Está en la página 1de 2

restablecer

Rexistro de Entrada (a cubrir pola Administracin)

ALEGACINS AO DOCUMENTO DE APROBACIN INICIAL DO PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE PONTEAREAS


Dni/Cif Nome e apelidos/razn social Telfono

Enderezo a efectos de notificacins Enderezo

Parroquia

Municipio

Provincia

C.P

Datos do representante(no caso de existires) Dni/Cif Nome e apelidos/razn social Expn

Telfono

Que o Catlogo do PXOM non incle o tnel do tranva Mondariz-Vigo que se conserva na parroquia de Xinzo. No ano 1913 o Establecimiento Tipogrfico do Faro de Vigo publicaba a Memoria y estatutos de la Sociedad Annima Tranva Mondariz a Vigo, unha das iniciativas empresariais mis ambiciosas de cantas emprendeu o mdico e empresario pontevedrs Enrique Peinador Vela (1847-1917), fundador do Balneario de Mondariz. Na parroquia de Xinzo (Ponteareas), concretamente no lugar coecido como A Anduria, a uns 140 m da estrada N-120, altura do p.k. 6502, visible anda a nica boca de tnel aberta do desaparecido tranva Mondariz-Vigo. Esta cavidade un dos escasos restos visibles do proxecto ideado por Enrique Peinador. Para garantir a conservacin dos escasos restos materiais do tranva o concello de Ponteareas deberan dotar de proteccin legal o tnel do Confurco e os restos da va do tren na categora de bens arquitectnicos de carcter industrial. Neste sentido o art. 66 da Lei do Patrimonio Cultural de Galicia avoga pola proteccin de todos os bens de carcter etnogrfico que constitan restos fsicos do pasado tecnolxico, produtivo e industrial galego que sexan susceptibles de seren estudados con metodoloxa arqueolxica, caso dos restos do tranva Mondariz-Vigo, que pode e debe ser protexido por respecto ao valor de civilidade. As coordenadas UTM da boca do tnel son: 535105, 4669638.
SOLICITA:

En, Ponteareas

,a 9

, setembro de

,2013

PROTECCIN DE DATOS. De conformidade co previsto na Lei Orgnica 15/1999, del 13 de decembro, de proteccin de datos de carcter persoal, infrmase que os datos facilitados nesta solicitude utilizaranse para o el exercicio das competencias administrativas nos procedementos correspondentes e sern incorporados aos respectivos ficheiros do Concello de Ponteareas, ante o que poder exercitar os dereitos de acceso, rectificacin, cancelacin e oposicin.

ANEXO 1: