ khi MAN
®­îc chän.

Sù lùa chän m¸y thu.*


ChØ kh¶ dông ®èi víi 1+1 vµ khi MAN ®­îc
chän.

C¸c m¹ch ®ang kÝch ho¹t.*

Møc ®Çu vµo RF (dBm).


NhiÖt ®é (0C) trong RAU.
NhiÖt ®é (0C) trong MMU.

H×nh 9-5 Tæng quan c¸c tham sè møc chÝnh.

9.2.3. Th«ng tin kÕt nèi


C¸c b¶ng d­íi ®©y chØ ra sù kÕt nèi vËt lý víi c¸c cæng cho tÝn hiÖu hiÓn thÞ trªn mµn
h×nh MMU vµ PC.
MMU 2x2 MMU4x2/8 MMU2x8 MMU 34x2
Cæng TÝn hiÖu Cæng trªn TÝn hiÖu Cæng TÝn hiÖu Cæng trªn TÝn hiÖu
trªn khèi ®­îc hiÓn khèi ®Çu ®­îc hiÓn trªn ®­îc khèi ®Çu ®­îc hiÓn
®Çu c¾m thÞ trªn c¾m thÞ trªn khèi hiÓn thÞ c¾m thÞ trªn
MSM MSM ®Çu c¾m trªn MSM
MSM
TR1A BB1 TR1A E1:1 TR1A BB2
146
TR1B BB2 TR1B E1:2
TR1C E1:3
TR1D E1:4
TR2A BB1 TR2A BB1 TR2A BB1
TR2B BB2

SMU 16x2
SMU 16x2
SMU 8x2 (®­îc sö dông cho 2 thiÕt bÞ ®Çu cuèi
(®­îc sö dông cho thiÕt bÞ ®Çu cuèi)
1+0 2M/bÝt)
TR1A E1:1 TR1A E1:1 TR1A E1:1(MMU1)
TR1B E1:2 TR1B E1:2 TR1B E1:2 (MMU1)
TR1C E1:3 TR1C E1:3 TR1C E1:3 (MMU1)
TR1D E1:4 TR1D E1:4 TR1D E1:4 (MMU1)
TR2A E1:5 TR2A E1:5 TR2A E1:5 (MMU1)
TR2B E1:6 TR2B E1:6 TR2B E1:6 (MMU1)
TR2C E1:7 TR2C E1:7 TR2C E1:7 (MMU1)
TR2D E1:8 TR2D E1:8 TR2D E1:8 (MMU1)
TR3A E1:9 TR3A E1:1 (MMU2)
TR3B E1:10 TR3B E1:2 (MMU2)
TR3C E1:11 TR3C E1:3 (MMU2)
TR3D E1:12 TR3D E1:4 (MMU2)
TR4A E1:13 TR4A E1:5 (MMU2)
TR4B E1:14 TR4B E1:6 (MMU2)
TR4C E1:15 TR4C E1:7 (MMU2)
TR4D E1:16 TR4D E1:8 (MMU2)

H×nh 9-6 Th«ng tin sù kÕt nèi.


9.2.4. C¸c c¶nh b¸o SMU (chØ cã ë thiÕt bÞ ®Çu cuèi cÊu h×nh 1+1)
NhÊn phÝm bÊm 1 lÇn ®Ó xem c¸c chi tiÕt c¶nh b¸o SMU vµ nhÊn 2 lÇn ®Ó tho¸t.
C¸c c¶nh b¸o trong b¶ng d­íi ®©y ®­îc liÖt kª theo cïng trËt tù nh­ chóng ®­îc chØ ra
trªn mµn h×nh. G¹t c«ng t¾c ®Ó di chuyÓn lªn/xuèng trong danh s¸ch b¸o c¶nh.
C¶nh b¸o M« t¶
Switch Switch Logic. Lçi do logic chuyÓn m¹ch b¶o bÖ (chØ c¸c cÊu h×nh 1+1)
Tx SwO Tx Switch Over. M¸y ph¸t ®· ®­îc thay do c¶nh b¸o m¸y ph¸t (chØ
c¸c cÊu h×nh 1+1 Hot)
RTx SwO Rem Tx Switch Over. M¸y ph¸t ®· ®­îc thay theo yªu cÇu tõ thiÕt bÞ
®Çu cuèi ë xa (chØ c¸c cÊu h×nh 1+1).1)
Config Lçi cÊu h×nh
Proc HW PhÇn cøng bé xö lý. Mét lçi phÇn cøng ®­îc dß thÊy trong CSS
EEPROM ViÖc lËp tr×nh cña bé nhí kh«ng biÕn ®æi trong khèi bÞ gi¸n ®o¹n.
H×nh 9-7 M« t¶ c¸c c¶nh b¸o SMU.
9.2.5. C¸c c¶nh b¸o MMU
NhÊn phÝm bÊm mét lÇn ®Ó xem c¸c chi tiÕt c¶nh b¸o MMU vµ nhÊn 2 lÇn ®Ó tho¸t.
C¸c c¶nh b¸o trong b¶ng d­íi ®©y ®­îc liÖt kª theo cïng trËt tù nh­ chóng ®­îc chØ ra
trªn mµn h×nh hiÓn thÞ. G¹t c«ng t¾c ®Ó di chuyÓn lªn/xuèng trong danh s¸ch b¸o c¶nh.
C¶nh b¸o M« t¶
In BB1 Lçi l­u l­îng ®Çu vµo trªn kªnh l­u l­îng sè 1 theo h­íng m¸y ph¸t
TXFIFO1 Lçi l­u l­îng ®Çu vµo trªn kªnh l­u l­îng sè 1 theo h­íng m¸y ph¸t
In BB2 Lçi l­u l­îng ®Çu vµo trªn kªnh l­u l­îng sè 2 theo h­íng m¸y ph¸t
TXFIFO2 Lçi l­u l­îng ®Çu vµo trªn kªnh l­u l­îng sè 2 theo h­íng m¸y ph¸t
Mod Ind Mod Index. ChØ sè ®iÒu chÕ cña MMU, ®­îc ®iÒu khiÓn bëi MMU ®Çu
cuèi ë xa, ë ngoµi gi¶i cho phÐp.
147
Ra Frm Radio Frame. M¸y thu kh«ng nhËn ra khung ghÐp luång bit thu ®­îc do
lçi tÝn hiÖu
Ra ID Radio ID. L­u l­îng thu ®­îc tõ mét khèi v« tuyÕn víi mét ID kh«ng phï
hîp trong Far End ID nh­ ®· cµi ®Æt trong tr×nh Hop setup. C¶nh b¸o nµy
chØ cã thÓ ho¹t ®éng nÕu ID Check ®­îc kÝch ho¹t trong Hop setup.
BER BER (TØ lÖ lçi bit) ®èi víi tÝn hiÖu thu v­ît qu¸ ng­ìng c¶nh b¸o BER.
Ng­ìng c¶nh b¸o BER ®­îc cµi ®Æt trong Hop setup.
Phase Hitless Phase. Lçi khi ®ång bé l­u l­îng thu trong 2 MMU (chØ c¸c cÊu
h×nh 1+1).
Ck BB1 Dmod Clock BB1. TØ lÖ d÷ liÖu trong cña MMU kh«ng t­¬ng øng víi tØ
lÖ d÷ liÖu thu ®­îc. §iÒu nµy sÏ g©y tr­ît bit trong luång bit ghÐp.
Ck BB2 Dmod Clock BB2. TØ lÖ d÷ liÖu trong cña MMU kh«ng t­¬ng øng víi tØ
lÖ d÷ liÖu thu ®­îc. §iÒu nµy sÏ g©y tr­ît bit trong luång bit ghÐp.
AIS BB1 AIS Received BB1. AIS ®­îc dß thÊy trong tÝn hiÖu l­u l­îng thu ®­îc.
(C¶nh b¸o nµy kh«ng ¶nh h­ëng nghiªm träng thiÕt bÞ)
AIS BB2 AIS Received BB2. AIS ®­îc dß thÊy trªn tÝn hiÖu l­u l­îng thu ®­îc.
(C¶nh b¸o nµy kh«ng ¶nh h­ëng nghiªm träng tíi thiÕt bÞ)
Config Lçi cÊu h×nh
Proc HW PhÇn cøng Bé xö lý. Lçi phÇn cøng ®­îc dß thÊy trong CSS.
Proc SW PhÇn mÒm Bé xö lý. Lçi phÇn mÒm ®­îc dß thÊy trong CSS.
EEPROM ViÖc lËp tr×nh cña bé nhí kh«ng biÕn ®æi trong khèi bÞ gi¸n ®o¹n.
HCC Th«ng tin bÞ mÊt trªn HCC gi÷a MMU vµ MMU ®Çu cuèi xa.
RCC Th«ng tin bÞ mÊt trªn RCC gi÷a MMU vµ RAU.
Fan unit Ýt nhÊt cã 2 qu¹t giã trong khèi qu¹t ®· ngõng ch¹y hoÆc qu¹t mÊt nguån
DC.
H×nh 9-8 M« t¶ c¸c c¶nh b¸o MMU.
9.2.6. C¸c c¶nh b¸o RAU
NhÊn phÝm bÊm 1 lÇn ®Ó xem c¸c chi tiÕt c¶nh b¸o RAU vµ nhÊn 2 lÇn ®Ó tho¸t.
C¸c c¶nh b¸o trong b¶ng d­íi ®©y ®­îc liÖt kª theo cïng trËt tù nh­ chóng ®­îc chØ ra
trªn mµn h×nh hiÓn thÞ. G¹t c«ng t¾c ®Ó di chuyÓn lªn/xuèng trong danh s¸ch b¸o c¶nh.
C¶nh b¸o M« t¶
Tx Ifin §Çu vµo Tx IF. Lçi trªn tÝn hiÖu IF thu ®­îc tõ MMU tíi RAU
Tx Freq TÇn sè Tx. M¹ch tÇn sè m¸y ph¸t bÞ hë. Lçi t¾t m¸y ph¸t.
RF Out Møc ®Çu ra RF. Gi¶m nghiªm träng møc ra tÝn hiÖu ®Çu ra RF cña
m¸y ph¸t. Chó ý: C¶nh b¸o nµy chØ ho¹t ®éng nÕu m¸y ph¸t ®­îc
kÝch ho¹t.
RF In Møc §Çu vµo RF. TÝn hiÖu ®Çu vµo RF thu ®­îc h¹ xuèng d­íi
ng­ìng m¸y thu.
AGC Ng­ìng AGC. Møc ®Çu vµo RF ®· bÞ gi¶m xuèng d­íi gi¸ trÞ ng­ìng
AGC. Ng­ìng AGC ®­îc ®Æt trong Hop setup vµ ®­îc sö dông chñ
yÕu trong c¸c cÊu h×nh 1+1 cho chuyÓn m¹ch Rx khi phading.
Rx Freq TÇn sè Rx. M¹ch tÇn sè m¸y thu bÞ hë.
Rx AFC Rx AFC. TÇn sè cña tÝn hiÖu thu ®­îc ë ngoµi d¶i §iÒu khiÓn TÇn sè
Tù ®éng (AFC) trong m¸y thu RAU.
Config Lçi cÊu h×nh.1)
Proc HW PhÇn cøng Bé xö lý. Mét lçi phÇn cøng ®­îc dß thÊy trong CSS.
Proc SW PhÇn mÒm Bé xö lý. Mét lçi phÇn mÒm ®­îc dß thÊy trong CSS.
EEPROM ViÖc lËp tr×nh cña bé nhí kh«ng biÕn ®æi trong khèi bÞ gi¸n ®o¹n.
H×nh 9-9 M« t¶ c¸c c¶nh b¸o RAU.

148
9.2.7. C¸c c¶nh b¸o MUX
NhÊn phÝm bÊm 1 lÇn ®Ó xem c¸c chi tiÕt c¶nh b¸o cho tõng MUX vµ nhÊn 2 lÇn ®Ó tho¸t.
C¸c c¶nh b¸o trong b¶ng d­íi ®©y ®­îc liÖt kª theo cïng trËt tù nh­ chóng ®­îc chØ ra trªn
mµn h×nh hiÓn thÞ. G¹t c«ng t¾c ®Ó di chuyÓn lªn/xuèng trong danh s¸ch b¸o c¶nh.
§èi víi c¸c tªn c¶nh b¸o cã EX:Y,
 X chØ thÞ tèc ®é l­u l­îng: 1=2 Mbit/s, 2=8 Mbit/s vµ 3=34 Mbit/s,
 Y chØ thÞ sè tÝn hiÖu l­u l­îng.
VÝ dô:
Mét thiÕt bÞ 4x2 Mbit/s gåm c¸c tÝn hiÖu l­u l­îng E1:1, E1:2, E1:3 vµ E1:4.
C¶nh b¸o M« t¶
In X:Y Input EX:Y. Lçi l­u l­îng ®Çu vµo theo h­íng ph¸t.
In X:Y Input EX:Y. Lçi l­u l­îng ®Çu vµo theo h­íng ph¸t.
In X:Y Input EX:Y. Lçi l­u l­îng ®Çu vµo theo h­íng ph¸t.
In X:Y Input EX:Y. Lçi l­u l­îng ®Çu vµo theo h­íng ph¸t.
SLF X:Y System Line Fault EX:Y. Lçi tÝn hiÖu l­u l­îng tíi MUX theo h­íng thu.
Frm X:Y Frame EX:Y. Lçi kho¸ khung MUX theo h­íng thu.
AIS X:Y EX:Y thu ®­îc cña AIS. AIS ®­îc chØ ra trªn tÝn hiÖu l­u l­îng thu
®­îc. (C¶nh b¸o nµy kh«ng ¶nh h­ëng nghiªm träng thiÕt bÞ ®Çu cuèi)
H×nh 9-10 C¸c c¶nh b¸o m« t¶ MUX.

9.2.8. B¶n tin lçi


B¶n tin lçi sau ®©y cã thÓ ®­îc chØ ra trªn mµn h×nh.
B¶n tin lçi M« t¶
TOMnPERF Lo¹i b¶n tin kh«ng ®­îc thùc hiÖn. LÖnh kh«ng ®­îc thùc hiÖn do lçi
trong thiÕt bÞ
H×nh 9-11 M« t¶ b¶n tin lçi.

9.3. KiÓm tra chøc n¨ng cña MINI-LINK E


Môc ®Ých kiÓm tra chøc n¨ng MINI-LINK E lµ ®Ó x¸c ®Þnh r»ng viÖc l¾p ®Æt cã ®­îc thùc
hiÖn ®óng c¸ch hay kh«ng.
9.3.1. ChuÈn bÞ
C¸c module truy cËp vµ khèi v« tuyÕn nhÊt thiÕt ph¶i ®­îc l¾p trªn c¶ hai bªn tuyÕn vi
ba vµ c¸c khèi ¨ngten nhÊt thiÕt ph¶i ®­îc chØnh cho møc thu ®­îc tèi ®a tr­íc khi thùc
hiÖn c¸c viÖc kiÓm tra.
9.3.2. ThiÕt bÞ kiÓm tra
- M¸y tÝnh PC cµi phÇn mÒm MSM.
- M¸y ®o tØ lÖ lçi bit (BER) vÒ kh¶ n¨ng l­u l­îng cã thÓ dïng ®­îc.
- V«n kÕ sè.
- M¸y ®o c«ng suÊt tuú chän, xem phÇn 5.2 ch¼ng h¹n.

9.3.3. B¶n ghi viÖc kiÓm tra.


T×m tµi liÖu “MINI-LINK E Test Record” trong ch­¬ng nµy. Sö dông mét b¶n ghi cho
mçi thiÕt bÞ ®Çu cuèi.

9.3.4. Sè liÖu l¾p ®Æt


§¶m b¶o cã mÉu Sè liÖu l¾p ®Æt, ®­îc ghi chÐp ®Çy ®ñ trong suèt giai ®o¹n lËp kÕ ho¹ch.
- Hoµn thµnh tµi liÖu vµ kiÓu b¶n ghi Sè liÖu l¾p ®Æt, sè sªri, phÇn cøng, phÇn mÒm vµ
mäi th«ng tin bæ sung ®èi víi viÖc l¾p ®Æt thiÕt bÞ.

9.3.5. KiÓm tra


149
Thùc hiÖn c¸c bµi kiÓm tra sau trªn c¸c thiÕt bÞ ®Çu xa, ®Çu gÇn vµ ghi l¹i kÕt qu¶ vào b¶n ghi
kiÓm tra MINI-LINK E:
B­íc 1: C¸c tham sè thiÕt lËp
Môc ®Ých: §Ó kiÓm tra r»ng c¸c tham sè chÝnh x¸c ®· ®­îc sö dông.
o KiÓm tra, b»ng c¸ch sö dông m¸y tÝnh PC cài phÇn mÒm MSM, r»ng tÊt c¶ c¸c tham
sè thiÕt lËp ®­îc cµi ®Æt theo mÉu Sè liÖu l¾p ®Æt.
B­íc 2: CÊp nguån DC
Môc ®Ých: §Ó kiÓm tra r»ng nguån DC chÝnh x¸c ®­îc cung cÊp cho MMU.
o Sö dông v«n kÕ sè ®Ó ®o ®iÖn ¸p DC gèc ë c¸p DC kÕt nèi víi MMU. Ghi l¹i gi¸ trÞ
trong b¶n ghi kiÓm tra.
B­íc 3: C«ng suÊt ®Çu ra m¸y ph¸t.
Môc ®Ých: §Ó kiÓm tra r»ng c«ng suÊt ®Çu ra t­¬ng øng víi gi¸ trÞ thiÕt kÕ.
o NÕu c«ng suÊt ra ®· kh«ng thay ®æi trong qu¸ tr×nh cµi ®Æt, ph¶i ghi l¹i gi¸ trÞ tõ
b¶n ghi kiÓm tra cña nhµ m¸y. (Kh«ng yªu cÇu ®o).
o NÕu c«ng suÊt ra ®· ®­îc thay ®æi qua MSM, ghi l¹i gi¸ trÞ ®ã. (Kh«ng yªu cÇu ®o).
o NÕu c«ng suÊt ra ®· ®­îc thay ®æi b»ng viÖc l¾p thªm bé suy hao cè ®Þnh hoÆc
chØnh b»ng tay bé suy hao biÕn ®æi, ®o c«ng suÊt ra b»ng m¸y ®o c«ng suÊt RF vµ
ghi l¹i gi¸ trÞ ®ã vµo b¶n ghi kiÓm tra.
o So s¸nh gi¸ trÞ ®ã víi gi¸ trÞ thiÕt kÕ. Liªn hÖ víi bé phËn thiÕt kÕ nÕu c¸c gi¸ trÞ nµy
kh¸c nhau.
B­íc 4: Møc ®Çu vµo RF
Môc ®Ých: §Ó kiÓm tra r»ng møc vµo t­¬ng øng víi gi¸ trÞ thiÕt kÕ.
Chó ý: Trong hÖ thèng cÊu h×nh 1+1, møc thu trong mçi khèi v« tuyÕn cÇn ®­îc ®o 2 lÇn.
Mét lÇn víi tÝn hiÖu vµo tõ khèi v« tuyÕn ®Çu xa 1, vµ mét lÇn víi tÝn hiÖu vµo tõ
khèi v« tuyÕn ®Çu xa 2.
o §äc møc ®Çu vµo RF thu ®­îc, trªn mµn h×nh ë mÆt tr­íc cña MMU hoÆc b»ng c¸ch
sö dông m¸y tÝnh PC cµi phÇn mÒm MSM. Ghi l¹i møc nµy. Bé phËn thiÕt kÕ cung cÊp
c¸c møc ®ã cho c¶ hai khèi v« tuyÕn trong hÖ thèng 1+1. So s¸nh c¸c kÕt qu¶ thu ®­îc
víi c¸c gi¸ trÞ nµy vµ ghi l¹i chóng trong b¶n ghi kiÓm tra.
o So s¸nh møc ®Çu vµo RF víi møc tÝnh to¸n trong thiÕt kÕ ®­êng truyÒn. Hái ý kiÕn bé
phËn thiÕt kÕ nÕu sai lÖch lín h¬n 3dB trong ®iÒu kiÖn kh«ng bÞ phading.
B­íc 5: KiÓm tra nhiÔu
Môc ®Ých: §Ó kiÓm tra r»ng kh«ng cã c¸c tÝn hiÖu g©y nhiÔu cã thÓ lµm suy gi¶m chÊt l­îng.
o Truy nhËp thiÕt bÞ ®Çu cuèi xa qua ch­¬ng tr×nh MSM vµ t¾t m¸y ph¸t ë xa.
Chó ý: Trong hÖ thèng 1+1, c¶ 2 m¸y ph¸t ph¶i ®­îc t¾t nguån.
o §äc møc ®Çu vµo RF thu ®­îc. NÕu møc nµy ≥ 90 dBm, ph¶i tham kh¶o ý kiÕn
cña bé phËn thiÕt kÕ. Sau khi thùc hiÖn bµi kiÓm tra, kÝch ho¹t c¸c m¸y ph¸t lÇn
n÷a vµ kh«i phôc th«ng tin liªn l¹c qua tuyÕn.
B­íc 6: KiÓm tra c¶nh b¸o gÇn
Môc ®Ých: §Ó kiÓm tra r»ng c¸c khèi trong nhµ vµ ngoµi trêi ®ang ho¹t ®éng tèt.
o KiÓm tra trong MSM hoÆc trªn mµn h×nh côc bé cña MMU r»ng kh«ng cã c¸c
c¶nh b¸o ®Çu gÇn nµo ®­îc kÝch ho¹t.
B­íc 7: C¸p l­u l­îng vµ kiÓm tra viÖc ®Êu nèi
Môc ®Ých: §Ó kiÓm tra r»ng l­u l­îng trong mçi khèi ®ang ho¹t ®éng tèt vµ tÊt c¶ c¸c
®iÓm ®Êu nèi c¸p l­u l­îng lµ tèt.
o KiÓm tra r»ng mçi tÝn hiÖu nh¸nh (2Mbit/s, 8Mbit/s hoÆc 34Mbit/s) cã thÓ ®­îc
loop trë l¹i tõ tr¹m ë xa t¹i ®Çu nèi c¸p l­u l­îng. NÕu l­u l­îng ®­îc ®Þnh tuyÕn,
bªn trong AMM, viÖc kiÓm tra nµy ph¶i ®­îc thùc hiÖn tõ tr¹m ë xa cã l­u l­îng
®­îc loop l¹i.

150
o Thùc hiÖn kiÓm tra nhanh trªn mçi nh¸nh b»ng m¸y ®o BER ®Ó kiÓm tra r»ng l­u
l­îng ®ang truyÒn qua hÖ thèng.
o KÝch ho¹t C¶nh b¸o L­u l­îng §Çu vµo trong khi cµi ®Æt l­u l­îng, trong thêi
gian ®ã kiÓm tra nh¸nh ®ã. Trong khi kiÓm tra nh¸nh, kiÓm tra r»ng C¶nh b¸o L­u
l­îng §Çu vµo sÏ biÕn mÊt ®èi víi nh¸nh ®ã.
o N©ng nhÑ tõng d©y c¸p ®· kiÓm tra, ®Ó kiÓm tra viÖc ®Êu nèi cã thÝch hîp hay
kh«ng.
B­íc 8: KiÓm tra chuyÓn ®æi cÊu h×nh 1+1
Môc ®Ých: §Ó kiÓm tra tÝnh n¨ng cña MMU kh«ng cÇn thiÕt, c¸c khèi v« tuyÕn vµ
chuyÓn m¹ch SMU.
o §Ó thùc hiÖn viÖc kiÓm tra nµy, ®¶m b¶o r»ng m¸y ph¸t vµ m¸y thu v« tuyÕn 1
®ang ho¹t ®éng vµ chÕ ®é chuyÓn m¹ch ®ã ®­îc ®Æt tù ®éng. Nèi m¸y ®o BER vµo
mét trong c¸c nh¸nh vµ truyÒn l­u l­îng.
o Ng¾t nguån cña MMU1 vµ kiÓm tra, trªn cöa sæ thiÕt bÞ MSM, c¸c chuyÓn m¹ch
hÖ thèng cña m¸y ph¸t vµ thu khèi v« tuyÕn 2. KiÓm tra trªn m¸y ®o BER xem l­u
l­îng ®­îc kh«i phôc l¹i hay ch­a sau khi chuyÓn tõ khèi v« tuyÕn 1 sang khèi v«
tuyÕn 2.
o LÆp l¹i viÖc kiÓm tra chuyÓn ®æi ®èi víi khèi v« tuyÕn 2 (RAU 2) vµ MMU2.
o KiÓm tra chuyÓn ®æi kh«ng cÇn gâ: §Êu nèi m¸y ®o BER víi mét trong c¸c nh¸nh
vµ truyÒn l­u l­îng. Truy cËp qua thiÕt bÞ MSM vµ viÖc kiÓm tra sÏ ®­îc tiÕn hµnh.
§Æt ng­ìng c¶nh b¸o AGC cho khèi RAU thu tÝn hiÖu ë møc trªn møc thu ®­îc.
KÕt qu¶ lµ, x¶y ra sù chuyÓn ®æi tíi khèi v« tuyÕn kh¸c. C¸c lçi bit ph¶i kh«ng
kh«ng xuÊt hiÖn trªn m¸y ®o BER.
9.3.6. KiÓm tra chÆng vi ba.
B­íc 9: KiÓm tra chÊt l­îng
Môc ®Ých: §Ó kiÓm tra chÊt l­îng ho¹t ®éng cña chÆng vi ba sau mét thêi gian ho¹t ®éng
b×nh th­êng cã suy gi¶m hay kh«ng.
o ThiÕt lËp l¹i sè liÖu vÒ chÊt l­îng cho c¶ hai bªn chÆng vi ba b»ng c¸ch sö dông
m¸y tÝnh PC cµi phÇn mÒm MSM. TÝnh n¨ng thiÕt lËp l¹i cã thÓ t×m thÊy trong Cöa
sæ Qu¶n trÞ ThiÕt bÞ (View menu). Nghiªn cøu kh¶ n¨ng ho¹t ®éng cho c¶ hai thiÕt
bÞ ®Çu cuèi, vÝ dô sau 24h.
o NÕu kh«ng cã sù suy gi¶m chÊt l­îng, viÖc kiÓm tra lµ OK. §Ýnh kÌm c¸c kÕt qu¶
kiÓm tra víi B¶n ghi kiÓm tra cña MINI-LINK E sau khi kiÓm tra xong.
o NÕu chÊt l­îng ®· bÞ gi¶m, thùc hiÖn ®o cho 24h tiÕp theo. NÕu chÊt l­îng tiÕp tôc
bÞ gi¶m, ph¶i kiÓm tra ®­êng truyÒn vµ thñ tôc l¾p ®Æt.

9.3.7. C¸c bµi kiÓm tra tuú chän


B­íc 10: KiÓm tra EAC, RAC vµ NCC
Môc ®Ých: §Ó kiÓm tra viÖc ®Êu nèi gi¸m s¸t m¹ng MINI-LINK.
o §Êu nèi m¸y tÝnh PC cµi phÇn mÒm MSM víi cæng O&M trªn SAU vµ dß m¹ng
b»ng c¸ch lùa chän Scan Local (dß côc bé) trong danh s¸ch m¹ng. KiÓm tra xem
tÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ ®Çu cuèi trong danh s¸ch NCC më réng, EAC, vµ RAC cã ®­îc
hiÓn thÞ trong cöa sæ m¹ng MSM.
B­íc 11: Kªnh phôc vô (SAU)
Môc ®Ých: §Ó kiÓm tra viÖc thiÕt lËp kªnh phôc vô.
o §¶m b¶o r»ng kªnh phôc vô ®­îc thiÕt lËp hîp lý.
o Khi sö dông SAU Exp 2: Thùc hiÖn mét cuéc gäi thö.
B­íc 12: §Çu vµo ng­êi sö dông (SAU)
Môc ®Ých: §Ó kiÓm tra c¸c ®iÓm ®Êu nèi USER In.

151
o KÝch ho¹t c¸c cæng USER In (®Çu vµo ng­êi sö dông) ®Ó sö dông vµ kiÓm tra chØ sè
trong MSM.
B­íc 13: §Çu ra ng­êi sö dông (SAU)
Môc ®Ých: §Ó kiÓm tra c¸c ®iÓm ®Êu nèi ®Çu ra bªn ngoµi.
o Ng¾t nguån DC cho 1 hoÆc vµi MMU qua AMM vµ kiÓm tra r»ng c¸c c¶nh b¸o A
vµ B ®ang kÝch ho¹t.
B­íc 14: KiÓm tra C¶nh b¸o Qu¹t
Môc ®Ých: §Ó kiÓm tra viÖc ®Êu nèi c¶nh b¸o Qu¹t.
o Ng¾t c¸p cung cÊp nguån DC cho khèi qu¹t. Sö dông m¸y tÝnh PC cµi phÇn mÒm
MSM ®Ó kiÓm tra r»ng c¸c c¶nh b¸o A vµ B ®ang kÝch ho¹t.

9.4. Khëi ®éng HÖ thèng


Sö dông MSM ®Ó thùc hiÖn c¸c viÖc khëi ®éng tiÕp theo trªn c¶ hai tr¹m:
o Kh«i phôc l¹i thiÕt bÞ ®Çu cuèi trong Terminal Management Window (Cöa sæ Qu¶n
lý ThiÕt bÞ ®Çu cuèi).
o §Æt l¹i Alarm History vµ Performance (Sù kiÖn C¶nh b¸o vµ chÊt l­îng) trong Cöa
sæ Qu¶n lý ThiÕt bÞ §Çu cuèi (Menu View).
o §Æt l¹i c¸c c¶nh b¸o chuyÓn ®æi, nÕu kÝch ho¹t cho thiÕt bÞ ®Çu cuèi cÊu h×nh 1+1.

9.5. B¶n b¸o lçi MINI-LINK


§Ó xö lý söa ch÷a nhanh, h·y hoµn thµnh vµ göi kÌm B¶n b¸o lçi cïng víi c¸c tµi liÖu yªu
cÇu kh¸c.
B¶n b¸o lçi cµng chi tiÕt cµng tèt ®Ó ®­a ra b¶n ph©n tÝch nhanh vµ hiÖu qu¶. NÕu kh«ng
t×m thÊy lçi, th× sÏ ph¶i tr¶ thªm chi phÝ cho viÖc kiÓm tra toµn bé hÖ thèng.

9.6. H­íng dÉn vËn chuyÓn thiÕt bÞ


Thùc hiÖn theo h­íng dÉn d­íi ®©y khi vËn chuyÓn thiÕt bÞ MINI-LINK ®Õn Trung t©m b¶o
hµnh MINI-LINK
1. §ãng gãi kü vµ ®¸nh dÊu nã kÌm ®Þa chØ ng­êi nhËn vµ ng­êi göi.
2. Göi kÌm giÊy giao hµng vµ mét b¶n copy ho¸ ®¬n. Th«ng tin nhÊt thiÕt ph¶i bao gåm:
- C¸c m· s¶n phÈm. (Product codes)
- C¸c sè sªri (Serial numbers)
- Sè l­îng c¸c chi tiÕt göi kÌm theo.
- Tªn hµng.
- Tªn ho¸ ®¬n.
- Gi¸ thuÕ.
- Chøng nhËn cña kh¸ch hµng: tªn hoÆc sè chøng nhËn ®Ó göi ®i.
3. Göi kÌm mét b¶n b¸o lçi ghi th«ng tin vÒ lçi. Sö dông b¶n b¸o lçi trong tµi liÖu h­íng dÉn nµy.
4. B¸o cho Trung t©m b¶o hµnh vµ bé phËn vËn chuyÓn hµng ho¸ biÕt, b»ng fax, vÒ hµng
®ang ®­îc göi. H·y ®Ýnh kÌm mét b¶n copy ho¸ ®¬n.

§Þa chØ nhËn hµng: Bé phËn vËn chuyÓn hµng ho¸:


Sè fax: +46 31 7471665

152
B¶n ghi kiÓm tra chøc n¨ng cña MINI-LINK E
(MINI-LINK E Fuctional Test Record)

153
B¶n b¸o lçi MINI-LINK

10. Sè liÖu kü thuËt


10.1. Giíi thiÖu:
Ch­¬ng nµy tæng kÕt sè liÖu kü thuËt cho MINI-LINK E.

10.2. C¸c yªu cÇu vÒ m«i tr­êng:


154
C¸c khèi ngoµi trêi
Giíi h¹n nhiÖt ®é bao gåm c¶ bøc x¹ mÆt trêi: -500C ®Õn +600C
§é Èm t­¬ng ®èi: 8-100%
C¸c khèi trong nhµ
NhiÖt ®é giíi h¹n bao gåm c¶ bøc x¹ mÆt trêi (®Çy ®ñ chøc n¨ng): -200C ®Õn +600C
§é Èm t­¬ng ®èi: 5-95%

10.3. Sè liÖu c¬ khÝ ®èi víi thiÕt bÞ ngoµi trêi:


10.3.1. RAU1
Khèi v« tuyÕn
KÝch th­íc (HxWxD): 411x326x144 mm
Khèi l­îng: 7 kg

H×nh 10-1: KÝch th­íc cña khèi v« tuyÕn RAU1.


L¾p ®Æt tÝch hîp víi ¨ngten compact 0,3m
KÝch th­íc (HxWxD): 434x382x307 mm
Khèi l­îng: 13,7-14,3 kg*

H×nh 10-2: KÝch th­íc cña RAU1 víi ¨ngten compact 0,3m.
L¾p ®Æt tÝch hîp víi ¨ngten compact 0,6m
KÝch th­íc (HxWxD); 635x635x418 mm
715x715x513 mm (®èi víi b¨ng tÇn 7/8 GHz)
Khèi l­îng: 7,7 – 18,9 kg*

H×nh 10-3: KÝch th­íc RAU1 cã ¨ngten compact 0,6m.


Chó ý: * Phô thuéc vµo b¨ng tÇn cña ¨ngten
155
H×nh 10-4: KÝch th­íc RAU1 cã ¨ngten compact 0,6m ®èi víi b¨ng tÇn 7/8 GHz.
L­u ý: Träng l­îng bé g¸ ¨ngten ®èi víi ¨ngten compact 0,3m vµ 0,6m lµ 3,6 kg.

10.3.2. RAU2
Khèi v« tuyÕn
KÝch th­íc (HxWxD): 321x260x97 mm
Khèi l­îng: 4,5 kg.

H×nh 10-5: KÝch th­íc khèi v« tuyÕn RAU2.


L¾p ®Æt ®­îc tÝch hîp víi ¨ngten compact 0,2m
KÝch th­íc (HxWxD): 321x266x171 mm
Khèi l­îng: 7 kg

H×nh 10-6: KÝch th­íc RAU2 víi ¨ngten compact 0,2m.


L¾p ®Æt tÝch hîp víi ¨ngten compact 0.3m
KÝch th­íc (HxWxD): 382x382x255 mm
Khèi l­îng: 9,5 – 10,1 kg*

H×nh 10-7: KÝch th­íc RAU2 cã ¨ngten compact 0,3m.


L¾p ®Æt tÝch hîp víi ¨ngten compact 0,6m
KÝch th­íc (HxWxD): 635x635x370 mm
Khèi l­îng: 13,5-14,7 kg*

156
H×nh 10-8: KÝch th­íc RAU2 cã ¨ngten compact 0,6m.
L­u ý: Khèi l­îng bé g¸ ®èi víi ¨ngten compact 0,3m vµ 0,6m lµ 3,6 kg. Khèi l­îng bé g¸
®èi víi ¨ngten compact 0,2 m lµ 2,3 kg. (Phô thuéc vµo b¨ng tÇn ¨ngten).

10.3.3. C¸c lo¹i ¨ngten


C¸c lo¹i ¡ng-ten KÝch th­íc HxWxD [mm] Khèi l­îng [kg]
Compact 0,3m cho RAU1 382x382x189 6,7-7,3*
Compact 0,6m cho RAU1 635x635x340 10,7-11,9*
715x715x448 (cho 7/8 GHz)
Compact 0,2m cho RAU2 296x266x98 2,5
Compact 0,3m cho RAU2 382x382x185 5,0-5,6*
Compact 0,6m cho RAU2 635x635x363 9,0-10,2*
Khèi l­îng cña bé g¸ ®èi víi ¨ngten compact 0,2m lµ 2,3kg.
Khèi l­îng cña bé g¸ ®èi víi ¨ngten compact 0,3m vµ 0,6m lµ 2,3kg.
* Phô thuéc b¨ng tÇn

H×nh 10-9: KÝch th­íc ¨ngten compact 0,3m cho RAU1.

H×nh 10-10: KÝch th­íc ¨ngten compact 0,6m cho RAU1.

157
H×nh 10-11: KÝch th­íc ¨ngten compact 0,6m (7/8 GHz) cho RAU1.

H×nh 10-12: KÝch th­íc ¨ngten compact 0,2m cho RAU2.

H×nh 10-13: KÝch th­íc ¨ngten compact 0,3m cho RAU2.

H×nh 10-14: KÝch th­íc ¨ngten compact 0,6m cho RAU2.


10.3.4. BÒ mÆt èng dÉn sãng
T¹i khèi v« tuyÕn vµ ¨ngten T¹i èng dÉn sãng mÒm
M4 cho 7-E, 8-E, 13-E vµ 15-E M4 cho 7-E, 8-E, 13-E vµ 15-E
M3 cho 23-E, 26-E vµ 38-E M3 cho 23-E, 26-E vµ 38-E

158
H×nh 10-15: BÒ mÆt giao diÖn èng dÉn sãng.
RAU1
KÝch th­íc (mm) Giao diÖn èng dÉn sãng
V« tuyÕn MINI-LINK T¹i èng dÉn sãng
a b c T¹i khèi v« tuyÕn
mÒm
MINI-LINK 7-E vµ 8-E 34,4 47,6 37,4 154 IEC-UBR 84 154 IEC-PBR 84
MINI-LINK 15-E 25,25 33,3 24,28 154 IEC-UBR 140 154 IEC-PBR 140
MINI-LINK 18-E vµ 23-E 16,26 22,4 17,02 154 IEC-UBR 220 154 IEC-PBR 220
MINI-LINK 26-E 15,0 22,9 15,8 154 IEC-UBR 260 154 IEC-PBR 260
MINI-LINK 38-E 12,7 19,1 13,46 154 IEC-UBR 320 154 IEC-PBR 320
RAU2
KÝch th­íc (mm) Giao diÖn èng dÉn sãng
V« tuyÕn MINI-
T¹i èng dÉn sãng
LINK a b c T¹i khèi v« tuyÕn
mÒm
MINI-LINK 13-E 26,42 38,1 28,50 154 IEC-UBR 120 154 IEC-PBR 120
MINI-LINK 23-E 16,26 22,4 17,02 154 IEC-UBR 220 154 IEC-PBR 220

10.4. Sè liÖu c¬ khÝ cho thiÕt bÞ trong nhµ


10.4.1. Khèi module truy nhËp
AMM 1U
Gi¸ 19” 43x483x280 mm (3,7 kg)
KÝch th­íc vµ khèi l­îng
Gi¸ l¾p t­êng 715x61x292 mm (4,5 kg)
(HxWxD)
Gi¸ ®Æt 71x447x280 mm (3,7 kg)
KÝch th­íc vµ khèi l­îng ®­îc ®­a ra víi thiÕt bÞ ®Çy ®ñ vµ gi¸ ®Ó/t­êng.

H×nh 10-16: KÝch th­íc AMM 1U.


AMM 2U
KÝch th­íc vµ khèi l­îng Gi¸ 19” 88x483x280 mm (9,4 kg)
(HxWxD) Gi¸ l¾p t­êng 715x94x292 mm (11,1 kg)
KÝch th­íc vµ khèi l­îng cña gi¸ 19’’ ®­îc l¾p ®Çy ®ñ vµ cña gi¸ l¾p t­êng.

159
H×nh 10-17: KÝch th­íc AMM 2U.
AMM 4U
KÝch th­íc vµ khèi l­îng Gi¸ 19” 176x483x280 mm (16,3 kg)
(HxWxD) Gi¸ l¾p t­êng 715x176x292 mm (19,5 kg)
KÝch th­íc vµ khèi l­îng cña gi¸ 19’’ ®­îc l¾p ®Çy ®ñ vµ cña gi¸ l¾p t­êng.

H×nh 10-18: KÝch th­íc AMM 4U.


10.4.2. Khèi Qu¹t
KÝch th­íc (HxWxD): 483x284x44 mm
KÝch th­íc vµ khèi l­îng ®­îc ®­a ra víi thiÕt bÞ ®Çy ®ñ vµ gi¸ ®Ó/t­êng.

H×nh 10-19: KÝch th­íc Khèi Qu¹t.

10.5. CÊp Nguån


§iÖn ¸p vµo: 24-60 V, ®iÖn ¸p ®Þnh møc (20,4-72,0 V gåm c¶ dung sai)
Xem nh·n trªn MMU ®Ó biÕt th«ng tin.
L­u ý: Nguån cÊp cho thiÕt bÞ ph¶i ®¸p øng ®Çy ®ñ c¸c yªu cÇu cña EN 609 50 (IEC 950).

10.5.1. RAU1
C«ng suÊt tiªu thô tèi ®a cho thiÕt bÞ ®Çu cuèi RAU1
Khèi 2x2 Mbit/s 4x2 Mbit/s 8x2 Mbit/s 17x2 Mbit/s
ThiÕt bÞ ®Çu cuèi kh«ng
42 W 44 W 49 W 54W
b¶o vÖ (1+0)
ThiÕt bÞ ®Çu cuèi b¶o vÖ
88 W 92 W 94 W 101 W
(1+1)
o Víi SAU céng thªm 10 W
160
o Víi khèi Qu¹t céng thªm 10 W
o Víi MXU céng thªm 10 W
Sù tiªu hao c«ng suÊt cña thiÕt bÞ Trong nhµ RAU1 tèi ®a
Khèi 2x2 Mbit/s 4x2 Mbit/s 8x2 Mbit/s 17x2 Mbit/s
ThiÕt bÞ ®Çu cuèi kh«ng
12 W 14 W 19 W 24W
b¶o vÖ (1+0)
ThiÕt bÞ ®Çu cuèi dù phßng
28 W 32 W 34 W 41 W
b¶o vÖ (1+1)
o Víi SAU céng thªm 10 W
o Víi khèi Qu¹t céng thªm 10 W
o Víi MXU céng thªm 10 W

10.5.2. RAU2
C«ng suÊt tiªu thô tèi ®a cho thiÕt bÞ ®Çu cuèi RAU2
Khèi 2x2 Mbit/s 4x2 Mbit/s 8x2 Mbit/s 17x2 Mbit/s
ThiÕt bÞ ®Çu cuèi kh«ng
32 W 34 W 39 W 44W
b¶o vÖ (1+0)
ThiÕt bÞ ®Çu cuèi dù phßng
68 W 72 W 74 W 81 W
b¶o vÖ (1+1)
o Víi SAU céng thªm 10 W
o Víi khèi Qu¹t céng thªm 10 W
o Víi MXU céng thªm 10 W
C«ng suÊt tiªu thô tèi ®a cña thiÕt bÞ trong nhµ RAU2
Khèi 2x2 Mbit/s 4x2 Mbit/s 8x2 Mbit/s 17x2 Mbit/s
ThiÕt bÞ ®Çu cuèi kh«ng
12 W 14 W 19 W 24W
b¶o vÖ (1+0)
ThiÕt bÞ ®Çu cuèi dù phßng
28 W 32 W 34 W 41 W
b¶o vÖ (1+1)
o Víi SAU céng thªm 10 W
o Víi khèi Qu¹t céng thªm 10 W
o Víi MXU céng thªm 10 W

10.6. C¸c giao diÖn l­u l­îng


Tu©n theo SELV phï hîp víi tiªu chuÈn EN 60950.
Theo ITU-T G.703.
8 vµ 34 Mbit/s: 75  kh«ng c©n b»ng
2 Mbit/s: 120  c©n b»ng
75  kh«ng c©n b»ng (tuú chän)
KiÓu ®Çu nèi: D-sub 25 ch©n (c©n b»ng)
SMZ (Kh«ng c©n b»ng)
10.7. VËn hµnh vµ b¶o d­ìng O&M
KiÓu: RS232C V.24/V.28
D¹ng: 8 bit, 1 stop, kh«ng tÝnh ch½n lÎ
Tèc ®é bit: 1200 bit/s
KiÓu ®Çu nèi: D-sub 9 ch©n
10.8. RAC (Kªnh c¶nh b¸o ®Çu xa)
KiÓu 1: RS232C V.24/V.28,
9600 bit/s, 8 bit,
1 stop, kh«ng tÝnh ch½n lÎ.
KiÓu 2: C©n b»ng, theo ITU-T tham kh¶o G.703,
161
64 kbit/s, song h­íng.
KiÓu ch©n nèi: D-sub 9 ch©n.

10.9. C¸c ®Çu ra User


Cã thÓ ¸p dông cho User 9-12. User 9-12 cã thÓ ®­îc ®Æt riªng lµm c¸c ®Çu ra hoÆc
®Çu vµo qua m¸y tÝnh PC cµi phÇn mÒm MSM hoÆc Netman. §Æt mÆc ®Þnh lµ c¸c
®Çu vµo.
T­¬ng tù ®èi víi c¸c c¶nh b¸o kh¸c

H×nh 10-20: S¬ ®å c¶nh b¸o.


§Çu ra User 9-11 cã thÓ ®­îc ®Æt cho c¶nh b¸o A ®iÒu khiÓn tõ xa trong AM, c¶nh
b¸o B trong AM, c¶nh b¸o A hoÆc B trong AM vµ biÓu thÞ P trong AM. §Çu ra user
12 cã thÓ ®­îc ®Æt cho ®iÒu khiÓn tõ xa. D­íi ®©y m« t¶ c¸ch sö dông User 9-12:
User 9: C¶nh b¸o A = ChØ thÞ c¸c lçi x¸o trén l­u l­îng trong khèi truy nhËp.
User 10: C¶nh b¸o B = ChØ thÞ c¸c lçi kh«ng x¸o trén l­u l­îng trong khèi truy nhËp.
User 11: C¶nh b¸o P = ChØ thÞ kÝch ho¹t biÓu thÞ-P1
User 12: Remote = Cho ®iÒu khiÓn c¸c tÝnh n¨ng cña user.
KiÓu ch©n nèi: D-sub 25 ch©n, kh«ng tiÕp ®Êt.

10.10. C¸c ®Çu vµo User


Cã thÓ ¸p dông cho User 1-8. User 9-12 cã thÓ ®Æt riªng lµm c¸c ®Çu vµo hoÆc c¸c ®Çu ra
b»ng c¸ch sö dông MSM, nh­ng ®Æt mÆc ®Þnh lµ ®Çu vµo.

H×nh 10-21: S¬ ®å m¹ch ®iÖn


KiÓu: CMOS 5V
§iÖn ¸p tèi ®a: 15 V
Logic 0: <1,0 V (hoÆc <1,0 k so víi ®Êt)
Logic 1: >3,5 V (hoÆc >100 k so víi ®Êt)
§iÖn trë ®Êt cña SAU: 800 k
§iÖn ¸p DC tèi ®a cho phÇn tiÕp ®Êt cña SAU: 60 V
§iÒu kiÖn c¶nh b¸o vµ tÝnh nghiªm träng cña c¶nh b¸o cã thÓ chän ®­îc qua MSM.
KiÓu ch©n nèi: D-sub 25 ch©n.

10.11. §­êng cong ®ång chØnh


162
H×nh 10-22: Møc ®Çu vµo RF lµ mét hµm møc ®ång chØnh.
Dung sai ®o ®­îc b»ng phÇn mÒm Netman hoÆc MSM, hoÆc hiÓn thÞ trªn MMU:
-30 dBm ®Õn -60 dBm 2dB
-60 dBm ®Õn -80 dBm 3dB
Dung sai ®o ®­îc b»ng v«n kÕ:
-30 dBm ®Õn -60 dBm 2,5dB
-60 dBm ®Õn -80 dBm 3dB

10.12. HiÖu suÊt


10.12.1. MINI-LINK 7-E
C¸c gi¸ trÞ ®iÓn h×nh ngo¹i trõ c¸c khai b¸o kh¸c.
C«ng suÊt ra
Tiªu chuÈn: 1-21 dBm (dung sai 2dB)
C«ng suÊt lín: 8-28 dBm (dung sai 2dB)
C¸c møc ®Çu vµo m¸y thu: -30 ®Õn -90 dBm (+15 dBm kh«ng nguy hiÓm)
Tèc ®é truyÒn l­u Gi¸ trÞ ®iÓn h×nh vÒ ®é nh¹y cña m¸y thu (dBm)
l­îng (Mbit/s) BER 10-3 BER 10-6
2x2 -91 -87
4x2/8 -88 -84
2x8/8x2 -85 -81
34+2/17x2 -82 -78

Quy ho¹ch tÇn sè


B¶ng d­íi ®©y chØ ra tÇn sè trung t©m ho¹t ®éng cã thÓ cao nhÊt/thÊp nhÊt cho MINI-LINK
7-E. TÇn sè ®­îc ®Æt theo tõng b­íc cho tÇn sè 0,25 MHz.

163
10.12.2. MINI-LINK 8-E
C¸c gi¸ trÞ ®iÓn h×nh ngo¹i trõ c¸c khai b¸o kh¸c.
C«ng suÊt ra
Tiªu chuÈn: 0-20 dBm (dung sai 2dB)
C«ng suÊt lín: 6-26 dBm (dung sai 2dB)
C¸c møc ®Çu vµo m¸y thu: -30 ®Õn -90 dBm (+15 dBm kh«ng nguy hiÓm)

164
Tèc ®é truyÒn l­u l­îng Gi¸ trÞ ®iÓn h×nh vÒ ®é nh¹y cña m¸y thu (dBm)
(Mbit/s) BER 10-3 BER 10-6
2x2 -91 -87
4x2/8 -88 -84
2x8/8x2 -85 -81
34+2/17x2 -82 -78

Quy ho¹ch tÇn sè


B¶ng d­íi ®©y chØ ra tÇn sè trung t©m ho¹t ®éng cã thÓ cao nhÊt/thÊp nhÊt cho MINI-
LINK 8-E. TÇn sè ®­îc ®Æt theo tõng b­íc cho tÇn sè 0,25 MHz, gi¶ sö ®èi víi c¸c
b¨ng nhá 11-18 cã thÓ ®Æt ë b­íc 0,025 MHz.

*Do viÖc thùc hiÖn cña bé tæng hîp tÇn sè cho b¨ng con 15 ®Õn 18 nªn tÇn sè danh ®Þnh
kh«ng thÓ ®­îc ®Æt theo ®óng tÇn sè theo khuyÕn nghÞ cña ITU. Nªn ®Æt theo tÇn sè gÇn
nhÊt cã thÓ ®­îc, xem vÝ dô d­íi ®©y.
Chó ý: MMU cã thÓ chØ hiÓn thÞ 2 sè thËp ph©n. VÝ dô: TÇn sè 8059.025 ®­îc hiÓn thÞ
lµ 8059.02.
HiÓn thÞ HiÓn thÞ
TÇn sè §é lÖch
trªn MSM trªn MMU
TÇn sè theo ITU-R TÇn sè ®Þnh MHz ppm
Rec 386-4, phô lôc 1 danh
8059.020 8059.025 0.005 0.6 5029.025 8059.02

10.12.3. MINI-LINK 13-E


C¸c gi¸ trÞ chÊt l­îng kü thuËt nµy chØ ¸p dông cho RAU2.
C¸c gi¸ trÞ ®iÓn h×nh ngo¹i trõ c¸c khai b¸o kh¸c.
C«ng suÊt ra: -7 ®Õn 18 dBm (dung sai 2dB)
Quy ho¹ch tÇn sè
165
B¶ng d­íi ®©y chØ ra tÇn sè trung t©m ho¹t ®éng cã thÓ cao nhÊt/thÊp nhÊt cho MINI-LINK
13-E. TÇn sè ®­îc ®Æt ë b­íc 0,25 MHz.

B¶ng 1-3: Quy ho¹ch tÇn sè cho MINI-LINK 13-E.

10.12.4. MINI-LINK 15-E


C¸c gi¸ trÞ ®iÓn h×nh ngo¹i trõ c¸c khai b¸o kh¸c.
C«ng suÊt ra
Tiªu chuÈn: 3-18 dBm (dung sai 2dB)
C«ng suÊt lín: 10-25 dBm (dung sai 2dB)
C¸c møc ®Çu vµo m¸y thu: -30 ®Õn -90 dBm (+15 dBm kh«ng nguy hiÓm)

Tèc ®é truyÒn l­u l­îng Gi¸ trÞ ®iÓn h×nh vÒ ®é nh¹y cña m¸y thu (dBm)
(Mbit/s) BER 10-3 BER 10-6
2x2 -91 -87
4x2/8 -88 -84
2x8/8x2 -85 -81
34+2/17x2 -82 -78

Quy ho¹ch tÇn sè


B¶ng d­íi ®©y chØ ra tÇn sè trung t©m ho¹t ®éng cã thÓ cao nhÊt/thÊp nhÊt cho MINI-LINK
8-E. TÇn sè ®­îc ®Æt theo c¸c b­íc cho tÇn sè 0,25 MHz.

166
10.12.5. MINI-LINK 18-E
C¸c gi¸ trÞ ®iÓn h×nh ngo¹i trõ c¸c khai b¸o kh¸c.
C«ng suÊt ra
Tiªu chuÈn: 2 ®Õn 17 dBm cho c¸c b¨ng con 11-18, 31-32 vµ 35-36 (dung sai ±2)
1 ®Õn 16 dBm cho c¸c b¨ng con 21-28 (dung sai ±2)
C«ng suÊt cao: 9 ®Õn 24 dBm cho c¸c b¨ng con 11-18, 31-32 vµ 35-36
8 ®Õn 23 dBm cho c¸c b¨ng con 21-28
C¸c møc ®Çu vµo cña m¸y thu: -30 ®Õn -90 dBm (+15 dBm kh«ng nguy hiÓm)
Tèc ®é truyÒn l­u l­îng Gi¸ trÞ ®iÓn h×nh vÒ ®é nh¹y cña m¸y thu (dBm)
(Mbit/s) BER 10-3 BER 10-6

2x2 -90 -86


4x2/8 -87 -83
2x8/8x2 -84 -80
34+2/17x2 -81 -77

Quy ho¹ch tÇn sè


B¶ng d­íi ®©y chØ ra tÇn sè trung t©m ho¹t ®éng cã thÓ cao nhÊt/thÊp nhÊt cho MINI-LINK
18-E. TÇn sè ®­îc ®Æt theo tõng b­íc cho tÇn sè 0,25 MHz.

167
10.12.6. MINI-LINK 23-E
10.12.6.1. RAU1
C¸c gi¸ trÞ ®iÓn h×nh ngo¹i trõ c¸c khai b¸o kh¸c.
C«ng suÊt ra
Tiªu chuÈn: 5-20 dBm (dung sai 3dB)
C¸c møc ®Çu vµo m¸y thu: -30 ®Õn -90 dBm (+15 dBm kh«ng nguy hiÓm)
Tèc ®é truyÒn l­u Gi¸ trÞ ®iÓn h×nh vÒ ®é nh¹y cña m¸y thu (dBm)
l­îng (Mbit/s) BER 10-3 BER 10-6

2x2 -90 -86


4x2/8 -87 -83
2x8/8x2 -84 -80
34+2/17x2 -81 -77

Quy ho¹ch tÇn sè


B¶ng d­íi ®©y chØ ra tÇn sè trung t©m ho¹t ®éng cã thÓ cao nhÊt/thÊp nhÊt cho MINI-
LINK 23-E (RAU1). TÇn sè ®­îc ®Æt theo tõng b­íc cho tÇn sè 0,25 MHz.

168
10.12.6.2. RAU2
C¸c gi¸ trÞ ®iÓn h×nh ngo¹i trõ c¸c khai b¸o kh¸c.
C«ng suÊt ra
Tiªu chuÈn: -7 ®Õn 20 dBm (dung sai 2dB)
C«ng suÊt cao: -7 ®Õn 23 dBm (dung sai 2dB)
C¸c møc ®Çu vµo m¸y thu: -30 ®Õn -90 dBm (+15 dBm kh«ng nguy hiÓm)

Tèc ®é truyÒn l­u Gi¸ trÞ ®iÓn h×nh vÒ ®é nh¹y cña m¸y thu (dBm)
l­îng (Mbit/s) BER 10-3 BER 10-6

2x2 -90 -86


4x2/8 -87 -83
2x8/8x2 -84 -80
34+2/17x2 -81 -77

Quy ho¹ch tÇn sè


B¶ng d­íi ®©y chØ ra tÇn sè trung t©m ho¹t ®éng cã thÓ cao nhÊt/thÊp nhÊt cho MINI-
LINK 23-E (RAU2). TÇn sè ®­îc ®Æt theo tõng b­íc cho tÇn sè 0,25 MHz.

169
10.12.7. MINI-LINK 26-E
C¸c gi¸ trÞ ®iÓn h×nh ngo¹i trõ c¸c khai b¸o kh¸c.
C«ng suÊt ra
Tiªu chuÈn: 10 dBm (dung sai 2,5 dB), chØnh xuèng -5 dBm)
C«ng suÊt cao: 3 ®Õn 18 dBm (dung sai 2,5 dB)
C¸c møc ®Çu vµo m¸y thu: -30 ®Õn -90 dBm (+15 dBm kh«ng nguy hiÓm)

Tèc ®é truyÒn l­u Gi¸ trÞ ®iÓn h×nh vÒ ®é nh¹y cña m¸y thu (dBm)
l­îng (Mbit/s) BER 10-3 BER 10-6
2x2 -89 -85
4x2/8 -86 -82
2x8/8x2 -83 -79
34+2/17x2 -80 -76

Quy ho¹ch tÇn sè


B¶ng d­íi ®©y chØ ra tÇn sè trung t©m ho¹t ®éng cã thÓ cao nhÊt/thÊp nhÊt cho MINI-
LINK 26-E. TÇn sè ®­îc ®Æt ë b­íc 0,25 MHz.

10.12.8. MINI-LINK 38-E


C¸c gi¸ trÞ ®iÓn h×nh ngo¹i trõ c¸c khai b¸o kh¸c.
C«ng suÊt ra
Tiªu chuÈn: 16,5 dBm (dung sai 3 dB, xiÕt chØnh xuèng -8,5 dBm)
C¸c møc ®Çu vµo m¸y thu: -30 ®Õn -90 dBm (+15 dBm kh«ng nguy hiÓm)
Tèc ®é truyÒn l­u Gi¸ trÞ ®iÓn h×nh vÒ ®é nh¹y cña m¸y thu (dBm)
l­îng (Mbit/s) BER 10-3 BER 10-6
2x2 -89 -85
4x2/8 -86 -82
2x8/8x2 -83 -79
34+2/17x2 -80 -76

Quy ho¹ch tÇn sè


B¶ng d­íi ®©y chØ ra tÇn sè trung t©m ho¹t ®éng cã thÓ cao nhÊt/thÊp nhÊt cho MINI-
LINK 38-E. TÇn sè ®­îc ®Æt theo tõng b­íc cho tÇn sè 0,25 MHz.

170
171