Joy to the world!

The Lord has come; let earth receive her king; Let every heart prepare Him room, And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and heaven and nature sing.

Joy to the earth, the saviour reigns; Let men their songs employ; While fields and floods, rocks, hills, and plains repeat the sounding joy, repeat the sounding joy. Repeat, Repeat the sounding joy.

He rules the world with truth and grace, and makes the nation prove the glories of His righteousness, and wonders of His love, and wonders, wonders of His love.

I O come, all ye faithful, joyful and triumphant, O come ye, o come ye to bethlehem! Come and behold Him born the King of Angels.

(Refrain)

O come let us adore Him, O come let us adore Him, O come let us adore Him Christ the Lord!

II Sing choirs of Angels, sing with exultation, sing, all ye citizens from heavens above! Glory to God, Glory in the highest; (Refrain)

III Yea, Lord we greet Thee, born this happy morning; Jesus to Thee be all glory given; Word of the Father, now in flesh appearing; (Refrain)

Chorus:

Proclaim the joyful message that our God is coming to earth, Let the valleys be filled and the mountains made low preparing for his Holy Birth.

I

He will come in the Spirit of wisdom, To bring the world justice and right, The poor and the lowly will know him, For the Lord will be their Light.

II

Soon the mountain of God will be holy, All war and destruction will cease, The earth will be filled with the wisdom, Of the coming Prince of Peace.

He is exalted the King is exalted on high, I will praise him He is exalted forever exalted and I will praise His name.

He is the Lord, forever His truth shall reign Heaven and earth, rejoice in His holy name He is exalted the king is exalted on high (repeat I) He is exalted the king is exalted on high

Let heaven rejoice and earth be glad. Let all creation sing. Let children proclaim through every land. Hosanna to our King.

Sound the trumpet into the night the day of the Lord is near. Wake his people, lift your voice proclaim it to the world.

Halina, Hesus, Halina (2x)

Sa simula isinaloob Mo, O Diyos, Kaligtasan ng tao, sa takdang panahon ay tinawag Mo isang bayan lingkod sa Iyo.

Gabay ng iyong bayang hinirang. Ang pag-asa sa iyong Mesiya; Emmanuel ang pangalang bigay sa kanya; Nasa atin ang Diyos tuwina.

Koro: Bayan umawit ng papuri,sapagkat ngayon ikaý pinili, iisang bayan, iisang lipi, iisang Diyos, iisang hari, Bayan, umawit ng papuri, Bayan, umawit ng papuri.

Mula sa ilang ay tinawag ng Diyos, bayang lagalag, inangkin ng lubos, pagka’t kailanmaý di pababayaan, minamahal n’yang kawan. (koro)

Buksan ang aming puso, Turuan Mong mag-alab, Sa bawat pagkukuro, Lahat ay makayakap.

I

Buksan ang aming isip, Sikatan ng liwanag, Ng kusang matangkilik, Tungkuling mabanaag.

II

Buksan ang aming palad, Sarili’y maialay, Tulungan Mong ihanap, Kami ng bagong malay.

III

Come together and sing to the Lord, Halleluiah. Listen to His words sing to God praise his Name.

Halle-Halleluiah. His Word is life everlasting. Halle-Halleluiah. Together lets praise His Name. Together lets praise His Name.

Come back to me with all of your heart, don’t let fear keep us apart. Trees do bend, though straight and tall, so must we to others call.

I

Refrain:

Long have I waited for your coming home to me and living deeply our new life.

The wilderness will lead you to your heart where I will speak. Integrity and justice with tenderness you shall know.

II

Koro: Halina Kaibigan, huwag ka nang mag-alinlangan, Lumapit sa pintuan ng puso ko’t ‘yong buksan.

Magsilbi akong gabay na pagibig ang taglay. Ang Diyos ay buhay kasama ko sa paglalakbay, sa pagaaral, pagdarasal, pagbubunyi, pagpaparangal.

Ikaw Hesus, ang tanging patnubay sa aking pagsisilbi sa mga taong lubos mong minamahal. Mga bata, matatanda, at lahat ng maralita, Ikaw poon, ikaw Poon ang tanging buhay.

Bayan muling magtipon, awitan ang Panginoon. Sa piging sariwain, pagliligtas Niya sa atin.

Bayan ating alalahanin, panahong tayo’y inalipin. Nang Ngalan Niya’y ating sambitin. Paanong ‘di tayo lingapin.

Bayan muling magtipon, awitan ang Panginoon. Sa piging sariwain, pagliligtas Niya sa atin.

Sa piging sariwain, pagliligtas Niya sa atin.

Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira, hipan ninyo ang trumpeta.

koro:

Sa ating pagkabagabag, sa Diyos tayo’y tumawag, sa ating mga kaaway tayo ay kanyang iniligtas. (koro)

I

Sa hapag ng Panginoon, buong bayan ngayo’y nagtitipon, upang pagsaluhan ang kaligtasan, Handog ng Diyos sa tanan.

Ang mga dakila’t dukha, Ang banal at makasalanan, Ang bulag at lumpo, ang api at sugatan, Ang lahat ay inaanyayahan.

Sa panahong tigang ang lupa, Sa panahong ang ani’y sagana, Sa panahon ng digmaan at kaguluhan, Sa panahon ng kapayapaan.

Aleluya aleluya Narito na’ng manunubos Luwalhatiin ang Diyos

Balang araw ang liwanag matatanaw ng bulag. Ang kagandahan ng umaga pagmamasdan sa tuwina.
(Koro)

Balang araw mumutawi sa bibig ng mga pipi. Pasasalamat at papuri awit ng luwalhati.
(Koro 2x)

AWIT NG PAPURI

Purihin, Siya ay awitan at papurihan magpakailanman

Nilikha Niya ang langit at lupa Nilikha Niya ang araw at buwan Nilikha Niya ang mga isda’t ibon mga gubat at karagatan Tunay Siyang banal at dakila Purihin ang kanyang ngalan Ang lahat ng nilikha Niya’y mabuti Pinagyaman Niya ng lubusan

Purihin ninyo ang Panginoon Dakilain ang Kanyang ngalan Purihin, Siya ay awitan at papurihan magpakailanman Purihin, Siya ay awitan at papurihan magpakailanman

MAGALAK
(Exultet)

Magalak kayong lahat sa kalangitan, Kayong mga anghel ay mangag-awitan! Magalak kayong lahat na mapapalad na nilikha Na nakapaligid sa luklukang dakila

I Si Kristo na ating Hari ay nabuhay na mag-uli Hipan natin ang tambuli, nitong ating kaligtasan Magalak o sanlibutan sa maningning nating Ilaw Si Kristo na walang maliw ang pumaram sa dilm

Magalak nang lubos ang buong sambayanan Sa kaluwalhatian lahat tayo’y magdiwang Sa ningning ni Hesukristo sumagip sa sansinukob, S’yay muling nabuhay tunay na Manunubos!

II Itaas sa kalangitan ating puso at isipan! D’yos Ama’y pasalamatan sa Anak niyang nabuhay. Sapagka’t tapat s’yang tunay sa kanyang pananagutan Para sa kinabilangan niya na sambayanan!

Magalak kayong lahat sa kalangitan, Kayong mga anghel ay mangag-awitan! Magalak kayong lahat na mapapalad na nilikha Na nakapaligid sa luklukang dakila

III Ngayon nga ang kapistahan ni Hesukristong nag-alay Ng kanyang sariling buhay, nagtiis ng kamatayan! Ang minanang kasalanan, ang dating kaalipina’y Sa tubig pawing naparam, kalayaa’y nakamtan!

Magalak nang lubos ang buong sambayanan Sa kaluwalhatian lahat tayo’y magdiwang Sa ningning ni Hesukristo sumagip sa sansinukob, S’yay muling nabuhay tunay na Manunubos!

IV Ngayon nga ang pagdiriwang ng ating muling pagsilang Sa tubig ng kaligtasan na batis ng kabanalan, Pagka’t mula sa libingan bumangon na matagumpay Mesiyas ng sanlibutan – si Hesus nating mahal!

Magalak kayong lahat sa kalangitan, Kayong mga anghel ay mangag-awitan! Magalak kayong lahat na mapapalad na nilikha Na nakapaligid sa luklukang dakila

V D’yos ama ng sanlibutan, tunay na walang kapantay Pag-ibig mo’t katapatan para sa mga hinirang. Handog mo’t kapatawaran sa lahat ng kasalanan. Higit sa lahat mong alay – si Jesus naming mahal!

Magalak nang lubos ang buong sambayanan Sa kaluwalhatian lahat tayo’y magdiwang Sa ningning ni Hesukristo sumagip sa sansinukob, S’yay muling nabuhay tunay na Manunubos!

VI Dahil sa kaligayahang sa ami’y nag-uumapaw Hain namin itong ilaw, sagisag ng Pagkabuhay. Tunay na kaliwanagan hatid ni Hesus na Tanglaw, Ang dilim ng kamatayan ay napawi’t naparam!

Magalak kayong lahat sa kalangitan, Kayong mga anghel ay mangag-awitan! Magalak kayong lahat na mapapalad na nilikha Na nakapaligid sa luklukang dakila

VII Ang araw ng Kaligtasan, si Hesus, bukhang-liwayway, Walng maliw na patnubay sa landas ng kaligtasan, Hatid n’ya’y kapayapaan, lakas mo at pagmamahal Upang aming magampanan aming pananagutan!

Magalak nang lubos ang buong sambayanan Sa kaluwalhatian lahat tayo’y magdiwang Sa ningning ni Hesukristo sumagip sa sansinukob, S’yay muling nabuhay tunay na Manunubos!

Koro:

Bayan, magsiawit na! Bayan, pinagpala Ka! Dakilang biyayang pangako Niya sumilay na!

I Sinauna Mong hangarin ang tao nga’y tubusin upang S’ya ay makapiling mapag-irog na Diyos natin.

II Pananatili Niyang tunay, ‘Spiritung ating gabay, Kahulugan at pag-asa, Pagmamahal at biyaya.

III Sa aba N’yang pagkatao, Sa buhay Niya sa mundo, Inihayag Kanyang puso: Tinig ng Ama nating Diyos.

Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, At sa lupa ay kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban.

Pinupuri Ka namin, Dinarangal Ka namin, Sinasamba Ka namin, Niluluwalhati Ka namin, Pinasasalamatan Ka namin, Dahil sa dakila Mong kal’walhatian.

Panginoong Diyos, Hari ng langit. Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, Bugtong na Anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos Anak ng Ama.

Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa Ka sa ‘min. Tanggapin Mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa Ka sa amin.

Sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, sa kal’walhatian ng Diyos Ama. Amen.

Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka’t ipinagdarangal. Sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian.

Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan Panginoong Hesukristo, bugtong na Anak ng Diyos, Kordero ng Ama.

Ikaw na nag- aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin.

Ikaw lamang ang banal Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu sa l’walhati ng Ama. Amen, Amen, Amen, Amen.

Papuri Sa Diyos. Papuri Sa Diyos. Papuri Sa Diyos sa kaitaasan. (2x)

At sa lupa’y kapayapaan, at sa lupa’y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan Niya.

Pinupuri Ka namin Dinarangal Ka namin. Sinasamba Ka namin. Ipinagbubunyi Ka namin. Pinasasalamatan Ka namin. Dahil sa dakila Mong angking kapurihan.

Pinupuri Ka namin Dinarangal Ka namin. Sinasamba Ka namin. Ipinagbubunyi Ka namin. Pinasasalamatan Ka namin. Dahil sa dakila Mong angking kapurihan.

Panginoong Diyos, Hari ng langit. Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesu-Kristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos. Kordero ng Diyos. Anak ng Ama.

Papuri Sa Diyos. Papuri Sa Diyos. Papuri Sa Diyos sa kaitaasan.

Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa Ka, maawa Ka sa amin.

Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin Mo ang aming kahilingan. Tanggapin Mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa Ka. Maawa Ka sa amin.

Papuri Sa Diyos. Papuri Sa Diyos. Papuri Sa Diyos sa kaitaasan.

Sapagkat Ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang O Hesu-Kristo ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama, Amen. ng Diyos Ama, Amen.

Papuri Sa Diyos. Papuri Sa Diyos. sa kaitaasan Papuri Sa Diyos. (2x)

at sa lupa’y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan Niya.

Pinupuri Ka namin Dinarangal Ka namin. Sinasamba Ka namin. Ipinagbubunyi Ka namin. Pinasasalamatan Ka namin. Sa ‘Yong dakila’t angking kapurihan.

Panginoong Diyos, Hari ng langit. Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong HesuKristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos. Kordero ng Diyos,Anak ng Ama.

Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa Ka, sa amin. Maawa ka

Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Tanggapin Mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama.

Papuri Sa Diyos. Papuri Sa Diyos. sa kaitaasan Papuri Sa Diyos.

Sapagkat Ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang O Hesu-Kristo ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama, Amen.

Papuri Sa Diyos. Papuri Sa Diyos. sa kaitaasan Papuri Sa Diyos. Sa kaitaasan, Papuri sa Diyos

Luwalhati, Luwalhati sa Diyos. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan.(2x)

At sa lupa’y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri Ka namin, Dinarangal Ka namin, Sinasamba Ka namin, Niluluwalhati Ka namin, Pinasasalamatan Ka namin, Dahil sa dakila Mong kalwalhatian.

Panginoong Diyos, Hari ng langit. Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesu-Kristo, bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama.

Luwalhati, Luwalhati sa Diyos. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan.(2x)

Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin.

Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin Mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, maawa ka sa amin.

Luwalhati, Luwalhati sa Diyos. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan.(2x)

Sapagkat Ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang O Hesu-Kristo ang kataastaasan. Kasama ng Espiritu Santo sa kaluwalhatian ng Diyos Ama, Amen.

Luwalhati, Luwalhati sa Diyos. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan.(2x)

The bread by Your hand, was once a seed t’was sown. It grew and yielded on the ground, and gathered all for men.

The wine by Your cup, was once a vine that crept. It grew to bear good fruits for men. A symbol of Your blood.

Refrain: Of that seed, we eat Your Body, Our bread of life! Of that vine we drink Your Blood, The Wine of new covenant.

Accept Lord, we offer these seeds and vines of life. Expressions of our gratitude, we consecrate to you. The seeds and vines of Life.
Ending:

Blest are you Lord, God of all creations. Thanks to your goodness this bread we offer. Fruits of the earth, Works of our hands, It will become the bread of life.

Blessed Be God (3x) Forever Amen, Blessed Be God (3x) Forever Amen….

Blest are you Lord, God of all creations. Thanks to your goodness this wine we offer. Fruits of the earth, Works of our hands, It will become the cup of joy.

Kunin at tanggapin ang alay na ito mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkat inibig mo ngayo’y nananalig, nagmamahal sa’yo.

Tinapay na nagmula sa butil ng trigo pagkaing nagbibigay ng buhay mo. At alak na nagmula sa isang tangkay ng ubas inuming nagbibigay lakas.

Kunin at tanggapin ang alay na ito mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkat inibig mo, ngayo’y nananalig, nagmamahal sa’yo.

Ngayo’y nananalig, umaasa, dumudulog, sumasamba, umaawit, nagmamahal sa ‘yo.

Panginoon, aming alay itong alak at tinapay sa altar mo ilalagay, tanggapin sa iyong kamay.

I

Lahat ng aming mahal sa buhay, lahat ng aming aring taglay talino at kalayaan sa‘yo ngayon iaalay.

III

Itong alak at tinapay magiging si Kristong tunay gawin pati aming buhay pagkat sa ‘yo dumalisay.

IV

Alay namin, aming buhay, bawat galak at lumbay, bawat pangarap naming taglay, sa palad mo ilalagay.

II

Kapu-puri ka Diyos Amang lumikha ng sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob , narito ang aming maiaalay, mula sa lupa at bunga ng aming paggawa ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay.

Kapuri–puri ang Poong Maykapal, Kapuri–puri ang Poong Maykapal, Ngayon at kailanman, Ngayon at kailanman.

Kapu-puri ka Diyos Amang lumikha ng sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob , narito ang aming maiaalay, mula sa lupa at bunga ng aming paggawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu.

Kapuri-puri ang Poong Maykapal ngayon at kailanman.

Paghahandog ng Sarili Kunin Mo,O Diyos at tanggapin Mo; ang aking kalayaan, ang aking kalooban, isip at gunita ko. Lahat ng hawak ko, ng loob ko ay aking alay sa’yo.

Nagmula sa’yo ang lahat ng ito, muli kong handog sa’yo patnubayan mo’t pagharian lahat ayon sa kalooban mo. Mag-utos ka Panginoon ko, dagling tatalima ako, ipagkaloob mo lang ang pagibig mo, at lahat ay tatalikdan ko, tatalikdan ko.

Mula sa ‘Yo
Wala akong maihahandog sa ‘Yo. Na ‘di mula sa kabutihan Mo. Gayunpaman, ‘Yong tanggapin aking alay pabanalin. * Muli kong handog, buhay Mong kaloob: kalugdan Mo at basbasan (Chorus) * Mula sa Iyo, lahat ng Ito: buhay

Santo, santo, santo, Panginoong D’yos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan.

Santo, Santo, Santo. Diyos makapangyarihan, puspos ng luwalhati ang langit at lupa. Osana, Osana sa kaitaasan.

Pinagpala ang narito sa Ngalan ng Panginoon. Osana, Osana sa kaitaasan. (2x)

Santo, santo, santo, Panginoong D’yos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan.

Tinapay ng

Santo Santo Santo, Panginoong D’yos napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo Osana, osana, osana sa kaitaasan(2x) Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon Osana, osana, osana sa kaitaasan(2x)

Santo (Marcelo)

Santo Santo Santo Diyos makapangyarihan Napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian Mo Osana Osana Osana Osana Osana sa kaitaasan Pinagpala ang naparirito sa Ngalan ng Panginoon Osana Osana Osana Osana Osana sa kaitaasan

Sa Krus Mo Sa Krus Mo at pagkabuhay kaming natubos mong tunay Poong Hesus naming mahal iligtas mo kaming tanan Poong Hesus naming mahal ngayon at mag pakailanman.

We remember how You loved Us to Your death And still We celebrate for you are with Us here And We believe that We will see You when You come in Your glory Lord We remember We celebrate We believe

Si Kristo ay gunitain, Sarili ay inihain. Bilang pagkai’t inumin, Pinagsasaluhan natin. Hanggang sa Siya’y dumating, Hanggang sa Siya’y dumating.

Si Kristo ay namatay, Si Kristo ay nabuhay, Si Kristo ay babalik, Sa wakas ng panahon.

Si Kristo ay namatay, Si Kristo ay nabuhay, Si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon, Si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon.
10

Si Kristo ay namatay, Si Kristo ay muling nabuhay, Si Kristo ay babalik, Sa wakas ng panahon.(3x)
5

Ama namin, sumasalangit Ka. Sambahin ang Ngalan Mo. Mapasa amin ang kaharian Mo. Sundin ang loob Mo dito sa lupa para ng sa langit.

Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa arawaraw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.

At huwag Mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya Mo kami sa lahat ng masama.

Ama namin sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan Mo. Mapasa-amin ang kaharian Mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit.

Bigyan Mo kami ngayon ng aming kakanin sa bawa’t araw. At patawarin Mo ang aming sala tulad ng aming pagpapatawad sa nagkakasala sa amin.

At h’wag Mo kaming ipahintulot sa tukso, At iadya Mo kami sa lahat ng masama.

Our Father who art in heaven, hollowed be Your name, Your kingdom come, Your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses.

As we forgive those who trespass against us Hhmmm! And lead us not into temptation, but deliver us, deliver us from evil. Hhmmm! Hhmmm!

Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos maawa Ka. (2x)

Kordero ng Diyos na nagaalis ng mga kasalanan ng mundo, Ipagkaloob Mo sa amin ang kapayapaan.

Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin. (2x)

Kordero ng Diyos na nagaalis ng mga kasalanan ng mundo, Ipagkaloob po ninyo sa amin ang kapayapaan.

Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. (2x)

Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.

Ito ang Araw
Ito ang araw na ginawa ng Panginoon Tayo’y magsaya at magalak

Magpasalamat kayo sa Panginoon Butihin S’ya, kanyang gawa’y walang hanggan Sabihin ng sambayanan ng Israel, “Walang hanggan kanyang awa”

Kanang kamay ng Diyos sa ‘ki’y humango Ang bisig N’ya sa ‘kin ang tagapagtanggol Ako’y hindi mapapahamak kailanman Ipapahayag ko luwalhati Niya

Ang aking Panginoon, Moog ng buhay S’ya ang batong tinanggihan ng tagapagtayo Kahanga-hanga sa aming mga mata Gawain N’ya, Purihin S’ya!

PAGSIBOL

Bawat huni ng ibon sa pagihip ng amihan Wangis Mo’y aking natatanaw Pagdampi ng umaga sa nanlamig kong kalamnan. Init Mo’y pangarap kong hagkan

Panginoon, Ikaw ang kasibulan ng buhay, Puso’y dalisay kailanpaman Ipahintulot Mong ako’y mapahandusay sa sumasaibayong kaginhawahan

Nangungulilang malay binulungan ng tinig Mong nagdulot ng katiwasayan Paghahanap katwiran nilusaw Mo sa simbuyong karilagan ng pagmamahal!

Panginoon, Ikaw ang kasibulan ng buhay, puso’y dalisay kailanpaman Ipahintulot Mong ako’y mapahandusay sa sumasaibayong kaginhawahan

Panginoon, ikaw ang kasibulan ng buhay, Puso’y dalisay kailanpaman Ipahintulot Mong ako’y mapahandusay sa sumasaibayong kaginhawahan

Dalangin pa sana’y mapagtanto kong tunay Kaganapan ng buhay ko’y Ikaw lamang

Soul of Christ, sanctify me. Body of Christ, save me. Water from the side of Christ, wash me. Passion of Christ, give me strength.

Hear me, Jesus. Hide me in thy wounds that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me.

And when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever.

Ilikha Mo kami ng ‘sang bagong puso, hugasan ang kamay na basa ng dugo, linisin ang diwang sa halay ay puno; ilikha mo kami ng ‘sang bagong puso.

Itindig Mo kami, kaming Iyong bansa, akayin sa landas patungo sa kapwa, ihatid sa piging na ‘Yong inihanda; itindig Mo kami, kaming Iyong bansa.

Amang D’yos, ‘Yong baguhin ang tao’t daigdig, sa banal na takot, sambang nanginginig, ibalik ang puso’t bayang nanlalamig; likhain Mong muli kami sa pag-ibig.

As the Deer panteth for the water so my soul longeth after thee. You alone are my heart’s desire and I long to worship Thee.

I

You alone are my strength my shield, to You alone may my spirit yield. You alone are my hearts desire and I long to worship Thee.

Chorus

I want You more than gold or silver only You can satisfy. You alone are the real joy-giver and the apple of my eyes.

II

You’re my friend and You’re my brother, even though You are a King. I love you more than any other, so much more than anything.

III

O Diyos Ikaw ang laging hanap, loob ko’y Ikaw ang tanging hangad, nauuhaw akong parang tigang na lupa, sa tubig ng ‘yong pag-aaruga.

I

Ika’y pagmamasdan sa dakong banal, nang makita ko ang ‘yong pagkarangal, dadalangin akong nakataas aking kamay, magagalak na aawit ng papuring iaalay.

II

Refrain: Gunita ko’y Ikaw habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwina’y taglay, sa lilim ng iyong mga pakpak, umaawit akong buong galak.

Aking kaluluwa’y kumakapit sa’yo, kaligtasa’y tiyak kong hawak mo ako, magdiriwang ang hari ang Diyos siyang dahilan, ang sa iyo ay nangako galak yaong makakamtan. (Repeat refrain)

III

Ending: Umaawit, umaawit, umaawit akong buong galak.

Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso. Tinig Mo’y isang awit paghilom.

Koro:

Ang baling ng aking diwa ay sa ‘Yo. H’wag nawang pababayaang masiphayo. Ikaw ang buntong hininga ng buhay. Dulot Mo’y kapayapaan, pagibig.

I

Sigwa sa ‘king kalooban, ‘Yong masdan. Pahupain ang bugso ng kalungkutan. Yakapin ng buong higpit, ‘Yong anak. Nang mayakap din ang bayan Mong ibig.

II

Ako’y akayin sa daang matuwid. H’wag nawang pahintulutang mabighani. Sa panandalian at huwad na rilag. Ikaw ang aking tanging tagapagligtas.

III

In Him alone is our hope. In Him alone is our strength. In Him alone are we justified. In Him alone are we saved.

Chorus:

What have we to offer, That does not fade or wither. Can the world ever satisfy the emptiness in our hearts, in vain we deny.

I

When will you cease running, in search of hollow meaning. Let His love feed the hunger in your soul till it overflows, with joy you yearn to know.

II

All that I am, all that I have, I lay them down before you, O Lord. All my regrets, all my acclaim, the joy and the pain, I’m making them yours.

Lord I offer my life to you everything I’ve been through use it for your glory. Lord I offer my days to you lifting my praise to you as a pleasing sacrifice… Lord I offer you my life.

Chorus:

Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes, all of my plans, my heart and my hands are lifted to you.

What can we give that you have not given, and what do we have that is not already yours. All we possess are these lives we’re living, and that’s what we give to you Lord.

I Panginoon, ito ang aming alay sa Iyong kabanalan. Tanggapin ang aming isip, buhay at kalayaan.

II Sa Iyo ang aming katauhang pinagbuklod ng ‘Yong katawan. Handog namin ang aming kalooban na sa‘yo nagmumula.

Dakila ang ‘Yong puso, dakila ka O’ Kristo. Sambayanan kaming nagpupuri sa ‘Yong dugo at katawan.

Koro:

III Tunay ang pag-ibig mo Kristo, liwanag ang aming puso. Awit namiý aming alay pasasalamat sa ‘ming buhay.

Make my heart a dwelling place, A temple just for You, A consecrated resting place, A vessel ever true. Make my heart a fire. With the brightness of Your Son, Make my heart a dwelling place, for the Holy One.

You loved me, when I was so unlovely, You sought me, when I was lost, You showed me how much You really love me, And you bought me at the highest cost.

There’s no greater love than this, there’s no greater love than this. That a man would give his life for a friend. There’s no higher sacrifice. Than a man would give his life. You have paid a precious price for me.

Chorus:

You chose me, when I was so unworthy, You cleansed me, with your own blood, You clothed me with righteousness and mercy, And you crowned me with your Steadfast love.

Panginoon, turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo. Na magbigay ng ayon sa nararapat, na walang hinihintay mula sa‘yo.

Nang makibakang ‘di inaalintana mga hirap na dinaranas sa tuwina’y magsumikap na, hindi humahanap ng kapalit na kaginhawahan. Na ‘di naghihintay kundi ang aking mabatid, na ang loob mo’y s’yang sinusundan.

Panginoon, turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo. Na magbigay ng ayon sa nararapat, na walang hinihintay mula sa‘yo.

Lord, I come to you, let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I’ve found in you; And Lord, I’ve come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the pow’r of your love.

Hold me close, let your love surround me, bring me near, draw me to your side; and as I wait I’ll rise up like an eagle, and I will soar with you, your spirit leads me on by the pow’r of your love.

Chorus:

Lord, unveil my eyes, let me see you face to face, the knowledge of your love, as you live in me; And Lord, renew my mind, as your will unfolds in my life, in living everyday by the pow’r of your love.

Ikaw Hesus ang tinapay ng buhay. Binasbasan, hinati’t inialay. Buhay na ganap ang sa ami’y kaloob. At pagsasalong walang hanggan.

Koro:

Basbasan ang buhay naming handog. Nawa’y matulad sa pagaalay Mo. Buhay na laan ng lubos, sa mundong sa pag-ibig ay kapos.

I

Marapatin sa kapwa maging tinapay. Kagalakan sa nalulumbay. Katarungan sa naaapi. At kanlungan ng bayan Mong sawi.

II

… At pagsasalong walang hanggan.

I am your reed sweet shepherd glad to be Now if you will, breathe out your joy in me And make bright song or fill me with the soft moan of Your Love When your delight has failed to call or move your flock from wrong.

Make children’s song or any song to fill Your reed with breathe of life but your will Lay down the flute and take repose while music infinite Is silence in your heart and laid on it your reed is mute.

I am your reed sweet shepherd glad to be Lay down the flute and take repose While music infinite is silence in your heart and laid on it Your reed is mute.

Lord, what You will let it be so Where You will there we will go What is Your will help us to know

Lord, when You will the time is right In You there’s joy in strife For Your will I’ll give my life.

To ease Your burden brings no pain To forego all for You is gain As long as I in You remain.

REFRAIN:
Because You will it, it is best. Because You will it, we are blest. Till in Your hands our hearts find rest. Our hearts find rest, Till in Your hands our hearts find rest.

Ave Maria, gratia plena, Dominus te cum, benedicta tu; Benedicta tu in mulieribus; et benedictus fructus ventris tui, Jesu Chorus: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis, peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae (Repeat) Amen.

Good it is to give thanks And to praise thy name; Thy love we proclaim All through out our days!

We proclaim upon sunrise. Thy love O Lord, and on sunset Thy faithfulness We shout for joy!

In your temple we ponder your steadfast love Thy tender majesty resounds to the ends of the earth.

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia

I Love the Lord, He is filled with compassion He turned to me on the day that I called. From the snares of the dark, Oh Lord save my life, be my strength

I Gracious is the Lord and just. Our God is mercy, rest to the weary, Return my soul to the Lord our God Who bids tears away I love the Lord.

II How can I repay the Lord for all the goodness He has shown me? I will raise the cup of salvation and call on His name. I love the Lord

III I shall live my vows to You, Before your people. I am your servant, I will offer you my sacrifice of praise and of pray’r. I love the Lord

Koro:

Umasa ka sa D’yos, ang mabuti’y gawin at manahan kang ligtas sa lupain. Sa D’yos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan.

Ang iyong sarili’y sa D’yos mo ilagak. ‘Pag nagtiwala’y tutulungan kang ganap. Ang kabutihan mo ay magliliwanag katulad ng araw sa tanghaling tapat.
(koro)

Sa harap ng D’yos pumanatag ka, maging matyagang maghintay sa kanya. H’wag mong kainggitan ang gumiginhawa sa likong paraan umunlad man sila.
(koro)

Muling Handog Kunin O D’yos ko yaring alay sa ‘yo Aking kalayaan aking kalooban. Isip at gunita, buong puso’t diwa. Muling inihahadog Muling idinudulog

Lahat ng ito’y nagmula sa ‘yo Muling inaalay sa ‘yo Mag-utos ka Panginoon ko Dagling tatalima ako Ipagkaloob Mo wagas na pagibig mo Walang kailangan, lahat tatalikdan

Kung nag-iisa at nalulumbay dahil sa hirap mong tinataglay. Kung kailangan mo ng karamay tumawag ka at siya’y naghihintay. Siya, ang Yong kailangan, sandigan, kaibigan mo. Siya ang araw mo lagi at karamay kung sawi. Siya ay si Hesus sa bawat sandali.

Kung ang buhay mo ay walang sigla laging takot at laging alala, tanging kay Hesus makaaasa, kaligtasa’y lubos na ligaya. Siya, ang dapat tanggapin at kilanlin, sa buhay mo. Siya noon, bukas, ngayon sa dalangin mo’y tugon siya ay si Hesus sa habang panahon.

Kaya’t ang lagi mong pakakatandaan, Siya lang ang may (pag-ibig na tunay) 3x Siya, ang dapat tanggapin at kilanlin sa buhay mo. Siya noon, bukas, ngayon sa dalangin mo’y tugon (siya ay si Hesus) 3x Sa habang panahon.

I Ang sino man sa Aki'y mananahan, Mananahan din Ako sa kanya. At kung siya'y mamunga nang masagana, Siya sa Ama'y nagbigay ng karangalan.

Koro:

Mula ngayon kayo'y Aking kaibigan Hinango sa dilim at kababaan. Ang kaibiga'y mag-aalay ng sarili niyang buhay; Walang hihigit sa yaring pagaalay.

II Kung paanong mahal Ako ng Aking Ama, Sa inyo'y Aking ipinadarama. Sa pag-ibig Ko, kayo sana ay manahan, At bilin Ko sa inyo ay magmahalan.

III Pinili ka't hinirang upang mahalin Nang mamunga't bunga mo'y panatilihin. Humayo ka't mamunga nang masagana, Kagalakang walang hanggang ipamamana

Koro: Kahanga-hanga ang iyong pangalan, O Panginoon sa sangkalupaan; ipinagbunyi Mo ang Iyong kamahalan sa buong kalangitan. Pinagmamasdan ko ang langit Na gawa ng iyong mga kamay, Ang buwan at mga bituin Na sa langit ‘Yong inilagay.

O sino kaya siyang tao, na Iyong pinagmamasdan? Ginawa mong anghel ang katulad Pinuno Mo ng karangalan. Malayo man ang tao sa lupa, Sakupin man niya ang buwan Ikutin man ang kalangitan Ang Diyos rin ang dinadatnan.

Ipinagbubunyi ‘Yong pangalan, Ng ibon na lumilipad; Pinahahayag ng kabundukan: “Ikaw ang Poon ng lahat!” Sa dahong hinihipan ng simoy, Tinig Mo’y mapapakinggan; Sa ulan na biyaya ng langit; Kabutihan Mo’y makakamtan.

How Lovely Is Your Dwelling Place

How lovely is Your Dwelling place O Lord, mighty God. Lord of all 2x Even the lowly sparrow finds a home for her brood. And the swallow a nest for herself Where she may lay her young In Your altar’s my King and my God

Blessed are they whose dwelling is Your own, Lord of peace. Blest are they refreshed by springs and by rain, where dryness daunts and scathes. Behold my shield, my King and My God.

I would forsake a thousand other days anywhere If I can spend one day in Your courts Belong to You alone, my strength are You alone My Glory, My King and My God.

I will sing forever of your love, O Lord. I will celebrate the wonder of your name. For the word that you speak is a song of forgiveness. And a song of gentle mercy and of peace.

Let us wake at the morning and be filled with your love. And sing songs of praise all our days. For Your love is as high as the heavens above us. And Your faithfulness is as certain as the dawn.

I will sing forever of your love, O Lord. I will celebrate the wonder of your name. For the word that you speak is a song of forgiveness. And a song of gentle mercy and of peace.

I will sing forever of your love, O Lord. For You are my refuge and my strength. You fill the world with Your Life-giving Spirit that speaks your word, Your word of mercy and of peace.

And I will sing Forever of your love, O Lord… Yes, I will sing Forever of your love, O Lord…

I am the Resurrection and the Life He who believes in me will never die I am the Resurrection and the Life He who believes in me will live a new life I have come to bring the Truth I have come to bring you Life If you believe then you shall live

Humayo’t ihayag, (purihin s’ya!) At ating ibunyag, (awitan s’ya!) Pagliligtas ng D’yos nasa krus ni Hesus. Ang siyang sa mundo’y tumubos. Langit at lupa S’ya’y papurihan,

Araw at tala s’ya’y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng D’yos sa tanan, Aleluya! At isigaw sa lahat kalinga n’ya’y wagas. Kayong dukha’t salat pag-ibig n’ya sa inyo ay tapat.

Halinat sumayaw (buong bayan!) Lukso sabay sigaw (sanlibutan!) Ang Ngalan nyang anking ‘sing ningning ng bituin. Liwanag ng D’yos sumaatin. Langit at lupa S’ya’y papurihan.

Araw at tala S’ya’y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng D’yos sa tanan, sa tanan! Ating pagdiwang pagibig ng D’yos sa tanan, Aleluya!

I My Jesus, my Savior, Lord there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love!

II My comfort, my shelter, tower of refuge and strength.Let every breath, all that I am, never cease to worship you!

Chorus: Shout to the Lord all the earth let us sing, power and majesty, praise to the King, mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name!

I sing for joy at the work of your hand, forever I’ll love you, forever I’ll stand. Nothing compares to the promise I have in you!

Magpasalamat kayo sa Panginoon, na s’yang lumikha ng lahat ng bagay dito sa mundo, s’yang gumawa ng buwan at mga bituin upang magbigay ng liwanag sa pagsapit ng dilim. O magpasalamat sa kanyang mga biyaya at awa. O ating purihin ang Poon na mahabagin sa atin, Oh!…

Humayo na’t ipahayag, Kanyang pagkalinga’t habag, Isabuhay pag-ibig at katarungan, Tanda ng kanyang kaharian.

Sa panahong tigang ang lupa, Sa panahong ang ani’y sagana, Sa panahon ng digmaan at kaguluhan, Sa panahon ng kapayapaan.

I Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang, walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. (koro)

Koro: Tayong lahat ay pananagutan sa isa’t isa, tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling n’ya.

II Sa ating pagmamahalan at paglilingkod sa kanino man, tayo ay nagdadala ng balita ng kaligtasan. (koro)

Koro:

Isang Pananampalataya, Isang pagbibinyag, Isang Panginoon, Angkinin nating lahat.

I

Habilin ni Hesus, Noong Siya’y lumisan, Kayo ay magkatipon, Sa pagmamahalan.
(koro)

II

Ama, pakinggan Mo, Ang aming panalangin. Dalisay na pag-ibig Sa ami’y humapit.
(koro)

In my heart I know my Savior lives, I can hear Him calling tenderly my name, Over sin and death He has prevailed, In His glory, in His new life we partake.

I know He lives, as He has promised, For me His risen that from fear I may be free, Not even death can separate me, From Him whose love and might remain in me.

I

For I have seen and touched Him risen, To all the world will I proclaim His majesty, With joy I sing, to tell His story, That in our hearts may live His memory.

II

And all the earth, shall bow before Him, His blessed name all will adore on bended knee, His truth shall reign so shall His justice, In Christ my Savior let all glory be.

III

Chorus:

We hold the death of the Lord, deep in our hearts. Living, now we remain, With Jesus the Christ.

Once we were people afraid, Lost in the night Then by Your Cross we were saved, Dead became living, life from Your giving.

I

Something which we have known, something we've touched. What we have seen with our eyes, This we have heard, life-giving Word.

II

He chose to give of Himself, Became our bread Broken, that we might live, Love beyond love, pain for our pain.

III

We are the presence of God, This is our call, Now to become bread and wine, Food for the hungry, Life for the weary. For to live with the Lord, We must die with the Lord.

IV

Ending:

Living now we remain With Jesus the Christ…

Katulad ng mga butil na tinitipon, Upang maging tinapay na nagbibigay Buhay, Kami nawa’y matipon din at maging Bayan Mong giliw.

Koro: Iisang Panginoon, Iisa ang katawan, Isang bayan, isang lahi sa ‘Yo’y nagpupugay.

Katulad din ng mga ubas na piniga’t naging alak, Sino mang uminom nito may buhay na walang hanggan, Kami nawa’y maging sangkap, Sa pagbuo nitong bayang liyag.

Dakilang pag-ibig saan man manahan, D’yos ay naroon, walang alinlangan. Tinipon tayo sa pagmamahal ng ating Poong si Hesus; Tayo’y lumigaya sa pagkakaisa sa Haring nakapako sa Krus.

Purihi’t ibigin ang ating Dyos na syang unang nagmamahal; Kaya’t buong pag-ibig rin nating mahalin ang bawat kapatid at kapwa. Iwasan lahat ang pagkapoot, pagaalinlanga’t yamot; Sundin ang landasin ni Hesu-Kristo at ito’y halimbawa ng D’yos.

Osana, sa Anak ni David

Osana sa Anak ni David, Hari ng Israel, Pinagpala ang naparirito Sa ngalan ng Panginoon, Osana sa kaitaasan, Osana sa kaitaasan.

Reyna ng Langit, magalak ka, alleluia, alleluia.(2x) Sapagkat si Hesu-Kristo ang anak mo, alleluia.(2x) Magmuli siyang nabuhay, alleluia, alleluia.(2x)

Ipanalangin kaming makasalanan, ipanalangin mo, Aleluya, Aleluya, Aleluya.

Osana ang aming awit; Dakilang Anak ni David, Sa ngalan ng Diyos sa langit pagpapala ang pagsapit ng pagtubos sa daigdig.

Sumigaw ka Herusalem, sumigaw ka at magalak, nagtaas ang Panginoon ng isang hudyat. Magbabalik sa piling mo, O lungsod ng Diyos, ang bayang sinagip, bayang tinubos.

Ito ang bagong araw, Ito’y araw ng tagumpay, Anak ng tao’y nabuhay, Siya’y ating parangalan si Hesus muling nabuhay sa kamataya’y nagtagumpay.

Magalak! H’wag ng lumuha, hinango ang tao sa sala, Kristo Hesus, tunay kang Hari, kami sayo’y nagpupuri sa krus, ika’y namatay ngunit muli kang nabuhay! Aleluya, leluya, Aleluya.(8x)

Ang mabuhay sa pag-ibig ay pagbibigay na di nagtatantya ng halaga, at hindi naghihintay ng kapalit, pagbibigay, walang pasubali. Naibigay ko nang lahat, magaan akong tumatakbo. Salat man ako sa lahat, salat man ako sa lahat, ang tangi kong yaman ay mabuhay sa pag-ibig.

Ang mabuhay sa pag-ibig ay paglalayag na hantunga’y payapa’t may galak. Sa maalab na udyok ng pag-ibig hinahanap kita sa ‘king kapwa. At s’yang tanging tumatanglaw, bituing sa aki’y patnubay, diwa sa paglalakbay, sandigang lakas at tibay. Laging awit ang sagisag na mabuhay sa pag-ibig.

Ang mabuhay sa pag-ibig ay maging bihag, sa tawag ng pagmamahal ng Diyos, papawiin n’yang lahat ang panimdim, sa gunita, dahas ay limutin! Sisidlangputik man ako, kayamanan ka ng puso ko! Ang gantimpala ko’y ikaw, pag-asang natatanaw, ang pumanaw sa sarili ay mabuhay sa pagibig.

Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan; ang kanyang kapuriha’y manatili magpakailanman.

Koro:

Aleluya! Aleluya! Aleluya!

Purihin ang Panginoon siya’y ating pasalamatan sa pagsasama at pagtitipon ng kanyang mga anak.

I

Dakilang gawain ng Diyos karapat dapat pag aralan ng tanang mga taong sumasamba sa kanya.

II

Kahanga hanga ang gawa ng Diyos ng kalwalhatian handog ay kaligtasan sa atin binibigay.

III

Ang atas ko sa inyo mga kaibigan ko ay magmahalan kayo tulad ng pagmamahal ko sa inyo. May hihigit pa kayang dakila sa pagibig na laang ialay ang buhay alang-alang sa kaibigan? Kayo nga’y kaibigan ko kung matutupad ninyo ang iniaatas ko.

Kayo’y di na alipin, kundi kaibigan ko. Lahat ng mula sa Ama’y nalahad ko na sa inyo. Kayo’y hinirang ko, di ako ang hinirang niyo. Loob kong humayo kayo at magbunga ng ibayo. Ito nga ang siyang utos ko na bilin ko sa inyo. Magmahalan kayo! Magmahalan kayo!

O Salutaris Ostia

O Salutaris Hostia, Quae coeli pandis ostium, Bella premunt hostilia, Da robur, fer auxilium, Uni trinoque domino, Sit sempiterne gloria, Qui vitam sine termino, Nobis donet in patria. Amen.

O Ostiya ng Kaligtasan O Ost’ya ng kaligtasan, Pinto ka ng langit na bayan, Tulong Mo laban sa kaaway, Mangyaring sa ami’y ibigay, puri sa Diyos na maykapal, Sa tatlong personang marangal, Poon nawa’y aming makamtan, Ang langit na masayang bayan. Amen.

Tantum Ergo

Tantum Ergo, sacramentum, veneremur cernui, et antiquum documentum, Novo cedat retui, Praester fides supplementum, Sensuum defectui.

Genitori, Genitoque, Laus at jubilatio, Salus, honor, virtus quoque, Sit et benedictio, Precendenti abutroque, Comparsit laudatio. Amen.

Pagpaparangal sa Krus na Banal

Purihin at ipagdangal ang ating Poong Maykapal: Ama ng bukal na buhay, Anak na s’ya nating daan, Espiritung ating tanglaw.

Salamat po, Poong banal, sa ilaw na iyong bigay, upang kami ay tanglawan. Si Jesu-Kristo’y nabuhay, siya’y ating kaliwanagan.

Exultet Magalak nang lubos ang buong sambayanan, sa kal’walhatian lahat tayo’y magdiwang! Sa ningning ni Hesu-Kristo sumagip sa sangsinukob, S’ya’y muling nabuhay tunay na manunubos.

ANG PUSO KO’Y NAGPUPURI

Ang Puso ko’y nagpupuri, nagpupuri sa Panginoon Nagagalak ang aking Espiritu sa ’king tagapagligtas

Sapagka’t nilingap N’ya kababaan ng kanyang alipin, Mapalad ang pangalan ko sa lahat ng mga bansa.

Sapagka’t gumawa ang Poon ng mga dakilang bagay, Banal sa lupa’t langit ang Pangalan ng Panginoon.

At kinahahabagan N’ya ang mga sa Knya’y may takot. At sa lahat ng salinlahi ang awa N’yay walang hanggan.

Luwalhati sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpakailanman.

Lord I Give You My Heart
This is my desire: to honor You. Lord with all my heart I worship You. All I have within me, I give You praise. All that I adore is in You.

Lord I give You my heart, I give You my soul, I live for You alone. Every breath that I take, Every moment I’m awake, Lord have Your way in me.

Tell The World of His Love

For God so love the world, He gave us His only Son. Jesus Christ our saviour, His most precious one. He has sent us His message of love, And sent those who hear. To bring the message to everyone, In a voice loud and clear.

Chorus:

Let us tell the world of His love, The greatest love the world has known. Search the world for those who have walked astray and lead them hope.

Fill the world’s darkest corners with His light from up above. Walk every step, every mile, every road, and tell the world, tell the world of His love.

One step at a time

When something seems too hard to handle too big to conquer too far away to touch When all your dreams begin to shatter and deep inside you you’re hurting so much.

That’s when you start to say I’m climbing my mountain step by step I’m climbing my mountain day by day

I’m climbing my mountain all the way I’m climbing my mountain I’m gonna make it. One step at a time one step at a time one step at a time with Jesus by my side.

One step at a time One step at a time I’m climbing my mountain one step at a time. Even though you might grow weary don’t be discouraged in our weakness God is strong.

Remember this He’ll never leave you, He won’t forsake you, He’s your strength and He’s your song. So sing and start to say:

A Heart to Change the World

You and I got to have a heart to change the world let the song start to sing in every boy and girl Start to share, start to care from a heart of love Let the world know that Jesus loves them.

How will the people know how will the people know how will the people know unless we show them.

Jesus told us to go and share in every land over seas, through the hills across the desert sand Start to share, start to care from a heart of love. Let the world know that Jesus loves them.

How will the people know how will the people know how will the people know unless we show them. You and I got to have a heart to change the world

let the song start to sing in every boy and girl From God’s grace in God’s strength we can change the world let the world know that Jesus loves them.

Amazing Love
I’m forgiven, because you were forsaken I’m accepted, you were condemned I’m alive and well your spirit is within me Because you died and rose again (2x)

Amazing love, how can it be? that you, my King, would die for me? Amazing love, I know its true Its my joy to honor you. In all I do, I honor you.

I’m forgiven, because you were forsaken I’m accepted, you were condemned I’m alive and well your spirit is within me Because you died and rose again

Amazing love, how can it be? that you, my King, would die for me? Amazing love, I know its true Its my joy to honor you. In all I do, I honor you.

STELLA MARIS Kung itong aming paglalayag Inabot ng pagkabagabag Nawa’y mabanaagan Ka Hinirang na tala ng umaga Kahit alon man ng pangamba Di alintana sapagka’t naron ka Ni unos ng pighati At kadiliman ng gabi

Koro: Maria sa puso ninuman Ika’y tala ng kalangitan Ningning mo ay walang pagmamaliw Inang sinta, inang ginigiliw Tanglawan kami aming ina Sa kalangitan naming pita Nawa’y maging hantungan Pinakamimithing kaharian (koro)

Totus Tuus Maria
Chorus:

Totus tuus Maria, Ako’y Iyong-iyo aking Ina! Lahat ng hawak ko, Lahat ng Buhay ko Lahat nyari Iyong-iyo

Sa bawat hakbang nga sa buhay ko Sa Iyo Maria inihahabilin ko Munting pangarap ng buhay ko Ang tanging alay sa ‘Yo. Ngayon ay tanggapin Mo Sa Iyo matatagpuan ang kaligayahan Chorus Iyong Iyo Totus Tuus.

Mariang Ina Ko Sa ‘king paglalakbay, sa bundok ng buhay Sa ligaya’t lumbay, maging talang gabay Maging aking tulay, sa langit kong pakay Sa bingit ng hukay, tangnan aking kamay

Chorus: Mariang Ina ko, Ako ri’y anak Mo Kay Kristong kuya ko Akayin Mo ako, Kay Kristong kuya ko Akayin Mo ako. Sabihin sa Kanya, Aking dusa at saya Ibulong sa Kanya, mInamahal ko S’ya.

1. Emmanuel 8am 2. Song of Mary 5pm 3. Angels 6pm 4. The face of God 5pm 5. O holy night 8am 6. Joy to the World 6am 7. Hark the herald 6pm 8. O holy night instrumental 9. Carol of the bells 6am 10. Kids line up

Give thanks with the grateful heart Give thanks to the Holy One. Give thanks because He’s given Jesus Christ, His Son (2x) And now, let the weak say I am strong, let the poor say I am rich, because of what the Lord has done for us (2x) Give thanks! Give thanks! Give thanks!

Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka! Kristo, maawa ka! Kristo maawa ka, sa amin! Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka!

Sapagkat, sa ‘Yo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan! Ngayon at magpakailanman! Ngayon at magpakailanman!

On Eagle’s Wings
You who dwell in the shelter of the Lord Who abide in His shadow for life Say to the Lord; “My refuge, my Rock in whom I trust!

And He will raise you up on eagle’s wings Bear you on the breath of dawn, Make you shine like the sun And hold you in the palm of His hand

The snare of the fowler will never capture you And famine will bring you no fear Under His wings your refuge, His faithfulness your shield

You need not fear the terror of the night Now the arrow that flies by day Though thousands fall about you Near you it shall not come

5pm choir is inviting singers to join our group pls. see us after the mass. “16 and above”

Lord We Touch You Today
Lord, we touch You today Lord, we touch You today You gave us Your life You gave us Your love Lord, we touch You today

Refrain:
To live is to die, Is to laugh, is to cry To live is to love with all your heart To live is to walk And to talk in Your Word

Osana, sa Anak ni David

Osana sa Anak ni David, Hari ng Israel, Pinagpala ang naparirito Sa ngalan ng Panginoon, Osana sa kaitaasan, Osana sa kaitaasan.