Está en la página 1de 31

&KLQHVH/LRQ'DQFLQJ'U0DOLDQ]KHQ
6SRUWV6FLHQFH6FKRRO
6RXWK&KLQD1RUPDO8QLYHUVLW\

&RQWHQW
7KH2ULJLQRI/LRQVLQ&KLQD
7KH2ULJLQRI&KLQHVH/LRQ
'DQFLQJ
'LIIHUHQW7\SHVRI&KLQHVH
/LRQ'DQFLQJDQGWKHLU
'HYHORSPHQW

7KH2ULJLQRI/LRQVLQ&KLQD

>6XvQQo@ &KLQDGRHVKDYH/LRQV
7KHEXLOGXSRIWKH6LON
5RDGLQ+DQ'\QDVW\
FKDQQHOHGWKH
FRQQHFWLRQEHWZHHQ
&KLQDDQGWKH:HVW
ZKLFKLQWXUQHQDEOHG
OLRQVFDPHWR&KLQDDV
WULEXWHVSDLGE\IRUHLJQH
FRXQWULHV

7KH2ULJLQRI&KLQHVH/LRQ'DQFLQJ

7KHWULEXWHGOLRQVJDYH&KLQHVHWKHLQVSLUDWLRQWRFUHDWH/LRQGDQFHEDVHG
RQOLRQWUDLQLQJDQGOLRQ
VPRYHPHQWV7KHUHIRUHOLRQGDQFHZDVDGGHGWR
%DL
[LRU+XQGUHG'DQFHVDFLUFXVOLNHIRUPRIJURXSHGHQWHUWDLQPHQWLQ
DQFLHQW&KLQD


%DL[LDVGHSLFWHGRQDQHQJUDYHGWRPEEULFNIURP+DQ'\QDVW\

WKHZLGHVSUHDGRI%XGGLVPLQ
DQFLHQW&KLQDDQGWKHUHOLJLRQ
V
UHSHFWIRUOLRQDVSURSLWLRXVFUHDWXUH
UHVXOWLQWKHJHQHUDOUHSHFWIRUWKH
DQLPDODQGWKHOLRQGDQFHV

WKHGHYHORSPHQWRIOLRQGDQFH
JDLQHGLWVILUVWPDLQEUHDNWKURXJKLQ
7DQJ'\QDVW\DVLWDSSHDUHGLQWKH
LPSHULDOFHUHPRQ\GDQFLQJ
WKHOLRQGDQFHWKHQKDVDOUHDG\
VKDUHGPDQ\VLPLODULWLHVWRLWV
SUHVHQWIRUPV

WKHUHOLJLRXVSDLQWLQJVIURP7LEHWJLYH
XVDFKDQFHWRVHHKRZOLRQGDQFHV
ORRNOLNHLQ7DQ'\QDVW\

WKHOLRQGDQFHJDLQVFRQWLXRXV
GHYHORSPHQWGXULQJWKHODWHUG\QDVWLHVWKHELJKHDGEXGGKD
ILJXUHLQWRGD\
VOLRQ
GDQFHVLWVWLOOVKDUHV
PRVWRILWVRULJLQDOIRUP
IURP%DL
[L


'LIIHUHQW7\SHVRI&KLQHVH/LRQ'DQFLQJDQGWKHLU
'HYHORSPHQW

WDPHGOLRQGDQFHDQGZLOGOLRQGDQFH

6RXWKHUQOLRQGDQFHDQG1RUWKHUQOLRQGDQFH


6RXWKHUQ/LRQ'DQFHDQG1RUWKHUQ/LRQ
'DQFH

6RXWKHUQ/LRQ'DQFH


&DLTLQJRU&DWFKLQJ
WKH*UHHQD
FHUHPRQ\RIOLRQ
MXPSXSDQGFDWFKD
OHWWXFHZLWKLWV
PRXWKWKHQVSUHDG
RXWWKHVFUDSVDIWHU
FKHZLQJXSDVD
ULWXDOWRV\PEROL]H
WKHFDWFKLQJDQGWKH
VKDULQJRISURVSHULW\
DQGKDSSLQHVV

1RUWKHUQ/LRQ'DQFH

OLRQGDQFHLQ+HEHL3URYLQFH
UHSUHVHQWVWKHKLJKHVWOHYHORI
QRUWKHUQOLRQGDQFH

QRUWKHUQOLRQGDQFHVHPSKDVL]HPRUHRQLPLWDWLQJDQGXVXDOO\
DSSHDUVDVSDLUVRUIDPLOLHV


7DPHG/LRQ'DQFHDQG:LOG/LRQ'DQFH

WDPHGOLRQGDQFHXVXDOO\VKRZVD
OLRQ
VFRPSOLDQWFKDUDFWHUVDQG
LPLWDWHVLWVQDWXUDOUHDFWLRQVVXFK
DVSOD\LQJEDOOVORRNLQJIRUIRRG
FKDVLQJHDFKRWKHUHWF

ZLOGOLRQGDQFHVKRZVDQLPDO
VWDPHOHVV
VLGHDVDEUDYHDQLPDOZLOOLQJWRFKDOOHQJH
DQ\GLIILFXOWLHVDQGGDQJHUV

7DPHGOLRQGDQFHDQGZLOGOLRQGDQFHXVHGWREHVHSHUDWHGFOHDUO\LQ
SHUIRUPDQFHDVLQGLIIHUHGFLUFXPVWDQFHH%XWPRGHUQOLRQGDQFHVWHQG
WRFRPELQHWKHWZRDOOWKHWLPHWKHUHIRUHPRGHUQOLRQGDQFHVHQMR\
GHILQLWHO\KLJKHUTXDOLW\LQFRPSDULVRQZLWKWKHLUIRUHIDWKHU