KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Kurikulum Standard Sekolah Rendah
Pendidikan Khas
(MASALAH PENGLIHATAN)


MODUL PENGAJARAN

PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN


TAHUN 2

Terbitan


Bahagian Pembangunan Kurikulum

2011

Cetakan Pertama 2011
© Kementerian Pelajaran Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian
artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara
apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain
sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan
Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks
Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

iii


Kandungan

Bil. Tajuk Muka Surat
1. Unit 1 : Kesedaran Ruang 1
2. Unit 2 : Gabungan Lokomotor 5
3. Unit 3 : Melompat Sebelah Kaki (Hopping) 9
4. Unit 4 : Melompat Ayunan Tali 13
5. Unit 5 : Gabungan Bukan Lokomotor 15
6. Unit 6 : Siapa Hebat? 19
7. Unit 7 : Menggelecek Bola Menggunakan Tangan 21
8. Unit 8 : Menggolek Gelung Rotan 25
9. Unit 9 : Memukul Belon 27
10. Unit 10 : Gerak Edar 31
11. Unit 11 : Gulingan Sisi 33
12. Unit 12 : Jom Mengimbang 37
13. Unit 13 : Hambur Ke Atas Lombol dan Mendarat 39
14. Unit 14 : Guling Hadapan 43
15. Unit 15 : Tarian Patung 47
16. Unit 16 : Rangkaian Kreatif 51


1UNIT 1 : Kesedaran Ruang

MASA

:

60 Minit

FOKUS :
Berkebolehan melakukan pelbagai pergerakan berdasarkan
konsep pergerakan.


STANDARD
KANDUNGAN
: Aspek 1 : Kemahiran Pergerakan
Aspek 2 : Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan
Aspek 5 : Kesukanan

STANDARD
PEMBELAJARAN
:
1.1.1 :
Melakukan pergerakan ke ruang am yang telah
ditetapkan.
2.1.1 : Membezakan pergerakan mengikut ruang.
5.1.2 : Melakukan aktiviti dalam ruang yang selamat.
ALATAN : Kayu Hoki, Tali, Gelung Rotan, Bangku Panjang

2

CADANGAN
AKTIVITI
:
1. Memanaskan badan.
Memanaskan dan meregangkan badan.2. Aktiviti 1: Bergerak Dalam Ruang Terbuka
Berjalan ke pelbagai arah sambil bergerak seperti
layang-layang tanpa melanggar kawan dengan
mengeluarkan bunyi.
Bergerak seperti haiwan dalam pelbagai arah
sambil mengeluarkan bunyi haiwan.

3. Aktiviti 2: Petak Sempit dan Luas
Murid bergerak bebas dalam petak 1 yang
ditanda dengan menggunakan kayu hoki.
Apabila isyarat diberi, murid berhenti dan mencari
rakan mengikut bilangan yang disebut oleh guru.
Murid bergerak bebas dalam petak 1,2,3, dan 4.
Selepas itu, guru meminta murid bergerak ke
petak yang disebut oleh guru secara rawak.

4. Permainan Kecil: Bergerak Berhalangan
a. Guru menyediakan stesen halangan.
i) Halangan gelung rotan.
ii) Halangan tali.
iii) Meniti di atas kerusi panjang
b. Murid bergerak bergilir-gilir melakukan aktiviti.
Ulang beberapa kali.
3


5. Menyejukkan badan
Aktiviti regangan dan kelonggaran secara statik
atau dinamik.
5UNIT 2 : Gabungan Lokomotor

MASA : 60 Minit

FOKUS :
Berkebolehan melakukan gabungan beberapa kemahiran
lokomotor.


STANDARD
KANDUNGAN
: Aspek 1 : Kemahiran Pergerakan
Aspek 2 : Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan
Aspek 5 : Kesukanan

STANDARD
PEMBELAJARAN
:
1.2.1 :
Melakukan pergerakan
berjalan,berlari,mencongklang ( galloping),
menggelongsor,melompat, melompat sebelah
kaki (hopping) ,skip dan melonjak ( leaping).
2.2.2 :
Mengenal pasti kepentingan fleksi dalam
pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor.
5.2.2 :
Menerima cabaran dan seronok semasa
melakukan aktiviti.


ALATAN : Gelung


6CADANGAN
AKTIVITI
:
1. Memanaskan badan.
Memanaskan dan meregangkan badan.2. Aktiviti 1: Bergerak Bebas dan Membuat Kumpulan
Berlari, mencongklang dan skip secara bebas
dengan pelbagai arah dan kelajuan mengikut
arahan guru.
Apabila isyarat dibunyikan, murid mencari
pasangan. Murid bergerak pantas mencari
pasangan sendiri.
Ulang dengan membentuk kumpulan mengikut
kesesuaian jumlah murid.
3. Aktiviti 2: Siapa Cepat Dia Dapat
Murid berada di dalam gelung masing-masing.
Apabila isyarat bergerak diberi, murid bergerak
dengan pelbagai pergerakan lokomotor mengikut
arahan guru.
Apabila isyorof 'mosuk ke geIung' diberi, murid
bergerak ke dalam gelung berhampiran.
Ulang beberapa kali dengan guru mengurangkan
bilangan gelung.
Murid yang tidak mempunyai gelung akan bergerak
berterusan berskip atau mencongklang.

74. Aktiviti 3: 'Here¸ Left¸ Pight und Everywhere'
Guru berada di tengah-tengah murid.
Murid bergerak mengikut arahan guru.
ApobiIo guru menyebuf 'Here', murid mencongkIong
ke arah guru.
ApobiIo guru menyebuf 'Ieff', murid berskip ke
arah kiri sepuluh langkah.
ApobiIo guru menyebuf 'righf', murid berskip ke
arah kanan sepuluh langkah.
ApobiIo guru menyebuf 'Everywhere', murid berIori
ke mana-mana dalam kawasan.5. Permainan Kecil: Ikan dalam Jaring.
PiIih empof ofou Iimo murid sebogoi 'joring' dengon
memegang tangan antara satu sama lain.
Murid Ioin sebogoi 'ikon' berjoIon Ioju sombiI
membunyikan suara haiwan ke pelbagai arah.
8erpondukon bunyi suoro, murid sebogoi 'joring'
okon berjoIon Ioju don memerongkop 'ikon' serfo
memengong fongon 'ikon'.
'Ikon' yong disenfuh ofou dicuif okon menjadi
'joring'.
Permoinon fomof sehinggo semuo 'ikon' feIoh
disenfuh ofou dicuif oIeh 'joring'.


6. Menyejukkan badan
Aktiviti regangan dan kelonggaran secara statik
atau dinamik.9UNIT 3 : Melompat Sebelah Kaki (Hopping)

MASA : 60 Minit

FOKUS :
Berkebolehan melakukan kemahiran melompat sebelah kaki
dengan betul.


STANDARD
KANDUNGAN
: Aspek 1 : Kemahiran Pergerakan
Aspek 2 : Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan
Aspek 5 : Kesukanan

STANDARD
PEMBELAJARAN
:
1.2.1 :
Melakukan pergerakan berjalan, berlari,
mencongklang ( galloping), menggelongsor,
melompat, melompat sebelah kaki (hopping),
skip dan melonjak ( leaping).
2.2.3 :
Menyatakan postur badan yang betul semasa
melakukan pergerakan lokomotor dan bukan
lokomotor.
5.2.3 : Menerima kemenangan dan kekalahan dalam
permainan

ALATAN : Wisel, Gelung


10

CADANGAN
AKTIVITI
:
1. Memanaskan badan.
Memanaskan dan meregangkan badan.2. Aktiviti 1: Lompat ! Lompat ! Lompat !
Berdiri dan melompat ke hadapan sejauh yang
boleh .
Berdiri dan apabila wisel berbunyi, murid
melompat ke hadapan dengan menggunakan
sebelah kaki tiga kali dan tukar kaki.
Murid berjalan ke hadapan. Apabila mendengar
bunyi wisel, murid lompat sebelah kaki tiga
langkah ke hadapan menggunakan kaki kanan dan
melompat sebelah kaki tiga langkah ke belakang
menggunakan kaki kiri.
Memusing badan dan apabila wisel berbunyi,
melompat sebelah kaki dalam bentuk segitiga.

3. Aktiviti 2: Stesen Berhalangan
Murid bergilir-gilir melakukan aktiviti dalam stesen.
Stesen 1:
Melompat sebelah kaki ke depan dan ke
belakang dalam satu gelung dan teruskan ke
gelung berikutnya.

Stesen 2:
Melompat menggunakan kedua belah kaki dalam
kedua-dua gelung ke arah hadapan.11


Stesen 3:
Melompat sebelah kaki ke dalam dan ke luar
gelung ke arah hadapan.


Stesen 4:
Melompat dan mendarat dengan dua kaki dalam
laluan zig-zag.
4. Permainan Kecil: Lari Arnab Lari
PiIih Iimo orong sebogoi 'serigoIo' dan murid lain
sebogoi 'ornob'.
'Arnob' berodo doIom kowoson fomon mencori
makanan.
'SerigoIo' berodo di sofu suduf fomon.
ApobiIo guru menyebuf 'mencori mokon', 'ornob'
akan bergerak bebas sambil mengeluarkan suara
dengan melompat sebelah kaki mencari makan.
ApobiIo guru menyebuf 'fongkop', 'serigoIo'
berjoIon Ioju menongkop 'ornob'.
'Arnob' menyeIomofkon diri dengon mosuk ke
doIom 'rumoh'.
'Arnob' yong difongkop okon meIompof duo beIoh
kaki setempat.
Permainan diteruskan sehingga 1/3 daripada
'ornob' berjaya ditangkap.

5. Menyejukkan badan
Aktiviti regangan dan kelonggaran secara statik
atau dinamik.


13UNIT 4 : Melompat Ayunan Tali

MASA : 60 Minit

FOKUS :
Berkebolehan melompat tali yang diayun oleh dua rakan.


STANDARD
KANDUNGAN
: Aspek 1 : Kemahiran Pergerakan
Aspek 2 : Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan
Aspek 5 : Kesukanan

STANDARD
PEMBELAJARAN
:
1.2.3 :
Melompat berterusan tali yang diayun
berulang - ulang oleh dua orang rakan .
2.2.1 :
Mengenal pasti ciri-ciri perlakuan pergerakan
lokomotor dan bukan lokomotor.
5.2.2 :
Menerima cabaran dan seronok semasa
melakukan aktiviti.
5.3.1 : Berkomunikasi antara rakan, guru dan ahli
kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal.

ALATAN : Tali Gelang Getah

14

CADANGAN
AKTIVITI
:
1. Memanaskan badan.
Memanaskan dan meregangkan badan.


2. Aktiviti 1: Melompat setempat.
Berpasangan.
Seorang murid melompat dengan dua belah kaki.
Seorang lagi mengira jumlah lompatan rakan.
Tukar peranan.

3. Aktiviti 2: Melompat Tali Diayun
Melompat tali gelang getah berbunyi yang diayun
berulangkali ke kiri dan ke kanan menggunakan dua
belah kaki.
Ulang beberapa kali.

Tip guru:
Gelang getah berbunyi yang diayun harus menyentuh lantai.

Nota:
Tali skipping boleh diganti dengan jalinan gelang getah.
4. Aktiviti 3: Melompat Dengan Sebelah Kaki Gelang
Getah yang Diayun
Ulang aktiviti 2 dengan menggunakan sebelah kaki.

5. Permainan Kecil: Jangan Tertinggal
Murid dibahagi kepada dua kumpulan.
Bergilir-gilir melompat tali gelang getah yang
diayun tanpa henti, kira bilangan lompatan.
Kumpulan yang paling banyak kiraan lompatan
dikira sebagai pemenang.

6. Menyejukkan badan
Aktiviti regangan dan kelonggaran secara statik
atau dinamik.


15
UNIT 5 : Gabungan Bukan Lokomotor

MASA : 60 Minit

FOKUS :
Berkebolehan melakukan aktiviti bukan lokomotor.


STANDARD
KANDUNGAN
: Aspek 1 : Kemahiran Pergerakan
Aspek 2 : Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan
Aspek 5 : Kesukanan

STANDARD
PEMBELAJARAN
: 1.3.1 : Melakukan pergerakan fleksi badan
(membongkok), meregang,membuai ,
meringkuk,mengilas , memusing , menolak ,
menarik, mengayun ,dan mengimbang.
2.2.3 : Menyatakan postur badan yang betul semasa
melakukan pergerakan lokomotor dan bukan
lokomotor.
5.3.1 :
Berkomunikasi antara rakan, guru dan ahli
kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal.

ALATAN : Gelung, bola berloceng
16


CADANGAN
AKTIVITI
:
1. Memanaskan badan.
Memanaskan dan meregangkan badan.2. Aktiviti 1: Melentik Aksi Kucing
Membayangkan diri seekor kucing yang sedang tidur
(meringkuk), bangun dan mengeliat (meregang).
Melentik aksi kucing dengan mengeja nama haiwan.
Lakukan aktiviti berulang kali mengikut arahan guru.


3. Aktiviti 2: Mengilas
Murid dalam keadaan berselerak dalam kawasan yang
ditetapkan.
Duduk dalam gelung dan mengilas ke kiri atau ke
kanan sambil menghantar gelung ke arah rakan yang
berdekatan.
Duduk dalam gelung dan mengilas anggota badan (kaki
dan tangan) mengikut kreativiti sendiri.
Duduk di dalam gelung dan mengilas arah yang
bertentangan dengan kaki dan tangan.


4. Aktiviti 3: Dengar Arahan
Murid berada di dalam gulung rotan dengan posisi
melutut.
Murid mendengar arahan guru.
i) Lutut selari.
ii) Angkat kedua-dua tangan dan lurus ke atas.
iii) Lentikkan badan dan tangan ke belakang.
iv) Bongkokkan badan sambil meluruskan badan.
v) Lentikkan badan ke kiri.
vi) Lentikkan badan ke kanan.
vii) Ringkukkan badan.
17

5. Aktiviti 4: Memusing dan Mengilas Berpasangan
Berdiri dan membelakangkan rakan memusing badan
mengikut arah jam dan lawan jam dengan kiraan
empat.
Berpasangan, berdiri dan mengilas ke arah
bertentangan.
Seorang murid dalam posisi duduk imbangan V dan
seorang lagi memusing rakan tersebut mengikut
arah jam dan lawan jam.


6. Permainan kecil: Gelombang Bola
Murid berbaris dalam kumpulan kecil.
Sebiji bola setiap kumpulan.
Murid di hadapan menghantar bola menggunakan
kedua tangan kepada murid di belakang dengan
melentikkan badan.
Murid terakhir bergerak ke hadapan sambil
membawa bola ke hadapan.
Ulang aktiviti dengan menghantar bola secara
mengilas sisi kiri atau kanan.
Ulang aktiviti dengan menghantar bola secara leret
melalui celah kaki dalam keadaan membongkok .
Kumpulan yang selesai dahulu dikira pemenang.

7. Menyejukkan badan
Aktiviti regangan dan kelonggaran secara statik
atau dinamik.
19UNIT 6 : Siapa Hebat

MASA : 60 Minit

FOKUS :
Berkebolehan melakukan kemahiran membaling bola


STANDARD
KANDUNGAN
: Aspek 1 : Kemahiran Pergerakan
Aspek 2 : Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan
Aspek 5 : Kesukanan

STANDARD
PEMBELAJARAN
: 1.4.3 : Membaling bola berbunyi pada satu jarak.
2.3.2 :
Mengenal pasti postur badan semasa
melakukan kemahiran manipulasi alatan.
5.2.1 :
Melibatkan diri dan mengambil bahagian
secara aktif.
5.2.2 : Menerima cabaran dan seronok semasa
melakukan aktiviti.

ALATAN : Bola, Jaring Badminton

20

CADANGAN
AKTIVITI
:
1. Memanaskan badan.
Memanaskan dan meregangkan badan.
2. Aktiviti 1: Membaling dan Menangkap Bola
Murid membaling bola ke arah guru dalam pelbagai
aras dengan jarak yang sesuai.
Ulang aktiviti di atas dengan mengubah arah
balingan ke kiri, kanan dan ke belakang.


3. Aktiviti 2: Lepasi Jaring
Murid beratur dalam kumpulan.
Murid berada dalam jarak 3 meter dari jaring
yang direntangkan.
Murid membaling bola ke hadapan melepasi jaring.
Murid yang berjaya membaling bola melepasi
jaring akan diberi satu mata.
Ulang perkara di atas beberapa kali.


4. Permainan Kecil: Siapa Hebat.
Murid dibahagikan kepada 2 kumpulan.
Kumpulan A akan membuat balingan melepasi
jaring.
Selepas semua ahli kumpulan membuat balingan,
tukar kumpulan balingan.
Setelah semua kumpulan telah membuat balingan,
kira jumlah balingan yang melepasi jaring.
Kumpulan yang paling banyak membuat balingan
melepasi jaring dikira sebagai pemenang.

5. Menyejukkan badan
Aktiviti regangan dan kelonggaran secara statik
atau dinamik.
21
UNIT 7 : Mengelecek Bola Menggunakan Tangan

MASA : 60 Minit

FOKUS :
Berkebolehan mengelecek bola menggunakan tangan dengan
lakuan yang betul.


STANDARD
KANDUNGAN
: Aspek 1 : Kemahiran Pergerakan
Aspek 2 : Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan
Aspek 5 : Kesukanan

STANDARD
PEMBELAJARAN
:
1.1.1 :
Melakukan pergerakan ke ruang am yang telah
ditetapkan.
2.3.2 :
Mengenal pasti postur badan semasa
melakukan kemahiran manipulasi alatan.
5.1.2 Melakukan aktiviti dalam ruang yang selamat.
5.2.3 : Menerima kemenangan dan kekalahan dalam
permainan.

ALATAN : Bola


22

CADANGAN
AKTIVITI
:
1. Memanaskan badan.
Memanaskan dan meregangkan badan.2. Aktiviti 1: Melantun Bola
Melantun bola setempat berulangkali.
Melantun bola bergerak secara bebas.
Melantun bola dengan menggunakan tangan kanan dan
kiri berselang-seli.3. Aktiviti 2: Bergerak Sambil Melantun bola Ke
Hadapan
Dalam satu barisan.
Murid melantun bola ke hadapan dalam jarak 3 meter.
Murid yang telah melantun bola akan menunggu di
hadapan.

4. Permainan Kecil: Lumba Melantun Bola
Murid dibahagi kepada dua kumpulan A dan B.
Setiap kumpulan A dan B akan dibahagikan kepada
dua.
Satu kumpulan yang telah dibahagikan akan
diletakkan bertentangan dengan ahli kumpulannya
dalam jarak 5 meter.
Murid akan melantun bola ke hadapan dan akan
memberikan kepada rakannya.
Murid yang menerima bola akan mengambil alih
bergerak melantun bola ke hadapan untuk memberi
bola kepada rakan yang di hadapan sehingga semua
23

ahli melakukan lantunan.
Semua ahli kumpulan yang berjaya melantunkan bola
lebih awal dikira sebagai pemenang.5. Menyejukkan badan
Aktiviti regangan dan kelonggaran secara statik atau
dinamik.

25UNIT 8 : Menggolek Gelung Rotan

MASA : 60 Minit

FOKUS :
Berkebolehan menggolek dan menggelek gelung rotan.


STANDARD
KANDUNGAN
: Aspek 1 : Kemahiran Pergerakan
Aspek 2 : Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan
Aspek 5 : Kesukanan

STANDARD
PEMBELAJARAN
:
1.4.10 :
Melambung, menyambut, menggolek,
menendang, menyerkap, melantun, membaling,
menangkap, memukul dan menggelecek.
2.3.2 :
Mengenal pasti postur badan semasa
melakukan kemahiran manipulasi alatan.
5.1.2 : Melakukan aktiviti dalam ruang yang selamat.
5.4.2 : Melakukan aktiviti secara berpasangan dan
berkumpulan dengan seronok.ALATAN : Gelung
26

CADANGAN
AKTIVITI
:
1. Memanaskan badan.
Memanaskan dan meregangkan badan.2. Aktiviti 1: Mengolek Gelung Berpasangan
Murid bergerak ke arah rakan sambil menggolek
gelung rotan.
Rakan yang berada di hadapan akan mengeluarkan
suara supaya rakan yang menggolek gelung rotan
tidak tersasar arah.
Tukar peranan.


3. Aktiviti 2: Menggolek Bola dan Menyusup
Ke dalam Gelung
Menggolek bola sambil menyusup ke dalam gelung.
Tiga gelung di susun selari dalam jarak 3 meter.


4. Permainan KeciI: 'PuIi SeIung'
Murid dibahagikan ke dalam kumpulan kecil.
Murid pertama akan mengelek gelung di pinggang
(hula hoop), bergerak sambil menggolek gelung ke
hadapan dan ke garisan penamat.
Lakukan secara bergilir-gilir.
Kumpulan yang selesai dahulu dikira pemenang.


5. Menyejukkan badan
Aktiviti regangan dan kelonggaran secara statik
atau dinamik.
27
UNIT 9 : Memukul Belon

MASA : 60 Minit

FOKUS :
Memukul belon ke atas dan kehadapan dengan menggunakan
pemukul.


STANDARD
KANDUNGAN
: Aspek 1 : Kemahiran Pergerakan
Aspek 2 : Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan
Aspek 5 : Kesukanan

STANDARD
PEMBELAJARAN
:
1.4.7 :
Memukul belon berbunyi yang digantung ke
atas dan ke hadapan dengan menggunakn
pemukul yang mempunyai permukaan luas
seperti raket.
2.3.1 :
Menyatakan perkaitan antara aplikasi daya
dengan pergerakan objek.
5.2.1 : Melibatkan diri dan mengambil bahagian
secara aktif.
ALATAN : Belon, Bat PingPong, Tali


28

CADANGAN
AKTIVITI
:
1. Memanaskan badan.
Memanaskan dan meregangkan badan.2. Aktiviti 1: Memukul Belon Dengan Tangan
Belon digantung pada tiang mengikut ketinggian
yang sesuai.
Murid memukul belon yang digantung berulang kali
dengan menggunakan tangan.


3. Aktiviti 2: Memukul Belon Menggunakan Bat
Pingpong.
Setiap murid dibekalkan dengan bat pimpong.
Murid memukul belon yang digantung berulang kali.
Ulang lakuan di atas dengan menukar tangan.


4. Aktiviti 3: Memukul Belon Pelbagai Kedudukan
Murid memukul belon dengan pelbagai kedudukan
(berdiri, duduk, berlutut, berbaring, dan lain-lain
kedudukan mengikut kreativiti masing-masing.)


5. Permainan Kecil: Memecah Ruyung
Murid dibahagikan kepada dua kumpulan.
Setiap kumpulan akan memukul belon yang
digantung secara bergilir-gilir menggunakan bat
pimpong. Peruntukkan masa setiap kumpulan adalah
30 saat.
Setiap murid hanya dibenarkan membuat sekali
pukulan. Sekiranya ada lebihan masa, murid
berpeluang mengulangi pukulan.
Pemenang dikira berdasarkan belon yang berjaya
dipecahkan.
29

6. Menyejukkan badan
Aktiviti regangan dan kelonggaran secara statik
atau dinamik.

31UNIT 10 : Gerak Edar

MASA : 60 Minit

FOKUS :
Berkebolehan melakukan pelbagai gerak edar mengikut irama


STANDARD
KANDUNGAN
: Aspek 1 : Kemahiran Pergerakan
Aspek 2 : Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan
Aspek 5 : Kesukanan

STANDARD
PEMBELAJARAN
: 1.19 :
Melakukan gerak edar berjalan, berlari, skip,
melompat sebelah kaki dan mencongklang
mengikut irama.
2.2 : Membezakan pergerakan mengikut tempo.
5.5 :
Melibatkan diri dan mengambil bahagian
secara aktif.
5.10 : Memilih sendiri rakan untuk membentuk
kumpulan.ALATAN : CD, Pemain CD32CADANGAN
AKTIVITI
:
1. Memanaskan badan.
Memanaskan dan meregangkan badan.2. Aktiviti 1: Mendengar Lagu Dan Menepuk Tangan
Mendengor Iogu "siopo gurou sendo"7
Murid menepuk tangan mengikut detik lagu.

3. Aktiviti 2: Aktiviti Berpasangan (Tanpa Muzik)
Mengadap kawan, tangan cekak pada pinggang.
Melakukan langkah Bleking; lompat pada kaki kiri
sambil letak tumit kaki kanan ke depan.
Lompat pada kaki kanan sambil letak tumit kaki
kiri ke depan. Sekali lagi lompat pada kaki kiri
sambil letak tumit kaki kanan ke depan.
Akhiri dengan dua kali tepukan. Ulang tiga kali
rangkaian ini.

4. Aktiviti 3: Aktiviti Berpasangan (Dengan Muzik)
Lakukan pergerakan di aktiviti 3 mengikut lagu
"siopo gurou sendo7".

5. Persembahan
Murid dibahagi kepada 2 kumpulan.
Setiap kumpulan akan melakukan persembahan
seperti dalam aktiviti 3.
Pemenang akan dipilih berdasarkan persembahan
terbaik.

6. Menyejukkan badan
Aktiviti regangan dan kelonggaran secara statik
atau dinamik.


33UNIT 11 : Gulingan Sisi

MASA : 60 Minit

FOKUS :
Berkebolehan melakukan gulingan sisi dalam pelbagai variasi

STANDARD
KANDUNGAN
: Aspek 1 : Kemahiran Pergerakan
Aspek 2 : Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan
Aspek 5 : Kesukanan

STANDARD
PEMBELAJARAN
: 1.8.1 : Melakukan gulingan sisi
2.7.1 : Menyatakan variasi guling sisi.
5.1.2 : Melakukan aktiviti dalam ruang yang selamat
ALATAN : Tilam Senaman, CD, Pemain CD34CADANGAN
AKTIVITI
:
1. Memanaskan badan.
Memanaskan dan meregangkan badan.2. Aktiviti 1: Guling Sisi Dari Kedudukan Melutut
Dengan Sebelah Kaki
Murid melutut dengan sebelah kaki di atas tilam.
Murid mengguling ke sisi dan kembali kepada posisi
melutut.
3. Aktiviti 2: Guling Sisi Dari Kedudukan melutut
Murid melutu di atas tilam sambil mendepa tangan
Murid mengguling ke sisi dan kembali kepada posisi
melutut sambil mengangkat tangan
Ulang beberapa kali.4. Aktiviti 3: guling sisi ke kedudukan skala
Murid melutut di atas tilam sambil mendepa
tangan
Murid mengguling ke didi dan kembali kepada
posisi asal
Ulang beberapa kali.5. Aktiviti 4: Gulingan BerkumpuIun muzik Trek 'Sujuh
Menuri'
Murid dalam kumpulan kecil
Murid membuat persembahan mengguling sisi
35

secara berlumpulan mengikut muzik.
ApobiIo bunyi "Dum" doIom mu;ik , menukor oroh
gulingan.

6. Menyejukkan badan
Aktiviti regangan dan kelonggaran secara statik
atau dinamik.


37UNIT 12 : Jom Mengimbang

MASA : 60 Minit

FOKUS :
Berkebolehan melakukan imbangan di atas bangku.


STANDARD
KANDUNGAN
: Aspek 1 : Kemahiran Pergerakan
Aspek 2 : Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan
Aspek 5 : Kesukanan

STANDARD
PEMBELAJARAN
:
1.7.1 :
Melakukan imbangan di atas garisan dan
peralatan .
2.6.1 : Mengenal pasti keluasan tapak sokongan.
5.2.2 :
Menerima cabaran dan seronok semasa
melakukan aktiviti.
5.3.1 :
Berkomunikasi antara rakan, guru dan ahli
kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal.
ALATAN : Bangku Panjang, Batu Bata

38

CADANGAN
AKTIVITI
:
1. Memanaskan badan.
Memanaskan dan meregangkan badan.


2. Aktiviti 1: Imbangan Statik
Murid berdiri sambil mengangkat sebelah kaki.
Murid berdiri sambil mengangkat sebelah kaki
selama 5 saat.

3. Aktiviti 2: Imbang Statik atas Bangku
Murid berdiri di atas bangku.
Kedua-dua kaki atas bangku.
Murid duduk di atas bangku kemudian mengimbang
dengan menggunakan punggung.
Murid berdiri atas bangku sambil mengimbang
menggunakan sebelah kaki.

4. Aktiviti 3: Bergerak Atas Bangku
Murid berdiri di atas dua bangku dan bergerak ke
hadapan kemudian mengundur.
Murid mengulang lakuan di (1) dengan menggunakan
satu bangku.

5. Permainan Kecil: Meniti Titian
Murid berbaris dalam satu barisan.
Murid meniti di atas dua bangku.
Setelah selesai, murid akan meneruskan
pergerakan untuk meniti di atas satu bangku.
Akhir sekali, murid perlu meniti di atas batu bata
yang disusun memanjang.
Murid yang berjaya meniti keseluruhan halangan
dikira sebagai pemenang.

6. Menyejukkan badan
Aktiviti regangan dan kelonggaran secara statik
atau dinamik.

39UNIT 13 : Hambur Ke Atas Lombol dan Mendarat

MASA : 60 Minit

FOKUS :
Berkebolehan melakukan kemahiran hambur dan mendarat.


STANDARD
KANDUNGAN
: Aspek 1 : Kemahiran Pergerakan
Aspek 2 : Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan
Aspek 5 : Kesukanan

STANDARD
PEMBELAJARAN
:
1.6.2 :
Melakukan hambur dari atas peti lombol dan
mendarat menggunakan kedua- dua belah
kaki dengan lutut difleksi.
2.5.1 :
Mengenalpasti postur yang betul semasa
hambur dan mendarat
5.2.1 : Melibatkan diri mengambil bahagian secara
aktifALATAN : Mini Trampoline, Peti Lombol, Tilam Gimnastik40CADANGAN
AKTIVITI
:
1. Memanaskan badan.
Memanaskan dan meregangkan badan.2. Aktiviti 1: Hambur badan
Hambur badan lurus secara berulang.
Melangkah selangkah diikuti dengan aksi melonjak
dan mendarat menggunakan dua kaki.3. Aktiviti 2: Hambur Badan lurus ke atas mini
trampoling dan mendarat
Lonjak satu kaki ke atas trampoline
Ayun dua tangan ke atas semasa melonjak ke
udara.
Badan tegang dan torso dilengkungkan dengan kaki
lurus ke bawah.
Mendarat dengan dua kaki dengan lakuan yang
betul.
Ulang langkah 1 hingga 4 dengan lutut mencecah
ke dada.
Berdiri tegak , kaki lurus ke hadapan dan
memusing 45 darjah.
Ulang dengan musing badan 180 darjah dan 360
darjah.

4. Aktiviti 3: Hambur badan lurus ke atas peti
lombol dan mendarat.
Dalam aksi dekam bawa kaki di antara dua tangan
ke kedudukan mencangkung , tangan lurus dan
mata memandang ke hadapan.
Ulang aksi yang sama beberapa kali.
41

Semasa melakukan aksi dekam di atas satu lapis
peti lombol
Dari posisi dekam di atas peti lombol , melonjak ke
atas dan mendarat
Dari posisi mencangkung , lonjak ke atas dan
mendarat.

Nota: Jika tidak ada peti lombol , gunakan bangku gimnastik
yang dilapik dengan tilam.

5. Menyejukkan badan
Aktiviti regangan dan kelonggaran secara statik
atau dinamik.43UNIT 14 : Guling Hadapan

MASA : 60 Minit

FOKUS :
Berkebolehan melakukan gulingan hadapan.


STANDARD
KANDUNGAN
: Aspek 1 : Kemahiran Pergerakan
Aspek 2 : Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan
Aspek 5 : Kesukanan

STANDARD
PEMBELAJARAN
: 1.8.2 : Melakukan guling depan
2.7.2 :
Mengenal pasti postur badan semasa
melakukan guling depan.
5.2.2 : Menerima cabaran dan seronok semasa
melakukan aktiviti.


ALATAN : Bola Gimnastik (Besar), Tilam Senaman, Pundi Kacang, Bakul.

44CADANGAN
AKTIVITI
:
1. Memanaskan badan.
Memanaskan dan meregangkan badan.2. Aktiviti 1: Jongkang -jongket
Melakukan jongkang-jongket menggunakan badan
sendiri dengan bantuan rakan.3. Aktiviti 2: Mengguling Bola Besar
Meniarap di atas bola besar atau tilam yang di
gulung bulat.
Gerakkan badan ke hadapan dan belakang sehingga
tangan mencecah lantai.
Apabila tangan mencecah lantai, menggelongsor
badan sehingga mengguling.

4. Aktiviti 3: Duduk Dekam Tilam Tinggi
Duduk dekam di atas tilam yang ditinggikan.
Mengepit pundi kacang menggunakan leher dan
dagu dirapatkan ke dada.
Turunkan kepala sehingga ke celah antara dua
lutut sehingga terguling ke hadapan.
Ulang beberapa kali.5. Permainan kecil: Guling dan Pundi Kacang
45

Murid dibahagikan dua kumpulan.
Murid akan mengepit pundi kacang di bawah dagu
ke dada dan mengguling ke hadapan.
Pundi kacang yang di kepitkan akan dimasukan ke
dalam bakul.
Ulang dengan murid berikutnya.
Kumpulan yang paling banyak mengumpulkan pundi
kacang dikira pemenang.6. Menyejukkan badan
Aktiviti regangan dan kelonggaran secara statik
atau dinamik.


47UNIT 15 : Tarian Patung

MASA : 60 Minit

FOKUS :
Berkebolehan melakukan pergerakan yang memerlukan
imbangan dan sokongan badan mengikut irama.


STANDARD
KANDUNGAN
: Aspek 1 : Kemahiran Pergerakan
Aspek 2 : Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan
Aspek 5 : Kesukanan

STANDARD
PEMBELAJARAN
:
1.3.3 :
Menggabungkan pelbagai pergerakan
lokomotor dan bukan lokomotor dalam
rangkaian pergerakan.
2.6.2 :
Mengenal pasti perkaitan antara imbangan dan
sokongan.
5.4.2 :
Melakukan aktiviti secara berpasangan dan
berkumpulan dengan seronok.
ALATAN : CD Muzik, Pemain CD, Gelung
48

CADANGAN
AKTIVITI
:
1. Memanaskan badan.
Memanaskan dan meregangkan badan.2. Aktiviti 1: Tarian Huruf
Lari bebas mengikut muzik
Apabila diberhentikan bentukan huruf pertama
nama sendiri dengan tangan

Tip guru
Pelbagaikan pergerakan lokomotor seperti skip
setempat , congklang, merangkak, jalan seperti gajah.
Pelbagaikan ararh, aras dan laluan.
Bentukkan pelbagai huruf dengan anggota badan yang
berlaianan seperti huruf O dengan kaki atau jari.3. Aktiviti 2:Gelung Berirama
Bergerak mengikut muzik. Apabila muzik
dihentikan masuk ke dalam gelung dan lakukan
imbangan dengan tiga tapak sokongan.
Tukar pergerakan lokomotor.
Ulang aktiviti di atas dengan dua dan satu tapak
sokongan.

Tip untuk guru:
Contoh
a. Imbangan dengan tiga tapak sokongan dalam gelung :
i. satu kaki dan dua tangan
ii. dua siku dan satu lutut

b. Imbanga dengan dua tapak sokongan
i. punggung dan satu siku
ii. satu lutut dan satu tangan
49


c. Imbangan dengan satu tapak sokongan
i. atas punggung
ii. atas satu kaki

Tanya soalan : Imbangan yang mana lebih mudah ? Mengapa?


4. Aktiviti 3: Menari seperti saya
Berpasangan . Murid A sebagai pelaku dan murid B
sebagai peniru
Murid A melompat sebelah kaki mengikut muzik
dan apabila muzik berhenti , membekukan diri
selama 3 saat
Skip zip zag mengikut muzik dan apabila muzik
berhenti membekukan diri pada aras sederhana
selama 3 saat.
Ulang aktiviti di atas dengan pelbagai pergerakan
mengikut aktiviti.
Tukar peranan murid B sebagai pelaku dan murid A
sebagai peniru.

5. Menyejukkan badan
Aktiviti regangan dan kelonggaran secara statik
atau dinamik.51UNIT 16 : Rangkaian Kreatif

MASA : 60 Minit

FOKUS :
Berkebolehan melakukan rangkaian pergerakann lokomotor
mengikut irama.


STANDARD
KANDUNGAN
: Aspek 1 : Kemahiran Pergerakan
Aspek 2 : Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan
Aspek 5 : Kesukanan

STANDARD
PEMBELAJARAN
:
1.5.2 :
Melakukan rangkaian pergerakan lokomotor
dan bukan lokomotor dengan alatan mengikut
tempo .
2.2.1 :
Mengenal pasti ciri-ciri perlakuan pergerakan
lokomotor dan bukan lokomotor.
5.4.2 :
Melakukan aktiviti secara berpasangan dan
berkumpulan dengan seronok.


ALATAN : CD Muzik, Pemain CD, Kad


52

CADANGAN
AKTIVITI
:
1. Memanaskan badan.
Memanaskan dan meregangkan badan.
2. Aktiviti 1: Kombinasi Pergerakan.
Murid melakukan pergerakan berikut seperti:

Set 1
i. Berlari ke depan dengan 4 kiraan.
ii. Mengundur dengan empat kiraan.
iii. Melonjak sambil memusing dengan empat kiraan.
iv. Melompat setempat dengan empat kiraan.

Set 2
i. Melompat sebelah kaki ke kanan dengan empat
kiraan.
ii. Melompat sebelah kaki ke kiri dengan empat
kiraan.
iii. Berlari ke depan dengan empat kiraan.
iv. Meregang dengan dua kiraan.
v. Meringkuk dengan dua kiraan.

Set 3
Ayun kaki kanan ie depan dan belakang dengan
lapan kiraan.
Set 4
i. Melompat sebelah kaki setempat - 4 kiraan
ii. Melompat sebelah kaki ke depan - 4 kiraan
iii. Melompat sebelah kaki ke belakang - 4 kiraan
iv. Melompat sebelah kaki setempat - 4 kiraanSet 5
53

i. Berjalan ke depan - 8 kiraan
ii. Mengundur - 8 kiraan
iii. Menggelungsor ke kanan - 8 kiraan
iv. Menggelungsor ke kiri - 8 kiraan
v. Melompat setempat - 8 kiraan

** Mengulang pergerakan tersebut mengikut muzik
Instrumental 'Mori Menyonyi'.

3. Aktiviti 2: Ikut Ketua
Muzik: Instrumental Mari Menyanyi
Murid dalam kumpulan kecil.
Ketua menyebut rangkaian pergerakan lokomotor
mengikut muzik dan ahli kumpulan melakukan
pergerakan yang disebut oleh ketua.
Ulang dengan menukar ketua dan pergerakan
lokomotor.


4. Persembahan: Bergerak Mengikut Kad
Muzik: Instrumental Mari Menyanyi
Murid dibahagikan 2 kumpulan.
Setiap kumpulan memilih 3 kad yang di Braillekan.
Kad itu mengandungi pergerakan lokomotor dan
bukan lokomotor.
Setiap kumpulan menyediakan satu rangkaian
pergerakan menggunakan kemahiran pada kad
dengan sekurang-kurangnya 40 saat.
Setiap kumpulan mempersembahkan pergerakan
mengikut muzik.


5. Menyejukkan badan
Aktiviti regangan dan kelonggaran secara statik
atau dinamik.