Está en la página 1de 12

....

, e , R R E s p o N D E N e 1 A
!
Dli\ECOIN: l'. 2::.
l'<:1ao
1


------------'

ORO A.NO DEFENSOR DE L OS TNTERESES DB LA COivIAJ?CA i
1
1
- ,--,- - 1
,
)\ : ' ;"\"] ,,
1 '\ \.j t \ 1
1
i
!
----Ar=-0--------- --- 1
..!:-S: . ..z. ... ..... ..
11
;
' :\T7H : n o .. ji '!. \ )
, , , I_ . - - ... - .. --- -
- ----- .: ..,,:=_ __ - - -- -- - -- ----- ------- - ::-:.....: _=
- --- -- . -- - -
- --- -- - -- ----- --- --
.. :_ :-----__ -.;:_ ..- :.- . -- -::. --:
( .. ...
o I '
. . .
.. : .
' " ' " .....
'
.
>
. ,
r
'
'
l
. . .
' L
. - .
. "
.. t "'
\o"'
. '
" . .
. ' .
. . .
"' "' . ..
.
',
.
.
.
1'-
: ._ ,
. .
. . .
',t.
.. .
. . .
. . .
. . .
. " .
. . ..
.
.
.
.
.
' .
.. .. .
o
' .
. . .
. . .
.. . ..
'' , .
. . .
. . .
. . .
. . .
.... . .
.
.
.
. .
.
.. ....
..
: !
. . .
.. ' . .
.
.
' .
. ...
- - . 't ...
. ' .
' . .
.. o ..
.. ..
. . .
. . .
. . .
. . .
. . ..
.
.
.
.
.
.
.
.,i>c
. . .
... "; .
. . .
. ..
... .. .
(.
. . .
t
. . .
. . .
. . . .
.
.
' .
.
.
. . ...
. . .
., . '
. . .
. :. .
) (>
.. ...
. ..
. . .
. . '
t
.. . ..
.
.
.
.
.
.
.
. . ..
. . .
. . .
. . .
. ' .
. . ... A t.:SfRADA.- Unha chis suas r :'.t as p r incipa l es .
. . , ..
' . .
. . .
. . .
. ..
11 1.

TODC)5 Aj. UNi--I A!
-------------
Non est e nuvo' f>i r< de.Gaikia u 111ar co que siirn\a un ano 11: ::s q ue
pasa, corna tantos ot1t rn3 que van nll . Do que acaba de mo rer queda
unha labourn fo nua e cerne qu-a pesar nos dcst iios da T erra.
Galicia, Cata! 11ia e Vasconia dansl: a l!l a 11 11.. ...: :;t es momentos prn
conquerir a s ua indcpencl cnza e libertacic.
E pra n s, d c111 pols de moitos l ustros de 3pern, :l pirmci ra ves qu-as
nosas a relas znaro11 no centro d0 unitari s mo. Ago:a, n-este inirc, po-
demos que a Tca a xa ten fil bs que saben t er man d' ela e qu-os
no:: os an.: eios, , lg.Jal qu-:> nos:..> Sef10r Sant.-Yag o, van e legrinando
p0r t odol-os viei r o s pr a c:1ef{::u \:O-a Ol><t nova a todJl --:Js currunclrns.
Os aq!eles homes que adi a:1t11 dose o seu tempo
sua poca, 11 011 p oideron chegar a facer unha conce11 cia cole ut iva
p orque as intdeutua!ids eran cxcepcio;iales, po-
den c;xe mirar con l edicia como a Tl:rrn esperta do seu son o.
Y que to<lol-os fr0; tos kiien o c:u te111 po ra vir a maduros. A
tnin psmarne ;::aii do n: ; :c; pra 0 .::J11tc: npl ar actela pequena mi no-
r a Lle ra.pact'$ q u-aspirab<t11 a tra:1sfonnazn da Terra; eran
verdade;ros riloumif1ados que fan ) l:0:1ve ncime11io que, s desi rui tt -
do as :1osas lndas, a n) SU lngoa .. ;:' nosas p0Jiasc ncao:1r
co r: Gal da .. t; t:i1<.i
1
1 raz/>n. E e-un de f erro acoJ;ular o!l o :>ett
c.k fiiosota, de iilc1 at ura e de ccn..:i a qtit:, co i rn1>e1\;o, IH>ia11 sel-o ci-
m<: lto en que .>e i! :t -a5entar dns iibert:'.s perdida;;:
El o Seminnl'io ct 'Estudos Galegos!
E x t emus u un p<d:; JL;! compr e; mcstcr agora,
desnimo, o'/<; ( "tu-a!t:11; :> turcen o bico c-1111 xest o d-arrcclam:.: ;1to,
11 :111 nos " !1s; si certo qu-o q.ie duda v Hi ca::i <: non t ar -
\.!a, L:ll tbs 1v1s0s.
Compre pois ter e; crMta, q1e ,1 Il ll ai <p-.! :.::i:1verti1- c .1 11e mig0.:; s
q;.H! u.ter mos 1>rn v1'1:: cl>:1; r_ 1:;1 ;10n ta:;1po.1.:o t.t-e-
qac s6 i .1-.H :::: H . l; de y;aie,1;1d aJe,
iti ,; an\.l o t! 1.:tf ;tt S:d. tl . . -i:' 10 p o; !na;:; :nal ,
H 'I&. f .. .. r 1 :- > . . ..'.:.


o Ll _ """' ' ' " " . 1.l ,_a ..
Gali cia >: :i: t.k, e x:.1 .- ,.k 1 orq!t:: . . c ;) .-.:a nnn a
d-uns .. mai s O i n! c1108 idenii s (a:; , que ten cie tiiscutirse; X<: \JOIJ e
unha teora, '.>e non lrn f i:: o jeito dD gu!cguf,;:10.
Sexa a -oxc unl:a d;;ta, t Hl q ue, l -ll nlrn aperta, XL!nt e'. nos ta-

m n con ns a q ueles inn11s qr1-e11
Bs Aires l oibn p oi-a 1ibcrazn ck
no'.la nazon:il id adc e tod os xunlos
tod os a u11ha!:
Coma en Manda! Coma en f rl an ..
da!
C. PARDO C!Of'<HAOA
1
ucr ... . ;1 ff'. ... 1
-j - l

1
. -


. H_ .ot.w
1
fai t111 ;i no. Era v Dil de S . .!l-
tiago e, coi nridi ndo con l , c..: !dirilb;i- 1
se en Compostela o O;i de G:d?;,,; i,L l';o
::-;:t u P;tl 1
conviviu moi!cdu: nc de e1 ga- l
Hotel Sui zo r euni rom:c
kguis!as, de todal-as knd0n..: ins ru::;i-
cas. Os robos anrigos pcns:1ban que (iS
1
1
dl osPs , 1erra
1
qndb. Aqt ILl;: noitc

q<1i- 1
pol-C\ cl1eiru viandas e os v:! - l
f\ Ull!S du tiXCtl!\ l)S d!o-
ses :1 ..;r, a ;ipai i-:i1i. Pero esta v.:,'. fu-
ro n tu:!:os ilurh.: ntus e e111 , '.:i- i
dores.
Cl !1gou C<'1:5 poSlfl' S i
Ui SCtl -;ns .. :\i nnsn

1
i
d\/.: !
(! ! ) 1 ':d i ( 'r l
1t :. :" ; , 1!, 'J :1 ' ' :: '1 l 1' . t
ri:1
1
li'i ll

fL i :ul .-
1
. a

d'- e-.. 11 . . t ;:L1 : . ..;


., 1
il J{I qt:t. i lll ;: l,1\_'
X1:l 11:!:.
1
:t, n ,;:'llJ \J L: l h ..\:r1 i ; ;,
r11i"1;1 t: c !1.. :d.

.. v <. ii!n . t
1
rl:1: x:1 t i1; :;:1 -
i 111. p1 ii..: L .. e e ;;e; q u::J
1
u
1H) , n . Lr
1
n t\.> , .. 1..' t"
r; ucusc {j

:''Lis
ui.'t\ !cas \1:1 sua ;
o .\
da nuvd f0, fui ... u gr;!n l
1
<..:!1 -
iro th. [h.
4
h.:1;1as.
1
..

fc
1
._:t,
d ;l .; ViliLa <' iO:: (),!l'ir. :..:11 r:.iJ . ( ) qui,;
dL'U St: i :t c. l 1P:O virt ude
J(..' l :1 Uii !J'-1 !l
1
l'J11 l<1


i <tClH u,L>-::::,knt, l d:.i \'id:: .J .,rn 1c)iJ<1
f1(n1 pudia .-: er esqucc du. ,\ (!:1-
ru1 :."l!:h:i\ nu !1i .dlr ..
\.'. ,,


:i .'..!
(l!e O p .. ,: !;!_yo . U:>
1 l' S..: b11rk Ci Jll pirue -
cli j\\':i\..'sc:i -.: , t,:1i ron t!u :1;d.'ii1.
s\;.' a:dt ;: :! o:, no fo;!d1l tk" e::p!:u:;, ,ot-
!;u un L l:i i u . . \ ura:uri:t curdi ;:l e
H1\JU :1
i.ll1 ,!\.. Si ..,ro;:; g;d,.:g.3
q :_:!: ; i1 ,!!.O:I t:Cl
l' fOS 1.. :.J l: O H.':-;
i1Jc. i :h .. ' J l\".:..: l; (::

t\n ti :, i1i.j-
(;.:1 i : t ) :_- \! \ !l :i.. \ ,i ! ;:::.
f . :\ LO:-.lSG
L S : T R A D_.A
.... . . . u 1 :
4BM*W '
.... :. '. .l.: ... ' '. :
!] CES'
. . ... ' . .#NjH*!W ' 'f#M
. .. .. .
Os bos e xenerosos, os que levan na
sangue. a redenzn da nosa terra; . os
que loitan variles, rexos e, valentes; os
que con fonda tristura palpan e . sin ten
no fondo do peito sede de -libertade e
de xusticia, escoitan arelados de f e
de Jedicia, a vos da Raza, que sol.ene e
maxestuosa, resoa augusta e brava den-
de a costa val levando s loitadores
unha rayola de la, unha craridade
vermella e dourada. OS TEMPOS SON
CHEGADOS; cumpridas e_stn as pro-
mesas da rula, dos outos pinos, dos re-
gatos mansenios, das corredoiras si-
lenzosas; relumbra xa na altiva serra, a
fouce ourilocente dos druidas, e resoa
no fondo da cova augusta o ijuju da
festa do Gui, que chama s corazs fe-
ridos, s bos e xenerosos loita pra
faguer libre a patria, a doce Galicia, que
aldraxada, pero firme a varil demanda .
con valor sereo e sHencioso a sua li.- .
bertade.
A raz:i do Medulio e do Cebreiro, a
que sinte ferver no corpo a sangue de
Breogan, a que escoita na lontana o be-
, . .
rro sagro e doorido de Ponda) e .Rosa-
la, _de Braas e ele curros; rguese al-
tiva e fortc pra cumprir o testamento
regado co sangue roibo e dos
mrtires galegos, dos Irmndios sacri-
ficados poi-a sin razn. treidora de Cas-
tela.
..
Pasenio, paseniio, pol-a frorida ve-
dos.:sculos, a. hora '--
da loita aceda e dura,.pra 'romper os.fe-
rros vergoentos da nosa escravitude.
N.o Dja de Gali.Cia dinos da ..
nqbreza llerdada; cas almas cheas de .
Jume, con valor sereo e silenzoso, be- .
cos .. en, c;ol, .. cios ._corazs: ,._i .
<A NOSA .. E,:
Galicia ser grande,:d'entro
'' ' ,'. ,. . . l .,.;: ' 1 " ,, - L { ,,' .. . ' ' ' ..
paa repubriqi.n,a;. pobre:. e
, , )' . , -' - '-' i' "' Y ' r -;.. ,lo
que abarque antr'os seus brazos o ho-
nor.da Iberia.
.,.
. .
E a nai; e Galicia! '
Hosamna berremos
Hosamna naicia!
morreron os demos!
Rompeuse a cadea
ficou o delor,
tirade a coroa de feras espias
cqllede carqueixas e rosas branquii'as
oara ......... > ,
PLACIDO PE CASTRO .
- -,.
Abogado Procurador
de Serafin Pazo - ' La .. Estraaa:
BEN.ITo VIGO
PERITO.AGRCOLA
JESS CARBN
VETERINARIO
P. VERDURA LA ESTRADA
'.
Galicia, nai amant'e moi amada,
filia d'Espaa que te quere ben,
como ben quixo a outras filias. ,
a u'hoxe son nais tamrn. "".t,'" .. ,
Coidas qu'Espaa quen non:'.te ixa
camiar no mundo d'o
e qu'ela
Non, mia xoya, non! t
Espa' patria qu' formamos (cfos:
ricos, probes, malos, bos;.
- ' . . '
o qu'ela sexa: boa, inxust'ou mala,
' ' . '
porque o somos ns!
A t, Galicia
1
mia nai querida,
que, w'.9 caso, .eres coma tua nai,
nqs .sexamos <bos e xenerosos
canta falta che .fail
. '
Non ves, coitada!, qu'o qu'a ti che compre
un fatc de bos homes eri Madrid?;
non ves qu'astr'hoxe, s alguns, moi poucos,
precu'rron. por t?.
Por qu non probas a' cribar un .. da
a teus gobernantes?, s qu'o fagan mal
mand'os pr' casa, darn mais porveito
il'a cibdad"ou no vl; ,
: ' s outrds que defedar nobr'emeflte
s tuas arelas, teu benestar
y, -Oallesta;>oyo,-.n
1
q_h forzas - - 't---ti--'----.--' - "'--
con que poidanJoitar.
Escoll's que falten con moito tino
cavil'e!J que vid'ou pra ti
non folgues, non, t busc's dilixente
con empeo, con f!.
Dios f.i,lri'q
1
0's encentres, pois son nobres
,:, .. , :
.. . .. . . . )/ ... - . , '
.:. ,.,:, nunca!;
: .. ' l , ! : ' . ' '1 _ ...
: . .. ::, .:. ' ya\
:-" ' . f-'l'n e por eso mesmo
os teus tributos t mesma empregars
millor que ningun-outros c'os teus
. , _que.causas -non farsl.
Teu chan (tuas montaas, vals e ribeiras)
est tan dividido, qu'a ley autual
i;ion che sirv'e precisas unh'a medida
qu' o mais natural.
_Con. est'e con que pagues o teu canon
segun qu'acordedes antr'as rexins,
com'obr.igas. de todas par' os servi<;os
que precis' na<;n
. eu coido qu'ese da,
pr' teu chan nacera, co>a reden<;n,
cegador'alborada qu'anund1ra
nasa resurreu9pn.
Mida, pbis, pront'os homes que conquiran
esto que tanta falta che fix'e fai
. pr.a ser.gra11;d'axi'e facer mais grande
,Espaa tua nai!.
M. R. PABRAF
A Estrada, Da de Santiago do 1.932

PAROLAS
N-outo da zarra ceibo un asubio lon-
go e firente que vai dando baleladas de
ri sco en ri sco, hJstra cht:gar fondo
do val. A resposta non se . fai esperar,
i-o pouco, un berro estridente de Te-
rra a nosa!, chega a min mesmo tem-
po que, con ledicia de neno, vexo a
Xacinto axilar no aire un pano, posto
na vara d-aguil!oar o gando.
Arrecdome n-unhas penedas e na-
mer11r JS chega, contempro a verde al-
fombre tecicla poi-as lias encontradas
do millo que sucan o val, salpicada de
ves en cando poi-os curutos d'ouro que
fan os medciros, que estn a es vera de
qu-os man les lle sacudan o pn .. .
. -Santas e boas, Sr. Xn-di Xacin-
to, dando un brinco pra salvar uus to-
xos cachudos tempo que m-apert n
entr-os scus biazos-E logo, qu- o
que o trai por ciqu?
-Xa ver. Lernbrei111e do d a qtr-
hoxe e pensei que pra conmemorfo,
nada mill or qu-un parrafeo con Farruco
e contigo; i-aqui me ts.
-Pois a min xa me conta; o que fai
falla ag.ora e atopar a Farruco. O pro-
be non lle anda nada bn, corneHz-
ronlle uns dores n-as rodillas que lle
deron en sobir poi-o lombo, qu-o
cabilu mais d-1111ha ves que ll-iba a
estoupal-a tes1a.
Mais que de presJ vaixrnol-a car-
dos,
cidos da Farrut:o, dend-o que
Xacinw, dimpois de tomar un!ia boa
berrou:
- To Farruco, o Sr. Xan est eiq u.
Y-o tempo q uc camibamos pra
chegar cancelo, a vos do noso, xa
vello parolei ro, zoaba no aire:
-Ei, Marcia! Ei Xuvencal
Pausamos no pasadoiro. Farruco
chcga a ns Iimpando co-a manga da
camisa o sudor c-o que fai uu pouco
regaba os sucos do agro. Vota unha de-
rradei ra ollada as vacas que van cara
corte e dnos:
-Boas tardes nos d Dios. E que
milagre tanto b por eiqu?
-Milagre ningn,-repuxen eu; e pra
D. Xos Ferundez da Ponte
culto e prestixioso mestre de
Vinseiro.
L--A
igpi we..,m
. .
mes das terras e . bra vas iiedl"tia, l<_lll iO da eu
que lle si rven de berce Mio. . . coido qtic i1.: r 1li os un saldo nos.o fa-
Dmonos un ha 'man: co-a ontra er-
gumol -as cuneas.
-- f..>o l-a Terral-digo eu.
- -' ol-a f\lti i!-cli Xacint o.
- - F' ol -o:> mortos, qu.:.l'Spalla-
ron p1)i-a terra tantos vermes de ls.
Viva Galicia
- . . .
No out o do lombo da serra, os de-
vor: JecJ rda con espranza.
O da de hoxe pra 111i n un da de
len.1brndome do que a n1 if a
.Terra est suf:indo e d ';.l murte c\ ' q :1 ".' -
Jcs irn1ns cuia foi canJo m:1i s
" 1
fal la nos faca su_a axuda prn crgu<: l-o
pobo galega <lo sono que lle foi irnpos-
. '
to forza de narcl icos que il tou!ou
1 '
rayos do sol parece que lle
f ; prclideron lume a Terra. Na campana
si n decfa rse qL-o. son o en que quer: n
sti :1i l-o non ca pra 'Gral-o dos seus
dores, senon pr-aferrolhl-o c'as ca-
deas que agora ternos que ror.nper nos.
Sr.ta. D. Mara do Amparo Fernndez Alonso, mestra d-Agar, a quen
seus veci os te en-en .. Tooura
6 frente do mesma.
disculparme un pouco, engandn: Sou-
pen qu-estabas un pouco mal e vien
a verte.
- "Ben non lle ando; os anos non van
al en valde i-agora os achaques fanse
sentir mais. Pro vostede,-e e-un dedo
turraba pra baixo pol-o prpado d-un
ollo-qu-o demo me leve, si ven mais
que pQl-a leria.
mais nin menos-atallu, Xa-
ser X&.p tempo que
., t
non anda as Parolas e ven a que lle
deamosunhas fetas.
Calamos un pouco. Entre mentes o
silenzo e cortado por un longo alala
que morre co-a tarde que tamn se vai.
- ..... . Baixio; pegando a boca na
orella de Farruco, Xacinto deixa cair
n-ela unhas verbas.
-Dende semprel - Respn airado
Farruco o tempo que da co puo n-un-
ha tousa do balado.-. E t sbelo ben;
repubricano hastra as cachas. Eu non
che S<)n d-eses qu-'onte eran do Soma-
ti e mais da Unin Patretica e onxe
andan a decir que son por-
que x dende pequenes se cis.caban
por todol-os Santos, non ...
que tal s-armou non pra dito ... (Nes-
te intre, Farruco, coma se sintira un .
dor, encllese e bota as mans a . ba-
rriga.)
-Seica ten rnancnche ou que 'che
doi o bandullo?
- Doi, home, doi e rnais bn. _Non sei
en que vai acabar esto. Est-outro da,
mandei a.botica por unha bisma q.ue me
collese todo-o lombo, i-eu non sei si..
que n-a quentei d-abo.ndo ou, qU-:-Q
porparativos non eran bs o caso que
se me dou en correr i-agora lvoa no
sitio do asento. E d-este xeito van al
nove das.
-Pois vai pensando en poerte a
amotecer-dixo Xacinto con certa sor-
na.
-Pro como che deca, a que ali s'ar-
gallu foi de tres estatos. Dende entn,
mozos e mozas, vellos e vellas, dnon
en non dei xar vivir en ps o Sr. Antn.
Hastros rapaces cando veen da esco-
ta, lle votan unhas cntigas qu-o fan
adoecer. -E e-un aire de pandeiro, o Sr.
Farruco,canta baixio estas coptas:-
.. c;l.a.Ei re xa, uri vellio que debe ser ho-
mS!:i-d-unha profundaf, anuncia o An-
i xetus ......
I A T d - '
I
. erra urme, manan veremos co-
mo esperta.
XAN BORRALLAS
No ''" festa lle
Oxe todot-os'galegos que amamos a .
Galicia por ritl de .tocio; 'festamot-a '
nosirfsta .. ct ida e tarnn de
dor. L"dfci< ,' porq'ue' jt'ct'os nos topa-
mos xuntos, en tidos rebute ise anceio
de engraniecime.nto Terra i-en to- ,
dos ns hai isa tem.branza pr-a nosa
nar; pr-o's nosos hirmns.
Dor ain. _po.rq'ue sabemos
dos males de Galicia; :sentmol-as suas
vexacins, . os_seu .ultraxes, os. seus do-
res-:--que os nosos.- Mais si a le-
fosell' susceutlbles tle
D o adaxio que non hai mal que cen
anos dure nin vida que non
No noso caso norr eis. O mal da es-
cra vit ud, da miseria e da fame xa moi
v110 pra Galicia.' Son moitol-os siglos
que stcs mal es asolgan-a nosa Tcrra
pro as cadeas con que e no ; tn xun-
guid-o Poder Cent ral, xa criaron ferr o-
Il o e roni'pcn ra deixar en libertud a
un pobo.
Ben qu-o grai1 escritor,
Vicente Risco- , na fouce de 13 os
Ares, que o_ que nos chamamos
coni prensi''.n no11 , tal in-
comprensin se non que lcs dectanse
ben do que. spon pr-arcaica Castel a a
libertad dos que oxe ten xun-
guidos a_ela; p_or r ui o mo!ivo non dei-
xan que istes se dcsenrolen n'un am-
bente de libert.
. Cado as causas pol-as cales se loi:.
.. .
. ' . .
.
. .
ffR.R.f TE RA
81\ZAR
-Cutate, home, cutate, que.si te
das en alpurizar ...
-Cala,babin,cala,-deca moi que-
do Farruco- qu-est al, no prado de
baixo. o seor Antn d'Esteve, que
un que quer repartil todo, todo
o que sea dos demais e coma eu que-
ro ganarlle a mau, velail
E moito millor que vayas
mirando de te mudar,
porque si as rendas sobiron
i-o gado ven a baixar,
van a ser moital-as veces
que t-imos a pcneirar.
; Herrallllentas de todas clases-
Alam-bres ;y' y
. .. 'para cons-
-Pois non sei que vas a sacu en
limpo.
-E nop .e.i .sacar. o . d-agora,
eiqu, soio haba un home no Jugar. l,
saba de todo i-a todos tia metidos
n-un puo. N-a taberna de Colasa 11i n-
gun ergua a vos mais que el; as con-
tribucins iban baixar o gado habase
pagar a peso .d-ouro, as corredoiras_
tian de ser carreteiras, todas costas
abaixo, tanto pra ir coma pra volver. E
d-ezte xeito foi indo o b d-home, has-
tra un da en a min se m-encheron
os narices e por un bufardo, que d a
.eira da_taoerna, berrei: Mintireirol A
O mudar eche de sabios
e ti, coma xa o s,
cmpreche marchar axia
anque sea a catro ps;.
non esperes qu-o pe_l_exo
cho poamos do rivs
Ri eu Xacinto, e aa<l eu:
-Boeno, . xa vai vindo a noite, cm-
pre gado i-o tempo fai falla.
-Pro nn ser cousa de deixlo as.
. . .
Oxe a Terra i- botar
un Y ... en tremen tres.ti e o seor
1
Xan chegades al, o pendello, vou eu
hastr-a casa.
D-unha xerra paloma, vai deixando
caer Farruco, n-unhas cuneas marelas,
un vio espadeiro qu-arrecende s aru
.ir4 truceiOn.::ffterf dEi COCirici-Esco-
f > p0t:aSc -ere t<lS


1 L C . t l , J '
'f e ases- . oza y rrs a erra- oyer1a f'
.ele 'Es-critorio-
f Libros y dems para '
. escuelas. 4
' Plaza La Est.rada. ?

tan levan en si o esprito da
todal-as forzas que se lle opoan o seu
trunfo sern moi probes; porque mais .
cedo ou mais tarde isa causa 'trimfar.
A nosa e xusta, e nobre, tl'unfar ta
mn?. Eu coido que s. Galicia decata-
rse das inxusticias que con ela se le-
van a cabo, e berrar moi cuto A NO-
SA TERRA E NOSAI
Que non lle dn voltas; cando un ho-
me maior d'edad e conscente dos
seus aitos tamn e libre. Os pobos son
o mesmo. Si s nosas antguai colonias
Brindis indito ldo no ban-
quete do 25-VII-931 en Com-
postela.
Tedcs de me perdoar
,; , .
si o encanto d-este .xantar
c-unhas_coprias desfago: .
teo presa por brindar .
por Noso Seor Sant-Iagol
lle hubesen concedido a sua antono-
mia, inda hoxe seran tributarias nasas;
non ll deron .e collron-a poi-a sua
man. Fixeron ben, fixeron-o que de-
ban.
Galicia xa cumpreu a sua maioria
d'edad fai moito tempo. Galic:ia ten per-
soaliJade propia e non ll'a queren re.: :
coccer mais ue pra pagar. rguete
Galieia, rguete e loita, que trunfars
Viva Galicia ceibe!
RAFAEL VARELA PAZO
V: L. ."
.. ' .
. . ') ...
. ,
batalla de Ciavixo
e das Navas de Tolosa.
E dende entn, cando hai
. que faguer no infiel estrago,
chaman por l e _al vai
a matar mauros Sant-lagol
' 'I ' I t t \ .
, ;;
Ben que pobo non lle importa
tal se conte e. escriba:
A ESTRADA. - Praza d'bastos.
Xa se eritende que nn
o Sant-la.go home de guerra,
sinn o que andivo a p,
pedricando a nova f
a I:-Iestoda un.ha
e o pobo unlia cousa vival
1 , , .. . '. 1 , :.
Mais, da Historia mintireira
,. tflo e toflo
Santa Causa de Galicia; podes loitar
con uas e dentes poi-os sagros dirci-
tos da 1ua Terra-Nai, sin mngoa
pr'os teus ides polticos, sociaes e rc-
lixiosos.
nos eidos da nosa Terra.
e coiitra d-esa inxusticia; .
queira Hespaa que non cueira,
ten de protestar Galicia . ..,
.. Galego: Onde queira que te ha-
ches, calqueira que sexa o partido po-
lteco en que t'enroles, leva sempre
por diante a defensa d' sta Terra mei-
ga que te veu nacer. Dende calquera
banda e dende calquer campo ideolxi-
Galega: que por onde queira que
vaias sexa det:ote o teu lema:
GALICIA ANrE TODO E SOBOH TODO 'o da enxebre devocin,
natural da Palestina
e vecio de Padrn,
Porque o Santo da
que festexamos nrstora,
CO. en que te alcontres, podes ser un
.
1
,, "' bon ser ,un bon irmi'm na
nin nunca cingueu. espada,
nin lle calzaron espora, ..
' cto
leva na escravina \
e c.amia con bordn. .
O outro, o dos contos sagres;
un soldado quimerista
que fixo sair pista;
para cangarlle miragros,
un vello e falso cronista;
.
- \ 1:'
A Historia, pa.ra gabalo,
colluno da sua man
e amontuno n.:. un cabalo
e ascenduno a Capitn.
E c-unha espada firente
e un ha bandeira vonte
chimpuno a matar na xente
por terras de Hepaa adianta.
Eis, porque a H.istoria quixo,
Ievrono, en verso e prosa,
nin era praza montada! ..
Deixando, pois, heri
dos tempos da Reconquista,
b(indemos pol-o que _foi
noso primeiro arredista.
Arrredista! 'QLie se en ten da
para a sa mai9r groria!
Do a Historia. E do a Lenda
que est por riba da Historia!
Non se pode dubidar.
Cando, morto, a Compostela
quixo vir a descansar,
veu n-unha barca sinxela,
dando a volta pol-o mar ......
somentes por non pasar
por domios de Castelal
R. CABANILLAS


ferretera ''fL .CJ\NDJ\00''


Serafin Brea Vila
mejor surtida
: ' .
La
-----La que ms
barato vende
Porto Verdura. 20. La. Estrada
_____________________________________ , ________________ __
.; ( . ' . . " .. '' .. ' _,

lt t
J. Delicioso y reirescanfo J.
' I
' . - FRUCHAMPAN -
i.
? J)istribuidor Exclusivo: T
.. . . t
f
; . . '

L A f 'E s r B A ' .D .A
.. WWW 'ffi4*5MM' # :-,;;-
. '
1 ... ..

-:
...
. : :
A ESTRADA. - Vista xeneral da Oranxa Agrcola, istalada no Pazo da Torre de Guimarey.
1 \
, , J
HIRMAHDftll( .

-'
Galicia.
catalua e Galicia sinten as triesmas '
arelas, lnmorrdoiras de libera- :
rexional. O. viaxe . Ac:>s' d.i- \
putados rexin hirmn_foi aporveltaw :
Os 'diputados galegu'istas Castelao e do por a,g.ueles '.
,Otero Pedrayo foron persoas ilustres de Castelao e
, .
Galicia e. Catalua dronse a man
pra loitar xuntas.
Poamos todos a.nosa i-alma n'sta
loita que.nos levan os sculos d-escla-
" t
vitude, deJame e d-asoballamento. .
. R. V. P.
Dia: de Oalicia, do ano 1.932.
gun poda supoerse os aitos que na Pedrayo, un homeaxe qu,e todos agra- ;
clboale'conc:lal saba'n d .. iv'ar a cabo. decnos no' fOrio d' no'sa:i-lm: - . . . .
nuelCastedo
hirinns. -"-"" J_... Ista fest d-intercambio :hifonoinis_ta
xornaes autonomistas ca- que por vez pirmeira se lev-a cabo en ;
' PROCURADOR
1 -
- 04 --- .. -...
adican,pxinas enteiras sabor' s- . prnduxo gran 1
te' acontecirliento que enche de ledicia "mais qe d'abondo d.a ! jfS$:CARBN ._
Q cheo de d. efsistente entreJstes doiJs po'.- !
foron recebdos .en Bar- 'bos da que novo ;. VEt.RINR-J :
celoiia 6_s_,. valentes representantes de vieiro.das libertades rexionalistas. P. , . ,. \ :'. LA .
No ceo de Madr xa brila llilhl nova
eslrela: Ga!ic.:ia. Hirmns da Terra C() i-
dernos que brile de cote.
Gal icia xa cumprcu a sua maiora d'e-
dad, xa kn persvalidade propia fai moi-
to' temu e non queret1 recoiecerlla
mais que pra pagar.
Erguete Gali ci a, rguete e loita que
trunfars
A todos aqules que veian a-o ga!e-
guiso10 .limpos d-epidemias caciq i!es,
espermol-os cos brazos abertos. Fari-
seos da polleca, _nonl
. . .
Unha razn etimolxica en col da
palabra estrada, pon a-os cstraden-
ses na obriga de ensiiar, a-os qu-ain -
da O iioren, O <CcHJliiO que lemOS que
seguir para qu-a nosa terra sexa :10-
sa .
Galegos! A cultura d-un pobo e_st
en razn direuta do intrs que poa en
conJucrir a suo libertade.
Pcnsade que xa 1\011 cbegados os
:tempos da reivindicaciu dos nosos de-
"j
re1.os.
- . ,I!
,.
'
O cibdadn que, - pulsando a aut ua-
lidade loita poi-a_ .causa
galeguist11, me1'ecc seguir niilita.ndo no
. >01Vs pib: Bin,tirn9;s .
,; 8f8 I oa'rna ; . (.d, . . . f -. q) . ,. ; ! ..
p e gran uerza - J
Pr.ogu'eria . . ._:J),rQgUeta Proguera
'.! ::. :(Frente al Estanco) : .\ ' :; J< al Estanco} ' (Frente la Estanco)
.... .:--.--. -= -- _ _,._,,.... - -:- = - .: - -:z.=. - - , ,.. - - - - ,..., -.. - - . o-=. .. ....__.,.,.._ _,._ _ - --- --
',L
' A
... . ' .
D A
rebao .....
Castelao dixo en Barcelona, que
prefera ser escravo da Natureza, que
sel-o d-outros seres somellantes ... Ca-
vilemos sobor d'stas verbas, qu-anda
tempo.
N-unha das Cortes, pergn-
tull- un deputado radical (tm galcgo) a
Casares Quiroga: Hasta cuanciO Gali-
cia v a segir sieudo vctima del caci-
quismo?
Dill Cando vote a fun -
:gueirazos do . seu seo, a-os caciques
,.
.... :_ . -
Cant.lu os clarns guerreiros d-aq
les pobos lnvasrcs resoaron por
1
Jir-
mcira veg!da nas custas de Oalicia, a
nosa deliciosa tc rri, recil>eu, do es-
prito racial dos "<:Has, o senso naccnte
d-unha nazo1!ilida<le .
A-o longo sculos, obrlgado po-
i-a modalidade monarquista d-outros
pobbs, Hueb perwalidadc uazonalis-
ta, foi adormecida, pra as
nos0s aulividac\es suxetas a-o rit mo
que -lle marquen os nomc11 dose
' l,.
,, ..
nosos.ir.m:ns, sr,n opn'.:;on:s.
, I ! . . , . : . ,! . . : '
.. ., .... -- bertadeerrando.
1
anosa tr-1r, 1, e' 11os,i l. '
u 11fj},c ('SC(11l!C!IZ<1. a e, e
Hay que face rllo saber a s,efo- I n0n 111pi lon.'\e d-espcrtar.
.
1
" '' 1
.i : .'.
' J . ....... . .......- ... ... - ... _ ...... . .. _ ..... _ ... ol ..... __ .....
Excursionistas contemprartdo os vefsa!les<;os esta,pques .dQ.PAzo,de, Oca .
.... . . . , . i 't' ..... ,:1:, . :, ' ') ... _. '. ;
. . , r',.J..,_ . .-;.:, .I; ( -.,_; !t.; .,'' ._,_; .
. '. .. . ; . . . : ..... :',)>: .... . ' 3\'
y Teiidos
- -.,. .
.. ,.,, --- ...
IMJJili
. ! ' . '.,. .. . ''' . , 1 .. 1 t ..: . f, --

..... ..
-- ....... ... . . ! . ' . . .
Si V,. no ha probado el rico Caf.gue sirve e.sta casa, .. hgalo; segu-
. :5'J iiuesfr) clint: .... _..:: """i ... :
1
"
Garantizamos que d "sta casa son de marca in-
..:. .. :.. ... . .: - ! : .
. Por las .. 11.e&ada de los autom-
viles de lnea.
: .'rns:talacl.o, al.lado de'. la ..A.dm'n.: de .':La Estradense".
- , . t , ' -- ' - J ' ' " J ,. , : 1 ! . ( . . ( ... . "' .. . .
11. Htf . J:u _, ... . i. . . ... r'. . . . . , ,,11H ..d . 1. .>,.. . t.
( I . ''' l .. ;
Ju ... :, ... , .. HB a ; -- t l1-a,. .
. .: . . . : __ . . . . . . .... . .. . : . -.. . .. . . . .
. .. ... " .. : .. ... . .. . . . .. .... . ,. .. . . . .. . s . . .a
"""' .. r .. . ,...,,.
. ,, . '".'. ,,.;,..-,., :; ..
, .,. , .C,. - >* Y
"
... ;
, ,-,, " ;,, _: . 'r'\. .ii/ .t.14. "' ' .... , M ... --.- ,;, ,> 4\
\
====-. Esp.ecialJdad:.-enl Chocolates ==--- ,
"!
L 1 l I : 1 ;
1
' -, ; . 1 :
1
, ...
P
.. \ (ERO tj .. R A J ... A. ESTR AQA
.. , .... -;,.y :-. . : .. . . . ( .. ;,:.:. . ..,_rL .. .
res que nos mango1wan desde l\1adr! Garcgo:' I so;nos ;brg<:dos de auli
; . . , , ;. : !. . ., Vlr ,Sta

fa-
Labrego!' ac'putados 'gale- ., gLi ew as:; es J a
gos '(?) 'c'e ?'con:.. ' morte d- unlm raza.-
vean a:p.edi rcJi'...'o' voto',
"trgaf{ ra11d COm-
. O amante. de..VERfTAS
' 1! 1 ,
1
: 1
traiCin' qu-iles cjJe fixeron.
,. J : J . '; . l' . ! . . . . ; .
Sant-Iago de 1.932.
. . . ' .1.' ' . .
. . ' )'
(: i: .) .
''
> ' .. ;. : . .
Caballero; dse V. cuenta de que en Galicia la poca de lluvias al-
' ... . ' : . ' .
canza a "nueve meses del ao .
. 1)'
No: pue.s
1
en c'omprar un teta inglesa, 11i9. en
su un par de botas piel de tigre, y un par ele polainas piel de lobo.
Venta t'.xcJsiya el e que
.. cuenta con:grandes precios relativai;nte
1
., .. :
1:::: . . o )'

LA ESTR . .
,-. .. . . . .. t\DA
LA
MM
e
5
EH ll -iS1'BlIDJl
- !
...,._*

' t ' ':: ;\
,:,. . !"' v . : , i'
J,"f_ . . .ff. 1 ... . , ..., .... . .. ...._. tt' .... . ., .. ... .,... . '(i
y : " ;:.. ... .f .. . ... ;. ... 1 . .- r Jo., Pf .,,., rt" 'li'
1
1
.. ....
. '
i .. ;....
, . . : . f . ..... :; t(<" . . .. ;:; f .. . <'\ .r'.r .
. , .t, '. .{ ' ;l .... i .. .. 'i 4 . ,: _) (..; il ., '-' . ::J; . ja 1A
' . ,,. l . ..,. ,_, =' ='"' === = . . . .. 1 . . .,, ...
/ ' - # ..
-.. /
!? , ..:: .. p:a Q -,e i

i: d: e . b:s t . i+1
.... \Jl.J..M
1
.. ..... t11 \.<. M'- ". .. >'
.. ... #/" -
Merielidas y comidas; "vinos de las n1ejor es n1a:rcas nacionales y extranjeras.
hi r.; ,,, t: :/,; -: Se rvi ci o esmerad o a la :.J"I) ". .!'." a:: b.r.:. V.,., ,, r
A.t,liJ ... .ri f .... '"' .. ,_ .., 1ul 'fjUJ t Jij J
Plaza de la Repblica (a? del Banco de la Coruiia) LA ESTRADA
'
1
1
: . 1 1; ...... 11
. LA E S: T . :a A D A
1
1 1 .. , M+tw
1 : , .. ,_ . : ' . _. .. - ' ' -. ' ' - - ' , . - - -
' .
C.ASA E-SMO-RlS
\.
/ .
. .

;,,
, Gexidos Nadones 1-esfranXeiros
. ,.
Xastrera Carrliseril - Daqueteria
' :.\! l . / .
.Seinpre lGranaes ..
'
. . REBAIXA D'UN 50 lo EN AR.TIGOE
' _ . . _ , ('"- . . --
. ,, . ... .
; :Esta'. casa::c:ont no ramo de Xasfrera . -
dirIXido.,po 1 .. 0 intelixente :cortado'i:' 'taureri ti n.o V al crcel. : :
.. . i - , , r t ,.. ., j . ,
:Visitar antes a
'. ... ,,_ , A'.: . :'. E : : S--,. M- _, _. O R, 1- S ; ' .
- - O <.r\: ; ... , , J
i' l , T !. /:. : ' ,:__ _, .. :.,. _ :
t - - . _, __ - -- --- i' ..' )
(
l
I
!
1
1
..
'
1
1
-. . . ..
- ..:..-. . .... ! ...: : : . .-: ":... ::.: .. .: : : : .. ;_ '. . - .. ' . .''1:.. 1_ - ... ' :..1: .....
. . ... !' t:'. ;.-.:.. .:. . .. .: ' 1
- . >
- .-1 .4
1

, , y. -.. na .. r .. :r' 1 d. ._. o
- ,, " _ ,. :. _ . - .
' J
.. ( . ... . . : :. .. :... .
. '. . ;4 . t,d . . .. :
. . . .-1. ' . '1 _;' ., .. \
,"' 1 i . ... ' ; '. . . .: ' l - ! . 1 - ; " .- '
. y Extranieras
- \, ._/\ --__ r :t .' .. .. . . . . .. .
. -EBANIS
ASERHADERO .. MECANIOG
. , .... ,, . .. ' .... - .... . : _.,,. . ... . .. "' ....... \ . ' : r .. ,_ ..... .. .. : . . ., , _ _.-.,. ' . . .. . . : . .,
, Fabricaci0n de mue:bl de luj9: "
' '
' . - . . .
. Precios sin competencia ;- ?
,... . .
' . - -
.. _ ... - . .... -.. --.
' .
No: haga.:-.v_ . :sus. iencrgos . ,v,isitarnos .
' '
' ' " r1 . .,-.. : : ,Y !
)._.. -. .f;cf_:fl;'-" . _ "'i ' \ ,, .,,,j 1 ,\f \ " t !,A'.'-"-'t \ : ,_ ,
. : p .- .: . . . - ... , . . . . , '" "! ' .. ,, .
.. - - .
-
. . . .
. - 1 ,. '
Travesa de la --
J :_ ',' ..... . . t
.
,,l . \,. . ' ' ..
LaEstrcu
. \ ...
LA ESTRAD A
A ESTRADA.- Pozo de San Xoan da Coba.
UNHA COUSA
Si eu fose autor escribira unha d-unha vaca unha gran desgracia.
peza en dous lances. A obria dura- O pranto debe ter unha gracia cho-
ra dez minutos nada mais. queira para qu-estoupen de risa. os
LANCE PRI.MElRO
rguese o pano e apar ece unha
corte alden. Enriba do estrume hay
unha vaca morta. redor da vaca
hay unha vena vellia, unha muller
avellentada, unha moza garrida,
duas rapacias bonitas, un vello pe-
do "patio de butacas."
E cando se farten de ril-os seori-
tos baixar o pano.
LANCE SEGUNDO
rguese o pano e aparece un es-
trado elegante, adobiado con moito
seoro. Enriba d-unha mesa de ps
trucio e tres nenos loiros. Todos cho- ferrado3 de bronce, hay unha ban-
ran a fo y-ens oitan os ollos co-as dexa de prata
1
enriba da bandexa
mns. Todos fan o pranto e din cou-
sas tristes que fan ri r, ditos paifocos
hay unha almofada de damasco, en-
riba da almofada hay unha cadelia
de xentes labrcgas, angur entas e ca- morta. A morta semellar un-
bizosas, que -pensan q u-a mor te ha folerpa de neve. O sev redor cho-
ra unha fidalgona e duas fi dalguias
novas. Todas elas fan o pranto y-en-
xoitan as bgoas con paniil os d-en-
caixe. Todas van decindo unta a un-
ha, as mesmas parvadas que dixe-
ran os labregos diante da vaca mor-
ta, ditos tristes que fan rir, porque a
morte d-unha cadela non pra tan-
to.
. . . ; ' . . .
.... E cando a xente do galieiro se
farte de rir a cachn baixar o pano
moi amodio.
CASTELAO
Impresos corrientes de todas cl ases
Eti quetas y timbrados en relieve y ea col ores
SE ENCARGOS DE SELLOS
DE CAUCH, GRABADOS EN METAL,
PLACAS DE METAL GRABADAS,
RTULOS DE ESMALTE, ETC.
- ---
Tenazas y precintos d e t odas ol as ca, fo-
liadore s, f echiidores, taladradoras y
cosedoras, tam11on e s y
p ara sellar, et c.
Plaza de F. Galn. - Te/ ej. 11.' 47 J
LA ESTRADA
....... :wav ...
t.:n dibux:i:1te artisl:i, un xc .).::rfo l i-
terat o, un obrciro formado nas l oitas
societa ri<ts, lonxc da T e rra.
Eiqu, tres homes que van por pir-
meira ves 6 P;irla:n:nto; van chcos de
f, de en tusi:1smo i-espranza; coidaron
qu-os demais deputados levaban-a i n-
tencin de defenclel-a nos:.i ter r;;i ; per- o
chegor a J\.\adri encontrronse conque
os ir111!'tt:s xa non eran irmns, eran se-
oritos que xa tian cambiad-o trnxe
gnlego por out ro que lle regal a an al .
p::ircscer:'tlle que !les senta rnoi
b.: il, pero a nos vennos a idea de que
foran comHadus 111l casa d-empco
qlle como todo o que se vende al nrn-
l o, resulta que !les caen ta!! desaxusta-
dos que nos dan a i mpresin ele pai::i -
sos.
Mais esto non debe desanimar s
sos verdml ei ros ir111 ns. Gali ci:t di.lse
verdadeira conta do ben que ll -estn
facendo, e poden ter a scguridade de
que os tn apuntados entre os bos e xe-
ne rosos.
s. c.
Javier Luces Gil
ABO G ADO
CALLE DEL ULLA LA ESTRADA
- M\f\Xf\S
Labrego, traball ador de tdal-as era
ses sociaes, si de ccrto te si ntes galego
non dei xes que a tua Terra seia me-
nos que as outras ter ras, l oita con !1S
que non arelamos mais qu-o engrande-
cimento do recunciio que nos ve u na-
cer.
Hirrnans J a Galiz.:i . OS tempos son
chegados., e1gurvos e l oi tade poi-a
redcncen d'a Terra, tu-e a vosa re-
dcnccn i-a Jos vosos fi llos.
Oalego, namentras seas escrnvo
non ters di iid, romp- as cadcJs do
xugo noxento a que ests xunguido a
vella Castcla.
Hirmnsl: A rcdencen da T erra
non est nas est na l oi ta!
Ns somos dos bos e xencrosos
que vendo a Tcrra asoballada samos a
clefendela con toJal-as nasas forzas .
Agencia Ford
A ESTRADA. - Arcada e Torre de Guimarey.
ANTONIO REINO-LA ESTRADA
LA E .s T RADA
ORA ET LABORA
Todos. csique a unha, conveen en
qu-o sentimentc de Patria nasce con
un. Todos -i-en esto a coincidenza
absoluta- temos unlla garimosa lem-
branza pra sill'nzosa aldeia donde o
noso bcrce sintcu os arrolos da nai. E
pra nos un reli cario inmorrente o feito
poi-as santas tradicins de todas aque-
tas xentes que nos quixeron i-agarima-
ron nos anos de nen o que quiz::iis, hoxe,
durmen x osuno do misterio ....
Non troca o neno a sua homilde ca-
sia poi-o mais lumioso pazo ...
Na meixela do emigrante trema un-
ha bagoa cando pasa o lindeiro da por-
ta; i-o vellio, a quen os anos van fa-
cendo baixal-a testa e corvand o lom-
bo, quere morrer al, non quere qu-o
seu corpo tea a tamba en terras
alleas ...
Pro ste sentimento de Patria- que
cousa comn a todol-os pobos-donde
mais se snte e en Galiza. A lembranza,
sempre esparta, de todo o noso; a mo-
rria que nos fai meter en nos; as soe-
dades que ningun cura i-o amor, sin
medida, a Terra, son cousas consubs-
tanciales co-a nosa existenza.
Mais agora, e hoxe d' unha maneira
especial, ternos de axuntar todal-as na-
sas aitivids esprituales, toda a nosa
MPWPlllildRMiMMfiWEA 'N
atencin, o valimento i-amor a ('Sta na-
sa T1!rra; 3orque lloxe e o DIA en que
Galicia fai o clrnmamento a to,Jvl-os
seus f!llos pra que celebren e mante<m
vivas a suas costumes e tradicis.
Hoxe, d-un xeito especial, nos pide
qu-cstuclemos e resolvamo5 os sevs
probremas vitaes. E non seremos bos fi-
lias si non acodimos a este chamamen-
to que nos fai a 11ai terra, aunque non
scxa mais que poi-o amor por ela
sentimos.
fates probremas vitaes son, pra ns,
a instruzn, a agricultura i-unha ade-
menistracin autnoma.
O-abando sabemos todos qu-as pri-
ticas agrcolas son ve1las e non renden.
E perciso qu-as confernceas de vul-
garizazn s-impoan pra que o Iabrego
deprenda cultivos que respondan a
procedimentos centficos. E xa que tra-
tamos d-este asunto, compre dedr, pra
loubal-a obra levada a cabo poi-os
mestres nacionaes neste Ayuntamento,
que a maior parte das conferenzas da-
das por eles, sobre asuntos d-agri-
cultura, constituindo as Misins Peda-
gxicas son punto de partida qu-e mes-
ter non deixar, en ben do agro e do la-
brego.
D-este xeito e como se conquire pra
fWti!R M
. -

1 la i
... ; .


de Camas y Eba

t d e
nis

ero y ar
'i
pintera en general tt

ll 1 d d 1
1-limacn de ma eras e

p, -.:;' t (!) ri>
. a1s y LX ranieras

Exportatin a Provincias
yjl
DI ,
r
oran. anmar 10


= r.::.uentas correntes: Banco Pastor.-Banco de La Corua. =
i Serafn Pazo 19, 21, 23. i
LA ESTRADA (Pontevedra)

..
Ge:i licia un ha 11 (Jva e pt sH'ra v;Lla. 1\ 0
Maxisterio que sl da escola pra acer-
carse mais o pobo, mostrando novas
doutrias, est o basamento sobre o
que se ha d-crguer un ha nova Galicil.
Pro, pra esta gran cruzada, fai falla que
todal-as outras cls sociaes axud1:n,
porqu-o engrandecimento d-unha re-
xin e sempre o produto rcsult;.rnte de
todo 1-os Ltitorcs q u-a com poen.
Hoxe o da que debemos ca\'i lar,
pensJn ..
1
o :1 0 p1 a " ur
acordo. E dencl -o xomal a ra, do ta-
a fr;"tbici, do a of;citia l da Es-
cola e Universiclad<', todos l unha, po
demos bbrl por unlla oa: d a grande.
prspet a e rica; CO-PSO
que, no liOSO peit o :)(llljHC o
lema lk : iC;;lii. ia avai:le!
.... ----__..,-
!
A ESTRADA. - Matadeiro mu nicipal.
BENJAMIN VALLADARES
Plaza Principal La Estrada
L A E S .T R . AD A
e

B
---.1 .
. pC!rt' .
. . .

El mejor instalado. El niejor situado. El ins
concurrido.
y_[ EL ne D' o. s C O' Rr .. Tr .A, I' L. L,. w c-'"'fl o- .rr-:or r - . . , . . ... . . . . . , . . '. . . O . ..i 1 , ! {
__:: - - _ _s_ .. : _ __ ". """' ... . .. - \ - -- ___:. .: __ )!!(' -- 1 V
Pruebe VG el cai exprs de tilSrJQ Servicio esmerado deje
Ve de ei Cf5lie-6ar
O T

A.
'{ . . . J !- . )
V . i:.t..._.J 'i'>.,_, . .,,.
P1
,-.:>z a r: 1 t 0 l t'J in r1.n 1 'Q ':.l Du r.: 1 '.\'))
._,t, j .l. 4 <.11., ..;. J.._. ,,.l-!J " .:.Vl Dv...1 .. _,\j .!!.. O- :-J., ;. J 1 LA ESTH.AD.A.
lJ
6c1ra1nelos
Tiene \J. que hacer un regalo? Se casa usted?
\Ja \J. a celebrar un bautizo?
tlaga V de los encargos en esta casa
y quedar satisfecho
y
f ervicio co1ll/tlelo tara bodcts1 /jaz1li30Jt, ele.
M 0
1 . S'. '.f "\ ur t)
1 ' ..
--
Ano 1.- Nm s. LA ESTRADA 25 de Xulio de 1932.

Nmero extrordinario
Oalego, lmbrate qu-o dfa da Te-
rra e mester vestilo co-as millores
galas! Percura qu-esta data sexa
unha gran festa de galeguidadel
Nas fiestras e balcns da tua casa
tende os coores da bandeira nosa;
si os non ts pon a que teasl
Da de G<diz.'.l. Da, coma se dixra-
mos, de afirmazn d-; hirnrnndade ga-
leJa. Da no cal , odios e
difernceas persoclcs e polticas, debe-
ran de xuntrense todol-os galegos en
fraternal aperta.
Pro por disgracia, est moi lonxe de
sere eis. Os afns de medro persoal
de uns, a indiferncea d-outros, e a
iorncea dos mais, tennos sopara-
dos i-estrizndonos a decoto.
Fai poucos das decame un vecmo
d-A Estrada, afiliado de certo partido
polteco, que non podan sofrir, pos era
aldraxante p-ra eles, que senda todos
galegos, soilo uns cantos deran en cha-
marse a s mesmos galcguistas.
E verd que somos todos galegos,
posto que nacemos en Oaliza. P-ro hay
moita dife rncea antr-uns galegos e ou-
tros e moita mais antre galegas e gale-
guistas.
O ser ou non galegas, non depende
de nos, poi-a sinxela ratn de que nin-
guien pode nacer onde lle pete; pcr so
hay moitos que, habendo nacido en Oa-
licia, son, por esa mesma galegas,
non embargantes, antre O a liza i-eles me-
dia, espritualmente, un bsmo. Exemplo
d-isto son os que, coma certo deputado
a quen Oaliza s-avergoa de charnar fi-
lio, adcanse a faguerlle unha guerra
xorda e innobre s que loitan sin des-
canso poi-a sua redenzn. Is tes son ga-
l egos, s, porque naceron en Galiza,
p-ro naceron galegos, como dixo Cas-
telao, <por imprudencia temeraria>.
Galeguistas, son os que ainda tendo
ideias acerca d-a polteca nazo-
nal, non dbidan en deixar a unha ban-
da esa eras de politeca pra consagrarse
por cnteiro, necamente, o conqueri-
mento d-a libertade pra nosa Terra.
lsta a diferncea que hay ant-ros
que son soiamente galegas e os galegas
aleguistas.
Por so co nJ tocios eses <galegos
postizos deben de xunt arsc os outros
galegas, os de c: urazn, <OS bos
e xenerosos-, e lodos xuntos, labourar
sin ckscan30 hastra ver satisfitos os
at:-:eios de! libenade d-esta querida Te-
rrd.
O da en que todol-os galegos nos
dentifiquemos n-:;ste scnso;uda qu-es-
ta sagra xuntanza scxa un feto, cousa
l1ue, leva camio de sere
axia; entn, aquel da, nas tenbras
Doutor Prez Viondi a quen A ESTRADA recorda con agarimo
,
e Oxe
Alegrmonos hirmns
hoxc da de ledicia
toquemos as nosas mans
que xa desperta Galcia,
Xa a nosa Oalicia verra
da
pra aconsellarlle s seus fillos,
non traballen mais a terra
pra seguir mantendo a pillos.
Acllete 6 meu consello
eu quero que libre sexas
vaite acordando meu vello
de que xa hora que
Que vexas a ta terra
toda cu berta de lodo
Oalego si podes berra
poi-a nosa terra, todu,!
A nosa terria e nosa
quen queira vi vir d'achego
ha de sentir a saudosa
vida, d' este chan galego.
A d'ese homi o cansado
que ademais de pasar fame
de ledicia
anda no inverno mollado
sin qu'a sa mesa o chame.
Xuntemos todos as forzas
os grandes e os pequenos
qu'axuden tamn as mozas
e todos xuntos verremosf
Sefnos como selmos
non pensamos ter mas dono
xa estamos cheos d'amos
que leen o mal do sono.
Que solo veen buscar
o recendo das rosias
pero dixannos quedar
pra nos o malo .... S espiiias.
Como bos fillns por ela
loitcmos deica ve ncer
todo pirmeiro que vela
aldraxada .... hastra morrer!
Non, nosa terria non,
non crem0s verle uliraxacta,
e non tcremos perdn,
se por alieo s pisCida.
J. CAMPOS
d-o porvir un camio de ls
poi-o cal marchar Oaliza con paso se-
guro car- a sua liberacen.
C. PEREiRA I\I AL
A Eslra1'. :1, Sa!tt-bgo el-o l.932.
----------- ---- - - ---
\ -o <:Jkar is! .1:> ve1 IJas a :an
di.;, ek11H:11!<tl !?111 -
tll CI.Hlitdt' CO!llpilSt1:J! ,--
rclicario do e:>Hitua:!::,rno - ce-
n1 :..ig!1a fe"iti\ !d<4L: du
Apstol S: :n !- Y; .go.
Na prcsent;; <"Jo..: asin, re:rn:ta d0brr-
me11 te indk.ido :':1guelo as, porcp11: na
vetusta cibdadc ai1t1.: dita. c-s.;:c levan -
do a cabo unli<: labc;ura gr;-111(.l<;n1en1(s
loable, no que a-o bcneslar
xcneral da 11osa rcxin. ele con-
feicionar un esta luto poi o que ha de
rexirse aulo111nicamc:1te Oaliria.
Pdese; ac tuales tempos, reali-
zar res mais meritoria e n'outro escea-
rio indicac\1) que o nobre pobo
sant-yagus?
*
Pro seri a ingrato si, a-o glosar o DIA
DE OAL!CIA non adi case un parrafif'io
a outros apstoles: <S apsloles lai-
cos, qne soupcron representarnos nas
Cortes corno vcrdadcios fi llos de Ga-
licia; os que antcpuxcron a toda eras
de comenencias-persoalts ou seitaris-
tas-a defen::;a dos inlreses d'sta aso-
ballada e inmorrente raza celta.
Calquer cibdadn medianmente im-
posto dns alkrnalivas da prilti ca Na-
cional, pode dec::atarsc de que me rcfi-
ro a-os diputados do Partido Gale-
guista, seores:Castelao, Otero Pedrayo
e Surez laboura n'stc sen-
so, debcra servir d'cxcmpro a out ros
diputados galegos (?) que ncs tern
. qu'imitala si desexan rue poidamos se-
guir nomeandoos as: Galegos!
Non e o mome11to de analizar a ac-
tuacin outros di putados, por-
que, adenl'1is de qu'sta data sornentes
debe inspirar un amprio esprito de ir-
mandade, eslflll disculpados, en parte,
por unha razn poderosa: a r xida dis-
ciprina dos partidos polticos naciona-
es. Pro debe servrnos de insianza,
pra, en sucesivas ocasins, darll'os vo-
tos a-os cue 11011 reciban ordes de nin-
gn cacique centralista: OS QUE SE
DED:\N SOi\.ffNTES A-OS SEUS
ELEUTORES.
E dou fin a stas liiia:>, ar-
Jenles votos orque a rei vi11di cac:in
Jo::; dercitos da nosa terria, sexa axi-
iia un ha surrin te rcaliclade!
f. REY BAOS
A Estrada 25 do Sant-Yago de 1932.
Manl.1el Villar
PROCURADOR