Está en la página 1de 33

HNG DN CI T FTP TRN WINDOW 7

Ci dt - ngun http://www.programmerfish.com/how-to-make-local-ftp-server-inwindows-7/ Bc 1 : Control panel Programs Turn Windows features on or off

Bc 2 : Sau khi ca s Windows Features hin ra, tm n v nh du vo dng Internet infomartion Services nh hnh bn di. Tip tc m rng v nh du vo nt Internet infomartion Services FTP Publishing Service - Nu cc dng thng tin bn di khng khng load ln c xem phn Khc phc s c Ca s Windows Features khng load ln c thng tin:

- Click OK

Bc 3 : Sau khi ci t hon tt, vo IIS Manager thit lp th mc gc cho FTP nh sau: Control panel System and Security Administrative Tools

panel bn phi, ti nt Default Site chut phi Add FTP Site

Bc 4 : t tn cho v chn ng dn cho th mc gc ca FTP site

Bc 5 : Thit lp a ch IP v Port cho FTP site

Bc 6 : Thit lp c ch bo mt v ng nhp cho FTP sites

Bc 7 : Kim tra FTP Site m trnh duyt g vo thanh address a ch FTP site s c kt qu tng t nh sau

Khc phc s c 1. Ca s Windows Features khng load ln c thng tin: Ngun:


http://www.vn-zoom.com/f167/khac-phuc-loi-empty-turn-windows-features-on-or-off-trong-win7-915808.html

Set Password cho Administrator, login vo my bng quyn Administrator v thc hin nh sau B1: Run regedit Tm n kha HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control Trong panel bn phi tm n kha RegistrySizeLimit click p v sa li (gi tr) value data thnh ffffffff B2: Khi ng li my v ng nhp bng quyn administrtor B3: Run Services.msc Tm n Windows Modules Installer chn start type: Manual ri click Start B4. Run cmd sfc/scannow

Sau khi thc hin xong khi ng li my tnh ni dung trong Windowfeature s c hin th. Khc phc li Empty "Turn Windows features on or off" trong WIN7 Khi ci t mt s phn mm v d nh SQL Server,..cn phi bt tnh nng IIS bng cch vo Control Panel->Programs->Turn Windows features on or off. Nhng khng may, win b li nn trong box rng tuch (Nht l WIN 7 SP1 hay b li ny), nguyn do l win b li, vy khc phc n th no? Thc hin nh sau: 1. Nhn phm l c (Windows) ri nhp vo mc Search programs and files CMD, sau click chut phi vo CMD, chn Run as administrator 2 T dng lnh nhc t DOS hy nhp vo sfc/scannow ri Enter Hy ch i cho Win sa li xong, vo li Turn Windows features on or off s thy nhng g chng ta cn Tnh hung xu c th ra ra khi thc hin lnh sfc/scannow ta nhn c thng bo nh sau: "Windows Resource Protection could not start the repair service" Cch khc phc nh sau: a. Vo Run-->Services.msc, ri enter

b. Kch p Chn Windows Modules Installer c. K tip ti Startup type, Chn Manual, ri n nt Start Xong quay li bc 1 trn bc c, c th li gp tnh hung l khng th Start c, hy thc tinh chnh trong Registy nh sau: d. Vo Run--> Regedit, ri enter e. Tip theo HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l f. Click vo kha DWORD l RegistrySizeLimit, hy chnh sa trong value data thnh ffffffff (Hexadecimal), OK. (ch ffffffff tng ng 0xffffffff(4294967295) Nu khng cho chnh sa th hy delete kha DWORD RegistrySizeLimit ri chut phi to li kha DWORD vi tn RegistrySizeLimit v thc hin bc f. Cui cng l ng regedit v khi ng li WIN thc hin kim tra kt qu, s mong i n. Ci t IIS trn Windows Server 2008 IIS (Internet Information Server) l mt dch v Web server trn Windows Server 2008, bi vit ny nhm mc ch hng dn bn cch ci t mt IIS trn Windows Server 2008. Cc bc thc hin: 1. Bn ng nhp vo Windows Server 2008 vi c quyn qun tr.

2. Click vo menu Start >> Administrative Tools >> Server Manager hoc bn cng c th click chut phi vo Computer di menu Start v chn Manage (hnh 1).

Hnh 1. M Server Manager. 3. Trong ca s Server Manager bn m rng node Roles v chn Add Roles (hnh 2).

Hnh 2. Add Roles. 4. Trong ca s Select Server Roles bn chn vo Web Server (IIS) sau click Next (hnh 3).

Hnh 3: La chn Web Server (IIS). 5. Ti trang Web Server (IIS) click Next (hnh 4).

Hnh 4.

6. Trang Select Role Services bn c th la chn mt s dch v m bn mun chng hn nh ASP.NET . v sau click Next.(hnh 5).

Hnh 5: La chn mt s dch v cho IIS. Cu hnh v ci t c bn dch v FTP trn Windows Server 2008 I. Gii thiu: - FTP l ch vit tc ca File Transfer Protocol - Giao thc truyn file. FTP l mt giao thc truyn file trn mng da trn chun TCP nn ng tin cy! - Giao thc truyn ti file - FTP l cng c qun l files gia cc my. FTP cho php truyn v ti files, qun l th mc, v ly mail. FTP khng c thit k truy nhp v thi hnh files, nhng n l cng c tuyt vi truyn ti files. - Windows Server 2008 h tr 2 version FTP servers l FTP 6.0 v FTP 7.5 . version FTP 7.5 c h tng cng tnh bo mt v cng c cho nh qun tr d qun l. Nhng im mi FTP Publishing Server mi gm c rt nhiu tnh nng v cc ci thin. Di y

chng ti s ch ra mt s ch mi chnh v m t mt trong s cc nng cao mi ny.

S tch hp vi IIS 7.0 FTP service mi ny c tch hp mnh vi giao din qun tr hon ton mi v kho lu tr cu hnh ca IIS 7.0 H tr cho cc chun Internet mi FTP service mi h tr FTP trn SSL, cng c bit n nh FTPS hoc FTP/SSL v s dng chng ch kha cng (SSL/TLS). Bn khng nn nhm ln n vi SFTP hoc FTP trn SSH, y hon ton l mt chun khc hin khng h tr bi Microsoft FTP Publishing Service. N cng h tr cc ci thin khc nh UTF8 v IPv6. Chia s hosting FTP service mi c ci thin v c tch hp hon ton vo IIS 7.0, n c th cu hnh FTP v cc ni dung web t cng mt site bng cch add mt FTP binding (kt ni FTP) vo mt website ang tn ti. Dch v FTP cng c s h tr cho hostname o, dch v ny lm cho n c th hosting nhiu site FTP trn cng mt a ch IP. N cng ci thin c s cch ly ngi dng dng thng qua cc th mc o. Kh nng m rng Dch v FTP mi ny c h tr kh nng m rng (API), tnh nng ny lm cho n tr nn d dng hn i vi cc hng phn mm trong vic vit cc ty chnh cho vic chng thc FTP. Logging Vic logging ca FTP c ci thin v nng cao gp tt c lu lng FTP vo cc file bn ghi Cc tnh nng khc phc s c IIS 7.0 c mt s tnh nng khc phc s c mi, nh Event Tracing cho Windows (ETW), dch v FTP h tr tnh nng ny cng vi vic cung cp cc thng bo x l li chi tit v cc thng bo n ngi dng cc b, cng l mt ty chn mi cho IIS 7.0.

II. Ci t v cu hnh: 1. Ci t: * ci t FTP trn h iu hnh windows 2008 yu cu server ci t IIS 7.0 (Internet Information Services). - Vo Server Manager chn Roles Web Server(IIS) phi chut chn Add Role Services:

- Tick chn FTP Publishing Service:

- Khi tick vo FTP Publishing Service s c 1 thng bo xut hin , thng bo vic ci t cc dch v ph km theo:

- Ci t hon tt:

2. Cu hnh: to mt FTP site - Trc tin , ta to th mc cn public:

- Vo Start Administrator Tools - Internet Information Services (IIS) 6.0 Manager. Bm phi chut vo FTP Sites hoc Default FTP Site chn New FTP Site..

- in tn gi nh:

- Nhp IP my server v dng port mc nh FTP l 21:

- Chn cc mc bo v file v ngn chn truy cp: Do not isolate users : cho php tt c user ng nhp vo FTP site Isolate users : mi user s t c a vo th mc ch nh Isolate users using Active Directory : Cho phep user ng nhp vo FTP site nhng phi c account Active Directory.

- Nhp ng dn th mc cn publish:

- Thit lp quyn hn cho ngi truy cp i vi file:

- Cu hnh hon tt :

- Khi ng dch v:

- Kim tra dch v hot ng bng cch vo browser g ftp://localhost

III. Ci t v cu hnh hnh FTP 7.5: 1. Ci t: Lu : Trnh ci t c FTP 6 v FTP 7 trn cng 1 server trnh tnh trng ng site v port , nn romove FTP 6 trc khi ci t FTP 7. - Vo trang web http:/iis.net/downloads/ down phin bn FTP 7.5 v v ci t:

- Bt u ci t:

- Chn nhng thng s cn thit hon tt qu trnh ci t:

2. To FTP Site: - Vo Start Adminisitrator tools Internet Information Services(IIS) Manager. Chn Add FTP Site :

- in tn v ng dn ca FTP site:

- Nhp thng s cn thit: Enable Virtual Host Names : tick ny cho php ta to nhiu site trn cng 1 a ch IP Start FTP Site automaticaly : t kch hot FTP server sau khi hon tt SSL : Thm tnh nng bo mt .

- Chn thm phng thc chng thc v nhn Finish hon tt:

- FTP site c to , vi nhiu tnh nng mi: