P. 1
PANDUAN MENULIS TULISAN ILMIAH.doc

PANDUAN MENULIS TULISAN ILMIAH.doc

|Views: 6|Likes:
Publicado porAhmad Khoirudin

More info:

Published by: Ahmad Khoirudin on Sep 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/19/2014

pdf

text

original

1.

0

PENGENALAN

Tulisan ilmiah adalah karya ilmiah yang berisi ringkasan atau pengenalan dari sesuatu perkara tertentu dalam kuliah ataupun ringkasan dari sesuatu ceramah yang diberikan oleh pensyarah kepada mahasiswanya. Ada pelbagai definisi tentang tulisan ilmiah seperti dalam buku yang ditulis oleh Drs. Totok Djuroto dan Dr. Bambang Supriyadi disebutkan bahawa tulisan ilmiah merupakan serangkaian kegiatan penulisan berdasarkan hasil penelitian, yang sistematik berdasarkan pada metode ilmiah, untuk mendapatkan jawapan secara ilmiah terhadap permasalahan yang muncul sebelumnya.1 Menurut Brotowidjoyo pula, tulisan ilmiah ialah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar.2 Penulisan ilmiah merujuk penulisan yang berlandaskan metodologi keilmuan atau metodologi saintifik. Metodologi saintifik ialah pendekatan mengungkapkan fakta dan bukti bagi menyokong kebenaran melalui beberapa langkah seperti perumusan masalah, pembentukan hipotesis, deduksi hipotesis dan pengujian kebenaran. Bahasa penulisan ilmiah, biasanya memilih kata, istilah, ungkapan dan ayat yang maknanya bersifat denotasi, iaitu tepat dan jelas supaya tidak disalahertikan dengan makna-makna lain. Dengan demikian karangan ilmiah harus bersifat objektif, jujur dan tepat. Menurut Hery Firman, tulisan ilmiah adalah laporan tertulis dan dipublikasikan atau dipaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang teliti yang dilakukan oleh seseorang atau sebuah pasukan dengan memenuhi kaedah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan diterima oleh masyarakat keilmuan.3 Pelbagai pengertian tulisan ilmiah di atas dapat disimpulkan, bahawa yang dimaksudkan dengan tulisan ilmiah dalam sesuatu karya ini adalah, suatu karangan yang berdasarkan penelitian yang ditulis secara sistematik, berdasarkan fakta di lapangan, dan dengan menggunakan pendekatan metode ilmiah. Tulisan ilmiah juga merupakan suatu tulisan yang di dalamnya membahas suatu masalah. Pembahasan itu dilakukan berdasarkan penyelidikan, pengamatan, pengumpulan data yang dapat dari suatu penelitian, baik penelitian lapangan, ujikaji labolatorium ataupun kajian pustaka. Maka dalam memaparkan dan menganalisis datanya harus berdasarkan pemikiran ilmiah, yang dikatakan dengan pemikiran ilmiah disini adalah pemikiran yang logik dan empiris. Tulisan ilmiah harus ditulis secara jujur dan teliti berdasarkan kebenaran. Kebenaran dalam tulisan ilmiah adalah kebenaran yang objektif-positif, sesuai dengan data dan fakta di lapangan, dan bukan kebenaran yang normatif berdasarkan hal semacam ini, jelas bahawa sebuah tulisan yang disebut sebagai tulisan ilmiah harus memiliki persyaratan-persyaratan khusus.

2.0

JENIS TULISAN ILMIAH

Pada prinsipnya semua tulisan ilmiah adalah hasil dari sesuatu kegiatan ilmiah. Dalam hal ini yang membezakannya hanyalah dari segi susunan, tujuan serta panjang pendeknya karya tulisan ilmiah tersebut. Secara garis besar, tulisan ilmiah diklasifikasikan menjadi dua, iaitu tulisan ilmiah pendidikan dan tulisan ilmiah penelitian. Tulisan ilmiah pendidikan digunakan untuk
11 Totok Djuroto dan Bambang Supriyadi, Menulis Artikel dan Karya Ilmiah (Bandung: Rosda Karya, 2005), hlm.15. 22 E.Zaenal Arifin, Dasar-Dasar Penulisan Karya Ilmiah ( Jakarta : PT.Grasindo 2006),hlm 1-2. 33 Hery Firman, Karya Ilmiah, blog Hery Firman, diakses tanggal 3 Maret 2008.

1

Pembahasan dalam skripsi harus dilakukan mengikut alur pemikiran ilmiah iaitu logik dan emperis. Skripsi ditulis sebagai syarat mendapatkan gelaran sarjana S1. adalah tulisan ilmiah berisi ringkasan atau resume dari sesuatu kuliah tertentu atau ringkasan dari sesuatu ceramah yang diberikan oleh pensyarah kepada mahasiswanya. Pendapat yang diajukan harus didukung oleh data dan fakta. d) Tesis Tesis adalah suatu tulisan ilmiah yang sifatnya lebih mendalam daripada skripsi. tesis merupakan syarat untuk mendapatkan gelaran master. Penulisan kertas kerja ini agak diperdalam dengan beberapa bab antara lain. Bab IV analisis (pembahasan data untuk menjawab masalah penelitian) dan Bab V penutup ( kesimpulan penelitian dan saran ). Bab III Pembahasan atau Analisis dan Bab IV Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. c) Skripsi Skripsi adalah karya tulisan ilmiah yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat orang lain. Tujuan pembuatan kertas kerja ini adalah melatih mahasiswa untuk mengambil intisari dari sesuatu kuliah atau ceramah yang diajarkan oleh pensyarah. Tulisan ilmiah pendidikan terdiri daripada: a) Paper (Kertas Kerja) Paper atau lebih populur dengan sebutan kertas kerja. tujuan penelitian atau manfaat penelitian dan metode penelitian). Bab I Pendahuluan . 44 Sulaiman Masri (2005). 2 . Proposal. Format tulisannya terdiri dari Bab I Pendahuluan (latar belakang pemikiran.memperkenalkan pelajaran serta sebagai persyaratan mencapai sesuatu gelaran dalam pendidikan. Bab III deskripsi data (memaparkan data yang diperoleh dari lokasi penelitian). permasalahan. Kaedah Penyelidikan Dan Panduan Penulisan (Esei.Bhd.fakta empiris-objektif baik berdasarkan penelitian langsung (observasi lapangan) mahupun penelitian tidak langsung. Kuala Lumpur: Utusan Publishing & Distributors Sdn. Bab II Pemaparan Data. b) Pra Skripsi Pra Skripsi adalah karya tulisan ilmiah pendidikan yang digunakan sebagai persyaratan mendapatkan gelaran sarjana muda. Tesis). Khazanah ini berupa temuan-temuan baru dari hasil suatu penelitian secara mendalam tentang suatu hal yang menjadi tema tesis tersebut.4 Penulisan tesis bertujuan mensintesiskan ilmu yang diperoleh dan diperluas khazanah ilmu yang telah didapatkan dari kuliah master. Bab II gambaran umum (menceritakan keadaan di lokasi penelitian yang dikaitkan dengan permasalahan penelitian).

biasa disebut karya tulisan ilmiah. Catatan Pustaka Catatan Kaki dan Catatan Kaki Singkat Petikan Langsung dan Tak Langsung 3 . disertasi berisi tentang hasil penemuanpenemuan penulis dengan menggunakan penelitian yang lebih mendalam terhadap suatu hal yang dijadikan tema dari disertasi tersebut. iaitu: 1. hanya penyajiannya sahaja yang dilakukan secara bersambung. Tulisan ilmiah penelitian pula terdiri daripada: a) Makalah seminar yang terdiri daripada dua. 2. Dalil yang dikemukakan biasanya dipertahankan oleh penulisnya dari sanggahan-sanggahan senat guru besar atau penguji pada suatu institute. atau biasa juga pada saat pengumpulan data penelitian dalam waktu yang berbeza. Naskah Bersambung Naskah Bersambung sebatas masih berdasarkan ciri-ciri tulisan ilmiah. Naskah Seminar Naskah Seminar adalah tulisan ilmiah yang dibarisi uraian dari topik yang membahas sesuatu permasalahan yang akan disampaikan dalam forum seminar. Naskah ini biasanya berdasarkan hasil penelitian pemikiran murni dari penulisan dalam membahas atau memecahkan permasalahan yang dijadikan topik atau dibicarakan dalam seminar. 2. 2.e) Disertasi Disertasi adalah suatu karya tulisan ilmiah yang mengemukakan suatu dalil yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan data dan fakta dengan analisis terperinci. b) Laporan hasil penelitian Laporan adalah bahagian dari bentuk karya tulis ilmiah yang cara penulisannya dilakukan secara relatif singkat. Penelitian jurnal ini harus teratur ( continue) dan mendapatkan nombor dari perpustakaan nasional berupa ISSN (international standard serial number).1 Ciri-ciri Khusus Penulisan Ilmiah Terdapat beberapa ciri khusus dalm penulisan ilmiah yang perlu diberi perhatian: 1. penulis disertasi berhak menyandang gelar Doktor. Bentuk tulisan bersambung ini juga mempunyai judul atau tajuk dengan pokok bahasan (topik) yang sama. 3. penemuan tersebut bersifat orisinil dari penulis sendiri. Laporan ini biasa dikelompokkan sebagai karya tulisan ilmiah kerana berisikan hasil dari suatu kegiatan penelitian meskipun masih dalam tahap awal. c) Jurnal penelitian Jurnal penelitian adalah buku yang terdiri karya ilmiah yang terdiri dari asal penelitian dan resensi buku.

(Keris Mas. peristiwa komunikasi...kajian etimologi1 tidak dapat dipisahkan daripada kajian linguistik.1 Bibliografi / Rujukan / Daftar Pustaka Catatan Pustaka Dalam penulisan ilmiah.4. tahun penerbitan dan muka surat dimasukkan di dalam kurungan dan diletakkan di hujung teks sebelum noktah.. indah... ________________________________________________ 1. dimasukkan di antara angka tahun terbitan dengan angka muka surat. Contoh: Menurut Mohd.) diletakkan di antara nama pengarang dengan tahun terbit. atau Mengikut pandangan Saville – Troike (1986 : 52-63). ayat yang berkesan ialah satu bentuk ayat yang disokong oleh kepelbagaian dalam struktur ayat.1. Tanda titik bertindih (:).. sedap didengar dan benar pada perasaan dan fikiran. 4 . Tanda koma (. Etimologi ialah kajian tentang kata serta perubahan bentuk dan makna. karangan yang diisi di dalamnya tahun penerbitan dan muka surat dan perlu ditempatkan selepas nama pengarang tersebut.. Penomboran yang berurutan diberikan kepada setiap catatan kaki. sumber maklumat yang digunakan atau dirujuk perlulah dinyatakan.1. Contoh: Secara amnya peribahasa ialah percakapan atau ujaran yang mengandungi kebijaksanaan fikiran dan pemerhatian yang tersusun dalam bentuk yang ringkas. jurnal atau surat khabar disebut catatan pustaka. 1988 : 136) 2.2 Catatan Kaki Catatan kaki ialah catatan-catatan kecil yang berfungsi memberikan keterangan tambahan terhadap teks yang ditulis. Nor Daud (1997 : 63).. 2.. catatan nama pengarang. Contoh: . juga sependapat dengan. Catatan kaki ditempatkan pada bahagian bawah halaman dan dipisahkan daripada teks dengan garis panjang. Jika dalam teks nama pengarang tidak disebut. atau Hassan Ahmad (2000).. majalah. Teknik catatatn pustaka yang lazimnya digunakan adalah seperti berikut: Jika nama pengarang dimasukkan bersama teks... Catatan tentang sumber maklumat seperti buku.

3 Petikan Langsung Petikan langsung pula ditulis dalam susunan ayat asalnya tanpa sebarang perubahan dan diberi tempat tersendiri. John Dwey. hal 89. ertinya tmpat yang telah dipetik) seperti op.1. Teknik menyatakan sumber informasi dalam petikan tak langsung adalah sama seperti teknik catatan pustaka.cit. Perhatikan contoh catatan kaki singkat yang menunjukkan sumber rujukan dan ditempatkan pada bahagian bawah halaman serta dipisahkan daripadaa teks degan garisan panjang seperti yang berikut: 1. digunakan untuk catatan kaki daripada sumber yang telah dinyatakan. op. Penggunaan catatan untuk menunjukkan sumber rujukan mestilah selaras dalam keseluruhan penulisan. 5 . loc. menunjangi hujah atau memberi maklumat tambahan.3 Catatan Kaki Singkat Catatan kaki singkat merupakan satu lagi kaedah menunjukkan sumber rujukan selain kaedah catatan pustaka. ertinya sama dengan yang di atas). (singkatan daripada ibidum. op. 2. Digunakan untuk catatan kaki yang sumbernya sama dengan catatan kaki yang telah disenaraikan di atasnya. maka keseluruhan penulisan mestilah mengekalkan penggunaan kaedah ini dengan konsisten.cit (singkatan daripada loco citati.. 2. tetapi telah disisip catatan kaki lain daripada sumber lain. gagasan pokok. The Book of Sufi Healing. ringkasan atau kesimpulan daripada sebuah tulisan dengan gaya penulis sendiri.cit (singkatan daripada opere citati. New York. Jika kaedah catatan pustaka yang dipilih. maka keseluruhan penulisan haruslah menggunakan kaedah ini. ibid. hal : 25 3. 1985. 1974.cit. 2. hal : 75 Shaykh Hakim Moinuddin Chisti.2 Petikan Tak Langsung Petikan tak langsung merupakan pengungkapan kembali pendapat. Ibid. John Dewey. ertinya dalam buku / karya yang telah dipetik). John Dewey.cit. Petikan langsung kadang-kadang diperlukan untuk mempertahankan keaslian penyataan yang dipetik. 5. Henry Regnery Company. Inner Traditions International Ltd. terpisah daripada teks. hal. loc. tetapi dipetik daripada perenggan yang lain.2. How We Think. Sebaliknya jika kaedah catatan kaki singkat digunakan. Chicago. 45 4.

. Cina dan India ditulis penuh dalam susunan asal tetapi pengarang Barat.. 1965 : 165) Sementara Clifford dan Swettenham menyatakan hasil pemerhatian mereka iaitu: “. jilid 1 dan 2. Bibliografi dapat membantu pembaca mengetahui sumber-sumber yang digunakan dalam sesuatu kerja ilmiah. W. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan bibliografi: a) b) c) d) e) Bibliografi tidak diberi nombor Urutan nama penulis mengikut urutan huruf Gelaran penulis tidak dimasukkan Bibliografi diletakkan pada bahagian terakhir tulisan Nama pengarang Melayu. Nik Safiah karim. Form And Style In Thesis Writing. Urutan unsur-unsur yang ditulis dalam bibliografi ialah: a) b) c) d) e) Nama penulis Tahun penerbitan Judul – digaris atau dicetak miring Tempat penerbitan Nama penerbit Perhatikan contoh-contoh bibliografi di bawah ini. (Brown. Tatabahasa Dewan. Bibliografi Campbell. 1951 : X) 2. Houghton Mifflis Company. amat sesuai untuk mengelakkan diri daripada terlalu berterus-terang”.. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa 6 . 1976.. jurnal dan majalah ataupun yang belum terbit seperti kertas kerja. (Za’ba.G.. Biasanya petikan langsung ditulis rapat (satu spasi) ataupun dikecilkan saiz hurufnya seperti contoh yang berikut: “segala sesuatu cakap yang pendek yang melekat di mulut orang ramai semenjak beberapa lama oleh sebab sedap dan bijak perkataannya. tesis dan disertasi. 1993. All. et.Petikan langsung diberi tanda petik (“ “) padanya dan diikuti oleh catatan pustaka.4 Bibliografi Menulis bibliografi atau daftar pustaka bermaksud menyenaraikan semua sumber rujukan dan bacaan sama ada yang telah diterbitkan seperti buku.peribahasa merupakan bahasa diplomatik... Boston. hanya nama keluarga sahaja yang ditulis. luas dan besar tujuannya dipakainya sebagai sebutan-esbutan orang sebagai bandingan teladan dan pengajaran”.

my/majalah/massa Kamus Kamus Dewan. alam dan tuhan dan hasil pembacaan. graf. ayat atau perkataan yang ditulisnya iaitu sebagai bukti. Sumber perlu dinyatakan dengan jelas pada setiap dakwaan. 1999. hatta. Dewan Bahasa dan Pustaka. gambarajah. disertasi dan kertas kerja dan memerlukan persoalan atau masalah tertentu untuk diselesaikan. pelajar bodoh/ pelajar lemah d) Perkataan usang/kuno : arakian.gov. Faktor internal (penyelidik) dan faktor eksternal (penyokong) perlu dipertimbangkan untuk mengenalpasti masalah. Lazimnya menggunakan kaedah induktif dan deduktif. perenggan.com. Penulisan ilmiah banyak bergantung kepada aktiviti penyelidikan seperti tesis. Kaedah induktif digunakan untuk membuat hipotesis atau rumusan cerapan yang telah dilakukan manakala pembuktian melalui kaedah deduktif iaitu pengumpulan data dan maklumat untuk menentukan sama ada hipotesis yang dibina itu benar atau sebaliknya.dbp.dan Pustaka.utusan. pelan dan iklan.my/ http://ww. Penulisan ilmiah bertujuan untuk menjawab semua masalah yang mendasari penulisan dan ketidakjelasan masalah menyebabkan penulis dalam kebingungan. Kuala Lumpur. pengalaman dan dapatan kajian. hubungan manusia. syahdan e) Perkataan puitis: usia yang senja f) Perkataan daerah Pengkajian dan penulis harus bertanggungjawab atas segala kenyataan. 7 . Konsep digunakan untuk menghuraikan idea dan pembaca mudah memahami segala idea yang ingin disampaikan dan sebagai garis panduan memahami kajian. penulis sukar untuk menghasilkan tulisan llmiah yang baik. tak ada / tidak ada dll b) Perkataan Slanga c) Perkataan tidak sopan: kencing/ buang air kecil. a) Perkataan tidak baku: Samada / Sama ada. 3. pengetahuan. Pernyataan masalah perlu dinyatakan kerana tanpa memahami masalah kajian. Grafik diperlukan dalam penulisan ilmiah untuk menyampaikan maklumat atau data yang diperolehi atau sebagai bukti terhadap kenyataan penulis seperti jadual. carta. Tajuk perlu ditulis di bawah setiap grafik. (minat penulis dan data mencukupi). Segala perkara yang disampaikan dan dibincangkan perlukan pembuktian secara sistematik. Masalah diperolehi dari sumber pengalaman. Gaya bahasa mesti formal dan elakkan bahasa berikut. http://www.0 KOMPONEN DALAM PENULISAN ILMIAH Bahasa yang digunakan adalah untuk menyampaikan segala idea.

Perenggan terbahagi kepada 2 iaitu Paragraph Unity dan Paragraph function. mendapatkan idea yang jelas tentang masalah yang ingin ditulis. ayat atau perkataan berperanan dalam menentukan gaya dan mempunyai peranan tertentu. 3. seperti nota kaki. ditulis di bahagian bawah halaman teks. Proses aktiviti tinjauan literature. Perenggan.Sesuatu aktiviti tanpa objektif menjadikan pelaksanaannya tidak sempurna dan berfungsi sebagai panduan untuk menghasilkan penulisan.kesamaan (homogeneity) dan ikatan (cohesiveness) d) Setiap perenggan mesti mempunyai ayat topik (topic sentence) e) Ayat topik merupakan pengembangan dari tesis penulisan. pernomboran perlu mengikut urutan dan bermula dengan nombor baru pada setiap bab. Fungsi tinjauan literature dijadikan asas untuk menentukan masalah kajian. Perenggan memainkan peranan utama dalam pembentukan keseluruhan penulisan. Kesimpulan pula perlu dilakukan rumusan bagi setiap bab sebagai mengenalpasti idea utamanya. Objektif dibina berdasarkan masalah kajian. Hipotesis pula merupakan pendapat yang belum sempurna dan bersifat sementara yang perlu diuji kebenarannya melalui penyelidikan yang akan dijalankan. Paragraph Unity (Perenggan yang padu): a) Kepaduan perenggan perlu jelas dan dapat diikuti oleh pembaca. b) Kepaduan dalam perenggan menggambarkan kepaduan dalam pemikiran c) Kepaduan . Setiap perenggan mempunyai hubungan antara satu sama lain. Tinjauan literature dilakukan untuk mendapatkan maklumat dan fakta yang berkaitan dengan masalah yang ingin ditulis. Bagaimana perenggan berfungsi (Paragraph Function): a) menyelesaikan masalah penulisan / memulakan penulisan dan menyudahkannya b) Percontohan (examples) c) Sebab dan akibat (cause and effect) d) Pendefinisian e) Contrast and comparison (perbezaan dan perbandingan) f) perenggan permulaan g) perenggan Penutup 8 . Hipotesis boleh bersifat negatif (Hipotesis Null) dan hipotesis bersifat positif (hipotesis Alternatif).1 Pemerengganan Pemerengganan adalah penulisan suatu proses yang saling berhubungan antara satu bahagian dengan bahagian yang lain. penulis memerlukan maklumat dan fakta yang berkaitan dengan masalah dalam konteks yang betul. Lazimnya setelah mengenalpasti masalah. mengetahui dan membezakan masalah penulis dulu dan masalah ingin ditulis dan penulis dapat memfokuskan masalah kajian.

0 KEPENTINGAN TULISAN ILMIAH 9 . Ciri-ciri perenggan pengenalan adalah ringkas dan padat. deskriptif. Siddiq Fadzil menjelaskan.3. Struktur dalam perenggan mesti ada ayat topik. penceritaan dan pernyataan memeranjatkan 3.ikutan dan model teladan.” 3. Contoh. pengukuhan tema-mesej.4 Perenggan Penutup Perenggan penutup merupakan kesimpulan untuk penulisan dalam bentuk pernyataan semula atau penegasan semula idea utama atau harapan penulis yang mengandungi penyimpulan. pendek dan guna perkataan beraksi. Kepautan pula adalah ayat-ayat yang dibina bergerak lancar atau idea tertinggal. nyata dan mudah difahami yang dihasilkan melalui ayat yang tepat dan tidak meleret-leret. mujahid da’wah yang dapat ditampilkan sebagai qudwah.dalam penghayatan segala cabang ajaran Islam dan hukum-hukumnya. Kerapian membuatkan pembaca mudah mengikuti aliran pemikiran dan idea penulis.6 Ciri-Ciri Perenggan Kejelasan adalah memberi makna penulisan idea yang terang. menyampaikan latar belakang maklumat dengan tepat dengan ringkas dan mengemukakan tesis penulisan. Fungsi lain adalah memfokus satu idea dalam satu perenggan sekumpulan unit idea dan disusun mengikut jalinan idea tersebut. penjelasan pengertian dan kepuasan penulis/ pembaca. meletakkan isi dalam perspektif sebenar dan menyatukan bahagian idea dan hujahan. Perenggan isi adalah perenggan yang mengisi tubuh penulisan dan mengemukakan idea topik dan perkembangan idea utama. 3. sederhana. “Generasi baru merupakan barisan ansaru ‘d-da’wah.5 Penutup Perenggan transisi merupakan kesinambungan antara satu perenggan dengan perenggan yang lain. ucapan langsung.3 Perenggan Pengenalan Perenggan pengenalan adalah untuk menarik.2 Fungsi Perenggan Fungsi perenggan adalah memberi kerehatan kepada pembaca setelah mengalami satu pemikiran dari bacaan tersebut dan menjelaskan tentang fakta yang ada dalam perenggan tersebut. Perenggan dialog/ kutipan ditulis dalam petikan langsung dengan perenggan khas. 4.memberitahu pembaca tentang idea baru. Kebiasaannya mengandungi lima perenggan isi sekurang-kurangnya. Jenis perenggan pengenalan – pengenalan ringkasan. Isi/ hujahan dan kesimpulan 3. Kesatuan merupakan pemusatan keseluruhan idea terfokus kepada tajuk.

Pelajar yang akan dilahirkan juga diharap akan mempunyai jati diri yang kental. Memperlancarkan peningkatan karier akademik atau jabatan merupakan salah satu kepentingan penulisan ilmiah. CT scan. Teknologi baru sering menuntut mereka mengikuti perkembangan terbaru untuk mengenali dan merawat penyakit yang lama dan baru di dalam dunia ini dan mempelajari kaedah merawatnya yang melibatkan ilmu baru dan kepakaran baru. mencari penemuan-penemuan yang baru. ultra sound. kehakiman dan undang-undang. dan dalam bidang yang besar pula. bertukar-tukar kepakaran dan ilmu. Maka ahli profesional kita juga perlu mempelajarinya dan menggunakannya di dalam masyarakat kita sendiri sekiranya kita benarbenar mahu melahirkan ahli profesional kita yang bertaraf dunia dan terkini. dan bidang-bidang yang lain. angkasawan dan ilmu cakerawala. Atas dasar inilah kita melihat bahawa ilmu itu sentiasa berkembang dan membangun. mereka berpecah kepada berbagaibagai bidang yang lebih khusus. Guru juga boleh melaksanakan kajian 10 . Ahli-ahli profesional Barat sering mengemukakan penemuan-penemuan dan rekaan-rekaan baru di dalam berbagai-bagai bidang ilmu ciptaan mereka sekarang ini. Oleh sebab itu guru sememangnya memikul tanggungjawab yang sangat berat untuk mendidik dan memastikan pelajar supaya berjaya dan cemerlang di sudut akademik dan sahsiah selari dengan hasrat dan matlamat Falsafah Pendidikan Negara yang telah digubal sedemikian rupa. iaitu yang memerlukan mereka menumpukan sepenuh masa kepada memperbaharui ilmu dan kemahiran mereka mengikut perkembangan penyelidikan dan penemuan yang baru dalam ilmu pengetahuan manusia pada masa kini. Ahli profesional sekarang ini ialah manusia yang menceburi dalam kepelbagaian bidang ilmu dan profesion. Semuanya ini memerlukan masa dan tenaga yang banyak. dan mengenai berbagai-bagai organ yang ada di dalam tubuh manusia. berbincang dan melakukan berbagai-bagai eksperimen yang berat dan memakan masa dan tenaga yang banyak. seperti x-ray. kursus. Kejayaan seseorang pelajar sama ada di dunia dan di akhirat berkait rapat dengan proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan manakala proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan amat berkait rapat dengan pengajaran yang disampaikan oleh guru semasa di dalam bilik darjah. Mereka ialah ahli korporat. tetapi di samping itu mereka perlu menjalankan kajian dan penyelidikan. Hal yang sama dapat dibicarakan tentang ahli professional yang lain. sains dan teknologi.Kepentingan menulis penulisan ilmiah adalah untuk mendalami penguasaan pelbagai bidang ilmu. MRI dan lain-lain. Ahli perubatan umpamanya mengkhusus di dalam bidang yang tertentu mengikut penyakit yang dihidapi manusia. bengkel pengajaran berkesan yang dianjurkan oleh pihak kerajaan atau swasta. usaha dan kerja yang tidak putus-putus sekiranya seorang ahli perubatan itu ingin menjadi seorang pakar yang cekap dan mahir.t. malah terlibat juga di dalam penggunaan dan penganalisisan mesinmesin perubatan yang berbagai-bagai. padu serta kalis kepada perubahan negatif semasa bagi memungkinkan mereka mampu untuk mendepani cabaran hidup yang penuh dengan mehnah dan tribulasi serta dapat memenuhi kehendak pasaran semasa dunia globalisasi masa kini terpengaruh dengan anasir-anasir tidak sihat yang tumbuh meliar ibarat cendawan selepas hujan.w. perubatan dan kejuruteraan. Perhatian mereka bukan hanya untuk mempelajari apa yang ada di dalam buku. Keseluruhan bidang umum dan khusus ini memerlukan masa pembelajaran dan kajian serta amalan yang amat berat dan lama. Pelajar yang bakal dilahirkan nanti juga diharapkan mempunyai kompetensi dan motivasi diri yang akan menjadi pemangkin kepada mereka untuk memaju dan memakmurkan negara berlandaskan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah s. Pelbagai cara yang guru boleh laksanakan untuk mencapai tujuan tersebut antaranya dengan menghadiri seminar. tenaga dan petroleum. malah dalam hal ini pun mereka akan terpaksa memerah otak dengan amat perit sekali.

namun perbezaan di antara format-format yang ada usah terlalu dipermasalahkan. Daftar lampiran (jika ada) Bahagian Utama BAB I PENDAHULUAN 1. Halaman judul 2. Halaman persetujuan dan pengesahan (pada laporan penelitian.tindakan bagi mengenal pasti kekuatan kelemahan diri atau paling kurang guru hendaklah mempraktikkan amalan refleksi terhadap proses pengajaran dan pembelajaran mereka bagi membantu mempertingkatkan mutu proses pengajaran dan pembelajaran dan secara tidak langsung usaha yang mulia ini akan dapat memartabat dan mempertingkatkan lagi profesion keguruan di mata masyarakat. 2010 dari World Wide Web : http://ilmucerdas. Halaman kata pengantar atau prakata 4.com/profil/cara-penulisan-laporan-ilmiah/ 11 . Daftar isi 5. Pada dasarnya ada dua bentuk sistematika penulisan ilmiah iaitu penulisan proposal penelitian dan laporan hasil penelitian. Latar Belakang Masalah 2.0 PANDUAN MENULIS PENULISAN ILMIAH Terdapat pelbagai macam format penulisan. sebelum halaman kata pengantar dicantumkan intisari /abstrak) 3. supaya pembaca dapat mengulang kembali tujuan penulisan ditulis.wordpress. b) Langkah – langkah medannya jelas. Rumusan masalah 55 Cara Penulisan Laporan Ilmiah. Daftar tabel (jika ada) 6. Daftar gambar (jika ada) 7. Hal yang perlu diperhatikan adalah: a) Pembaca dapat memahami dengan jelas bahawa penelitian telah dilakukan tujuan dan hasilnya. 5. [On-line] Diperoleh pada Ogos 24. Pelaksanan pemikiran dan amalan refleksi dalam proses pengajaran dan pembelajaran ini secara formal terhasil daripada cetusan idea yang dikemukakan oleh John Dewey (1993).5 Pada umumnya sistematika penulisan proposal penelitian dan penulisan laporan penelitian sebagai berikut : Bahagian Awal 1.

Kerangka konsep 4.3. Hipotesis atau pertanyaan penelitian (jika ada hipotesis) BAB III METODE PENELITIAN ATAU CARA PENELITIAN • • • • • • • • • Jenis penelitian Populasi sample (untuk penelitian disertai unit penelitian ) Variabel penelitian (untuk penelitian laboratorium / eksperimental. Desain / rancangan penelitian ( tidak harus. Daftar pustaka 2. Lampiran – lampiran. sebelum variabel penelitian dicantumkan bahan dan alat) Definisi operasioanal variabel atau istilah – istilah lain yang digunakan untuk memberi batasan operasional agar jelas yang dimaksud dalam penelitian itu. kecuali pada penelitian eksperimental) Lokasi dan waktu penelitian Teknik pengumpulan data. 12 . Instrumen penelitian yang digunakan Pengolahan dan Analisis data Khusus laporan penelitian dilanjutkan dengan bab IV -VI berikut ini : BAB IV – HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN BAB V – KESIMPULAN DAN SARAN BAB VI – RINGKASAN Bahagian Akhir 1. Kerangka teori 3. Ruang lingkup 5. Landasan teori/ tinjauan teoretis 2. Manfaat penelitian BAB II TINJAUAN PUSTAKA 1. Tujuan penelitian 4.

Esei ilmiah adalah tugasan untuk pelajar IPT. membaca. kertas projek . kritis. tabah. ikhlas.0 PERBINCANGAN Panduan menulis penulisan ilmiah mempunyai falsafah penulisan ilmiah yang tersendiri berdasarkan: a) KeEsaan Allah Allah adalah punca ilmu dan perkara yang diketahui manusia amat terbatas. Penulis meneroka segala ilmu dalam alam sejagat menerusi kajian dan pemerhatian. Tesis.memilih metod yang sesuai. Ilmu disaring dan dirakam dalam bentuk penulisan ilmiah. objektif dan pragmatik. manakala maklumat sekunder diselitkan. peka. e) Kajian Ilmiah Penulisan ilmiah boleh dihasilkan dengan atau tanpa kajian ilmiah. 6. menyusun dan menyiapkan teks ilmiahnya. jujur. Penulis perlu akur. disertasi dan kertas projek memerlukan data primer untuk mengukuhkan fakta dan hasil kajian. Tesis.hasil kajian ilmiah yang dilaporkan secara kemas dan sistematik. kreatif.1 Ciri-ciri Penulisan Ilmiah 13 .a) b) c) d) Instrumen penelitian Pelbagai data sekunder yang diperlukan Anggaran penelitian Jadual penelitian 6. c) Penulis dan teks ilmiah Penulis bertanggungjawab merangka. akhbar. prosiding dan majalah. Autoriti ilmu adalah milik Allah dan penulis terikat dengan etika penulisan yang berhemah dan dibenarkan Islam. ilmu yang diterima dan diperolehi akan dipertanggungjawabkan. Penulis perlu mematuhi hukum dan fitrah alam. jurnal. b) Alam sejagat Alam sejagat adalah medan atau bahan fokus penulis. Pembaca dicerna sebagai ilmu dan hikmah untuk pembangunan insaniah. disertasi. memahami dan mengguna semula fakta dan data. Penulis perlu memiliki kekuatan ilmu. d) Pembaca Pembaca ialah orang yang kritis dan analitis terhadap teks yang dibaca. pencinta bahasa. Esei ilmiah perlukan fakta dan maklumat menerusi sumber sekunder seperti buku. realis.

6.3 Jenis Penulisan Ilmiah Esei Ilmiah adalah panjang antara 4-20 halaman bergantung kepada instruktor yang diterbitkan dalam jurnal. Penggunaan kata kekunci untuk mengakses maklumat on-line. Plagiarisme dalam penulisan ilmiah akan menyebabkan integriti ilmu akan dipertikaikan dan menyebabkan kesyumulan ilmu tercabar. Rumus atau ringkaskan petikan dari mana-mana sumber rujukan dan catatkan sumbernya. sahih seperti fakta.2 Tujuan Penulisan Ilmiah Pembelajaran adalah mengikut bidang tertentu bagi memahami subjek yang dipelajari dalam kelas. frasa atau ayat iaitu dengan mencatat sumber rujukan kemudian berikan pandangan tentang kutipan itu. kertas persidangan dan lain-lain bukan kertas penyelidikan formal walaupun ada kajian ringkas diperlukan untuk mengukuhkan topik. Format standard dari segi kandungan teks. 6.ejaan dan istilah kesalahan teknikal .wacana ilmiah. Sumber maklumat sahih dari sumber sekunder dan primer. data.petikan bibliografi yang amat sedikit (hanya 5 sumber sahaja). pembuktian dan contoh dan bersifat objektif atau bukan pandangan peribadi. pemikiran yang logik yang memerlukan hujahan yang mantap . rajah dan lain-lain. Tesis/ Disertasi/Kertas projek pula adalah kajian yang mendalam melibatkan hipotesis bagi membuktikan kebenaran berdasarkan metodologi saintifik dan analisis terperinci.tanda baca dan taip. carta. Terlalu banyak rujukan sekunder dari majalah dan akhbar kesilapan bahasa . Gaya yang formal adalah untuk meneroka dan menggali isu. 14 . 6.5 Kecelaruan dalam Penulisan Ilmiah Penggunaan MLA atau APA dalam penulisan bibliografi . buletin. Akta Menghasut (1948) Akta Pindaan Perlembagaan (1971). Pena’akulan adalah berdasarkan pengertian yang jelas. rujukan (bibliografi) dan elemen-elemen mekanisme penulisan berformat. kutipan.6 Cara hindari plagiarism Cara menghindari plagiat adalah dengan memetik perkataan. 6. Penyelidikan pula mengikut bidang tertentu untuk membuat penemuan-penemuan baru dan membuktikan kemantapan ilmu dan teori bagi memantapkan kepakaran seseorang. Buku Ilmiah berdasarkan piawai ilmiah yang standard berdasarkan prosedur penerbitan penerbit tertentu. Akta Keselamatan Dalam Negeri (1960).Maklumat mestilah benar.4 Etika Penulisan Ilmiah Prinsip moral dalam penulisan termaktub dalam Akta Percetakan. dan Akta Hak Cipta (1987). 6. pertimbangan yang teliti. Elemen merupakan pernyataan tesis.

Proses berfikir ilmiah terdiri atas pengajuan masalah. Pra Skripsi.0 PENUTUP Sebagai kesimpulannya panduan menulis tulisan ilmiah adalah sangat penting bagi menghasilkan penulisan ilmiah yang berkesan dan teratur. skripsi. 15 . tesis. Sedangkan makalah ilmiah dapat juga dibuat para mahasiswa di perguruan tinggi dalam rangka penyelesaian studinya. Panduan penulisan ilmiah ini berusaha bagi membantu di dalam menuliskan dan mempresentasikan karya ilmiah. Walau bagaimanapun ia banyak bergantung kepada tujuan utama kita untuk menulis tulisan ilmiah tersebut. tetapi juga dapat dibuktikan secara empiris. Dengan menulis tulisan ilmiah yang betul ia akan dapat dijadikan panduan pada mereka yang akan datang untuk membuat penulisan ilmiah yang lain. perumusan hipotesis dan verifikasi data. Terdapat pelbagai teknik yang boleh digunakan didalam menulis tulisan ilmiah antaranya ialah Paper. disertasi dan hasil penelitian. Semoga dengan panduan penyelidikan ilmiah ini. Proses berfikir ilmiah dapat dilakukan melalui pola berfikir deduktif dan berfikir induktif. Sedangkan hasilnya (hasil berfikir ilmiah) disajikan dan ditulis secara sistematis menurut aturan metode ilmiah. Penelitian ilmiah lebih ditujukan untuk pengembangan ilmu dan menguji kebenaran ilmu. Karya ilmiah biasanya ditampilkan dalam bentuk makalah ilmiah.7. ahli sains dan ahli teknologi. bidang kejuruteraan. dengan adanya panduan berkenaan penulisan ilmiah. iaitu kebenaran yang tidak hanya didasarkan atas rasional. Tesis dan juga Disertasi. Oleh itu. Skripsi. Kebiasaanya teknik yang biasa digunakan ialah melalui tesis. ia akan dapat memberi manfaat bagi memperkembangkan lagi pengetahuan. undang-undang dan juga dalam usahawan. Karya ilmiah harus mengandungi kebenaran ilmiah. Panduan penulisan ilmiah ini amat berguna kepada banyak bidang antaranya ialah ahli korporat. ia secara tidak lansung dapat memudah dan juga dapat memajukan lagi sesuatu bidang dengan menggunakan penulisan ilmiah dengan cara yang betul.

Sulaiman Masri (2005). 2005).id/modules/guideline/pi_fsb. Menulis Buku Ilmiah.hlm 1-2.com/profil/cara-penulisan-laporan-ilmiah/ Hery Firman.my/tutor/pix/2001/0709/DuniaPnddikan/Kertas_Kerja/kk_01. 2010 dari World Wide Web : http://ilmucerdas.wordpress. [On-line] Diperoleh pada Ogos 24.gunadarma. [On-line] Diperoleh pada Ogos 24. [On-line] Diperoleh pada Ogos 24. Kuala Lumpur: Utusan Publishing & Distributors Sdn. Proposal. diakses tanggal 3 Maret 2008.PDF 16 . [On-line] Diperoleh pada Ogos 24.15.com/feeds/posts/default?orderby=updated Penulisan Ilmiah.REFERENSI E.com/ Petunjuk Penulisan Ilmiah. Karya Ilmiah.tutor.blogspot.blogspot. Menulis Artikel dan Karya Ilmiah (Bandung: Rosda Karya.Bhd. [On-line] Diperoleh pada Ogos 24.Zaenal Arifin.com/docs/37841955/BUKU-PANDUAN-PENULISAN-KTIdoc Cara Penulisan Laporan Ilmiah.com.doc Teknik Penulisan Ilmiah.docstoc. Buku Panduan Penulisan KTI. Kaedah Penyelidikan Dan Panduan Penulisan (Esei.ac. blog Hery Firman. 2010 dari World Wide Web: http://menulisbukuilmiah. 2010 dari World Wide Web: http://www. Totok Djuroto dan Bambang Supriyadi. 2010 dari World Wide Web: http://www. 2010 dari World Wide Web: library. Tesis). 2010 dari World Wide Web: http://masharef. hlm. Dasar-Dasar Penulisan Karya Ilmiah ( Jakarta : PT.Grasindo 2006). [On-line] Diperoleh pada Ogos 24.

You're Reading a Free Preview

Descarga
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->