KATA ALU-ALUAN MENTERI PELAJARAN MALAYSIA

Bismillahirrahmanirahim, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera. Selepas kemerdekaan, Malaysia telah diancam dengan masalah penggunaan dadah dalam kalangan penduduknya. Menyedari cabaran dan kesukaran berdepan dengan fenomenom ini, maka kerajaan telah mengisytiharkan ‘Dadah Sebagai Musuh Nombor Satu Negara’. Dengan pengisytiharan itu, semua pihak seharusnya memainkan peranan yang bersungguh-sungguh dalam memerangi gejala ini daripada terus berleluasa. Kita juga menyedari bahawa punca dan permasalahan dadah hari ini semakin rumit kerana bukan saja melibatkan golongan remaja dan dewasa, tetapi juga murid sekolah. Fenomenom ini menjadi lebih serius disebabkan pengeluaran pelbagai jenis dadah termasuk dadah tiruan yang semakin bertambah. Sehubungan dengan itu, Kementerian Pelajaran Malaysia telah berusaha memainkan peranan dan tanggung jawab bagi merancang dan melaksanakan program pendidikan pencegahan dadah secara berterusan di sekolah. Kementerian telah mengarahkan semua sekolah melaksanakan program pendidikan pencegahan dadah secara bersepadu dan sistematik. Penglibatan dan kerjasama daripada pelbagai agensi harus dipertingkatkan dari semasa ke semasa. Kurikulum yang sedia ada harus dipantau dan dinilai semula mengikut keadaan dan kesesuaian. Dalam konteks ini, penghasilan Kit Pengajaran Dan Pembelajaran Program Sifar Dadah Sekolah Rendah (PROSIDAR) sebagai suatu pendekatan baru ke arah menjadikan matlamat ‘Sekolah Bebas Dadah 2012’ terlaksana. Pihak pentadbiran sekolah dinasihatkan supaya melihat gejala dadah sebagai sesuatu yang serius dan perlu sentiasa diberi perhatian. Mencegah lebih baik daripada mengubatinya. Saya berharap dengan komitmen yang menyeluruh daripada pentadbir sekolah, guru, ibu bapa, dan masyarakat, gejala dadah yang sekian lama menjadi musuh utama negara dapat dibendung dan dipulihkan mengikut jangkaan yang ditetapkan. Tahniah diucapkan kepada semua pihak yang terlibat menghasilkan Kit PROSIDAR ini. Semoga usaha ini akan dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh semua pihak yang terlibat. Sekian, terima kasih.

DATO’ SRI HISHAMMUDDIN BIN TUN HUSSEIN
i

KATA ALU-ALUAN KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA

Bismillahirrahmanirahim, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera. Sekolah merupakan institusi penting dalam usaha mendidik dan seterusnya melahirkan masyarakat yang berguna dan produktif kepada negara. Di samping itu, sekolah juga berperanan mendidik muridnya agar sentiasa kekal cergas, sihat dan selamat dari segala ancaman. Dalam hal ini, sekolah-sekolah telah mengambil segala langkah perlu bagi mempastikan murid sekolah mendapat segala maklumat dan pengetahuan berguna bagi mempastikan mereka bukan saja berjaya menjauhkan diri daripada dadah tetapi mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang dadah. Strategi utama Pendidikan Pencegahan Dadah di sekolah ialah melalui aktiviti pengurusan dan kepimpinan, kurikulum, kokurikulum, dan pembangunan sahsiah. Dalam memenuhi hasrat kerajaan menjadikan sekolah bebas dadah menjelang 2012, penghasilan Kit Pelaksanaan Program Sifar Dadah Sekolah Rendah (PROSIDAR) di sekolah amat penting, dan usaha menghasilkan Kit Pelaksanaan ini amat dialu-alukan kerana bertepatan dengan keperluan semasa. Saya berharap Kit Pelaksanaan PROSIDAR ini akan digunakan secara bersungguhsungguh oleh semua guru bagi mempastikan pendidikan pencegahan dadah di sekolah berkesan dan berjaya. Semoga program ini dapat mencetus kesedaran baru kepada seluruh masyarakat Malaysia agar terus bekerjasama bagi mencapai hasrat murni Sekolah Bebas Dadah Tahun 2012 dan Negara Bebas Dadah Tahun 2015. Insya Allah. Sekian, terima kasih.

DATO’ HJ. ALIMUDDIN BIN MOHD DOM

ii

KATA ALU-ALUAN PENGARAH BAHAGIAN SEKOLAH

Bismillahirrahmanirahim, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah kepada semua pihak yang terlibat dalam usaha menghasilkan Kit Pengajaran Dan Pembelajaran Program Sifar Dadah Sekolah Rendah (PROSIDAR) ini. Sesungguhnya untuk menghasilkan kit ini memerlukan komitmen dan kerjasama yang padu daripada semua pihak yang terlibat. Kit ini dipercayai amat sesuai digunakan di sekolah rendah. Di samping itu, kit ini juga berguna kepada semua warga pendidik dan murid sekolah untuk memberikan pendidikan pencegahan dadah melalui proses pengajaran dan pembelajaran. Kit ini telah digubal sedemikian rupa supaya pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan mudah, sistematik, dan memberi impak yang maksimum kepada murid. Saya berkeyakinan penuh Kit PROSIDAR ini akan dapat membantu merealisasikan Sekolah Bebas Dadah menjelang tahun 2012. Saya juga mengambil kesempatan mengucapkan syabas dan terima kasih kepada semua pihak yang telah menghasilkan kit ini. Sekian, terima kasih.

HJ. ZULKIFLY BIN MOHD WAZIR

iii

Murid diberi pendedahan dan maklumat yang jelas tentang kesan pengambilan rokok.PRAKATA Kit Pengajaran dan Pembelajaran Program Sifar Dadah Sekolah Rendah (PROSIDAR) diterbitkan bertujuan untuk memantapkan lagi program dan aktiviti Pendidikan Pencegahan Dadah di sekolah-sekolah rendah di Malaysia. Panduan yang jelas dan mesra pengguna diharap dapat membantu guru-guru sekolah rendah melaksanakan aktiviti dengan lebih sempurna dan mencapai matlamat. Mereka perlu diberi pendedahan tentang Program Pendidikan Pencegahan Dadah sejak dari awal lagi supaya tidak terjebak dengan dadah. Kejayaan program ini adalah menjadi tanggung jawab semua pihak yang terlibat. iv . dan dadah . arak. inhalan. Kesedaran dan tanggungjawab terhadap anak bangsa serta sifat ikhlas dalam melaksanakan program ini amatlah penting. Murid sekolah rendah merupakan modal insan yang sangat berharga.

PENDAHULUAN Latar Belakang Pendidikan Pencegahan Dadah Pada 28 Februari 1983, Jawatankuasa Kabinet Anti Dadah telah mengisytiharkan ‘Dadah Musuh Utama Negara’. Dalam hal ini, Kementerian Pelajaran Malaysia telah diberi tanggung jawab untuk merancang dan melaksanakan Program Pendidikan Pencegahan Dadah (PPDa) di sekolah. Sasaran utama program ialah kepada murid, guru, kakitangan sekolah, dan ibu bapa. Program Pendidikan Pencegahan Dadah di sekolah dilaksanakan secara bersepadu melalui empat strategi utama iaitu pengurusan dan kepimpinan, kurikulum, kokurikulum, dan pembentukan sahsiah. Matlamat Pendidikan Pencegahan Dadah Matlamat pendidikan pencegahan dadah di sekolah untuk memberi pengetahuan, kesedaran dan keinsafan kepada murid, guru, kakitangan pendidikan dan ibu bapa akan bahaya dadah agar mereka menjauhinya dan berupaya menentang ancaman dadah dengan meletakkan sasaran ‘Sekolah Bebas Dadah Tahun 2012’. Rasional Masalah penggunaan dadah yang berleluasa hari ini bukan sahaja melibatkan orang dewasa tetapi menular kepada murid sekolah. Senario ini menjadi lebih membimbangkan disebabkan pengeluaran pelbagai jenis dadah termasuk dadah tiruan yang semakin bertambah. Keadaan ini menyebabkan murid sentiasa terdedah dan berada dalam keadaan berisiko untuk turut terlibat. Menyedari hakikat ini Kementerian Pelajaran Malaysia mengambil tanggung jawab untuk melaksanakan Program Pendidikan Pencegahan Dadah di sekolah secara sistematik dan berkesan melalui Program Sifar Dadah Sekolah Rendah atau ringkasnya, PROSIDAR. Objektif • Meningkatkan pengetahuan, kefahaman dan kemahiran pendidikan pencegahan dadah kepada murid, guru dan kakitangan sekolah supaya dapat mengelakkan diri daripada terjebak dengan dadah. Membina ketahanan dan jati diri yang tinggi di kalangan murid dari segi fizikal, emosi, mental dan rohani. Membolehkan murid membentuk budaya dan tingkah laku positif serta mengamalkan nilai-nilai murni. Melibatkan dan mewujudkan permuafakatan masyarakat sekolah dengan masyarakat luar sekolah dalam usaha mencegah dadah.
v

Prinsip Pendidikan Pencegahan Dadah Di Sekolah • Semua sekolah rendah dan menengah hendaklah melaksanakan program PPDa. Pendidikan Pencegahan dadah adalah untuk semua murid, guru, kakitangan sekolah, dan ibu bapa. Pengetahuan, kemahiran, nilai, pengalaman, sikap dan kelakuan yang disampaikan kepada murid hendaklah selari dengan kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Pendekatan yang digunakan hendaklah berupaya meningkatkan ketahanan dan jati diri murid. Pendidikan Pencegahan Dadah adalah tanggungjawab semua warga sekolah. Program Pendidikan Pencegahan Dadah hendaklah menjurus ke arah ‘Sekolah Bebas Dadah 2012’.

vi

KIT PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM SIFAR DADAH SEKOLAH RENDAH (PROSIDAR)

KANDUNGAN

‘SEKOLAH BEBAS DADAH’

BAHAGIAN SEKOLAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PUTRAJAYA

Topik 2 Rancangan Pengajaran Tahun 5. Topik 2 Rancangan Pengajaran Tahun 6. Topik 1 Rancangan Pengajaran Tahun 4. Topik 1 Rancangan Pengajaran Tahun 5. Topik 1 Rancangan Pengajaran Tahun 6. Topik 3 Kit Pengajaran Dan Pembelajaran Program Sifar Dadah Sekolah Rendah (PROSIDAR) Tahun 5 Rancangan Pengajaran Tahun 5. Topik 3 Kit Pengajaran Dan Pembelajaran Program Sifar Dadah Sekolah Rendah (PROSIDAR) Tahun 6 Rancangan Pengajaran Tahun 6. Topik 2 Rancangan Pengajaran Tahun 4. Topik 3 Sumber bahan Link/ Pautan Sekalung Budi Jawatankuasa Induk Penggubal Kit Panel Penggubal Kit Panel Pemurnian Kit 68 73 79 84 84 84 85 86 88 38 48 50 4 13 28 i iv v 2 viii .KANDUNGAN Kata Alu-aluan Prakata Pendahuluan Sukatan Pelajaran Kit Pengajaran Dan Pembelajaran Program Sifar Dadah Sekolah Rendah (PROSIDAR) Tahun 4 Rancangan Pengajaran Tahun 4.

KIT PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM SIFAR DADAH SEKOLAH RENDAH (PROSIDAR) SUKATAN UKATAN N PELA PELAJARAN ‘SEKOLAH ‘SE ‘SEKOLA SEKOLA EKOLA AH BE BEBAS EBAS D E DADA DADAH DADAH’ ADAH’ AH’ BAHAGIAN SEKOLAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PUTRAJAYA .

Topik 2 Faktor Penagihan Dadah: Pengaruh Rakan Sebaya.SUKATAN PELAJARAN PROGRAM SIFAR DADAH SEKOLAH RENDAH TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6 Topik 1 Perbezaan Dadah. Topik 1 Masalah Dadah Semasa. Ekonomi. Topik 3 Undang-undang dan Hukuman Dadah di Malaysia. Topik 3 Kesan dan Akibat Penagihan Dadah. Topik 1 Faktor-faktor Penagihan Dadah. Dan Air Daun Ketum / Biak. Topik 3 Amalan Gaya Hidup Sihat. Dan Kesihatan. Inhalan. 2 . Topik 2 Kesan Penggunaan Dadah Dari Aspek Sosial. Keselamatan. Ubat. Topik 2 Jenis-jenis Dadah. dan Racun.

KIT PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM SIFAR DADAH SEKOLAH RENDAH (PROSIDAR) TAHUN AHUN 4 ‘SEKOLAH ‘SE ‘SEKOLA SEKOLA EKOLA AH BE BEBAS EBAS D E DADA DADAH DADAH’ ADAH’ AH’ BAHAGIAN SEKOLAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PUTRAJAYA .

ubat. dan racun. dan racun. dan racun. 4 . ubat. (rujuk slaid 2-7 ) 2. Langkah 2 (15 minit) 1. Dan Racun. 1 Jam 4 Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. ubat. 3. Murid diagihkan kepada kumpulan . Tayangan slaid tentang dadah. dan racun. ISI Mengenal pasti dan membezakan antara dadah. Langkah 1 (15 minit ) 1. ubat. LANGKAHLANGKAH Set Induksi (5 minit) Guru bersoal jawab dengan murid tentang ubat-ubat yang pernah diambil.SUKATAN PENGAJARAN PROGRAM SIFAR DADAH (PROSIDAR) TOPIK TAJUK MASA KELAS / TAHUN OBJEKTIF 1 Perbezaan Dadah. ubat dan racun. Murid berbincang dalam kumpulan. Murid diminta menyebut nama-nama bahan yang ditayangkan. Murid membentangkan hasil perbincangan tentang perbezaan dadah. Mengenal pasti maksud dadah. 2. ubat. Menyatakan perbezaan antara dadah. 3. Menyenaraikan contoh dadah. Ubat. dan racun. 2.

Langkah 3 (20 minit) 1. (rujuk slaid 8. ubat dan racun . 9. Penutup (5 minit) Guru membuat rumusan dan pengukuhan tentang perbezaan antara dadah. Aktiviti bertulis menggunakan lembaran kerja yang disediakan. 2. dan 10) BAHAN BANTU MENGAJAR Slaid Power Point LCD / Skrin Kertas mahjung / Kertas A4 Lampiran 5 . Guru mengedarkan lembaran kerja mengikut tahap murid.

Lampiran 1 Aras 1 Suaikan Dadah Ubat Racun 6 .

Lampiran 2 Aras 2 Suaikan gambar dengan perkataan Heroin Antibiotik Racun Paracetamol Ganja 7 .

Lampiran 3 Aras 2 Cari dan tulis semula perkataan yang tersembunyi 8 .

Racun ……………………………… ……………………………… ……………………………… 9 . Ubat ……………………………… ……………………………… ……………………………… c. ii. i. ii. iii.a. i. iii. iii. ii. Dadah ……………………………… ……………………………… ……………………………… b. i.

10 .

11 .

12 .

inhalan. Langkah 2 (15 minit) 1. dan air daun ketum / biak. inhalan. 2. inhalan. 3. Dan Air Daun Ketum / Biak 1 Jam 4 Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. ISI Jenis-jenis dadah. LANGKAHLANGKAH Set Induksi (5 minit) Guru memperdengarkan lagu ‘Dadah Durjana’ dan meminta murid memahami lirik lagu tersebut. dan air daun ketum / biak. Menyenaraikan jenis-jenis dadah. (rujuk lampiran) Langkah 1 (5 minit) Guru meminta murid-murid menyatakan mesej lagu tersebut. 13 . Guru memberi penerangan tentang bahan-bahan yang ditayangkan. dan air daun ketum / biak. dan daun ketum / biak. Mengenal pasti jenis-jenis dadah. Guru menayangkan slaid tentang jenis-jenis dadah. (rujuk slaid 2-6) 2. inhalan. Guru dan murid bersoal jawab tentang tayangan tersebut. Inhalan.RANCANGAN PENGAJARAN PROGRAM SIFAR DADAH (PROSIDAR) TOPIK TAJUK MASA KELAS / TAHUN OBJEKTIF 2 Jenis-jenis Dadah.

2. menampal dan melabel gambar-gambar untuk dijadikan buku skrap. 3.Langkah 3 (20 minit) 1. Bahan Bantu Mengajar Slaid Power Point Kertas A4 bewarna Gunting dan gam Kertas bergambar Pemain CD LCD dan skrin Laptop Lampiran 14 . Guru mengedarkan lembaran kerja mengikut tahap murid. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Penutup (5 minit) Murid menyanyikan lagu ‘Dadah Durjana’ dengan iringan muzik. Guru mengedarkan kertas bergambar (jenis-jenis dadah. inhalan. Aktiviti bertulis menggunakan lembaran kerja yang disediakan. dan daun ketum / biak) kepada setiap kumpulan. (rujuk lampiran) Langkah 4 (10 minit) 1. 2. Setiap kumpulan dikehendaki menggunting.

Lampiran LAGU : DADAH DURJANA DADAH DURJANA KAU PENGHAPUS BANGSA KAU MUSUH RAKYAT KAU MUSUH NEGARA KINI KAMI TEGUH KINI KAMI KUAT DADAH KAMI TEMPUR HANCUR DADAH JAYA RAKYAT KAMI ANTI DADAH KAMI BENCI PADAMU SEKUTU KITA PERANGI DADAH MULIA BANGSA TANPAMU MARI SEMUA MARI SAUDARA JANGAN HANCURKAN USIA MUDA SEMANGAT BANGSA BERGELORA TANPA DADAH KITA BERJASA 15 .

Lampiran 1 Aras 1 Suaikan candu morfin ekstasi heroin daun ketum ganja 16 .

Pil khayal Gam Petrol Penanggal cat Butane Syabu Pil kuda Ekstasi Heroin Ganja Candu Morfin Nama-nama dadah Nama-nama inhalan 17 .Lampiran 2 Aras 2 Asingkan bahan-bahan di bawah mengikut kumpulannya.

3.... Kanabis ialah nama lain bagi ……... Pil ekstasi terdiri daripada pelbagai warna seperti …………..... …………..Lampiran 3 Aras 2 Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Dadah boleh didapati dalam bentuk serbuk dan …………… 18 . 4.. 2. 1.. 5.. Butane tergolong dalam jenis ……………….. diperolehi daripada getah buah popi.

PIL ECSTACY BEBERAPA GAMBAR UNTUK BUKU SKRAP INHALAN 19 .

PIL PSIKOSTROPIK Pil Penenang = SYABU 20 .

PIL PSIKOSTROPIK Pil Penenang SERBUK HEROIN PIL ECSTASY PIL KUDA 21 .

DAUN GANJA CANDU 22 .

POKOK GANJA BUNGA POPI 23 .

DAUN KETUM CANDU 24 .

ROKOK GANJA DAUN GANJA KERING 25 .

26 .

27 .

dan masyarakat. Langkah 1 (15 minit) 1. Guru meminta murid menyatakan ciri-ciri fizikal seorang penagih dadah. Guru mempamerkan dua keping gambar iaitu orang yang sihat dan penagih dadah. keluarga. ISI Kesan dan akibat penagihan dadah terhadap diri. Guru dan murid berbincang tentang gambar tersebut.RANCANGAN PENGAJARAN PROGRAM SIFAR DADAH (PROSIDAR) TOPIK TAJUK MASA KELAS/TAHUN OBJEKTIF 3 Kesan Dan Akibat Penagihan Dadah 1 Jam 4 Pada akhir pembelajaran murid dapat : (i) Menyatakan kesan penggunaan dadah kepada diri. keluarga dan masyarakat. Guru dan murid berbincang tentang ciri-ciri fizikal penagih dadah. (iii) Menyatakan rasa takut dan benci akan dadah. keluarga. 2. dan masyarakat. (rujuk slaid 2) 2. LANGKAHLANGKAH 28 . (ii) Menyenaraikan kesan-kesan penggunaan dadah daripada aspek diri. Murid menulis ciri-ciri fizikal seorang penagih dadah. 3. Set Induksi (5 minit) 1.

dan masyarakat (rujuk slaid 3-9) 2. Guru membuat rumusan hasil perbincangan. 3. Kesan dadah terhadap masyarakat. Guru mengedarkan lembaran kerja mengikut tahap murid. Murid berbincang dalam kumpulan tentang aspek -aspek berikut:i Kesan dadah terhadap diri. Aktiviti bertulis menggunakan lembaran kerja yang disediakan. (rujuk slaid 10) BAHAN BANTU MENGAJAR 1. keluarga. Wakil kumpulan akan membentangkan hasil perbincangan. skrin. ii. 5. 2.laptop 29 . Guru menayangkan slaid tentang kesan-kesan penagihan dadah kepada diri. Kesan dadah terhadap keluarga. Langkah 3 (15 minit) 1. 4.Langkah 2 (20 minit) 1. iii. Lampiran 3. LCD. Slaid Power Point 2. Penutup (5 minit) Murid dan guru menyanyikan lagu “Mari Benci Dadah”. Guru mengagihkan murid kepada beberapa kumpulan.

pergaulan bebas D. A. Protein C. bahagia C. remaja B.Lampiran 1 Aras 1 Bulatkan jawapan yang betul 1. bersenam B. memancing C. Malaria C. Taun D. Penagihan dadah akan menyebabkan keluarga menjadi… A. rekreasi 5. bayi C. lemah D. harmoni D.. gemuk C. Denggi B. pincang B. Antara bahan yang berikut manakah bukan jenis dadah ? A. A. aman 30 . Golongan ini paling banyak terlibat dengan penagihan dadah A. Keadaan fizikal penagih dadah biasanya…………… A. Kanabis D. gagah 3. orang tua 6. Ganja 2. Penyakit berbahaya yang berpunca daripada penagihan dadah ialah…. Aktiviti yang berikut mengakibatkan gejala penagihan dadah. Heroin B. kuat B. AIDS 4. kanak-kanak D.

Lampiran 2 Aras 2 Isikan tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Aras 2 Isikan tempat kosong dengan perkataan yang sesuai. dadah AIDS penyakit

ragut

bekerjasama

1. Penggunaan………………… boleh memudaratkan diri, keluarga, dan masyarakat. 2. Tubuh penagih dadah mudah dihinggapi pelbagai jenis ………… 3. Masyarakat mestilah ………………… untuk menangani masalah penagihan dadah. 4. Masalah kecurian, pecah rumah dan ………………. sering dikaitkan dengan penagih dadah. 5. Penyakit ………….. berpunca daripada penagihan dadah.

31

Lampiran 3 Lampiran 3

Aras 3 Lengkapkan Silang Kata
1

2

A

3

4 6

5

R

E
7 8

J

MELINTANG 2. Musuh negara nombor satu 5. Golongan yang paling ramai menagih 6. Lawan perkataan kuat 7. Nama lain bagi Kanabis

KE BAWAH 1. Panggilan bagi orang yang menagih dadah 3. Serbuk dadah yang berwarna putih 4. Air daun ini boleh memabukkan. 8. Sejenis alat untuk menyuntik.

32

Lampiran Lampiran 4 MARI BENCI DADAH Mari membenci najis dadah Najis dadah a... a... a... Musuh remaja Remaja oh hari ini Akibat buruk Dicuba jangan dicuba a... a... a... Jauhilah ia, remaja Sesungguh hati Mengapa kau bermenung Oh adik berhati bingung Mengapa kau bermenung Oh adik berhati bingung Janganlah engkau percaya dadah durjana 2x ( korus ) Sekarang bukan bermenung zaman bermenung 2x Mari bersama oh adik jauhilah dadah 2x Mari membenci najis dadah Najis dadah a... a... a... Musuh remaja Remaja oh hari ini ( ulang korus )

33

34 .

35 .

36 .

KIT PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM SIFAR DADAH SEKOLAH RENDAH (PROSIDAR) TAHUN AHUN 5 ‘SEKOLAH ‘SE ‘SEKOLA SEKOLA EKOLA AH BE BEBAS EBAS D E DADA DADAH DADAH’ ADAH’ AH’ BAHAGIAN SEKOLAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PUTRAJAYA 37 .

LANGKAHLANGKAH 38 . Guru menayangkan slaid “Sepuluh Anak Muda” berkenaan faktor-faktor seseorang itu terlibat dengan penggunaan dadah. Menyatakan faktor-faktor penyebab berlakunya penagihan dadah. Menyatakan rasa takut akan dadah. ISI Faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya penagihan dadah dalam kalangan murid dan remaja. 1 Jam 5 Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. 2. (rujuk slaid 2) Langkah 1 (20 minit) 1. Guru dan murid berbincang tentang faktor-faktor seseorang itu terlibat dengan penggunaan dadah.RANCANGAN PENGAJARAN PROGRAM SIFAR DADAH (PROSIDAR) TOPIK TAJUK MASA KELAS/TAHUN OBJEKTIF 1 Faktor-faktor Penagihan Dadah. Menyenaraikan cara-cara melindungi diri daripada ancaman dadah. Guru menanyakan sebab-sebab seseorang terjerumus dengan penggunaan dadah berdasarkan pengetahuan sedia ada murid.(rujuk slaid 3-12) 3. 3. 2. Set Induksi (5 minit) Guru menayangkan dokumentari ‘Dadah Pembunuh’ tentang masalah penggunaan dadah dalam kalangan masyarakat di negara ini.

Guru membuat rumusan. Penutup (5 minit) Guru membuat rumusan keseluruhan.(rujuk slaid 13 . BAHAN BANTU MENGAJAR Klip video ‘Dadah Pembunuh’ Slaid Power Point Lampiran LCD Skrin Laptop 39 . Langkah 3 (10 minit) 1. Guru mengedarkan lembaran kerja mengikut tahap murid.Langkah 2 (20 minit) 1. Setiap kumpulan diminta menyatakan hasil perbincangan mereka secara lisan. Guru meminta setiap kumpulan berbincang tentang cara-cara mengelakan diri daripada ancaman dadah. 2. 2. 4. Aktiviti bertulis menggunakan lembaran kerja yang disediakan. Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan.18) 3.

...... D. Seorang murid mestilah memiliki ......Aras 1 Bulatkan jawapan yang paling tepat....... Sikap tidak memilih rakan mengakibatkan amalan buruk seperti .. B.... C.. Pengedar menggunakan murid sekolah untuk mengedar dadah... cantik pendiam suka merokok pengawas sekolah 40 .... duit yang banyak keluarga yang kaya rumah yang besar ketahanan diri yang kuat 5..... untuk mengelakkan diri daripada ancaman dadah. B. Antara berikut yang manakah tingkah laku yang dikatakan ‘tidak berdisiplin’ ? A. D. Lampiran 1 Penagihan dadah berpunca daripada aktiviti . B. A... C.. C... B. C....... D.......... C...... 1. Kumpulan murid yang manakah akan menjadi sasaran pengedar ? A... pengotor kedekut pembazir menagih dadah 3. D.. A..... A............ berbasikal makan minum tidur merokok 2. suka membaca suka berbincang ponteng sekolah makan makanan seimbang 4. B. D.

Kita hendaklah sentiasa memilih rakan yang mengelakkan diri daripada pengaruh negatif. Amalan ponteng sekolah boleh mengakibatkan seseorang itu terperangkap dengan 3. 1. ialah kunci utama seseorang 5. Melepak adalah kegiatan yang boleh menyebabkan berlakunya gejala sosial seperti .Lampiran 2 Aras 2 Isi tempat-tempat kosong di bawah dengan kata yang sesuai berdasarkan pernyataan di bawah ini. Gaya hidup sihat patut kita amalkan bagi menghindarkan diri seseorang itu daripada penggunaan 41 . Kita hendaklah menghormati ibu bapa dan 8. Keluarga yang terhindar daripada ancaman najis dadah. Penagihan dadah bermula dengan amalan 4. Penagihan dadah dalam kalangan remaja berpunca daripada faktor 2. agar 7. 6.

... .. .................................... B............................................................................................................................. iv.............................................. ............................... Sila nyatakan lima cara untuk melindungi diri daripada ancaman dadah............. i................ ii............. i.................. v........................................................................................................................................................................................................................ v.............. ii............... iv............................ iii................................................................. iii............................ .................. ........................................................................................................................................ ..... ........................................................... .......... ...... 42 .............................................. Sila nyatakan lima faktor penagihan dadah dalam kalangan remaja................... ..............................................................................................................................................................................Lampiran 3 Aras 3 A............

43 .

44 .

45 .

46 .

47 .

Guru berbincang dengan murid mengenai rakan sebaya. Langkah 1 (10 minit) 1. 2. Aktiviti Main Peranan Guru meminta murid menggayakan watak-watak berikut: 48 . (rujuk slaid 2-6) 2. LANGKAHLANGKAH Set Induksi (5 minit) 1. Menyenaraikan contoh perlakuan yang diperoleh daripada rakan sebaya. 3. Menghormati diri sendiri dan orang lain. Langkah 2 (15 minit) 1. ISI Mengenal pasti tingkah laku rakan sebaya yang berisiko tinggi. Menyatakan kelebihan dan kelemahan diri. Murid dipilih secara rawak untuk membentangkan hasil kerja. Guru memperdengarkan lagu “Teman Sejati”.RANCANGAN PENGAJARAN PROGRAM SIFAR DADAH (PROSIDAR) TOPIK TAJUK MASA KELAS/TAHUN OBJEKTIF 2 Faktor Penagihan Dadah: Pengaruh Rakan Sebaya 1 Jam 5 Pada akhir pembelajaran murid dapat: 1. Guru meminta murid menyenarai lima kelebihan dan lima kelemahan diri pada kertas yang diedarkan. 2.

Watak kaki buli . Penutup (5 minit) Guru menasihati murid supaya memilih rakan yang baik. Guru meminta murid membincangkan perlakuan negatif yang terdapat dalam slaid.Watak doktor . Guru bersoal jawab dengan murid: i. Guru mengedarkan lembaran kerja mengikut tahap murid. 2. Langkah 4 (15 minit) 1. Mengapa perwatakan guru dan doktor disukai ? ii.. Aktiviti bertulis menggunakan lembaran kerja yang disediakan. Guru menayangkan slaid perlakuan yang negatif (rujuk slaid 7-12) 2. BAHAN BANTU MENGAJAR Gambar Lampiran Slaid Power Pont LCD / Skrin Laptop Kertas A4 49 .Watak guru . Mengapa penagih dadah sentiasa dicemuh oleh masyarakat ? Langkah 3 (10 minit) 1.Watak penagih dadah 2.

Lampiran 1 Aras 1 Memilih dan menyenaraikan lima sikap baik dan lima sikap buruk Mencuri Suka bergaduh Menolong kawan Mendengar nasihat Berbudi bahasa Ponteng sekolah Menghisap rokok Menghormati jiran Menolong ibu bapa Merosakkan harta benda awam Sikap Baik 1. 4. Sikap Buruk 50 . 5. 1. 3. 5. 2. 2. 4. 3.

KHIANAT HARGA DIRI MEMUKUL UGUT LIAR SIMPATI JUJUR PONTENG SABAR MENCURI A H A D A D L A E W B M A B L B A M B U T E B R M E M U K U L A R W G N K S G J E I C K K A W S A U A K A O G H D R F B T T E R I A I I U O A U P U W D M A R J I R T O B C B S N I U K A E N I A A Y A E J H U O T C U G U T K I L N E E A T H T K S C A M E N C U R I E U B S K U G B F G K 51 .Lampiran 2 Aras 2 Cari dan warnakan perkataan-perkataan yang disenaraikan dalam teka kata di bawah.

Ayahnya seorang ahli perniagaan yang berjaya. Apakah pekerjaan ibu bapa Suhaimi. Kenapakah ibu bapanya gagal mengesan kegiatan Suhaimi? ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ 52 . Suhaimi juga gemar berkawan dengan rakan-rakan yang lebih tua daripadanya. dia masih meneruskan tabiat merokok. Suhaimi juga turut terpengaruh dengan amalan tersebut. Siapakah Suhaimi? ___________________________________________________________ 2. Siapakah kawan-kawan Suhaimi? ____________________________________________________________ 4. Pada suatu hari . Setelah Suhaimi meningkat remaja. Walau bagaimanapun. Suhaimi dan kawankawannya ditangkap polis semasa mengambil dadah. Kedua-dua ibu bapanya menyesal kerana tidak mengambil berat tentang Suhaimi. Mereka pernah dipanggil oleh pihak sekolah kerana Suhaimi didapati merokok. Suhaimi diberikan segala kemewahan oleh kedua-dua ibu bapanya. Setelah didapati bersalah Suhaimi dihantar ke pusat pemulihan. kedua-dua ibu bapanya tidak mempercayainya. Ramai kawan Suhaimi merokok. Ibunya pula sibuk menguruskan kedai pakaian. 1.Lampiran 3 Aras 3 Baca petikan di bawah dan jawab soalan-soalan berikut: Suhaimi seorang murid yang pintar. Ayah dan ibunya perokok.? ____________________________________________________________ 3. Dia juga mula mengambil dadah kerana dicabar oleh kawan-kawannya. Ibu bapanya tidak menyedari perlakuan Suhaimi kerana terlalu sibuk dengan kerjaya masing-masing. Apakah tabiat buruk yang dilakukan oleh Suhaimi? ______________________________________________________________ ____________________________________________________________ 5.

53 .

54 .

55 .

1 Jam 5 Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Menyenaraikan aktiviti-aktiviti yang berfaedah untuk mengisi masa lapang. Menyatakan amalan-amalan hidup yang baik. Guru menayangkan slaid ‘Keluarga Bahagia’. ISI Amalan gaya hidup sihat. (rujuk slaid 3 . LANGKAHLANGKAH Set Induksi (5 minit) 1. (rujuk slaid 2) 2. Guru meminta murid-murid memberi pandangan tentang mesej slaid tersebut. 1.9) 2. 56 . Guru menayangkan slaid yang menunjukkan amalan hidup yang salah dan berisiko. Langkah 1 (10 minit) 1.RANCANGAN PENGAJARAN PROGRAM SIFAR DADAH (PROSIDAR) TOPIK TAJUK MASA KELAS/TAHUN OBJEKTIF 3 Amalan Gaya Hidup Sihat. Guru menanyakan murid –murid tentang kesan yang akan wujud berdasarkan daripada gambargambar tersebut.

Aktiviti bertulis menggunakan lembaran kerja yang disediakan. 2. Wakil setiap kumpulan dipanggil untuk menampal hasil kerja tersebut .(rujuk slaid 10-15) 3.Langkah 2 (15 minit) Guru memberikan penerangan amalan hidup sihat akan mengelakkan seseorang daripada terjebak dengan gejala negatif seperti penggunaan dadah. Guru mengedarkan lembaran kerja mengikut tahap murid.(rujuk slaid 10-15) Langkah 3 (20 minit) 1. Langkah 4 (10 minit) 1. 2. Penutup (5 minit) Guru membuat rumusan bahawa gaya hidup seseorang akan mempengaruhi kejayaan hidupnya. BAHAN BANTU MENGAJAR Slaid Power Point Kertas mahjung Marker pen Lampiran LCD/ Skrin Laptop 57 . Guru menayangkan slaid gaya hidup sihat kepada murid. 4. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Setiap kumpulan dikehendaki menyenaraikan lima gaya hidup yang berisiko dan lima gaya hidup sihat.

Sekumpulan pelajar berlumba motosikal BAIK / TIDAK BAIK ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 58 . Berkelah di tepi pantai Menconteng dinding sekolah. 7.Lampiran 1 Aras 1 Tandakan ( ¥ ) pada aktiviti yang baik dan ( x ) pada aktiviti yang tidak baik AKTIVITI 1. 8. 6. Ali mengulangkaji pelajaran. Watson melastik burung. Bermain bola sepak. 3. 4. 5. Ramu mandi di tali air. 2. Memimpin orang tua melintas jalan raya. 9 10. Abu menghisap rokok. Alisa menolong ibunya di dapur.

5. 1. Merokok boleh menyebabkan kanser paru-paru. Melepak ialah suatu amalan yang baik. 3. 2. Mengambil ubat tanpa nasihat doktor ialah perbuatan yang betul. Rokok tidak membahayakan kesihatan.Lampiran 2 Aras 2 Bahagian A Tuliskan benar atau salah pada penyataan di bawah. 4. Aktiviti bersukan menyihatkan badan. 59 .

Apakah tindakan anda jika terserempak dengan rakan anda yang sedang merokok di sekolah? A. melaporkan kepada guru 60 . memarahi mereka B.Bahagian B Pilih jawapan yang betul 1. membiarkan mereka C. Sekiranya salah seorang adik beradik anda terlibat dengan penggunaan dadah. ibu bapa tidak memberikan kebebasan dalam pergaulan C. lawan B. makan 2. Kita hendaklah sentiasa _________ untuk membina tubuh badan yang sihat. dapat menghindarkan diri daripada penggunaan dadah B. bergaduh C. kawan C. bersenam B. Kita hendaklah bijak memilih ____________________ A. apakah tindakan anda? A. mendiamkan diri B. A. musuh 3. menghebohkan kepada orang lain 5. dapat menjimatkan kewangan keluarga 4. melaporkan kepada ibu bapa C. Gaya hidup sihat patut diamalkan kerana A.

............ 4.. 1..................... ................................................................................................... Senaraikan lima aktiviti gaya hidup sihat......................................................................................... ................................................... 1...................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................... Senaraikan lima aktiviti yang tidak menunjukkan gaya hidup sihat.................. .... 4.................. ....... 3........................................................................................................................................................................................ . .................. B... .......................................... 2.....................................Lampiran 3 Aras 3 A................................. .. 2................................... 3............................ 61 ...................................................................................................................................................................................... 5........... ............................... 5..........

62 .

63 .

64 .

65 .

.

KIT PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM SIFAR DADAH SEKOLAH RENDAH (PROSIDAR) TAHUN 6 ‘SEKOLAH BEBAS DADAH’ BAHAGIAN SEKOLAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PUTRAJAYA .

( rujuk slaid 3) 2.RANCANGAN PENGAJARAN PROGRAM SIFAR DADAH (PROSIDAR) TOPIK TAJUK MASA KELAS/TAHUN OBJEKTIF 1 Masalah Dadah Semasa 1 Jam 6 Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Set Induksi (5 minit) 1. Guru menayangkan slaid tentang aliran pengedaran dadah ke Malaysia. Guru bersoal jawab dengan murid tentang pandangan mereka terhadap situasi tersebut. ISI LANGKAHLANGKAH Senario semasa masalah dadah di Malaysia. Langkah1 (10 minit) 1. Menyatakan lokasi yang berisiko tinggi terdapat aktiviti penagihan dadah di persekitaran mereka.(sila rujuk slaid 4) 2. Langkah 2 (10 minit) 1. Melabel negara-negara pengeluar dadah di dunia. 2. Guru bersoal jawab dengan murid berdasarkan klip video . Tayangan klip video “Adegan penggunaan dadah” (rujuk slaid 2) 2. 68 . Guru menayangkan slaid pengedaran dadah antara bangsa. Guru memberi penerangan dan bersoal jawab dengan murid.

(rujuk slaid 9) Langkah 4 (15 minit) 1. Guru bersoal jawab dengan murid tentang perasaan mereka tentang statistik di atas. Guru mengedarkan lembaran kerja mengikut tahap murid. . Guru menayangkan slaid statistik penagihan dadah. 2. BAHAN BANTU MENGAJAR Slaid Power Point Lampiran LCD / Skrin Laptop 69 .Langkah 3 (15 minit) 1. Penutup (5 minit) Guru membuat rumusan hasil pembelajaran.(rujuk slaid 5-8) 2. Guru menerangkan hukuman yang akan dikenakan terhadap pesalah dadah. 3. Aktiviti bertulis menggunakan lembaran kerja yang disediakan.Masalah dadah adalah ancaman besar kepada kesejahteraan hidup dan keselamatan sesebuah negara.

32 orang B. Brunei C. 52 orang 2. wanita 4.ialah yang paling mudah terjebak dengan dadah. 2003 B. Thailand B. Ancaman dadah merupakan………………nombor satu negara. musuh C. rakan dagang 70 . Arab Saudi 3 Golongan……………. 2004 C. tua C. 2005 5. Pada tahun berapakah bilangan penagih dadah yang paling ramai dapat dikesan di Malaysia? A. remaja B. eksport B. A. A. 42 orang C. Berapakah bilangan penagih baru setiap hari? A. Dari negara manakah dadah diseludup ke negara kita? A.Lampiran 1 Aras 1 Pilih jawapan yang betul 1.

.Lampiran 2 Aras 2 Namakan negara dan labelkan aliran pengedaran dadah di dunia dalam peta di bawah.

............. ... ………………………………………..... iii... ii ………………………..... 4.............. Senaraikan tiga buah negara pengeluar dadah di kawasan Segi Tiga Emas i ………………………..…................................... ii... iii ……………………….....…..…………. Berikan tiga faktor murid mungkin terlibat dengan penggunaan dadah ? …………………………………................…….…………………………..…… 72 ....... Nyatakan tiga buah negeri yang mencatat taburan tertinggi bilangan penagih dadah di Malaysia i...................…….........……................ Dadah dibawa masuk ke negara kita melalui jalan ………........….……………….... ……...... ........................... …………………………………………................ ... 2.........dan……………… 3.....Lampiran 3 Aras 3 Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai 1......................

dan HIV / AIDS. dan Kesihatan. dan masyarakat). ekonomi. Murid diminta membuat perbincangan dalam kumpulan tentang kesan penggunaan dadah daripada aspek: Sosial Runtuhnya nilai-nilai agama serta nilai murni (Biadap dan tidak berakhlak serta tidak bermoral terhadap ibu bapa. keluarga. 73 . MASA KELAS/TAHUN OBJEKTIF ISI Kesan penggunaan dadah daripada aspek : . 1 Jam 6 Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Ekonomi. Langkah 1 ( 30 minit ) 1. Menyebut secara lisan bahaya dadah.Ekonomi . keselamatan negara.Kesematan Negara . 2. Menyatakan akibat penggunaan dadah daripada aspek sosial.RANCANGAN PENGAJARAN PROGRAM SIFAR DADAH (PROSIDAR) TOPIK TAJUK 2 Kesan Penggunaan Dadah Daripada Aspek Sosial.HIV / Aids LANGKAHLANGKAH Set Induksi (5 minit) Guru menayangkan klip video “Anakku Sazali” Guru bersoal jawab tentang pengetahuan sedia ada murid berkaitan masalah sosial.Sosial . Keselamatan.

Maruah bangsa dan negara tercemar dan tergadai.Membawa maut . Aktiviti bertulis menggunakan lembaran kerja yang disediakan.Lepak . keselamatan negara.. Murid diminta membuat perbentangan. 2. Langkah 2 ( 20 minit ) 1. dan kesihatan. Penutup (5 minit ) Guru memberi penekanan supaya menjauhi dadah kerana memberi kesan kepada aspek sosial.Vandalisme (tingkah laku musnah) Ekonomi Kekurangan tenaga kerja Pembangunan tergendala Pembaziran Produktiviti berkurangan Keselamatan Negara Keselamatan negara terancam Musuh negara mengaut untung Menggalakkan rasuah HIV / AIDS . BAHAN BANTU MENGAJAR LCD / Laptop Lampiran Klip video 74 . menipu.Ponteng sekolah .Kadar jenayah meningkat (mencuri. 2. peras ugut. dan lain-lain) . Guru mengedarkan lembaran kerja mengikut tahap murid. meragut. ekonomi.

dan keselamatan negara. ( ) 6. Pengambilan dadah meningkatkan semangat cinta akan tanah air. Penambahan penagih dadah akan menjamin keharmonian dan keselamatan negara. Penggunaan dadah menyebabkan peningkatan kadar jenayah. ( ) 8. ( ) 5. ( ) 3. Dadah ialah musuh utama negara. Benteng negara akan bertambah kukuh tanpa penagih dadah. ekonomi. 1. ( ) 2. ( ) 75 . Pengambilan dadah akan meninggalkan kesan buruk sosial. Penagihan dadah akan menyebabkan pembaziran.Lampiran 1 Aras 1 Tandakan ( / ) pada pernyataan yang betul dan tandakan ( X ) pada pernyataan yang salah. Pengambilan dadah akan menyebabkan seseorang mendapat lebih ramai kawan. ( ) 4. ( ) 7.

akan meningkat apabila bilangan penagih dadah bertambah.... Pengambilan dadah akan menyebabkan seseorang itu terdedah kepada penyakit ………………………… 2. 5.... maruah diri jenayah Aids kecewa ketakutan 1... 3. 4.Lampiran 2 Aras 2 Isi tempat kosong dengan jawapan yang disediakan di bawah. Masyarakat akan berada dalam ……………………..... 76 ....... apabila berlakunya penambahan penagih dadah secara mendadak. apabila mengambil dadah... apabila anaknya terlibat dengan penagihan dadah.... Seseorang penagih akan hilang ……………………………….. Ibu bapa akan berasa .............. Kadar .........

( ) 7. ( ) 8. ( ) 4. ( ) 77 . Di Malaysia terdapat hukuman mati terhadap pengedar dadah. 2. Salah satu daripada Undang-Undang Dadah di Malaysia ialah Akta Racun 1952. Penagih dadah wanita tidak boleh dimasukkan ke pusat serenti. 1. ( ) 5. Warga negara asing yang disabitkan dengan kesalahan dadah di Malaysia tidak boleh dikenakan hukuman. ( ) ( ) 3. Penggunaan dadah boleh meningkatkan kadar jenayah. ( ) 6.Lampiran 2 Aras 2 Tandakan ( / ) pada pernyataan yang betul dan tandakan (X) pada pernyataan yang salah. Hukuman bagi kesalahan mengedar dadah di bawah Seksyen 39A (2) Akta Dadah Berbahaya 1952 ialah penjara tidak kurang 10 tahun. Pengedar dadah yang didapati bersalah boleh dirampas hartanya. Pengambilan ganja tidak boleh disabitkan dengan Akta Dadah Berbahaya 1952.

Lampiran 3 Aras 3 Jawab soalan-soalan di bawah 1. Nyatakan tiga kesan pengambilan dadah daripada aspek sosial. c …………………………………………… 78 .. apabila ramai golongan belia terjebak dengan dadah.. 2.. Nyatakan tiga sebab pengambilan dadah boleh menjejaskan ekonomi.perkara yang melanggar ………………………… 3. Sesebuah negara akan …………. a ………………………………………….……………………………………… b ……………………………………… c ……………………………………… 4. Penagih dadah kebiasaannya melakukan perkara.. b …………………………………………... a .

Guru menayangkan slaid tentang operasi penangkapan penagih dan pengedar dadah oleh pihak polis. 1 JAM 6 Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Set Induksi (5 minit) 1. (rujuk slaid 10 dan 12) Langkah 2 (10 minit) 1. ISI LANGKAHLANGKAH Akta Dadah Berbahaya Di Malaysia. Menyatakan bentuk-bentuk hukuman kepada pesalah kes dadah. (rujuk slaid 2 . Guru menayangkan dan menerangkan slaid pengedaran dan penggunaan dadah.9) 2. (rujuk slaid 13-17) 79 .RANCANGAN PENGAJARAN PROGRAM SIFAR DADAH (PROSIDAR) TOPIK TAJUK MASA KELAS/TAHUN OBJEKTIF 3 Undang-undang dan Hukuman Dadah Di Malaysia. 2. Langkah 1 (20 minit) Guru menayangkan dan menerangkan tentang hukuman kepada penagih dan pengedar dadah. Guru bersoal jawab dengan murid berdasarkan tayangan slaid. Menyenaraikan secara umum undang-undang dan hukuman dadah di Malaysia.

.2. Guru bersoal jawab dengan murid tentang tayangan tersebut.Sesiapa tidak boleh terlepas daripada undangundang jika melakukan perbuatan yang salah di sisi undang-undang negara. BAHAN BANTU MENGAJAR Slaid Power Point Lampiran LCD / Skrin 80 .(rujuk slaid 18-19) 3. Penutup (5 minit) Guru membuat rumusan hasil pembelajaran. Langkah 3 (15 minit) 1. 2. Guru mengedarkan lembaran kerja mengikut tahap murid. Guru juga menayangkan gambar pusat serenti dan penjara. Aktiviti bertulis menggunakan lembaran kerja yang disediakan.

Seksyen 39A(2) Akta Dadah Berbahaya 1952 Apa jadi dengan nasib aku. Seksyen 61A Akta 283 (Pindaan 1998) Nampak gayanya terkurunglah aku selama 2 tahun di sini.Lampiran 1 Lampiran 1 Aras 1 Padankan pernyataan berikut dengan Seksyen-seksyen Undangundang Dadah di bawah: Tak ku sangka.kena rotan 10 sebatan pulak. dahlah kena penjara seumur hidup. akhirnya aku dijatuhi hukuman gantung sampai mati. Seksyen 39B(1) Akta Dadah Berbahaya 1952 81 .

Warga negara asing yang disabitkan dengan kesalahan dadah di Malaysia tidak boleh dikenakan hukuman. ( ) ( ) 3. 2. Penggunaan dadah boleh meningkatkan kadar jenayah. Pengedar dadah yang didapati bersalah boleh dirampas hartanya. Salah satu daripada Undang-Undang Dadah di Malaysia ialah Akta Racun 1952. ( ) 82 . ( ) 5. ( ) 8. Penagih dadah wanita tidak boleh dimasukkan ke pusat serenti. ( ) 6. 1. Pengambilan ganja tidak boleh disabitkan dengan Akta Dadah Berbahaya 1952. Di Malaysia terdapat hukuman mati terhadap pengedar dadah. ( ) 4. ( ) 7.Lampiran 2 Aras 2 Tandakan ( / ) pada pernyataan yang betul dan tandakan (X) pada pernyataan yang salah. Hukuman bagi kesalahan mengedar dadah di bawah Seksyen 39A (2) Akta Dadah Berbahaya 1952 ialah penjara tidak kurang 10 tahun.

......................Lampiran 3 Aras 3 Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. Tuliskan tiga bentuk hukuman ke atas pengedar dadah mengikut Akta Dadah Berbahaya di Malaysia........... ................ ..................................... ............................................. Nyatakan dua daripada undang-undang Akta Dadah Berbahaya di Malaysia..... Senaraikan tiga perbuatan yang boleh disabitkan dengan kesalahan pengedaran dadah mengikut Akta Dadah Berbahaya 1952... Namakan dua tempat pesalah dadah menjalani hukuman... i......... 1................... ................... 2................ i ii iii ………………………...........................................................……...... ii................................................................. .................. ii.........................… ……………………………………………................... iii.. .... i. 3.......... 83 .... i..........…..... 4................... ............ …………………………………………........... ii....

.

KIT PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM SIFAR DADAH SEKOLAH RENDAH (PROSIDAR) LAMPIRAN AMPIRA ‘LAMPIRAN’ ‘ LAMP PIRAN’ P ’ BAHAGIAN SEKOLAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PUTRAJAYA .

my http://www. LINK / PAUTAN ª ª ª ª ª ª ª ª http://www.SUMBER BAHAN Bahan-bahan yang terdapat di dalam CD ini dipetik daripada bahan-bahan umum:Kementerian Kesihatan Malaysia Pusat Racun Negara.health.gov.pemadam.my http://www.com http://www.adk.gettingwell.my http://www.com 86 .org http://www. Kementerian Pelajaran Malaysia dan tidak bertujuan untuk dikomersialkan.my http://www.drugs.usm.prn.infosihat.moh.gov.gov.my http://www. Universiti Sains Malaysia Agensi Anti Dadah Kebangsaan PEMADAM Malaysia Radio Televisyen Malaysia Laman-Laman Web Serta bahan-bahan yang diubahsuai untuk tujuan pengajaran dan pemelajaran Program Sifar Dadah Sekolah Rendah (PROSIDAR).org.

Pegawai Khas Pendidikan Pencegahan Dadah Daerah. 87 . dan memurnikan Modul Program Sifar Dadah Sekolah Rendah (PROSIDAR). menyunting. Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu.Sekalung Budi Kementerian Pelajaran Malaysia merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak khususnya Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. dan panel guru yang telah bertungkus lumus menggubal.

Bahagian Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia Setiausaha En. Naib Pengerusi 11 En Abdul Rahim bin Sulaiman Penolong Ketua Unit Unit Pendidikan Pencegahan Dadah Jabatan Pelajaran Terengganu.JAWATANKUASA INDUK PENGGUBAL KIT PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM SIFAR DADAH SEKOLAH RENDAH Pengerusi Hj Zulkifly bin Mohd Wazir Pengarah. 88 . Ahmad Hashimi b. Unit Pendidikan Pencegahan Dadah Jabatan Pelajaran Terengganu. Muhamad Pengelola Kanan Bahagian Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia Naib Setiausaha 1 En Mohd Adnan bin Salleh Ketua Unit. Badrul Hisham bin Abd Karim Penolong Pengarah Bahagian Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia Penolong Setiusaha En.

JPN Perlis Unit PPDa. JPN N. JPN Perak Unit PPDa.Pinang Unit PPDa. Zubir bin Harun En. Mohamad Hazawawi b Yusof En. Hj. Abd. Daim Tn. Ab Rashid En. Hamzah En. Hj. Musah Pn. Ahmad En. Abd. Abdul Hamid bin Daud Unit PPDa. Asmawi b. Ayub bin Kassim En. Muhamed Suhaimi b. JPN Melaka Unit PPDa. Sabar En. JPN Johor Unit PPDa. Sohaimi bin Mohamed En. Abdullah En. Rahman En. Yusoff En. Abd Razak bin Bakar En. Megat Zulkifli bin Ahmad En. JPN K. Manan b. Salim b. Rahim b. JPN P. Umar En. Mohd Yusof bin Hj Mamat En. Dikin b. Samsudin b. Nordin b. Abdullah Sani b. Hj.Ahli Jawatankuasa En. Hj. Sembilan Unit PPDa. Salleh En. JPN Sarawak Unit PPDa. M. Ismail b Ibrahim En. Lumpur Unit PPDa. Radzi Tn. JPN Labuan PPD Kuala Terengganu PPD Dungun PPD Setiu PPD Kemaman PPD Besut PPD Hulu Terengganu PPD Marang PPD Marang 89 . Hanafi bin Abd Aziz En. Aluyah bt Hj. Ghazali b. JPN Pahang Unit PPDa. Hj. JPN Kedah Unit PPDa. JPN Sabah Unit PPDa. JPN Kelantan Unit PPDa. JPN Selangor Unit PPDa. Hj Mohd. Baharin b.

Kemaman En Napatah bin Ariffin SMK Binjai. Kemaman En Zulhaizat bin Yusoff SMK Tengku Ibrahin. Besut En Mohd Diah bin Yahya SK Kg Chabang. Setiu En Mohd Nazri bin Mat Nawi SMK Langkap. Kemaman En Wan Mohd Azri bin Wan Ismail SK Putera Jaya. Setiu 90 . Setiu En Mohd Khairi bin Idris SK Lembah Jaya. Setiu Pn Saridah binti Mohamad SK Sungai Tong. Setiu En Wan Mahader bin Wan Mohamed SK Bukit Puteri. Setiu En Zaidi bin Embong SMK Sultan Ismail. Setiu En Zulkifli bin Ab Majid SK Bukit Putera.PANEL PEMURNIAN KIT PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM SIFAR DADAH SEKOLAH RENDAH x x x x x x x x x x x x x Tn Haji Mohamad Noor bin Ahmad SMK Putera Jaya. Setiu En Nasiruddin bin Ibrahim SMK Pelong. Setiu Pn Salimah binti Ismail SK Bintang.

sama ada secara elektronik. Kementerian Pelajaran Malaysia. fotokopi mekanik. 91 . tidak dibenarkan sesiapa mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel. Perundingan tertakluk kepada perkiraan royalti atau honorarium.HAK CIPTA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Hak cipta terpelihara. illustrasi dan isi kandungan modul ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa cara pun. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial. rakaman atau cara lain sebelum dapat izin bertulis daripada Pengarah Bahagian Sekolah.