Está en la página 1de 1

1:

cu 1: ng telephone c cc thng s in sau: R=33Ohm/km;


L=20.1 mH/km; G=0; C=0.045uF/km
Tnh h s suy gim v vn tc pha ti f=3.5kHz
Cu 2: Thit k b chia T khng tn hao vi tr khng ngun 75 Ohm chia cng sut
2:3
Cu 3: Dng gin Smith thit k b phi hp tr khng cho ti Z=60-j80 vi ng
truyn 50Ohm hot ng tn s 2 GHz s dng 1 dy chm song song
2:
Cu 1: Tnh tr khng c trng v hng s truyn sng ca cp ng trc ti tn s
1,5GHz. Bit a=0.4 cm ; b=2,4 cm
e=e0 (3,4 - j0.002) vi e=ep-xi-lon nh
u0=1 (micro)
Cu 2: Thit k b chia T khng tn hao vi tr khng ng dy ngun 50 Ohm chia
cng sut 3:2
Cu 3: Dng gin Smith thit k b PHTK cho ti YL = 0,03 - j0,02
Vi ng truyn 50Ohm hot ng tn s 1.5 GHz s dng 1 dy chm ni tip.
De 3
Cu 1:ng truyn telephone c :R=38 om/km, L=21,1 mH/Km, C=0,042 Uf/Km,
G=0.Tnh h s suy gim,vn tc pha ti f=3.3 KHz.Tnh khong cch lan truyn bin
song ti gim 15 ln.
Cu 2:
Cho ng truyn 50om hot ng f=2 GHz kt cui tr khng ti ZL=60-i90 om
Dng gin Smith tm h s phn x,t s sng ng ,tn hao quay ngc,dn np vo
cch ti 1 on 5 cm v so snh vi kt qu tnh ton bng cng thc