Está en la página 1de 6

Bases dajudes a la Creaci Jove de Quart de Poblet

1. OBJECTE s objecte daquesta convocatria la concessi dajudes per part de lajuntament de Quart de Poblet a joves o grups de joves en concepte de collaboraci en aquells costos inherents al desenvolupament de projectes a LEspai de Creaci Jove durant el curs 2013-2014, tant a nivell econmic, com ds de lespai i dels materials existents. L'Espai de Creaci Jove de Quart de Poblet s un lloc de trobada, aprenentatge i intercanvi de coneixements on els i les joves, amb inquietud creativa poden desenvolupar-la. s un espai amb usos polivalents, llocs on experimentar i on exercitar tcniques artstiques, i desenvolupar-se al mn multimdia. Espais que permeten el seu s com a llocs de reuni, on collaborar i crear xarxes, amb la possibilitat incls alguna vegada de la seua reconversi en sala dactuacions, projeccions, exposicions o qualsevol altra manifestaci artstica. No seran objecte dajuda aquelles activitats que de manera directa o indirecta, siguen sufragades per qualsevol altre concepte pressupostari daquest Ajuntament.

2. REQUISITS DELS/ES SOLLICITANTS Podran sollicitar aquestes ajudes els joves de Quart de Poblet, de 16 a 35 anys o grups formats per joves (on, al menys dells siga ve de Quart i tots acrediten tindre aquest rang dedat) que tinguen un projecte creatiu a desenvolupar a Quart de Poblet..

3. RGANS COMPETENTS En la instrucci, informaci i resoluci actuaran el Regidor Delegat de Joventut com a instructor del procediment, com a rgan informatiu la Comissi

Informativa de Serveis Socioculturals i com a rgan de resoluci la Junta de Govern Local.

4. TERMINI DE PRESENTACI DE SOLLICITUDS El termini de presentaci de sollicituds sestableix en vint dies a partir de la seua aprovaci.

5. TERMINI DE RESOLUCI DEL PROCEDIMENT El termini mxim per a resoldre i notificar la resoluci no podr excedir els tres mesos. El termini es computar a partir de la publicaci de la convocatria.

6. DOCUMENTACI QUE HAN DAPORTAR ELS/LES SOLLICITANTS a) Instncia individualitzada per cada projecte, en la que es far constar el projecte per a la que es sollicita lajuda b) Programa detallat i pressupost total desglossat del projecte a realitzar, per a la qual es sollicita lajuda. I que haur de comptar amb els segents apartats: Ttol de projecte Explicaci del projecte Temporalitzaci Necessitats tcniques Repercussi a Quart de Poblet: pblic objectiu, quantificaci... Responsable del projecte Entitat que impulsa el projecte (si cal) Collaboraci amb altres entitats (si hi ha) Cost i finanament del projecte c) Fitxa de manteniment de tercers. No ser necessria la seua aportaci quan les dades bancries on es desitja rebre lajuda ja consten a lajuntament. d) Declaraci responsable de trobar-se el/la sollicitant al corrent en les obligacions tributries i amb la seguretat social.

7. CRDIT PRESSUPOSTARI

El crdit pressupostari per a la present convocatria s de 2.500,00 euros que es troba previst en la partida 489.00-337 del pressupost de lajuntament de Quart de Poblet per a lexercici de 2013.

8. CRITERIS DE VALORACI DE LES BEQUES El total del crdit pressupostari es dividir pel total dels punts adjudicats a les entitats (dacord amb els indicadors de valoraci exposats a continuaci) calculant daquesta manera el valor en euros dun punt. Aquest valor, multiplicat pels punts que siguen assignats a lassociaci determinar la quantia de lajuda corresponent a cada entitat sense que puga sobrepassar en cap moment el 50% de la quantitat sollicitada, amb un lmit per projecte de 500 . Collaboraci amb altres entitats Per cada entitat, amb seu a Quart de Poblet, a banda de la que presenta el projecte, 1 punt (mxim 2 punts) Innovaci: o Gravaci de lactivitat, 1 punt o s de les xarxes socials de lECJ, 1 punt o Multidisciplinar, 1 punt Formaci, dins de lmbit del projecte, ofertada a lECJ i/o en els centres educatius locals. o Sessions de formaci gratutes ofertades a lECJ, 0,5 punt per cada una, fins 2 punts o Sessions especficament ofertada amb centres educatius del municipi, 1 punt Nmero de Joves de Quart de Poblet als que arribar directament lactivitat. o De 10 a 50 joves, 1 punt o Ms de 50, 2 punts Queden excloses daquesta convocatria les activitats que no tingen cap connexi amb la ciutadania jove de Quart de Poblet, les exclusives per als propis socis i les ja promocionades amb altres programes municipals com les formatives o els projectes especfics destiu.

9. NORMES PER A LADJUDICACI Les ajudes que es concedisquen estaran subjectes a les normes segents: a) Latorgament tindr carcter voluntari i eventual. b) Lajuntament podr revocar o reduir les ajudes en qualsevol moment. c) Les ajudes concedides en altres moments no seran invocables com a precedent. d) L'import de lajuda no excedir en cap cas del 50% del cost de lactivitat a la qu saplique. e) No ser exigible el seu augment o revisi. f) Lajuntament podr comprovar en qualsevol moment pels mitjans que crega oportuns, la inversi de les quantitats atorgades en relaci amb els seus adequats fins. g) Podria ser autoritzat ls de lespai i/o del material, junt o en compte de les ajudes econmiques, en les condicions que sacorden.

10. ADJUDICACI DEL CONCURS Finalitzat el termini de presentaci de sollicituds, la Regidoria de Joventut procedir a lestudi i valoraci de les sollicituds i de la documentaci

complementria, requerint si s el cas als/les beneficiaris/ries complementen la documentaci aportada.

Desprs de lemissi dels informes tcnics que es considere oportuns, la Comissi Informativa de Serveis Socioculturals proposar a la Junta de Govern Local la resoluci del concurs, concedint en tot o en part, o denegant les sollicituds formulades.

El termini de resoluci ser com a mxim de tres mesos a partir de lendem a la finalitzaci del termini dadmissi de sollicituds de la convocatria. Transcorregut aquest termini sense que shaguera notificat resoluci expressa, sentendr desestimada la sollicitud de concessi de la beca. La resoluci posa fi a la via administrativa.

12. OBLIGACIONS DELS/ES BENEFICIARIS/ES Els/les preceptors/es de les ajudes vnen obligats/ades a: a) Assumir a crrec seu lexclusiva responsabilitat dels projectes per als que fos concedida la beca, aix mateix seran a crrec seu els mitjans personals i materials que es precisen per al seu compliment, incloses les obligacions fiscals i de seguretat social que es deriven del mateix. b) Indicar en la realitzaci del projecte que el mateix est subvencionat per lajuntament de Quart de Poblet. c) Comunicar qualsevol eventualitat que es produsca en lexecuci del projecte becat, sempre que supose una modificaci substancial del mateix. d) Renuncia total o a part de lajuda concedida quan no sexecuts el projecte o quan per la percepci daltres ingressos de qualsevol naturalesa shaguera cobert el cost total de les despeses. e) No sadmetran els projectes que atempten contra les persones i els drets humans. f) Presentar desprs de la realitzaci de lactivitat amb la justificaci de la despesa realitzada, una memria de la mateixa, on conste material publicitat general, material grfic, i referncies a les xarxes socials i mitjans digitals g) Seguir la normativa de lEspai de Creaci Jove de Quart de Poblet. h) Formar part de lequip assessor de lEspai de Creaci Jove per a la programaci dactivitats i) Realitzar reuni davaluaci amb lequip tcnic de lEspai de Creaci Jove

Lajuntament de Quart de Poblet es reserva el dret de realitzar un seguiment dels projectes subvencionades, podent exigir una explicaci detallada de la despesa, fins i tot amb prova documental. Podent rescindir lajuda quan no es compleixin les obligacions pactades.

13. NORMES PER A LA JUSTIFICACI Les persones o collectius que resulten adjudicatries de les ajudes a qu es refereixen aquestes bases, estaran obligades a presentar la justificaci de la

despesa en la manera segent: La justificaci de la despesa corresponent al 100% de la beca concedida shaur de presentar dins dels trenta dies segents a la realitzaci de lactivitat, quedant subjectes els/les perceptors/es al rgim de responsabilitats que estableix la normativa vigent. Les factures o rebuts originals hauran de presentar-se junt amb la memria justificativa per a ser compulsades, i correspondre's amb el contingut del projecte i activitats per als que se sollicite la beca, les factures s'hauran de presentar relacionades tamb per projectes i activitats.

14. CONTROL FINANCER Els procediments de control financer, reintegrament i revisi d'actes previstos en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, publicada al BOE nm. 276, de 18 de novembre del 2003, resulten d'aplicaci a les presents bases.

15. LEGISLACI APLICABLE En tot el no previst en les presents bases, caldr ajustar-se al que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Rgim Jurdic de les Administracions Pbliques i de Procediment Administraci Comuna, modificada per la Llei 4/1999 de 13 de gener, en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, en el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de la llei de Subvencions, en l'Ordenana Municipal aprovada pel Ple de l'Ajuntament en sessi celebrada el dia 30 de novembre del 2004, en els termes establits en la disposici transitria segona, amb les modificacions publicades en el BOP en data 10 d'abril del 2008, i la resta de disposicions legals aplicables.

También podría gustarte