Está en la página 1de 1

1. Cc bn lm theo yu cu ca thy trong file word 2. M phng bng protues 3. Vit code: a. V lu thut ton b.

. Vit chng trnh bng 1 trong cc cch sau y: b.1 C th s dng Editplus son tho file .asm, sau s dng Reads51 bin dch ra file .hex(m my) v m phng bng TS controls Emulator8051. b.2 S dng trc tip Reads51 son tho file .asm v dch ra file .hex b.3 S dng phn mm Pinnacle52 bin son, m phng v bin dch. b.4 S dng Proteus son tho v bin dch. Chc cc bn hc tt.