Está en la página 1de 81

$QWDQDVâN¡PD

%DOWDGUREXO¡

Palaiminti idiotai, nes


jie yra laimingiausieji
åPRQ¡VåHP¡MH

'LGåLDXVLRMLLãPLQWLVO\J
NYDLOXPDVGLGåLDXVLD
JUDåE\O\VW¡O\JPLNþLRMLPDV

Laotse

/DSLÐYDUJRQLQLQNDVPLNþLRMR
NDOE¡GDPDVEHWJLHGRMRMLV
JUDåLDL

,ãåPRQLÐSDVDNRMLPÐ
²YDGDV

%07%URDGZD\OLQH(NVSUHVDVVXVWRMD$QWDQDV*DUãYDLãHLQD³SHURQâHãLRVLNL
NHWXULÐ SR SLHW -LV åLQJVQLXRMD DS\WXãþLX SHURQX 'YL QHJU¡V åDOLRP VXNQLRP VWHEL
LãHLQDQþLXV *DUãYD XåWUDXNLD ãNRWLãNÐ PDUãNLQLÐ ]LSHU³ âOD UDQNÐ LU NRMÐ SLUãWDL QRUV
UXJSLÌþLR P¡QXR 1HZ <RUNH -LV OLSD ODLSWDLV DXNãW\Q %OL]JD LãEOL]JLQWL PRNDVLQDL $QW
GHãLQLR PDåRMR SLUãWR ² DXNVLQLV åLHGDV PRWLQRV GRYDQD VHQHO¡V SULVLPLQLPDV äLHGH
išgraviruota: 1864 metai, sukilimo metai. Šviesiaplaukis bajoras pagarbiai suklupo prie
PRWHUVNRMÐ*DODãPLUVLXJHUELDPRMLSRQLDMHLåÌVLX²SDVNXWLQLHMLPDQRåRGåLDLEXV²Dã
MXVP\OLXDWOHLVNLWHXåGUVDãP\OLXWDYH
*DUãYDHLQDSRåHPLQLXNRULGRULXPL²WMJDWY
9LWULQRVHVWRYLPDQHNHQDL.RG¡O
QH³UHQJLD SDQRSWLNXPÐ ãLWRNLRVH YLWULQRVH" 6DN\VLP YDãNLQLV 1DSROHRQDV U\PR XåNLã
V
UDQNXåDWODSRRãDOLDMR²YDãNLQ¡PHUJDLW¡Lã%URQ[R6XNQLRVNDLQDWLNGYLGHãLPWNHWXUL
GROHULDL7LNWLNWLNWLNâLUGLVSHUJUHLWSODND1RULXNDGVXãLOWÐUDQNÐLUNRMÐSLUãWDL1HJHUDL
ãDOWL SULHã GDUE 0DQR NLãHQ¡MH WDEOHW¡V 7YDUNRM 'DXJHOLV JHQLMÐ VLUJR %H JODG \RX
UH
QHXURWLF.Q\JSDUDã¡/RXLV(%LVFK0'3K''XGDNWDUDLYLHQDPH'YLJXEDV/RXLV(
Bisch tvirtina: Aleksandras Didysis, Cezaris, Napoleonas, Michelangelo, Pascalis, Pope, Poe,
2 +HQU\ :DOW :KLWPDQDV 0ROMHUDV 6WHYHQVRQDV ² QHXUDVWHQLNDL 6UDãDV ³WLNLQV
Pabaigoje: dr. L.E. Bisch ir Antanas Garšva.
,U $QWDQDV *DUãYD SDVXND GHãLQ¡Q 9¡O ODLSWDL 3HU GDXJ ODLSWÐ MLH NDUWRMDVL
6XUUHDOL]PDV åOXQJD" 7HJXO $ã SDVWDW\VLX ãYHQWRV 2QRV EDåQ\þL :DVKLQJWRQ VNYHUH
WHVLXQWD 1DSROHRQDV QRU¡M
V M SHUNHOWL ³ 3DU\åLÐ LU ³ YLGÐ ³HLV GDLOLRV YLHQXRO¡V VX
JHOWRQRPåYDN¡PQHNDOWRVHUDQNRVH(OHQDPDW¡NDLSLã9LOQLDXVPHWDLVYLHQXROHVYHå¡
EROãHYLNDL -DV YHå¡ QXYDONLRWDPH VXQNYHåLPXN\MH WRML JDWY¡ QHO\JLDL LãJU³VWD
VXQNYHåLPXNDV NUDW¡ LU VWDþLRV YLHQXRO¡V JULXYLQ¡MR MRV QHEXYR VSRUWLQLQN¡V .DPSXRVH
VWRY¡MR VDUJ\ELQLDL LU ãDXWXYÐ EXRå¡PLV VWXPG¡ DQW MÐ YLUVWDQþLDV YLHQXROHV 9LHQDL MLH
SUDVN¡O¡NDNWLUYLHQXRO¡QHQXãOXRVW¡NUDXMRJDOMLQHWXU¡MRQRVLQ¡V
$QWDQDV *DUãYD SUR *LPEHOV NRQIHNFLMRQR VWLNOLQHV GXULV LãHLQD ³ JDWY
 -LV
SULODLNRGXULVNROSUDVPXQNDãODNXRWDPHUJLQDNUÌW\VDLãNLDLGLUEWLQ¡VãHãLDVGHãLPWVHSW\QL
centai pora. Jis jos nebematys. Elena — jis jos nebematys. Elena, aš tau padovanosiu
NDUQHROLR åLHG LU XåPLUãW WUDPYDMDXV YDJRQ 4XHHQV DLNãW¡MH (OHQD WX PDQ QXOLSG\VL
EDMRURJDOYMLQDPRNDUQL]H3\OLPRJDWY¡MH9LOQLXMH(OHQDQHQRU¡NNDGYHUNþLDX
$QWDQDV*DUãYDHLQDWULVGHãLPWNHWYLUWMD²VDYM³KRWHO³âWDLXåNDQGLQ¡XSFRFD
FRODVHQGYLþLDLVXNXPSLXVÌULXLWDOLãNLVXVDORþLDLVâWDLNUDXWXY¡6WLSUÌVEDWDLLã$QJOLMRV
ODQJXRWRV NRMLQ¡V (OHQD WDX SDGRYDQRVLX NRMLQHV 7X QHVL WYDUNLQJD WX NUHLYDL XåPDXQL
NRMLQHV VLÌO¡ QXVLVXNXVL QXPDXN MDV QXPDXN $ã SDWV XåPDXVLX QXSLUNWVLDV 6WDQJULDL
(OHQDPDQSDWLQNDNDUWRWLWDYRYDUG3UDQFÌ]LãNRYDOVRWHPSH(OHQD(OHQD(OHQD(OHQD
(OH QD D 7UXSXW¡OLV JUDXGXOLR WUXSXW¡OLV VNRQLR HVSULW 3DQJORVV EXYR
PHWDSK\VLFRWKHRORJLFRFRVPRQLJRORJLMRV SURIHVRULXV $NPHQ\V UHLNDOLQJL WYLUWRY¡PV VWDW\WL
VNHOE¡ MLV .HOLDL \UD VXVLVLHNLPR SULHPRQ¡ VNHOE¡ YLHQDV VXVLVLHNLPR PLQLVWHULV 7DYR
YDUGDV UHLNDOLQJDV WDYH SULVLPLQWL 9LVNDV LãPLQWLQJD 1RULX Y¡O EXþLXRWL WDYH ,ãPLQWLQJDL
7LN³OÌSDVWLN³OÌSDV$ãQXEU¡ãLXPDJLãNMDNUHLGD7ULVWDQRLU,]ROGRVNDUGDQWWDYRNDNOR
äHPLDX NDNOR WDY
V QHEXþLXRVLX 7LN WLN WLN WLN '¡NXL 'LHYXL MDX QHEHãOD UDQNÐ LU NRMÐ
pirštai. Ele na Ele na Ele na Ele na Ele na a. Štai ir mano hotelis.
$QWDQDV*DUãYD³HLQDSURGXULVIRUHPSOR\HHVMLVPRVWHOLUDQNDZDWFKPDQXLVWLNOLQHMH
EÌGHO¡MHMLVLãWUDXNLDLãMXRGRVOHQWRVEDOWDNRUWHO
.RUWHO¡MH²SDYDUG¡HOHYDWRURSHUDWRU
GLHQRVYDODQGRV&DNWLãSXQþLXRMDODLNURGLVPHWDOLQ¡MHG¡åXW¡MH.HWXULRVYDODQGRVLUYLHQD
PLQXW¡ âLUGLV WLN ODLNURGLV FDNW :DWFKPHQDL YDLNãþLRMD QDNWLPLV SDVLNDELQ
 DQW SLOYÐ
ODLNURGåLXV RGLQ¡VH PDNãW\VH LU SXQþLXRMD ODLN +RWHOLR XåNDPSLXRVH ³PRQWXRWL SOLHQLQLDL
VWLHEHOLDL &DNW ² LãSXQþLXRWD /DLNURGLV O\J NHNã¡ YDLNãþLRMDQWL SHU QDPXV 3R GYLHMÐ
YDODQGÐ ZDWFKURDQDV JDOL VXUÌN\WL GJDUHW
 LU ODLNURGLV LOVLVL DQW MR QXGULEXVLR SLOYR 0DQR
SLOLHVPLU
VVDXO¡VODLNURGLVPLHJDDQWVP¡OLR²UDãROLHWXYLVSRHWDV
$QWDQDV *DUãYD OLSD ODLSWDLV åHP\Q ³ UÌV³ -LV VXWLQND QHJU NXULDP OHGDPV JDPLQWL
PDãLQDQXWUDXN¡GHãLQLMUDQNLNLDONÌQ¡V1HJUDVNODXVLD.DLSJ\YHQL"*DUãYDDWVDNR
,,Gerai, o tu?"
1HJUDVQHDWVDNRLUOLSD³YLUãÐ9LHQNDUWMLVVWDLJDSDMXWRNDUãW³UDQNDQXNULWRDQW
OHGR JDEDOR WXU EÌW UDQND VXãLOG¡ OHG âLV QHJUDV ² IDQDWLNDV /HGXL SDDXNRWL QXRVDY
UDQN"+HURMLãNDVå\JLV1HJUXLPRNDGROHU³LUNHWXULROLNDFHQWгYDODQG
$QWDQDV *DUãYD HLQD UÌVLR NRULGRULDLV 3DVLHQLDLV LãULNLXRWRV VNDUGLQ¡V VWDWLQ¡V
âLOGRPLHMLYDP]GåLDLLãUDQJ\WLOXERVH-LHSDVLHNLDPLUDQND1¡UDUHLNDOR3LUãWDLãLOWL.UDXMR
WUDQVIÌ]LMDWOLNRSDWVRUJDQL]PDV/HRQDUGRGD9LQFLEHUHLNDORGRP¡MRVLDQDWRPLMD*HULDX
MLV EÌW\ QXWDS
V GDU YLHQ 3DVNXWLQ
 9DNDULHQ
 DQW GURE¡V YDNDULHQ¡ QHSHO\WÐ *HULDX Dã
EÌþLDXQHQX¡M
V³WDYHUQLUQHNDOE¡M
VVXVLPSDWLQJX(OHQRVY\UX

.DG³PDQ\þLDX
3XVLDXGDO\þLDX
äDOLÐUDãWÐåLXUVWHOLXV

$QWDQDV*DUãYD³HLQD³QXVLUHQJLDPMSDWDOS-LVMXQWDSDå³VWDPVPDUY
3LUPDPH
UXLPH²LãHLQDPRML7LNSHUWYDU¡O¡PLVDWLGDO\WRVV¡G\Q¡VLUMHLJUHWLPRMRMHWXSLNDLP\QDV
PDWDLMREDWXVLUQXVPXNXVLDVNHOQHVýLDSDWSUDXVWXYDLLUYHLGURGåLDL+RWHOLRLQVWUXNFLMRVH
SDå\P¡WDWDUQDXWRMDVSULYDOREÌWLãYDUXVLUJORWQLDLVXVLãXNDY
V8åGUDXVWDQHSDNOXVQLSRHWR
JDUEDQD 'DU XåGUDXVWL JHOWRQL EDWDL LU UÌN\PDV WRVH SDWDOSRVH NXULRVH VXWLQNDPL KRWHOLR
ODQN\WRMDL $ã SULVLPHQX VHQHOLR NDSHOLRQR åRGåLXV PXPV YDLNXþLDPV âWDL SDY\]G\V VH
9DLNXWLV VH JUDåXWLV VH ãYDUXWLV VH QXVLSUDXV
V VH 2 NDLS PHV QHDSNHQW¡P SLUPRMR
mokinio!
.RWRNVOLÌGQDVãLDQGLHQ7RQ\"NODXVLDNHOWXYLQLQNDV-RH -LV VWDPEXV LU UDXVYDV
YDLNLQDV-LVV¡GLDQWVXRORLUVNODLGR)DXVWRNODYLU-LVPRNRVLGDLQXRWLEDULWRQX
,,Aš turiu apleisti jau ...", sudainuoja Antanas Garšva.
,,Šitaip prasideda lietuviškai Valentino arija."
,,Muzikali kalba", sako Joe.
âWDLLUHVXOLHWXYLÐWDXWRVDPEDVDGRULXVJDOYRMD*DUãYD
'HãLQ¡MH²GXUÐDQJDLUDQDSXVåDOLRVVSLQWHO¡VGUDEXåLDPV$QWDQDV*DUãYDDWUDNLQD
VDYMLUDWLWUDXNLDãNRWLãNÐPDUãNLQLÐ]LSHU³-LVQXVLUHQJLDLãO¡WR9DODQG¡O
MLVYLHQDV-HL
QHEÌWÐ9LOQLDXV(OHQDQHSDVDNRWÐDSLHM³. -HLQHN\ERWÐVLHQRMHPRWHULV MRVUDQNRMHVPXLNDV
O\J PDOGDNQ\J¡ MRV SODXNDL SDODLGL LU P¡O\QL Dã QHNDOE¡þLDX DSLH M ,U Dã QHLãJLUVþLDX
OHJHQGRVDSLHNODYHVLQLUQHEÌþLDXWDUGRPDVWHLV¡MÐ(LQDOOWDJOLFKHU9RUJDQJ$KDWPLW%
aus H ein wichtiges GeschäIW DE]XVFKOLHVVHQ LU WDLS WROLDX 7ULNDPSLV åPRQD PHLOXåLV
Y\UDV6XOLHWXY¡M
VDNWRULXVPRVWHO¡MRUDQNXWHLULãWDU¡%XULGDQRDVLOH(VXPHLOXåLV.DV
PDQ\UDãLDQGLHQ"9DL]GDVVHNDYDL]G*DOSUDU\WL WDEOHW
" âLDQGLHQ VHNPDGLHQLV ãLDQGLHQ
sunki darbo diena.
$QWDQDV*DUãYDQXNDELQDNHOWXYLQLQNRXQLIRUP0¡O\QDVNHOQHVVXUDXGRQDVLÌOHLU
EXURNLQ¡V VSDOYRV ãYDUN VX P¡O\QDLV DWODSDLV DXNVLQ¡PLV VDJRPLV SLQWDLV DQWSHþLDLV
âYDUNRDWODSÐNDPSXRVHEOL]JDQXPHULDLLãNDLU¡VLãGHãLQ¡V-HLVYHþLDVQHSDWHQNLQWDV
NHOWXYLQLQNX MLV JDOL SULVLPLQ
V QXPHU³ ³VNÐVWL M³ VWDUWHULXL NDO¡V YDLNDV XåN¡O¡
PDQHNHWXULDLVDXNãWDLVDXNãþLDXDãVXJDLãDXGYLPLQXWHVãLRMHG¡å¡MHSUDNHLNWDV
NDO¡VYDLNDV6PDJXNROLRWLVNDLþLÐ6PDJXRSHUXRWLVNDLþLDLV³6LELU6PDJX
åXYRO¡NWXYRNDWDVWURIRMH6PDJX3DUGXRWRVDGDWRV6PDJXâLQDNW0LVWHU;EXYR
ODLPLQJDV NDUWXV 6PDJX âLDQGLHQ 0LVV < PLU¡ NDUW 6PDJX âLXR PHWX HVX YLHQDV LU
SUDU\VLX YLHQ WDEOHW
 ,U PDQ EXV VPDJLDX $QWDQDV *DUãYD VXVLUDQGD NHOQLÐ NLãHQDLW¡MH
JHOWRQ LU SDLOJ FHOLXOLRLGR ãRYLQ¡O³ LU SUDU\MD M³ -LV V¡GD DQW SDPHVWRV G¡å¡V LU ODXNLD 7LN
WLNWLNWLN²PDQRãLUGLV0DQRVPHJHQ\VHPDQRJ\VORVHPDQRVYDMRQ¡MH
Lineliai, liniukai,
/LQRåLHGDVDLWÌWR
/LQRåLHGDVUDWÌWR²
/LQRMLOLQRMLWÌWR
/LQRåLHGDVDLUDWXWR

'DNWDUDV ,JQDV P¡JVWD OLHWXYLÐ OLDXGLHV GDLQDV -LV FLWXRMD SRVPXV SHUãYLHVGDPDV
OLJRQ³ EDG\GDPDV M³ ãYLUNãWR DGDWD UDã\GDPDV UHFHSW VSDXVGDPDV UDQN /LQR åLHGDV DL
UDWXWR WLN¡VLP¡V MÌV DWHLVLWH VYHLNHVQLV NHWYLUWDGLHQ³´ /LDXGLHV GDLQÐ SDP¡JLP GDNWDUXL
,JQXL ³NY¡S¡ *DUãYD YRNLHWPHþLX .DXQH 'DNWDUDV ,JQDV LU SDWV VXNXULD NRN³ HLO¡UDãW³
EHODXNGDPDVSDFLHQWÐ-LVLOJDLWDULDVLVX*DUãYD G¡ONLHNYLHQRVVWURIRV-RDSVNULWDVYHLGHOLV
VXãYLQWD PHUJLQRV UDXVYXPX NDL MLV LãJLUVWD NRPSOLPHQW -R HLO¡UDãþLDL QHSUHWHQ]LQJL
HLO¡UDãþLDLVDX'DNWDUDV,JQDVMÐQHVSDXVGLQD-LVVNDLWRMXRV*DUãYDLLUVDYRW¡YXLNXULVYRV
SDVNDLWRODLNUDãþLXV
$QWDQDV*DUãYDDSODQN¡GDNWDU,JQSULHãGYLVDYDLWHV,UY¡OãRQNDXOLDLUHQWJHQHY¡O
LãVLEUDLåR ãLUGLHV ]LJ]DJDL VOHQNDQþLRMH MXRVWRMH LU Y¡O QXRJD UDQND DSY\QLRMDPD JXPD LU
SDN\ODJ\YRMRVLGDEURVWXOSHOLVLNLNUDXMRQXVSU
VWRVNDLþLDXVLUY¡OVWHELPRVDN\V
9DLWXUXJHOLYDLWXVLÌEXRQ¡OLWDU¡GDNWDUDV,JQDVNDLMXRGXVXV¡GRNDELQHWHSULH
UDãRPRMRVWDORYLHQDVSULHãDLVDQWU$QWDQDV*DUãYDODXN¡VSUHQGLPR'DNWDUDV,JQDVW\O¡MR
-R DQJHOLãND JDOYXW¡ QXVYLUR VSLQG¡MR JHOWRQL SODXNDL DQW SODþLRV NDXNRO¡V GYL OLÌGQRV
UDXNãO¡VQXE¡JRSDJDOQRV³LUUDJLQLÐDNLQLÐYHLGURGåLXRVHDWVLVSLQG¡MRVXEL]DQWLQWDV*DUãYRV
YHLGDV 7\ORMH UÌNR FLJDUHW¡V 6XSLON¡MR VSDOYRWL SLHãWXNDL VXNDLãLRWL ³ EHLVEROR VYLHGLQ¡OLR
LPLWDFLM
/DXNLXWDYRQDXMRHLO¡UDãþLRWDU¡$QWDQDV*DUãYD'DNWDUDV,JQDVQXVL¡P¡UDJLQLXV
DNLQLXVLUSDG¡MRMXRVDQWUHFHSWÐNQ\JXW¡V-LVPLUNþLRMRNDLSLUGDXJHOLVWUXPSDUHJLÐ
$ãQHSDUDãLDXWDU¡MLVOLÌGQDL
.RG¡O"
$UWXJDO¡WXPHLQHGLUEWLNXU³ODLN"SDNODXV¡GDNWDUDV,JQDV
$UUHLNDODVULPWDV"SDNODXV¡*DUãYD
1¡UDWUDJLãNDVEHW
ÄEHWDãSDUHLQXDQWGYDURLUVXWLQNXPRþLXW
VXGYLHPãYLHVLRPåYDNHO¡P´JDUVLDL
SULVLPLQ¡ *DUãYD ,U W\OLDMDPH SULVLPLQLPH JU³åR YDVDURV YDNDUDV HåHUDV JHOWRQRV YDQGHQV
OHOLMRV WROVWV NDUYLÐ EDXELPDV QXGHJXVLRV -RQ¡V NRMRV EDOWXRVH EDWHOLXRVH LU GDLQD GDU Lã
WROLDX 9DNDUDV /LHWXYRV XåNDPS\MH NXULR WXUWLQJLDXVLDV J\YHQWRMDV EXYR å\GDV 0LOOHULV
SDUGDYLQ¡M
VVDUGLQHVLã.DXQR
,,Gali precizuoti ?"
1¡UD WDLS WUDJLãND $WHLN SRU\W DSåLÌU¡VLX WDYH GDU NDUW LU SUHFL]XRVLX -HL WDYR
SLQLJLQLDLUHLNDODLSUDVWLDãSDG¡VLX
'DNWDUR,JQRJDOYDGDUODELDXQXVYLURDQWNUÌWLQ¡V1RU¡þLDXGLUEWLLNLWUHþLDGLHQLR
%ÌWÐDSYDOXVþHNLVWDU¡$QWDQDV*DUãYD
%DQG\NEHWEÌWLQDLDWHLNSRU\W
*DUãYDSDNLORLUQX¡MR³GXULV3ULHGXUÐMXRGXVSXVWHO¡MRUDQNDV
8OLRMELWHXOLRMNDGLM¡OHWDU¡*DUãYD
%LþLXWHELWHOH²NDGLMR/DXNLXWDY
VSRU\W´DWVDN¡GDNWDUDV,JQDV
'DEDU *DUãYD åYLOJWHUL ³ UDQNLQ³ ODLNURGXN 3HQNLROLND PLQXþLÐ LNL VWDUWR 1¡UD WDLS
WUDJLãND" 1¡UD WUDJHGLMÐ ãLWXRVH PHWXRVH 8åVLOLNXVLXRVH 1HZ <RUNR WHDWUXRVH URGRPRV
SMHV¡V LU NRPHGLMRV .RWXUQDL URGRPL PX]LHMXRVH 'UDEXåLÐ VSLQWHO¡MH N\ER ãNRWLãNL
PDUãNLQLDL LU UXGRV NHOQ¡V 6XPRGHUQLQWDV -RKDQQ 6WUDXVV ² ãL NHOWXYLQLQNR XQLIRUPD
2SHUHWLQ¡MHXQLIRUPRMHJDOLVXVLUJWLåPRJXVNXULRQXPHULV$ãQHQX¡MDXSRU\WSDVGDNWDU
,JQ.LWGLHQLãNYLHþLDXWHOHIRQX(OHQRVY\ULUPXGXVXVLWLNRPH6WHYHQVRWDYHUQRMH*DO
PDQVSLDXWL³GDUEQXVLYLONWLXQLIRUPLUDSODQN\WLGDNWDU,JQD"0DQQHMDXNX1XVLOXSXVLÐ
VSLQWHO¡VGXUÐNRQWÌUDLO\JPLOåLQLãNDDXVLV.DVXåGUDXG¡VLXUUHDOL]POLHWXYLÐOLWHUDWÌURMH"
*DO 0DåY\GDV" .DXNXV äHP¡SDWLV LU /DXNVDUJXV SDPHVNLHW LPNLHW PDQH LU VNDLW\NLHW
1HJDOLXQXVLYLONWLXQLIRUPRV(VXOLHWXYLVNDXNDVLã-RKDQQ6WUDXVVRRSHUHW¡V,PNLHWPDQHLU
QXPDULQNLHW LU WDWDL PDULQGDPL SHUPDQ\NLHW 1¡UD WUDJHGLMÐ ãLWXRVH PHWXRVH <UD
QXVLOXSLQ¡MXVLRVVSLQWHO¡VGXU\VG¡å¡QXRFRFDFRODNHOLROLNDPLQXþLÐLNLVWDUWR7LNWLNWLN
² PDQR VPLONLQ\VH PDQR J\VORVH PDQR VYDMRQ¡MH ,PNLHW PDQH ELþLXWH ELWHOH NDGLMR
&HOLXOLRLGRãRYLQ¡OLVLãWLUSRNDUWÌVPLOWHOLDLDSNXWRMRVPHJHQLV-DXLUUDPLDXMDXLUVPDJLDX
MDP 6NDLþLÐ DSYRå¡ FKHPLQLX JDXEWX (OHQD Dã QHSDGRYDQRVLX WDX NDUQHROLR åLHGR LU
XåPLUãWRYDJRQR4XHHQVDLNãW¡MH(OHQDPDQYLVWLHNWXRMEXVYLVLãNDLYLVWLHN

'LHQ UDPX 6WHYHQVR WDYHUQRMH 8å NDPSR J\YD %HGIRUG $YHQXH LU DWVLWLNWLQLDL
J¡U¡MDL UHWDL WHXåVXND 6WHYHQVR 6WHSRQDYLþLDXV NOLHQWÌUD ² GDUELQLQNDL -LH XåJULÌYD
YDNDUDLV LU VDYDLWJDOLDLV R QXSHQ¡WDPH LU SULW\UXVLDPH 6WHYHQVR YHLGH ³VLåLHELD SDVODXJLRML
ã\SVHQD,UPHFKDQLãNDLMXGDUDQNRVLUPHFKDQLãNDVLãVSUÌVWDVPRMLVLU6WHYHQVPHFKDQLãNDL
OLQJXRMDJDOYMHLWHQNDSDJXRVWLQHODLPLQJJ¡U¡M
'HãLPWYDODQGU\WR6WHYHQVVNDLW¡'DLO\1HZVWXãþLRMHWDYHUQRMHNDLSURGXULV³¡MR
$QWDQDV *DUãYD 6WHYHQV P¡JR ã³ OLHNQ OLQNWHU¡MXV³ ãYLHVLDSODXN³ Y\U -LV GDåQDL
XåVXNGDYRGLHQRVPHWXMR EDOVDVEXYRPDORQXVMLVQHP¡JRJLUWLVDUVNÐVWLV6WHYHQVXLWLNR
GLHQLQLRNRVWLXPLHULDXVVDQW\NLVVXMXR%HSOHS¡GDPDVVX$QWDQX*DUãYD6WHYHQVMXWRNDG
MRSDWLHVJ\YHQLPDVWHLVLQJDLVXU¡G\WDV
$QWDQDV *DUãYD Y¡O PDW¡ SDå³VWDPXV GDLNWXV LU åPRJÐ âYLHVLXV VWDOLXNXV XåNORWXV
UDXVYRPLV ODQJXRWRPLV VWDOWLHV¡PLV GDU WHEHãYDULDV JULQGLV âY\W¡MR LããYHLVWDV EDUDV
YHLGURGåLDLUDXGRQDDXNãWÐN¡GåLÐFHUDWDWHOHYL]LMRVDSDUDWDVOXEÐNHUW¡MHJURMDPRMLPDãLQD
ãY\W¡MR J¡ULPDL EXWHOLXRVH ,U WLN VHQÐ ERNVLQLQNÐ VQXNLDL GXONLQL NDERMR VLHQRVH O\J
nevalomos relikvijos.
$QWDQDV *DUãYD Y¡O MXWR OHQJY QHLãJDULQDP QHW SUDYLUDLV ODQJDLV DODXV LU ãODSLPR
NYDSMLVLãJLUGR'DLO\1HZVþHå¡MLPMLVWDU¡
,,Sveikas, misteri Stevens!,”
,,Sveikas, misteri Garšva!”
6PXNOLQLQNRYHLGH³VLåLHE¡SDWVãYHOQLDXVLDVSDVODXJLDXVLRVã\SVHQRVYDULDQWDV
0RWLQD XåVPDXJ¡ SDGXãND WULMÐ PHWÐ YDLNHO³ R SDWL LããRNR SUR ODQJ Lã NHWYLUWRMR
aukšto. Tai atsitiko Bronx", maloniai painformavo Stevens.
,,Tolokai. Gal White Horse?”
$UNRNLDJHUDåLQLDMHLJHULVFRWFK"´SDNODXV¡6WHYHQV
ýLDQHWUXNXVDWHLVGDUYLHQDVNRVWLXPLHULXV0XGXNDOE¡VLP¡V6YDUEXVEL]QLV´
*DUãYDV¡G¡MRSULHEDUR-LVPDW¡VDYRYHLGYHLGURG\MHEXWHOLÐDSJDXELPHâYLHVXVLU
SDEO\ãN
VLUWDPVÌVSRDNLDLLUPHOVYRVOÌSRVâLDWVLVSLQGLQWLNDXN¡SUDã\WHSUDã¡VLQXLPDPD
LUVXJODPåRPD
*HUDWDYRNDUþLDPD6WHYHQV3LUNþLDXWRNL´
7DXS\N R Dã WDX SDUGXRVLX NDUþLDP´ WDU¡ 6WHYHQV SLOGDPDV VFRWFK Lã NOLXNVLQþLR
butelio.
6NXEXV JXUNãQLV LU JUHLWDV DOVDYLPDV UDXVYL UXWXOLXNDL VNUXRVWÐ NDXOXRVH âLV
YDLNLQDVQ¡UDVYHLNDV´SDJDOYRMR6WHYHQV
-HLPDQVHNVLVSUDGåLDL³VLSUDã\VLXSDUWQHULX´WDU¡$QWDQDV*DUãYD
²SLON´
,,O.K. Yea...”
6DXO¡V NHWYLUWDLQLDL DWJXO¡ JULQG\VH 6Xå¡U¡MR JURMDPRVLRV PDãLQRV JDXEWDV ²
VWLNOLQLV EXUWLQLQNR UXWXO\V MDPH LãVLJDXE¡ WDYHUQRV YLGXV LU LãW³VR SHUVSHNW\YD WROLPRV
GXU\V WROLPDV JDWY¡V QXMDXWLPDV ,U QXRåXOQLDPH VYHUG¡MLPH VXVWLQJR EDOGDL LU åPRQ¡V
$QWDQDV *DUãYD SUDULMR DQWUM³ JXUNãQ³ 3DGÌPDYR YHLGDV YHLGURG\MH LU VXEOL]J¡MR DN\V
([FLWHG H[FLWHG MLV WULQD GHOQDLV EDU GLQJWHO¡MR 6WHYHQVXL %DOWDV ãXQHOLRNDV SDVLWU\Q¡
DQDSXVGXUÐLUQXE¡JRLãN¡O
VXRGHJ$QWEDURJXO¡MRGDLPDLLUQLNHOLDLJUåD²QHWXRMSDW
VXåHULDPD³NLãHQ

0DORQXVRUDV´WDU¡*DUãYD
,,Yea. Jau nebešilta”, sutiko Stevens.
(OHQRV Y\UDV DWLGDU¡ WDYHUQRV GXULV 3ODþLÐ SHþLÐ WDPVLDLV SODXNDLV P¡O\QRP DNLP
VHQLDLJODLVW\WXSLONXNRVWLXPXVSRUWLQLDLVPDUãNLQLDLVLãVLNLãXVLXVPDNUXDWNDNOXVLUOLÌGQDV
O\J SDNO\G
V FHQWDXUDV -LV ODXN¡ SULH GXUÐ *DUãYD QXVOLQNR QXR N¡G¡V (OHQRV Y\UDV ODXN¡
NLHN SDVYLU
V ³ SULHN³ LU MR WUXPSDL NLUSWL ãLXUNãWÌV SODXNDL SÌSVRMR NDULQJDL VXVLãLDXã

*DUãYD åHQJ¡ NHOHW åLQJVQLÐ -XRGX VWRY¡MR YLHQDV SULHã DQWU NRO DNLPLV QXWDU¡ QHVSDXVWL
UDQNÐ-HLEXVNXPãW\Q¡VJDXV*DUãYD´QXVSUHQG¡6WHYHQV
6¡VNLPH´WDU¡*DUãYD-XRGXSDVLULQNRVWDOLXNSULHJURMDPRVLRVPDãLQRV
.JHUVLWH"´
2NMÌVJHULDWH"´
:KLWH+RUVH8åVDN\WL"´
,,Aha.”
'X´LU*DUãYDLãN¡O¡GXSLUãWXV
,,Ir dvi stiklines selterio.”
âXQHOLRNDVJU³åRY¡OSDVLWU\Q¡MWDYHUQRV GXULV LU GLQJR 6WHYHQV DWQHã¡ VWLNOLXNXV LU
VWLNOLQHV R DS¡M
V EDU ² SDVL¡P¡ 'DLO\ 1HZV /DLNUDãþLR þHå¡MLPDV LU JUHLWDV *DUãYRV
DOVDYLPDVYDODQG¡O
WHEXYRYLHQLQWHOLDLJDUVDLWDYHUQRMH(OHQRVY\UDV³VLS\O¡VFRWFK³VWLNOLQ

su selteriu.
$ãQHPDLãDX´SDå\P¡MR*DUãYD
äLQDX´WDU¡(OHQRVY\UDV
*DUãYDNLOVWHU¡MRYRNXV
0DQVDN¡(OHQD´
,,Ji pasakojo apie mane?”
-LSULVLSDåLQR´
(OHQRVY\UDVUDPLDLVLXUE¡VDYRJ¡ULP
%XYDXQXWDU
VMXVXåPXãWL´
%XYRWHQXWDU
V"´
%XYDX %HW DSVLJDOYRMDX 0HLO¡ VWLSUHVQ¡ Xå PLUW³ DU QH MÌV JHULDX åLQRWH MÌV
poetas.”
.YDLODVUHLNDODV$ãLãNYLHþLDXMXVQHVHVXSULHãLQJRVQXRPRQ¡V´
(OHQRVY\UDVVWDLJLDLSDVWDW¡VWLNOLQ
DQWVWDOR.HOLJ¡ULPRODãDLLãVLOLHMRDQWUDXVYRV
VWDOWLHV¡V
0LUWLVVWLSUHVQ¡XåPHLO
´WDU¡*DUãYD
(VXWLNLQåLQLHULXV´SDVDN¡LQåLQLHULXV
,U QHPRNX PLJORWDL 3DDLãNLQNLWH´ -HL EXV NXPãW\Q¡V SDJHOE¡VLX *DUãYDL´
QXVSUHQG¡6WHYHQV
9DNDUDSODQNLDXVDYRGDNWDU´
äLQDX-ÌVYDNDUDSDOSRWH´
-LMXPVYLVNSDSDVDNRMR"´
*DUãYD SUDULMR WUHþL JXUNãQ³ 3HUEUDXN¡ GHOQX OÌSDV -LV VWHE¡MR LQåLQLHULÐ WDU\WXP
DQDV EÌW\ NXQLJDV VNLULV DWJDLORV SRWHULXV 0DQ QHSDWLQND NDG *DUãYD ELMR´ VXS\NR
6WHYHQV LU SUDYHUW¡ 'DLO\ 1HZV ODS ² WDYHUQ ³¡MR DSGULVNXVL QHQXVLVNXWXVL åPRJ\VWD LU
SDUHLNDODYRDODXVVWLNOR7\ODLãVLVNODLG¡3DVLJLUGRWROLPÐMÐDXWRPRELOLÐGÌ]JHV\VDWDLG³VLã
Bedford Avenue.
$ã SDQRUDX (OHQRV -L QHVXWLNR 0XGX SUDNDOE¡MRPH NLDXU QDNW³ %ÌNLWH UDPXV ML
LãWLNLPD MXPV -L P\OLMXV´ *DUãYD åDLG¡ VX WXãþLX VWLNOLXNX -LV VXNLRMR M³ WDUS SLUãWÐ O\J
YLONLXNNXULVQHVLGXRGDXåVXNDPDV
0DQODEDLJDLODNDGãLWDLSDWVLWLNR´WDU¡MLVW\OLDL
$UMÌVP\OLWH(OHQ"´SDNODXV¡LQåLQLHULXVY¡OVLXUEGDPDVVDYRJ¡ULP
/DEDL´GDUW\OLDXSULVLSDåLQR*DUãYD
-ÌVULPWDLVHUJDWH"´
'DUNDUWHLVLXSDVGDNWDU3DDLãN¡V´
'DEDULQåLQLHULXVLãN¡O¡GXSLUãWXVLU6WHYHQVVXQHãLRMRVWLNOLQHVLUVWLNOLXNXV0DQR
YDLNLQDVPDW\WWXULQHEORJOLHåXY³âLVSRQDLWLVMDXYHåO\EHVQLVGDURVL´SDJDOYRMR6WHYHQV
RVXJU³å
VXåEDUR³S\O¡VQÌGXULXRMDQþLDLåPRJ\VWDLQHDSPRNDPDODXVVWLNO
.MÌVYHLNVLWH"´
*DUãYDQHU\åWLQJDLåYLOJWHU¡MR³NXSLQVWLNOHO³-LVQHWXU¡MRNXRåDLVWL
1HVXURPDQWLNDV 7RG¡O QHãRNVLX åHP\Q Lã WULVGHãLPW SHQNWRMR DXNãWR (VX HVWHWDV
WRG¡OLUQHPDW\GDPDVVDY
VQHQRU¡þLDXNDGNLWLPDW\WÐPDQHQHHVWHWLãNDLVXWUDLãN\W´
1HMXRNDXNLWH.MÌVYHLNVLWH"´SDNODXV¡LQåLQLHULXVSUHFL]LãNDLPDLã\GDPDVVFRWFK
su selteriu.
*DUãYRVSLUãWDLO\JLQRVWDOWLHV
-LV³G¡PLDLSDVLåLÌU¡MR³DODXVJ¡ULNRQXJDUMLVSDMXWR
ãDOW³ UDQNÐ LU NRMÐ SLUãWXRVH MLV SDQRUR LãJLUVWL (OHQRV EDOV MLV åLQRMR MHL LãJHUV NHWYLUWM³
VWLNOHO³²WDUVNQRUVãLOWRLUEHM¡JLãNR
,,Aš lauksiu.”
9HOQLDVNRMLVNUXWD´VXVLMDXGLQR6WHYHQVLU³VLS\O¡VDXDODXV
0XGX EORJDL SUDG¡MRPH´ WDU¡ LQåLQLHULXV VWHE¡GDPDV *DUãY QHPLUNVLQþLRPLV
DNLPLV âLWDLS SUDãQHN¡VLPH NHOLDV YDODQGDV LU LãVLVNLUVLPH QLHNR QHSHã
 7DUNLW VDYR
åRGåLXVDãVDYR²LUUH]LXPXRVLPH´
1HVXSDUHQJ
VSUDNDOERV*DOLUEHUHLNDORMXVLãNYLHþLDX(OHQDLUDãEXYRPHVXWDU

3UDã\VLXMÌVÐVN\U\EÐ%HWMÌVåLQRWHNDVDWVLWLNR-DXEXYDXLãVLåDG¡M
VPRWHUVG¡OWÐSDþLÐ
SULHåDVþLÐ 7HQND LãVLåDG¡WL (OHQRV 7DL EXV SDVNXWLQLV LãVLåDG¡MLPDV 7XU EÌW EH UHLNDOR
VXVLWLNRPH$WOHLVNLWH.DåNRNVDWDYLVWLQLVVåLQLQJXPDVWDLSDGLNWDYR,UPDQURGRVPXGX
JDOLPHLãVLVNLUWLMHLMÌVQHSULHãWDUDXVLWH´
,U*DUãYDSDN¡O¡VWLNOLXN
6WDW\NDWJDO1HJHUN´JULHåWDLWDU¡LQåLQLHULXVLU*DUãYDSDNOXVR
7DXUHLNLDJ\G\WLV*XOVL³OLJRQLQ

1HåLQDX'DNWDUDVQXVSU
V-LVWHSDVDN¡PDQWHNVPHVWLGDUE´
(OHQDLUDãDSODQN\VLPHWDYH/LJRQLQ¡MDUEDQDPXRVH%UÌNãWHONDWYLUXN´
,QåLQLHULXV LãJ¡U¡ *DUãYRV VFRWFK MLV XåJ¡U¡ VDYXRMX MLV DWVLN¡O¡ /LQJXRGDPDV MLV
SUL¡MRSULHEDURLUåYLOJWHU¡M
V³VQDXGåLDQþLåPRJ\VWWDU¡
,,Miega iš pat ryto?”
,,Toks bomelis”, paaiškino Stevens.
$ãPRNXXåYLVN´
,QåLQLHULXVJU³åRSULHVWDOLXNRLULãWLHV¡*DUãYDLUDQN
,,Sveik. Laimingai. Iki greito pasimatymo.”
,,Sudiev.”
-XRGX VSDXG¡ UDQNDV &HQWDXUDV SUDOLQNVP¡MR VXåLQRM
V NHOL M JRMÐ MLV G¡NRMR
VLPSDWLQJDP LU OLHNQDP IDXQXL 6DXO¡V DWVSLQGåLDL XåNRS¡ DQW EDUR LU MR YHLGURGåLXRVH
LãULNLXRWLEXWHOLDLãYLHW¡O\JVHQRELQLDLPLQDUHWDL
,QåLQLHULXV SDOHLGR *DUãYRV UDQN LU Lã¡MR *DUãYD VWRY¡MR SULH EDUR 1D LU VWRU\
QHVXVLPXã¡´QXVWHER6WHYHQVLUSDNODXV¡
,,Biznis O.K.?”
,,O.K. Eisiu.”
%\H$WHLNãHãWDGLHQ³%XVODEVWHULDL8åIXQG\VLX´
'¡NXL%\H´
,,Bye.”
*DUãYDLã¡MR³JDWY
LUVWDEWHO¡M
VåYDOJ¡VLYDODQG¡O
.XUGLQJRãXQ\WLVNXULVWU\Q¡VL³
duris ir vizgino uodega?

***

3HQNLRV PLQXW¡V LNL VWDUWR $QWDQDV *DUãYD SDOLHND G¡åXW


 -LV åLÌUL ³ YHLGURG³
%DULWRQDVGLQJR9HLGDVQ¡UDWDS\ELQLV%HW\UDå\P¡VäDOLUXRåDLSDJDOQRV³%HWPDQRDN\V
MXGD Dã MDXþLXRVL QH SHU EORJLDXVLDL (OJUHNLãNDVLV NDUGLQRODV QH NRQNXUHQWDV -R UÌER
UDXGRQXPDV Q\NHVQLV QHL PDQR XQLIRUPRV $ã SUDOLQNVP¡MDX LU PDQ QHEHUÌSL HOHQLãNRML
DWPRVIHUD.YDSDV"(OHQRVDUNXULRVNLWRVPRWHUV²NRNVVNLUWXPDVSDJDOLDX",UVLÌEDYLPDV
$QWDQDV*DUãYDHLQDNRULGRULXP³EDFN´NHOWXY,UVLÌEDYLPDV7DGDNYDSDVDLWUXVLU
QHEHVYDUEXV YHLGDV .YDSDV ãO\NãWXV NLUS\NORV WDUQDXWRMDPV NYDSDV SXGUD SODXNÐ WHSDODL
VSUDQGÐ SUDNDLWDV 7X QHVL PDQR P\OLPRML 7X HVL SDNOXVQXV LU GYRNLV VLÌEDYLPDV $ã
QLHNLQX WDYR J\YXOLãN SDWUDXNOXP 7X HVL VXPDåLQWD LãHLQDPRVLRV V¡G\Q¡ 7X XåPLUãWD
1RUVLUVWXNVHQDL³GXULVLUGDXåHLMDVNXPãþLDLV7XWDSDLVXO\JLQWDVXYLVRPLVPRWHULPLVQHV
HVX VHQEHUQLV NXULV SDVLUHQND NYDLãWHO¡MXVLDV SRQLDV PLHOLDX QHL JDWYLQHV $ã DWVDUJXV
,]ROGD"$ãWLNSRHWDV,UWXHVLPHGåLDJDPDQRQDXMLHPVHLO¡UDãþLDPV$SLH9LOQLÐ 5Dã\VLX
HOHJDQWLãNDV OHJHQGDV $SLH 9LOQLÐ $ã QHEHNDUWRVLX WDYR YDUGR 3UDQFÌ]LãNR YDOVR WHPSH
=RODWHPSH1DQDQD1DQDQD1DQDQD1DQDQDD(OHQDMDXGYLVDYDLWHVQHWXU¡MDXWDY
V
$QWDQDV *DUãYD N\OD ³ YLUãÐ %DFN´ NHOWXYH VXVLJUÌGLPDV 1HJU¡V EDOWXRVH
FKDODWXRVH SRUWRULNLHþLDL LãWDWXLUXRWRPLV UDQNRPLV URRP VHUYLFH PDQ MR åDOLRV XQLIRUPRV
UDQNRJDO\MH²SHQNLRVDXNVLQ¡VåYDLJåG¡V3RSHQNHULÐPHWÐMLV³J\MDJDUE
³VLVLÌWLåYDLJåG

1HSDYDGLQWDV åYDLJåG\QDV å¡UL åDOLDPH UDQNRJDO\MH 5RRP VHUYLFH PDQ NHOLXRVH NOLXNVL
YDQGXR.DLMLVSDVLWUDXNV³MRYLHW³ãRNVWHEHJXYXVYRNLHWLVVXGYHMRPåYDLJåG¡P$QWDQDV
*DUãYD MDX YLUãXMH 6LDXUDPH NRULGRULXMH MLV LãSXQþLXRMD GDU YLHQ NRUWHOLXN
 WLNVOXV ODLNDV
GYLPLQXW¡VLNLVWDUWR-LVSUDYHULDGXULV
$ãWXRQLDPLOLMRQLQ¡ QLXMRUNLQ¡ GLG\E¡ WHOSD PDLQ IORRU OREE\ $UFKLWHNWDV VXOLSG¡
SDY\]GLQ³ PDNHW WXULVWDPV *HOåEHWRQLQ¡ XUEDQLVWLQ¡ DSRWHR]¡ ãLWRMH PDWHPDWLãNDL
LãSODQXRWRMH VDO¡MH M SULODLNR NYDGUDWLQ¡V NRORQRV WDPVLDL UDXGRQDV GDåDV VLÌOR KRWHOLR
ULPWXP WRV SDþLRV VSDOYRV NLOLPDV QHELMR GHJDQþLÐ QXRUÌNÐ UDXGRQD FHUDWD DSWUDXNWL
IRWHOLDLVXVWDW\WLO\JJ\G\WRMÐODXNLDPDMDPHNXUNDELQ¡WXRVHãLPWDLJ\G\WRMÐWLULDRSHUXRMD
PDULQD âYLHþLD PDWLQ¡V OHPSRV R YDP]GHOLDL VX VDXO¡V ãYLHVD´ QXGDåR ODQN\WRMÐ YHLGXV
-XR]DSDWRSDNDOQ¡VSULVLN¡OLPX6DO¡VYLGXU\MHVWRYLQXRGLQJDLåDOLDV 3O\PRXWKDV M³ JDOLPD
ODLP¡WL ³PHWXV NYRWHULQ³ NXSRQ ³ XUQ ãDOLD NXULRV V¡GL SDJDO EUDQJLDXVLÐ ãXQÐ SDY\]G³
QXNLUSWD LU VXIUL]XRWD ODEDL OLQNVPD SDQHO¡ QXR YDODQGLQLÐ ã\SVHQÐ MDL VNDXGD VNUXRVWÐ
UDXPHQ\V LU MRV GHãLPWGROHULQLR åLHGR DNXW¡MH DWVLVSLQGL YLROHWLQLV OXEÐ JLSVDV 0¡O\QLHML
NDSLWRQDL ² VXODLå\WL LãSHãLRWDLV DQWDNLDLV JDUDQWXRWX JHE¡MLPX SDåLQWL NOLHQW YDLNãþLRMD
YHUJLãNDL LãGLGÌV NDL SUR ãDO³ SUDE¡JD MXRGDVLV PHQHGåLHULXV SOLQNV LU DN\OXV VX
XQLIRUPLQLX EDOWX JYD]GLNX ãLONLQLR DWODSR NLOSHO¡MH &DIé URXJH ã³YDNDU JURMD åLQRPDVLV
EDQGDV WDLS SDå\P¡WD ³U¡PLQWXRVH SODNDWXRVH UDXVYDPH IRQH JDLGRV ² NRMXNDL
QXåLQJVQLXRWLDSOLQNSUDQFÌ]LãNM³SDYDGLQLPDSOLQNSHUWUDIDUHWQXEUDLå\WDVUDLGHV
'HãLQ¡MH OREE\ SXV¡MH ² SHUWYDURV Lã SROLWÌUXRWR PHGåLR LU Xå MÐ EDOWPDUãNLQLDL ²
VKRUW FXW EUXVK FXW UHJXODU FXW ² NOHUNDL LU WDPVLDVXNQ¡V PHUJLQRV EHJDOLQLDL SDVODXJÌs
NOLHQWÌUDL LU ³QLUW
 DQW NDLP\QR NRG¡O MLV QHOHLGR SDVLQDXGRWL UDãRPMD PDãLQ¡OH 
NULXNHOLDLUDNWDPV³PRQWXRWLXåãODNXRWRMRNOHUNRQXJDURV7LHNNDPEDULÐKRWHO\MHâDOLPDL
ILNXVÐ LU ODXUÐ JRMHO\MH VWRYL O\J QXPDXWD Lã PHGLQ¡V EDåQ\þLRV DPERQD LU SDWV
HOHJDQWLãNLDXVLDV NDSLWRQDV åLOL SODXNDL SDDXVLXRVH VPDLOL QRVLV UDXGRQRV QXR NUDPW\PR
OÌSRV GHQJWX ERVX SHU PHWDOLQ³ PLNURIRQ NYLHþLD UHLNDODXMDPXV 0LVV $OLVRQ ODXNLD
PLVWHULR &UDPSWRQ EÌNLWH PDORQXV PLVWHUL &UDPSWRQ EÌNLWH PDORQXV PLVV $OLVRQ MÌVÐ
laukia!
.DLU¡MH OREE\ SXV¡MH ² NUDXWXY¡V 3LUPRVLRV YLWULQD SULJUÌVWD VXYHQ\UÐ *UHWD VWRYL
NLQÐ PDQGDULQDL LU MDSRQÐ JHLãRV ² XåVLJULPDY
 LU SHUVLUHQJ
 HXURSLHþLDL VXIDOVLILNXRWL
WROLPÐMÐ U\WÐ SHUVRQDåDL Lã QHPLUWLQJRV RSHURV 0DGDP %XWWHUIO\´ YRNLãNLHML´ PROLQLDL
VRW¡OLDL DOXL SULUDL]J\WL VXSDURGLMXRWDLV +DOVDLV LU 'XHUHULDLV RODQGLãNRVLRV NHSXUDLW¡V ²
VXDPHULNRQ¡MXVLR RODQGR DWVLGÌV¡MLPDL QXODNXRWDV PROLV ² QHJULãNRV NDXN¡V NXULDV
LãY\G
V KRPHULãNDL QXVLNYDWRWÐ EHW NXULV QHJUDV Lã .RQJR DUED 6XGDQR LQG¡QLãNÐ UDãWÐ
VWDOWLHV¡O¡VVWURSLDL LãDXVWRV PRGHUQLDXVLRPLV VWDNO¡PLV EHJDO¡ SRUFHOLDQR QLHNXþLÐ 7ROLDX
² Y\UÐ UHLNPHQÐ YLWULQD .LHNYLHQXRVH PDUãNLQLXRVH NDNODUDLãW\MH NHOQDLW¡VH DUED
VXVSHQ]RULMXPH ³VLÌWD KRWHOLR HPEOHPD SUDVLåLRM
V OLÌWDV NLHN SULPHQV DQJOLãNM³ LU
SDYDGLQLPDV 7RNV SDW OLÌWDV ³VLÌWDV NDLP\Q\VW¡MH ² PRWHULãNXRVH GDO\N¡OLXRVH +RWHOLR
SDVLGLGåLDYLPDV²ODLNURGåLÐYLWULQDOREE\FHQWUH-XRVEHVWHELQWDSLPDSDSUDVWXPRSDQLND
ODEDLNXNOXVODLNURGLVEUDVOHWDVNDLQXRMDWÌNVWDQW³GROHULÐODEDLVPXONLPRWHULãNDSHUOÐNROMH
SHUODPXWULQLDLDXVNDUDLYRV³åLÌULPLåLHGHOLDLQXVDJVW\WLåDLåDUXRMDQþLDLVEULOLDQWDLV
0DLQ IORRU OREE\ VXUDQGDPD GUXJVWRUH -RMH VNDQÌV S\UDJDLþLDL VX åXYLHV SDãWHWX
0DLQIORRUOREE\VXUDQGDPDFRIIHHVKRSQHWXUWLQJHVQHLNOLHQWÌUDLVHQ\YD SDUGDY¡MD U\W EXV
DWOHLVWD ML NUDPW¡ JXP GDUER PHWX LU WDL ³VLG¡P¡MR PHQHGåLHULDXV DVLVWHQWDV 0DLQ IORRU
OREE\ VXUDQGDPDV ODLNUDãþLÐ LU UÌNDOÐ NLRVNDV SOLNDV LU SLONDV VDYLQLQNDV ãYLOSDXMD IOHLWD
VHNPDGLHQLDLVMLVSULNODXVRVHNWDLNXULWHWXULQDULÐ0DLQIORRUOREE\SDO\S¡MXVODLSWDLV
åHP\Q WDOSXV UHVWRUDQDV LU LPSRUWXRWÐ Y\QÐ SDY\]GLQLDL EXWHOLDL VXG¡OLRWL DQW JUDQLWLQLR
SDVWRYR O\J ³YDLULDVSDOY¡V åYDNXW¡V SDGLGLQWDPH WRUWH 0DLQ IORRU OREE\ JDOLPD QXVLNLUSWL
LãVLYDO\WLEDWXVSUDOHLVWLYDODQG¡O
SDV/DGLHV´DU*HQWOHPHQ´PDORQLDLEHVLãQHNXþLXRMDQW
VX VLPSDWLQJX QHJUX DU QHJUH NXULÐ RGD LãU\ãNLQD EDOWXW¡OLXV UDQNãOXRVþLXV ýLD JDOLPD
QXVLSLUNWL FLJDUHþLÐ LU Lã YDLNãþLRMDQþLRV VX SULNDELQWX SDG¡NOX PHUJLQRV MRV VXNQHO¡ JLOLDL
³NLUSWDLUMHLODEDLVNXEXMLSDNYLHVVDYRGUDXJ
SDUGDYLQ¡MDQþLVDYHWDLSWDU\WXPWDLEÌWÐ
SDYDVDULQLV LãSDUGDYLPDV ýLD JDOLPD DWOLNWL ³YDLULDXVLDV SLQLJLQHV RSHUDFLMDV LU QHW LãHLWL Lã
SURWRSDW\U
VGDNWDUDVDW]YLPEVLãGHãLPWRMRDXNãWR
1XRODWLQ³ OREE\ ULWP SLDXVWR UDXGRQL EHOOPHQDL MLH SXROD DWY\NVWDQþLÐMÐ LU
LãY\NVWDQþLÐMÐ ODJDPLQXV MLH XåNDOED VYHþLXV MHL SDVWDULHML SDJHLGDXMD SOHSXPR MLH
GLVNUHWLãNDL W\OL MHL DWY\N¡OLV W\OXV GDåQDV MÐ SVLFKRORJLMRMH QHPDåLDX LãPDQR Xå GDåQ
SVLFKRDQDOLWLN /DEDL VXQNX SDNOLÌWL ³ EHOOPHQXV 3DQDãLDL NDLS ³ 3UDQFÌ]Ð $NDGHPLM
1HEHQW NXULV SDVLWUDXNLD DU PLUãWD ,ãWUHQLUXRWDV EHOOPDQDV VXUHQND DUEDWSLQLJLÐ LNL ãLPWR
GROHULгVDYDLW

9LHQDPLQXW¡LNLVWDUWR$QWDQDV*DUãYDHLQDLUVWHELVDYHYHLGURGåLXRVHâWDL*DUãYD
ãWDL*DUãYDãWDLWDVLV$ã³VLJLMDXQDXMKHUE0DQRJHQHDORJLMRVPHGLVLãVLãDNRMR0DQR
PRWLQRVKHUEHVWDþLDåXYLVQHWDLNDUSLVQHWDLNDURVDV3UDVLåLRM
VOLÌWDVVXULMRSDãYLQNXVL
åXY³ 7HJ\YXRMD VYHWLPWDXþLÐ YLUãNLQLPDV 7HJ\YXRMD VXSDUDOLåXRWD $QJOLMD NXUL
UHLQNDUQDYRVL ³ åXYLHV LU OLÌWR KLEULG 7HJ\YXRMD JUDSHIUXLWDV LU KLGURJHQLQ¡V ERPERV
HOHPHQWÐ VXVLMXQJLPDV SULHã VSURJLP 7HJ\YXRMD PDQR SRLOVLR YDODQGRV $PHULNRQLãNDVLV
LGHDODV ,U UÌNDV -ÌV QHJDOLWH SULDUW¡WL -ÌV ² KRWHOLR VYHþLDL PHQHGåLHULXV LU VWDUWHULV 1HW
VWDUWHULV3DVNXWLQLVYHLGURGLV3DVNXWLQ³NDUWåYLOJWHUN³VDYH$QWDQDL*DUãYD7XVWDLJDJDO
SHU DSVLULNLP SDQDãXV ³ VDYR W¡Y .YLHVWLHML DUEDWDL VX åHPXRJLÐ XRJLHQH VDN\GDYR
/DDDEDL SDQDãXV ³ PRWLQ $SVLVXN $QWDQXNDL ,ã WLNUÐMÐ ² NRSLMD -HLJX WDX ³VSUDXVWÐ ³
UDQNDV VPXLN WDX SULWLNWÐ JURWL :LHQLDZVNLR þLJRQLãNVLDV YDULDFLMDV 0DQR GUDXJDV
baritonas Joe jau laukia. Ir mano draugas girtuoklis Stanley laukia.
$QWDQDV*DUãYDDWVLGXULDWDOSLDPHOREE\³GXELPHNXULRDELHMRVHSXV¡VHNHOWXYDLâHãL
Lã NDLU¡V ãHãL Lã GHãLQ¡V .DLU¡MH ² ORNDODL -LH WHSDN\OD LNL GHãLPWR DXNãWR VWDEWHO¡GDPL
NLHNYLHQDPHLUJU³åWD'HãLQ¡MH²HNVSUHVDL-LHSLUPNDUWVWDEWHOLGHãLPWDPHLUDXNãþLDX
NLHNYLHQDPH R DãWXRQLROLNWDV DXNãWDV ² DXNãþLDXVLDVLV +RWHOLR NHOWXYDL :HVWLQJKRXVH
VLVWHPRV MLH DXWRPDWLãNL /REE\ ³GXELPR VLHQRVH ³PRQWXRWRV VLJQDOLQ¡V PDãLQRV åDOLD LU
UDXGRQDãYLHVDUHJXOLXRMDNHOWXYÐMXG¡MLP3DQDãLDLNDLSJDWYLÐVDQNU\åRVH/REE\³GXELP
XåEDLJLD J¡OLÐ NUDXWXY¡V YLWULQD 8å LããYHLVWR VWLNOR ² URå¡V JODGLRO¡V URGRGHQGURQDL
JYD]GLNDLD]DOLMRVRUDQåHULMLQLDLODSDLNXULXRVSXRãLDEDOWRVLUUDXGRQRVJ\VOHO¡VåPRJDXV
QHUYÐLUNUDXMRDXGLQ\VDQDWRPLQLDPHDWODVH
3ULHJ¡OLÐYLWULQRVQDXMRVNHOWXYLQLQNÐSDPDLQRVODXNLDVWDUWHULV$XNãWDVDLULVP¡O\QD
XQLIRUPDVHUJVVNLOYLRåDL]GDÌPXVLUYLNUXVQHWLN¡WDLXåVLOLHSVQRMVMDPSDþLDPQHDLãNLX
S\NþLX-LVVXUHQNDNRUWHOHVLUSDVNLULDNHOWXYXV
'HYLQWDVLV7RQ\´VDNRMLVSDGXRGDPDVEDOWDVSLUãWLQHV9LUãNHOWXYR²VNDLþLDLLU
VWU¡O¡V $QWDQDV *DUãYD ODXNLD QXVLOHLGåLDQþLR GUDXJR ² URGR VWU¡O¡ VWRS åHP\Q
YLHQXROLNWDPHQHVXVWRWD7XRMDXGHYLQWDVLVDW]YLPEV³OREE\âWDLLUXåVLPRYLDXFKLUXUJLQHV
SLUãWLQHV 3DVLVO¡S¡ VHQHO¡V åLHGDV Lã VXNLOLPR ODLNÐ *HUELDPRML SRQLD WX NHLVWD PDQ
QHEHVYDUEL(OHQD(VXVYDMRWRMDVNDLSLUPDQRW¡YDV(VXOLHWXYLVNDXNDVGLGåLDXVLDPH1HZ
<RUNR KRWHO\MH 9LHQ NHWXULDVGHãLPW NHOWXYLQLQNÐ 'HYLQWDVLV DWVNUHQGD 'XU\V DWVLGDUR
6HSW\QLNHOHLYLDLQXWHND0DåDVLVLWDODVVDNR
âLDQGLHQ YLHQDV JLUWDV NYDLO\V ³EUXNR PDQ GROHU³ 7X WXUL VDYR UDXGRQ *RRG E\H
Tony.”
,,Good bye.”
*DUãYD ³HLQD ³ SROLUXRW YLGÐ ² G¡åXW
 JDOYLMDPV ãLWDLS SDNULNãWLMR NHOWXYXV
keltuvininkai.

,ã$QWDQR*DUãYRVXåUDãÐ

0DQR W¡YDV ODEDL P¡JR VPXLNXRWL -LV VPXLNDYR QHDEHMRWLQDL JDELDL WLN MDP WUÌNR
PRN\NOLQLR SDVLUXRãLPR -LV VX ³QLUWLPX JURMR :LHQLDZVNLR YDULDFLMDV EHW Dã QHPDQDX NDG
MLV ³YHLNWÐ %DMHU³ -LV QXEUDXNGDYR LãWLVDV JDLGÐ ODNWDV LU SDNHLVGDYR MDV EOL]JDQþLD
LPSURYL]DFLMD.DLSLUYLVLP¡J¡MDLMLVGDXJNLãW
VGDYRSHUMDXVPLQGDYRSDJUHLWLQGDYR-R
SRY\]D EXYR GHNRUDW\YDXV VPXLNLQLQNROLHNQDV LU YLNUXV NÌQDV QHUYLQJRV LU HOHJDQWLãNRV
UDQNRV DãWUXV SURILOLV VX LOJD LU SDNLEXVLD QRVLPL 9LHãSDWLH NDLS MLV VNUDLG¡ NDPEDU\MH
.LHNYLHQD MR SR]D EXYR YHUWD PHQLãNRV QXRWUDXNRV 9¡OLDX :DOW 'LVQH\ ILOPXRVH PDþLDX
VDYR W¡Y SDVLNDUWRMDQW³ SLHãWXRVH SHUVRQDåXRVH .DL SUDG¡MDX VNDLW\WL SLUPVLDV ULPWDV
NQ\JDV JHQLMDXV´ YDL]G DWLWLNR PDQR W¡YDV VDYR VPXLNLQ¡VH PDQNãWRVH %HVLNODXV\GDPDV
MRSHNOLãNRJURMLPRSDMXWDXJURåLRDãDUDVQRUPLUWLYDUGDQVSURJVWDQþLRVPDQ\MHHNVWD]¡V
7DL DWVLWLNGDYR YDNDUDLV 0HV WXU¡MRPH SXLNL åLEDOLQ
 OHPS VX DEDåÌUX Lã åDOLR
VWLNOR 9DNDUDLV OHPSD ãYLHW¡ LU EHW NRNLRV VLHQRV LU EDOGDL PLQNãW¡MR DWURG¡ SXRãQÌV LU
MDXNÌV
7¡YDV O\J QHQRURPLV OLHW¡ VPXLNR SDYLUãLÐ VPXLNDV NDERMR YLUã JDOYRV VLHQRMH LU
YHQJ¡ åLÌU¡WL ³ VLXYLQ¡MDQþLD PRWLQ ³ PDQH EHåDLGåLDQW³ QXRVDYRPLV UDQNRPLV -LV ODXN¡
SUDãRPDV7YDNV¡MRODLNURGåLDLPÌVÐãHLPDP¡JRODLNURGåLXVâY\WXRMVVLHQLQLVYDUSHOLQLV
åDGLQWXYDV W¡YR VLGDEULQLV SDG¡WDV DQW VWDOR PRWLQRV DQW NDNOR O\J SDGLGLQWDV PHGDOLRQDV
0HV NODXV¡P¡V ³åDQJLQLR ODLNURGåLR DNRPSDQLPHQWR $ã VXJQLDXåGDYDX SLUãWXV 0RWLQRV
G\JVQLDL O¡W¡MR SDVNXWLQLV DUEDWLQ¡V URå¡V DSYLMDV QHEHLãVLUDQJ\GDYR VWDOWLHV¡MH
$NRPSDQLPHQWDVWLNV¡MRSHULOJDLWDU\WXPNODXV\WRMDLGDUQHDSULPRN¡G¡VHWDU\WXPNDåNDV
NRV¡MR7¡YDVMDXQHUYLQJDLNODEHQRVPXLNRSDYLUãLÐ.DLSDLãNLDLPHVJLUG¡MRPHODLNURGåLXV
3ORNãþLÐDNPHQÐNULWLP³ YDQGHQ³HJOLQLÐVS\JOLÐV¡MDGDWRVEDNVWHO¡MLPXVQHSROLWÌUXRW
PHWDO PRWLQLãNRV ãLOXPRV ULWPLQJXV åLQJVQHOLXV ,U PRWLQD WDUGDYR NHOLV åRGåLXV LU PDQR
SLUãWDLW
VGDYRYRYHULQ
JLPQDVWLNRW¡YR²³VLVLXUEGDYR³VPXLNRODN
,,Kaip tu manai?”
$SLHN´NODXVGDYRW¡YDV
$ãGDEDUJDOYRMXDSLH:LHQLDZVN³$UWLNUDLMRPX]LNRMHQ¡UD´
1RU¡MDLSDVDN\WL²MLQ¡UDJLOL"7DLSWDLWLHVD%HW-LSDVLå\PLWRQLQLXJURåLXML\UD
YLUWXR]LãNDRDãP¡JVWXYLUWXR]LãNXPPX]LNRMHVPXLNXL3DY\]GåLXL²²²³
6PXLNDV EXYR W¡YR UDQNRVH 0DQ QHSDVLVHNGDYR SDVWHE¡WL MR QXNDELQLPR $WURG¡
NDGMLVSDWVQXVLNDELQRQXRVLHQRVLU³ãRNRW¡YXL³UDQNDV
3DY\]GåLXL ãLV JDEDOLXNDV Lã NRQFHUWR QXPHULV DQWUDV ' PLQRU 3DVNXWLQ\VLV
PRPHQWDVýLJRQLãNRVYDULDFLMRV7DLEULOLDQWDL´
,U W¡YDV SUDG¡GDYR VYDLG\WL WXRVLXV EULOLDQWXV ,ã SUDGåLÐ MLH NULWR VPXONÌV
QHQXãOLIXRWL LU YDGLQRVL SLþLNDWR 7¡YDV MXRV VYDLG¡ V¡G¡GDPDV 2 Y¡OLDX DWHLGDYR
VWDPEHVQLÐMÐLUEOL]JDQþLÐMÐHLO¡7¡YDVMDXVWRY¡MRRPDQDWURG¡NDGQHMLVSDWVLãVLWLHV¡R
N¡G¡VVS\UXRNO¡VLãVYLHG¡M³³NDPEDULRYLGXU³%ULOLDQWDLVNUDLG¡åDOLRMHãYLHVRMHYDULDFLMRV
YDULDFLMRV R Dã SDOHQNGDYDX JDOY LU VXVLJÌåGDYDX NDG QHEÌþLDX VXåHLVWDV EULOLDQWLQ¡PLV
YDULDFLMRPLV %HW YLV G¡OWR SDVNLUL DNPHQ\V DãWULRPLV EULDXQRPLV DWVLGDXåGDYR ³ PDQR
VWXEXUNDXO³DãMDXVGDYDXMDXGLQDQW³ãDOW³PDQRW¡YDVEXYRODEDLWXUWLQJDVMLVWXU¡MRGDXJLDX
EULOLDQWÐQHL1HSDORPDKDUDGåD,UMLVVNUDLG¡VXMDLVåDOLDPHNDPEDU\MH,UODQNVW¡VLLUVLXWR
$ã QHVXSUDVGDYDX NRG¡O :LHQLDZVNLXL WUÌNVWD JLOXPRV ýLJRQLãNRV YDULDFLMRV" 0DQR
VXSUDWLPX þLJRQDL EXYR JLOL WDXWD -LH V¡G¡MR QDNWLPLV SULH ODXåR DUED ãRNR MLH ³VPHLJGDYR
SHLOLXV³SULHãRNÌQLUSXLNLDLYRJGDYRVYHWLPXVDUNOLXV-LHEXYRGUVÌVSXUYLQLMÐPRWHU\V
NLWDLSOLQJDYRSHUOLHPHQ³MRVEÌU¡LãNRUWÐMDVQRU¡MRVLDSNDELQWLNDGVXåYDQJ¡WÐDQWNDNOR
VXNDELQWL PHGDOLN¡OLDL 'DEDU PDQR W¡YDV EXYR þLJRQDV åDOLD OHPSD ² ODXåDV PRWLQD ²
þLJRQÐNDUDOLHQ¡RDã²²²
-XRGL SODXNDL LU MXRGL SODXNDL 5DXGRQD MXRVWD LU LãOHQNWDV OLHPXR äYLOJVQLDL
VXVLWLQND NLELUNãW\V NDLS IHMHUYHUNDL /HUPRQWRYR 7DPDUD PDQ WRNLD þLJRQLãND QHMDXJL
'HPRQDV JDOL DSVLMXRVWL UDXGRQD MXRVWD MLV MXRGDV NDLS QHXåPLJGRPD EDLP¡ ORYRMH QDNW³
'HPRQXL QHWLQND ãRNLV EHW ãDOLD ODXåR MLV JDOL VWRY¡WL MHL þLJRQ¡V 7DPDURV PHGDOLN¡OLDL
åYDQJD
7¡YDV EDLJGDYR YDULDFLMDV LOJD LU VLOSQ¡MDQþLD JDLGD *DOLPDV GDLNWDV W¡YDV
SDYDUJGDYR -LV LU MR VPXLNDV $ã U\ãNLDL PDþLDX QXVLOXSXVL SROLWÌU SLUãWDLV LãVSDXVWDV
GXREHOHVVPXLNDVEXYRVHQDVM³UHLN¡MRDWVDUJLDLSDNDELQWLVLHQRMHLUN¡G¡QHSDO³VGDYRSDWL
VXVPXNGDYR W¡YDV PX]LNLQ³ HQWX]LD]P VXJ¡U¡ NDPEDU\V 0RWLQD WXU¡MR WHLV
 ³ DUEDWLQ¡V
URå¡VDSYLMDã³VDYRUDQNDVW¡YDV³VDYRPLQWLV.RQVHUYDWRULMDMLVEXYRQHWXUWLQJDVMDP
SDY\NR LãVLNRYRWL PRN\WRMR SURIHVLM R NRQVHUYDWRULMD ² ² ² 1HLãEDLJWRV :LHQLDZVNLR
YDULDFLMRVUDXNãO¡VVPXLNHUDXNãO¡VW¡YRYHLGHGXGUDXJDLNXULHGåLDXJVPLQJDLSXRODYLHQV
NLWDP³JO¡E³RSRYDODQG¡O¡VLãVLVNLULDGXGUDXJDLYHQJLQXVLPLQWLäDOLDãYLHVDDWQHãDQRU
EÌWL QHSDSUDVWDP EHW QHSDSUDVWXPDV WHWYHULD NHOLROLND PLQXþLÐ SDVNXL WHOLHND MDXNL
PLHVþLRQLãNDOHPSDLULOJDVPRN\WRMRYDNDUDV6VLXYLQLDLNODLGRVXåGDYLQLDLQXRVWRWLHV$
LNLVWRWLHV%WLHNLUWLHNNLORPHWUÐ2NLHNNLORPHWUÐLNL&VWRWLHV".DLSWROLVWRWLV&NXULRMH
VWRYLSXRãQLNRQVHUYDWRULMDQHVMRVNRORQRVPDUPXULQ¡V"
,UPDQRW¡YDVUDã¡GUDPDV-RVEXYRåLDXULRVNUXYLQRVLUHIHNWLQJRV7HLJLDPXRVLXVLU
QHLJLDPXRVLXVSHUVRQDåXVMLVVNLUVW¡WDXW\E¡PLV/LHWXYLV²GRUDVOHQNDV²LãGDYLNDVUXVDV
² VDGLVWDV 'UDPRV WHPDWLND" 6ODSWÐ OLHWXYLãNÐ NQ\JÐ SODWLQLPDV QHNDOWRV PHUJDLW¡V
išprievartavimas ir tragiškas skendimas Nemune, aukso kasimas Sibiro taigoje ir, šalia,
WXUWLQJDV OLDXGLHV GDLQÐ DNRPSDQLPHQWDV NDLS VHQRELQLDL NHLVWDIRUPLDL SXRGDL ³ NXULXRV
VXSLODPLåYDQJÌVKHURMÐMDXVPDL0DåDPHPLHVWHO\MHNXUYDOGåLDSDPLUãRJHOHåLQNHOLÐVWRW³
NDGDLVH J\Y LU WULXNãPLQJ, WDUS VDNDLV NYHSLDQþLÐ YDUVWRWÐ VWDOÐ LU SDãOLÌåÐ DPDWÐ
PRN\NORV SDVWDWH PDQR W¡YDV SDWV UHåLVXRGDYR WVLDV GUDPDV LU LãYLONGDYR SDDXJOLXV ²
PRNLQLXV ³ OLQJXRMDQþL VFHQ QHV VFHQD VXSRVL DQW PHGLQLÐ RåLÐ EXYXVLDPH DQWURV NODV¡V
VWRWLHV ODXNLDPDMDPH 0DQH LU GDXJHO³ åLÌURYÐ SULEORNãGDYR VFHQLQLDL HIHNWDL QDWÌUDOLVWLQ¡MH
W¡YR UHåLVÌURMH $NWRULDL NLUVGDYR WLNUXV UXJLXV VWURSÌV PRNLQLDL MXRV VXVPDLJVW\GDYR ³
PHGåLR NDODG¡OHV VSHFLDOL PDãLQD SDOHLVGDYR SÌNXV YDL]GXRMDQþLXV VQLHJ LU SÌNDL
SULOLSGDYR SULH YLOQRQLÐ SLUPRV HLO¡V åLÌURYÐ GUDEXåLÐ SLUPRMH HLO¡MH V¡G¡GDYR JDUELQJL
PLHVWHOLR DWVWRYDL NOHERQDV QRWDUDV SROLFLMRV YDGDV DNXãHU¡ NXUL NDOE¡MR ERVX 9HLNDOR
KHURM¡ OHQNR SRQDLþLR LãQLHNLQWD LNL Q¡ãWXPR VNDQGLQGDYRVL VN\O¡MH JULQG\VH 1HPXQH LU
WHQ SDW VN\O¡MH WXS³V EHUQLXNDV NLOVWHU¡GDYR VHOWHULR EXWHO³ LU Lã MR W\ãNR ODãDL QXR
SDVNHQGXRO¡VNÌQR0DQRW¡YDVEXYRODLP¡WRMDVNDLXåGDQJDLSUDVLVNOHLGXVVLXQW¡UDQNRPLV
VLPEROLQLXV EXþLQLXV HVWHWLQ¡PV åLÌURYÐ DãDURPV -LV JLUG¡MR JUDXGÐ DNXãHU¡V ERV
$WVLOLNXVLHSRFKD´âLWRMHLQWRQDFLMRMHVNDPE¡MRåPRJLãNXPRJDLGD
0DQRW¡YDVEXYRNDOE¡WRMDV3ULHVWRWLHVDXJROLHSRVLUVWRY¡MRDXNXUDVâYHQþLÐPHWX
þLD JUÌGRVL åPRQ¡V 3OHY¡VDYR Y¡OLDYRV åLE¡MR JDLVULQLQNÐ RUNHVWUR GÌGRV ULDXJV¡MR MDX
QXVLWDã
V EÌJQLQLQNDV JDUELQJL PLHVWHOLR DWVWRYDL G¡Y¡MR P¡O\QXV LU SLONXV NRVWLXPXV R MÐ
YHLGÐUDXPHQ\VEXYRUÌSHVWLQJDL³WHPSWLLUãLVGLUEWLQLVP¡ãOXQJLVUHLãN¡ULPW³LULãNLOPLQJ
PRPHQW %XYR DSVþLDL G¡NLQJRV SXEOLNRV PRWHUÐ QRULQþLÐ SDYHUNWL LU YDLNÐ LãWURãNXVLÐ
WDLS UHWÐ PLHVWHO\MH UHJLQLÐ ,ã DXNXUR UÌNR GÌPDL .DG XJQLV JHULDX ³VLNXUWÐ VWRWLHV VDUJDV
SUDNXUDPV SULNLPãR ³ DXNXU VHQÐ ODLNUDãþLÐ LU VXDQJO¡MXVLRV VNLDXW¡V VNUDLG¡ YLUã
VXVLULQNXVLÐMÐ JDOYÐ 3RQLRV G¡Y¡MR NDXQLHWLãNDV VNU\E¡OHV PLUJXOLDYR ³YDLULDVSDOY¡V
SOXQNVQRV LU SRQLRV DWURG¡ O\J QDPLQ¡V SDXNãW¡V ODXNLDQþLRV OHVDOR ,U PDQR W¡YDV EXYR
VXVLNURY
V VDYR VPHJHQLQ¡MH DUXRGXV WRNLR OHVDOR NXULV OHQJYDL YLUãNLQDPDV NXULV LããDXNLD
DãDUDV DSDWLQ¡V åLDXQRV QXY¡SLP DSORGLVPHQWXV DQNVW\YHVQLRMR NDOE¡WRMR LU ãHLPRV
SDY\GJDUVÐLUYLHQEDOV³YDOLRNXULRJDUVDVR³VLYHUåLDSURDWGDUXVODQJXV³JHOHåLQNHOLR
VWRWLHV EXIHW LU VX]YLPELQD LãULNLXRWXV GHJWLQ¡V VWLNOHOLXV 0DQR W¡YR OLHNQD ILJÌUD
SULHãNDULQLDPH VXUGXWH VW\URMR LW ³EHVWDV ³ åHP
 REHOLVNDV -R NDOERV WHPD NDLS LU GUDPRVH
EXYR UXVÐ LU OHQNÐ QHLJLDPRVLRV VDY\E¡V -R NDOERV SLHãLQ\V ² þLJRQLãNRVLRV :LHQLDZVNLR
YDULDFLMRV-LVLUþLDQDXGRMRVDYR³åHQJLDPM³SLþLNDWR7DU\WXPMRNDOEDQHSDUXRãWDWDU\WXP
MLV WLN GDEDU LHãNR UHLNDOLQJÐ åRGåLÐ LU ãLV QXGXRWDV LHãNRMLPDV ³VLVXQNGDYR ³ NODXV\WRMÐ
VLHODV LU NODXV\WRMÐ VLHORV VXDLG¡GDYR SLþLNDWR LU MLH MXWR NDG NDOE¡WRMDV VXNDXS¡ VDY\MH
EUDQJÐ LU UHLNãPLQJ WXULQ³ äLE¡MR VWURSLDL LããYHLVWRV JDLVULQLQNÐ GÌGRV åLE¡MR GYLUDþLÐ
QLNHOLV åLE¡MR ãYLHåLDL SDEHUWDV VP¡O\V WDUS JHOHåLQNHOLR E¡JLÐ ãYLHåLDL QXVNXVWL Y\UÐ
VPDNUDL MDX GU¡NVWDQþLRV VHQVWHO¡MXVLÐ SRQLÐ DN\V ãLONLQLDL DWODSDL PDQR W¡YR VXUGXWH -R
balsas kilo.
7URFNLVVXVDYRV¡EUDLVYDOJ¡SLHWXV7DJDQURJHYLHãEXW\MHDQWUDPHDXNãWHLUVYDLG¡
O¡NãWHV³JDWY
*DWY¡MHVWRY¡MRDONDQDPLQLDJDXG¡WDVO¡NãWHVLWGDQJLãNMPDQLUþLDSDW
ODLå¡MDV9LUS¡MRSDP¡O\QDY
OLHåXYLDL
9LOQLDXVOHQNDL³VLYLOLRGDYROLHWXYLÐSDWULRWXV³VSHFLDOLDVWDUG\PRNDPHUDVLUSLOGDYR
MLHPVYDQGHQ³SURQRVLVSDWULRWÐSLOYDLLãVLSÌVGDYRNDLSRUNHVWULQLDLEÌJQDL
0DQR W¡YDV LãNHOGDYR UDQNDV *UÌPRMR NXPãþLDLV 3LDXGDYR RU VXUGXWR UDQNRY¡P
5LHãNXþLRPLV VYDLG¡ åYLOJVQLÐ åDLEXV -R EDOVDVW\J¡V SDYDUJGDYR ,U WDGD XåVWRGDYR W\OD
,ãEDO
VW¡YDVY¡OVXVWLQJGDYRNDLSãYLHåLDLQXWLQNXRWDVREHOLVNDVNXULDPHGDå\WRMDVSDPLUãR
SHUEUDXNWL WHSWXNX GYLHMRVH YLHWRVH 7¡YR VNUXRVWXRVH EOL]J¡MR GX UDXGRQL VXVLMDXGLQLPR
VNULWXOLDL0LQLDRã¡3RQLRVYHUN¡RY\UÐOÌSRVVXVLDXU¡GDYRJDOXWLQDLLãVLåLRGDYRYDLNDLLU
NDL NXULH SDPLUãGDYR QXVLãOXRVW\WL WHNDQþLDV QRVLV 'HEHV\V PHOVYDLV UXWXOLDLV ULWRVL
äLHåPDULÐSXV¡Q*DLVULQLQNÐRUNHVWUDVMDXYLOJ¡VXNHSXVLXVOLHåXYLXVLUMXRGDÌVLVGLULJHQWDV
DNLPLV ãDXG¡ ³ JDLGÐ ODNãWXV 9DUJãDV EÌJQLQLQNDV ULDXJV¡MR J
VWDQþLDLV DNRUGDLV EXYR
LãVHN
VLUSULEORNãWDV-LVVXSDVLEDLV¡MLPXåLÌU¡MR³VDYREÌJQO\JWDLEÌWÐMRSDWLHVSLOYDV
7¡YR NHOLDL OLQNR Lã O¡WR 2EHOLVNDV VPXNR WDU\WXP MLV EÌWÐ Lã VQLHJR LU DQJOLHV LU MDXVPÐ
OLHWXVWLUSLQWÐM³O\JSDVLXþLDXVLRMLSDYDVDULRVDXO¡0DQRW¡YDVNOÌSRMRDLNãWHO¡MHSULHVWRWLHV
WLHVUÌNVWDQþLXDXNXUXGÌPDL´O\JSDVDNLãNRMLPLVWLNDSOHYHQRSURMRYHLGRMRUDQNRVEXYR
LãVN¡VWRV
0HV²QXRMÌUÐLNLMÌUдLãWDUGDYRMLV
,NLMÌUдãLWLHåRGåLDLLãVLSÌVGDYRLUVNULGRLãO¡WR0DQRW¡YDVDWVLNHOGDYRVWDLJDLU
JUHLWDLV åLQJVQLDLV HLGDYR SUR EHVLVNLUVWDQþL PLQL ² MR QXJDU DWVLGDXåGDYR ³QLUW
V
YDOLDYLPDVYDLNDLP¡W¡NHSXUHVWULÌERVGUHELQRDODXVERNDOXVVWRWLHVEXIHWHGHEHV\VULWRVL
0DQR W¡YDV ¡MR NDLS ,NDUDV NXULV WXRMDX SDNLOV ³ GDQJÐ LU QXVNULV SUR EHVLULWDQþLXV GHEHVÐ
UXWXOLXV äLHåPDULÐ SXV¡Q âLXR PHWX Dã WLN¡MDX ³ VDYR W¡Y ² VNUDLGXRO³ Dã QHEÌþLDX
QXVWHE
V MHL MLV Lã WLNUÐMÐ EÌWÐ SUDG¡M
V VNULVWL VDYR LOJRPLV NRMRPLV QHXåNDELQ
V VWRWLHV
UDXGRQSO\þLÐNDPLQ¡OLÐ
0DQRW¡YDVEXYRåDYXVPHODJLV.ROJ\YHQRVXPRWLQD9¡OLDXVDYRLãNDOELQJXPMLV
SHUN¡O¡³YRNLHþLÐNDOERVPRN\WRMLUDãQHEHLãJLUVGDYDXJDODQWLãNÐLVWRULMÐ
-LVPRN¡VL7LIOLVH3HGDJRJLQLDPH,QVWLWXWH-LVQHWXU¡MRSLQLJÐMLVPLWRY\QXRJ¡PLV
LUVÌULX%HWMLVEXYRHOHJDQWXVLULãSDVNXWLQLÐMÐDSVLYLONGDYRJHUDLSDVLÌWXGUDEXåLX0LHVWR
VRGH YDNDULQLÐ YDLNãW\QLÐ PHWX JUX]LQÐ NXQLJDLNãW\W¡ ýHYþHYDG]H³VDN¡ YHå¡MXL VXVWDEG\WL
NHWXULDLVEDOWDNDUþLDLVSDNLQN\WDWYLUODQGR0DQRW¡YDVVWRY¡MRDWVLãOLHM
V³å\GLQW³DNDFLMRV
PHG³ LU UÌN¡ LOJ LU EUDQJÐ SDSLURV 0HLO¡ JLP¡ Lã SLUPR åYLOJVQLR %H åRGåLÐ PDQR W¡YDV
³V¡GR ³ ODQGR 3DNYLHWLP LãUDã¡ ² MXRGRV NDLS VPDOD NXQLJDLNãW\W¡V ýHYþHYDG]H DN\V
UDXGRQRVNDLSURå¡NXQLJDLNãW\W¡VýHYþHYDG]HOÌSRVEDOWRVNDLSVQLHJDV.D]EHNRYLUãÌQ¡MH
NXQLJDLNãW\W¡V ýHYþHYDG]H UDQNRV -XR]DSR VNDLVþLDXVLRMR LU SRQLRV 3RWLIDURV LVWRULMD
NDUWRMRVL 0DQR W¡YDV EXYR LãGLGXV LU QHVXNDOEDPDV LU Dã QLHNDLS QHVXSUDQWX NRG¡O -LV
QHYDåLDYR³ NXQLJDLNãW\W¡V VDNO
 MLV QHSDQRUR YDOJ\WL MRV VLÌORPR ãDãOLNR MLV QHVXWLNR JHUWL
UDXGRQR Y\QR JLOLDXVLDL ³NDVWR åHP¡MH DYLHV NDLOLÐ EXUGLXNXRVH MLV DWVLVDN¡ SDEXþLXRWL QHW
VPXONLDXVLM³ MRV SLUãWHO³ -LV LãOLSR Lã ODQGR LU QX¡MR VDX VLDXUX WDNHOLX WDUS VPDLOLDYLUãÌQLÐ
XROÐ $SDþLRMH EXYR JLOXV WDUSHNOLV LU NXQLJDLNãW\W¡ ýHYþHYDG]H ³VDN¡ YHå¡MXL DUNOLDPV LU
ODQGR YLHQLHPV VXJU³åWL ,U NDL MLH LãQ\NR Xå SRVÌNLR ML QXãRNR åHP\Q ³ ÌåLDQW³ LU SXWRMDQW³
7HUHN -RV ODYRQDV QHEXYR VXUDVWDV 6UDXQLRV 7HUHNR EDQJRV M³ QXSORY¡ ³ -XRGM DU ³
.DVSLMRV MÌU GDEDU QHEHSULVLPHQX ³ NXUL 0HLO¡ PLU¡ YRV JLPXVL R PDQR W¡YDV Y¡O
VWRYLQLXRGDYR PLHVWR VRGH YDNDULQLÐ YDLNãW\QLÐ PHWX DWVLãOLHM
V L DNDFLMRV PHG³
%HVLYDLNãþLRMDQWLHMLURG¡M³JUDåLRVPRWHU\VEDLPLQJDLQXVLJU
åGDYRLUQRUVNDLNXULRVVLXQW¡
MDP Lã SDVDOÐ JDUELQDQþLXV åYLOJVQLXV MLV EXYR QHSDMXGLQDPDV NDLS WRML XROD SULH NXULRV
NDGDLVHSULUDNLQR3URPHW¡M
0RWLQD LãNODXVLXVL ãLÐ ³VLG¡P¡WLQÐ MDL OHJHQGÐ NDUWDLV LãNRãGDYR LURQLãN SDVWDE
.DG .DXND]H FDUR ODLNDLV EXYR GDXJ YDUJãÐ NXQLJDLNãþLÐ LU NXQLJDLNãW\þLÐ LU NDL NXULH MÐ
WDUQDXGDYR OLRNDMDLV LU SDGDY¡MRPLV QHW SLJLDXVLXRVH 7LIOLVR UHVWRUDQXRVH NXU OHLGåLDPD
XåVLVDN\WLWLNY\QXRJLÐLUVÌULR%HWW¡YDVQHLãJLUVGDYRãLRV³VLG¡P¡WLQRVMDPSDVWDERV
0DQR W¡YDV P\O¡MR JDPW 3ULVLPHQX PXGYLHMÐ SDVLYDLNãþLRMLPXV 1HPXQR NUDQWX
$XNãWRMRMH3DQHPXQ¡MH7DLEXYR¡MLPDVVXNOLÌWLPLV*¡O¡VNDGDJLÐNUÌPRNãQLDLYDQGHQV
WHN¡MLPDV GHEHV\V DLåXV SXã\QR NYDSDV M³ VXVWDEG\GDYR âLRV VWDWLãNRV W¡YR SR]RV PDQR
supratimu, buvo estetiškiausios.
7¡YDV NOÌSR WLHV SDSUDVWD UDPXQH LU VNDLþLXRMD MRV ODSHOLXV .DLS ERWDQLNDV NDLS
³VLP\O¡M¡OLVNDLSQDãODLWLVLãSDVDNÐYDLNDPV
7¡YDVVWRYLDQW1HPXQRVNDUGåLRLUVWHELSRVÌN³SUR3DåDLVOLRYLHQXRO\Q-RVLOXHWDV
³SUDVPLQDSHL]DåLUPDQRYDL]GXRW¡MHSULVLNHOLDSUDHLWLV1DSROHRQDVWLHV%HUH]LQD9\WDXWDV
'LG\VLV VWHE³V äDOJLULR PÌã³ ýLQJL]&KDQDV 5XVLMRV VWHS¡VH 1HURQDV GHNODPXRMV HLOHV
5RPDL GHJDQW PDOGLQLQNDV ODXNLV ODLYHOLR ³ DQDSXV ³ 3DåDLVOLR DWODLGXV QXVLåXG¡OLV
LãEUDXNLVSDVNXWLQ³M³J\YHQLPRSUDVP¡VDUJXPHQW
0DQRW¡YDVJXOLåRO¡MHLUMRåYLOJVQLVNODLGåLRMDSXãÐYLUãÌQLÐLUGHEHVÐPH]JLQ\MH-LV
JXOL LOJDL NUDPWR VPLOJDV MR NUÌWLQ¡ ULWPLQJDL NLOQRMDVL Y¡MDV MXGLQD MR ÌVXV LU Dã
QHQXVWHEþLDXNDGLãWDUWLåRGåLDLEÌWÐVYDUEÌVLUPDQ\MHLãQ\NWÐEHWNXULEDLP¡LUDEHMRMLPDV
$ãJHUELDXLUP\O¡MDXVDYRW¡YNDLMLVVWHE¡MRJDPW$UMLVMP\O¡MR²WHJDOLXWLN
VS¡WL-LVYHQJ¡SDãQHNHVLÐDSLHMMLVSUDãQHNGDYRSDELUDLVåRGåLDLV
äLÌU¡N VDXO¡ NHLVWD NDG ãHãL ODSDL þLD SHON¡VH NDL EXYDX PDåDV PDþLDX GDXJ
J\YDþLÐåLÌU¡NNU\åLXVEO\NVLSDV¡G¡NLPHGDU´
,UWDGDSHUPDQRW¡YVLXUE¡VL³PDQHOLÌGHV\VJDPWRMHVYHWLPXPRSDMXWLPDVYLHQLãDV
VLOXHWDV²ODSÐPHGåLÐYDQGHQVRURDSVXSLPHPDQHEDG¡PLOLMRQDLG\JVQLгPDQRDNLV
EXUQDXVLVRGVNYHUE¡VLYLHQLãXPDV
*UDåX LU EDLVX ² ãWDL SLUPLHML VXVLIRUPDY
 DEVWUDNWÌV åRGåLDL PDQR YDLNLãNRMH
JDOYXW¡MHQXULPXV³W¡YJDPWRMHEHVWHELQW
.DUWDLVPDQRW¡YDVPXãGDYRPDQRPRWLQ
***

'HYLQWDVLV ² JHUDV NHOWXYDV -LV UHWDL XåVSULQJVWD WDUS DXNãWÐ LU MR GXU\V JUHLWDL
DWVLGDUR $QWDQDV *DUãYD VWRYL GHãLQ¡MH SULHãDLV ² PHWDOLQ¡ OHQWD VX P\JWXNDLV LU ãYLHVRV
VLJQDODLV 5DXGRQDV NYDGUDWDV VXãYLQWD ² SDVLUXRãWL åDOLD VWU¡O¡ ² SDWUDXNWL UDQNHQ
6YHþLDL ³HLQD -XRV VNLUVWR VWDUWHULV 6HNPDGLHQLDLV KRWHOLV SHUSLOG\WDV $ãWXRQLROLNWDPH
DXNãWHUXLPDLEDOLDPVLUSUL¡PLPDPVPH]]DQLQH²NRQIHUHQFLMRPVLUSREÌYLDPV+RWHO\MH
Y\NVWD YHVWXYLÐ PLQ¡MLPDL PDVRQÐ ORåLÐ VXVLULQNLPDL VYHWLPWDXþLÐ WDXWLQ¡V ãYHQW¡V GDQWÐ
J\G\WRMÐ VXYDåLDYLPDL MDXQLPR ãRNLDL 7KH /DGLHV RI +HUFXOHV´ SDUW\ UXVÐ ãYHQWLNÐ
SREÌYLDL VX UDXGRQX Y\QX LU FDULVWLQ¡PLV GDLQRPLV EXYXVLÐMÐ JLUWXRNOLÐ SDUW\ ýDQNDLãHNR
NDULQLQNÐ SDVLWDULPDL SURJUHV\YLÐMÐ DUP¡QÐ VXVLULQNLPDL SHUVHQXVLÐ ERNVLQLQNÐ SDUW\
NDUGLQROR LU MR VYLWRV SLHWÌV VX OHQNÐ GYDVLQLQNDLV J\YÐ ãLQãLOÐ SDURGD ² ² ² +RWHO\MH
PLQLPD SXRWDXMDPD VXVLUHQNDPD ãYHQþLDPD URGRPD SLHWDXMDPD SULVLPHQDPD
VPRNVODXMDPDWDULDPDVLJDUELQDPDSOÌVWDPD²²²
6WDUWHULV MXGD O\J LãUDLãNRV ãRN¡MDV -ÌVÐ NDLU¡MH ² HNVSUHVDL QXR GHãLPWR LNL
DãWXRQLROLNWRMÌVÐ GHãLQ¡MH²ORNDODLQXRSLUPRLNLGHãLPWR7DLSVLUãLQãLODLYLUãXMHWDLS
PDGDPPDVRQDLPH]]DQLQH2QHGYDVLãNDVW¡YHSDUORU%DãWXRQLROLNWDMDPHWDLSPDVRQDL
PH]]DQLQH YLVDL WHLVLQJDL ² ãLQãLODL DWOHLVNLWH WDLS NDUGLQRODV LU ãLQãLODL WDPH SDþLDPH
DXNãWH-RH-ÌVÐNDLU¡MHLUMÌVÐGHãLQ¡MHWDLSQHQHQHWDLS²²²³
,U $QWDQDV *DUãYD W
VLD ULWXDO (NVSUHVDV ² QXR GHãLPWR LNL DãWXRQLROLNWR -ÌVÐ
DXNãWDVSUDãDXG¡NXLMLV³VSDXGåLDP\JWXNDXNãWDVG¡NXLSUDãDXP\JWXNG¡NXLSUDãDX
G¡NXL²²²²VLåLHELDåDOLDVWU¡O¡$QWDQDV*DUãYDLãWLHVLDUDQNEDOWRMHSLUãWLQ¡MHEDLJWD
PHVN\ODPH-LVVSXVWHOLUDQNHQGXU\VXåVLGDURLUNHOWXYDVN\OD9LUãXMHPLUJDSUDYDåLXRWÐMÐ
DXNãWÐ VNDLþLDL 9LHQXROLNWDV SUDãDX G¡NXL VYHþLDV LãHLQD UDQND
UDQNHQD N\ODPH NDåNDV VXVWDEG¡ NHOWXY WU\OLNWDPH GXU\V DWVLGDUR VYHþLDV ³HLQD MÌVÐ
DXNãWDV SUDãDX P\JWXN G¡NXL UDQND UDQNHQD ãHãLROLNWDV SUDãDX G¡NXL VYHþLDV
išeina, ranka rankena, mes kylame, 17, aštuonioliktasis, prašau. Visi išeina. Raudonas
NYDGUDWDVåDOLDVWU¡O¡PHVOHLGåLDP¡VWDVSDWVULWXDODVNDLOHLGåLDP¡V
8SLUGRZQXSLUGRZQJULHåWDL³U¡PLQWRMHHUGY¡MH1DXMLGLHYDLþLDSHUN¡O¡6L]LIâLH
GLHYDL KXPDQLãNHVQL $NPXR QHWHNR åHP¡V WUDXNRV 6L]LIXL QHUHLNDOLQJL J\VORWL UDXPHQ\V
5LWPR LU NRQWUDSXQNWR WULXPIDV 6LQWH]¡ KDUPRQLMD XS LU GRZQ $QWDQDV *DUãYD GLUED
HOHJDQWLãNDL 3UDãDX LU MR GDQW\V VXEOL]JD G¡NXL VXEOL]JD MLV SODVWLãNDL LãWLHVLD UDQN MR
OLHNQDSRY\]DPDORQLDLSULLPOLYDåLXRMDQWLHPV7XRMSDWSDåLQVLHXURSLHW³´WDU¡NDUWPDORQL
VHQXW¡(XURSLHþLDLVNDLWRNQ\JDV´²DWVLGXVR

$S\WDPV¡ VNDLW\NOD .DXQR &HQWULQLDPH .Q\J\QH ,OJL LU QXWULQWL VWDODL YDNDU\NãþLDL
ODLNUDãþLDL SDPDXWL DQW JHOWRQÐ OD]GHOLÐ *HGLPLQR 0LQGDXJR 9DODQþLDXV OLWRJUDILMRV
VLHQRVH ,U NQ\JÐ VN\ULXV 6SLQWRV DWVXNWRV QXJDURPLV LU YLHQLQWHO¡MH SURSHUãRMH SULH
QHGDå\WR VWDOR WÌQRMR DNLQLXRWDVLV YDOGLQLQNDV /\J VXãODS
 åYLUEOLDL V¡G¡MR SDVLOHQN
 WLHV
ODLNUDãþLDLV GLHQLQLDL VNDLW\WRMDL QHQXVLVNXW
 LU åLRYDXM U\WPHWLQLX QXRERGROLX $QWDQDV
*DUãYD EXYR NHWXULROLNRV PHWÐ MLV J\YHQR YLHQDV .DXQH LU PRN¡VL MR W¡YDV PRN\WRMDYR
SURYLQFLMRMH .DUWDLV $QWDQDV *DUãYD DSOHLVGDYR SDPRNDV LU SULVLULQN
V NQ\JÐ MLV OLHVRPLV
UDQNRPLV SDUHPGDYR VDYR YHLG MLV LãEOL]JLQGDYR PRNLQLãNR ãYDUNHOLR DONÌQHV UDLGHV LU
VDNLQLXV VLXUE¡ ãYLHåXW¡OLDL VPHJHQ\V .Q\JÐ QXJDU¡O¡V DSGHQJWRV UXGD PHGåLDJD NQ\JRV
³ULãWRV ³ NLHW LU MXRG NDUWRQ 6WRURV LU SORQRV 9LHQ VWRULDXVLÐMÐ $QWDQDV *DUãYD VNDLW¡
SDNDUWRWLQDL LU WDL SDVWHE¡MR YDOGLQLQNDV LU LURQLãNDL NODXVGDYR $U QHQXVLåXG\VL"´
0RNLQLãNDPH VVLXYLQ\MH WDSR ³UDã\WRV VXSUDQWDPRV IUD]¡V ² ILNVXRMDPRV QHRILWLQLX
³NDUãþLX
0HVHVDPHQHODLPLQJLYLHQLLUPHVQHODLPLQJLEHQGUXRPHQ¡MHYHG
LUQHYHG
PHV
O\J HåLDL EHVLEXUL ãLOLPDL PXPV QHSDWRJX NDL PHV VXJUÌVWL LU PHV GDU QHODLPLQJHVQL
LãVLVN\U
 RSWLPL]PDV \UD NDUWL SDMXRND Lã åPRJDXV VLHOYDUWR J\YHQLPDV ² EORJLV QHV
J\YHQLPDV ² NDUDV NXR WREXOHVQLV RUJDQL]PDV WXR WREXOHVQLV NHQW¡MLPDV LVWRULMRV PRWWR
HDGHP VHG DOLWHU DXNãþLDX QHL VPRQLQJDV LQWHOHNWDV ² VPRQLQJD DU QHVPRQLQJD YDOLD
NÌQDV\UDYDOLRVSURGXNWDV
âLWDLS ¡P¡ ³ VDYH 6FKRSHQKDXHU³ $QWDQDV *DUãYD ,U NDUWX VX VWRUXRMX SHVLPLVWX
JUÌGRVL SORQHVQLÐMÐ NQ\JÐ KHURMDL -RMR UDLWHOLV EH JDOYRV LU DSOLQN MR JDOY ãY\W¡MR
WRPDKDXNÐ DXUHRO¡ LãSURW¡MXVL ODG\ 0DFEHWK WLHV¡ ³ UDPS QHQXSODXQDPDV UDQNDV *XVWDYR
(PDUR PDQGDJÌV QHW SULHã PLUWL FDEDOOHURV ãODY¡ SOXQNVQXRWRPLV VNU\E¡O¡PLV JULQGLV
QHVXVNDLþLXRMDPXRVHUHYHUDQVXRVHODEDLJLOLDLVDPSURWDYRVXãDO
V5DVNROQLNRYDVSDVLUHQJ
V
QXåXG\WL QLHNLQJ VHQXW
 VSXUG¡MR *RHWKHV KRPXQFXOXV YLUã 8NUDLQRV NDLPR YDUW¡ NDUãW
P¡QXOLR SLOQDW³ JRJROLãNDV YHOQLDV 6NXOSWÌULQ¡V NQ\JÐ DN\V åYHOJ¡ ³ *DUãYRV VLHO LU YLV
NQ\JÐHUP\GHU³GHQJ¡MXRGLLãVN¡VWLVSDUQDLLUMDXQHEHEXYRDSGXON¡MXVLÐVNDLW\NORVODQJÐLU
QHEHEXYR VPDOVX NDLS MXRNLDVL $XãURV JLPQD]LVW¡V DQWUDPH DXNãWH *\YHQLPDVEORJLV
âLWD IUD]¡ DWURG¡ JDOXWLQ¡ MRV QH³PDQRPD VXNULWLNXRWL NDLS QH³PDQRPD JLOLDL DWVLNY¡SWL
/XNãLR JDWY¡MH NXU å\GLãNÐ NUDXWXY¡OLÐ VLONLQLV NYDSDV WURãNLQD NXU /LDXGLHV 1DPÐ ODLSWDL
DSYHPWL XåNO\GXVLÐ JLUWXRNOLÐ LU NXU NDPEDU¡O\MH QHLãJDULQDPDV NURNXYLQ¡V GHãURV
RODQGLãNRVÌULRSXUYLQÐVNDOELQLÐSUDUÌJXVLRVEDWÐRGRV³VLVHQ¡MLPDV7LHQXNUDPW\WLQDJDL
EHVSUHQGåLDQW WULJRQRPHWULQHV ãDUDGDV 7DV SUDNHLNWDV DYLWDPLQR]LQLV VSXRJDV NDNWRMH Lã MR
MXRNLDVL PHUJDLW¡V JLPQD]LVWLQLXRVH UREDNVXRVH LU QHLQD ãRNWL ,U WDV MDXQXROLãNDV PLUWLHV
troškimas, kai gyvenimas dar neišbandytas.
$QWDQ*DUãY³YHLN¡GXNRODERUDQWDL6FKRSHQKDXHULVLUDNLQLXRWDVLVYDOGLQLQNDVVX
KHPRURLGLQLX KXPRUX DU QHQXVLåXG\VL" $QWDQDV *DUãYD SDWLN¡MR MDLV LU YLHQ UXGHQLR
ãHãWDGLHQ³ JU³åGDPDV Lã JLPQD]LMRV XåVXNR ³ NUDXWXY¡O
 /XNãLR JDWY¡MH -LV SDUHLNDODYR
YLUY¡V
.LHNPHWUÐ"´VXVLGRP¡MRVHQDVå\GHOLVSLUNOLãNXDEXRMXPX
0DQRPLUWLVPDWXRMDPDPHWUDLV´OLÌGQDLQXWDU¡*DUãYD
3UDãDXWULVPHWUXVPDQDXXåWHNV´SDSUDã¡
-ÌVLãYDåLXRMDWH"´SDNODXV¡å\GHOLVPDWXRGDPDVYLUY

7ROL´DWVDN¡*DUãYD
0DQR PLUWLV WULMÐ PHWUÐ LOJLR´ VXIRUPXODYR PLQW³ LU QXWDU¡ NDG WDL EXV SDVNXWLQLV
³UDãDVLãPLQþLÐVVLXYLQ\MH-RSDWLHVVXJDOYRWDV
6HNPDGLHQ³ MLV QXVLSORY¡ NRMDV LãVLYDO¡ GDQWLV LU VXNLã
V YLUY
 ³ SRSLHULQ³ PDLãHO³
QX¡MR ³ 3DM¡V³ -LV SDVLNDUV WDQNP¡MH -R ODYRQDV QHJUHLW EXV VXUDVWDV -XRGL YDUQDL LãOHV MR
DNLVYDUJãDVJLPQD]LVWDVNDURVWDQNP¡MHLUEXVQH³PDQRPDQXVWDW\WLVDYLåXG\E¡VSULHåDVW³
-LV MXN QLHNR QHP\O¡MR .DUWDLV LU JLPQD]LVWÐ VLHORV EÌQD JLOLRV NDLS 6FKRSHQKDXHULR NDLS
'RVWRMHYVNLR²QXVSU
VNULPLQDOLQ¡VSROLFLMRVW\ULQ¡WRMDL
3DM¡VLR PROLR GU¡JP¡ SHUVLVXQN¡ SUR *DUãYRV EDWXV LU MLV GUHE¡MR 1XRJRV åLOY\þLÐ
ãDNRV EUDXN¡ MR YHLG MLV DLNWHO¡MR NDL VWDPEHVQLRML XåJDYR VSXRJ 1HEXYR QHL YLHQR
VWRUHVQLR PHGåLR ãLWRMH UDL]J\Q¡MH -LV SDPDW¡ ãDOW LU Q\NÐ 1HPXQ LU âDQþLÐ
QDPHOLÌNãþLXV SDWDLNDXMDQþLXV YDQGHQÐ Q\NXPDL -LV LãVLWUDXN¡ Lã PDLãHOLR YLUY
 âYDUXV
EDOWXPDVEXYRNRQWUDVWDVSHL]DåXL
0LUWLVJUDåL´WDU¡$QWDQDV*DUãYDSXVEDOVLX
0LUWLVGLHYLãND$ãHVXJDUELQJHVQLVXå0XFLÐ6FHYRO9LHQLQLHNDLDSGHJLQWLUDQN
$ãHVXYLHQLQWHOLVVWRLNÐSDVHN¡MDV.DXQREHUQLXNÐJLPQD]LMRMH7XRMDXDãPLUVLXQHVãLWDLS
tegaliu pasipriešinti Schopenhauerio valiai.”
3DJDOLDX *DUãYD VXVLUDGR VWRUHVQLM GUHEXO
 LU SUDG¡MR ULãWL YLUY
 SULH ãDNRV -LV
WHEHGUHE¡MRRGUHEXO¡VWRY¡MRWLHVL,UNDLSDUXRãWDYLUY¡SDNLERHOHJDQWLãNDL$QWDQDV*DUãYD
DWVLNODXS¡ãDOLD
'LHYHPDQR'LHYH$ãPLUãWXDãPLUãWX.DLSOLÌGQD$ãULPWDLPLUãWX´
$QWDQDV *DUãYD SHUVLåHJQRMR DWVLN¡O¡ LU SULODXå
V ãDNÐ SDNURY¡ MDV NLOSRV DSDþLRM
7DGDDWVLVWRMRDQWQHXåGHJWRODXåRLU³NLãRJDOY³NLOS%HOLNRãRNWHOWL³ãDO³
2 NDG GHJWÐ ãLWDV ODXåDV -LV QHGUHE¡WÐ MLV XRVW\WÐ GÌPXV MR NRMRV VXãLOWÐ NDLS
KHURMLãNDL PLU¡ SLUPLHML NULNãþLRQ\V -LH SDNHOGDYR DNLV ³ GDQJд ,U $QWDQDV *DUãYD
SDVLåLÌU¡MR³ GDQJÐ 1HMXG¡MR ãYLQLQLV GHEHVÐ XåWLHVDODV âRNWHOWL³ ãDO³" âDOWD âDOWD 5HLNLD
VDX NDUWRWL NDG ODEDL ãDOWD NDG UHLNLD VXãLOWL LU NLãHQ¡MH ² GHJWXNDL 'DEDU *DUãYD DLãNLDL
SDMXWR GHJWXNÐ G¡åXW
 GHãLQ¡MH NHOQLÐ NLãHQ¡MH -LV SDMXWR NDLS G¡åXW¡V EULDXQD OLHþLD MR
ãODXQ³ ,U WXR SDþLX PHWX MLV YRV QHWHNR VPRQ¡V $W¡MR EDLP¡ LU WLN VHNXQG¡ M³ LãJHOE¡MR
5HLNDODXMDQWL EDLP¡ YRV QHLãPXã¡ Lã SR NRMÐ ãDNÐ ODXåR %HW VPRQ¡ QXJDO¡MR ãLUGåLDL
³QLUWXVLDL SODNDQW $QWDQDV *DUãYD LãWUDXN¡ JDOY Lã NLOSRV LU QXãRNR åHP¡Q -LV LãVL¡P¡ Lã
NLãHQ¡VGHJWXNÐG¡åXW
,U³åLHE¡YLHQGHJWXN/LHSVQHO¡QXGHJLQRSLUãWÐJDOXV-LVQXPHW¡
VXDQJO¡MXV³GHJWXN¡O³0XFLXV6FHYRODSLUPLHMLNULNãþLRQ\VVWRLNDLLU'LHYDV²LãQ\NR-LV
VNXELDLNRS¡³NDOQNDGJUHLþLDXSDVLHNWÐNHOL/LDXGLHV1DPÐNDPEDU¡O\MHMLVLOJDLWU\Q¡
UDQNãOXRVþLX GU¡JQDV NRMDV LU Y¡OLDX SDOLQG
V SR DQWNORGH YLHQRMH UDQNRMH ODLN¡ 3LYRãRV
IHOMHWRQÐULQNLQ³RDQWURMH² LOJRN NURNXYLQ¡V GHãURV JDEDO %XYR MDXNX 9LHQX PHWX MLV
SULVLPLQ¡YLHQLãNLOS3DM¡V\EHWWXRMSDWXåPLUãR-LVLãPLHJRMRYLHQXROLNDYDODQGÐ

***

.HOWXYDV N\OD NHOWXYDV VPLQJD âYDUÌV VROLGÌV EL]QLHULãNDL LãVLNY¡SLQ


 PDVRQDL
PH]]DQLQH VWDEWHOL LU HNVSUHVDV LãHLQD .HWXUL ýDQNDLãHNR NDULQLQNDL VX ³UDXGXVLDLV QXR
NRNWHLOLÐ VNUXRVWLNDXOLDLV SDEU¡åWDL PDORQÌV LU YLNUÌV SDOLHND NHOWXY YLHQXROLNWDMDPH
6XVLJODXG
VWRYLNHWXULOHQNÐGYDVLãNLDL$QWDQDV*DUãYDLãOHLGåLDMXRVSDVNXWLQLDPHDXNãWH
,,Aštuonioliktas”, sako jis lenkiškai.
2VÌQDX´PDORQLDLQXVWHPEDYLHQDVLULãNHOLDUDQNO\JODLPLQGDPDV
0DORQLVHQXW¡VNDLWRSRH]LM-LFLWDYR0DF1HLFH

I am not yet born, o fill me


With strength against those who would freeze my humanity, would dragon me into
a lethal automaton, would make me a cog in a machine, a thing with one face, a thing
———

toliau nebeprisimenu. Storos ir plonos, ant kreidinio popieriaus ir ant medienos,


SHUJDPHQWDL LU SDSLUXVDL PROLQ¡V OHQWHO¡V LU DãWULX DNPHQLX ³EU¡åWL KLHURJOLIDL XROÐ
NLDXU\P¡VH.Q\JRV$ãGDUQHVXJLP
V1HSDUDãLDXJHURVNQ\JRV2VHQXW¡JUHLWPLUVQHVML
MDX XåJLP¡ -L VNDLWR SRH]LM SR DQWURMR SDVDXOLQLR NDUR -L QHGLUED ML J\YHQD Lã NDSLWDOR R
PDQ EHOLHND EÌWL UDWR GDQWLPL NHOWXYH 0DQR YHLGDV PDQR UDQND EDOWRMH SLUãWLQ¡MH PDQR
SRY\]DPDQRLãLHãNRWDVNDOE¡MLPDV²HVXVåLQLQJDVUDWRGDQWLV
9LHQNDUWDXJDODVSDVLVWLHE¡ãDNQ\VLãVLURY¡LãåHPHVPDUJDSODãWDN¡VNUHQGDYLUã
SLHYRV9LHQNDUW²²²]DXUDVLãVLåLRMRLUODNVWRSOXQNVQDJDLGDVEHUDãDQW9LHQNDUW
VXVLJODXG¡ PLQNãWDNÌQLDL LU DSLH PHLO
 GDLQXRMD SRHWDL 9LHQ NDUW ODLNR UDWDV SDVLVXNR
DWJDO LU Dã SDYLUWDX ³ UDWR GDQW³ ,U Dã QHQXVWHEVLX MHL PDQR DLQLDL SDYLUV DVLODLV
SHODUJRQLMRPLV LU SDJDOLDX DNPHQLPLV .RNV QHPDORQXPDV 'X DNPHQ\V JXO¡V ãDOLD LU
QHSDM¡JVSOHS¡WL$SLH&KXUFKLOOLRNDOEDSLH5LON¡VSRH]LMDSLHSDU\åLHWLãNDVVNU\E¡ODLWHV
DSLH²NRNVQHGRUDV3HWUDLWLVLUNRNVDãGRUDVDSLHQLHNQHSOHS¡VDNPHQ\V/LNVåYDLJåG¡V
P¡QXOLRXåWHN¡MLPDVYDQGHQVDWRQDOLQ¡PX]LND
1RU¡þLDXEÌWLDNPHQLXYDQGHQLXP¡QXOLXåYDLJåGH6XDNLPLVLUDSOLQNRVSDMXWLPX
7HQRULXVWHE¡WLLUåLQRWLVWHE¡MLP%HWPDQVXQNXSDYLUVWLPDãLQRVVUDLJWXQHVWHEHSULVLPHQX
(OHQRVNXPãþLÐGÌåLXVLPDQRNDPEDULRGXULV$ãQH³OHLGDXMRV*LUG¡MDXNDLSMLãDXN¡PDQR
YDUGLUNÌNþLRMRLUS\NRLUO¡WDLVåLQJVQLDLVVWDEWHO¡GDPDQXOLSRODLSWDLV,USURODQJPDþLDX
M HLQDQþL JDWYH -RV YHLG ML NHOLV NDUWXV åYLOJWHU¡MR ³ YLUãÐ ,U PDQ VXQNX QHV WHEHQRULX
UDã\WL(OHQDSDG¡VPDQSDUDã\WL".UDãWXWLQLVLQGLYLGXDOL]PDV"6HQDVHJRLVWLQLVVDYRDUWLPR
LãQDXGRMLPDV" 3DVLWHQNLQWL ORYRMH LU LãJDXWL NHOHW OHJHQGÐ" 6SHFLDOLDL VXRUJDQL]XRWL
NHQW¡MLPLUPHGåLDJNDGODLP¡WXPSDGRUÐHLO¡UDãW³"
3DVLVDPG\WLWDUQ"
-LVHLVSDVNXLPDQHLãVNOHLG
VVN¡W³YLUãPDQRJDOYRVLUDãJDO¡VLXVWHE¡WLLUDQDOL]XRWL
OLHWÐ NXULV PDQ
V QHVXãODSLQD %HW Dã QRULX HLWL YLHQDV QHDSGHQJWD JDOYD LU WH QLHNDV PDQ
QHSDGHGD 8S LU GRZQ XS LU GRZQ 6HQRV OHJHQGRV QHåÌVWD 6L]LIR EHSUDVPLãNXPH JOÌGL
WLHVD.DL6L]LIDVSDUJULXVNLWDVDWVLUHPV³DNPHQ³
2UDV PDORQXV ãLDQGLHQ´ VDNR *DUãYD SLONDP SRQXL NXULV QXWDU¡ SDVLYDLNãþLRWL 
WMD -ÌV JDOLWH VNDQLDL SDSLHWDXWL DSDþLRMH´ MDXQDYHGåLDPV NXULH WHPDWR DSVLNDELQLPX
DWVSLQGåLXVVDYRDN\VH2WDLS5RFN\0DUFLDQRWLNULDXVLDLQXJDO¡V´EXYXVLDPERNVLQLQNXL
NXULVLãGLGåLDLOLHþLDVDYRVXODXå\WQRV³1HPDGDPQHVXSUDQFÌ]DV´PHUJDLWLãNDLVHQXWHL
,U YLV G¡OWR Dã QHJDOLX XåPLUãWL 9LVRV SUREOHPRV WLUSVWD QHV WHEHMDXþLX (OHQRV
SLONXP1HVDWVLåDG¡MLPDVQHEXYRSDGLNWXRWDVQXRERGXOLRLULãVHNLPR
'XåPRQ¡V'XDNPHQ\VNXULHVXJHEDNDOE¡WLLUMDXVWL
,,Visai teisingai, šinšilai aštuonioliktajame, sir.”
-LH WXSL VDX PHGLQLXRVH QDUYHOLXRVH QHNDOWDL VSRNVR LU WHUãLD ãLDXGXV 7RNLH QXãLXU

WULXãLDLWLHMLãLQãLODL,UNXULÐYHOQLÐQXRMÐ lupa kailius ir siuva kailinius?

/HQJYXWLV 6WXGHEDNHULV ]YLPE¡ DXWRVWUDGD äDOXPD VWRY¡MR Lã DELHMÐ SXVLÐ /HQNWL
WLOWDL ãP¡NãWHO¡GDYR YLUã JDOYÐ LU UDGLMDV DNLPLUNDL QXWLOGDYR LU Y¡O GUDVN¡VL GDLQLQLQNDV
WHNLQDPR PHWDOR WRQDLV ,QåLQLHULXV YDLUDYR JDUDQWXRWDL -LV QHå\PLDL SULVWDEG\GDYR PDãLQ
SRVÌNLXRVHLUVHSW\QLDVGHãLPWP\OLÐURG¡VNDLWOLXNDVNDLDXWRVWUDGDVPLJR³P¡O\QRGDQJDXV
VNO\SHO³
(OHQD V¡G¡MR VX *DUãYD XåSDNDOLQ¡MH V¡G\Q¡MH 0DåD PRWHULãNDLW¡ ² SLOND VXNQHOH
SLONãYDLVSODXNDLVSLONRPDNLPLU%DOGRYLQHWWLPDGRQRVYHLGX3LOQRVOÌSRV²GHWDO¡NXUL
GDLOLQLQNDV QXWDS¡ NDG SDU\ãNLQWÐ SLONXP -RV SORQXRVH SLUãWXRVH UÌNR FLJDUHW¡ LU ãLV
DQDFKURQL]PDV EXYR O\JLDYHUWLV SLOQRP OÌSRP ,U ML JDO SDVNXERPLV XåVLPRY¡ NRMLQHV
GHãLQLRVLRVVLÌO¡QXVLVXNR³ãDO³3ULHãDLV²LQåLQLHULDXVSODWLQXJDUDPRQXPHQWRXåXRY¡MD
LãU\ãNLQGDYR(OHQRVSURSRUFLQJWUDSXPMDXNÐSDVLWLN¡MLPPDUPXULQLXSRUWLNX,ãFLJDUHW¡V
W³VR P¡O\QDV GÌPDV LU SLONRV DN\V SHUåYHOJGDYR *DUãY UDPLX VPDOVXPX 6WXGHEDNHULV
]YLPE¡SLONDDXWRVWUDGDODSXRWRPLãNRåDOXPDURG¡W¡NP
VXOHG¡M
VNDQDORYDQGXREXYRãLV
NHOLDV LU P¡O\QDPH GDQJXMH VO\GR SLONÐ GHEHVÐ JDEDODLLU VDXO¡ SDVLURG\GDYR QHWLN¡WDL LU
OHQJYRVSXGURVVOXRNVQLV(OHQRVYHLGHEXYRO\JVXSDQþLRVPDãLQSLONXPRVDWRãYDLVW¡
-ÌVP¡JVWDWHJDPW"´SDNODXV¡MLEDQDOLDLQHVW\ODEXYRSHULOJDMLLãPHW¡QXRUÌN
SUR ODQJ QXRUÌND QXVNULGR O\J VWDLJD PLUXVL SODãWDN¡ ãLWDPH PHFKDQLãNDPH SDVDXOLXN\MH
VXSOHYHQRVHQLãHã¡OLDLNXULHQHPLUãWD1Hå\PLQLPID³PHUN¡NRMDV³ãDOWLQLRYDQGHQ³OLHVDV
IDXQDVVWHE¡MRMSULUÌN\WRVPDãLQRVYLGXVY¡GLQRVLSLONLGÌPÐSOXRãWDLVOLXRJ¡SURSUDYLUXV
langelius.
$ãP\OLXYDQGHQ³´SDVDN¡*DUãYD
$XWRVWUDGD SDVLVXNR ML XåNDELQR PLOLMRQLHULÐ NYDUWDOXV 3UDE¡JR )UHG $VWDLUR ãRNLÐ
PRN\NOD SXULWRQLãNDL QXJHQ¡WL SDUNDL NRORQLDOLQLR VWLOLDXV YLORV YLHQDV DQWUDV &DGLOODFDV
QH³VWXPWDV³JDUDåLUSDVNXWLQLXRMXPLUJ¡MLPXGLQJRUDXGRQD6KHOOUHNODPLQ¡OHQWD
0DQR åPRQD QHP¡JVWD JDPWRV -L WHE¡UD ³VLP\O¡MXVL 9LOQLд VYLHG¡ SHU SHW³
LQåLQLHULXV LU SDJDUVLQR UDGLM 'DEDU VNOLGR QDXMDXVLDV ãODJHULV NLPWHO¡M
V PH]]RVRSUDQR
SUDã¡GDUNDUWMDSNDELQWLLUVWHQ¡MRDSJDOYRWXVHNVXDOXPX
*DUãYD ³G¡PLDL DSåLÌU¡MR (OHQRV SODXNXV VDXO¡ Y¡O SDVLVO¡S¡ O\J WLHV PHGLQ¡PLV
NDODG¡O¡PLVVXVLPVW
VYDLNDVEXYRV¡GLQWLPRWHULãN¡
1HJ\YHQDX 9LOQLXMH 3Då³VWX M³ WLN Lã GDåQÐ DSVLODQN\PÐ 0DQ SULVLPHQD YLHQDV
³Y\NLV6LDXUDJDWYHO¡å\GÐJKHWWR7DLEXYRWULVGHãLPWGHYLQWDLVLDLVPHWDLV.HLVWDVUHLNDODV
WLHVSHUPHVWXWLOWHOLXMXQJLDQþLXQDPXNXVVXWLNDXWRNLYLHQXRO
MDXQLULãEDOXVLMLEXYR
SDNO\GXVLLUSDNODXV¡PDQ
VNHOLRLUDãWLNVOLDLQHåLQRMDX3DVLÌOLDXMDLLHãNRWLNHOLRGYLHVH
0XGX ¡MRPH LU QHåLQRMRPH DSLH N NDOE¡WL %XYR YDVDUD SULHãSLHWLV QDPHOLDL DWURG¡
QHDSJ\YHQWLSDNHOLXLPXGXVXWLNRPHPXU]LQYDLNLãþLQHJDO¡MDXQLHNRLãMRLãSHãWLQRUVLU
³EUXNDX MDP NHOLROLND FHQWÐ LU PDQRML YLHQXRO¡ QXVLã\SVRMR 1HSULVLPHQX NDLS PXGX
LãQ¡U¡PHNDåNXUSULH$XãURV9DUWÐ,UYLHQXRO¡WDU¡DWVLVYHLNLQGDPD7HODLPLQDMXV'LHYDV´
LU WUXSXW¡O³ SDUDXGR 1HåLQDX NRG¡O ãLV LHãNRMLPDV VXSRQXRMD PDQ 9LOQLDXV DWPRVIHU âLWR
PLHVWRJ\Y\E¡PDQJLOLDLSDVO¡SWD$ãSDNO\VGDYDX9LOQLXMH´
5HLN¡MR SDVNLUWL YLHQXROHL UHQGH]YRXV JDO LU LãU\ãN¡WÐ WRML J\Y\E¡´ Y¡O OLQNVPDL
VYLHG¡LQåLQLHULXV(OHQRVOÌSRVYLUSWHO¡MR
%LMDXNDGMLSHUåHJQRWÐPDQHLUWXRYLVNDVSDVLEDLJWдDWVDN¡*DUãYD
$U MÌV PDW¡WH PLUXVLÐ EDMRUÐ VNXOSWÌULQHV JDOYDV QDPÐ NDUQL]XRVH" 3\OLPR
JDWY¡MH"´SDNODXV¡(OHQDQHåLÌU¡GDPD³*DUãY
6LOSQDLSULVLPHQX%HURGVHVXPDW
V´
-RV SDNODLGLQR MXV´ LU ML QXVLã\SVRMR VDX WDU\WXP *DUãYRV QHEÌWÐ ãDOLD ,QåLQLHULXV
staigiai atsisuko.
.WXSDVDNHL"´
1LHNR\SDWLQJR0XGXSULVLPLQ¡PH3\OLPRJDWY

$´ LU LQåLQLHULXV VXVLUÌSLQR YDLUX *UDXGHQDQWL QHWHNWR NÌQR JUDXGXOLX PHORGLMD
SDNHLW¡ PH]]RVRSUDQR VHNVXDOLQLXV VWHQ¡MLPXV /DSXRWR PLãNR åDOXPD GLQJR $XWRVWUDGD
VNURG¡ SHONHV 3HONLÐ HåHU¡OLXRVH ³VWULJR åYHMRMLPR YDOW\V OHQWLQ¡V EÌGHO¡V SDNUDQW¡VH
QHQGULÐODXNDL'LGåLXOLVSLONRGDQJDXVJDXEWDVGHQJ¡SHONHVQHEHEXYRP¡O\QÐORSÐVDXO¡V
ãYLHVD VXQN¡VL SUR GHEHVLV SOLHQLQLX DEXRMXPX LU PDãLQRV NDELQRMH IRUPDYRVL VPRNVODV
0RWHUV UDQNRV JXO¡MR DQW NHOLÐ Y\UR ² DQW FHUDWLQLR XåYDONDOR ,U PRWHULV SUDG¡MR JUHLþLDX
DOVXRWLLUY\UDVLãJLUGRNDLSWYDNVLMRãLUGLVâDOWLQLRYDQGXRVXãDOG¡³PHUNWDVNRMDVRVDXO¡V
ãYLHVD SULYHUW¡ IDXQ XåVLPHUNWL -XRGX DUW¡MR YLHQDV ³ DQWU O\J VWDWXORV NXULDV VWXPWÐ
ãP¡NORV
-HL MDX SUDG¡MRPH GYDVLQ³ SRNDOE³ WDL LãGU³VWX SDå\P¡WL NDG GHWDO¡V LãVSLQGXOLXRMD
DWPRVIHU´W\OLDLWDU¡*DUãYDNDGWLN(OHQDJLUG¡WÐ
$UMÌVJDO¡WXP¡WHPDQSDSDVDNRWLDSLHEDMRUÐJDOYDV"´
.DGDQRUV´W\OLDLDWVDN¡(OHQD
âWDLLU-RQHV%HDFKERNãWDV´ULNWHO¡MRLQåLQLHULXV
$NLUDW\MHLãOLQGRVPDLOXVNHWXUNDPSLVMLHVWDEWHO¡MRWLHVLOJXWLOWXLQåLQLHULXV³VSUDXG¡
PRQHWDV WLOWR VDXJRWRMXL LU NDåNDV VXVLDUG¡ YLGXMH NDL PDãLQD Y¡O ULHG¡MR YLUã HåHU¡OLÐ
SDVNDQGLQXVLÐSHONHV*DUãYDSDOLQNR³SULHN³R(OHQDDWVLãOLHMRLULãQ\NRNDPSXW\MH,UãLWDLS
MLH ³YDåLDYR ³ PDãLQRPV VNLUW DLNãW
 LU Y\UDL LãOLS
 UÌN¡ LU ODXN¡ NRO SHUVLUHQJV (OHQD LU
Y¡OLDX DEX VXOLQG
 ³ YLGÐ SHUVLUHQJLQ¡MR LU SDJDOLDX YLVL WU\V PDXG\PRVL NRVWLXPXRVH ¡MR
FHPHQWLQLX WDNHOLX LU SXãÐ NYDSDV JODXG¡VL SULH LãODLVYLQWÐ NÌQÐ LU (OHQD SDVLOHQNXVL
QXVN\Q¡UDPXQ
RMRVY\UDVJORVW¡VDYRJDXUXRWNUÌWLQ
LU*DUãYDVWHE¡MR(OHQåDOVYDPH
PDXG\PRVL NRVWLXPR DSWHPSLPH -L ¡MR QHå\PL NDLS LU VDYR QHSUHWHQ]LQJRMH VXNQLRMH -L
EXYR VXG¡WD SURSRUFLQJDL VPXONLX LãEDLJWXPX LU DWURG¡ NDG M VXWY¡U¡ PRWHULãNDV GLHYDV
%DUEDULãNX QXRåPXPX G¡VW¡ åLQJVQLXV MRV Y\UDV VXåPRJ¡M
V FHQWDXUDV QH SHU VHQLDXVLDL
LãPRN
V YDLNãþLRWL ,U LãW³V
V IDXQDV O\J /HKPEUXFNR VNXOSWÌUD GDU VWDQJULDLV MDXQXROLR
UDXPHQLPLV LU OHQJYDDWOHþLR HLVHQD EHW MDX OLQNWHU¡M
V NHWXULDVGHãLPWPHþLR Y\UR QXRYDUJLX
¡MR*DUãYD
9¡OSDVLURG¡VDXO¡-LHSUD¡MRXåGDUXVEDVHLQXVåDLGLPRDLNãWHOHVLQG¡QLãNSDODSLQ

VX DSPRNDPX LQG¡QX MLV VHN¡ SDVDNDV YDLNDPV LU SUL¡MR PHGLQ³ JULQGLQ³ VX NDIHWHULMRV
SDVWDWX ãDOLD 3ULHãDLV ² YLQJXULDYR SDSOÌGLPLR ODXNDV O\J PLOåLQLãND PRQJROÐ VWRY\NOD
²YDLULDVSDOYLDL VDXO¡V VN¡þLDL ³EHVWL ³ VP¡O³ WÌNVWDQþLDL QXGHJXVLÐ NÌQÐ QXRODWLQLDPH
MXG¡MLPH QXPHVWL EXWHOLDL ² MLH VSLQGXOLDYR SURåHNWRULQLX ãY\W¡MLPX YLUSV WULXNãPDV
WDU\WXP PRQJRODL WLN N EDLJ¡ DWRQDOLQ
 JLHVP
 LU SDVNLULHML JDUVDL DLG¡MR GDQWLãNXRMX
DPåLQXPX $QW OHQWLQLÐ VRVWÐ V¡G¡MR MDXQL J\Y\ELÐ JHOE¡WRMDL VNHSWLãNL FHUEHULDL LU
SODVWLãNDLVSODXN¡MÐPRVDYLPDLVãDXN¡SHUWROL³EULGXVLXV³RNHDQ2GLGåLRMLXS¡²RNHDQDV
GXåR GYLHMRP EDQJÐ HLO¡P SXWRGDPDV LU ãQLRNãGDPDV DWLGXRGDPDV LU SDVLLPGDPDV VDYR
YDQGHQLVLUSXUVOLQ
DXNPDORQLDLþLXOS¡GU¡JQDVVP¡OLV
7U\V åPRQ¡V QXNODPSRMR SDSOÌGLPLX 'DU JDOLPD EXYR SDVWHE¡WL NDLS LQåLQLHULXV
QXRPDYRVDXO¡VVN¡W³R(OHQDLU*DUãYDãQHN¡MRVLåLÌU¡GDPL³RNHDQ8åYDODQG¡O¡VWULMXO¡
GLQJR$SLHPLOLMRQQLXMRUNLHþLÐPDXG¡VLWGLHQ-RQHV%HDFK

***

0DQ EHOLNR NHWXULDVGHãLPW PLQXþLÐ ,U VHNV SXV¡ YDODQGRV SHUWUDXNRV $ã VXUÌN\VLX
GYLFLJDUHWHV3DVLãQHN¡VLXVX6WDQOH\%HEDOWÐSLUãWLQLÐ*HUDL'LGHO¡UDP\E¡VWDLJDDSQLNR
PDQH 0DQ QHW PDORQX YDåLQ¡WLV NHOWXYX 0DQR VYHþLDL VLPSDWLQJL âLV PDVRQDV VNRQLQJX
YLHQRV VSDOYRV NDNODUDLãþLX JDOLPDV GDLNWDV YHUNWÐ LãJLUG
V :LHQLDZVNLR YDULDFLMDV 2 MHL
SDSDVDNRþLDXMDPVDYRSUDHLW³MLVSDVLÌO\WÐPDQQHPRNDPNHOLRQ
LUSRLOV³)ORULGRMH1HVMR
SURW¡YLDL QLHNDG QHVXGDY¡ SHU VSUDQG VDYR JL]HOLXL KDQ]LQLDPH /XHEHFNH âL UXGDL
QXVLGDåLXVL PRWHULV SODþLD LU UDXGRQD EXUQD MRV DXVNDUDL ² VXPDåLQWL QHJULãNL åLHGDL
VDYDLWJDOLQ¡PLV QDNWLPLV SULVLHNLD VDYR Y\UXL PHLO
 LNL NDUVWR OHQWRV 7DL QHVYDUEX NDG ML
SDQDãL³YDPS\U7U\VQHNDOWLYDLNXþLDL³VLNLPED³MRVVLMRQLUYDPS\UDVVHNDSDVDNDVDSLH
JHUDãLUGåLXVQ\NãWXNXVDSLHJLHGDQW³NDXODSLH-RULQJ³LU-RULQJ
DSLHUDJDQLÐNXULVSDOLHS¡
QHãLRWLVDYRåPRQDLNLDXãLQ³DSLH5LSYDQ:LQNOHN¡JOLXRMDQW³NDOQXRVDSLHDSLHDSLH²
² ² .DLS QHVPDJX YDPS\UXL -LV SDOLNR YDLNXþLXV QDPLH SXVYDODQGåLXL LU WURNãWD NXR
JUHLþLDXVLDLVXJU³åWLâLVVPXONXWLVNXQLJDVWHWXULNHOHWGHãLPWXNÐVDYRNLãHQ¡MH9LVDOJMLV
LãGDOLQD YDUJãDPV .DL NXQLJDV HLQD 7UHþLMD $YHQXH DSOLQNXL VXVLVSLHþLD YDONDWÐ EÌU\V LU
NODXVRVLQHPLUWLQJÐåRGåLÐ$SLHDUWLPRPHLO
NDLSNXSUDQXJDULVOHQGDSURDGDWRVVN\OXW
LU
NDLS.ULVWXVGDOLQDGXRQLUåXYLVPLQLRPV,UNXQLJDVLãGDOLQDGROHULXVNYRWHULXVLUGDLPXV
VXVLVSLHWXVLHPV DSLH M³ äRGLV LU GDUEDV ² NRNL QXRVWDEL VLQWH]
 QHãLRMD VDY\MH VPXONXWLV
kunigas.
'LGHO¡UDP\E¡VWDLJDDSQLNRPDQH$ãVXYRNLXG\NXP6P¡O\VDWVLVN\U¡OLRDãXWLQ¡
SHUGåLÌY
ODSDLãQHUDLãEOXNXVSDODSLQ¡RPHGLWXRWRMDXWXODLP¡VL'LHYRPDORQ
âYHQWRML
'YDVLDSDXNãþLXVXNLQ¡MDVLYLUãWDYRJDOYRVLUJHRPHWULQLDLãYLHVRVVSLQGXOLDL³VLEHGD³WDYR
ãLUG³ (NVWD]¡ 1¡UD SURWR Q¡UD VPRQ¡V Q¡UD JUDLNLãNÐMÐ LG¡MÐ Q¡UD U\WLHWLãNR IDWXPR
1XEORNãWDVJQRVWLãNDVLV'HPLXUJDV ² YLUSV YHOQLÌNãWLV SHUVLJDQG
V LU VXVLJÌå
V âYHQWRML
'YDVLDQH³åYHOJLDPDLãPLQWLV7DYRJHRPHWULQLXRVHãYLHVRVVSLQGXOLXRVHMLHQXEUDLå\WLSDJDO
OLQLXRW
 NXSROXRVH 8S LU GRZQ XS LU GRZQ $NPHQV ULGHQLPDV UDPLQD $ã P¡JVWX
EHSUDVPLãNXPäPRQ¡V³HLQDåPRQ¡VLãHLQD$UPDQVXSUDVWLYLVDWRVVWLSLQÐVXNLPVL"
Aš esu vienumos neofitas ir Kristaus epigonas. Aš prisimenu Tavo ištiestas rankas ir
QXVWHEXV³ /R]RULDXV YHLG $ã PDWDX SODXNXV DQW 7DYR NRMÐ MXRV EXþLXRMD 0DJGDOHQD ,U
PDWDX 7DYR LãWHPSWXV UDXPHQLV MXQWX QHUYLãN 7DYR S\NW³ VNUHQGD SLUNOLDL LU SUHN¡V QXR
ãYHQW\NORVODLSWÐ$ãVXSUDQWX7DYRSDVPRQLQ
LQWXLFLM7XNDOELSDO\JLQLPDLV7XåLQDL²
UHLNLDLHãNRWL*ROJRWRVNHOLX7DYHO\G¡MRDQWULQLQNDLOD]GÐVPÌJLDLNUDXMDVODWUDLDVLVWHQWDL
SHUYHUWDV ãRQDV WDPVRV XåVOLQNLPDV $U 7DYR 7¡YDV SULVLPLQ¡ 7DYH" 'LGåLRVLRV 5DLG¡V ²
MRVOLNR7DYR9DUGDVUDãRPDV'LGåLRVLRPLV5DLG¡PLV
Mano Broli, mano Mylimasai, išgirsk mane.
0DQR QXRG¡PH PDQR EHSURW\EH PDQR VXEMHNW\YXPH PDQR ULNVPH PDQR
YLWDOLãNXPHPDQRGåLDXJVPH²OLRMULGLMDXJR
Mano Keltuve — išgirsk mane.
Mano Vaikyste — išgirsk mane.
Mano Mirtie — išgirsk mane.
$WHLN ³ ãLW KRWHO³ SDJORVW\N VXIUL]XRWRVLRV SODXNXV PLUNWHON PHQHGåLHULXL GXRN
EHOOPDQDLWLSVÐ
Prašnek, Keltuvininke.
,ãWDUNYLHQLQWHO³äRG³
1HVDãåÌVWXGLGHO¡MHUDP\E¡MH
0DQHVYLOLQDQLXMRUNLQ¡G\NXPD
$ãLãQ\NVLXQXRODQNXVLUSHUVLJDQG
VDSVLNDELQ
VVXVLJÌåXV³'HPLXUJ
0DQR.ULVWDX²LãJLUVNPDQHPDQR.ULVWDX²DãPHOGåLXRV³7DYH
O felix culpa quae talem ac tantum meruit habere redemptorem!
=RRUL =RRUL OHSR OHSXWHOL OLRM ULGLM DXJR DUJL Y¡O SUDGHGD VXRNWL $XNãWRVLRV
3DQHPXQ¡VODNãWLQJDOD"
0DQR NHOWXYX GDåQDL SDN\OD LU QXVLOHLGåLD ãHãLROLNDPHW¡ PHUJLQD FLJDUHþLÐ
SDUGDY¡MRVGUDXJ¡-LDWYLUD-LP¡JVWDPDQH
$UPH]]DQLQHVWDPELRVåXY\V"´NODXVLDML
2\HDPDQDXMÐSLQLJLQ¡VLãVLSÌWXVLRV´DWVDNDXGUDXJLãNDLPLUNWHO¡GDPDV
9DNDU YLHQDV VHQXNDV JORVW¡ PDQH GYL YDODQGDV LU QLHNR QHSDGDU¡ 2 VXPRN¡MR
GYLGHãLPWEDNVÐ6XVLJ¡GLQ
VWXUEÌW´
7DXSDVLVHN¡/LOL´
1HYLVXRPHW WDLS 3ULHã VDYDLW
 R JDO SULHã GYL Dã MDX XåPLUãDX YDUþLDXVL NDLS
FLUNLQLQN¡DQWWUDSHFLMRV´
,U /LOL MXRNLDVL -L MXRNLDVL WDLS O\J HLWÐ ³ å\GU HåHU VX P\OLPXRMX NXULV QHGU³VWD
paliesti jos rankos.
6¡NP¡V/LOL´
'¡NXL7RQ\´
-DXQRV PHUJDLW¡V PDQ QHEHHJ]LVWXRMD 9LHQ NDUW Dã SDOLNDX PDå SURYLQFLMRV
PLHVWHO³ LU LãYDåLDYDX ³ PLQLDWLÌULQ³ GLGPLHVWXN ² .DXQ .XNOLRV PHUJDLW¡V VXIUL]DYR
SODXNXV QXVLGDå¡ OÌSDV NOXEDL SDNLOR DQW DXNãWÐ NXOQÐ PHUJDLW¡V UDXVGDYR YLHQ OLNHULÐ
³NDLWLQWRV $ã QHEHUDGDX PDORQLDXVLRV NYDLO\VW¡V (LQL SHON¡PLV SUR OLQJXRMDQþLXV NXSVWXV
DQRMH HåHUR SXV¡MH JHOVYDV NÌQR W\UXPDV LU WX O\J DLãNLDUHJLV åLÌU³V ³ NULãWROLQ³ UXWXO³ $ã
QHEHUDGDX NLOQDXV PHOR 6DYR W¡YR SDVDNRMLPÐ YDLNÐ UDã\WRMÐ VNDXWLãNÐ GDLQHOLÐ SUDVWRV
ROHRJUDILMRVNXUDQJHOLXNDLSDWHQNLQWLQHVMXRVQXWDS¡RSWLPLVWLQLVQHPRNãD$ãQHEHJDO¡MDX
VYDMRWL $ã åLQRMDX VYDMRWL WHJDOLPD UDãWX LU WDL XåPDVNXRWX UDãWX NDG NLEOÌV GUDXJDL LU
NULWLNDLQHVXãXNWÐ3RQDV7DPVWDNU\SVWL³VHQWLPHQWDOXP´$ãGDåQDLQRU¡GDYDXSUDYLUNWL
LãY\G
V å\GLQþL J¡O
 P¡QXOLR åDLGLP YDQGHQ\MH ãYLHVLXV SODXNXV MXRV WDUã¡ SDYDVDULQLV
Y¡MDVQRU¡GDYDXSUDYLUNWLLãY\G
V]YLPELDQþLPXV
1HYDOLD0DQRVPHJHQÐFHQWULQ¡MHV¡GL
UÌVWXV NOHUNDV -LV UÌãLXRMD PLQWLV LU MDXVPXV .HWXULDVGHãLPW PHWÐ V¡GL NOHUNDV WRMH SDþLRMH
N¡G¡MHâWDLNRG¡OMLVWRNVSHGDQWLãNDVLUQHSHUPDOGDXMDPDV1HSRQDVWDPVWDLQHYDOLDEÌWL
VHQWLPHQWDOLX âDOLQ ãLXRV SRSLHU¡OLXV þHUNãW þHUNãW LU ³ G¡å
 -LH SULNODXVR YDO\WRMDL -LV
ORJLãNDV UÌVWXVLV NOHUNDV -HL MR QHSDNODXV\þLDX ² SUDODLP¡þLDX .DLS 'DQWH GDQJÐ NDLS
'RVWRMHYVNLVYHUNãOHQDQþLXVSHUVRQDåXV
7\UDV DLãNLDUHJLR UXWXO\V /DLN\NLV /LOL 7DXS\N 1XVLSLUN NUDXWXY¡O
 LU LãWHN¡N Xå
Y\UR NXULV JHULD DOÐ WLN VHNPDGLHQLDLV 3DWV 'DQWH QHVXUDV WDX DWLWLQNDPR GDQJDXV UDWR LU
'RVWRMHYVNLVQHLãGU³VWDYHSUDYLUNGLQWL9DUW\NLVDQWWUDSHFLMRV/LOL
$QWDQDV *DUãYD åYLOJWHUL ³ ODLNURGXN 0DQ EHOLNR VHSW\QLROLND PLQXþLÐ 2
LãJDQLQJRML FLJDUHWH Dã PHOGåLXRV ³ WDYH 0DQR .ULVWDX N 7X MDXWHL NDL 0DJGDOHQD
VXNQLXER SULH 7DYR NRMÐ" .DGDLVH Dã P\O¡MDX -RQ
 LU PDQLDX ² ² ² $U VYDUEX N Dã
PDQLDX"-HLDãVXLGLRW¡VLXLUSUDYLUNVLXNHOWXYHDEHMRMXDUDWVLUDVEHQWYLHQDVUDã\WRMDVNXULV
PHQLãNDLDWYDL]GXRVPDQRDãDUDV5HLNLDNHLNWLV7DLSDGHGD3UDNHLNWLNDO¡VYDLNDLLãPDOWRV
NHNã¡V LPSRWHQWLãNL SDODLåRV SUDVPLUG
 GH]LQWHULNDL VLILOLWLNLÐ DOIRQVDL LãPDWÐ ULMLNDL
VHQXþLÐQHNURPDQDL.GDUãO\NãWDXVJDOLXVXJDOYRWL"
/DEDL PDORQXV RUDV PDGDP -ÌV ãLDQGLHQ QXRVWDELDL DWURGRWH 9RV SDåLQDX´ VDNR
*DUãYDKRWHOLRJ\YHQWRMDLNXULãHãLDVGHãLPWLHVPHWÐ
-ÌVHVDWHåDYXV´DWVDNRML,UDEXã\SVRVL

5
,ã$QWDQR*DUãYRVXåUDãÐ

0RWHU\VPDQRJ\YHQLPHWHEXYRHSL]RGDL*LOLDL³VLG¡MDX³JDOYYLHQRVSXVLDXNHNã¡V
åRGåLXV1HLãVLHLNYRNãLPWDSURFHQWLQLDL.XRGDXJLDX³QLUWLPRLUNXRPDåLDXMDXVPR7DYR
kaklo išlenkimas — vaikiškas. Tavo akys ir blakstienai — moteriški. Tu myli vyriškai.
.DXNLVRQXJDO¡VL´
,UDãNRYLDXVL3UHFL]DYDXPHLO¡VPHQ,ãPRNDX³YDLULDXVLÐSVLFKRFKHPLQLÐUHDNFLMÐ
âYHOQXP DWPLHãGDYDX DãWULX VDUND]PX âLOWDL FLWXRGDYDX JHU HLO¡UDãW³ LU NDQGåLDL
DSLEÌGLQGDYDXVXWLNWSUDHLY³6PRQLQJDLYDOG\GDYDXDLVWUNDGMLLãVLYHUåWÐQHODXNWDDXGUD
NDLSDUWQHU¡EXYRQXWDUXVLHVXJDOXWLQDLLãVLHLNYRM
V0RN¡MDX³NY¡SWLPLQW³DãSDVLWUDXNVLX
SLUPDV EUDQJLQN PDQH 0RN¡MDX ³YDLUXRWL /DLNX QXOLÌVGDYDX LU ODLNX SUDOLQNVP¡GDYDX
/DLNX VXS\NGDYDX LU ODLNX QXGXRGDYDX DSJDLOHVWDXMV 6XJHE¡MDX WDLS YDGLQDP PHLO

DSLEDUVW\WL GUDXJLãNXPR FXNUXPL 7RG¡O LãVLVN\UXV PDQR PHLOXå¡V SDYLUVGDYR ³


UHNODPXRMDQþLXVPDQHNRPLYRMDåLHULXV
0DQR PRWHU\V EXYR O\J 0DWLVVH /RUUDLQHVH N¡G¡ NXUL LãU\ãNLQD VLHQRV DSPXãDOÐ
P¡O\QPRQXPHQWDOXP-DVP\O¡GDPDV²DãWULDXSDMXVGDYDXPDQHVXSDQþLUHDO\E
6WDLJD
LãY\VGDYDX GDLNWXV LU MÐ DSUDLãNDV SUR NXULDV EÌþLDX SUD¡M
V DEXRMV 'DQJÐ PÌUR VLHQ
LãVLVNOHLGXVLDV DO\YDV SXULXV YDLNLãþLR SODXNXV JDWY¡V åLELQWÐ YDLGXRNOLãN ãYLHV WROLPÐ
JDUYHåLX GÌ]JHV³ ² ² ² LU PDQ EXYR DLãNX HVX DSUÌSLQWDV J\YD PHGåLDJD HVX SLOQDV LU
PDQUHLNLDUDã\WLLUUHLNLDVNLUWLVVXP\OLPMDEÌWLYLHQDPNROYLVDLãEO¡VQXEODQNVQHWHNV
UHOMHIRLUVSDOYÐ
$ã JHUDL åLQRMDX JDOR SULDUW¡MLP 7XR SDþLX PHWX NDL MXQJGDYDXVL VX P\OLPMD
VXQNLX JQLXåGDQþLX JO¡ELX NDL EHNUHQWDQW³ SUDUDM PLQþLÐ VWLHEXRVH VXEOL]J¡GDYR PLUWLHV
ODSHOLDLWXRSDþLXPHWX²QXOLÌVGDYDX7DU\WXPLãVLOLHMRSDVNXWLQ¡VPHLO¡VOLHNDQRV,UPDQ
EXYR SLNWD MRV QH ãLDL PRWHULDL VNLUWRV ,U Dã SULVLPLQGDYDX -RQ
 $ã VXSUDWDX WHRUHWLãNDL
ODLP¡MDX-RQ
MRVDWVLVDN
V%HWãLSDUDGRNVDOLSDJXRGDW\þLRMRVLLãPDQ
VO\JGHUYLãRNDXN¡
JURWHVNLãNDLVEUXRåDLV
.RNLH WU\V NLORPHWUDL Xå PDåRMR PLHVWHOLR Xå VDXVLQDPÐ SHONLÐ NXULRVH
WHEHåLQJVQLDYR JDQGUDL WHEHNO\N¡ SHPS¡V WHEHYHUN¡ SDVNHQGXROLÐ Y¡O¡V ² JXO¡MR HåHUDV
1XRERGXV HåHULRNDV SLONãYÐ NDOYÐ DSVXSLPH ,U NDL Dã GHY\QLROLNDPHWLV YDLN¡]DV
SODXNGDYDX³NLWMRSXV
³GXPEOLQSDNUDãW³JHOWRQÐYDQGHQVOHOLMÐDãåLQRMDXXåYDODQGRV
XåDQWURVþLDDWHLV-RQ¡LUPXGXVWHE¡VLPHYLHQDVDQWULUPXGXJU³ãLPHQDPR
0DXG\WLV NDUWX QHJDO¡MRPH 0LHVWHOLV QHSULSDåLQR PDXG\PRVL NRVWLXPÐ 9\UDL LU
PRWHU\V SOLXãNLQRVL VN\ULXP VLDXUR HåHUR DWVNLUWL -LH DLãNLDL PDW\GDYR YLHQL NLWÐ QXRJXV
NÌQXV LU VHNPDGLHQLÐ SRSLHþLDLV Y\UDL LU PRWHU\V SDVLNHLVGDYR WUDIDUHWLQLDLV VPRMDLV DSLH
WXMÐNÌQÐVDY\EHVLUVNDUGXVMXRNDVNDUS\GDYRRU/DEDLGDåQDLSDQRUXVLRVVXVLWXRNWLSRURV
MDX Lã DQNVWR VXPHJ]GDYR DNLPLV LQW\PÐ U\ã³ LU NDL LãUDXGXVL QXRWDND NLHN LãEDOXVLR
VXåDG¡WLQLRYHGLQD³åHQJGDYR³EDåQ\þLMLVQHEHEXYRMDLVYHWLPDVLUMLVDXJLDLDWVLãOLHGDYR³
MRSHW³
-RQ¡ LU Dã EXYRPH DWRVWRJDXMDQWLHML NDXQLHþLDL PXGX PDXG¡P¡V NRVWLXPXRWL EHW
QHJDO¡MRPHSODXNWLãDOLDQHVPLHVWHOLRPRUDO¡WDLGUDXG¡QHV-RQ¡EXYRQHWXUWLQJDPHUJDLW¡
NXUL DXNO¡MR LU OHLGR ³ JLPQD]LM JLPLQ¡V JDUELQJDV QRWDUDV SDãYHQW
V VDYH SUHIHUDQVXL LU
JDUELQJDQRWDULHQ¡²GDQWÐJ\G\WRMDQHP¡JVWDQWLSORPEXRWLGDQWÐRUDXQDQWLMXRVODXNEH
SDVLJDLO¡MLPR
$ã U\ãNLDL WHEHSULVLPHQX M ãHãLROLNDPHW
 PHUJLQ YLVDGRV DSWHPSWX GUDEXå¡OLX
JHURPLVDNLPLVDãQHXåPLUãDXMRVOLHNQRVLãWUHQLUXRWRVQXJDURVDãLUãLDQGLHQWHEHP\OLXMRV
LãVLJDQGXV³ JO¡E³ DWVDNDQþLDV OÌSDV VXVLåDY¡MLP PDQR LGLRWLãNDLV HLO¡UDãþLDLV -RQ¡V
QHWHNLPDVPDQ\UDMDXQ\VW¡VQHWHNLPDVNDLWLNUDVLVJ\YHQLPDVSDVLEDLJLDRSUDVLGHGDDWVDUJL
ir sukta kova su mirtimi.
0XGX VXVLSDåLQRPH NDXNLÐ YDNDU¡O\MH NXU³ VXUHQJ¡ JDLVULQLQNDLVDYDQRULDL
1HGLGXN¡V YLGXULQ¡V PRN\NORV VDO¡V OXEDV UHQJ¡MDL DSUDL]J¡ WDXWLQLÐ VSDOYÐ SRSLHULQ¡PLV
MXRVWRPLVVXYHVGDPLMDV³NDEDQW³FHQWUHODPSLMRQWDU\WXPãLVYDNDU¡OLVY\NWÐOLHWXYLÐNLQÐ
VXVLDUWLQLPRåHQNOH
.DXN¡V WU\Q¡VL QHåLQRGDPRV N YHLNWL 7DUQDLW¡ =RV¡ YDL]GXRMDQWL ãLDXGÐ NÌJ³
VWRY¡MR VDO¡V NDPSH LU ãRN¡MDL EUÌåDYR MRV VDYDLW¡PLV SLQW VLMRQ LU DQW JULQGÐ E\U¡MR
SHUGåLÌY
ãLDXGDLLU=RV¡S\NRQHVMRVHIHNWLQJDVUÌEDVQHSDYLOLRMRQHLYLHQRãRN¡MR
6DO¡V YLGXU\MH EDQG¡ MXRNLQWL SDãWR WDUQDXWRMDV =DOHFNLV XåPRY
V DQW JDOYRV YHOQLR
NDXN
 LU SULH DNVRPLQLÐ NHOQLÐ SULVLVLXY
V MXRGDL QXGDå\W YLUY
 NXULD MLV EUDXN¡ ãRN¡MÐ
NRMDVVLÌO\GDPDVDWVNLUNDPEDULXNSUDJDUH1LHNDVQHVLMXRN¡LUQHWUXNXVYHOQLDVPLUWLQDL
QXVLJ¡U¡EXIHWHLUXåPLJRSULHVWDORJDUVLDLNQDUNGDPDVNDXN¡WUXNG¡DOVXRWL
'DUEXYRODLNURGLVQXVLSDLã
VFLIHUEODWVDXDQWXåSDNDOLRNRNLRVãHãLRVOLHWXYDLW¡V
DVWURORJDV MR DãWULDNDPS¡ NHSXU¡ JUHLW VXLUR LU åYDLJåG¡V DWVLNOLMDYR SRUD NLãNLÐ YLHQDV
DVLODVLUGDUNDåNDV
*DLVULQLQNÐGÌGÐRUNHVWUDVJURMRVXNWLQ³YDOVXVSRONDV(O\W
´ YLHQLQWHO³IRNVWURW
NXU³WHPRN¡MR LUWDQJR3DQWHUD´ODLGRWXYLÐPDUãRWHPSH
.LRVNLQLQN¡ WHSDUGDY¡ GX ULWLQ¡OLXV VHUSDQWLQR LU G\NDL ³VPXN
V YDLNLJDOLV SDYRJ¡
PDLãHO³NRQIHWLþLDSDWM³SHUSO¡ã¡LULãEDUVW¡NRQIHWLDQWJULQGÐ6YDUELDXVLHMLVYHþLDLQHãRNR
LUQHVLOLQNVPLQR-LHJ¡U¡EXIHWH
%XYDXã³PHWEDLJ
VJLPQD]LMLUDWRVWRJDYDXSDVW¡Y5ÌELQLQNHLDWLGDYLDXEDOWXW¡O

VWXGHQWLãN NHSXUDLW
 9DLNãWLQ¡MDX LãGLGåLDL VDOH âRNDX IRNVWURW VX å\GHONDLWH Lã -RQDYRV
6XWDU¡PH SDVLYDLNãþLRWL SULH VHPDIRUR NXULV VDXJRMR QHEHQDXGRMDP JHOHåLQNHO³ âDOLD WRMR
JHOHåLQNHOLRP\O¡MRVLQH³VLWHLVLQXVLHMLJHUEWLQRMHPHLO¡MH
-RQ¡DW¡MRVXSXVEUROLXQRWDURVÌQXPL-³SDåLQRMDX-RQ¡VSULODLå\WLSODXNHOLDLEXYR
EHUQLXNLãNDL QXNLUSWL -L G¡Y¡MR JLPQD]LVW¡V XQLIRUP â³PHW ML SHU¡MR ³ DãWXQWM NODV

SDDLãNLQR QRWDUR VÌQXV ,ãNYLHþLDX M ãRNLXL -RV OLHNQDV NÌQHOLV SULVLJODXG¡ SULH PDQRMR
PXGYLHMÐ JDOYRV VXVLJODXG¡ Dã MXWDX MRV YDLNLãNDV NUÌWLV 7RNLD WDGD EXYR PDGD ãRNWL
8RVþLDX MRV SODXNXV LU VWDLJD QHWHNDX GUVRV LU Lã OHQJYR VWÌPLDX M QXR VDY
V LU NDåN
SUDG¡MDX LãGDULQ¡WL NRMRPLV NDG SDVLWHLVLQþLDX DWVLWUDXNLP âDOLD ãP¡NãþLRMR SRURV ']LQ
G]LQ²SOLDXãN¡MREÌJQRO¡NãW¡VQXRãLUGåLDLPHODYRGÌGRVYLHQDWDXWLQLÐMXRVWÐDWVLNDELQR
QXR NLQLãNR ODPSLMRQR LU EHãRNGDPDV QXWUDXNLDX M 7XU EÌW -RQ¡ NDåN SDVWHE¡MR PDQR
åYLOJVQ\MH-LSDNODXV¡
-ÌVS\NVWDWH"´
1HWLN
VRUNHVWUDVDWVDNLDX
9¡OLDX O\G¡MDX M QDPR 1RWDUR VÌQXV MDX DQNVþLDX GLQJR VX å\GHONDLWH Lã -RQDYRV
âLOW YDVDURV QDNW³ ¡MRPH VLDXUX ãDOLJDWYLX MXR UHLN¡MR DWVDUJLDL åHQJWL NDG QH³NULVWXP ³
ãDOLPDLVEHVLW
VLDQW³JULRY³/DEDLJHUXãDOLJDWYLX6HQXQXVLWU\QXVLXVOLGåLXUHLNDODXMDQþLX
ODLN\WL -RQ¡V UDQN DXNãþLDX DONÌQ¡V -L MXN JDO¡MR SDVO\VWL ML MXN JDO¡MR ³NULVWL ³ ãDOLPDLV
EHVLW
VLDQW³JULRY³
,UNDLPXGXSUL¡MRPHQRWDUR QDP VX LOJD DWYLUD YHUDQGD ² VXVWRMRPH QHåLQRGDPL
DSLHNNDOE¡WL
*UDåLYHUDQGD´WDULDX
.DUWDLVQDNW³V¡GåLXMRMH.DLQHVLPLHJD´SDVDN¡-RQ¡
0DVWRWHNQRUV"´
,,Svajoju.”
$SLHN"´
0XGX VXV¡GRPH YHUDQGRMH DQW SLQWR VXROLXNR 3ULHãDLV VW\URMR WXãþLDV ODXNDV
YDVDULQLR P¡QXOLR JORERMDPDV 5HWL JHOHåLQNHOLR åLEXULXNDL ãYLHW¡ Xå WRMR ODXNR EODQNLRV
åYDNXW¡VäLEXULXNDLLUSHONLÐUÌNDVMXQJ¡VLVXP¡QXOLQHãYLHVD
-RQ¡ QHDWVDN¡ LU Dã åLQRMDX NDV PDQ YHLNWL 7HWXU¡MDX GHY\QLROLND PHWÐ EHW
DSVLNDELQLPDLPDQQHEXYRVYHWLPL$ãQHWYHGåLDXVDYRP\OLPÐMÐVUDã6LXY¡MXN¡VIDEULNÐ
GDUELQLQN¡VSURVWLWXW¡V0DQWHUHLN¡MRLãWLHVWLUDQNLUDWVDUJLDLSDOLHVWL-RQ¡VSODXNXV,UMHL
ML QHDWLWUDXNV JDOYRV WXU¡MDX WHLV
 ³ MRV NDNO SHþLXV OÌSDV $ã GDU NDUW SDNODXVLDX
neištiesdamas rankos.
$SLHNVYDMRMDWH"´
$ãQHåLQDX7DLSVDX6¡GåLXLUåLÌULX³ã³ODXN$ãP¡JVWXWRNLãLOWYDVDURVQDNW³
LUQHJDOLXXåPLJWL
-LVXMXG¡MR
$ãHLVLXQDPR´WDU¡
/XNWHU¡NLWH0XGXGUDXJDXVLPH"´VWDLJDPDQLãVSUÌGR
$ãQHåLQDX-LHPDQHVDXJRMD7XULXMÐNODXV\WL´
,UMLSDSDVDNRMRDSLHVDYRQHWXUWLQJW¡Y.DXQR.RQVHUYDWRULMRVVDUJDSLHPRWLQ
PLUNVWDQþLVNDOE\NORMHDSLHGLGHO
ODLP
NDGQRWDUDVWHLNLDVLMJORERWL,UMLDWVLN¡O¡
-ÌVSDODXNLWHNRODWHLV9\WDXWDV´WDULDX7RNVEXYRQRWDURVÌQDXVYDUGDV
$ãELMDX-LVW\þLRVLV´
,U Dã QHLãWLHVLDX UDQNRV 3DNLODX LU VSXVWHO¡MDX MRV NLHW UDQNXW
 JDODQWLãNDL
QXVLOHQNGDPDV NDLS PDQH EXYR LãPRNLXVL PRWLQD ,U SDVLVXNDX O\J NDUHLYLV QHWLN¡WDL
VWDEWHO¡MDX DWVLVXNDX QHYLNULDL LãVLOHQNLDX LU SDEXþLDYDX -RQ
 ³ NDNW 7DGD Q¡ULDX QXR
YHUDQGRV ³ VLDXU ãDOLJDWY³ NDG QRWDUR QDPDV NXR JUHLþLDXVLDL DWLWROWÐ NDG QHDWURG\þLDX
VXPLã
VLUNYDLODV3RVÌN\MH³VDYRJDWY
VXWLNDXãYLOSLQLXRMDQW³QRWDURVÌQÐ
.DLSå\GHONDLW¡"´VNXELDLSDNODXVLDX
5\WSULHVHPDIRURY¡OEXVGDO\NDV´0XGXFLQLãNDLQXVLNYDWRMRPH
7RNLD SDW SLOQDWLV ãYLHW¡ VHNDQW³ YDNDU 6¡G¡MDX NDPEDU\MH LU SUR ODQJ åLÌU¡MDX ³
P¡QXOLR NUDWHULXV ,ã MÐ WXU¡MR DWVNULVWL SRH]LMD %XYDX QXVSUHQG
V VWXGLMXRWL OLWHUDWÌU
1RU¡MDX SHU YDVDU SDUDã\WL NHOHW JHUÐ HLO¡UDãþLÐ NDG WDOHQWX ³åHQJþLDX ³ XQLYHUVLWHW $QW
VWDORJXO¡MRNQ\JRV9HUODLQH%DXGHODLUH3RH7ÌNVWDQWLVLUYLHQDQDNWLV´5DQNRMHODLNLDX
SOXQNVQDNRW³.LHNYLHQXPRPHQWXEXYDXSDVLUHQJ
VSULLPWL³VDYHNUDWHULQ
0Ì]-LWXU¡MR
DSDNLQWLSHUVPHLJWLDSGRYDQRWLPDQH7XãþLDVSRSLHULDXVODNãWDVODXN¡äDGLQWXYDVWYDNV¡MR
1HORMRãXQ\VQHVLJLUG¡MRåPRJLãNÐEDOVÐPLHVWHOLVPLHJRMRäLQRMDXNDG³NY¡SLPDVVWDLJLDL
QH³ãRND ³ SRHWR VLHO 6WHE¡MDX P¡QXOLR NUDWHULXV NODXVLDXVL åDGLQWXYR ODXNLDX %HW 0Ì]D
QHVLWHLN¡ DWVNULVWL 2 NDG VXORWÐ ãXYD DU NRNV JLUWDV QXVLNHLNWд SDJDOYRMDX %XYR
W\OX$WVLN¡OLDX LU SDåYHOJLDX ³ YHLGURG³ NXULV NDERMR VLHQRMH âWDL SRHWR YHLGDV´ QXWDULDX
0DQR SODXNDL LOJL DN\V VYDMLQJRV 7LHVD PDQR RGD QXGHJXVL EHW MHL Dã J\YHQþLDX
%UD]LOLMRMH"*DOPDQUHLNLDJHUWLY\QUÌN\WLS\SN
NHLNWLV"*DO³NY¡SLPDVQHUHLNDOLQJDV"´
âDOWDLSUDG¡MDXUDã\WL
3RJHURV YDODQGRV EDLJLDX HLO¡UDãW³ 6XQNX GDEDU M³ WLNVOLDL SULVLPLQWL %HURGV DQW
Q\NLÐ OLHSRV ãDNÐ OLQJDYR WU\V DU NHWXUL SDNDUXRNOLDL 3ÌW¡ åYDUEXV Y¡MDV 0HUJDLW¡
LãVLGUDLNLXVLRP NDVRP UDXGRMR DSNDELQXVL JUDåLDXVLRMR SDNDUXRNOLR NRMDV ,U SRHWDV
EHJDOLQLDL OLÌG¡MR QHV NLWL GX DU WU\V QHWXU¡MR WDLS MDXVPLQJDL UDXGDQþLRV PHUJDLW¡V
3DEDLJRMHãYLHW¡P¡QXRNODLNLDUH]LJQDFLMDUHDJXRGDPDV³ãLWUDJHGLM
$ãLãVLWLHVLDXQXJDO¡WRMXâWDLSRHWDV´ã\SWHO¡MDXåYLOJWHU¡M
V³YHLGURG³7DGDSLUP
NDUW SDVWHE¡MDX NDG LU DQWUDV YLUãXWLQLV GDQWLV SUDNLXUR -XRGRV NLDXU\P¡V GDUN¡ ã\SVHQ
9LVXUNUDWHULDL´SDJDOYRMDX,UY¡ONDLS3DODQJRMHLãGLGXPDVQXãþLXYRPDQ\MH3HUVNDLþLDX
HLO¡UDãW³ -LV PDQ QHEHSDWLNR 9LVXU NUDWHULDL NUDWHULDL NUDWHULDL´ NDUWRMDX SUR VXNVWXV
GDQWLV âLWLH SRHWDL DQW VWDOR WREXORPLV VWURIRPLV QDLNLQD PDQR SRH]LM ,U NXU Dã VXVLUDVLX
DO\YRV PHG³ SR NXULXR DWVLV¡G
V G¡OLRþLDX PDUPXULQ³ JURå³ O\J +RPHUDV" 5HLNLD LãHLWL
SDVLYDLNãþLRWLSDWDULDPDVXVLMDXGLQXVLHPV7\OLDLLãVOLQNDXSURGXULV
,U YRV PDQR EDWDL ULWPLQJX NDXNã¡MLPX VXGUHELQR ãDOLJDWY³ ² SULVLPLQLDX -RQ

äYLOJWHU¡MDX³ODLNURG³.LHNSRGY\OLNWRV9DNDU-RQ¡ SDVDN¡ ML VYDMRMD YHUDQGRMH âWDL NXU
DWVYDUD NUDWHULDPV âLQDNW Dã LãWLHVLX UDQN QHEXþLXRVLX NDNWRV Dã EXþLXRVLX -RQ¡V OÌSDV
SULJODXVLXMVWLSULDL1HDãLUQHPDQDXYHVWLMRVSULHVHPDIRUR$ãJDOLXV¡G¡WLVXVLJODXG
V
GDXJLOJLDXQHLWLHVHLO¡UDãþLXDSLHSDNDUXRNOLXV
9HUDQGD EXYR WXãþLD ,U SLQWDV VXROLXNDV ,U NDLS YDNDU VW\URMR WXãþLDV ODXNDV
YDVDULQLR P¡QXOLR JORERMDPDV ,U UHWL åLEXULXNDL ãYLHW¡ Xå WRMR ODXNR EODQNLRV åYDNXW¡V
äLEXULXNDLLUSHONLÐUÌNDVMXQJ¡VLVXP¡QXOLQHãYLHVD
'YLDUWULVYDODQGDVODXNLDX.LHNYLHQDVNUHEåGHV\VWROLPDVLUQHLãDLãNLQDPDVJDUVDV
SUDVNUHQGV ãLNãQRVSDUQLV W\OD NXUL DWURG¡ JURMD WLN WRQDL SHU DXNãWL LU QHJDOL MÐ LãJLUVWL
MDXGLQRPDQHLUDãQRU¡MDXSUDYLUNWLLUVWHQJLDXVLVXVLYDOG\WL-RQ¡QHLã¡MRVYDMRWL.DLJU³åDX
QDPR²VXGUDVNLDXHLO¡UDãW³
-DXEDLJ¡VLDWRVWRJRVRDãWHEHO\G¡MDX-RQ
QXRHåHUR0XGXLãYDLNãþLRMRPHSHONHV
$ãODLNLDXMRVUDQNEHWQHLãGU³VDX-RQ¡VSDEXþLXRWLQHLãGU³VDXSDNODXVWLNRG¡OMLQHLã¡MR³
YHUDQG$ãMXNGYLVDYDLWHVVODPSLQ¡MDXWLHVQRWDURQDPDLV1DNW\VEXYRYLHQRGRV0¡QXRLã
OHQJYRWLUSLQRVDYRNDLU³M³NUDãW
,UYLHQSRSLHW
NDLPXGXJU³åRPHQDPRR-RQ¡NYHS¡MRYDQGHQLXPDQLãVSUÌGR
7XHVLPHODJ¡O¡´
,,Aš?”, nustebo ji.
7DLSWX7XQLHNDGRVQHVYDMRMDLYHUDQGRMH$ãWLNUDLåLQDX'YLVDYDLWHVYDLNãþLRMDX
SULHWDYRQDPÐ7XHVLPHODJ¡O¡LUQXGXRGLULPW´
-RQ¡VXVLMXRN¡-LWXU¡MRQHWDLV\NOLQJXVGDQWLVEDOWXVLUEOL]JDQþLXV-LMXRN¡VLLOJDLLU
aš supykau.
1HGHUDMXRNWLVLãURPDQWLNRV´-RQ¡åLQJVQLDYRãDOLDQXGHJXVLRPNRMRPVSRUWLQLDLV
EDWHOLDLVDSVLDYXVL-LSDVDN¡
$ãQHJDO¡MDXV¡G¡WLYHUDQGRMH0DQWHNWÐHLWLSHUMÐ NDPEDULXVLUMLHSDEXVWÐ$ãWLN
VYDMRMDXDSLHYHUDQG´
7XJDO¡WXPLãOLSWLSURODQJ5HLNWÐQXãRNWLåHP\QNRN³PHWU$ãåLQDX´
-RQ¡VXQ¡U¡UDQNDVXåQXJDURVLUHLGDPDVSDUG¡JUXPVWHOLXVEDWHOLÐNXOQLPLV
$ãDWHLVLXãLQDNW/\JLDLGY\OLNW´
-RQ¡ åYLOJWHU¡MR ³ PDQH *DO Dã VXNO\GDX SDVWHE¡M
V EDLP
 MRV DN\VH 0XGX
LãVLVN\U¡PH W\O¡GDPL NDL LãQLUR PLHVWHOLR YDQGHQV VLXUEO\V /LNDX SHON¡VH NRO QXGHJXVLRV
-RQ¡VNRMRVSUDQ\NRXåS\OLPR%HWLãWLVSXVGLHQ³WHPDþLDXMÐVWDQJUÐãY\WDYLP
'DU SULHã GY\OLNW VWRY¡MDX SULH YHUDQGRV 'DQJÐ GHQJ¡ GHEHV\V 3HONLÐ PLJORV
³VLYHU塳WXãþLODXNLUVODQNLRMRJDWYH-XWDXPLJOÐGU¡JQJODPRQ¡MLP%HIRUPLDLNÌQDL
Y\QLRMRVL DSOLQN PDQM³ LU NDL Dã SDSXUþLDX JDOY QRU¡GDPDV MXRV QXY\WL ãLPWDL SLUãWÐ
ãYHOQLX ³VLXWLPX ³VLEURY¡ SUR DSLNDNO
 LU PDQR RGD VXYLUS¡MR ãDOGDQþLX PDQH QXMDXWLPX
visiško galutinumo. Tai nebuvo paprastas drebulys, naktis slinko šilta, tai buvo senas ir
SDå³VWDPDVODXNLPDVY¡ODWVLVWRMVãDOLDJULHåWRVLUUÌSHVWLQJRVSDPRW¡VWHLV¡PLV
$ã SHUEUDXNLDX UDQND YHLG .DLS NDGDLVH 3DODQJRMH QRU¡MDX ULNWHOWL åRGåLXV -LH
QHWXU¡MREÌWLVNROLQLDLLãNQ\JÐ0DQRVPRQ¡MHåDOWLãNDLãOLDXå¡ULNVPDV3ULHMXRGRV-ÌURV
GLGåLXO¡VDNPHQÐVNHYHOGURVJXO¡MRDQWOLSQLRVåHP¡V.HLVWDIRUP¡VVUDLJ¡VXåWURãN
NUDEDL
SÌYDQþLRVåXY\VSDSDUþLDLN\ESULHãPDQRYHLGO\JQHVXSO¡ãRPRVY¡GXRNO¡V
$ãDSVLVXNDX9HUDQGRMHODXN¡-RQ¡1HSDVWHE¡MDXNDGDMLLããRNRSURODQJ8åE¡JDX
³ YHUDQG VWY¡ULDX -RQ¡V UDQN LU QXWHPSLDX M ³ ãDOLJDWY³ 0XGX EHYHLN E¡JRPH LNL
JHOHåLQNHOLRNXULXRQHYDåLQ¡MR WUDXNLQLDL NXU VWRY¡MR VHPDIRUDV $ã VXVSDXGåLDX -RQ
 YLVD
VDYRUDXPHQÐM¡JDLUMLDLNWHO¡MR$ã³VLVLXUELDX³MRVOÌSDVLUWXRSDþLXPHWXPDQRUDQNRV
JULHåWRVLUSO¡ãLDQþLRVSDUYHUW¡MDQWåRO¡V$ãSDPDþLDXMRVQXRJXPNOXEXVWDPVÐSLOYR
WULNDPS³ LU NDL VHNXQGHL DWLWUDXNLDX VDYR OÌSDV NDG ³WUDXNþLDX ³ SODXþLXV RUR LãJLUGDX MRV
DãWUÐLUJHUNOLQ³ULNVP
-RQ¡ U¡N¡ LU Y¡O PDþLDX MXRG MÌU LU VXYHUVWRV SDE¡JLÐ NUÌYRV EXYR GLGåLXO¡V
DNPHQÐ VNHYHOGURV LU NHLVWDIRUP¡V VUDLJ¡V NUDEDL åXY\V SDSDUþLDL ² DUW¡MR ³ PXV -RQ¡
U¡N¡ Dã MXN JLUG¡MDX MRV ULNVP NDåNDGD NDL QHWXU¡MDX QHL UDQNÐ QHL NRMÐ LU NDPXROLX
ULHG¡MDXDNORMHWDPVRMH-RQ¡U¡N¡LU PDQR SXOVXRMV NUDXMDV QRU¡MR LãWU\NãWL Lã SDEULQNXVLÐ
J\VOÐ$ãSODãWDNDXåJQLDXåLDX-RQ¡VEXUQ-LQXWLORLUDãMSD¡PLDX
.DLYLVDSDVLEDLJ¡²WDULDX
,,Tu apsivilk.”
,U NRO ML WYDUN¡VL åLÌU¡MDX ³ VHPDIRU ² SDNU\SXV³ VHPDIRU LãGDXåWDLV VLJQDOLQLDLV
VWLNODLVDQWNXULRVWLHEREXYRLãEUDLå\WLNHLNVPDåRGåLDLLUãLUG\V,UDWVLVXNDXQHU\åWLQJDL
,,Tu tvarkoj?”, paklausiau.
7XPDQVXSO¡ãHLVXNQHO
´DWVDN¡-RQ¡LUSUDYLUNRNÌNþLRGDPD
(LQDP QDPR 7X HLN ãDOLD $ã QHOLHVLX WDY
V´ WDULDX åLÌU¡GDPDV ³ åHP
 0XGX
JU³åRPH 3DPDåX ML QXVWRMR YHUNXVL LU Dã WHJLUG¡MDX ULWPLQJ ãQLUSãWLP QRVLPL 0XGX
sustojome ties veranda.
,,Tu nepyk”, tariau tyliai.
$UJDO¡WXPODXNWL"´
.R"´SDNODXV¡-RQ¡,UPDQSDOHQJY¡MR
$ãODEDLP\OLXWDYH-RQH7XVXSUDQWLDãSDVLNDUãþLDYDXNDGDQRUVWDXLãDLãNLQVLX
$U WX JDO¡WXP ODXNWL NRO Dã ³VLWDLV\VLX JDXVLX NRNL WDUQ\E" $ã QHGDU\VLX WDLS GDXJLDX
3ULåDGX´
,UWDGDGUHEDQþLDUDQNDSDOLHþLDX-RQ¡VUDQNLUMLUDQNRVQHDWLWUDXN¡
,,Aš vesiu tave, Jone. Gerai?”
*HUDL´WDU¡ML,USDEXþLDYRPDQRVNUXRVW
7XHLNPLHJRWL0XGXVXVLWLNVLPHU\WRMSULHHåHUR*HUDL"´
,,Gerai.”
,UDãQX¡MDXQDPR,UQHPDþLDXLUQHMXWDXLUQHJLUG¡MDXPDQHVXSDQþLRVQDNWLHV
äLQRPD PXGX P\O¡MRP¡V 7UHMLV PHWXV $XNãWRVLRV 3DQHPXQ¡V SXã\QH -¡VLRV
OD]G\QXRVH PDQR NDPEDU\MH PDQR GUDXJR NDPEDU\MH ,U NDL SUDG¡MDX DSJDXGLQ¡WL -RQ

WLN¡MDXYLHQGLHQMYHVLX
0DåDVPLHVWHOLV3LONãYDVHåHUDVGDXERMH6DXVLQDPRVSHON¡VNXULRVHWHEHYDLNãþLRMR
JDQGUDLWHEHNO\N¡SHPS¡VLUNDUWDLVSDVLJLUVGDYRQXVNHQGXVLÐMÐY¡OLÐDLPDQD6HQDVVLDXUDV
VOLGXVãDOLJDWYLV*UDXGåLRVVDYREHM¡JLãNXPXNDXN¡V*DLVULQLQNÐVDYDQRULÐGÌGÐRUNHVWUDV
JURMV WDQJR 3DQWHUD ODLGRWXYLÐ PDUãR WHPSH 1RWDUR YHUDQGD 6HPDIRUDV 0DQR MDXQ\VW¡
²LãVLYHUåLDQWLSDNDUXRNOLãNXHLO¡UDãþLXLUSLUPMDPHLOH

***

-LHWULVHV¡GLQXVLUHQJLDPRMHSDWDOSRMHDQWVXRORLUUÌNR-RH6WDQOH\*DUãYD
.LWVDYDLW
YDåLXRMX³3KLODGHOSKLM´VDNREDULWRQDV-RH
.R" 0HUJDLW¡"´ NODXVLD 6WDQOH\ -LV WUXSXW¡O³ GYRNLD -LV JXUNãWHO¡MR ZKLVNH\
6WDQOH\ åLODV QRUV MLV GYLGHãLPW VHSW\QHULÐ PHWÐ -R UDQNRV GUHED UDXVWDQWL QRVLV LãGXRGD
6WDQOH\ VHQHO³ ² VXEDQNUXWDYXV³ ãO¡NWHO
 NDåNXU Lã 0R]ÌUÐ NUDãWR -LV WLHVXV LU SORNãþLDV
6WDQOH\PRNDOHQNLãNDLãLWXRVåRGåLXVG]L
NXMHMDNRFKDPLG( sraüLUNDåNRG¡O]DVYLVWDOL
— pojechali.
1H 3KLODGHOSKLMRV UDGLRIRQDV NYLHþLD 6XPRN¡V NHOLRQ¡V LãODLGDV DSPRN¡V YDOJ³ LU
KRWHO³LU³NLãHQ
²GYLGHãLPWSHQNLGROHULDL´
-XRV³G¡VL³EDQN´XåWLNULQD6WDQOH\
Apskritas Joe veidas parausta.
äLQRPDQH³OLNHUãWRU¡VNDV´
,,Tai ko rausti?”
-RHVXJQLDXåLDNXPãW³
3XSHOLÐNRã¡VDNR6WDQOH\LUJLOLDL³WUDXNLDFLJDUHW¡VGÌPXV
-RHQRULGDLQXRWL7DLQ¡UDMXRNLQJD´VDNR*DUãYD
.LHNYLHQDVLãVLåLRM¡OLVPDQMXRNLQJDV´UDPLDLSDVWHEL6WDQOH\
,,Ir tu pats sau?”, klausia Joe.
,UDãSDWVVDX7RNLXDWYHMX³VLNLãX³JHUNO
EXWHOLRNDNOHO³´
6WDQOH\QXNUDWRFLJDUHW¡VSHOHQXV
0DQRPHUJDLW¡VEDPEDJLOLDL³GXEXVL´VWDLJDLãWDULD*DUãYDåYLOJWHUL³-RH
3RGYLHMÐPHWÐLUWXãLWDLSNDOE¡VL3RGYLHMÐPHWÐGDUERNHOWXYHNLHNYLHQDPPDLãRVL
galvoje.”
7DXQHWHNVODXNWL7DXVXVLPDLã¡JDOYRMHNDLEXYDLPRWLQRV³VþLRVH´
,,Klausyk, Stanley!”, suurzgia Joe.
*UDåL JDLGD 6L EHPRO URGRV´ NRQVWDWXRMD 6WDQOH\ -RH åLÌUL QXVWHE
V 6WDQOH\
pradeda švilpiniuoti.
,,Iš kur?”, klausia.
1HåLQDX´YDLNLãNDLDWVDNR-RH
,,Iš allegro assai. Mozartas. Keturiasdešimtoji simfonija. G — minor.”
6WDQOH\DWVLNHOLDJDUVLDLSDJDGLQDRUNRNLDJDLGD"´NODXVLDLULãHLQDNRULGRULÐ
,,Keistas vaikinas”, sako Joe.
Ir juodu eina koridoriumi. Aš turiu kautis ir charakteriu, ir smegenimis. Skraidyti
NHOWXYX LU UDã\WL HLO¡UDãþLXV 7DL QHVYDUEX NDG HVX QXVLOS
V 6HQXNDV 'DUYLQDV ã\SVRVL
6SDUWRV DXNO¡WRMÐ DSVXSWDV .DV PDQLHML DQJHODL VDUJDL" .HOHWDV SDPLã¡OLÐ NXULH LU URMXMH
QHVXUDVWÐ VDX UDPLRV YLHWRV 1HGLGXN¡ HLO¡UDãþLÐ NQ\JD ² ãWDL NR WURNãWX $ã QHW SUDGHGX
PHOVWLV7DL VWLSU\E¡V DU VLOSQ\E¡V åHQNODV" 1HEHWHQNX M¡JÐ LHãNRWL DWVDN\PR NQ\JRVH
1HEHWHQNXM¡JÐLHãNRWLDWVDN\PRVDY\MH(VXJDPWRVSHUSURGXNFLMD,ãUDXNDN³QXNLUVNUDQN
²VLÌORãYHQWUDãWLV.XULDN³NXULUDQN"(VXDSOLS
VDNLPLVLUUDQNRPLV(VXãLPWDDNLVLU
šimtarankis.
9¡OEDFN´NHOWXYDVY¡OOREE\Y¡OQXPHULVGHYLQWDVLV7DLSSRQHQHSDQHOHRWDLS
PDVRQDL NDUGLQRODV ãLQãLODL 6WULNW VWULNW SLHYD LãNHOWD XRGHJD DU WDL Q¡UD DXNãþLDXVLRML
SDODLPD",UGDQWLPLVLUQDJDLVLUYLVXNÌQX,UNUDXMDVNXULVQHEHãO\NãWXV,UVPRQ¡NXULRV
QHE¡UD

DLVLDLV PHWDLV $QWDQDV *DUãYD EXYR SDUWL]DQDV 5DXGRQLHML WUDXN¡VL Lã .DXQR
'HVSHUDWLãNDV SDVLWUDXNLPDV YRNLHþLÐ DUPLMRPV VSDXGåLDQW JLPG¡ DQDUFKLM .DUWDLV
UDXGRQLHML WUHQNGDYR ³ ãDO³ JLQNOXV LU XåPLJGDYR SOHQWÐ JULRYLXRVH-XRV JDO¡MR SDLPWL ³
QHODLVY
 URPLDXVLRML PHUJLQD MLH WHSUDã¡ GXRQRV LU YDQGHQV .DUWDLV UDXGRQLHML LãåDJLQGDYR
romiausias merginas ir subadydavo durtuvais sutiktuosius. Partizanai išdygo staiga. Kaip ir
åLQLRVDSLHUDXGRQÐMÐWUDXNLPVL
.DXW\Q¡VY\NRåDLGLPRVODSXNDLVSULQFLSX,ãPHGåLÐSDXQNVP¡VLãSRVXJULDXWÐWLOWÐ
LããRNGDYR åPRJ\VWRV LU VXNLEGDYR PLUWLQDPH JO¡E\ 1HåLQLD Lã NXU DWNO\GXVLRV NXONRV
SUDU¡åGDYR PHGåLÐ ODSXV LU LãGDXåGDYR ODQJXV $XNãWRVLRV 3DQHPXQ¡V YDVDUQDPLXRVH 2
GLHQRVLUQDNW\VVOLQNRJUDåLRVJLHGULRVEHY¡MR
$QWDQDV*DUãYDSDWUXOLDYR$UWLOHULMRVSDUNH-LVJDYRXåGDYLQ³VHNWLDUSHU1HPXQ
QHVLNHOLDUDXGRQLHML-LVJXO¡MRDQWDXNãWRNUDQWRãDOLDSDVLG¡M
VãDXWXYLUåLÌU¡MR³YDQGHQ³
6DXO¡ãYLHW¡LUåYLUEOLDLþLUãN¡$QRMH1HPXQRSXV¡MHJHOWRQDYRVP¡O\VLUUXGDYRWYDUNLQJDL
VXNUDXWRVPDONRV²W\UGDQJÐNLORSDGHJWÐ.DXQRSDVWDWÐGÌPDL
6WDLJD$QWDQDV*DUãYDLãJLUGRQHSDå³VWDPJDUV*DUVDVGHMDYRULWPLQJDVLUQ\NVWV
O\JYDLNRDUPRWHUV$ÌDÌDÌDÌÌÌ.DLJDUVDVQXWUÌNRLã1HPXQRW\NãWHO¡MRYDQGHQVODãDL
1XVLOSXVLNXONDNXUL³QLHNQHSDWDLN¡EDLJ¡VDYRVNULGLP
âLWDL $QWDQDV *DUãYD VXSUDWR Y¡OLDX *L WXR PRPHQWX MLV DWVLJU³åR -LV SDPDW¡ MDXQ
UXVHO³NRNLÐVHSW\QLROLNRVPHWÐãDXQLXYHLGXP¡O\QRPDNLPSDVLãLDXãXVLXSODXNÐNXRNãWX
NXULV YLHQRMH GDLQRMH DSGDLQXRWDV NDLS þLXEþLN NXþHULDY\M´ 5XVHOLV QHWXU¡MR ãDXWXYR -LV
EXYRLãWLHV
VUDQNDVOLQNWHU¡M
V³SULHN³SDVLUHQJ
VãXROLXL
Antanas Garšva praleido ilgas valandas bandydamas prisiminti visas smulkmenas. Bet
WDL EXYR QH³PDQRPD 5H]XOWDWDL ³VLU¡å¡ ³ DWPLQW³ LU MLV QHXåILNVDYR ³QLUWXVLRV NRYRV -LV
SULVLPLQ¡ WLN NHOHW UHOMHILQJÐ GHWDOLÐ 3UDNDLWR NYDSDV UDXGRQD PLJOD DN\VH DãWUXV DNPXR
NXU³ MLV VS¡MR QXVWYHUWL VPÌJLDL 1XVLOSXVL NXOND WHEHVNULGR VLQNRSLQLXRVH VPÌJLXRVH 1XR
DNLÐQXVOLQNRUDXGRQRMLPLJODMLDSNXWRMRUDXGRQDUPLHþLRJDOYPLJODYLUWRNUDXMX3UDNDLWR
NYDSDV DLWU¡MR ,U $QWDQDV *DUãYD SDMXWR MLV Y¡O WXUL NÌQ 6NDXG¡MR YLUãXJDOYLV SLOYDV LU
kairioji ranka.
0LJOD VXVLNULVWDOL]DYR ³ åPRJÐ $QW 1HPXQR NUDQWR åY\UH JXO¡MR UXVHOLR ODYRQDV
,ãQ\NR þLXEþLN NXþHULDY\M´ 6PDLOLX DNPHQLX $QWDQDV *DUãYD VXWUDLãN¡ VHSW\QLROLNPHþLR
JDOY.XU³ODLNMLVVWHE¡MRXåPXãWRMRSODãWDNDV1DJDLLUSLUãWDLEDOR$ãXåPXãLDXåPRJд
SDJDOYRMR *DUãYD %HW ãLWLH åRGåLDL QLHNR QHUHLãN¡ /\JLDL WDLS SDW SUDVNDPE¡WÐ ãLDQGLHQ
JUDåXVRUDV´DUEDQHG¡NXLDãQHJHULXSLHQR´

***

/DLNLQD UDP\E¡ NHOWXYH 0DVRQDL SXRWDXMD NDUGLQRODV SLHWDXMD MDXQLPR ãRNLDL


SUDVLG¡V DSLH GHãLPW YDODQG 9LHQDV DQWUDV VYHþLDV SDN\OD DUED QXVLOHLGåLD %HW ãYLHVDV
UHLNLDVHNWLUDXGRQNYDGUDWLUåDOLMVWU¡O
(LO¡UDãWLVDSLHJHRPHWULQHVILJÌUDV"(LO¡UDãWLV
DSLHQXVLOSXVLNXON"6LHORVHNVWD]¡²²%XYDXJU\QDVLHODNDLVNDOGåLDXUXVHOLRJDOYLU
ãYHQWDV 3HWUDV LãY\GR SDVDXOLQ
 EDåQ\þL ² NHWXUNRMÐ åHP¡V ãOLXåÐ GDQJDXV SDXNãþLÐ
SDYLGDOXRVH²²²NDLQRU¡MRYDOJ\WL*HUNPDQRNUDXMYDOJ\NPDQRNÌQ1DLNLQNNLWR
NÌQVWHE¡NNLWRNUDXM(VX PRGHUQXV YDPS\UDV EHM¡JLV NDLS ãLNãQRVSDUQLV GLHQ 3RHWDV
NXULVQHSDUDãRJHURHLO¡UDãþLR*DOPDQUHLN¡WÐNDULDXWL"7DGDVXå\G¡WÐPDQRMLVLHODYLVRPLV
J¡OLÐYDUVRPLV"
0DQ EHOLHND MXRNWLV *DUVLDL 5HDO\E¡ HJ]LVWXRMD 6NDXGD YLUãXJDOYLV SLOYDV NRMRV
NDLULRMLUDQND.DåNRG¡OUHDO\E¡P¡JVWDPXãWLPDQHSHUYLUãXJDOY³SUHVSDSM¡NXPãþLX2Dã
NHUWX DWJDO 3DOHROLWLQLV åPRJXV WHEHJ\YDV PDQR NUDXMXMH PDQR DWVLWHLVLPH ,U Dã WDSDX
VDYXRVLXV EL]RQXV NDG JDO¡þLDX MXRV XåPXãWL (VX UHOLJLQJDV 0DJLãNLHML SLHãLQLDL XRORVH LU
VPÌJLVNXRND3RHWLQ¡VVWURIRVSRSLHULXMHLUVPÌJLVDNPHQLX%XYDXODLPLQJDVVXWDã
VUXVHO³
6XWYDUNLDX M³ SDJDO WDLV\NOHV 3DJDO KDUPRQLQJXV PXãW\QLÐ ³VWDW\PXV 0DQR UDQNRV
VSLQGXOLDYR SODWRQLãNDV LG¡MDV %HUJVRQR éODQ YLWDO %XYDX 1LHW]VFK¡V DQWåPRJLV 7XU EÌW
GDXJLDNDOELV+HJHOLVLãWDUWÐSDVDXOLRSODQDVDEVROLXþLDLUDFLRQDOXV7XUEÌWHJ]LVWHQFLDOLVWDL
VXWDUWÐ ² SLOQDL LãUHLãNLDX VDYH R IDWDOLVWDL ² WLNVOLDL ³Y\NGåLDX OLNLPR QXRVSUHQG³ .XUL
QRUVILORVRILQ
VLVWHPWHSDVLUHQNDUXVHOLV6DYRSUDODLP¡MLPXLLãDLãNLQWL2DãODLP¡WRMDV,U
DãODEDLQRU¡þLDXVXãRNWLODLP¡WRMRãRN³G\NXPRMHSULHODXåRPRMXRGDPDVNXRND5LWXDOLQ³
ãRN³VDYR'LHYXLNXULVDNLPLUNDL³VLNÌQLMR³PDQRNÌQ
$NLPLUNDL"2JDODãSULHYDUWDXMXVDYHQHVHVXYLGXUDPåLQLRYHOQLRDSV¡VWDV"-LVN\ER
DSVLNDELQ
V PDQH LU UHWNDUþLDLV VSXVWHOL PDQR JHUNO
 .RNV VNLUWXPDV" +RWHOLV 1HPXQDV
.DOLIRUQLMD NXULV QRUV DãLJDOLV *HUNO¡V VPDXJLDPRV YLVXRVH NRQWLQHQWXRVH ,U WXR PHWX
³VLMXQJLD ³N\UL DQDOL]¡ $ã Dã Dã Dã ² NLWL QHVYDUEÌV $ã ² YLVDWRV FHQWUDV 'LHYDV NXULV
ELMR 'LHYDV NXULV QRU¡WÐ NDG HJ]LVWXRWÐ GDU Y\UHVQLV 'LHYDV 'LHYDV QRU³V WDSWL YHUJX LU
WDS
VYHUJXQRU¡WÐEÌWLWLN'LHYDV3VLFKLDWUDVLãSO¡ããYDUÐODSHO³LU³UDã\VOLJRVSDYDGLQLP
âYHQWDV3HWUDVLãWUDXNVNRUWHO
VXWULPLVXåUDãDLVGDQJXVVNDLVW\NODSUDJDUDV.XULYLHWRY

MLVEUÌNãWHOVUDXGRQXSLHãWXNX"2NDVJDO¡WгUDã\WLPDQRMHNRUWHO¡MHEÌNVLHOD"0HOVNLV"$ã
PHOGåLXRVDãPHOGåLDXVL
0¡JDXJHJXåLQHVSDPDOGDV6PLONDOXVPHGLQ¡MHPLHVWHOLREDåQ\þLRMH*UXELDLLãOLHWXV
ãYHQWXRVLXV 0HORGLQJXV YDUSHOLXV 5DXGRQDL EDOWXV SDWDUQDXMDQþLÐ EHUQLXNÐ GUDEXå¡OLXV
6WRUDVYDãNLQHVåYDNHV-RVPDQEXYRPLUXVLÐMÐSDUDSLMRQLÐY¡O¡V
/LHSVQHO¡VãQ\SãW¡DPåLQ\E¡VPHGLWDFLMD.XQLJDVODQNVW¡VLSULHDOWRULDXVLUODQNVW¡VL
NU\åLXVMRQXJDURMHäLÌU¡MDX³ LãNUDNPRO\WXVXåWLHVDOXV$QWLIRQ
,ã SUDVLåLRMXVLÐ EXUQÐ VNOLGR JUDXGXV VDYR QHGDUQXPX JLHGRMLPDV ,ãVLILOWUXRGDYR
GLVRQDQVLQLDLVHQLÐNUDQNV¡MLPDL7HQSULHNXSRORSODXN¡ ãYDUL JLHVP¡ .OÌSRMDX XåYHUW
V
JDOY 0DQR 'LHYDV QHPDWRPRPLV UDQNRPLV QXVLWY¡U¡ DQJHOÐ VSDUQÐ LU SÌW¡ Lã 6DY
V
âYHQWM'YDVL-RYHLGDVEXYRGYLO\SLV/\J-DQXVR.DLULRMLSXV¡²-HKRYRVGHãLQLRML²
-¡]DXV.ULVWDXVâLWDLSYDL]GDYDXVLâYHQþLDXVLM7UHM\E

/\J VHQRELQLV å\GDV XRVþLDX VPLONDOÐ NYDS 7DL EXYR /LEDQR NHGUDV LU 6DQGDURV
VNU\QLRV DWVLY¡ULPDV 7DL EXYR -REDV JXO³V G\NXPRMH YHLGX ³ VP¡O³ 7DL EXYR EDQJÐ
OLQJDYLPDV5DXGRQRMH-ÌURMH7DLEXYR.ULVWDXVUDQNDODLPLQDQWLUDXSVXRWXRVLXV-R¡MLPDV
YDQGHQLX -R S¡GVDNDL NHO\MH ³ *ROJRW 7DL EXYR GYLHMÐ PRWHUÐ UDXGD 0DULMRV LU
0DJGDOHQRV-Ð Mylimajam mirus.
$QWLIRQD7DY
VãDXNLDP¡V7DY
V7DY
V7DY
V
2YDUJãDV'RVWRMHYVNLVVXMXQJLVYHUNãOHQDQþLXV³VLP\O¡M¡OLXVLUEHO\þLDPH$OLRãRMH
LHãNVVSUHQGLPR
6NHYHOGURV QHVXVLMXQJLD -RV DWãRND NDLS DNPHQ\V QXR JDãODXWRMRV NÌQR VHQRELQ¡MH
-HUX]DO¡MH%HWMRVLãWDãNRNUÌWLVSLOYVXWUDLãNRNDXOXV
1H YLVDLV NHOLDLV SUDHLQD .ULVWXV LU LãNHOLD ³VS¡MDQþL UDQN 1H YLVDLV NHOLDLV
YDLNãþLRMDSDVDNDLUåPRJLãNDVLVLOJHV\V
0Då\W¡VH NUDXWXY¡VH GHWDOLDL VXUÌãLXRMDPL GLGHVQLHML LU PDåHVQLHML DSHOVLQDL
%DQNXRVH ² VVNDLWRV 6WDWLVWLNRV ELXUXRVH ² EÌVLPÐMÐ NDWDVWURIÐ VDYDLWJDOLQLDL VNDLþLDL
.DULXRPHQLÐãWDEXRVH²NDVPHWLQLVQDXMRNÐGHUOLXV
0DQR .ULVWDX Dã OHQNLXRVL SULHã 7DYH QHV 7X LOJ¡MDLVL SDVDNRV ,U WX PDQ WUXSXW¡O³
MXRNLQJDV 3ODWRQH VXG¡VW
V VDYR LG¡MDV O\J QXREOLXRWDV OHQWDV WYDUNLQJRMH OHQWSLÌY¡MH 7X
SUDåLRSVRMDL JDOLQJXV WRUQDGR NXULH YHOQLRS QXãOXRMD WDYR OHQWHOHV äLQRPD WDX OHLGåLDPD
SUDG¡WL Y¡O Lã QDXMR %HW SULHã WDL SDVLVNDLW\N VDYR LG¡MÐ GUDXJ %DO]DN .DUWRV SUDHLQD LU
DWHLQDNLWRV,UNHQW¡MLPDVLUEHSURW\E¡LUQHVXUDGLPDV
,UYLHQLãDVåPRJXVNHOWXYHNXULVPHGLWXRMDQXVLWY¡U
VUDQNHQRV$ãELMDXUDP\E¡V-L
DSJO¡ELD PDQH *HULDX EDLP¡ 3UDJDUH OHLGåLDPD VYDMRWL DSLH SUDUDVW URMÐ 7DLS UHLNDOLQJL
GLGåLXOLDL NDWLODL YHOQLãNL YHLGDL LU YHUGDQWL VPDOD ULNVPDV LU GDQWÐ JULHåLPDV SDVLãLDXã

SODXNDL Lã VHQÐ JLHVP\QÐ ,U WDGD MDX ² ² ² SDVDND DSLH URMÐ NXULV YLUWR URMXPL QHV
nebuvo prarastas.
6NHYHOGURV OLHþLD YLHQD DQWU 1HJDOLX MÐ VXMXQJWL O\J YDLNDV G¡VWV NDUWRQLQHV
LãNDUSDVNHOLDVXSHOLVNDOQDLVWLUQD9DLNDVSOLDXNãWHULOLHåXYLXSHL]DåDVVXG¡VW\WDV
1HMDXNXVWRY¡WLSULHVLHQRVLUåLÌU¡WL³NDQNLQWRMÐUDQNDVNXULRVWXãþLRVEHDNPHQÐ
âL UDP\E¡ QHJHUD 1HJHURV MXRGRV åYDN¡V VLGDEULQ¡VH åYDNLG¡VH 1HJHUD ãLWRML PRWHULV MRV
VNUXRVWDL QHO\JLDL QXGDå\WL LU ML QHQXSÌW¡ SXGURV QXR NXSURWRV QRVLHV 1HJHUDV UDXGRQDV
NLOLP¡OLVSRPDQRNRMRPLV1HJHUDVPDQRQXMDXWLPDV$ãQHQRULXUDP\E¡V1RULXNDQþLRV
(OHQD³HLQD³NHOWXYMRVUDQNRMHVHSW\QåYDN¡åYDNLG¡OLHSVQHO¡VQRULDWSO\ãWL(OHQD
²-HUX]DO¡Vå\GDVSULH9HUNVPÐVLHQRV(OHQD²XQGLQ¡NXULSULVLVLXYDDWSO\ãXVLXRGHJ
(OHQD²NOÌSDQWLNDULDWLG¡DQWMRVJDOYRVOLQJXRMDãYHQWRV2QRVEDåQ\þLD(OHQD²EHLVEROR
VYLHGLQXNDVSDPHVWDVåRO¡MH(OHQD²PDåDPHUJDLW¡MWDLSP¡JGDYDXEXþLXRWL
. MDXW¡ ãYHQWDVLV $QWDQDV NDL MDP QHVLYDLGHQR YHOQLDL LU PRWHU\V" . MDXW¡
WÌNVWDQþLDL VXYDU\WÐMÐ ³ JD]R NDPHUDV SULH PRWLQRV NRMÐ NO\NLD DSVLVQDUJOLDY
V å\GXNDV LU
PRWLQD NDQGåLRMD VDYR SLUãWXV" . MDXW¡ VXãDO
 ³ DNPHQLV SULH QXNLUVWÐ PHGåLÐ WROLPRMH
ãLDXU¡MH"

Gnothi seauton
I thank God, that I was born
Greek and not barbarian
Mantike manike
Noumenon noumenon noumenon
Epiphenomenon
Naturalism poetically expressed — — —

Associations of mathematicians, chemists,


astronomers, business corporations, labor
organizations, churches, are trans-
national because — —

Because I love you Iliana


Mantike manike
Nike
No No No Noumenon
Gnothi seanton

6NDPEDNDLSDYDQJDUGLQLVHLO¡UDãWLVDUQH"

$QWDQXL *DUãYDL WHUHLN¡MR SDVXNWL ³ 1RUWK DQWUM -LV VWRY¡MR JDWYLÐ VDQNU\åRMH ýLD
EXYR YDLVWLQ¡ LU VHQXNDV YDLVWLQLQNDV ãOXRVW¡ EXWHOLXNXV DWVDUJLDL VODPSLQ¡GDPDV WDUS
OHQW\QÐ .LWRMH JDWY¡V SXV¡MH VXGULEXVL å\G¡ VQDXG¡ SULH YDLVLÐ LU GDUåRYLÐ G¡åLÐ
NQDUNWHO¡GDPDLUDWVLUHPGDPD³DXNVLQLXVDSHOVLQXV
*DUãYD ODXN¡ -LV PDW¡ QDPR NDPS NXULDPH J\YHQR (OHQD -LV QHåLQRMR NXU MRV
EXWDV -LV QHVLU\åR SHUHLWL JDWY
 QHV DWVLGXUWÐ QDPR ODQJÐ NRQWURO¡MH 9DLVWLQLQNDV NHOHW
NDUWÐ SDQLXUXVLDL åYLOJWHU¡MR ³ *DUãY QXãOHSVHQR SULH NDVRV XåUDNLQR M LU UDNW ³VLG¡MR ³
NLãHQ
,UVWDEWHO¡MRSULHGXUгNLHPâLYDLVWLQ¡EXYRDSLSO¡ãWDGLHQSDQDãDXVY\UXNRJDQ
simpatišku veidu.
,UQHODXNWDLLã¡MR(OHQD-LG¡Y¡MRSODWÐODQJXRWVLMRQLUEDOWEOLX]HO
-LDSVLGDLU¡
O\JQHåLQRGDPDNXUHVDQWL*DUãYDJUHLWDLQXåLQJVQLDYR³M6HQXNDVYDLVWLQLQNDVNODVWLQJDL
ã\SWHO¡MR LU JU³åR SULH EXWHOLXNÐ 1XR *DUãYRV åLQJVQLÐ SDEXGR å\G¡ LU QXVLåLRYDYR SLOQD
burna.
-XRGXVWRY¡MRYLHQDVSULHãDQWU
/DEDV´SDVDN¡*DUãYD
,,Labas.”
,,Kur einate?”
²NUDXWXY

ýLD QHWROLHVH \UD WRNV SDUNDV .XULDPH QXãRY¡ UDELQ -HL WXULWH YDODQG¡O
 ODLNR
PXGXJDO¡WXPHSDVLYDLNãþLRWL%HMHUDELQQXãRY¡YDNDUH'LHQUDPXSDUNH5DELQQXãRY¡
DãWXRQLROLNDPHWLVYDLNLQDVQHVQRU¡MRSDWDLN\WL³MXGDQW³WDLNLQ³5DELQDVPHGLWDYRVX-HKRYD
WXU EÌW 3DUNH \UD VXROLXNÐ LU DQDSXV (DVW 5LYHU GDQJRU¡åLDL $ã PDQDX NRNL YDODQG
pusantros, dabar vienuolikta.”
(OHQDåLÌU¡MR³*DUãYO\JMLVEÌWÐQHSDå³VWDPDVLU*DUãYDWDU¡
0DQVXQNXSDPLUãWLNHOLRQ
³-RQHV%HDFK6HQDNHOLRQ¡1HWXåYDNDU´
1HPDQLDXNDGMÌVDWHLVLWH´WDU¡(OHQD7RPLVSDþLRPLVJDLGRPLVQXWHN¡MRåRGåLDL
'DUãLDQGLHQSDEXG
VDãSDWVQHåLQRMDX´DWVDN¡*DUãYD
3DQRUDXLãJLUVWLDSLHEDMRUÐJDOYDV´
*HUDL(LPH%XYDXMÌVÐ parke.”
.DLMXRGXJXOL² ² ² ãLWDLS DWURGåLDX Dã LU 0LãD´ SDJDOYRMR VXGULEXVL å\G¡ NDL
MXRGX¡MRSURãDO³RMRVDN\VHEO\NVWHU¡MRSUDUDVWDVVYDMLQJXPDV
âL ODG\ WXUL Y\U 9\UDV GLUED R ODG\ QHGLUED WRG¡O SDGLUE¡V VX MXR´ SDJDOYRMR
YDLVWLQLQNDV.DGDLVHM³DSOHLGRåPRQDLUNDLMLPLU¡MLVQHQX¡MR³MRVODLGRWXYHVMLVQHYHG¡
kitos, jis gyveno vienas.
-XRGXW\O¡MRHLGDPL1XOHLVWD(OHQRVJDOYDLUSDOLQN
*DUãYRVSHþLDLSXUYLQD%HGIRUG
$YHQXHVXJDWYLQLDLVNLRVNDLVNXUN\ãRMRU\WÐDWHLYLÐODLNUDãþLDLEHVLEÌULSULHYDLVYDQGHQLÐ
SDUGXRWXYLÐ Lã DUNOLÐ OHQNW\QLÐ SUDJ\YHQ WLSDL NRYERMLãNL YDLNLQXNDL DQW VNDPEDOLXNDLV LU
GÌGHO¡PLV DSNDELQ¡WÐ GYLUDþLÐ QXVPHJXVLRV ãDOLJDWYLQ¡V SO\WRV VYRJÌQÐ þHVQDNR DWPDWÐ
NYDSDVSLONDVOLÌGHV\VNXULRQHSDM¡J¡LãVNODLG\WLDXNVLQLDLDSHOVLQDLDXNVLQ¡VDXO¡DXNVLQLDL
ODLNURGåLDLLUåLHGDLYLWULQRVHDXNVLQLDLPHUJLQRVSODXNDLML VWRY¡MR UÌEÐ YDO\NORV WDUSGXU\
P¡O\QDVGDQJDXVUXRåDVVXåYLOJVVNHUVJDWYLÐSURSHUãRVH
,U MXRGX SUL¡MR GLGåLXO
 DLNãW
 NXUL *DUãYD SDYDGLQR SDUNX ýLD EXYR EHLVEROR
DLNãWHO¡V FHPHQWLQ¡V VLHQRV VYLHGLQXNDPV VYDLG\WL UHWL PHGåLDL åRO¡ VXROLXNDL -XRGX
VXV¡GR,UPDW¡SULHãDLVEHQ]LQRFLVWHUQDVPRN\NORVSDVWDWYLHQRDQWURGDQJRU¡åLRERNãWXV
7DLEXVYLHQLQWHOLVVXVLWLNLPDV*DOMÌVNODLGLQJDLPDQH³VLYDL]GDYRWH"0DQRY\UDVLU
aš — pavyzdinga pora.”
,,Atleiskite. Jei norite, aš eisiu sau.”
*DUãYRVUDQNRV³VLNLER³VXROLXNRDWUDP
,,Eisiu sau.”
.RG¡O"´
*DUãYDQXVWHE
VåLXU¡MR³(OHQRVDNLV7LNUDUDP\E¡LUUDPXVVPDOVXPDVLUWUXSXW¡OLV
motiniškumo.
.RG¡O"´SDNDUWRMR(OHQD
7DLYLHQLQWHOLVVXVLWLNLPDVGYLHVH0DQRY\UDVNYLHW¡MXVDSVLODQN\WL,UDãNYLHþLX´
1HQRU¡MDXMÌVгåHLVWL´WDU¡*DUãYD
äLQDX´DWVDN¡(OHQD
*DUãYDVXVLUDGRFLJDUHWHVLUMXRGXXåVLUÌN¡
%ÌVLXDWYLUDV$ãNDLNRLHãNDX´
*LUG¡MDXDSLHMXV´
7DLS".EÌWHQW"´
*LUG¡MDXNDGMÌVPHUJLãLXV´
7DLGDUQHYLVNDV6DNRHVXGHVWUXNW\YXV6DNRJDUGåLXRMXRVVDYRSDWLHVLãUÌJRPLV
.DUWRMX$ãNDLNRLHãNDX-DXVDYDLW¡NDLSLHãNDXNHOLÐVWURIд
0DQSDWLQNDMÌVÐHLO¡UDãþLDL-LHWLNULVDYRQHXåEDLJWXPX
1HPRNX XåEDLJWL 0DQ WUÌNVWD UDP\E¡V 0DQR SDVDXOLV GÌåWD (VX GHWDOLVWDV
QHPRNX QXSLUNWL XUPX %HW Dã EUDQJLQX VNHYHOGUDV 1RULX DSUDã\WL VO\GLP ³ SUDUDM âLXR
PHWXLHãNDXVSUHQGLPR<UDWRNVEHUQLXNDVQDXMDPHHLO¡UDãW\MH-RPRWLQDPLUãWDJUHWLPDPH
NDPEDU\MH 'XU\V XåUDNLQWRV EHUQLXNDV QH³OHLGåLDPDV -LV VWHEL NDLS VLHQD ãOLDXåLD P¡O\QD
PXV¡7XRMMLSDVLHNVODQJNXULRYLUãXVSUDYLUDV$UPXV¡LãVNULVDUOLNVNDPEDU\MH"´
-HL Dã WUXSXþLXN MDXþLX MXV WDL ² ² ² PXV¡ LãVNULV ,U NDL EHUQLXN ³OHLV SDV
PLUXVLPRWLQMLVJDLO¡VLVP¡O\QRVPXV¡VQHVMLLãVNULGR´
1DXMDVWUDãNDQWLVWRQDVQXGDå¡(OHQRVåRGåLXV
'¡NXLXåGRYDQ´WDU¡*DUãYD(OHQDåYLOJWHU¡MRNODXVLDPDLLUMRVåYLOJVQ\MHEXYR
EDLP¡
$ã QHDSVLULNDX äLQRMDX HVX UHLNDOLQJDV MÌVÐ SDJDOERV 7DGD DXWRPRELO\MH MÌV
QXVSUHQG¡WH NDG YLHQXRO
 LU PDQH SDNODLGLQR PLUXVLÐMÐ EDMRUÐ JDOYRV $ã LQWXLW\YLDL
VXSUDWDXMÌV LãVSU
VLWHEHUQLXNXåGDUDPHNDPEDU\MH´
(VX WLN EXYXVL JLPQD]LMRV PRN\WRMD ,U P\OLX 9LOQLд SDVDN¡ (OHQD -L VWURSLDL
XåJHVLQR QXRUÌN EDWHOLR NXOQLPL LU *DUãYD SDVWHE¡MR NDG MRV GHãLQLRML NRMLQ¡ LU ãLDQGLHQ
QXVLVXNXVL ³ ãDO³ -LV SDVWHE¡MR NDG SXGURV VOXRNVQLV QHO\JLDL XåG¡WDV DQWDNLDL SHU VWRUDL
SUDLOJLQWLOÌSRVU\ãNLDXQXGDå\WRVLUãLDQGLHQ(OHQDQHE¡UDSLONDPRWHULãNDLW¡NDLSXåYDNDU
-RQHV%HDFK-RVSLONãYRVHDN\VHSULHãYDODQG¡O
EXYREDLP¡LU*DUãYDåLQRMRã³åYLOJVQ³,ã
YHLGURGåLR³NXU³MLVåYLOJWHU¡GDYRNDLM³SUDG¡GDYRVPDXJWLQHPDWRPRVUDQNRV
$ãåLQDX3ULVLPLQLPDLUHLãNLDVHQDWY
2QHHVXWULVGHãLPWLHVGYHMÐPHWÐ0DQDX
SHUNHOWÐMÐ VHQDWY
 ,U PDQ SLNWD 3Då³VWDPRV SRQLRV GDXJ ãQHND DSLH SUDHLW³ -RV SULVLPHQD
PDGDVYHLGXVVHUYL]XVWDUQDLWHV2DãSULVLPHQXEDMRUÐJDOYDVVWDWXODVDQW.DWHGURVVWRJR
PÌULQ
 VLHQ SULH 5DVÐ NDSLQLÐ XQLYHUVLWHWR NLHPR NRORQDV ² ² ² $ã SDQDãL ³ VDYR
SDå³VWDPDV´
-LQXWLORMLVWHE¡MRGDQJRU¡åLÐERNãWXV*DUãYDVXMXG¡MRLU(OHQDSDVDN¡
$ãVS¡MXNMÌVSDWDUVLWH6NDLWDXMÌVÐHLO¡UDãþLXVLUVWUDLSVQLXV%DQGåLDXVHNWLMÌVÐ
S¡GRPLV 7DLS PDå\W¡MH JDOHULMRMH PDþLDX 0RGLJOLDQLR JXOLQþLM PRWHU³ 0DJLãNDVLV
JHOVYXPDVEL]DQWLãNDVOLÌGHV\VUDã¡WHMÌV)UHVNDJLPLQLQJDIUHVNRPV/XNVRURãYHQW\NORVH
FLWDYRWH &RFWHDX 0RGHUQDXV PHQR PX]LHMXMH VWHE¡MDX MÌVLãN³ 6RXWLQH VXNUHN¡MXV³ NUDXM
å\GXNR UÌEHOLR NORVW¡VH 0HWURSROLWDQH VWHQJLDXVL ³VLåLÌU¡WL ³ SHUVLãNÐ PLQLDWLÌUÐ RUQDPHQWÐ
W\UXP ,U JDPWRV PX]LHMXMH UDGDX DSVNULWRV JDOYRV NRSLM ³ G\NXP QXNULWXV³ SUDHLWLHV
PHWHRUURGRVWDLSUDã¡WHMÌV$ãQHLVLXMÐåLÌU¡WLGDXJLDX´
.RG¡O"´
1HLVLXMÐåLÌU¡WLGDXJLDX´SDNDUWRMR(OHQD
*DUãYDVXMXG¡MR
-ÌVY¡OQRULWHE¡JWL"´SDNODXV¡(OHQDLU*DUãYDVXVLNLãRUDQNDV³NLãHQHV
$QDLSWRO$ãNLHNVXVLMDXGLQDX-ÌV²VNDLW\WRMDVNXULVSULVLPHQDLãWLVXVVDNLQLXV,U
MÌVVDNRWHDãQHLVLXMÐåLÌU¡WLGDXJLDX´
(OHQD VXVLMXRN¡ 3LUP NDUW *DUãYD ³VLåLÌU¡MR ³ MRV GDQWLV 6PXONLXV WDLV\NOLQJXV
PHOVYXV6XJHUDL³VWDW\WRPLVSORPERPLV-RVMXRNH*DUãYDY¡OLãJLUGRWUDãNDQW³WRQ
.LHNMXPVPHWÐ"´
,,Keturiasdešimt vieneri.”
.RNV MÌV YDLNLãNDV $ã ³VLYDL]GDYDX LURQLãN SLOLHW³ 2 MÌV MDXGLQDW¡V O\J
gimnazistas.”
3DG¡NLWHVDYRUDQNDVDQWUDQNLQXNR´ãDOWDLWDU¡*DUãYD
-HL Dã MDXGLQXRV MHL Dã VXVLNLãDX UDQNDV ³ NLãHQHV NDG QHJQLDXå\þLDX VXROLXNR
DWUDPRVWDLMXPVSDWDUWLQDQHJODPå\WLVDYRVLMRQR9HUþLDXJODPå\NLWHUDQNLQXNRRG´
3UR SXGURV VOXRNVQ³ SUDVLPXã¡ VLOSQDV UDXVYXPDV SLUãWDL YLUSWHO¡MR LU VXVWLQJR
QXVLWY¡U
VLMRQRNORVþLÐ%DWHOLÐVPDLJDOLDL³VLEHG¡³åY\U²VLWHPS¡UDXPHQ\VNRMRVHLUSDJDO
OÌSDV 7DL WUXNR NHOLROLND VHNXQGåLÐ LU Lã OHQJYR (OHQRV NÌQDV DWVLOHLGR LU ML DWVLORã¡ NDLS
GDUELQLQN¡SHUWUDXNRVPHWX
$WOHLVNLWH(VXSRHWDVEHWPDQ\MHSDVLUHLãNLDLUSUR]DLNRå\P¡V´W\OLDLWDU¡*DUãYD
(OHQD QHDWVDN¡ 'X ULHEÌV EDODQGåLDL YDLNãWLQ¡MR WDNX WLQJLDL VLÌEXRGDPL SLOYDLV LW
Q¡ãþLRVPRWHU\V-XRGDV YDLNLQXNDV NDLS SDã¡O
V SUD]YLPE¡ UDXGRQX GYLUDþLX²N\ULDL åLE¡MR
QXPHVWDVVLGDEULQLVSRSLHU¡OLVQXRVDOGDLQLÐG¡åXW¡V
3DSDVDNRNLWHPDQDSLHMÌVLãN³9LOQLдLãWDU¡*DUãYD(OHQRVEODNVWLHQDLEXYRGU¡JQL
-LWHEHV¡G¡MRDWVLORãXVLLUVXþLDXSWRVHOÌSRVHYLQJLDYRVNXUGåLRVã\SVHQRVOLNXþLDL
-ÌVNO\VWDWH1HQXVLY\OLDXMÌVÐHLO¡UDãþLDLVLUVWUDLSVQLDLVýLDMDXPDQRNDOW¡0DQH
MDXGLQD PDQR SUDHLWLV SHU MXRV .DL Dã åLÌU¡MDX MÌVÐ GDLOLQLQNXV LU SUL¡PLDX MÌVÐ YDL]GXV
PDQR 9LOQLXV LãU\ãN¡GDYR LU PDQ VNDXG¡MR 7LN¡MDX PDQR SULVLPLQLPDL JXRV PDQH LNL
PLUWLHV-ÌVÐNÌU\EDYHUþLDNHQW¡WL-L²YHUGVDOLHMXVSLODPDV³åDL]GDV´
-ÌV²DQWUDVLVPDQRVNDLW\WRMDV´
,,Kas pirmasis?”
,,Aš pats.”
(OHQDDWVLVWRMRLUULHEÌVEDODQGåLDLQHLãVLJDQGR%DODQGåLDLNUDLS¡JDOYXWHVLUUXGDYR
MÐDN\VVDJXW¡V
$ãHLVLXQDPR´WDU¡(OHQD
-ÌV QHSDSDVDNRMRWH´ WHEHV¡G¡GDPDV WDU¡ *DUãYD (OHQD O\JLQR ODQJXRWR VLMRQR
klostes.
,,Eisiu namo. Reikia nusipirkti šio to, išvirti pietus.”
-ÌV QHSDSDVDNRMRWH´ WDU¡ *DUãYD DWVLVWRM
V 9LHQDV EDODQGLV QXãOLWLQLDYR WRO\Q
DQWUDVWHEHåYLOJþLRMRVDJXW¡PLV
-ÌVOLNLWH*U³ãLXYLHQD´
(OHQDSDOHQN¡JDOY-RVNDNORLãOHQNLPHUXGDYRDSJDPDO\JWRMLEDODQGåLRDNLV
$WOHLVNLWH1HEHJDOLXGDXJLDX*DONDGDQRUVNLWNDUW´
*DUãYD SDPDW¡ NDG (OHQRV EODNVWLHQDL GDU ODELDX VXGU¡NR -LV SD¡P¡ MRV UDQN LU ML
QHLãWUDXN¡UDQNRV
5\W"´OÌSRPLVWDU¡*DUãYD
1XVNULGR EDODQGåLDL ,ã åDLGLPR DLNãWHOLÐ DWDLG¡MR NXUWÌV VYLHGLQXNR VPÌJLDL ³
FHPHQWLQ
VLHQVDXO¡SDVLVXNRQHEHåLE¡MRVLGDEULQLVSRSLHU¡OLVVXãYLWRVLDXUXW¡O¡VNRS¡þLRV
FLVWHUQRVHLU(OHQDSDNODXV¡
7DLEÌWLQD"´
*DUãYDåLÌU¡MR³MRVGåLÌVWDQþLDVDNLVLUDWVDN\PDVVXWDSRVXVYLHGLQXNRDLGX
%ÌWLQD´
,,Kada?”
5\WSUDGHGXGDUENHWXULRVWULVGHãLPWSRSLHW-HLGHãLPWDYDODQGDMXPVWLQND²—
—“
©%ÌVLXþLDGHãLPW´WDU¡(OHQDLU*DUãYDSDOHLGRMRVUDQN
1HO\G¡NLWH1RULXJU³åWLYLHQD6XGLHY´
,,Sudiev.”
äLQRMDXNDGDWHLVLWH´QHWLN¡WDLLãWDU¡(OHQD,UQX¡MR6PXONLDLVVNXELDLVåLQJVQLDLV
/DQJXRWDV VLMRQDV þHå¡MR QXWROGDPDV ,U SLONXV SODXNXV LU EDOW EOLX]HO
 VWHE¡MR $QWDQDV
*DUãYD.RO(OHQDSDVXNR³%HGIRUG$YHQXH

***

$QWDQDV*DUãYDLãOHLGåLDEÌUHO³SHUVHQXVLÐERNVLQLQNÐ-LHYDåLQ¡MDLãDXNãWR³DXNãW
VX ZKLVNH\ VWLNODLV LU VYHþLXRMDVL YLHQL SDV DQWUXV WRNLXRVH SDW NDPEDULXRVH -LH SHUG¡WDL
MXRNLDVLLUVXJQLDXå
NXPãþLXVLPLWXRMDVPÌJLXVNXULXRVGDY¡DUJDYRSULHãNHOLROLNDPHWÐ
.UHVQDV Y\UDV YHLN EH NDNWRV LU SULSORWRPLV DXVLPLV LãHLGDPDV MXRNDLV VWXNWHOL *DUãYDL ³
SHW³ *DUãYD YLQJWHOL YLVX NÌQX LU SDOLHþLD NXPãþLX NUHVQRMR NUÌWLQ
 %ÌUHOLV QXVLMXRNLD
*HUDLYDLNLQH7UHQNMDP-LVEXþLXRGDYRJULQGLVMDXDQWUDPHUDXQGH´,UYLHQDV³VSUDXGåLD
*DUãYDL³UDQNNYRWHU³-LHQXåLQJVQLXRMDNRULGRULXPOLQJXRGDPL³ãDOLVWHEHVLMDXþLMDXQLLU
VWLSUÌVQXRLãJHUWRZKLVNH\*DUãYDXåGDURGXULV

3LUPRMR EROãHYLNPHþLR PHWX $QWDQR *DUãYRV HLO¡UDãþLDL LU VWUDLSVQLDL QHEXYR


VSDXVGLQDPLVRYLHWLQLXRVHODLNUDãþLXRVHLUåXUQDOXRVH-RNÌU\ESDYDGLQRUHDNFLRQLHULãNDLU
IRUPDOLVWLQH*DUãYDLUMRW¡YDVJ\YHQR$XNãWRVLRV3DQHPXQ¡VYDVDUQDP\9DVDUQDPLVEXYR
QHGLGXNDV .HWXUL NDPEDULDL YLUWXY¡ VWLNOLQ¡ GHQJWD YHUDQGD 'X NDPEDULXV QXRPRMR
PDWLQLQNDVLUMRåPRQDW\OÌVåPRQ¡VODLVYDODLNLXåDLGåLãDFKPDWDLV
*DUãYRV W¡YDV VODPSLQ¡GDYR SR VRG VWDEWHO¡GDYR WLHV NULDXãLÐ PHGåLDLV NXULXRV
NDGDLVH LãUDã¡ Lã 'DQLMRV LU þLXSLQ¡MR GDU åDOLXV YDLVLXV -DP EROãHYLNDL QXWUDXN¡ SHQVLM
NDLS *HGLPLQR RUGLQR NDYDOLHULXL WRNLR RUGLQR NXU³ QXVLSHOQLXVLHML /LHWXYRV YDOGLQLQNDL
EXYR ³SDUHLJRWL SLUNWLV *DUãYRV W¡YDV PDåDL WHNDOE¡MR VX *DUãYD .ULDXãLÐ JODPRQ¡MLPDV
EXYR VXVPXONLQWD PHGLWDFLMD WRV DQNVW\YHVQ¡V DQW 1HPXQR NUDQWR ³ 3DåDLVO³ EHåYHOJLDQW
'DEDUWHQPHGLWDYRUXVÐNDUHLYLDLVXXåPDXWDLVDQWãDXWXYÐGXUWXYDLVLUSULDUW¡MXVLDPãDXN¡
âDOLQ´ 7¡YDV QHEHOLHW¡ VPXLNR -LV NDERMR DSGXON¡M
V VLHQRMH LU NDL YLHQ NDUW W¡YDV
VXYLUSLQRVW\JDVJDUVDLQXDLG¡MRWXUEÌWMRãLUG\MHQHVW¡YDVVXVLUDXN¡O\JVXYDOJ
VNDåN
UÌJãWDXV R SDVNXL SULVLG¡M
V UDQN SULH ãLUGLHV QXåLQJVQLDYR ³ VRG ² VHQDPDGLãNDV
NDYDOLHULXVPHLO¡VGHNODUDFLMDQHãLQV
7 UDPÐ YDVDURV YDNDU $QWDQDV *DUãYD V¡G¡MR VWLNOLQ¡MH YHUDQGRMH LU UDã¡ 3ULHãDLV
DXJR DNDFLMÐ NUÌPDL PHGLQ¡ WYRUD VN\U¡ YDVDUQDPLQ³ SDVDXOLXN QXR W\NLRV JDWY¡V âYLHW¡
OHPSD YDUSLQLX DEDåÌUX SDVWDW\WD DQW VWDOR VXNU\åLXRWRPLV RåLX´ NRMRPLV 9DNDULQ¡MH
UDP\E¡MHVXRN¡ODNãWLQJDOD
*DUãYD JDOYRMR NDG ãLV YLWDOLãNDV LU VLQNRSLQLV VPLJLPDV QHJDLOHVWLQJDL WÌOÐ SRHWÐ
VXVDOGLQWDV -LV SULVLPLQ¡ W¡YR QLÌQLXRMDPDV VHQDV OLHWXYLÐ VXWDUWLQHV WLNUDV VDYR O\ULQH
DWRQDOLMD $W¡MR EDXGåLDYD LU Y¡OLDX LãVLYDGDY
 YHUJDL WHVXJHE¡MR NRQNXUXRWL VX SRQDLV
KDUPRQL]XRWL GDLQDV LU SHUNHOWL ³ ãLDXU
 EUDãNDQW³ 2OLPS 3HUNÌQDV 3\NXROLV 3DWULPSDV
NULYLÐ NULYDLþLDL LU YDLGLOXW¡V LPSRUWXRWL SLHWÐ GLHYDL LU MÐ WDUQDL VNXELDL U¡G¡VL OLHWXYLãNDLV
WDXWLQLDLVGUDEXåLDLV
Lole palo eglelo
Lepo leputeli,
Lo eglelo,
Lepo leputeli.
————————
Skambinoj kankleliai
Lioj ridij augo.

6HQRELãNDL VXRN¡ ODNãWLQJDOD -HKRYD EXYR SDPLUã


V ã³ NUDãW 9LV VDYR G¡PHV³ -LV
VXNRQFHQWUDYR³0DåM$]LM
—————————————————————————
.DPEDU\VEXYREDOWDLWLQNXRWDV1HGDå\WDVVWDODVVWRY¡MRSULHODQJR'YLN¡G¡V$QW
YLQLHVNDERMREORJRILOFRVNU\E¡O¡SUDO\WDLVEU\OLDLV$QWDQDV*DUãYDSDVWHE¡MRDQWVWDORVXQNÐ
SUHVSDSMHVXGLUEWLQLRPDUPXURJ\VOHO¡PLV,UG¡P¡WUDãDOLQ
ãDOLD
—————————————————————————
1HSULHLQDPXRVH UDLVWXRVH ² WULNDPS¡V HJO¡V OLHWXYLãNÐ ãYHQW\NOÐ ERNãWDL NLOR ³
åYDLJåGHV )RUPDYRVL VOLGLQ¡MDQþLRV ÌNDQRV ODXP¡V LãVLGUDLNLXVLRP NDVRP PDåXW¡OLDL LU
QXGULVN
NDXNDLãYLOSLRUHDLWYDUDLLãåHP¡VLãVLVXQN
ODXNVDUJDLLUåHP¡SDW\V$EVWUDNWÌV
JDPWRVGLHYDLNDVVHNXQG
NHLþLVDYRSDYLGDOXV

Lole palo eglelo


Lepo leputeli,

VXRN¡ ODNãWLQJDOD 7HUHLN¡MR VWRY¡WL PLãNR WDQNP¡MH LU åLÌU¡WL NDLS YLVX NÌQX SULOLPSD SULH
åHP¡V åDOþLDL LãJDXEWRPLV DNLPLV VWHEL YLVDW UXSÌå¡V 7HUHLN¡MR PHGLWXRWL QHVYDUVWDQW
äRGåLDL WHEXYR PDJLãNRV IRUPXO¡V 1HVXSUDQWDPRV LU UHLNãPLQJRV NDLS LU ÌNDQÐ
IRUPDYLPDVLV7HUHLN¡MRVWHE¡WLDPåLQRVXJQLHVDãWULDOLHåXYHVOLHSVQDVMRVDSãYLHVGDYRHJOHV
² ERNãWXV R ãYHQW\NOD EXYR GLGHO¡ QHLãPDWXRMDPD åHP¡*LPWL J\YHQWL PLUWL ,ãWLUSWL ³
ÌNDQDVVXV¡VWLDXNãWXRVHVXROHOLXRVHLUNDUWDLVNODLGåLRWLSRSDå³VWDPXVPLãNXVLUSHONHV
,UMHLDWNO\VGDYROLÌGHV\VLUEDLP¡JDOLPDEXYRVNDSWXRWLLãPHGåLRSXVLDXåPRJLãNXV
GURåLQLXV LU VWDW\WL MXRV SDNHO¡VH /LÌGQD EDLP¡ LãVLGURåGDYR SDLOJRPLV UDXNãO¡PLV
VXWUXPSLQWX NÌQX JDOXWLQLX åHPLãNX DWVLGDYLPX âLWRV PHGLQ¡V VNXOSWÌURV QHNRQNXUDYR VX
JDPWD*XPEXRWÐVWXREULÐVXVLNDELQLPXRVHãDNQÐUDL]J\Q¡MHHåHUÐLUXSLÐWHN¡MLPHJDOLPD
EXYRDWSDåLQWLWXRVVXåPRJLQWXRVLXV/LÌGQDEDLP¡VDXJRMRJ\YXV

Skambinoj kankleliai
Lioj ridij augo,

VXRN¡ODNãWLQJDOD
0HGDXVNRULDLUXJLÐYDUSRVUÌWRVWXOS¡VLUOHOLMRV7LQJLRVLUVPDOLå¡VPHãNRV3XãÐ
VDNDL²DXNVLQLVJLQWDUDV%DOWLMRVSXWÐO¡WDV³VLþLXOSLPDV³JLQWDULQ³VP¡O³
—————————————————————————
*DUãYDGDUNDUW³QXãOXRVW¡DWJDOLDUDQNDWHEHWHNDQW³LãQRVLHV NUDXM -LV åYLOJWHU¡MR³
VDYRUDQNRSDVNXL³UDãDOLQ
5DãDOLQ¡EXYRNXSLQDMXRGRUDãDOR6LPXWLVJLOLDLDOVDYR
,ãPHWHL³1HPXQ"=XLNDEXYRWHLVXV*HUDLNDGWXLGLRWDV7LN LGLRWDV W SDW³ U\W
HLQD³DXWREXVÐVWRW³´
7XU¡MDXGYLVDYDLWHVODLNR´ãQLUSãGDPDVQRVLPLDWVDN¡*DUãYD
9HUDQGRMH´WDU¡6LPXWLV
—————————————————————————
9DUWHOLDL WYRURMH SUDVLY¡U¡ 'X Y\UDL ³¡MR ³ YHUDQG LU VXVWRMR SULHãDLV *DUãY 'X
åDOVYL VLOXHWDL VWDOLQ¡V OHPSRV ãYLHVRMH 3UDHLWLQLV SDVDXOLV QXJULP]GR ³ QHEÌW³ $QWDQDV
*DUãYDSDNLORUDQNRPLVDWVLU¡P
V³VWDO
/DEDV GUDXJH *DUãYD´ WDU¡ SRHWDV =XLND 1HSULNODXVRP\E¡V PHWDLV MLV UDã¡
SURJLQLXVHLO¡UDãþLXV$SLHNDUDSLH9LOQLÐDSLHWDXWLQHVãYHQWHV(LO¡UDãþLXRVHEXYRDSVþLDL
ãDXNWXNÐLUNDUWRMRVLåRGLV/LHWXYD-LVLUGDEDUUDã¡SURJLQLXV$SLHNDUDSLH0DVNY
DSLHNRPXQLVWLQHVãYHQWHVâLWLHHLO¡UDãþLDLQHSHUGDXJSDVLNHLW¡-LHSDJDXV¡MRãDXNWXNDLVLU
åRGåLX6WDOLQDV
=XLND EXYR QHDXNãWDV GDLODXV YHLGR PDåD JDOYXWH QHDLãNLRV spalvos plaukais ir
UDXVYRPLVQXRQHPLJRLUJ¡ULPRDNLPLV-LVWXU¡MRSXWOLDVUDQNDV PRWHULãNDVPDQLNLÌUXRWDV
ãYDULDV=XLNDQXRODWRV³MDVåYLOJþLRMR$QWURMR vyro *DUãYDQHSDåLQRMR$XNãWDVSODþLDSHWLV
LãVLNLãXVLDLVåDQGLNDXOLDLVåHPDNDNWD, LãNLOLXVPDNUX²MLVSDQDã¡MR³ IDEULNRPHLVWHU³
'UDXJDV 6LPXWLV -LV NHWXULV PHWXV LãV¡G¡MR NDO¡MLPH´ WDU¡ =XLND 3XWOL UDQNXW¡
QXVNULGRLUY¡OJU³åRO\J=XLNDEÌWÐSROLFLQLQNDVURGVNHOLRNU\SW³
6¡VNLWH´ WDU¡ *DUãYD LU SDWV DWVLV¡GR =XLND QXWÌS¡ VXROH 6LPXWLV DWVLU¡P¡ ³
YHUDQGRV ODQJR U¡PXV LU GHãLQ
 NRM SDVWDW¡ DQW EDOWR YDVDUYLHWLãNR VXROR -R S¡GD EXYR
neproporcingai ilga juodame, kietame pusbatyje.
7X QHVLVWHE¡N NDG PXGX QDNW³´ ãYHOQLX WHQRUX WDU¡ =XLND *DUãYD VXPLãR -XRGX
EXYR PDåDL SDå³VWDPL NUHLSLQ\V WX´ M³ QXVWHELQR =XLND VWY¡U¡ QXR VWDOR SULUDã\W ODNãW
-XRGX VXåDLG¡ YDLNXV *DUãYD JULHE¡ ODNãW EHW =XLND SDVO¡S¡ M³ Xå QXJDURV 6LPXWLV VWDLJD
DWVLV¡GRVXROHWDUS*DUãYRVLU=XLNRV/DNãWDVJU³åRLU=XLNDM³SHUVNDLW¡-ROÌSRVHYLQJWHO¡MR
sarkazmas.
7LSLQJDVGHNDGDQVDVVXEXUåXD]LQ¡VWDXWRVDNRVSULHPDLãD´WDU¡=XLND
7DLSLUPRMLUHGDNFLMD(LO¡UDãWLVYRVSUDG¡WDV´DWVDN¡*DUãYDLUWXRMSDWVXSUDWRNDG
MLVNDåNRG¡OWHLVLQDVL7DGDMLVSDVDN¡UDPLXVLUWUXSXW¡O³VNDQGXRMDPXVåRGåLXV
.RNLDWHLVHMÌVDWHLQDWHQDNW³LUNRQWUROLXRMDWHPDQH"´
%ÌN ãDOWDV 'DUER OLDXGLV WXUL WHLV
 NRQWUROLXRWL ,U GUDXJDV 6LPXWLV JDUELQJRMH
N.K.V.D. tarnyboje.”
3XWOL UDQNXW¡ SDNDUWRMR SROLFLQLQNR JHVW 9DODQG¡O
 YLVL W\O¡MR $ã QHSULYDODX
ELMRWL´SDJDOYRMR*DUãYDLUWDU¡
-HLDãWLNVOLDLSULVLPHQXYLHQDVMÌVÐHLO¡UDãþLRSRVPDVVNDPE¡MRãLWDLS

-XNODLVY¡VJLUGLPHJDUVXV
0RN¡VLPHM saugot!
,UãDXOLRYDUGDV³VWDEXV
Kaip brolio arba draugo.

3ULHãVDYDLW
VNDLþLDXNLWRN³YDULDQW

Juk ODLVY¡V girdime garsus


0RN¡VLPHM saugot!
Mums vardas Stalino šviesus!
Kaip WLNURW¡YRGUDXJR

-ÌVÐWHFKQLNDJHU¡MD5LPDVãYLHVXV¶WREXOHVQLVXå³VWDEXV¶6YHLNLQX´
6LPXWLVVNHUVRPLVåYLOJWHU¡MR³=XLN$UWXåLQDLNDGãDXOLÐVMXQJRVYDGDVJUDVLQR
PDQ"´ VXF\S¡ =XLND . PDQ 0DQR VHQLHPV W¡YDPV -LV åDG¡MR LãY\WL MXRV Lã ÌNHOLR LU
SDYHUVWLHOJHWRPLV7DGDNDSLWXOLDYDXWHLVLQJDLEHWåLQRNSLUPRMLUHGDNFLMDEXYRDQWURMLLU
Dã SDNHLþLDX åRGåLXV 3ULHYDUWD SDNHLþLDX -DX SULHã NHOLV PHWXV UDãLDX DSLH 6WDOLQ NDL MÌV
P¡JGåLRMRWHVXSXYXVLXVL]PXV´
.HOLV NDUWXV PDþLDX MXV UHVWRUDQXRVH VX ãDXOLÐ VMXQJRV YDGX $U MLV LU VVNDLWDV
PRN¡MRSULHYDUWD"´ã\SVRGDPDVLVSDNODXV¡*DUãYD
0HODV´WHLãWDU¡=XLND
6LPXWLVSD¡P¡ODNãWLUSUDG¡MRVNDLW\WL
1HODEDLVXSUDQWX´WDU¡MLVDEXRMXEDULWRQX
,UQHVXSUDVLäRGåLÐDNUREDWLNDNXULRMHVO\SLEXUåXD]LQ¡DJLWND´³VLWHUS¡=XLND
6LPXWLV åLÌU¡MR³ ODNãW WDU\WXP MLV EÌWÐ QHLãVNDLWRPDV $ã SUDGHGX DWVLJDXWL 0DQ
UHLNLDLãVLVXNWL´SDJDOYRMR*DUãYDLUWDU¡
5HLNDODVSDSUDVWDVGUDXJH6LPXWLýLDMÌVPDWRWHSUDGPHQLV1RULXSDUDã\WLHLO¡UDãW³
OLDXGLHV GDLQÐ WHPD %HW GHMD PDQR WHFKQLND VLOSQRND QHJDOLX O\JLQWLV VX PLHOX Zuika, ir
WRG¡OHVXUHLNDOLQJDVNHOLÐUHGDNFLMÐ.DLEDLJVLX²HLO¡UDãWLVEXVVXSUDQWDPDVOLDXGåLDL´
-LVLãVLVXNLQ¡MD-LVV¡GLDQWGYLHMÐN¡GåLдWDU¡=XLNDYLQJWHO¡M
V³6LPXþLRSXV
-R
SXWOLRV UDQNXW¡V JXO¡MR DQW VWDOR LU OHPSRV ãYLHVD LãU\ãNLQR ãYHOQLDV GXREXWHV LU VWURSLDL
šlifuojamus nagus.
âWDL PLHODV =XLND VWURSLDL SULåLÌUL VDYR QDJXV 1DJÐ SULHåLÌUD Q¡UD EÌGLQJD
SUROHWDULQLDP SRHWXL´ ãYHOQLDL WDU¡ *DUãYD =XLNRV SLUãWHOLXNDL ODLSLRMR YLHQDV SHU NLW
6LPXWLVSDG¡MRODNãWDQWVWDORLUSUDãQHNR
1HODEDLVXSUDQWXEHWPDQSDWLQND9DLN\VW¡MHNDLPHJLUG¡MDXOLDXGLHVGDLQDV*UDåX
9DNDUHNODXV\WLVJUDåXýLDWDLSSDWGDLQD$ãJDOYRMXOLDXGLHV-HLMÌVSDURG\VLWHNHQþLDQþL
QXR SRQÐ SULHVSDXGRV OLDXG³ LU ML GDLQXRV ² ² ² -HL SDEDLJRMH VXãYLV 6WDOLQR VDXO¡ Dã
JDOYRMXWLNV$SLHOLDXG³UDã¡YLVLGLGLHMLSRHWDL6WUD]GHOLV'RQHODLWLV"´
,,Teisingai, drauge Simuti.”
7DLJL LU MÌV EDQG\NLWH %HW QHSDPLUãNLWH 3ULHVSDXGD SDVLEDLJ¡ $WHLWLV ãYLHVL
1RU¡þLDXSHUVNDLW\WLã³HLO¡UDãW³NDLEDLJVLWH.DGDEDLJVLWH"´
0DQDXXåWUXNVVDYDLW
JDOGYL´
*HUDL6DN\NLPSRGYLHMÐVDYDLþLÐVXHLO¡UDãþLXDWHLVLWHSDVPDQHGUDXJH*DUãYD
QXVSUHQG¡ 6LPXWLV -LV DWVLN¡O¡ 3DNLOR LU *DUãYD =XLND WHEHV¡G¡MR LU MR SLUãWHOLXNDL
nebelaipiojo.
7LNLXRVLEÌVLPÌVдãLOWDLWDU¡6LPXWLVVSDXVGDPDV*DUãYRVUDQN
'UDXJH6LPXWLDãWDXLãDLãNLQVLX²²²SUDãQ\SãW¡DWVLN¡O
V=XLND
3RGYLHMÐVDYDLþLÐLãVLDLãNLQVLPH(LPH/DEDQDNWGUDXJH*DUãYD´
,,Labanakt.”
—————————————————————————
9LHQLQWHOLV ODQJDV EXYR XåWYHUWDV SLQXþLDLV âRQXRVH N\ERMR NDUWÌQLQ¡V LU NDGDLVH
ãYLHVLRV XåXRODLGRV .DPSH VWRY¡MR HPDOLXRWD VSLDXG\NO¡ 6QDUJO¡WRMH NRã¡MH SOÌGXULDYR
JHOWRQRV QXRUÌNRV 1XRUÌNRV JXO¡MR LU DQW QHEHãYHLþLDPR SDUNHWR 6LPXWLV VXJDYR *DUãYRV
åYLOJVQ³
7XDWVLNODXSVLLUOLHåXYLXLãJUDLE\VLQXRUÌNDVLãVSLDXG\NO¡V´WDU¡MLVLUDWVLV¡GRDQW
VWDOR NUDãWR *DUãYD ãQLUSãW¡ QRVLP .UDXMDV WHEHWHN¡MR -LV LãJLUGR DXWRPRELOLR VLJQDO LU
SDPDW¡P¡O\QPXV
-LLãO¡WRãOLDX塳YLUãÐODQJRSLQXþLDLV
*UHLþLDX´
/DNãWLQJDODVXRN¡-LQHEXYRLãGLGDXVDUEDSHUVLMDXVPLQXVLRSRHWRVHNUHWRU¡-LEXYR
² ODNãWLQJDOD /ROH SDOR HJOHOR ² VXWDUWLQ¡ 6OLGLQ¡MDQþLRV ÌNDQRV ² PLUXVLÐMÐ Y¡O¡V
Pasaka — pamirštoji kalba.
$QWDQDV *DUãYD UDã¡ ,ã SDVPRQ¡V DWLWHN¡MR UDPXV QHLãYHQJLDPXPDV /DNãWLQJDOD
QXWLOR $XNãþLDX WYRURV SDãYLHV¡MR /DNãWLQJDORV JLHVP¡MH SHU VDYH *DUãYD LHãNRMR åXYXVLR
SDVDXOLR/\JLDLWDLSãLVQHSXRãQXVSDXNãWLVJLHGRMRSULHãWÌNVWDQþLXVPHWÐ-RJLHVP¡EXYR
šifras, pirmasis suprastas hieroglifas.
*DUãYD VXãYLOS¡ SDP¡JGåLRGDPDV XåPLJXV³ SDXNãW³ $ã UDãDX SDVDN $ã WLNLX
$ULDGQRV VLÌOX WLNLX LQWXLFLMD 3UDHLWLHV UHVWDXUDFLM SDOLHNX VHQRELQLÐ UHOLJLMÐ W\ULQ¡WRMDPV
7HVLJLQþLMDVDX´%ORJDPHPHGLHQRVSRSLHULXMHJ\YHQRGXHLO¡UDãþLRSRVPDL$XJRPHGåLDLLU
NUÌPDLåXYXVLDPHSDVDXO\MH(JO¡SXãLVOLHSDåXRODVEHUåDVNDGDJLDL
—————————————————————————
6LPXWLVQXVOLQNRQXRVWDORLUDWVLVWRMRSULHãDLV*DUãY
,,Aš laukiu.”
*DUãYD W\O¡MR -LV JDYR VPÌJ³ ³ SLOYR WXãWXP LU VPXNR ³ JULQGLV 6PRQ¡ QX¡MR LU
JU³åR-LVSDMXWRVPDUY
-DPSDOHLGRYLGXULXV
,,Privarei kelnes, poete?
—————————————————————————
-XRGX Lã¡MR 9DUWHOLDL XåVLGDU¡ 9LUã $UWLOHULMRV SDUNR LãWU\ãNR UDXVYXPD *DUãYD
VXJODPå¡ SULUDã\W ODNãW LU ³VLNLãR ³ NLãHQ
 5HLNLD E¡JWL E¡JWL ² NDLP´ -LV XåJHVLQR
OHPS ²¡MR ³ NDPEDULXV $WLGDU¡ GXULV ³ W¡YR PLHJDPM³ 7¡YR QDNWLQLDL PDUãNLQLDL EXYR
SUDVLVNOHLG
ULWPLQJDLNLOQRMRVLDQWNUÌWLQ¡VåLOÐ SODXNÐNXRNãWDV7¡YDVPLHJRMRSUDVLåLRM
V
'YRN¡ VHQDWYLãNDV SUDNDLWDV 5DXGRQD DQWNORG¡ YLQJXULDYR NRMÌJDO\ 7HJXO PLHJD %¡JVLX
QHDWVLVYHLNLQ
V´ *DUãYD XåGDU¡ GXULV -LV DSVLYLONR QXG¡Y¡W ãYDUN LU ³¡MR ³ YLUWXY
 ,ãJ¡U¡
GYLVWLNOLQHVSLHQR6XYDOJ¡GXRQRVULHN
7DGDXåVLUÌN¡SDSLURVLULã¡MR³JDWY
3RSLHULDXV
JQLXåXO¡O³ MLV VXGUDVN¡ åLQJVQLXRGDPDV SDJDO 1HPXQ 6NXWXV VXPHW¡ ³ YDQGHQ³ 6NXWDL
VXNGDPLHVLQXSODXN¡WLOWRSXV¡Q
—————————————————————————
*DUãYD EDQG¡ DWVLNHOWL 7UÌNR NY¡SDYLPR 3LOYDV LU NRMRV EXYR QHMXGUÌV 7DGD MLV
SUDG¡MR åLQJVQLXRWL UDQNRPLV YLONGDPDV DSDWLQ
 NÌQR GDO³ .DLS ãXR NXULDP SHUYDåLDYR
NRMDV²VSLDXG\NO
-LVLUXU]J¡ãXQLãNDL,NLVSLDXG\NO¡VEHOLNRSRUDPHWUÐ*DUãYDVWDEWHO¡MR
*UHLþLDX´
7HJ\YXRMD%DERþNLQDV´ãYHOQLDLWDU¡*DUãYD
,,Kas toks?”
-LVJHUDLYDLGLQDýDSDMHY´
6LPXWLVVWY¡U¡QXRVWDORVXQNÐSUHVSDSMH
,,Ar šliauši?”
1HPXãNQHPXãN´VXåYLHJ¡*DUãYD-LVSUDãOLDXå¡GDUJDEDO6SLDXG\NO¡ODXN¡þLD
SDW-RUDQNRVSUDG¡MRGUHE¡WLLUMLVVXJULXYRJULQG\VH
3DVLNHON´WDU¡6LPXWLV
7HJ\YXRMD%DERþNLQDV´VXãQDEåG¡MR*DUãYD
-LVSDVLN¡O¡GUHE¡GDPDVVPXONLXYLUSXOLX-LVWHMXWREDLP
$ãGDU\VLXYLVNYLVN
Dã³NLãLXOLHåXY³NDGMLVQHPXãWд
3ULH SDW MR QRVLHV VWRY¡MR 6LPXþLR SXVEDWLV 7HSDODV GYRN¡ DLWULDX QHL *DUãYRV
LãPDWRV*DUãYDNLOVWHU¡MRDNLVYDLNLãNDLQXVLã\SVRMRLUåLÌU¡GDPDV³LãNLOÐ6LPXþLRVPDNU
WDU¡
,,Nenoriu.”
6LPXWLVVPRJ¡VXSUHVSDSM¡SHUYLUãXJDOY³
—————————————————————————
$QWDQDV *DUãYD DWVLJDYR YHUDQGRMH -LV JXO¡MR DQW VXROR SULHãDLV VWRY¡MR 6LPXWLV LU
vyras baltame chalate.
$WVLJDYDL"´SDNODXV¡6LPXWLV
*DUãYDVXPLUNþLRMR
*HUDL$ãSDVLJDLO¡MDXWDY
V7XJLUGLNVDNDX"´
*LUGåLX3DVLJDLO¡MDL´
*HUDL'DEDUNODXV\N7X¡MDL3LUPRVLRV*HJXå¡VJDWYH1RU¡MDLSHUHLWL³NLWSXV

Daugiau nebeprisimeni. Kartok.”
$ã ¡MDX 3LUPRVLRV *HJXå¡V JDWYH 1RU¡MDX SHUHLWL ³ NLW SXV
 'DXJLDX
nebeprisimenu.”
7HLVLQJDL7DYHXåNOLXG¡DXWREXVDV$LãNX"´
$LãNX8åNOLXG¡DXWREXVDV´
*HUDL.DLSDVYHLNVLY¡OUDã\VL´
,,Gerai. Rašysiu.”
7XPDQSDWLQNL$ã³VLNDUãþLDYDX%HW²²²WDX³QDXGDãJDOYRMX0DQDXEÌVL
PÌVÐ6YHLN5Dã\N´
6LPXWLVLUY\UDVEDOWDPHFKDODWHLã¡MR8åWYRURVVXELU]J¡PDãLQD*DUãYDSDOLHW¡VDYR
JDOY-LEXYRVXWYDUVW\WD
—————————————————————————
$QWDQDV*DUãYDSDVYHLNR9LUãXJDOY\MHOLNRYLQJLXRWDVUDQGDV-LVSUDG¡MRUDã\WLLOJ
VWUDLSVQ³ +XPDQL]PDV VRYLHWÐ OLWHUDWÌURMH´ EHW QHEDLJ¡ ² /LHWXY ³VLYHUå¡ YRNLHþLDL $SLH
GYHMLVPHWXV*DUãYDGLUERNQ\JÐOHLG\NORMH-LVWDLV¡NRUHNWÌUDVLUQHEHUDã¡
,ã SUDGåLÐ PLU¡ W¡YDV -LV NUDSãW¡ VDYR QRV³ YDODQGRPLV W\O¡MR LU Y¡OLDX SUDG¡MR
GHMXRWL -³ LãYHå¡ ³ OLJRQLQ
 7¡YDV PLU¡ SÌVO¡V Y¡åLX LU LOJDL NDQNLQRVL QHV MR ãLUGLV EXYR
VWLSUL0DWLQLQNDVLUMRåPRQDLãVLNUDXVW¡$QWDQDV*DUãYDOLNRYLHQDV
5DP\E¡ JDXE¡ Lã O¡WR -LV SDPLUãGDYR GLHQDV LU YDODQGDV 8åPLJGDYR SULH VWDOR
1HDWVDNLQ¡MR³VDYRNROHJÐUDã\WRMÐNODXVLPXV,UYLHQGLHQQHEHDW¡MR³OHLG\NO
.ROHJRV DWYHå¡ J\G\WRM *\G\WRMDV QXVSUHQG¡ *DUãYD QHSDYRMLQJDV MR QHUHLNLD
JDEHQWL³OLJRQLQ
5HWNDUþLDLVLãPLHVWRDWY\NGDYRJ\G\WRMDVUHWNDUþLDLVUDã\WRMDLVXOLHVDLV
PDLVWR U\ãXOLDLV LU SLQLJDLV Xå NXULXRV QH N JDOLPD EXYR QXVLSLUNWL *DUãYD Y¡O SUDG¡MR
NDOE¡WL7UXPSDLLUNRQGHQVXRWDL*\G\WRMDVLUUDã\WRMDLQXWDU¡*DUãYDSDVYHLNV
%XYRDQNVW\YDVUXGXRLUMLVVODPSLQ¡MRSRVRG'DåQDLMLVQXVLVNLQGDYRY\ãQLRVODS
LULOJDLVWHE¡GDYRM³7DLEXYRåHP¡ODSLV-LVLHãNRMRSUDUDVWÐSORWÐY\ãQLRVODSH
9\ãQLRVODSRJ\VOHO¡V²PÌULQ¡VLHQDVROLGLO\JURP¡QÐVHQDWRULDXVQRVLV$SOLQNXL
åRO¡&H]DULVNOÌSRMRLUUDã¡OHQWHO¡MH*DOOLDRPQLVHVWGLYLVDLQSDUWHVWUHV%DUEDUDLXåVLG¡MR
YDLQLNXV DQW JDOYÐ äDOLXV %XYR ãYHQW¡ .XU" 3ULH MÌURV /ROH" /HSR (JOHOR"/DOR 7X
WHLVXV VHQDVLV DLVWL äLÌU¡N YDODQGRPLV ³ %DOWLMRV EDQJDV ² Y\ãQLRV ODS ,U NXR PDåLDX
MDXVPR ,ãVLVXSXV SODþLDL YDNDUÐ YLOQLPLV´ ² ² ² QH PDQ .UHLYRV SXãDLW¡V SULH MÌURV
6DNDL VOLXRJLD NDPLHQX VP¡OLX VDNXV QXVWYHULD EDQJRV %UDQJXV DNPXR YHQHFLãNXRVH
PH]JLQLXRVH5RP¡QLÐVHQDWRULXVODLNRGHOQHJLQWDURJDEDO-LVJUDåHVQLVXåDXNV´VDNR
VHQDWRULXV QHV SLOQRV VNU\QLRV VHVWHUFLMÐ R JLQWDUDV YLHQLQWHOLV $XJR" 5LGLM 6NDPELQR"
3DOR6HQDVLVDLVWLPX]LNDOXVLVDLVWLSDURG\NPDQVDYM³PHG³³NXU³PHOGHLVL$UMLV³VDNR"
1H$UMLVUDPLQD"7DLSäYLOJWHUN³GÌPXVNXULHN\OD³GDQJгVPLOJ³ VNUHQGDQW³SDXNãW³
²Y\ãQLRVODS*DOLPD
*DUãYDLGDåQDLSDOHLVGDYRYLGXULXV-LVODNVW¡³PHGLQ
LãHLQDPMNXULRVGXU\VHW¡YDV
EXYRLãSLDXVW
VVN\O
²NUHLYRNãLUG³*DUãYDWXS¡MRLUSURãLUG³PDW¡GDQJDXVVNO\SHO³
0DQ NUÌWLQ
 XåOLHN VDYR ãDOWD EDQJD´ GHNODPXRGDYR MLV ,U JDOYRMR NDG UHLNWÐ
SDUDã\WL HLO¡UDãW³ NXULR VNXWXV VXPHW¡ ³ 1HPXQ %HW MLV QHSDM¡J¡ 7HEXYR åRGåLDL /DOR
DLVWLV URP¡QR QRVLV VNDPELQRM GDQJXV JLQWDUDV 3R P¡QHVLR J\G\WRMDV VXVWDEG¡ MR
YLGXULDYLP
—————————————————————————
äHQLD DW¡MR YDNDU¡MDQW ãYDUL QH SHU GDXJ VXVHQXVL NDLS LU GDXJHOLV VPXONLÐ
PRWHULãNDLþLÐ*DUãYDV¡G¡MRYHUDQGRMH$QWVXRORJXO¡MRDNDFLMRVãDNHOLÐSOXRãWDV-LVODLN¡
ãDNHO
VNDE¡ODSHOLXVO\J³VLP\O¡M¡OLVEXULVP\OLQHP\OL´LUVYDLG¡MXRV
/DEDVNDWLQH´WDU¡äHQLD*LUG¡MDXWXVHUJL9LHQDVWDYRGUDXJDVSDVDNRMR´
*DUãYDã\SWHO¡MRLUW\O¡GDPDVVNDE¡ODSHOLXVäHQLDSDG¡MRDQWVWDORODJDPLQ
$WYHåLDXVYLHVWRODãLQLÐLUNLDXãLQLÐ$ãQHXåPLUãDXWDY
VNDWLQH´
'åLDXJLXRV´WDU¡*DUãYD
*UDåXþLD*DOLXDSåLÌU¡WLNDPEDULXV"´
(LN´SDVLÌO¡*DUãYD
3RYDODQG¡O¡VäHQLDJULåR
1HEORJDL5HLNWÐLãYDO\WL´
-HL QHWLQJL´ VXWLNR *DUãYD JHQ¡GDPDV SDVNXWLQLM ãDNHO
 äHQLD ãYHOQLDL
EUÌNãWHO¡MRSLUãWDLVSHU*DUãYRVNDNO
,,Galiu apsigyventi pas tave? Tu juk vienas?”
,,Vienas. Tik neturiu daug valgyti.”
1HVLUÌSLQN0XGXSDVLGDU\VLPHPDLVWR´
,,Mudu pasidarysime.”
0DQDXãLYLHWDHLV´WDU¡MLO\JVDX
,,O, taip, ji eis”, sutiko Garšva.
$UWXåLQDL"´QXVWHERäHQLD
."´
.JDOYRMX"´
0DQDXNQRUVJUDåDXV"´
äHQLD³G¡PLDLDSåLÌU¡MR*DUãY
,,Pasakyk — vienas.”
,,Vienas.”
,,Du.”
,,Du.”
,,Kiek bus du syk du?”
,,Keturi?”
,,O dvylika plius penkiolika?”
,,Dvidešimt septyni? Tu mokaisi aritmetikos?”
$WURGRWXWYDUNRM´NRQVWDWDYRäHQLD6WDLJDMLSDVLOHQN¡WLHVMXRLUVXãQDEåG¡MR
,,Pasakyk. Aš — Antanas Garšva."
$ã ² $QWDQDV *DUãYD %XYDX LU EÌVLX $QW DPåLÐ DPåLQÐMÐ DPHQ´ VXãQDEåG¡MR
Garšva.
7XEHYHLNWYDUNRM(LQXNHSWLNLDXãLQLHQ

7QDNW³*DUãYDSULVLPLQ¡MDXSDPLUãWXVGDO\NXV-LVSHUPLHJRMRVXäHQLDLUSXVU\þLÐ
VXãYHLW¡NHWXULVNLDXãLQLXVVXODãLQLDLV
äHQLD SUDãQHNR DQWUM YLHãQDJ¡V GLHQ %XYR YDNDUDV LU JHOWRQD SLOQDWLV VOLQNR YLUã
$UWLOHULMRVSDUNRâLOWXUXGHQLXNYHS¡MRDNDFLMRV*LUJåG¡MRSHUGåLÌY
VVXRODVYHUDQGRMH$QW
VWDORJXO¡MRVYLHVWDVGXRQRVULHN¡VäHQLDDWVLN¡O¡LUSUDG¡MRWYDUN\WLVWDO.DLMLVXG¡MRYLVN
PHGLQLRSDG¡NOR²LãWDU¡
²MXQNãYLHV´*DUãYDVSXVWHO¡MRP\JWXNäHQLDQXãOXRVW¡VWDORSDYLUãLÐ
5\WSUDG¡VLXEL]Q³´SDVNHOE¡ML
7X QRUL ³UHQJWL NUDXWXY
" 1HDSVLPRND 'DEDU Q¡UD SUHNLÐ R LU SLUN¡MDL QHODQN\V
nuošalios vietos.”
äHQLDSLNWDLEO\NVWHU¡MRDNLPLV
$UWXNYDLODVDUYDL]GXRMLWRN³"´
,,Kartais man atrodo, visada buvau toks.”
*DUãYDQXVLVXNRQXRMRV3URYHUDQGRVVWLNOXVMLVVWHE¡MRSLOQDW³
.ODXV\NNDWLQH$ãWHEHEL]QLDXMXWXRSDþLX´
2´LãWDU¡*DUãYDVWHE¡GDPDVSLOQDW³-LDWVLV¡GRDQWNDUHLYLQLÐGDERNO¡VNDPLQRLU
SULPLQ¡YDLNÐSLHãLDPåPRJLXN
7XVXSUDQWLQRULXEL]QLDXWLþLD0XGXXåGLUEVLPH´
.LHNPRN¡VLXåSDWDOSDV"´
7XEÌVLVRWXVDãWDYHDSUHQJVLXLUWXPDQQHPRN¡VL´
,,Dieviška propozicija.”
,,Sutinki?”
.RNLRVNOLHQWÌURVWLNLHVL"´
9RNLHþLDL 7X QHELMRN Dã QHGXRGX SDSUDVWLHPV NDUHLYLDPV 'DEDU PDQR PDUN¡
kyla.”
*DUãYDQXVLMXRN¡
0DQRSDå³VWDPDVNHS¡MDV²WDEDNRIDEULNRGLUHNWRULXV.RUGHEDOHWDVGDOLQDEXWXVLU
RUGHULXVPHGåLDJRPV.ODUQHWLVWDVLã%UHPHQRGLULJXRMD+DHQGHO³%UHPRPLHVWRPX]LNDQWDV
0DQ SDVDNRMR YLHQDV ÌNLQLQNDV LãPDLQ¡ PLOWXV ³ SLDQLQ LU NLDXU GLHQ YLHQX SLUãWX
G]LQG]LQDVXNWLQ³5XVÐ EHODLVYLDLYDORMRODXNXV1HVHQLDLSHUVNDLþLDXWRN³YDL]GHO³WRNLDPH
VDYDLWLQXN\MH 9DL]GHO\MH NHOLDVGHãLPW V\NLÐ NDUWRMRVL åRGåLDL NDåNDV¶ LU NDåNRG¡O¶ .RNLR
laipsnio kariškiams duodi?”
7XULPWDLNYDLODV´OLÌGQDLWDU¡äHQLD
,ãHLN´UDPLDLWDU¡*DUãYD
6X¡GHLPDQRODãLQLXVLUNLDXãLQLXVRGDEDU²LãHLN´VXXU]J¡äHQLD
0DQRNDPEDU\MHJXOLSDDXNVXRWDVSRUWVLJDUDV6WYHUNM³ LULãHLN´GDUUDPLDXSDVDN¡
Garšva.
3LOQDWLV QXVOLQNR QXR NDPLQR 'DQJLãNDVLV 3LFDVVR VXVNDOG¡ QDLYL KDUPRQLM
9¡VXPDYHUå¡VLSURDWGDUODQJ*DUãYDXåGDU¡M³-LVGDUNDUWQRU¡MRSDVDN\WLLãHLN´EHW
DSJOREXVL M³ UDP\E¡ EXYR JDOLQJHVQ¡ *DUãYD QXVLã\SVRMR O\J WDV YDLNLãNDV P¡QXOLV YLUã
Artilerijos parko.
$ãUDã\VLXJHUHLO¡UDãW³´WDU¡MLVãYHOQLDL
$ã SUDGHGX VXSUDVWL WUDQVFHQGHQFLM 0LJOD 0LJOD Lã PLHVWHOLR SHONLÐ 0LJOD Lã
VXWDUWLQLÐ0LJODPDQRJDOYRMH7LNUDPLJOD0LJORMHJLPVWDåRGLVWDLIRQHWLãNDPLJOD²²
²LUNDLSWXPDQDLäHQLD"$ãSDQDXGRVLXSHONHVSDQDXGRVLXVPÌWNHO³SDQDXGRVLXORHJOHOR
SDQDXGRVLX ² ² ² . PDQ GDU SDQDXGRWL" $ äHQLD" .YDLODV GXUQLXV SUDãQDEåG¡MR
äHQLD.PDQGDUUHLNWÐSDQDXGRWL"$äHQLD"´
.YDLODVGXUQLXV´SUDãQDEåG¡MRäHQLD
.GDUUHLNWÐSDQDXGRWLVXþLXSWL"$äHQLD"´
ýLXSN VDX Xå ² ² ²³ ML QHEDLJ¡ LU QX¡MR ³ NDPEDULXV *DUãYD Lã¡MR ³ ODXN -LV
SDPLUãR SLOQDW³ NXUL QXVOLQNR Xå MR QDPR VWRJR .DUHLYLQLÐ GDERNO¡V NDPLQDV VW\URMR O\J
SDSUDVWDVNDPLQDV*DUãYDDWODXå¡DNDFLMRVãDNHO

äHQLD OLNR 9HUDQGRMH ML SDVWDW¡ JHOHåLQ
 NURVQHO
 LU ODQJXV XåNDELQR NDUHLYLãNRPLV
DQWNORG¡PLV *DUãYRV QDPH DSVLJ\YHQR GDU GYL PHUJLQRV ãYLHVLRV OLQNVPRV VWRURNRV
%RUGHOLV YHLN¡ SDY\]GLQJDL $LG¡MR EHJHULDQþLÐMÐ GDLQRV 9RNLHþLDL PLHODL DWYDåLXRGDYR ³
XåPLHVW³*DUãYRVNROHJRVUDã\WRMDLDWVLGÌU¡JDWY¡VåY\UHNDLEDQG¡LãYDGXRWL*DUãYäHQLD
³YHVGDYRVDYRNOLHQWXV³YHUDQGLUODXå\WDYRNLHþLÐNDOEDDLãNLQGDYR
-LV\UDåLQRPDVOLHWXYLÐSRHWDV%ROãHYLNDLM³åLDXULDLNDQNLQR-LHGDXå¡SODNWXNXMR
JDOYODEDLLãO¡WRNRO MLV VXNYDLO¡MR %HW MLV QHSDYRMLQJDV -LV QHW UDãR -LV JHUELD YRNLHþLÐ
NDULXRPHQ
8åLãYDGDYLP´
.OLHQWDL VWHE¡GDYR EHVLã\SVDQW³ *DUãY LU YDLãLQGDYR M³ NRQMDNX *DUãYD LãJHUGDYR
tardamas ,,Ich danke Ihnen recht schöQ´LUVSDXVGDYRUDQNDV7DGDDLãNLQGDYRNDGäHQLDLU
YRNLHþLÐNDULXRPHQ¡M³LãJHOE¡M
QXRVNXUGRLUMLVQHSDSUDVWDLODLPLQJDVQHVJDOLPHGLWXRWL
DSLH WUDQVFHQGHQFLM -LV SDUDã\VLV YHUWLQJ NQ\J -RMH WLOSV FLNODV HLO¡UDãþLÐ SDãY
VWÐ
QXRVWDELDMDL YRNLHþLÐ NDULXRPHQHL LU MRV JHQLDOLDMDP YDGXL -LV VHNVLV WREXOLDXVLM³ PLVWLN
²)ULHGULFK1LHW]VFK

.OLHQWDL VXWDUGDYR NDG *DUãYD SURWLQJDV EHSURWLV LU VXPRN¡GDYR äHQLDL DXNãWHVQ

NDLQDUEDDWVLYHåGDYRLPSR]DQWLãNXVPDLVWRU\ãXOLXV0HV²QH,YDQDLPHV²NXOWÌULQJL´
sakydavo jie.
%RUGHO³ XåGDU¡ QHWLN¡WDL 9LHQD PHUJLQÐ SDYRJ¡ YLUãLODL DXNVLQ³ ODLNURG³ äHQL LU
PHUJLQDVSDWXSG¡³NDO¡MLPR*DUãYRVNROHJRVM³QXYH塳OLJRQLQ

*DUãYDDLãNLDLSULVLPLQ¡VNDLGUÐåLHPRVU\WNDLMLVDWJDYRSLOQVPRQ
-LVSDEXGR
LUåYLOJWHU¡MR³JULQGLV*ULQG\VHEXYRSULEHUWDåDOLÐODSÐ*DUãYDSDVLåLÌU¡MRSURODQJ$QW
VWRJÐ JXO¡MR VWRUL VQLHJR NORGDL ,U Xå MÐ ² EDOWDL DSNHSXULXRWD .DXQR .DWHGUD *DUãYD
VXSUDWR NDG JXOL OLJRQLQ¡V NDPEDU\MH -LV EXYR SDLOJDV DQNãWDV UXGRP VLHQRP *HOHåLQ¡
ORYD VWDOHOLV ODQJDV ² XåWYHUWDV SLQXþLDLV *DUãYD QXEUDXN¡ DQWNORG
 LU DWVLV¡GR ORYRMH
3DJORVW¡VDYRGU\åXRWSLåDP7DGDSDN¡O¡QXRJULQGÐYLHQODS-LVEXYRSRSLHULQLV$QW
VWDOLXNR JXO¡MR YLHOHO¡V DSY\QLRWRV åDOLX SRSLHU¡OLX VX ³VXNWDLV ODSDLV 0HGåLR ãDNHOLÐ
LPLWDFLMRV *DUãYD VXVLUDGR VNDPEXW³ LU VSXVWHO¡MR M³. ² NDPEDU³ ³¡MR JDLOHVWLQJRML VHVXR
aukšta, sena moteris, vienuolišku veidu.
/DEDVU\WDV´WDU¡*DUãYD
,,Labas rytas, pone Garšva.”
*DUãYDWHEHODLN¡SRSLHULQ³ODS
.WDLUHLãNLD"´
6HVXRVWHE¡MRMLWLULDQþLDL
-ÌVÐP¡JLDPLDXVLDVGDUEDV´
$ãVNDELDXODSHOLXVQXRãLÐYLHOHOLÐ"´
'DåQRNDL5HWNDUþLDLVMÌVUDã¡WH´
*DOLXåYLOJWHUWL"´
6HVXR SUDY¡U¡ VWDOLXNR VWDOþLÐ LU LãWUDXN¡ NHOHW VPXONLDL SULUDã\WÐ ODNãWÐ *DUãYD
SD¡P¡MXRV-LVVNDLW¡RVHVXRVWRY¡MRLUåLÌU¡MR³M³
/ROHSDORNDO¡åYLUJåGDV
Sio Se Senatoriaus dalia
1H"/DSDVWXULVSDOY
1H"-ÌVNO\VWDWHPDGDPH´

SHUVNDLW¡MLVJDUVLDL
,,Ar ilgai — — — ar ilgai buvau toks?”
,OJRNDL.HOLROLNDP¡QHVLд
$UJDO¡þLDXPDW\WLJ\G\WRM"´
,,Tuojau.”
6HVXR Lã¡MR *DUãYD DWVLN¡O¡ 3UDYLUDPH VWDOþLXMH åYLOJ¡MR NLãHQLQLV YHLGURG¡OLV
*DUãYD SDVLåLÌU¡MR ³ VDYH 3ODXNDL EXYR QXNLUSWL 1XR YLUãXJDOYLR E¡JR åHP\Q YLQJLXRWDV
UDQGDV *DUãYD PDW¡ SLON YHLG NHOLÐ GLHQÐ EDU]G QHSDå³VWDPDV UDXNãOHV SDJDO OÌSDV
QXGULEXV³ VPDNU ² NDPEDU³ ³¡MR J\G\WRMDV $SVNULWX DQJHOLãNX YHLGHOLX JORWQLDL
VXVLãXNDY
VSDWUDXNOXVãYDULXFKDODWX
,,Kaip laikaisi, kolega?”
$ã²QHGDNWDUDV´WDU¡*DUãYDLU³G¡MRYHLGURG¡O³LUODNãWXV³VWDOþLÐ
%HWDãHQ²SRHWDV²NY¡SLPVXWHLNLWDPVWD-ÌVþLDGHNODPDYRWHOLDXGLHVGDLQDV$ã
SDUHLQX DQW GYDUR LU VXWLQNX PRþLXW
 VX GYLHP ãYLHVLRP åYDNHO¡P´ SDGHNODPDYR GDNWDUDV
O\JWHPSHUDPHQWLQJDVQXRYDGRVYLUãLQLQNDVYDLGLQVGUDPRMHäPRJåXGåLRVÌQXV´
.DLSMDXþLDW¡V"´SDNODXV¡VXULPW¡M
V
*DUãYDSHUEUDXN¡UDQNDSLåDP
<UD YHUDQGD WDLS YHUDQGD YDVDUQDP\MH PHQXOLR SLOQDWLV WRNLD PHUJLQD YRNLHþLÐ
NDUHLYLVVXEXWHOLXLU²²²PDQURGRVNDåNDLãNLQXDSLH1LHW]VFK

6WDLJD*DUãYDQXVLNYDWRMR,ULãWDU¡DWVLSUDãDQþLDL
2 DWOHLVNLWH GDNWDUH 3DY¡OXRWD UHDNFLMD -ÌV NUHLS¡W¡V ³ PDQH NROHJD 6XSUDQWX
EXYDXNYDLãWHO¡M
V2NRNLDMÌVÐVDYLMDXWD"´
-ÌVPDQODEDLSDWLQNDWHãLDQGLHQ´OLQNVPDLVXãXNRGDNWDUDV
%HMHYDGLQNLWHPDQH²GDNWDUX,JQXýLDYLVLPDQHWDLSãDXNLD´
3R P¡QHVLR *DUãY LãOHLGR ,U NDL ³ /LHWXY Y¡O JU³åR EROãHYLNDL MLV SDE¡JR ³
9RNLHWLM

***

.HOWXYDVN\ODNHOWXYDVVPXQND1HYLVLSULVLPLQLPDLVXJU³åR'DOLQ¡DPQH]LMD OLNR
6XWDUWLQ¡V LU ODNãWLQJDOD QXåLQJVQLDYR ³ SDVPRQ¡V WDQNP
 ,ãWLUSR SDYDVDULQLV VQLHJDV
1HE¡UD S¡GVDNÐ JDUXRMDQþLRMH åHP¡MH %HW DWVLUDGR GLGHOLV QRUDV VXVLJUåLQWL GU¡JQ
NYHS¡MLP DNDFLMDV ODNãWLQJDO VHQRELQLXV åHQNOXV $ã O\J PRNVOLQLQNDV NXULDP GLQJR
IRUPXO¡V,UDãQHQRULXUDã\WLSRSXOLDULRVEURãLÌURV0DQWHQNDSUDG¡WLLãQDXMR5HLNLDODXNWL
åLHPRVVPRQ¡MHVQLHJR
$ã QRULX NDG JU³åWÐ WDV YDNDUDV $XNãWRMRMH 3DQHPXQ¡MH YHUDQGRMH (VX UHLNDOLQJDV
JHRPHWULQ¡VPDORQ¡V0LVWLNRV7HLVPR
6XVLUHQNDPD -XR]DSDWR SDNDOQ¡MH $WYDåLXRMX P¡O\QXRMX DXWREXVX *HUDL NDG MLV
P¡O\QDV7DLYLOWLHVåHQNODV9DLUXRWRMDVQHDWVDNR³PDQRNODXVLPXVEHWDãQHS\NVWXQHYDOLD
NDOE¡WLV VX YDLUXRMDQþLXRMX 0DQ QHURGRPL SUDE¡JDQWLHML YDL]GDL $XWREXVR ODQJHOLDL
QHSHUPDWRPR VWLNOR ,U YDLUXRWRMDV DWVNLUWDV MXRGD PHGåLDJD 3DJDOLDX VXVWRMDPD ,ãOLSX
$XWREXVDVQXYDåLXRMD
&HPHQWXLãOLHWDSDNDOQ¡-XR]DSDWR-L DSWYHUWD PÌULQH VLHQD -L ² NDPEDULR G\GåLR
3UDVLYHULDYDUWHOLDLVLHQRMHLU³SDNDOQ
³HLQDWU\VWHLV¡MDL-LHDSVLYLON
WHLV¡MLãNDLVGUDEXåLDLV
EDOWLåDERLãU\ãNLQDSHUJDPHQWLQLXVYHLGXV9LGXULQ\VLVDWVLYHUþLDVWRUNQ\JLUSUDãQHND
-ÌVÐSDYDUG¡"´
,,Antanas Garšva.”
,,Profesija?”
3RHWDVLUQHY\N
VåHP¡VJ\YHQWRMDV´
-ÌVÐSDVDXO¡åLÌUD"´
,,Nesuformuluota.”
.RNLRMHSDVDXO¡åLÌURMHHVDWHJLP
V"´
)RUPDOLDL²WLNLQþLÐMÐEHW²²²³
.RPHQWDUDLQHUHLNDOLQJLQXWUDXNLDWHLV¡MDV
-ÌVY\NG¡WHWLNLQþLÐMгVDN\PXV"´
$ãJDOLPDVGDLNWDVQHY\NGåLDXMÐGRJPDWLãNDLEHW²²²³
%HNRPHQWDUдY¡OQXWUDXNLDWHLV¡MDV
$UY\NG¡WH³VDN\PXVWDLSNDLSMXVPRN¡"´
,,Atrodo, ne.”
/DEDL JHUDL 3DJDO DãWXQWM³ SDUDJUDI ² MÌV SDVPHUNWDV VXQDLNLQLPXL '¡NXL Xå
atsakymus.”
$UJDO¡þLDXVXåLQRWLDãWXQWRMRWXULQ³"´
7DLLOJRNDVSDUDJUDIDV7UXPSDL6XQDLNLQDPDVNLHNYLHQDVNXULVQHVLODLN¡³VDN\PÐ
3DY\]GåLXL 7LNLQW\VLV ² WLNLQþLÐMÐ QHWLNLQW\VLV ² QHWLNLQþLÐMÐ PHODJLV ² PHODJLãNÐMÐ
åPRJåXG\V²åPRJåXGLãNÐMÐEDLO\V²EDLOLãNÐMÐPRUDOLVWDV²PRUDOLãNÐMÐ*L³VDN\PXV
Y\NGåLXVLHMLSHUNHOLDPL³GDQJд
$ãY\NGåLDXLHãNDQþLÐMгVDN\PXV´
'DEDUWU\VWHLV¡MDLULWPLQJDLQXVLNYDWRMD/\JRSHURVFKRULVWDL´
âLWRNLDNDWHJRULMDQHHJ]LVWXRMD-XR]DSDWRSDNDOQ¡MH´
$WOHLVNLWH 'DU YLHQDV NODXVLPDV .RG¡O PDQH DWYHå¡ P¡O\QXRMX DXWREXVX" âL
VSDOYDVXNHOLDYLOW³´
%HWWHLV¡MDLQHVS¡MDDWVDN\WL$QWDQDV*DUãYDMDXDSDþLRMHGXU\VSUDVLYHULDLUGXU\VH
— starteris.
.ODXV\N7RQ\´VDNRMLVUÌVþLDL.WXSULGLUEDLVXãLQãLODLV"´
.LHN DWRNLDX VWRYL VHQXNDV LU VHQXW¡ äYDLUDV VHQXNDV ODLNR PHGLQ³ QDUYHO³ 9LHQD
OHQWHO¡ SUDODXåWD LU VPDLOLDVQXNLV ãLQãLODV LãNLã
V JDOY JRGåLDL XRVWR VHQXNR SLUãWXV *L
SDWHO¡UDPLDXVLDLPLHJDVXVLULHWXVL³NDPXRO³âDOLDVWRYLQWLVHQXN¡åLÌUL³*DUãYWDU\WXPMLV
EÌWÐEDQG
VQXQXRG\WLMRVDQÌNXV
-LH VDNR WX SHU JUHLW XåWUHQNHL GXULV DãWXRQLROLNWDMDPH VXVNDOGHL QDUYHO³ YRV
QHXåPXãHLãLQãLOд
7HLVLQJDL2¶&DVH\DãSUDVN¡OLDXQDUYHO³QHVãLVSRQDV³¡MR³NHOWXYLUVWDLJDPDQ
QHåLQRPDLV WLNVODLV SDVLVXNR LU EDQG¡ JU³åWL 7XR ODLNX XåVLWUHQN¡ GXU\V LU NLHN QXNHQW¡MR
QDUYHOLV 2 ãLQãLODL Dã PDQDX WYDUNRM 7LHVD YDLNLQDV NLHN LãVLJDQG
V %HW MR P\OLPRML
UDPLDXVLDLVDXPLHJD$WURGRãLQãLODVQHUYLãNHVQLVNDLSLUGDXJHOLVY\Uд
6WDUWHULV QXVLã\SVRMR OÌSRPLV 2. 7RQ\ (LN Xå NDPSR LU NDL ãLWLH LãJDUXRV
JU³åN´
*DUãYDHLGDPDVJLUGLVWDUWHULRåRGåLXV
-LV SULVLVWDW\V PHQHGåLHULXL LU EXV QXEDXVWDV ,ã WLNUÐMÐ WDL NULPLQDODV 9DUJãDL
J\YXO¡OLDL´
.DL*DUãYDVXJU³åWDVWDUWHULVVDNR
3UDVPLUG
ãLQãLODL-ÐYLHWD²SUDJDUH%ÌNDWVDUJXV7RQ\´
'¡NXL2¶&DVH\%ÌVLX´
(NVSUHVDV QXR GHãLPWR LNL DãWXRQLROLNWRMR -ÌVÐ DXNãWDV SUDãDX G¡NXL P\JWXN
UDQNDUDQNHQDPHVN\ODPH$ãQHS\NVWXNDGVHQHOLXNDLPDQH³VNXQG¡%XYDXQHDN\ODV.DV
SUDã¡ IDQWD]XRWL DSLH -XR]DSDWR SDNDOQ
" 9DUJãDL VHQHOLXNDL *DO MLH QHWXUL YDLNÐ LU DXJLQV
WXRVãLQãLOXVNDLSVDYRPLHOLDXVLXRVLXV*DOLUPDQUHLN¡MRSDVHNWLMÐSDY\]GåLXLUWDLPDQH
LãJHOE¡WÐ
(OHQDLUDã²NDUWXâHLP\QLãNRMHUDP\E¡MH1DPHOLÌNãWLVNXUQRUV-DPDLFRMH9LVDV
DXNãWDV PXGYLHP SULNODXVR 0XGX SDVLNDELQDPH UHSURGXNFLMDV 0XGX VXG¡OLRMDPH NQ\JDV
5LPWDL åYHOJLD PHQR OHLGLQLDL LU SRHWDL $WVNLUD OHQW\Q¡O¡ VDYLHVLHPV 9DNDUDLV PXGX
NODXVRP¡V PX]LNRV VNDLWRP JLQþLMDP¡V EH S\NþLR SDVLVNRQ¡GDPL âYLHþLD OHPSD R MRV
DEDåÌUDV åDOLR VWLNOR 0XGX VXVLUDQGDPH & VWRW³ ML QHWXUL PDUPXULQLÐ NRORQÐ EHW MRV
ODXNLDPDMDPH²UDP\E¡,UDQWåHPRVWDOLXNR²J\YRVJ¡O¡V,UPÌVÐYHLGXRVH²QXRODWLQLV
ã\SVHQRV XåJLPLPDV ,U PÌVÐ VDSQXRVH ² SDEXGLPR QXMDXWLPDV ,U PÌVÐ DSVLNDELQLPXRVH
² SLUPRML NHOLRQ¡ ³ -RQHV %HDFK ,U PÌVÐ HPEOHPD ² PLUXVLÐMÐ EDMRUÐ JDOYRV 0HV
åDLGåLDPH ODLVYDODLNLX '¡VWRPH NDODG¡OHV VWDWRPH SLOLV IDQWD]XRMDPH DSLH J\YHQLP LU
PLUW³,ULãNQ\JÐDWHLQDSDJDOED1HEÌWLQDL+RPHUDVDUED'DQWH $WHLQD LU VDYLHML *HULDPH
SXWRMDQW³ Y\Q LU VXOLHSVQRMD IODPLQJDV MXRGPHGåLR EUDQJLDP VWDOH SODXNLDPH .HWXULÐ
.DQWRQÐHåHUXLUDQDPHNUDãWHPLU
VEHUQLXNDVVNDPELQDJLWDUDåHP¡MHGDUQHJLUG¡WGDLQ
LU VDXOHO¡ Y¡O DWNRSGDPD SDEXGLQD PÌVÐ VYLHW LU J\YHQDPH Y¡VLRM EHJDOLQ¡M ãLDXU¡M NXU
ODXNDVNHOLDVSLHYDNU\åLXVSDOP¡VPDQRSDOP¡VGDLQXRNLWHOLHNQRVY¡MÐRD]¡M
=RRUL ]RRUL PDJLãNDVLV åRGLV PDJLãNDVLV UDNWDV PDJLãNDVLV QRUDV PDJLãNDVLV
PLHVþLRQLãNXPDVPDJLãNRMLQRVWDOJLMDQHVXGDXåRPRQDUYHOLRQRVWDOJLMD
,UYLHQGLHQPÌVÐQDUYHO\MHJLPVWDYDLNDV

,ã$QWDQR*DUãYRVXåUDãÐ

0DQR SLUPLHML SULVLPLQLPDL Q¡UD GUDPDWLãNL %HW MÐ U\ãNXPDV LU QHLãWULQDPXPDV
SUDOHQNLD Y¡OHVQLXRVLXV å\PLDL VYDUEHVQLXV NRQYHQFLRQDOLQH YHUWLQLPR SUDVPH 0DQR
YDLN\VW¡VSULVLPLQLPDLWDU\WXPWRVQHJULãNRVNDXN¡V6WRURVOÌSRVDNLÐVN\O¡VKLSQRWL]XRMV
veido reljefas.
äLQRPD WDL QHVPRQ¡ ² SLUPRMR SULVLPLQLPR DXWHQWLãNXPDV 7LNULDXVLDL M³
SDGLNWDYR Y¡OLDX³VLJ\WDVLV åLQRMLPDV %HW LU ãLDQGLHQ PDQ DWURGR NDG DNORMH WDPVRMH VWDLJD
SDMXWDX NDG HVX $ã EH NÌQR HUGY¡V ODLNR VX YLHQLQWHOLX EHMDXVPLX VDY
V VXYRNLPX
7DU\WXPEÌþLDXSULPLW\YHVQLVXåDPHE7DU\WXPEÌþLDX'LHYDVSOHYHQVMXRGRMHQHEÌW\MH
SULHãYLVDWRVVXWY¡ULP
7ROLDX VHND .DUOVEDGDV åPRJXV Y\ãQLÐ NHN¡ 3ULHã SLUPM³ SDVDXOLQ³ NDU PÌVÐ
ãHLPDSUDOHLGRYLHQYDVDUãLDPH$XVWULMRVNXURUWH0RWLQDPLQHUDOLQLDLVYDQGHQLPLVWLUSG¡
DNPHQLV LQNVWXRVH $ã VLOSQDL DWVLPHQX .DUOVEDG 7¡YDL SULVLSLUNR VSDOYRWÐ DWYLUXNÐ LU
Y¡OLDXURG\GDPLMXRVPDQDLãNLQRNXULRVHYLHWRVHEXYRPHLUNYHLN¡PH,UPDQDWURG¡O\J
PDWDXVNOLDXWXRWKDO
SRQLDVVXVPDXJWDLVOLHPHQLPLVLUPLOåLQLãNRPLVVNU\E¡O¡PLVP¡O\Q
HåHUR YDQGHQ³ LU UDXGRQXV ODLYHOLXV VQLHJXRWXV NRQXVLQLXV NDOQXV %HW LU ãLWLH SULVLPLQLPDL
JLPLQLQJLDPHERVDU'LHYRDWVLUDGLPXLNHOLRQ¡IXQLNXOLHULXPL²WLNUDLUQHDEHMRWLQD
0HV NLORPH ³ YLUãÐ 9DJRQH V¡G¡MDX SULH ODQJR 3ULVLPHQX PH]JLQLXV PRWLQRV
UDQNRJDOLXRVH DãWULXV W¡YR ÌVXV NUHLY HJOLÐ NULWLP DWJDO ,U VXVWRMLP LU NLW YDJRQ
SULHãDLV -R ODQJH N\ãRMR åPRJXV äPRJDXV YHLGDV EXYR UDXGRQDV LU MLV YDOJ¡ WRNLRV SDW
VSDOYRVY\ãQLDV$ãåLÌU¡MDX³Y\ãQLDVRåPRJXV³PDQH7DGDSURODQJMLVLãNLãRGYLY\ãQLDV
LUNDåNSDVDN¡VLÌO\GDPDV9\ãQLRVå¡U¡MRVDXO¡VãYLHVRMH3D¡PLDXMDV9DJRQDLLãVLVN\U¡
äPRJDXV²QXGDUG¡MRDSDþLRQPÌVв QXVWHQ¡MR YLUãXQ 'YL OLSQLRV DSVNULWRV UDXGRQRV
Y\ãQLRVNXULDVJDLODEXYRVXYDOJ\WLJXO¡MRPDQRGHOQH²G¡MDXMDV³EXUQLUY¡OLãWUDXNLDX
9DOJ\N´ WDU¡ PRWLQD 1HGU³VDX LU YDUWDOLRMDX MDV GHOQXRVH 9\ãQLRV EXYR JUDåLRV
QRU¡MDX³MDVåLÌU¡WLY\ãQLRVEXYRVDOGåLRVQRU¡MDXMDVVXYDOJ\WL
$ã QHEHSULVLPHQX Y\ãQLÐ OLNLPR 3ULVLPHQX OLSQLXV SLUãWXV GYLHMÐ XRJÐ VXJOHELP
QHDLãNLUH]LJQDFLM
9¡OLDX ³VLU¡å¡ ODXNLPDV %XYDX DãWXRQHULÐ PHWÐ 0ÌVÐ QDPHOLV VWRY¡MR PLHVWHOLR
SDNUDãW\ âDOLD J\YHQR SHON¡V .XSVWDL LU NUHLYL EHUåHOLDL HJO\QDV DNLUDW\MH JDLOXV SHPSLÐ
NO\NVPDV PLJOD NXULRV QHSDM¡J¡ VXWLUSG\WL LU YLGXUYDVDULR VDXO¡0LJOD JXO¡MR YLUã OLÌQÐ LU
YDUOLÐSHPSLÐ åROLÐ DWYDL]GDL ãY\W¡MR NDLS ãLPWDPHþLXRVH YHLGURGåLXRVH ,U MDL ãLWRVH SHONLÐ
DN\VH LãY\VWXP 3HOHQ
 WDL QHEÌWÐ VWHEXNODV 3HOHQ
 ² SDGÌPDYXVLDLV VNDUPDODLV NUDLWHOH
UDQNRMHLHãNDQþLXNDUDODLþLRåYLOJVQLXUDXGRQRPLVãOHSHWLN¡PLVNXULDVVXSXUYLQRSHON¡V
0DQRW¡YDVEXYRQXVSUHQG
VNDGMLVVXJHEDWLQNXRWLVLHQDVäLQRPDQHWUXNXVJUXEXV
WLQNDV VXGåLÌYR VNLOR NULWR DQW JULQGÐ JHRPHWULQ¡PLV ILJÌURPLV âLWLH QHWDLV\NOLQJL
WULNDPSLDLNYDGUDWDLVWDþLDNDPSLDLEXYRPDQRSDP¡JWLHMLåDLVODLLãMÐG¡OLRMDXSLOLHVVLHQDV
VDYDMDL 3HOHQHL 7¡YDL XåUDNLQGDYR PDQH WXãþLDPH EXWH MXRGX PRN\WRMDYR YLGXULQ¡MH
PRN\NORMH$ãQ¡MDX³PRN\NOQDPLH7XRODLNXEXYDXQXVLOS
VPDQVYDLJRJDOYDLUPDQ
V
QHOHLGRYLHQRSDVLYDLNãþLRWL
/DXNLPDV DWHLGDYR QHWUXNXV -LV DWVLVWRGDYR ãDOLD .DLS UÌSHVWLQJD SDPRW¡ âDOWD
JULHåWDWHLVLQJDQHSHUPDOGDXMDPD
âWDL þLD \UD NHOLDV äYLUJåG¡WDV NHOLDV Y¡MR QHOLHþLDPRVH SHON¡VH 1LHNDGRV Y¡MDV
QHVXMXGLQD HJO\QR NHWHUÐ 0DQR VXWUXPS¡M
V NÌQDV DWVLVSLQGL OLÌQXRVH 3ODXNDL XåNULW
 DQW
SHþLÐ$XNVLQ¡NDNORJUDQGLQ¡âDOLDHLQD3HOHQ¡9HGXM³QHEDLJWSLO³NXUL SDVWDþLDX Lã
JUXEDXVW¡YRWLQNR3HOHQ¡VNUDLWHO¡MH²YLHQLQWHO¡URå¡.RG¡O"5Rå¡VQHå\GLSHON¡VH7HQ
XåHJO\QR\UDNLWDVSDVDXOLVNLWDVGDQJXV.YHSLVãYHOQXVPLJGV,UMLVDSWYHUWDVVWRURPLV
VLHQRPLVDQWMÐVWRYLãDUYXRWLVDUJ\ELQLDLLUODLNRSDUHQJWDVVYLHGLPXLLHWLV%HWLHW\VQXOLQNV
LU YDUWDL SUDVLYHUV LU 3HOHQ¡ ³YHV PDQH ³ YLGÐ ,U WHJXO YLGXMH QH SHU GDXJ 5XVYDV JULQGÐ
GDåDV SO\ãLDL URSRMV YRUDV ODEDL LãPLQWLQJDV QHEDLJWRV SLOLHV VDYLQLQNDV -LV åLQR NRG¡O
NYHSLDURå¡NRG¡O3HOHQ¡VHLVHQDYHUþLDVDUJ\ELQLXVQXOHQNWLLHWLVLUSDJDUELDLDWVLNODXSWL
%HW ² ² ² ãDOLD VWRY¡MR ODXNLPDV 6WDLJD LãY\VGDYDX NDPEDU³ NXULDPH åDLGåLDX
6XG¡OLRWXVSXVUDþLXWLQNRJDEDOXVäDOLSDYHLNVOVLHQRMHM³SDGRYDQRMRW¡YXLMRPRNLQLDL
1XNRSLMDY
V DWYLUXN GDLOLQLQNDV EORJDL LãWU\Q¡ VNULWXO³ DSOLQN EHVLOHLGåLDQþL VDXO

VåLQLQJDL QXEUDLå\W VX SLHãWXNX 1U 0DþLDX VWDOR NRMDV SR YLHQD EXYR SDNLãWDV
ãDNDOLXNDV 0DþLDX VN\O
 VRIRMH LU EHVLYHUåLDQþLDV SLXYHQDV 0DþLDX VDYR SXUYLQXV QDJXV
.UDSãþLDXQRV³1RU¡MDXYHUNWLMXRNWLV-XWDXGLGHO³W¡YÐODXNLPNXULHQHJUHLWVXJU³ã
7DGD QXWDUGDYDX NRYRWL 1XY\WL ãDOLQ ODXNLP ,ãJVGLQWL 6XQDLNLQWL 3UDMXRNLQWL ,U
DWLGDU
VODQJJLUG¡MDXSHPSLÐNO\NVPLU³WUDXNGDYDX³SODXþLXVJUDVLY¡VXP
$ã EXYDX LQG¡QDV 1DUVXV LU QHJDLOHVWLQJDV 0DQR UDQNRV JQLDXå¡ NUXYLQXV SULHãÐ
VNDOSXV/DXNLPDVWXU¡MRLãVOLXRJWLSURDWGDUODQJ
Aš buvau riteris. Dviašmenis kalavijas prakirsdavo lubas, sutrupindavo elektros
OHPSXW
LãUDLå\GDYRVRI/DXNLPDVWXU¡MREÌWLVXNDSRWDV³JDEDOXV
$ãEXYDXNDQLEDODVâQ\SãW¡GLGåLXOLDLNDWLODLMXRVHYLU¡EDOWLHML.DPEDU\VÌå¡QXR
XJQLHVLUGÌPÐ/DXNLPDVWXU¡MRVXGHJWLDUXåWURNãWL
$ãEXYDXFLUNRNORXQDV9HUþLDXVLSHUJDOYODNãWXWHNULVGDYDXDQWJULQGÐ.YDWRMDX
NODLNLXEDOVX/DXNLPDVWXU¡MRSUDOLQNVP¡WL
,U SDJDOLDX LãYDUJGDYDX 9¡O V¡G¡MDX SULH LãVSDUG\WÐ WLQNR JDEDOÐ 9RUDV LU SLOLHV
VDUJ\ELQLDL SDVLVO¡S¡ JULQGÐ SO\ãLXRVH 3HOHQ¡ ² ² ² MRV Q¡UD 1¡UD NLWR SDVDXOLR LU NLWR
GDQJDXV .YHSLDQþLR ãYHOQDXV PLJGDQþLR /DXNLPDV WHEHVWRY¡MR ãDOLD 5ÌSHVWLQJD SDPRW¡
8åGDU\GDYDX ODQJ 1HQRU¡MDX NODXV\WLV SHPSLÐ QHQRU¡MDX NY¡SXRWL Y¡VXPD 9¡O VWHE¡MDX
VWDOR NRMDV SDYHLNVO SLXYHQDV åDOL OHPS VPXONLDL GHEHVXRW GDQJÐ $XV\VH ]YLPE¡
QHSDJDXQDPDPHORGLMD*DOMDXWDGDJLP¡JDUVDVNXULVYLUWRåRGåLX=RRUL
/DXNLDX W¡YÐ ãLUGåLDL SODNDQW 3DOHQJYD WHPR 'DQJXV LU GDLNWDL SLON¡MR
1HEHVLSULHãLQDXODXNLPXL6¡G¡MDXDQWJULQGÐLUNUDSãþLDXQRV³7XUEÌWU¡NþLDXSDMXW
VNDG
ODXNLPRQHE¡UD*DUVDLLãPLHVWHOLRDWVLGDXåGDYRODQJRVWLNOXRVHËN¡PDQHYULQLVJDUYHå\V
GDUG¡MRYHåLPRUDWDLJDXG¡EDåQ\þLRVYDUSDL3ODN¡EHUQLXNLãNDãLUGLV*DUVLDXXåULPVWDQþLR
vakaro garsus.
7¡YDL DWVLUDVGDYR QHWLN¡WDL 7DLS EÌQD NDL ODEDL ODXNL -LH Lã SUDGåLÐ O\J LU
QHSDVWHE¡GDYRPDQ
VVXVLUÌSLQ
VDYRSDOWDLVDWVLQHãWDLVLãJDWY¡VVDNLQLDLVOHPSDSLHWXPLV
.ULWR DQW JULQGÐ EDWDL NHLþLDPL ³ ãOHSHWHV VNLOR EDODQRV XåJLHGRGDYR NURVQLV LU NRO YLVD
DSULPGDYR EXYDX YLHQLãDV 9LVLãNDL YLHQLãDV QHV ODXNLPDV SDVLWUDXN¡ .XU" *DO SUDVPXNR
SUR GXULV LU QXQ¡U¡ ³ SHONLÐ GXJQ" *DO ³VPXNR ³ JULQGÐ SO\ã³" *DO VXVLUDQJ¡ DSVNULWRMH
VDXO¡MHNXULQXWDS¡PRNLQ\V",UPDQEXYROLÌGQDNDGQHWHNDXSDPRW¡V,UDãQHVXSUDWDXãLR
SULHãWDUDYLPR /DXNLDX W¡YÐ LU QXVLPLQLDX VXODXN
V ,U Dã W\O¡GDYDX NDL W¡YDV SDVWHE¡M
V
LãP¡W\WXV WLQNR JDEDOXV EDU¡ PDQH QHV HVX DSVLOHLG¡OLV LU PDQR VLOSQXPDV WLQJLQLR LU Dã
QHJHUELXW¡YRGDUERLUPDQHUHLNLDDWLGXRWLNXUSLXLXåPRNLQ³LUNDG'LHYDVGDåQDLEDXGåLD
åPRJÐãLWRNLDLVYDLNLJDOLDLV
3HOHQ¡VXNUDLWHOHUDQNRMHRNUDLWHO¡MH²URå¡0DQ
VODXN¡DULWPHWLNRVXåGDYLQLDLLU
XåVLUÌVWLQ
VW¡YDVNLWRMHVWDORSXV¡MH.LWDVSDVDXOLV"3XUYLQDLUQHMDXNLQXRJ\E¡=RRULNXU
PHORGLMD"-RVQHJLUGåLX$ULãJLUVLX"
'DUY¡OLDXSDPDþLDXPHG³%XYDXãHãLROLNRVPHWÐ0HVYDVDURMRPH3DODQJRMH0DQR
GUDXJ¡ $OGRQD SDVLMXRNGDPD ³PHW¡ ³ 5å¡V XSHO³ PDQR EDPEXNLQ
 OD]G -L SULGÌU¡ HVX
SORQHVQLVXåOD]GRPDQRGDQW\VO\JLFKWLR]DXUR
7 SRSLHW
 YDLNãþLRMDX SDMÌULX YLHQDV 7HQ JXO¡MR åYHMÐ YDOW\V -RV NYHS¡MR VPDOD LU
åXYLPLV 6XVWRMDX SULH MÐ. %DWR VPDLJDOLX DULDX VP¡O³ 5DPL MÌUD WHOLXãNDYR ãDOLD 6PXONLRV
EDQJRVVN\U¡PDQHQXREDO]JDQRãY\W¡MLPR1RU¡MDXSDOLNWLDWNUDQW
LUQXHLWLVDXMÌUD.DLS
.ULVWXV .HOL åLQJVQLDL WHVN\U¡ PDQH QXR VWHEXNOR 6XSUDWDX VWHEXNODV EÌWÐ SDWREXOLQWD
UHDO\E¡ 3DQDãLDL NDLS ãXROLV ³ YLUãÐ 1HJDO¡MDX SHUãRNWL PHWUR ãHãLDVGHãLPW 3ULH JHULDXVLRV
IL]LQ¡V NRQGLFLMRV ² PHWUDV SHQNLDVGHãLPW VHSW\QL EXYR JDOXWLQ¡ ULED 1HJDO¡MDX YDLNãþLRWL
MÌUD7HJDO¡MDXSDVN
VWLDUEDåLÌU¡WL³M6N
VWLELMRMDX
7DGåLÌU¡MDX³MÌU$NLUDþLXVOLQNRODLYÐEXU¡V²VPHLJWLVWLHEVXLãEOXNXVLXEUH]HQWX
LU LãSODXNWL VWLSULDL YDLUR QXVLWY¡UXV" 8RVþLDX VPDORV LU åXYÐ NYDS EDWR VPDLJDOLX DULDX
VP¡O³
6WDLJD YLVDV VXGUHE¡MDX HNVWD]¡MH .DUãWDPH ãDOW\ 0DQ URG¡VL NDG W³VWX ³ DXNãW³ LU
PDQRJDOYDSUDOHQNLDSXãLVâYHGÐNDOQH5DQNRVHQXODLN\þLDXNDUãWVDXO
LU²²²NDLS
MXRNLQJD WHQRU¡WL YDLNãþLRWL MÌUD ,ãUDXWL PHGåLXV LU LãVYDLG\WL MXRV WHJXO QXVWHPED ãYHGÐ
XRVWÐ J\YHQWRMDL DSLEHUWL SXãLQLDLV VS\JOLDLV 3DNDELQWL GDQJXMH %LUXW¡V NDOQR NRSO\þL
,ãåYHMRWLVDYREDPEXNLQ
OD]GFKDOG¡MÐEXUWLQLQNROD]GHO
LULãEUDLå\WLMDRUHPDJLãNXRVLXV
åHQNOXV 7HJXO GLHQ SUDVLNDOD åYDLJåG¡V WHJXO GDLQXRMD åYDLJåG¡V LU JDUELQD PDQH SDW³
JDOLQJLDXVLM³ 3DJDOLDX QHEÌWLQL GLGLHML VWHEXNODL -XN Dã WDOSLQX VDY\MH GåLDXJVP LU M¡J
kurie begaliniai!
1HEHSULVLPHQX YLVD N LãGLUELQ¡MDX SDMÌU\MH SULH åYHMÐ YDOþLÐ 'DLQDYDX WRUHDGRUR
DULM GLUEWLQLX EDULWRQX LãGLGåLDL DWPHW
V NRM LU DXNãWRML VRO NXQNXOLDYR NDXNVPX NXU³
PDOãLQRPRQRWRQXVMÌURVRãLPDV
âRNDX LPSURYL]XRW ãRN³ -LV UHLãN¡ YDLGLOXW¡V PDOG .DVW\þLXL LU -ÌUDWHL
EHVLP\OLQWLHPV MÌURV SLO\MH 0DQR LOJRV NRMRV UDXV¡ VP¡O³ Dã SULWÌSGDYDX MDV VXJODXG
V
YLQJLDYDXXåSDNDOLXYDUþLDXDNLÐEDOW\PXV
'DU VDNLDX SUDNDOE PLOLMRQDPV LU åRGåLDL WHEXYR VLPEROLDL NDåNR QHSDSUDVWDL
reikšmingo.
-ÌVåLQRWH²²²WDL\UDYLVNDV²²²VNHONLPHXJQ³WHJ\YXRMD²²²NHONLWH
LUSULVLNHONLWH²²²YLVL²²²DXNãW\Q²²²DãMXPVSDURG\VLXNHOL³VWHEXNOLQJM³
åLEXU³DãDã²²²³
,U VSDXGåLDX UDQNDV PDQH VYHLNLQDQWLHPV åDYLDL ã\SVRMDXVL LU ãRNWHO¡MDX ³ YLUãÐ QHV
PLQLDLãN¡O¡PDQHDQWUDQNÐLUQHã¡ãDXNGDPD
-LV-LV0ÌVÐ-LV´
,U WDGD ³ HNVWD]
 ³VLMXQJ¡ QDXMDV SRMÌWLV NXULV ³N\ULDL VPHON¡VL ³ NÌQ LU MDX VOÌJR
GLGLQJXPDVNDLSWRVEDQJÐSXWRVVP¡OLRVXJHULDPRV$N\VWDU\WXPSUDVLY¡U¡âWDLJXOLåYHMÐ
YDOW\V ,U WRO¡OLDX SDMXRGXVLRV NULDXNO¡V 3ULHãDLV ² SLOND MÌUD /LHVRV SXã\V DXJD âYHGÐ
NDOQH 7XãþLDV SDMÌULV Q\NVWD SRVÌN\MH 6XSUDWDX 1RULX QXVLãODSLQWL âWDL NDV VXQDLNLQR
HNVWD]
 3ULVLãOLHMDX SULH YDOWLHV NUDãWR -XWDX SDOHQJY¡MLP QXR LOJRNR VXVLODLN\PR ,U WXR
PHWX NDL PDQR ãODSLP O\J EDQJÐ SXWDV J¡U¡ VP¡O\V LãJLUGDX þHå¡MLP 3DVXNDX JDOY
3UDNHLNLPDV 8åPLUãDX åYLOJWHU¡WL %LUXW¡V NDOQR SXV¡Q 0RWHULV EXYR þLD SDW 6WLSULDL
QXGHJXVLVNDLVþLDLUDXGRQXPDXG\PRVLNRVWLXPXRDQWMRVSHWLHVNDERMRRUDQåLQLVFKDODWDV
7LNULDXVLDLMLPDW¡LUJLUG¡MRPDQRLGLRWLãNGDLQãRN³SUDNDOERGDEDUVWHE¡MRVXVLULHWXV³
prie valties.
0RWHULV SUD¡MR SUR ãDO³ 5¡NLDQWL G¡P¡ SLONDPH SDVDXO\MH $ã SUDYLUNDX J¡GRV
DãDURPLV ,U VP¡OLX QXåLQJVQLDYDX QDPR ,ãJDUDYR EXUWÐ SDVDXOLV âWDL SHU LOJRV NRMRV
,FKWLR]DXULãNLGDQW\V1XRVDYDVPDUY¡âWDLSXVNYDLOLV
âDOLD JXO¡MR WXãþLDV SDVLYDLNãþLRMLPR WLOWDV O\J LãJUDXåWDV åDUVWHNOLV ³ãDO
V EDORMH
'YRN¡ %DOWLMRV LãSODXWRV åRO¡V ,U OLHWXV SUDSOLXSR LU VXãQDU¡MR QHXåDXJRV SXãDLW¡V  MDX
NXURUWLQ¡PLV JDWY¡PLV 7UDãN¡MR åY\UDV ãODSR QRVLV QLHå¡MR QXJDUD âLRMH YLORMH J\YHQD
$OGRQD .YDLOLDXVLRML PHUJDLW¡ 3DODQJRMH .DV Lã WR NDG MDL XåDXJR NUÌW\V LU ML YLQJWHOL
XåSDNDOLX"1XWDULDXQHEHJDOYRWL
7 YDNDU JXO¡MDX ORYRMH LU åLÌU¡MDX SUR ODQJ 1HEHOLMR 0DþLDX PHG³ LU GYL
åYDLJåGHV%XYDXQXULP
V3LUãWDLYDLNãþLRMRDQWNORGH
äYDLJåG¡V YDLNãþLRMD DQWNORGH 9RUDL $EL WXUL SR SHQNLDV NRMDV 6ODPSLQ¡MD
åYDLJåG¡VWDPVLDDQWNORGH6XNLPEDNRMRVNDXODLODQNVWÌVåYDLJåG¡VP\OLVLDUEDNDXMDVL,ã
MXRGRVVNDUGRVLãNLUSWDVVWRY¡MRPHGLV3DMXWDXâODNRMÐSLUãWDL$SVLVXNDX³VLHQ'LHQRV
QXRWUXSRVY\QLRMRVL³NDPXRO³JHUNO¡MH1HUHLN¡MRWDLSLOJHVLQJDLVSRNVRWLWDL PHUJSDODLNHL³
DNLV ,U NRG¡O DWLGDYLDX MDL SXLNL EDPEXNLQ
 OD]G WDU\WXP NDUDODLWLV 3HOHQHL" $OGRQD QH
3HOHQ¡-RVW¡YDVå\PXVSDUHLJÌQDVILQDQVÐPLQLVWHULMRMHLUM³LãWHN¡VXåQXRODWLQLR.XUKDX]R
VYHþLR
ËPL J¡GD XåOLHMR PDQH 6XJQLDXåLDX NRMÐ SLUãWXV 7RML VFHQD SDMÌU\MH %HM¡JLãND
GLG\E¡8åODQJRVW\URMRPHGLVLUGYLåYDLJåG¡V
6NDUGLQ¡ PDV¡ QHSUDHLQDPD 0DQR NDPEDU¡OLV PDåDV 2 Dã ² VPXONXV JQLXåXODV ³
NXU³ DUW¡MD WULXãNLQDQþLRV VLHQRV 9LGXUDPåLDL DUW¡MR 0DQH XåGDU¡ NDQNLQLPÐ NDPHURMH
NXULRV VLHQRV VXVLMXQJV -RV WUDLãNLQV PDQH Lã O¡WR LU LOJDL UDLW\VLXRV 3DVDXOLV WUDXN¡VL
6NDUGLQ¡VVLHQRVEXYRþLDSDW
,ããRNDXLãORYRV3ULE¡JDXSULHODQJR$þLÌ'LHYXLVNDUGLQ¡PDV¡WHEXYRPHGLV$ã
JDO¡MDX ³åLÌU¡WL SDVNLUXV ODSXV ,U GDXJHO³ åYDLJåGåLÐ GDQJXMH 7UXSXþLXN Rã¡ MÌUD ,ãJLUGDX
W¡YNQDUNLDQWJUHWLPDPHNDPEDU\MH9DLNãþLRMDXEDVDVNHOLÐNYDGUDWLQLÐPHWUÐHUGY¡MHLUML
EXYRPLOåLQLãNDNDLSYLVDWD3DVLMXWDXMDXQDVLUVWLSUXV
-XNJHUDLåDLGåLXIXWEROSODXNLXLUQRUVPDQRUDQNRVQHSHUVWLSULDXVLRVHVXQHWGX
SULHãXVSDJXOG
VQRNDXWX(VXYLNUXV6DNRPDQRHLO¡UDãþLDLQHEORJLLUMXRVUHLNWÐSDVLÐVWL³
PRNVOHLYLÐ åXUQDO âDOLQ YLGXUDPåLDL âDOLQ $OGRQD LU SHO¡VLQJD 5å¡ 6PDJX YDLNãþLRWL
EDVDPQDNW³5\WEDQG\VLXQXãRNWL GHOILQX QXR SHQNLÐ PHWUÐ 1XR WULMÐ ² ãXROLV GLHYLãNDV
EHW U\W WLNLX GDU GLHYLãNLDX ODLP¡VLX SHQNLV 5\W ³Y\NV VWHEXNODV $WVLJXOLDX LU QHWUXNXV
XåPLJDX

***

Ilgoji pertrauka. Nuo 8,30 iki 9,15. Garšva ir Stanley eina kartu.
²NDIHWHULM"´NODXVLD*DUãYD
3LUPLDX³UÌV³´DWVDNR6WDQOH\
.RG¡O"´
,,Matysi.”
$WUDNLQVLVSLQWHO

.RNVWXQH³GRPXV7RQ\´
-XRGX ODXNLD EDFN´ NHOWXYR ýLD VWDUWHULV OLQJXRMD ³ ãDOLV MLV YDLNÐ SDUDO\åLDXV
VXåDORWDV
'HãLPWPHWÐKRWHO\´VDNR6WDQOH\
,,Linguoja?”
,UP¡JVWDYLUãYDODQGåLXV-RåPRQDGLUEDYLUWXY¡MH-RVPHLOXåLVSRUWRULNLHWLV-XRGX
YHQJLDYLUãYDODQGåLд
6XSDUDO\åXRWDVLVVWDUWHULVGUDXJLãNDLPLUNWHOL
7XRMJDXVLWHNHOWXYYDLNLQDL´
,,Jo veidas malonus”, pastebi Garšva.
,UMRåPRQRV´SULGXULD6WDQOH\åLÌU¡GDPDV³NHOWXYRURG\NOHV
.RULGRULDXVJDOHVXNUDXWRVVHQRVN¡G¡V6WDLJDVXWULXNãPXQXULHGDN¡G¡QHVSODþLDL
DWLGDURPRVGXU\VLãOREE\'XVWDPEÌVKRWHOLRGHWHNW\YDL³YHONDQXDOSXV³VYHþL-LVVHQDVMR
NRMRVYHONDVLJULQGLPLVMRY\]GåLDLLãQ\N
YLUãXWLQLXRVHYRNXRVHLUDNLÐEDOW\PDLãYLHþLDO\J
PDWLQLDLOHPSÐJDXEWDL-REXUQDSUDYHUWDLUSURGLUEWLQLXVGDQWLVWHNDVHLO¡V8åSDNDO\HLQD
juodai apsivilkusi moteris, rausvu ir idiotišku veidu. Jos bateliai sutrypti, balti rankogaliai
PXU]LQL LU VHQDPDGLãND VNU\E¡ODLW¡ UXGDL LãEOXNXVL 9LHQRMH UDQNRMH ML ODLNR SHUPDWRP
PDLãHO³VXYDODNLãNDLVULHãXWDLVDQWURMH²WULVULHãXWXV
,,Tai jo”, sako ji.
6NXELDLGHãLPW´VDNRYLHQDVGHWHNW\YÐ6WDUWHULVQXOLQJXRMDSULHP\JWXNÐG¡å¡VLU
spusteli visus.
3DVLLPNLWHVLU´VDNRPRWHULVEUXNGDPDDSDOS¡OLXLPDLãHO³VXULHãXWDLV
$ã PDQDX NDG ãLXR PHWX ULHãXWDL GåHQWHOPHQXL QH³GRPÌV´ PDQGDJLDL SUDNDOED
Stanley.
7DLMRULHãXWDL-LV¡MROREE\LUODLN¡MXRVUDQNRM7DGDVXJULXYR$ãSDN¡OLDXPDLãHO³
7U\V ULHãXWDL LãE\U¡MR 6XULQNDX MXRV´ DLãNLQD PRWHULV NDLãLRGDPD WULV ULHãXWXV 6WDQOH\ SR
nosim.
$WURGRMLVPLU
V´SDVWHELDQWUDVGHWHNW\YDVVSXVWHO¡M
VVHQLRUDQN
*\G\WRMDVNWLNSDNLOR³GHãLPW´LQIRUPXRMDVWDUWHULV6HQLVQHWLN¡WDLNULRNWHOL
äLÌU¡NMLVJ\YDV´QXVWHPEDDQWUDVLV
1HLOJDP(VXSULVLåLÌU¡M
VãLWRNLÐPLUþLдSDDLãNLQDMRGUDXJDV
$W]YLPELDNHOWXYDVVHNXQG¡VLUWU\VNHOHLYLDLLãQ\NVWD
0LVWHUL 0LVWHUL -ÌVÐ ULHãXWDL 3DPLUãRWH VDYR ULHãXWXV´ GHVSHUDWLãNDL ãDXNLD
PRWHULVQRUVNHOWXYRURG\NO¡MDXURGRãHãWM³DXNãW
-ÌVJDOLWHMXRVUDPLDXVLDLVXYDOJ\WL$UED²LãGDOLQNLWHYDLNXþLDPV´SDWDULD6WDQOH\
,UMXRGX³HLQD³NHOWXYNXULVOHLGåLDVL³UÌV³
3R GHãLPWLHV PLQXþLÐ *DUãYD LU 6WDQOH\ VX SDG¡NODLV VWRYL KRWHOLR WDUQDXWRMÐ
NDIHWHULMRMH %HGDQWLV SRUWRULNLHWLV åYDQJLQD O¡NãWHV .DWLOXRVH JDUXRMD YDNDU\NãþLDL
SDWLHNDODLNXULÐQHVXYDOJ¡VYHþLDL
.DODNXWROLHNDQÐ"´
,,Gerai”
,UVWLNOLQ
SLHQR"´
,,Gerai.”
5\åLÐ"´
,,Gerai”
,,Tu šnekus šiandien, Tony. Senis ir riešutai?”
,,Gal.”
,,O, aš matau.”
.DIHWHULMDDQWUDPHDXNãWH-LåHPDLUVLDXUD3ODWÌVODQJDL³WM5DXGRQRVEDOWRV
åDOLRV P¡O\QRV UHNODPLQ¡V ãYLHVRV DWVLVSLQGL V¡GLQþLÐMÐ YHLGXRVH QHV WDXSXPR G¡OHL
NDIHWHULMRMH VLOSQRV OHPSXW¡V 7DV SDWV WDPVLDL UDXGRQDV GDåDV NDLS LU YLVDPH KRWHO\MH 7LN
þLD MLV SXUYLQHVQLV Q\NHVQLV .DGDLVH VLHQRVH NDERMR SDYHLNVODL %ÌWD QHDLãNLÐ SHL]DåÐ
UHSURGXNFLMÐ 6WDLJD MDV QX¡P¡ 1DXMDV PHQHGåLHULDXV DVLVWHQWDV QXWDU¡ UHSURGXNFLMRV
SDVHQXVLRV $VLVWHQWDV ODQN
VLV 0RGHUQDXV 0HQR 0X]LHMXMH åDG¡M
V SDUÌSLQWL PRGHUQLÐMÐ
%HW MLV WHLãVLODLN¡ YLHQ P¡QHV³ -³ SDãDOLQR KRWHOLR YDGRY\E¡ VXåLQRMXVL PRGHUQXVLV
DVLVWHQWDVSRåHPLQLÐVWRW\VHUHLãNLDVLNDLSHNVKLELFLRQLVWDV,UNDIHWHULMRMHQHSDNDELQRQDXMÐMÐ
UHSURGXNFLMÐ 6LHQRVH OLNR LãEOXN
 NYDGUDWDL O\J PHQDPL GUDEXåLDL SDVDNRMH DSLH NDUDOLÐ
QXRJDO³
*DUãYD LU 6WDQOH\ DWVLV¡GD SULH ODQJR -XRGX YDOJR åLÌU¡GDPL ³ JDWY
 -Ð JDOYRV
VYDLJVWD 6WDQOH\ VSLQWHO¡MH JXOL WXãþLDV 6HDJUDP¶V EXWHO\V 3ULH JUHWLPÐ VWDOLXNÐ NOHJD
XåNDQGåLDXMDQWLHML %HOOPHQDL ² DWVLVHJ
 UDXGRQDV XQLIRUPDVYLUWXY¡V GDUELQLQNDL ²
G¡P¡WRPLVSULMXRVW¡PLVNOHUNDL²EHVLJDLYLQNRIHLQXPRWHULVIRWRJUDIDVNXULRVYHLGDVWDLS
QXWHSWDVNDGMLLUSDWLQHåLQRNLHNMDLPHWÐ
âDOLPDLV V¡GL NDPEDULÐ YDO\WRMÐ ² QHJULÐ NHWYHULXN¡ 3R NLHNYLHQR LãWDUWR VDNLQLR
MRVNO\NLDGDUQHXåPLUãWXMXRNX

,,When de golden trumpets sound


Where will yo’ soul be found?
Standin’ aroun’ standin’ around
when de golden trumpets sound”,

sako Garšva, kramtydamas kalakuto liekanas.


,,Negro songs?”
,,Yea.”
7XWHEHVLHQWX]LDVWDV´SDVWHEL6WDQOH\JHUGDPDVSLHQ*DUãYDQXVWRMDNUDPW
V
.RG¡O"´
-XWDXWSDW³NDLSLUPXVNDUWXVJLUG¡MDX0R]DUW´
,,O dabar?”
6WDQOH\LãEULQN
YRNDLXåþLDXSLDDNLV
'DEDUWHSDOLNRåLQRMLPDVNDG\UDWRNLDPX]LND´
,,Tu nebesiklausai Mozarto?” Akys išneria, bet rausvas sluoksnis palieka. Stanley
YHLGQXGDåRUDXGRQDUHNODPÐãYLHVD
,,Yea. Concerto in B flat major. Nuostabus larghetto. Itališkos operos arija smeigia
VNDXVPLQJX JURåLX &RQFHUWR LQ ' PDMRU VPXLNXL 5RQGR JUDNãWXV NDLS PDQR PRWLQD
ãRNDQWL PD]ÌU $U åLQDL PDQR PRWLQD WHEHãRND PD]ÌU OHQNÐ SDUWLHV 6DNR JHUDL <HD
Haffnerio simfonija. Berods, allegro con spirito. Velnias su peruku tuoj nusilenks,
kviesdamas menuetui. Yea. Aš nebesiklausau net Requiem. Nes aš, kaip ir Mozartas, esu
PLUWLHVWDãNH.ODXVDXVLNPDQVDNR6HDJUDP¶V&URZQDãPDQDX´
1HJU¡V WHEHVLMXRNLD SR NLHNYLHQR LãWDUWR VDNLQLR :KHQ GH JROGHQ WUXPSHWV VRXQG
$URXQG DURXQG DURXQG DURXQG 0RWHULV IRWRJUDIDV YDOJR Lã O¡WR -RV EUXRåDL QHMXGD
Stambus bellmanas garsiai pasakoja.
-ÌV³VLYDL]GXRNLWH.HWXULODJDPLQDLO\JDNPHQÐSULNUDXWL LU ² ² ² WLN NYRWHULV
'DU MDP LãDLãNLQDX SRåHPLQLÐ VLVWHP .XU \UD +DOVH\ JDWY¡ ,U NDG (LVHQKRZHULV YDNDU
SLHWDYR JUHWLPDPH KRWHO\MH ,U GDU NDåNRNLXV QLHNXV .YRWHULV -R SDOWDV NXSUDQXJDULR
vilnos!”
*ROGHQ DURXQG 9LHQ LãEOXNXV³ NYDGUDW VLHQRMH QXGDåR ãY\VWHO¡MXVL LU XåJHVXVL
UHNODPLQ¡ åYDLJåG¡ $WJLPVWD 5HQRLUDV LU PLUãWD 7KH WUXPSHW RI DUW ² NDIHWHULM ³HLQD GX
SRUWRULNLHþLDL -LH WDUãND LVSDQLãNDL LU PRVXRMD UDQNRPLV 1HLãVLOLHMD Lã QHãDPÐ VWLNOLQLÐ
DSHOVLQÐ VXQND 'UHED SLOYDV EHVLMXRNLDQþLRV QHJU¡V 7DL YLNUÌV´ VXNO\NLD ML ,U FKRUDV
SULWDULD -XRGDVLV JUDLNLãNDV FKRUDV VXPDåLQWRVH GLPHQVLMRVH $URXQ¶ DURXQ¶ DURXQ¶ *DUVDL
D´ LU R´ QXDLGL GåLXQJOLãNDL SULVORSLQWL NDL GåLXQJO¡V JDUXRMD SR VPDUNLRV OLÌWLHV *DWYH
YDåLXRMDDXWRPRELOLDLLãJHOW
VNOHUNDVåLÌUL³WXãþLNDYRVSXRGXNLãPDLQIORRUOREE\DWDLGL
GHQJWRERVRNYLHWLPDLEHWQH³PDQRPDVXSUDVWLNMLVNYLHþLDLUNRG¡O$URXQ¶DURXQ¶DURXQ¶
aroun’.
.WXãQDEåGL"´NODXVLD6WDQOH\
,,Around”, atsako Garšva.
,,Tu blogai baigsi.”
äLQDXWDLGYLGHãLPWPHWд
1RU¡MDXSDVDN\WLYLHQGLHQEORJDLEDLJVL´
.LHNYLHQDVEDLJLDYLHQGLHQ1DNW³5\W9DNDU´
,ãPLQWLQJLåRGåLDL$WURGRWXNDåNVSUHQGL"´
,,O tu?”
,,Sokratiškas metodas?”
*DUãYD VWHEL 6WDQOH\ 0R]DUWR JHUE¡MDV NXULV JLUG¡MR LU DSLH 6RNUDW 1XW³V
V
QXVLJ¡UXVLRãO¡NWHO¡VYHLGDV9LUSDQþLRVUDQNRV
.ODXV\N6WDQOH\.RG¡OWX²²²³
.RG¡OþLDGLUEXQRU¡MDLVXåLQRWL"/DLNLQDL$ãQXVLåXG\VLX=DVYLVWDOL²SRMHFKDOL´
*DUãYD QHLãGU³VWD NODXVWL NRG¡O´ -LV JHULD SLHQ LU VWHEL JLPVWDQW³ LU PLUãWDQW³
5HQRLU1HJU¡VQHEHVLMXRNLD
-RVVXNLãDJDOYDVLUãQDEåGDVLO\JVPRNVOLQLQN¡V-RVWDULDVLQXåXG\WLWXUWLQJQDãO

.DLMLXåPLJVGYLVWRY¡VNRULGRULXMHLUVDXJRVRGYLWURãNLQVQDãO
SDJDOY¡PLV,UWDGDVWYHUV
EUDQJHQ\EHVLUYLVRVNHWXULRVVODSVW\VLV+DUOHPH-RVDWJDLODXVMXRGRMRSUDQDãREXWHGÌGRPV
VSLHJLDQWLUEÌJQDPVGXQGDQW1HVPRQ¡1HJU¡VJDOLPDVGDLNWDVDSNDOEDVDYRGUDXJHVDUED
VNXQGåLDVLVYHþLDLV
7KRPDV:ROIHSHUNHOLVSXVODSLXVDSUDãRåPRJÐNXULVQXãRN
V³JDWY
LãNDåNXULR
aukšto”, sako Garšva.
/LWHUDWÌURMHYLVNDVJUDåX1HWELDXUÌVGDO\NDL1XVLåXG\WLELDXUX%HWPDQUHLNLD´
.RG¡O"´
1HJDOLX QXURG\WL ULPWRV SULHåDVWLHV /DQNLDX KLJK VFKRRO 0RNLDXVL VNDPELQWL
SLDQLQX ,U SUDG¡MDX JHUWL .RG¡O" *DO WX DWVDN\VL" 7X HVL HXURSLHWLV LU WXUL WUDGLFLQLXV
atsakymus.
,,Nesi galutinai atviras”, reziumuoja Garšva.
6WDQOH\åLÌUL³M³O\J³PRNLQ³NXULVLãVLVXNLQ¡MDQHLãPRN
VSDPRNRV
(VXDWYLUDV$ãODEDLQRULXQXVLåXG\WL']L
NXM

.R GHOVL"´ NODXVLD *DUãYD LU WUXSXW¡O³ QXVLJVWD QHV 6WDQOH\ YHLGDV VXULPW¡MD
NDåNDVQHXåþLXRSLDPDLSORQRMREUXRåXRVH*DOWDLSUDHLWLHVLãGLGXPDV EDMRULãNDVLV NDUGDV
DPELFLQJDVOÌSÐVXVLDXU¡MLPDV³YDLULDVSDOYLVUÌEDVNRQWXãDLLUNRQIHGHUDWND
,,Id( sraü´VDNR6WDQOH\DWVLNHOLDLUQXHLQD*DUãYDVXVLJÌåLD$ãQHQRU¡MDX³åHLVWLDã
WLNSDNODXVLDX*DODãSDQDãXV³VHQ
NXULVLÌO¡PLUãWDQþLDMDPULHãXWXV"5HSURGXNFLMÐG¡P¡V
VLHQRVHDUWDLDWVDN\PDV"6WDQOH\VLHOD²LãEOXN
NYDGUDWDLLU0R]DUWDVXåJHVNDLQHEHGHJV
UHNODPLQ¡ XåNDQGLQ¡V åYDLJåG¡ ,U QHJU¡V QHEHVLNXåG¡V NDL YDO\V NDPEDULXV ,U LãJHOW
V
NOHUNDV MDX VNDLþLXRMD Xå SHUWYDURV 2 PDQ OLNR GDU GYLGHãLPW DãWXRQLRV PLQXW¡V 7LNUDL
QHQRU¡MDX ³åHLVWL 6WDQOH\ ² PDQR NODXVLP Q¡UD DWVDN\PR $WVDN\P VXIRUPXOXRV WHRORJDL
SVLFKRORJDLVRFLRORJDLPRUDOLVWDLWH]LQLDLUDã\WRMDL7HQNDHOJWLVãLWDLS5HLN¡MRHOJWLVãLWDLS
WDLLUQHEÌWÐDQDLS$UED$QDLS²ãLWDLS
-DX Lã¡MR QHJU¡V 'YLGHãLPWRMR DPåLDXV 9HURQLND PRWHULV IRWRJUDIDV JHVLQD
SHOHQLQ¡MH QXRUÌN 'LQJR SRUWRULNLHþLDL 7XãW¡MD NDIHWHULMD 1HEHJURMD DXNVLQ¡V WURPSHW¡V
$URXQ¶" $XNãWRML 3DQHPXQ¡ DSOLQNXL 9¡O¡V QXOLSR QXR DXNãWÐ VXROHOLÐ LU DSVWRMR PDQH
1H³åLÌULX IRUPÐ 9LVNDV VXPLãR *XPEXRWRV PHGåLÐ ãDNQ\V ÌNDQRWDV SHONLÐ VLÌEDYLPDV
VWRYL PHGLQLV .ULVWXV DQW JULPVWDQþLR NXSVWR DU WDL DãDURV -R LãGURåWXRVH EUXRåXRVH DU
VPXONÐOLHWÐSDE¡U¡GDQJXV".ODYHVLQDV"*DOLEÌWLLUNODYHVLQDV.DVþLDQXRVWDEDXVMHLY¡O¡
VNDPELQV NODYHVLQX" 9¡OHL QHVYDUEL HSRFKD LU GUDEXåLV <UD åRGåLDL 0DJLãNL åRGåLDL
6NXOSWÌULQ¡V PLUXVLÐMÐ EDMRUÐ DN\V LU åDOYDULQLDL åDOþLDL VOLXRJL SUR VXUÌGLMXVL JUDQG³
UDQNHQ,UNDXNÐåHP¡SDþLÐODXNVDUJLÐFKRUDV

Dumbluoja dienel¡,
Dumbluoja giedrioji
In vakar, vakar¡l³.
Oi, leidåias saulel¡
Tamsiuosna debesysna,
UååDOLÐJLUHOLÐ

$UWDLEODVIHPLMDMHL.ULVWXVSDSORVSHUSHW³NDXNXLLUSHONLÐYDQGHQLVSDYHUVUDXGRQX
Y\QX"$UEDODXP¡QXãOXRVW\VNDVRPLV DSO\W -R YHLG" 0DQDX NDG LU ãLWDLS JDOLPD VSU
VWL
6SU
VWL"1HMDXIRUPXRMDVLHLO¡UDãWLVNXULRVHQLDLODXNLX"
%HWNRG¡OãDOLDJLUGåLXMXRGM³JUDLNLãNFKRU"1HJULÐMXRNDV²GåLXQJOLÐWDPWDPDL
1HJULÐ MXRNDV ² (OHQRV NXPãþLÐ GÌåLDL ³ XåUDNLQWDV GXULV 'LHYH PDQR 'LHYH NXULV HVL
PDQ\MHDãMP\OLX7HJDOLXNDUWRWLQXNDUWRWXVåRGåLXV$ãMP\OLXP\OLXP\OLXP\OLX$ã
M (OHQ P\OLX 6WDQOH\ NXU WX" 6WDQOH\ PDWDL HVX VHQWLPHQWDOXV NDLS VHQPHUJ¡ %HW Dã
QHLããRNVLXSURODQJ%LMDXPLUWL6WDQOH\

10

Chagallio reprodukcija nepakito. Moteris debesiniais plaukais skriejo viršum rusiško


PLHVWHOLR ,U Lã MRV OLHPHQV NULWR åHP\Q DQWUD UDQNRMH ML ODLN¡ åDOXP\QÐ SXRNãW
 6OLQNR
QHU\ãNLRVURJ¡VLUåPRJXVPRMDYRERWDJX6LHQRVHWHEHEXYR³VSDXVWLRUQDPHQWDLSDQDãÌV³
URP¡QLãNXRVLXV 7YDUNLQJDL VXG¡OLRWRV OHQW\QRVH LU VXYHUVWRV DQW VWDOR JXO¡MR NQ\JRV
$SOLSXVLRV GXON¡PLV /LXNVXVLQLV OHLGLQ\V EXYR DWYHUVWDV LU LãVLVN¡W
V 6RXWLQH YDLNLãþLDV
SOHYHQR SXVODS\MH O\J NDUWRQLQLV åPRJLXNDV NXU³ WUXNWHO¡MR Xå YLUYXW¡V âDOLD VWRY¡MR GYL
VWLNOLQ¡V GUXP]OLQRPLV QXRV¡GRPLV GXJQXRVH VX SDOLNWD Y\ãQLD YLHQRMH SLOQD QXRUÌNÐ
SHOHQLQ¡UDQNLQXNDV9\ULãNLLUPRWHULãNLGUDEXåLDLLUEDOWLQLDLEXYRVXNUDXWLDQWYLHQLQWHOLR
NU¡VOR1XRåDOLRVVRIRVW³VRVXJODPå\WDSDNORG¡RDQWNORG¡PHOVYDPHXåYDONDOHJXO¡MRDQW
J¡O¡WRJULQGÐOLQROHXPR
$ãWDXSDGRYDQRVLXNDUQHROLRåLHGLUXåPLUãWWUDPYDMDXVYDJRQ4XHHQVDLNãW¡MH´
WDU¡*DUãYD-LVSDEXþLDYRDSJDPNDNORLãOHQNLPH
äLHG QXQHãLX U\W SDV MXYHO\U -LV SULWDLN\V WDYR SLUãWXL 9DJRQ DSåLÌU¡VLPH NLW
DQWUDGLHQ³(VXODLVYDVDQWUDGLHQ³´
(OHQDDSODLå¡VDYRVDXVDVOÌSDV
1RULJHUWL"¶SDNODXV¡*DUãYD
,,Noriu. Vandens.”
-LVDWVLN¡O¡LUVXVLUDGRVDYRP¡O\QFKDODW-RQXJDURVUDXPHQ\V³VLWHPS¡YDODQG¡OHL
,UNDLMLVJU³åRLãYLUWXY¡VVXYDQGHQLX(OHQDSDVDN¡
$ã åLQRMDX NDGWX JXO¡MDL VP¡O\MH ãDOLD PDQ
V LU Dã PDþLDX WDYR QXJDU /DEDL
QRU¡MDXSDOLHVWLM´
-LJ¡U¡YDQGHQ³R*DUãYDSDN¡O¡QXRJULQGÐ:KLWH+RUVH´EXWHO³LUSULVLS\O¡WUHþGDO³
VWLNOLQ¡V
,,Tu geri be vandens?”
,,Taip”
-LVLãJ¡U¡VFRWFKYLHQXJXUNãQLX$WVLV¡GRVRIRMHSULHMRVNRMÐ-LVJORVW¡NRMÐRGVX
pašiurusiais ir auksiniais plaukeliais.
7XJXO¡NWDLSJXO¡N´WDU¡MLVQHV(OHQDNUÌSWHO¡MR
7XJXO¡N´
%XYRÌNDQRWDGLHQD
7XJXO¡NãWDLLUYLVNDV´
-LVSDEXþLDYRMRVNRMÐULHãXV
8åNORNPDQHPDQWUXSXþLXNãDOWD´
-LVXåNORMRMDQWNORGH'DEDUMLSDURG¡VDYRGDQWLV6PXONLXVWDLV\NOLQJXVPHOVYXV
$ã VXPHODYDX 9DNDU ODXNLDX WDY
V 0DþLDX WDYH 7X VWRY¡MDL SULH YDLVWLQ¡V 0DULR
ODQJDVNDPSLQLV´,USULGÌU¡
/DEDLGDXJP¡O\QRVVSDOYRVWDYRNDPEDU\MH&KDODWDVXåYDONDODVNQ\JÐQXJDU¡O¡V
ODLNURGLVOLQROHXPDV7DXSDWLQNDP¡O\QD"´
0DQSDWLQNDPHOVYRVJ\VOHO¡VWDYRNRMRVH´WDU¡*DUãYD
1HåRQJOLUXRN7XHVLODEDLMDXQDVLUDãSDYDUJDX0DQRJDOYDWXãþLD/\JEDMRUR´
,,Lyg bajoro?”
0DQDVLV EDMRUDV SDQRUR NODXV\WLV NODYHVLQR äLQDL PDQR Y\UDV W\þLRMDVL
$ãSULSLUNDXSORNãWHOLÐVXNODYHVLQRPX]LND´
*DUãYDSD¡P¡EXWHO³
²SLOWL"´
7UXSXþLXN²PDQRVWLNOLQ
VXYDQGHQLX´
-XRGXLãJ¡U¡W\O¡GDPL
1HQRU¡þLDX NDG W\þLRWXPHLVL 7\O¡N 6NDLþLDX WDYR HLO¡UDãþLXV 3UDãLDX VDYR Y\U
NDG QXVLYHåWÐ WDYH ³ -RQHV %HDFK äLQRMDX MXGX VXVLSDåLQRWH SDV 9DLQHLNLXV äLQRMDX Lã
DQNVWR WDLS WX EÌVL PDQR 7X JDOYRML ãDOWD NRPELQDFLMD" 7\O¡N 3DWLN¡N PDQ Dã QHåLQDX
WLNUDL QHåLQDX 7HLVLQJDL NDL N EXYDX DSVNDLþLDYXVL 7DYR J¡ULPDV ãLOGR 1H GDEDU
QHEXþLXRNPDQ
V.RG¡OSLUNDLM³"7DXUHLNDOLQJDGLUEWLQ¡PHLO¡"7\O¡N-HLQRUL²JHUN,U
PDQ³SLON8åWHQND´
,UMXRGXLãJ¡U¡
0DQ VXNDVL JDOYD .RNV VNLUWXPDV" 7LNUD GLUEWLQ¡ ² ² ² (VX WLN EXYXVL
JLPQD]LMRV PRN\WRMD ,U P\O¡MDX 9LOQLÐ 9DLNãþLRMDX YDODQGRPLV 9LHQ UXGHQ³ åLQDL WRV
SRSXOLDULRV NQ\JRV DSLH PHWDSVLFKR]
 DWURG¡ YLVD MDX HVX LãJ\YHQXVL GDXJHO³ NDUWÐ 1RUL
SDSDVDNRVLX WDX WX MXN SUDãHL PDQ
V" $SLH PLUXVLÐ EDMRUÐ JDOYDV" *HUDL .ODXV\N 9LHQ
QDNW³3\OLPRJDWYH¡MRãDXQXVYDLNLQDV3DVLVWDW
VDSLNDNO
SÌW¡åYDUEXVY¡MDVEXYRUXGXR
MLVVNXE¡MR³QDPXVMLVJU³åRLãSDVNDLWÐåLQDLNRORQRVXQLYHUVLWHWRNLHPH"7XQHVLMXRN7X
SRHWDV 3ULH NLHNYLHQRV NRORQRV SULVLãOLHMD MDXQDV VYDMRWRMDV MR NDNODUDLãþLR NDVSLQDL
SOHY¡VXRMD VDXVL ODSDL þHåD MLV GHNODPXRMD HLOHV 7\O¡N $ã ODEDL QRU¡MDX YHUNWL YDNDU
DLNãW¡MH 6HQLDL YHUNLDX 0DQ MDXNX SDV WDYH .ODXV\N $ã SDVDNRMX WROLDX ,U MHL EXV
QH³GRPXQXWUDXN1HQHEXþLXRNâDXQXVYDLNLQDVãYLHVXVLUNHOLROLNDVWUD]GDQÐSULHQRVLHV
QHVLã\SVRN Dã WDLS VXJDOYRMDX LU DONDQDV QHV QHWXUWLQJDV WHEÌQLH ãDEORQDV YLVD LVWRULMD
DWVLWLNR YRNLHWPHþLX YDLNLQDV VNXE¡MR WXRMDX XåGUDXVWDV YDLNãþLRMLPXL ODLNDV 3ULH QDPR
NXULR NDUQL]XRVH VNXOSWÌULQ¡V EDMRUÐ JDOYRV MLV LãJLUGR NODYHVLQ äLQRPD MLV VWDEWHO¡MR
NHLVWD LãJLUVWL NODYHVLQ YRNLHWPHþLX 7R QDPR VXQNLRV GXU\V MRVH YDULQ¡V OLÌWÐ JDOYRV LU
JUDQG\V MÐ QDVUXRVH LU ãDXQXV YDLNLQDV QHVLU\åR SDOLHVWL JUDQGLHV ,U WDGD GXU\V SDþLRV
SUDVLY¡U¡ LU WDPVX EXYR YLGXMH R Lã YLUãDXV VNOLGR åDOVYD ãYLHVD 9DLNLQDV OLSR JUDQLWLQLDLV
ODLSWDLVâYLHVDU\ãN¡MR,UNODYHVLQRJDUVDL9LUãXWLQ¡MHODLSWÐDLNãWHO¡MHSDDXNVXRWRVVWDWXORV
ODLN¡ LãN¡OXVLRV GHJOXV LU MLH GHJ¡ åDOVYD OLHSVQD ,U SRVÌN\MH UDXGRQDV NLOLPR WDNDV YHG¡ ³
VDO
1HQHJLUG\NPDQ
V6¡G¡NUDPLDL9DLNLQDV³¡MR³VDO
'HJ¡GDXJåYDNLÐPDODFKLWLQ¡VH
åYDNLG¡VH ULHEÌV DQJHOLXNDL SÌW¡ LOJXV YDP]GåLXV EDOWRV Y\QXRJ¡V REXROLDL LU NULDXã¡V
SLQWRVHNUDLWHO¡VHLUåYDNLÐOLHSVQRVVW\URMRQHMXG¡GDPRVQRUVãYLHVXVYDLNLQDVMXWRNDLS³MR
QXJDU SXþLD Y¡MDV 1HVLã\SVRN Dã WDLS VXJDOYRMDX /RJLãNDL VXJDOYRMDX /DXNR GXU\V EXYR
SUDYLURV WX VXSUDQWL" 6DO¡MH VWRY¡MR QHMXGUÌV åPRQ¡V WDPVLDL DSVLYLON
 VPDLORPLV
EDU]GRPLV EDOWDLV åDER EDOWDLV YHLGDLV EH DNLÐ QHV ãHã¡OLDL NULWR DQW YRNÐ $ã PDQDX
VNXOSWÌULQ¡V EDMRUÐ JDOYRV EXYR XåG¡WRV DQW DNVRPLQLÐ GUDEXåLÐ -LH VWRY¡MR SDJDUELDL
QXOHQN
JDOYDV,U²²²NODXV\N6DO¡MHSULHVLHQRV²åDOVYDVNODYHVLQDVNHLVWDDUQH
MXN åYDNLÐ OLHSVQRV VNDLVþLDL JHOWRQRV" ,U EDOWRMH VXNQLRMH NXULRV PH]JLQLDL JXO¡MR DQW
SDUNHWR LãEOL]JLQWR O\J YHLGURGLV EDOWRMH VXNQLRMH V¡GLQWL PRWHULV ² VNDPELQR 7HMXG¡MR
YDãNLQ¡VUDQNRV,OJLSLUãWDLYDLNãþLRMRNODYLãDLV'XUDXGRQLWDUQDLSULODLN¡DNOM³MLVDWURGR
NODXV¡VL SDWHQNLQWDV QHV ã\SVRMRVL 7X QRUL åLQRWL NRNV VNDPELQDQþLRV YHLGDV" 1HåLQDX
9LHQNDUW³VLYDL]GDYDXVDYRYHLG1HVLMXRNDãQXVLSXGUDYDXLU VWHE¡MDX VDYH YHLGURG\MH
7DGDQXWDULDXWDLDã%HWSDJDOLDXQHVYDUEXNRNVVNDPELQDQþLRVYHLGDV-LDWLWUDXN¡UDQNDV
QXRNODYLãÐNDLSDVWHE¡MRãYLHVÐYDLNLQ,UVDYDLPHVXSUDQWDPDMLVSULDUW¡MRDWVLNODXS¡LU
SDEXþLDYR LãWLHVW UDQN -HL QRUL EXþLXRN GDEDU PDQH 8åWHQND 9¡OLDX PLHODV 6¡G¡N LU
NODXV\NâYLHVXVYDLNLQDVLãNYLHW¡ãRNLXLPRWHU³EDOWRMHVXNQLRMH'XUDXGRQLWDUQDLDWVDUJLDL
SDVRGLQR DNOM³ N¡GXW¡MH LU MLV SUDG¡MR VNDPELQWL PHQXHW -LV NLQNDYR JDOYD WXU EÌW MDP
EXYR OLQNVPD ,U EDMRUÐ JDOYRV OLQJDYR ³ WDNW ãRNDQWLHPV,U LãEOL]JLQWDPH SDUNHWH
DWVLVSLQG¡MR YLVNDV ,U ² ² ² QH OHLVN PDQ SUDYLUNWL MRV YDLNLãNRV PDQR DãDURV
3DDXNVXRWRV VWDWXORV QXOLSR QXR SMHGHVWDOÐ WX DWVLPHQL VWDWXORV Lã YLUãXWLQ¡V DLNãWHO¡V -RV
³¡MR³VDO
åDOVYDGHJOÐãYLHVDXåOLHMRYLVDDQWVWDWXOÐNDNOÐN\ERMRQXWUDXNWRVJUDQG\VOLÌWÐ
JUDQG\V *HUDL ²SLON WUXSXW¡O³ '¡NXL *DQD ,U ãYLHVXV YDLNLQDV SDPDW¡ MLV DSVLNDELQ
V
PHGåLR VWXREU³ ,U DSOLQNXL VWRY¡MR SXVUDþLX PHGLQLDL LU EHJDOYLDL VWXREULDL $SOLQNXL
VXWUÌQLMXV³ NODYHVLQ ,U SHO¡VLDLV DSOLS
 ULHEÌV DQJHOLXNDL MÐ YDP]GåLDL YDLVLÐ SLQWLQ¡V
8åJHVR åYDN¡V 'HJODL GHJ¡ .XU GLQJR DNODVLV LU UDXGRQL WDUQDL" 1HåLQDX ,ãOÌåXVLRVH
SDUNHWR OLHNDQRVH NUHEåG¡MR SHO¡V âYLHVXV YDLNLQDV SDOHLGR MXRG VWXREU³ -LV QXNULWR LU
NHOLROLNDNDUWÐDWVLNDUWRMRNULWLPRDLGDV,UYDLNLQDVQ¡U¡åHP\QLUJLUG¡MRNDLSNDåNDVGDXå¡
NXPãþLDLV NODYHVLQ .ODYHVLQDV NO\N¡ O\J GHJLQDPDV .DL YDLNLQDV DWVLGÌU¡ JDWY¡MH GXU\V
XåVLGDU¡ âYLHW¡ P¡QXR EDMRUÐ JDOYRV NDERMR NDUQL]XRVH 'DEDU Dã WDX SDDLãNLQVLX $ã QH
YLVNLãJDOYRMDX9LOQLXMHJ\YHQRWRNLDVHQXW¡OHQN¡SXVLDXSDPLãXVLVNXUVWDQWLWDUSåYDNLÐ
LU NQ\JÐ /\J LãOLNXVL UDJDQD 7UXSXþLXNDV ODãLQLÐ VYLHVWR LU OHQNÐ NDOED QXWHLN¡ M
GUDXJLãNDL0XGYL³VLãQHN¡MRPH$SLHNODYHVLQ'DEDUHLNãSDVPDQH´
*DUãYDQXWUDXN¡DQWNORG
QXVLYLONRFKDODWLUDWVLJXO¡ãDOLD(OHQRVSLUãWDLYDLNãþLRMR
MRNÌQX
äLQDLNDVDWVLWLNRãDXQLDMDPYDLNLQXL"´
,,Taip?”
.LWU\WMLVDSODQN¡QDP-LVVXVLLHãNRMRVDUJLUãLV³OHLGRM³1DPDVEXYRXåGDUDV
HLO
PHWÐ-LVUDGRYLVNNDLSPDW¡LãE¡JGDPDV0HGLQLDLVWXREULDLEXYRNDåNRNLRGLHYGLUELR
QHEDLJWLãYHQWLHML1LHNDVQHåLQRMRNRG¡OMLVQHEDLJ¡,U²²²³
,,Ir?”
$ã PHOXRMX âL LVWRULM PDQ SDSDVDNRMR VHQD OHQN¡ $ã DSODQNLDX W QDP ,U
EDQGåLDXVNDPELQWLVXWUÌQLMXVLXNODYHVLQX'LVRQDQVLQLDLJDUVDL'XON¡VâDOWLV3DDXNVXRWRV
VWDWXORVSDNHQþLDPDLLãVLODLN¡7DXSDWLNRãLLVWRULMD"´
-L MDXGLQD VDYH ãLWRNLRP LVWRULMRP +RIIPDQQDV SULVLN¡O¡ NDG SDJDUELQWÐ (URV´
SDJDOYRMR*DUãYDLUWDU¡
$ãSULVLPLQLDXVDYRPRWLQ´
0\O¡NPDQH´SDVDN¡(OHQD
9¡O WHEXYR &KDJDOOLR UHSURGXNFLMD WYDUNLQJRV LU LãP¡W\WRV NQ\JRV SLOQD QXRUÌNÐ
SHOHQLQ¡ UDQNLQXNDV VXPHVWL GUDEXåLDL LãVLVN¡W
V 6RXWLQH YDLNLãþLDV VXJODPå\WD SDNORG¡
GYLVWLNOLQ¡VDQWOLQROHXPRLUãDOLDJXO¡MRDQWNORG¡VJQLXåXODVPHOVYDPHXåYDONDOH

***

6WDQOH\JU³åWDVXGYLHPNDYRVSXRGXNDLV
,,Aš labai atsiprašau”, ištaria juodu kartu. Ir kaltai šypteli.
*HUNNDY´VDNR6WDQOH\SDVWÌP¡GDPDVSXRGXN
1HQRU¡MDXWDY
V³åHLVWL6WDQOH\´VDNR*DUãYD
0DWDLDãLUVDY
VGDXJNRNODXVLQ¡MX7XåLQDLHVXUDã\WRMDV*HUDLNDGJU³åDL´
*HUNNDY´WHLãWDULD6WDQOH\,USDW\O¡M
V
0DQR W¡YDV SDVDNRMR OHQNDL ² NDUãWRND WDXWD $ã WLNLX MXR -LV OXSR PDQH -LV LU
GDEDU PLHODL SULOXSWÐ 2 Dã SULOXSþLDX NDL NXULXRV VYHþLXV $SVNULWDL SULåDGX QHVLNHLNWL
lenkiškai. Angliškai, tikiuosi, leisi?”
2WDLSG¡N´
,,O.K., Tony.”
,,O.K”
-XRGXJHULDNDY
1RULåLQRWLNRG¡OGHOVLX"´VWDLJDNODXVLD6WDQOH\åLÌU¡GDPDV*DUãYDL³DNLV
1HEÌWQDL´
7XPDQGDJÌV$ãWXULXPHUJDLW
7SDþLNXULRVEDPED³GXEXVL.RFKDP$LãNX"´
/DEDL1HVLUDãWXULX²²²PHUJDLW

0XGXMXRNLQJLYDLNLQDL7XUEÌWPXGXDQWULQLQNDL´
'DXJDQWULQLQNÐSDVDXO\MH,UMLHWXULPHUJDLWHV´
,,Ar tavoji myli tave?”
*DUãYDJHULDNDY3DJDOLDXLãNRãLD
$ãMSUDUDGDX´
.RG¡O"´
,,Atsisakiau jos.”
,,Ji neištikima?”
1HJDO¡MDXMRVP\O¡WL´
,,O, tu jau — — —“
1H WDL $ã VHUJX 6WDQOH\ $SDOSDX SDVNXWLQ³ NDUW ,U NDOE¡MDX VX MRV Y\UX ,U
SDåDG¡MDXMDPPXGXQHEHVLP\O¡VLPH,UQH³OHLGDXMRVNDLMLDW¡MRSDVPDQH´
7XMWHEHP\OL"´
,,Labai, Stanley.”
,,Kuo tu sergi?”
$ã²²²WLNUDLQHåLQDX.DGDLVHPDQSUDVN¡O¡JDOY%HWLUDQNVþLDXMDXQ\VW¡MH
mane sugriebdavo priepuoliai.”
%XYDLSDVGDNWDU"´
%XYDX-LVOLHS¡GDUNDUWDWHLWL1HEHQX¡MDX´
3UDNHLNWDVSUDJDUDV´QXVLNHLNLD6WDQOH\LULãJHULDVDYRNDY,USDW\O¡M
VUDPLDLVDNR
$ãVDYMQXWY¡ULDXVXWRNLXNOHUNXLãGRZQWRZQR,UWHEHP\OLXMNDLSLUDQNVþLDX´
-DXLUEHOOPHQDLLã¡MR,UPRWHULVIRWRJUDIDV.DPSHV¡GLVHQHOLVZDWFKPDQDVLUYDOJR
makaronus. Makaronai ilgi, jis ryja juos, lyg Goya Saturnas savo vaikus. Nebeataidi dengtas
NDSLWRQRERVDV7\OXNDIHWHULMRMH.DLSSULYDþLDPH EXWH 'DU U\ãNHVQLV UDXGRQDV LU SXUYLQDV
GDåDV LãEOXNXVLRV G¡P¡V VLHQRVH UHNODPLQLÐ XJQLÐ ãY\VWHO¡MLPDL QXRUÌNRV NUDPWRPRVLRV
JXPRVSRSLHU¡OLDLFLJDUHþLÐG¡åXW¡VJULQG\VH3URGXULV³HLQD.DIND/LÌGQDVå\GDVMRDN\VH
åLQRMLPDV-HKRYDQHVLWHLN¡SDVNLUWLMDPDXGLHQFLMRV.RG¡OQHVX0R]¡"´.DINRVDN\VH3UR
GXULV ³HLQD 2VFDU :LOGH -R UDQNRMH VDXO¡JUåD MLV DSVLåYDOJR WDU\WXP þLD EÌWÐ 6HQRV
DWNUDQW¡ LU 6HQRMH SODXNWÐ 'RULDQ *UD\ ODYRQDV 3UR GXULV ³HLQD %DXGHODLUH -LV VWHEL
PDNDURQXV NXULH VOLXRJLD ³ ZDWFKPDQR EXUQ 7DL NLUPLQDL MLH þLXOSLD MR SXVLDX
DSQXRJLQWM 3UR GXULV ³HLQD 5LPEDXG -LV VYLUGXOLXRMD SLOQRV UDQNRV ãDXWXYÐ NDUGÐ LU
GXUNOÐ ,ã MR JO¡ELR VSUÌVWD JLUWDV ODLYDV 3UR GXULV ³HLQD JLUWXW¡OLV 9HUODLQH 5HOLJLQ³ DU
SLNDQWLãN HLO¡UDãWXN"´ NODXVLD MLV ³VLWHLNLDQþLDL LU åLÌUL ³ NDYRV SXRGHOLXV 3UR GXULV ³HLQD
(PLO\'LFNLQVRQ3ULHEDOWRVVXNQLRVSULVPHLJWLLãJHOW
ODLãNDL-L³G¡PLDLDSåYHOJLD*DUãYLU
Stanley, ji sako. ,,Taigi, mano ponai, elizijumas taip toli, kaip ir gretimas kambarys.” Pro
GXULV³HLQD(]UD3RXQGLUSUDWDULDLURQLãNDL$UMÌVåLQRWHNDV\UDSKDQRSRHLD LU MRV GDO\V
rose white, yellow, silver; saltus; concava vallis?” Ir Ezra Pound sušunka ,,aoi! aoi!”, o jo
YHLGDV LãPLQWLQJR NLQR 3UR GXULV ³HLQD äHQLD - O\GL 1LHW]VFKH LU GDLQXRMD HNVWD]¡MH
$ULDGQDDãP\OLXWDYH´3URGXULV³HLQD*DUãYRVPRWLQDLUåLÌUL³M³SDVNXWLQLXRMXåYLOJVQLX

11

,ã$QWDQR*DUãYRVXåUDãÐ

0DQR PRWLQD EXYR EDMRULãNRV NLOP¡V -L WXU¡MR KHUE VN\GH VWDþLD åXYLV %HW ML
QHP¡JRDSLHWDLNDOE¡WLLUDãQHVXåLQRMDXMRVWLNVOLRVJHQHDORJLMRV1HEHQWNDGMLNLOXVLQXR
7HOãLÐ
0RWLQD EXYR PDQR SLUPDVLV PRN\WRMDV W¡YDV PRN¡ DULWPHWLNRV ,U Y¡O PXGYLHP
WDONLQLQNDYR WD SDWL OHPSD åDOLX DEDåÌUX .Q\JRV DSLSHãLRWRPLV QXJDU¡O¡PLV þLD MDX PDQR
NDOW¡ QHLãPRN
V SDPRNRV SUDLOJLQGDYDX DWVDN\P OLHVÐ SLUãWÐ JU\EãWHO¡MLPDLV 0RWLQRV
EDOVR JDLGRV LãVNULVGDYR DSYDOLRV LU ãYHOQLRV R PDQ DWURG¡ NDG MHL XåPLJþLDX MÐ
EHVLNODXV\GDPDVWDLVXVDSQXRþLDXPLHOVDSQ
0DQR PRWLQD P¡JR MXRGR DNVRPR VXNQLDV -RV LãU\ãNLQGDYR VLDXU MXRVPHQ³ SLOQDV
NUÌWLV LU VWU¡QDV -RV SLUãWDL JODPRQ¡MR VWDOWLHV
 LU NDUW YRV QHDSYHUþLDX UDãDOLQ¡V ULWPLQJÐ
SDOLHWLPÐ XåKLSQRWL]XRWDV 3ULH SDW ãLUGLHV SULDUW¡GDYR VLHQLQLR ODLNURGåLR GÌåLDL R UDLG¡V
YDGRY¡OLXRVHPLUJXOLDYRGLQJXVLRVãDOLHVKLHURJOLIDLV
$ãSULVLPHQXPRWLQRVSDPRNDV7DLEXYR³VSÌGåLDLåPRJDXVNXULVODLNLQDLDSVLVWRMR
åHP¡MH
.DUDOLXV XåVLYLONR ãDUYXV âDUYÐ GLUE¡MDL LãOLHGLQR MXRVH OHOLMDV .DUDOLHQ¡ YHUN¡ LU
NDLDãDURVNULWR³SLOLHVJULQGLVGUDXJHYHUN¡IUHLOLQRVLUSHO¡V.DUDOLXVLãMRMR,UJLQNODQHã\V
LãMRMR ,U ULWHULDL *L JUHWLPRM SLO\MH J\YHQR NLWDV NDUDOLXV ,U MLV XåVLYLONR ãDUYXV âDUYÐ
GLUE¡MDLLãOLHGLQRMXRVHOLÌWXV.DUDOLHQ¡YHUN¡LUNDLDãDURVNULWR³SLOLHVJULQGLVGUDXJHYHUN¡
IUHLOLQRV LU SHO¡V .DUDOLXV LãMRMR ,U JLQNODQHã\V LãMRMR ,U ULWHULDL äDOLRMH O\JXPRMH ² GX
NDUDOLDL GX JLQNODQHãLDL GYL NDULXRPHQ¡V VXVLWLNR .UXYLQDPH PÌã\MH DEX NDUDOLDL åXYR ,U
DEX JLQNODQHãLDL 2 ULWHULDL JU³åR ³ VDYR SLOLV ,U SULVLHN¡ NDUDOLÐ VÌQXPV åDG¡GDPL NHUãW
.DUDOLHQ¡V DXJLQR NDUDODLþLXV IUHLOLQRV ² JLQNODQHãLXV SHO¡V ² SHOLXNXV 7RNLD \UD NDUÐ
SUDVP¡PDQREHUQLXN´
,U Y¡OLDX WRPLV SDþLRPLV JDLGRPLV PRWLQD LãNORGDYR³Y\NLXV LU GDWDV $ã VXåLQRMDX NDG
åHP¡MHJ\YHQR$OHNVDQGUDV0DNHGRQLHWLV.LUDV1HURQDV$WLOD.DUROLV3HQNWDVLV%HWPDQ
MLHWHEXYRNDUDOLDLNXULÐãDUYXRVHLãOLHWLNLWRNLHåHQNODLLUPHWDL
3DPRNRVEDLJGDYRVLQHWLN¡WDL0RWLQDXåYRåGDYRNQ\JDVLUYDODQG¡O
PVW¡/DXNLDX
ãLÐ SDX]LÐ O\J LQWHUPHGLMRV ³ VWHEXNO .DPEDU\V EDOGDL OHPSD VXãY\W¡GDYR .LHNYLHQD
GXON¡QHWPXV¡VQXRV¡GD²U\ãNLLUUHLNDOLQJD5DQNRVDXNVLQLVPDQRVHQHO¡VåLHGDVNXULR
QHYDOLDQXVLPDXWL7DLSULO\JWÐSLUãWRQXSLRYLPXL
,U PRWLQRV DN\V VXGU¡NGDYR -L GHNODPXRGDYR HLO¡UDãW³ .DUWDLV MLV EÌGDY
V
SUDQFÌ]LãNDV NDUWDLV ² YRNLãNDV UXVLãNDV OLHWXYLãNDV 1HåLQDX NRG¡O PDQ ³VWULJR ãLV
ketureilis.

König ist der Hirtenknabe,


grüner Hügel ist sein Thron,
über seinem Haupt die Sonne
ist die grosse gold’ne Kron’!

*DOLPDVGDLNWDVþLDEXYRNDOWDVLVWRULMRVNDUDOLãNXPDV
(J]LVWDYR NDåNRNV 0X]QLHURYVNLV 1HSULVLPHQX 0X]QLHURYVNLR 3ULVLPHQX SLNWXV
W¡YRåRGåLXV
äLQDX P¡JVWL OHQNXV 1XVLOHQNV UDQNXW
 FPDNW FPDNW PHODJLQJL NRPSOLPHQWDL
ÌVDL LãWHSWL ILNVDWXDUX WUXEDGÌULãNDV VXVLåDY¡MLPDV 2 Lã WLNUÐMÐ ² NLDXO\VW¡ ORYD ãHLPRV
DUG\PDV0X]QLHURYVNLV1HXåPLUãDL"´
0RWLQD PDOGDYR DNLPLV 7¡YDV QHPDW¡ PDQ
V 1HXåPLUãDL D" 0X]QLHURYVN³ D"
0X]QLHURYVNLãNXV ÌVXV" $ã GYLGHãLPW YDODQGÐ ³ SDU GLUEDX ãHLPRV ODEXL *U³åWX QDPR
SRQDV LU SRQLD 3DQVWZR $U GDYHL 0X]QLHURYVNLXL"´ VXULNGDYR W¡YDV LU PDQR ãLUGLHV
SODNLPDV EXYR JDUVHVQLV Xå YLVÐ ODLNURGåLÐ WYDNV¡MLP 5LHãNXþLRV DãWULDEULDXQLÐ DNPHQÐ
VNHQGRGXPEOLQRMHNÌGURMH'YHMDVNLãHQHVSULVLNURY¡PDQRW¡YDV9LHQRMHå¡U¡MREULOLDQWDL
DQWURMH WU\Q¡VL DNPHQ\V ,U PRWLQD W\OLDL SDOLNGDYR NDPEDU³ %DQGåLDX VNDLW\WL NQ\J EHW
NQ\JLQLDLåRGåLDLS\Q¡VLVXW¡YLãNDLVLDLVIJ²²6HQLEXYRODLNDL7DGDLUåPRQ¡VQHWRNLH
EXYR NDLS GDEDU LU J\YHQR NLWDLS )LNVDWXDUX ILNVDWXDUX UX UX ILNVVVV *DXVLDL åHP¡ WDGD
GHU¡GDYR JLULRV NQLEåG¡GDYR åY¡ULÐ SDXNãþLÐ LU åPRQ¡V WYLUWHVQL YHLNOHVQL EÌGDYR
Muznie-rovskis, ar davei, daaaavei! Kitas jaunas šaiposi, cmakt, cmakt, fiksatuaru, seni
åPRQ¡VNXULSUDPDQÌV²²²³
0DQR DN\V ãODSR WHN¡MR QRVLV ãOXRVþLDX M NXPãþLX LU NQ\JLQLDL åRGåLDL
LãVLJDXEGDYRO\JSURSDGLGLQDPM³VWLNOVNDLWRPL
(LNJXOW´VXVSLHJGDYRW¡YDVLUDãLãQ\NGDYDXNDPXROLX
0X]QLHURYVNLR LVWRULMD ² ² ² .DUW NDL JXO¡MDX ORYRMH ML ³VOLQNR EDOWD LU UDPL
SDWDLV¡DQWNORG
LUVXãQDEåG¡MR
0\O¡MDXYLHQåPRJÐ$QWDQXNDL,ULãVLVN\ULDX/LNDXVXW¡YX1HVWXHVL1HV²²
²ãHLPD*DONDLXåDXJVLVXSUDVLPDQH,UVDYRW¡Y´
$ãYLVDGRVP\O¡VLXWDYHPDPD´WDULDX
0\O¡N$QWDQXN2GDEDUPLHJRN/DEDQDNW´
'DXJLDXMLQHEHNDOE¡MRDSLHWDLQRUVLUEDQGåLDXMLãSURYRNXRWL
$UNDQNLQLPDV0X]QLHURYVNLXEXYROLJRVSUDGåLD"6XQNXDWVDN\WLä\PXVSVLFKLDWUDV
WYLUWLQRNDGPRWLQDSDYHOG¡MRãL]RIUHQLM,UJDODVSULYDO¡MREÌWL9LVDQHODLP¡NDGW¡YDVQH
WXRMSDWUHDJDYROLJDLSUDVLG¡MXV
1HEHSULVLPHQX WLNVOLRV GDWRV 7DLS DWVLWLQND 7DU\WXP VYHLND PRWLQD EÌWÐ DWHLWLHV
VYDMRQ¡RVHUJDQþLRML²QXRODWLQ¡GDEDUWLV
7XR ODLNX W¡YDV JURMR :LHQLDZVNLR YDULDFLMDV YRNLHþLÐ NDOERV PRN\WRMDL 0RN\WRMD
EXYR SDJ\YHQXVL QDãO¡ NUHVQD NOLãRPLV NRMRPLV *RHWK¡V QRVLPL MXRGDLV LU ãLXUNãþLDLV
SODXNDLV-L PDQ SULPLQ¡ LãGDUN\W UÌEÐ ãHSHW³ QHV MRV WDXNXRWD RGD EOL]J¡MR ,U YLV G¡OWR ML
EXYRJUDåHVQ¡XåPDQRPRWLQ1HVXSUDQWXNDLSWDLDWVLWLNR.XUGLQJRSDLOJDVYHLGRRYDODV
ãYLHVÌV SODXNDL GU¡JQRV LU GLGHO¡V DN\V YHãOÌV EODNVWLHQDL VLDXUDV MXRVPXR SLOQRV EHW
QHQXGULEXVLRV NUÌW\V .XU GLQJR SODVWLãNDV EHVLLOVLQþLRV þLJRQ¡V MXGHV\V PLQNãWDV OÌSÐ
SLHãLQLR QXWHN¡MLPDV SLUãWÐ KLSQR]DV NDL NLHNYLHQDV SLUãWDV VHND DQWU O\J EHVLYHMDQþLRV
JDLGRV ³VLP\O¡MXVLR ³ PX]LN NRPSR]LWRULDXV SDUDã\WRV 'DU VHQLDL W¡YDV DWQHã¡ LU SDNDELQR
VLHQRMHGLGHO
PRWLQRVQXRWUDXN,UPRWLQDSDUDXGRåYLOJWHU¡MR³ W¡YNHLVWRPDNLPLUW¡YDV
YLHQLQWHO³NDUWPDQEHVWHELQWDSNDELQRMLUSDEXþLDYR³OÌSDV
'DEDU ML EXYR ãO\NãWL PRWHULV 1XW³VR RGD 6PDNUDV VNUXRVWDL NUÌW\V QXNDUR O\J
LãPLUN
 EDOWLQLDL 6XNUHN¡MXVLRV OÌSRV SULPLQ¡ QXRVSDXGDV 6XQNLDL OLQJDYR GULPEV NÌQDV
DQW LãEULQNXVLÐ NRMÐ âYLHVÌV SODXNDL GUDLN¡VL UDJDQLãNRPLV NXRNãW¡PLV ,U QHSORPEXRMDPÐ
GDQWÐNLDXU\P¡V²MXRGDYRNDXNRO¡VSULVLPLQLPX
,UYLVG¡OWRMLWYDUN¡NDPEDULXVORS¡VNDOELQLXVEDQG¡EXþLXRWLPDQHXåPLHJDQW³-RV
NDOED VXSUDVW¡MR -L MXG¡MR LU GLUER O\J QXWHLVWDVLV NXULV åLQR NDG PLUV NDO¡MLPH -RV
YDL]GXRW¡DWJ\GDYRSULHSXROLÐPHWX-LHEXYRQHWLN¡WLLUNLHNYLHQNDUWW¡YXLLUPDQDWURG¡
²WDLSLUPDVLV3UDGåLRMHMLHVXWDSGDYRVXSHULRGDLVLUNDåNRNVSURYLQFLQLVJ\G\WRMDVåDG¡MR
LãJLMLP NDL ãLH SHULRGDL EDLJVLV *DO WDV SDåDGDV RJDO QHLãQ\N
V VHQWLPHQWDV VXODLN\GDYR
W¡YQXRVSUHQGLPR
3ULHSXROLV 3LUPLDXVLDL ² SUDVNDLGU¡MLPDV 0RWLQRV DN\VH DWJLPGDYR EXYXVLRML
ãYHOQXPD,UMLYLVDWDU\WXPSDOHQJY¡GDYR.DLSVHQXW¡SULVLPLQXVLMDXQ\VW
0DW¡PHMLQRUL
LãWDUWLNDåNPLHORLULHãNRUHLNDOLQJÐåRGåLÐ7¡YLUPDQHJVGLQGDYRãLWRMLSDVWDQJD0XGX
ODXN¡PH7XRMSUDVLG¡V³Y\NVQHJDOLPDVXVWDEG\WL
äXY\V *UDåLRV åXY\V 6LGDEULQ¡V´ WDUGDYR PRWLQD R MRV SLUãWDL MXG¡MR 6HQD LU
QXWXNXVL EDOHULQD URG¡ NRNLD ML NDGDLVH EXYR JUDNãWL -RV åYLOJVQLV ³VPLJGDYR ³ W¡Y 7¡YDV
SULYDO¡MRDWVDN\WLQHVåYLOJVQLVVPHLJGDYREÌWLQXPX7¡YDVEDQG¡ODLVYDL
.RNLRVåXY\VPDPXOH"´
6LGDEULQ¡V3ODXNLD3ULVLPHQL"´0RWLQDVXODLNRPDLLUSDVODSWLQJDLVXSUXQNãGDYR
$ã YLVDGD VDNLDX ML QHPRND YLUWL EUDãNLÐ XRJLHQ¡V %UDãN¡V LãVLOHLGåLD &XNUDXV
PDåDLG¡MR0DQRWHLV\E¡"´
7DYRPDPXOH´W¡YRåRGåLDLEXYREHVSDOYLDL
&KD FKD 0DQR WHLV\E¡ PDQR PDQR FKD FKD $UFKDQJHOVNDV WDLS SDW QHWHLVLQJD
7XULEÌWL$QJHOVNDV7HQW¡UDVQLHJDVLUPH]JLQLDL$UFKDQJHOÐVSDUQDLãLWRNLH´
0RWLQD SDNLOGDYR LU LãNHOGDYR VLXYLQ³ *DO MDX GYHML PHWDL M³ VLXYLQ¡MR 3XUYLQDPH
GURE¡V JDEDOH ² UDXGRQL NU\åLXNDL LãVLÌWL QHWDLV\NOLQJDLV RUQDPHQWDLV âLV JDEDODV UHLãN¡
VWDOWLHV¡O
NORMDPDQWQDNWLQLRVWDOLXNR
7HLVLQJDL$UFKDQJHOÐVSDUQDLãLWRNLH´EHYLOWLãNDLVXWLNGDYRW¡YDV
,,Tu manai? Taip manai? Manai, manai?”
0RWLQD VWRY¡GDPD ODXN¡ DWVDN\PR $WVDN\PDV LãVSU
V YLVDWRV SUDVP
 -L åLÌU¡MR ³
W¡YO\JMLVEXWÐSULVLN¡O
VQXPLU¡OLVNXULVPDW¡DQDSXV
$ã³VLWLNLQ
V´DWVDN\GDYRW¡YDV6WDLJDPRWLQDQXULPGDYR6¡VGDYRV,USUDãQHNGDYR
labai paprastai.
7XQHPDQ\NNDGDãQHåLQDX$ãYLVNåLQDX7XJURMLYRNLHþLÐNDOERVPRN\WRMDL7X
JURMLRMLPDQRWXSLUPNDUWJURML2WXDQNVþLDXPDQJURMDL.YDLODWDYRPRN\WRMD´
0DQR PRWLQD NLNHQR SDWHQNLQWD LU ODLP¡MXVL .HQNVPLQJDV SURNXURUDV W¡ãN¡
VYDULDXVLM³DUJXPHQWNDOWLQDPDVLVEXVQXWHLVWDVYLVLSULVLHNXVLHMLPLQW\VHQXVSUHQG¡
7¡YDVSDãRNGDYR$XWRPDWLãNDLVXNGDYRVNDEDQþLRMRVPXLNRSXV¡QEHWQXVLJU
åGDYR
LUHLGDYR³GXULV´
7X SDODXN SDODXN SDODXN -HL LãHLQL LU Dã QHVX WDYR LPN VDYR GUDEXåLXV MLH QH
mano, ne mano!”
'DEDU Dã VXJQLDXåGDYDX SLUãWDLV VDYR YHLG 1HJDO¡MDX ãLWR PDW\WL ,U SDE¡JWL
QHJDO¡MDX.RMRVSULVLVLXUE¡SULHJULQGÐ*QLDXåLDXSLUãWDLVVDYRYHLGLUJLUG¡MDXåRGåLXV
7XNLãLVDYRNÌQ³MRVNÌQNLãNNLãN7HLPNLPN´
1XWLONQXWLON´U¡N¡W¡YDV
5DXGRQRMH WDPVRMH NODXVLDXVL GXHWR âLWDLS GDLQXRWÐ GHJLQDPLHML ³NDLWLQWD JHOHåLPL
9LHãSDWLH NRG¡O EXYDX WRNV VLOSQDV" .RG¡O QHPRN¡MDX VXULNWL JDUVLDX QHL MXRGX" .RG¡O
QHJDO¡MDXUDLW\WLVJULQG\VH"%XYDXVLDXERVXWULXãNLQWDV7HJDO¡MDXDWJQLDXåWLSLUãWXVLUåLÌU¡WL
0RWLQRV VXNQHO¡ LU EDOWLQLDL JXO¡MR LãP¡W\WL 0DþLDX J¡O\WHV VXNQLRMH UDXVYXV
PDUãNLQLXVNRMLQLÐJQLXåXOXV$XGUDSUDÌå¡QXGUDVN¡VNXGXUXVLUXåPHW¡DQWPRWLQRVMXRG
LU WUXPS DSVLDXVW NXULV NULXNHOLX VXVHJDPDV DSLNDNO¡MH $SVLDXVW Lã PHUJDXWLQLÐ ODLNÐ
5DQNRPLVPRWLQDSULODLN¡VNYHUQXV3ULHGXUÐVWRY¡MRLãEDO
VW¡YDV%XYRW\OX3DVNXWLQLRMR
YHLNVPRXåGDQJDVNOHLG¡VLLãO¡WR
âLWDV ULNVPDV EXYR JDOXWLQLV 9LHQLQWHOLR åPRJDXV åÌVWDQþLRMR åHP¡MH ,U YLV G¡OWR
DLãNLDL PDþLDX NDLS GUHE¡MR PRWLQRV JXUNO\V 6HQD SULPDGRQD ¡P¡ DXNãWM JDLG 7¡YR
YHLGDV SULWYLQNGDYR NUDXMX -LV SXOGDYR ³ UDãRPM³ VWDO LãWUDXNGDYR QLNHOLXRW UHYROYHU³ VX
EÌJQHOLXLUYDGåLRMRWÌWDSDJDOVPLONLQ³/\JEDU]GDLVNXVWLãHSHW¡OLX
1XVLãDXVLXQXVLãDXVLX´2PRWLQDU¡N¡7¡YDVVYLHG
VUHYROYHU³ãRNGDYRSULHMRV
YHUVGDYRPRWLQ³VRILUPXã¡NXPãþLDLV$SVLDXVWDVSUDVLVNOHLVGDYRPDþLDXVDYRPRWLQRV
QXRJ ULHEÐ NÌQ ,U GDEDU ML QHEHU¡N¡ R VWDXJ¡ NDLS VNULDXGåLDPDV åY¡ULV ,U WDGD Dã
E¡JGDYDX³ODXNLUãDXNLDXVLSDJDOERV
3DVNXL YLVNDV Y\NR PLJORMH 5DPLQ NDLP\QDL PRWHUÐ DSUHQJLDPD PRWLQD W¡YDV
VXNQLXE
VVRIRMHEDOVDLNXULHPDQDLãNLQRNDGHVXYDUJãDVEHUQLXNDV
2VLHQRMHNDERMRVPXLNDV2DQWYDOJRPRVWDORJXO¡MRREXROLDLLUNULDXã¡V3ULHPÌVÐ
QDPR DXJR OLHSRV -RV NYHS¡MR OLHSRV P¡QHV³ 0DQR GUDXJDL åDLG¡ SO¡ãLNXV LU GHWHNW\YXV
0LHVWHOLRNLQHMXRNLQRýDUOLýDSOLQDVLUEDåQ\þLRMHJLHGRMRNXQLJDVSDVWDW\WXEDULWRQX,UDã
MDXNLWDLSåLÌU¡MDX³PHUJDLWHVVNDLþLDXVYDMRMDX1RU¡MDXJ\YHQWL.DLSGDXJHOLV
3DJDOLDX W¡YDV QXVSUHQG¡ %XYDX YLHQLQWHOLV NXULXR PRWLQD SDVLWLN¡MR 7RG¡O
³Y\NGåLDX DSJDY\VW
 ²WLNLQDX PRWLQ PXGX YDåLXRMDPH YDVDURWL ³ 3DODQJ -L GåLDXJ¡VL
NHOLRQH-LNDOELQRPDQH3OHS¡MRNDGHVXJHUDVVÌQXVNDGPDQUHLNLDGDXJLDXYDOJ\WLQHVDã
OLHVDV -L NODXVLQ¡MR PDQH DSLH PRNVO NQ\JDV LU GUDXJXV 0XGX YDåLDYRPH DXWRPRELOLX
YDLUXRWRMDVEXYR³VS¡WDVMLVW\O¡MRPXGXEXYRPHYLHQLãLGUDXJDL-DLSDWLNRSOHQWDVPHGåLDL
WURERVPRWHULãN¡VXNLELUDLV-LDWURG¡YLVLãNDLQRUPDOL9DNDU¡MDQW³YDåLDYRPHSURYDUWXVLU
VXVWRMRPHSULHUDXGRQÐSO\WÐSDVWDWRNXULDPHEXYRXåUDã\WD3VLFKLDWULQ¡/LJRQLQ¡
9DLUXRWRMDV VDQLWDUDL LU Dã YRV LãYLONRPH Lã DXWRPRELOLR PDQR PRWLQ -L QHU¡N¡ -L
åLÌU¡MR 7XU EÌW ãLWDLS åLÌU¡WÐ PLUXVLRMR åPRJDXV VLHOD NXUL SDPDW\WÐ NDG DQDPH SDVDXO\
W¡UDSUDJDUDV
,U ãLV PRWLQRV åYLOJVQLV PDQ YDLGHQRVL NDL PDQR PRN\WRMDL DLãNLQR MRJ YLVDWD
VXWYHUWD*¡ULR*URåLR+DUPRQLMRVåHQNOHLUåPRJXVNDOWDVVDYRQHODLP¡VH

***

$ãQHSDVNDPELQDXMDLODLVYGLHQ´SDVDNRMD6WDQOH\
<HD 1X¡MDX ³ QDPXV 'XU\V EXYR XåUDNLQWRV 1XWDULDX OXNWHU¡WL JDWY¡MH ,U ODXNLDX
GYLDUWULVYDODQGDV-LJU³åRDSVLNDELQXVLVXWXRNOHUNX$ãSDJXOGåLDXM³SHUSRUPLQXþLÐ,U
SRWRDWVLJXOLDXVXMD$QWUNDUWVXJDYDXNOHUNMRVNDPEDU\MH-LVEXYRDSVLYLON
VLUVS¡MR
SUDQHUWL,UY¡OVXJXO¡PH3DODXN7XRMSULVLPLQVLX3VLDNUHZ7HLVLQJDLLãWDULDX"´
,,Teisingai.”
0DWDLSURW¡YLÐNUDXMDVSUDãQHNR7HEHYDLNãWDXSDVM3VLDNUHZ7XQH³VLYDL]GXRML
NDLSJHUDLMLãLW²²²VXSUDQWL".RFKDP']L
NXM
<HD´
,,O Mozartas?”
0R]DUWDV" $ã QHJDOLX DWVLV¡VWL SULH LQVWUXPHQWR 1RULX LãUDXWL NODYLãXV LU VXODXå\WL
OHQWDV äLÌU¡N PDQR UDQNRV GUHED 9LHQ NDUW PDQ SDVLÌO¡ JURWL HOHNWULQLDLV YDUJRQDLV
WDYHUQRMH7¡YDVVLUJRUHLN¡MRSLQLJÐ$UJLUG¡MDLãLVLDXELQJG¡å
"(OHNWULQLDLVYDUJRQDLV
JURWL XåVDN\PXV 3UDNHLNWDV SUDJDUDV <HD 7DU\WXP %DFKDV DUED +DHQGHOLV LãSURW¡MR
7DYHUQRMH JUHLW ³SUDQWDPD JHUWL <HD $ã QHEHJU³åDX SULH 0R]DUWR 7HLVLQJDL -HL QHJU³åDX
vadinasi, ne Mozartui skirtas.”
,,Bet Joe — — —
-RH" -LV SUDG¡MR )DXVWX R EDLJV QDNWLQLDPH ORNDOH *HUDL MHL JHUDPH ORNDOH $UWX
³VLNODXVHL ³ MR EDOVR WHPEU NDL MLV GDLQXRMD LãHLQDPRMH" 6WHEXNOLQJDV JLUJåG¡MLPDV <UD
YLOþLд
7YDUNRM6WDQOH\7XPDQDWOHLVNEHWNRG¡OWRNVJULHåWDVVSUHQGLPDV"´
.RG¡OQRULXQXVLåXG\WL"$ãQLHNXRQHEHWLNLX,UQLHNRQHJDOLX´
,,Tu esi neurastenikas.”
'¡NXL6DNLDXPXGXDQWULQLQNDL´
,,Mes trise.”
.DVWUHþLDV"´
0RWHULVNXULVLÌO¡ULHãXWXV´6WDQOH\QXVLMXRNLD-DXQXROLãNXMXRNXEDOWDLVGDQWLPLV
âLVPLHVWDVLãSURW¡MD´JDOYRMD$QWDQDV*DUãYD
-DXSDOLHNDNDIHWHULMUDã\WRMDL6XVLNLãDUDQNDV³SHULOJRSDOWRNLãHQHV.DINDLULãHLQD
SDOLQN
V,UPRMXRGDPDVVDXO¡JUåDLãåHQJLD2VFDU:LOGH'DUNDUWåYLOJWHUL³ZDWFKPDQR
O¡NãW
 %DXGHODLUH -L WXãþLD 1HE¡UD %DXGHODLUH ,U GURYLDL ã\SVRGDPRVL LPD SR UDQND
5LPEDXG PHUJDXWLQLDL UXåDYD (PLO\ GDEDU MLV OHQJYLDX QHãD VDYR NURYLQ³ ,U QXVLPLQ
V
LãVYLUGXOLXRMD9HUODLQHMDPQH³S\O¡NDYRVMRJHQLMXVQH³YHUWLQWDV,ULãGLGXVSDOLHNDNDIHWHULM
(]UD 3RXQG -LV ³YHUWLQWDV .XULRMH OLJRQLQ¡MH J\GRVL (]UD 3RXQG" +LWOHULãNDL LãNHOLD UDQN
1LHW]VFKHãÌNWHOL$ULDGQDDãP\OLXWDYH´LULãQ\NVWDGXU\VHNXULDVDWLGDURäHQLD,UDWEXOD
SODXNLD*DUãYRVPRWLQDLUJ
VWDSDVNXWLQ\VLVåYLOJVQLVMRVDN\VH
1HãRNSURODQJ6WDQOH\1HUHLNLD1HLPLWXRN7KRPDV:ROIHSHUVRQDåR$UåLQDL
NDLSPLU¡7KRPDV:ROIH"5¡NGDPDV-DPQXYRå¡JDOYRVNLDXãEHWMRQHLãJHOE¡MR:ROIXL
SULHãRSHUDFLMQXNLUSRSODXNXV-RSODXNDLEXYRWDPVÌVJUDåÌVSDVDNRMDMRVHVXR
6WDQOH\SUDãQHNDO\JQHJLUG¡M
V*DUãYRVåRGåLÐ
$U åLQDL NRG¡O GHOVLX" 6XODLNR PDQR MDXQ\VW¡ $ã J\YHQX % $YHQXH .HWYLUWDPH
DXNãWH /DLSWDL DSOÌå
 .DPEDULDL WDPVÌV 9DQGXR QHQXWHND LãHLQDPRMH NHOLV NDUWXV WUDXNL
UDQNHQ0RWLQDNDåNPXUPDOHQNLãNDL7¡YDVPLHJDLUJLUWDVLUEODLYDV$UåLQDLNDLSEXYR
OLQNVPDVDYDLWJDOLDLV".DLJU³åGDYDXLãPX]LNRVSDPRNÐ".WXåLQDL7PHUJDLW
YHGåLRMDX
³WRNLVN\O
DQWNDPSR/HGÐYDOJ\WL7DPVLVN\O¡7LNUDV URMXV $XV\VH VNDPED 0R]DUWDV
']L
NXM
%HWYLHQGLHQQXãRNVLX6SLDXW³URMÐ,U³ORY7HJXONOHUNDVMRMHPLHJD´
,,Tu nenušoksi, Stanley.”
,,Manai?”
7XQRULJ\YHQWLLUWRG¡OãQHNLNDGQXãRNVL´
1HSDå³VWL$PHULNRV7RQ\0XGXDQWULQLQNDLNXULHNWLNVXVLSDåLQR$ã QHVYHUVLX
XåLUSULHã.DLSMÌVHXURSLHþLDL´
,U6WDQOH\åYLOJWHUL³ODLNURG³
,,Laikas eiti”, sako jis. Juodu atsikelia. Eina.
$UPDQRMDXQ\VW¡JDOLLãJHOE¡WL"-HLUDã\þLDXDSLHMHLO¡UDãW³WXUEÌWSDVDN\þLDXNLU
GDXJHOLV7DLEÌWÐWUDSLLUãYHOQLQRVWDOJLMD3HON¡V(JO¡VLUEHUåDL1XYLUW
VWHOHJUDIRVWXOSDV
9RVSDVLYHONVNXLQDVPRO¡WXNHOLX.LOQXVPHODV7LHVDQHQXVWYHULDPD1RUV²²²WXRM
³VOLQNVLX³WLHV,UXSLUGRZQXSLUGRZQâWDLLUGHYLQWDVLV

12

,ã$QWDQR*DUãYRVXåUDãÐ

%XYDX GYLGHãLPW YLHQHULÐ PHWÐ J\YHQDX .DXQH VWXGLMDYDX OLWHUDWÌU R SLQLJXV


SUDPRJRPVSDVLGDU\GDYDXORãGDPDVELOLDUG
7DLV PHWDLV /DLVY¡V $O¡MD PRGHUQ¡MR ,ãQ\NR DSVNULWÐ DNPHQÐ JULQGLQ\V LU DUNOLQLR
WUDPYDMDXV E¡JLDL *DWY
 XåOLHMR GLGPLHVWLQLX DVIDOWX 3UDWXUW¡MXVL YDOGåLD SULVPDLJVW¡
HOHJDQWLãNÐ SXVLDXGDQJRU¡åLÐ 5DXGRQL DXWREXVDL PLQNãWDL VXSR NOXEDLV VS\UXRNOLXRMDQþLDV
SRQLDV LU VPDLOLDÌVLXV PHLOXåLãNXV SRQXV MÐ YDWD LãNLPãWL SHþLDL VW\URMR O\J OHGODXåLDL
.RQUDGRNDYLQ¡MHJU³å
Lã3DU\åLDXVGDLOLQLQNDLVYDLG¡VLSUDQFÌ]LãNDLVYDUGDLVLUYDODQGRPLV
J¡U¡YLHQNDYRVSXRGXN.Q\J\QÐYLWULQRVHJXO¡MRQDXMLPHQROHLGLQLDLåXUQDODL NQ\JRV
9DOVW\E¡V7HDWUDVHNVSHULPHQWDYRSXRãQLDLVSDVWDW\PDLVLUNXRQHNDVVDYDLW
VNHOE¡å\PLÐMÐ
JDVWUROLHULÐSDYDUGHV9HUVDO\MH´VHNVLQLDPHãRN\MHYLQJXULDYRQXG¡Y¡WDPXODW¡LUåLQRPDV
LQåLQLHULXVSHUPRN¡GDYRMDLXåQDNW³3XRãHLYRVVYDLJRLãSDVLGLGåLDYLPRXåVLULã
NDXNLDQþLÐ
VSDOYÐNDNODUDLãþLXVXåNXULXRVSHUPRN¡GDYRNDLSXåPXODW

$VIDOWDV ³U¡PLQR ³ VNULWXOLXV MDX VHQVWDQþLDV OLHSDV %XOYDUX LãGLGåLDL åLQJVQLXRGDYR
JUDåLDXVLHML 3DEDOW\MH SROLFLQLQNDL IOHJPDWLãNDL UÌN¡ SDSLURVXV EDOWL GHãUHOLÐ SDUGDY¡MDL LU
å\PXVLV RSHURV WHQRUDV SUDå\JLXRGDYR O\J 2WHOOR VFHQRMH 3ULVLVWHLJ¡ DSVþLDL DODXV EDUÐ VX
ORãLDPDLVLDLVSLQLJÐDXWRPDWDLVVXNHOLQWDHLOLÐDUWLVWÐUDã\WRMÐYDOGLQLQN¡OLÐNOHJHVLX
,U QDXMRML -XR]DSRWD NXUL GDEDU ãDXN¡ PDGDPH .XNDUHNÌ SXVLDX SDPLãXVL VHQXW¡
QHEHNUHLS¡ G¡PHVLR ³ NLHN GDXJ SRQÐ NRNLH YLVL JUDåÌV´ R ãOHSV¡MR ãQHN¡GDPD SDWL VX
VDYLPL U\ãNLRV ãYLHVRV QDXMÐ QDPÐ DVIDOWR OLHSÐ SROLFLQLQNÐ GHãUHOQLQNÐ SXRãHLYÐ
PLUJ¡MLPH
,UNDLVXWHPGDYRRSDWDPV¡MXVLÐOLHSÐDXUHRO¡MH³VLåLHEGDYRåLELQWDL³ãDOLJDWYLXVO\J
Lã DWODLGÐ LãVLSLOGDYR EÌUHOLDL NHNãLÐ NXULÐ GDQW\VH VSLQGXOLDYR YLOLRMDQWL NDLQD ,U JRGåLDL
DSåLÌULQ¡MR MDV ãOLIXRMDQWLHML´ ãDOLJDWYLXV JLPQD]LVWDL ,U DSVLPHVGDYR MÐ QHSDVWHE³
OHGODXåLQLDLNDYDOLHULDLEHVLYHG³DPHULNRQLãNXVILOPXVNDQGLGDWHV³åPRQDVDUEDPHLOXåHV
susišukavusias ir apsirengusias vakarietiškai.
2 LOJDSODXNLV SRHWD ¡MR EXOYDUX XåYHUW
V JDOY O\J QRU¡GDPDV ³VS¡WL åYDLJåGåLÐ
SDVODSW³ -R SURIHVLQLR NDNODUDLãþLR JDODL ULWPLQJDL OLQJDYR DQW QHVNDOEWRV PDQLãNRV´ LU ³
EDWXVMLVEXYRSULVLNLPã
VNDUWRQRQHVSXVSDGåLDLVHQLDLQXVLG¡Y¡MR,UMRYDL]GXRW¡MHOLQJDYR
VRGåLDXV VYLUW\V JLHGRMR DQNVW\YLHML JDLGåLDL /DLVY¡V $O¡MRV OLHSRV NYHS¡MR JDOXODXN¡V
liepomis.
7YDNDUEXYDX ODLPLQJDV .HOQLÐ NLãHQ¡MH åYDQJ¡MR NHOLDVGHãLPW OLWÐ $ã VXþLXSDX
DXN Lã 3DQHY¡åLR LU QXPHOåLDX ã³ QXSOLNXV³ GYDULQLQN¡O³ WDL SUDORãGDPDV WDL DWVDUJLDL LU
QHXåWLNULQWDL LãORãGDPDV Y¡O IDWDOLãNDL SUDORãGDPDV LU SDJDOLDX SR NHOLÐ HIHNWLQJÐ SDUWLMÐ
EHVLåDYLQWLHPV åLÌURYDPV NHLNLDQWLV VXå¡ULDX ³ NLãHQ
 SLQLJXV LU SDOLNDX GYDULQLQN¡O³
GUHEDQþLRPLVOÌSRPLVEHVLXUELDQW³DODXVERNDO
*LOLDL DWVLNY¡SLDX /DLVY¡V $O¡MRMH 'YL WU\V SDURV EXYR PDQR  MDX LãN¡O
V JDOY
1HJDO¡MDXXåPLUãWLNRNVSXLNXVEXYDXãLDQGLHQ0DQRSLUãWDLUDPLDLVOLXRJ¡åDOLDJHOXPEH
PDQR DN\V WLNVOLDL PDWDYR QXRWROLXV OD]GD VPRJ¡ WDLNOLDL LU QH³PDQRPL NDPXROLDL NULWR ³
krepšius.
6WDLJD SDMXWDX QDXMLHQ 6LOSQDV GUHEXO\V EDQJHO¡PLV ULWRVL VWXEXUNDXOLX 6YDLJR
JDOYD $ã NHLþLXRVL"´ ãRY¡ NHLVWD PLQWLV 6WDEWHO¡MDX WLHV NLQX /DLVY¡V $O¡MD NHLþLDVL"´
$WVLU¡PLDX³YLWULQ%DQJHO¡VWHEHVLULWRQXJDUD1XYDUJDXEHORãGDPDV´SDJDOYRMDX,UWXR
PHWX SDVWHE¡MDX äHQL 1HGLGXN
 ãYDUL VåLQLQJ JHURV QXRWDLNRV NHNãHO
 GDUER PHWX
6WY¡ULDXMXåUDQNRVLUQXWHPSLDX³VNHUVJDWY³³ QDPRãHã¡O³
$WURGRWXãLDQGLHQLãORãHL"´WLULDQþLDLSDNODXV¡äHQLD
,,Išlošiau”, atsakiau.
1RULPDQ
V"´Y¡OSDNODXV¡äHQLD7\O¡MDX
0DQURGRVSLUPLDXVLDLWXQRULLãJHUWL´QXVSUHQG¡äHQLD
²VS¡MDL/XNWHUNþLD8åE¡JVLX³NUDXWXY
âLQDNWJHUVLPHUDXGRQNUXSQLN´
$ãWDYHP¡JVWX,UQHXåUDXGRQNUXSQLNWXSDWVåLQDL´SDSUDVWDLWDU¡äHQLD
7X QH³VLYDL]GXRML R LãVLJ¡U
V ² QHVLNHLNL âLDQGLHQ EÌVL PDQR SLUPXWLQLV %ÌVL
patenkintas, katine.”
3DVLUDXVLDXNLãHQ¡VHLULãWUDXNLDXGYLHMÐOLWÐPRQHW
,PNNDGQHXåPLUãþLDX7XUEÌWMDXGYLVDYDLW¡VNDLHVXWDXVNROLQJDV'¡NXL´
äHQLD³PHW¡PRQHW³UDQNLQXN
,,Tvarkoj, katine. Visados paskolinsiu, jei prireiks.”
âLWXRV åRGåLXV ML SDVDN¡ ãHLP\QLãNX ãLOWXPX LU Dã SHUEUDXNLDX UDQND MRV SDSXUXVLXV
plaukus.
9¡O EXYDX /DLVY¡V $O¡MRMH 1DXMDV MDXVPDV GLQJR *DVWURQRPLMRV NUDXWXY¡MH
QXVLSLUNDXGHJWLQ¡VNUXSQLNRFLJDUHþLÐãSURWÐNXPSLRVYLHVWRGXRQRVãRNRODGR
$ãSULVLPHQXWQDNW³/LHSÐNYHS¡MLPVDYROHQJYXVåLQJVQLXVäHQLRVUDQNNXUL
JODXGåLDXO\JMLSULNODXV\WÐVXåDG¡WLQHLOLHNQPX]LHMDXVERNãWGDQJÐP¡QXO³åYDLJåGHV
äDOLDNDOQ³UDNWNXULXRUDNLQDXGXULV$ãP\O¡MDX-RQ
LUãLQDNWODLNLQDLP\O¡MDXäHQLâLV
GYLJXEXPDVQHNDQNLQRPDQ
V%XYDXSHUVLNUDXVW
V³NLWNDPEDU³LUVXPHODYDX-RQHLJ\YHQX
SDGRULRMHãHLPRMHLUMLQHJDOLXåHLWL0XGXP\O¡MRP¡VJDPWRMHLUPDQRGUDXJRNDPEDU\MH$ã
DSJDXGLQ¡MDX -RQ
 QHV EXYDX MDXQDV VWLSUXV WLN³V VDYLPL $ã J\YHQDX$ã QXRãLUGåLDL
GåLDXJLDXVL 7DL QHEXYR 3DODQJRV HNVWD]¡ DWPLHãWD JHUD YDLG\ERV GR]H 7DL EXYR MDXQDWY¡
âLQDNW²NHNãHO¡VäHQLRVGUDXJ\VW¡MH
5\W SDEXGDX GHãLPW YDODQG äHQLRV QHEHEXYR -L PRN¡MR LãQ\NWL ODLNX 0DQR
NDPEDU¡O\MH VXPLãR NYDSDL DONRKROLR YDOJLR OLHNDQÐ LãDOVXRWR RUR 3DVLUDLYLDX ORYRMH
'YHONWHU¡MR VXVLMXQJLPR DLWUXPX ,ããRNDX LU DWLGDULDX ODQJ OLHSÐ NYHS¡MLPDV SHUVLULWR
NDPEDULX LU QXSORY¡ QDNW³ 1XVLWY¡ULDX N¡G¡V LU LãN¡OLDX ³ YLUãÐ VDYR NÌQ 7UXSXþLXN
GUHE¡MR UDQNÐ ULHãDL 9LVNDV WYDUNRM´ SDJDOYRMDX 6XWYDUNLDX NDPEDU³ QXVLVNXWDX
LãVLPDXGåLDXDSVLYLONDXãYLHVLDLSLONXNRVWLXPX,ã¡MDX³JDWY

0DQVXQNXSULVLPLQWLSDVNXWLQLXRVLXVåLQJVQLXV9¡OVXYRNLDXNDGSDVDXOLVNHLþLDVL,ã
SUDGåLÐ ³ DNLV EURY¡VL GHWDO¡V )XQLNXOLHULDXV UDQNHQD QHYDO\WD SULHãDLV PDQH V¡GL SRQLD LU
MRV OÌSÐ NHUWHO¡MH ² GXRQRV WUXSLQ\V ãWDL YLHQLQWHOLV OLHSRV åLHGDV YLHQLQWHOLV WDUS
WÌNVWDQþLÐ YDåLXRMD DXWREXVDV LU SULH SDGDQJRV SULOLSXVL ODLNUDãþLR VNLDXW¡ ãLV åPRJXV
MXRGDL QXWHS¡ JHOWRQXV EDWXV ,U PDQ EXYR NHLVWD NDG XåUDNLQDX VDYR NDPEDU³ NDG UDNWDV
NLãHQ¡MHNDG³OLSDX³IXQLNXOLHULÐLULãOLSDX,UNDGWRVNHOLROLNDPLQXþLÐWHEXYREO\NVWHU¡MXVL
akimirka.
6WRY¡MDX/DLVY¡V$O¡MRMH3ULH0DLVWR´NUDXWXY¡VYLWULQRV
=RRUL'XRNLWHPDQ=RRUL0DQRSLQLJLQ¡SLOQDHVXGDLOLDLDSVLUHQJ
VWRNLRVWLOLDXV
MDXQXROLDPVã\SVRVLSDUGDY¡MRV*UDåLGLHQD1XVLSLUNVLXNQ\J9DUW\VLXMSLUPDLSDåLQþLDL
PLHVWR VRGH LU Y¡OLDX VDYR NDPEDU\MH âLDQGLHQ SDVNDLWRV SRSLHW ã³YDNDU QHUHLNDOLQJDV
ELOLDUGDVã³YDNDUV¡G¡VLXNLQHVX-RQH.HOLDVGHãLPWåLQJVQLÐLNLNQ\J\QR$UWL
=RRUL $U ãLV SDVDXOLV ² YDGLQRVL åHP¡" âLV LããYHLVWDV VWLNODV" ,U QDPDL PHGåLDL
6RERUDVSROLFLQLQNDLåPRQ¡VDUMLHLãWLNUÐMÐ"
$ã VXULNDX GXVOLDL 7UXPSDV JDUVDV LãVSUÌGR LU SUDHLYLDL JDO¡MR QXWDUWL NDG ãLV
MDXQXROLV DWVLUÌJR SR YDNDU\NãþLRV QDNWLHV 6XJQLDXåLDX NXPãþLXV VXNDQGDX GDQWLV -XWDX
WUÌNþLRMDYHLGRUDXPHQ\V1RU¡MDXLãNHOWLUDQNDVU¡NWLYLVDJHUNOH3UDVLYHUåWL³VHQM³SDVDXO³
%HWDãVWRY¡MDXDWVLãOLHM
V³0DLVWR´YLWULQ-RVVWLNOHPDþLDXVDYRYHLG1HU\ãNÌV
NRQWÌUDL SLONãYD VSDOYD PHFKDQLãNDV WUÌNþLRMLPDV $UJL WDLS EXYR SULHã PLOLMRQXV PHWÐ"
ËåLD MÌUD URSRMD GLGåLXOLDL Y¡åOLDL PDQR DãWUÌV QDJDL UDXVLD GU¡JQ VP¡O³ 6PRQ¡MH ²
SULHãPLUWLQLVQXMDXWLPDVPLUWLV²W¡UDGXU\V³GDUEDLVHVQ³SDVDXO³7HQQXVWRMDPDNÌQRWHQ
J\YHQDåHP¡MHVXNXUWLNRãPDUDL
=RRUL=RRULJHOE¡NPDQH
%HYHLN E¡JDX /DLVY¡V $O¡MD /HQNLDX SUDHLYLXV SDVWÌP¡GDPDV MXRV LU
QHDWVLSUDã\GDPDV =RRUL ]RRUL VPLJR åRGLV =YLPE¡ DXV\VH SORQXW¡O¡V PHWDOR VWU¡O¡V -RV
YLMR PDQH 3LUP\Q SLUP\Q 3UR ãDO³ E¡JR GHWDO¡V VYDUELRV O\J VDSQH 0¡O\QRV PHUJDLW¡V
DN\VSULJUÌVWDVSRUWIHOLV,UDN\VLUSRUWIHOLVJVGLQRPDQH7DU\WXPEÌþLDXLãY\G
VãP¡NODV
VXNXULRPLVJ\YHQVLXDPåLQDL
âLV SVLFKLDWUDV EXYR åLQRPLDXVLDV .DXQH 6¡G¡MDX SULHãDLV M³ RGLQLDPH IRWHO\MH
,ãNODXVLQ¡WDVLãVWXNVHQWDVVXEDG\WDV/DXNLDXVSUHQGLPRä\GLãNDVSVLFKLDWURYHLGDVGYHON¡
VYHWLPRV UDV¡V SDVODSWLPL -LV VXNLRMR SLUãWDLV SOXQNVQDNRW³ MLV GDU QHEXYR LãUDã
V UHFHSWR
âLRMH SDX]¡MH JURMR XåODQJLQLDL JDUVDL $XWRPRELOLÐ VLJQDODL SUDHLYLÐ ãÌNWHO¡MLPDL IDEULNR
ãYLOSXNDVDWNO\G
VLã$OHNVRWR8YHUWLÌUD´SDJDOYRMDX6XMXG¡MDXIRWHO\MH
7HEHVLMDXþLDWHEORJDL"´SDNODXV¡MLV
.DåNDVVXYHUåLDJHUNO
LUY¡ODWOHLGåLD´DWVDNLDX
1HWUXNXVSUDHLV9DLVWDLQHLãVLYDLNãþLRMR´
3VLFKLDWUDVSDVWXNVHQRSOXQNVQDNRþLX³VWDO
-ÌVEHDEHMRQRULWHVXåLQRWLGLDJQR]

,,Taip.”
-L Q¡UD WRNLD EDLVL NDLS MÌV ³VLYDL]GXRMDWH ,EVHQR ODLNDL SUD¡MR LU SDYHOG¡MLPDV
QHEÌWLQDLWXULMXVVXåOXJG\WL6DYDLPHVXSUDQWDPDMXPVUHLNLDVDQWÌULDLJ\YHQWLDãEU¡åLXWDL
EHWDãQHPDQDXNDGMÌVLãSURW¡VLWHDUPLUVLWH-ÌV²QHXUDVWHQLNDV´
,,Ar aš pasveiksiu?”
Plunksnakotis nurimo jo pirštuose.
6XQNX SDVDN\WL 1HVX UXåDYRV PHGLFLQRV DGHSWDV %HW EDQG\VLPH 7DL N MÌV PDQ
SDVDNRMRWH YHUþLD PDQH DWYLUDL NDOE¡WL -ÌVÐ OLJD Q¡UD JDOXWLQDL LãWLUWD -ÌV JL åLQRWH QHUYÐ
FHQWUDL/DELULQWDLNXULXRVHWHEHNODLGåLRMDPH´
-LVNDåNVXPXUP¡MRORW\QLãNDLLUDãMRQHVXSUDWDX7DGDMLVSDVDN¡
-ÌVPLUãWDWHLUY¡OSULVLNHOLDWHLãPLUXVLÐMд
3VLFKLDWUDVã\SWHO¡MRWXUEÌWMLVVXVLåDY¡MRYLNULXOLJRVDSLEÌGLQLPX
3ODXNLV VLDXEDV´ SULGÌU¡ ,U SUDG¡MR UDã\WL UHFHSW 8åODQJLQLDL JDUVDL WHEHJURMR
7HEH]YLPE¡DXV\VHQXWLO
V$OHNVRWRãYLOSXNDV'XY\UDLVXVWRMRSULHODQJR
7XNO\VWL%DQDLWLVQ¡UDGRUDV´
,,Netikiu. Vakar jis — — —“
3VLFKLDWUDVXåGDU¡ODQJLUDãQHEHJLUG¡MDXSRNDOELR3DG¡MDXDQWVWDORGXEDQNQRWXV
1RULXYHVWL´PDQLãVSUÌGR
1HSDWDUþLDX %ÌVLW QDãWD VDYR åPRQDL -HL MXPV SULUHLNV PRWHUV ² ² ² LU MLV
QXVLã\SVRMRNDLSLUDQNVþLDX
6XSUDQWXSURIHVRULDX'¡NXLLUVXGLHY´
3RP¡QHVLRDWVLODQN\NLWH6XGLHY´
,ã¡MDX³JDWY
5DQNRVHODLNLDXVSUHQGLP%DOWUHFHSW²VLVNDLþLDX³åRGåLXV%URPR
YDULDQWDV ²ãYLUNãWL YDLVWDL YHLN¡ %XYDX PLHJXLVWDL UDPXV äPRQ¡V LU GDLNWDL QHEHJVGLQR
PDQ
V9DLVWLQ¡MHJDYDXUXGEXWHO³VXUDXGRQXOLHåXYLX6XYDOJLDXSLHWXVÄ0HWURSRO\MH´LU
JU³å
VQDPRXåPLJDXWRNLXPLHJXNXULDPHQHHJ]LVWXRMDVDSQDL
.DLSDEXGDX²YDNDU¡MR8åSXVYDODQGåLRSDVLPDW\PDVVX-RQH0DQHNDQNLQROLHSÐ
NYHS¡MLPDV ³VLåLHEL åLEXULDL $OHNVRWR SDãODLW¡VH YDNDULQ¡ Y¡VXPD SULVORSLQWDV WUDW¡MLPDV
JDWY¡VHPDQRVWDQJUÌVUDXPHQ\VJHURV-RQ¡VDN\VQXVSU
VWDVVDNLQ\VDãYHVLXWDYH´
$ã VXULNDX JDUVLDX QHL GLHQ SULH 0DLVWR´ NUDXWXY¡V 8åWUHQNLDX ODQJ ,ãJ¡ULDX
EURPR3ULHWHPRMHVWHQ¡MDX³VXJQLDXåWXVNXPãþLXV.RODWVOLQNRDSPDOãLQLPDV
²²²'DEDUMLHLQDVWDEWHOLWLHVSDãWXåYLOJWHUL³ODLNURGåLRURG\NOHV'YLPLQXW¡V
SR GHY\QLÐ -LV NLHN Y¡OXRMD JDOYRMD ML VXVLUDQGD EDWÐ NUDXWXY
 LU DSåLÌULQ¡MD QDXMDXVLM³
PRGHO³LãâYHLFDULMRV3HQNLROLNDPLQXþLÐSRGHY\QLÐ-RQ¡HLQDLãO¡WRLUNLHNYLHQDVY\ULãNLV
\UDMRVODXNLDPDVLV'YLGHãLPWGYLPLQXW¡VSRGHY\QLÐ*DOMLVVHUJDMLQXHLWÐMRDSODQN\WL
EHWMLQHåLQRMRDGUHVR/\JLDLSXVYDODQGLV-RQ¡JU³åWDQDPR²²²
%DLJWD$QWDQDL*DUãYD7XP\O¡VLäHQLDUNXULNLWMHLWDXSULUHLNVPRWHUV7XåDLVL
ELOLDUG å\PLDL LOJLDX 6¡G¡VL NDUþLDPRMH VX NRNLX SOHSLX GUDXJX ²VLJLOLQVL ³ OLWHUDWÌU
äLQRPDWXJDOLQXVLåXG\WLMHLJDOYRMLãLWDLSJ\YHQWLQH³PDQRPD%HW²²²WDYRJ\Y\E¡V
LQVWLQNWDV VWLSUXV UDXPHQ\V LãWUHQLUXRWL ãLUGLV VYHLND SODXþLDL ãYDUÌV YLUãNLQLPDV SXLNXV
%DLJWDLUSUDG¡NLãQDXMR$QWDQDL*DUãYD
%XYDX VHQWLPHQWDOXV W YDNDU *DLO¡MDXVL VDY
V ,U SDUDãLDX -RQHL ODLãN 6NLULXRVL
QHVMLPDQPLUWLQDL³JULVR
3UD¡MR VDYDLW¡V LU Dã SDUDãLDX HLO¡UDãW³ -LV EXYR NRNV GYLGHãLPWDVLV LU Dã QHGUVLDL
³¡MDX ³ .RQUDGR NDYLQ
 NXULRMH WLN¡MDXVL VXUDVLV SDå³VWDP NULWLN .ULWLNDV V¡G¡MR YLHQDV
NDYLQ¡VNHUW¡MHLUVNDLW¡SUDQFÌ]LãNODLNUDãW³0XGXVXVLSDåLQRPH9HUVDO\MHLUDãSDSUDãLDX
M³ SHUåLÌU¡WL PDQR HLO¡UDãþLXV .DL MLV JUåLQR MXRV MR YHLGH LãVNDLþLDX LURQLãN DWODLGXP
.ULWLNDVG¡Y¡MRDNLQLXVMRSDMXRGDYXVLDPHYHLGHW³VRUDXVYLãHã¡OLDLMRVXOLQNXVLRMHSRY\]RMH
WÌQRMRGåLRYD7NDUWMLVSDVDN¡
1RULEÌWLSRHWDV"´
,,Noriu”, atsakiau.
,,Visa tai ne tavo. Ieškai klasiško vaizdo, metro, rimo. Tai maniera jaunuoli. Tu esi
NLWRNVâLÐQLHNÐQHUHNRPHQGXRþLDXULPWDPåXUQDOXL´
-LVSDVWHE¡MRPDQRQXVLPLQLP
$ã QHVDNDX NDG QHJDOL UDã\WL %DQG\N %HW ² ² ² QH SHU GDXJ SDVLWLN¡N YLHQ
WHFKQLND 3RH]LMD ² UHLNOL PHUJD -L QHP¡JVWD LU NRPELQDWRULÐ LU LPSRWHQWÐ 7DX WXU EÌW
sekasi biliardas?”
,,Ne per blogiausiai”, pasigyriau.
7DLSLUPDQLDXSHUVNDLW
VãLWXRV´LUNULWLNDVJUåLQRODNãWÐSOXRãW
âLDQGLHQ Dã W\OLDL SULV¡OLQDX SULH MR ,U NDL QXVLWY¡ULDX N¡G¡V NULWLNDV NUÌSWHO¡MR
VXEOL]J¡MRDNLQLÐVWLNODLMLVSDG¡MRODLNUDãW³DQWVWDOLXNR
©6¡VN´
$WVLV¡GDX JODPå\GDPDV NLãHQ¡MH YLHQLQWHO³ HLO¡UDãW³ -R DNLQLÐ SURåHNWRULDL DSãYLHW¡
PDQRUDQNNLãHQ¡MH
9¡OSULUDãHL"´
$ãLãWUDXNLDXSRSLHULDXVODNãW
7LN YLHQDV"´ SHUG¡WDL QXVWHER NULWLNDV -LV SD¡P¡ ODNãW UÌSHVWLQJDL LãO\JLQR M³ LU
SUDG¡MR VNDLW\WL -LV VNDLW¡ å\PLDL LOJLDX QHL WLN¡MDXVL -XN HLO¡UDãWLV EXYR QHLOJDV ,U NDL MLV
EDLJ¡SDNODXV¡PDQHãLOWXLUPLHOXEDOVX
,,Kas tau? Sergi?”
3DMXWDXPDQROÌSRVGUHEDDN\VHUHQNDVLDãDURV
,,Nepagydoma liga”, atsakiau.
1HEORJDVHLO¡UDãWLV´WDU¡NULWLNDV3DVLVWHQJVLXNDGM³LãVSDXVGLQWд

***

$XNãWDV LU UXGDV åPRJXV ³HLQD ³ WXãþL NHOWXY DãWXRQLROLNWDMDPH -R YHLGDV O\J Lã
DUEÌ]RLãSLDXVW\WDV+DOORZHQRNDXN
XåVLPRY¡VXDXJ
V3DOLN
OÌSÐNDPSXþLDLDSVNULWRVLU
EHVSDOY¡V DN\V LãVLSÌWXVL ² JHQLMDXV DU YDQGHQOLJH VLUJXVLR ² NDNWD -LV SLNWDV LU DQWDNLÐ
ãHã¡OLDL VXDXJ
 WULNDPSLX -LV DSVLYLON
V WDãNXRWX VSRUWLQLX NRVWLXPX VLDXUDV ãYDUNDV
VXMXRVWDV GLUåX5XGDVLV ã\SVRVL YLHQRGDL R JHOWRQL VWDPEÌV LU VPDLOÌV GDQW\V DWJXOD DQW
SULHNLQ¡VOÌSRV
äHP\Q²MXQNSDVV¶³EHVSDOYLDL³VDNRåPRJXV
-ÌV²KRWHOLRWDUQDXWRMDV"´EHVSDOYLDL³VDNRåPRJXV
,,Taip.”
*DUãYD VSXVWHOL SDVV´ P\JWXN NHOWXYDV VPLQJD åHP\Q MR QHJDOLPD VXVWDEG\WL
tarpiniuose aukštuose.
*UDåLYDVDUD´SDVWHELåPRJXV
,,Labai”.
)HOL[FXOSDMXPVQHWLQND$ãPDQDXMÌVMDX³åHQJ¡WH³UXGHQ³´
-ÌVVNDWRWHPDQRPLQWLV"´NODXVLD*DUãYD
7UXSXW¡O³,UDãSDVWHE¡MDXNDLNXULGLVSURSRUFLM´
,,Manyje?”
9LVLãNDL WHLVLQJDL -ÌVÐ GHãLQLRML YHLGR SXV¡ NUHLYRND 7LHVD NUHLYXPXV VXQNLDL
pastebimas, bet nuotraukose — — —“
$ã VS\ULDXVL VOLXRNGDPDV ³ ã³ SDVDXO³ 0DQH WUDXN¡ UHSO¡PLV*\G\WRMDV SHU VWLSULDL
VSXVWHO¡MRLU²²²WRG¡ODãIRWRJUDIXRMXRVLUDNXVX´QXWUDXNLD*DUãYD
7DLLUQRU¡MDXSDå\P¡WL´
5XGRåPRJDXVUDQNRVVWUD]GDQRWRVLUVWDPELRV
-ÌV²DLULV"´NODXVLD*DUãYD
$ã QHVLGRPLX VDYR SUDHLWLPL QHV QHWXULX MRV âWDL MÌV ² NLWDV UHLNDODV 2 QH Dã
QHSULHNDLãWDXMXWDLQRUPDOXMÌVVHNDWHDPåLQWUDGLFLM´
Atsiprašau, bet — — —“
äPRJXVåLXUL³*DUãY3DW\U
VNXQLJDVLãPDQVDSLHQXVLG¡M¡OLXV
3HUY¡OX´
.DV²SHUY¡OX"´
,,O felix culpa quae talem ac tantum meruit habere redemptorem. Nepamiršote?”
,,Negaliu.”
,,Taigi”.
-DL MÌV SULVLPHQDWH´ JUHLWDL DLãNLQD *DUYãD MHL MÌV SULVLPHQDWH Dã JDOYRMDX Dã
JDOYRMDXNDLPHOGåLDXVLDãQRULXLãO\JLQWL´
3HUY¡OX´VDNRåPRJXVPRVWHO¡MVVWUD]GDQRWDUDQND
-ÌVP¡JVWDWHVYDMRWLDSLH.ULVWÐ$U.ULVWXVNDOE¡MRDSLHVDYRSUDHLW³"´
.DLSLOJDLVPLQJDNHOWXYDVQHVWDEWHO¡GDPDVWDUSLQLXRVHDXNãWXRVH,U*DUãYDJDOYRMD
NDGã³åPRJÐMLVQRU¡WÐPDW\WLQXRODWRVãDOLDVDY
VLUQXRODWRVNDOE¡WLVVXMXR
7XRPHWYHOQLDVSD¡P¡M³³ãYHQWM³PLHVWSDVWDW¡DQWãYHQW\NORVYLUãDXVLUMDPWDU¡
MHLWX'LHYR6ÌQXVSXONåHP\Q´VDNR*DUãYD
'LG\E¡VPDQLMDMXPVQHSDYRMLQJD´ãYHOQLDLWDULDåPRJXV
-LV åYLOJWHUL ³ VNDLþLXV -LH QH³VLåLHELD ² WDPVÌV RUQDPHQWDL SDOXE¡M 2 NHOWXYDV
VPLQJDåHP\Q
-RQ¡VNRMRVEDOWXRVHEDWHOLXRVH´EHVSDOYLDLVDNRåPRJXV,UW¡YDVVWHE³V3DåDLVOLR
YLHQXRO\Q ,U PRWLQRV ULNVPDV åÌVWDQþLRMH åHP¡MH ,U GYL OLSQLRV VXJOHEXVLRV Y\ãQLRV ,U
YLHQLQWHOLVHLO¡UDãWLVVXJODPå\WDPHSRSLHULDXVODNãWH,UEHVLã\SVDQWLVHQXW¡´
,,Ir lioj, ridij, augo?”, su viltimi klausia Garšva.
9¡O¡EDOWDGUREXOHDSVLVLDXWXVL-ÌVÐLãJDQ\PDV´
$ã VXULQNVLX YLVDV VNHYHOGUDV´ SULåDGD *DUãYD -LV ODEDL QRU¡WÐ SDOLHVWL VWUD]GDQRW
UDQNEHWQHGU³VWD
$ãQHXåPLUãLXMÌVд
8åPLUãLWH0HVMDXOREE\´VDNRåPRJXV
,,Jau lobby?”
-DX-ÌVSULVLPHQDWHSDVDNDLW
DSLHDQJHOLUQDXMDLJLPXV³"´
,,Ne.”
.DL DQJHODV DWVLVYHLNLQD VX QDXMDL JLPXVLXRMX MLV SDOLHþLD SLUãWX MR YHLG NDG
DWY\N¡OLV ³ åHP
 QHSULVLPLQWÐ GDQJDXV âWDL NRG¡O WDUS QRVLHV LU YLUãXWLQ¡V OÌSRV ³VSDXVWDV
JULRYHOLV-ÌVÐYHLGDVNUHLYRNDVQXRWUDXNRVH6XYRNLDWHSDO\JLQLP"´
*DUãYDåLÌUL³åPRJDXVYHLG+DOORZHHQRNDXN¡QHWXULJULRYHOLR
-ÌVQHWXULWHJULRYHOLRMÌVQHWXULWH´VXãXQND*DUãYD
=RRUL9LHQLQWHOLVåRGLV*HUDVåRGLV6YDMRNLWHDSLH]RRUL*HUDVYDMRWLDSLH]RRUL,U
— — — atidarykite duris.”

13

$ãSDVLWLN¡MDXMXR-LVVWLSUXV-DPVHNDVL-LVQXSLUNRPDãLQPÌVÐVVNDLWDEDQNH
DXJDMLVQXåLÌU¡MRQDP-DPDLFRMH$ãQHJDOLXVNXVWLV-LVDWLGXVLUSDSUDVWDV
,UWXJDOLUDPLDLVYDMRWLDSLH9LOQLÐ"´
1HVLW\þLRN äLQRN 1HELMDX GLUEWL 'LUEDX VLXY\NORMH GYHMXV PHWXV $ã U\WRM JDOLX
dirbti. Tu netiki?”
,,Atleisk. Tavo vyras. Suprask.”
,,Suprantu. Buvau tau ištikima šias dvi savaites.”
,,Tu — — —
0HVUHWDLP\OLP¡V0DQDXMLVQHWUXNXVPDQ
VSDQRU¡V´
,,Ir?”
1XVSU
VN´
7XM³SDOLNWXP"´
,,Taip.”
$ãVXWDXSLDXWUXSXþLXN$ãQXSLUNVLXGDUYLHQVRIâLSHUVLDXUDPLHJXL$WHLNDã
lauksiu.”
-HLDãJU³ãLX³VLXY\NOPDQHSULLPV%XYDXJHUDGDUELQLQN¡´
6DYR P¡O\QDPH FKDODWH *DUãYD DWURG¡ LãYDUJ
V LU VXQ\N
V ²VLU¡å¡ SRDNLÐ UDXNãO¡V
QXVYLUROÌSÐNDPSDLMLVOLHW¡VDYRYHLGGUHEDQþLDLVSLUãWDLV-LVV¡G¡MRNU¡VOHLUSRSLHULDXV
ODNãWDLDQWVWDOREXYRVXYHUåWLJXPLQ¡PLVMXRVWRPLV
3HUVNDLWHLPDQRXåUDãXV"´
(OHQDJXO¡MR3LONDPRWHULãNDLW¡DSNORWDDQWNORGHPHOVYDPHXåYDONDOH
0DQVNDXG¡MR1HS\N$ã²QHDSLHOLWHUDWÌULQ
YHUW

Ji nutilo.
*URWHVNDV"´SDNODXV¡*DUãYD
7XQHUYLQJDVWRG¡OLUJURWHVNDV´
2WDYREDMRUÐJDOYRV"´DãWULDL³WHUS¡*DUãYD
7RG¡OPXGXLUVXVLWLNRPH´
,,Du groteskai.”
0XGYLHPUHLNLDEÌWLGUDXJH7DLQ¡UDJURWHVNDV´
7XQHELMDLãLWR²²²³SDNODXV¡*DUãYDåLÌU¡GDPDV³VXYHUåWXVODNãWXV
0XGYLHPUHLNLDEÌWLGUDXJH,UDãWDXSDG¡VLX´
*DUãYDQXVWY¡U¡:KLWH+RUVH´EXWHO³
1HJHUN´SDSUDã¡(OHQD
%LMDX PLUWL WRG¡O JHULX %LMDX PLUWL WRG¡O UDãDX %LMDX PLUWL U\MX WDEOHWHV 9LVNDV
YDUGDQ PLUWL 3RHWDV 9DLGLOLRQLV SDVDN¡ PHGåLDL DSDXJ
 ãXQJU\ELDLV ² LURQLãNL 0DQR
J\YHQLPDV LURQLãNDV 2 WDLS V¡GL VDN\VLP RSWLPLVWLQLV UDã\WRMDV VDYR NDELQHWH 7LNLXRVL
SHGLNLXUDV WYDUNRM VXEWLOXV RGHNRORQR NYDSDV DWPRVIHUD ,ãWLHVL UDQN 'UDPEOLR NDXOR
SUHVSDSM¡,ãWLHVLUDQN0LUXVLÐMÐVLHORVVX&KDJDOOLRLOLXVWUDFLMRPLV,ãWLHVLUDQN3ODWRQDVLU
VXSODWRQLQWDV'LHYDV,UMHLQXRERGRNDVLHQRMHNDER5HQRLUDV5RMXVåHP¡MH,UNDLS³GRPLDL
LãVSU
VWDQHJULãNRMLNDXN¡,USDUNHQXJHQ¡WDåRO¡LãEDLJWXPDVKDUPRQLMD0DQRDWPRVIHUD
DWOHLVN W¡UD VXJDGLQWDV RUDV MDXNL VPDUY¡ %ÌþLDX JURWHVNDV MHL NDQGLGDWXRþLDX ³ Platonus.
*DOMHL³VLWDLV\þLDXQDNWLQLXVDUJXJDOLU LãVSDXVþLDX )DXVWR SDVDNDV YDLNXþLDPV .DQþLD LU
NDLS åDYX DU Q¡UD JURWHVNDV" 9DQ *RJKDV QXVLãRY¡ ODXNXRVH LU NRNLRV åDYLRV MR å\GLQþLRV
Y\ãQLRV3RHPLU¡QXVLJ¡U
VLUNDLSåDYLDLNUDQNVLYDUQDVýLXUOLRQLVE¡JRLãEHSURWQDPLRSHU
VQLHJ LU NRNV PX]LNDOXV åDYXPDV SDYDVDULR VRQDWRVH 1XåXG\NLW PDQH GDNWDUH DUED ²
MÌVåPRJåXG\VPDOGDYR.DIND,ãWLNUÐMÐåDYXVãLVå\GXNDVVDYREDLPLÐNRãPDUXRVH´
,,Atleisk, tu pyksti, o tai — — —“
äLQDX,USULHãWDUDXMXSDWVVDX,USDY\GåLX,UHVXQHORJLãNDV7HLVLQJDL$ãW\þLRMXRV
$ãåDYLXRVL*HULXP\OLX1HVSDWLQND²JHUWLP\O¡WLW\þLRWLV-HLVXVLUDVþLDXKDUPRQLQJ
WLHV²SUDODLP¡þLDX,USUDODLP¡VLXQHVXUDG
VWLHVRV´
'X UDXVYL VNULWXO¡OLDL LãQLUR *DUãYRV VNUXRVWXRVH -LV LãJ¡U¡ SXV
 VWLNOLQ¡V YLHQX
JXUNãQLX -LV VWLSULDL VSXVWHO¡MR VWLNOLQ
 SDEDOXVLDLV SLUãWDLV (OHQD VXMXG¡MR *DUãYD SDVWDW¡
VWLNOLQ
DQWVWDOR
7XJXO¡N0DQUDPLDXNDLJXOLþLD%ÌN´
1HJHUN´Y¡OWDU¡ML
%ÌN´
'U¡JQD EXYR ODXNH 9¡VRND $QW LãWLHVWRV YLUY¡V NDURMR WULVGHãLPW DãWXRQL EDOWL
FKDODWDL *DUãYD MXRV VXVNDLþLDYR EHODXNGDPDV (OHQRV *UHWLPRMR QDPR ODQJLQ¡V EXYR
XåGDURVLULãWROLPRMROLHM\NORVNDPLQRYHUå¡VL³GHEHVLVSOHY¡VXRMDQWLXJQLV
0DQR MXYHO\UDV WLQJL 1HVXVLDXULQR NDUQHROLR åLHGR 0XGX QHDSODQN¡PH YDJRQR
4XHHQV DLNãW¡MH 0XGX LãHLYLDL UHLNDOLQJL DQDFKURQL]PÐ 7X ² OHJHQGÐ Dã ² QHXåEDLJWÐ
HLO¡UDãþLд
.VDNRWDYRGDNWDUDV"´
,,Nieko aiškaus.”
.DGDDSODQN\VLM³"´
,,Ryt.”
*DUãYDVWDLJLDLSHUV¡GR³VRI-LVDWVLU¡P¡UDQNRPLV³(OHQRVSHþLXV
7X QRUL J\YHQWL VX PDQLPL" %ÌWÐ JHUDL $ã QHEHJHUVLX LU PDåLDX UÌN\VLX 3DNHLVLX
GDUER ODLN NDG YDNDUDLV EÌWXPH GUDXJH 5HWNDUþLDLV SUDã\VLX WDY
V QXHLN³ NLQ DSODQN\N
SDå³VWDPXV$ãUDã\VLX1HEHVLW\þLRVLXGDXJLDX0DQEXVJHUDLVXWDYLPL$ãODEDLQRU¡þLDX
LãWDUWL NHOHW åRGåLÐ *DOXWLQLÐ åRGåLÐ 3DþLDP VDX 1RU¡þLDX SDUDã\WL FLNO HLO¡UDãþLÐ NXU
NLHNYLHQD UDLG¡ O\J QHLãVNDSWXRMDPDV RUQDPHQWDV $ã LOJDL GLUEþLDX NDG MLH DWVLUDVWÐ 0DQ
JHUDLVXWDYLPL7XQHJDOYRNãLWDLSSOHSXLãJ¡U
V$ãYLVODLNVHUJXãLWXR.HOHWDVEUÌNãQLÐ
marmure, štai ko trokštu. Nemirtingumo iliuzija? Tegul. Numirti su tikra iliuzija, tikras
UHLNDODV $ã G¡NRVLX 7¡YXL PRWLQDL SHON¡PV VHPDIRUXL -RQHL PDQR SULHSXROLDPV PDQR
NULWLNXL NQ\JRPV ãODPSDQþLDL VHQXWHL äHQLDL 9DLGLOLRQLXL 9LVLHPV -HL WX PDQDL PXGX
JDOLPH EDQG\WL WDL EDQG\NLPH *DO Dã ODLP¡VLX -HL WX WLNL PDQLPL WDL EÌN -HL LU WDX HVX
reikalingas.”
$ãP\OLXWDYH´SDVDN¡(OHQDâLDQGLHQNDOE¡VLXRVVXY\UX,UEÌVLXþLD´
1HUHLNLD$ãSDWVSDSUDã\VLXMRVN\U\Eд
,ãQ\NRODLNDV6XJQLDXåWLSLUãWDLJDOXWLQLVDWQDãDYLPDVQXRåXOQXVVO\GLPDVåHP\QLU
ODLP¡WDVJ\YXOLãNDVLVULNVPDV
,UQHEÌWLV YLHQDP ODLP¡MXVLÐMÐ $QWDQXL *DUãYDL 5DXPHQ\V DWVLOHLGR -R J
VWDQþLRMH
VPRQ¡MHEHSDOLNRGHãLQLRVLRVUDQNRVVLOXHWDV,UMLVQHMXWRNDLSVO\VWDQXRVRIRVåHP\Q-LV
GDUQXVLWY¡U¡VDYRP¡O\QRFKDODWRRSLUãWDLVXJQLDXå¡ãLONLQ³VNYHUQ
$QWDQDV*DUãYDJXO¡MRDQWJ¡O¡WROLQROHXPR-REXUQDEXYRSUDYHUWDLULãMRVVXQN¡VL
åDOVYRV SXWRV QXWHN¡GDPRV VPDNUX LU ODã¡GDPRV DQW IDQWDVWLãNRV J¡O¡V 9\]GåLDL LãQ\NR
YRNXRVH-LVYDLNLãNDLVXULHW¡SRVDYLPLNRMDV*HOWRUDQNÐLUNRMÐSLUãWDL(OHQDVWY¡U¡VDYR
VXNQL³QLUR³MQXE¡JR³YLUWXY
LUJU³åRVXNXSLQXYDQGHQVGXEHQLX-LSDOHQN¡GXEHQ³WLHV
Garšvos galva.
3ODWLVURY¡WLãNRDQWQRVLHVLUWHN¡MRYHLGX³JULQGLV,ãOHQJYRJU³åRVPRQ¡,ãYRNÐ
² Y\]GåLDL 6XMXGR RGD åHPLDX VSHQLR ãLUGLV SXOVDYR 3LUãWDL SDOHLGR FKDODWR VNYHUQ
$QWDQDV *DUãYD (OHQRV SULODLNRPDV DWVLV¡GR VRIRMH -LV SHUEUDXN¡ GHOQX ãODSL YHLG ,ã
QDUYHOLÐLãVLYHUå¡SUDNDLWDVNÌQDVVXEOL]J¡MRO\JDWOHWRLãWHSWRDOLHMXPL
%DWDL´LãWDU¡MLV9DQ*RJKREDWDL0DþLDXMXRV9DQ*RJKREDWDL0DQEXYRSLNWD
3XUYLQLEDWDLVWRY¡MRDQWVWDOR'XRNPDQFLJDUHW

,,Lukterk. Išgerk vandens.”
(OHQDSULV¡P¡YDQGHQVLãGXEHQLRLU*DUãYDSD¡P¡VWLNOLQ

0DQRNHOPÐNLãHQ¡MHUDVLG¡åXW
'XRNM´
-LV UÌSHVWLQJDL DWLGDU¡ G¡åXW¡V GDQJWHO³ LãE¡U¡ DQW GHOQR GX JHOVYXV FHOLXORLGR
ãRYLQ¡OLXVVXPHW¡MXRV³EXPLUXåJ¡U¡YDQGHQLX7DGDXåVLYLONRFKDODWLUVXVLYHUå¡MXRVWD
,ãWUDXN¡QRVLQ
LUQXãOXRVW¡VDYRYHLG
.DLSDãDWURGåLDXDSDOS
V"´
,,Neklausk, nereikia.”
.DLSDãDWURGåLDXDSDOS
V"´
7XJXO¡MDLDQWOLQROHXPR3DULHW
VNRMDVLUQXVLWY¡U
VFKDODWR´
7HEÌQLH WDLS /\J YHQHFLãNDV GRåDV QXVLQXRGLM
V SULH P\OLPRVLRV ORYRV $UED/\J
QXNDXWDV åY¡ULV P¡O\QR NUDXMR NODQH âLWDLS LãVSU
VWÐ URPDQWLNDV 'DEDU SDOLN PDQH $ã
XåPLJVLX´
,,Koks tavo daktaro telefonas?”
1¡UD UHLNDOR MDP VNDPELQWL 7DL QHEH SLUPDV NDUWDV .DL ãLWRNV SULHSXROLV SUDHLQD
GDNWDUDVQHEHUHLNDOLQJDV8åPLJVLXLUY¡OEÌVLXVYHLNDV´
1HQRULNDGOLNþLDX"´
1H .HLVWD SVLFKLQ¡ UHDNFLMD 1RULX EÌWL YLHQDV 7DL SDGHGD $ã WDX Y¡OLDX
paaiškinsiu. Dovanok.”
$WHLVLXU\WRM$WYDåLXRVLX6XGDLNWDLV´
'DUQHU\WRM$ãWDXSDVNDPELQVLX*DODãEÌVLXSDVGDNWDU3DVNDPELQVLXU\WRM´
(OHQD DSVLYLONR W\O¡GDPD LU *DUãYD XåVLGHJ¡ FLJDUHW
 -LV OHQJYDL DWVLVWRMR LU
SDEXþLDYR(OHQâLOWRPLVJ\Y\EHOÌSRPLV
%ÌWLQDLSDVNDPELQNU\WRM´
%ÌWLQDL'¡NXLLUDWOHLVN´
0\OLXWDYH´SDVDN¡(OHQD,ULã¡MR
*DUãYD ³VLS\O¡ ³ VWLNOLQ
 :KLWH +RUVH´ ,ãJ¡U¡ äYLOJWHU¡MR SUR ODQJ 7ULVGHãLPW
DãWXRQL FKDODWDL WHEHNDURMR ODQJLQ¡V WHEHEXYR XåGDURV LU SOHY¡VXRMDQWL XJQLV YHUå¡VL ³
debesis.
3LUPDVNDUWDV3LUPNDUWDSDOSDX.WDLUHLãNLD"´
.´ULNWHO¡MRMLV.DUãWDUDP\E¡SDOHQJYDNXWRMRVPHJHQLV
.RG¡OQHSDVDNLDXMDLNDGEXYDXEHSURWQDP\".RG¡OQHXåUDãLDX"´

***

$SLH GHãLPW YDODQG SUDVLGHGD VSÌVWLV -DXQLPR ãRNLDL DãWXRQWROLNWDMDPH


/LQNVPLQVLV YDLNLQDL LU PHUJLQRV Lã XåXRODLGÐ IDEULNR %URRNO\QH 1H SHU VHQLDXVLDL EDLJ¡
SXRW PDVRQDL -LH EDLJ¡ SODQLQJDL 5XåDYL VHQHOLXNDL LU VHQHOLXN¡V OHLGRVL åHP\Q
XåVLPDXNãOLQ
 PDUJDVSDOYHV SRSLHULQHV NHSXUDLWHV 9LGXUDPåLQ³ SDOLNLP 6NDPEDOLXNDL
G]LQG]LQRYLUãVROLGåLÐJDOYÐ-LHSÌW¡³NDUWRQLQHVGÌGHOHVLULãGÌGHOLÐLããRNGDYRQHSDGRULDL
UDXVYLJQLXåXO¡OLDL.DLNXULHEDQG¡³PHVWLVDYRGDPRPV³GHNROWHJXPLQHVYDUOHVLUGULHåXV
visai kaip gyvus. Ir kvatojo.
'DEDU N\OD MDXQLHML -LH N\OD OLÌGQL LU DSVLNDELQ
 3RSLHULQLÐ NHSXUDLþLÐ VSDOYRV
UHLQNDUQDYRVL PHUJLQÐ VXNQLRVH DXVNDUXRVH GLUEWLQ¡VH J¡O¡VH VNUXRVWXRVH LU DQWDNLXRVH
YDLNLQÐNDNODUDLãþLXRVHVDJW\VHNRMLQ¡VH
-LH YHLN QHVLNDOED MLH N\OD SRURPLV LU åLÌUL YLHQL DQWULHPV ³ DNLV 3DVPHUNWLHML
šokiams. Jie stebi akis, lyg išsiskirdami. Pasaulis atsistojo ant galvos. Linksminasi
QXVLOHLGåLDQWLHMLâLHMDXQLPRãRNLDL²O¡OLÐEDOLXV-LVY\NVWDODLGRWXYLÐNRQWRURMH
.DLNXULHN\ODMDXLãJ¡U
-LHUÌNRSLJLXVFLJDUXVEDQGRãQHN¡WLLUåRGåLDLWLHSDW\V
NDLS LU IDEULNH 8åXRODLGRV Lã QDLORQR VXNDXSLD VDY\MH GDXJ HOHNWURV LU NDL NDELQL MDV DQW
JHOHåLQLÐOD]GHOLÐHOHNWUDWUHQNLDSHUSLUãWXV<UDWRNLRVJ¡O¡WRVXåXRODLGRVLUNDLMDVNDUSDL
NRVLQHVNUDNPRORGXON¡VVNUDLGRRUH,UODEDLVPDJLRVSDSUDVWRVEDOWRVXåXRODLGRVåLUNO¡V
U¡åLDMDVJUHLWDLLUGDUERGLHQDEHPDWDQWSUDE¡JD9LVDWDL*DUãYDVXåLQRLãWÐNXULHN\ODEH
PHUJLQÐ
,,Taip, vaikine, ir tau nelengva.”
,,Matyt, skilvis geras.”
7DLSYDLNLQHU\WRMY¡OXåXRODLGRV´
0XPVQHSDVLVHN¡PHVWLNGHãLPWDLYDODQGDLJDYRPHVDO

7DLSIDEULNDVãYHQþLDVDYRVXNDNW³0HVQHPRNDPH%RVDLPRND´
,,Naujas formanas kimba be reikalo. Visi naujieji kimba.”
.DLSJUDåLDLSOHY¡VDYRXåXRODLGRV&RFWHDXILOPH,OJDVSLOLHVNRULGRULXVDWGDULODQJDL
Y¡MDVLUEDOWRVXåXRODLGRV7RVSDþLRVNXULDVEHNHUSDQWGDUERGLHQDJUHLWSUDE¡JD
-DXQLPDV Lã XåXRODLGÐ IDEULNR /¡OLÐ EDOLXV 8åXRODLGRV ² QHLãVSUHQGåLDPXPR
VLPEROLV.DåNDVVXMXGRDQDSXVLUSHUYHUWDVNULWR3RORQLMXV8åXRODLGRV²LãVSUHQGåLDPXPR
VLPEROLV3DVNXWLQ³NDUWQXVLWY¡U¡XåXRODLGÐ2WHOOR$ãP¡JVWXXåXRODLGDV-RVJ\YRVNDLSLU
O¡O¡V -RV DPåLQRV VDYR PLQNãWXPX LU O¡O¡V ² WD SDþLD LãUDLãND 6XEWLOXV GHULQ\V O¡O¡V
SDNDELQWRV DQW XåXRODLGÐ 7HSOHY¡VXRMD Y¡MXL SXþLDQW /LÌGQRV LU DSVLNDELQXVLRV SRURV
'YHMRVãLUG\VSHUYHUWRVVWU¡OH7DLNOXV.XSLGRQDVHLQDåDOLDSLHYDMRNRMRVUDXVYRVRQDJDL
perlamutriniai.
7DLSYDLNLQH1RULFLJDU",PN´
3DVDXOLV DQW JDOYRV .RG¡O MÌV QH PDVRQDL R PDVRQDL QH MÌV" ,ãW³V
V YDLNLQDV GDU
NXSLGRQLãNDL UDXVYDV EXþLXRMD VDYR PHUJDLW
 ³ NDNO -XRGX SULVLVSDXG¡ SULH VLHQRV /¡O¡
VWHEL VNDLþLXV SUDY¡UXV EXUQ LU *DUãYD ODXNLD NDGD JLUJåWHOV VS\UXRNO¡V LU PHUJDLW¡ LãWDUV
,,ma - ma”.
-ÌVÐ DXNãWDV $ãWXRQLROLNWDV DãWXRQLROLNDPHþLDL %XþLXRNLW¡V ãRNGDPL EXþLXRNLW¡V
DQW DNVRPLQLÐ VRIÐ MRV VWRYL KRWHOLR NRULGRULXRVH Dã QHPDW\VLX ,U SDPLUãNLWH XåXRODLGDV
Ave Caesar, vivantes te salutant!
.HLVWD /LÌGQRV SRURV DWVLQHã¡ YLOW³ .LHNYLHQ GLHQ NLHNYLHQ YDODQG HVX YLV
WXUWLQJHVQLV $ã SDVLULQNDX SXLNÐ GDUE 1HW JDOLX ³VLYDL]GXRWL NDG W\þLD SDVLULQNDX 0DQ
QHEHUHLNLDNODPSRWLSHUOLHWÐ6HQXW¡DWOLNRVDYRLUSDODLPLQWDSÌYDNDUVWH*HUDVWRY\NOLQ¡
VHQXW¡2SRHWDV9DLGLOLRQLVUDãRHLO¡UDãþLXVDSLHUHDOÐYDLGLONXU³SDVLVNROLQRLãURPDQWLNÐ
NXULV QLHNDG QHVNDPELQR NDQNOLDLV GHY\QLROLNWR DPåLDXV PHORGLMDV NU\åLXRþLÐ JDG\Q¡MH 2
SRHWDV 9DLGLOLRQLV NDLãR ³ VWURIDV -HULFKRQR GÌGDV .DG PDUFKH IXQé EUH JDO¡WÐ JURWL GÌGÐ
orkestras. Kuriame tik kornet — a — pistonas apytikriai groja.

14

,ã$QWDQR*DUãYRVXåUDãÐ
âL '3 VWRY\NO¡O
 SDWXSG¡ SO\QXRVH %DYDULMRV ODXNXRVH .HWXULXRVH EDUDNXRVH
NXULXRV VXNDO¡ UXVÐ EHODLVYLDPV 0RO¡WRMH åHP¡MH .DL PHV HLGDYRPH SR OLHWDXV DWVLLPWL
PDLVWR GDYLQLR PÌVÐ EUH]HQWLQLDL EDWDL DSOLSGDYR VXQNLDL QXYDORPDLV JUXPVWDLV 0XPV
LãGDOLQRGUDEXåLXV.DQDGRMHDWOLNRåDOLRVJLULQLQNÐXQLIRUPRVLUPHVQXVLSO¡ã
VNXGXULQLXV
åHQNOXV VDXJRMRPH NHOHW QXVXVXVLÐ NUÌPRNãQLÐ VDYR QHULP DONDQÐ åPRQLÐ S\NW³ VDYR
JURWHVNLãNGDYLQ³ NDåNRG¡OVXWXDOHWLQLRSRSLHULDXVSHUWHNOLXPL VDYRWDPVLDLåDOLYLOW³
,U ULQNRPH NRPLWHWXV ,U ãYHQW¡PH VDYR ãDOLHV VXNDNWLV ,U ³VLNDUãþLDY
 NDOE¡WRMDL
ãDXN¡NLWDLVPHWDLVVXJU³ãLPH´,UYHUN¡PHNDLãHãLDPHW¡PHUJDLW¡GHNODPXRGDYRHLO¡UDãW³
NXULDPHDWVLNDUWRGDYRPÌVÐãDOLHVYDUGDV,UYDNDUDLVSULHEDUDNÐVXV¡G
Y\UDLWUDXN¡GDLQDV
MRVH ULWPLQJDL SDVLNDUWRGDYR SRVPDL LU WLUSR ILQDOLQ¡ JDLGD ,U PDQ YDLGHQRVL WDL ãYLHVXV
UXRåDVM³SDOLNRNULQWVPHWHRUDVNXULVNWLNVXGHJ¡
0HV EXYRPH VHQWLPHQWDOÌV LãYDUJ
 SDY\GÌV SLNWL ,U VHNVXDOÌV 0HV YLOLRMRPH
VYHWLPDV åPRQDV PHV P\O¡MRP¡V 9RONVVWXUPR LãNDVWXRVH JULRYLXRVH LU U\W XåPLUãGDYRPH
YDNDU\NãW³ DSVLNDELQLP 'DåQDL VNXEÐ EDLOÐ QHY\NXV³ ,U NDL NXULH QXVLNUDW
 SUDHLWLHV
SUHNLDYR REXROLDLV EUDQJHQ\E¡PLV EHQ]LQX NDUY¡PLV WDU\WXP VXGHJLQWÐMÐ SLUNOLÐ Y¡O¡V
³VLNÌQLMR³MXRV
.HWXUL EDUDNDL VXPHVWL ³ PRO¡W åHP
 *HOHåLHV ODXåR NUÌYRV NDGDLVH þLD VWRY¡MR
O¡NWXYÐ DQJDUDL NXULXRV VXERPEDUGDYR ² PÌVÐ YDLNÐ åDLGLPR YLHWD %UH]HQWLQLÐ EDWÐ
åOHJV¡MLPDV SXUYH WDLV PHWDLV GDåQDL OLMR ,U QHQXVLERVWDQþLRV NDOERV NXULRVH DWHLWLHV
NURQLNLQLQNDVWHVXUDVWÐYLHQSDå\P¡WLQVDNLQ³.DLDãJ\YHQDX/LHWXYRMH²²²³
'XãLPWDLåPRQLÐY\UDLPRWHU\VYDLNDL
-DX VHQLDL QHEHUDãLDX HLO¡UDãþLÐ 7LHVD Dã WHEHVLGRP¡MDX QDXMDXVLRPLV NQ\JRPLV LU
åXUQDODLV ,U UDãLDX DSLH OLHWXYLãNM³ LU YRNLãNM³ WHDWU DSLH SDYHLNVOÐ SDURGDV NRQFHUWXV
NQ\JDVâLWDLSVXNUDSãW\GDYDXPDUNLÐNXULRVPDQEXYRUHLNDOLQJRVDONRKROLXL
0DQR SDWLUWLV LãWREXO¡MR LU SUDJDUR NDQþLRV GDEDU PDQ DWURG¡ O\J WLH *XOLYHUR
QXRW\NLDLPLOåLQÐNUDãWH
$SYDL]GD PDQH SDVN\U¡ ODYRQÐ VWHE¡WRMX $ã MÐ SULVLåLÌU¡MDX ³YDLULDXVLRVH SDG¡W\VH
5\WSUÌVLXRVH PDþLDX QHJ\Y PRWHU³ ML JXO¡MR ãDOLD NULDXã¡V PHGåLR DSOLSXVLR UDXVYDLV
åLHGDLV 9HLPDUR PLHVWH åLÌU¡MDX NDLS WUDXNLDPRV Lã UÌVLR VXYLULQWRV SHU ERPEDUGDYLP
NDUãWDPHYDQGHQ\MHXQLIRUPXRWRVPHUJDLW¡V-ÐJDOYRVLãVLSÌW
RYHLGÐVSDOYDEXYRO\JWÐ
SRQLÐ NXULRV SLNWQDXGRMD NYDUFR OHPSDV 3ULH ýHNRVORYDNLMRV SDVLHQLR DWVDUJLQLXRVH
E¡JLXRVH PHV XåWLNRPH SUHNLQ³ YDJRQ LU Lã MR VNOLGR VPDUY¡ .DL M³ DWLGDU¡PH VXUDGRPH
DSLHWULVGHãLPWDSLSXYXVLÐYDLNÐQXRWULMÐLNLVHSW\QHULÐPHWÐDPåLDXV7DLSLUQHSDDLãN¡MR
NDV MXRV XåPLUãR DWVDUJLQLXRVH E¡JLXRVH 9\ULãNRV O\WLHV VXDXJXVLÐMÐ ODYRQDL PDQ EXYR
QHHIHNWLQJLWDUVLEÌþLDXSDW\U
VGXRENDV\V
%XYDX SULYLOHJLMXRWDV LU J\YHQDX NDPEDU¡O\MH VX SRHWX 9DLGLOLRQLX 1HDSNHQþLDX MR
DVNHWLãNR YHLGR JLOLDL ³V¡GXVLÐ DNLÐ NUHVQR NÌQR VWDPELÐ UDQNÐ ãLPWDL MR SURW¡YLÐ UDXV¡
QHGHUOLQJ åHP
 LU MR SLUãWDL SHU VQDULXV EXYR VXOLQN
 O\J SULHãPLUWLQ¡MH DJRQLMRMH 
VSHFLDOLRVãXNXRVHQRVMRãLXUNãWÌVLUMXRGLSODXNDLW\þLDNULWRDQWSODþLRVNDNWRVJHOWRQÐNRMÐ
QDJÐ NXULXRV MLV SLDXVW\GDYR YLUWXYLQLX SHLOLX MR ãYHQWYDJLãNXPR NDL MLV SULV¡VGDYR SULH
VWDORLUUDã\GDYRHLO¡UDãW³VXVWLQJ
VLUOLQNWHU¡M
VO\JNXQLJDVSHUSDN\O¡MLP
6HNLDX 9DLGLOLRQLR SRSXOLDUXP /LHWXYLãNLHML ODLNUDãþLDL LU åXUQDODL WDOSLQGDYR MR
HLO¡UDãþLXV SLUPXRVH SXVODSLXRVH LU GDåQDL åYHOJ¡ ³ VNDLW\WRMXV UÌVWXV YHLGDV SUDVPLQJDL
VXþLDXSWRPLV OÌSRPLV 9DLGLOLRQ³ GHNODPXRGDYR DNWRULDL P¡J¡MDL YDLNDL M³ FLWXRGDYR
NXQLJDLVWRY\NOÐSDUHLJÌQDLLUUHFHQ]HQWDL
9DLGLOLRQLV HLOLDYR VNODQGåLDL -LV DSODLVW¡ PÌVÐ WDPVLDL åDOL YLOW³ UDXVYX L]RSX -LV
QHXåUDãLQ¡MR VP¡O\MH W\OLRV PHORGLMRV QHGHJLQR PÌVÐ O¡WD XJQLPL QHVLEODãN¡ WDUS ãYLHVLÐ
YDLN\VW¡V YDLGXRNOLÐ QHLHãNRMR SLOLHV VNDLGULDLV ODQJDLV åLELQWÐ LU YHå¡þLÐ DXNVLQLÐ
9DLGLOLRQLV UDPLQR LU N¡O¡ QXRWDLN .HOLRVH VXVSDXVWRVH VWURIRVH SUDãOLDXåGDYR NDUR
EDLVXPDL EHW WXRM SDW ãDXNLV LU JDOLQJDV EDOVDV NDUWDLV 'LHYR NDUWDLV NXULR ãYHQWRMR DU
SDWLHVSRHWR LãVYDLG\GDYRPRO¡WRMHåHP¡MHPDUPXULQLXVSMHGHVWDOXVLUVXVWDW\GDYRDQWMв
PXV 6LDXURPLV NHOQ¡PLV SLONDLV YHLGDLV UDQND UDQNRQ VX SUDHLWLHV NXQLJDLNãþLDLV
URPDQWLãNDLV NDLS XåJXLWRV WDUQDLW¡V VYDMRQ¡V 2 DQW DXNãþLDXVLRMR SMHGHVWDOR VWRY¡MR SDWV
Vaidilionis. Vaidila ant uolos.
,U DSOLQNXL 9DLGLOLRQLV PHLVWULãNDL VXG¡VW\GDYR UÌSHVWLQJDL VXUDQNLRW UHNYL]LW
&LQNYHLVLQ³ 1HPXQ QXODNXRWDV NDLPR VYLUWLV WDOLVPDQLãN W¡YR S\SN
 VXGåLRYLQW
PDOGDNQ\J¡MHUDPXQ¡O
åYDLJåGHVSULHODQNLÐDQJHOÐVSDUQXRVHSDWULRWLãNDLNDXNLDQW³ãXQ³
,U SDVNXWLQLXRVH SRVPXRVH Y¡O LãG\JGDYR NXQLJDLNãþLDL ãDXNL PXV ³ VNDLVþL DWHLW³
0XVQDWÌUDOLXVMгS¡GLQLXVNDUå\JLãNXVO\JOHJHQGDULQLDLYLNLQJDL0XV²EHVLGUDVNDQþLXV
G¡ONLHNYLHQRGRYDQRWRVNXGXURPXV²ODXNLDQþLXVLãYHåLPR³XåMÌULXVLUVDYRYDL]GXRW¡MH
EHVLP¡JDXMDQþLXV VRIRV VWDQJULRPLV VS\UXRNO¡PLV QLNRWLQH LãPLUNXVLRPLV FLJDUHW¡PLV
NUHPXNDLOLQLDLVãYLHåLDP¡VD
-DX SLUPDV SDVLPDW\PDV VX 9DLGLOLRQLX EXYR IDWDOLãNDV .DL ³¡MDX ³ NDPEDU¡O³ LU
QXPHþLDXDQWJULQGÐOLHVNXSULQ
9DLGLOLRQLVV¡G¡MRDQWVXGHGDPRVORYRVLUUDã¡
6YHLNDV HVWHWH *DUãYD´ WDU¡ MLV LU DWLG¡MR WDLV\NOLQJDL LãUDã\WXV ODNãWXV 0XGX
EXYRPHSDå³VWDPLMDX/LHWXYRMH
6YHLNDVQXPLU¡OL9DLGLOLRQL´DWVDNLDX-LVåYLOJWHU¡MR³PDQREDWXVQXYDONLRWXVLNL
JDOXWLQLREHJ¡GLãNXPR$WVLV¡GDXWDEXUHW¡MH
âLWLH EDWDL SXVH QXPHULR PDåHVQL 7RG¡O PDQR NRMRV GYRNLD $WLGDU\N ODQJ QHV
kambarys prasmirs”, tariau.
9DLGLOLRQLVW\O¡GDPDVåLÌU¡MR³PDQREDWXVLUDãSDMXWDXJ¡GRVLUVXVLHU]LQLPRPLãLQ³
3DVO¡SN VDYR HLO¡UDãþLXV /DLNLQDL .RO SUDY¡GLQVLX LU LãSODXVLX NRMDV´ SDVDNLDX
VXVLNDXS
VWLHVYLUYXW¡PLVYDL]GXRMDQþLRPLVUDLãþLXV
$ãXåMDXþLXWDYH´EU¡åGDPDVSULHEDOVHVWDU¡9DLGLOLRQLV
,,O aš tave.”
9DLGLOLRQLVW
V¡O\JQHQXJLUG
V
3ULHãHLO
PHWÐPXGXDãWULDLVXVLNLUWRPH7XPRW\YDYDLVDYRQXRPRQ
SDUDGRNVDLVLU
WDU\WXPODLP¡MDL7XQHNRWLUDYDLPRUDO¡VLGHDOL]PRJHURMR'LHYR7XJDUELQDLWLNOLWHUDWÌU
6DYR SDWLHV LãUÌJDV ãLDQGLHQ LãGU³VWX SDWLNVOLQWL 3ULVLPHQX WDYR OLJ .LHN WX SDUDãHL
HLO¡UDãþLÐWUHPW\MH"´
3DE¡J
VQHLYLHQR´WDULDX
$ã DWULãDX YLUYHOHV LU QXPRYLDX EDWXV ,U Q\NLDL åLÌU¡MDX ³ VDYR SXUYLQXV SLUãWXV
VPDOVLDLN\ãDQþLXVSURNRMLQLÐOLHNDQDV
.LHNWXSULUDãHLVWUDLSVQLÐLUUHFHQ]LMÐ"´
,,Daug.”
3UDXV\NODNRULGRULDXVJDOH´WDU¡9DLGLOLRQLV
.DLJU³ãL²XåNVLPH´
$ã LOJDL SUDXVLDXVL 1HDSN
VGDPDV JDXVLÐ YDQGHQV þLXUNãOLÐ -RV JODPRQ¡MR PDQR
RGO\JLNLåPRJåXG\VW¡V³JULVXVLRVPRWHUVSDOLHWLPDLNXULÐO\WLãNDLHVLUHLNDOLQJDV
.DL JU³åDX 9DLGLOLRQLV EXYR VXG¡VW
V DQW WDEXUHW¡V NRQVHUYXV GXRQ EXWHO³
EXURNLQ¡V
.XUWXEDVWHLVL"3RNDURJ\YHQDLSULYDþLDL"0DQVDN¡UHGDNWRULDL´
0DQ VHN¡VL $ã WULV P¡QHVLXV NDVLDX DSNDVXV 5\WSUÌVLXRVH 9¡OLDX SULH
ýHNRVORYDNLMRV,USDE¡JDX7HSHUJ\YHQDXYLHQLQWHO³ERPEDUGDYLP9HLPDUH,UDSVLJ\YHQDX
NDLPH 7HQ PDQH JORERMR WRNLD YRNLHW¡ $ã PLHJRMDX VX MD $ã DSP¡åLDX MRV GDUå PÌVÐ
ãHLPRVP¡ãOX3DJDOLDXMLPDQHLãYDU¡´
8åN"´
3HUGDXJJ¡ULDX´
7XEDQG\VL³$PHULN"´
„Bandysiu.”
9DLGLOLRQLVVHN¡PDQRGUHEDQþLDVUDQNDVLUOÌSDVNDLJ¡ULDXLãVWLNOLQ¡VEXURNLQ

,,Tavo rankos virpa.”
'DUQHVXPLU
V.DLSWXSDY\]GåLXL´
3DDLãNLQNWDU¡MLVUDPLDL
9LHQRMH VWRY\NORMH VXVLEÌU¡ MDXQXROLDL´ SDVDNLDX JRGåLDL U\GDPDV MDXWLHQRV
NRQVHUYXV-LHUDãRHLO¡UDãþLXV-LHVNDLWR(OLRW3RXQGNLWXV-LHVXVLSDåLQ
VX+HLGHJJHULX
-DVSHUVX6DUWUH-LHP\OLQDXMMWDS\E´
-LH QHJDEÌV YDNDULHþLÐ HSLJRQDL´ ³WHUS¡ 9DLGLOLRQLV -LH WLNL SRH]LMD -Ð
HLO¡UDãþLXRVHDãVXUDGDXLUPHLO
VDYRNUDãWXL6DYRYDLN\VW¡VPHLO
6XGXåXVLÐåDLVOÐPHLO

,UNODXVLPNRG¡O¶,UQRULãVLODLN\WL%HMHNLWRMHVWRY\NORMHJ\YHQDLUYLHQDVWDYRNROHJD-LV
HLOLXRMDNODVLãNDL¶NDLSLUWX6HQHOLV+RPHUDVSDWHQNLQWDVWULQDGHOQXV+DGH6HQXN¡VPRLURV
SDJDUELDLVWHELM³2WX²PRLURPVQH³GRPXV´
„Konkretizuok.”
7DYROLNLPDVQXYHUSWDV7XLãU¡NLGLGåLXVåRGåLXVDSLHSUDHLW³ãYLHVLXVåRGåLXVDSLH
DWHLW³7XHVLPRUDOXVDUDSVLPHWLWRNLX7RG¡OPHOXRML´
$ONRKROLVMDXYHLNLDWDYH´ãDOWDLLUW\OLDLWDU¡9DLGLOLRQLVLULãJ¡U¡JXUNãQ³EXURNLQ¡V
Ä9DOJ\N´SULGÌU¡
3DVNXLDWVLN¡O¡LUVXVLNLãRUDQNDV³NLãHQHV-LVVWRY¡MRLUDãåLÌU¡MDX³VDJDVMRãYDUNH
)DQDWLNDLLUMÐSDVHN¡MDL³WHPSLDLUUDXPHQLVLUVLHO´SDJDOYRMDX
2NDVJLSDWVWRNVEÌVL"´SDNODXV¡MLVPDQH
$ãODXNLX´WDULDXãYHLVGDPDVNRQVHUYÐOLNXþLXV
$ãåLQDXWDYRLãJ\YHQLPXV.DUWRMX8åMDXþLXWDYH%HWUH]XOWDWDLOLÌGQL7XQHEHJDOL
UDã\WL2EHM¡JLDLSLNWLLãSDY\GR1RUVWXHVLVåLQLQJDV1HUDãDLNDLQHJDOL*HUELXWDYHXå
tai.”
$ã VWHQJLDXVL Lã SDVNXWLQLÐMÐ NDG QHGUHE¡WÐ PDQR UDQNRV $QW JDEDO¡OLR GXRQRV
XåG¡MDXP¡VLãO¡WRN¡OLDXMSULHEXUQRVLãO¡WRJ¡ULDXLUWXãþLVWLNOLQ
ODLNLDXSULHãVDYR
YHLG
$UJDOLXSHUåYHOJWLWDYRQDXMDXVLXVHLO¡UDãþLXV"´*DOL6NDLW\NLUMHLQRULQLHNLQN
%HW³VLG¡P¡N0DQHVSDXVGLQDVNDLWRGHNODPXRMD,UVDNR$ãSDODLNDXYLOW³J\YHQWL9LVRV
WDXWRVYLOW³´
,U 9DLGLOLRQLV SDGDY¡ PDQ SULUDã\WXV ODNãWXV 6NDLþLDX LU NUDXMDV WYDNV¡MR
VPLONLQLXRVH9DLGLOLRQLVWHEHVWRY¡MRVXVLNLã
VUDQNDV³NLãHQHV
.DLEDLJLDXSDG¡MDXODNãWXVDQWåDOLRVDQWNORG¡V
âWDLNXUWLSLQJD LPSRWHQFLMD .HWXULXRVH HLO¡UDãþLXRVH ² WULV NDUWXV³VSDXVWDV åRGLV
/LHWXYD(LO¡UDãþLÐLG¡MDUDVLQLVOLHWXYLÐNLOQXPDV7HFKQLNDãYDUL*DO¡WXPUHNODPXRWLEDWÐ
WHSDO9DL]GDLQHYDUJLQD6DYDLPHVXSUDQWDPDNDGPLãNHW\UHVQLVRUDV.DV³NY¡S¡9\WDXW
'LG³M³åDOLRMHSLHYRMH"7XSDWVåDOLRVHNHOQ¡VH"´
0DQRGLDJQR]¡WHLVLQJD´W\OLDLWDU¡9DLGLOLRQLVOLQJXRGDPDVJDOYD
/LQJXRNOLQJXRNJDOYDSRSXOLDUXVLVSRHWH7DYHXåPLUã´
7DYHMDXXåPLUãR´UDPLDLWDU¡9DLGLOLRQLV
$ãQXWLODX,UW\O¡MDXNHWXULVP¡QHVLXV
-DX JLOÐ UXGHQ³ NDL OLHWXV åOLDXJ¡ EH SDOLRYRV VWRY\NORMH QXPLU¡ VHQXW¡ 3LUPRML
LãUDã\WD³DQDSXVEDUDNLQLDPHJ\YHQLPH6HQXW¡QHWXU¡MR\SDWLQJÐå\PLÐ-LXROLDLODQN\GDYR
SDPDOGDVGåLDXJ¡VLGDOLQDPXPDLVWXLUPLU¡QXRãLUGLHVVPÌJLRQRUVVNXQG¡VLNRMÐUHXPDWX
%XYRQXWDUWDMLãNLOPLQJDLSDODLGRWLNDLSSLUPMDXN
.HLVWX VXWDSLPX PÌVÐ VWRY\NORMH J\YHQR EXY
V GÌGÐ RUNHVWUR JURMLNDV -LV
VXNRPSOHNWDYRRUNHVWUQHV8QURVGLUHNWRULXVXROLDLLãJHULV2KLRP¡VLQLQNDVSDGRYDQRMR
GÌGDV NXULDV QXVDYLQR Lã YRNLHþLÐ 'ÌGLQLV YHWHUDQDV VXVLUDGR NHOLV MDXQXROLXV LU VNXELDL
LãPRN¡MXRVJURWLPDUã'XEUROLXNDLNXQLJDL´LU/LHWXYLãNÐPHORGLMÐSRWSRXUUL´NXU³GDU
/LHWXYRMH VXG¡OLRMR WÌODV å\GDV *L VHQXW¡V ODLGRWXY¡PV WDSR VXUHSHWXRWDV &KRSLQR 0DUFKH
funéEUH GHVHUWDV´ NDLS LãVLUHLãN¡ NDSHOPHLVWHULV WHEHQHãLRMV WUDGLFLQLXV ÌVXV LU JURMV
kornet-a-pistonu.
6HQXW
DSYLONRMXRGDVXNQLDJDLOHVWLQJRVSRQLRVSDVLXYRMLã³YDLULDVSDOYLÐVNXGXUÐ
NXULXRVQXGDå¡HU]DFLQLDLVGDåDLVLUåDOVYRVG¡P¡VVNDLGULQRPLUXVLRVDSGDU.DUVWVXNDO¡
VWDOLXV 5LPãLQLV SDULQN
V PDåLDXVLDL DSLSXYXVLDV OHQWDV Lã WÐ NXULRV JXO¡MR SULH QHEDLJWR
EDUDNR ,ã GLGHO¡V VWRY\NORV DWY\NR NXQLJDV PDORQXV LU GURYLDL QXVLã\SVV MHL LãJLUVGDYR
³SUDVWLQ³NHLNVP
0XPV UHLN¡MR å\JLXRWL DSLH GYHMHW NLORPHWUÐ LNL PDå\þLR PLHVWHOLR GLGLQJX
pavadinimu. Iki KöQLJVKDIHQ %XYR YLGXGLHQLV LU OLHWXV QXVWRMR OLM
V 0HV LãVLULNLDYRPH
-DXQHVQ\VLV VNDXWDV 3RYLO¡QDV QHã¡ NU\åLÐ âLOWDL DSYLONWDV NXQLJDV EULGR ³VLDY
V ³ VNROLQWXV
NDOLRãXV.LQNDYROLHVDVDUNO\VNDåNRG¡OULHELXSLOYXLU DQW SDSUDVþLDXVLR ãYDELãNR YHåLPR
NUDW¡VLVHQXW¡,U¡MRRUNHVWUDVLãGLGXVGÌGÐEOL]J¡MLPX
6HQXW¡ QHWXU¡MR JLPLQLÐ LU WRG¡O SLUPRVH HLO¡VH å\JLDYR VWRY\NO¡O¡V SDUHLJÌQDL LU
DXNãWDåPRJ\VWDMLQXODLN\GDYRSUDNDOEDVLUMRVVWHELQRGDXJWDãNLÐJDXV\EH,U²PHV
.RN³ NLORPHWU ¡MRPH GDUQLRMH W\ORMH 'ÌGÐ RUNHVWUDV GHOV¡ .DSHOPHLVWHULV QH SHU
GDXJ SDVLWLN¡MR VDYR NROHJRPLV MLV VDN¡VL WLN NDUW QXVWHELQVLV 7DGD LU Y¡O SUDG¡MR O\WL
²VWULåDLWHãN¡MRYDQGXR³PÌVÐYHLGXV³DUNOLRDXVLVDSWDãN¡1XNU\åLXRWM³VNDXWR3RYLO¡QR
SODXNXVRYDQGHQVNODQHOLDLDQWNDUVWRQXJDURVWHLãVLODLN\GDYRVHNXQGHVLUVURYHO\W¡VWHN¡MR
åHP\Q .DUVWDV EXYR VX SO\ãLDLV SODWHVQH DSDWLQH GDOLPL WRG¡O OLHWXV EH DEHMRQ¡V PLUN¡
VHQXW¡VVXNQL
6HQXW¡ ãODPSD´ WDULDX 9DLGLOLRQLXL NXULV åLQJVQLDYR SUDVPLQJDL VXþLDXSWRPLV
OÌSRPLV
1HVLW\þLRN´LãNRã¡9DLGLOLRQLV
$ãLUQHPDQDXâDOWDRGDLUãDOWDVYDQGXR1HMDXNLMXQJWLV.RG¡OQHJURMD-HULFKRQR
orkestras?”
.DSHOPHLVWHULV PRVWHO¡MR UDQND LU JURMLNDL LãVLWUDXN
 åDOLDV QRVLQHV QXãOXRVW¡
DSUDVRMXVLDVGÌGDV.DLSþLDXSWDLåODJV¡MRNXQLJRNDOLRãDL.HOLDVWHEHEXYRPRO¡WDVLUPDQ
DWURG¡ SDMXWDX ³VLXUELDQþL åHP¡V WUDXND 3UR OLHWDXV GDQJ DUW¡MR PLHVWHOLR EDåQ\þLRV
ERNãWDV$SOLQNXLVXSRVLQXJULP]G
ODXNDLDQNãWDVSDVDXO¡OLVLãNXULREDQG¡PHLãVLYHUåWL
'DEDUOLHWXVWLUSGRHU]DFLQLXVGDåXV-XRGDVVN\VWLVGDåRQHNDOWRVVHQXW¡VRG*DQ
UH]XOWDW\YXV HIHNWDV -XN ODLGRWXY¡V MXRGDPH åHQNOH 9LV G¡OWR GDQJXV WROHUXRMD
åPRJLãNXRVLXVVLPEROLXV-HLVPDUNLDXOLVPHVSDODLGRVLPHQHJU

9DLGLOLRQLVQXVLWYHU¡PDQRSHW³-RãODSLDVYHLGDVEXYRNYDLODV³WÌåLPX$ãF\SWHO¡MDX
9DLGLOLRQLVVXãQLRNãW¡
,,Tu esi paranoikas. Tavo vieta beprotnamy.”
1XVLYDO\NQRV³´DWVDNLDX
6WDLJD XåGÌGDYR RUNHVWUDV 0HV SUL¡MRPH PLHVWHOLR GDUåXV LU YDVDULQ¡V EÌGHO¡V
LãVLULNLDYR ãODSLDPH QXRJXPH &KRSLQDV VNDPE¡MR YLVX NODLNXPX 1DXMRNDL SÌW¡ ³ VDYR
GÌGDVQHSDWDLN\GDPLQHL³EÌJQRWDNWQHL³JUDVLQDQW³NDSHOPHLVWHULROLQJDYLPSXVLDXMX-R
NRUQHWDSLVWRQDVUDLå¡NHOLÐPHWUÐHUGYHO
LUDãWUÌVPHORGLMRVEUÌNãQLDLQ\NRþLDSDW
âLVGåLÌVQDEDLJLDSULVSLDXG\WLNODUQHW´WDULDXSXVEDOVLX
9DLGLOLRQLV DWLWUÌNR QXR PDQ
V &KRSLQDV SDUJULXYR -R ODNXRWL EDWHOLDL VXGULVNR
PDUãNLQLDL VXVLODPG¡ MLV QHWHNR PH]JLQLXRWÐ UDQNRJDOLÐ MLV VXWHS¡ PROLX VWLOLQJ YHLG MR
JDUEDQRVSULVLY¡O¡åY\URMLVUDXGRMREDOVX-LVSHUVLãDOG¡'åLRYD"1HGåLRYDO¡WD&KRSLQDV
VXVLUJRPLUWLQXSODXþLÐXåGHJLPX
.LHNYLHQD NDUWD LãJ\YHQD SDVDXOLR JDO´ WDULDX DXNãWDL åPRJ\VWDL QXODLNDQþLDL
prakalbas.
äYLOJWHU¡NLWH³NDSHOPHLVWHULRÌVXV-LHQXOLQNR´
$SLHNMÌVSRQDV"´SDNODXV¡åPRJ\VWD
,,Marche funéEUHJHUDV/DLVY¡V$O¡MRMHä\PÐYDOVW\E¡VY\UEHODLGRMDQW,ãPLUNXVLDL
VHQXWHLSDNDNWÐVNDXWLãNRMREÌJQHOLR´
$ã DSVLVXNDX LU JU³åDX ³ VWRY\NO /LHWXV OLMR LNL YDNDUR .DLS Y¡OLDX VXåLQRMDX
ODLGRWXYLQLQNDLSDVLVO¡S¡PLHVWHOLRNDUþLDPRMH,ãEXYDXYLHQDVNHOHWYDODQGÐ
$ã UDãLDX ,OJRPLV HLOXW¡PLV 0DQR VPHJHQÐ JULRYLXRVH VUXYHQR NRPSOLNXRWDV
kokteilis.
6¡G¡MDXVDYRJXRO\MHDSDWLQ¡VHNHOQ¡VHQHVGUDEXåLDLGåLÌYRVNDOE\NORMH9HGåLRMDX
VWURI SR VWURIRVPDþLDX SXOGLQ¡MDQþLDV UDLGHV JHOWRQXV SLUãWXV QXR ãYDELVNR WDEDNR
0DLURQLRIRWRJUDILMYLUã9DLGLOLRQLRORYRV6DYRYDL]GXRW¡MHSDVLVWDþLDXWRWHP1HåLQRPDV
NDUHLYLVPXUNGRPDVHQXW¡VWDWXOLãNXJULHåWXPXNRUHJDYRPDQRåRGåLXV
.DåNXU EXYR GDXJ ãYLHVRV LU YDLVNDXV RUR 3UDHLWDPH ODLNH NLWRNV PLHVWHOLV NLWRNV
.DXQDVDWVLJU
塳PDQH$ãLOJDLLHãNRMDXSDVO¡SWÐGXUÐSXUNãWRMHVLHQRMH'DXJJXPEXU¡OLÐ
EXYRMRMH3HUGDXJ7DLSEXYDXVåLQLQJDVLULOJDLJUDLEDOLRMDXVLHQLHãNRGDPDVP\JWXNR
%HW Dã MR QHUDGDX LU QXVLOSDX $ã VXVWLUDX SULH XåPDVNXRWÐ GXUÐ LU PDQ EHOLNR DSUDãLQ¡WL
PRQRWRQLXVJDXEXU¡OLXVDEVWUDNWÐSDVLNDUWRMDQW³UHOMHI
1XPLU¡ QDLYL VWRY\NO¡O¡V VHQXW¡ P¡JXVL PDOGDV LU SDVDXO¡OLR VDQWYDUN ,U M
SDãDUYRMR³JUÌGR³NDUVWGDå\WRMHVXNQLRMHLUMYHå¡OLHWXMHDEXRMLUãODPSDQþLâYDELãNÐ
ODXNÐ SLONXPRMH JURWHVNLãNRMH ODLGRWXYLÐ HLVHQRMH PDQ EXYR OHLVWD NUÌSWHOWL LU DWVLJU
åWL
1HNDOWD VHQXW¡ VSXVWHO¡MR MDL YLHQDL WHåLQRP JDXEXULXN LU GXU\V SUDVLY¡U¡ '¡NLQJXPR
QHUHLNDODXMVWRWHPDVLãWLHV¡UDQNURG\NO
LUDãSDNOXVQLDL³¡MDXVDYRSXOGLQ¡MDQþLÐUDLGåLÐ
lydimas.
$ãGLUEDXVDYDLW
9DLGLOLRQLVQHWUXNG¡0XGXSHUVLPHVGDYRPHWLNEÌWLQDLVVDNLQLDLV
.DUWDLVVDYRSDNDXã\VPLONLQLXRVHNDNWRMHMXWDXMRWLULDQW³åYLOJVQ³,UYLVG¡OWR9DLGLOLRQLV
EXYR WDNWLãNDV $ã GDåQDL SDãRNGDYDX LU EDQGåLDX YDLNãþLRWL ãLDPH OHQWLQLDPH QDUYHO\MH ,U
Vaidilionis išeidavo, ir dvi ar tris valandas buvau vienas.
3UDVOLQNRVDYDLW¡LUPXGXW\O¡GDPLYDOJ¡PHåLUQLÐVULXELãNRQVHUYLQLÐNDWLOLXNÐ3R
SDJDOYHJXO¡MRSULUDã\WDVODNãWDV
6ÌUL VULXED´ QHWLN¡WDL SUDWDU¡ 9DLGLOLRQLV -R SODXNDL JORWQLDL VXãXNXRWL NULWR DQW
NDNWRV WDLS YDGLQDPD QHSDNOXVQLD JDUEDQD´ NXUL MLV NLHNYLHQ U\W UDLW\GDYR WDQNLRPLV
ãXNRPLV $OLXPLQLQLV ãDXNãWHOLV MR åHPGLUELãNRVH UDQNRVH WHEXYR WLWDQR SDVLW\þLRMLPDV Lã
åDLVOLãNRV FLYLOL]DFLMRV $VNHWR YHLGDV" âLDQGLHQ PDþLDX YDOLRV PLQLRV SDJDUERV LU YLGXULÐ
XåNLHW¡MLPRPLãLQ³
äLUQLDLQHJHUDL,ãSXþLDYLGXULXV´DWVDNLDX
3UDGDU\VLPH ODQJ âLDQGLHQ QHEHUDãDL"´ 9DLGLOLRQLR åYLOJVQLV EXYR W\UDV â³
åYLOJVQ³MLVQDXGRMRHVWUDGRMHNDLVNDLW¡VDYRO\ULQLXVHLO¡UDãþLXV
7DYRDN\VQHNDOWRVãLDQGLHQ/\JWRVLRVVHQXW¡VNXULSDODLGRMRPH´
,,Tu nepalaidojai.”
7HLVLQJDL$ãM³DPåLQDX6DY\MH´$ãPHFKDQLãNDLDWVLN¡OLDXLãWUDXNLDXSRSLHULDXV
ODNãWLUSDGDYLDX9DLGLOLRQLXL
,,Skaityk. Tai pirmoji redakcija.”
-LV VNDLW¡ LU Dã VWHE¡MDX MR YHLG -LV VXþLDXS¡ EXUQ WUDIDUHWLQLX ³WHPSLPX LU MR
YLUãXWLQ¡ OÌSD LãQ\NR 1XVLOHLGR ãLXUNãWÌV LU WLHVÌV EODNVWLHQDL ² NDO¡MLPR SLQXþLDL -LV MDX
WXU¡MR XåWLNWL PDQR EHYLOWLãN NODPSRMLP PRO¡WX NHOLX GÌGÐ åYLHJLP SXUYLQ &KRSLQ
OLHWÐ LU UDPL ãODSL LãMXRGLQW VHQXW
 7ROLPRMH ãLDXU¡MH ² ¡MR .DXQR SDVWDWDL 6RERUR
GUDPEOLãNRVNRMRVPLQG¡VSUXQNDQþLXV³ãDOLVâDQþLÐQDPHOLXVâQLRNãW¡JDUYHåLXUDXGRQSO\W¡
.DWHGUD 7LHV 3DåDLVOLR YLHQXRO\QX VW\URMR VDOD -RMH VWRY¡MR PDQR PRWLQD -RV UDQNRVH ²
SXUYLQDVGURE¡VJDEDODVLãVLXYLQ¡WDVNU\åLXNDLVLUYLUãMRV²DQJHODLLUDUFKDQJHODL$QJHOÐ
NDULXRPHQ¡ YLUã SUDUDVWRMR .DXQR 1DNW³ DQJHODL E\U¡MR åLHåLUERPLV ãYLHVLRV SODãWDN¡V
³VPXNGDYR³/DLVY¡V$O¡MRVåLELQWXVLUQXRMÐVSDUQÐQXW³VGDYRLOJLãHã¡OLDLDQWXåOHG¡MXVLR
FHPHQWR ,U ¡MR QHE\OXV GÌGÐ RUNHVWUDV %OL]J¡MR P¡QXOLR LããYHLVWRV GÌGRV RUNHVWU YHG¡
YHOQLDV SULH DNVRPLQLÐ NHOQLÐ SULVLVLXY
V MXRGDL QXGDå\W YLUY
 ,U SDVNXL RUNHVWU OLQJDYR
NDUVWDV M³ QHã¡ NHWXUL ãY\WXULR VDUJDL LU NDUVWH V¡G¡MR EHVLã\SVDQWL VHQXW¡ 3ODXN¡ SLOQDWLV
PDQRPRWLQD&KRSLQRPH]JLQLDLåDOLDV1HPXQDVEHVLã\SVDQWLVHQXW¡
9DLGLOLRQLV EDLJ¡ 1HL YLHQDV UDXPXR QHNUXVWHO¡MR MR YHLGH 9LUãXWLQ¡ OÌSD WHEHEXYR
LãQ\NXVL-LVJUåLQRPDQSRSLHULDXVODNãW3DNLãDXM³SR DQWNORGH 1XVLWY¡ULDX NRQVHUYLQLÐ
NDWLOLXNÐ
,,Einu išplauti”, tariau.
9DLGLOLRQLVåYLOJWHU¡MR³PDQH3DNLORNDO¡MLPRSLQXþLDL
.DLSPDQDLSDYDGLQWL²DQ²"´
.UHLãNLD²DQ²"´
.ODXVLP-HLQRULYLVDVHLO¡UDãWLVW¡UDNODXVLPDV´
7\O¡MDXåYDQJLQGDPDVNDWLOLXNDLV/\JO¡NãW¡PLVDSUDã\WDPHRUNHVWUH
3UDVWDV UHLNDODV 1HS\N GDXJ SUDVWHVQLV QHL .DXQH NDGD YDOGHL VDYH 1HQRU¡þLDX
WYLUWLQWLNDGS¡GÐWUÌNXPDVUHLNãWÐSRHWRVPXNLP%HWWXåRQJOLUXRMLYDL]GDLV%HSUDVP¡V
7DL ² JXGUXPDV QHXUDVWHQLMRV O\GLPDV *DOL LãMXQJWL PDQR SDåLÌU PXPV QHYDOLD GDEDU
UÌSLQWLVYLHQVDYLPL0XPVUHLNLDUÌSLQWLVWDXWD$ãQHUHLNDODXMXLãWDY
VHSLJRQDYLPR5Dã\N
DSLHVDYH%HWQHXåPLUãNLQWHOHNWXDOLQ¡QHXUDVWHQLMDLUGHNDGDQVDV²WRO\JÌV´
7X VNODQGåLDL NDOEL 7DãNDL NDEOHOLDL *DLOD QHPRNX VWHQRJUDIXRWL .LWDLS
LãNDELQþLDXWDYRåRGåLXV³VDN\PÐOHQWRMH´WDULDXQHEHåYDQJLQGDPDVNDWLOLXNDLV
7XVWHQJLHVEÌWLLURQLãNDV ,URQLMD SULNODXVR SDWRORJLMDL 0DWHL PHGåLXV DSDXJXVLXV
šungrybiais? Jie ironiški. Bet ar jie sveiki?”
,U9DLGLOLRQLVDWVDUJLDL SDJORVW¡ VSHFLDOL JDUEDQ 0DQR UDQNRV N\ERMR LU DQW SLUãWÐ
N\ERMRVYDUVþLDLNDWLOLXNDL
0XGXVXVLUDVLPHWHLV¡M´$ãVLÌEWHO¡MDXNDWLOLXNX0DLURQLRIRWRJUDILMRVOLQN
*DO M³" 1RUV ELMDX MLV QXWHLV WDYH .DLS DNWRULÐ NXULV GHNODPXRMD DNWRULDPV 7DX
UHLNWÐGHNODPXRWL/LHWXYRMHPLãNH7DY
VNODXV\WÐVSDVLUXRã
PLUWL7DYRSDWULRWLNDEÌWÐGDU
YLHQDVJLQNODVýLDWXHVLVDXJXVLUJDXQLDWO\JLQLP7DLQHSDGRUX´
9DLGLOLRQLRW\UDPHåYLOJVQ\MHEO\NVWHU¡MRåDLEXNDV-LVDWVLVWRMR
9LV G¡OWR Dã JHUELX WDYH 8å WHFKQLN ,U EXV ODLVYD 7¡Y\Q¡¶ 3DNHLVN YLHQLQWHO

UDLG
,UåXVODLVYD7¡Y\Q¡¶7DYRWHFKQLNDQHSDO\JLQDPDäLQDLWXPDQSULPHQLYLHQSRHW
=XLN3ULVLPHQLM³? -ÌVDEXFLQLNDL1RUVDWVLSUDãDX7XNYDLOHVQLV1HWUXNXV³WLN¡VLNDGHVL
misionierius.”
/DXNLãNDPEDULR/DXNWXþWXRMDX´VXNO\N¡9DLGLOLRQLV
$ãSDOHLGDXNDLU³M³NDWLOLXN³ODQJ-LVLãGDXå¡GUXP]OLQVWLNOLUQXNULWRSULHNRMÐ
EXYXVLRJHQHURORåPRQDLNXUL¡MRSURãDO³
3DHWDLPXÌãDVLL´ãDXN¡NLHPHJHQHUROLHQ¡
9DLGLOLRQLVLãO¡N¡SURGXULV$ãSUDSOLXSDXVSD]PLQLXLVWHULãNXMXRNX
6WRY¡MR ORYD XåNORWD åDOLD DQWNORGH VX ³VSDXVWDLV XåSDNDOLX ³GXELPDLV ,U DXNãþLDX
VLHQRMHNDERMR0DLURQLV1X¡MDX³SUDXV\NOPRMXRGDPDVNRQVHUYLQLXNDWLOLXNX.RULGRULXMH
JUÌGRVLVWRY\NODXWRMDL
0DQHLOJDLW\U¡GDNWDUDLEHWQHVXUDGRSDPLãLPR$ãLãVLN¡OLDX³NLWVWRY\NO

***

$QWDQDV *DUãYD ã\SVRVL .HLVWD NDG XåUDãLDX ãLWRNLXV GDO\NXV 3UDOHLGDX O\JLDL
VYDUELXV $ã XåPXãLDX åPRJÐ QRU¡MDX QXVLåXG\WL PDQH PXã¡ LãJ\YHQDX EH VPRQ¡V
$XNãWRMRMH3DQHPXQ¡MH.DXQROLJRQLQ¡MH9LVDWDLLãEOXNR%HWNDLNUHLNWÐSULVLPLQWL.DV
åLQJVQLDYRGUDXJH$ãXåOLHMDXPDQHVXSDQþLDSOLQNåDOLXRMX7ROHGRSHL]DåX$ãSULDUWLQDX
SHUVSHNW\Y0DQR-XR]DSDWRSDNDOQ¡²NDPEDULRG\GåLR0DQRYDLN\VW¡PDQRMDXQ\VW¡²
NDPEDULRG\GåLR%XYDXSHUQHO\JQLÌUXVVDYRSUDHLþLDL3DVLULQNDXWSDW³PHWRGNDLSLUWLH
NXULH Lã VDYR SUDHLWLHV LãVXQN¡ YLHQ HOHJLãN OLÌGHV³ 7LHVD PDåDL WXU¡MDX å¡UXþLÐ %HW YLV
G¡OWRMLHå¡U¡MR$ãXåDNFHQWDYDXVSHFLDOÐSRåLÌU³³VDYMUHDO\E
0DQLUGDXJLDXEXYRGXRWD
YDODQGÐ Lã NXULÐ JDO¡þLDX ODLP¡WL VDYH *DO MRV EXYR VYDUELRV LU EÌWHQW MRPLV UHLNLD
VXVLUÌSLQWL 7DGD SULVLPLQVLX LU WDL N HVX SUDOHLG
V 7ROHGR SHL]DåDV XåOLHMR SDVPRQ

ä¡UXþLDLVXPHVWL³WDPVLDXVLMMRVNHUW
$WULGHQWLMXRVUHLNLDNDLSUDNWHOLXVNXULHXåNULW
SR
VSLQWD 5HLNLD LãVLWLHVWL JULQG\VH ³WHPSWL YLV VDYH LU LãWLHVWL UDQN .DL WXU¡VLX UDNWHOLXV 
DWUDNLQVLX VSLQW 'DEDU åLÌU¡MDX ³ VSLQWRV QHDWUDNLQDPXP O\J ³ QHLãVSUHQGåLDPDV
XåXRODLGDV$ãåYLOJWHUVLX³VSLQWRVYLGÐLUWHSDGHGDPDQYLVLGLHYDLLãVSU
VLXXåXRODLGDV
2\HDQ¡UDWDLSEORJDL.HOLDVGHãLPW GROHULÐ LãVLQHãL .DUWDLV JDXQL YLUãYDODQGåLXV
2WXGLUELYLUãYDODQGåLXV&LJDUHW

'¡NXL5ÌN\VLXY¡OLDX.HOWXYHXåGUDXVWD´
.YDLODG¡å¡´
,,Kvailoka.”
*DUãYD³VLGHGDFLJDUHW
³NLãHQDLW
1RULXEÌWLODLPLQJDVJ\YHQWLQRULX8SLUGRZQ
NHOLDVGHãLPWGROHULÐODLP¡<UDLUNRQWUDUJXPHQWDL%ÌQDGDUEORJLDX
9¡å\VSULYHUþLDPRVLRVVWRY\NORVNDQNLQLPDLDUWLPÐMÐPLUW\V.UHLãNLDP\OLPRVLRV
QHWHNLPDV" 1HWHNDX -RQ¡V LU SULVLPHQX M NDL PDQH XåYDOGR JUDXGXO\V %HW JUDXGXO\V
WUXPSDLWHWUXQND7DLVDYLVDXJRVLQVWLQNWRVN\GDV,ãSDåLQWLVSRNXULRVPDORQLDXJ\YHQWLNXU³
ODLN âLWDLS QXVLJUDXGHQV LU (OHQRV SULVLPLQLPDV $ã UDã\VLX ,U PDQ EHOLHND GåLDXJWLV (VX
J\YDV LU ODLVYDV $EVXUGLQLV åPRJXV DQRW &DPXV" 7HEÌQLH $EVXUGLQLV åPRJXV NXULV
SDVLNDOEDVX.ULVWXPL,UVXILORVRIDLV*DOLPD)LORVRILMDWDLSSDWPHQDV7YDUNRMäLÌU¡VLX³
UHDO\E
 NDLS ³ PHGåLDJ Lã NXULRV PDQR GYDVLD VXNXUV DPåLQ\E
 .XUL PLUV VX PDQLPL LU ³
NXUL åYLOJWHU¡M
V QDXMDL JLP
V VXNXUV QDXM DPåLQ\E
 7DL QHVYDUEX NDG QLHNR QHP\O¡VLX
/DEDVILORVRIH6SLQR]D(LQDJDQGDVNDGWXSXROHL³ILORVRILMQHVSUDUDGDLPHUJLQ"
7YDUNRM0DQRDN\V²åLÌURQDLSURNXULXRVåLÌULPDDWYLUNãþLDL3DVDXOLVQXWROVWDLU
LãU\ãN¡MD$ãJDOLXSULYHUVWLDNPHQ³GDLQXRWLDSLHSDYDVDU³*DOLXSDOLHSWLWXOS¡PVVNDPELQWL
JUHJRULDQLãN SULVLN¡OLP ,U WHJXO DQW GDQJRU¡åLR VWRJR P¡QXOLXL ãYLHþLDQW VWRYL ãYHQWDVLV
$QWDQDVLUåHJQRMDVLQHVOLHWXYLãNMSDVNHQGXRO
MDPDWYHGDGXQXVLåHPLQ
NDXNDLDSLSO\ã

LU EHVLã\SV âYHQWDVLV $QWDQDL SDGRYDQRN PXGYLHP NHOQ\WHV MXN WX ãYHQWDVLV´ ,U WHJXO
6WHYHQVR WDYHUQRMH VXVLUHQND PDQR YDLN\VW¡V GUDXJDL PHUJDLW¡ ML OLHS¡ PDQ ãODSLQWLV ³
PHGLQ³ SXRGHO³ PHV åDLG¡PH VYHþLXV NXULH JHULD DUEDW YDLNLQXNDV VX NXULXR GDXå¡PH
WHOHJUDIR VWXOSXV 9LVRV PDQR P\OLPRVLRV MDV DWYHV WU\V Y\ULDXVLRV KDUHPR åPRQRV -RQ¡
äHQLD(OHQD
,U.ULVWXV0HVSDJDUELDL-³VXWLNVLPH$WVLNODXSVLPHLUEXþLXRVLPH-RUÌERNUDãW,U
6WHYHQVYLVLHPV³SLOVEUDQJLDXVLRMRVFRWFKåLQRGDPDVNDGEXWHO\VQHLãWXãW¡V,UVXJLHGRVLPH
JLHVP
$SLH YDLN\VW
 J\YHQLP PLUW³ ,U .ULVWXV LããDXNV VDYR NRQNXUHQW %XGGK /DEDL
JHUDL´SUDãQHNV%XGGKD(VXODLVYDLULãPRNVOLQWDGYDVLD7XHVL'LHYR6ÌQXV,UDãLãJHUVLX
VX 7DYLPL QRUV Xå WDL PDQH NDQNLQV NRãPDUDL QLUYDQRMH´ ,U .ULVWXV SDOLHV GHOQX %XGGKRV
NDNW LU WDUV 1H MLH WDY
V QHNDQNLQV ,OV¡VLHV UDP\E¡MH %XGGKD´ ,U .ULVWXV WDUQDXV
%XGGKDLNDLSDQNVþLDXSUDãQHNXVLDP
7YDUNRM$ãVXWDOSLQXVDY\MHVDYRYLVDW3UDHLW³GDEDUW³DWHLW³ %HW QHVX DQWåPRJLV
$ã ² åPRJ¡QXNDV VXY\VW\WDV ³ NDUWÌQLQ³ SXUYLQ åLXUVW .XULV QRUL SDãY
VWL VDYH
LãVLVDN\PXL1HSDLV\VLXXåSDWHQWXRWRVUHDO\E¡V1HELMRVLXDXWRGDIé7HJXOPDQHYHGDEDV
DSYLONWJHOWRQDPDQWHODVX³VWULåXNU\åLXPLWHJXOXåNDELQDPDQDQWNDNORLOJXVãNDSOLHULXV
R³UDQNDV³VSUDXGåLDJHOWRQåYDN
$ãWLNLXPDQ
VSDVLJDLO¡VDPåLQ\E¡VLQNYL]LFLMDLUMRV
sprendimas bus tolygus Giordano Bruno išrašytajam.
1XåXG\WLJDLOHVWLQJLDXVLDL%HNUDXMRSUDOLHMLPR6XGHJLQWLJ\Y´7YDUNRM

15

,U SHON¡V EÌQD JUDåLRV .DL U\WR VDXO¡ VXSDVL DQW HJO\QR NHWHURV .DL Lã EDOÐ
DWRãYDLVWLQ¡VVWU¡O¡VVNUHQGD³JLOÐGDQJÐVWU¡OHVVYDLGREHVLOLQNVPLQDQþLRVSHONLÐY¡O¡V.DL
DQW SDNUDãWLQLÐ NXSVWÐ OLQJXRMD DVWHQLãNRV UDPXQ¡V VHUJDQþLRV PHUJDLW¡V NXULRV VYHLNVWD
SDYDVDU³.DLSHPSLÐVSDUQÐPLUJ¡MLPDVSULYHUþLDXåãRNWLDQWSDODQJ¡VWDEDOXRWLNRMRPLVLU
ãYLOSDXWL.DLPDQHYULQLVJDUYHå\VÌNDXMDO\JYDLNDVåDLGåLVVODSXNDLVLUEDåQ\þLRVYDUSDL
N\ERþLDSDWDQWWHOHJUDIRVWXOSÐLUVNDPEDQHPDWRPL'ÌåLDLNULQWD³åDOLXRMDQþLåHP
LU
åHP¡JDUXRMD
*DUãYD SULVLPLQ¡ W GåLDXJVP NDL QDNWLQ³ W¡YÐ VWDOLXN SDYHUW¡ DOWRULXPL -LV
SULVWÌP¡ VWDOLXN SULH ODQJR XåGHQJ¡ M³ ãYDULD VWDOWLHVH MRMH PLUJXOLDYR OHOLMRV LU WXOS¡V
PRWLQRVLãVLXYLQ¡WRV-LVVXVLUDGREDOWåYDN
PROLQ¡MåYDNLG¡M-LVDSVLVLDXW¡YDVDULQLXW¡YR
DSVLDXVWX DQW NDNOR SDNDELQR UDQNãOXRVW³ MR JDOXRVH OLQJDYR UDXGRQL NXWDL ,U *DUãYXNDV
³åLHE¡ åYDN
 %O\ãNL XJQHO¡ YLUS¡MR VDXO¡V ãYLHVRMH -LV LãVN¡W¡ UDQNDV LU O\J WLNUDV NXQLJDV
SULH WLNUR DOWRULDXV LãN¡O¡ JDOY .ULVWXV EXYR þLD SDW QHPDWRPDV NDLS LU EDåQ\þLRV YDUSDL
.HOL.ULVWÌVEXYRþLDSDW3HPSLÐVSDUQDLYDUSÐGÌåLDLJDUYHåLRãYLOSXNDVNXSVWÐUDPXQ¡V
EO\ãNLXJQHO¡
Dominus vobiscum,LãWDU¡*DUãYXNDV
Et cum spiritu tuo,DWVDN¡
Gloria, gloria.
Deo gratias, amen, amen.
6ÌQDXSDVDXOLR$WSLUN¡MDX
Asperges me, gloria ir confiteor.
-R PLãLRODV EXYR VWRUD NQ\JD 3DWDULPDL YLU¡MDL´ -LV DWPLQWLQDL NDUWRMR ORW\QLãNXV
åRGåLXVNXULHMDPEXYRVYHWLPLLUWRG¡OSDVODSWLQJLLUJUDåÌV
Credo gloria,
asperges gloria,
Dieve.
Confiteor gloria,
et cum spiritu tuo.
Amen.
Dominus vobiscum.
Amen.
Kyrie eleison.
Christe eleison,
Amen.
,UNDL*DUãYXNDVQHEHDWVLPLQ¡NLWRNLÐORW\QLãNÐåRGåLÐMLV³MXQJ¡³ PDOG
Kristau išgirsk mus.
Kristau. išklausyk mus.
7¡YHLã'DQJDXV'LHYH
Šventoji Dvasia,
Dieve.
Credo gloria
confiteor gloria
Amen.
Et cum spiritu tuoooo — ² ² SUDJ\GR MLV *DUãYXNXL QHEHXåWHNR PDOGRV -LV
QXVLPHW¡W¡YRDSVLDXVWXåSÌW¡åYDN
NDNODSY\QLRMRUDQNãOXRVþLXMLVGDUDXNãþLDXLãN¡O¡
JDOYLUXåGDLQDYRSLOQXEDOVX
$WVNUHQGVDNDO¡H¡OLVSHUåDOLJLUHHHH²²²

——

3DODQJD 5DPL YDVDUYLHW¡ 3ODWL O\JL JHOWRQR VP¡OLR DWNUDQW¡ NXULD WHEHYDLNãþLRMR
SRHWDV0DLURQLV.UHLYRVSXãDLW¡VWROLPRVJLPLQDLW¡VWÐMÐLãNXULÐ YDUY¡MR JHOWRQL VDNDL LU
MXRVH VXVWLQJGDYR DPåLDPV ³NOLPS
 YDE]GåLDL 1HMXGDQWL XS¡ 5å¡ 0HGLQ¡V YLORV LU
QDPHOLDL SDVLYDGLQ
 YLORPLV äY\UX LãEHUWL WDNDL 'LUEWLQLÐ XROÐ /LXUGDV VX ³DPåLQDQþLDLV
IRWRJUDIDLV 'DU Lã FDUR ODLNÐ OLN
V .XUKDX]DV -DPH YDNDUDLV ãRNR MDPH ULQNR VH]RQR
NDUDOLXV GDåQLDXVLDL NRN³ DNWRULÐ ãRNLÐ PRN\WRM DU LPW\QLQLQN 3DMÌULR UHVWRUDQDV NXULR
ODLSWHOLXVODLå¡EDQJÐSXWRVLUNXUSULHVWDOLXNÐU\PRMRUDã\WRMDLGDLOLQLQNDLSRUHO¡VYLHQDV
DQWUDVYLHQLãDVLV-DXDSãLXU
JUDIÐ7LãNHYLþLÐUÌPDLLãGLGÌVVHQDWYHUDXGRQRPLVURå¡PLVLU
URåHV ODLPLQDQþLD .ULVWDXV VWDWXOD 0HGLQ¡ HVWUDGD SXã\QH NXULRMH NDULãNDV GÌGÐ RUNHVWUDV
JURMR SRW SRXUUL Lã 7UDYLDWRV´ 3HUVÐ PXJ
´ DUED QHSDSUDVWDL NDULQJXV PDUãXV MXRV
NRPSRQDYR UDXGRQVNUXRVWLV DSVNULWDSLOYLV GLULJHQWDV P¡JVWV MXRN PRWHULV LU GHJWLQ

.RSO\W¡O¡ DQW %LUXW¡V NDOYRV NHOLRV SXã\V âYHGÐ NDOQHO\MH 3Då³VWDPRV LNL VPXONPHQÐ
³å\PLRVLRV YLHWRV NLHNYLHQ YDVDU WRV SDþLRV NLHNYLHQ YDVDU WÐ SDþLÐ YDVDURWRMÐ VX
SDVLLOJLPX DWUDQGDPRV ,U VDXO¡ UDPLDLV YDNDUDLV SUDSLDXQDQWL DNLUDþLR MXRVW LU YLVD
QXGDåDQWLNUDXMXNDVLUGHUDUDPLDPVDXO¡OHLGåLXL,UP¡QXOLRWDNDVQDNWLPLV³DQDSXV³WM
ãDO³ NXULRMH NDGDLVH J\YHQR JHOWRQSODXNLDL LU EDU]GRWL YLNLQJDL ,U W\OXV MÌURV GHMDYLPDV LU
QLUãXOLQJDV MÌURV RãLPDV ,U åYDLåJG¡V VDYDLPH VXSUDQWDPD WRV SDþLRV NXULDV VWHEL
DSVLNDELQXVLHML,UVP¡O\V3DNUDQW¡MHNRSRVHWDNXRVH,ãNUDWRPDVLãDSDYRQXSXUWRPDVQXR
NÌQRVDXVDVLUGU¡JQDVJHOWRQDVLUUXGDV3DODQJRVVP¡O\V0LOLMDUGDLJUÌGHOLÐMXRVQRU¡MRVL
QXVLYHåWL³PLHVW.DGQHXåPLUãWXPUDPLDXVLRVYDVDUYLHW¡VâLDXU¡V(XURSRMH3DODQJRV,U²
tiltas.
7SDþLYDVDUNDL*DUãYDVDN¡SUDNDOEGDLQDYRãRNRVWHE¡MRPHG³²MLVSODXN¡
DSOLQNXL WLOWR LãN\ãXO³ 7DL EXYR EDLJPLQLV UDWDV $QW WLOWR PLUJXOLDYR FKDODWDL PDXG\PRVL
NRVWLXPDL PHUJLQÐ NDVSLQDL SODXNXRVH JXPLQ¡V NHSXUDLW¡V VSLQGLQþLRV DN\V 6DXO¡
VSURJLQ¡MR YLUã VXVLULQNXVLÐMÐ JDOYÐ 9DNDU EXYR DXGUD LU QRUV Y¡MDV QXULPR VWDPERNRV
EDQJRV VSUDXG¡VL SUR LãJUDXåWXV WLOWR VWXOSXV SXWRGDPRV GXåR SLUPM³ NDUW LU SXVLDX
QXPDOãLQWRV ãOLXRå¡ VNHUVRV ³ PRWHUÐ SDSOÌGLP³ *DUãYD åYLOJWHU¡MR ³ DWYLU MÌU %XYR
VNDXGXåLÌU¡WL³SXWÐãY\W¡MLP$NLUDWLVQXVOLQNRâYHGLMRVSXV¡Q3LUPXWLQ¡VYRVPDWRPRV
EDQJRV Q\NR GDQJXMH *DUãYD QRU¡MR DSVLVXNWL EHW LãJLUGR PHUJLQÐ EDOVXV LU OLNR EHåLÌU³V ³
W\ãNDQþLXVYDQGHQLV³DWNDNOÐEDQJÐQRULãJUDXåWLPHGLQLXVWLOWRVWXOSXV
*DUãYDQHODLP¡V´WDU¡DXNãWDVEDOVDV
,,Jis labai liesas.”
-R´VXWLNRåHPDVEDOVDV
/DLP¡V0DåHLND*DUãYDDWHLVDQWUDVDUEDWUHþLDV´
$ã PDQDX *DUãYD QHLãODLN\V NDL DSLSODXNV LãN\ãXO³ LU WHNV NDVWLV SULHã EDQJDV´
UH]LXPDYRåHPDVEDOVDV
*DUãYD SDVXNR JDOY 'YL ãYLHVLRV PHUJLQRV QXGHJXVLRV LU DNLSO¡ãLãNRV EDOWÐ GDQWÐ
å¡U¡MLPX VWRY¡MR QHWROLHVH 'YL DXNãWRV PHUJLQRV VWDQJULRV LU LãGLGåLRV VDYÐMÐ NÌQÐ
SDåLQLPX*DUãYDLãSÌW¡NUÌWLQ
LUSUD¡MRSURãDO³
2NDLS³VLYDL]GXRMD´LãJLUGRåHPM³EDOV
$WVLU¡P
V ³ WXU¡NOXV ODXN¡ 0DåHLND 7ULMÐ VH]RQÐ ODLP¡WRMDV 7LSLQJDV SODXNLNDV
SODþLD NUÌWLQH UDXPHQÐ JQLXåXODLV UDQNRVH NRMRVH QXJDURMH -R UXGL SODXNDL EXYR LãEOXN

QXR VDXO¡V LU NDULQJDL N\ãRMR NXSURWD QRVLV DQWDNLÐ ãHULDL NYDGUDWLQLV VPDNUDV MXRGDVLV
JLQWDUDVVLGDEULQLDPHåLHGH$QWJULQGLQLRV¡G¡MRLUPDVDåDYRVDYRNRMDVWUHþLDVLVYDUåRYDV
*UDåXV WDPVLDSODXNLV YDLNLQXNDV 3URSRUFLQJDV DSVNULWDV QXWHNDQþLDLV UDXPHQLPLV MXRV
GHQJ¡MDXQÐULHEDOÐVOXRNVQLV
3DVLUXRãNLWH´ULNWHO¡MRWHLV¡MDV
7ULMXO¡ LãVLULNLDYR âÌYLV LU MLH QXãRNR ³ EDQJDV *DUãYD SDQDXGRMR GDU QHåLQRP MR
NRQNXUHQWDPV NUDXOLR VWLOLÐ -LH SODXN¡ Lã MÌURV SXV¡V WLOWR LãN\ãXO\V JXO¡MR O\JLDJUHþLDL
NUDQWXL%XYR³PDQRPDSODXNWLNUDXOLX5HLN¡MRSUDQHUWLSURHLOLQ
EDQJNDGMLQHQXEORNãWÐ
³ WLOWR VWXOSXV *DUãYRV NRQNXUHQWDL SODXN¡ NUÌWLQH LU MLV EHPDWDQW SDVLHN¡ LãN\ãXOLR JDO
YLQNWHO¡MR LU SDVLVXNR SULHãLQJD NU\SWLPL 'DEDU SUDVLG¡MR WLNURML NRYD .UDXOLV QHEHWLNR
5HLN¡MRLUWLVNUÌWLQHSULHãEDQJDVMRVQHJDLOHVWLQJDLWHPS¡³SDSOÌGLP³
*DUãYD LãN¡O¡ JDOY $QW WLOWR SULH WXU¡NOÐ VWRY¡MR åLÌURYDL ³YDLULDVSDOY¡ MXRVWD
DNLQDQþLRV VDXO¡V WYLVN¡MLPH *DUãYDL SDVLURG¡ NDG ãYLHVLDSODXN¡V PHUJLQRV VWRYL JUHWD LU
PRMDUDQNRPLV*DUãYDSODXN¡NUÌWLQHJLOLDLLUULWPLQJDLNY¡SXRGDPDVSDOHQNGDPDVJDOY
NDLSUDVLYHUåXVLSURVWXOSXVEDQJDQRU¡MRM³QXVLQHãWL³NUDQW-LVåYLOJWHU¡MRDWJDO0DåHLND
DUW¡MR .DL *DUãYD OHQN¡ LãN\ãXO³ MLV EXYR WDLS WROL LU VWDLJD SULDUW¡MR 3HU VLOSQL UDQNÐ
UDXPHQ\V´VXWYDNV¡MRPLQWLV*DUãYDMXWREDLP
WDYDLNLãNMLUW²³PHG³EHåLÌULQW,UMLV
SDPDW¡NDGåLÌURYÐMXRVWDVXGULVNR.\ERMRUXGDVNÌQDV$SVNULWYDLNLQXNWHPS¡YLUYH³
YLUãÐ-LVQHLãODLN¡*DUãYDY¡ODWVLJU³åR8åSDNDO\WHSODXN¡0DåHLND
*DUãYDSULVLPHUN¡-LV\U¡VL³SULHN³³WLNVO³NRS¡þLDVNXULRPLVXåOLSDPD³ WLOW-LV
QHEHMXWR VDYR UDQNÐ NRMÐ, SLOYR 7HEXYR JDOYD LU VXQNXV O¡W¡MV NY¡SDYLPDV ,U QRUDV
SUDODLP¡WL 3DVLVXNXV GHãLQ¡Q LU ULNWHO¡MXV YLUY
 YLUY
´ %HW *DUãYD WHEHSODXN¡ .DLS WROL
EXYRNRS¡þLRVNXULRPLVXåOLSDPD³YLUãÐ"7ROLEXYRNRS¡þLRV1HSDVLHNLDPRVDPåLDLV
6WDLJDMLVSDMXWRG\JVQ³VPHJHQ\VH.DLU¡MHO\JLDJUHþLDLSODXN¡0DåHLND,ãYDQGHQV
LU SXWÐ LãQLUGDYR UDXPHQ\V LU *DUãYD U\ãNLDL PDW¡ SUDVLåLRMXVL EXUQ LU DNLÐ EDOW\PXV
*DUãYD SOÌGXULDYR YLHWRMH R 0DåHLND SODXN¡ %DLVLDL Lã O¡WR 1XVOLQNR JDOYD SDåDVW\V LU
ãRQNDXOLDL LU QHWUXNXV RUDQåLQ¡V NHOQDLW¡V LU NRMRV LãVLVNHþLDQþLRV LU VXVLJODXGåLDQþLRV
åLUNO¡PLV-LVPDQHOHQNLD´VXSUDWR*DUãYD-LVLãN¡O¡JDOYýLDSDWEXYRNRS¡þLRV*DOXå
GHãLPWLHVPHWUÐ
7DGD *DUãYD JLOLDL DWVLNY¡S¡ LU Q¡U¡ SR YDQGHQLX -LV MXWR 7XUL UDQNDV LU NRMDV -LV
åLUNOLDYR JUHLWDL R YDQGXR VO¡J¡ 7DGD LãNY¡SGDYR WUXSXW¡O³ RUR LU Y¡O åLUNOLDYR 9DQGHQV
NORGDL VXQN¡MR QHEHEXYR RUR SODXþLXRVH LU *DUãYD LãQ¡U¡ 3ULHã DNLV EXYR NRS¡þLRV -LV
³VLNLER³MDVEHWQHEHSDM¡J¡XåOLSWL.DåNDVVWXPWHO¡MRM³âDOLPDLVN\ERMR0DåHLND
1HXåOLSL"´SDNODXV¡MLV
1H´ QRU¡MR LãWDUWL *DUãYD EHW QHEHJDO¡MR 3DVDXO\MH QHEHEXYR RUR LU NUÌWLQ¡MH
WUDQN¡VLãLUGLV0DåHLNDDSNDELQR*DUãYLUãLWDLSMXRGXXåNRS¡³YLUãÐ
,U MDX DQW WLOWR OHQWÐ *DUãYD NHOLV NDUWXV JLOLDL DWVLNY¡S¡ .DåNDV DSGHQJ¡ M³ FKDODWX
3DVDXOLV EXYR åDOLDV YHUW¡ YHPWL LU *DUãYD QRU¡MR XåPLJWL QRU¡MR QHEÌWL .ÌQDV GUHE¡MR
VPXONLXYLUSXOLX.DåNDV³EUXNRMDP³UDQNDVVLGDEULQ
PRWHUVVWDWXO¡O
LUNWDLSDVDN¡,UWLN
SRNHOLÐPLQXþLÐ*DUãYDVXSUDWRNDGMLVODLP¡WRMDVLUSUDOHQN¡0DåHLNSXVHNÌQR
1DPR MLV JU³åR VX DVLVWHQWDLV 'YL ãYLHVLDSODXN¡V PHUJLQRV ¡MR Lã DELHMÐ SXVLÐ LU
*DUãYD MRPV SDVDNRMR DSLH NUDXO³ QDXMDXVLM³ SODXNLPR VWLOLÐ -HL MÌUD EÌWÐ UDPHVQ¡ MLV
SUDOHQNWÐ0DåHLNSHQNLDVGHãLPþLDPHWUÐ.DLMREDVRVNRMRV³VLEHG¡³ãLOWNRSÐ VP¡O³ MLV
VXSUDWR NDG ODLP¡MLPDV OLQNVPDV GDO\NDV -LV DSNDELQR DEL PHUJLQDV SHU SHþLXV åDYLDL
QXVLã\SVRMRLUWDU¡
*DOQRULWHNDGMXGYLWUHQLUXRþLDX"´
,,Norim, norim!”, sušuko aukštas balsas.
5\WVXVLWLNVLPHSLUPDQWWLOWR*HUDL"´QXVSUHQG¡åHPHVQ\VLVLUSD¡P¡Lã*DUãYRV
VWDWXO¡O
QHVMDPEXYRQHSDWRJXMQHãWL
,,Tvarkoj”, sutiko Garšva seno meisterio tonu.
7U\VãYLHVLRVJDOYRVSODXN¡3DODQJD5DPLDYDVDUYLHWH
———————————————————————————
%ÌGDYRUDPLRVQDNW\VLU.DXQHELUåHOLRP¡QHV³NDLYRVSRUDYDODQGÐVNLULDVXWHPDV
QXR DXãURV 7RNL QDNW³ $QWDQDV *DUãYD SDO\G¡M
V -RQ
 JU³åR QDPR /DLVY¡V $O¡MD -DX
XåJHVR YLWULQÐ ãYLHVRV DXUHROHV VNOHLG¡ EXOYDUR åLELQWDL VHQVWHO¡MXVLRV OLHSRV VXãYLWR O\J
QXVLGDåLXVLRV PRWHU\V LU QXEOXNR VSDOYLQJRV SROLFLQLQNÐ XQLIRUPRV LU EDOWL GHãUHOLÐ
SDUGDY¡MDLULGHQRVDYRG¡åXWHVLU6RERUDVGHQJ¡MDXãYLQWDQW³GDQJÐ.DXNã¡MR*DUãYRVEDWDL
1HQXSLUNWRV SURVWLWXW¡V OLÌGQRV GDLU¡VL VNHUVJDWYLXRVH ² 5DPE\Q´ EHYLOWLãNDL NRS¡ GX
JLUWXRNOLDL MXRV VWÌP¡ åHP\Q SHWLQJDV UHVWRUDQR WDUQDXWRMDV 7DPVLRMH J¡OLÐ NUDXWXY¡V
YLWULQRMHODXN¡U\WRURå¡VLUåLELQWÐãYLHVDNDLSDOFKHPLNRUDQNRVSDYHUW¡URåHVVWLNOLQ¡PLV
VWDWXO¡O¡PLV LU åLHGXRVH JDOLPD EXYR ³åLÌU¡WL PLUXVLÐMÐ PRWHUÐ YHLGXV 3ULH 0LFNHYLþLDXV
JDWY¡VVROLGXVSRQDVãYLHVLXNRVWLXPXUÌN¡SDSLURV,UODXN¡DXWREXVR
6RERUDV DUW¡MR 'DQJXMH JHVR YRV VS¡MXVLRV ³VLåLHEWL åYDLJåG¡V $QWDQDV *DUãYD
QHSDVXNR ³ 0LFNHYLþLDXV JDWY
 -LV QXWDU¡ ³NRSWL ³ 9\WDXWR NDOQ LU SDVLåLÌU¡WL ³ EU¡NãWDQW³
.DXQRU\W-LVDSOHQN¡6RERU$NPHQVPDV¡SULVLSORMRSULHåHP¡VâLRMHQHUHDOLRMHQDNW\
EDOWÐMÐãLDXU¡VQDNWÐJLPLQDLW¡MHEL]DQWLãNRMLM¡JDPRQJROLãNÐMÐNDUGÐOHQNWXPDVUXVLãNÐMÐ
YLHQXRO\QÐ VQDXGXO\V EXYR VXQNXV LU VXVLVNDOG
V 'LHYDV NXULV VDYR SDYDOGLQLXRVH WHPDW¡
VPRNVO /DLVY¡V $O¡MRV NLOLPDV YHG¡ ³ 6RERU LU OHQJYL .DXQR QDPHOLÌNãþLDL MDP QHã¡
QXRODWLQHV GRYDQDV /\J $XNVLQ¡V 2UGRV FKDQXL NXULV SUL¡P¡ NULNãþLRQ\E
 *UDQLWLQLDL
ODLSWDL VXQNLRV GXU\V NRORQRV NXSRODV NU\åLXV *HOVYDV NHWYLUWDLQLV -DPH PHOG¡VL LU
Maskva, ir Roma.
$QWDQDV*DUãYD¡MREXOYDUXLUSULHãDLVODXN¡9\WDXWRNDOQDV7DPVXVYDVDUDNYHSLV
âP¡NãWHO¡GDYRWXãWLVXROLXNDL'YLDXNãþLDLQDPDLO\JLDYRãDOLPDLV8åSURVSHNWR$O¡MDYLUWR
SXRãQLRVYDVDUYLHW¡VJDWYH*DUãYDLãJLUGRYHUNVP -LV QH WXRM SDW VXVLYRN¡ NXU YHUNLDPD
7RNL QDNW³ JDO¡MR SUDYLUNWL LU YDLGXRNOLV *DUãYD EXYR MDXQDV LU MR YDL]GXRW¡ OHQJYDL
QXJDO¡GDYR ORJLãNVLDV SURWR åQ\SOHV $XNãWL WRQDL ULWPLQJL LU VNDUGÌV U¡å¡ W\OXP NDOQR
SDS¡G¡MH 6HQDV YDLGXRNOLV SÌW¡ ³ NDUNOR GÌGHO
 LãODLN\GDPDV SDX]HV LU MR GÌGHO¡ GHMDYR
Garšva sustojo. ,,Tai tema”, pagalvojo jis. ,,Man nesvarbu, kas verkia. Kuriame nors name
DWGDUDV ODQJDV LU ORYXW¡MH SDEXGR YDLNDV 0DQ MLV VHQDV YDLGXRNOLV GDU Lã WÐ ODLNÐ NDL
1HPXQR LU 1HULHV VDQWDNRMH VWRY¡MR VYHLNXW¡O¡ SLOLV -DX LãPLU¡ YDLGXRNOLR DUWLPLHML
1XVLVNDQGLQRMRP\OLPRMLODXP¡QHVQXãLXURLUSUDUHW¡MRMRVDXNVLQ¡VNDVRV3DVLNRU¡SLOLHV
JULXY¡VLXRVH /DXNVDUJLV MDP DW¡P¡ ODXNXV MLV P\O¡MR ã³ GHUOLQJ WULNDPS³ 3DVLVPDXJ¡
ãLONLQH VNDUHOH QDUVDXV LU åLDXUDXV NXQLJDLNãþLR GYDVLD MR SOLHQLQLDL ãDUYDL VXWLUSR LU MLV
QHEHSDM¡J¡ GHJLQWL DQW ODXåR NU\åLXRþLÐ VLHOÐ ,U LãSURW¡MR NXQLJDLNãW\W¡V Y¡O¡ WD SDWL NXUL
P\O¡MR MDXQDV âDUÌQR NDU\V -L QXNO\GR SULH 5DXGRQ¡V SLOLHV DSVLVLDXW¡ EDOWD GUREXOH ML
YDLNãþLRMROLHSÐSDUNHLUGDLQDYRWSDþLGDLQ
9DLå\G¡Nå\G¡N
%DOWDREHO¡OH²
9DLå\G¡Nå\G¡N
6DXVDEHODSHOLÐ
9DLNDLSPDQå\G¡W
%DOWDLREHO¡OHL —
9DLNDLSPDQå\G¡W
6DXVDLEHODSHOLÐ"
9HUNVPDVVNOLGRþLDSDW$QWDQDV*DUãYDåYLOJWHU¡MR³SDVNXWLQ³$O¡MRVVXROLXN$QW
MR JXO¡MR NDåNDV EDOWR 7DL EXYR NÌGLNLV äPRJ¡QXN ³Y\QLRMR ³ SXUYLQ NDUWÌQLQ³ åLXUVW
äYDLJåGåLÐ ãYLHVRMH UDXNãO¡MRVL JHOVYDV YHLGHOLV *XGUL NRPELQDFLMD 9DLNDV SDOLNWDV
WXUWLQJÐMÐNYDUWDOH´*DUãYDSD¡P¡M³DQWUDQNÐ$UW¡MDQþLRU\WRY¡VXPRMH*DUãYDMXWRNDLS
ã\ODMRUDQNRV3DPHVWLQXNDV QXWLOR $WURGR M³ QHVHQLDL PDLWLQR LU MDP WHWUÌNR PRWLQLãNRV
ãLOXPRV.XUDãM³GDEDUG¡VLX"6HQDVYDLGXRNOLV³EUXNRPDQYDLNHO³"1HVPRQ¡ýLDUHLNDODV
ULPWDV´*DUãYDSULVLPLQ¡NDGQHWROLHVH*HGLPLQRJDWY¡MH²SROLFLMRVQXRYDGD-LVJU³åR
DWVDUJLDLODLN\GDPDVUDPLDLDOVXRMDQW³åPRJ¡QXNâLWRN³WXU¡VLXNDLYHVLX-RQ
.DLEÌVLX
åLQRPDVSRHWDVLUJDXVLXYDOVW\ELQ
 SUHPLM .DL LPVLX M³ DQW UDQNÐ MLV QHEHYHUNV 7DL Q¡UD
PLHVþLRQLãND 7DL PLVWHULãND 'DXJ ODLNR SUD¡MR NRO VXVLIRUPDYR åHP¡ åRO¡V ³YDLUÌV
GLQR]DXUDL /DLVY¡V $O¡MD 7DL QHLãDLãNLQDPDV LU WLNUDV UHLNDODV $ã P\O¡VLX -RQ
 LU JLUG¡VLX
YHUNVP LU JLUG¡VLX MXRN ,U PDW\VLX LãPLQWLQJ VDYR YDLNR YHLG ,ãPLQWLQJ QHV MLV GDU
QLHNR QHLãPDQR 7RN³ EXUEXO NXU³ EHVWHELQW SDUDãRPDV RSWLPLVWLQLV HLO¡UDãWLV *DOLPDV
GDLNWDV Dã WDSVLX RULJLQDOXV LU LãJDUV¡VLX .DG LãJDUV¡WXP ãLDPH DPåLXMH UHLNLD UDã\WL
RSWLPLVWLQLXVHLO¡UDãþLXV´
$QWDQDV*DUãYD³¡MR³QXRYDG'HåXUXRMVSROLFLQLQNDVNDåNUDã¡
5DGDX´WDU¡*DUãYDODLN\GDPDVåPRJ¡QXNSULHSDWYHLGRO\JVXVNLOXVLSRUFHOLDQR
YD]
,,Ant suoliuko, prie Vytauto kalno.”
.DGMLNXUYHOQLDLJULHEWдW¡ãN¡SROLFLQLQNDV
-DXDQWUDVãLQDNW9¡ONRNLå\GRWDUQDLW
XåSLRY¡NDUHLYLV3DG¡NLWHM³WHQDQWVWDOR
6XUDã\VLPHSURWRNRO´
.DL$QWDQDV*DUãYDLã¡MR³ JDWY
MDXãYLWR-LVSDVLULQNRWLHVLDXVLM³NHOL³QDPXV-LV
NRS¡$XãURV7DNX$SDþLRMHJXO¡MR.DXQDV,ãPHOVYRVSULHEODQGRVG\JR.DWHGUD7LOPDQVR
IDEULNÐ NDPLQDL 1HPXQR YLQJLDL /LQNVPDGYDULR SDNULDXã¡V UDXVYDV GDQJDXV SULVLN¡OLPDV
7UDãN¡MR SDSXY
 ODLSWDL %DOWDL QXWLQNXRWL QDPHOLDL WÌQRMR PHGåLÐ DSJDXELPH 9LV ODELDX
ãYLWR *DUãYD VWDEWHO¡MR YLUãXWLQ¡MH $XãURV 7DNR DLNãWHO¡MH -LV DWVLU¡P¡ ³ YRV EHVLODLNDQW³
WXU¡NO1RULXYHVWL-RQ
1RULXYDLNR1RULXHLO¡UDãþLÐ1RULXSLQLJÐ1RULXJDUE¡V1RULX
EÌWL ODLPLQJDV *\YHQWL QRULX´ JDOYRMR *DUãYD WDU\WXP MLV EÌWÐ SDOHLG
V Lã WLQNOR DXNVLQ

åXYHO
LUãLQXVSUHQG¡WXþWXRMDX³NÌQ\WLMRQRUXV

Pabaiga

.DL $QWDQDV *DUãYD DWLGDUR GXULV LU LãOHLGåLD PHUJLQ VNDXGåLDL UDXGRQRMH VXNQLRMH
MLV PDWR (OHQ -L DSVLYLONXVL SDå³VWDPX SLONX NRVWLXP¡OLX WLQNODV QXR SLONRV EHUHW¡V
XåOHLVWDVDQWYHLGRLUMRVNRMLQ¡VWYDUNLQJDLXåPDXWRV-LNDOEDVLVX2¶&DVH\
(OHQD´ VXãXQND *DUãYD -XRGX LãJLUVWD LU HLQD ³ NHOWXY 2¶&DVH\ NODXVLD
šypsodamasis.
-XNQHSHUGDXJNHOHLYLÐ7RQ\"´
1HSHUGDXJ´OÌSRPLVDWVDNR*DUãYD
$ã ODLNLQDL LãLPX GHYLQWM³ (LNLWH ³ VHSWLQWM³ LU SDVLNDOE¡NLWH .DL EXV GDUER ²
ãÌNWHOVLX´
'¡NXL2¶&DVH\´SUDãQDEåGD*DUãYD
'¡NXLPLVWHU2¶&DVH\´VDNR(OHQD
9LVDGDSDVLUXRã
V-XPVSDWDUQDXWLPDGDP´LUMLVDWLGDURVHSWLQWM³
9LVG¡OWRYDåLQ¡N7RQ\6XSUDQWLMHLPHQHGåLHULXV— — —“
6XSUDQWX'¡NXL´
*DUãYDVSXVWHOLUDQNHQLUMXRGXN\OD
*UDåXVNHOWXYDV´VDNR(OHQD
7DLS1HVLUKRWHOLVJUDåXV´
0DQWUXSXW¡O³]YLPELDDXV\VH´
âLWLH NHOWXYDL JUHLWL´ VDNR *DUãYD LU VXVWDEGR NHOWXY VHSW\QLROLNWDMDPH -LV
QHDWLGDURGXUÐ-LVåLÌUL³(OHQ
7XDW¡MDL*HUDL7XDW¡MDL3DNHONWLQNOHO³´
,U(OHQDSDNHOLDWLQNOHO³LUMLVDWJXODDQWEHUHW¡VYLUãDXV*DUãYDVWHELDUWLPYHLG
7XDW¡MDL´NDUWRMDMLV
Juodu nejuda.
.RG¡OQH³OHLGDLPDQ
V"´NODXVLD(OHQD*DUãYDWHEHåLÌUL³P\OLPYHLG7RVSDþLRV
DN\VOÌSÐYLQJLDLWDVSDWVOÌSÐGDåDVOHQJYDVSXGURVVOXRNVQLV0DWLQ¡VOHPSXW¡VãYLHVRMHML
VWRYL DW¡MXVL Lã SUDUDVWRMR SDVDXOLR %DOGRYLQHWWL PDGRQD /DLNDV DSVLVXNR SUDHLWLV JU³åWD
1HEHUHLNLD NODXV\WLV NXPãþLÐ GÌåLÐ ³ XåGDUDV GXULV äLQJVQLDL WROVWD ODLSWXRVH SLOND
PRWHULãNDLW¡ HLQD JDWYH LU LãQ\NVWD Xå SRVÌNLR 3UDHLWLV WHEHJU³åWD *DUãYD NDLUH UDQND
DSNDELQD (OHQ SULJODXGåLD M LU EXþLXRMD ³ OÌSDV ,ã O¡WR PLQNãWDL O\J PRWLQ 6WHEXNODV
³Y\NR ,U VWHEXNODV ãYHOQXV NDLS (OHQRV OÌSRV YHLGDV NÌQDV DOVDYLPDV ,U WXR SDþLX PHWX
QHåLÌU¡GDPDV ³ OHQW *DUãYD SHUMXQJLD P\JWXNXV -XRGX OHLGåLDVL åHP\Q LU VXVWRMD
dvyliktame.
$WOHLVN´ VDNR *DUãYD 1H³OHLGDX WDY
V 7X SDWL åLQDL N MXWDX NDL QH³OHLGDX 7X
åLQDLNRG¡O%LMRMDXVDYROLJRV$WOHLVNPDQ$ãP\OLXWDYH/DEDL$ãSHUVLVWHQJLDX(OHQD
%HWGDEDUHVXWLNUDV$ãSDVYHLNVLX7LNLXDãSDVYHLNVLX,UEÌVLXVX WDYLP äLQDX DSJDYDX
WDYRY\UGDUNDUWNDOE¡VLXRVVXMXR*DOXWLQDL,UWXEÌVLPDQRDãWLNLXWXEÌVLPDQRMHL
DW¡MDLþLD³NHOWXY´
%ÌVLXWDYR´VDNR(OHQDLUMXRGXY¡ON\OD³YLUãÐ,NLVHSW\QLROLNWRMR
.DLVXVLWLNVLPHLãSDVDNRVLXYLVN3HUGDXJPLQþLÐ3HUGDXJVNHYHOGUÐ3HUPDåDL
ODLP¡V´
3LOND PRWHULãNDLW¡ LU DVLV XQLIRUPRMH %OL]JD WXãþLRV LãSROLUXRWRV NHOWXYR VLHQRV
3UDHLWLVWHEHJU³åWD9LVRVPRWHU\VVXJU³åWD9LVRVYLHQRMH
7XQHåLQDLNDLSELMRMDX7XVHUJLWXQHP\OLWDYHLãYH塳OLJRQLQ
WDYHSHUYDåLDYR
PDãLQDWXVXVLUDGDLNLWPRWHU³´
$ã SUDãDX WDY
V DWHLN Y¡O DWHLN³ PDQR NDPEDU³´ VDNR *DUãYD LU VSXVWHOL UDQNHQ
-XRGXVPLQJDåHP\QLUVXVWRMDãHãWDPH
5\WDSODQN\VLXGDNWDU3RU\WPDQRODLVYDGLHQD$WHLNSRU\W$QNVWL/DEDLODXNVLX
7X LU QHåLQDL NRNV HVX ODLPLQJDV 3RU\W PXGX LãJHUVLPH R QH QHELMRN WUXSXW¡O³ LU
P\O¡VLP¡V GDXJ ,U MHL PXGYLHP QHSDNDNV Dã JDXVLX NHOHW GLHQÐ DWRVWRJÐ ,U ² ² ² Dã
PDQDXDWOHLVN WDX ODLNDV HLWL 2¶&DVH\ JHUDV VWDUWHULV EHW QHQRU¡þLDX SHU GDXJ LãQDXGRWL MR
JHUXPRâLDQGLHQMDXDQWUNDUWMLVPDQSDGHGD´
.DLMXRGXQXVLOHLGåLDåHP\Q(OHQDNODXVLD
7XQHEXYDLSDVGDNWDU"´
.DUW,UQHQX¡MDXDQWUM³QRUVMLVOLHS¡´
,,Nueik rytoj. Gerai?”
,,Jau sakiau, nueisiu”, ir Garšva atidaro duris.
.DL2¶&DVH\SULDUW¡MD(OHQDLãWLHVLDMDPUDQN
$ãåLQDX$PHULNRMHQHDWVLVYHLNLQDPDUDQNÐSDVSDXGLPX%HWDãMXPVODEDLG¡NLQJD
âLDQGLHQ²²²³MLQHEDLJLDLUQXVLã\SVR2¶&DVH\LPDMRVUDQNLUEXþLXRMD
$ãNLOLPRDLULVPDGDP$ãJHUELXHXURSHMLQLXVSDSURþLXV,UJHULDXVLRVV¡NP¡V´,U
O’Casey diskretiškai pasitraukia.
,,Tu nuostabi šiandien”, sako Garšva.
,UWDYRNRMLQ¡VWYDUNLQJDLXåPDXWRV´
*DOYRMDXDSLHWDYH6XGLHY%ÌVLXSRU\W´
,,Sudiev.”
,U(OHQDHLQD7DPVLDLUDXGRQXNLOLPX,ãEDLJWDVPXONLXSURSRUFLQJXPXO\JMVXWY¡U¡
PRWHULãNDVGLHYDV,UMLLãQ\NVWDXåNDPSRLUMRVQHE¡UD
O’Casey prieina ir klausia.
,,Kas ji?”
0DQRVXåDG¡WLQ¡´
0DORQLPRWHULV,UåDYL´
'¡NXL2¶&DVH\´
,U2¶&DVH\SOLDXNãWHULGHOQX*DUãYDLSHUSHW³
*U³åN³GHYLQWM³7RQ\,UQXVLãOXRVW\NOÌSDV-LQXGDå¡WDYH´
'HYLQWDVLV N\OD GHYLQWDVLV VPLQJD (NVSUHVDV QXR GHãLPWR LNL DãWXRQLROLNWR -ÌVÐ
DXNãWDVSUDãDXG¡NXLP\JWXNG¡NXLSUDãDX²VLåLHELDåDOLDVWU¡O¡$QWDQDV*DUãYDLãWLHVLD
UDQN EDOWRMH SLUãWLQ¡MH EDLJWD PHV N\ODPH 5DQND UDQNHQD 9LUãXMH PLUJD DXNãWDL
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11.
3XLNXVXSLUGRZQâLWDLSVNUDMRMDVXVLWLNXVLHMLDQDSXV9DLNLãNLHMLDLWYDUDLYDVDULQ¡V
SODãWDN¡V SODQHWRV SLHQLÐ SÌNDL âLWDLS VNUDMRMD SDVDND ULPþLDXVLRML QHVPRQ¡ NXUL WLN
åPRJXLSULNODXVR
3UDãDXG¡NXLVYHþLDVLãHLQDUDQNDUDQNHQDN\ODPH NDåNDV VXVWDEG¡ NHOWXY GXU\V
DWVLGDURVYHþLDV³HLQDN\ODPH.\ODPHN\ODPH$ãWXRQLROLNWDVLVSUDãDX9LVLLãHLQD
%OL]JDWXãþLRVLãSROLUXRWRVNHOWXYRVLHQRV$GRPDVLU,HYDVXJU³åR³URMÐ1¡UDMDPH
IDQWDVWLãNÐ J¡OLÐ WDLNLÐ SDQWHUÐ GYLSUDVPLãNR åDOþLR 6XVSDXVWRMH HUGY¡MH WDUS SODVWLNLQLÐ
VLHQÐPDWLQHLOHPSXWHLLUDXNãWÐVNDLþLDPVãYLHþLDQWGXSLUPLHMLåPRQ¡VVWRYLVXVLJODXG

/DXNLDPH UDXGRQR NYDGUDWR LU åDOLRV VWU¡O¡V ,U OHLGåLDP¡V /HLGåLDP¡V OHLGåLDP¡V
Tas pats ritualas. Up ir down, up ir down.
(VX NHOWXYLQLV DQJHODV RSHUHWLQ¡MH XQLIRUPRMH âLWRNLRV UÌãLHV DQJHODL OLQNVPDL
QXVLWHLN
-ÐXåSDNDOLXNDLUDXVYL-LHLãGU³VWDSDW³'LHYWLPSWHOWLXåVNYHUQRNDL-LVVSUHQGåLD
WUDJLãNVLDV YLVDWRV SUREOHPDV ,U 'LHYDV DWODLGåLDL QXVLã\SVR   MÌV YDLNLQXNDL PDUã SDV
âYHQþLDXVLM 3DQHO
 WHJXO -L LãGXRGD MXPV SR ULHVWDLQ³ 0DQR 9DUGX´ ,U DQJHODL VNUHQGD
EÌULX åQDLE\GDPL YLHQDV DQWU LU GDQJXMH VNOLQGD QHDSVDNRPDV WULXNãPDV LU QHW ãYHQWDV
7RPDV$NYLQLHWLVSDNHOLDJDOYQXRUDãRPRODLãNR-DFTXHV0DULWDLQNXULDPHMLVDLãNLQDNDG
([RGR'LHYDVQ¡UDEÌWLV NLHNYLHQDEÌWLVJDOLHJ]LVWXRWLDUEDQHHJ]LVWXRWL EHW-LV\UD%ÌWLV
(VX SHUVRGLQWDV DNDFLMRV NUÌPDV 0DQR ãDNQ\V þLXOSLD QDXMRV åHP¡V V\YXV LU QRUV
NHOLRV ãDNRV QXY\WR PDQR YLUãÌQ¡ VXåDOLDYR OLSQLDLV ODSDLV LU DQW MRV QXWÌS¡ JUDNãWXV
SDXNãWLV-LVNLOQRMDNRM\WHVSLONRVHNRMLQ¡VHLUSDWHQNLQWDVF\SLDGDLQHO


Oh, Susan Van Dusan,


The goal of my choosin’
She sticks to my bosom
Like glue — — —

(VX NYDOLILNXRWDV DWVLVN\U¡OLV NXULDP PLUWLQDL ³JULVR G\NXPD DãXWLQ¡ U\NãW¡V


PHGLWDFLMRV VDPDQÐ JXROLV $WVLVN\U¡OLV NXULV QXHLQD ³ GLGHO³ PLHVW LU SULVLPHQD NDG MR
QDPÐUÌV\WHEHXåNDVWLDXNVLQLDLSLQLJDL,UMLVXåNDOELQDMDXQPHUJLQ
(VX OLHWXYLV NDXNDV VXVLUDG
V VDX GUDXJ PRWHULãNRV JLPLQ¡V ,U PXGX VXVLUDVLPH
ãHLPLQLQNNXULVXåQXGLUEWXVGDUEXVSDGRYDQRVPXGYLHPOLQLQHVNHOQ\WHV
(VXDVLVåPRJ¡QXNDVDãWXRQLDPLOLMRQLQLDPH1HZ<RUNH
Esu laimingas.
———————————————————————————
3HQNLRV PLQXW¡V SR SLUPRV *DUãYD SDOLHND KRWHO³ 1DNWLV ãLOWD 8åJHVR UHNODPLQ¡V
ãYLHVRV äLQJVQLDL NDXNãL O\J .DXQH 7D SDWL Y¡VXPD åYDLJåG¡V UHWL SUDHLYLDL .DXQDV
SDVLVWLHE¡LNLGHEHVÐ6LÌEXRMDGDQJRU¡åLÐERNãWDLQXWLOREDåQ\þLRVYDUSDLSHONLÐPLHVWHO\MH
VHQDV YDLGXRNOLV ³VLNLãR XåDQWLQ NDUNOR GÌGHO
 LU QX¡MR PLHJRWL ³ 7KLUG $YHQXH 1HEHRãLD
QXULP
VRNHDQDV9LONLNDLLUODLYDLSULJOXGRSULHDWNUDQþLÐ-ÌUHLYLDLPLHJDDSVLNDELQ
SLJLDV
P\OLPVLDV 5\W GYL ãYLHVLDSODXN¡V PHUJLQRV QXãRNV ³ P¡O\Q %DOWLM 7DPVLRV VWLNOLQ¡V
*LPEHOV´ NRQIHNFLRQR GXU\V /DLSWDL ODLSWDL ODLSWDL 0LHJD VWRY¡GDPL O\J DUNOLDL
PDQHNHQDL LU DLGL SRåHPLQLDL 3ULH 0HQ´ GXUÐ VYLUGXOLXRMD JLUWXW¡OLV Y\UDV LU ãQHNDVL VX
VDYLPL $ã JXGUXV 5\W Dã MDP SDURG\VLX NDO¡V YDLNXL´ 3HURQH ODXNLD WUDXNLQLR QDNWLQLDL
GDUELQLQNDL SDVWDWÐ YDO\WRMRV MDXQXROLDL JU³åW Lã SDVLPDW\PÐ $QWDQDV *DUãYD 7ULXNãPDV
U\ãN¡MD Lã SRVÌNLR LãQ\UD WUDXNLQ\V 'YL åDOLRV DN\V GYL UDXGRQRV EDOWDV ODQJDV *LUJåGD
VWDEGåLDL DWVLYHULD GXU\V 8å MÐ SLQWL VXRODL PLHJXLVWL YHLGDL VXJU³åLPDV 1DPR QDPR
%07%URDGZD\/LQH5\W3RU\W5\WLUSRU\W²PDJLãNLåRGåLDL
$QWDQDV *DUãYD DWVLNHOLD GHYLQW YDODQG -LV QXVLVNXWD LãVLSUDXVLD VXYDOJR GX
NLDXãLQLXVLãJHULDNDYRVSXRGHO³7DGDQXHLQD³NUDXWXY
LUVNDPELQDGDNWDUXL,JQXL
/DEDV1RU¡þLDXSDW³PDW\WL´
6HQLDLUHLN¡MR.DLSVDYLMDXWD"´SULHNDLãWLQJDLDWVDNRGDNWDUDV,JQDV
3XLNLDXVLD9DNDUYLVNDVDSVLYHUW¡ DXNãW\Q NRMRPLV 2 DWOHLVN 9LVNDV DWVLVWRMR DQW
NRMÐ9LVG¡OWRQRU¡þLDXSDW³PDW\WL´
-HLWDYRVDYLMDXWDJHUDDWY\NDSLHDQWU'DEDUYDåLXRMXODQN\WLSDFLHQWд
7YDUNRM%ÌVLXDQWU,ãWDY
VNHOLDXVLX³GDUE,NLSDVLPDW\PR´
,,Iki.”
*DUãYDJU³åWDQDPR6¡GDSULHVWDOR6XVLUDQGDSRSLHULDXVODNãW,PDSOXQNVQDNRW³
â³ U\W MDXNX *DUãYRV NDPEDU\MH 6DXO¡V VSLQGXO\V ³VPXN
V SUR ODQJ DSãYLHþLD
&KDJDOOLRPRWHUVGHEHVLQLXVSODXNXV.\ODNQ\JLQ¡VGXON¡VLUVXVLMXQJLDVXFLJDUHW¡VGÌPDLV
6NDLGUL P¡O\QD NDPEDULR VSDOYD *LUJåGD NU¡VODV þHUãND SOXQNVQD 5LWPLQJDV UDãDQþLRMR
alsavimas.
3DJDOLDX WLNURML UDP\E¡ DSODQN¡ PDQH (VX REMHNW\YXV HVX PHGLXPDV QHQRULX EÌWL
DEVROLXþLDL RULJLQDOXV 0DQR GYDVLD UDGR VDQW\N³ VX SDVDXOLX $ã EÌVLX QHåLQRPDV O\J
VHQRELQLV MDSRQÐ WDS\WRMDV 6HNVLX S¡GRPLV GLGåLÐMÐ PHLVWUÐ ,U Dã G¡NRMX VDYR 'LHYXL Xå
SDPLUãWXV J\YHQLPR JDEDOXV YDLNLãNDV PLãLDV UXQJW\QHV SDPHVWLQXN '¡NRMX Xå UXVHO³
%XYDXWLNUDVNDLPHOGåLDXVLSODXNLDXVYDMRMDXDSLHYDLNXåPXãLDXåPRJÐ%XYDXNÌQRLU
GYDVLRV VLQWH]¡ (VX &KLQ 6KHQJW¶DQ NXULV SR LOJR OLHWDXV VNDLGUÐ U\W Y¡O JLUGL SDXNãþLÐ
EDOVXVSUDVNOHLGåLDXåXRODLGDVLUPDWRLãVLPDXGåLXVLVDXO
MLãYLHþLDYLUãPLãNR
0DQR UHWRUWRV VXYLULQR PDQR J\YHQLP PDQR VWHE¡MLP PDQR JDOYRMLPXV .HOHWDV
JUÌGHOLÐ.HOHWDVHLO¡UDãþLÐ9LHQLQWHO¡DSþLXRSLDPDWLHVD
$ã SDPLUãDX NDG J\YHQX WLN YLHQ NDUW *\YHQDX O\J UXRãþLDXVL QDXMLHPV
J\YHQLPDPV ,U SUDUDGDX GDXJ ODLNR 1RUV ² ² ² OLIH EHJLQV DW IRUW\ SDVNHOE¡ WÌODV
DPHULNLHWLV9\UDVVXVLIRUPXRMDNHWXULDVGHãLPWLHVPHWÐWYLUWLQRURP¡QDL0DQNHWXULDVGHãLPW
PHWÐ LU Dã SUDG¡VLX J\YHQWL ,U NDL DWVLODQN\V PLUWLV UDPLDL M SDVYHLNLQVLX $YH &DHVDU
vivans te salutat!
/LRM ULGLM DXJR OHSR OHSXWHOL ² VXRNLD ODNãWLQJDOD .ODPSLRV SHON¡V âYLOSLD RUH
DLWYDUDL ,ãJDXEWRPLV DNLPLV VWHEL YLVDW UXSÌå¡V /LHWXYLãNÐ ãYHQW\NOÐ ERNãWDL WULNDPS¡V
HJO¡V N\OD ³ åYDLJåGHV *LPWL J\YHQWL PLUWL 6XV¡VWL DXNãWXRVH VXROHOLXRVH 'X DSGULVN

NDXNDL DWYHGD .ULVWÐ 3DGRYDQRN PXGYLHP NHOQ\WHV SDYHUVN SHONLÐ YDQGHQLV UDXGRQX
Y\QX´ 0HGDXV NRULXRVH UXJLÐ YDUSRVH UÌWRVH LU OHOLMRVH JXPEXRWÐ VWXREULÐ
VXVLNDELQLPXRVHãDNÐUDL]J\Q¡MHYDQGHQÐWHN¡MLPH²7X
Lioj. Ridij. Augo.
$ã VXSUDWDX VDYH 6NHYHOGURV VXVLG¡VW¡ 9DLNDV VWHEL SHL]Då .HOLDV XSHOLV NDOQDL
VWLUQD äDOW\V SULH åHP¡V SULVLJODXG
V /DXP¡V NDVDV ãXNXRMDQþLRV 6OLGLQ¡MD ÌNDQRV
'XPEOXRMDGLHQHO¡GXPEOXRMDJLHGULRML3HPSLÐVSDUQDLYDUSÐGÌåLDLGRPLQXVYRELVFXP
$QWDQDV *DUãYD XåVLGHJD NHOLQWM FLJDUHW
 -LV SDMXQWD VNDXVP YLUãXJDOY\MH $ã
SHUVLUÌNLDX´ JDOYRMD MLV *DUãYD VXJODPåR FLJDUHW
 SHOHQLQ¡MH -LV QHU\åWLQJDL VXNLQ¡MD
SOXQNVQDNRW³ 6NDXVPDV QH³N\UXV -LV GLQJV .DLS LU QLÌUL SUDHLWLV $QWU YDODQG GDNWDUDV
,JQDV 5\W (OHQD 3RU\W" 3UDã\VLX DWRVWRJÐ SRU\W ,U JDOLPDV GDLNWDV NHLVLX KRWHO³ 9LVNDV
DWVLQDXMLQV0HLO¡SRH]LMDåPRQ¡VJDWY¡V
1HEHUHLN¡V ² 0DQR .HOWXYH LãJLUVN PDQH 0DQR 9DLN\VWH LãJLUVN PDQH 0DQR
0LUWLHLãJLUVN PDQH FUHGR JORULD LU FRQILWHRU JORULD 1HEHUHLN¡V ² 0DQR 1XRG¡PH 0DQR
%HSURW\EH LãJLUVN PDQH 'XPEOXRMD GLHQHO¡ GXPEOXRMD JLHGULRML .DXNÐ äHP¡SDþLÐ
/DXNVDUJLÐFKRUDV/LRM
$ãVS¡VLX$ãSULåDGX$ãSDGRYDQRVLXWDX.DUQHROLRåLHG9DJRQ4XHHQVDLNãW¡MH
6DYRPHLO

———————————————————————————
(OHQD PDXGRVL YRQLRMH %DOWRV SXWRV þLXRåLD MRV NRMRPLV LU VSURJVWD YDLYRU\NãWLQLDL
EXUEXODL -LV EXþLXRV PDQR NRMDV ,ã O¡WR .DL MLV EXþLXRMD ULHãXV Dã WLNLX VDYR ODLPH $ã
QHXåNDQNLQVLXMR%ÌVLXVDQWÌUHVQ¡´
-LDWVLNHOLDSLONRML$IURGLW¡VNDUGLQ¡MHYRQLRMH³MXQJLDãYLUNãWLUGUXQJQRVYDQGHQV
þLXUNãO¡VQXSODXQDSXWDV
$ãVSXVWHOVLXVNDPEXW³LUGXU\VDWVLGDU\V*UHLþLDXQHLDWLWUDXNVLXSLUãWXV5\W´
———————————————————————————
6NDXVPDV³N\UXV9LUãXJDOYLVGHJD1¡UDEDLP¡V%HWLUUDP\E¡Q\NVWD6NDXVPDV LU
DEXRMXPDV 6WDLJÌV GÌULDL LU Y¡OLDX NXUWXV NDPXROLR ULGHQLPDVLV .DPXRO\V DXJD WXRM MLV
LãVLYHUã3OXQNVQDQHEHþLUãND$ãQHEHWXULXWDEOHþLÐ*DUãYDDWVLNHOLDHLQD³YLUWXY
LUJU³åWD
VXVWLNOLQH-LVLãJHULD:KLWH+RUVH´9¡OV¡GD9¡OLPDSOXQNVQDNRW³
Balta moteris skambina. O felix culpa quae talem ac tantum meruit habere
UHGHPSWRUHP'YLY¡O¡VLUNODYHVLQDV%¡JDSDDXNVXRWRVVWDWXORVJUDQLWLQLDLVODLSWDLV8åJHVR
GHJODL MÐ UDQNRVH ,U GåLDXJLDVL VNXOSWÌULQ¡V EDMRUÐ JDOYRV   ULGLM DXJR   IHOL[ FXOSD $ã
P\OLX PHOVYDV J\VOHOHV WDYR NRMRVH 6XGU¡NXVLXV EODNVWLHQXV 7ULVWDQR LU ,]ROGRV NDUG
DSJDPWDYRNDNOH/LRM
âOLDXåLD VP¡OLX JLQWDULQLDL YDE]GåLDL ² P¡O\Q %DOWLM 9DL å\G¡N å\G¡N EDOWD
REHO¡OH´GDLQXRMDY¡O¡EDOWDGUREXOHDSVLVLDXWXVL2IHOL[FXOSD0DQRYDLN\VWHJ\YHQLPH
mirtie. Lioj.
6NDXVPRQ¡UD2 NDPXRO\V GLGåLXOLV -LV QHEHWHOSD VPHJHQ\VH LU MLV QHJDOL LãVLYHUåWL
SUR JDOYRV NDXOXV 5HLNLD YDåLXRWL SDV GDNWDU ,JQ´ ãY\VWHOL NRYRMDQWL PLQWLV *DUãYD
VNXELDL YHONDVL NRVWLXPX 3LUãWDL QHNODXVR 8åVSULQJR NHOQLÐ ]LSHULV EHW M³ SDVLVHND
LãODLVYLQWL.DNODUDLãWLV"1HUHLNDOLQJDV3LQLJDL"$QWVWDORDãWXRQLGROHULDL8åWHNVWDNVLXL
5XGDVåPRJXVNHOWXYH6WDLJDM³SULVLPLQLDX-LV²PLUWLV"-LV²'LHYR³VS¡MLPDV"
Dieve, Tu matai, koks aš nelaimingas.
$ãåLQDXDãSHUY¡ODLEHWJHOE¡NPDQH
$ãSULåDGX
$ãVXGUDVN\VLXVDYRXåUDãXVHLO¡UDãþLXV
Aš nebegalvosiu, kaip Tu nenori.
Aš melsiuos.
$ãHLVLX³YLHQXRO\Q
'LHYHQRUVPLUãWDQWSDG¡NPDQ
$ãWLNLX7XDWOHLGLSDVNXWLQLMPLQXW

8åYLVJ\YHQLP
'LHYH'LHYH³ Tavo rankas — — —
2QHDãåPRJ¡QXNDVåPRJ¡QXNDV'LHYH
Dieevee! — — —
=RRUL]RRUL´ãQDEåGD*DUãYD
.XU\UD]RRUL".DV\UD]RRUL".RG¡O\UD]RRUL"$ã SDPHþLDX ]RRUL 3DG¡NLWH PDQ M³
VXUDVWL *DO MLV LãVNULGR" *HOE¡NLW $QWDQDV *DUãYD XQNãþLD -LV U¡NLD ,U NXPãþLDLV GDXåR
VLHQDV,ããRNVWDVPHLJWXNDL&KDJDOOLRUHSURGXNFLMDDSVLYHUþLDLUSDNLPEDDWYLUNãþLD
—————————————————————————————
7LOWXHLQD6WDQOH\-LVNLHNVY\UXRMD6HDJUDP¶VEXWHO³MLV³PHW¡³(DVW5LYHU6WDQOH\
EDLJLDUÌN\WLFLJDUHW
QXVYLHGåLDMLUDSVLGDLUR7LOWDVWXãþLDV3DþLDPHMRJDOHWROVWDåPRJXV
6WDQOH\DWVLUHPLD³WXU¡NOXVLUVWHEL'LG³M³1HZ<RUN$QWXROÐSDVWDW¡XRODV'DQJRU¡åLXV
3ODXNLD ODLYDL LU YLONLNDL 7ROXPRMH N\ãR NDPLQDL $WLGXQGD WUDXNLQ\V GUHELQGDPDV E¡JLXV
*UHLWDUW¡MDWULXNãPDV
6WDQOH\DWVDUJLDLSHUNHOLDNRMDVSHUWXU¡NOXV-LVQHåLÌUL³YDQGHQ³,G( sraü", sako jis
LUVPXQNDåHP\QW\O¡GDPDV
—————————————————————————————
.HOLRV PLQXW¡V LNL GY\OLNWRV *DUãYD V¡GL DQW J¡O¡WR OLQROHXPR -LV V¡GL URMXMH 3ULH
P¡O\QÐNDOQÐ$SOLQNXLå\GLJ¡O¡VLUGLGHO¡VSODãWDN¡VWLQJLDLPRMXRMDVSDUQDLVY¡GXRNO¡PLV
*DUãYDL Y¡VX LU JHUD -R UDQNRMH URå¡ 0LUXVLRV PRWHUV YHLGDV -RV ODSHOLDL PLQNãWL NDLS
XåXRODLGRV *DUãYD ODLNR SRSLHULDXV ODNãW LU SO¡ãR M³ ³ VLDXUDV MXRVWDV -R YHLGDV ODLPLQJDV
5DPDXVLGLRWR-LVXRVWRSRSLHULÐ-RYHLGDVãLQãLOR
7HEHN\OD ³ YLUãÐ NQ\J\Q¡V GXON¡V 6DXO¡V VSLQGXO\V DSãYLHþLD QXRJ VLHQ QHV
UHSURGXNFLMDNDURãHã¡O\MH6NDLGULP¡O\QDVSDOYD-DXNX

1952-1954 metai