1.

0

PENGENALAN

Tulisan ilmiah adalah karya ilmiah yang berisi ringkasan atau pengenalan dari sesuatu perkara tertentu dalam kuliah ataupun ringkasan dari sesuatu ceramah yang diberikan oleh pensyarah kepada mahasiswanya. Ada pelbagai definisi tentang tulisan ilmiah seperti dalam buku yang ditulis oleh Drs. Totok Djuroto dan Dr. Bambang Supriyadi disebutkan bahawa tulisan ilmiah merupakan serangkaian kegiatan penulisan berdasarkan hasil penelitian, yang sistematik berdasarkan pada metode ilmiah, untuk mendapatkan jawapan secara ilmiah terhadap permasalahan yang muncul sebelumnya.1 Menurut Brotowidjoyo pula, tulisan ilmiah ialah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar.2 Penulisan ilmiah merujuk penulisan yang berlandaskan metodologi keilmuan atau metodologi saintifik. Metodologi saintifik ialah pendekatan mengungkapkan fakta dan bukti bagi menyokong kebenaran melalui beberapa langkah seperti perumusan masalah, pembentukan hipotesis, deduksi hipotesis dan pengujian kebenaran. Bahasa penulisan ilmiah, biasanya memilih kata, istilah, ungkapan dan ayat yang maknanya bersifat denotasi, iaitu tepat dan jelas supaya tidak disalahertikan dengan makna-makna lain. Dengan demikian karangan ilmiah harus bersifat objektif, jujur dan tepat. Menurut Hery Firman, tulisan ilmiah adalah laporan tertulis dan dipublikasikan atau dipaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang teliti yang dilakukan oleh seseorang atau sebuah pasukan dengan memenuhi kaedah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan diterima oleh masyarakat keilmuan.3 Pelbagai pengertian tulisan ilmiah di atas dapat disimpulkan, bahawa yang dimaksudkan dengan tulisan ilmiah dalam sesuatu karya ini adalah, suatu karangan yang berdasarkan penelitian yang ditulis secara sistematik, berdasarkan fakta di lapangan, dan dengan menggunakan pendekatan metode ilmiah. Tulisan ilmiah juga merupakan suatu tulisan yang di dalamnya membahas suatu masalah. Pembahasan itu dilakukan berdasarkan penyelidikan, pengamatan, pengumpulan data yang dapat dari suatu penelitian, baik penelitian lapangan, ujikaji labolatorium ataupun kajian pustaka. Maka dalam memaparkan dan menganalisis datanya harus berdasarkan pemikiran ilmiah, yang dikatakan dengan pemikiran ilmiah disini adalah pemikiran yang logik dan empiris. Tulisan ilmiah harus ditulis secara jujur dan teliti berdasarkan kebenaran. Kebenaran dalam tulisan ilmiah adalah kebenaran yang objektif-positif, sesuai dengan data dan fakta di lapangan, dan bukan kebenaran yang normatif berdasarkan hal semacam ini, jelas bahawa sebuah tulisan yang disebut sebagai tulisan ilmiah harus memiliki persyaratan-persyaratan khusus.

2.0

JENIS TULISAN ILMIAH

Pada prinsipnya semua tulisan ilmiah adalah hasil dari sesuatu kegiatan ilmiah. Dalam hal ini yang membezakannya hanyalah dari segi susunan, tujuan serta panjang pendeknya karya tulisan ilmiah tersebut. Secara garis besar, tulisan ilmiah diklasifikasikan menjadi dua, iaitu tulisan ilmiah pendidikan dan tulisan ilmiah penelitian. Tulisan ilmiah pendidikan digunakan untuk
11 Totok Djuroto dan Bambang Supriyadi, Menulis Artikel dan Karya Ilmiah (Bandung: Rosda Karya, 2005), hlm.15. 22 E.Zaenal Arifin, Dasar-Dasar Penulisan Karya Ilmiah ( Jakarta : PT.Grasindo 2006),hlm 1-2. 33 Hery Firman, Karya Ilmiah, blog Hery Firman, diakses tanggal 3 Maret 2008.

1

Bab III Pembahasan atau Analisis dan Bab IV Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Tesis).4 Penulisan tesis bertujuan mensintesiskan ilmu yang diperoleh dan diperluas khazanah ilmu yang telah didapatkan dari kuliah master. Pendapat yang diajukan harus didukung oleh data dan fakta.fakta empiris-objektif baik berdasarkan penelitian langsung (observasi lapangan) mahupun penelitian tidak langsung. permasalahan. Bab II Pemaparan Data. Bab IV analisis (pembahasan data untuk menjawab masalah penelitian) dan Bab V penutup ( kesimpulan penelitian dan saran ). Kaedah Penyelidikan Dan Panduan Penulisan (Esei. Bab I Pendahuluan . Pembahasan dalam skripsi harus dilakukan mengikut alur pemikiran ilmiah iaitu logik dan emperis. 2 . Kuala Lumpur: Utusan Publishing & Distributors Sdn. d) Tesis Tesis adalah suatu tulisan ilmiah yang sifatnya lebih mendalam daripada skripsi. Skripsi ditulis sebagai syarat mendapatkan gelaran sarjana S1. adalah tulisan ilmiah berisi ringkasan atau resume dari sesuatu kuliah tertentu atau ringkasan dari sesuatu ceramah yang diberikan oleh pensyarah kepada mahasiswanya. c) Skripsi Skripsi adalah karya tulisan ilmiah yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat orang lain. tesis merupakan syarat untuk mendapatkan gelaran master. tujuan penelitian atau manfaat penelitian dan metode penelitian). Tujuan pembuatan kertas kerja ini adalah melatih mahasiswa untuk mengambil intisari dari sesuatu kuliah atau ceramah yang diajarkan oleh pensyarah. Format tulisannya terdiri dari Bab I Pendahuluan (latar belakang pemikiran. 44 Sulaiman Masri (2005). Bab II gambaran umum (menceritakan keadaan di lokasi penelitian yang dikaitkan dengan permasalahan penelitian). Penulisan kertas kerja ini agak diperdalam dengan beberapa bab antara lain. b) Pra Skripsi Pra Skripsi adalah karya tulisan ilmiah pendidikan yang digunakan sebagai persyaratan mendapatkan gelaran sarjana muda. Khazanah ini berupa temuan-temuan baru dari hasil suatu penelitian secara mendalam tentang suatu hal yang menjadi tema tesis tersebut. Tulisan ilmiah pendidikan terdiri daripada: a) Paper (Kertas Kerja) Paper atau lebih populur dengan sebutan kertas kerja.memperkenalkan pelajaran serta sebagai persyaratan mencapai sesuatu gelaran dalam pendidikan. Bab III deskripsi data (memaparkan data yang diperoleh dari lokasi penelitian).Bhd. Proposal.

penemuan tersebut bersifat orisinil dari penulis sendiri.1 Ciri-ciri Khusus Penulisan Ilmiah Terdapat beberapa ciri khusus dalm penulisan ilmiah yang perlu diberi perhatian: 1. Naskah Seminar Naskah Seminar adalah tulisan ilmiah yang dibarisi uraian dari topik yang membahas sesuatu permasalahan yang akan disampaikan dalam forum seminar. iaitu: 1. Catatan Pustaka Catatan Kaki dan Catatan Kaki Singkat Petikan Langsung dan Tak Langsung 3 . 2. Naskah ini biasanya berdasarkan hasil penelitian pemikiran murni dari penulisan dalam membahas atau memecahkan permasalahan yang dijadikan topik atau dibicarakan dalam seminar. 2. biasa disebut karya tulisan ilmiah. b) Laporan hasil penelitian Laporan adalah bahagian dari bentuk karya tulis ilmiah yang cara penulisannya dilakukan secara relatif singkat. disertasi berisi tentang hasil penemuanpenemuan penulis dengan menggunakan penelitian yang lebih mendalam terhadap suatu hal yang dijadikan tema dari disertasi tersebut. c) Jurnal penelitian Jurnal penelitian adalah buku yang terdiri karya ilmiah yang terdiri dari asal penelitian dan resensi buku. 2. Dalil yang dikemukakan biasanya dipertahankan oleh penulisnya dari sanggahan-sanggahan senat guru besar atau penguji pada suatu institute. Naskah Bersambung Naskah Bersambung sebatas masih berdasarkan ciri-ciri tulisan ilmiah. atau biasa juga pada saat pengumpulan data penelitian dalam waktu yang berbeza. hanya penyajiannya sahaja yang dilakukan secara bersambung. penulis disertasi berhak menyandang gelar Doktor. Penelitian jurnal ini harus teratur ( continue) dan mendapatkan nombor dari perpustakaan nasional berupa ISSN (international standard serial number). Bentuk tulisan bersambung ini juga mempunyai judul atau tajuk dengan pokok bahasan (topik) yang sama. Tulisan ilmiah penelitian pula terdiri daripada: a) Makalah seminar yang terdiri daripada dua.e) Disertasi Disertasi adalah suatu karya tulisan ilmiah yang mengemukakan suatu dalil yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan data dan fakta dengan analisis terperinci. Laporan ini biasa dikelompokkan sebagai karya tulisan ilmiah kerana berisikan hasil dari suatu kegiatan penelitian meskipun masih dalam tahap awal. 3.

Teknik catatatn pustaka yang lazimnya digunakan adalah seperti berikut: Jika nama pengarang dimasukkan bersama teks.. Tanda titik bertindih (:).kajian etimologi1 tidak dapat dipisahkan daripada kajian linguistik. sedap didengar dan benar pada perasaan dan fikiran... indah.4.. atau Mengikut pandangan Saville – Troike (1986 : 52-63).) diletakkan di antara nama pengarang dengan tahun terbit. Nor Daud (1997 : 63). 1988 : 136) 2. Contoh: Secara amnya peribahasa ialah percakapan atau ujaran yang mengandungi kebijaksanaan fikiran dan pemerhatian yang tersusun dalam bentuk yang ringkas. 4 .. juga sependapat dengan. Catatan kaki ditempatkan pada bahagian bawah halaman dan dipisahkan daripada teks dengan garis panjang. sumber maklumat yang digunakan atau dirujuk perlulah dinyatakan. Catatan tentang sumber maklumat seperti buku. (Keris Mas. dimasukkan di antara angka tahun terbitan dengan angka muka surat.1 Bibliografi / Rujukan / Daftar Pustaka Catatan Pustaka Dalam penulisan ilmiah. jurnal atau surat khabar disebut catatan pustaka.. Tanda koma (.1. karangan yang diisi di dalamnya tahun penerbitan dan muka surat dan perlu ditempatkan selepas nama pengarang tersebut. tahun penerbitan dan muka surat dimasukkan di dalam kurungan dan diletakkan di hujung teks sebelum noktah.. Jika dalam teks nama pengarang tidak disebut.1.. Penomboran yang berurutan diberikan kepada setiap catatan kaki. Contoh: . ________________________________________________ 1. peristiwa komunikasi. 2.. majalah.2 Catatan Kaki Catatan kaki ialah catatan-catatan kecil yang berfungsi memberikan keterangan tambahan terhadap teks yang ditulis.. atau Hassan Ahmad (2000).. Etimologi ialah kajian tentang kata serta perubahan bentuk dan makna.. Contoh: Menurut Mohd. catatan nama pengarang. ayat yang berkesan ialah satu bentuk ayat yang disokong oleh kepelbagaian dalam struktur ayat.

hal : 25 3. maka keseluruhan penulisan mestilah mengekalkan penggunaan kaedah ini dengan konsisten. ertinya sama dengan yang di atas). (singkatan daripada ibidum. 1985.cit. ertinya dalam buku / karya yang telah dipetik). Petikan langsung kadang-kadang diperlukan untuk mempertahankan keaslian penyataan yang dipetik. loc. Chicago. tetapi dipetik daripada perenggan yang lain. Jika kaedah catatan pustaka yang dipilih. tetapi telah disisip catatan kaki lain daripada sumber lain.cit (singkatan daripada opere citati.2. How We Think. John Dewey.1.. maka keseluruhan penulisan haruslah menggunakan kaedah ini. The Book of Sufi Healing. Inner Traditions International Ltd. Sebaliknya jika kaedah catatan kaki singkat digunakan. hal : 75 Shaykh Hakim Moinuddin Chisti. op. 45 4. John Dewey. John Dwey. 5. 2. ringkasan atau kesimpulan daripada sebuah tulisan dengan gaya penulis sendiri. New York. ertinya tmpat yang telah dipetik) seperti op. terpisah daripada teks. Digunakan untuk catatan kaki yang sumbernya sama dengan catatan kaki yang telah disenaraikan di atasnya. Perhatikan contoh catatan kaki singkat yang menunjukkan sumber rujukan dan ditempatkan pada bahagian bawah halaman serta dipisahkan daripadaa teks degan garisan panjang seperti yang berikut: 1. hal 89. loc.3 Catatan Kaki Singkat Catatan kaki singkat merupakan satu lagi kaedah menunjukkan sumber rujukan selain kaedah catatan pustaka. 5 .cit. Teknik menyatakan sumber informasi dalam petikan tak langsung adalah sama seperti teknik catatan pustaka. ibid. Henry Regnery Company. 2. Penggunaan catatan untuk menunjukkan sumber rujukan mestilah selaras dalam keseluruhan penulisan.cit (singkatan daripada loco citati.2 Petikan Tak Langsung Petikan tak langsung merupakan pengungkapan kembali pendapat. hal. 2.3 Petikan Langsung Petikan langsung pula ditulis dalam susunan ayat asalnya tanpa sebarang perubahan dan diberi tempat tersendiri. digunakan untuk catatan kaki daripada sumber yang telah dinyatakan. gagasan pokok. op. 1974.cit. Ibid. menunjangi hujah atau memberi maklumat tambahan.

.. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa 6 ..Petikan langsung diberi tanda petik (“ “) padanya dan diikuti oleh catatan pustaka.G. 1965 : 165) Sementara Clifford dan Swettenham menyatakan hasil pemerhatian mereka iaitu: “. (Za’ba. 1976. Boston. hanya nama keluarga sahaja yang ditulis... amat sesuai untuk mengelakkan diri daripada terlalu berterus-terang”. et. Nik Safiah karim. Cina dan India ditulis penuh dalam susunan asal tetapi pengarang Barat. Urutan unsur-unsur yang ditulis dalam bibliografi ialah: a) b) c) d) e) Nama penulis Tahun penerbitan Judul – digaris atau dicetak miring Tempat penerbitan Nama penerbit Perhatikan contoh-contoh bibliografi di bawah ini. Bibliografi Campbell. tesis dan disertasi. All. luas dan besar tujuannya dipakainya sebagai sebutan-esbutan orang sebagai bandingan teladan dan pengajaran”. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan bibliografi: a) b) c) d) e) Bibliografi tidak diberi nombor Urutan nama penulis mengikut urutan huruf Gelaran penulis tidak dimasukkan Bibliografi diletakkan pada bahagian terakhir tulisan Nama pengarang Melayu.. 1951 : X) 2. jilid 1 dan 2. Biasanya petikan langsung ditulis rapat (satu spasi) ataupun dikecilkan saiz hurufnya seperti contoh yang berikut: “segala sesuatu cakap yang pendek yang melekat di mulut orang ramai semenjak beberapa lama oleh sebab sedap dan bijak perkataannya. W.peribahasa merupakan bahasa diplomatik. Houghton Mifflis Company. Tatabahasa Dewan. Form And Style In Thesis Writing..4 Bibliografi Menulis bibliografi atau daftar pustaka bermaksud menyenaraikan semua sumber rujukan dan bacaan sama ada yang telah diterbitkan seperti buku. Bibliografi dapat membantu pembaca mengetahui sumber-sumber yang digunakan dalam sesuatu kerja ilmiah. (Brown. 1993. jurnal dan majalah ataupun yang belum terbit seperti kertas kerja.

Penulisan ilmiah banyak bergantung kepada aktiviti penyelidikan seperti tesis. 1999. hubungan manusia. pengalaman dan dapatan kajian.0 KOMPONEN DALAM PENULISAN ILMIAH Bahasa yang digunakan adalah untuk menyampaikan segala idea. tak ada / tidak ada dll b) Perkataan Slanga c) Perkataan tidak sopan: kencing/ buang air kecil. syahdan e) Perkataan puitis: usia yang senja f) Perkataan daerah Pengkajian dan penulis harus bertanggungjawab atas segala kenyataan. Konsep digunakan untuk menghuraikan idea dan pembaca mudah memahami segala idea yang ingin disampaikan dan sebagai garis panduan memahami kajian. Grafik diperlukan dalam penulisan ilmiah untuk menyampaikan maklumat atau data yang diperolehi atau sebagai bukti terhadap kenyataan penulis seperti jadual. pelajar bodoh/ pelajar lemah d) Perkataan usang/kuno : arakian.dbp. (minat penulis dan data mencukupi). Sumber perlu dinyatakan dengan jelas pada setiap dakwaan. graf. http://www. 7 . Gaya bahasa mesti formal dan elakkan bahasa berikut. alam dan tuhan dan hasil pembacaan. Faktor internal (penyelidik) dan faktor eksternal (penyokong) perlu dipertimbangkan untuk mengenalpasti masalah. perenggan. pelan dan iklan.my/majalah/massa Kamus Kamus Dewan. Dewan Bahasa dan Pustaka. Masalah diperolehi dari sumber pengalaman. Lazimnya menggunakan kaedah induktif dan deduktif.gov.com. penulis sukar untuk menghasilkan tulisan llmiah yang baik. pengetahuan. Segala perkara yang disampaikan dan dibincangkan perlukan pembuktian secara sistematik. carta. Kaedah induktif digunakan untuk membuat hipotesis atau rumusan cerapan yang telah dilakukan manakala pembuktian melalui kaedah deduktif iaitu pengumpulan data dan maklumat untuk menentukan sama ada hipotesis yang dibina itu benar atau sebaliknya. Tajuk perlu ditulis di bawah setiap grafik.utusan. disertasi dan kertas kerja dan memerlukan persoalan atau masalah tertentu untuk diselesaikan. Kuala Lumpur. Pernyataan masalah perlu dinyatakan kerana tanpa memahami masalah kajian.my/ http://ww. a) Perkataan tidak baku: Samada / Sama ada.dan Pustaka. 3. hatta. Penulisan ilmiah bertujuan untuk menjawab semua masalah yang mendasari penulisan dan ketidakjelasan masalah menyebabkan penulis dalam kebingungan. gambarajah. ayat atau perkataan yang ditulisnya iaitu sebagai bukti.

Proses aktiviti tinjauan literature. Fungsi tinjauan literature dijadikan asas untuk menentukan masalah kajian.kesamaan (homogeneity) dan ikatan (cohesiveness) d) Setiap perenggan mesti mempunyai ayat topik (topic sentence) e) Ayat topik merupakan pengembangan dari tesis penulisan. Objektif dibina berdasarkan masalah kajian. ditulis di bahagian bawah halaman teks. Perenggan memainkan peranan utama dalam pembentukan keseluruhan penulisan. Hipotesis boleh bersifat negatif (Hipotesis Null) dan hipotesis bersifat positif (hipotesis Alternatif). b) Kepaduan dalam perenggan menggambarkan kepaduan dalam pemikiran c) Kepaduan . pernomboran perlu mengikut urutan dan bermula dengan nombor baru pada setiap bab. Paragraph Unity (Perenggan yang padu): a) Kepaduan perenggan perlu jelas dan dapat diikuti oleh pembaca. Kesimpulan pula perlu dilakukan rumusan bagi setiap bab sebagai mengenalpasti idea utamanya. Bagaimana perenggan berfungsi (Paragraph Function): a) menyelesaikan masalah penulisan / memulakan penulisan dan menyudahkannya b) Percontohan (examples) c) Sebab dan akibat (cause and effect) d) Pendefinisian e) Contrast and comparison (perbezaan dan perbandingan) f) perenggan permulaan g) perenggan Penutup 8 .Sesuatu aktiviti tanpa objektif menjadikan pelaksanaannya tidak sempurna dan berfungsi sebagai panduan untuk menghasilkan penulisan. Lazimnya setelah mengenalpasti masalah. mengetahui dan membezakan masalah penulis dulu dan masalah ingin ditulis dan penulis dapat memfokuskan masalah kajian. 3. Hipotesis pula merupakan pendapat yang belum sempurna dan bersifat sementara yang perlu diuji kebenarannya melalui penyelidikan yang akan dijalankan. Perenggan terbahagi kepada 2 iaitu Paragraph Unity dan Paragraph function. penulis memerlukan maklumat dan fakta yang berkaitan dengan masalah dalam konteks yang betul. Perenggan. seperti nota kaki.1 Pemerengganan Pemerengganan adalah penulisan suatu proses yang saling berhubungan antara satu bahagian dengan bahagian yang lain. Setiap perenggan mempunyai hubungan antara satu sama lain. Tinjauan literature dilakukan untuk mendapatkan maklumat dan fakta yang berkaitan dengan masalah yang ingin ditulis. mendapatkan idea yang jelas tentang masalah yang ingin ditulis. ayat atau perkataan berperanan dalam menentukan gaya dan mempunyai peranan tertentu.

“Generasi baru merupakan barisan ansaru ‘d-da’wah. Fungsi lain adalah memfokus satu idea dalam satu perenggan sekumpulan unit idea dan disusun mengikut jalinan idea tersebut. ucapan langsung. Kebiasaannya mengandungi lima perenggan isi sekurang-kurangnya. pendek dan guna perkataan beraksi.dalam penghayatan segala cabang ajaran Islam dan hukum-hukumnya. sederhana. deskriptif.3. Siddiq Fadzil menjelaskan. 4. Perenggan dialog/ kutipan ditulis dalam petikan langsung dengan perenggan khas.4 Perenggan Penutup Perenggan penutup merupakan kesimpulan untuk penulisan dalam bentuk pernyataan semula atau penegasan semula idea utama atau harapan penulis yang mengandungi penyimpulan. Isi/ hujahan dan kesimpulan 3.3 Perenggan Pengenalan Perenggan pengenalan adalah untuk menarik.0 KEPENTINGAN TULISAN ILMIAH 9 . menyampaikan latar belakang maklumat dengan tepat dengan ringkas dan mengemukakan tesis penulisan.memberitahu pembaca tentang idea baru. Ciri-ciri perenggan pengenalan adalah ringkas dan padat.2 Fungsi Perenggan Fungsi perenggan adalah memberi kerehatan kepada pembaca setelah mengalami satu pemikiran dari bacaan tersebut dan menjelaskan tentang fakta yang ada dalam perenggan tersebut. nyata dan mudah difahami yang dihasilkan melalui ayat yang tepat dan tidak meleret-leret. Kesatuan merupakan pemusatan keseluruhan idea terfokus kepada tajuk. pengukuhan tema-mesej.” 3. 3. Kepautan pula adalah ayat-ayat yang dibina bergerak lancar atau idea tertinggal.6 Ciri-Ciri Perenggan Kejelasan adalah memberi makna penulisan idea yang terang. meletakkan isi dalam perspektif sebenar dan menyatukan bahagian idea dan hujahan. penjelasan pengertian dan kepuasan penulis/ pembaca. Perenggan isi adalah perenggan yang mengisi tubuh penulisan dan mengemukakan idea topik dan perkembangan idea utama. Jenis perenggan pengenalan – pengenalan ringkasan. penceritaan dan pernyataan memeranjatkan 3.ikutan dan model teladan. Struktur dalam perenggan mesti ada ayat topik. mujahid da’wah yang dapat ditampilkan sebagai qudwah. Contoh.5 Penutup Perenggan transisi merupakan kesinambungan antara satu perenggan dengan perenggan yang lain. Kerapian membuatkan pembaca mudah mengikuti aliran pemikiran dan idea penulis.

dan dalam bidang yang besar pula.t. Pelajar yang akan dilahirkan juga diharap akan mempunyai jati diri yang kental. Mereka ialah ahli korporat. usaha dan kerja yang tidak putus-putus sekiranya seorang ahli perubatan itu ingin menjadi seorang pakar yang cekap dan mahir. malah terlibat juga di dalam penggunaan dan penganalisisan mesinmesin perubatan yang berbagai-bagai. bertukar-tukar kepakaran dan ilmu. malah dalam hal ini pun mereka akan terpaksa memerah otak dengan amat perit sekali. Oleh sebab itu guru sememangnya memikul tanggungjawab yang sangat berat untuk mendidik dan memastikan pelajar supaya berjaya dan cemerlang di sudut akademik dan sahsiah selari dengan hasrat dan matlamat Falsafah Pendidikan Negara yang telah digubal sedemikian rupa. Atas dasar inilah kita melihat bahawa ilmu itu sentiasa berkembang dan membangun. Guru juga boleh melaksanakan kajian 10 . dan mengenai berbagai-bagai organ yang ada di dalam tubuh manusia. angkasawan dan ilmu cakerawala. sains dan teknologi. Kejayaan seseorang pelajar sama ada di dunia dan di akhirat berkait rapat dengan proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan manakala proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan amat berkait rapat dengan pengajaran yang disampaikan oleh guru semasa di dalam bilik darjah. Ahli perubatan umpamanya mengkhusus di dalam bidang yang tertentu mengikut penyakit yang dihidapi manusia. kursus. mereka berpecah kepada berbagaibagai bidang yang lebih khusus. Ahli profesional sekarang ini ialah manusia yang menceburi dalam kepelbagaian bidang ilmu dan profesion. kehakiman dan undang-undang. tenaga dan petroleum. tetapi di samping itu mereka perlu menjalankan kajian dan penyelidikan.w. Semuanya ini memerlukan masa dan tenaga yang banyak. iaitu yang memerlukan mereka menumpukan sepenuh masa kepada memperbaharui ilmu dan kemahiran mereka mengikut perkembangan penyelidikan dan penemuan yang baru dalam ilmu pengetahuan manusia pada masa kini.Kepentingan menulis penulisan ilmiah adalah untuk mendalami penguasaan pelbagai bidang ilmu. dan bidang-bidang yang lain. Maka ahli profesional kita juga perlu mempelajarinya dan menggunakannya di dalam masyarakat kita sendiri sekiranya kita benarbenar mahu melahirkan ahli profesional kita yang bertaraf dunia dan terkini. Keseluruhan bidang umum dan khusus ini memerlukan masa pembelajaran dan kajian serta amalan yang amat berat dan lama. berbincang dan melakukan berbagai-bagai eksperimen yang berat dan memakan masa dan tenaga yang banyak. ultra sound. Pelbagai cara yang guru boleh laksanakan untuk mencapai tujuan tersebut antaranya dengan menghadiri seminar. CT scan. Memperlancarkan peningkatan karier akademik atau jabatan merupakan salah satu kepentingan penulisan ilmiah. perubatan dan kejuruteraan. bengkel pengajaran berkesan yang dianjurkan oleh pihak kerajaan atau swasta. Perhatian mereka bukan hanya untuk mempelajari apa yang ada di dalam buku. padu serta kalis kepada perubahan negatif semasa bagi memungkinkan mereka mampu untuk mendepani cabaran hidup yang penuh dengan mehnah dan tribulasi serta dapat memenuhi kehendak pasaran semasa dunia globalisasi masa kini terpengaruh dengan anasir-anasir tidak sihat yang tumbuh meliar ibarat cendawan selepas hujan. mencari penemuan-penemuan yang baru. Pelajar yang bakal dilahirkan nanti juga diharapkan mempunyai kompetensi dan motivasi diri yang akan menjadi pemangkin kepada mereka untuk memaju dan memakmurkan negara berlandaskan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah s. Teknologi baru sering menuntut mereka mengikuti perkembangan terbaru untuk mengenali dan merawat penyakit yang lama dan baru di dalam dunia ini dan mempelajari kaedah merawatnya yang melibatkan ilmu baru dan kepakaran baru. seperti x-ray. MRI dan lain-lain. Ahli-ahli profesional Barat sering mengemukakan penemuan-penemuan dan rekaan-rekaan baru di dalam berbagai-bagai bidang ilmu ciptaan mereka sekarang ini. Hal yang sama dapat dibicarakan tentang ahli professional yang lain.

Pada dasarnya ada dua bentuk sistematika penulisan ilmiah iaitu penulisan proposal penelitian dan laporan hasil penelitian. Halaman persetujuan dan pengesahan (pada laporan penelitian. Latar Belakang Masalah 2. Halaman kata pengantar atau prakata 4.wordpress. b) Langkah – langkah medannya jelas. Halaman judul 2. Daftar lampiran (jika ada) Bahagian Utama BAB I PENDAHULUAN 1. supaya pembaca dapat mengulang kembali tujuan penulisan ditulis. [On-line] Diperoleh pada Ogos 24. Daftar isi 5.com/profil/cara-penulisan-laporan-ilmiah/ 11 . sebelum halaman kata pengantar dicantumkan intisari /abstrak) 3. 2010 dari World Wide Web : http://ilmucerdas.tindakan bagi mengenal pasti kekuatan kelemahan diri atau paling kurang guru hendaklah mempraktikkan amalan refleksi terhadap proses pengajaran dan pembelajaran mereka bagi membantu mempertingkatkan mutu proses pengajaran dan pembelajaran dan secara tidak langsung usaha yang mulia ini akan dapat memartabat dan mempertingkatkan lagi profesion keguruan di mata masyarakat. Daftar tabel (jika ada) 6. Pelaksanan pemikiran dan amalan refleksi dalam proses pengajaran dan pembelajaran ini secara formal terhasil daripada cetusan idea yang dikemukakan oleh John Dewey (1993). Rumusan masalah 55 Cara Penulisan Laporan Ilmiah. Daftar gambar (jika ada) 7. 5.0 PANDUAN MENULIS PENULISAN ILMIAH Terdapat pelbagai macam format penulisan. namun perbezaan di antara format-format yang ada usah terlalu dipermasalahkan. Hal yang perlu diperhatikan adalah: a) Pembaca dapat memahami dengan jelas bahawa penelitian telah dilakukan tujuan dan hasilnya.5 Pada umumnya sistematika penulisan proposal penelitian dan penulisan laporan penelitian sebagai berikut : Bahagian Awal 1.

Instrumen penelitian yang digunakan Pengolahan dan Analisis data Khusus laporan penelitian dilanjutkan dengan bab IV -VI berikut ini : BAB IV – HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN BAB V – KESIMPULAN DAN SARAN BAB VI – RINGKASAN Bahagian Akhir 1. Ruang lingkup 5. kecuali pada penelitian eksperimental) Lokasi dan waktu penelitian Teknik pengumpulan data. 12 . Manfaat penelitian BAB II TINJAUAN PUSTAKA 1. Landasan teori/ tinjauan teoretis 2. Kerangka teori 3. Kerangka konsep 4. Lampiran – lampiran. Hipotesis atau pertanyaan penelitian (jika ada hipotesis) BAB III METODE PENELITIAN ATAU CARA PENELITIAN • • • • • • • • • Jenis penelitian Populasi sample (untuk penelitian disertai unit penelitian ) Variabel penelitian (untuk penelitian laboratorium / eksperimental. Tujuan penelitian 4. Daftar pustaka 2. sebelum variabel penelitian dicantumkan bahan dan alat) Definisi operasioanal variabel atau istilah – istilah lain yang digunakan untuk memberi batasan operasional agar jelas yang dimaksud dalam penelitian itu. Desain / rancangan penelitian ( tidak harus.3.

tabah. disertasi. peka. Penulis perlu memiliki kekuatan ilmu. jurnal.memilih metod yang sesuai.0 PERBINCANGAN Panduan menulis penulisan ilmiah mempunyai falsafah penulisan ilmiah yang tersendiri berdasarkan: a) KeEsaan Allah Allah adalah punca ilmu dan perkara yang diketahui manusia amat terbatas. b) Alam sejagat Alam sejagat adalah medan atau bahan fokus penulis. akhbar. 6.1 Ciri-ciri Penulisan Ilmiah 13 . memahami dan mengguna semula fakta dan data. Pembaca dicerna sebagai ilmu dan hikmah untuk pembangunan insaniah. ikhlas. Tesis. Penulis perlu mematuhi hukum dan fitrah alam. disertasi dan kertas projek memerlukan data primer untuk mengukuhkan fakta dan hasil kajian. c) Penulis dan teks ilmiah Penulis bertanggungjawab merangka. pencinta bahasa. Autoriti ilmu adalah milik Allah dan penulis terikat dengan etika penulisan yang berhemah dan dibenarkan Islam. Esei ilmiah perlukan fakta dan maklumat menerusi sumber sekunder seperti buku. ilmu yang diterima dan diperolehi akan dipertanggungjawabkan. objektif dan pragmatik. d) Pembaca Pembaca ialah orang yang kritis dan analitis terhadap teks yang dibaca. Tesis. Ilmu disaring dan dirakam dalam bentuk penulisan ilmiah. Penulis perlu akur. jujur. manakala maklumat sekunder diselitkan. Penulis meneroka segala ilmu dalam alam sejagat menerusi kajian dan pemerhatian. menyusun dan menyiapkan teks ilmiahnya.a) b) c) d) Instrumen penelitian Pelbagai data sekunder yang diperlukan Anggaran penelitian Jadual penelitian 6. Esei ilmiah adalah tugasan untuk pelajar IPT. kritis. realis. prosiding dan majalah.hasil kajian ilmiah yang dilaporkan secara kemas dan sistematik. kertas projek . e) Kajian Ilmiah Penulisan ilmiah boleh dihasilkan dengan atau tanpa kajian ilmiah. membaca. kreatif.

kertas persidangan dan lain-lain bukan kertas penyelidikan formal walaupun ada kajian ringkas diperlukan untuk mengukuhkan topik. rujukan (bibliografi) dan elemen-elemen mekanisme penulisan berformat. sahih seperti fakta. Pena’akulan adalah berdasarkan pengertian yang jelas.3 Jenis Penulisan Ilmiah Esei Ilmiah adalah panjang antara 4-20 halaman bergantung kepada instruktor yang diterbitkan dalam jurnal. Buku Ilmiah berdasarkan piawai ilmiah yang standard berdasarkan prosedur penerbitan penerbit tertentu. Terlalu banyak rujukan sekunder dari majalah dan akhbar kesilapan bahasa . pertimbangan yang teliti. Akta Keselamatan Dalam Negeri (1960). buletin. Penyelidikan pula mengikut bidang tertentu untuk membuat penemuan-penemuan baru dan membuktikan kemantapan ilmu dan teori bagi memantapkan kepakaran seseorang. Elemen merupakan pernyataan tesis. Format standard dari segi kandungan teks.petikan bibliografi yang amat sedikit (hanya 5 sumber sahaja). rajah dan lain-lain.tanda baca dan taip. Tesis/ Disertasi/Kertas projek pula adalah kajian yang mendalam melibatkan hipotesis bagi membuktikan kebenaran berdasarkan metodologi saintifik dan analisis terperinci. pemikiran yang logik yang memerlukan hujahan yang mantap . Penggunaan kata kekunci untuk mengakses maklumat on-line.ejaan dan istilah kesalahan teknikal . 6.2 Tujuan Penulisan Ilmiah Pembelajaran adalah mengikut bidang tertentu bagi memahami subjek yang dipelajari dalam kelas. 6. Plagiarisme dalam penulisan ilmiah akan menyebabkan integriti ilmu akan dipertikaikan dan menyebabkan kesyumulan ilmu tercabar. 14 . Gaya yang formal adalah untuk meneroka dan menggali isu. Sumber maklumat sahih dari sumber sekunder dan primer. Rumus atau ringkaskan petikan dari mana-mana sumber rujukan dan catatkan sumbernya.wacana ilmiah. 6.4 Etika Penulisan Ilmiah Prinsip moral dalam penulisan termaktub dalam Akta Percetakan.6 Cara hindari plagiarism Cara menghindari plagiat adalah dengan memetik perkataan.Maklumat mestilah benar. carta. frasa atau ayat iaitu dengan mencatat sumber rujukan kemudian berikan pandangan tentang kutipan itu. kutipan. Akta Menghasut (1948) Akta Pindaan Perlembagaan (1971). pembuktian dan contoh dan bersifat objektif atau bukan pandangan peribadi. dan Akta Hak Cipta (1987). 6.5 Kecelaruan dalam Penulisan Ilmiah Penggunaan MLA atau APA dalam penulisan bibliografi . data. 6.

undang-undang dan juga dalam usahawan. Proses berfikir ilmiah dapat dilakukan melalui pola berfikir deduktif dan berfikir induktif. Panduan penulisan ilmiah ini berusaha bagi membantu di dalam menuliskan dan mempresentasikan karya ilmiah. perumusan hipotesis dan verifikasi data. Semoga dengan panduan penyelidikan ilmiah ini. ahli sains dan ahli teknologi. disertasi dan hasil penelitian. Panduan penulisan ilmiah ini amat berguna kepada banyak bidang antaranya ialah ahli korporat. skripsi. Dengan menulis tulisan ilmiah yang betul ia akan dapat dijadikan panduan pada mereka yang akan datang untuk membuat penulisan ilmiah yang lain. Sedangkan makalah ilmiah dapat juga dibuat para mahasiswa di perguruan tinggi dalam rangka penyelesaian studinya. dengan adanya panduan berkenaan penulisan ilmiah. ia akan dapat memberi manfaat bagi memperkembangkan lagi pengetahuan. tesis. Walau bagaimanapun ia banyak bergantung kepada tujuan utama kita untuk menulis tulisan ilmiah tersebut. Penelitian ilmiah lebih ditujukan untuk pengembangan ilmu dan menguji kebenaran ilmu. Oleh itu. Karya ilmiah biasanya ditampilkan dalam bentuk makalah ilmiah. Terdapat pelbagai teknik yang boleh digunakan didalam menulis tulisan ilmiah antaranya ialah Paper. ia secara tidak lansung dapat memudah dan juga dapat memajukan lagi sesuatu bidang dengan menggunakan penulisan ilmiah dengan cara yang betul. 15 . Karya ilmiah harus mengandungi kebenaran ilmiah. Skripsi. Sedangkan hasilnya (hasil berfikir ilmiah) disajikan dan ditulis secara sistematis menurut aturan metode ilmiah. Pra Skripsi. Proses berfikir ilmiah terdiri atas pengajuan masalah.0 PENUTUP Sebagai kesimpulannya panduan menulis tulisan ilmiah adalah sangat penting bagi menghasilkan penulisan ilmiah yang berkesan dan teratur.7. tetapi juga dapat dibuktikan secara empiris. bidang kejuruteraan. Kebiasaanya teknik yang biasa digunakan ialah melalui tesis. iaitu kebenaran yang tidak hanya didasarkan atas rasional. Tesis dan juga Disertasi.

[On-line] Diperoleh pada Ogos 24. 2010 dari World Wide Web: http://www. 2010 dari World Wide Web: library.REFERENSI E.docstoc.Zaenal Arifin.com. diakses tanggal 3 Maret 2008. blog Hery Firman. Dasar-Dasar Penulisan Karya Ilmiah ( Jakarta : PT.PDF 16 .Grasindo 2006). [On-line] Diperoleh pada Ogos 24. Totok Djuroto dan Bambang Supriyadi.my/tutor/pix/2001/0709/DuniaPnddikan/Kertas_Kerja/kk_01.com/ Petunjuk Penulisan Ilmiah. Menulis Artikel dan Karya Ilmiah (Bandung: Rosda Karya. [On-line] Diperoleh pada Ogos 24. [On-line] Diperoleh pada Ogos 24. 2010 dari World Wide Web: http://www. Tesis). Karya Ilmiah.com/profil/cara-penulisan-laporan-ilmiah/ Hery Firman.doc Teknik Penulisan Ilmiah. hlm.blogspot.tutor.Bhd.hlm 1-2.com/docs/37841955/BUKU-PANDUAN-PENULISAN-KTIdoc Cara Penulisan Laporan Ilmiah. 2005). 2010 dari World Wide Web: http://menulisbukuilmiah. [On-line] Diperoleh pada Ogos 24.15. Kuala Lumpur: Utusan Publishing & Distributors Sdn. 2010 dari World Wide Web: http://masharef.gunadarma. Buku Panduan Penulisan KTI. Kaedah Penyelidikan Dan Panduan Penulisan (Esei. Sulaiman Masri (2005).wordpress.blogspot.id/modules/guideline/pi_fsb. Menulis Buku Ilmiah. 2010 dari World Wide Web : http://ilmucerdas. Proposal.ac. [On-line] Diperoleh pada Ogos 24.com/feeds/posts/default?orderby=updated Penulisan Ilmiah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful