Está en la página 1de 16

LI M U

Ngy nay thng tin lin lc tr thnh mt nhu cu quan trng trong cuc sng ca chng ta. Ngoi cc dch v m cc in thoi c nh c nh: truyn thoi, nhn tin, Fax, d liu ..vv. Thng tin di ng cn cung cp cc tnh nng u vit ca n cht lng dch v, tnh bo mt thng tin, thit b nh gn, linh hot trong vic di chuyn, v cc dch v ngy cng a dng nh truyn hnh di ng, truyn video cht lng cao, kt ni mng internet vi vic pht trin h thng thng tin di ng ln h thng thng tin di ng bng rng (3G) ...vv. Cng vi s pht trin ca ngnh thng tin lin lc th ngnh cng nghip vin thng pht trin mnh m v mang li nhiu li nhun cho cc nh khai thc. Mt cng ngh quan trng nht v c s dng ph bin nht khng ch Vit Nam m cn cc nc trn th gii l cng ngh GSM (Global System for Mobile communication-H thng thng tin di ng ton cu). H thng GSM s dng SIMCARD c kch thc nh gn cm vo my di ng m ch c ngi ny mi c th s dng n ti mt thi im nh mt thit b nhn dng an ton. GMS l cng ngh truyn sng k thut s, cho php mt s ngi dng truy nhp vo cng mt knh tn s m khng b kt bng cch nh v nhng khe thi gian duy nht cho mi ngi dng trong mi knh. Mt chc nng bo m tnh di ng khi truy ca ngi dng s dng in thoi di ng di chuyn l chuyn giao cuc gi. Chuyn giao c nh ngha l chuyn mt cuc gi trong sut hin thi t mt knh tn s ny ti mt knh tn s khc trong khi ngi s dng in thoi di ng di chuyn t ni ny sang ni khc. y l mt chc nng quan trng nht v th hin c c tnh khc bit gia mng di ng v mng in thoi c nh v th nghin cu th tc chuyn giao xydng mt m hnh chuyn giao trong thc t lm cho chc nng ny cng ti u v hiu qu l cn thit. V v Phn tch chi tit giao thc chuyn giao trong mng GSM l mc ch chnh ca chuyn ny. Em xin chn thnh cm n thy ngi nhit tnh hng dn, ch bo, cung cp cho em nhiu ti liu b ch gip chng em cng c thm kin thc v i ti hon thnh chuyn ny.

PHN I: TNG QUAN V GSM


H thng thng tin di ng s s dng k thut a truy nhp phn chia theo thi gian (TDMA) u tin trn th gii ra i u tin chu u v c tn l GSM. Ban u h thng ny c gi l nhm c trch di ng (Group Special Mobile) theo tn gi ca mt nhm c CEPT c ra nghin cu tiu chun. Sau tin cho vic thng mi ho GSM c gi l h thng thng tin di ng ton cu Global System for Mobile communication. 1.1.M hnh kin trc ca GSM Kin trc tng quan GSM gm 4 phn chnh: Trm gc BSS Phn h chuyn mch NSS Trm di ng MS H thng h tr vn hnh OSS

Hnh 1.1 M hnh kin trc mng GSM 1.2. Trm gc BSS ( Base Station Subsystem) 1.2.1. Trm thu pht gc BTS (Base Tranceiver Station) Trm thu pht c s bao gm cc b thu pht v x l tn hiu c th cho giao din v tuyn. BTS kt ni vi trm di ng thng qua giao din
2

Abis. BTS nh mt ci Modemv tuyn phc tp m trong n c mt b phn quan trng l b chuyn i m v thch ng tc TRAU. TRAU thc hin vic m ho v gii m ting c th cho h thng di ng, vic thch ng tc cho vic truyn d liu. TRAU l mt b phn ca BTS nhng trn thc t n c th t cch xa BTS v c th t gia BSC v MSC. 1.2.2. B iu khin trm gc BSC ( Base Station Controller) BSC c nhim v qun l tt c giao din v tuyn thng qua cc lnh iu khin t xa ca BTS v MS. Cc lnh ny ch yu l cc lnh n nh, gii phng knh v tuyn v qun l chuyn giao. BSC ni vi BTS thng qua giao din v tuyn cn ni vi MSC thng qua giao din A. Vai tr ca n ch yu l qun l cc knh giao din v tuyn v chuyn giao. Mt BTS trung bnh c th qun l c vi chc BTS ph thuc vo lu lng ca BTS ny. BSC v BTS cng c th kt hp trong mt trm gc. 1.3. Phn h chuyn mch 1.3.1. Trung tm chuyn mch di ng MSC ( mobile Sitching Center) MSC l trung tm chuyn mch chnh ca mng GSM. Nhim v iu phi vic thit lp cuc gi n cc ngi s dng mng thng tin di ng mt mt giao din vi BSC, mt khc giao din vi mng ngoi thng qua GMSC. Ngoi ra n cn qun l di ng ca MS thng qua mng v tuyn v cc mng khc, qun l ti nguyn v tuyn Handover gia cc BSS v thng tin tnh cc. 1.3.2. B nh v thng tr HLR ( Home Location Resgister) HLR l thit b lu c s d liu ca mng, cc thng tin lin quan n vic cung cp cc dch v vin thng. HLR cng cha cc thng tin lin quan n v tr hin thi ca thu bao, nhng khng ph thuc vo v tr hin thi ca thu bao. HLR thng l mt my tnh khng c kh nng chuyn mch m ch c kh nng qun l hng trm ngn thu bao. Mt chc nng con ca HLR l nhn dng trung tm nhn thc AUC. 1.3.4. B ghi nh v tm tr VLR (Visitor Location Resgister) VLR l c s d liu th hai trong mng. N c ni vi mt hay nhiu MSC v c nhim v lu tm thi s liu ca thu bao dang nm trong vng phc v ca MSC tng ng v ng thi lu gi s liu v v tr hin thi
3

ca thu bao ni trn mc chnh xc hn HLR. N ging nh chc nng ca b nh Catche. 1.3.5. B ng k nhn dng thit b EIR EIR c chc nng qun l thit b di ng, l ni lu gi tt c d liu lin quan n trm di ng MS. EIR c ni vi MSC qua ng bo hiu kim tra s c php ca thit b, mt thit b khng c php s b cm. 1.3.6. Qun l thu bao v trung tm nhn thc AUC AUC qun l vic hot ng ng k thu bao nh nhp hay xo thu bao ra khi mng. N cn c mt nhim v quan trng khc na l tnh cc cuc gi. Cc ph phi c tnh v gi ti thu bao. AUC qun l thu bao thng qua mt kho nhn dng b mt duy nht c lu trong HLR, AUC cng c gi vnh cu trong b nh SIM-CARD. 1.4. Trm di ng MS ( Mobile Station) MS l cc thu bao, n l cc thit b m ngi dng s dng n thng tin vi nhau. MS c th l cc thit b cm tay nh in thoi di ng, my tnh c nhn, my Fax ...) MS cung cp cc giao din vi ngi dng gip cho vic khai thc cc dch v trong mng. Cc chc nng chnh ca MS: Thit b u cui thc hin cc chc nng khng lin qua n mng GSM, FAX ... Kt cui trm di ng thc hin cc chc nng lin quan n truyn dn giao din v tuyn. B thch ng u cui lm vic nh mt ca ni thng thit b u cui vi kt cui di ng. Modul nhn dng thu bao SIM (Subscriber Identuty Module) H thng GSM s dng mt kho nhn dng thu bao c ct trong mt b nh nh gn gi l SIM-CARD. Thit b ny c cm vo my di ng thng tin trc tip v VLR v gin tip vi HLR. 1.5. H thng h tr vn hnh OSS ( Operation Support Systems)
4

1.5.1.Trung tm vn hnh bo dng OMC ( Operation Maintainance Center) OMC cho php cc nh khai thc mng theo di v kim tra cc hnh vi trong mng nh: ti ca h thng, s lng chuyn giao gia cc cell vv. Nh vy m h c th gim st c ton b cht lng dch v m h cung cp cho khch hng v kp thi x l s c. Khai thc v bo dng cng bao gm vic thay i cu hnh gim nhng sc xut hin, nng cp mng v dung lng tng vng ph sng, nh v sa cha cc s c hng hc vv. C 2 loi OMC: OMC-R dng cho h thng BSS khai bo v x l li ca BTS OMC- S dng cho MCS qun l hiu nng 1.5.2. Trung tm qun l mng NMC ( Network Management Centre ) NMC mang li kh nng cung cp s qun l theo cu trc phn cp theo mt vng ca h thng GSM hon chnh Chc nng ca MNC: Gim st cc node trn mng Gim st cc thng k phn t trn mng Gim st vng OMC v cung cp thng tin cho nhn vin OMC Gi thng tin thng k t mt vng OMC ny ti vng OMC khc ci thin chin lc gii quyt vn To iu kin quy hoch mng di 1.6. Cc giao din trong

Hnh 1.2: Cc giao din trong mng GSM Gii thiu cc giao din trong mng GSM:
5

BS n MSC: L giao din A m bo bo hiu v lu lng c s liu ln ting. BST n BSC: L giao din A-bis. L mt kt ni c nh bng cp thng thng bng thng khong 2Mbps. MSC vi PSTN: L giao din Ai. Giao din ny c nh ngha nh giao dinj tng t s dng hoc bo hiu a tn hai tng (DTMF) hay bo hiu a tn (MF). MSC vi VLR: L giao din B. MSC vi HLR: L giao din C. HLR vi VLR: L giao din D. y l giao din bo hiu gia HLR v VLR c xy dng trn c s bo hiu s 7. MSC vi ISDN: L giao din Di. y l giao din s vi mng ISDN. MSC vi MSC: L giao din E. y l giao din lu lng v bo hiu gia cc tng i ca mng di ng. MSC vi EIR: L giao din F. VLR vi VLR: L giao din G. N c s dng khi cn thng tin trao i gia cc VLR. HLR vi AUC: L giao din H. DMH vi MSC: L giao din I. y l giao din gia b x l bn tin d liu vi MSC. MSC vi IWF: L giao din F. MSC vi PLMN: L giao din Mi. L giao din vi cc mng thng tin di ng khc. MSC vi OS: L giao din O. y l giao din vi cc h thng khc. MSC vi PSPDN: L giao din Pi. y l giao din gia MSC vi mng chuyn mch gi. B thch ng u cui TA vi thit b u cui TE: L giao din R. L giao din c th cho tng loi u cui c kt ni vi MS. ISDN vi TE: L giao din S. N c nh ngha h thng ISDN. BS vi MS: L giao din Um. y l giao din mi trng v tuyn. PSTN vi DCE: L giao din W. N c nh ngha h thng PSTN. MSC vi AUX: L giao din X.

PHN II: KHI NIM CHUYN GIAO V CC BC.


Th tc chuyn giao l c th xy ra , l th tc qua trng nht m bo tnh di ng ca MS trong lc gi. Mc ch ca th tc l duy tr cuc gi ang thc hin, khi MS di chuyn t mt Cell ti Cell khc. Quyt nh c thc hin chuyn giao hay khng, c thc hin bi BSC phc v, hay ni khc l cn c vo kt qu o ca BTS v MS gi ln th BSC s quyt nh c chuyn giao hay khng, nu c n s gi yu cu ln cho MSC. Trong khi gi, MS nh k gi kt qu o ti BTS. Kt qu o c bao gm: kt qu o ca MS v cht lng tn hiu ca ng xung (t BTS ti MS) ca cuc gi v t 6 Cell ln cn. BTS phc v o ng ln (t MS ti BTS) v cht lng tn hiu v tuyn ca cuc gi v trc kt qu o t MS. C hai kt qu o c s c BTS gi ti BSC. T thng tin trong bn tin bo co kt qu o, BSC da vo s c th quyt nh c chuyn giao ti cell khc hay khng. Quyt nh c hay khng thc hin chuyn giao c thc hin bi mt thut ton c ci t v thng s ca n c ngi qun tr mng ci t. C cc loi chuyn giao khc nhau, trong bao gm cc phn t khc nhau ca mng. Chuyn giao trong cng BSC hay gi a cc BTS khng phc tp nh chuyn giao gia cc MSC. By gi ta s i tm hiu v cc loi khc nhau ca chuyn giao. Th t sp xp c lit k vi s tng dn tnh phc tp: Trong cell/BTS, trong BSC, trong MSC v cui cng l gia cc MSC khc nhau. 2. Cc bc c bn trong mt qu trnh chuyn giao Chuyn giao ngang (horizontal HO) trong mng t bo c th phn ra thnh 3 bc chnh nh sau: 1 HO measurement (o c/theo di cht lng ng truyn radio). 2. HO decision (ra quyt nh chuyn giao). 3. HO Execution (tin hnh chuyn giao). Bc 1: Trong sut qu trnh lin lc, thit b cm tay (gi nm na l UE (user equipment)) s lun o nng lng thu c t BTSang ni kt v ca c cc BTS xung quanh n. UE thng xuyn gi bo co v tnh hnh o c ny v trm pht sng v thit b qun l radio (RNC trong UMTS/BSC trong GSM).
7

Bc 2. Nu cht lng ng truyn t trp pht hin ti kt ni n UE b gim mnh di mt mc no , th mng s quyt nh tin hnh HO. Mng s chn ra mt ci BTS ln cn m cho cht lng ng truyn tt nht UE ni kt vo. . Bc 3. UE thit lp ni kt vi trm mi v ti nguyn dnh ring cho UE trm c s c gii phng. Ty theo soft/hard HO m cc qu trnh ny s c thc hin mt cch khc nhau.

PHN III: CC TRNG HP CHUYN GIAO


3.1 Chuyn giao trong cng BTS.
Gi l chuyn giao trong cell hay trong cng BTS c hai c s dng trong vn chng din t cng mt trng thi: mt s thay i khe thi gian (knh vt l) hay ni cch khc l mt s thay i tn s. Bi v mt BTS c th iu khin mt vi cell, ng ngha hn ta phi gi chuyn giao trong BTS (v tnh logic) l ng hn l chuyn giao trong cell. Chuyn giao trong cell thc s trn thc t l khng c chuyn giao thc bi v kt qu ca n ch thay i tn s ca cuc gi ang xy ra. Thay i tn s c thc hin khi cht lng ca lin kt gim v s o lng cc cell k cnh cng khng tt hn. Trong trng hp ny BSC iu khin BTS phc v MS ra lnh cho MS v BTS tr v tn s khc, mt tn s c th cho cht lng lin kt tt hn. Vic lm gim cht lng lin kt l do nh hng ca cc cuc gi khc trong cc cell ln cn s dng chung tn s (nhiu ng knh) v do mt gii php l c gng thay i sang mt knh khc (khe thi gian khc) m c th m bo tt hn cho cuc gi.Hnh 1.1 minh ha 1 chuyn giao trong cng 1 cell hay trong 1 BTS. Qu trnh ny thng din ra 1 cch t ng bi BSC nhng MSC cng c th tham gia. iu ch l chuyn giao trong cng BTS lun ng b.

MS

BTS

Hnh 1.1: Chuyn giao trong cng BTS. Th tc chuyn giao trong 1 BTS c minh ha trong hnh 1.2. Trong chuyn giao ny th c bn tin ASS_CMD v bn tin HND_CMD u c th c p dng.

MS

Air
BTS BSC

Abis CHAN_ACT CHAN_ACT_ACK HND_CMD/ASS_CMD

HND_CMD/ASS_CMD HND_ACC HND_ACC HND_ACC HND_ACC FACCH_SABM FACCH/UA

EST_IND

Hnh 1.2 a: Chuyn giao trong BTS Kt qu o ca knh lu lng ang c s dng s xut mt chuyn giao Intra-BTS. Quyt nh chuyn giao c thc hin bi BSC.
9

BSC gi mt bn tin ASS_CMD hoc HND_CMD khi to mt chuyn giao Intra-BTS. Bn tin ny l trong sut vi BTS v MS. Trong trng hp chuyn giao khng ng b, MS gi ti a 4 tin HND_ACC n BTS khi nhn c tin HND_CMD (cng p dng cho Intra-BSC). D liu ca HND_ACC ch di 1 bye v mang cc thng tin lin quan, tc l d liu nhn dng MS. Nu th tc chuyn giao c dng cho chuyn giao Intra-BTS th khng cn thit phi gi bn tin HND_ACC. Kt ni LAPDm c thit lp trc tip sau khi gi bn tin HND_ACC bng cch trao i cc frame SABM v UA. Vic nhn SABM thnh cng c thng bo cho BSC bng mt bn tin EST_IND.

MS

Air
BTS BSC

Abis HND_CDM/ASS_COM

MSC

VLR

HND_CDM/ASS_COM RF_CHAN_REL RF_CH_REL_ACK

HND_PERE

Hnh 1.2 b: Th tc chuyn giao trong BTS MS xc nhn chuyn giao bng cch gi bn tin HND_COM hoc ASS_COM. Lc ny, MSC mi nhn c thng tin t bn tin HND_PERF rng chuyn giao c thc hin bi BSS. BSC kt thc qu trnh chuyn giao bng cch yu cu BTS gii phng ti nguyn v tuyn khng c s dng na bng bn tin RF_CHAN_REL.

3.2 Chuyn giao trong cng 1 BSC.


Chuyn giao trong BSC c thc hin khi cell ch c iu khin bi mt BTS khc t cell ngun v c hai BTS c iu khin bi cng mt
10

BSC. MSC khng lin quan ti qu trnh chuyn giao, n ch c BSC thng bo cho khi chuyn giao hon thnh. y l mt ty chn c thit lp bi ngi vn hnh mng, quyt nh MSC c gim st qu trnh ny hay khng .i vi chuyn giao trong cng 1 BSC ph thuc tnh hung m s dng chuyn giao c ng b hay khng ng b. Nu cell ch c t trong v tr LA khc, MS cn thc hin cp nht v tr mt th tc sau khi kt thc cuc gi.

MS

BTS

BSC

BTS

Hnh 1.2: Chuyn giao trong cng 1BSC Th tc ca 1 chuyn giao trong cng 1 BSC khng ng b :
Air
BTS BSC

MS

Abis CHAN_ACT CHAN_ACT_ACK HND_CMD HND_ACC PHYS_INFO HND_ACC PHYS_INFO FACCH/SABM FACCH/UA EST_IND HND_CMD

Hnh 2.1 : Th tc chuyn giao trong cng BSC


11

S khc bit vi chuyn giao intra-BSC ng b l bn tin PHYS_IBFO t BTS s khng c truyn. Kt qu o ca knh lu lng ang c s dng s xut mt chuyn giao intra-BSC. Quyt nh chuyn giao c thc hin BSC. Kch hot knh lu lng mi trong BTS. khi to chuyn giao intra-BSC, BSC gi mt bn tin HND_CMD n BTS v bn tin ny l trong sut vi MS. Trong trng hp chuyn giao khng ng b, mt s lng cha xc nh cc bn tin HND_ACC c gi n BTS khi MS nhn c bn tin HND_CMD t BTS. D liu ca HND_ACC ch di 1 byte v mang thng tin lin quan, tc l d liu nhn dng MS. Cng lc, BTS gi bn tin PHYS_INFO trn downlink v i bn tin SABM t MS. PHYS_INFO c gi vi s lng nhiu nht l Ny1. Ngay khi MS nhn c bn tin PHYS_INFO n ngng gi HND_ACC v thay vo s gi SABM thit lp lp 2 (LAPDm). BTS tr li bng cch gi frame UA v dng vic gi PHYS_INFO. Khi BTS nhn SABM, n gi mt bn tin EST_IND trng n BSC xc nhn.

MS

Air
BTS BSC

Abis HND_COM HND_COM RF_CHAN_REL

MSC

VLR

HND_PERF

RF_CH_REL_ACK

Hnh 2.1b: Th tc chuyn giao trong cng BSC MS xc nhn chuyn giao bng vic gi 1 bn tin HND_COM n BTS, v BTS chuyn bn tin ny n BSC. Ch khi nhn thng tin MSC trong bn tin HND_PERF, BSS mi thc hin chuyn giao.

12

BSC kt thc chuyn giao bng cch yu cu BTS gii phng ti nguyn v tuyn khng s dng na bng vic gi bn tin RF_CHAN_REL n BTS. BTS cng nhn v p tr li bng bn tin RF_CH_REL_ACK.

3.3: Chuyn giao gia cc thuc hai BSC khc nhau :


Chuyn giao ny lin quan n tng i MSC qun l c hai BSC .

Hnh 1.1 : Chuyn giao cuc gi gia cc BSC .

Bo hiu thc hin chuyn giao gia hai thuc hai BSC khc nhau sau : BSC c da trn cc bo co v kt qu o quyt nh chuyn giao n mi trc thuc mt BSC khc .BSC c ( ang phc v ) gi bn tin yu cu chuyn giao cng vi nhn dng mi n MSC .
13

MSC bit BTS iu khin ny , n gi yu cu chuyn giao n BTS ny. BSC lnh cho BTS mi tch cc mt knh TCH ( Knh lu lng) nu cn knh ri . Khi BTS tch cc mt knh TCH n gi thng tin v khe thi gian v tn s n MSC. MSC ny chuyn thng tin ny n BSC c . MS ra lnh chuyn ti TCH mi . MS gi i cm truy nhp chuyn giao HO TCH mi Ngay sau khi pht hin c cm HO , BTS gi thng tin vt l cha Cha nh trc thi gian v cng sut ra n MS . BSC mi nhn c thng tin rng BTS nhn c cm thng tin HO BSC chuyn thng tin ny ti BSC c qua MSC . MSC chuyn thng tin ni trn n BSC c . BTS c gii phng TCH v SACCH c . MS nhn thng tin v mi SACCH lin kt vi TCH mi . Nu ny thuc LAI mi MS phi thc hin cp nht v tr bnh thng sau khi cuc gi c gii phng .

3.4 Chuyn giao gia hai thuc hai MSC khc nhau :
Chuyn giao ny lin quan ti n c hai tng i phc trc cc ni trn Qu trnh chuyn giao gia hai thuc hai MSC khc nhau c th hin di hnh sau :

Hnh 1.2 : Chuyn giao cuc gi gia hai MSC . Tin trnh chuyn giao :
14

BSC ang phc v gi yu cu chuyn giao n MSC ging nhu phn chuyn giao cuc gi gia cc BSC . MSC yu cu MSC c chuyn giao ( MSC ch ) gip .MSC ch cp pht mt s chuyn giao ( s in thoi thng thng ) nh tuyn li cuc gi . Yu cu chuyn giao c gi n MSC mi . Nu c knh TCH ri . BSC yu cu BTS tch cc mt knh TCH . MSC nhn c thng tin v MSC mi . Chuyn thng tin ny tr li MSC c vi s chuyn giao . ng truyn c thit lp n MSC mi . Lnh chuyn giao c gi n MSC cng vi thng tin v tn s v khe thi gian c s dng mi . MS pht i cm HO ( chuyn giao ) TCH mi . BSC v MSC mi c thng bo hon thnh chuyn knh Mt ng ni c thit lp chuyn mch nhm v cuc c chuyn mch . Trong trng hp chuyn giao nhiu ln gia hai thuc hai MSC khc nhau , th tng i MSC u tin ph trch MS c gi l tng i neo v cuc gi lun lun c chuyn mch qua tng ny . Trn thc t do 2 MSC khng bao gi c thit k qun l 2 BTS k cnh, m 2 BTS do 2 MSC qun l s rt xa nhau, nn vy thi gian MS di chuyn gia Cell ny ti Cell kia l rt lu, cha c thit b no di chuyn nhanh dn n chuyn giao , m khi i ti cell n phi qua cell k cnh nh vy xy ra chuyn giao trong cng MSC hay BSC ri. V do vy chuyn giao gia 2 MSC khc nhau s khng th din ra .

15

16