Está en la página 1de 14

TXINDOKI

2009ko uztailaren 5ean

Eguneko egitaraua – Programa del día


Ordutegia - Horario

Autobusez abiatuko gara Algortako 08:00 Salida en autobús desde Kirikiño de


Kirikiñotik. Algorta.
Ormaiztegi-ra helduko gara. Kultur 09:15 Llegada a Ormaiztegi. El grupo
taldekoak autobusetik jaitsiko dira cultural desciende del autobús y
eta ordubete izango dute bertan disfruta de una hora libre para café.
kafea hartzeko. Mendigoizaleek Los mendigoizales siguen adelante.
aurrera segituko dute.
Larraitz-era iritsiko da autobusa eta 09:45 El autobús llega a Larraitz y los
mendigoizaleak igotzen hasiko dira. mendigoizales inician su camino.
Autobusak kultur taldekoak hartuko 10:15 El autobús recoge a los del grupo
ditu Ezkioga-ko Igartubeiti baserri cultural para trasladarlos al Museo
Museora eramateko. Caserío Igartubeiti de Ezkioga.
Baserri museorako bisitaldiaren 10:30 Inicio de la visita al Museo Caserío.
hasiera.
Museorako bisitaldiaren amaiera. 11:45 Fin de la visita. Cogerán el autobús
Autobusa hartu eta Ormaiztegira que les llevará a Ormaiztegi.
joango dira.
Zumalakarregiren museorako 12:00 Inicio de la visita al Museo
bisitaren hasiera. Zumalakarregi.
Museorako bisitaldiaren amaiera. 13:15 Fin de la visita. Cogerán el autobús
Autobusa hartuko dute Lazkaora para ir a Lazkao. Tiempo libre.
joateko. Denbora libre.
Lazkao-ra helduko dira. 13:30 Llegada del grupo cultural a Lazkao.
Autobusa Larraitz-era iritsiko da 13:45 Llegada del autobús a Larraitz para
mendigoizaleak hartzeko eta recoger a los mendigoizales y
Lazkaora eramateko. llevarles a Lazkao.
Mendigoizaleak Lazkaora helduko 14:15 Llegada de los mendigoizales a
dira. Denbora libre. Lazkao. Tiempo libre.
Bazkaria Ulaiar jatetxean. 15:00 Comida en el Restaurante Ulaiar.
Arratsaldea libre. Agian beste 18:00 Tarde libre, con posibilidad de
zerbait egiteko proposamena ere organizar alguna actividad (Conocer
izango dugu (Lazkaoko Beneditarren el Archivo de los Benedictinos de
Artxibategia ezagutu, Segura Lazkao, visitar Segura, ver la
bisitatu, Mirandaola Burdinola eta Ferrería y el Museo Mirandaola, …)
Museoa ikusi, …)
Algortarako irteera 20:00 Salida hacia Algorta
Algortara helduko gara 21:30 Llegada a Algorta

Txindoki – Goierri -1-


Txindoki - Larrunarri, 1.346 m
2009-07-05

Mendi hau izena beti Txindoki izenaz Este monte siempre lo hemos conocido
ezagutu dugu, baina aspaldi honetan con el nombre de Txindoki, pero en los
bere jatorrizko izena berreskuratu nahi últimos tiempos se quiere recuperar el
dute batzuk. Hauen iritziz, Txindoki ez que parece ser nombre primitivo.
da gailurraren izena, heldu baino lehen Según esta teoría Txindoki no es el
dagoen artzain-borda batena baizik. nombre de la cumbre sino de una
Nahiko zabaldu da izen aldatze hau eta borda de pastores próxima. Esta
Interneten mendiei buruzko webgune opinión está bastante extendida y en
askotan zaila da Txindoki izena alguna páginas web de montaña es
aurkitzea eta bere ordez Larrunarri difícil encontrar el nombre de Txindoki
(edo bertakoek esaten duten bezala, y en su lugar aparece Larrunarii (o, en
Ñañarri) sarriagotan ageri da. Irakurri el lenguaje de los de la zona, Ñañarri).
dugunez, Larrunarri edo Ñañarri izena Según hemos podido leer los nombres
zen hemeretzigarren mendera arte, de Larrunarri (prados con piedras) o
baina hogeigarren mendearen lehen Ñañarri fueron los habituales hasta el
erdian zehar izen horik galtzen joan siglo XIX, pero en la primara mitad del
zen eta Txindoki izena hartzen. siglo XX fueron sustituidos por el de
Bakoitzak aukeratu dezala bere Txindoki. Aunque nos parece bien este
gustukoa, guk Txindoki deitzen intento de recuperación, en esta
jarraituko dugu orri hauetan bederen. reseña le seguiremos llamando
Txindoki.

Txindoki – Goierri -2-


Txindoki oso mendi ezaguna da Txindoki es un monte muy conocido en
Gipuzkoan eta Euskadin. Euskal Zerbino Gipuzkoa y Euskadi. Algunos le llaman
txikia deitzen diote, Alpeetako Cervino el Cervino vasco por su parecido con el
mendia asko gogorarazten duelako. monte Cervino de los Alpes. Su altura
Bere garaiera 1.340 metrokoa da, baina es de 1.340 metros, pero nosotros
abiapuntua 400 metrotan egonik, 940 arrancaremos desde los 400 metros,
metro igo beharko dugu. Tarteka por lo que el desnivel real que
aldapa malkarrak ditu baina zailtasun tendremos será de 940 metros. Tiene
handirik gabe igo daiteke. Bidearen zati algunas rampas fuertes pero se puede
batzuetan eta batez ere amaieran, subir sin gran dificultad. En algunas
Egurral izeneko mendi-lepotik gora, zonas y en el final de la ascensión,
harria izango dugu eta polikiago joan después del collado de Egurral, hay
beharko da. Den adela, bustita ez piedra y, sobre todo si está mojada,
badago eta guk arreta apur bat ipintzen tendremos que andar con más cuidado.
badugu, ez da arazorik egongo.

Guk Larraitz-etik ekingo diogu. Partiremos de Larraitz. El autobús nos


Autobusez joango gara Donostiarako llevará por la autopista hacia Donosita
autobidetik eta Eibar igaro ondoren, y después de pasar Eibar tomaremos la
Gasteiz aldera eraiki berri duten nueva autovía hacia Gasteiz, En
autobidea hartuko dugu Bergararaino. Bergara saldremos de la autovía y
Han autobidetik irten eta tomaremos la carretera hacia
Zumagarrarako errepidea hartuko dugu, Zumarraga, por el puerto de Deskarga.
Deskarga izeneko mendatetik. Una vez pasado Zumarraga iremos
Zumarraga igaro ondoren Beasainerako hacia Beasain por otra autovía,
autobidetik joango gara, Ormaiztegin dejaremos Ormaiztegi (en donde se
kultura-aukera hautatu dutenak jaitsiko bajarán los que hacen la opción
dira eta besteok, mendizaleok, cultural), y el resto, los mendigoizales,
autobusez jarraituko dugu. Beasaina seguiremos adelante. Antes de llegar a
heldu baino lehen bidegurutze batean, Beasain, en un cruce de carreteras,
N-1 errepidea hartuko dugu Donostiara tomaremos la N-1 hacia Donostia,

Txindoki – Goierri -3-


aldera. Beasain igaro eta Ordizian pasaremos Beasain y en Ordizia
eskuinera joko dugu, Zaldibia herria tomaremos hacia la derecha por una
igaro eta mendate txiki bat igotzen carretera que nos lleva a Zaldibia, que
hasiko gara Larraitz auzoguneraino. la atravesamos para empezar subir un
Hantxe, Erremedioen edo Sendabideen pequeño puerto hasta llegar a un
Ama Birjinaren baselizatxora iritsi barrio de nombre Larraitz. Allí, antes
baino lehentxeago, eskuinean dagoen de llegar a la ermita de Nuestra señora
aparkaleku batera sartu eta bertan de los Remedios, giraremos a la
jaitsiko gara autobusetik. Hementxe derecha para entrar en un
hasiko da gure mendi-txangoa. aparcamiento desde el que iniciaremos
la ascensión.

0:00 Larraitz aparkalekutik (401 m.) 0:00 Comenzaremos la ascensión desde


ekingo diogu igoerari, ibilgailuak mendi el aparcamiento de Larraitz (401 m.),
zidorrean sartu ez daitezen dagoen cruzando una barrera (Zamao) que
Zamao-ko langa zeharkatuz. Bide hau corta el paso de los coches a la pista y
Iparraldeko malda inguratzen du. que rodea la arista por el Norte.

0:13 Talai batek Txindokira joateko 0:13 Un poste señala el Txindoki


ezker aldera joan behar dela por sendero ascendente a la izquierda,
adierazten du eta ondorioz mendi por lo que dejamos la pista para
zidorra utzi eta bide hori hartuko dugu. tomarlo. La senda, que empieza con
Hasieran enborrez egindako maila una especie de escalones hechos con
batzuetan haste da bidea eta gero troncos, cruza la pista en varias
mendi zidorra behin eta berriro ocasiones, subiendo de forma más
gurutzaten du, igoera zuzenagoa eginez directa.

0:33 Mendi zidorra erabat galduta 0:33 Abandonada ya completamente la


izaten denean, gure bideak Ipar pista, el camino gira rodeando el zona
Mendebaldeko malda inguratzen Noroeste del pico, avanzando ahora
jarraitzen du, orain gailur harritsua con la cima rocosa al frente izquierda.
gure aurrean ezkerrean egonik. Minutu Pocos minutos después se pasa la
batzuk beranduago Kaztesui-ko hesia barrera de Kaztesui.
igaroko dugu.

Txindoki – Goierri -4-


0:58 Oria iturriaren (860 m.) ondotik 0:58 Pasamos junto a una fuente, Oria
igaroko gara eta aurrean Egurral mendi iturria (860 m.) y enfrente vemos la
lepora igotzen den vaguada ikusiko vaguada que sube al collado de
dugu. Zuzenean igo daiteke, baina Egurral. Se puede ascender directo
igoera oso gogorra da eta horregatik pero la subida sería muy dura, así que
gure bidea vaguadaren eskuin aldera el camino pasa a la derecha de la
igarotzen da eta handik sigi-sagaka vaguada por donde sube zigzagueando,
jarraitzen du Zigarate edo Ziate hacia las majadas de Zigarate o Ziate.
izeneko majadetarantza. Aldapa Superada la empinada ladera y con la
malkartsua gaindituta eta Autsa vista hacia Autsa Gastelu veremos una
Gaztelu aldera begiratuz, Ziate borda, Ziate Behekoa (920 m.), nada
Behekoa (920 m.) izeneko borda ikusiko más doblar a la izquierda y superar una
dugu, ezker aldera jo eta berehala, pequeña cresta, camuflada tras un
tontortxo bat gaindu ondoren, harkaitz peñasco.
baten atzean kamuflatuta.

1:20 Txikia eta jaio berri den errekatxo 1:20 Se deja una fuente que se hunde
baten ubidean sartuta iturri bat ikusiko en el cauce de un pequeño y recién
dugu eta laster Ziate Goikoa (1.008 m.) nacido riachuelo y se alcanza la borda
borda eta Beltzulegi majadara iritsiko de Ziate Goikoa, la de arriba (1.008 m)
gara. Bidean aurrera segituz Zaldiarrate y la majada de Beltzulegi. Se sigue el
(1.148 m.) mendi-lepoaren azpitik camino y se pasa por debajo del
igaroko gara. collado de Zaldiarrate (1.148 m).

1:38 Harkaitz batzuk gaindituta eta 1:38 Tras superar unas rocas y pasar
beste txabola batzuen gainetik igaro por encima de otra txabola se llega al
ondoren Egurral mendi lepora (1.154 Collado de Egurral. (1.154 m.) A partir
m.) helduko gara. Hemendik hasten de de aquí empieza la fuerte subida final.
azken igoera gogorra. Bidea bidexka El camino se divide en varios senderos
batzuetan banatzen da, denak sigi- paralelos que van zigzagueando y
sagaka eta eskuin aldera joanez. Eskuin tirando hacia la derecha. Tras un corto
alderako zati horizontal batean ibili tramo horizontal hacia la derecha,
ondoren, azken igoera zuzena geratuko queda una última subida más directa.
zaigu.

Txindoki – Goierri -5-


Igoerak azken tontorreko mendi lepo La subida nos deja en un pequeño
txiki batera eramango gaitu eta handik collado de la cresta final, donde ya
eskuin aldera metro batzuk ibili baino solo queda tirar unos pocos metros a la
ez zaigu faltako. derecha

2:15 Txindoki-Larrunarri gailurrera 2:15 Llegaremos a la cima del


(1.346 m.) iritsiko gara. Harrizko tokia Txindoki-Larrunarri, un lugar de
da, nahiko txikia, eta, beraz, heldu eta piedra de pequeñas dimensiones que
bereahala jaisten hasi beharko da beste obligará abandonar el lugar para dejar
batzuei tokia egiteko. Ikuspegiak oso llegar a otros compañeros/as. Las
politak dira. vistas son muy bonitas

Txindoki – Goierri -6-


Bere kokapenari esker Txindoki / Por su situación, el Txindoki /
Larrunarrik Gipuzkoako ikuspegirik Larrunarri cuenta con una de las
politenetarikoak ditu: mejores vistas de Gipuzkoa:
§ I: Uzturre § N: Uzturre
§ IE: Otsabio eta Lapar mendia § NE: Otsabio y Lapar mendia
§ E: Larraone, Artubi eta Uarrain § E: Larraone, Artubi y Uarrain
§ HE: Ganbo eta Beriain edo San § SE: Ganbo y Beriain o San Donato
Donato § S: Auntzizegi
§ H: Auntzizegi § SO: Aizkorri
§ HM: Aizkorri § O: Ausa Gaztelu, Gorbeia, Udalaitz
§ M: Ausa Gaztelu, Gorbeia, Udalaitz y Anboto
eta Anboto § NO: Izazpi, Murumendi, Izarraitz o
§ IM: Izazpi, Murumendi, Izarraitz o Erlo, Hernio e Intxurre
Erlo, Hernio eta Intxurre

Jaitsiera bide beretik egingo dugu eta 2 El descenso lo haremos por el mismo
ordu inguru emango duzu. Beraz denera camino y emplearemos unas 2 horas.
4ordu 30min: igotzeko 2ordu 15min, Por tanto, en total 4h. 30min.: para subir
hamaiketakoa hartzeko 15min eta 2h. 15min., el hamaiketako 15min. y para
jaisteko 2ordu. bajar 2h..

Bazkaria – Comida
Bazkaria Lazkao-ko Ulaiar Jatetxean La comida la tendremos en el
izango dugu eta menua ondoko hau Restaurante Ulaiar de Lazkao, con el
izango dugu: siguiente menú:

Sarrrea: Entrantes:
§ Izokin eta porruen Hostorea § Hojaldre de salmón y puerros
§ Entsaladak § Ensaladas
§ Legatzez beteriko piparrak § Pimientos rellenos de merluza

Txindoki – Goierri -7-


2. platera (aukeratu behar) 2º Plato (a elegir)
§ Saihetsartekoa (%50a) edo Bakailaoa § Entrecot (50%) o Bacalao con
piperradarekin (%50a) piperrada (50%).

Postrea (aukeratu behar) Postre (a elegir)


§ Gazta eta arandono tarta § Tarta de queso y arándonos
§ Euskal pastela § Pastel vasco
§ Profiterolak txokolatearekin § Profiteroles con chocolate.

Ardoa: Alcorta Vino: Crianza Alcorta

Kafea Café

Ikus daitekeenez, hasteko hiru gauza Como se ve, tenemos tres entrantes y
daude eta hirurak jango ditugu. los tres se servirán a todos y todas.

Bigarren plateran erdiarentzako Para el segundo plato la organización


entrekota eta beste erdiarentzako pedirá entrecot para la mitad de estas
bakailao piperradaz eskatuko dugu. personas y bacalao con piperaza para
la otra mitad.

Postrerako ez da arazorik egongo eta Para el postre no hay problema y la


jatetxean bertan eskatuko dugu nahi elección la comunicaremos en el
duguna hiru eskaintza horietatik. restaurante mismo.

Museo Zumalakarregi Museoa


(Ormaiztegi)

Zumalakarregi XIX. mendeko Euskal Centro de Referencia para el


Herria ezagutu eta gozatzeko conocimiento y disfrute del siglo XIX en
Erreferentzi Zentroa el País Vasco

Bisita ordutegia Horario de visita


Asteartetik ostiralera: Martes a viernes:
10:00-13:00/15:00-19:00 10:00-13:00/15:00-19:00H
Larunbata eta igandetan: Sábados y domingos:
11:00-14:00/16:00-19:00 11:00-14:00/16:00-19:00H
Astelehenetan itxita Lunes cerrado

Iriarte-Erdikoa etxea, Zumalakarregi La Casa Iriarte-Erdikoa, hoy Museo


Museoa gaur egun, XVIII. mendeko Zumalacárregui, es un típico caserío
baserri tipikoa da. Bertan bizi izan zen vasco del siglo XVIII. En ella vivió la
Zumalakarregi familia, hauen artean familia Zumalacárregui, cuyos miembros
bereziki Tomas Zumalakarregi jeneral más destacados fueron dos hermanos:
karlista eta Miguel Antonio Tomás, general carlista, y Miguel,
Zumalakarregi politiko liberala. político liberal.

Txindoki – Goierri -8-


Museoaren bildumak Las colecciones del Museo
Zumalakarregi eta bere familiaren Están formadas por piezas
objektu adierazgarriez osatua: representativas de la familia
pertsonalak, apaingarriak, armak, Zumalacárregui: objetos personales,
sableak, ezpatak, fusilak, uniformeak, domésticos, objetos de campaña, armas,
prefilatelia eta numismatika gaiak. sables, espadas, fusiles, uniformes de
época, elementos de numismática y
prefilatelia.

Euskal Herria XIX. mendean El País Vasco en el siglo XIX


Museoa, XIX. mendeko Euskal Herria El Museo es Centro de Referencia para el
ezagutu eta gozatzeko Erreferentzi conocimiento y disfrute del País Vasco en
Zentroa da. Gaur egungo gizartea el siglo XIX. Propone un viaje dinámico a
ezagutu eta ulertzeko garai nagusia lo largo de esta época clave para
izanik, eztabaida, gaurkotasun handiko conocer y comprender la sociedad
XIX. Mendean zehar bidai dinamikoa actual.
eskaintzen du.

XIX. mendeko dokumentazio zentroa Centro de documentación del siglo XIX


Agiri multzoa, eskutitz sailak, gai Consta de multitud de manuscritos e
desberdinei buruzko txostenak, prentsa, impresos de todo tipo, lotes de
irudi gai ugari eta idazlan militar, correspondencia oficial y privada,
biografiko, zientifiko eta orokorrei prensa, abundante material iconográfico;
buruzko fondo bibliografikoak. fondos bibliográficos sobre obras
generales, biográficas y científicas, etc.
Zentroa ikerlari mota guztiei dago El centro está a disposición de todo tipo
zabalik. de investigadores.

Erakusketa iraunkorra La exposición permanente


Zumalakarregitarrak Aintzinako La vida de los Zumalacárregui es un
Erregimenak zituen egitura politiko eta momento privilegiado para observar la
sozioekonomikoen suntsiketaren eta fractura del Antiguo Régimen y el difícil
Sistema Liberalak zekarrenaren arteko surgimiento del liberalismo en el País
dardaretan bizi eta hil ziren. Gatazka Vasco. Fue una época llena de conflictos
belikoz eta aldaketa politiko erdiragarriz bélicos y cambios políticos traumáticos.
jositako garaia izan zen. La exposición muestra los cambios de la
Erakusketak XIX. mendeko euskal sociedad vasca durante el siglo XIX e
gizarteak izandako aldaketak azaltzen incide en las causas, las principales
ditu, Karlistaden zergatiak, giltzarriak claves y las consecuencias de las Guerras
eta ondorioak azpimarratuz. Carlistas en el País Vasco.
• Zumalakarregitarren garaia • Los Zumalacárregui y su tiempo
• Karlistadak • Las Guerras Carlistas

“Bi mundu aurrez aurre” Audiovisual multimedia “Dos mundos


ikusentzunezko multimedia frente a frente”
11’ irauten dituen emankizun honek XIX. Proyección de 11’ de duración, un
mendeko Euskal Herriari buruzko resumen del siglo XIX en el País Vasco,
laburpena eskaintzen du, liberalismorako que narra la difícil transición hacia el
pasabide bortitza, karlistadak, euskal sistema liberal, las guerras carlistas, los
gizartearen aldaketak eta cambios de la sociedad vasca, los inicios
industrializazioaren sorrera azaltzen de la industrialización, realizada con
ditu, irizpide didaktiko eta hezitzaileak criterios didácticos y educativos.
erabiliz.

Txindoki – Goierri -9-


Lantegi elkarreragilea El taller interactivo
XIX. mendeko gizartea, hau da, jendea, Espacio para el conocimiento de la
etxeak, janzkerak, bidaiak... ezagutzeko sociedad del siglo XIX, sus gentes, sus
gunea. Garai hartara hurbiltzeko modu formas de vestir y viajar... Una manera
desberdina eskainiz, proposamen diferente de aproximación a una época a
erakargarri, ludiko eta partehartzaileen través de propuestas participativas,
bidez: joku, jantzi eta arropak, sugerentes y lúdicas: vestimentas y
puzzleak, buruhauskarriak, komikiteka, ropajes, juegos participativos, puzzles,
kiosko digitala. rompecabezas, komikiteka, y un quiosko
digital con juegos interactivos.

Bisitaldi gidatuak Visitas guiadas


Eskolaume zein helduen taldeei Dirigidas a grupos de escolares y adultos,
zuzenduak, material didaktiko, esku- con materiales didácticos, folletos y
foileto eta irakasleentzako azalpen dossieres explicativos para el profesor:
gidak:
• Zumalakarregi anaiak: Tomas, jeneral • Los hermanos Zumalacárregui: un
karlista eta Migel, politiko liberala general carlista y un político liberal
• Karlistadak • Las Guerras Carlistas
• Gerra eta bakea • Guerra y paz
• XIX. mendeko trenzubia. Ormaiztegi • El viaducto del siglo XIX. Ormaiztegi
• Burdinaren bideak • Los caminos del hierro
• Nekazal eta hiritar bizimodua • La vida cotidiana rural y urbana

Museoko web gunea: La página web del museo:

http://zm.gipuzkoakultura.net http://zm.gipuzkoakultura.net

Oso dinamikoa, etengabe eguneratua, Muy dinámica y de actualizaciones


espezialitate eta dibulgazio eskaintza constantes, presenta programas de tipo
zabalekoa, heldu, gazte eta haurrei especializado y divulgativo. Dirigido a
zuzendua. público adulto, juvenil e infantil.
Azpimarratzekoak: Destacamos:
• “Euskal Herriko historia militarra • “Historia militar del siglo XIX en el País
Euskal Herrian” Vasco”
- Ekintza eta bataila nagusien - Descripciones textuales, mapas
deskripzio testuak, mapa eta explicativos y grabados de las
grabatuekin. Liskar hauetan parte principales acciones y batallas.
hartutako armada sailei, baita Información sobre los diversos
protagonista nagusien biografiei cuerpos militares que tomaron
buruzko informazioa ere. parte en estos enfrentamientos,
así como las biografías de sus
principales protagonistas.
• “Zumalakarregi Museoko bildumagarri • “Los coleccionables virtuales del Museo
birtualak” Zumalacárregui”
Hileroko bildumagarriak . Fascículos mensuales de carácter anual.
- “XIX. mendea karikaturetan”. - “El siglo XIX en caricaturas”.
Umorea, distortsioa eta Humor, distorsión y crítica social.
kritika soziala.
- “XIX. mendeko jendea”. - “Gentes del siglo XIX”. Los
Historiako protagonista pequeños protagonistas de la
xumeak. historia.
- “XIX. mendea hamarkadetan”. - “El siglo XIX en décadas”.
Garaiko gertaeren inguruan Recorrido por los acontecimientos
Txindoki – Goierri - 10
-
ibilbidea. de la época.
• “Joku digitalak” • “Juegos digitales”
- “XIX. mendeko tribiala” - “Trivial del siglo XIX”
- “XIX. mendean bizi” - “Vive en el siglo XIX”
- ”Baina zer da hau?” - “¿Pero qué es esto?”

Museo Caserío Igertubeiti Baserria


(Ezkioga)

Aurkezpena Presentación

Bere balio kultural, historiko, El caserío reúne un conjunto de valores


antropologiko, arkitektoniko eta culturales, históricos, antropológicos,
sinbolikoek babestu beharreko euskal arquitectónicos y simbólicos que hacen
ondarearen giltza bihurtzen dute de él un elemento clave del patrimonio
Igartubeiti baserria. vasco, que debemos preservar.

Gipuzkoako Foru Aldundiak 25 urte baino La Diputación Foral de Gipuzkoa lleva


gehiago daramatza baserriak más de 25 años desarrollando programas
zaharberritu eta euskal ondare de restauración de caseríos, de
tradizionala errekuperatu eta hedatzeko recuperación del patrimonio tradicional
programak garatzen , ondare hau vasco y de difusión del mismo con el
etorkizuneko belaunaldiei helarazteko. objetivo de garantizar la transmisión de
este legado a las generaciones futuras.

Igartubeiti Baserri Museoa proiektuak El Caserío Museo Igartubeiti es un


euskal baserriaren historiara eta proyecto en el que proponemos un
bertakoen bizimoduetara hurbiltzeko acercamiento a la historia de los caseríos
aukera ematen digu, baliabide gisa vascos y a los modos de vida de las
baserria bera eta han eraikitako gentes que los habitaron, utilizando
interpretazio zentroa erabiliz. como recursos el propio caserío
Igartubeiti y el centro de interpretación
construido junto a él.
Txindoki – Goierri - 11
-
Beheko solairua – Planta baja

Igartubeiti baserria Caserío Igartubeiti:

Igartubeiti XVI. mende erdialdean eraiki Igartubeiti fue construido a mediados del
zuten, eta euskal baserriaren Urrezko siglo XVI y es un magnífico representante
Aroaren adibide paregabea da. de la Edad de Oro del caserío vasco. La
Igartubeiti baserria XVII. mende hasieran casa Igartubeiti alcanzó su plenitud a
iritsi zen bere unerik onenera, bizimodu principios del siglo XVII, momento en el
eta lan berriei egokitzeko zabaldu eta que fue ampliada y sufrió una
aldatu egin zutenetik aurrera. Jatorrizko importante transformación para
egurrezko egitura bikain mantendu adaptarse a nuevas formas de vida y
izanak eta barruan duen sagardo dolare trabajo. Su estructura original de
handiak Euskal Herriko baserri madera, excelentemente conservada, y
interesgarrietarikoa bihurtzen dute la existencia en su interior de un gran
Igartubeiti. lagar de sidra hacen de él uno de los
caseríos más interesantes del País Vasco.

Gipuzkoako Foru aldundiak 1992. urtean La Diputación Foral de Gipuzkoa adquirió


erosi zuen Igartubeiti baserria, desagertu en 1992 el caserío Igartubeiti con el
ez zedin. Erabat zaharberritu eta eredu objetivo de evitar su desaparición. Tras
izendatu zuten, eta baserriak XVII. una compleja restauración, calificada de
mende hasieran zuen irudi historikoa modélica, el caserío ha recuperado la
berreskuratu du. imagen histórica que tenía a comienzos
el siglo XVII.

Barrutik, antzinako baserrien egiazko Su interior se ha convertido en un nuevo


bizitza birsortzen duen museo bihurtu da museo en el que se recrea la vida real de
eta, bertan, duela lau mende euskal los antiguos caseríos. En él, de una
baserria nolakoa zen jakin daiteke, manera directa y sin interferencias, se
zuzenean eta interferentziarik gabe: puede experimentar cómo era la vida en
argirik ez, jatorrizko altzari eta tresnak, el interior de un caserío vasco de hace
orduko usain gozo eta lurrina. cuatro siglos, con su iluminación,
mobiliario y herramientas originales, e
incluso con los olores y aromas que lo
impregnaban.

Txindoki – Goierri - 12
-
Ganbara - Desván

Interpretazio zentroa Centro de Interpretación:

Igartubeiti Baserrian, denbora eten egin En el caserío Igartubeiti el tiempo se ha


da XVII. mende hasierako egunen batean. detenido en un día de comienzos del
Baina etxea hutsik dago eta ez dago inor, siglo XVII. Pero la casa está deshabitada
bertan, garai horren aurretik eta y no hay nadie que pueda contar las
ondoren gertatutako istorioak konta historias que sucedieron en ella antes y
ditzakeenik. después de aquella época.

Interpretazio Zentroan, mila urtetik En el Centro de Interpretación se revive


gorako euskal baserriaren historia la historia de los caseríos vascos a lo
birsortzen da. Igartubeitiko familia eta largo de más de mil años. A través de las
bizilagunen ahotsen bidez, antzinako voces de la familia y los vecinos de
baserrien hazkunde eta bilakaera, Igartubeiti se descubre cómo fueron
biztanleen bizimodu eta lanak, euren creciendo y evolucionando los antiguos
arteko harremanak, sinesmen, ekoizpen, caseríos, cómo vivían y trabajaban sus
elikadura, dibertsio eta sufrimenduak habitantes, cómo se relacionaban entre
ezagutzeko aukera dugu. ellos, en qué creían, qué producían,
cómo se alimentaban, de qué modo se
divertían y qué les hacía sufrir.

Interpretazio Zentroan Igartubeitira Desde el Centro de Interpretación se


egiten diren bisitak kudeatu eta gestionan las visitas a Igartubeiti y se
baserriaren historiaren inguruko organizan actividades en torno a la
jarduerak antolatzen dira historia del caserío.

Baserria: ondare balioa El caserío: valor patrimonial

Igartubeiti baserria Gipuzkoako Foru El caserío Igartubeiti fue adquirido por la


Aldundiak erosi zuen 90eko hamarkada Diputación Foral de Gipuzkoa a principios
hasieran. Eraikuntzaren ezaugarriek eta de los años 90. Sus características
kontserbatutako egiturek Gipuzkoako constructivas y la estructura que
higiezin interesgarrienetako bat conservaba hacían de él uno de los
bihurtzen zuten honako hau. inmuebles más interesantes de Gipuzkoa.

Txindoki – Goierri - 13
-
Egin berri diren zaharberritze-lanek La reciente restauración ha pretendido
1630. urtean bideratutako handitze- recuperar el edificio en el estado en que
lanen ondoren aurkezten zen egoeran se encontraba tras la ampliación
utzi nahi izan dute eraikina, gaur arte realizada hacia 1630, porque ha sido la
baserrian egindako esku-hartze intervención más relevante que ha
garrantzitsuena izan baitzen urte tenido lugar en el caserío hasta la
hartakoa. actualidad.

Interbentzio hark erabateko aldaketa Esta intervención, si bien supuso un


ekarri bazuen ere, bizitokiaren espazioa cambio radical por la ampliación del
nabari handitu baitzen, ia ukitu ere ez espacio habitable, apenas intervino
zuen egin XVI. mendeko jatorrizko sobre la estructura original del siglo XVI,
egitura. Honenbestez, egun ezin hobe lo que nos permite apreciar en la
bereiz ditzakegu garai bakoitzean actualidad los diferentes modos
indarrean zeuden eraikitzeko erak eta constructivos de cada época y los
espazioen erabileran izandako aldaketak. cambios en el uso de los espacios.

Egitura - Estructura Altzariak – Mobiliario

2009Ko Ekaina
ITXARTU MENDIGOIZALE TALDEA

Txindoki – Goierri - 14
-