Está en la página 1de 323

DICCIONARIO ‫מּלֹון‬

A; Hacia; Para ‫אֶל‬ A; Para ‫ִל‬


'EL LI

A, en, para, hacia ‫ְל‬ A cambio de ‫ְּבעַד‬


LE BE"AD

A causa de ‫ִּבְגלַל‬ Para que; a causa de ‫ְל ַמעַן‬


BIGLAL LEMA"AN

A dónde? ‫לְ ן‬ A El ‫לֹו‬


LE'AN LO

A Ella ‫לָּה‬ A Ellas ‫ָלהֶן‬


LAH LAHEN

A Ellos ‫ָלהֶם‬ A la derecha ‫יָמִינָה‬


LAHEM YAMINAH

A la Izquierda ‫ְשמאלָה‬ A lado; Cerca; En; ‫ֵאצֶל‬


SHEM'LAH Con 'AETSEL

Cerca; A Lado De ‫עַל יַד ְליַד‬ Antes de medio dia; ‫ל ְפנֵי ַה ָּצ ֲה ַריִם‬
"AL YAD LEYAD A.M. LFNAE HATSAHORAYIM

A Mí ‫לִי‬ A Nosotros ‫לָנּו‬


LI LANU
2

‫ְלאֵיזֶה ּכִיּוּון ָצרִי ְך‬


A pie ‫ְּב ֶרגֶל‬ A que dirección
‫ִלפְנֹות‬
BEREGEL necesita girar
LE'AEZEH KIUUN TSARIJ
LIFNOT

‫ְּבאֵיזֹו ָשעָה‬
‫ְּבאֵיזֹו ָשעָה‬
A que hora empieza ‫ְתחִילָה ַמ‬ A que hora termina la
la reunión? fiesta? ‫נְִג ֶמרֶת ַה ְמסִיּבָה‬
‫ְשיבָה‬
ִ ‫ַהי‬ BE'AEZO SHA"AH NIGMERET
BE'AEZO SHA"AH HAMSIBAH
MATJILAH HAYSHIVAH

A quién?; para ‫ְלמִי‬ A Tí F ‫ָל ְך‬


quién? LEMI LAJ

A Tí M ‫ְל ָך‬ A Ustedes F ‫ָל ֶכנָה‬


LEJA LAJENAH

A Ustedes M ‫ָלכֶם‬ A veces ‫ִל ְפ ָעמִים‬


LAJEM LIF"AMIM

Abaco, Bastidor para ‫ֶשּבֹונִּיָה‬


ְ‫ח‬ Abajo ‫ְל ַמטָה‬
Contar JESHBONIAH LEMATAH

‫ְל ַמּטָה ְל ַהּלָן‬


Abajo ‫ַמּטָה‬ Bajo; Abajo; Debajo ‫ִמ ְּל ַמּטָה ִמ ַּתחַת‬
MATAH
LEMATAH LEHALAN
MILMATAH MITHAJAT

Abajo ‫ַּתחַת‬ Tierra; Abajo ‫ַק ְרקַע‬


THAJAT KARKA"

Abajo, En vez De ‫ַּתחַת‬ Dejar; Abandonar ‫ָעזַב ַלעַזב‬


THAJAT "AZAV LA"AZV

Abandonar; Dejar; ‫נָטַש‬ Abandonar; Dejar; ‫ָעזַב‬


Renunciar NATASH aydar "AZAV

Abandonar; ‫ִה ְפקִיר‬ Abastecimiento de ‫ַּבסִיס ַה ֶּכסֶף‬


Renunciar Propiedad HIFKIR dinero BASIS HAKESEF

‫ ֶל ְפּבֵית‬
Abdomen; vientre; ‫ֶּבטֶן‬ Alfabeto; Abecedario
utero; matri BETEN ‫ ֶל ְפּבֵיתָא‬
'ALEFBAET 'ALEFBAETO'

Abedul; Cetro ‫ֵשבֶט‬ Abedul ‫ִל ְבנֶה‬


SHAEVET LIVNEH
3

Abeja ‫דְבֹורָה‬ Abejorro ‫ּדָבּור‬


DEVORAH DHAVUR

Abierta ‫ְשתּומָה‬ Abierta F ‫ּפְתּוחָה‬


SHETUMAH PETUJAH

Abierto ‫ָשתּום‬ Abierto M ‫ּפָתּו ַח‬


SHATUM PATVAJ

Abimelek ‫ֳאבִי ֶמ ֶל ְך‬ Abogada ‫עֹו ֶרכֶת דִין‬


'AVIMELEJ "OREJET DIN

Abogado ‫עֹורֵך דִין‬ Abogado ‫עֹורֵך ּדִין‬


"ORAEJ DIN "ORAEJ DHIN

Abominación ‫לּפִּגּול ּפִיּגּו‬ Abominacion ‫ּתֹו ֵעבָה‬


PIGHUL PIGHUL THO"AEVAH

Abotonar; Amarrar ‫ָרכַס‬ Hermoso; Abradable; ‫יָפֶה‬


RAJAS Lindo YAFEH

Abraham ‫ ְב ָרהָם‬1 Abrelatas ‫פֹו ְתחַן קּובֵסֹות‬


'AVRAHAM FOTJAN KUVAESOT

Abrevadero ‫שֹקֶת שֹוקֶת‬ Abridor de Botellas ‫ן ַבקְבּוקִיםפוָ ְת ַח‬


SHOKET SHOKET FVOTJAN VAKVUKIM

Abrigo ‫ְמעִילִים‬ Abrigo ‫ְמעִיל‬


ME"ILIM ME"IL

Abrigo, Chaqueta ‫ְמעִיל‬ Abril ‫ ְּפרִיל‬1


ME"IL 'APRIL

Abrir; Empezar ‫ָּפתַח‬ Abrir, Ojos y Oidos ‫ָפקַח‬


PATAJ FAKAJ

Domine; Abrume ‫ִה ְכנִי ַע‬ Absolución; Descargo ‫זִיּכּוי‬


HIJNIA" ZIKUY

Absolver; Relevar ‫זִּכָה‬ Absorber; Secar ‫ָספַג‬


ZIKAH SAFAG

Absorción ‫ְקלִיטָה‬ Retirar agua; ‫ִשאב‬


ְ ‫ב ל‬1‫ָש‬
KELITAH Bombear; Absorve SHA'AV LISH'V

Absorver; Retener ‫ָקלַט‬ Abstenerse; ‫נִ ְמנַע‬


KALAT Refrenarse NIMNA"
4

Abuela ‫ַס ְבּתָא ָסבָה‬ Abuela ‫ַס ְבתָא‬


SAVTHA' SAVAH SAVTA'

Abuelo ‫ַסּבָא סָב‬ Abuelo ‫סָב ַסּבָא‬


SABA' SAV SAV SABA'

Abuelo ‫ ב זָקֵן‬ Plenitud; Abuncancia ‫ָשבָע שבַע‬


'AV ZAKAEN SAVA" SVA"

Abundancia ‫מִּלּוא‬ Aburrir ‫ְש ֳעמֵם‬


ַ‫מ‬
MILU' MEShA"AMAEM

Aburrir ‫ִש ְעמֵם‬ Abuso; Desgracia ‫ּפָה ֶח ְר‬


SHI"MAEM JERPAH

Abuso; Maltrato ‫ִה ְת ַעּלֵל‬ Acá ‫ֵהנָה‬


HIT"ALAEL HAENAH

Yeshiva; Academia ‫ְשיבָה‬


ִ‫י‬ Yeshivas; Academias ‫ְשיבֹות‬
ִ‫י‬
YESHIVAH YESHIVOT

Acaso no? ‫הַלֹא‬ Acceso ‫ִישה‬


ָ ‫ג‬
HALO' GISHAH

Accidente ‫תְאּונָה‬ Esperar; Acechar ‫ רַב‬


TE'UNAH 'ARAV

Acediar; Sitiar; ‫צָר‬ Aceitar; Engrasar ‫ִשּמֵן‬


Perseguir TSAR SHIMAEN

Aceite de oliva ‫ֶשמֶן זַיִת‬ Aceituna ‫זַיִת‬


ShEMEN ZAYIT ZAYIT

Aceitunas ‫זֵיתים‬ Acelere ‫ָמהַר‬


ZAETYM MAHAR

Sabor; Razón; ‫ְט ַעמִים‬ Introduzca; Acepte ‫ִה ְכנִיס להכניס‬


Acento TE"AMIM HIJNIS LHJNYS

Acera ‫ִמ ְד ָרכָה‬ Acera ‫מִד ָרכָה‬


MIDRAJAH MIDRAJAH

Aceras ‫ִמ ְדרָכֹות‬ Acerca ‫אֹודֹות‬


MIDRAJOT 'ODOT

En; Sobre; Acerca ‫עַל‬ En lo que; Acerca ee ‫עַל מַה‬


de "AL qué "AL MAH
5

Aproximarce; ‫ָקרַב‬ Acero ‫ַמ ֶּתכֶת‬


Acercarse KARAV MATHEJET

Vinagre; Acido ‫חֹומֶץ‬ Lavar; Enjuagar; ‫ָשטַף‬


JOMETS Aclarar SHATAF

Acompañar; Escoltar ‫ִלּוָה לִיּוָה‬ Acondicionador ‫מֶציצֵב ֶשעָר‬


LIVAH LIVAH METSYTSAEV ShE"AR

Acondicionador de ‫ַמזְגָן‬ Acordadamente ‫ְּב ֶה ְתאֵם‬


Aire MAZGAN BEHET'AEM

Cortar; Acordar ‫ָכרַת‬ Acordar ‫ְל ִה ְּסּכִים‬


JARAT HISKIM LE

Acordeón ‫מַּפּוחֹון‬ Hechada; Acostada ‫ַש ָּכבָה‬


ְ‫ה‬
MAPUJON HASHKAVAH

Acostarce; Anidar; ‫ָרבַץ‬ Emparejar; Acostarce; ‫ָרבַה‬


Empollar RAVATS Copular RAVAH

Acostarse; Dormir ‫ָשכַב‬ Acostarse; Dormir ‫ִשּכַב‬


ְ ‫ָשכַב ל‬
SHAJAV SHAJAV LISHKAV

Acostumbrarse ‫ִה ְת ַרּגֵל‬ Acostumbrarse ‫ִה ְת ַרּגֵל להתרגל‬


HITRAGHAEL HITRAGHAEL LHTRGL

Acre ‫קְר‬1 Acrecentar; Resaltar ‫הִדּור ִמ ִצוָוה‬


'AKR el ritual HIDUR MITSIVAVH

Acto ‫ְּפ ֻעּלָה‬ Actor; Jugador ‫ַש ְחקָן‬


PE"ULAH SAJKAN

Actora; Jugadora ‫ַש ְח ָקנִית‬ Actos de juicio ‫ְש ָפטִים‬


SAJKANIT SHEFATIM

Hacer; Actuar ‫ָּפעַל‬ Colores de Agua; ‫ִצ ְבעֵי ַמיִים‬


PA"AL Acuarelas TSIV"AE MAYIM

Acuerdo;
Concordancia; ‫הַס ָּכמָה‬ Acuerdo a; De ‫ְלפִי‬
HASKAMAH acuerdo a LEFI
Conform

‫הֶסּכֵם מָמּון‬
Acuerdo prenupcial ‫ְּבנֵיזּוג‬ Acumular ‫ָצבַר‬
TSAVAR
HESKAEM MAMUN
BENAEZUG
6

Acumular ‫ צַר‬ Acusación; Demanda ‫ּתְלּונָה‬


'ATSAR legal THELUNAH

Adversario; ‫ָשטָן‬ Acusar; Culpar ‫ֳשים‬


ִ ‫ֶהא‬
Acusador; Satan SATAN HE'ASHIM

Hombre; Adan ‫ דָם‬ Adaptación ‫סִּגּול‬


'ADAM SIGHUL

Adaptar; Adquirir; ‫ּגֵל ִס‬ Adar, Mes ‫ֳאדָר‬


Conformar SIGHAEL 'ADAR

Corbata; Adatura ‫ֳענִיבָה‬ Adelantar ‫ֳאקִיפָה‬


"ANIVAH 'AKIFAH

Adelante; Hacia el ‫ַקדִימָה‬ Adelante Interj ‫חִיש ָקדִימָה‬


Este KADIMAH JISh KADIMAH

Ademas; Incluso ‫ף‬1 Ademas; También ‫ּגַם‬


'AF GHAM

Más; Además ‫לּוסוְעֹוד ְּפ‬ Colgar; Adherir; ‫ָּתלָה‬


VE"OD PELUS Suspender THALAH

Pegar; Adherir; Unir ‫ָּדבַק‬ Adherir; Adjuntar; ‫ִסּפַח‬


DHAVAK Unir SIPAJ

Adhesiva F ‫ָצ ֻמגָה‬ Adhesivo M ‫צָמֹג‬


TSAMUGAH TSAMOG

Introduzca; Adición; ‫ִה ְכנִיס‬ Adivinanza; ‫חִידָה מְבּוכָה‬


Inserción HIJNIS Rompecabezas JIDAH MEVUJAH

Adivinanza ‫חִידָה‬ Adivinar ‫נִחֵש‬


JIDAH NIJAESH

Adivino ‫יִּדְענִי‬ Adjetivo ‫ר‬1ֹ‫ֵשם ּת‬


YIDH"NI SHAEM THO'AR

Adherir; Adjuntar; ‫ִסּפַח‬ Dé gracias; Admita ‫הּודָה‬


Unir SIPAJ HUDAH

Raspar; Adobar; ‫ַקרַד‬ Chica; Adolescente ‫נַעֳר ָה‬


Curtir KARAD NA"ARHA

Chicas; ‫נְעָרֹות‬ Adoptada, Niña F ‫ְמ ֻא ֶּמצֶת מְאּו ֶּמצֶת‬


Adolescentes NE"AROT ME'UMETSET ME'UMETSET
7

Adoptado, Niño M ‫ְמ ֻאּמָץ מְאּוּמָץ‬ Adoptar idea, Niño; ‫ִאּמֵץ‬


ME'UMATS ME'UMATS Fortalecer 'IMAETS

Servicio, En ‫ֻּפ ְלחָן ּפּו ְלחָן‬ Postrar; Adorar; ‫ִש ַּת ֳחוָה‬
ְ‫ה‬
Templo; Adoración PULJAN PULJAN Inclinar HISHTHAJAVAH

Adornada ‫הֳדּורָה‬ Adornado ‫הָדּור‬


HADURAH HADUR

Adornar; Decorar ‫ָשט‬


ַ‫ק‬ Adornar; Desear; ‫ָשק‬
ַ‫ח‬
KASHAT Rimar JASHAK

Adorno ‫ֶהדֶר‬ Heredar; Adquirir; ‫נָחַל‬


HEDER Poseer NAJAL

Adaptar; Adquirir; ‫ִסּגֵל‬ Adquirir ‫ָרכַש‬


Conformar SIGHAEL RAJASH

Compra; ‫ְקנִיָה ְקנִייָה‬ Adquisicion ‫ִמ ְקנֶה‬


Adquisición KENIAH KENIYAH MIKNEH

Adulación ‫ֳחלָקֹות‬ Adultera ‫ְמנָ ֶאפֶת‬


JALAKOT MENA'EFET

Adultero ‫ְמנָאֵף‬ Adversario; ‫ָשטָן‬


MENA'AEF Acusador; Satan SATAN

‫ַה ְתרָ ה ַהזְ ָהרָה‬


Adversario; ‫יַרִיב‬ Advertencia ‫זְ ָהרָה‬1
Oponente YARIV
HATRA'AH HAZHARAH
'AZHARAH

Aeroparque ‫ְשדֵה ּתְעּופָה‬ Aeroplano ‫מָטֹוס‬


SEDAEH THE"UFAH MATOS

Aeropuerto ‫נְמַל ּתְעּופָה‬ Afear ‫ִּכעֵר‬


NEMAL THE"UFAH KI"AER

Afganistan ‫ ְפָגנִי ְסתָן‬1 Afilada ‫ְשחּוזָה‬


'AFGANISTAN SHEJUZAH

Afilado ‫ָשחּוז‬ Afilar ‫ָשנַן‬


SHAJUZ SHANAN

Afilar, Enseñar ‫ִשנָן‬ Penar; Afligir; Duelo ‫ בַל‬


Diligentemente ShINAN 'AVAL
8

Herir; Afligir ‫ָעצַב‬ Africa del Sur ‫ ְפרִיקָה‬1 ‫ּדְרּום‬


"ATSAV DHERUM 'AFRIKAH

Afuera ‫ּבַחּוץ‬ Afuera; Fuera ‫ּבֵחּוץ הַמּוצָה‬


BAJUTS BAEJUTS HAMUTSAH

Afuera, Calle ‫חּוץ‬ Afuera del pais; ‫חּוץ לָ רץ‬


JUTS Extranjero JUTS LA'ARTS

Agadá; Leyenda; ‫ָּגדָה‬1 Agarrar ‫ חַז ִה ְחזִיק‬


Cuento 'AGHADAH 'AJAZ HIJZIK

Agarrar; Alcanzar ‫ֹושיטה‬


ִ Agarrar; Coger ‫ָתפַש‬
HOSHIT TAFAS

Agarrar; Coger ‫ָּתפַס‬ Agarre, el alcance ‫ֶה ֳחזִיק‬


THAFAS HEJAZIK

Agencia de ‫ַש ְדכָנּות‬ Agente de seguro F ‫סֹו ֶכנֶת ּבִּטּו ַח‬


Matrimonio SHADJANUT SOJENET BITVAJ

Agente de seguro M ‫סֹוכֵן ּבִּטּוח‬ Ageo, mi Fiesta ‫ַחגַי‬


SOJAEN BITVJ JAGAY

Agitarse; Temblar; ‫ָרגַז‬ Agosto ‫אֹוגּוסט‬


Estremecers RAGAZ 'OGUST

Agotada ‫ָמזָה‬ Agotado ‫ָמזֶה‬


MAZAH MAZEH

Agradable ‫נָעִים‬ Hermosa; Agradable; ‫יָפָה‬


NA"IM Linda YAFAH

Hermoso; Agradable ‫יָפֶה‬ Gustar; Agradar; ‫ָמצָא חֵן‬


YAFEH Encontrar Fav MATSA' JAEN

Agradecer; Dar ‫הֹודָה‬ Agrado ‫עִּנּוג‬


Gracias HODAH "INUG

Agrado ‫ֳערַבּות‬ Agrandar; ‫ָּגדַל‬


"ARAVUT Engrandecer GHADAL

Agrícola ‫חַק ָלאִי‬ Agricultura ‫ַח ְקלָאּות‬


JAKLA'I JAKLA'UT

Agua ‫ַמיִם‬ Agua; Aguas ‫ַמּיִם מיים‬


MAYIM MAYIM MYYM
9

Agua de ‫מֵי‬ Agua Mineral ‫ַמיִם מִינֵ ָרלִּיים‬


MAE MAYIM MINAERALIYM

Agua; Aguas ‫ַמּיִם מיים‬ Aguila ‫ֶשר‬


ֶ‫נ‬
MAYIM MYYM NESHER

Aguja; Alambre ‫ַמחַט‬ Saliva; Aguja ‫צְּנֹורָה‬


delgado MAJAT TSENORAH

Agujas; Alambres ‫ְמ ַחטִים‬ Ah ‫ֳאהָּה אֹו‬


delgados MEJATIM 'AHAH 'O

Ahogado ‫ָטבַע ִלטְּב ַע‬ Hundir; Ahogar; ‫ָטבַע‬


TAVA" LITBA" Hechar Monedas TAVA"

Ahora ‫ַעּתָה‬ Ahora ‫ְשו‬


ָ ‫ָּכעֵת ַעּתָה ַעכ‬
"ATHAH KA"AET "ATHAH "AJSHAV

Ahora ‫ְשיו‬
ָ ‫ְשו ַעכ‬
ָ ‫ַעכ‬ Ahora ‫ְשיו‬
ָ ‫ַעכ‬
"AJSHAV "AJSHAYV "AJShAYV

Dejar; Ahorrar; ‫ִשאִיר‬


ְ‫ה‬ Ahorros ‫חִיּסָכֹון‬
Quedar HISH'IR JISAJON

Aislar ‫בֹודד‬ Ajedrez ‫ַש ְחמָט‬


VODD SHAJMAT

Ají; Chile ‫פִלפֶל‬ Ajo ‫שּום‬


FILFEL SHUM

‫ֻשמְשֹם‬
Sesamo; Ajonjolí Ajustar; Podar ‫ָקנַב ִקּנֵב‬
‫ֻשמְשֹום‬ KANAV KINAEV
SHUMSHOM SHUMSHOM

Ajuste ‫ּכִּסּו ַח‬ Al contrario; De todos ‫ ְד ַרּבָה‬1


KISUAJ modos 'ADRABAH

Al contrario ‫לְעּומַת ְל ֻעּמַת‬ Al día siguiente ‫ַל ָּמ ֲחרָת‬


LE"UMAT LE"UMAT LAMAJORAT

Antes; Al Este ‫ֶקדֶם‬ Al lado, de lado ‫ַה ִצּדָה ַהצִיּדָה‬


KEDEM HATSIDHAH HATSIDHAH

Ala; Extremidad ‫ָּכנָף‬ Alabada ‫ְמ ֻה ֶּללֶת מְהּו ֶּללֶת‬


KANAF MEHULELET MEHULELET
10

Alabado ‫ְמ ֻהּלָל מְהּוּלָל‬ Alabanza; Elogio ‫ַהלְלּויָּה‬


MEHULAL MEHULAL HALELUYAH

Bendecir; Alabar; ‫ֵּב ַר ְך‬ Roperos; Gabinetes; ‫אֳרֹונֹות‬


Maldecir BAERAJ Alacenas 'ARONOT

Alambre; Cordón ‫חּוט‬ Aguja; Alambre ‫ַמחַט‬


JUT delgado MAJAT

Agujas; Alambres ‫ְמ ַחטִים‬ Alas; Extremidades ‫ְכנָ ַפיִם ְּכנָפֹות‬


delgados MEJATIM JENAFAYIM KENAFOT

Alavar; Glorificar ‫ִשּבַח‬ Albania ‫ ְל ַּבנְיָה‬1


SHIBAJ 'ALBANYAH

Albaricoque; ‫מִשמַש‬ Albumina; Clara, ‫ֶחלְּבֹון‬


Durazno MIShMASh Blanco de Hue JELBON

Llegar ; Alcanzar ‫ִשיג‬


ִ ‫ִהּגִי ַע ה‬ Infectar; Alcanzar ‫ִה ְדּבִיק‬
HIGHIA" HISIG HIDBIK

Agarrar; Alcanzar ‫הֹושיט‬


ִ Alef ‫א לֶף‬
HOSHIT ' 'ALEF

Alegrarce; Ser Felíz ‫ָשּמַח‬ Alegrarse ‫ָעלַז‬


SAMAJ "ALAZ

Deleitarse; Alegrarse ‫ִה ְת ַענֵג‬ Feliz F; Alegre F ‫ֶהלֶת צֹ ֶהלֶתצֹו‬


HIT"ANAEG TSOHELET TSOHELET

Feliz M; Alegre M ‫צֹוהֵל צֹהֵל‬ Felicidad; Alegria ‫אשר ַה ְצ ָלחָה‬


ֶ
TSOHAEL TSOHAEL 'SHER HATSLAJAH

Alegría; Regocijo ‫ִש ְמחָה‬ Alegrías ‫ְשמָחֹות‬


SIMJAH SEMAJOT

Reclame; Alegue; ‫ָטעַן‬ Distanciarse; Alejarse ‫ָרחַק‬


Cargar TA"AN RAJAK

Alemania ‫ֶג ְר ַמנְיָה‬ Alentar ‫עֹודֵד‬


GERMANYAH "ODAED

‫ ֶל ְפּבֵית‬
Alfabeto;
Creador; Alfarero ‫יֹוצֵר‬
Abecedario ‫ ֶל ְפּבֵיתָא‬ YOTSAER
'ALEFBAET 'ALEFBAETO'
11

Alfombra ‫ָשטִי ַח‬ Algarrobo; Langosta ‫ֳא ְרּבֶה‬


SHATIAJ 'ARBEH

Algeria ‫ ְלגִי ְריָה‬1 Algodón ‫ֻּכ ְתנֶת ּכְתֹנֶת‬


'ALGIRYAH KUTNET KETONET

Alguien ‫ִישהּו‬
ֶ ‫מ‬ Algun tiempo; un ‫זְמַן מָה‬
MIShEHV brevemente mi ZEMAN MAH

Algunas; Pocas ‫ֳאחָדֹות‬ Algunos; Pocos ‫ֳא ָחדִים‬


'AJADOT 'AJADIM

Convenio; Alianza ‫ְּברִית‬ Apodo; Alias ‫ּכְּנּוי‬


BERIT KENUY

Alias ‫חֳלּופִי ֵשם‬ Alicates; Tenazas ‫מַל ַקחַת פְליֶיר‬


SHAEM JALUFI MALKAJAT FELYEYR

Viento; Espíritu; ‫רּו ַח‬ Aligerar ‫ָּברָק‬


Aliento RUAJ BARAK

Alimentación de los ‫מִזֹונֹות ְקטִינִים‬ Alimentar ‫ֵהזִין‬


niños MIZONOT KETINIM HAEZIN

Alimentar ‫ֶה ֱאכִיל‬ Alimento ‫ַמ ֳאכָל‬


HE'EJIL MA'AJAL

Comida; Alimento ‫אֹכֶל‬ Prepare; Aliste ‫ֵהכִין‬


'OJEL HAEJIN

Allí ‫ָשם ָשּמָה‬ Persona; Ser; Alma ‫נֶפֶש‬


SHAM SHAMAH NEFESH

Tienda de Abarrotes; ‫מַּכֹולֶת מַּכֹלֶת‬ Almacenar ‫ ְחסֵן‬1


Almacén MAKOLET MAKOLET 'AJSAEN

Escondites; ‫ּבֹואִים ַמ ְח‬ Almendra ‫ַשקֵד‬


Almacenes MAJBO'IM SHAKAED

Almendra ‫ַערְמֹון‬ Almendro ‫ְש ֵק ִדיְּיה ְש ֵק ִדּיָה‬


"ARMON SHEKAEDIYH SHEKAEDIAH

Almohada; Cojín ‫ֶּכסֶת‬ Almohada; Pastizal ‫ּכַר‬


KESET KAR

Almuerzo, Comida ‫אֳרּוחַת ָצ ֲה ַריִים‬ Cacto; Aloe, Nativo ‫ָצבָר‬


del mediodia 'ARUJAT TSAHORAYIM Israelí TSAVAR
12

Cactus; Aloes, ‫ְצ ָברִים‬ Alojar, Hospedar ‫ןיל‬


Nativos Israeli TSEVARIM LYN

Cavar; Alquilar; ‫ָּכרָה‬ Alrededor; ‫ָסבִיב‬


Comprar KAROH Circundante SAVIV

Alta ‫ּגָבֹו ַה‬ Altar ‫ִמזְ ֵּב ַח‬


GHAVOAH MIZBAEAJ

Altillo; Atico ַ‫ית ּגַג ֳע ִלּי‬ Altisimo; El mas alto ‫ֶעלְיֹון‬


"ALIAYT GHAG "ELYON

Superior; Altisimo ‫ֶעלְיֹון‬ Alto ‫ָּגבֵּה‬


"ELYON GHAVAEH

Altura; Piso ‫קֹומָה‬ Colina; Altura ‫ָרמָה‬


KOMAH RAMAH

Altura; Fuerza ‫ּתֹו ָעפָה ּתֹו ֶעפֶת‬ Altura; Cielo ‫מָרֹום‬


THO"AFAH THO"EFET MAROM

Altura, Altitud ‫ּגֹובַּה‬ Levantar; Alzar ‫רָם‬


GHOVAH RAM

Levaltarse; Alzarse; ‫קָם קום‬ Ama; Quiere; Gusta ‫אֹוהֵב‬


Surgir KAM KVM 'OHAEV

Ama de casa ‫נְוַת ַּביִת‬ Bondad; Amabilidad ‫טֹובָה‬


NEVAT BAYIT TOVAH

Amable ‫ְל ָבבִי‬ Amable F ‫ֳחבִיבָה‬


LEVAVI JAVIVAH

Amable M ‫ָחבִיב‬ Amado ‫בהא‬


JAVIV 'HV

Tío; Amado; ‫ּדֹוד‬ Amamanta ‫הֵינִיק‬


Querido DHOD HAENIK

Amamantar; Criar ‫ מַן‬ Luz; Amanecer ‫אֹור‬


'AMAN 'OR

Amar; Querer ‫ָחבַב‬ Gustar; Amar ‫ הַב ֶלאֳהב לאהוב‬


JAVAV 'AHAV LE'AHV L'HVV

Querer; Amar; ‫ הַב‬ Amaranto, Arbol de ‫יַרְּבּוז‬


Gustar 'AHAV Frutilla YARBUZ
13

Amarilla F ‫ְצ ֻהּבָה‬ Amarillo M ‫צַהֹוב‬


TSEHUBAH TSAHOV

Amarrar; Asir ‫ חַז‬ Abotonar; Amarrar ‫ָרכַס‬


'AJAZ RAJAS

Amarrar; Unir ‫ סַר‬ Amarrar; Restringir; ‫ָצרַר‬


'ASAR Hostilisa TSARAR

Asi sea; Amen ‫ מֵן‬ América ‫ֳא ֵמרִיקָה‬


'AMAEN 'AMAERIKAH

Americana ‫ֳא ֵמרִי ָקנִית‬ Americano ‫ֳא ֵמרִי ָקנִי‬


'AMAERIKANIT 'AMAERIKANI

Amiga ‫יְדִידָה‬ Amiga ‫ַרעָה‬


YEDIDAH RA"AH

Amiga, Miembro F ‫ֳח ֵברָה‬ Amiga F ‫ֳח ֵברָה‬


JAVAERAH JAVAERAH

Amigarse ‫ִה ְתיִּדֵד‬ Amigas F P ‫ֳחבֵרֹות‬


HITYIDHAED JAVAEROT

Amigo; Propósito ‫רֵי ַע‬ Amigo ‫יָדִיד‬


RAEA" YADID

Amigo ‫ַרעֶה‬ Amigo; Novio; ‫ָחבֵר‬


RA"EH Miembro M JAVAER

Amigo M ‫ָחבֵר‬ Amigos M ‫יְדִידִים‬


JAVAER YEDIDIM

Amigos M P ‫ֳח ֵברִים‬ Amistad ‫יְדִידּות‬


JAVAERIM YEDIDUT

Amistad ‫רַעּות‬ Excomunion; ‫ֵחרֶם‬


RA"VT Amonestacion JAEREM

Amontona; ‫עֹולֶה‬ Amor ‫ ֳהבָה‬1


Asciende; Cuesta "OLEH 'AHAVAH

Amor, Estima ‫ִחּבָה‬ Compasión; Ternura; ‫ָרחַם‬


JIBAH Amor Tener RAJAM

Amorita ‫אֳמרִי‬ Amos, ser declarado ‫ֶספֶר עָמֹוס‬


'AMRI SEFER "AMOS
14

Hana; Ana ‫ַחּנָה‬ Anacardo ‫ַשיּו‬


ְ‫ק‬
JANAH KASHYU

Anaquel; Estante ‫ַמּדַף ּכֹנָנִית‬ Anaranjada; Naranja ‫ְּכ ֻתּמָה ּכְתּוּמָה‬


MADHAF KONANIT F, color KETUMAH KETUMAH

Anaranjado ‫כַתֹום‬ Anaranjado; Naranja ‫ּכָתֹם ּכָתֹום‬


JATOM M, color KATOM KATOM

Anatomía ‫ֳאנָּטֹו ִמיָה‬ Ancha; Espaciosa ‫ְר ָחבָה‬


'ANATOMIAH REJAVAH

Ancho; Espacioso ‫ָרחָב‬ Anchura ‫רחַב‬


RAJAV RJAV

Ancla ‫עֹגֶן‬ Andar; Ir; Caminar ‫ָה ַל ְך ָל ֶלכֶת‬


"OGEN HALAJ LALEJET

Ir; andar ‫יֵֶל ְך ֵה ֶל ְך ָל ֶלכֶת‬ Andrajosa; ‫ּפֹו ֵחחַת‬


YAELEJ HAELEJ LALEJET Harapienta POJAEJAT

Andrajoso; ‫ֵחחַּפֹו‬ Hermafrodita; ‫ֻט ְמטֻם טּומְטּום‬


Harapiento POJAEAJ Androgino TUMTUM TUMTUM

Anémona ‫ַּכ ֶּלנִית‬ Mensajero; Angel ‫ַמלְ ְך‬


KALENIT MAL'AJ

Angola ‫נְגֹולָה‬1 Acostarce; Anidar; ‫ָרבַץ‬


'ANGOLAH Empollar RAVATS

Animal ‫חַי‬ Animales ‫ְּבהֵמֹות‬


JAY BEHAEMOT

Animales colectivos ‫ַחּיָה‬ Aniquilar; Destruir ‫ִשמִיד‬


ְ‫ה‬
silvestr JAYAH HISHMID

Aniquilar ‫ֶה ֳאבִיד‬ Aniño de Nariz, Boca; ‫ֶמתֶג‬


HE'AVID Brida METEG

‫ֶשת‬ֶ ‫יַּב‬
Temble; Ansioso; ‫ָחרַד‬ Antartica ‫ ְר ְקטִיקָה‬1ְ‫נְט‬1
Preocupado JARAD
YABESHET
'ANTE'ARKETIKAH

Contrario; Frente a; ‫מּול‬ Anteayer ‫ִשלְשֹום‬


Ante MUL SHILSHOM
15

Antebrazo ‫ּמָה‬1 Antena ‫ְשֹושה‬


ָ ‫מ‬
'AMAH MESHOSHAH

Antes ‫ְּת ִחלָה רִאשֹונָה‬ Antes ‫ֶקדֶם‬


THEJILAH RI'SHONAH KEDEM

Antes ‫ֶטרֶם‬ Antes; Al Este ‫ֶקדֶם‬


TEREM KEDEM

Antes, Antes de Mí ‫ְל ָפנַי‬ Antes, Hace; Delante ‫ִל ְפנֵי‬


LEFANAY LIFNAE

Antes de medio dia; ‫ל ְפנֵי ַה ָּצ ֲה ַריִם‬ Antigua ‫ַעּתִיקָה‬


A.M. LFNAE HATSAHORAYIM "ATHIKAH

Antiguo ‫ַעּתִיק‬ Antilope ‫ּתְאֹו‬


"ATHIK THE'O

Antilope ‫ּדִישֹן ּדִישֹון‬ Antilope F ‫יֳַעלָה‬


DHISHON DHISHON YA"ALAH

Antilope M ‫יְעֵל‬ Interrumpir; Violar; ‫ֵהפֵר‬


YE"AEL Anular HAEFAER

Prívese; Anule ‫חפיק‬ Anunciar; Informar ‫הֹודִי ַע‬


KYFJ HODIA"

Anuncio ‫ִּפ ְרסֵם‬ Aparecer ‫הלג‬


PIRSAEM GLH

Aparecer; Brillar ‫הֹופִי ַע‬ Aparecer ‫נִרְ ה‬


HOFIA" NIR'AH

Apariencia ‫ַמ ְראֶה‬ Departamento; ‫ּדִירָה‬


MAR'EH Apartamento DHIRAH

Departamento; ‫ּדִירֹות‬ Solo; Solamente; ‫ְלבַד‬


Apartamento DHIROT Aparte LEVAD

Apedrear; Lapidar ‫ָסקַל‬ Apelación; Recurso ‫עִרעּור‬


SAKAL "IR"UR

Apelar en contra; ‫ִע ְרעֵר עַל‬ Apellido ‫ִש ָּפחָה‬


ְ ‫ֵשם מ‬
Minar "IR"AER "AL SHAEM MISHPAJAH

Apendice del higado ‫יתֶרת‬ Aperitivo ‫ְמ ַת ֳאבֶן‬


YTERT META'AVEN
16

Aperitivo ‫ֳחטִיף ַּפ ְר ֶּפרֶת‬ Apertura; ‫ְּפתִיכָה‬


JATIF PARPERET Introducción PETIJAH

Apestar, ser malo ‫ָּבאֵש‬ Apetito ‫ּתֵ בֹון תיאבון‬


BA'AESH THAE'AVON TY'VVN

Apio ‫ַּכ ְרפַס‬ Aplaudir ‫חָא יַד ָמחָא ָמ‬


KARFAS MAJA' MAJA' YAD

Aplicación ‫יִישּום‬ Apodo; Alias ‫ּכְּנּוי‬


YISUM KENUY

Persecución ‫ְשמָד‬ Comer; Apoyar ‫ָסעַד‬


Religiosa; Apostac SHEMAD SA"AD

Apoyar ‫ָס ַמ ְך‬ Apreciar; Evaluar ‫ֶה ֳערִי ְך‬


SAMAJ HE"ARIJ

Aprende; Estudia ‫לֹומֵד‬ Aprender ‫ָלמַד‬


LOMAED LAMAD

Estudiar; Aprender ‫ָלמַד ִל ְלמֶד‬ Aprendís ‫צֹרֶב‬


LAMAD LILMED TSOREV

Talmud; Enseñanza; ‫ַּתלְמּוד‬ Apresuradamente, ‫ַמהֵר‬


Aprendizaje THALMUD Rápidamente MAHAER

Problema; Aprieto; ‫ וֶן‬ Apropiado ‫ַמ ְתאִים‬


Conflicto 'AVEN MAT'IM

Colectar; ‫ גַר‬ Estimado; ‫אֹמֶד אֹומֶד‬


Aprovisionar 'AGAR Aproximado 'OMED 'OMED

Estimar; Aproximar ‫ מַד‬ Aproximar ‫נִּגַש אֶל‬


'AMAD NIGHASH 'EL

Aproximar ‫נָגַש‬ Aproximarce; ‫ָקרַב‬


NAGASH Acercarse KARAV

Aproximarse A ‫ִה ְת ָקרֵב ְל‬ Kosher; Apta, ‫ֵשרָה ְּכ‬


HITKARAEV LE Ritualmente Apta KESHAERAH

Sabiduría; Aptitud ‫ָח ְכמָה‬ Kosher; Apto, ‫ּכֹושר‬


ֶ ‫ּכֹשר‬
ֶ
JAJMAH Ritualmente Apto KOSHER KOSHER

Apuntar; Asignar ‫ִמּנָה‬ Apuntar, Empeñar, ‫ָחתַר‬


MINAH Esforzar JATAR
17

‫נִ ְמ ָהרָה ּבָהּולָה‬


Apuntar, Empeñar, ‫ִּכּוֵן‬ Apurada ‫ָּפזָהנֶ ְח‬
Esforzar KIVAEN
NIMHARAH BAHULAH
NEJPAZAH

‫נִ ְמהָר ּבָהּול‬


Apurado Apurar ‫עָש‬
‫נֶ ְחּפָז‬ "ASH
NIMHAR BAHUL NEJPAZ

Apuro ‫רהמ‬ Apuro ‫רהימ‬


MHR MYHR

Aquí ‫ּכָאן‬ Mira; Aquí ‫ִהּנֵה‬


KA'N HINAEH

Aquí ‫ּפֹה‬ Mirar; Contemplar; ‫ִהּנֵה‬


POH Aqui esta HINAEH

Mirar; Contemplar; ‫הֵן‬ Arabia Saudita ‫ֳערָב ַהּסָעּודִית‬


Aqui esta HAEN "ARAV HASA"UDIT

Araña ‫ַע ָּכבִיש‬ Arañas ‫ִישים‬


ִ ‫ַע ְכב‬
"AKAVISH "AJVISHIM

Arbitraje ‫בֹוררּות‬ Arbitro; Juez ‫שֹופֵט‬


VORRUT SHOFAET

Arbol ‫עֵץ‬ Arbol; Madera ‫עֵץ‬


"AETS "AETS

Balsamo; Arbol de ‫ָּבכָא‬ Arbol frutal ‫אִילַן ַמ ֳאכָל‬


balsamo BAJA' 'ILAN MA'AJOL

Arbol Joven ‫ָצעִיר עֵץ‬ Arbol sin fruto, esteril ‫אִילַן ְסרָק‬
"AETS TSA"IR 'ILAN SERAK

Arboles; Maderas; ‫ֵעצִים‬ Arboles ‫ֵעצִים‬


Maderamen "AETSIM "AETSIM

Ropero; Arca ‫ רֹון‬ Arca del convenio ‫אֳרֹון‬


'ARON 'ARON

Arca sagrada ‫אֳרֹון קֹודֱש‬ Roperos; Arcas ‫אֳרֹונֹות‬


'ARON KODESH 'ARONOT

Archivo ‫תִי ִקּיָה‬ Archivo ‫קֹובָץ‬


TIKIAH KOVATS
18

‫קֹובֶץ ָמפַת‬
Archivo mapa bit Archivos ‫תִיקִיֹות‬
‫סִיבִיֹות‬ TIKIOT
KOVETS MAFAT SIVIOT

Arco ‫ֶשת‬
ֶ‫ק‬ Arcoiris ‫ֶשת‬
ֶ‫ק‬
KESHET KESHET

Ardilla ‫ְסנָאִי‬ Ardilla Listada ‫ְסנָאִי מְפּו ְסּפָס‬


SENA'I SENA'I MEFUSPAS

Ardor; Fuego; ‫ְש ֵרפָה‬ Ardor; Enojo ‫חָרֹון‬


Conflagración SERAEFAH JARON

Area; Distrito ‫אֵזֹור‬ Area ‫ֶשטַח‬


'AEZOR ShETAJ

Areas de estudio ‫ִמקְצֹועֹות לִּמּוד‬ Arena ‫חֹול‬


mayores MIKTSO"OT LIMUD JOL

Arenas ‫חֹולֹות‬ Arete; Pendiente ‫נֶזֶם‬


JOLOT NEZEM

Argentina ‫ ְרֶגנְטִינָה‬1 Argumentar ‫ִה ְתוֵַּכ ַח עִם‬


'ARGENTINAH HITVAKAEAJ "IM

Argumentar; Disputa ‫רִיב‬ Arides; Sequedad ‫חֹורֶב‬


RIV JOREV

Ariel ‫ֳא ִריֵאל‬ Aritmética; Cuenta ‫ֶשּבֹו‬


ְ ‫ןח‬
'ARIAE'L JESHBON

Aritmetico ‫ֶשּבֹונִי‬
ְ‫ח‬ Armada ‫ָצבָא‬
JESHBONI TSAVA'

Armas; Armamento; ‫ֶשק‬


ֶ‫נ‬ Armarse, Prepararse p ‫ִחּמֵש‬
Equipo NESHEK Guerra JIMAESH

Armas; Armamento; ‫ֶשק‬


ֶ‫נ‬ Armenia ‫ ְר ֶמנִיָה‬1
Equipo NESHEK 'ARMENIAH

Armonía en el Hogar ‫ְשלֹום ּבֵית‬ Confortante; Aroma;


Olor
‫נִיחֹו ַח‬
SHELOM BAET NIJOAJ

Arpa ‫נֶבֶל‬ Arrancar ‫ָקטַף‬


NEVEL KATAF
19

Remolcar; Arrastrar ‫ָּגרַר‬ Arrastrar; Remolcar ‫ָסחַב‬


GHARAR SAJAV

Arrastrarse; Reptar ‫ָרמַש‬ Arrastre ‫זָחַל‬


RAMASH ZAJAL

Mirto; Arrayan ‫ֳהדַס‬ Mirtos; Arrayanes ‫סִים ֶה ָד‬


HADAS HEDASIM

Arrebatar; Hacer ‫ָחטַף‬ Corregida; Revisada; ‫מְתּו ֶּקנֶת‬


Horriblemente JATAF Arreglada METUKENET

Corregido; ‫מְתּוּקָן‬ Arreglar; Comparar; ‫ָע ַר ְך‬


Revisado; Arreglado METUKAN Ordenar "ARAJ

Vestirse; Arreglarse ‫ִה ְתַּגנְּדֵר‬ Orden; Arreglo; Fila ‫ֵסּדֶר‬


HITGHANDHAER SAEDHER

Arrepentido ‫תֹוזֵר ְּבּתְשּובָה‬ Arrepentimiento ‫ֳח ָרטָה‬


TOZAER BETHESHUVAH JARATAH

Arrepentimiento ‫ּתְשּובָה‬ Arrepentimiento ‫ּתְשּובָה‬


THESHUVAH THESHUVAH

Arrepentimiento ‫ֳחזָרָה ִּבתְשּובָה‬ Arresto ‫עצִירָה‬


Religioso JAZARAH BITSHUVAH "TSIRAH

Carcel; Arresto; ‫ִאּסָר‬ Hacia Arriba; Arriba ‫ַמעַל‬


Prohibicion 'ISAR MA"AL

‫ְל ַמ ְעלָה ִמ ַּמעַל‬


Arriba ‫ְלמַעלָה‬ Encima de; Arriba de ‫ֵמעַל ְל‬
LEMA"LAH
LEMA"LAH MIMA"AL
MAE"AL LE

Venir; Arrivar; ‫ּבֹוא‬ Arrodillarse ‫רַע ָּב ַר ְך ָּכ‬


Entrar BO' BARAJ KARA"

Arrodillarse ‫ְּכרִיעָה‬ Presumir; Arrogante ‫ֶה ְעּפִיל‬


KERI"AH ser, Retar HE"PIL

Arroyo ‫ְּת ָעלָה‬ Corriente; Tormenta; ‫זֶרֶם‬


THE"ALAH Arroyo ZEREM

Arroz ‫אֹרֶז אֹורֶז‬ Rugido, Gruñido; ‫ָהמָה‬


'OREZ 'OREZ Arrulle HAMAH
20

Canción de Cuna; ‫ִשיר ֶערֶש‬ Arte ‫ֳאּמָנּות אֳוּמָנּות‬


Arrullo SHIR "ERES 'AMANUT 'AVMANUT

‫ֻאּמָנּות ְמלֶאכֶת‬
Artesanía Artesano ‫ַּבעַל ְמלָאכָה‬
‫יָד‬ BA"AL MELA'JAH
'UMANUT MELE'JET YAD

Gota; Artritis ‫טִיּפָח‬ Arveja ‫ פּונַה‬


TIPAJ 'AFUNAH

Asaltar; Caer Sobre ‫ִה ְתנַּפֵל‬ Asamblea; ‫ָקהָל‬


HITNAPAEL Congregación M KAHAL

Asamblea; ‫ְק ִהּלָה‬ Eclesiastés; Kohelet; ‫ֶמגִיּלַת קֹ ֶהלֶת‬


Congregación F KEHILAH Asamblea MEGILAT KOHELET

Asamblea Festiva ‫ֳע ָצרָה‬ Asar Carne ‫ָצלָה ִלצַלֹות‬


"ATSARAH TSALAH LITSALOT

Amontona; ‫העֹו ֶל‬ Observar; Asechar ‫ָצפָה‬


Asciende; Cuesta "OLEH TSAFAH

Asegurar ‫ִּבּטַח‬ Compararse; ‫ְשל‬


ַ ‫נִמ‬
BITAJ Asemejarse NIMSHAL

Lugar; Asentamiento ‫מָקֹום‬ Asentamiento; ‫מֹושב‬


ָ
MAKOM Morando MOSHAV

Lugares; ‫מְקֹומֹות‬ Bucear; Sumergir; ‫ָצלַל‬


Asentamientos MEKOMOT Asentar TSALAL

Asesinar; Matar ‫ָרצַח‬ Asesino ‫רֹו ֵצ ַח‬


RATSAJ ROTSAEAJ

Consejero; Asesor ‫יֹועֵץ‬ Asfodelia ‫עִירִית‬


YO"AETS "IRIT

Asher ‫ שר‬
ֵ Así ‫ּכֵן‬
'ASHAER KAEN

Así ‫ּכֹה‬ Asi sea; Amen ‫ מֵן‬


KOH 'AMAEN

Sienta; Asienta ‫יֹושב‬


ִ Apuntar; Asignar ‫ִמּנָה‬
YOSHIV MINAH
21

Asilo de ancianos ‫ּבֵית בֹות‬ Amarrar; Asir ‫ חַז‬


BAET 'AVOT 'AJAZ

‫חֳדֹות‬1‫הִת‬
Asistir ‫ִסּיֵַע‬ Asociación de ‫ֳשיּיָנִים‬
ִ ‫ַה ַתע‬
manufactureros d
SIAEA"
‫ִביִשראֵל‬
HIT'AJADOT
HATA"ASIYANIM VIISR'AEL

‫שֹואֵב בָק‬
Aspiradora ‫ַש ֳרקָב‬ Aspirar; Inhalar ‫ָשאֵף‬
SHA'AEF
SHO'AEV 'AVAK
SHARAKAV

Associar ‫ִה ְת ַחּבֵר עִם‬ Asteroide ‫כֹו ַכבִית‬


HITJABAER "IM JOJAVIT

Astilla; Serrín ‫נְסֹרֶת‬ Astronauta ‫טַיּיַם ָחלָל‬


NESORET TAYYAM JALAL

Astronauta ‫טַייִם ָחלָל‬ Ser Exitoso; Astuto; ‫ֵשכֶל‬


TAYYIM JALAL Listo SAEJEL

Tema; Asunto ‫אנֹוש‬


ֵ Asuntos; Temas ‫נֹושאִים‬
ֵ
NOSAE' NOSAE'IM

Asustado ‫נִ ְבהַל‬ Asustar; Temer ‫ָּפחַד ִלפְחד‬


NIVHAL PAJAD LIFJD

Asustar; Espantar; ‫ָערַץ‬ Asustar; Temer ‫ָּפחַד‬


Temer "ARATS PAJAD

Asuste ‫ִה ְבהִיל‬ Aterrorice; Asuste ‫ֶה ֳחרִיד‬


HIVHIL HEJARID

Asuste ‫ִה ְפחִיד‬ Atacar ‫ָּתקַף‬


HIFJID THAKAF

Atada; Preservada ‫צְרּורָה‬ Atado; Paquete ‫ֳחבִילָה ַמ ְקנִית‬


TSERURAH JAVILAH MAKNIT

Atado; Paquete ‫צְרֹור‬ Atado; Preservado ‫צָרּור‬


TSEROR TSARUR

Ataque ‫ִה ְתקִיף‬ Ataque al corazón ‫הֶתקֵץ לֵב‬


HITKIF HETKAETS LAEV
22

Atar; Ligar; ‫ָשר‬


ַ‫ק‬ Atender ‫ְשיב‬
ִ ‫ִהק‬
Conspirar KASHAR HIKSHIV

Atendió ‫ָשם לֵב‬ Aterrizar ‫נָחַת‬


SAM LAEV NAJAT

Aterrorice ‫יָרַא‬ Aterrorice; Asuste ‫ֶה ֳחרִיד‬


YARA' HEJARID

Aterrorizar ‫ִה ְרטִיט‬ Atico; Habitación ‫ֳע ִלּיָה‬


HIRTIT Superior "ALIAH

Altillo; Atico ‫ֳע ִלּיַית ּגַג‬ Atontar ‫ָכסַל‬


"ALIAYT GHAG JASAL

Atontar; Embotar ‫ִה ְקהָה‬ Atraer; Jalar ‫ָש ְך‬


ַ‫מ‬
HIKHAH MASHAJ

Atras, Hacia ‫אֳח ַרּנִית‬ Atras, Hacia ‫תֹור‬1ְ‫ל‬


'AJRANIT LE'ATOR

Atreverse A ‫ֵהעֵז ל‬ Atributo ‫ִשּיְֵך‬


HAE"AEZ L SHIAEJ

Traje; Atuendo ‫ֳחלִיפָה‬ Clase; Aula ‫ִּכּתָה ּכִיּתָה‬


JALIFAH KITHAH KITHAH

Aula; Clase ‫ִּכּתָה‬ Aulas ‫ּכִּתֹות‬


KITHAH KITHOT

Aumente intr ‫ִה ְת ָרבֵה‬ Aumento ‫רּום‬


HITRAVAEH RUM

‫ֳשה‬ֶ ‫ּדֹומֵם ַמח‬


Nuevamente; Aún ‫עֹוד‬ Aún; Todavía ‫שֹותֵק שֹוקֵט‬
"OD
DHOMAEM MAJASHEH
SHOTAEK SHOKAET

Todavía; Aún ִ‫ן ַע ַדיִין עֹוד ַע ַדי‬ Aunque; Aun cuando ‫ֳאפִילּו‬
"ADAYIN "ADAYIN "OD 'AFILU

Después; Aún mas; ‫ָהלְ ה‬ Aunque; Aun cuando ‫ֳאפִילּו‬


Más alla HAL'AH 'AFILU

Ausente; Perdida ‫נֶ ְע ֶּדרֶת‬ Ausente; Perdido ‫נֶ ְעּדָר‬


NE"DHERET NE"DHAR
23

Australia ‫ֹו ְס ְט ָר ִליָה‬1 Austria ‫ֹו ְס ְט ִריָה‬1


'AOSTERALIAH 'AOSTERIAH

Automobil; Carro; ‫מְכֹונִית‬ Bus; AutoBus; Micro ‫אֹוטֹוּבּוס‬


Auto; Coche MEJONIT 'OTOBUS

Automobil; Carro; ‫מְכֹונִית‬ Automobiles; Carros ‫מְכֹונִּיֹות‬


Auto; Coche MEJONIT MEJONIOT

Autopista ‫ְּכבִיש ָמהִיר‬ Escriba; Autor; ‫סֹופֵר‬


KEVISh MAHIR Escritor SOFAER

Autores; Escritores ‫סֹו ְפרִים‬ Autoridad; Control ‫רָשּות‬


SOFRIM RAShUT

Autorizar; Permitir ‫ְּשה‬


ָ ‫ִהר‬ Autoservicio ‫ֵשירּות ַע ְצמִי‬
HIRSHAH SHAERUT "ATSMI

Av, Mes ‫ ב‬ Avaluar, Crecer valor; ‫ָשבַח‬


'AV Mejorar SHAVAJ

Paso; Avance; ‫ָצעַד‬ Pasar; Avanzar ‫ָצעַד‬


Marcha, Verbo TSA"AD TSA"AD

‫ִה ְת ַקּדֵם‬
Progresar; Avanzar ‫ְל ִה ְת ַקּדֵם‬ Avaricia ‫ִהּמָה‬
HIMAH
HITKADHAEM
LEHITKADHAEM

Ave; Pájaro ‫עֹוף‬ Avellana ‫ִא ְלסָר‬


"OF 'ILSAR

Avenida; Fila de ‫ְש ֵדרָה‬ Disperse; Avente ‫זֵרָה‬


Soldados SHEDAERAH ZAERAH

Poner en Verguenza; ‫ֵהבִיש‬ Avergonzarse ‫נִ ְכלַם‬


Avergonzar HAEVISH NIJLAM

Averguonzar; ‫ִה ְכלִים‬ Avestruz ‫ּבַת ַהּיֳַענָה‬


Insultar HIJLIM BAT HAYA"ANAH

Avestruz ‫יַעֵן‬ Avión ‫מַטֹוס‬


YA"AEN MATOS

Aviso; Concejo; ‫ֵעצָה‬ Axila ‫ַשחִי‬


ֶ ‫בֵית ה‬
Palabrería "AETSAH VAET HASHEJI
24

Abandonar; Dejar; ‫ָעזַב‬ Ayer ‫ֶאתְמֹול‬


aydar "AZAV 'ETMOL

Ayer de Noche; ‫ֶאמֶש‬ Ayin ‫ע ַעיִן‬


Ultima Noche 'EMESH " "AYIN

Ayuda ‫ֶעזְרָה‬ Ayuda, Salvación ‫ֵשע‬


ַ‫י‬
"EZRAH YAESHA"

Salvado; Ayudado, ‫נֹושע‬


ַ Ayudante ‫ֵעזֶר‬
Ser NOSHA" "AEZER

‫ָעזַר ל ַלעֳזר‬
Ayudar ‫ָעזַר‬ Ayudar
"AZAR ‫רוזעל‬
"AZAR L LA"AZR L"ZVR

‫ַּת ֳעזְרִי לִי‬


Ayudeme por favor
‫ָשה‬ָ ‫ְּב ַבק‬ Ayudeme por favor M ‫ָשה‬
ָ ‫ַּתעֳזֹור לִי ְּב ַבק‬
F THA"AZOR LI BEVAKASHAH
THA"AZRI LI
BEVAKASHAH

Ayunar ‫צָם‬ Ayuno ‫ַּת ֳענִית‬


TSAM THA"ANIT

Ayuno ‫צֹום‬ Ayuno de Ester ‫ַּת ֳענִית ֶא ְסּתֵר‬


TSOM THA"ANIT 'ESTHAER

Azucar ‫ֻסּכָר סֹוּכָר‬ Azul ‫ּכַחֹול‬


SUKAR SOKAR KAJOL

Celeste; Azul claro ‫ְת ֵכלֶת‬ Azul F ‫ְּכ ֻחּלָה ּכְחּוּלָה‬


TEJAELET KEJULAH KEJULAH

‫נֹוסַף להיוָסף‬
Azul M ‫ּכָחֹל ּכָחֹול‬ Añadido, Ser añadido
KAJOL KAJOL ‫ףסוויהל‬
NOSAF LHYVASF LHYVVSF

‫הֹוסִיף להוסיף‬
Añadir Añadirse ‫ִה ְת ַחּבֵר ִחּבֵר‬
‫חִּּבֵר‬ HITJABAER JIBAER
HOSIF LHVSYF JIBAER

Año ‫ָשנָה‬ Año Nuevo ‫ַּשנָה‬


ָ ‫רֹאש ה‬
SHANAH RO'SH HASHANAH

Año venidero ‫ַשנָה הּבָ ה‬


ָ ‫ּב‬ Años ‫ָשנִים‬
25

BASHANAH HBA'AH SHANIM

Babilonia ‫ָּבבֶל‬ Babosa ‫ַשּבֵלּול‬


BAVEL SHABAELUL

Microbio; Bacteria ‫ַחיְּדַק‬ Bahamas ‫ִאּיֵי ָּב ָהמָה‬


JAYDHAK 'IAE BAHAMAH

Bahrain ‫ַּב ֶחרֵיין‬ Baia ‫ִמ ְפרָץ‬


BAJERAEYN MIFRATS

Bailar; Danzar ‫ָרקַד‬ Bailarina ‫ַר ְק ָּדנִית מְחֹו ֶללֶת‬


RAKAD RAKDHANIT MEJOLELET

Humilde F; Baja ‫נָמֹוכָה‬ Baja, Más Baja ‫ַּתחְּתֹונָה‬


NAMOJAH THAJTHONAH

Baja F ‫ְש ָפלָה‬ Bajar; Decender ‫יָרַד‬


SHEFALAH YARAD

Bajar; Descender ‫יָרַד ָל ֶרדֶת‬ Bajar V ‫הֹורִיד‬


YARAD LAREDET HORID

‫ְל ַמּטָה ְל ַהּלָן‬


Bajo; Abajo; Debajo ‫ַמּטָה ִמ ַּתחַת ִמ ְּל‬ Humilde M; Bajo ‫נָמֹו ְך‬
NAMOJ
LEMATAH LEHALAN
MILMATAH MITHAJAT

Bajo, Más Bajo ‫ַּתחְּתֹון‬ Bajo M ‫ָשפָל‬


THAJTHON SHAFAL

Bajo quien? ‫אֶת מִי‬ Balancear; Nivelar ‫ִפּלֵס‬


'ET MI FILAES

Balanceo; Columpio ‫נַ ְדנֵדָה‬ Balanza ‫ֶּפלֶס‬


NADNAEDAH PELES

Balanza ‫ִשקֹלֶת‬
ְ‫מ‬ Balanza de comercio ‫ַמ ֳאזָן ְסחָר חּוץ‬
MISHKOLET extranjero MA'AZAN SEJAR JUTS

‫ַמ ֳאזַן‬
Balanza de pagos ‫ַהּתַשלּומִים‬ Balbucear ‫ָלהַג‬
LAHAG
MA'AZAN
HATHASHLUMIM

Balcón ‫ִמ ְר ֶּפסֶת‬ Balcones ‫ִמ ְרּפָסֹות‬


MIRPESET MIRPASOT
26

Ballena ‫יָיתָן ִלוְיָתָןלִוו‬ Balon; Pelota ‫ּכַדּור‬


LIVVYAYTAN LIVYATAN KADUR

Baloncesto ‫ּכַּדּו ְרסַל‬ Balsamo; Arbol de ‫ָּבכָא‬


KADHURSAL balsamo BAJA'

Banana ‫מֹוז ַּבּנָנָה‬ Quiebra; Bancarrota ‫ּפְשיטַת ֶרגֶל‬


MOZ BANANAH PESHYTAT REGEL

Banco ‫ַס ְפסָל‬ Banco ְ‫ק ַּבנ‬


SAFSAL BANK

Bancos ‫ַס ְפ ָסלִים‬ Banda; Grey ‫מֵרֹון מָרֹון‬


SAFSALIM MAERON MARON

Cuerda; Banda de ‫ֶחבֶל‬ Bandera ‫ֶּדגֶל‬


Región JEVEL DHEGEL

Bangladesh ‫ַּבנְְג ָלדֶש‬ Banqueta para pies; ‫ְש ַר ְפרַק טַבּורֶת‬


BANGELADESH otoman SHERAFRAK TAVURET

Banquete; Comida ‫דָה סְעּודָה ְס ֻע‬ Banquete ‫מִשתֶה סְעּודָע‬


SE"UDAH SE"UDAH MISHTEH SE"UDA"

Banquete; Festín ‫ִשּתֶה‬


ְ‫מ‬ Banquito ‫ַס ְפסָל מְרּופָד‬
MISHTHEH SAFSAL MERUFAD

Bar Mitsva ‫ּבַר מִצוָוה‬ Bara, Bastón ‫ַמּקַל‬


BAR MITSVAVH MAKAL

Baras, Bastónes ‫ַמּקְלֹות‬ Barato ‫לזֹו‬


MAKLOT ZOL

Barba ‫זָמָק‬ Barbados ‫ַּב ְרבַדֹוס‬


ZAMAK BARVADOS

Nave; Barco ‫ֳאנִּיָה‬ Bote; Nave; Barco ‫ֲאנִּיָה אֹוניִּיָה‬


'ANIAH 'ONIAH 'ONYIAH

Barra, Personal, ‫ַמּטֶה‬ Barraca ‫ָצרִיף‬


Tribu MATEH TSARIF

Barrer ‫ֵטאֵט טִאטֵא‬ Barrera ‫ַמחְסֹום‬


TAE'AET TI'TAE' MAJSOM

Barrido; Barriendo ‫טֵאּוט טִאטּוא‬ Barrido; Barriendo ‫טֵאּוט טִאטּוא‬


TAE'UT TI'TU' TAE'UT TI'TU'
27

Barro ‫ּבֹץ‬ Barro ‫ֶחרֶס‬


BOTS JERES

Base ‫ּבָסיס‬ Base ‫יְסֹוד‬


BASYS YESOD

Máquina, Motor; ‫מְכֹונָה‬ Bases; Fundamentos ‫יְסֹודִים יְסֹודֹות‬


Base; Estante MEJONAH YESODIM YESODOT

Básico ‫יְסֹודִי‬ Bastante ‫ּדַי‬


YESODI DHAY

‫ּבַת מִצוָוה ּבַת‬


Bat Mitsva ‫מִי ְצוָוה‬ Combate; Batalla ‫ִמ ְל ָחמָה‬
MILJAMAH
BAT MITSVAVH BAT
MITSVAVH

Batir; Golpear; ‫ָּפגַע‬ Golpear; Batir; Matar ‫נכה ִהכָה‬


Insultar PAGA" NJH HIJAH

Hervir; Batir Crema ‫ִה ְקצִיף‬ Baul de Lino ‫תֵיבַת ַמ ָצעִים‬


HIKTSIF TAEVAT MATSA"IM

Uva; Baya, Grano ‫ֵענָבָה‬ Bazo ‫טְחֹול‬


"AENAVAH TEJOL

Bañar; Lavar ‫ָרחַץ‬ Bañarse; Tomar un ‫ִה ְת ַרחֵץ ְל ִה ְת ַרחֵץ‬


RAJATS baño HITRAJAETS LEHITRAJAETS

Bañera ‫ ְמ ַּב ְטיָה‬1 Bañera ‫מבָט‬1


'AMBATYAH 'AMVAT

‫ֳחדַר ֵשירּותִים‬
Baño; Cuarto de
‫םיתוריש‬ Baño ‫מֹוצָ ה‬
Baño MOTSA'AH
JADAR ShAERVTIM
ShYRVTYM

Baño Privado ‫ַמ ֳחרָ ה‬ Baño ritual, ‫ִמ ְקוֶה‬


MAJARO'AH Reservorio d agua MIKVEH

Bebe, De, Adj ‫ּתִינֹוקִי יַלְדּותִי‬ Bebe Niña ‫ינֹוקֶת ִּת‬


THINOKI YALDUTI THINOKET

Bebe Niño ‫ּתִינֹוק‬ Beber; Tragar ‫ָּגמַע ָּגמָא‬


THINOK GHAMA" GHAMA'

Beber ‫ִשּתֹות‬
ְ ‫ָשתַה ל‬ Beber ‫ָשתָה‬
28

SHATAH LISHTHOT SHATAH

Bebés ‫ּתִינֹוקֹות‬ Bebida ‫ִשתֹות‬


ְ ‫ָשתָה ל‬
THINOKOT ShATAH LIShTOT

Bebida ‫מַשקֶה‬ Bebida, Bebiendo ָ‫הש ִתּי‬


ְ ‫הייתש‬
MASHKEH ShETIAH ShTYYH

Bebida caliente ‫ְש ִתּיָיה ַחּמָה‬ Bebida suave ‫מַשקֶה קַל‬


SHETIAYH JAMAH MASHKEH KAL

Bebidas ‫מַשקְאֹות‬ Beer Sheva ‫עבש ראב‬


MASHK'OT V'R ShV"

Bejiga ‫ַשתֶן‬
ֶ ‫ַשלּפּוחִית ה‬ Belén ‫ּבֵית ֶלחֵם‬
SHALPUJIT HASHETEN BAET LEJAEM

Belgica ‫יָה ֶּב ְלִג‬ Belize ‫ֶּבלִיז‬


BELGIAH BELIZ

Bella de Noche ‫ַמ ְלּכֵת ַה ֵּליְלָה‬ Esplendor; Belleza ‫יְִפעָה יְִפעָֹות‬


MALKAET HALAELAH YIF"AH YIF"AOT

Belleza ‫יפִי‬ Belleza; Gloria ‫ִּתפְ רָה ִּת ְפ ֶארֶת‬


YFI THIF'ARAH THIF'ERET

‫יֹפִי ְּפאֵר ֶח ְמּדָה‬


Belleza ‫חֵן‬ Bellota ‫ּבַּלּוט‬
BALUT
YOFI PE'AER JEMDHAH
JAEN

Bellota ‫אְצטרּוּבָל‬ Numeros; Bemidvar, ‫ְב ִמ ְדּבָר‬


'ETSTRUBAL En el desie VEMIDBAR

Bendaje ‫ַחּבֹושת‬
ֶ ‫ּת‬ Bendecir; Alabar; ‫ֵּב ַר ְך‬
THAJBOSHET Maldecir BAERAJ

Bendición ‫ְּב ָרכָה‬ Bendición ‫ְּב ָרכָה‬


BERAJAH BERAJAH

‫ִל ְברִיאּות‬
Bendicion salud Bendicion a los niños ‫ּבִירּכַת ַה ָבנִים‬
‫ַל ְּברִיאּות‬ BIRKAT HAVANIM
LIVRI'VT LABRI'VT

Bendición del ‫קִידּוש‬ Bendición después de ‫ּבִרּכַת ַהּמָזֹון‬


Viernes en la No KIDUSH la comida BIRKAT HAMAZON
29

Bendición ‫ת כֹ ֳהנִים ִּב ְר ַּכ‬ Bendiciones ‫ְּברָכֹות‬


Sacerdotal BIRKAT JOHANIM BERAJOT

Bendijo verbo ‫ָּב ַר ְך‬ Bendita; Curita ‫ֶאגֶד מִי ַּדּבֵק‬


BARAJ 'EGED MIDHABAEK

Bendita adjetivo ‫ּבְרּוכָה‬ Bendito adjetivo ‫ּבָרּו ְך‬


BERUJAH BARUJ

Beneficiar, Ser Util ‫ָסכַן‬ Beneficio; Disfrute ‫נֶ ֳהנָה ִמ‬


SAJAN NEHANAH MI

Benjamín ‫ִּבנְיָמִין‬ Beor ‫ּבִעֹור‬


BINYAMIN BI"OR

Berengena ‫חָציל‬ Bereshit; Génesis, En ‫ֵאשית‬


ִ ‫ְּבר‬
JATSYL el princ BERAE'SHIT

Bermudas ‫ֶּברְמּודָה‬ Beso ‫קשינ‬


BERMUDAH NYSHK

Beso ‫ְשיקָה‬
ִ‫נ‬ Besos ‫ְשיקֹות‬
ִ‫נ‬
NESHIKAH NESHIKOT

Bestia ‫ֵהמָה ְּב‬ Bet; Vet ‫ב בֵית‬


BEHAEMAH V VAET

Betel ‫ּבֵית אֵל‬ Tanaj; Biblia ‫ךנת‬


BAET 'AEL TNJ

Biblico ‫ַּתנָכִי‬ Biblioteca ‫ִס ְפ ִרּיָה ספרייה‬


THANAJI SIFRIAH SFRYYH

Biblioteca ‫ִס ְפ ִרּיָה‬ Bibliotecaria F ‫ֳס ְפ ָרנִית‬


SIFRIAH SAFRANIT

Bibliotecario M ‫ַס ְפרָן‬ Bibliotecas ‫ִס ְפרִּיֹות‬


SAFRAN SIFRIOT

Bicho; Chinche ‫ִשּפֵש‬


ֶ ‫ּפ‬ Bicicleta ‫אֹ ְפנַיִם אֹו ַפנַיִים‬
PISHEPAESH 'OFNAYIM 'OFANAYIM

Todo bien; Bien ‫ְּב ֵסדֶר‬ Bien ‫הֵיטֵב‬


BESAEDER HAETAEV

Bien Parecido ‫זִיוְתָן‬ Bienvenida ‫ּבְרּוכָה ַהּבָ ה‬


ZIVTAN BERUJAH HABA'AH
30

Bienvenido ‫ּבָרּו ְך ַהּבָא‬ Bienvenidos ‫ּבְרּוכִים ַה ָּבאִים‬


BARUJ HABA' BERUJIM HABA'IM

Bigote ‫ָשפָם‬ Bilingue ‫ּדּו לְשֹונִי‬


SAFAM DHU LESHONI

Biologia ‫ּבִיֹולֹוְגיָה‬ Bisabuela ‫ְס ְבּתָא ַר ְּבתָא‬


BIOLOGYAH SEVETHA' RABTA'

Bisabuelo ‫ַסבָא ַרּבָא‬ Biscocho ‫ָרקִיק‬


SAVA' RABA' RAKIK

Bisnieta ‫נִינָה‬ Bisnieto ‫נִין‬


NINAH NIN

Bistec; Filete ‫ְס ֵטיְק ֻא ְמצַה‬ Bit, Numero Binario ‫ִס ְפרָה בִינָרִית‬
SETAEK 'UMTSAH SIFRAH VINARIT

Bizcocho; Queque; ‫עּוגָה‬ Bizcocho ‫סּו ְפּגָן ֻס ְפּגָן‬


Torta "UGAH SUFGHON SUFGHON

Bizcochos; Queques; ‫עּוגֹות‬ Blanca ‫ְל ָבנָה‬


Tortas "UGOT LEVANAH

Blanco ‫ָלבָן‬ Blanqueador; ‫ִה ְלּבִין‬


LAVAN Decolorante HILBIN

‫ּגּוש ּבְלֹוק קֹובָה‬


Bloque ‫בּול עַץ ַמעְצֹור‬ Bloque, cierra ‫ָסתַם‬
SATAM
GHUSH BELOK KOVAH
VUL "ATS MA"TSOR

Bloqueador Solar ‫ִק ֶר ִשדּוף‬ Bloquear; Obstuir ‫ָחסַם‬


KIRE SHIDUF JASAM

Blusa ‫חֹולצָה‬ Boca ‫ּפֶה‬


JOLTSAH PEH

Bocadillo ‫ֶסנְ ְדוִיץ סנדוויץ‬ Bocas ‫ּפִיֹות‬


SENDEVITS SNDVVYTS PIOT

Matrimonio; Boda ‫חֳתּונָה ֳח ֻתּנָה‬ Boda ‫נִּכּוש‬


JATUNAH JATUNAH NIKUSH

Matrimonios; Bodas ‫חֳתּונֹות ֳחתֻּנֹות‬ Bol; Fuente ‫ְק ָערָה ִמזְרָק‬


JATUNOT JATUNOT KE"ARAH MIZRAK
31

Boleto; Tarjeta ‫ַּכ ְרטִיס‬ Boleto de parqueo ‫ּדֹוח ֳחנָייָה‬


KARTIS DHOJ JANAYYAH

Boleto de parqueo ‫ּדֹוח ֳחנָייָה‬ Bolitas ‫ּגּולֹות‬


DHOJ JANAYYAH GHULOT

Bolivia ‫ּבֹולִי ְביָה‬ Bolsa; Maleta; ‫ּתִיק‬


BOLIVYAH Maletin THIK

Bolsa ‫יַלְקּוט‬ Bolsa ‫ַשק‬


YALKVT SAK

‫ּבֹורסָה שּוק‬
Bolsa de Compras ‫ַשּקִית‬ Bolsa de valores
SAKIT ‫הַּמנָיֹות‬
BORSAH ShUK HAMNAYOT

Bolsas ‫ַשּקִים‬ Bolsas; Maletas; ‫ּתִיקִים‬


SAKIM Maletines THIKIM

Bolsas de carga ‫יַלְקּוטִים‬ Bolso; Talego ‫ּכִיס‬


YALKVTIM KIS

Bolso, de Señorita ‫ָחרִיט‬ Bolso de Compras ‫סַל ְקנִיֹות‬


JARIT SAL KENIOT

Bomba ‫ְּפ ָצצָה‬ Bombacha; Calsón ‫ַּתחְּתֹונִים‬


PETSATSAH THAJTHONIM

Retirar agua; ‫ִשאב‬


ְ ‫ב ל‬1‫ָש‬ Bombilla ‫נּורָה‬
Bombear; Absorve SHA'AV LISH'V NURAH

Bondad ‫לִּבּוב‬ Bondad; Exito ‫טֹובָה‬


LIBUV TOVAH

Bondad; Amabilidad ‫טֹובָה‬ Bono, Obligación ‫אִיֶגרֶת חֹוב‬


TOVAH 'IGERET JOV

Borde ‫ָקצֶה‬ Lado; Bordee ‫ּפֵ ה‬


KATSEH PAE'AH

Borrado ‫ְמחִיקָה‬ Borrador ‫מֹוחֵק‬


MEJIKAH MOJAEK

Borrar ‫בִיּטּול‬ Borró; Borrar V ‫ק ַמ ַח‬


VITUL MAJAK
32

Borró; Borrar V ‫ַמחַק‬ Mancha; Borrón ‫ִשטֵש‬


ְ‫ט‬
MAJAK TISHTAESH

Bosetzo ‫ּפִחּוק‬ Bosque ‫יַעַר‬


PIJUK YA"AR

‫ְשה‬
ָ ‫יַעַר ֻחר‬
Bosque Bosques ‫יְעָרֹות‬
‫חֹרֶש‬ YE"AROT
YA"AR JURSHAH JORESH

Bostezar ‫ָפהַק‬ Bota ‫ַמּגָף‬


FAHAK MAGHAF

Botas ‫ַמָּגפִים‬ Bote; Nave; Barco ‫ֲאנִּיָה אֹוניִּיָה‬


MAGHAFIM 'ONIAH 'ONYIAH

Bote ‫סִירַה‬ Botella ‫ַּב ְקּבֻק ַקנְקַן‬


SIRAH BAKBUK KANKAN

Botín; Saqueo ‫ְשּסָה‬


ִ‫מ‬ Botin; Pillaje ‫ִּבּזָה‬
MESHISAH BIZAH

Botswana ‫ּבֹו ְצוָונַה‬ Bracalete; Cobija ‫ָצמִיר‬


BOTSVAVNAH TSAMIR

Bramir; Rugir ‫ם ָר ַע‬ Brasil ‫ּב ָרזִיל‬


RA"AM BRAZIL

Braso ‫זְרֹו ַע‬ Brasos ‫זרֹועֹות‬


ZEROA" ZRO"OT

Bravo; Fuerte; ‫ּבִיר‬1 Bravo, Valiente ‫ּמִיץ‬1


Poderoso 'ABIR 'AMITS

Brecha; Ruptura ‫ֶּפרֶץ‬ Breve; Corto ‫ָקצַר ָקצֵר‬


PERETS KATSAR KATSAER

Breve; Corta ‫ְק ָצרָה ְקצָרה‬ Bribón ‫ֵשדֹון‬


KETSARAH KETSARH SHAEDON

Aniño de Nariz,
Boca; Brida
‫ֶמתֶג‬ Brillante A ‫נֹוצֵץ ַמ ְברִיק ָחרִיף‬
METEG NOTSAETS MAVRIK JARIF

Brillante S ‫יַהֳלֹום‬ Fluir; Brillar ‫נָהַר‬


YAHALOM NAHAR
33

Aparecer; Brillar ‫הֹופִי ַע‬ Florecer; Brillar; ‫נָצַר‬


HOFIA" Centellar NATSAR

Brilló; Brillar ‫זָרַח‬ Brillo ‫ָּבהַק‬


ZARAJ BAHAK

Brilló; Brillar ‫זָרַח‬ Brillo ‫זֹהַר‬


ZARAJ ZOHAR

‫רּו ַח קַל רּו ַח‬


Brillos ‫זְ ָהרִים‬ Brisa
ZEHARIM ‫ִישית‬
ִ ‫ֳחר‬
RUAJ KAL RUAJ JARISHIT

Brisa Matutina ‫ַצ ְפרִיר‬ Broche; Prendedor; ‫חָח‬


TSAFRIR Hebilla JAJ

Reir; Bromear ‫ֵהלִיץ לִיץ‬ Cobre; Bronce ‫ְחּושה‬


ָ ‫ְחֹשת נ‬
ֶ ‫נ‬
HAELITS LITS NEJOSHET NEJUSHAH

Retoñar; Brotar ‫ָצמַח‬ Brotar; Crecer Hierba ‫ָשא‬


ָ ‫ּד‬
TSAMAJ DHASHA'

Brote ‫ֶצמַח‬ Brunei ‫ּבְרּונֵיי‬


TSEMAJ BERUNAEY

Bucear; Sumergir; ‫ָצלַל‬ Bucleador ‫ל ֶשעָר ְמ ַת ְל ֶת‬


Asentar TSALAL METALTEL ShE"AR

Budín; Pudín ‫ַר ְפ ֶרפֶת‬ Buelta en U ‫ְּפנִיַּית ּפַרסָה‬


RAFREFET PENIAYT PARSAH

‫ְּבּתֵ בֹון‬
Buen Apetito
Buen año; Feliz Año ‫ָשנָה טֹובָה‬
‫ןובאיתב‬ nuevo SHANAH TOVAH
BETHAE'AVON VTY'VVN

Buen año, desear a ‫ֶשנָה טֹובָה‬


ָ‫ל‬ Buen Mes ‫חֹוּדֶש טֹוב‬
alguien LESHANAH TOVAH JODHESH TOV

Buen regreso F ‫ְשלֹום‬


ָ ‫ַּת ְחזְרִי ּב‬ Buen regreso M ‫ְשלֹום‬
ָ ‫ַּתחֳזֹור ּב‬
THAJZERI BESHALOM THAJAZOR BESHALOM

Buen viaje ‫נְסִיעָה טֹובָה‬ Buena F ‫טֹובָה‬


NESI"AH TOVAH TOVAH

Buena Noche ‫ַליְלָה טֹוב‬ Buena semana ‫ָשבּו ַע טֹוב‬


LAYLAH TOV SHAVUA" TOV
34

‫ֶצ ָדקָה ְּגמִילּות‬


Buena Suerte ‫ַמּזָל טֹוב‬ Caridad; Buenas
‫ֳה ָסדִי‬
MAZAL TOV obras
TSEDAKAH GHEMILUT
HASADI

Buenas obras ‫ְּגמִילּות ֳח ָסדִים‬ Buenas tardes, noches ‫ֶערֶב טֹוב‬


GHEMILUT JASADIM "EREV TOV

Buenísimo ‫מְאֹוד טֹוב‬ Bueno M ‫טֹוב‬


TOV ME'OD TOV

Bueno saber ‫טֹוב ָל ַדעַת‬ Buenos días ‫ּבֹקֶר טֹוב‬


TOV LADA"AT BOKER TOV

Bufanda; Chalina ‫ַצעִיף‬ Bufón; Payaso ‫לֵץ‬


TSA"IF LAETS

Bufones; Payasos ‫ֵלצִים‬ Buho; Lechuza ‫א ַח‬


LAETSIM 'AJ

Buho ‫ּכֹוס‬ Buitre ‫ַעיִט‬


KOS "AYIT

Bulgaria ‫ּבּולַג ִריָה‬ Buo; Lechuza ‫יַנְשּוף‬


BULGARIAH YANSHUF

Buque ‫ָשית‬
ִ ‫ִמ ְפר‬ Burlón ‫לֹוצֵץ‬
MIFRASIT LOTSAETS

Burro ‫חֳמֹור‬ Burros ‫חֳמֹורִים‬


JAMOR JAMORIM

Burundi ‫ּבּורּונְדִי‬ Bus; AutoBus; Micro ‫אֹוטֹוּבּוס‬


BURUNDI 'OTOBUS

Busca Garante ‫צַו חִיּפֹוש‬ Buscar; Preguntar; ‫ָּדרַש‬


TSAV JIPOS Investigar DHARASH

Buscar ‫ָחפַש‬ Buscar ‫ִּבּקַש‬


JAFASH BIKASH

Solicite; busque ‫ִּבּקֵש‬ Búsqueda ‫חִיּפּוש‬


BIKAESH JIPUSh

Busqueda de ‫ְּבדִיקַת ַחמֵץ‬ Buñuelo ‫סּופָּגנִיּיָה‬


Levadura BEDIKAT JAMAETS SUFGHANIYAH
35

Cabalgar; Conducir ‫ָרכַב‬ Sr.; Sir; Caballero ‫מַר דֹון‬


RAJAV MAR 'ADON

Caballero ‫רֹוכֵב‬ Caballeros ‫אֳדֹונִים‬


ROJAEV 'ADONIM

Caballo ‫סּוס‬ Caballo, de El ‫סּוסֹו‬


SUS SUSO

Caballo, de Ella ‫סּוסָּה‬ Caballo, de Ellas ‫סּוסָן‬


SUSAH SVSAN

Caballo, de Ellos ‫סּוסָם‬ Caballo, de ‫סּו ְסכֶן‬


SUSAM Ustedes F SUSJEN

Caballo, de Ustedes ‫סּו ְסכֶם‬ Caballo, Mio ‫סּוסִי‬


M SUSJEM SUSI

Caballo, Nuestro ‫סּוסֵנּו‬ Caballo, Tuyo F ‫סּוסֵך‬


SUSAENU SUSAEJ

Caballo, Tuyo M ‫סּו ְס ָך‬ Caballo de Fuerza ‫ּכֹ ַח סּוס‬


SUSJA KOAJ SUS

Caballos, de El ‫ויסּו ָס‬ Caballos, de Ella ‫סּוסֶי ָה‬


SVSAYV SUSEYHA

Caballos, de Ellas ‫סּוסֵיהֶן‬ Caballos, de Ellos ‫סּוסֵיהֶם‬


SUSAEHEN SUSAEHEM

Caballos, Mios ‫סּוסַי‬ Caballos, ‫סּוסֵינּו‬


SUSAY Nuestros SUSAENU

Caballos, Tuyos F ‫סּו ֶסיְִך‬ Caballos, Tuyos ‫סּוסֶי ָך‬


SUSEYIJ M SUSEYJA

Caballos, Vuestros F ‫סּוסֵיכֶן‬ Caballos, ‫סּוסֵיכֶם‬


SUSAEJEN Vuestros M SUSAEJEM

‫סּוּכֹות‬
Cabaña de Suká; ‫סּוּכָה ֻסּכָה‬ Cabañas;
Tabernaculo SUKAH SUKAH Tabernaculos ‫סֻּכֹות‬
SUKOT SUKOT

Pelo; Cabello ‫ֵשעָר‬ Cabello ‫ִשיעָר‬


SAE"AR SI"AR
36

Pelos; Cabellos ‫ְשעָרֹות‬ Cabeza ‫שאר‬


SE"AROT R'SH

‫רֹאש ֶשל‬
Cabeza de pescado Cabezas ‫רָאשים‬
‫ּדָג‬ RA'ShYM
RO'Sh ShEL DHAG

Cabra ‫ְצפִירָה‬ Cabra F ‫עֵז‬


TSEFIRAH "AEZ

Cabra M ‫ָשעִיר‬ Cabra M ‫ַּתיִש‬


SA"IR THAYISH

‫צֹאן צֹנֶה‬
Corderos; Ovejas; ‫ָצפִיר ֵּתיִש‬
Cabras ‫צֹאנֶה‬ Cabrío TSAFIR
TSO'N TSONEH THAEISH
TSO'NEH

‫ְג ִדיָה‬
Cabrita F ‫ַג ְדיָ ה‬ Cabrito M ‫ְגדִי ַג ְדיָא‬
GEDI GADYA'
GEDIAH
GADYA'AH

Cabritos ‫ְג ָדיִים‬ Maní; Cacahuate ‫ּבֹוטֶן‬


GEDAYIM BOTEN

Manis; Cacahuates ‫ָּב ְטנִים‬ Cacto; Aloe, ‫ָצבָר‬


BOTNIM Nativo Israelí TSAVAR

Cactus; Aloes, ‫ְצ ָברִים‬ Todos; Cada; ‫ּכָל‬


Nativos Israeli TSEVARIM Cualquier KAL

Cada, Cada, Todo ‫ּכל ּכָל‬ Muerto; Cadaver ‫מֵת‬


KL KAL MAET

‫נְ ֵבלָה ּגּופָה‬


‫ְּגוִּיָה ּגּופַת‬
Cadaver ‫מֵת‬ Cadaver ‫ְּגוִיָה‬
GHEVIAH
NEVAELAH
GHUFAH
GHEVIAH
GHUFAT MAET

Cadaveres ‫ְגוִיֹות‬ Cadena ‫שֹושלֶת‬


ֶ
GEVIOT SHOSHELET
37

Cadena; Cadena de ‫ְשלֶת‬


ֶ ‫ַשל‬ Cadena; Cadena ‫ְשלֶת‬
ֶ ‫ַשל‬
Desarrollo SHALSHELET de Desarrollo SHALSHELET

‫ָמ ְתנַיִם‬
Cadera ‫מתֶן‬ Caderas ‫םיינתמ‬
MTEN
MATNAYIM
MTNYYM

‫נָפַל לִּפֹול‬
Caer; Cayo ‫לופיל‬ Gotear; Caer ‫ָשר‬
ַ‫נ‬
NASHAR
NAFAL LIPOL
LYFVL

Caer; Descender, en ‫ָשר‬


ַ‫נ‬ Caer ‫נָפַל‬
Paracaidas NASHAR NAFAL

Asaltar; Caer Sobre ‫ִה ְתנַּפֵל‬ Café ‫ָקפֶה‬


HITNAPAEL KAFEH

Café con leche ‫ָקפֶה הָפּו ְך‬ Marrón F; Cafe F, ‫חּומָה‬


KAFEH HAFUJ Color JUMAH

Café instantaneo ‫ָקפֶה נָמֵס‬ Marrón M; Café ‫חּום‬


KAFEH NAMAES M, Color JUM

‫ָקפֶה‬
Café Negro ‫ָקפֶה ַשחֹור‬ Café turco
KAFEH ShAJOR ‫תּו ְרּכִי‬
KAFEH TURKI

‫קּומקּום‬
Cafetera automatica Cafeteria ‫ַק ֶפּטֶריָה‬
‫טִיפִין‬ KAFETERYAH
KUMKUM TIFIN

Cafetería ‫ַק ֳהוָ ה‬ Caja ‫נָ ְרתִיק‬


KAHAVO'AH NARTIK

‫רגָז‬1 ‫ּתֵיבָה‬ ‫ֻקּפָה‬


Caja de Efectivo;
Caja ‫קּו ְפסָה‬ Canasta ‫קּוּפָה‬
THAEVAH
KUPAH KUPAH
'ARGAZ KUFSAH

Caja de herramientas ‫רּגַז ֵכלִים‬1 Caja Registradora ‫ַּכ ֶספֶת‬


'ARGHAZ JAELIM KASEFET

Cajera ‫קֹו ָּפאִית‬ Cajero ‫קּוּפַאי‬


KOPA'IT KUPA'Y
38

‫ּשּות ִק‬
Calabaza Craneo; Calabera ‫ּגּולְגֹולֶת‬
‫קִיּשּות‬ GHULGOLET
KISHUT KISHUT

‫שֹו ה‬
Calamidad;
Media; Calcetín ‫ֱּגרֶב‬
Devastación ‫שֹ ה‬ GHEREV
SHO'AH SHO'AH

‫ַּג ְר ַּביִם‬
Medias; Calcetines ‫םייברג‬
Considerar; ‫ִּשב‬
ֵ‫ח‬
Calcular JISHAEV
GHARBAYIM
GRVYYM

Cálculo; Matemáticas ‫ֶשּבֹון‬


ְ‫ח‬ Caldera ‫קּומקּום‬
JEShBON KUMKUM

‫ַהּסָקה‬
Caldera; Caserola ‫ַק ַּלחַת‬ Calefacción
‫ֶמ ְר ָּכזִית‬
KALAJAT Central
HASAKH
MERKAZIT

Calendario; Tabla ‫לּו ַח‬ Calendarios; ‫לּוחֹות‬


LUAJ Tablas LUJOT

Pizarras; Calendarios ‫לּוחֹות‬ Calentar; Concluir ‫ִהּסִיק‬


LUJOT HISIK

Calentarse ‫ִה ְת ַחּמֵם‬ Caliente F ‫ֳח ִמיָמה‬


HITJAMAEM JAMIAMH

Caliente M ‫ָחמִים‬ Calladamente ‫ְשקֶט‬


ֶ ‫ּב‬
JAMIM BEShEKET

Callar; Deliverar ‫ִה ְסּגִיר‬ Calle ‫רְחֹוב‬


HISGHIR REJOV

Exterior; Calle ‫חּוץ‬ Calles ‫רְחֹובֹות‬


JUTS REJOVOT

‫קַט ָש‬
Calmarse Caloria ‫ בְחֹם‬
‫ִשקט‬
ְ‫ל‬ 'AVJOM
SHAKAT LISHKT

Calorias ‫קָלֹורִיֹות‬ Calsador ‫ּכַף‬


KALORIOT
39

‫ְלנַ ֳע ַליִים‬
KAF
LENA"ALAYIM

Bombacha; Calsón ‫ַּתחְּתֹונִים‬ Calsones; Ropa ‫ּתַחתֹונִים‬


THAJTHONIM interior THAJTONIM

Calzas ‫ַּגיְּבִיֹונִים‬ Calzas ‫רּבִיֹונִיםַּג‬


GHAYBIONIM GHARBIONIM

Cama; Sofá ‫ִמּטָה‬ Cama; Cuna ‫ֶערֶש‬


MITAH "ERES

Cama ‫ִמּטָה מיטה‬ Cama, Lugar de ‫ִשּכָב‬


ְ‫מ‬
MITAH MYTH descanso MISHKAV

Camaleón ‫זֵּקִית‬ Camara, ‫ַצ ְל ָמנִיָה‬


ZAEKIT Fotográfica TSALMANIAH

Camas; Cunas ‫עֳרשֹות‬ Camas ‫מִּטֹות‬


"ARSOT MITOT

Cambar dinero; ‫ָּפרַט‬ Girar; Cambiar; ‫ָה ַפ ְך‬


Especificar PARAT Trastornar HAFAJ

‫ַחּבֹושת‬
ֶ ‫ּת‬
Cambiar; ‫ִסּבֵב‬ Cambiar, Quitar
‫ֶּגבֶס‬
Transformar SIBAEV las vendas
THAJBOSHET
GHEVES

Cambiar uno Mismo ‫ִש ַּתּנָה‬


ְ‫ה‬ Prepararse; ‫ן ִהזְַד ֵּמ‬
HISHTHANAH Cambiarse HIZDAMAEN

‫ִשּנָה‬
Moneda; Cambio ‫ּפְרּוטָה‬ Cambio ‫ִש ַּתּנָה‬
ְ‫ה‬
PERUTAH
SHINAH
HISHTHANAH

Cambio; ‫מַס ֵּב ַע‬


Cambio; Reemplazo ‫ֶה ֱחלִיף‬ Intercambio
HEJELIF
extrangero ‫חּוץ‬
MASBAEA" JUTS

‫ֳהלִיפִין‬
Cambio; Sobrante ‫עֹודֶף‬ Cambio,
‫חִּלּוף‬
"ODEF Sustantivo
‫ָמרָה ֳה‬
40

‫ִשּנּוי ֶּפרֶט‬
HALIFIN JILUF
HAMARAH
SHINUY PERET

‫ִשנָה ָה ַפ ְך‬
‫ִחּלֵף‬ ‫הח ָלרָה‬
Cambio, Verbo Cambio, Vuelto
‫הִת ַחּלֵף‬ HJLARAH
SHINAH HAFAJ
JILAEF
HITJALAEF

‫ַשעַר‬
Cambio de dolar ‫הַּדֹולָר‬ Cambodia ‫ַקמְּבֹו ִדיָה‬
KAMBODIAH
ShA"AR
HADHOLAR

‫ַק ֶמ ְליָה‬
Camelia; Margarita ‫ַק ְחוָן‬ Camella ‫נָקָה נָאקָה‬
NAKAH NA'KAH
KAMELYAH
KAJVAN

Camello ‫ָגמָל‬ Camellos ‫ְּג ַמּלִים‬


GAMAL GHEMALIM

Camerun ‫ַקמֶרּון‬ Camilla ‫אְלּונקָה‬


KAMERUN 'ELUNKAH

Va; Camina ‫הֹו ֵל ְך‬ Caminante ‫ַה ְלכָן‬


HOLAEJ HALJAN

‫ִטּיֵל טייל‬ ‫ָה ַל ְך‬


Caminar; Pasear; Andar; Ir;
Excursionar ‫לייטל‬ Caminar ‫ָל ֶלכֶת‬
TIAEL TYYL
HALAJ LALEJET
LTYYL

Caminar; Pasear ‫ָּד ַר ְך‬ Camino; Vía ‫ֶּד ֶר ְך‬


DHARAJ DHEREJ

Caminos; Vias ‫ְּד ָרכִים‬ Camión ‫ַּשאִית‬


ָ‫מ‬
DHERAJIM MASA'IT

‫ּכֻּתֹנֶת‬ ‫ְתנֶת ֻּכ‬


Camisa ‫חָלּוק‬ Camisa ‫ּכְתֹנֶת‬
KUTHONET
JALUK
‫ֶּכתָנֹות‬
KUTNET
41

KETONET
KETANOT

‫גּו ִפּיָה‬
Camiseta ‫גּופיִיָה‬ Camiseta ‫ֻח ְלצַת טִי‬
JULTSAT TI
GVFIAH
GUFYIAH

Campo; campamento ‫ַמ ֳחנֶה‬ Campana ‫ַפעֳמֹון‬


MAJANEH FA"AMON

Campanas ‫ַּפעֳמֹונִים‬ Campanilla ‫ַּפעֳמֹונִית‬


PA"AMONIM PA"AMONIT

Granjero;
Campeon ‫ּלּוף‬1 Campesino; ‫ִאּכָר‬
'ALUF 'IKAR
Hacendado

Granjeros; ‫ִא ָּכרִים‬ Viñedo; Campo ‫ְש ַדמָה‬


Campesinos 'IKARIM SHEDAMAH

Campo; campamento ‫ַמ ֳחנֶה‬ Campo ‫ָשדֶה ָשדָה‬


MAJANEH SADEH SADAH

Campo ‫ַמ ֳחנֶה‬ Campo, Acampar ‫ָחנָה‬


MAJANEH JANAH

Campo, ‫ַמ ֳחנָה‬ Campo, tribunal ‫ִמְגרָש‬


Establecimiento MAJANAH deportivo MIGRASh

‫ְשדָה‬
Campo de Control ‫ַב ָקרָה‬ Campos ‫ָשדֹות‬
SADOT
SEDAH
VAKARAH

Viñedo; Campos ‫ְשדַמֹות‬ Campos ‫ַמחֳנֹות‬


SHEDAMOT MAJANOT

Campos, ‫ַמ ֳחנִים‬ Campus ‫ּוס ַקמְּפ‬


Establecimientos MAJANIM KAMPUS

Camuflaje ‫ִה ְסוָ ה‬ Camuflar; Ocultar ‫ִה ְסוָה‬


HISVA'AH HISVAH

Canaán ‫ְּכנַעַן‬ Canaan; ‫ְּכנַעַן‬


KENA"AN Comerciante KENA"AN

Canadá ‫ָקנָדָה‬ Rio; Canal; Nilo, ‫יְאר יאור‬


42

KANADAH YE'R Y'VR


Rio

‫ֻקּפָה‬
Canalla ‫ְּב ִלּיַעַל‬ Caja de Efectivo;
BELIA"AL Canasta ‫קּוּפָה‬
KUPAH KUPAH

Canasta; Cesta ‫סַל ִסלָה‬ Canasta ‫ֶטנֶא‬


SALSILAH TENE'

Canasta; Cesta ‫זַ ְלזַל‬ Jaula; Canasto ‫ּכְלּוב‬


ZALZAL KELUV

Canasto ‫ֶטנֶה‬ Canastos ‫ְטנָאִים‬


TENEH TENA'IM

Cancela ‫ִּבּטֵל‬ Cancelación ‫ְּג ֻאּלָה‬


BITAEL GHE'ULAH

Cancelación, ‫ּגְאּולָה‬ Liberar; Cancelar ‫ִה ְפקִי ַע‬


Salvación GHE'ULAH HIFKIA"

Cortar; Cancelar; ‫ָפקַע‬ Canción; Ruiseñor ‫זָמִיר‬


Expirar FAKA" ZAMIR

Canción; Poema ‫ִשיר‬ Canción de Cuna; ‫ִשיר ֶערֶש‬


SHIR Arrullo SHIR "ERES

Canciones; Poemas ‫ִשירִים‬ Canciones ‫זֶמִירֹות‬


SHIRIM religiosas ZEMIROT

‫מְנֹורָה‬
Lampara; Candelabro ‫ֳש ִשית‬
ָ‫ע‬
Lámparas; ‫מְנֹורֹות‬
Candelabros MENOROT
MENORAH
"ASHASHIT

‫חֳנּוּכיָיה‬
‫ֳחנֻ ִּכיָה‬ ‫ִקּנָמֹון‬
Candelero de Januca Canela
‫מְנֹורָה‬ KINAMON
JANUKYAYH
JANUKIAH
MENORAH

Canguro ‫ֶקנְּגּורּו‬ Canilla; Talón ‫ָעקֵב‬


KENGHURU "AKAEV

Canilla; Talón; ‫ָעקֵב‬ Cansada F ‫ֳעיֵפָה‬


43

"AKAEV "AYAEFAH
Huella

Cansado M ‫ָעיֵף‬ Poesía; Cantando ‫ִשירָה‬


"AYAEF SHIRAH

Cantar; Tocar ‫זִּמֵר‬ Cantar ‫ַשיר‬


ִ ‫ָשר ל‬
instrumento Musi ZIMAER SHAR LASHIR

Cantar ‫רנן רַן‬ Jubilarse; Cantar ‫רַן רון‬


RNN RAN RAN RVN

‫ִשיר‬
Cantar de Alegría ‫ִרּנָה רִיּנָה‬ Cantar de los
RINAH RINAH Cantares ‫ַשירִים‬
ִ‫ה‬
SHIR HASHIRIM

Cántaro ‫ּכַד‬ Cántaros ‫ַּכּדִים‬


KAD KADHIM

Cantidad negativa ‫מִינּוס‬ Canto rodado; ‫צּור‬


MINUS Pedernal TSUR

‫יָכֹול‬
Cantor; Jazan ַ‫ן ַחּז‬ Habilidad; Poder;
‫יְכֹולָה‬
JAZAN Capacidad
YAJOL
YEJOLAH

Capacidad; Ejército ‫ַחיִל‬ Habil, ser; Capaz, ‫יָּכל‬


JAYIL ser YAKL

Habil de; Capaz de ‫יָכל ְל‬ Cape Verde ‫ָקּפֶה וֶרדֶה‬


YAJL LE KAPEH VERDEH

Capricho ‫ִצבְיֹון‬ Caprichoso ‫ִצבְיֹונִי‬


TSIVYON TSIVYONI

Captura; Cogida ‫ְלכִידָה‬ Capturar; Coger ‫ָלכַד‬


LEJIDAH LAJAD

Capturar, Llevar ‫ָשבָה‬ Capullo; Flor ‫נִּצָה‬


Cautivo SHAVAH NITSAH

Cara; Rostro ‫ָּפנִים‬ Caracol ‫ִחּלָזֹון‬


PANIM JILAZON

Rasgo; Carácter ‫ּתְכּונָה‬ Caracter ‫ּתָו‬


THEJUNAH THAV
44

‫ֻס ָּכ ִרּיָה‬


Caracter de Control ‫תַו ַב ָקרָה‬ Caramelo
‫ֻסּכָר‬
TAV VAKARAH
‫ָשרּוף‬
SUKARIAH
SUKAR SARUF

Carbohidrato ‫ַּפ ְחמֵימָה‬ Carbohidratos ‫ַּפ ְחמֵימֹות‬


PAJMAEMAH PAJMAEMOT

‫ּבֵית‬
Carbón ‫ֶּפחָם‬ Carcel; Prisión
PEJAM ‫אֳסּורִים‬
BAET 'ASURIM

Carcel ‫בֵית ֶכלֶא‬ Carcel; Arresto; ‫ִאּסָר‬


VAET JELE' Prohibicion 'ISAR

Cardo; Diamante ‫ָשמִיר‬ Peso; Carga ‫ַמ ֳע ָמסָה‬


SAMIR MA"AMASAH

‫ַּשא ִמ ְטעָן‬
ָ‫מ‬
‫עֹנֶס נֵטֶל‬ Carga, Gravamen; ‫ַּשא‬
ָ‫מ‬
Carga
‫ֶה ְסּפֵק‬ Tributo MASA'
MASHA' MIT"AN
"ONES NAETEL
HESPAEK

Reclame; Alegue; ‫ָטעַן‬ Enderézar; Cargar ‫זָקַף‬


Cargar TA"AN ZAKAF

‫ֶמ ֱעמִיס‬
Cargar
‫ִה ְטעֵין‬ Cargar con ‫ֶה ֱענִיק‬
regalos; Grant
‫ִה ְכּבִיד‬ HE"ENIK

ME"EMIS
HIT"AEN HIJBID

Pureza; Caridad ‫זַּכּות‬ Prosperidad; ‫ְצ ָדקָה‬


ZAKUT Caridad TSEDAKAH

‫ֶצ ָדקָה‬
Caridad; Buenas ‫ְּגמִילּות‬ Gracia; Favor; ‫ֶחסֶד‬
obras ‫ֳה ָסדִי‬ Caridad JESED
TSEDAKAH
GHEMILUT
HASADI
45

Carmesí, Nylon ‫זְהִירִית‬ Carne ‫ָשר‬


ָ ‫ּב‬
ZEHIRIT BASAR

Carne ‫ָשר‬
ָ ‫ּב‬ Cárneo, de carne ‫ְשרִי‬
ָ ‫ּב‬
BASAR BESARI

‫חּעּודַת‬
Carnero ‫יִל‬1 Carnet De
‫גֶיהּות‬
'AYIL Identidad
J"UDAT
GEYHUT

Carpa; Tienda ֹ‫הֶלא‬ Carpas; Tiendas ‫ֳא ָהלִים‬


'OHEL 'AHALIM

Carpintero ‫נַּגָר‬ Corrida; Carrera ‫רִיצָה‬


NAGHAR RITSAH

Automobil; Carro; ‫מְכֹונִית‬ Carro, Vagon ‫ֳעְגלָה‬


Auto; Coche MEJONIT "AGLAH

Carro de mano ‫עֳגלַת יָד‬ Automobiles; ‫מְכֹונִּיֹות‬


"AGLAT YAD Carros MEJONIOT

Carruaje ‫ֶמ ְר ָּכבָה‬ Carrusel ‫ְס ַח ְר ֵחרָה‬


MERKAVAH SEJARJAERAH

Carta; Correo ‫ִמ ְכּתָב‬ Cártamo ‫קֹוצָה‬


MIJTHAV KOTSAH

‫ר‬1ֹ‫ּד‬
‫ר‬1‫ּדֹו‬
Cartas ‫ִמ ְכ ָּתבִים‬ Correo; Cartas ‫ִשרְיֹון‬
MIJTHAVIM
‫ִמ ְכ ָּתבִים‬
DHO'AR DHO'AR
SHIRYON
MIJTHAVIM

‫ַּדּוָרִית‬
Cartas Naipes ‫ְק ָלפִים‬ Cartera F ‫תירווד‬
KELAFIM
DHAVARIT
DVVRYT

Cartero ‫ּדַּואר ַּדּוָר‬ Cartero M ‫ַּדּוָר דוור‬


DHAU'R DHAVAR DHAVAR DVVR

Carton ‫נֶיֹרֶת‬ Carton ‫ַּכרְטֹון‬


46

KARTON
‫נֶיֹורֶת‬
NEYORET
NEYORET

Casa; Hogar ‫ַּביִת‬ Casa; Hogar ‫ַּבּיִת ּבַייִת‬


BAYIT BAYIT BAYYIT

‫ּבֵית‬
‫יַעֳקֹב‬
Casa de estudio ‫בֵית ֶמ ְדרַש‬ Casa de Jacob
‫לְכּו‬
VAET MEDRASH caminemos
‫וְנֵ ְלכָה‬
BAET YA"AKOV
LEJU
VENAELJAH

‫נִשּו ה‬
Casa de reposo ‫ּבֵית בֹות‬ Casada F ‫נָשּויָה‬
BAET 'AVOT
NISU'AH
NASUYAH

Casado M ‫נִשּוא נָשּוי‬ Casar; Perseguir ‫ָרדַף‬


NISU' NASUY RADAF

‫ִה ְת ַחּתֵן‬
Levantar; Perdurar; ‫ָשא‬
ָ‫נ‬ Casarse ‫ְל ִה ְת ַחּתֵן‬
Casar NASA'
HITJATHAEN
LEHITJATHAEN

Casarse ‫ִּשה‬
ָ ‫ָשא א‬
ָ‫נ‬ Casas; Hogares ‫ָּבּתִים‬
NASA' 'ISHAH BATHIM

Cascar, Abrir Nueces ‫ָּפצֶח ִּפּצֵח‬ Concha; Cascara; ‫ּפָה ְק ִל‬


PATSEJ PITSAEJ Piel KELIPAH

Caldera; Caserola ‫ַק ַּלחַת‬ Casi; Por poco ‫ִּכ ְמעַט‬


KALAJAT KIM"AT

Castigar; Corregir ‫יִּסַר‬ Castigo; Valle de ‫ֵּגהִּנֹום‬


YISAR Lamentos GHAEHINOM

Castigo, reprobación ‫מּוסָר‬ Castillo; Palacio ‫רְמֹון‬1


MUSAR 'ARMON

Ciudad ‫ּבִירָה‬ Castor ‫ּבֹונֶה‬


capital;Castillo;Fuerte BIRAH BONEH
47

‫ ְרּבַע‬1 ‫ ְר ָּבעָה‬1
Catorce F
‫ֶשרֵה‬
ְ‫ע‬ Catorce M ‫ָשר‬ָ‫ע‬
'ARBA"AH
'ARBA" "ESRAEH
"ASAR

‫סִי ְכ ֵס ְך‬
Causa ‫ָגרַם ְל‬ Causar peleas
GARAM LE ‫בֵין‬
SIJSAEJ VAEN

Cautiverio ‫ְשבּות‬ Cautiverio ‫ּגֹולָה‬


SHEVUT GHOLAH

‫נִ ְתּפַס‬
Cauto; Precavido, Ser
Cavar; Alquilar; ‫ָּכרָה‬
‫ספתיהל‬ Comprar KAROH
NITPAS LHYTFS

Cavar ‫רפח‬ Cavar; Hachar ‫ִק ְרּדֵם‬


JFR KIRDHAEM

‫נָפַל לִּפֹול‬
Hueco; Cavidad ‫חָלּול‬ Caer; Cayo ‫לופיל‬
JALUL
NAFAL LIPOL
LYFVL

Caza ‫צַיד‬ Cazar, Disparar ‫צָד‬


TSAYD TSAD

Caña; Tallo ‫ָקנֶה‬ Caño; Drenaje ‫צִּנּור‬


KANEH TSINUR

Cebolla ‫ָּבצָל‬ Cedro ‫ֶארֶז‬


BATSAL 'EREZ

Cedro ‫ֶארֶז‬ Cegar; Tapar ‫ִעּוֵר‬


'EREZ "IVAER

Envidiar; Celar; ‫ִּקנֵא‬ Envidiar; Celar; ‫ִּקנֵא‬


Celarse KINAE' Celarse KINAE'

Nido; Célula; Celda ‫קַן‬ Celebre ‫גוג ָחגַג לח‬


KAN JAGAG LJGVG

Celeste; Azul claro ‫ְת ֵכלֶת‬ Envidia; Celos ‫ִקנְ ה‬


TEJAELET KIN'AH
48

Nido; Célula; Celda ‫קַן‬ Cementerio ‫ּבֵית מֹועֵד‬


KAN BAET MO"AED

‫ּבֵית‬
Cementerio Mortero; Cemento ‫ֶמלֶט‬
‫ַה ְּקבָרֹות‬ MELET
BAET HAKVAROT

‫אֳרּוחַת‬ Cena, Comida de ‫אֳרּוחַת‬


Cena
‫ֶערֶב‬ la noche ‫ֶערֶב‬
'ARUJAT "EREV 'ARUJAT "EREV

Rayo; Centella ‫נִיצֹוץ‬ Florecer; Brillar; ‫נָצַר‬


NITSOTS Centellar NATSAR

‫ַסנְטִי ֶמטֶר‬
Centimetro Cúbico ‫ְמ ֻעּקָב‬
Interior F; Central ‫ּתִיכֹונָה‬
F THIJONAH
SANTIMETER
ME"UKAV

Interior M; Central M ‫יכֹון ִּת‬ Interior; Centro ‫ֶקרֶב‬


THIJON KEREV

Centro ‫ֶמ ְרּכָז‬ Centro de; Medio ‫ּתֹו ְך‬


MERKAZ de THOJ

‫ְמ ְרּכַז‬
Centro de Absorción ‫ְקלִיטֳה‬
Centro de ‫ַקנִיֹון‬
compras KANION
MEREKAZ
KELITAH

Cepillarse el cabello ‫ִה ְס ָּתרַק‬ Cerca; Cercano ‫ִלפְנֹות‬


HISTHARAK Adverbio LIFNOT

A lado; Cerca; En; ‫ֵאצֶל‬ Cerca; A Lado De ‫עַל יַד ְליַד‬


Con 'AETSEL "AL YAD LEYAD

‫קְרֹוב ֵאצֶל‬
Cerca ‫עַל יַד‬
Cercana; Pariente ‫קְרֹובָה‬
F KEROVAH
KEROV 'AETSEL
"AL YAD

‫ֻק ְרבָה‬
Cercanía; Proximidad ‫קּורבָה‬ Cercano ‫ָקרֵב‬
KARAEV
‫ִק ְרבָה‬
49

KURVAH
KURVAH KIRVAH

Cercano; Pariente M ‫קָרֹוב‬ Cercano; Próximo ‫עַל יַד‬


KAROV a "AL YAD

Cerca; Cercano ‫ִלפְנֹות‬ Cercar; Encerrar ‫ָש ְך שוך‬


Adverbio LIFNOT SAJ ShVJ

Cerco; Sitio ‫מָצֹור‬ Cerdo; Chancho; ‫ֳחזִיר‬


MATSOR Puerco JAZIR

Cereal; Potaje ‫ַּדיְסָה‬ Maiz; Grano; ‫ָדגָן‬


DHAYSAH Cereal DAGAN

Cereales ‫ְּדַגנִים‬ Maices; Granos; ‫ְּדָגנִים‬


DHEGANIM Cereales DHEGANIM

‫ֶסדֶר‬
Ceremonia de
‫ַה ַּכפָרֹות‬ Cerner; Rondar ‫ִרחֵף‬
expiación RIJAEF
SEDER
HAKAFAROT

‫סָגּור‬
Cero ‫ֶאפֶס‬ Cerrado ‫סְגּורָה‬
'EFES
SAGUR
SEGURAH

‫נִ ְסּגַר‬ ‫סֹוגְרֹות‬


‫ל ִה ָּסגֵר‬ Cerramos, ‫ֳאנַחְנּו‬
Cerrado, ser cerrado Nosotras Uds.
‫רגסיהל‬ Ellas ‫ּתֶן הֵן‬1
NISGHAR SOGROT
LHISAGAER 'ANAJNU
LHYSGR 'ATHEN HAEN

‫סֹוְגרִים‬
‫ָסַגרְנּו‬
Cerramos, Nosotros ‫ֳאנַחְנּו‬ Cerramos Ya,
Uds. Ellos Nos. ‫ֳאנַחְנּו‬
‫ּתֶם הֵם‬1 SAGARNU
SOGRIM 'ANAJNU 'ANAJNU
'ATHEM HAEM

‫ָסגַר‬
Cerrar; Refrenar; ‫ָעצַר‬ Cerrar
Obstruir "ATSAR ‫ִלסְגֹר‬
SAGAR LISGOR

Cerrará, El ‫יִסְגֹר הּוא‬ Cerrará, Ella ‫ִּתסְגֹר‬


50

YISGOR HU'
‫הִיא‬
THISGOR HI'

‫ִתסְגֹ ְרנָה‬
Cerrarán, Ellas ‫הֵן‬ Cerrarán, Ellos ‫יִ ְסגְרּו הֵם‬
YISGERU HAEM
TISGORNAH
HAEN

‫ִּתסְגֹ ְרנָה‬ ‫ִּת ְסגְרּו‬


Cerraran, Uds. F ‫ּתֶן‬1 Cerraran, Uds. M ‫ּתֶם‬1
THISGORNAH THISGERU
'ATHEN 'ATHEM

‫ִּתסְגֹר‬
Cerrarás, Tu F ‫ ְּת‬1 ‫ִּת ְסְגרִי‬ Cerrarás, Tu M ‫ֳאּתָה‬
THISGERI 'ATH
THISGOR
'ATHAH

‫נִסְגֹר‬
Cerraré, Yo ‫ֶאסְגֹר ֳאנִי‬ Cerraremos, Nos. ‫ֳאנַחְנּו‬
'ESGOR 'ANI
NISGOR
'ANAJNU

‫ָסגְרּו הֵם‬ ‫ְסַג ְרּתֶן‬


Cerraron, Ellos Ellas ‫הֵן‬ Cerraron, Uds. F ‫ּתֶן‬1
SAGRU HAEM SEGARTHEN
HAEN 'ATHEN

‫ְסַג ְרּתֶם‬
Cerraron, Uds. M ‫ּתֶם‬1 Cerraste, Tu F ‫ ְּת‬1 ‫ָסַג ְר ְּת‬
SAGARTHE 'ATH
SEGARTHEM
'ATHEM

‫ָסַג ְר ָּת ֳאּתָה‬ ‫ָסַג ְרּתִי‬


Cerraste, Tu M Cerré, Yo
SAGARTHA
'ATHAH
‫ֳאנִי‬
SAGARTHI 'ANI

Cerró, El ‫ָסגַר הּוא‬ Cerró, Ella ‫ָסְגרָה הִיא‬


SAGAR HU' SAGRAH HI'

‫תְעּודַת‬
Cerrojo; Picaporte ‫ְּברִי ַח‬ Certificado de
‫ ֳחרָיּות‬1
BERIAJ Garantía
TE"UDAT
'AJARAYUT
51

‫תְעּודַת‬
Certificado de
‫לֵידָה‬ Cerveza ‫ּבִירָה‬
Nacimiento BIRAH
TE"UDAT
LAEDAH

Cesar; Descansar, ‫ָשבַת‬ Cesárea ‫הירסיק‬


Guard Shabat SHAVAT KYSRYH

Canasta; Cesta ‫זַ ְלזַל‬ Canasta; Cesta ‫סַל ִסלָה‬


ZALZAL SALSILAH

Abedul; Cetro ‫ֵשבֶט‬ Habakuk; Ceñir ‫ַחבַּקּוק‬


SHAEVET JAVAKUK

Chacal ‫ּתַן‬ Chad ‫צַיד‬


THAN TSAYD

‫ְסוֶדֶר‬
‫סְווֶדֶר‬ Chal; Velo, ‫ְרדִיד‬
Manta; Chal
‫ְרדִיד‬ Cortina REDID
SEVEDER
SEVVEDER
REDID

Chaleco ‫ֳא ֻפּדָה‬ Bufanda; Chalina ‫ַצעִיף‬


'AFUDHAH TSA"IF

‫יֵיו‬
Champan ‫ַשמ ַּפנִיָה‬ Champu ‫ַשמפּו‬
SHAMFU
YAEV
ShAMPANIAH

Cerdo; Chancho; ‫ֳחזִיר‬ Chaparrón ‫ִמ ְק ַלחַת‬


Puerco JAZIR MIKLAJAT

Saco; Chaqueta ‫ְמעִילֹון‬ Charla ‫שֹוחַח עִם‬


ME"ILON SOJAJ "IM

Charola ‫ַמּגָש‬ Charola ‫טַס‬


MAGHASH TAS

‫ְל ִה ְתרָאֹות‬
Charolas ‫ַטּסִים‬ Chau; Nos vemos ‫ְלהִת‬
TASIM
LEHITRA'OT
LEHIT
52

Paz; Hola; Chau ‫ָשלֹום‬ Cheque ‫ָצחֶק‬


SHALOM TSAJEK

‫ּתְלֹוש‬
‫מַשּכֹורֶת‬ ‫ּבַת‬
Cheque de Paga Chica
‫מַשכֹורֶת‬ BAT
THELOSH
MASKORET
MASHJORET

Chica; Adolescente ‫נַעֳר ָה‬ Chica; Niña ‫יְַלּדָה‬


NA"ARHA YALDHAH

Doncella; Chica ‫ּבַת‬ Chicas; Niñas ‫דֹותיְָל‬


BAT YELADOT

Doncellas; Chicas ‫ּבָנֹות‬ Chicas; ‫נְעָרֹות‬


BANOT Adolescentes NE"AROT

Chicas ‫ּבָנֹות‬ Chicle ‫ַמ ְסטִיק‬


BANOT MASTIK

Chico ‫נַעַר‬ Chico; Muchacho ‫נַעַר‬


NA"AR NA"AR

Chico; Niño ‫יֶלֶד‬ Chicos; Niños ‫יְָלדִים‬


YELED YELADIM

Chicos; Muchachos ‫םינְ ָע ִר‬ Chicos ‫ָּבנִים‬


NE"ARIM BANIM

Ají; Chile ‫פִלפֶל‬ Chile ‫צִיילִי‬


FILFEL TSIYLI

Gritar; Chillar ‫ָצעַק‬ Chillidos; Gritos ‫ְצעָקֹות‬


TSA"AK TSE"AKOT

Chimenea ‫ ֻרּבָה‬1 China ‫סִין‬


'ARUBAH SIN

Bicho; Chinche ‫ִשּפֵש‬


ֶ ‫ּפ‬ Chino, Idioma ‫סִינִית‬
PISHEPAESH SINIT

‫י חִירִיק‬
Chipre ‫ַק ֵפרִיסִיו‬ Chiriq Male I
KAFAERISIV larga ‫ָמלֵא‬
I JIRIK MALAE'
53

‫ָרכִיל‬
Chisme ‫לְשֹון ָהרָע‬ Chismoso;
LESHON HARA" Cuentero ‫ְרכִילֵאי‬
RAJIL REJILAE'Y

Maiz; Choclo; Elote ‫תִירָס‬ Chocolate ‫שֹוקֹו ָלדָה‬


TIRAS SHOKOLADAH

Cholent, Mezq.carne ‫ֳחמִין‬ Choque, Colición ‫שגנתה‬


papa arvej JAMIN Z HTNGSH

Chupar ‫ָמצַץ‬ Ciclamen ‫ַר ֶּקפֶת‬


MATSATS RAKEFET

Cielo; Cielos S P ‫ָש ַמיִם‬ Altura; Cielo ‫מָרֹום‬


SHAMAYIM MAROM

‫ָש ַמיִם‬
Cielo, Los Cielos ‫ַּש ַמיִם‬
ָ‫ה‬ Cielo Claro ‫ְבחִירִים‬
HASHAMAYIM
ShAMAYIM
VEJIRIM

‫ָש ַמיִם‬ ‫ָש ַמיִם‬


Cielo Nuvoso;
Nuvoso ‫נְעּוּנָנִים‬ Cielos ‫םיימש‬
ShAMAYIM ShAMAYIM
NE"UNANIM ShMYYM

Cielo; Cielos S P ‫ָש ַמיִם‬ Cien ‫מֵ ה‬


SHAMAYIM MAE'AH

Cien ‫מֵ ה‬ Cien Mil ‫מֶ ה ֶאלֶף‬


MAE'AH ME'AH 'ELEF

Científico ‫ַמ ְדעָן‬ Cierra, Tu F ‫ ְּת‬1 ‫ִסְגרִי‬


MAD"AN SIGRI 'ATH

‫ִסְגרִי אֶת‬
Cierra, Tu M ‫סְגֹר ֳאּתָה‬ Cierra la puerta F ‫ַה ֶּדלֶת‬
SEGOR 'ATHAH
SIGRI 'ET
HADHELET

‫סְגֹר אֶת‬
Cierra la puerta M ‫ַה ֶּדלֶת‬
Cierre de las ‫נְעִילָה‬
puertas, Oración NE"ILAH
SEGOR 'ET
HADHELET

Cierren, Uds. F ‫סְגֹ ְרנָה‬ Cierren, Uds. M ‫ִסגְרּו‬


54

‫ּתֶן‬1 ‫ּתֶם‬1
SEGORNAH SIGRU 'ATHEM
'ATHEN

‫סֹוֶגרֶת‬
‫סֹוגֵר ֳאנִי‬
Cierro, Yo Tu ‫ ְּת‬1 ‫ֳאנִי‬
Cierro, Yo Tu El ‫ֳאּתָה הּוא‬ Ella
SOGAER 'ANI ‫הִיא‬
'ATHAH HU' SOGERET 'ANI
'ATH HI'

Ciertamente; ‫ֶּב ֳאמֶת‬ Claro; ‫וַּדַאי ְּב‬


Realmente; Seguro BE'AMET Ciertamente BEVADHA'Y

‫וַּדַאי‬
Ciertamente;
‫ְּבּוַּדַאי‬
Ciertamente, por ‫ּכַּמּובָן‬
Seguramente supuesto KAMUVAN
VADHA'Y
BEVADHA'Y

‫ִסָּגרָה‬
Cigarro ‫סִיָגרָה‬ Cigueña ‫ֳחסִידָה‬
JASIDAH
SIGHARAH
SIGARAH

Cumbre; Cima ‫ִּפ ְסּגָה‬ Címbalos ‫ְמ ִצ ְל ַתיִים‬


PISGHAH METSILTAYIM

Címbalos ‫ֶצ ְלצָל‬ Grabar; Cincelar ‫ָחרַט‬


TSELTSAL JARAT

Cinco F ‫ָחמֵש‬ Cinco libros de ‫חּומַש‬


JAMAESH Moises JUMASH

‫ִּשה‬
ָ ‫ֳחמ‬ ‫ֵשת‬
ֶ ‫ֳחמ‬
Cinco M ‫ִישה‬
ָ ‫ֳחמ‬ Cinco Mil ‫ֳא ָלפִים‬
JAMISHAH JAMAESHET
JAMISHAH 'ALAFIM

‫ָחמֵש‬ ‫ִּשים‬
ִ ‫ֳחמ‬
Cinco rollos; Megilot ‫ְמגִיּלֹות‬ Cincuenta ‫םישימח‬
JAMAESH JAMIShIM
MEGILOT JMYShYM

‫ִשים‬
ִ ‫ֳחמ‬ ‫ּבֵית‬
Cincuenta ‫ִישים‬
ִ ‫ֳחמ‬ Cine
‫קֹולְנֹו ַע‬
JAMISHIM
BAET KOLNOA"
JAMISHIM
55

Cinlindro ‫ָּגלִיל‬ Película; Cinta ‫ֶסרֶט‬


GHALIL SERET

‫ֶסרֶט‬
Cinta ‫ֶסרֶט‬ Cinta de Medir
SERET ‫מִידָה‬
SERET MIDAH

‫חֳגֹורָה‬
‫ֶס ֶרטִים‬ ‫ ְבנֵט‬1
Películas; Cintas Cinturón
SERETIM ‫אֵזֹור‬
JAGORAH
'AVNAET
'AEZOR

‫חַגֹורַת‬
Cinturón ‫ ְּבנֵט‬1 Cinturon de mar ‫ֵּבּטִיחֹות‬
'ABNAET
JAGORAT
BAETIJOT

‫עִיּגּול‬
Cipres ‫בֶרּוש‬ Círculo
VERUSH ‫עִּגּול‬
"IGHUL "IGHUL

‫מַעגַל‬
‫ּתְנּועָה‬
Terreno Bajo; Círculo ‫ִּכּכָר‬ Rotonda; Círculo ‫ּכִיּכַר‬
de Trafi de tráfico
KIKAR
‫ּתְנּועָה‬
MA"GAL
THENU"AH
KIKAR
THENU"AH

Mezclar; Circuncidar ‫ָמהַל‬ Circuncide ‫מָל‬


MAHAL MAL

Alrededor; ‫ָסבִיב‬ Voltear; Rodear; ‫ָסבַב‬


Circundante SAVIV Circundar SAVAV

‫ַּב ְרּבֻר‬
Ciruelo ‫ִיףש‬
ָ ‫ז‬ Cisne ‫ּבַרּבּור‬
SHAZIF
BARBUR
BARBUR

Cisterna ‫ּבֹור ְּבאֵר‬ Citricultura ‫ַּפ ְר ְּדסָנּות‬


PARDHESANUT
56

‫ּגַב‬
BOR BE'AER
GHAV

Ciudad; Pueblo ‫עִיר‬ Ciudad, Pueblo ‫ְּכ ָר ְך‬


"IR Grande KERAJ

Ciudad ‫ּבִירָה‬ Ciudadana ְ‫רָח ֶאז‬


capital;Castillo;Fuerte BIRAH 'EZRAJ

Ciudadanía ‫ֶאזְרָחּות‬ Ciudadano ‫ֶאזְרֶח‬


'EZRAJUT 'EZREJ

Ciudades; Pueblos ‫ָערִים‬ Establecimiento; ‫יִּשּוב‬


"ARIM Civilización YISHUV

Familia; Clan ‫ִש ָּפחָה‬


ְ‫מ‬ Albumina; Clara, ‫ֶחלְּבֹון‬
MISHPAJAH Blanco de Hue JELBON

Clara F ‫ְצהִירָה‬ Clarifique ‫ָּברֵר‬


TSEHIRAH BARAER

Clarinete ‫ְק ַל ְרנִית‬ Evidente; Claro ‫ּבָרּור‬


KELARNIT BARUR

Claro ‫ָּבהִיר‬ Claro; ‫ְּבוַּדַאי‬


BAHIR Ciertamente BEVADHA'Y

Claro, Vino ‫צָלּול‬ Claro M ‫ָצהִיר‬


TSALUL TSAHIR

Clase; Aula ‫ִּכּתָה ּכִיּתָה‬ Aula; Clase ‫ּתָה ִּכ‬


KITHAH KITHAH KITHAH

‫ִשעּור‬
Clase; Tipo ‫מִין‬ Clase, Lección
MIN ‫ִשיעּור‬
SHI"UR SHI"UR

Clases de; Tipos de ‫מִינֵי‬ Clasificación ‫סִּוּוג‬


MINAE SIUUG

Clasificar ‫ִסּוֵג‬ Uña; Clavo ‫מַסמֵר‬


SIVAEG MASMAER

Clemátide ‫זַ ְלזֶלֶת‬ Clima; Tiempo


‫ֳאוִיר ֶמזֶג‬
ZALZELET ‫אֳווִיר‬
57

‫ ְקלִים‬1
'AVIR MEZEG
'AVVIR 'AKLIM

Clima Variable; ‫ְשבֶת‬


ֶ ‫ַשב‬ Clínica ‫ִמ ְרּפָ ה‬
Variable SHAVSHEVET MIRPA'AH

Clueca ‫ִקרְקּור‬ Bracalete; Cobija ‫ָצמִיר‬


KIRKUR TSAMIR

‫ְחֹשת‬
ֶ ‫נ‬
Cobre; Bronce ‫ְחּושה‬
ָ ‫נ‬
Automobil; Carro; ‫מְכֹונִית‬
Auto; Coche MEJONIT
NEJOSHET
NEJUSHAH

‫טִילּון‬
Coche cuna
‫ְגלַת‬1 Cocina ‫ּכִי ַריִים‬
‫יְָלדִים‬ KIRAYIM

TILUN 'AGLAT
YELADIM

Cocina ‫ִמ ְטּבָח‬ Cocinando ‫ַטּבָחּות‬


MITBAJ TABAJUT

Cocinar; Hervir; ‫ָשל‬


ֵ ‫ּב‬ Cocinas ‫ִמ ְטּבָחים‬
Madurar BASHAEL MITBAJYM

‫ז אֱגֹו‬
Cocineta ‫ִמ ְטּבָחֹון‬ Cocoa
MITBAJON ‫קֹוקֹוס‬
'EGOZ KOKOS

‫ַשקֶה‬
ְ‫מ‬
Cocodrilo; ‫ַּתּנִים ַּתּנִין‬
Cocoa ‫ָקקָאֹו‬ Monstruo del Mar THANIM
MASHKEH THANIN
KAKA'O

‫תרדגה‬
Goloso; Codicioso ‫ְרחַב נֶפֶש‬ Codificación
REJAV NEFESH ‫דודקה‬
HGDRT HKDVD

Codificar ‫ִקדַד ִה ְצפִין‬ Codigo de barras ‫ּבַרקֹוד‬


KIDAD HITSFIN BARKOD

Codigo de Leyes;
Shuljan Aruj ‫שּולחָן‬ Código postal ‫מִּקּוד‬
58

‫עָרּו ְך‬ ‫דוקימ‬


SHULJAN "ARUJ MIKVD MYKVD

Codo; Rodilla ‫ֶב ֶר ְך‬ Codo ‫ַמ ְרּפֵק‬


VEREJ MARPAEK

Codo, Medida ‫ּמָה‬1 Pegar; Infectar; ‫ִה ְדּבִיק‬


Antigua 'AMAH Coger HIDBIK

Agarrar; Coger ‫ָּתפַס‬ Elegir; Coger ‫ָּבחַר‬


THAFAS BAJAR

Agarrar; Coger ‫ָתפַש‬ Capturar; Coger ‫ָלכַד‬


TAFAS LAJAD

Captura; Cogida ‫ְלכִידָה‬ Cohesión ‫ַּת ֳאחִיזָה‬


LEJIDAH THA'AJIZAH

‫מְטֹוס‬
Jet; Cohete Almohada; Cojín ‫ֶּכסֶת‬
‫סִילֹון‬ KESET
METOS SILON

Cola ‫זָנָב‬ Cola ‫קֹולָה‬


ZANAV KOLAH

‫זְנָבִים‬ Recoger;
Colas ‫זְנָבֹות‬ Colectar; ‫ סַף‬
'ASAF
ZENAVIM Coleccion
ZENAVOT

Recoger;
Colecta; Recoleccion ‫אֹסֶף‬ Colectar; ‫ סַף‬
'OSEF 'ASAF
Coleccion

Ensamblar; Colectar ‫ּסֵף‬1ְ‫ִהת‬ Colectar; ‫ גַר‬


HIT'ASAEF Aprovisionar 'AGAR

Colgar; Adherir; ‫ָּתלָה‬ Colgar ‫ֶּתלִיּיָה‬


Suspender THALAH THELIYAH

Colina ‫ִּג ְבעָה‬ Colina; Altura ‫ָרמָה‬


GHIV"AH RAMAH

Colina ‫תֵל‬ Colinas M ‫ֶּג ָבעִים‬


TAEL GHEVA"IM
59

‫ַצּוָרֹון‬
Collar ‫צּוָארֹון‬ Colmena ‫ַּכוֶרֶת‬
KAVERET
TSAVARON
TSVA'RON

Colocar; Fijar; ‫ֶה ֱעמִיד‬ Poner; Colocar; ‫ָשם שים‬


Designar HE"EMID Hacer; Estable SAM SYM

Poner; Colocar; ‫ִשית ָשת‬ Colombia ‫קֹולּו ְמ ְביָה‬


Hacer SHIT SHAT KOLUMVEYAH

Establecimiento; ‫ְשכּונָה‬ Color; Pintura; ‫ֶצבַע‬


Colonia SHEJUNAH Tinte TSEVA"

Colorante; Tinte ‫ְצבִיעָה‬ Coloreado claro ‫ָּבהִיר‬


TSEVI"AH BAHIR

‫ִצ ְבעֵי‬
Colores ‫ְצ ָבעִים‬ Colores de Agua;
TSEVA"IM Acuarelas ‫ַמיִים‬
TSIV"AE MAYIM

‫ִצ ְבעֵי‬
Colores Pastel ‫ַּפ ְסטֵל‬ Pilar; Columna ‫עַּמּוד‬
"AMUD
TSIV"AE
PASTAEL

‫עַּמּוד‬
Espina; Columna
‫ַּש ְדרָה‬
ִ‫ה‬
Columpiar; ‫ֵהנִיף‬
Espinal Ondear HAENIF
"AMUD
HASHIDRAH

Columpio; Ondeo ‫ּתְנּופָה‬ Balanceo; ‫נַ ְדנֵדָה‬


THENUFAH Columpio NADNAEDAH

‫חּו ְלּדָה‬
Coma, Signo de ‫ְּפסִיק‬ Comadreja ‫ֻח ְלּדָה‬
Puntuación PESIK
JULDHAH
JULDHAH

Comandar; Designar; ‫ָּפקַד‬ Combate; Batalla ‫ה ִמ ְל ָח ָמ‬


Visitar PAKAD MILJAMAH

Combinación; ‫ּתַחתֹונִית‬ Combinación, ‫ָּבלַל‬


Enagua THAJTONIT Revoltijo BALAL

Combinar; Fundir; ‫ָצרָף‬ Unir; Combinar ‫ם‬1ָ‫ת‬


60

TSARAF TA'AM
Unir

Combustible; ‫ְּדלֶק‬ Come ‫אֹוכֵל‬


Gasolina DHELEK 'OJAEL

Comentario; ‫ּבֵאּור‬ Comenzar; ‫ֵהחֵל‬


Explicación BAE'UR Profanar HAEJAEL

‫ כַל‬
Comer; Consumir
‫ֶלאֳכֹל‬ Comer; Apoyar ‫ָסעַד‬
‫ֶלאֳכֹול‬ SA"AD

'AJAL LE'AJOL
LE'AJOL

Comer; Hacer Guerra ‫ָלחַם‬ Comercial F ‫ִמ ְס ָחרִית‬


LAJAM MISJARIT

Comercial M ‫ִמ ְס ָחרִי‬ Canaan; ‫ְּכנַעַן‬


MISJARI Comerciante KENA"AN

Mercado;
Comerciante, ‫מֹוכֵר‬ Comercio; ‫ַסחַר‬
Vendedor MOJAER SAJAR
Mercancía

‫ַסחַר‬
Comercio; ‫ִמ ְסחָר‬ Comercio
‫ֵאלֶקטְרֹונִי‬
Intercambio MISJAR electronico
SAJAR
'AELEKTRONI

‫כֹוכַב‬
Cometa
Cometer ‫ף‬1ָ‫נ‬
‫ַשבִים‬ Adulterio NA'AF
JOJAV SHAVIM

‫עָה ָט‬
Errar; Cometer Error Cometer Suicidio ‫ּבֵד‬1ְ‫ִהת‬
‫ִלטְעֹות‬ HIT'ABAED
TA"AH LIT"OT

Cometió un error ‫ָטעָה‬ Comida ‫ ְכלָה‬


TA"OH 'AJLAH

Comida ‫אֳרּוחָה‬ Comida; Alimento ‫אֹכֶל‬


'ARUJAH 'OJEL

Banquete; Comida
‫ְס ֻעדָה‬ Comida ‫ֳא ֻרחָה‬
‫סְעּודָה‬ 'ARUJAH
61

SE"UDAH
SE"UDAH

Comida; Sustento; ‫מָזֹון‬ Comida China ‫אֹוכֵל סִינִי‬


Merienda MAZON 'OJAEL SINI

‫ּסְעּודַת‬
Comida congelada ‫קַּפּוא‬ Comida de la
‫ליֵל ַשּבָת‬
KAPU' noche de Shabat
SE"UDAT LYAEL
SHABAT

‫קּופסַאֹות‬
Comida Enlatada;
‫ִשימּורִים‬ Comida F ‫ ְכלָה‬
Conserva 'AJLAH
KUFSA'OT
SHIMURIM

Comidas;
Comida M ‫אֹכֶל‬ Sustentos; ‫מְזֹונֹות‬
'OJEL MEZONOT
Meriendas

Comisionado ‫נְצִיב‬ Como? ‫אֵי ְך‬


NETSIV 'AEJ

Como; De Acuerdo a ‫ְּכ‬ Como; De ‫ּכְמֹו‬


KE Acuerdo a KEMO

‫אֵי ְך‬
‫ מרִים אֶת‬
Como dicen esto en
‫זֶה‬ Como El ‫ּכָמֹוהּו‬
español? KAMOHU
‫ַב ְס ָפ ַרדִית‬
'AEJ 'OMRIM 'ET
ZEH
VASFARADIT

Como Ella ‫ּכָמֹו ָה‬ Como Ellas ‫ָּכ ֵהּנָה‬


KAMOHA KAHAENAH

Como Ellos ‫ָּכהֶם‬ Como es tu ‫מַה ִש ֵמ ְך‬


KAHEM nombre? F MAH SHIMAEJ

Como es tu nombre? ‫מַה ִש ְמ ָך‬ Como estan ellas?


‫מַה ְשלֹומַן‬
M MAH SHIMJA
MAH
SHELOMAN

Como estan ellos? ‫מַה ְשלֹומַם‬ Como estan las ‫מַה‬


MAH SHELOMAM cosas?; Como va ‫ָה ִענְיָנִים‬
62

‫מַה‬
‫ָה ִענְיִיָנִים‬
MAH
HA"INYANIM
MAH
HA"INYIANIM

‫מַה‬
Como estan las ‫ִשמַע‬
ְ ‫מַה נ‬ Como estan
‫ְשלֹו ֵמכֶן‬
cosas? MAH NIShMA" ustedes? F P
MAH
SHELOMAEJEN

‫מַה‬ ‫מַה‬
Como estan ustedes?
MP ‫ְשלֹו ֵמכֶם‬ Cómo estas F ? ‫ְשלֹו ֵמ ְך‬
MAH MAH
SHELOMAEJEM ShELOMAEJ

‫אֵי ְך זֶה‬
Cómo estas M ? ‫מַה ְשלֹו ְמ ָך‬ Como funciona? ‫עֹובֵד‬
MAH ShELOMJA
'AEJ ZEH
"OVAED

‫אֵי ְך‬
Como Nosotros ‫ּכָמֹונּו‬ Como se llega ‫ַמּגִיעִים‬
allí?
KAMONU
‫ְשם‬ ָ‫ל‬
'AEJ MAGHI"IM
LESHAM

Como si no ‫ְלבֵל‬ Como si no ‫ְלבֵל‬


LEVAEL LEVAEL

‫אֵי ְך‬ ‫אֵי ְך‬


Como te llamas? F ‫קֹו ְראִים‬ Como te llamas? ‫קֹו ְראִים‬
M
‫ָל ְך‬ ‫ְל ָך‬
'AEJ KOR'IM
'AEJ KOR'IM LAJ
LEJA

Como Tu M ‫ּכָמֹו ָך‬ Como Ustedes M ‫ָּככֶם‬


KAMOJA KAJEM

‫מַה‬
Como estan las ‫ָה ִענְיָנִים‬ Como Yo ‫ּכָמֹונִי‬
cosas?; Como va ‫מַה‬ KAMONI

‫ָה ִענְיִיָנִים‬
63

MAH
HA"INYANIM
MAH
HA"INYIANIM

Cómoda ‫ ְסלָה‬1 Comoda ‫ִשידָה‬


'ASLAH SHIDAH

‫ַשוָ ה‬ְ‫ה‬
Compadecerse ‫ָחמַל‬ Comparación;
‫ַשוָיָא‬
ְ‫ה‬
JAMAL Ecuación
HASHVA'AH
HASHVAYA'

Arreglar;
Regir; Comparar ‫ָש‬
ַ ‫למ‬ Comparar; ‫ָע ַר ְך‬
MASHAL "ARAJ
Ordenar

Compararse ‫ְשל‬
ַ ‫נִמ‬ Compararse; ‫ְשל‬
ַ ‫נִמ‬
NIMSHAL Asemejarse NIMSHAL

Imagínese; Compare ‫המיד‬ Compare a; ‫ִּדּמָה‬


DYMH imagínese DHIMAH

Compartimiento; ‫מַח ָלקָה‬ Compartir; Partir ‫ֵחלֶק‬


División MAJLAKAH JAELEK

Compasión;
Compás ‫מַצפֵל‬ Ternura; Amor ‫ָרחַם‬
MATSFAEL RAJAM
Tener

Piedad; Compasión ‫ֶח ְמלָה‬ Compasivo ‫רַחּום‬


JEMLAH RAJUM

‫ּתֹואֶם‬
Compatible hacia
Competición ‫ַתחֳרּות‬
abajo ‫לְ חֹור‬ TAJARUT
THO'EM LE'AJOR

Competir; Rivalizar ‫ִה ְת ָחרָה‬ Favor; Complacer ‫ָמצָא חֵן‬


HITJARAH MATSA' JAEN

Completa; Inocente F ‫ְּתמִימָה‬ Completa; Entera ‫ְש ֵלמָה‬


THEMIMAH SHELAEMAH

Completa destrucción ‫ָּכלָה‬ Fin; Proposito; ‫ֵּת ְכלִית‬


KALAH Completación THAEJLIT

Dejar; Finalizar; ‫ָּכלָה‬ Terminar; ‫ּתָם‬


Completar KALAH Completar; THAM
64

Destruir

Incluya;
Completarse; ‫ָשּלַם‬ Complete; ‫ָּכלַל‬
Terminarse SHALAM KALAL
Generalice

Complete; Reconcilie ‫ִשלִים‬


ְ‫ה‬ Completo; Entero ‫ָשלֵם‬
HISHLIM SHALAEM

Completo; Terminado ‫ּגָמּור‬ Completo; ‫ָּתמִים‬


GHAMUR Inocente M THAMIM

Complicación; ‫סִּבּו ְך‬ Complicar ‫ִסבֵך‬


Enrredo SIBUJ SIVAEJ

Enredarse; ‫ִה ְס ַּת ֵּב ְך‬ Costumbre Judía; ‫ִמנְהָג‬


Complicarse HISTHABAEJ Comportamient MINHAG

Costumbre; ‫ִמנְהָג‬ Comportarse ‫ִה ְתנַהֵג‬


Comportamiento MINHAG HITNAHAEG

Conducir; Manejar; ‫נָהַג‬ Composición ‫חִּבּור‬


Comportarse NAHAG JIBUR

‫ְקנִיָה‬
Composiciones ‫חִּבּורִים‬ Compra;
‫ְקנִייָה‬
JIBURIM Adquisición
KENIAH
KENIYAH

Compra ‫קֹונֶה‬ Compra N ‫ֶקנִיָּיה‬


KONEH KENIAYH

Comprador ‫קֹונֶה‬ Comprar ‫ָקנָה‬


KONEH KANAH

Cavar; Alquilar; ‫ָּכרָה‬ Comprar; ‫זָבַן‬


Comprar KAROH Negociar ZAVAN

Comprar ‫ָקנָה ִלקְנֹות‬ Fraccionar; ‫ָשבַר‬


KANAH LIKNOT Comprar Grano SHAVAR

‫ְשים‬
ִ ‫ִהג‬
Comprender Comprensión ‫ּתְבּונָה‬
‫ִשיג‬
ִ‫ה‬ THEVUNAH
HIGSHIM HISIG

Compresión ‫ֵדחִיסָה‬ Comprometerse ‫ַשר‬


ֵ ‫ִה ְתּפ‬
DAEJISAH HITPASHAER
65

‫פֵידַת‬1
Compromiso ‫ּפִשּור‬ Compromiso de
‫יֶצחָק‬
PISHUR Isaac
'AFAEDAT
YETSJAK

Compromiso ‫אֵירּוסִין‬ Computadora ‫ְשב‬


ֵ ‫ַמח‬
Matrimonial 'AERUSIN MAJShAEV

Regular F; Común F ‫ְרגִיל ָה‬ Regular M; ‫ָרגִיל‬


REGILHA Común M RAGIL

‫ִּתקְשרֶת‬
Comunicación ‫תרושקת‬ Hacia; Con ‫ּגַב‬
GHAV
THIKShRET
TKShVRT

En; En el; Con ‫ְּב ַּב‬ Con ‫אֶת‬


BE BA 'ET

Con ‫עִם‬ A lado; Cerca; En; ‫ֵאצֶל‬


"IM Con 'AETSEL

‫ְּב ֶאזְרַת‬
En; Con ‫ְּב‬ Con ayuda de D
‫ַשם‬ֵ‫ה‬
BE os
BE'EZRAT
HASHAEM

‫ְּב ֶעזְרַת‬
Con ayuda de D os ‫ַשם‬ֵ‫ה‬ Con cuidado ‫ִּבזְהִירּות‬
BIZHIRUT
BE"EZRAT
HASHAEM

Con Decisión ‫ְּב ֶה ְחלֵט‬ Con El ‫עִּמֹו‬


BEHEJLAET "IMO

Con Ella ‫ִעּמָּה‬ Con Ellas ‫ִעּמָן‬


"IMAH "IMAN

‫ְש ְמחָה‬
ִ ‫ּב‬
Con Ellos ‫ִעּמָם‬ Con gran alegría;
‫ַרּבָה‬
"IMAM Contentament
BESIMJAH
RABAH

Con gusto ‫ְּברָצֹון‬ Con No confundir ‫ת ֵא‬


BERATSON con Tu F. 'AET
66

Con Nosotros ‫ִעּמָנּו‬ Con proposito de ‫ְּכדֵי‬


"IMANU KEDAE

Con proposito de ‫ְּכדֵי ְל‬ Con qué ‫ַּבּמֶה‬


KEDAE LE BAMEH

Con sentimiento ‫ְּב ֶרגֶש‬ Con sus ‫ְּב ִמצְֹותָיו‬


BEREGESH mandamientos BEMITSOTAYV

Con Ustedes M ‫ִע ָּמכֶם‬ Concebir; ‫יָחַם‬


"IMAJEM Embarasarse YAJAM

Concebir, ‫ָהרָה‬ Conceda ‫ִהנְחִיל‬


Embarazarse; Encinta HARAH HINJIL

Conceda, Abandone
‫וִיּתֵר וִּתֵר‬ Aviso; Concejo; ‫ֵעצָה‬
VITHAER Palabrería "AETSAH
VITHAER

Concentrar; ‫ִרּכֵז‬ Concha; Cascara; ‫ְק ִלּפָה‬


Coordinar RIKAEZ Piel KELIPAH

Piel; Concha ‫קְרּום‬ Concluido; ‫ִה ְס ִּתּיֵם‬


KERUM Terminado, Ser HISTHIAEM

Acuerdo;
Calentar; Concluir ‫ִהּסִיק‬ Concordancia; ‫הַס ָּכמָה‬
HISIK HASKAMAH
Conform

Condenación ‫ְשעָה‬
ָ ‫ַהר‬ Congelar; ‫אפק‬
HARSHA"AH Condensar KF'

Situación; Condición ‫ַמּצָב‬ Perfumar; ‫ִשם‬


ֵ ‫ּב‬
MATSAV Condimentar BIShAEM

‫ֱּת ָבלִים‬
Condimento ‫ֶּתבֶל‬ Condimentos ‫ַּת ְבלִין‬
THEVEL
THEVALIM
THAVLIN

‫נָהַג ִלנְהג‬
Especias; ‫ַּת ְבלִינִים‬ Conducir;
‫ְּב‬
Condimentos THAVLINIM Manejar
NAHAG LINHG
BE

Cabalgar; Conducir ‫ָרכַב‬ Conducir; ‫נָהַג‬


RAJAV Manejar; NAHAG
67

Comportarse

Conductor M ‫נָהָג‬ Conductora F ‫נַ ֶהגֶת‬


NAHAG NAHEGET

Conductores ‫נֶ ָהגִים‬ Conejillo ‫ָשפָן‬


NEHAGIM SHAFAN

Conejo ‫רנָב‬1 Conexion ‫תִיּבּור‬


'ARNAV TIBUR

Conferencia ‫ַה ְרצָ ה‬ Conferencia; ‫וְעִידָה‬


HARTSA'AH Convención VE"IDAH

‫ִה ְרצָה‬
Conferencia;
‫להַרצות‬ Confesar ‫ִה ְתוַּדָה‬
Discurso; Lectura HITVADHAH
HIRTSAH
LHARTSVT

Confesión ‫ִה ֶּתוַדּות‬ Fiel; Confialbe ‫נֶ ֳאמַן‬


HITHEVADUT NE'AMAN

Confianza ‫ִמ ְבטָח‬ Confianza ‫אֵמּון‬


MIVTAJ 'AEMUN

Confianza; Seguridad ‫ִּב ְטחָה‬ Seguro, estar; ‫ֶּבטַח‬


BITJAH Confiar BETAJ

‫מָדֹון רִיב‬
‫ָחסָה‬ ‫ְק ָטטָה‬
Refugiarse; Confiar Conficto
JASAH ‫ִסכְסּו ְך‬
MADON RIV
KETATAH
SIJSUJ

Satisfacer;
Confirmar ‫רשיא‬ Confirmar; ‫קִים‬
'YSHR KIM
Perdura

Ardor; Fuego; ‫ְש ֵרפָה‬ Problema; ‫ וֶן‬


Conflagración SERAEFAH Aprieto; Conflicto 'AVEN

Acuerdo;
Concordancia; ‫הַס ָּכמָה‬ Adaptar; Adquirir; ‫ִסּגֵל‬
HASKAMAH Conformar SIGHAEL
Conform

Confortante; Aroma; ‫נִיחֹו ַח‬ Confundir ‫בִלבֵל‬


68

NIJOAJ VILVAEL
Olor

Hacerse confuso; ‫ִה ְת ַּב ְלּבֵל‬ Confusión ‫ִּבלְּבּול‬


Confundirse HITBALBAEL BILBUL

Congelada F ‫קָפּו ה‬ Congelado ‫קָפּוא‬


KAFU'AH KAFU'

Congelador ‫ַמ ֵקפִיא‬ Congelar; ‫אפק‬


MAKAEFI' Condensar KF'

Congo ‫קֹונגֹו‬ Congoja, Pena ‫ּתּוגָה‬


KONGO THUGAH

Congratular; Desear ‫ל לחיא‬ Asamblea; ‫ְק ִהּלָה‬


'YJL L Congregación F KEHILAH

Asamblea; ‫ָקהָל‬ Voltear; Conjugar ‫נָטָה‬


Congregación M KAHAL NATAH

Conmigo ‫ִעּמִי‬ Cono ‫חָרּוט‬


"IMI JARUT

‫ִהּכִיר‬
Saber; Hacer Sabiduria; ‫ּבִינָה‬
Familiar; Conocer ‫ְל ַהּכִיר‬ Conocimiento BINAH
HIKIR LEHAKIR

Conocimiento ‫ַּדעַת‬ Conocimiento; ‫ֶלקַח‬


DHA"AT Lección LEKAJ

Conquisar; ‫ָּגבַר‬ Consagrar; ‫ִקדֵש‬


Fortalecerse GHAVAR Santificar KIDAESH

Consejero; Asesor ‫יֹועֵץ‬ Conserva ‫היח‬


YO"AETS JYH

‫קּופסַאֹות‬
Comida Enlatada;
‫ִשימּורִים‬ Conservacionismo ‫ֵש ְּמרָנּות‬
Conserva SHAEMRANUT
KUFSA'OT
SHIMURIM

Conservador ‫ַש ְּמרָן‬ Conservas M P ‫ִשימּורִים‬


SHAMRAN SHIMURIM

Consideraciones
‫ְּפרִיסַת‬ Considerado, ‫ַּשב‬
ֵ ‫ִה ְתח‬
‫ָשלֹום‬ Estimafo, Ser HITJASHAEV
69

PERISAT
SHALOM

‫רָ ה‬
Ver; Percivir;
Considerar; Pesar ‫ָשקַל‬
Considerar ‫ִלרְאֹות‬ SHAKAL
RA'AH LIR'OT

Considerar; Calcular ‫ִּשב‬


ֵ‫ח‬ Considerar; ‫ָשב‬
ַ ‫ָסבַר ה‬
JISHAEV Estimar SAVAR HASHAV

Entender; Considerar ‫ּבַין‬ Consolación F ‫נֶ ָחמָה‬


BAYN NEJAMAH

Consolación M ‫נִחּום‬ Consolado, Ser; ‫נִחַם‬


NIJUM Lamentar NIJAM

‫ְלנַחֵם‬
Consolar a los
‫ ֵבלִים‬ Consonant ‫רעִּצּו‬
Dolientes "ITSUR
LENAJAEM
'AVAELIM

Consonantes ‫עִּצּורִים‬ Corbata; Nudo; ‫ֶשר‬


ֶ‫ק‬
"ITSURIM Conspiracion KESHER

Conspirar ‫ִה ְתנַּכֵל‬ Atar; Ligar; ‫ָשר‬


ַ‫ק‬
HITNAKAEL Conspirar KASHAR

‫ֻחּקָה‬
Constelación ‫ַמּזָר‬ Constitución
MAZAR ‫חּוקָה‬
JUKAH JUKAH

Construcción; Figura; ‫ַּת ְבנִית‬ Construya ‫ָּבנָה‬


Imagen THAVNIT BANOH

‫נִיחּום‬
Construyó, V. ‫ָּבנָה ִלבְנֹות‬ Consuelo a los
‫ֳא ֵבלִים‬
BANAH LIVNOT deudos
NIJUM
'AVAELIM

‫ֳחקִירָה‬ ‫ִשירּות‬
Pregunta; Consulta S ‫ִישה‬
ָ ‫ְּדר‬ Consumidor ‫לְקֹוחֹות‬
JAKIRAH SHIRUT
DHERISHAH LEKOJOT

Comer; Consumir
‫ כַל‬ Quemar; ‫ָּבעַר‬
‫ֶלאֳכֹל‬ Consumir BA"AR
70

‫ֶלאֳכֹול‬
'AJAL LE'AJOL
LE'AJOL

Necesitar; Consumir; ‫ָצ ַר ְך‬ Consumir ‫ִּבּלָה‬


Querer TSARAJ BILAH

Contactar, Llamar ‫ַשר ל‬


ֵ ‫ִה ְתק‬ Contacto; Toque ‫ַמּגָע‬
HITKASHAER L MAGHA"

Contada F ‫סְפּורָה‬ Contado M ‫סָפּור‬


SEFURAH SAFUR

Contar; Cortar ‫סִיפֵר‬ Decir; Contar ‫ מֶר‬


Cabello SIFAER 'AMER

Contar; Numerar
‫ָסּפַר ְל ַסּפֵר‬ Enumerar; Contar ‫רפס‬
SAPAR
SFR
LESAPAER

Mirar;
Mirar; Contemplar; ‫ִהּנֵה‬ Contemplar; Aqui ‫הֵן‬
Aqui esta HINAEH HAEN
esta

‫ְש ְמחָה‬
ִ ‫ּב‬
Contenga ‫ֵהכִיל‬ Con gran alegría;
‫ַרּבָה‬
HAEJIL Contentament
BESIMJAH
RABAH

‫ָענָה‬
Contento ‫ּבּוז‬ Contestar;
‫ַלעֳנֹות‬
BVZ Responder
"ANAH
LA"ANOT

Incluye F; Contiene F ‫ּכְלּולָה‬ Contigo F ‫ִע ָּמ ְך‬


KELULAH "IMAJ

Contigo M ‫ִע ְּמ ָך‬ Continación ‫ְש ְך‬


ֵ ‫ֶהמ‬
"IMJA HEMSHAEJ

‫ָשה‬
ָ ‫יַּב‬
Continente; Tierra
‫ֶשת‬
ֶ ‫יַּב‬ Continente ‫ֶשת‬
ֶ ‫יַּב‬
Seca YABEShET
YABASHAH
YABESHET

Continuamente; ‫ָּתמִיד‬ Contradecir; ‫ָסתַר‬


Siempre THAMID Refutar; Destruir SATAR
71

‫ְמ ַבּקֵר‬
Contralor estatal ‫הַּמדִינָה‬ Contrario ‫נְֶגּדִי‬
NEGDHI
MEVAKAER
HAMDINAH

Opuesto; Contrario ‫ֵה ֶפ ְך‬ Contrario; Frente ‫מּול‬


HAEFEJ a; Ante MUL

Contrato ‫חֹוזֶה‬ Contrato ‫ּכְתּובָה‬


JOZEH matrimonial KETUVAH

‫חֹוזֶה ְבעַל‬
Contrato oral ‫ּפֶה‬ Contribuir; Donar ‫ָּתרַם‬
THARAM
JOZEH VE"AL
PEH

Contrincante F ‫יְרִיבָה‬ Contrincante M ‫יָרִיב‬


YERIVAH YARIV

Contrincantes F ‫יְרִיבֹות‬ Contrincantes M ‫יְרִיבִים‬


YERIVOT YERIVIM

Dominio; Control ‫ְשלִיטָה‬ Autoridad; ‫רָשּות‬


SHELITAH Control RAShUT

‫כֹונָן דִיסְק‬
Controlador ‫ַבקָר‬ Controlador de
‫ָשי ַח‬
ִ‫ק‬
VAKAR disco
JONAN DISK
KASHIAJ

‫ֹונָן כ‬ Dominar;
Controlador de
‫ּת ְקלִיטֹונִים‬ Controlar; ‫ִש ָּתרֵר‬
ְ‫ה‬
Diskette HISTHARAER
JONAN Prevalecer
THKLITONIM

Dominar; Prevalecer; ‫ִש ָּתרַר‬


ְ‫ה‬ Contusion ‫זַעֳזּו ַע מֹו ַח‬
Controlar HISTHARAR ZA"AZUA" MOAJ

Conferencia; ‫וְעִידָה‬ Trueque; ‫ֵּק ַח ִה ְת ַמ‬


Convención VE"IDAH Convenio; Pacto HITMAKAEAJ

‫ְּברִית‬
Convenio; Alianza ‫ְּברִית‬ Convenio de la
BERIT circuncision ‫מִילָה‬
BERIT MILAH

Ensamblar; Convenir ‫נִ ְקהַל‬ Conversación ‫ִּשיחָה‬


72

NIKHAL SIJAH

Ser; Suceder; ‫ָהיָה‬ Convicción ‫ִשכְנּו ַע‬


Convertir HAYAH SHIJNUA"

Lectura; ‫ִמ ְקרָא‬ Convoque a ‫ִה ְקהִיל‬


Convocación; Tanaj MIKRA' Reunión HIKHIL

Cooperar ‫ִשיתֵף‬ Concentrar; ‫ִרּכֵז‬


SHITAEF Coordinar RIKAEZ

Similarizar; ‫ִה ְתאִים‬ Tasa; Copa ‫ֶספֶל‬


Coordinar HIT'IM SEFEL

‫ָגבִי ַע ֶשל‬
Copa de coctel ‫כֹו ֶקאֵל‬ Copia F ‫קָה ַה ְע ָּת‬
HA"THAKAH
GAVIA" ShEL
JOKE'AEL

Copia M ‫ֶה ַעּתֵק‬ Copiar; Traducir; ‫ֶה ְעּתִיק‬


HE"ATHAEK Remover HE"THIK

Emparejar;
Copista; Escriba ‫ּכֹותֵב‬ Acostarce; ‫ָרבַה‬
KOTAEV RAVAH
Copular

Coqueta ‫ַּגנְ ְּד ָרנִית‬ Coqueto ‫ַּגנְ ְּדרָן‬


GHANDHERANIT GHANDHERAN

Corage ‫אֹמֶץ‬ Corazón; Mente; ‫ֵלבָב‬


'OMETS Medio LAEVAV

Corazón ‫לֵב‬ Corazones ‫ְלבָבות‬


LAEV LEVAVVT

Corazones ‫לִּבֹות‬ Corbata; Adatura ‫ֳענִיבָה‬


LIBOT "ANIVAH

Corbata; Nudo; ‫ֶשר‬


ֶ‫ק‬ Cordero; Oveja ‫ְשה‬
ָ ‫ִּכב‬
Conspiracion KESHER KIVSAH

‫צֹאן‬
Cordero joven ‫ֶּכבֶש‬ Corderos; Ovejas; ‫צֹנֶה‬
Cabras
KEVES
‫צֹאנֶה‬
TSO'N TSONEH
TSO'NEH
73

Cordialidad ‫ְל ָבבִיּות‬ Alambre; Cordón ‫חּוט‬


LEVAVIUT JUT

Corea ‫קֹורֵי ה‬ Corona ‫ֶּכתֶר‬


KORAE'AH KETER

‫ֳע ָטרָה‬
Corona, Valor ‫ֳע ֶטרֶת‬ Rodear; Coronar ‫ָעטַר‬
"ATAR
"ATARAH
"ATERET

‫ֳחזִיָה‬
Coronas ‫ְּכ ָתרִים‬ Sostén; Corpiño ‫ֳחזִייָה‬
KETARIM
JAZIAH
JAZIYAH

Correa de Sandalia ‫ֶחבֶת‬ Correas de ‫ֳח ָבתִים‬


JEVET Sandalias JAVATIM

Corrección; ‫ּתִּקּון‬ Corrección del ‫ּתִיקּון‬


Reparación ‫ּתִיּקּון‬ Mundo ‫עֹולָם‬
THIKUN THIKUN THIKUN "OLAM

‫ֻּשרֶת‬
ֶ ‫ְמי‬
Correcta ‫נְכֹונָה‬ Correcta; Recta ‫ְיּוּשרֶת‬
ֶ ‫מ‬
NEJONAH
MEYUSHERET
MEYUSHERET

Justo; Correcto; ‫ַצּדִיק‬ Correcto ‫נָכֹון‬


Piadoso TSADHIK NAJON

‫ֻּשר‬
ָ ‫ְמי‬
Correcto; Recto ‫ְיּוּשר‬
ָ ‫מ‬
Piadosos; ‫ַצּדִיקִים‬
Correctos TSADHIKIM
MEYUSHAR
MEYUSHAR

Pasillo; Corredor ‫ִמ ְסּדְרֹון‬ Corredor ‫רָץ‬


MISDHERON RATS

‫ִמ ְסּדְרֹונִים‬
Corredor de ‫ַש ְּדכָן‬ Pasillos;
‫ִמ ְסּדְרֹונֹות‬
Matrimonio SHADHJAN Corredores
MISDHERONIM
MISDHERONOT

Corregida; Revisada; ‫מְתּו ֶּקנֶת‬ Corregido; ‫מְתּוּקָן‬


Arreglada METUKENET Revisado; METUKAN
74

Arreglado

‫ר‬1ֹ‫ּד‬
Castigar; Corregir ‫יִּסַר‬ Correo; Oficina
YISAR Postal ‫ר‬1‫ּדֹו‬
DHO'AR DHO'AR

‫ר‬1ֹ‫ּד‬
‫ר‬1‫ּדֹו‬
Carta; Correo ‫ִמ ְכּתָב‬ Correo; Cartas ‫ִשרְיֹון‬
MIJTHAV
‫ִמ ְכ ָּתבִים‬
DHO'AR DHO'AR
SHIRYON
MIJTHAVIM

‫ר‬1ֹ‫בֵית ּד‬ ‫ּדֹואֵר‬


Correo, Oficina de ‫ר‬1‫בֵית ּדֹו‬ Correo electronico ‫ֵאלֶקטְרֹונִי‬
VAET DHO'AR DHO'AER
VAET DHO'AR 'AELEKTRONI

Correr ‫רּוץ‬ Correr ‫רָץ לָרּוץ‬


RUTS RATS LARUTS

‫ִשּתֹולֵל‬
ְ‫ה‬
Correr salvajemente ‫ללותשהל‬ Corresponder ‫ִה ְת ַּכּתֵב‬
HITKATHAEV
HIShTHOLAEL
LHShTVLL

‫עִיּתֹונַאִית‬
Periodista; ‫עִּתֹונַאי‬ Periodista F;
‫מֹודִיעַה‬
Corresponsal "ITHONA'Y Corresponsal F
"ITHONA'IT
MODI"AH

‫עִיּתֹונַאִי‬
Periodista M;
‫מֹודִי ַע‬ Corrida; Carrera ‫רִיצָה‬
Corresponsal M RITSAH
"ITHONA'I
MODIA"

Corrido, Correr ‫ֳהרִיצָה‬ Corriente; ‫זֶרֶם‬


Programa Compu HARITSAH Tormenta; Arroyo ZEREM

Corriente, Lecho de ‫ פִיק‬ Corrientes, ‫ֳאפִיקִים‬


Rio 'AFIK Lechos de Rios 'AFIKIM

Corromerse; ‫ִשחַת‬
ְ‫נ‬ Corrupción; ‫ַק ְל ָקלָה‬
Estropearse NISHJAT Injuria KALKALAH
75

‫ְק ָצרָה‬
Breve; Corta ‫ְקצָרה‬
Cortar; Cancelar; ‫ָפקַע‬
Expirar FAKA"
KETSARAH
KETSARH

Cortar; Desconectar ‫נָתַק‬ Cortar; Reducir ‫ִקּצֵץ‬


NATAK KITSAETS

Cortar; Insuficiente, ‫ָקצָר‬ Cosechar; Cortar ‫ָקצַר‬


Ser KATSAR KATSAR

Cortar; Acordar ‫ָכרַת‬ Doblegar; Cortar ‫ָקדַד‬


JARAT KADAD

Saltar; Cortar ‫ָקפַץ‬ Contar; Cortar ‫סִיפֵר‬


KAFATS Cabello SIFAER

‫גְזֹור‬ ‫ַמ ְקצֵץ‬


Cortar y pegar ‫וֵ ַה ְדּבֶק‬ Cortauñas ‫צִיּפֹו ְרנַיִים‬
GEZOR MAKTSAETS
VAEHADBEK TSIFUORNAYIM

Corte ‫בֵית מִשּפָט‬ Corte ‫ָח ַת ְך‬


VAET MISHPAT JATAJ

‫סִּפּור‬
Corte, Tijeras ‫ֶּגזֶר‬ Cuento; Corte de
GHEZER Cabello ‫סִיּפּור‬
SIPUR SIPUR

Corte de Carne ‫נֵתַח‬ Patio; Corte de ‫ָחצֵר‬


NAETAJ Ley JATSAER

‫בֵית‬
‫מִשפָט‬
Cuento; Corte de pelo ‫ִסּפֵר‬ Corte de pequeños
‫לִתבִיעֹות‬
SIPAER reclamos
‫ְקטַנֹות‬
VAET MISHFAT
LITVI"OT
KETANOT

‫בֵית מִשּפָט‬
Corte suprema ‫ָה ֶעלִיֹון‬ Cortesa de arbol ‫ְק ְלפַת עֵץ‬
KELEFAT "AETS
VAET MISHPAT
HA"ELION
76

Cortina; Tela de ‫יְרִיעָה‬ Cortina; Mantel ‫יְרִיעָה‬


carpa; Sabana YERI"AH YERI"AH

Cortina M ‫וִילֹון‬ Cortinas M P ‫וִילֹונֹות‬


VILON VILONOT

Breve; Corto
‫ָקצַר ָקצֵר‬ Palabra; Cosa ‫ָּדבָר‬
KATSAR
DHAVAR
KATSAER

Objeto; Cosa ‫ֶעצֶם‬ Objetos; Cosas ‫םימצע‬


"ETSEM "TSMYM

Cosas; Palabras ‫ְּד ָברִים‬ Cosecha ‫ סִיף‬


DHEVARIM 'ASIF

Cosecha de Grano; ‫ּתְבּו ה‬ Cosecha de Grano ‫ָקצִירָה‬


Ingreso THEVU'AH F KATSIRAH

Cosecha de Grano M ‫ָקצִיר‬ Vendimia; ‫ָבצִיר‬


KATSIR Cosecha de uva VATSIR

Cosechar; Cortar ‫ָקצַר‬ Cosidos ‫ְּת ָפרִים‬


KATSAR THEFARIM

‫חֹוף‬
Cosmético; Perfume ‫ַּתמְרּוק‬ Costa Iverica ‫ַּשנְהָב‬
ֶ‫ה‬
THAMRUK
JOF
HASHENHAV

‫קֹוסטָה‬ ‫ָעלָה‬
Costa Rica Costar; Subir
‫רִיקָה‬ ‫ַלעֳלֹות‬
KOSTAH RIKAH "ALAH LA"ALOT

Costar; Subir ‫ָעלָה‬ Costoso ‫יָקָר‬


"ALAH YAKAR

‫בּוש ְל‬
‫ִלּבֹושת‬
ֶ ‫ּת‬ Costumbre; ‫ִמנְהָג‬
Costumbre
‫ַש ֶחקָן‬ Comportamiento MINHAG
LEVUSH
THILBOSHET
ShAJEKAN

Juicio; Costumbre; ‫ִשּפָט‬


ְ‫מ‬ Costumbre Judía ‫ִמנְהָג‬
Justicia MISHPAT MINHAG
77

Costumbre Judía; ‫ִמנְהָג‬ Costurera ‫ַחּיֶטֶת‬


Comportamient MINHAG JAYETET

Craneo; Calabera ‫ּגּולְגֹולֶת‬ Crayón ‫ּגִיר ֶחרֶט‬


GHULGOLET GHIR JERET

Crea ‫ֶה ֳאמִין‬ Crea, de la ‫ּבֹורֵא‬


HE'AMIN Creación BORAE'

‫ת‬1‫ְּברִי‬
Crea en ‫ֶה ֳאמִין ְּב‬ Creación del
‫הַעֹולָם‬
HE'AMIN BE mundo
BERI'AT
HA"OLAM

Creado, De la ‫ָּברָא ִלבְרא‬ Creador; Alfarero ‫יֹוצֵר‬


Creación BARA' LIVR' YOTSAER

Creador del Universo ‫אֳדֹון עֹולָם‬ Creó; Crear ‫ָּברָא‬


'ADON "OLAM BARA'

Crecer de Nuevo ‫ִצ ֵמ ַח‬ Crecer en Tamaño ‫ָּגדַל‬


TSIMAEAJ GHADAL

Engordar; Crecer ‫ִשּמין‬


ְ‫ה‬ Brotar; Crecer ‫ָשא‬
ָ ‫ּד‬
Grasa HISHMYN Hierba DHASHA'

‫ְמ ֻבּגָר‬
Crecido; Viejo ‫רגובמ‬
Crecimiento; ‫יְבּול‬
Producción YEVUL
MEVUGHAR
MVVGR

Creció, V. intr. ‫ָּגדַל ִלגְּדל‬ Credito ‫ש ַראִי‬1


GHADAL LIGDHL 'ASHRA'I

Cree; Forme ‫יָצַר‬ Fe; Creencia ‫אֳמּונָה‬


YATSAR 'AMUNAH

Fe; Creencia ‫ֳא ֻמנָה‬ Crema ‫ַש ֶּמנֶת‬


'AMUNAH SHAMENET

Ocaso; ‫ּבֵין‬
Creó; Crear ‫ָּברָא‬ Crepusculo; ‫ֳע ְר ַּביִם‬
BARA'
Media Luz BAEN
"ARBAYIM

Oscuro; Crepúsculo ‫ִּדמְּדּום‬ Cresta, de Gallo ‫ּכַרּבֹלֶת‬


DHIMDHUM KARBOLET
78

Crezca ‫ָּגדַל לגדול‬ Crezca; Cultiva ‫ִּגּדֵל‬


GHADAL LGDVL GHIDHAEL

Criada ‫ִש ְפחָה‬ Criadero ‫ַמדְּגרָה‬


SHIFJAH MADGHRAH

‫ִטּפַל‬
Amamantar; Criar ‫ מַן‬ Criar ‫הַינִיק יָנַק‬
'AMAN
TIPAL HAYNIK
YANAK

‫ֳעבֵירָה‬
Criatura; Fruto; Niños ‫ֶצ ֱאצָא‬ Crimen ‫ֶשע‬
ַ ‫ּפ‬
TSE'ETSA'
"AVAERAH
PESHA"

Crisantemo ‫ַח ְרצִית‬ Cristal ‫ּבְדלַח‬


JARTSIT BEDLAJ

Crítica ‫ּבִּקרֶת‬ Crocante F ‫קְרּומִית‬


BIKRET KERUMIT

‫ֶספֶר ִד ְברֵי‬
Crocante M ‫קְרּומִי‬ Cronicas, Eventos
‫ַהּיָמִים‬
KERUMI de los Días
SEFER DIVRAE
HAYAMIM

‫ָשת‬ַ ‫ָּפר‬
‫ְּד ָרכִים‬ ‫ַמ ֳעבַר‬
Cruce; Intersección
‫ַמ ְצ ֵלבָה‬
Cruce Peatonal ‫ֳח ִציָּיה‬
MA"AVAR
PARASHAT JATSIAYH
DHERAJIM
MATSLAEVAH

Empalar; Crucificar ‫ָצלַב‬ Crucigrama ‫ַשבֵץ‬


ְ ‫ּת‬
TSALAV THASHVAETS

Cruel ‫ ְכזָרִי‬1 Crueldad ‫ ְכזְרִּיּות‬1


'AJZARI 'AJZERIUT

‫ַה ְּצלָב‬
Cruz Roja ‫הָ דֹום‬
Partir; Dividir ‫ָחצָה‬
mitad; Cruzar JATSAH
HATSLAV
HA'ADOM

Cuaderno ‫ַמ ְח ֶּברֶת‬ Cuaderno de ‫ַמ ְח ֶּברֶת‬


79

MAJBERET
Notas ‫ִּפנְקָט‬
MAJBERET
PINKAT

‫רָבּו ַע‬
‫ַמ ְחּבָרֹות‬ ‫ְמ ֻרּבַע‬
Cuadernos Cuadrado
MAJBAROT ‫מְרּוּבַע‬
RAVUA"
MERUBA"
MERUBA"

Cual, F S ‫אֵיזֹו‬ Cual, M S ‫אֵיזֶה‬


'AEZO 'AEZEH

‫אֵיזֶה אֵיזֹו‬
Cual? Que? ‫אֵילּו‬
Todos; Cada; ‫ּכָל‬
Cualquier KAL
'AEZEH 'AEZO
'AELU

‫מַה ּטֹוב‬ ‫מַה ּגָדֹול‬


Cuán bueno ‫ַּכּמָה ּטֹוב‬ Cuán grande ‫ַּכּמָה ּגָדֹול‬
MAH GHADOL
MAH TOV
KAMAH
KAMAH TOV
GHADOL

Cuándo? ‫ָמתַי‬ Cuándo ‫ֳשר‬


ֶ ‫ַּכא‬
MATAY KA'ASHER

Porque; Para eso; ‫ּכִי‬ Cuando Averbio ‫ְלעֵת‬


Cuándo KI LE"AET

Cuándo, En el tiempo ‫ְש‬


ֶ ‫ּכ‬ Cuándo, en el ‫ֳשר‬
ֶ ‫ַּכא‬
de... KEShE tiempo eso KA'AShER

‫ָמתַי יַּגִי ַע‬ ‫ָמתַי‬


Cuando pasa el ‫הָאֹותֹוּבּוס‬ Cuando se abre el ‫ַהחֳנּות‬
próximo bus? ‫ַהּבָא‬ negocio? ‫נִ ְפ ַּתחַת‬
MATAY YAGHIA" MATAY
HA'OTOBUS HAJANUT
HABA' NIFTHAJAT

‫ַּכּמָה זֶה‬
Cuánto? Cuántos? ‫ַּכּמָה‬ Cuánto Cuesta? ‫עֹולֶה‬
KAMAH
KAMAH ZEH
"OLEH
80

Cuarenta ‫ ְר ַּבעִים‬1 Cuarentena ‫חִּלּוט‬


'ARBA"IM JILUT

Cuarta ‫ְקוַרְט‬ Cuarta F ‫ְרבִיעִית‬


KEVART REVI"IT

‫ֶחדֶר‬
Cuarto, Fracción ‫ֶרבַע‬ Cuarto de Baño ‫ ְמ ַּב ְטיָה‬1
REVA"
JEDER
'AMBATYAH

‫ֳחדַר‬
‫ֵשירּותִים‬ ‫ֳחדַר‬
Baño; Cuarto de Cuarto de trabajo;
Baño ‫םיתוריש‬ Oficina ‫עֳבֹודָה‬
JADAR
JADAR "AVODAH
ShAERVTIM
ShYRVTYM

‫ֳחדַר‬
Vestidor; Cuarto de
‫ָשה‬
ָ ‫הַלּב‬ Cuarto M ‫ְרבִיעִי‬
vestir REVI"I
JADAR
HALBASHAH

‫ ְרּבַע‬1
Cuarto para las... hora ‫ֶרבַע ל‬ Cuatro copas
REVA" L ‫כֹוסֹות‬
'ARBA" JOSOT

‫ ְר ַּבעַת‬1
Cuatro especias ‫ַהמִינִים‬ Cuatro F ‫ ְרּבַע‬1
'ARBA"
'ARBA"AT
HAMINIM

‫ ְר ַּבעַת‬1
Cuatro M ‫ ְר ָּבעָה‬1 Cuatro Mil ‫ֳא ָלפִים‬
'ARBA"AH
'ARBA"AT
'ALAFIM

‫ ְרּבַע‬1
Cuatrocientos Cuba ‫קּוּבָה‬
‫מֵאֹות‬ KUBAH
'ARBA" MAE'OT

Cubierta ‫ִמ ְכסֶה‬ Cubierta del Arca ‫ּכַּפרֶת‬


MIJSEH Sagrada KAPRET

Cubo ‫קּו ִביָה‬ Cubo mágico ‫קּו ִּביָיה‬


81

‫ֻק ִביָה‬ ‫הּונְָגרִית‬


KUVIAH KUVIAH KUBIAYH
HUNGARIT

‫קּובִיֹות‬
Cubos de Hielo Cubrir ‫כִיסֵה‬
‫ֶקרַה‬ JISAEH
KUVIOT KERAH

Cubrir ‫ָּכסָה‬ Cuchara ‫ְף ֵכ‬


KASAH JAEF

Cucharadita ‫ַּכּפִית‬ Cucharaditas ‫ַּכּפִיֹות‬


KAPIT KAPIOT

Cucharón ‫ּכַף‬ Cucharones ‫ּכַּפֹות‬


KAF KAPOT

‫ַסכִין‬
Cuchillo ‫ַסּכִין‬ Cuchillo de
SAKIN Mantequilla ‫ְמרִיחָה‬
SAJIN MERIJAH

‫ַסכִין‬
‫ְל ֻפרִיסַה‬ ‫ַסכִין‬
Cuchillo de Pan Cuchillo de Queso
‫ֶלחֶם‬ ‫ִלְגבִינָה‬
SAJIN LIGVINAH
SAJIN LEFURISAH
LEJEM

‫ַסכִין‬
Cuchillo de Tallar Cuchillo Japonés ‫ַסּכִין יַָפנִי‬
‫בִיתּור‬ SAKIN YAFANI
SAJIN VITUR

Cuchillos ‫ַסּכִינִים‬ Cuello ‫צַווָאר‬


SAKINIM TSAVVA'R

‫ַצּוָאר‬
Cuello Cuenta ‫חֶשבֹון‬
‫ראווצ‬ JESHVON
TSAVA'R TSVV'R

‫חּו ְליָה‬
Junta; Cuenta
Aritmética; ‫ֶשּבֹון‬
ְ‫ח‬
‫ֻח ְליָה‬ Cuenta JESHBON
JULYAH JULYAH

Cuenta de ahorro ‫חֶשבֹון‬ Cuenta de banco ‫חֵשבֹון‬


82

‫חִיּסכֹון‬ ‫ּבַנק‬
JESHVON JISJON JAESHVON
BANK

‫תֶשּבֹון עֹו‬
‫ְספִירַת‬
‫ש עֹובֵר‬
Cuenta de Cheques Cuenta del Omer ‫הָעֹומֶר‬
‫ָשב‬
ָ‫ו‬ SEFIRAT
TEShBON "O SH HA"OMER
"OVAER VASHAV

‫ָרכִיל‬ Cuento; Corte de ‫סִּפּור‬


Chismoso; Cuentero
‫ְרכִילֵאי‬ Cabello ‫סִיּפּור‬
RAJIL REJILAE'Y SIPUR SIPUR

Cuento ‫סִּפּור‬ Cuento; Ejemplo ‫ָשל‬


ָ‫מ‬
SIPUR MASHAL

Agadá; Leyenda; ‫ָּגדָה‬1 Cuento; Corte de ‫ִסּפֵר‬


Cuento 'AGHADAH pelo SIPAER

Cuentos ‫סִּפּורִים‬ Cuerda ‫ֶחבֶל‬


SIPURIM JEVEL

Cuerda; Banda de ‫ֶחבֶל‬ Cuerno ‫ֶקרֶן‬


Región JEVEL KEREN

Cuerno de carnero ‫שֹופָר‬ Cuero; Piel ‫עֹור‬


SHOFAR "OR

Cuerpo ‫ּגּוף‬ Cuervo ‫עֹורֵב‬


GHUF "ORAEV

‫עֹולֶה‬
Amontona; Asciende; ‫העֹו ֶל‬ Cuesta mucho ‫ַה ְרּבֵה‬
Cuesta "OLEH
"OLEH
HARBAEH

Examen; ‫ְּבחִינָה‬ Cueva ‫ְמ ֳערָה‬


Cuestionario; Prueva BEJINAH ME"ARAH

‫ִש ְמרִי עַל‬ ‫ְשמֹור עַל‬


Cuida de Cuida de
comunicarnos F ‫ֶשר‬ֶ‫ק‬ comunicarnos M ‫ֶשר‬
ֶ‫ק‬
SHIMRI "AL SHEMOR "AL
KESHER KESHER

Cuidado ‫ג‬1ָ‫ְל ד‬ Tenga Cuidado; ‫נִזְהַר‬


83

DA'AG LE NIZHAR
Cuidar

‫ִש ְמרִי עַל‬ ‫ְשמֹור עַל‬


Cuidate F ‫ַע ְצ ֵמ ְך‬ Cuidate M ‫ַע ְצ ְמ ָך‬
SHIMRI "AL SHEMOR "AL
"ATSMAEJ "ATSMEJA

Culpa; Ofrenda de ‫ שם‬


ָ Culpa ‫שמָה‬1
ְ
culpa 'ASHAM 'ASHMAH

Iniquidad; Culpa; ‫עָֹון‬ Culpa; Rebelión ‫ֶשע‬


ַ ‫ּפ‬
Pecado "AON PESHA"

Transgresor; ‫ָשע‬
ָ‫ר‬ Culpable ‫ שם‬
ֵ
Culpable RASHA" 'ASHAEM

Culpar; Culpable ‫שמָה‬1 Culpable ‫שם‬1


ֶ
'ASHMAH 'AShEM

Acusar; Culpar ‫ֳשים‬


ִ ‫ֶהא‬ Culpar; Culpable ‫שמָה‬1
HE'ASHIM 'ASHMAH

Crezca; Cultiva ‫ִּגּדֵל‬ Cultura ‫ַּתרְּבּות‬


GHIDHAEL THARBUT

Cumbre; Cima ‫ִּפ ְסּגָה‬ Cumpleaños ‫יֹום ֻה ֶּלדֶת‬


PISGHAH YOM HULEDET

‫יְמֵי ֻה ֶּלדֶת‬ ‫ִּבצֵע‬


Llevar a cabo;
Cumpleaños ‫הּו ֶלדֶת‬ Cumplir ‫ל ַב ֵּצ ַע‬
YEMAE HULEDET BITSAE"
HULEDET LVATSAEA"

Cumplir ‫םייק‬ Cuna ‫ִערִיסָה‬


KYYM "IRISAH

‫ֳערִיסָה‬
1ָ‫ה ִמ ְכל‬
Cuna ‫אֵבּוס‬ Cama; Cuna ‫ֶערֶש‬
"ERES
‫םירדנלס‬
"ARISAH
MIJLA'AH 'AEVUS
SLNDRYM

Camas; Cunas ‫עֳרשֹות‬ Cuneiforme ‫ְּכתָב‬


"ARSOT
84

‫ַמ ְסמְרֹות‬
KETAV
MASMEROT

‫ַשלּומִים‬
ְ ‫ּת‬
Pago; Cuota; ‫ַשלּום‬
ְ ‫ּת‬ Pagos; Cuotas;
‫ַשלּומֹות‬
ְ ‫ּת‬
Indemnización THASHLUM Indemnizaciones
THASHLUMIM
THASHLUMOT

‫ּתְלּוש‬ Curación;
Cupon ‫שֹובַר‬ Curando; ‫ַמ ְרּפֵא‬
MARPAE'
THELUSH Recuperació
SHOVAR

Curación; Curando; ‫ַמ ְרּפֵא‬ Curar ‫ָרפַא‬


Recuperació MARPAE' RAFA'

‫ֶאגֶד‬
Bendita; Curita ‫מִי ַּדּבֵק‬
Ruta; Curso; ‫ַמסְלּול‬
Sendero MASLUL
'EGED
MIDHABAEK

Curso de Hebreo ‫אּו ְלּפָן‬ Cursor ‫ַסמָן‬


'ULPAN SAMAN

‫ּבּו ְרסִי‬
Curtidor; Noquero
Raspar; Adobar; ‫ַקרַד‬
‫ֻּב ְרסִי‬ Curtir KARAD
BURSI BURSI

Curva; Escalinata ‫ִהתְּכֹופֵף‬ Curvar; Girar V ‫ָּכפַף‬


HITKOFAEF KAFAF

‫מִשמֹורֶת‬
Deber; Custodia ‫ִש ֶמרֶת‬
ְ‫מ‬ Custodia de los
‫ְקטִינִים‬
MISHMERET niños
MIShMORET
KETINIM

Cuñada ‫ּגִיסָה‬ Cuñado ‫ּגִיס‬


GHISAH GHIS

D os ‫אֶלֹהִים‬ D os ‫אֳלֹהִים‬
'ELOHIM 'ALOHIM
85

Señor; Maestro; D os ‫רִיבֹון‬ D os ‫אֵל‬


RIVON 'AEL

D os ‫יי‬ D os ‫ לֹו ַּה‬


YY 'ALOAH

D os, El nombre ‫ַשם‬


ֶ‫ה‬ D os prohibe ‫ָחלִילָה‬
HAShEM JALILAH

Da ‫נֹותֵן‬ Dábito; Prestamo ‫ַּשא‬


ָ‫מ‬
NOTAEN MASHA'

Regalo; Dote; Dadiva ‫זֶבֶד‬ Dados ‫ֻקּבִיֹות‬


ZEVED KUBIOT

Dados al templo ‫נְתִינִים‬ Dalet ‫ד ַדלֱת‬


NETINIM D DALET

Sra.; Señora; ‫ָמרָה ֶג ֶברֶת‬ Damas ‫תְגבִירֹו‬


Señorita; Dama MARAH
GEVIROT
GEVERET

Damas, Juego ‫ַד ְמקָה‬ Dan ‫ּדָן‬


DAMKAH DHAN

‫ֶספֶר‬
Daniel ‫ָדנִיֵאל‬ Daniel, D os es
DANIAE'L mi juez ‫ָדנִיֵאל‬
SEFER DANIAE'L

Danza ‫רִּקּוד‬ Bailar; Danzar ‫ָרקַד‬


RIKUD RAKAD

Dar
‫ָלתֵת נָתַן ל‬ Dar ‫נָתַן‬
LATAET NATAN
NATAN
L

‫ֶה ֳענִיק‬ ‫ִשקָה‬


ְ‫ה‬
Irrigar; Dar de
Dar; Otorgar ‫ַהעֳניקל‬ Beber ‫הקש‬
HE"ANIK
HISHKAH SHKH
LHA"ANYK

Dar en Matrimonio ‫ִּשיא‬


ִ‫ה‬ Dar Evidencia; ‫ֵהעִיד‬
HISI' Testificar HAE"ID

Agradecer; Dar ‫הֹודָה‬ Iluminar; Dar Luz ‫ִהנְהִיר‬


Gracias HODAH HINHIR
86

Darse en Prenda, ‫ל ִה ְת ַחּיֵיב‬ Dátil ‫ָּתמָר‬


Obligarse HITJAYAEV L THAMAR

Datos ‫נְתּונִים‬ David ‫ָּדוִד‬


NETUNIM DHAVID

Dañar, Herir ‫ִהזִיק‬ Daños punitivos ‫פִיצּויִים‬


HIZIK FITSUYIM

De ‫ֶשל‬ De ‫מִן‬
SHEL MIN

De, Del ‫ִמ ֵמ ֵמ ַה‬ De, Fuera De, De ‫ימ ֵמ ִמ מִן‬


MI MAE MAEAH MIN MI MAE MY

Acuerdo a; De ‫ְלפִי‬ Como; De ‫ּכְמֹו‬


acuerdo a LEFI Acuerdo a KEMO

Como; De Acuerdo a ‫ְּכ‬ De ahora en ‫ְל ַהּבָא‬


KE adelante LEHABA'

De aquí y de allá ‫ָשם‬


ָ ‫ּפֹה ו‬ De día ‫יֹומָם‬
POH VASHAM YOMAM

De donde? ‫ִמאֵיפֹה‬ De dónde? ‫ֵמהֵיכָן‬


MI'AEFOH MAEHAEJAN

De donde ‫יִן‬1ֵ‫מ‬ De dónde? ‫יִן‬1ֵ‫מ‬


MAE'AYIN MAE'AYIN

De El ‫ֶשלֹו‬ De Ella ‫ֶשלָּה‬


SHELO SHELAH

De Ellas ‫ֶש ַלהֶן‬ De Ellos ‫ֶש ַלהֶם‬


SHELAHEN SHELAHEM

‫מִן הַּיֹום‬
‫ַהּזֶ ִה‬ Dé gracias; ‫הּודָה‬
De este día en
‫וָ ָהלְ ה‬ Admita HUDAH
MIN HAYOM
HAZEHI
VAHAL'AH

‫ֵמעֵץ‬
De lejos ‫ֵמרָחֹוק‬ De madera y
‫ּו ֵמ ֶאבֶן‬
MAERAJOK piedra
MAE"AETS
UMAE'EVEN
87

‫לֹא ּבָא‬
De mi parte ‫ְלדִידִי‬ De ninguna
‫ֶשּבֹון‬
ְ ‫ְּבח‬
LEDIDI manera
LO' BA'
BEJESHBON

Nuevamente; De ‫שּוב‬ De prisa ‫ְּב ִחּפָזֹון‬


Nuevo SHUV BEJIPAZON

De Repente ‫ִּפתְאם‬ Al contrario; De ‫ ְד ַרּבָה‬1


PIT'M todos modos 'ADRABAH

Dé una bebida ‫ִשקָה‬


ְ‫ה‬ De una vez ‫חַת‬1 ‫ְּבבַת‬
HISHKAH BEVAT 'AJAT

‫ִמ ַּפעַם‬
De una vez ‫ֵחכֶף ּו ִמּיָד‬ De vez en cuando ‫ְל ַפעַם‬
JAEJEF UMIAD
MIPA"AM
LEFA"AM

‫ְל ַמּטָה‬
‫ְל ַהּלָן‬ ‫ִמ ַּתחַת‬
Bajo; Abajo; Debajo ‫ִמ ְּל ַמּטָה‬ Debajo, Abajo ‫ַּתחַת‬
‫ִמ ַּתחַת‬ MITHAJAT
THAJAT
LEMATAH
LEHALAN
MILMATAH
MITHAJAT

Deber; Tarea para la ‫ִשעּור ַּביִת‬ Deber; Custodia ‫ִש ֶמרֶת‬


ְ‫מ‬
casa SHI"UR BAYIT MISHMERET

‫ִשעּורֵי‬
Deberes; Tareas para
Débil F ‫ָשה‬
ָ ‫ַחּל‬
la casa ‫ַּביִת‬ JALASHAH
SHI"URAE BAYIT

Suceptible; Debil F ‫עָלּולָה‬ Suceptible; Debil ‫עָלּול‬


"ALULAH M "ALUL

Débil M ‫ָחלָש‬ Pobreza; ‫ֵישה‬


ָ ‫ְּכח‬
JALASh Debilidad KEJAESHAH

Debilidad ‫ֶשח‬
ַ‫י‬ Debilitarse; ‫ָרפָה‬
YEShAJ Hundirse RAFAH

Debora ‫דְבֹורָה‬ Ser usado; Decaer ‫ָבלָה‬


DEVORAH VALAH
88

Bajar; Decender ָ‫רַדי‬ Decepcionar; ‫בזכיא‬


YARAD Desilusionar 'YJZV

‫ֶה ֳחלִיט‬
Deliberar; Decidir ‫יָעַץ‬ Decidirse
YA"ATS ‫טילחהל‬
HEJALIT LHJLYT

‫ִהּגִיד‬
Decimo M ‫ֳשירִי‬
ִ‫ע‬ Decir ‫ְל ַהּגִיד‬
"ASIRI
HIGHID
LEHAGHID

Decir; Contar ‫ מֶר‬ Decisión ‫ְּפסָק‬


'AMER PESAK

Declaración ‫נְאֻם‬ Declaración ‫ַה ְכ ָרזָה‬


NE'UM HAJRAZAH

‫ְמגִילַת‬
Declaración de la
‫ָה ַע ְצמָּות‬
Declaración ‫ּתַצהִיר‬
independenci jurada THATSHIR
MEGILAT
HA"ATSMAUT

Declarar; Expresar ‫ִחּוָה‬ Declarar; ‫ִהגִיד‬


Opinión JIVAH Informar HIGID

Declare ‫ִה ְכרִיז עַל‬ Descenso; ‫יְרִידָה‬


HIJRIZ "AL Declinación YERIDAH

Declinación; ‫נְ ִטּיָא‬ Blanqueador; ‫ִה ְלּבִין‬


Desinencia NETIA' Decolorante HILBIN

‫ַּתפְאּורָה‬
Decoración ‫קִּשּוט יִּפּוי‬ Decoraciones ‫קִישּוטִים‬
KISHUTIM
THAF'URAH
KISHUT YIPUY

‫ִּש‬
ֵ ‫ט ִעּטֵר ק‬
Adornar; Decorar ‫ָשט‬
ַ‫ק‬ Decorar ‫יִּפָה‬
KASHAT
KISHAET "ITAER
YIPAH

‫ֻּשת‬
ָ ‫ְמק‬
Decorar ‫ִּגנְּדֵר‬ Decorativo ‫קִּשּוטִי‬
GHINDHAER
MEKUSHAT
KISHUTI
89

Januca; ‫חֳנּוּכָה‬
Dedal, Flor ‫ֶא ְצּבְעֹונִית‬ Dedicación; ‫ֳחנֻּכָה‬
'ETSBE"ONIT
Inauguraci JANUKAH
JANUKAH

Dedo; Dedo del pie ‫ֶא ְצּבַע‬ Dedo; Dedo del ‫ֶא ְצּבַע‬
'ETSBA" pie 'ETSBA"

Dedo del pie ‫ּבֹהֶן‬ Dedos ‫ֶא ְצּבָעֹות‬


BOHEN 'ETSBA"OT

Defectuosa ‫ּפְגּומָה‬ Defectuoso ‫ּפָגּום‬


PEGUMAH PAGUM

‫ֳהָגנָה‬ ‫ֳהָגנָה‬
‫ַסּנַגֹו ִרּיָה‬ ‫ַסּנֵגֹו ִרּיָה‬
Defensa Defensa
‫טֵעּון‬ ‫טֵעּון‬
HAGANAH HAGANAH
SANAGORIAH SANAEGORIAH
TAE"UN TAE"UN

‫ָסנֵיגֹור‬
Defensor ‫ַסנֵיגֹור‬ Defensor publico ‫צִיּבּורִי‬
SANAEGOR
SANAEGOR
TSIBURI

‫גֵירָעֹון‬
Deficid de comercio
‫מִס ָחרִי‬ Defienda ‫ֵהגֵן עַל‬
exterior HAEGAEN "AL
GAERA"ON
MISJARI

‫ִהְגּדִיר‬ Malversar;
Definir ‫רידגהל‬ Traicione; ‫ָמעַל‬
MA"AL
HIGDHIR Defrauda
LHGDYR

‫ֶלּתְבֹו ַע‬
Defraudar Degenerado ‫התנּון‬
‫ְלדִין‬ HTNVN
LETHVOA" LEDIN

Degradar ‫נִּבֵל‬ Dejame en paz F ‫ִעזְבִי אֹותִי‬


NIBAEL "IZVI 'OTI

Dejame en paz M ‫עֳזֹוב אֹותִי‬ Abandonar; ‫ָעזַב‬


"AZOV 'OTI Dejar; aydar "AZAV
90

Dejar; Abandonar ‫ָעזַב ַלעַזב‬ Dejar ‫הֹותִיר‬


"AZAV LA"AZV HOTIR

Dejar; Finalizar; ‫ָּכלָה‬ Dejar; Ahorrar; ‫ִשאִיר‬


ְ‫ה‬
Completar KALAH Quedar HISH'IR

Abandonar; Dejar; ‫נָטַש‬ Deje ‫ָחדַל‬


Renunciar NATASH JADAL

Delante ‫ָקדִימָה‬ Antes, Hace; ‫ִל ְפנֵי‬


KADIMAH Delante LIFNAE

Deleitarse; Alegrarse ‫ִה ְת ַענֵג‬ Deletreo ‫ְּכתִיב אִּיּות‬


HIT"ANAEG KETIV 'IUT

Delfín ‫דֹו ְלפִין‬ Deliberar; Decidir ‫יָעַץ‬


DOLFIN YA"ATS

Suave; Timida; ‫ַרכָה‬ Suave; Timido; ‫ַר ְך‬


Tierna; Delicad RAJAH Tierno; Delicad RAJ

Delicada; Refinada ‫ֳעדִינָה‬ Delicada, ‫ֳאנִינָה‬


"ADINAH Refinada 'ANINAH

Delicado; Refinado ‫ָעדִין‬ Delicado, ‫ נִין‬


"ADIN Refinado 'ANIN

Deliciosa; Plasentera ‫נְעִימָה‬ Delicioso; ‫נָעִים‬


NE"IMAH Plasentero NA"IM

Lápiz Kajal; ‫ִמכְחֹול‬ Delinear; Regir ‫ִס ְרּגֵל‬


Delineador MIJJOL Dibujar lineas SIRGHAEL

Callar; Deliverar ‫ִה ְסּגִיר‬ Acusación; ‫ּתְלּונָה‬


HISGHIR Demanda legal THELUNAH

Demandante; ‫ּתֹו ֵב ַע‬ Demandar; ‫ָתבַע‬


Querellante THOVAEA" Reclamar TAVA"

Democracia ‫דֶמֹוק ַר ִטיָה‬ Democracia ‫עַּמֹונּות‬


DEMOKRATIAH "AMONUT

Demora ‫עִיכֵב‬ Demorar; ‫ָּדחָה‬


"IJAEV Posponer DHAJAH

Paró; Parar; Levantar; ‫עֹו ֶמדֶת‬ Mostrar; ‫ִהרְ ה‬


Demorar "OMEDET Demostrar HIR'AH
91

Demuestre;
Demuestre; Discuta ‫הֹוכִי ַח‬ Introduzca a ‫ִהּצִיג‬
HOJIAJ HITSIG
alguie

Demuestre ‫ִה ְדגִים‬ Demuestre, ‫ִה ְפגִין‬


HIDGIM Politica HIFGIN

Denigrar ‫ָחרַף‬ Denominado; por ‫ְשם‬


ֵ ‫ּב‬
JARAF el nombre de BESHAEM

‫ְּפנִימִי‬
Dentro; Interior Dentro de ‫ְּפנִימָה‬
‫ְּפנִימָה‬ PENIMAH
PENIMI PENIMAH

Departamento; ‫ּדִירֹות‬ Departamento; ‫ּדִירָה‬


Apartamento DHIROT Apartamento DHIRAH

Dependiente F; ‫ּתְלּויָה‬ Dependiente M; ‫ּתָלּוי‬


Dudoso F THELUYAH Dudoso M THALUY

Deponga ‫ֵהדִי ַח‬ Deposito N ‫ּפִיּקָדֹון‬


HAEDIAJ PIKADON

Depresión ‫ֵשפֶל‬ Miserable; ‫נִ ְדּכֵאת‬


SHAEFEL Deprimida NIDKAE'T

‫נִ ְדּכָא‬
Miserable; Deprimido Derecha ‫יָמִין‬
‫נִ ְדּכֶה‬ YAMIN
NIDKA' NIDKEH

Recto; Derecho ‫ָשר‬


ָ‫י‬ Derecho; Sur ‫יָמִין‬
YASHAR YAMIN

‫זְכּות‬
Derecho, Privilegio ‫זְכּות‬ Derecho de via
ZEJUT ‫ְקדִימָה‬
ZEJUT KEDIMAH

Derechos ‫זָכּויֹות‬ Derechos de ‫ְשאֹות‬


ָ ‫ַהר‬
ZAJUYOT acceso HARSHA'OT

‫זֶכּות‬
Derechos de autor Derramar; Verter ‫ִהּגִיר‬
‫יֹוצרִים‬ HIGHIR
ZEJUT YOTSRIM

Inundar; Derramar; ‫זָרַם‬ Vaciar; Derramar ‫ָש ַפ ְך‬


92

ZARAM SHAFAJ
Fluir

Desagradable ‫נָעִים לֹא‬ Desaguar ‫נִּקֵז‬


LO' NA"IM NIKAEZ

‫ְשכֹל‬ ‫ָדמַם ּדִיּמֵם‬


Desamparo Desangrar
‫ְשכֹול‬ DAMAM
DHIMAEM
SHEJOL SHEJOL

Desaparecer; ָ‫ְעלַםנ‬ Desarraigar, ser ‫ָּפרַע‬


Ocultarse NA"LAM Negligente PARA"

‫ְמ ֻרּפָט‬
Desarrollo ‫ִה ְת ַּפּתְחּות‬ Desaseado;
‫מְרּוּפָת‬
HITPATHJUT Peludo
MERUPAT
MERUPAT

‫ּפַת‬
Desastre ‫ סֹון‬ Desayuno
'ASON ‫ַש ֳחרִית‬
PAT SHAJARIT

‫אֳרּוחַת‬
‫ּבֹקֶר‬
Desayuno ‫אֳרּוחַת‬
Descansado V ‫נָח לָנּו ַח‬
Intr NAJ LANUAJ

‫ּבֹוקֶר‬
'ARUJAT BOKER
'ARUJAT BOKER

Descansar; Permitir ‫ֵהנִי ַח‬ Cesar; Descansar, ‫ָשבַת‬


HAENIAJ Guard Shabat SHAVAT

‫ָשלֹום‬
Descanse en Paz;
‫ַל ֳעפָרֹו‬ Descanso ‫ֶשבֶת‬
QDP SHEVET
SHALOM
LA"AFARO

Descanso; Reposo F ‫מְנּוחָה‬ Descanso ‫נּו ַח נֹח‬


MENUJAH NUAJ NOJ

Descanso; Reposo M ‫מְנּו ַח‬ Descanso ‫נָח לָנּו ַח‬


MENUAJ NAJ LANUAJ

Descanso Completo ‫ַשּבָתֹון‬ Descansos


‫נֹוחִים‬
SHABATON ‫נֹחִים‬
93

NOJIM NOJIM

Flujo; descarga ‫זָב‬ Descarga mucosa ‫זֹוב‬


ZAV ZOV

‫הֹורִיד‬
Descargar; Liberar ‫ָּפרַק‬ Descargar,
‫ָק ַבצִים‬
PARAK Archivos
HORID
KOVATSIM

Hundir;
Absolución; ‫זִיּכּוי‬ Descender; ‫ָשקַע‬
Descargo ZIKUY SHAKA"
Ponerse Sol

Bajar; Descender ‫יָרַד ָל ֶרדֶת‬ Caer; Descender, ‫ָשר‬


ַ‫נ‬
YARAD LAREDET en Paracaidas NASHAR

Descender, ‫ָצנַח‬ Semilla; ‫זֶרַע‬


Paracaidas TSANAJ Descendientes ZERA"

Descenso; Este; ‫מֹוצָא‬ Descenso; ‫יְרִידָה‬


Salida MOTSA' Declinación YERIDAH

Cortar; Desconectar ‫נָתַק‬ Descubrimiento; ‫ּגִיּלּוי ּגִּלּוי‬


NATAK Revelación GHILUY GHILUY

Descubrir; Ir Lejos ‫הלג‬ Descuento ‫ַהּנָחָה‬


GLH HANAJAH

Desde entonces; ‫מֵ ז‬ Desde entonces; ‫מֵ ז‬


desde entonces MAE'AZ desde entonces MAE'AZ

Deseable F ‫רָצּויָה‬ Deseable M ‫רָצּוי‬


RATSUYAH RATSUY

Deseao ‫ָרצָה‬ Congratular; ‫ל לחיא‬


RATSAH Desear 'YJL L

‫ָרצָה‬
Desear
Adornar; Desear; ‫ָשק‬
ַ‫ח‬
‫ִלרְצֹות‬ Rimar JASHAK
RATSAH LIRTSOT

Desemborrachar; ‫ִּפּכָח‬ Deseo; ‫ֵחפֶץ‬


Hacer Sobrio PIKAJ Pertenencia JAEFETS

Deseo; Fervor; ‫יִחּום‬ Deseo; Placer ‫רָצֹון‬


Excitación Sexu YIJUM
94

‫ִש לָה‬
ְ‫מ‬
‫אִחּול‬
RATSON
MISH'ALAH 'IJUL

Deseo ‫ֵשק‬
ֶ‫ח‬ Voluntad; Deseo; ‫רָצֹון‬
JAEShEK Favor RATSON

Solicita; Deseo ‫ָשה‬


ָ ‫ַּבּק‬ Pedidos; Deseos ‫ַּבּקָשֹות‬
BAKASHAH BAKASHOT

Desertado; Desolado ‫ָשמֵם‬ Desertar; Escapar ‫ָערַק‬


SHAMAEM "ARAK

Desesperar ‫ִה ְתיָאֵש‬ Malbersación; ‫ֶמעִילָה‬


HITYA'AESH Desfalco ME"ILAH

Abuso; Desgracia ‫ֶח ְרּפָה‬ Desgracia ‫ִּבּזָיֹון‬


JERPAH BIZAYON

Deshidratación ‫יִיּבּוש‬ Desierto; Estepa ‫ִמ ְדּבָר‬


YIBUSH MIDBAR

Desierto ‫ֳע ָרבָה‬ Desiertos ‫ִמ ְד ָּברִים‬


"ARAVAH MIDBARIM

Comandar; Designar; ‫ָּפקַד‬ Colocar; Fijar; ‫ֶה ֱעמִיד‬


Visitar PAKAD Designar HE"EMID

Designe; Destine ‫יָעַד‬ Decepcionar; ‫בזכיא‬


YA"AD Desilusionar 'YJZV

Declinación; ‫נְ ִטּיָא‬ Desinfección ‫חִּטּוי חִּטּוא‬


Desinencia NETIA' JITUY JITU'

Desinfectar ‫אטיח‬ Deslealtad ‫ָּבגַד ְּב‬


JYT' BAGAD BE

Deslealtad ‫ֶּבגָד‬ Desmayado ‫קָלּוש‬


BEGAD KALUSH

Quebrantado; ‫ָחתַת‬ Desmayarse ‫ִה ְת ַעּלֵף‬


Desmayado, Ser JATAT HIT"ALAEF

Desmayo ‫ִהתַּלפּות‬ Desnudez ‫ַמעַר‬


HITALFUT MA"AR
95

Desnudez ‫ֶע ְרוָה‬ Desobedecer; ‫ָמרָה‬


"ERVAH Rebelarse MARAH

Desolación ‫ְש ָממָה‬ En ruinas; ‫ָחרֵב‬


SHEMAMAH Desolado; Seco JARAEV

Desertado; Desolado ‫ָשמֵם‬ Despedir; Eximir ‫ָפטַר‬


SHAMAEM FATAR

‫ָשעֹון‬
Despedir, Hechar del ‫ִשּבִית‬
ְ‫ה‬ Reloj de Alarma;
‫מְעֹורֵר‬
Trabajo HISBIT Despertador
SHA"ON
ME"ORAER

Despertar ‫עָר עֹור‬ Despierto ‫עֹורֵר‬


"OR "OR "ORAER

‫ִהצִיג‬ ‫ּתְצּוגָה‬
‫ִה ְפּגִין‬ ‫הַפָגנָה‬
Desplegar ‫ה‬1ְ‫ֶהר‬ Despliegue ‫מֵיצָג ָמסְן‬
‫ּגֹולֵל ָּפרַש‬ ‫ִמיְרָקע‬
THETSUGAH
HITSIG HIFGHIN
HAFGANAH
HER'AH
MAETSAG MASN
GHOLAEL PARAS
MIRAK"

Desplomarse ‫ִהתְמֹוטֵט‬ Despreciado, Ser ‫ס‬1ְ‫נִמ‬


HITMOTAET NIM'AS

Despreciar ‫זִ ְלזַל‬ Despreciar; ‫ס‬1ָ‫מ‬


ZILZAL Rechazar MA'AS

Rechazar; Despreciar ‫זָנַח‬ Despreciar ‫ָּבזַה‬


ZANAJ BAZAH

Después; Detras ‫חַר‬1 Después ‫ְל ַהּלָן‬


'AJAR LEHALAN

Después; Más Tarde ‫חַר ּכָך‬1 Después; Aún ‫ָהלְ ה‬


'AJAR KAJ mas; Más alla HAL'AH

Después; Mas tarde ‫ ֳחרֵי‬1 Después, Hacia ‫ ֳחרֵי כֵן‬1


'AJARAE 'AJARAE JAEN

Dividir; Desramar ‫ִּפּסֵג‬ Destilar; Fluir ‫נָזַל‬


PISAEG NAZAL
96

‫ְּד ָממָה‬
‫ִמזְ ֶקקֶת‬ ‫יָעַד‬
Destileria, Alambique Designe; Destine
‫ַמזְ ֵקקָה‬ YA"AD
DHEMAMAH
MIZKEKET
MAZKAEKAH

Destino ‫ִשלָח‬
ְ‫מ‬ Destornillador ‫מַברֵג‬
MISHLAJ MAVRAEG

Destornillador
‫מַברֵג ְצלָב‬ Hacha; Destral ‫ַקרְּדֹם‬
MAVRAEG
KARDHOM
TSELAV

‫ ְבדָן‬
Destrucción ‫ֳה ֵפכָה‬ Destrucción;
HAFAEJAH Ruina; Perdida ‫ ְבדָן‬1
'AVDAN 'AVDAN

Prueba; Destrucción ‫ַמּסָה‬ Destrucción ‫ֶקטֶב בֹטֶב‬


MASAH KETEV VOTEV

Destructor ‫ַשחִית‬
ְ‫מ‬ Destruir ‫ֶה ֳחרִים‬
MASHJIT HEJARIM

Terminar; Completar; ‫ּתָם‬ Destruir ‫ִאּבֵד‬


Destruir THAM 'IBAED

Aniquilar; Destruir ‫ִשמִיד‬


ְ‫ה‬ Contradecir; ‫ָסתַר‬
HISHMID Refutar; Destruir SATAR

Destruir; Exterminar ‫ִשמִיד‬


ְ‫ה‬ Destruya, ruina ‫ָהרַס‬
HISHMID HARAS

Escapar; Desvanecer ‫סונ‬ Desvaneser ‫ףחַלֹו‬


NVS JALOF

‫ֵּשט‬
ֵ ‫ִה ְתּפ‬
Desvear ‫ִהּטָה‬ Desvestirse
‫טשפתהל‬
HITAH Intransitivo
HITPAEShAET
LHTFShT

Diligente;
Diligente; ‫חֳרּוצָה‬ Determinado; ‫ַחרַּוץ‬
Determinada; Habil JARUTSAH JARAUTS
Habil

Determinar Horario; ‫ָקבַע‬ Partir; Explotar; ‫ֹוצֵץּפ‬


Fijar KAVA" Detonar POTSAETS
97

‫ ֳכרַי‬1 ‫חַר‬1
Detras ‫ ֳחרִי‬1ֶ‫מ‬ Después; Detras ‫חַר‬1
'AJAR
'AJAR 'AJARAY
ME'AJARI

Detras; Tarde ‫חֳרֹון‬1 Detrás de; Para ‫ְּבעַד‬


'AJARON BE"AD

Deuteronomio; ‫ְד ַברִים‬ Deuteronomio; ‫ְד ַברִים‬


Devarim, Cosas DEVARIM Devarim, Cosas DEVARIM

Devastación ‫ַשּמָה‬ Robo; Violencia; ‫שֹוד שֹד‬


SHAMAH Devastación SHOD SHOD

‫שֹו ה‬
Calamidad;
Devastar ‫ָשדַד‬
Devastación ‫שֹ ה‬ SHADAD
SHO'AH SHO'AH

Devoción; Intención; ‫ַּכּוָנָה‬ Devuelva ‫שּוב‬


Propósito KAVANAH SHUV

Di s, Señor ‫רִּבֹון‬ Día ‫יֹום‬


RIBON YOM

‫יֹום ּכִּפּור‬
Dia, Todo el dia ‫יְ ָממָה‬ Dia de Expiación
‫יֹום‬
YEMAMAH
‫ַהּכִּפּורִים‬
YOM KIPUR YOM
HAKIPURIM

‫יֹום‬
Día de independencia ‫ָה ַע ְצמָאּות‬ Dia de otoño ‫יֹום ְסתָו‬
YOM SETAV
YOM
HA"ATSMA'UT

Dia del Recuerdo ‫יֹום זִכָרֹון‬ Fiesta; Dia ‫חַג‬


YOM ZIJARON Festivo JAG

‫יֹום‬
Dia Laborable ‫ָה ֳע ָּבדָה‬ Día laborable ‫יֹום חֹול‬
YOM JOL
YOM
HA"ABODAH

Diagonal; Hipotenusa ‫ֳא ַלכְסֹון‬ Diagonalmente ‫לֹו ְכסָן‬


'ALAJSON LOJSAN
98

Idioma; Lenguaje; ‫נִיב‬ Dialogo ‫ּדּו ִשי ַח‬


Dialecto NIV DHU SIAJ

Cardo; Diamante ‫ָשמִיר‬ Diamante ‫יַהֳלם‬


SAMIR YAHALM

‫חֹול‬
Días ‫יָמִים‬ Días intermedios
YAMIM ‫הַמֹועֵד‬
JOL HAMO"AED

‫יָמִים‬
Dias solemnes Dibujar un ‫ִצּיֵר לצייר‬
AñoNue,Expiación ‫נֹו ָראִים‬ retrato; Pintar TSIAER LTSYYR
YAMIM NORA'IM

Dibujo ‫צִּיּור‬ Diccionario; ‫ן ֶאגְרֹו‬


TSIUR Vocabulario 'EGRON

Diccionario ‫מִּלֹון‬ Diccionario ‫מִּלֹון מילון‬


MILON MILON MYLVN

Diccionario de ‫נִיבֹון‬ Diccionarios ‫מִּלֹונִים‬


Idiomas NIVON MILONIM

Dice ‫אֹומֵר‬ Diciembre ‫ֶּד ֶצ ְמּבֶר‬


'OMAER DHETSEMBER

Diciendo ‫ִא ְמרָה‬ Dictadura ‫דִיקטָטּורָה‬


'IMRAH DIKTATURAH

‫ְשע‬
ַ‫ת‬ ‫ִשעָה‬
ְ ‫ּת‬
Diecinueve F ‫ֶשרֵה‬
ְ‫ע‬ Diecinueve M
‫ָשר‬ָ‫ע‬
TESHA"
THISH"AH "ASAR
"EShRAEH

‫ְשמֹונֶה‬ ‫ְשמֹונָה‬
Dieciocho F ‫ֶשרֵה‬
ְ‫ע‬ Dieciocho M ‫ָשר‬ָ‫ע‬
SHEMONEH SHEMONAH
"ESRAEH "ASAR

Dieciseis F
‫ֶשרֵה‬
ְ ‫ֵשש ע‬ Dieciseis M ‫ָשר‬
ָ ‫ִש ָּשה ע‬
SHAESH
SHISHAH "ASAR
"ESRAEH

‫ְשבַע‬ ‫ִש ְבעָה‬


Diecisiete F Diecisiete M
‫ֶשרֵה‬
ְ‫ע‬ ‫ָשר‬ָ‫ע‬
SHEVA" "ESRAEH SHIV"AH "ASAR
99

‫ִשנַיִם‬
Diente ‫ֵשן‬ Dientes ‫םייניש‬
SHAEN
ShINAYIM
ShYNYYM

‫ִש ְבעָה‬
Dientes ‫ִשיּנַיִים‬ Diesiciete de ‫ָשר‬ָ‫ע‬
Tamuz,dia d ayun
SHINAYIM
‫ְּבתַּמּוז‬
SHIV"AH "ASAR
BETAMUZ

‫ֳשרָה‬ָ‫ע‬
Dietetica ‫ִּברְיּות‬ Diez de Tevet, dia
‫ְּב ֵטבֵת‬
BIRYUT de ayuno
"ASARAH
BETAEVAET

‫ַשרֶת יְמֵי‬
ֶ‫ע‬
Diez dias de
‫ּתְשּובָה‬ Diez F ‫ֶשר‬
ֶ‫ע‬
arrepentimiento "ASHERET "ESER
YEMAE
THESHUVAH

‫ֳשרֶת‬ֶ‫ע‬
Diez M ‫ֳשרָה‬
ָ‫ע‬ Diez Mil ‫ֳא ָלפִים‬
"ASARAH
"ASERET
'ALAFIM

Diferenciar ‫ָחלָק‬ Diferencie; ‫ִה ְבדִיל‬


JALAK Distínga HIVDIL

Diferencie Entre ‫ִה ְבדִיל בֵין‬ Diferente F ‫נִ ְב ֶּדלֶת‬


HIVDIL VAEN NIVDHELET

Diferente M ‫נִ ְבּדַל‬ Dura; Difícil F ‫ָשה‬


ָ‫ק‬
NIVDHAL KAShAH

‫קֹשי‬
ִ
Duro; Difícil M ‫ָשה‬
ֶ‫ק‬ Dificultad
KAShEH ‫קֹושע‬
ִ
KOSHI KOSHI"

‫עִיּכֻל‬
Digestión Dignidad ‫ְשאֵת‬
‫יִעּכּול‬ SE'AET
"IKUL YI"KUL

Diligente; ‫ַחרַּוץ‬ Diligente; ‫חֳרּוצָה‬


100

JARAUTS JARUTSAH
Determinado; Habil Determinada;
Habil

Diligente F ‫ַש ְק ָדנִת‬ Diligente M ‫ַש ְקדָן‬


SHAKDANIT SHAKDAN

Dina ‫ּדִינָה‬ Dinamarca ָ‫ה ֶדנְי‬


DHINAH DENYAH

Dinero; Plata ‫ְּכ ָספִים‬ Plata; Dinero ‫ֶּכסֶף‬


KESAFIM KESEF

‫ְמזֻּמָן‬
Dinero, peso de ‫ְדנִי חֳנּוכָה‬ Dinero efectivo ‫מְזּוּמָן‬
Januca DENI JANUJAH
MEZUMAN
MEZUMAN

Dio ‫נָתַן ָלתֵת‬ Dio a luz ‫יָלַד ָל ֶלדֶת‬


NATAN LATAET YALAD LALEDET

Dirección; Tendencia ‫ַּת ְפנִית‬ Dirección ‫ּכִּוּון ּכִיּוּון‬


THAFNIT KIUUN KIUUN

Direccion ‫ּכְתֹובֶת‬ Direccion del ‫כִיּוּון הָרּו ַח‬


KETOVET Viento JIUUN HARUAJ

Directo ‫ָשיר‬
ִ‫י‬ Director ‫ְמנַהֵל‬
YAShIR MENAHAEL

Directora ‫ְמנַ ֶהלֶת‬ Dirija ‫ִהנְהִיג‬


MENAHELET HINHIG

Dirija, Instruya ‫הֹורָה‬ Dirijir; Guiar ‫נָחָה‬


HORAH NAJAH

Disciplina ‫מּוסָר‬ Disciplinar ‫ִש ֵמ ַע‬


ְ‫מ‬
MUSAR MISHMAEA"

Disco Compacto ‫ַת ְקלִיטֹור‬ Disculparse ‫ִה ְתנַּצֵל‬


TAKLITOR HITNATSAEL

‫ִה ְרצָה‬
Conferencia;
‫להַרצות‬
Demuestre; ‫הֹוכִי ַח‬
Discurso; Lectura Discuta HOJIAJ
HIRTSAH
LHARTSVT

Discutir, Juzgar ‫ּדָן‬ Diseño asistido ‫ִּתכְנּון‬


101

DHAN
por computador ‫ְבעֶזרַת‬
‫ְשב‬
ֵ ‫ַמח‬
THIJNUN
VE"EZRAT
MAJSHAEV

Disfrazarce, ‫ִה ְת ַחּפֵש‬ Beneficio; ‫נֶ ֳהנָה ִמ‬


Ocultarse HITJAPAES Disfrute NEHANAH MI

Disketes ‫ַּת ְקלִיטֹונִים‬ Dislocamiento ‫נֶקַע‬


THAKLITONIM NEKA"

Disminuir; Reb ajar ‫ָפחַת‬ Disolución ‫ִישה‬


ָ ‫ְקל‬
FAJAT KELIShAH

Dispare; Tire ‫יָרָה‬ Disperción ‫ּפִזּור‬


YARAH PIZUR

‫נִ ָּדחָה‬
Dispersada ‫נִ ַּדחַת‬ Dispersado ‫נִּדָח‬
NIDHAJ
NIDHAJAH
NIDHAJAT

Dispersarse ‫ּפָץ פוץ‬ Disperse; Avente ‫זֵרָה‬


PATS FVTS ZAERAH

‫טֹוחֵן‬
Disposición moledor Preparada; Lista; ‫עֳרּוכָה‬
de basura ‫שּפָה‬1
ְ Dispuesta "ARUJAH
TOJAEN 'AShPAH

Preparado; Listo; ‫עָרּו ְך‬ Argumentar; ‫רִיב‬


Dispuesto "ARUJ Disputa RIV

Disputa, Riña ‫ְמרִיבָה‬ Distancia; ‫ְרחִיק ִה‬


MERIVAH Prevención HIRJIK

Distanciarse; Alejarse ‫ָרחַק‬ Distante F; Lejana ‫רְחֹוקָה‬


RAJAK F REJOKAH

Distante M; Lejano ‫רָחֹוק‬ Diferencie; ‫ִה ְבדִיל‬


M RAJOK Distínga HIVDIL

‫מְצּוּיֶנֶת‬ ‫מְצּוּיָן‬
Excelente F; Excelente M;
Distinguida F ‫ְמ ֻצּיֶנֶת‬ Distinguido M ‫ְמ ֻצּיָן‬
METSUYENET METSUYAN
METSUYENET METSUYAN
102

Distinguirse ‫ִה ְצ ַטּיַן‬ Distinguirse ‫נִ ְפלָא‬


HITSTAYAN NIFLA'

Distinguirse, Uno ‫ִה ְצ ַטּיַן‬ Distraer; ‫ֵארַח‬


mismo HITSTAYAN Entretener 'AERAJ

División; ‫חִּלּוק‬ Distribuir ‫ֵהפִיץ‬


Distribución JILUK HAEFITS

Area; Distrito ‫אֵזֹור‬ Disturbio ‫ְּפ ָרעָה‬


'AEZOR PERO"AH

‫לָצֹון צְחֹוק‬
División; Partición; ‫חֳלּוקָה‬ Diversión ‫עֹנֶג‬
Divergenc JALUKAH
LATSON TSEJOK
"ONEG

Dividido por... en la ‫ְל ַחּלֵק ְל‬ Dividir ‫ָשּסַע‬


divisió LEJALAEK LE SHASA"

Dividir; Desramar ‫ִּפּסֵג‬ Dividir ‫חִילֵק‬


PISAEG JILAEK

Dividir ‫ִּפלֵג‬ Dividir en Dos ‫ִמּצַע‬


PILAEG MITSA"

Dividiro
Partir; Dividir mitad; ‫ָחצָה‬ Multiplicar por ‫ִחּמֵש‬
Cruzar JATSAH JIMAESH
Cinco

‫ְּפ ֻלגָה‬
División; ‫חִּלּוק‬ División; Grupo ‫ּפְלּוגָה‬
Distribución JILUK
PELUGAH
PELUGAH

División;
Compartimiento; ‫מַח ָלקָה‬ Partición; ‫חֳלּוקָה‬
División MAJLAKAH JALUKAH
Divergenc

Divorcie; Expulse ‫ֵּגרֵש‬ Divorcio ‫ֵירּושין‬


ִ ‫ג‬
GHAERAESH GAERUSHIN

Divorcio, expulsa ‫שריג‬ Divulgar; ‫ָפרַש‬


GYRSH Extender FARAS

Doblado ‫ּכָפּול‬ Doblarse ‫ַעּקֵם ִה ְת‬


KAFVL HIT"AKAEM
103

Doblegar; Cortar ‫ָקדַד‬ Doblez ‫לפיק‬


KADAD KYFL

‫ְשּתֵים‬
Doce F ‫ֶשרֵה‬
ְ‫ע‬ Doce M ‫ָשר‬
ָ ‫ְשנֵים ע‬
SHENAEM "ASAR
SHETHAEM
"ESRAEH

‫נֹוחּות‬
Docena ‫ְּתרֵיסֵר‬ Docilidad ‫רַּכּות צִיּות‬
THERAESAER
NOJUT RAKUT
TSIUT

Doctor ‫ּדֹוקְטֹור‬ Libro; ‫ֵספֶר‬


DHOKTOR Documento SAEFER

‫ּתְעּודָה‬
Documento ‫מִסמָן‬ Documento ‫ִמ ְס ָמ ְך‬
MISMAN
THE"UDAH
MISMAJ

Dólar ‫ּדֹולָר‬ Doliente ‫ בֵל‬


DHOLAR 'AVAEL

‫עֹוצֶב‬
Dolor ‫ב‬1ָ‫כ‬ Dolor
JA'AV ‫עֹצֶב‬
"OTSEV "OTSEV

Dolor ‫ָעְגמָה‬ Dolor, Dolores de ‫חִיל‬


"AGMAH Parto JIL

Dominar;
Regir; Dominar ‫ָשלַט‬ Prevalecer; ‫ִש ָּתרַר‬
ְ‫ה‬
SHALAT HISTHARAR
Controlar

Dominar; Controlar; ‫ִש ָּתרֵר‬


ְ‫ה‬ Domine; Abrume ‫ִה ְכנִי ַע‬
Prevalecer HISTHARAER HIJNIA"

Domingo ‫יֹום רִאשֹון‬ Domingo ‫יֹום א‬


YOM RI'SHON YOM '

Dominio; Control ‫ְשלִיטָה‬ Gobierno; ‫ְשלָה‬


ָ ‫ֶממ‬
SHELITAH Dominio MEMSHALAH

Reino; Dominio ‫ַמ ְמ ָלכָה‬ Dominio ‫ַמלְכּות‬


MAMLAJAH MALJUT
104

Donar ‫נָדַב‬ Contribuir; Donar ‫ָּתרַם‬


NADAV THARAM

Doncella; Chica ‫ּבַת‬ Soltera; Doncella ‫רִיבָה‬


BAT RIVAH

Doncellas; Chicas ‫ּבָנֹות‬ Donde? ‫אֵיפָה‬


BANOT 'AEFOH

Donde 1‫ּיֵה‬ Donde ‫אֵפֹוא‬


'AYAEH 'AEFO'

‫אֵיפֹה‬
‫ַּת ֳחנַת‬ ‫אֵיפֹה‬
Donde es la estación Donde está el
de bus? ‫הָאֹוטֹוּבּוס‬ baño? ‫ַשירּותִים‬
ֵ‫ה‬
'AEFOH
'AEFOH HASHAERUTIM
THAJANAT
HA'OTOBUS

‫ְּבאֵיזֶה‬
‫אֵיפֹה יֵש‬ ‫מָקֹום ְּבכָל‬
Donde hay cajero
automático? ‫ַּכסְּפֹומָט‬ Donde sea
‫מָקֹום‬
'AEFOH YAESH
KASPOMAT BE'AEZEH
MAKOM BEJAL
MAKOM

Dormida ‫נִימָה‬ Dormido ‫נִים‬


NIMAH NIM

Dormido ‫ָשן לִישן‬


ַ‫י‬ Acostarse; ‫ָשכַב‬
YASHAN LISHN Dormir SHAJAV

‫ָשכַב‬
Acostarse; Dormir ‫ִשּכַב‬
ְ‫ל‬ Dormir ‫נִ ְרּדָם‬
NIRDHAM
SHAJAV
LISHKAV

‫ֳחדַר ֵשינָה‬
Dormitar ‫םנמנ‬ Dormitorio ‫ֳחדַר ֵשנָה‬
NMNM
JADAR SHAENAH
JADAR SHAENAH

‫ְש ַּתּיִם‬
Dormitorios ‫מְעֹונֹות‬ Dos ‫ְשּתֵי‬
ME"ONOT
ShETHAYIM
ShETHAE
105

‫יֹו ַמיִם‬
‫ְשנַיִם ְשנֵי‬
Dos ShENAYIM
Dos días ‫יֹו ַמיִים‬
ShENAE YOMAYIM
YOMAYIM

Dos F ‫ְש ַּתיִם‬ Dos F D ‫ִיםש ַּת‬


ְ ‫י‬
SHETHAYIM SHETHAYIM

Dos Horas ‫ש ָע ַתיִים‬ Dos M ‫ְשנַיִם‬


SH"ATAYIM SHENAYIM

‫ ְל ַּפיִם‬1
Dos M D ‫ְשנַיִים‬ Dos Mil ‫ ְל ַּפיִים‬1
SHENAYIM
'ALPAYIM
'ALPAYIM

‫ְשבּו ַעיִם‬
Dos mil ‫ ְל ַּפיִם‬1 Dos semanas;
‫ְשבּו ַעיִים‬
'ALPAYIM Quince días
SHEVU"AYIM
SHEVU"AYIM

Dos Veces ‫ַּפ ֳע ַמיִם‬ Doscientos ‫מָאתַים‬


PA"AMAYIM MA'TAYM

Dosel; Toldo de ‫חּוּפַה‬ Porción; Dosis ‫ָמנָה‬


matrimonio JUPAH MANAH

Dotar ‫זָבַד‬ Regalo; Dote; ‫זֶבֶד‬


ZAVAD Dadiva ZEVED

‫נְ ֻדנְיָה‬
Dote ‫נְדּונְיָה‬ Dote ‫ִשּלּוחִים‬
SHILUJIM
NEDUNYAH
NEDUNYAH

Dr. ‫רד‬ Dreidel; Perinola ‫ְסבִיבֹון‬


DR SEVIVON

Caño; Drenaje ‫צִּנּור‬ Droga ‫ּתְרּופָה סַם‬


TSINUR THERUFAH SAM

‫מֶמטָר‬ ‫ִה ְת ַק ֵּל ַח‬


Ducha ‫ִמ ְק ַלחַת‬ Ducha; Ducharse ‫חלקתהל‬
MEMTAR HITKALAEAJ
MIKLAJAT LHTKLJ
106

Ducha ‫ִמ ְק ַלחַת‬ Ducha bañera ‫ִמ ְקלָחֹון‬


MIKLAJAT MIKLAJON

‫ִה ְת ַק ֵּל ַח‬


Ducha; Ducharse ‫חלקתהל‬ Duchas ‫ִמ ְקלָחֹות‬
MIKLAJOT
HITKALAEAJ
LHTKLJ

‫ּפִקּפֵק‬
Duda ‫ִמ ְסּפָק‬ Duda ‫ִּפיְקּפֵק‬
MISPOK
PIKPAEK
PIKPAEK

Duda Rasonable ‫ָספֵק ָסבִיו‬ Dudar; Tutubear ‫ּפֶן‬


SAFAEK SAVIV PEN

Vacile; Dude ‫הִיּסֵס ִהּסֵס‬ Dependiente F; ‫ּתְלּויָה‬


HISAES HISAES Dudoso F THELUYAH

Dependiente M; ‫ּתָלּוי‬ Duela intransitivo ‫ּכֹואֵב‬


Dudoso M THALUY KO'AEV

Penar; Afligir; Duelo ‫ בַל‬ Duelo ‫ בֵילָה‬


'AVAL 'AVAELAH

Dueño ‫ַּבעַל‬ Dueño de; ‫ַּבעַל‬


BA"AL Poseedor BA"AL

Dueños de; ‫ְּב ָעלִים‬ Dulce ‫ַמ ִמתָק‬


Poseedores BE"ALIM MAMITOK

‫ָשנָה‬
Dulce, Sabroso, Ser ‫ָמתַק‬ Dulce año ‫מְתּוקָה‬
MATAK
SHANAH
METUKAH

‫ַּשּתֵים‬
ְ‫ה‬
Dulces ‫מַמ ָתקִים‬ Duodecima F ‫ֶשרֵה‬ְ‫ע‬
MAMTAKIM
HASHTHAEM
"ESRAEH

‫ָּשנֵים‬
ְ‫ה‬
Duodecimo ‫ָשר‬ָ‫ע‬
Duplicar; ‫ָכפַל‬
Multiplicar JAFAL
HASHNAEM
"ASAR
107

‫אֹ ֶר ְך‬
Dura; Difícil F ‫ָשה‬
ָ‫ק‬ Longitud;
KAShAH Duracion ‫אֹו ֶר ְך‬
'OREJ 'OREJ

Durante; Mientras ‫ֶש ְך‬


ֶ ‫ְּבמ‬ Hasta Que; ‫עַד‬
BEMEShEJ Durante "AD

Durante el año ‫ָשנָה‬


ְ ‫ּב‬ Durar tomar ‫ ַר ְך‬
BASHNAH tiempo 'ARAJ

Albaricoque; ‫מִשמַש‬ Durazno ‫ֳא ַפ ְרסֵק‬


Durazno MIShMASh 'AFARSAEK

Pesado; Duro ‫ָּכבֵד‬ Duro; Difícil M ‫ָשה‬


ֶ‫ק‬
KAVAED KAShEH

E.D.I. ‫ַצהַל‬ Ebria F ‫ָשתּויָה‬


TSAAHL SHATUYAH

Eclesiastés; ‫ֶמגִיּלַת‬
Ebrio M ‫ָשתּוי‬ Kohelet; ‫קֹ ֶהלֶת‬
SHATUY
Asamblea MEGILAT
KOHELET

‫לִיּקּוי‬
Eclipse ‫מְ ֹורֹות‬ Economía ‫ְל ָּכלָה ַּכ‬
KALKALAH
LIKUY
ME'AOROT

‫ַשוָ ה‬ְ‫ה‬
Economía ‫ֶשק‬
ֶ‫מ‬ Comparación;
‫ַשוָיָא‬
ְ‫ה‬
MESHEK Ecuación
HASHVA'AH
HASHVAYA'

Ecuador ‫ֶאקְּווָדֹור‬ Edad, Número De ‫ּגִיל‬


'EKUVADOR Años edad GHIL

Edén ‫ֵעדֶן‬ Edicion ‫ֳערִיכָה‬


"AEDEN "ARIJAH

Edificio; Patron de ‫נְיָין ִּבנְיָן ִּב‬ Edificio ‫ִּבנְיָן‬


verbos BINYAN
BINYAN
BINYAYN

Edificio Fortificado ‫מִּלֹוא‬ Fijar; Editar; ‫ָע ַר ְך‬


MILO' Organizar "ARAJ
108

Editor M ‫עֹו ֵר ְך‬ Editora F ‫עֹו ֶרכֶת‬


"ORAEJ "OREJET

‫חִּנּו ְך‬
Educación ‫חִיּנּו ְך‬ Educación
JINUJ ‫חִיּנּו ְך‬
JINUJ JINUJ

Inaugurar; Educar ‫ָחנַ ְך‬ Educar ‫חִיּנֵ ְך‬


JANAJ JINAEJ

Edulcorante ‫סּו ְּכ ָרזִית‬ Efectivo ‫מְזּו ָּמנִים‬


SUKRAZIT MEZUMANIM

Efecto ‫שמימ‬ Efod ‫אֵפֹד‬


MYMSH 'AEFOD

Efod, Tunica ‫אֵפֹוד‬ Efraín ‫ֶא ְפ ַריִם‬


'AEFOD 'EFRAYIM

Egipcio ‫ִמ ְצרִי‬ Egipto ‫ִמ ְצ ַריִם‬


MITSRI MITSRAYIM

‫ְמגִילַת‬
Lamentaciones; Eijá Eilat ‫תליא‬
‫אֵיכָה‬ 'YLT
MEGILAT 'AEJAH

Cuento; Ejemplo ‫ָשל‬


ָ‫מ‬ Ejemplos ‫ְשלִים‬
ָ‫מ‬
MASHAL MESHALIM

Ejercicio; Problema ‫ַּת ְרּגִיל‬ Ejercicio ‫ּתִי ְרּגֶל‬


THARGHIL THIRGHEL

Ejercicio; Gimnasia ‫ִה ְת ַעמְלּות‬ Ejercicios ‫ם ַּת ְרּגִילִי‬


HIT"AMLUT THARGHILIM

‫ְצבָא ֳהָגנָה‬
Capacidad; Ejército ‫ַחיִל‬ Ejercito de
‫ְיש ָראֵל‬
ְ ‫ל‬
JAYIL Defensa de Israel TSEVA'
HAGANAH
LEYSRA'AEL

El; La; Los; Las, ‫ַה ָה ֶה‬ El ‫הּוא‬


Artículo def AH HA HE HU'

El; La, Los, Las ‫ַה‬ El ‫הּוא‬


AH HU'
109

‫ַהּיָם‬
‫ַהּתִיכֹון‬
El, Acusativo ‫אֹותֹו‬ El Mar
‫ַהּיָם ַהּגָדֹול‬
Definido 'OTO Mediterraneo
HAYAM
HATHIJON
HAYAM
HAGHADOL

Altisimo; El mas alto ‫ֶעלְיֹון‬ El Mundo; El ‫הָעֹולָם‬


"ELYON universo HA"OLAM

‫הַּכֹתֶל‬
El Muro de los
‫ַה ַּמ ֳע ָרבִי‬
El muro ‫ֹותֶלהַּכ‬
Lamentos occidental HAKOTEL
HAKOTEL
HAMA"ARAVI

‫ַהּיָם‬
El Oceano Pacífico ‫ַּשקֵט‬
ָ‫ה‬ El Pais; La Tierra ‫ַה ֳארֶץ‬
HA'ARETS
HAYAM
HASHAKAET

‫אֶל‬
Ese; El que; Quien ‫ֳשר ֶש‬
ֶ‫א‬ El Salvador
'ASHER SHE ‫ַס ְלוַודֹור‬
'EL SALVAVDOR

Nombre de
El se fue ‫ָה ַל ְך לֹו‬ Jerusalén; El ‫ֳא ִריֵאל‬
HALAJ LO 'ARIAE'L
Templo

El Todopoderoso ‫ַשּדַי‬ El Mundo; El ‫הָעֹולָם‬


SHADHAY universo HA"OLAM

El Vaticano ‫וָטִיקָן‬ Elástica ‫ְקפִיצִית‬


VATIKAN KEFITSIT

Elástico ‫ְקפִיצִי‬ Eleazar ‫ֶא ְל ָעזָר‬


KEFITSI 'EL"AZAR

Elección; Opción ‫ְּברֵירָה‬ Elección ‫ִּמ ְבחָר‬


BERAERAH MIVJAR

‫נִ ְבחַר‬
Elecciones ‫ְּבחִירֹות‬ Electo; Elegido
‫ל ִה ָּבחֵר‬
BEJIROT
‫להִי ָּבחֵר‬
NIVJAR
LHIBAJAER
110

LHIBAJAER

‫ְשירֵי‬
ְ ‫ַמכ‬
Electricidad ‫ַשמָל‬
ְ‫ח‬ Electrodomesticos ‫ַשמַל‬
ְ‫ח‬
JAShMAL
MAJSHEYRAE
JASHMAL

Elefante ‫פִיל‬ Elegancia ‫ֶאפְר ַח‬


FIL 'EFRAJ

‫נִ ְבחַר‬
‫רֶתנִ ְב ֶח‬ ‫ל ִה ָּבחֵר‬
Elegida; Escogida Electo; Elegido
NIVJERET ‫להִי ָּבחֵר‬
NIVJAR
LHIBAJAER
LHIBAJAER

Elegido; Escogido ‫נִ ְבחָר‬ Elegido ‫ָּבחִיר‬


NIVJAR BAJIR

‫ָּבחַר‬
Elegir
‫לבחור‬ Elegir ‫ָּבחַר ִלבְחר‬
‫ִה ְצּבִי ַע‬ BAJAR LIVJR

BAJAR LVJVR
HITSBIA"

Elegir; Coger ‫ָּבחַר‬ Elevador ‫ַמ ֳעלִית‬


BAJAR MA"ALIT

Elías; Eliahu ‫ֵא ֵלּיָהּו‬ Elías; Eliahu ‫ֵא ֵלּיָהּו‬


'AELAEAHU 'AELAEAHU

Elimelej, Mi D os es ‫ֱאלִי ֶמ ֶל ְך‬ Elipse ‫ֵאלִי ְּפסָה‬


Rey 'ELIMELEJ 'AELIPSAH

Isabel; Elisabet ‫ִישבַע‬


ֶ ‫ֱאל‬ Ella ‫הִיא‬
'ELISHEVA" HI'

Ella, Acusativo ‫תָּהאֹו‬ Ellas ‫הֵן‬


Definido 'OTAH HAEN

Ellas, Acusativo ‫אֹותָן‬ Ellos ‫הֵם‬


Definido 'OTAN HAEM

Ellos, Acusativo ‫אֹותָם‬ Elogiar; Lamentar ‫ָספַד‬


Definido 'OTAM SAFAD
111

Alabanza; Elogio ‫ַהלְלּויָּה‬ Elogio ‫ְּת ִהּלָה‬


HALELUYAH THEHILAH

Elogio ‫ִהּלֵל‬ Maiz; Choclo; ‫תִירָס‬


HILAEL Elote TIRAS

Elul, Mes ‫אֱלּול‬ Emanuel ‫ִעּמָנּואֵל‬


'ELUL "IMANU'AEL

‫ַשגרִירּות‬ ‫ַשְגרִירּות‬
Embajada ‫צִירּות‬ Embajada ‫צִירּות‬
SHAGRIRUT SHAGRIRUT
TSIRUT TSIRUT

Embajador ‫ַשְגרִיר‬ Concebir; ‫יָחַם‬


SHAGRIR Embarasarse YAJAM

Embarazar; Preñar ‫ִעּבֵר‬ Partir; Navegar; ‫ִה ְפלִיג‬


"IBAER Embarcar HIFLIG

Untar; Embarrar; ‫ָשח‬


ַ‫מ‬ Embellecerse ‫ִה ְתנָאּות‬
Lubricar MASHAJ HITNA'UT

Emborracharse de ‫ִש ַּתּכֵר מ‬


ְ‫ה‬ Atontar; Embotar ‫ִה ְקהָה‬
HISHTHAKAER M HIKHAH

‫ִּפקָק‬
Embotellamento de
‫ּתְנּועָה‬ Embrión; Feto ‫ֻעּבָר עּוּבָר‬
Trafico "UBAR "UBAR
PIKAK
THENU"AH

‫נַ ְקנִי ִקיָה‬


Embutido en pan,
‫ְּב ַל ְח ָמנִּיָיה‬
Emigre; Inmigre ‫מ רגיה‬
Pancho de HYGR M
NAKNIKIAH
BELAJMANIAYH

‫ָה ֶאמֵירּויֹות‬
Inmigre; Emigre a ‫ל רגיה‬ Emiratos Arabes
‫ַהמְאּוחָדֹות‬
HYGR L Unidos
HA'EMAERUYOT
HAM'UJADOT

Suspirar; Sentir; ‫ָרחַש‬ Empacado ‫ רּוז‬


Emocionarse RAJASH 'ARUZ

Empacadora ‫ּבֵית ֳארִיזָה‬ Empalar; ‫ָצלַב‬


BAET 'ARIZAH Crucificar TSALAV
112

Emparejar; ‫ָרבַה‬ Emperador ‫קֵיסָר‬


Acostarce; Copular RAVAH KAESAR

Abrir; Empezar ‫ָּפתַח‬ Empiece ‫ִה ְתחִיל ְל‬


PATAJ HITJIL LE

‫ִה ְתחִיל‬
Empiece, Comience
Empleado; ‫עֹוּבֵד‬
‫ל ַה ְתחִיל‬ Trabajador "OBAED
HITJIL LHATJIL

Emplee ‫ֶה ֳעבִיד‬ Emplee ‫ֶה ֱעסִיק‬


HE"AVID HE"ESIK

Acostarce; Anidar; ‫ָרבַץ‬ Hechar Fuera; ‫ָּגרַש‬


Empollar RAVATS Empujar Fuera GHARASh

A lado; Cerca; En; ‫ֵאצֶל‬ En; En el; Con ‫ְּב ַּב‬


Con 'AETSEL BE BA

En; Sobre; Acerca de ‫עַל‬ En; Con ‫ְּב‬


"AL BE

En; Por; En lugar de ‫ֵאצֶל‬ Pronto; En breve ‫ְּבקָרֹוב‬


'AETSEL BEKAROV

‫יַעַן יַעַן‬
En camino; En la ‫ַּב ֶּד ֶר ְך‬ En cuenta de; ‫ֳשר יַעַן‬ֶ‫א‬
carretera Porque
BADHEREJ
‫י ִּכ‬
YA"AN YA"AN
'ASHER YA"AN KI

En; En el; Con ‫ְּב ַּב‬ En El ‫ּבֹו‬


BE BA BO

En la Casa; En el ‫ַּבּבַית‬ En Ella ‫ּבָּה‬


Hogar BABAYT BAH

En Ellas
‫ָּב ֵהנָה ָּבהֵן‬ En Ellos ‫ּבָם ָּבהֶם‬
BAHAENAH
BAM BAHEM
BAHAEN

‫ּבְאֹותֹו‬
En ese momento
En camino; En la ‫ַּב ֶּד ֶר ְך‬
‫ָה ֶרגַע‬ carretera BADHEREJ
BE'OTO HAREGA"
113

En la Casa; En el ‫ַּבּבַית‬ En lo que; Acerca ‫עַל מַה‬


Hogar BABAYT ee qué "AL MAH

En los ojos de ‫ְּבעֵינֵי‬ En; Por; En lugar ‫ֵאצֶל‬


BE"AENAE de 'AETSEL

‫ְּב ֶקרֶב‬
Entre; En medio de ‫ְּבקֵרּוב‬ En Mi ‫ּבִי‬
BI
BEKEREV
BEKAERUV

En Nombre De ‫ְשם‬
ֵ ‫ּב‬ En Nosotros ‫ּבָנּו‬
BESHAEM BANU

‫הזיאב‬
En que ‫ ֳחלַי‬1 En que calle ‫תא בוחר‬
'AJALAY vives?
‫רג‬
V'YZH RJVV 'T GR

En resumen ‫ְּבקִיצּור‬ En ruinas; ‫ָחרֵב‬


BEKITSUR Desolado; Seco JARAEV

En si mismo ‫ְּבגַפֹו‬ En Tí F ‫ְך ָּב‬


BEGAFO BAJ

En Tí M ‫ְּב ָך‬ En un minuto ‫ּבְעֹוד ַּדּקָה‬


BEJA BE"OD DHAKAH

En una hora ‫ָשעָה ּבְעֹוד‬ En Ustedes M ‫ָּבכֶם‬


BE"OD SHA"AH BAJEM

En venta ‫לְמכִירָה‬ Combinación; ‫ּתַחתֹונִית‬


LEMJIRAH Enagua THAJTONIT

Enajenarse ‫ִה ְתנַּכֵר‬ Enaltecido; ‫ָּגבַּה‬


HITNAKAER Exaltado, Ser GHAVAH

Enamorarse en de ‫הֵב ב‬1ְ‫ִהת‬ Enano ‫נַּנָס‬


HIT'AHAEV V NANAS

‫ְכּוּשפֶת‬
ֶ ‫מ‬
Encages ‫ְש ָבכָה‬ Encantada ‫ֻּשפֶת‬
ֶ ‫ְמכ‬
SEVAJAH
MEJUSHEFET
MEJUSHEFET
114

‫ַמ ְדלִיקֹות‬
‫ְכּוּשף‬
ָ ‫מ‬ ‫ּתֶן ֳאנַ ְח‬1 ‫נּו‬
Encendemos, Nos
Encantado ‫ֻּשף‬
ָ ‫ְמכ‬ Uds Ellas ‫הֵן‬
MEJUSHAF
MEJUSHAF MADLIKOT
'ANAJNU 'ATHEN
HAEN

‫ַמ ְדלִיקִים‬
Encendemos, Nos ‫ֳאנַחְנּו‬ ‫ְל ַה ְדלִיק‬
Encender
Uds Ellos ‫ּתֶם הֵם‬1 LEHADLIK
MADLIKIM
'ANAJNU 'ATHEM
HAEM

Enfurecer;
Encender; Fiebre, ‫ָקדַח‬ Encender; ‫ָחרָה‬
Tener KADAJ JARAH
Quemar

Encender, Raspar ‫ִה ְבעִיר‬ Encenderá, El ‫יְַדלִיק הּוא‬


HIV"IR YADLIK HU'

‫ַּת ְדלִיק‬ ‫ַת ְד ֵל ְקנָה‬


Encenderá, Ella
‫הִיא‬ Encenderán, Ellas ‫הֵן‬
TADLAEKNAH
THADLIK HI'
HAEN

‫ַּת ְד ֵל ְקנָה‬
Encenderán, Ellos ‫יְַדלִיקּו הֵם‬ Encenderán,
‫ּתֶן‬1
YADLIKU HAEM Ustedes F
THADLAEKNAH
'ATHEN

‫ַּת ְדלִיקּו‬ ‫ַּת ְדלִיקִי‬


Encenderán, Ustedes
M ‫ּתֶם‬1 Encenderás, Tu F
‫ ְּת‬1
THADLIKU
THADLIKI 'ATH
'ATHEM

‫ַּת ְדלִיק‬
Encenderás, Tu M Encenderé ‫ ְדלִיק ֳאנִי‬1
‫ּתָה‬1 'ADLIK 'ANI
THADLIK 'ATHAH

‫נַ ְדלִיק‬ ‫ִה ְד ַל ְקּתִי‬


Encenderemos Encendí, Yo
‫ֳאנַחְנּו‬ ‫ֳאנִי‬
NADLIK 'ANAJNU HIDLAKTHI 'ANI
115

‫ַה ְד ָלקָת‬ ‫ַה ְד ָלקַת‬


Encendido de
Encendido de velas ‫נֵירֹות‬ velas de Shabat ‫נֵרֹות ַשּבָת‬
HADLAKAT HADLAKAT
NAEROT NAEROT SHABAT

‫ִה ְדלִיקּו‬ ‫ִה ְד ַל ְקּתֶן‬


Encendierion, Ellos Encendieron,
Ellas ‫הֵם‬ Ustedes F ‫ּתֶן‬1
HIDLAKTHEN
HIDLIKU HAEM
'ATHEN

‫ִה ְד ַל ְקּתֶם‬ ‫ִה ְד ַלקְנּו‬


Encendieron, Ustedes Encendimos,
M ‫ּתֶם‬1 Nosotros ‫ֳאנַחְנּו‬
HIDLAKTHEM HIDLAKNU
'ATHEM 'ANAJNU

‫ִה ְדלִיק‬ ‫ִה ְדלִיקָה‬


Encendió, El Encendió, Ella
‫הּוא‬ ‫הִיא‬
HIDLIK HU' HIDLIKAH HI'

‫ְּת ִה ְדלַי ְק‬ ‫ִה ְד ַל ְק ָּת‬


Encendiste, Tu F ‫ ְּת‬1 Encendiste, Tu M ‫ּתָה‬1
HIDLAYKTHE HIDLAKTHA
'ATH 'ATHAH

Jilguero; Encerrado ‫ַצ ְדרָה‬ Cercar; Encerrar ‫ָש ְך שוך‬


TSADRAH SAJ ShVJ

Pedestal; Enchufe ‫ֶאדֶן‬ Encienda; Queme ‫ִה ְדלִיק‬


'EDEN HIDLIK

‫ַה ְדלִי ְקנָה‬ ‫ַה ְדלִיקּו‬


Enciendan,
Enciendan, Ustedes F ‫ּתֶן‬1 Ustedes M ‫ּתֶם‬1
HADLIKNAH HADLIKU
'ATHEN 'ATHEM

‫ַה ְדלִיקִי‬ ‫ּתָה‬1 ‫ַה ְדלֵק‬


Enciende, Tu F Enciende, Tu M
‫ ְּת‬1 HADLAEK
'ATHAH
HADLIKI 'ATH

‫ַמ ְדלִיקָה‬
Enciendo ‫ַמ ְדלִיק ֳאנִי‬
Enciendo Enciende, ‫ ְּת‬1 ‫ֳאנִי‬
Yo Tu Ella
Enciende Yo Tu ‫ּתָה הּוא‬1
‫הִיא‬ El MADLIK 'ANI
MADLIKAH 'ANI 'ATHAH HU'
'ATH HI'
116

‫ְל ַמ ְעלָה‬
‫ְל ַמ ְלעֳה ִמ‬ ‫ִמ ַּמעַל ֵמעַל‬
Encima de; Arriba
Sobre; Encima ‫יֹותֵר ִמדֵי‬ de ‫ְל‬
LEMAL"AH MI
YOTAER MIDAE LEMA"LAH
MIMA"AL
MAE"AL LE

Concebir, ‫ָהרָה‬ Encoger ‫ָּכוַץ‬


Embarazarse; Encinta HARAH KAVATS

‫נִ ְמצָא‬
‫ְמעַט‬ ‫ל ִה ָּמצֵא‬
Encoger, Disminuir Encontrado, Ser
ME"AT ‫אצמיהל‬
NIMTSA'
LHIMATSAE'
LHYMTS'

Encontrar ‫ָמצָא‬ Gustar; Agradar; ‫ָמצָא חֵן‬


MATSA' Encontrar Fav MATSA' JAEN

Encuentrar ‫ָּפגֵש‬ Fiesta; Encuentro ‫מֹועֵד‬


PAGAESH MO"AED

Encuentro ‫ֳא ֵספָה‬ Enderézar; Cargar ‫זָקַף‬


'ASAEFAH ZAKAF

Enemigo ‫אֹויֵב‬ Enemigo ‫איֵב‬


'OYAEV 'YAEV

Enemigo ‫צַר‬ Enero ‫יָנּו ר‬


TSAR YANV'AR

Furia; Enfado; Enojo ‫ִה ְכעִיס‬ Enferma ‫חֹולָה‬


HIJ"IS JOLAH

Enferma; ‫ָּדוָה ּדָוּויָה‬ Enfermedad ‫ֲחלִי‬


Menstruante DHAVAH
JOLI
DHAVUYAH

‫מֵינָקֶת‬
‫ חֹות‬ ‫ֵשת‬
ֶ ‫חֹוב‬
Hermana; Enfermera Enfermera
'AJOT ‫ חֹות‬
MAENAKET
JOVAESHET
'AJOT
117

Hermanas; ‫ֳאחָיֹות‬ Enfermo ‫חֹולֶה‬


Enfermeras 'AJAYOT JOLEH

‫ָשת‬
ֵ ‫ְמב‬
Enfermo; ‫ָּדוֶה ּדָוּוי‬
Menstruante DHAVEH
Enfriador de Aire ‫ֳאוִון‬
DHAVUY MEVAShAET
'AVIVN

Enfurecer;
Enojar; Enfurecer ‫ָּכעַס‬ Encender; ‫ָחרָה‬
KA"AS JARAH
Quemar

Engañar ‫נָכַל‬ Engañar ‫כִיזֵב‬


NAJAL JIZAEV

‫הֹולִיד‬
Seguir la Canilla; ‫ָעקֵב‬ Engendrar
Engañar "AKAEV ‫לְהֹולִיד‬
HOLID LEHOLID

Engordar; Crecer ‫ִשּמין‬


ְ‫ה‬ Engordar ‫ָשמַן‬
Grasa HISHMYN SHAMAN

Engranaje ‫ַס ֶּבבֶת‬ Agrandar; ‫ָּגדַל‬


SABEVET Engrandecer GHADAL

Aceitar; Engrasar ‫ִשּמֵן‬ Enjoye; Joyas ‫ְשיט‬


ִ ‫ַּתכ‬
SHIMAEN THAJSHIT

Enjuagar ‫ִסּיֵד‬ Lavar; Enjuagar; ‫ָשטַף‬


SIAED Aclarar SHATAF

Enjuagar ‫ָּבכָה‬ Enjuagar; Limpiar ‫ּנֵ ַח ִק‬


BAJAH KINAEAJ

Enjuagar con agua ‫ַהְג ָעלָה‬ Enjugue ‫ָמחָה‬


hirviendo HAG"ALAH Lágrimas; Enjuge MAJAH

‫לינק‬
Enjugue Lágrimas; ‫ָמחָה‬ Enlace
Enjuge MAJAH ‫קִּשּור‬
LYNK KISHUR

Enlazar ‫ִּשר ִחּבֵר‬


ֵ‫ק‬ Enliste ‫ִה ְתַּגּיֵס ל‬
KISHAER JIBAER HITGHAYAES L

Enmascarada ‫רְעּולָה‬ Enmascarado ‫רָעּול‬


RE"ULAH RA"UL
118

Enojar; Enfurecer ‫ָּכעַס‬ Enojarse ‫ִלכְעס ָּכעַס‬


KA"AS KA"AS LIJ"S

Nariz; Enojo ‫ף‬1 Ardor; Enojo ‫חָרֹון‬


'AF JARON

Furia; Enfado; Enojo ‫ִה ְכעִיס‬ Enrectar, Reparar ‫ִּתקֵן‬


HIJ"IS THIKAEN

Enrectarse ‫ָּתקַן‬ Enredarse; ‫ִה ְס ַּת ֵּב ְך‬


THAKAN Complicarse HISTHABAEJ

Complicación; ‫סִּבּו ְך‬ Ensalada ‫ָסלָט ָמלִי ַח‬


Enrredo SIBUJ SALAT MALIAJ

‫ָסלָט‬
Ensalada de frutas ‫ָסלָט ּפֵרֹות‬ Ensalada de
SALAT PAEROT verduras ‫יְרָקֹות‬
SALAT YERAKOT

Ensamblar; Convenir ‫נִ ְקהַל‬ Ensamblar; ‫ּסֵף‬1ְ‫ִהת‬


NIKHAL Colectar HIT'ASAEF

Ensamblar ‫ָקבַץ‬ Ensamblar, ‫ִה ְרּכִיב‬


KAVATS Máquina HIRKIV

Ensanche ‫ִה ְרחִיב‬ Repetición; ‫ֳחזָרָה‬


HIRJIV Retorno; Ensayo JAZARAH

Ensayo, Juicio, ‫ִשּפָט‬


ְ‫מ‬ Enseñanza; LEY; ‫ּתֹורָה‬
Sentencia MIShPAT Instrucción THORAH

‫ִלּמֵד לימד‬
Talmud; Enseñanza; ‫ַּתלְמּוד‬ Enseñar ‫ְל ַלּמֵד‬
Aprendizaje THALMUD
LIMAED LYMD
LELAMAED

Enseñar, Avertir ‫ִהזְהִיר‬ Enseñe ‫יָרַה‬


HIZHIR YARAH

‫ִל ְכ ֵל ְך‬
Ensuciar; Manchar Entablillar ‫ָשיש‬
ִ ‫ּג‬
‫לִי ְכ ֵל ְך‬ GHASHISH
LIJLAEJ LIJLAEJ

‫ֵהבִין‬ Escuchar;
Entender Ovedecer; ‫ָשמַע‬
‫ןי ְל ָה ִב‬ Entender SHAMA"
119

HAEVIN
LEHAVIN

Entender; Prosperar ‫ָשכַל‬ Entender; ‫ּבַין‬


SAJAL Considerar BAYN

Completa; Entera ‫ְש ֵלמָה‬ Completo; Entero ‫ָשלֵם‬


SHELAEMAH SHALAEM

Totalidad; Entero; ‫ּכֹל ּכָל‬ Enterrar ‫ָקבַר‬


Todo KOL KOL KAVAR

Entiendo F ‫ נִי ְמבִינָה‬ Entiendo F ‫ נִי ְמבִינָה‬


'ANI MEVINAH 'ANI MEVINAH

Entiendo M ‫ נִי ֵמבִין‬ Entierro ‫קְבּורָה‬


'ANI MAEVIN KEVURAH

‫חַר‬1 ‫ ך‬
Entonces Entonces ‫ָּכ ְך ָּככָה‬
‫ּכְן‬ KAJ KAJAH
'AJ 'AJAR KEN

‫אֵיפֹוא‬
Entonces ‫אֵיפֹו אֵפֹוא‬
Entonces; Por lo ‫ ז ֳאזַי‬
tanto 'AZ 'AZAY
'AEFO' 'AEFO
'AEFO'

‫אִם ּכֵן‬
‫ּו ְבכֵן אפֹוא‬ ‫ ְּת‬1 ‫ִה ָּכנְסִי‬
Entonces Conj Entra, Tu F
‫ָל ֵק‬ HIKANSI 'ATH
'IM KAEN
UVJAEN 'FO'
LAKAE

Entra, Tu M
‫ִה ָּכנֵס ֳאּתָה‬ Entrada ‫מָבֹוא‬
HIKANAES
MAVO'
'ATHAH

‫נִ ְכנָסֹות‬ ‫נִ ְכנָסִים‬


Entramos, Nosotras ‫ּתֶן‬1 ‫ֳאנַחְנּו‬ Entramos, ‫ֳאנַחְנּו‬
Nosotros Uds.
Uds. Ellas ‫הֵן‬ Ellos ‫ּתֶם הֵם‬1
NIJNASOT NIJNASIM
'ANAJNU 'ATHEN 'ANAJNU 'ATHEM
HAEN HAEM

Entramos Ya,
‫נִ ְכנַסְנּו‬ Venir; Arrivar; ‫ּבֹוא‬
Nosotros Entrar BO'
120

‫ֳאנַחְנּו‬
NIJNASNU
'ANAJNU

‫נִ ְכנַס‬
‫ל ִה ָּכנֵס‬ ‫נִ ְכנֵס ְל‬
Entrar Entrar A
‫סנכיהל‬ NIJNAES LE
NIJNAS
LHIKANAES
LHYJNS

Entrará, El ‫יִָּכנֵס הּוא‬ Entrará, Ella ‫ִת ָּכנֵס הִיא‬


YIKANAES HU' TIKANAES HI'

Entrarán, Ellas
‫ִּת ָּכנַ ְסנָה הֵן‬ Entrarán, Ellos ‫יִָּכנְסּו הֵם‬
THIKANASNAH
YIKANSU HAEM
HAEN

‫ִת ָכנַ ְסנָה‬ ‫ִּת ָּכנְסּו‬


Entrarán, Uds. F ‫ּתֶן‬1 Entrarán, Uds. M ‫ּתֶם‬1
TIJANASNAH THIKANSU
'ATHEN 'ATHEM

Entrarás, Tu F ‫ ְּת‬1 ‫ִּת ָּכנְסִי‬ Entrarás, Tu M


‫ִּת ָּכנֵס ֳאּתָה‬
THIKANAES
THIKANSI 'ATH
'ATHAH

‫נִ ָּכנֵס‬
Entrare, Yo ‫ֶא ָּכנֵס ֳאנִי‬ Entraremos ‫ֳאנַחְנּו‬
'EKANAES 'ANI
NIKANAES
'ANAJNU

‫נִ ְכנְסּו הֵם‬ ‫נִ ְכנַ ְסתֶן‬


Entraron, Ellos Ellas ‫הֵן‬ Entraron, Uds. F ‫ּתֶן‬1
NIJNESU HAEM NIJNASTEN
HAEN 'ATHEN

‫נִ ְכנַ ְסתֶם‬


Entraron, Uds. M ‫ּתֶם‬1 Entrarse ‫ְל ִה ָּכנֵס‬
LEHIKANAES
NIJNASTEM
'ATHEM

‫נִ ְכנַ ְס ָּת‬


Entraste, Tu F ‫ ְּת‬1 ‫נִ ְכנַ ְס ְּת‬ Entraste, Tu M ‫ֳאּתָה‬
NIJNASTHE 'ATH
NIJNASTHA
'ATHAH
121

‫ְּב ֶקרֶב‬ ‫נִ ְכנַ ְסּתִי‬


Entre; En medio de ‫ְּבקֵרּוב‬ Entré, Yo
‫ֳאנִי‬
BEKEREV
NIJNASTHI 'ANI
BEKAERUV

Entre Adv ‫ּבֵין‬ Entrega ‫מִישלֹו ַח‬


BAEN MISHLOAJ

Entregar ‫ָמסַר‬ Entregar ‫ִסּגֵר‬


MASAR SIGHAER

Entreguar ‫ִמּלֵט‬ Entregue; Salve ‫ִהצִיל‬


MILAET HITSIL

‫ִה ָּכנַ ְסנָה‬


Salve; Entregue ‫הֹושי ַע‬
ִ Entren, Ustedes F ‫ּתֶן‬1
HOSHIA"
HIKANASNAH
'ATHEN

‫ִה ָּכנְסּו‬
Entren, Ustedes M ‫ּתֶם‬1 Entrenador ‫ּמֵן‬1ְ‫מ‬
ME'AMAEN
HIKANSU
'ATHEM

‫ַח ְד ָרכָה‬
‫ ֵּמנִת‬1ְ‫מ‬
Entrenamiento ‫ְבעֶזרַת‬
Entrenadora basado en
ME'AMAENIT
Comput ‫ְשב‬
ֵ ‫ַמח‬
JADRAJAH
VE"EZRAT
MAJSHAEV

Entrenar, Enseñar ‫ִאמֵן‬ Interin; Entretanto ‫ּבֵינָ ַתיִם‬


'IMAEN BAENATAYIM

Distraer; Entretener ‫ֵארַח‬ Entrevista ‫רֵ יֹון‬


'AERAJ RAE'AYON

Entró, El ‫נִ ְכנַס הּוא‬ Entró, Ella ‫נִ ְכנְסָה הִיא‬


NIJNAS HU' NIJNESAH HI'

‫נִ ְכנָס ֳאנִי‬ ‫נִ ְכנֶסֶת ֳאנִי‬


Entro, Yo Tu El ‫ּתָה הּוא‬1 Entro, Yo Tu Ella ‫ ְּת הִיא‬1
NIJNAS 'ANI NIJNESET 'ANI
'ATHAH HU' 'ATH HI'

Entusiasmarse ‫ִה ְת ַרּגֵש‬ Entusiasmarse ‫ִה ְת ַרּגֵש‬


122

HITRAGHAESH
‫ְל ִה ְת ַרּגֵש‬
HITRAGHAESh
LEHITRAGHAESh

‫ִהזְַדקֵן‬
Enumerar; Contar ‫רפס‬ Envejécer ‫ןקדזהל‬
SFR
HIZDAKAEN
LHZDKN

‫ִּדוְאֵר‬
‫ִשלִי ַח‬
ְ‫ה‬ ‫ִש ְריֵן ָשלַח‬
Enviar Plaga Enviar por Correo
HISHLIAJ ‫ר‬1ֹ‫ּבַד‬
DHIV'AER
SHIRYAEN
SHALAJ BADO'AR

Envidia; Celos ְ‫ ה ִקנ‬ Envidia ‫ב אניק‬


KIN'AH KYN' V

Envidiar; Celar; ‫ִּקנֵא‬ Envio ‫ִשלֹו ַח‬


ְ‫מ‬
Celarse KINAE' MISHLOAJ

‫מִשלֹו ַח‬
Envio de regalos ‫מָנֹות‬ Envoltura ‫ֳעטִיפָה‬
"ATIFAH
MISHLOAJ
MANOT

Envolver ‫עִיטּוף‬ Epilepsia ‫ִּכפְיֹון‬


"ITUF KIFYON

Equación ‫ִשוָ ה‬
ְ‫מ‬ Equilibrio ‫ִאּזִן‬
MISHVA'AH 'IZIN

‫זְמַן‬ ‫ַשוָאֵת‬ְ‫ה‬
Equinoccio de
Equinoccio ‫ִשקֹלֶת‬
ְ ‫ַהּמ‬ Verano ‫ַה ַּקיִץ‬
ZEMAN HASHVA'AET
HAMISHKOLET HAKAYITS

‫ַשוָאֵת‬
ְ‫ה‬
Equinoxio de
‫הַחֹרֶף‬
Equipo; Vajilla; ‫ְּכלִי‬
Invierno Utencilio KELI
HASHVA'AET
HAJOREF

Armas; Armamento; ‫ֶשק‬


ֶ‫נ‬ Equivocado; ‫ַעּוָל‬
Equipo NESHEK Injusto "AVAL
123

Era ‫ָהיָה‬ Era conveniente ‫ָהיָה ְּכ ַדאִי‬


HAYAH HAYAH KEDA'I

Eradique, Aniquile ‫ִה ְכחִיד‬ Eres bienvenido; ‫ָשה‬


ָ ‫ְּב ַבּק‬
HIJJID Por favor BEVAKASHAH

Establece; Erige ‫ִהצִיב‬ Erizo ‫קִיּפֹוד‬


HITSIV KIPOD

Errar; Ir por mal ‫ָּתעָה‬ Errar; Pecar, Sin ‫ָשגַג‬


Camino THA"AH Intención SHAGAG

‫ָטעָה‬
Errar; Cometer Error Error ‫ְשגִי ה‬
‫ִלטְעֹות‬ SHEGI'AH
TA"AH LIT"OT

Error ‫שגִי ה‬ Error ‫ְשגִי ה‬


SHGI'AH SHEGI'AH

Errores ‫ְשגִיאֹות‬ Eructo ‫גִהּוק‬


SHEGI'OT GIHUK

‫מִיד ַּת ְל‬ ‫זֶה‬


Erudito
‫ָחכָם‬ Es aburrido ‫ְש ֳעמֵם‬
ַ‫מ‬
ZEH
THALMID JAJAM
MESHA"AMAEM

‫ַשעָה‬ ָ‫ה‬ ‫חִינּו‬1


Es Cuarto para las ‫ֶרבַע‬ Es de nuestra ‫ְשרֵנּו‬
ָ ‫ּב‬
Dos ‫ְש ַּתיִם‬
ְ‫ל‬ carne
‫הּוא‬
HASHA"AH
'AJINU
REVA"
BESARAENU HU'
LESHETHAYIM

Es Decir ‫ּכְלֹומֵר‬ Es esta ...? ‫תהֳזֹא‬


KELOMAER HAZO'T

Es este ...? ‫ֳהזֶה‬ Es interesante ‫זֶה ְמ ַענְיֵן‬


HAZEH ZEH ME"ANYAEN

‫ַשעָה‬
ָ‫ה‬ ‫ַשעָה‬
ָ‫ה‬
Es la Una y
Es la Una y Cuarto ‫חַת וַ ֶרבַע‬1 Media ‫חַת ו ֵחצִי‬1
HASHA"AH 'AJAT HASHA"AH 'AJAT
VAREVA" VJAETSI

Es nuevo para mi ‫זֶה ָחדָש לִי‬ Es para pensar ‫חֹומֶר‬


124

ZEH JADASH LI
‫ְשבָה‬
ָ ‫ְל ַמח‬
JOMER
LEMAJSHAVAH

‫ַהאִם‬
‫ְשי‬
ִ ‫זֶה טִיּפ‬ Es un buen ‫ַה ְּמ ָסדָה‬
Es ridiculo
ZEH TIPSHI restaurante? ‫הַּזֹות טֹובָה‬
HA'IM
HAMSADAH
HAZOT TOVAH

‫ַהאִם זֶה‬
Es una buena
‫ֶסרֶט טֹוב‬ Esa ‫הִיא‬
película? HI'
HA'IM ZEH SERET
TOV

Esas ‫הֵן‬ Esaú ‫ֵשו‬


ָ‫ע‬
HAEN "AESAV

Hervir; Escaldar ‫ְשלִיקָה‬ Escalera ‫ֶּדרַגנֹו ַע‬


SHELIKAH DHERAGNOA"

Paso; Escalera ‫ַמ ֳעלָה‬ Escalera ‫ֻסלָם סּולָם‬


MA"ALAH SULAM SULAM

Escalera espiral; ‫לּול‬ Escaleras ‫ַמ ְדרֵגֹות‬


Lapiz juguet LUL MADRAEGOT

Curva; Escalinata ‫פֵף ִהתְּכֹו‬ Escamas ‫מֹאזנַיִים‬


HITKOFAEF MO'ZNAYIM

Escanciador ‫ַבשקֵה‬
ָ ‫ר‬ Escapar ‫ָפלַט‬
RAVSHAKAEH FALAT

Desertar; Escapar ‫ָערַק‬ Escapar; ‫סונ‬


"ARAK Desvanecer NVS

Rara; Escasa ‫נְדִירָה‬ Raro; Escaso ‫נָדִיר‬


NEDIRAH NADIR

Escaso de Grasa ‫דָל שּומָן‬ Escaso de Sodio ‫דָל נַ ְתרָן‬


DAL SHUMAN DAL NATRAN

Sirvienta; Esclava ‫ מָה‬ Esclavo; Sirviente ‫ֶעבֶד‬


'AMAH "EVED

Esclavos ‫ֳע ָבדִים‬ Esclavos ‫ֳע ָבדִים‬


125

"AVADIM "AVADIM

Escoba M ‫ַמ ְט ֳאטֵא‬ Escobas M ‫ ְטאִים‬1ְ‫ַמט‬


MAT'ATAE' MAT'AT'IM

Elegida; Escogida ‫נִ ְב ֶחרֶת‬ Elegido; Escogido ‫נִ ְבחָר‬


NIVJERET NIVJAR

Escolta ‫ַמ ְלּוֶה לִּוּוי‬ Acompañar; ‫ִלּוָה לִיּוָה‬


MALVEH LIVVY Escoltar LIVAH LIVAH

Esconda ‫ִה ְסּתִיר‬ Esconda intr ‫ִה ְס ַּתּתָר מ‬


HISTHIR HISTHATHAR M

Esconda tr ‫ֶה ְחּבִיא‬ Esconda tr ‫ִה ְטמִין‬


HEJBI' HITMIN

Esconderse; ‫נִ ְסתַר‬ Esconderse ‫ִה ְת ַחּבֵא‬


Ocultarse NISTAR HITJABAE'

Esconderse; ‫נִ ְסּתַר‬ Escondido ‫נֶ ְחּבָא‬


Ocultarse NISTHAR NEJBA'

Escondite; Secreto M ‫ֵסתֶר‬ Escondite ‫ִמ ְסּתָר‬


SAETER MISTHAR

Escondite ‫ֶה ְסּתֵיר‬ Escondite F; ‫ִס ְתרָה‬


HESTHAER Secreta F SITRAH

‫ָּכתַב ִלכְתב‬
Escondites; ‫ַמחְּבֹואִים‬ Escriba ‫בותכל‬
Almacenes MAJBO'IM
KATAV LIJTV
LJTVV

Escriba ‫סֹופֵר ְסתָם‬ Escriba; Autor; ‫סֹופֵר‬


SOFAER SETAM Escritor SOFAER

‫ּכֹותֵב ָּכתַב‬
Copista; Escriba ‫ּכֹותֵב‬ Escriba
‫ִלכְתב‬
KOTAEV
‫בותכל‬
KOTAEV KATAV
LIJTV LJTVV

Escribir ‫ָכתַב ִלכְּתב‬ Escrito, Ser


‫נִ ְכּתַב‬
JATAV LIJTHV ‫ל ִה ָּכתֵב‬
126

‫בתכיהל‬
NIJTHAV
LHIKATAEV
LHYJTV

Escritor ‫ספֵר‬ Escriba; Autor; ‫סֹופֵר‬


SFAER Escritor SOFAER

Autores; Escritores ‫סֹו ְפרִים‬ Escritorio ‫ֵמ ְכ ֵּתבָה‬


SOFRIM MAEJTHAEVAH

‫ֻש ְלחָן‬
Escritorio, mesa ‫ְלחָןשּו‬
Escritorios; ‫שּולחָנֹות‬
Mesas SHULJANOT
ShULJAN
SHULJAN

Escuchar;
Oye; Escucha ‫שֹו ֵמ ַע‬ Ovedecer; ‫ָשמַע‬
SHOMAEA" SHAMA"
Entender

Escuche, Atención ‫ֶה ֳאזִין‬ Protector; escudo ‫ָמגֵן‬


HE'AZIN MAGAEN

‫ָמגֵן ָּדוִד‬
Escudo Rojo; Estrella
‫ דֹם‬ Escuela ‫ּבֵית ֵספֶר‬
Roja BAET SAEFER
MAGAEN
DHAVID 'ADOM

‫ּבֵית ֵספֶר‬
Escuela Secundaria ‫ּתִיכֹון‬ Escuelas ‫ָּבּתֵי ֵספֶר‬
BATHAE SAEFER
BAET SAEFER
THIJON

Escultor ‫ַּפּסָל‬ Escurrir ‫ִּפּכָה‬


PASAL PIKAH

Ese; El que; Quien ‫ֳשר ֶש‬


ֶ‫א‬ Ese ‫ַהּלָה‬
'ASHER SHE HALAH

‫ֶספֶר‬
Esequel; Yejezkel ‫יְ ֶחזְקֵאל‬ Esequel ‫יְ ֶחזְקֵאל‬
YEJEZKAE'L
SEFER
YEJEZKAE'L

‫ַּג ְלּגַל ּכַּדּור‬ ‫ּכַדּורִי‬


Esfera Esferico
‫ַמּזָל חּוג‬ ‫ֳעַג ְלּגַל‬
GHALGHAL KADURI
127

KADHUR MAZAL "AGALGHAL


JUG

Fuerte, Ser; Esforzar ‫ָחזַק‬ Esmalte de Uñas ‫לָק‬


JAZAK LAK

Esmeralda ‫ֶרקֶת ָּב‬ Eso; Que ‫ֶש‬


BAREKET ShE

Eso conj. ‫ּכִי‬ Eso es todo ‫זֶה הַּכֹל‬


KI ZEH HAKOL

Esos ‫הֵם‬ Esos ‫ְאלֶה‬


HAEM 'ELEH

Espacio ‫ָחלָל‬ Ancha; Espaciosa ‫ְר ָחבָה‬


JALAL REJAVAH

Ancho; Espacioso ‫ָרחָב‬ Espada ‫ֶחרֶב ַסיִף‬


RAJAV JEREV SAYIF

Espalda ‫ חֹור‬ Espalda ‫ּגַב‬


'AJOR GHAV

Espantapajaros ‫ַּד ְחלִיל‬ Asustar; Espantar; ‫ָערַץ‬


DHAJLIL Temer "ARATS

Esparcir; Radiar ‫ִשּדָר‬


ְ‫מ‬ Espárrago ‫ ְס ָּפרָגּוס‬1
MISHDHAR 'ASPARAGUS

Español, Idioma; ‫ְס ָפ ַרּדִית‬ Español, Idioma; ‫ְס ָפ ַרּדִית‬


Española F SEFARADHIT Española F SEFARADHIT

‫ְמיֻ ֶחדֶת‬ ‫ְמיֻחָד‬


Especial F ‫מְיּו ֶחדֶת‬ Especial M ‫מְיּוחָד‬
MEYUJEDET MEYUJAD
MEYUJEDET MEYUJAD

Especialmente ‫ּבְיחּוד‬ Especias ‫ְשמִים‬


ָ‫ב‬
BEYJUD VESAMIM

Especias; ‫ַּת ְבלִינִים‬ Especias ‫ְשמִים‬


ָ ‫ּב‬
Condimentos THAVLINIM BESAMIM

Cambar dinero; ‫ָּפרַט‬ Espejo ‫ְראִי מַר ה‬


Especificar PARAT RE'I MAR'AH

Espejo; Visión ‫ַמרְ ה‬ Espera ‫ִחּכָה חִיּכָה‬


128

MAR'AH
‫ְלחַּכֹות‬
JIKAH JIKAH
LEJAKOT

Esperanza
‫יָהָב ִּת ְקוָה‬ Esperanza ‫ִּת ְקוָה‬
YAHAV
THIKVAH
THIKVAH

Esperanzas ‫ִּתקְוֹות‬ Esperar; Tener ‫ֵרש‬


ִ ‫ּב‬
THIKVOT Esperanza SIBAER

Esperar; Acechar ‫ רַב‬ Esperar ‫ָקוָה ִקּוָה‬


'ARAV KAVAH KIVAH

‫עַּמּוד‬
Esperar, Esperanzar ‫יִחֵל‬ Espina; Columna
‫ַּש ְדרָה‬
ִ‫ה‬
YIJAEL Espinal
"AMUD
HASHIDRAH

Viento; Espíritu; ‫רּו ַח‬ Hermoso; ‫יפִי‬


Aliento RUAJ Espléndido YFI

ִ‫ְפעָה י‬
Esplendor; Belleza
Esplendor; ‫הֹוד‬
‫יְִפעָֹות‬ Majestad HOD
YIF"AH YIF"AOT

‫ָשפַך ָמגַז‬
Verter; Espolvorear ‫ִהּגִיר יָצַק‬ Esposa ‫ַר ְאיָה‬
RA'YAH
ShAFAJ MAGAZ
HIGHIR YATSAK

‫ִשה‬
ָ‫א‬
Mujer; Esposa Esposa ‫ּבַת זּוג‬
‫ִישה‬
ָ ‫א‬ BAT ZUG
'ISHAH 'ISHAH

‫ַר ֳעיָה‬
Querida; Esposa, Esposa, Ayuda en ‫ֵעזֶר ְּכנֶגְּדֹו‬
Amiga ‫ַר ְעיָה‬ frente de el "AEZER
RA"AYAH KENEGDHO
RA"YAH

Esposa del Rabino ‫ַר ָּבנִית‬ Mujeres; Esposas ‫ָשים‬


ִ‫נ‬
RABANIT NASHIM

Esposo ‫ּבֶן זּוג‬ Rabia; Furia; ‫ֶקצֶף‬


BEN ZUG Espuma KETSEF
129

Hojear; Espumar ‫ִע ְלעֵל‬ Rapar; Esquilar, ‫ָקרַח‬


"IL"AEL Ser Calvo KARAJ

Esras; Libro de Ezra ‫ֶספֶר ֶעזְרָא‬ Esta F; Esta es ‫זֹו זֹאת‬


y Nehemia SEFER "EZRA' ZO ZO'T

Esta F; Esta es ‫זֹו זֹאת‬ Esta F S ‫זֹאת‬


ZO ZO'T ZO'T

Esta Vez ‫ַה ַּפעַם‬ Estabilidad ‫יַצִיבּות‬


HAPA"AM YATSIVUT

Poner; Colocar; ‫ָשם שים‬ Establece; Erige ‫ִהצִיב‬


Hacer; Estable SAM SYM HITSIV

Prepara; Establece ‫ןוכ‬ Establece, Erige ‫ּכֹונֵן‬


JVN KONAEN

Establecer; Fundar ‫יָסַד‬ Establecer; ‫בצנ‬


YASAD Sostener NTSV

Morar; Habitar; ‫ָשכֵן‬ Patio; ‫ָחצֵר‬


Establecerse SHAJAEN Establecimiento JATSAER

Establecimiento ‫מֹוסָד‬ Establecimiento; ‫ְשכּונָה‬


MOSAD Colonia SHEJUNAH

Moshav;
Establecimiento; ‫יִּשּוב‬ Establecimiento ‫מֹושב‬
ָ
Civilización YISHUV MOShAV
Agric.

Establecimientos; ‫מֹוסָדֹות‬ Establezca ‫יָסַד ֵהקִים‬


Institucione MOSADOT YASAD HAEKIM

Establo para caballos ‫ֻא ְרוָה‬ Estación, Parada ‫ַּת ֳחנָה‬


'URVAH THAJANAH

Estación Espacial
‫ַּת ֳחנַת ָחלָל‬ Jardines; ‫ַּגּנִים‬
THAJANAT Estacionamientos GHANIM
JALAL

Estadio, Campo
Deportivo
‫ִא ְצ ַטדְיֹון‬ Situación; Estado;
Posición
‫ַמּצָב‬
'ITSTADYON MATSAV

Estado; Hacienda; ‫ֳא ֻחּזָה‬ Posición; Estado ‫ַמ ֳעמָד‬


Finca 'AJUZAH MA"AMAD
130

‫נִּשּואִים‬
Estado Bancario ‫דַק תֶשּבֹון‬ Estado de
DAK TEShBON Casados ‫נִּשּואִין‬
NISU'IM NISU'IN

‫ְמדִינַת‬
Estado de Israel ‫ִש ָראֵל‬
ְ‫י‬
Estado de ser ‫ ְלמָנּו‬1‫ת‬
viudo 'ALMANUT
MEDINAT
YISRA'AEL

‫רֶצֹות‬1
Estado político ‫ְמדִינָה‬ Estados Unidos
‫ַה ְּברִית‬
MEDINAH de America; EUA
'ARETSOT
HABRIT

‫ְשלֹומֵנּו‬
Estamos bien ‫טֹוב‬
Máquina, Motor; ‫מְכֹונָה‬
Base; Estante MEJONAH
SHELOMAENU
TOV

‫ַמּדַף‬ ‫ּדֹוכָן עַּמדה‬


Anaquel; Estante ‫ּכֹנָנִית‬ Estante ‫דומע‬
MADHAF DHOJAN "AMDH
KONANIT "MVD

‫ּכֹונָנִית‬
Estante, para libros ‫ּכֹונָנִית‬ Estante para
‫ֶס ָפרִים‬
KONANIT libros
KONANIT
SEFARIM

Estar a punto de ‫ָעמַד ְל‬ Estar atrasado ‫ֵאחֵר ְל‬


"AMAD LE 'AEJAER LE

Estar avergonzado ‫ּבֹוש‬ Estar Enfermo; ‫ָחלָה‬


BOSH Estar Débil JALAH

‫ָרצָה ָחפֵץ‬
‫ָחסַר‬
Estar deseando;
‫ִה ְצ ָט ַר ְך‬ Estar en lo ‫ָצדַק‬
Querer Correcto TSADAK
‫ךרצ‬
RATSAH
JAFAETS JASAR
HITSTARAJ TSRJ

Trabajar; Estar en ‫ִה ְת ַלּבֵט‬ Estar Enfermo; ‫ָחלָה‬


Problemas HITLABAET Estar Débil JALAH
131

Estar Enfermo ‫ָחלָה ְּב‬ Estar Furioso ‫ָקצַף עַל‬


JALAH BE KATSAF "AL

Hervir; Estar Furioso ‫ָרתַח‬ Estar Perplejo, ‫ךוב‬


RATAJ Confundido VVJ

‫יִ ְהיֶה‬
Vivo; Estar vivo ‫ָחיָה‬ Estara bien ‫ְּב ֵסדֶר‬
JAYAH
YIHYEH
BESAEDER

Estará bien ‫יִ ְהיֶה טֹוב‬ Idolo; Estatua; ‫ֶּפסֶל ָּפסִיל‬


YIHYEH TOV Imagen PESEL PASIL

Estatuas ‫ְּפסָלים‬ Estatuas de ídolos ‫ְּפסִלים‬


PESALYM PESILYM

Estatuto ‫ֻחּקָה‬ Descenso; Este; ‫מֹוצָא‬


JUKAH Salida MOTSA'

Este ‫ִמזְרָח‬ Este ‫ָקדִים‬


MIZRAJ KADIM

Esté enfermo ‫ָחלֶה‬ Desierto; Estepa ‫ִמ ְדּבָר‬


JALEH MIDBAR

‫ֶמגִיּלַת‬
Ester; Rollo de Ester,
‫ֶא ְסתֵר‬ Ester ‫ֶא ְסתֵר‬
estrell 'ESTAER
MEGILAT
'ESTAER

‫אֹמֶד‬
Estimado; Considerar; ‫ָשב‬
ַ ‫ָסבַר ה‬
Aproximado ‫אֹומֶד‬ Estimar SAVAR HASHAV
'OMED 'OMED

Estimar; Aproximar ‫ מַד‬ Esto M S ‫זֶה‬


'AMAD ZEH

Estomago ‫קֶיבָה‬ Estomago ‫ֶּבטֶן‬


KEYVAH BETEN

Estornudo ‫ִישה‬
ָ ‫ֳעט‬ Estorunudar ‫ָעטַש ִעּטֵש‬
"ATISHAH "ATASH "ITAESH

Estoy de acuerdo F ‫ֳאנִי‬ Estoy de acuerdo ‫ֳאנִי ַמ ְסּכִים‬


M 'ANI MASKIM
132

‫ַמ ְסּכִימָה‬
'ANI MASKIMAH

Estrategia; Tactica; ‫ֵּת ְכסִיס‬ Estrecho ‫צַר‬


Tacto THAEJSIS TSAR

Estrella ‫ּכּוכָב‬ Estrella, escudo ‫ָמגֵן דוויד‬


KUJAV de David MAGAEN DVVYD

Estrella, Forma ‫ּכֹוכָב‬ Estrella de la ‫ַּב ְרקַאי‬


KOJAV Mañana BARKA'Y

‫ָמגֵן ָּדוִד‬ Agitarse;


Escudo Rojo; Estrella
‫ דֹם‬ Temblar; ‫ָרגַז‬
Roja RAGAZ
MAGAEN Estremecers
DHAVID 'ADOM

Estremo ‫קִיצֹון‬ Estritos; Jetuvim ‫כְתּובִים‬


KITSON JETUVIM

Corromerse; ‫ִשחַת‬
ְ‫נ‬ Estructura ‫ִמ ְבנֶה‬
Estropearse NISHJAT MIVNEH

Estructuras ‫ִמ ְבנִים‬ Aprende; Estudia ‫לֹומֵד‬


MIVNIM LOMAED

Estudiante F ‫סטּו ֶדנְטִית‬ Estudiante F ‫ַּת ְלמִידָה‬


STVDENTIT THALMIDAH

Estudiante M ‫סְטּו ֶדנְט‬ Estudiante M ‫ַּת ְלמִיד‬


SETVDENT THALMID

Estudiantes F P ‫ַּת ְלמִידֹות‬ Estudiantes M P ‫ַּת ְלמִידִים‬


THALMIDOT THALMIDIM

‫ַמ ָּדעֵי‬
Estudiar; Aprender ‫ָלמַד ִל ְלמֶד‬ Estudios de
‫ַה ְּמדִינָה‬
LAMAD LILMED Gobierno
MADHA"AE
HAMDINAH

‫לִּמּודֵי‬
Estudios Medio ‫ַה ִּמזְרָח‬ ‫ּתַּנּור‬
Estufa
orientales ‫ַהּתִיכֹון‬ ‫חִימּום‬
LIMVDAE THANUR JIMUM
HAMIZRAJ
HATHIJON
133

Horno; Estufa ‫ְשן‬


ָ ‫ִּכב‬ Estupidez ‫ִאּוֶלֶת‬
KIVShAN 'IVELET

Viaje; Etapa ‫ַמּסַע‬ Eterna ‫נִ ְּצחִית‬


MASA" NITSJIT

Mundo; Eternidad; ‫םעֹו ָל‬ Eternidad; ‫נֶצַח נֵצַח‬


Universo "OLAM Fuerza; Gloria NETSAJ NAETSAJ

Eterno ‫נִ ְּצחִי‬ Etiopia ‫ֶאתְיֹו ְּפיָה‬


NITSJI 'ETYOPYAH

‫רֶצֹות‬1
Etiqueta ‫ּתָג‬ Estados Unidos
‫ַה ְּברִית‬
THAG de America; EUA
'ARETSOT
HABRIT

Europa ‫אֵירֹוּפָה‬ Eva ‫ַחּוָה‬


'AEROPAH JAVAH

Evacue ‫הניפ‬ Evada ‫ִש ַּתמֵט מ‬


ְ‫ה‬
FYNH HISHTHAMAET M

Apreciar; Evaluar ‫ֶה ֳערִי ְך‬ Evaporar ‫דה‬1ְ‫ִהת‬


HE"ARIJ HIT'ADH

‫ִאּדָה‬
Vapor; Evaporar Evento ‫אֵרּו ַע‬
‫ְלאִּדּות‬ 'AERUA"
'IDHAH LE'IDHUT

Evidencia ‫רֶ יָיה‬ Evidente; Claro ‫ּבָרּור‬


RE'AYAYH BARUR

‫ִהְגזִים ְב‬
Evite, Alcance ‫קַף ָע‬ Exagerar
‫גזם ִה ְפלִיג‬
"AKAF
‫ִה ְפרִיג‬
HIGZIM VE GZM
HIFLIG HIFRIG

Examen;
Enaltecido; Exaltado, ‫ָּגבַּה‬ Cuestionario; ‫ְּבחִינָה‬
Ser GHAVAH BEJINAH
Prueva

Prueva; Inspeccion; ‫ָּבחַן‬ Examen; Prueba ‫ִמ ְבחָן‬


Examen BAJAN MIVJAN
134

Examen, Enigma ‫חִידֹון‬ Excesos; ‫עֹו ָדּפִים‬


JIDON Excedentes "ODAPIM

‫מְצּוּיֶנֶת‬ ‫מְצּוּיָן‬
Excelente F; Excelente M;
Distinguida F ‫ְמ ֻצּיֶנֶת‬ Distinguido M ‫ְמ ֻצּיָן‬
METSUYENET METSUYAN
METSUYENET METSUYAN

Excesos; Excedentes ‫עֹו ָדּפִים‬ Deseo; Fervor; ‫יִחּום‬


"ODAPIM Excitación Sexu YIJUM

Exclamacion de ‫אֳבֹוי‬ Exclusivo ‫ַּב ְל ֳעדֵי‬


desmayo 'AVOY BAL"ADAE

Excomunion; ‫ֵחרֶם‬ Pasto; ‫ְרעִי‬


Amonestacion JAEREM Excremento RE"I

Excremento; ‫צֵ ה‬ Excrementos ‫ֳח ָראִים‬


Suciedad TSAE'AH JARO'IM

‫לייט ִטּיֵל‬ ‫ּתֵרּוץ‬


Caminar; Pasear;
Excursionar ‫לייטל‬ Excusa ‫ּתֵירּוץ‬
TIAEL TYYL THAERUTS
LTYYL THAERUTS

Exhibición ‫ַּתעֳרּוכָה‬ Exilio ‫ּגָלֹּות‬


THA"ARUJAH GHALOUT

Exilio ‫ּגָלּות‬ Despedir; Eximir ‫ָפטַר‬


GHALVT FATAR

Exista ‫ִה ְתקִים‬ Bondad; Exito ‫טֹובָה‬


HITKIM TOVAH

Shemot; Exodo, ‫ְשמֹות‬ Expaña ‫ֶס ָפרַד‬


Nombres SHEMOT SEFARAD

‫ֳחוָיָה‬
Experiencia Experiencia ‫וֶתֶק‬
‫היווח‬ VETEK
JAVAYAH JVVYH

Experiencia, ‫ִה ְתנַּסָה‬ Expiación ‫ּכִּפּור‬


Atraviesa HITNASAH KIPUR

Expiación; ‫ַּכ ָּפרָה‬ Reparar; Expiar; ‫ִּכפֵר‬


Reparación KAPARAH Perdonar KIFAER
135

Cortar; Cancelar; ‫ָפקַע‬ Comentario; ‫ּבֵאּור‬


Expirar FAKA" Explicación BAE'UR

Explicar ‫ראיב‬ Explicar ‫נִמֵק‬


VY'R NIMAEK

Explotación ‫נִּצּול‬ Explotación; ‫עֹושק‬


ֶ
NITSUL Extorsión "OSHEK

Explotador ‫נַ ְצלָן‬ Salvar; Explotar ‫נִצֵל‬


NATSLAN NITSAEL

Explotar;
Partir; Explotar; ‫ּפֹוצֵץ‬ Oprimir; ‫ָשק‬
ַ‫ע‬
Detonar POTSAETS "ASHAK
Maltratar

Exponga ‫ףשח‬ Exportación ‫יִיצֵא‬


JSF YITSAE'

Exportación ‫יִצּוא‬ Exportador ‫יְצּו ן‬


YITSU' YETSU'AN

‫בִיּטֵא‬
Exposición en ‫ִמ ְדרָש‬ Expresar;
Talmud MIDRASH pronunciar ‫ֶהבִי ַע‬
VITAE' HEVIA"

Declarar; Expresar ‫ִחּוָה‬ Expulsar, Mover ‫נָדַח‬


Opinión JIVAH NADAJ

Divorcie; Expulse ‫ֵּגרֵש‬ Resultado; ‫ּתֹוצָ ה‬


GHAERAESH Exremidad THOTSA'AH

Divulgar; Extender ‫ָפרַש‬ Extender ‫ָשטַח‬


FARAS SHATAJ

Mandar; Extender ‫ָשלַח‬ Exterior; Calle ‫חּוץ‬


SHALAJ JUTS

Destruir; Exterminar ‫ִשמִיד‬


ְ‫ה‬ Explotación; ‫עֹושק‬
ֶ
HISHMID Extorsión "OSHEK

Extranjera ‫נָ ְכרִית‬ Extranjero; ‫זָר זָרָה‬


NAJRIT Forastero ZAR ZARAH

Extranjero ‫נָ ְכרִי‬ Extranjero ‫ּגֵר‬


NAJRI GHAER
136

Extranjero ‫ּבֶן נֵכָר‬ Afuera del pais; ‫חּוץ לָ רץ‬


BEN NAEJAR Extranjero JUTS LA'ARTS

Extraño ‫זָר‬ Raro; Extraño ‫מּוזָר‬


ZAR MUZAR

‫ְכנָ ַפיִם‬
Ala; Extremidad ‫ָּכנָף‬ Alas;
‫ְּכנָפֹות‬
KANAF Extremidades
JENAFAYIM
KENAFOT

‫ּבֵית‬
‫ֳרֹשת‬
ֶ ‫ח‬
Fabrica ‫ּבֵית‬
Fácil; Rapido; ‫ללק קַל‬
Ligero, Ser KAL KLL

‫ֳרֹושת‬
ֶ ‫ח‬
BAET JAROSHET
BAET JAROSHET

Fácil ‫נָקֵל‬ Ligera; Fácil F ‫ַקּלָח‬


NAKAEL KALAJ

Faena, Que hacer ‫נֶ ֱחנַק‬ Faeneado Ritual ‫ְשחִיטָה‬


NEJENAK SHEJITAH

‫ָפ ָלפֶל‬
Faeneador Ritual ‫שֹוחֵט‬ Falafel ‫ָפלָאפֶל‬
SHOJAET
FALAFEL
FALA'FEL

Falda ‫ִש ְמ ָלנִית‬ Falda; Pollera ‫ֳח ָצאִית‬


SIMLANIT JATSA'IT

Faldas; Polleras ‫ֳחצָאיֹות‬ Fallar; Tropezar ‫ְשל‬


ַ ‫נִכ‬
JATSA'YOT NIJSHAL

Familia; Clan ‫ִש ָּפחָה‬


ְ‫מ‬ Familiar ‫ִש ַּפתִי‬
ְ‫מ‬
MISHPAJAH MISHPATI

‫בֵית‬
Familias ‫ִשּפָחֹות‬
ְ‫מ‬ Farmacia ‫ְמ ְר ַקחַּת‬
MISHPAJOT
VAET
MEREKAJATH

Faro ‫ִמְגּדַּלֹור‬ Voluntad; Deseo; ‫רָצֹון‬


MIGDHALOR Favor RATSON
137

Favor ‫חֵן‬ Favor; Complacer ‫ָמצָא חֵן‬


JAEN MATSA' JAEN

Gracia; Favor; ‫ֶחסֶד‬ Favor, Bondad, ‫טֹובָה‬


Caridad JESED Acto Bueno TOVAH

Favorecer ‫ַקרֵב‬ Favores ‫טֹובֹות‬


KARAEV TOVOT

Fe; Creencia ‫אֳמּונָה‬ Fe; Creencia ‫ֳא ֻמנָה‬


'AMUNAH 'AMUNAH

Fe ‫אֱמּונָה‬ Febrero ‫ֶפּבְרּו ר‬


'EMUNAH FEBRU'AR

‫מֹו ֳעדִים‬
Fecha, Día del Mes ‫ָּת ֳארִי ְך‬ Felices Fiestas ‫ְש ְמחָה‬
ִ‫ל‬
THA'ARIJ
MO"ADIM
LESIMJAH

‫אשר‬ ֶ
Felicidad; Alegria ‫ַה ְצ ָלחָה‬
Hacer Alegre; ‫ִשּמַח‬
Felíz SIMAJ
'SHER
HATSLAJAH

Felíz, Alegre F ‫זָה ֳע ֵל‬ Felíz, Alegre M ‫ָעלֵז‬


"ALAEZAH "ALAEZ

‫יֹום ֻה ֶלדֶת‬
Buen año; Feliz Año ‫ָשנָה טֹובָה‬ Felíz Cumpleaños ‫ָש ֵמ ַח‬
nuevo SHANAH TOVAH
YOM HULEDET
SAMAEAJ

‫צֹו ֶהלֶת‬
Feliz F; Alegre F ‫צֹ ֶהלֶת‬ Feliz Fiesta ‫חַג ָש ֵמ ַח‬
JAG SAMAEAJ
TSOHELET
TSOHELET

‫צֹוהֵל‬
Felíz Fiesta ‫חַג ָש ֵמ ַח‬ Feliz M; Alegre
‫צֹהֵל‬
JAG SAMAEAJ M
TSOHAEL
TSOHAEL

Femineidad;
Femenino; Hembra ‫נְ ֵקבָה‬ Genitales ‫נְקַבּות‬
NEKAEVAH NEKAVUT
Femenino
138

Feria; Mercado ‫יָרִיד יֶרִיד‬ Fértil F ‫ּפֹו ִריָה‬


YARID YERID PORIAH

Fértil M ‫ּפֹורֶה‬ Deseo; Fervor; ‫יִחּום‬


POREH Excitación Sexu YIJUM

Banquete; Festín ‫ִשּתֶה‬


ְ‫מ‬ Solemne F; ‫ֳחגִיגִית‬
MISHTHEH Festiva JAGIGIT

Festividad ‫ֶח ְדוָה ּגִילָה‬ Solemne M; ‫ֳחגִיגִי‬


JEDVAH GHILAH Festivo JAGIGI

Embrión; Feto ‫ֻעּבָר עּוּבָר‬ Fianza ‫עֳרבּות‬


"UBAR "UBAR "ARVUT

‫ִשיבִים‬
Fibras Dieteticas ‫חלּונָחִיים‬ Fidelidad; Verdad ‫ מֶת‬
'AMET
ShIVIM
JLUNAJIYM

‫ִא ְט ִרּיָה‬
Fideo
Fiebre; ‫םוח םח‬
‫ִא ְטרִית‬ Temperatura JM JVM
'ITRIAH 'ITRIT

Encender; Fiebre, ‫ָקדַח‬ Fiel; Confialbe ‫נֶ ֳאמַן‬


Tener KADAJ NE'AMAN

Fiesta; Dia Festivo ‫חַג‬ Fiesta ‫חַג‬


JAG JAG

Fiesta ‫ְמסִיּבָה‬ Fiesta; Encuentro ‫מֹועֵד‬


MESIBAH MO"AED

‫חַג‬
Fiesta de Boda ‫הִלּולִים‬ Fiesta de las
HILULIM Primicias ‫ַהּבִּכּורִים‬
JAG HABIKURIM

‫הַג‬
Fiesta de las Fiesta por niño ‫רשלֹום זַ ָכ‬
ָ
Primicias ‫ַהּבִּכּורִים‬ recien nacido SHALOM ZAJAR
HAG HABIKURIM

Construcción; Figura; ‫ַּת ְבנִית‬ Figura; Forma ‫צּורָה‬


Imagen THAVNIT TSURAH

Fijar; Editar;
Figuras; Formas ‫צּורֹות‬ Organizar ‫ָע ַר ְך‬
139

TSUROT "ARAJ

Determinar Horario; ‫ָקבַע‬ Colocar; Fijar; ‫ֶה ֱעמִיד‬


Fijar KAVA" Designar HE"EMID

Insertar; Fijar Junto ‫ִשּלֵב‬ Orden; Arreglo; ‫ֵסּדֶר‬


SHILAEV Fila SAEDHER

Fila ‫שּורָה‬ Avenida; Fila de ‫ְש ֵדרָה‬


SHURAH Soldados SHEDAERAH

‫ְס ֵטיְק‬
Filacterias ‫ְּתפִילִין‬ Bistec; Filete ‫ֻא ְמצַה‬
THEFILIN
SETAEK
'UMTSAH

‫ַּת ְחרִים‬
‫ְּב ֶכסֶף‬ ‫פִילִיפִינִיים‬
Filigrana Filipinas
‫ּו ְבזָהָב‬ FILIFINIYM
THAJRIM
BEJESEF
UVZAHAV

‫ֶּגמָר ֶּגמֶר‬
Fin ‫סִיּום‬ Fin ‫קֵץ‬
KAETS
GHEMAR
GHEMER SIUM

Fin ‫ ֳחרִית‬1 Fin; Proposito; ‫ֵּת ְכלִית‬


'AJARIT Completación THAEJLIT

Fin ‫סֹוף‬ Fin de semana ‫סֹוף ָשבּו ַע‬


SOF SOF SHAVUA"

Final F Adj ‫סֹופִית‬ Final M Adj ‫סֹופִי‬


SOFIT SOFI

Dejar; Finalizar; ‫ָּכלָה‬ Finalizar ‫ָּגמַר‬


Completar KALAH GHAMAR

Finanzas, Fondos ‫ןמימ‬ Estado; Hacienda; ‫ֳא ֻחּזָה‬


MYMN Finca 'AJUZAH

Finlandia ‫פִינְ ַלנְד‬ Firme F; ‫יֵּצִיבָה‬


FINLAND Verdadero F YAETSIVAH

Firme M; Verdadero ‫בייֵ ִּצ‬ Física ‫פִיזִיקָה‬


140

YAETSIV FIZIKAH
M

Flauta ‫ַחלִיל‬ Flecha ‫חֵץ‬


JALIL JAETS

Flor; Fleco ‫צִיצָה‬ Fleco ‫ּפִיף‬


TSITSAH PIF

Franjas; Flecos ‫צִיצִית‬ Floja; Perezosa ‫ֳע ֵצלָה‬


TSITSIT "ATSAELAH

Flojo; Perezoso ‫ָעצֵל‬ Capullo; Flor ‫נִּצָה‬


"ATSAEL NITSAH

‫ֶּפרַח עִּטּור‬
Flor ‫ח ֶּפ ַר‬ Flor
‫קִּשּוט‬
PERAJ
‫ִמ ְבחָר‬
PERAJ "ITUR
KISHUT MIVJAR

Flor; Fleco ‫צִיצָה‬ Flora; Vegetación ‫ִצ ְמ ִחּיָה‬


TSITSAH TSIMJIAH

Floral ‫ּפ ְרחִי‬ Florecer; ‫ָּפרַח‬


PRJI Prosperar PARAJ

Florecer; Brillar; ‫נָצַר‬ Florecer; Halcón ‫נֵץ‬


Centellar NATSAR NAETS

‫ֳעצִיץ‬
Florecer ‫נִיצָן ֶּפרַח‬ Florero
NITSAN PERAJ ‫ְּפ ָרחִים‬
"ATSITS PERAJIM

Florero; Jarron ‫ֳאַג ְרטָל‬ Flores ‫ְּפ ָרחִים‬


'AGARTAL PERAJIM

‫ְמלִיצִי‬
Florida F ‫נִ ְמ ֶלצֶת‬ Florido, Lleno de ‫ָמלֵא‬
Flores
NIMLETSET
‫ְּפ ָרחִים‬
MELITSI MALAE'
PERAJIM

Florido M ‫נִ ְמלָץ‬ Fluir; Brillar ‫נָהַר‬


NIMLATS NAHAR
141

Inundar; Derramar; ‫זָרַם‬ Fluir; Gotear ‫ָשתַת‬


Fluir ZARAM SHATAT

Destilar; Fluir ‫נָזַל‬ Flujo; descarga ‫זָב‬


NAZAL ZAV

Foca M ‫ֶּכלֶב יַם‬ Hoja; Follaje, ‫ָעלֶה‬


KELEV YAM Hoja de Papel "ALEH

Fondo de Rio ‫נַחַל‬ Fondo del Mar ‫מְצּולָה‬


NAJAL METSULAH

‫ֶקרֶן ַקיֶמֶת‬
‫ְליִש ָראֵל‬
Fondo Nacional Judío ‫לקק‬
Extranjero; ‫זָר זָרָה‬
Forastero ZAR ZARAH
KEREN
KAYEMET
LEYISRA'AEL
KKL

Forestó; Forestar ‫יִעֵר‬ Forestó; Forestar ‫יִעֵר‬


YI"AER YI"AER

Figura; Forma ‫צּורָה‬ Forma ‫יָצַר‬


TSURAH YATSAR

Forma, Creación, ‫יֵצֶר‬ Figuras; Formas ‫צּורֹות‬


Impulso YAETSER TSUROT

Cree; Forme ‫יָצַר‬ Prostitución; ‫זְנּות‬


YATSAR Fornicación ZENUT

Fornicación ‫ַּתזְנּות‬ Fornicación ‫זְנּונִים‬


THAZNUT ZENUNIM

Forro ‫ּבִטנָה‬ Adoptar idea, ‫ִאּמֵץ‬


BITNAH Niño; Fortalecer 'IMAETS

‫ִּגּבֵר‬
Fortalecer
Fortalecer; ‫ִהְגּבִיר‬
‫ִהְגּבִיר‬ Fortificar HIGBIR
GHIBAER HIGBIR

Conquisar; ‫ָּגבַר‬ Fortalecimiento ‫חִזּוק‬


Fortalecerse GHAVAR JIZUK

Fortaleza ‫מְצֹודָה‬ Fortaleza; ‫ִשּגָב‬


ְ‫מ‬
METSODAH Refiguio MISGHAV
142

Fortaleza; ‫בִצּור‬ Fortaleza; ‫בִצּור‬


Fortificación VITSUR Fortificación VITSUR

‫ּבִיצּור‬
Fortificación
Fortalecer; ‫ִהְגּבִיר‬
‫ּבּצּור‬ Fortificar HIGBIR
BITSUR BTSUR

Forzar; Presionar ‫ָּכבַש‬ Violar; Forzar ‫ נַס‬


KAVASH 'ANAS

Forzar a Convertir ‫ִשמֵד‬ Fotografo ‫ם ַצ ָּל‬


SHIMAED TSALAM

Ruptura; Fraccion ‫ֶשבֶר‬ Fraccionar; ‫ָשבַר‬


SHEVER Comprar Grano SHAVAR

‫ָשבִיר‬
Fragil Fragmento ‫פִיצֵל‬
‫ָּפרִי ְך‬ FITSAEL
SHAVIR PARIJ

‫ּפֵרּור‬
Miga; Fragmento Francés ‫ָצ ְר ָפתִי‬
‫ּפֵירּור‬ TSARFATI
PAERUR PAERUR

Francesa ‫ָצ ְר ָפתִית‬ Francia ‫ָצ ְרפַת‬


TSARFATIT TSARFAT

Franela ‫ֳארִיג ֶצמֶר‬ Franjas; Flecos ‫צִיצִית‬


'ARIG TSEMER TSITSIT

Frasco ‫צְלּוחִית‬ Fraternidad ‫ ְחוָה‬1


TSELUJIT 'AJVAH

Fraude ‫מִרמָה‬ Frazada; Manta ‫ְש ִמיָכה‬


MIRMAH SEMIAJH

Frazada ‫ֳחמִילָה‬ Frecuente ‫לָרֹב‬


JAMILAH LAROV

‫ְּפ ָעמִים‬
‫רַּבֹות‬
Frecuentemente Fregadero ‫ּכִּיֹור‬
‫ְל ִאּתִים‬ KIOR

‫קְרֹובֹות‬
PE"AMIM RABOT
143

LE'ITHIM
KEROVOT

‫ִטּגֵן טִיּגֵן‬
Freir ‫ִל ְטּגֵן‬ Freno ‫ָּבלַם‬
TIGHAEN BALAM
TIGHAEN
LITGHAEN

Frente ‫ֵמצַח‬ Linea de Batalla; ‫ַמ ֳע ָרכָה‬


MAETSAJ Frente MA"ARAJAH

Contrario; Frente a; ‫מּול‬ Frentes ‫ֳחזִיתֹות‬


Ante MUL JAZITOT

Fría; Fresca ‫ָקרָה‬ Fresca; Jugosa ‫ַר ֳענָנָה‬


KARAH RA"ANANAH

Fresco ‫ָטרִי‬ Fresco; Jugoso ‫ַר ֳענָן‬


TARI RA"ANAN

Frío; Fresco ‫קַר‬ Fría; Fresca ‫ָקרָה‬


KAR KARAH

Frío ‫קֹר קֹור‬ Frío; Fresco ‫קַר‬


KOR KOR KAR

Frontera ‫בּולְּג‬ Fructificar ‫ִה ְפרִיא‬


GHEVUL HIFRI'

Fruta ‫ּתנּובָה‬ Fruta citrica ‫ֱאתְרֹוג‬


THNUVAH 'ETROG

Fruta Cítrica ‫ּפרִי ָהדָר‬ Fruta De; Fruto ‫ְּפרִי‬


PRI HADAR De PERI

‫ּפֵרֹות‬
Frutas Frutilla ‫תּות ָשדֶה‬
‫ּפֵירֹות‬ TUT ShADEH
PAEROT PAEROT

Criatura; Fruto; ‫ֶצ ֱאצָא‬ Fruta De; Fruto ‫ְּפרִי‬


Niños TSE'ETSA' De PERI

Fuego ‫אֵש‬ Ardor; Fuego; ‫ְש ֵרפָה‬


'AESH Conflagración SERAEFAH

Luz; Fuego ‫נּור‬ Fuente ‫ַעיִן‬


NUR "AYIN
144

Fuente ‫ַמ ְעיָן‬ Fuente ‫מָקֹור‬


MA"YAN MAKOR

‫ְק ָערָה‬
Bol; Fuente ‫ִמזְרָק‬
Fuente, de letra de ‫ּגּופָן‬
computador GHUFAN
KE"ARAH
MIZRAK

Fuente de Luz, Luz ‫מָאֹור‬ Fuentes ‫ַמ ְעיָנֹות‬


MA'OR MA"YANOT

‫ּבֵחּוץ‬
Afuera; Fuera ‫הַמּוצָה‬ Fuerte ‫אֵיתָן‬
'AETAN
BAEJUTS
HAMUTSAH

Ciudad ‫ּבִירָה‬ Bravo; Fuerte; ‫ּבִיר‬1


capital;Castillo;Fuerte BIRAH Poderoso 'ABIR

Fuerte, Ser; Esforzar ‫ָחזַק‬ Fuerza; Poder ‫ּכֹ ַח‬


JAZAK KOAJ

‫עֹצֶם‬
Eternidad; Fuerza; ‫נֶצַח נֵצַח‬ Fuerza
Gloria NETSAJ NAETSAJ ‫עֹוצֶם‬
"OTSEM "OTSEM

Fuerza; Riqueza ‫ַחיִל‬ Fuerza ‫ַה ְכ ָרחָה‬


JAYIL HAJRAJAH

‫ֶחזְקָה‬
Fuerza; Poder ‫ָע ְצמָה‬ Fuerza
"ATSMAH ‫ָחזְקָה‬
JEZKAH JAZKAH

Fuerza; Heroismo ‫ּגְבּורָה‬ Fuerza; Validez ‫ּתֹקֶף‬


GHEVURAH THOKEF

‫ּתֹו ָעפָה‬
Fuerza ‫עֹז‬ Altura; Fuerza ‫ּתֹו ֶעפֶת‬
"OZ
THO"AFAH
THO"EFET

Fuerzas ‫ּכֹחֹות‬ Fugitivo ‫ָּברִי ַח‬


KOJOT BARIAJ

Full, casa llena, ‫ֵּביִת ָמלֶא‬ Funcionario; Jefe ‫ַשר‬


naipes BAEIT MALE' SAR
145

‫יְסֹודִים‬
Funcionario ‫ִשמִי‬
ְ‫ר‬ Bases;
‫יְסֹודֹות‬
RIShMI Fundamentos
YESODIM
YESODOT

Establecer; Fundar ‫יָסַד‬ Fundición ‫ּבֵית יְצִיקָה‬


YASAD BAET YETSIKAH

Fundición Mineral ‫ִהתְּו ְך‬ Combinar; ‫ָצרָף‬


HITUJ Fundir; Unir TSARAF

Rabia; Furia; Espuma ‫צֶף ֶק‬ Furia; Enfado; ‫ִה ְכעִיס‬


KETSEF Enojo HIJ"IS

‫ּכַּדּו ֶרגֶל‬
Futbol ‫ּכַּדּור ֶרגֶל‬ Lista; Futura ‫ֳעתִידָה‬
"ATIDAH
KADHUREGEL
KADHUR REGEL

Listo; Futuro ‫ֳעתִיד‬ Futuro, Gram ‫ָעתִיד‬


"ATID Tiempo Futuro "ATID

Roperos;
Gabinetes; ‫אֳרֹונֹות‬ Gabon ‫גַבֹון‬
'ARONOT GAVON
Alacenas

Gabriel ‫ַּג ְברִיאֵל‬ Gad ‫ּגָד‬


GHAVRI'AEL GHAD

‫ִש ָקפַים‬
ְ‫מ‬ ‫ִש ְקפֵי‬
ְ‫מ‬
Gafas ‫םייפקשמ‬ Gafas de sol ‫ֶשמֶש‬
MIShKAFAYM MIShKEFAE
MShKFYYM ShEMESh

Galaxia ‫ַגלָק ִסיָה‬ Galletas ‫עּוגִיֹות‬


GALAKSIAH "UGIOT

‫ַּת ְרנְגלֶת‬
Gallina; Pollo F ‫ת ָּת ְרנְגֹו ֶל‬ Gallinas; Pollos F ‫ַּת ְרנְגלֹות‬
THARNEGLOT
THARNEGLET
THARNEGOLET

Gallo ‫ַּת ְרנְגֹול‬ Pollo; Gallo ‫ֶש ְכוִי‬


THARNEGOL SEJVI
146

Gallos ‫ַּת ְרנְגלִים‬ Galon ‫ּגַּלֹון‬


THARNEGLIM GHALON

Galope ‫רהד‬ Gambia ‫ַּג ְמ ִּביָה‬


DHR GHAMBIAH

Posesión;
Gana ‫ָגנָה‬ Propiedad; ‫ִמ ְקנָה‬
GANAH MIKNAH
Ganado

Ganado ‫ָּבקָר‬ Ganado que ‫ַמ ְרעִית‬


BAKAR apacieta MAR"IT

Ganancia; Pago; ‫ִה ְרוַי ַח‬ Ventaja; Paga; ‫יִתְרֹון‬


Recompensa HIRVAYAJ Ganancia YITRON

Supervisar; Ganar ‫נִּצֵח‬ Ganar ‫ִש ַּתּכֵר‬


ְ‫ה‬
NITSAEJ HISTHAKAER

Ser Inocente; ָ‫כָהז‬ Ganchillo ‫צִּנֹורָה‬


Ganar ZAJAH TSINORAH

Garaje ‫ָּת ֳחנִית‬ Garante ‫צַו‬


THAJANIT TSAV

‫ֳע ֻרּבָה‬
Garantía ‫ֵערָבֹון‬ Gardenia ‫ַּג ְר ֵּדנִית‬
GHARDHAENIT
"ARUBAH
"AERAVON

Garganta ‫ּגָרֹון‬ Gargantas ‫ּגְרֹונֹות‬


GHARON GHERONOT

‫מַל ָמלָה ּגָזה‬ Gaseosa; ‫גַזֹוז‬


Gasa MALMALAH
GHAZH
Refresco; Soda ‫ָשים‬
ִ ‫שֹור‬
GAZOZ SHORAShIM

Gaseosa ‫ַשקֶה מּוגָז‬


ְ‫מ‬ Combustible; ‫ְּדלֶק‬
MASHKEH MUGAZ Gasolina DHELEK

‫ִּבּלָה בילה‬
Gaste tiempo ‫תולבל‬ Salida; Gasto ‫יְצִי ה‬
YETSI'AH
BILAH VYLH
LVLVT

Gata F ‫חֳתּולָה‬ Gato M ‫חָתּול‬


147

JATULAH JATUL

Gavilla ‫עֹמֶר עֹומֶר‬ Gavilla ‫ֳא ֻלּמָה‬


"OMER "OMER 'ALUMAH

Gavilla ‫ֶצבֶת‬ Gelatina ‫ִמ ְקּפִית‬


TSEVET MIKPIT

‫ְשיט ֶאבֶן‬
ִ ‫ַּתכ‬
Gemara, Porción ‫ְּג ָמרָא ְּג ָמרָה‬
Gema ‫טֹובָה‬ del Talmud GHEMARA'
THAJSHIT 'EVEN GHEMARAH
TOVAH

Gemelas ‫ּתְאֹומֹות‬ Gemelos ‫ּתְאֹומִים‬


THE'OMOT THE'OMIM

Maullar Gato; ‫יִּלֵל‬ Genealogía ‫יִחּוס‬


Gemir YILAEL YIJUS

Generación ‫ּדֹור‬ Generaciones ‫ּתֹולֵדֹות‬


DHOR THOLAEDOT

Incluya;
Complete; ‫ָּכלַל‬ Generalidad, ‫ְּכלָל‬
KALAL Regla KELAL
Generalice

Generalmente ‫עַל ּפִי רֹב‬ Género, ‫מִין ִּדקְּדּוק‬


"AL PI ROV Gramatica MIN DHIKDHUK

Sexo Femenino; ‫נְקַבּות‬ Generosa ‫נָדִיבָה‬


Genero Femenino NEKAVUT NADIVAH

Generoso ‫נָדִיב‬ Bereshit; Génesis, ‫ֵאשית‬


ִ ‫ְּבר‬
NADIV En el princ BERAE'SHIT

Femineidad;
Genitales ‫נְקַבּות‬ Masculinidad; ‫זַכְרּות‬
NEKAVUT Genitales mascul ZAJRUT
Femenino

Nación; Pueblo; ‫עַם‬ Gente ‫ָשים‬


ִ ‫ֳאנ‬
Gente "AM 'ANASHIM

Hombre; Persona; ‫ דָם‬ Gentil F ‫ֳע ִרלָה‬


Gente 'ADAM "ARILAH

Gentil M; ‫ָערַל‬ Gentío; Multitud ‫ֳא ַס ְפסֻף‬


Incircunciso "ARAL 'ASAFSUF
148

Geografía ‫ּגֵיאֹוְג ַר ְפיָה‬ Georgia ‫גֹו ְרִגיָה‬


GHAE'OGRAFYAH GORGIAH

Germinar;
Retoñar; ‫נֵצֶר‬ Muertos, Hades; ‫ְר ָפאִים‬
NAETSER Gigantes REFA'IM
Mimbrera

Gimel ‫ג גִימֶל‬ Ejercicio; ‫ִה ְת ַעמְלּות‬


G GIMEL Gimnasia HIT"AMLUT

Girar; Cambiar; ‫ָה ַפ ְך‬ Girar; Voltear ‫ָּפנָה‬


Trastornar HAFAJ PANAH

Curvar; Girar V ‫ָּכפַף‬ Girasol ‫ִשמְשֹון‬


KAFAF SHIMSHON

‫ְּג ַלדְיֹולָה‬
Giro ‫ְּפנִיּיָה‬ Gladiolo ‫סֵיפָן‬
PENIYAH
GHELADYOLAH
SAEFON

‫ַשלְּפּוחִית‬ ‫ִּתפְ רָה‬


Globo ‫ּכַּדּור ּפֹו ַד ַח‬ Belleza; Gloria ‫ִּת ְפ ֶארֶת‬
SHALPUJIT THIF'ARAH
KADHUR PODAAJ THIF'ERET

Eternidad; ‫נֶצַח נֵצַח‬ Gloria ‫חֹוד‬


Fuerza; Gloria NETSAJ NAETSAJ JOD

‫ֳשר ְּב ָרכָה‬ ֶ‫א‬


Gloria ‫ַּתעֳנּוג‬ Glorificar ‫ֶה ְאּדִיר‬
HE'DHIR
'ASHER BERAJAH
THA"ANUG

Alavar; Glorificar ‫ִשּבַח‬ Gobernante ‫ְשלִיט‬


SHIBAJ SHELIT

Gobierno; ‫ְשלָה‬
ָ ‫ֶממ‬ Gobierno ‫ְשלָה‬
ָ ‫ֶממ‬
Dominio MEMSHALAH MEMShALAH

‫ְשלֶת‬
ֶ ‫ֶממ‬
Gobierno de
‫ִש ָראֵל‬
ְ‫י‬ Golosinas ‫ַמ ְמ ָּתקִים‬
Israel MAMTHOKIM
MEMSHELET
YISRA'AEL

Goloso; ‫ְרחַב נֶפֶש‬ Golpe; Peste ‫נֶגַע‬


Codicioso REJAV NEFESH NEGA"
149

Golpe, Golpea ‫ִהּכָה‬ Golpeado; Golpee ‫ָּדפַק ִלדְּפק‬


HIKAH DHAFAK LIDPK

Golpear ‫ַמּכָה‬ Batir; Golpear; ‫ָּפגַע‬


MAKAH Insultar PAGA"

Golpear; Batir; ‫נכה ִהכָה‬ Golpeado; Golpee ‫ָּדפַק ִלדְּפק‬


Matar NJH HIJAH DHAFAK LIDPK

Gorila ‫ּגֹורִילָה‬ Gorrión ‫נְקֹור‬1 ‫ּדְרֹור‬


GHORILAH DHEROR 'ANKOR

‫ּכֹובַע‬
Gorro Gota ‫ִטּפָה‬
‫ִמ ְצ ִחּיָיה‬ TIPAH
KOVA" MITSJIAYH

Gota ‫טִי ְפטֵף‬ Gota; Artritis ‫טִיּפָח‬


TIFTAEF TIPAJ

Gotas ‫טִּפֹות‬ Fluir; Gotear ‫ָשתַת‬


TIPOT SHATAT

Gotear; Caer ‫ָשר‬


ַ‫נ‬ Grabado; ‫ֻמ ְקלַט‬
NASHAR Registrado MUKLAT

Grabar; Cincelar ‫ָחרַט‬ Gracia; Favor; ‫ֶחסֶד‬


JARAT Caridad JESED

Gracia, Favor ‫חֵן‬ Gracias ‫ּתֹודֹות‬


JAEN THODOT

Gracias ‫ּתֹודָה‬ Gracias a D os ‫ּתֹודָה ָלאֵל‬


THODAH THODAH LA'AEL

Gracioso ‫חַּנּון‬ Grados de ‫ַמעֳלֹות חֹום‬


JANUN Temperatura MA"ALOT JOM

Gramática ‫ִּדקְּדּוק‬ Gramo ‫ְגרַם‬


DHIKDHUK GERAM

Grande F; Gran F ‫ּגְדֹולָה‬ Grande M; Gran


M
‫ּגָדֹול‬
GHEDOLAH GHADOL

Gran Nación ‫ַמ ְכּבִיר‬ Granada ‫ְג ֶרנָדָה‬


MAJBIR GERENADAH
150

Granada ‫רִימֹון רִּמֹון‬ Grande F; Gran F ‫ּגְדֹולָה‬


RIMON RIMON GHEDOLAH

Grande M; Gran ‫ּגָדֹול‬ Grandeza ‫ּגְדּוּלָה‬


M GHADOL GHEDULAH

Grandiosidad ‫ּגַאּות‬ Grandioso ‫עָצּום‬


GHA'UT "ATSUM

Granizo ‫ָּברָד‬ Granizo ‫ָּברָד‬


BARAD BARAD

Granja ‫ֶשק‬
ֶ ‫ַחּוָה מ‬ Granjera ‫ַח ְק ַלאִית‬
JAVAH MESHEK JAKLA'IT

Granjero;
Campesino; ‫ִאּכָר‬ Granjero ‫ַח ְקלַאי‬
'IKAR JAKLA'Y
Hacendado

Granjeros; ‫ִא ָּכרִים‬ Maiz; Grano; ‫ָדגָן‬


Campesinos 'IKARIM Cereal DAGAN

Grano en Pie ‫ָקמָה‬ Suelo Fertil; ‫ַּכ ְרמֶל‬


KAMAH Grano Fresco KARMEL

Maices; Granos; ‫ְּדָגנִים‬ Cargar con ‫ֶה ֱענִיק‬


Cereales DHEGANIM regalos; Grant HE"ENIK

Grasa ‫ֵחלֶב‬ Gratis, Vano, sin ‫ִחּנָם‬


JAELEV Razón JINAM

Grecia ‫יָוָון‬ Banda; Grey ‫מֵרֹון מָרֹון‬


YAVAVN MAERON MARON

Griegos ‫יְוָונִים‬ Grieta ‫ֶסדֶק‬


YEVAVNIM SEDEK

Grieta ‫פִיצֵח‬ Pila; Grifo ‫ֶּברֶז‬


FITSAEJ BEREZ

Grillete, Atadura, ‫ֳאסָר ִאּסָר‬ Gris ‫ פר‬


Compromiso 'ASAR 'ISAR 'AFR

Gris F ‫אֳפֹורָה‬ Gris M ‫ פֹור‬


'AFORAH 'AFOR

Gritar; Chillar ‫ָצעַק‬ Gritar; Llorar ‫ָּבכָה לבכות‬


151

TSA"AK BAJAH LVJVT

Grito ‫ָּבכָה‬ Grito ‫ֵהרִי ַע‬


BAJAH HAERIA"

Grito ‫ּתְרּועָה‬ Grito ‫ְצ ָעקָה‬


THERU"AH TSE"AKAH

Chillidos; Gritos ‫ְצעָקֹות‬ Grupo; Hacienda ‫קְבּוצָה‬


TSE"AKOT Cooperativa KEVUTSAH

División; Grupo ‫ְּפ ֻלגָה ּפְלּוגָה‬ Grupo categoria ‫מַדרֵגֹות מַס‬


PELUGAH PELUGAH de impuestos MADRAEGOT MAS

Guante ‫ּכ ָפפָה‬ Guantes ‫ֶּכפַפֹות‬


KFAFAH KEFAFOT

Guardada; Guardado;
Preservada; ‫ָשמּורָה‬ Preservado; ‫ָשמּור‬
SHAMURAH SHAMUR
Observad Observad

Guardia, Puesto ‫ִשמָר‬


ְ‫מ‬ Guarniciones, ‫ּתֹוסָפֹות‬
de MISHMAR Comida THOSAFOT

‫הֵ בְקּות‬
Guatemala ‫גּו ֶט ָמלָה‬ Pelea; Guerra
‫ְקרָב‬
GU'ATEMALAH
‫ִמ ְל ָחמָה‬
HAE'AVKUT KERAV
MILJAMAH

Guía ‫ִה ְדרִיך‬ Guia N F ‫ַמ ְדרִיכָה‬


HIDRIJ MADRIJAH

Guia N M ‫ַמ ְדרִיך‬ Dirijir; Guiar ‫הנָ ָח‬


MADRIJ NAJAH

Guinda ‫דּו ְב ְדבַן‬ Guinea ‫גִינֵ ה‬


DUVDEVAN GINAE'AH

Guitarra ‫גִי ָטרָה‬ Gusano; Teñido ‫ּתּולָע‬


GITARAH Escarlata THULA"

Gusano de Seda ‫ֶשי‬


ִ ‫ּתּו ַלעַת מ‬ Gusanos ‫ִרּמָה‬
THULA"AT MESHI RIMAH

Ama; Quiere; ‫אֹוהֵב‬ Querer; Amar; ‫ הַב‬


Gusta 'OHAEV Gustar 'AHAV
152

‫ הַב ֶלאֳהב‬
Gustar; Agradar; ‫ָמצָא חֵן‬ Gustar; Amar ‫בוהאל‬
Encontrar Fav MATSA' JAEN
'AHAV LE'AHV
L'HVV

‫נָעִים מְאד‬
Gusto en
‫דואמ םיענ‬ Guyana ‫גִי נָה‬
Conocerte GI'ANAH
NA"IM ME'D N"YM
M'VD

Habakuk; Ceñir ‫ַחבַּקּוק‬ Habdalá, ‫ַה ְב ָּדלָה‬


JAVAKUK Diferenciación HAVDHALAH

Diligente; Diligente;
Determinado; ‫ַחרַּוץ‬ Determinada; ‫חֳרּוצָה‬
JARAUTS JARUTSAH
Habil Habil

Habil, ser; Capaz, ‫יָּכל‬ Habil de; Capaz ‫יָכל ְל‬


ser YAKL de YAJL LE

Habilidad; Poder; ‫יָכֹול יְכֹולָה‬ Habilidad ‫ִשרֹון‬


ְ ‫ּכ‬
Capacidad YAJOL YEJOLAH KISHRON

Habilitar ‫ל רשפיא‬ Habitación ‫ֶחדֶר‬


'YFSHR L JEDER

Habitación ‫ֶחדֶר‬ Atico; Habitación ‫ֳע ִלּיָה‬


JEDER Superior "ALIAH

Habitaciones ‫ֳח ָדרִים‬ Morar; Habitar; ‫ָשכֵן‬


JADARIM Establecerse SHAJAEN

Habla, Tu F ‫ ְּת‬1 ‫ַד ְברִי‬ Habla, Tu M ‫ּתָה‬1 ‫ַּדּבֵר‬


DAVRI 'ATH DHABAER 'ATHAH

‫ְמ ַד ֶּברֶת ֳאנִי‬


Hablo; Habla, Yo, ‫ּתָה‬1 ‫ְמ ַדּבֵר‬ Hablo; Habla, Yo,
‫ ְּת הִיא‬1
Tu, El MEDABAER 'ATHAH Tu, Ella
MEDABERET 'ANI
'ATH HI'

‫ְמ ַדבְרֹות‬
Hablamos, ‫ּתֶן‬1 ‫ֳאנַחְנּו‬ Hablamos, ‫ִד ַּברְנּו‬
Nosotras, Uds,
Ellas ‫הֵן‬ Nosotros ‫ֳאנַחְנּו‬
MEDAVROT DIBARNU 'ANAJNU
'ANAJNU 'ATHEN
HAEN
153

‫ְמ ַד ְּברִים‬
Hablamos, ‫ּתֶם‬1 ‫ֳאנַחְנּו‬ ‫ִּדּבֵר ּדִיּבֵר‬
Nosotros, Uds,
‫הֵם‬
Hablar ‫ְל ַדּבֵר‬
Ellos DHIBAER DHIBAER
MEDABRIM LEDABAER
'ANAJNU 'ATHEM
HAEM

Hablará, El ‫יְַדּבֵר הּוא‬ Hablará, Ella ‫ְּת ַדּבֵר הִיא‬


YEDABAER HU' THEDABAER HI'

Hablaran, Ellas
‫ְּת ַד ֵּב ְרנָה הֵן‬ Hablaran, Ellos ‫יְַדּבְרּו הֵם‬
THEDABAERNAH
YEDABRU HAEM
HAEN

‫ְּת ַד ֵּב ְרנָה‬


Hablaran, Ustedes Hablaran, Ustedes ‫ּתֶם‬1 ‫ְּת ַדּבֵרּו‬
F ‫ּתֶן‬1 M THEDABAERU
THEDABAERNAH 'ATHEM
'ATHEN

Hablarás, Tu F ‫ ְּת‬1 ‫ְּת ַד ְּברִי‬ Hablarás, Tu M


‫ּתָה‬1 ‫ְּת ַדּבֵר‬
THEDABAER
THEDABRI 'ATH
'ATHAH

Hablaré, Yo ‫ֳא ַדּבֵר ֳאנִי‬ Hablaremos, ‫נְ ַדּבֵר ֳאנַחְנּו‬


'ADABAER 'ANI Nosotros NEDABAER
'ANAJNU

Hablaron, Ellos, ‫ִדּבְרּו הֵם הֵן‬ Hablaron, ‫ּתֶן‬1 ‫ִד ַּב ְרּתֶן‬
Ellas DIBRU HAEM HAEN Ustedes F DIBARTHEN
'ATHEN

‫ ְּת‬1 ‫ַהאִם‬
‫ִד ַּב ְרּתֶם‬ ‫ְמ ַד ֶּברֶת‬
Hablaron, Ustedes Hablas Español?
M ‫ּתֶם‬1 F ‫ְס ָפ ַרּדִית‬
DIBARTHEM
'ATHEM HA'IM 'ATH
MEDABERET
SEFARADHIT

‫ּתָה‬1 ‫ַהאִם‬ ‫ ְּת‬1 ‫ַהאִם‬


Hablas Español? ‫ְמ ַדּבֵר‬ Hablas Francés? ‫ְמ ַד ֶּברֶת‬
M ‫ְס ָפ ַרּדִית‬ F ‫ָצ ְר ָפתִית‬
HA'IM 'ATHAH HA'IM 'ATH
MEDABAER MEDABERET
SEFARADHIT TSARFATIT

Hablas Francés?
M ‫ּתָה‬1 ‫ַהאִם‬ Hablas Ingles? F ‫ ְּת‬1 ‫ַהאִם‬
154

‫ְמ ַדּבֵר‬ ‫ְמ ַד ֶּברֶת‬


‫ָצ ְר ָפתִית‬ ‫נְְּגלִית‬1
HA'IM 'ATHAH HA'IM 'ATH
MEDABAER MEDABERET
TSARFATIT 'ANGHELIT

‫ּתָה‬1 ‫ַהאִם‬ ‫ ְּת‬1 ‫ַהאִם‬


‫ְמ ַדּבֵר‬ ‫ְמ ַד ֶּברֶת‬
Hablas Ingles? M Hablas Ruso? F
‫נְְּגלִית‬1 ‫רּוסִית‬
HA'IM 'ATHAH
HA'IM 'ATH
MEDABAER
MEDABERET RUSIT
'ANGHELIT

‫ּתָה‬1 ‫ַהאִם‬
Hablas Ruso? M
‫ְמ ַדּבֵר‬ Hablaste, Tu F ‫ ְּת‬1 ‫ִד ַּב ְר ְּת‬
‫רּוסִית‬ DIBARTHE 'ATH

HA'IM 'ATHAH
MEDABAER RUSIT

Hablaste, Tu M ‫ּתָה‬1 ‫ִד ַּב ְר ָּת‬ Hablé, Yo ‫ִד ַּב ְרּתִי ֳאנִי‬
DIBARTHA 'ATHAH DIBARTHI 'ANI

Hablen, Ustedes F
‫ּתֶן‬1 ‫ַּד ֵּב ְרנָה‬ Hablen, Ustedes ‫ּתֶם‬1 ‫ַּדּבְרּו‬
DHABAERNAH M DHABRU 'ATHEM
'ATHEN

‫ְמ ַד ֶּברֶת ֳאנִי‬


Hablo; Habla, Yo, Hablo; Habla, Yo, ‫ּתָה‬1 ‫ְמ ַדּבֵר‬
Tu, Ella ‫ ְּת הִיא‬1 Tu, El MEDABAER
MEDABERET 'ANI 'ATHAH
'ATH HI'

Habló, El ‫ִדּבֵר הּוא‬ Habló, Ella ‫ִד ְּברָּת הִיא‬


DIBAER HU' DIBRATH HI'

Hace ‫עֹושה‬
ֶ Hace Pasar; ‫ֶה ֱעבִיר‬
"OSEH Sacar; Remover HE"EVIR

Granjero;
Campesino; ‫ִאּכָר‬ Poner; Colocar; ‫ָשם שים‬
'IKAR Hacer; Estable SAM SYM
Hacendado

‫ָשה‬
ָ‫ע‬
Hacer
Poner; Colocar; ‫ִשית ָשת‬
‫ַלעֳשֹות‬ Hacer SHIT SHAT
"ASAH LA"ASOT

Hacer; Actuar ‫ָּפעַל‬ Hacer ‫ַלעֳשֹות‬


155

PA"AL
‫ָשה‬
ַ‫ע‬
LA"ASOT "ASAH

Hacer Alegre; ‫ַחש‬


ִ ‫ּמ‬ Hacer Decolorar, ‫ִה ְדהָה‬
Felíz SIMAJ Palidecer HIDHAH

Hacer Escapar, ‫ֵהנִיס‬ Hacer escapar, ‫ִה ְברִי ַח‬


Huir HAENIS Revuelta, Hacer HIVRIAJ

Saber; Hacer ‫ִהּכִיר ְל ַהּכִיר‬ Hacer Fraccionar; ‫ִשבִיר‬


ְ‫ה‬
Familiar; Conocer HIKIR LEHAKIR Vender Grano HISHVIR

Comer; Hacer ‫ָלחַם‬ Hacer Heredar ‫הֹורִיש‬


Guerra LAJAM HORISH

Arrebatar; Hacer ‫ָחטַף‬ Hacer Jurar ‫ִשּבִי ַע‬


ְ‫ה‬
Horriblemente JATAF HISHBIA"

Hacer Reir ‫ֵה ְצחַיק‬ Hacer ropa cerrar ‫ פַד‬


HAETSJAYK ajuste 'AFAD

Desemborrachar; ‫ִּפּכָח‬ Usar; Hacer Uso ‫ִש ַּתּמֵש‬


ְ‫ה‬
Hacer Sobrio PIKAJ HISHTHAMAESH

‫ֳשה‬
ָ ‫נַע‬
Hacerse; Hecho, Hacerse confuso; ‫ִה ְת ַּב ְלּבֵל‬
Ser ‫תושעיהל‬ Confundirse HITBALBAEL
NA"ASAH LHY"SVT

Hacerse Grande, ‫ָּגדַל‬ Hacerse Proselito ‫ִה ְתַּגּיֵר‬


Fuerte GHADAL al Judaísmo HITGHAYAER

Hacha; Destral ‫ַקרְּדֹם‬ Cavar; Hachar ‫ִק ְרּדֵם‬


KARDHOM KIRDHAEM

A; Hacia; Para ‫אֶל‬ Hacia; Con ‫ּגַב‬


'EL GHAV

Hacia Arriba; ‫ַמעַל‬ Hacia Arriva ‫אֶל עַל‬


Arriba MA"AL 'EL "AL

Hacia Atras ‫ חֹורָה‬ Hacia Atraz ‫ְל ַמ ְפ ַר ַע‬


'AJORAH LEMAFRAA"

Adelante; Hacia ‫ַקדִימָה‬ Estado; Hacienda; ‫ֳא ֻחּזָה‬


el Este KADIMAH Finca 'AJUZAH
156

Grupo; Hacienda ‫קְבּוצָה‬ Hadasa ‫ֳה ַדּסָה‬


Cooperativa KEVUTSAH HADASAH

Haga bueno ‫יָטַב‬ Haga Humo ‫ִה ְקטִיר‬


YATAV HIKTIR

‫ֳשי לִי‬
ִ ‫ַּתע‬ ‫ֳשה לִי‬
ֶ ‫ַּתע‬
Hagame un favor Hagame un favor
F ‫טֹובָה‬ M ‫טֹובָה‬
THA"ASEH LI
THA"ASI LI TOVAH
TOVAH

Vengan; ‫ָהבָה‬ Haifa ‫הפיה‬


Hagamos HAVAH HYFH

Haiti ‫ָהאִיטִי‬ Ley tradicional; ‫ֳה ָלכָה‬


HA'ITI Halaja HALAJAH

Florecer; Halcón ‫נֵץ‬ Hamantashen, en ‫ָה ֶמנְטַאש‬


NAETS Yiddish HAMENTA'SH

Hambre, Tener ‫ָרעֵב‬ Hamster ‫אֹוגֵר‬


RA"AEV 'OGAER

Hana; Ana ָ‫ה ַחּנ‬ Andrajosa; ‫ּפֹו ֵחחַת‬


JANAH Harapienta POJAEJAT

‫חֹו ְמרָה‬
Andrajoso; ‫ּפֹו ֵח ַח‬ Hardware
Harapiento POJAEAJ ‫ְח ְמרָה‬
JOMRAH JEMERAH

Harina ‫ֶקמַח‬ Harina de Trigo; ‫סֹלֶת סֹולֶת‬


KEMAJ Harina Fina SOLET SOLET

Harina de Trigo; ‫סֹלֶת סֹולֶת‬ Harina Integral ‫ֶקמַח ָמלֵא‬


Harina Fina SOLET SOLET KEMAJ MALAE'

Harinas M P ‫ְק ָמחִים‬ Harmonica ‫מַפּוחִית פֶה‬


KEMAJIM MAFUJIT FEH

Hasta Que; ‫עַד‬ Hay ‫יֵש‬


Durante "AD YAESH

Hay esperanza ‫יֵש ִּת ְקוָה‬ He ‫ה הֵא‬


YAESH THIKVAH H HAE'

Broche; ‫חָח‬ Hebrea ‫ְברִית ִע‬


Prendedor; JAJ "IVRIT
157

Hebilla

Hebreo ‫ִע ְברִי‬ Hebreo, Idioma ‫ִע ְברִית‬


"IVRI "IVRIT

Hechada; ‫ַש ָּכבָה‬


ְ‫ה‬ Imponer; Hechar ‫ִהּטִיל‬
Acostada HASHKAVAH HITIL

Vertir; Hechar ‫יָצַק‬ Hechar Fuera; ‫ָּגרַש‬


YATSAK Empujar Fuera GHARASh

Hechar fuera, ‫ַשלִיח‬


ֶ ‫ּת‬ Hundir; Ahogar; ‫ָטבַע‬
nuestros pecados THASHELIJ Hechar Monedas TAVA"

Hechar Raiz; ‫ִש ָּתרֵש‬


ְ‫ה‬ Rifar; Hechar ‫ִהְגרִיל גרל‬
Implantado, Ser HISHTHARAESH suertes HIGRIL GRL

Hechicería ‫ֶשף‬
ֶ ‫ּכ‬ Mago; Hechicero ‫קֹוסֵם‬
KESHEF KOSAEM

‫ֳשה‬
ָ ‫נַע‬
Maduro; Hervido; ‫ָשל‬
ֵ‫ב‬ Hacerse; Hecho,
Hecho VASHAEL Ser ‫תושעיהל‬
NA"ASAH LHY"SVT

Hedor ‫ּבֹואִש‬ Helada ‫ּכְפֹור‬


BO'ISH KEFOR

Helado de Crema ‫ְּגלִידָה‬ Helados de ‫ְּגלִידֹות‬


GHELIDAH Crema GHELIDOT

‫ֶה ֶּלנִיזְם‬
Helenismo ‫יְוָוִיני ֶה ֶלנִי‬ Helicoptero ‫מַסֹוק‬
MASOK
HELENIZM
YEVAVINY HELENI

‫מְשּוּבָע‬
Femenino; ‫נְ ֵקבָה‬ Heptagono ‫ְשּבָע‬
ֻ‫מ‬
Hembra NEKAEVAH
MESHUBA"
MESHUBA"

Herbario ‫ִש ִּבּיָה‬


ְ‫ע‬ Heredar; ‫נָחַל‬
"ISBIAH Adquirir; Poseer NAJAL

Herede; Tome ‫יָרַש‬ Heredera ‫ֶשת‬


ֶ ‫יֹור‬
Posesión; Posea YARASH YORESHET
158

Heredero ‫יֹורֵש‬ Herencia ‫ְרּושה‬


ָ ‫י‬
YORAESH YERUSHAH

Herencia ‫נַ ֳחלָה‬ Herencia ‫ְרּושה‬


ָ ‫י‬
NAJALAH YERUSHAH

Posesión,
Propiedad; ‫נַ ֳחלָה‬ Herencia; ‫ְרּושה‬
ָ ‫י‬
NAJALAH Posesión YERUSHAH
Herencia

Herida ‫ֶפצַע‬ Perforado; Herido ‫ָחלָל‬


FETSA" JALAL

‫נִ ְפצַע‬
Herido, Ser
‫ל ִה ָּפצַע‬ Herir ‫ִה ְכאִיב‬
‫עצפיהל‬ HIJ'IV

NIFTSA" LHIPATSA"
LHYFTS"

Herir; Magullar ‫ָפצַע‬ Hirió; Herir; ‫ָעצָב‬


FATSA" Lastimar V "ATSAV

‫ֻט ְמטֻם‬
Herir; Afligir ‫ָעצַב‬ Hermafrodita;
"ATSAV Androgino ‫טּומְטּום‬
TUMTUM TUMTUM

Hermana; ‫ חֹות‬ Hermana ‫ חֹות‬


Enfermera 'AJOT 'AJOT

Hermana Política ‫יְָבמָה‬ Hermanas; ‫ֳאחָיֹות‬


YEVAMAH Enfermeras 'AJAYOT

Hermano ‫ ח‬ Hermano Político ‫יָבָם‬


'AJ YAVAM

Hermanos ‫חִים‬1 Hermosa; ‫יָפָה‬


'AJIM Agradable; Linda YAFAH

Hermosa ‫ֶח ְמּדָה‬ Hermoso; ‫יָפֶה‬


JEMDHAH Agradable YAFEH

Hermoso; ‫יפִי‬ Hermoso; ‫יָפֶה‬


Espléndido YFI Abradable; Lindo YAFEH

Héroe; Hombre ‫ּגִּבֹור‬ Fuerza; Heroismo ‫ּגְבּורָה‬


Poderoso GHIBOR GHEVURAH
159

Sandalia; ‫ַסנְּדָל‬ Herramienta ‫ַכשיר‬


ִ ‫מ‬
Herradura SANDHAL MAJSHIR

Hervida ‫ְשלּוקָה‬ Maduro; Hervido; ‫ָשל‬


ֵ‫ב‬
SHELUKAH Hecho VASHAEL

Hervido ‫ָשלּוק‬ Hervir; Escaldar ‫ְשלִיקָה‬


SHALUK SHELIKAH

Hervir ‫ְשחִין‬ Cocinar; Hervir; ‫ָשל‬


ֵ ‫ּב‬
SHEJIN Madurar BASHAEL

Hervir; Batir ‫ִה ְקצִיף‬ Hervir; Estar ‫ָרתַח‬


Crema HIKTSIF Furioso RATAJ

‫ִהדִיד‬
Hervirse Sobre ‫לע לשבתה‬ Hexagono ‫ְש ֶש‬
ֻ ‫המ‬
Fuego Lento
‫הנטק שא‬ MESHUSHEH

HIDID HTVShL "L 'Sh


KTNH

Hezekiah ‫ִחזְ ִקּיָהּו‬ Hielo ‫ֶקרַח ְּגלִיד‬


JIZKIAHV KERAJ GHELID

Hierro ‫ַּב ְרזֶל‬ Hierro de Soldar ‫ַמ ְלחֵם‬


BARZEL MALJAEM

Hiervas amargas ‫מָרֹור‬ Hígado ‫ָּכבֵד‬


MAROR KAVAED

Hija ‫ּבַּת‬ Hijas ‫ּבָנֹות‬


BATH BANOT

Hijastra ‫ּבַת חֹו ֶרגֶת‬ Hijastro, hijo ‫ּבֶן חֹורֶג‬


BAT JOREGET político BEN JOREG

Hijo ‫ּבֵן‬ Hijo de ‫ּבֶן‬


BAEN BEN

Hijo del rey; ‫ּבֶן ַה ֶּמלֶך‬ Hijos ‫ָּבנִים‬


Príncipe BEN HAMELEJ BANIM

Himno ‫ִהמְנֹון‬ Hipo ‫ִשהּוק‬


HIMNON SHIHUK

Hipoalergenico ‫ינגרלאופיה‬ Hipopotamo ‫ְּבהֵמֹות‬


HYFV'LRGNY BEHAEMOT
160

Diagonal; ‫ֳא ַלכְסֹון‬ Hirió; Herir; ‫ָעצָב‬


Hipotenusa 'ALAJSON Lastimar V "ATSAV

Hisopo ‫אֵגֹוב‬ Historia ‫ִהסְטֹוריָה‬


'AEGOV HISTORYAH

‫הִיסְטֹו ִריָה‬
Historia Judía ‫יְהּודִית‬ Casa; Hogar ‫ַּבּיִת ּבַייִת‬
BAYIT BAYYIT
HISTORIAH
YEHUDIT

Casa; Hogar ִ‫ת ַּבי‬ Casas; Hogares ‫ָּבּתִים‬


BAYIT BATHIM

‫ָעלֶה ֶטרֶף‬
Hoja; Follaje, ‫ָעלֶה‬ Hoja
Hoja de Papel "ALEH ‫ּדַף‬
"ALEH TEREF DHAF

Hoja de Metal F ‫צֹו ַלעַת‬ Hoja de Metal M ‫צֹו ֵל ַע‬


TSOLA"AT TSOLAEA"

Hoja de palma ‫לּולָב‬ Hojear; Espumar ‫ִע ְלעֵל‬


LULAV "IL"AEL

Volcar paginas; ‫ִד ְפדַף‬ Paz; Hola; Chau ‫ָשלֹום‬


Hojear DIFDAF SHALOM

Holanda ‫הֹו ַלנְד‬ Hombre; Persona ‫אִיש‬


HOLAND 'ISH

Hombre; Adan ‫ דָם‬ Hombre; Persona; ‫ דָם‬


'ADAM Gente 'ADAM

Hombre ‫אִיש‬ Hombre astuto ‫אִיש ָחכָם‬


'ISh 'ISH JAJAM

Hombre ‫יאִיש נָ ְכ ִר‬ Hombre Joven ‫ֶעלֶם‬


Extranjero 'ISH NAJRI "ELEM

Héroe; Hombre ‫ּגִּבֹור‬ Hombres ‫ְּג ָברִים‬


Poderoso GHIBOR GHEVARIM

Hombres ‫ָשים‬
ִ ‫ֳאנ‬ Hombres de ‫ְשי‬
ֵ ‫נ‬1
'ANASHIM 'ANSHAE

Hombres Jovenes ‫ּבַחּורִים‬ Hombres Jovenes ‫ֳע ָלמִים‬


BAJURIM "ALAMIM
161

Hombro ‫ָּכתֵף‬ Hombro ‫ֶשכֶם‬


KATAEF SHEJEM

‫ְּכ ֵת ַפיִם‬
‫ְשּתָף‬
ֻ ‫ֵשם מ‬
Hombros ‫םייפתכ‬ Homonimo SHAEM
KETAEFAYIM MESHUTHAF
JTFYYM

Honduras ‫הֹונְדּורַס‬ Justicia; ‫נְכֹחָה‬


HONDURAS Honestidad NEJOJAH

Honor; Respeto ‫ּכָבֹוד‬ Honor ‫כִיבֵד‬


KAVOD JIVAED

Honor Gloria; ‫ּכָבֹוד‬ Honorable, Fue ‫ֻּכּבַד הּוא‬


Peso KAVOD El KUBAD HU'

Honorable, Fue ‫ֻּכ ְּבדָה הִיא‬ Honorable, Fuí ‫ֻּכ ַּב ְדתִי ֳאנִי‬
Ella KUBDAH HI' KUBADTI 'ANI

Honorable, Fuiste ‫ ְּת‬1 ‫ֻּכ ַּב ְד ְּת‬ Honorable, Fuiste ‫ּתָה‬1 ‫ֻּכ ַּב ְד ָּת‬
F KUBADTHE 'ATH M KUBADTHA
'ATHAH

‫ְמ ֻכ ֶּבדֶת ֳאנִי‬ ‫ְמ ֻכּבָד ֳאנִי‬


Honorable, Ser, Honorable, ser
Yo Tu Ella ‫ ְּת הִיא‬1 Yo, Tu, El ‫ּתָה הּוא‬1
MEJUBEDET 'ANI MEJUBAD 'ANI
'ATH HI' 'ATHAH HU'

Honorable, Será ‫יְֻכּבַד הּוא‬ Honorable, Será ‫ְּת ֻכּבַד הִיא‬


El YEJUBAD HU' Ella THEJUBAD HI'

Honorable, Serás ‫ ְּת ְּת ֻכ‬1 ‫ַּבדִי‬ Honorable, Serás ‫ּתָה‬1 ‫ְּת ֻכּבַד‬
F THEJUBADI 'ATH M THEJUBAD 'ATHAH

Honorable, Seré ‫ֳא ֻכּבַד ֳאנִי‬ Honorables, Ellas ‫ְּת ֻכ ַּב ְדנָה הֵן‬
'AJUBAD 'ANI seran THEJUBADNAH
HAEN

Honorables, Ellos ‫יְֻכּבְדּו הֵם‬ Honorables, ‫ֻּכ ַּב ְדּתֶן הֵן‬


seran YEJUBDU HAEM Fueron Ustedes F KUBADTHEN HAEN

‫ֻּכ ַּב ְדּתֶם‬ ‫ֻּכ ַּבדְנּו‬


Honorables, Honorables,
Fueron Ustedes M ‫ּתֶם‬1 Fuimos ‫ֳאנַחְנּו‬
KUBADTHEM
KUBADNU 'ANAJNU
'ATHEM
162

‫ְמ ֻכּבָדֹות‬
‫ּתֶן‬1 ‫ֳאנַחְנּו‬ ‫ְּת ֻכ ַּב ְדנָה‬
Honorables, Nos Honorables,
Uds Ellas son ‫הֵן‬ Seran Ustedes F ‫ּתֶן‬1
THEJUBADNAH
MEJUBADOT 'ATHEN
'ANAJNU 'ATHEN
HAEN

Honorables, Seran ‫ּתֶם‬1 ‫ְּת ֻכּבְדּו‬ Honorables, ‫נְ ֻכּבַד ֳאנַחְנּו‬


Ustedes M THEJUBDU 'ATHEM Seremos NEJUBAD 'ANAJNU

‫ְמ ֻכ ָבדִים‬
Honorables, ‫ּתֶם‬1 ‫ֳאנַחְנּו‬ Honorables Ellos ‫ֻּכּבְדּו הֵם הֵן‬
Somos Son M ‫הֵם‬ Ellas fueron KUBDU HAEM
HAEN
MEJUVADIM
'ANAJNU 'ATHEM
HAEM

Hora, Tiempo ‫ָשעָה‬ Horario de ‫חֹורֶף ְשעֹון‬


SHA"AH Invierno SHE"ON JOREF

Horario de ‫ַקיִץ ְשעֹון‬ Horas, Tiempo ‫ָשעֹות‬


Verano SHE"ON KAYITS SHA"OT

Horizontal ‫ֻאּזָן ְפקִי ְמ‬ Horizonte ‫אֹפֶק‬


'AFKI ME'UZAN 'OFEK

Hormiga ‫נְ ָמלָה‬ Hornear ‫ פָה לאפות‬


NEMALAH 'AFAH L'FVT

Hornear, Hacer ‫עָג עוג‬ Horno; Estufa ‫ְשן‬


ָ ‫ִּכב‬
un Círculo "AG "VG KIVShAN

‫ּתַּנּור ֳא ִפיָה‬
Horno ‫תָנּור‬ Horno ‫ּתָּנּור‬
TANUR
THANUR 'AFIAH
THANUR

Horno de ‫מִיקְרֹוגַל‬ Horquilla, Horca; ‫קִלשֹון‬


Microondas MIKROGAL Trinche KILSHON

Horrible; Terrible ‫ֳאיֻּמָה‬ Horrible; Terrible ‫ יֹם יֹום‬


F 'AYUMAH M 'AYOM 'AYOM

Hoshana ‫הֹוש ְענָה‬


ַ
Raba,Septimo día Hospedar ‫ֵהלִין‬
Sucot ‫ַרּבָה‬ HAELIN
HOSHA"NAH
163

RABAH

‫ַה ְכנָסַת‬
Hospital ‫ּבֵית חֹולִים‬ Hospitalidad
BAET JOLIM ‫אֹו ְרחִים‬
HAJNASAT 'ORJIM

Amarrar;
Hostilidad ‫אֵיבָה‬ Restringir; ‫ָצרַר‬
'AEVAH TSARAR
Hostilisa

Hotel; Posada ‫מָלֹון‬ Hoteles; Posadas ‫מְלֹונֹות‬


MALON MELONOT

Hoy; Hoydia ‫הַּיֹום‬ Hoy; Hoydia ‫םהַּיֹו‬


HAYOM HAYOM

Hoyo ‫חֹור‬ Hoyos ‫חֹורִים‬


JOR JORIM

Hueco; Cavidad ‫חָלּול‬ Canilla; Talón; ‫ָעקֵב‬


JALUL Huella "AKAEV

‫ְטבִיעַת‬
Huella Digital Huerfano ‫יָתֹום‬
‫ֶא ְצּבָעֹות‬ YATOM
TEVI"AT 'ETSBA"OT

Huerta ‫ִגנָה ַּגנָה‬ Huertas ‫גִנֹות‬


GINAH GHANAH GINOT

Hueso ‫רֶם ֶעצֶם ֶּג‬ Hueso ‫ֶעצֶם‬


"ETSEM GHEREM "ETSEM

Hueso de pierna ‫גֶרּו ַע‬ Huesos ‫תומצע‬


GERUA" "TSMVT

Huevo ‫ּבֵיצָה‬ Huevo ‫ּבֵיצָה‬


BAETSAH BAETSAH

Huevos ‫ּבֵיצִים‬ Huevos ‫ֵּבצִים‬


BAETSIM BAETSIM

Parta; Huida ‫ִה ְס ַּתּלֵק מ‬ Huir, Alejarse ‫ִה ְת ַרחֵק‬


HISTHALAEK M HITRAJAEK

Humanidad ‫ דָם‬ Humano ‫אֳנֹוש‬


'ADAM 'ANOSH
164

Humear, subir ‫ָקטַר ִקּטֵר‬ Húmeda ‫ַלחָה‬


Humo KATAR KITAER LAJAH

Humedecer ‫ִל ְחלֵח‬ Húmedo ‫לַח‬


LIJLAEJ LAJ

Humilde F ‫ֳענָוָה‬ Humilde F; Baja ‫נָמֹוכָה‬


"ANAVAH NAMOJAH

Pobre F; Humilde ‫ֳענִּיָה‬ Humilde M; Bajo ‫נָמֹו ְך‬


F "ANIAH NAMOJ

Humilde M ‫ָענָו‬ Pobre M; ‫ָענִי‬


"ANAV Humilde M "ANI

Humillar ‫ִשפִיל‬
ְ‫ה‬ Hummus ‫חּומּוס‬
HISHFIL JUMUS

Humo de
Incienso; ‫קִּטּור‬ Hundir; Ahogar; ‫ָטבַע‬
KITUR Hechar Monedas TAVA"
Vaporización

Hundir;
Descender; ‫ָשקַע‬ Debilitarse; ‫ָרפָה‬
SHAKA" Hundirse RAFAH
Ponerse Sol

Hungría ‫הּונְַג ְריָה‬ Huya ‫ָּברַח‬


HUNGARYAH BARAJ

Idea ‫ַרעְיֹון‬ Ideas ‫ַרעְיֹונֹות‬


RA"YON RA"YONOT

Identificar ‫זִהָה‬ Identifique ‫זִיהֶה‬


ZIHAH ZIHEH

Idioma;
Idioma ‫ָשפָה‬ Lenguaje; ‫נִיב‬
SAFAH NIV
Dialecto

‫אִידִיש‬
‫אִידִית‬
Idiomas ‫ָשפֹות‬ Idish ‫יְהּודִית‬
SAFOT
‫זַירְּגֹון‬
'IDISH 'IDIT
YEHUDIT
ZAYRGHON
165

‫עֳבֹודַת‬
Idolatría
Idolo; Estatua; ‫ֶּפסֶל ָּפסִיל‬
‫ֱאלִילִים‬ Imagen PESEL PASIL
"AVODAT 'ELILIM

Idolo; Nada ‫ֳאלִיל‬ Idolos ‫ּגִּלּולִים‬


'ALIL GHILULIM

‫כִים חֹו ְל‬


Iendo a la ‫ְלבֵית‬ Igual ‫ָשוֶה‬
Sinagoga
‫ַח ְּכנֶסֶת‬ SHAVEH

JOLJIM LEVAET
JAKNESET

Igualdad ‫ִשּוּוי‬ Iguale a... ‫ָשוֶה ל שווה‬


ShIVVY ShAVEH L ShVVH

Iguales Derechos ‫ִשּוּוי זְכֻּיֹות‬ Iluminación ‫ּתְאּורָה‬


SHIUUY ZEJUYOT THE'URAH

‫ַה ְס ָּברָה‬
Iluminacion ‫ַש ָּכלָה‬
ְ‫ה‬
Iluminar; Ser ‫ִהקַל‬
Indulgente HIKAL
HASBARAH
HASKALAH

Iluminar; Dar Luz ‫ִהנְהִיר‬ Ilumine, Brille ‫ֵהאִיר‬


HINHIR HAE'IR

Idolo; Estatua; ‫ֶּפסֶל ָּפסִיל‬ Semejanza; ‫ּדְמּות‬


Imagen PESEL PASIL Imagen DHEMUT

Imagen; Pintura ‫ּתְמּונָה‬ Imagen; Símbolo ‫ל ִסמֶל ֶס ֶמ‬


THEMUNAH SIMEL SEMEL

Construcción; ‫ַּת ְבנִית‬ Imaginaria ‫ִּדמְיֹונִית‬


Figura; Imagen THAVNIT DHIMYONIT

Imaginario ‫ִּדמְיֹונִי‬ Compare a; ‫ִּדּמָה‬


DHIMYONI imagínese DHIMAH

Imagínese; ‫המיד‬ Imitar ‫הקיח‬


Compare DYMH JYKH

Impaciencia ‫קֹצֶר רּו ַח‬ Impeler; Revolver ‫ָּפעַם‬


KOTSER RUAJ PA"AM
166

Imperativo ‫צִּוּוי‬ Imperio ‫קֵיסָרּות‬


TSIVVY KAESARUT

Impermeable, ‫ֶשם‬
ֶ ‫ְמעִיל ּג‬ Hechar Raiz; ‫ִש ָּתרֵש‬
ְ‫ה‬
Abrigo ME"IL GHESHEM Implantado, Ser HISHTHARAESH

Implorar; Suplicar ‫ִה ְת ַחּנֵן‬ Implore; Ruegue ‫ּנֵן ִה ְת ַח‬


HITJANAEN misericordia HITJANAEN

Imponer; Hechar ‫ִהּטִיל‬ Imponible ‫ַחיָיב ְּבמַס‬


HITIL JAYAYV BEMAS

Importación ‫יֶבּוא‬ Importación ‫יִיּבֵא‬


YEVU' YIBAE'

Importador ‫ן‬1‫יְבּו‬ Importante F ‫חֳשּובָה‬


YEVU'AN JASHUVAH

Importante M ‫חָשּוב‬ Imposible ‫ְשר‬


ָ ‫אִי ֶאפ‬
JAShUV 'I 'EFSHAR

Imprenta ‫ּבֵית ּדְפּוס‬ Impresión ‫ְשם‬


ֶ‫ר‬
BAET DHEFUS RESHEM

Impresiones ‫ְשמִים‬
ָ‫ר‬ Imprimir ‫ִה ְדּפִיס‬
RESHAMIM HIDPIS

‫מַס יֵרֶד‬
Impuesto ‫מַס‬ Impuesto al valor
‫מֹוסָף מעמ‬
MAS agregado IVA
MAS YAERED
MOSAF M"M

Impuestos ‫ִמסִים‬ Impulso del Mal ‫רָעיֵצֶר ָה‬


MISIM YAETSER HARA"

Impurificar ‫ָטמֵא‬ Impuro, ‫ָטמֵא‬


TAMAE' Contaminado TAMAE'

Inadeucado ‫לֹא ַמ ְתאִים‬ Inadvertidamente ‫ִשָגגְה‬


ְ ‫ּב‬
LO' MAT'IM BISHGAGH

Januca;
Dedicación;
‫חֳנּוּכָה ֳחנֻּכָה‬ Inaugurado, ser; ‫נֶ ְחנַ ְך‬
JANUKAH Inaugurarse NEJNAJ
Inauguraci JANUKAH

Inaugurar; Educar ‫ָחנַ ְך‬ Inaugurado, ser; ‫נֶ ְחנַ ְך‬


JANAJ Inaugurarse NEJNAJ
167

‫קְטֹרֶת‬
Incesantemente, ‫ְּבלִי ֶהרֶף‬ Incienso
Sin Pausa BELI HEREF ‫קְטֹורֶת‬
KETORET KETORET

Gentil M; ‫ָערַל‬ Instigue; Incite ‫ֵהסִית‬


Incircunciso "ARAL HAESIT

Inclinada, ‫נֹוטָה‬ Inclinado, ‫נֹוטֶה‬


Doblada NOTAH Doblado NOTEH

Postrar; Adorar; ‫ִש ַּת ֳחוָה‬


ְ‫ה‬ Inclinar; Seducir; ‫ִהּטָה‬
Inclinar HISHTHAJAVAH Tentar HITAH

‫ִשעַן‬
ְ‫נ‬
Inclinarse Ademas; Incluso ‫ף‬1
‫ןעשיהל‬ 'AF
NISh"AN LHYSh"N

Incluya;
Complete; ‫ָּכלַל‬ Incluye F; ‫ּכְלּולָה‬
KALAL Contiene F KELULAH
Generalice

‫ֶּפלִית‬ Maravilloso;
Maravillosa;
Incomprensible ‫ֶּפלִי ִּפ ְלאִי‬
Incomprensible F ‫ִּפ ְלאִית‬ M PELI PIL'I
PELIT PIL'IT

Voluble; ‫ֳה ַפ ְכ ְּפכָן‬ Incorrecto ‫לֹא נָכֹון‬


Inconstante HAFAJPEJAN LO' NAJON

Increible ‫מַןלֹא יְאּו‬ Incrementar ‫ָרבַה‬


LO' YE'UMAN RAVAH

Pregunta;
Incubación ‫ְּדגִירָה‬ Indagación; ‫ְש ֵאלָה‬
DHEGIRAH SHE'AELAH
Investig

‫ַשלּומִים‬
ְ ‫ּת‬
Pago; Cuota; ‫ַשלּום‬
ְ ‫ּת‬ Pagos; Cuotas;
‫ַשלּומֹות‬
ְ ‫ּת‬
Indemnización THASHLUM Indemnizaciones
THASHLUMIM
THASHLUMOT

‫מִיעּון‬
Independencia ‫ַע ְצמָאּות‬ Indexado
"ATSMA'UT ‫אִינְ ֶדקְס‬
MI"UN 'INDEKS

India ‫הֹודּו‬ Indicación ‫ֶרמֶז‬


168

HODU REMEZ

Indicada; ‫רְמּוזָה‬ Indicado; ‫רַמּוז‬


Insinuada REMUZAH Insinuado RAMUZ

‫ַמדַד יֹוקְר‬
Indicar; Marcar ‫ִצּיַן‬ Indice de costo de
ָ‫היחּמ ִחי‬
TSIAN vida
MADAD YOKR
JMJIAYH

‫ַמּדַד‬
Indice de precios ‫הַּמחִירִים‬ Indice de ‫ַמדַד ְּבנִיה‬
a consumidor ‫ַלצַרכָן‬ vivienda MADAD BENIH
MADHAD
HAMJIRIM
LATSARJAN

Indonesia ‫אִינְדֹונֶזְיָה‬ Industria ‫ֳשיָיה‬


ִ ‫ַּתע‬
'INDONEZYAH THA"ASIAYH

Infección ‫ֶאלַח זִיהּום‬ Infectar; Alcanzar ‫ִה ְדּבִיק‬


'ELAJ ZIHUM HIDBIK

Pegar; Infectar; ‫ִה ְדּבִיק‬ Infierno; Tumba ‫ְשאֹול‬


Coger HIDBIK SHE'OL

Infíltrese ‫ִה ְס ַּתנֵן ל‬ Infinitivo ‫ֵּשם הַּפֹעַל‬


HISTHANAEN L ShAEM HAPO"AL

Inflación ‫אִינפלַציַה‬ Inflar; Respirar ‫נָפַח‬


'INFLATSYAH NAFAJ

‫הֹו ֶדעָה‬
Influencia ‫ַש ָּפעָה‬
ְ‫ה‬ Información
HASHPA"AH ‫יְדִיעָה‬
HODE"AH YEDI"AH

Información ‫ֵע ֶר ְך ּתְזּונָתִי‬ Informalidad, ‫ַּת ְהּפֻכֹות‬


nutricional "AEREJ THEZUNATI Engaño THAHPUJOT

Anunciar; ‫הֹודִי ַע‬ Declarar; ‫ִהגִיד‬


Informar HODIA" Informar HIGID

Informe ‫ְשמּועָה‬ Infracción de ‫דֹוח ּתנּועָה‬


SHEMU"AH velocidad DOJ THNU"AH

Ingeniería ‫ַהנְ ָּדסָה‬ Ingeniería ‫י ֳערָנּות‬


HANDHASAH Forestal Y"ARANUT
169

Ingeniero Forestal ‫יֳַערְן‬ Inglaterra ‫נְְּג ִלּיָה‬1


YA"ARN 'ANGHELIAH

Inglés ‫נְְּגלִי‬1 Inglés, idioma ‫נְְגלִית‬1


'ANGHELI 'ANGELIT

‫ַס ְממָן ַסּמָן‬


Inglesa ‫נְְּגלִית‬1 Ingrediente
‫ְרכִיב‬
'ANGHELIT
‫ַמ ְרכִיב‬
SAMEMAN SAMAN
REJIV MARJIV

Ingredientes ‫ַמ ְרכִיבִים‬ Ingredientes ‫ְרכִיבִים‬


MARJIVIM REJIVIM

Ingresar a la ‫בוא ַל ָצבָא‬ Cosecha de ‫ּתְבּו ה‬


armada VV' LATSAVA' Grano; Ingreso THEVU'AH

Inhabitada F ‫נֹושבֶת‬
ֶ Inhabitado M ‫נֹושב‬
ָ
NOSHEVET NOSHAV

Inhalación de ‫ֳשן‬
ַ ‫ֶשאִיפַת ע‬ Aspirar; Inhalar ‫ָשאֵף‬
humo SHE'IFAT "ASHAN SHA'AEF

Iniciar ‫יָזָם‬ Iniquidad; Culpa; ‫עָֹון‬


YAZAM Pecado "AON

Corrupción; ‫ַק ְל ָקלָה‬ Insultar; Injuriar ‫ָפגַע ִה ְעלִיב‬


Injuria KALKALAH FAGA" HI"LIV

Equivocado; ‫ַעּוָל‬ Inmediatamente; ‫ֵחכֶף‬


Injusto "AVAL Pronto JAEJEF

Inmediatamente; ‫ֵּתכֶף ּתֵיכֶף‬ Inmediatamente ‫ִמּיָד‬


Pronto THAEJEF THAEJEF MIAD

Subida;
Inmersión ‫ַה ְט ָּבלָה‬ Inmigración; ‫ֳע ִלּיָה‬
HATBALAH "ALIAH
Peregrina

Ofrenda de fuego; ‫עלָה‬ Inmigrante F, a ‫עֹולָה‬


Inmigrante F "LAH Israel "OLAH

Inmigrante M, a ‫עֹולֶה‬ Inmigrantes a ‫עֹולֹות‬


Israel "OLEH Israel F "OLOT
170

Inmigrantes a ‫עֹולִים‬ Inmigre; Emigre a ‫ל רגיה‬


Israel M "OLIM HYGR L

Emigre; Inmigre ‫מ רגיה‬ Innumerable ‫אֵין ִמ ְסּפָר‬


de HYGR M 'AEN MISPAR

Inocencia ‫ֻּתּמָה‬ Limpieza; Pureza; ‫נִּקְיֹון‬


THUMAH Inocencia NIKYON

Inocente ‫ֶשע‬
ַ ‫הַץ ִמפ‬ Inocente, Ser ‫ִה ַּתּמֵם‬
HATS MIFESHA" HITHAMAEM

Completa; ‫ְּתמִימָה‬ Completo; ‫ָּתמִים‬


Inocente F THEMIMAH Inocente M THAMIM

Introduzca;
Insensato ‫ְּכסִיל‬ Adición; ‫ִה ְכנִיס‬
KESIL HIJNIS
Inserción

Sopar trompeta ‫ָּתקַע‬ Insertar; Fijar ‫ִשּלֵב‬


;Insertar THAKA" Junto SHILAEV

Indicada; ‫רְמּוזָה‬ Indicado; ‫רַמּוז‬


Insinuada REMUZAH Insinuado RAMUZ

Insinuar; Sugerir ‫ָרמַז‬ Insipida, Sin ‫ְּת ֵפלָה‬


RAMAZ sabor F THEFAELAH

‫ָעמַד עַל‬
Insipido, Sin ‫ָּתפֵל‬ Insistir ‫ַּדעְּתֹו‬
sabor M THAFAEL
"AMAD "AL
DHA"THO

Insolación ‫ַמּכַת ֶשמֶש‬ Ira; Insolencia ‫ַּכעַש ַּכעַס‬


MAKAT SHEMESH KA"AS KA"AS

Prueva;
Inspeccion; ‫ָּבחַן‬ Inspeccionado; ‫ָּבדַק ִלבְּדק‬
BAJAN Revisado BADAK LIVDHK
Examen

Inspector ‫ּבֹוחֵן‬ Inspirador de ‫נֹורָא‬


BOJAEN Respeto NORA'

Inspiradora de ‫נֹורָ ה‬ Inspirar ‫ִה ְלהִיב‬


Respeto NORA'AH HILHIV

Instalar ‫ִה ְתקִין‬ Vez; Instancia ‫ַּפעַם‬


171

HITKIN PA"AM

Instancias; ‫ְּפ ָעמִים‬ Instigador ‫ַש ַּסאִי‬


Ocasiones; Veces PE"AMIM SHASA'I

Instigue; Incite ‫ֵהסִית‬ Instinto; ‫ֵשכֶל ֶשכֶל‬


HAESIT Prudencia SAEJEL SEJEL

‫מַכֹון ַהיְצּוא‬
Establecimientos; ‫מֹוסָדֹות‬ Instituto Israelí
‫ִשר ֵאלִי‬
ְ ‫ַהי‬
Institucione MOSADOT Exportación
MAJON HAYTSU'
HAYISR'AELI

‫הֹורָאֹות‬
Enseñanza; LEY; ‫ּתֹורָה‬ Instrucciones de
Instrucción THORAH lavado ‫ְּכבִיסָה‬
HORA'OT KEVISAH

Cortar; ‫ָקצָר‬ Insultado ‫נֶ ֳעלַב‬


Insuficiente, Ser KATSAR NE"ALAV

Averguonzar; ‫ִה ְכלִים‬ Insultar; Injuriar ‫ִה ְעלִיב ָפגַע‬


Insultar HIJLIM FAGA" HI"LIV

‫ְּכלִימָה‬
Batir; Golpear; ‫ָּפגַע‬ Verguenza; ‫ְּכ ִלּמָה‬
Insultar Insulto
PAGA"
‫ְּכלִּמֹות‬
KELIMAH
KELIMAH KELIMOT

Sabia; Lista; ‫ֳח ָכמָה‬ Sabio; Listo; ‫ָחכָם‬


Inteligente F JAJAMAH Inteligente M JAJAM

Devoción; ‫ָמדַד ִלמְדד‬


Intención; ‫ּוָנָה ַּכ‬ Intentar; Medir ‫דודמל‬
KAVANAH
Propósito MADAD LIMDD
LMDVD

‫נִּסָה ניסה‬
Querer Decir; ‫ִה ְת ַּכּוֵן‬ Provar; Intentar ‫לנַּסֹות‬
Intentar HITKAVAEN
NISAH NYSH
LNASOT

Intento; prueba ‫נִּסָה‬ Intento asesinato ‫ִה ְתנַּקֵש ְּב‬


NISAH HITNAKAESH BE

Comercio; ‫ִמ ְסחָר‬ Intercambio ‫מֶחלָף‬


172

MISJAR MEJLAF
Intercambio

Cambio;
Intercambio ‫הַח ָלפָה‬ Intercambio ‫מַס ֵּב ַע חּוץ‬
HAJLAFAH MASBAEA" JUTS
extrangero

‫צִיּתּות‬
Pensar; Interceder ‫ִּפּלֵל‬ Intercepcion de
‫ְל ֶטלֶפֹון‬
PILAEL Linea Telefoni
TSITHUT
LETELEFON

Relación; ‫ַשא‬
ָ ‫ַּמּגָע ּומ‬ Ocupación; ‫ִענְיֵן עִינְיֵן‬
Intercurso MAGHA" UMASA' Interés "INYAEN "INYAEN

Interés ‫ִרּבִית‬
Compuesto sobre
Interés sobre ‫ִרּבִית‬
Dinero ‫ְּד ִרּבִית‬ Dinero RIBIT
RIBIT DHERIBIT

‫ְמ ַענְיֵנֶנֶת‬ ‫ְמ ַענְיֵן‬


Interesante F ‫ְמ ַענְיֶנֶת‬ Interesante M ‫ְמ ַענֶיֶין‬
ME"ANYAENENET ME"ANYAEN
ME"ANYENET ME"ANEYEYN

Interin; Entretanto ‫ּבֵינָ ַתיִם‬ Interior ‫ְּפנִימִי‬


BAENATAYIM PENIMI

‫ְּפנִימִי‬
Interior; Centro ‫ֶקרֶב‬ Dentro; Interior
KEREV ‫ְּפנִימָה‬
PENIMI PENIMAH

Interior F; Central ‫ּתִיכֹונָה‬ Interior M; ‫ּתִיכֹון‬


F THIJONAH Central M THIJON

Intervenir; ‫ִה ְת ָערַב‬ Internet ‫אִינְ ֶט ְרנֶט‬


Intermediar HIT"ARAV 'INTERNET

‫טנרטניא‬
Internet Explorer Interpretar ‫ָּפתַר‬
‫ררולפסקא‬ PATAR
'YNTRNT 'KSFLVRR

Interrumpcion un ‫ִשיסֵע‬ Interrumpir; ‫ֵהפֵר‬


Orador SHISAE" Violar; Anular HAEFAER

Interrupción ‫ֶה ְפסֵק‬ Cruce; ‫ָשת‬


ַ ‫ָּפר‬
HEFSAEK Intersección ‫ְּד ָרכִים‬
173

‫ַמ ְצ ֵלבָה‬
PARASHAT
DHERAJIM
MATSLAEVAH

Intersección ‫צֹומֶת‬ Intersectar ‫ִה ְצ ַטּלֵב צלב‬


TSOMET HITSTALAEV TSLV

Intervalo ‫ַּביִן‬ Intervenir; ‫ב ִה ְת ָע ַר‬


BAYIN Intermediar HIT"ARAV

Intravenoso ‫חֹּוף וְרִידִי‬ Apertura; ‫ְּפתִיכָה‬


JOF VERIDI Introducción PETIJAH

Introduzca; ‫ִה ְכנִיס‬


Adición; ‫ִה ְכנִיס‬ Introduzca;
Inserción HIJNIS Acepte ‫סינכהל‬
HIJNIS LHJNYS

Demuestre;
Introduzca a ‫ִהּצִיג‬ Inundación ‫ִשּטָפֹון‬
HITSIG SHITAFON
alguie

Inundación ‫ֳה ָצפָה‬ Inundaciones ‫ִשיטְפֹונֹות‬


HATSAFAH SHITFONOT

Inundar ‫ֵהצִיף‬ Inundar; ‫זָרַם‬


HAETSIF Derramar; Fluir ZARAM

Invadir; Traspasar ‫ָּפלַש‬ Invente ‫איצמה‬


PALASH HMTSY'

Invernadero ‫ֳח ָממָה‬ Inversión ‫הַש ָקעָה‬


JAMAMAH HASHKA"AH

Pregunta;
Undir; Invertir, ‫ִשקִי ַע‬
ְ‫ה‬ Indagación; ‫ְש ֵאלָה‬
Hacer HISHKIA" SHE'AELAH
Investig

Investigación ‫ַחקִירָה‬ Investigación; ‫ּבִיּקּור ּבִּקּור‬


JAKIRAH Visita BIKUR BIKUR

Investigación; ‫ֶמ ְחקָר‬ Investigador ‫ַח ְקרָן‬


Profundidad MEJKAR JAKRAN

Buscar;
Preguntar; ‫ָּדרַש‬ Investigue, ‫ָחקַר‬
DHARASH Inquiera JAKAR
Investigar
174

Invierno ‫חֹרֶף חֹורֶף‬ Vuelca; Invierte ‫ָה ַפ ְך‬


JOREF JOREF HAFAJ

Invitacion ‫ַהזְ ָמנָה‬ Invitada ‫אֹו ַרחַת‬


HAZMANAH 'ORAJAT

Invitado ‫אֹו ֵר ַח‬ Invitados ‫אֹו ְרחִים‬


'ORAEAJ 'ORJIM

Invite; Orden; ‫ַהזְמִין‬ Inyección ‫זִרְיקָה‬


Reserve lugar HAZMIN ZIRYKAH

Inyecte ‫ִהזְרִיק‬ Andar; Ir; ‫ָה ַל ְך ָל ֶלכֶת‬


HIZRIK Caminar HALAJ LALEJET

‫יֵֶל ְך ֵה ֶל ְך‬ ‫ָל ֶלכֶת עִם‬


Ir; andar ‫ָל ֶלכֶת‬ Ir con la corriente ‫ַהזֶרֶם‬
YAELEJ HAELEJ LALEJET "IM
LALEJET HAZEREM

Ir en Barco; ‫ָשֹוט‬
ְ ‫ָשט ל‬ Descubrir; Ir ‫הלג‬
Remar SHAT LASHOT Lejos GLH

Errar; Ir por mal ‫ָּתעָה‬ Ira; Insolencia ‫ַּכעַש ַּכעַס‬


Camino THA"AH KA"AS KA"AS

Iran ‫אִירָן‬ Iraq ‫עִירָק‬


'IRAN "IRAK

Iris del Ojo ‫ַשּתִית‬


ְ‫ק‬ Irlanda ‫אִי ְר ַלנְד‬
KASHTHIT 'IRLAND

Irradiar, Tener ‫ָקרַן‬ Irrigar; Dar de ‫ִשקָה שקה‬


ְ‫ה‬
Cuernos KARAN Beber HISHKAH SHKH

Irrisión ‫ִש ְמצָה‬ Molestar; Irritar ‫ִה ְרגִיז‬


SHIMTSAH HIRGIZ

Isaac ‫יִ ְצחָק‬ Isabel; Elisabet ‫ִישבַע‬


ֶ ‫ֱאל‬
YITSJAK 'ELISHEVA"

Isacar ‫יִששכָר‬ Isaías ‫ְש ִעיָה‬


ַ ‫ֶספֶר י‬
YISShJAR SEFER YESHA"IAH

Isla ‫אִי‬ Islandia ‫אִי ְס ַלנְד‬


'I 'ISLAND
175

‫האִיּים‬
Islas Fiji ‫פִיגִי‬ Islas Maldivas ‫ַה ַמ ְלדִיוִויִּים‬
FIGIY
H'IYM
HAMALDIVIVYIM

Islas Salomon ‫ִאיַי סֹולֹומֹון‬ Islas Seychelles ‫ֵיישל‬


ֶ ‫ִאיֵי ס‬
'IAY SOLOMON 'IAE SAEYSHEL

Ismael ‫ִש ָמעֵאל‬


ְ‫י‬ Israel ‫ִש‬
ְ ‫ָראֵלי‬
YISHMA"AE'L YISRA'AEL

Israelí F ‫ִש ְר ֵאלִית‬


ְ‫י‬ Israelí M ‫ִש ְר ֵאלִי‬
ְ‫י‬
YISRE'AELIT YISRE'AELI

Italia ‫אִי ַט ִליָה‬ Iyar, Mes ‫ִאּיָר‬


'ITALIAH 'IAR

Izquierda ‫ְשמֹאל‬ Jabón ‫סַבֹון‬


ShEMO'L SAVON

Jacob ‫יַעֳקֹב‬ Jáctarse ‫ִה ְת ַהּלֵל‬


YA"AKOV HITHALAEL

Jallot Panes
Atraer; Jalar ‫ָש ְך‬
ַ‫מ‬ Blancos ‫חֳּלֹות‬
MASHAJ JALOT
Trensados

Januca;
Jamaica ‫ָּגמַייְקָה‬ Dedicación;
‫חֳנּוּכָה ֳחנֻּכָה‬
JANUKAH
GHAMAYYKAH
Inauguraci JANUKAH

Japón ‫יַפָן‬ Jardín; Parque ‫ּגַן‬


YAFAN GHAN

Jardín
‫ּגַן ּנִּנָה ֻּב ְסּתָן‬ Jardín ‫ּגַן‬
GHAN NINAH
GHAN
BUSTHAN

Jardín de Edén; ‫ּגַן ֵעדֶן‬ Jardín de niños ‫ּגַן יְָלדִים‬


Paraíso GHAN "AEDEN GHAN YELADIM

Jardinera ‫ַּגּנֶנֶת‬ Jardinero ‫ַּגנָן‬


GHANENET GHANAN

Jardinero ‫ַּגּנָן‬ Jardines; ‫ַּגּנִים‬


GHANAN Estacionamientos GHANIM
176

Jardines de la ‫םיַּגנֵי יְָל ִד‬ Florero; Jarron ‫ֳאַג ְרטָל‬


infancia GHANAE YELADIM 'AGARTAL

Jasmín ‫יַ ְסמִין‬ Jataf kamats O ‫ַחטַף ָקמָץ‬


YASMIN corta JATAF KAMATS

Jataf pataj A corta ‫ַחטַף ַפתָח‬ Jataf segol E ‫ַחטַף סֶגֹול‬


JATAF FATAJ corta JATAF SEGOL

Jaula; Canasto ‫ּכְלּוב‬ Cantor; Jazan ‫ַחּזַן‬


KELUV JAZAN

Jebrón ‫ֶחבְרֹון‬ Jefe ‫ּבֹוס‬


JEVRON BOS

Funcionario; Jefe ‫ַשר‬ Rabino; Maestro; ‫רַב‬


SAR Jefe RAV

Príncipe; Jefe ‫ָשיא‬


ִ‫נ‬ Jefe de Tribu ‫ּלּוף‬1
NASI' 'ALUF

‫יִ ְר ְמיָה‬
Jehoiada ‫יְהֹויָדָע‬ Jeremías ‫יִ ְר ְמיָהּו‬
YEHOYADA"
YIRMEYAH
YIRMEYAHU

Jerga ‫ֶלנְג ְס‬ Jericó ‫יְרִיחֹו‬


SELENG YERIJO

Jeringa ‫ַמזְרֵק‬ Jeroboam ‫יָ ָר ְבעָם‬


MAZRAEK YARAV"AM

‫ְּכתָב‬
Jeroglificos ‫ַה ֵח ְר ֻטּמִים‬ Jerusalén ‫ְרּוש ַליִם‬
ָ ‫י‬
YERUSHALAYIM
KETOV
HAJAERTUMIM

‫ֶשוָן‬
ְ ‫חֶשוָון ח‬
Jerusalen ‫ְרּוש ַליִם‬
ָ ‫י‬ Jesván, Mes ‫ֶשוָן‬
ְ ‫ַמ ְרח‬
YERUSHALAYIM JESHVAVN
JESHVAN
MARJESHVAN

Jet ‫ח חֵית‬ Jet; Cohete ‫מְטֹוס סִילֹון‬


J JAET METOS SILON

Estritos; Jetuvim ‫כְתּובִים‬ Jilguero; ‫ַצ ְדרָה‬


177

JETUVIM TSADRAH
Encerrado

Jirafa ‫גִי ָרפָה‬ Jirik jasaer I corta ‫חִירִיק ָחסֵר‬


GIRAFAH JIRIK JASAER

Job, Iyov, ‫ֹובאִּי‬ Joel ‫יֹואֵל‬


oprimido 'IOV YO'AEL

Joel, D os esta ‫ֶספֶר יֹואֵל‬ Jolam Jasaer O ‫חֹולָם ָחסֵר‬


queriendo SEFER YO'AEL larga JOLAM JASAER

Jolam Male O ‫ָמלֵא חֹולָם ֹו‬ Jonás ‫יֹונָה‬


larga O JOLAM MALAE' YONAH

Jonas; Paloma ‫יֹונָה‬ Jonatan ‫יְהֹונָתָן‬


YONAH YEHONATAN

‫ּיַ ְרּדֵן ֳהּיַ ְרּדֵן‬


Jonatan ‫יֹונָתָן‬ Jordan, Río ‫נָהָר ּיַ ְרּדֵן‬
YONATAN YARDHAEN
HAYARDHAEN
NAHAR YARDHAEN

Jordania ‫יַ ְרּדֵן‬ Joroba, de ‫ֶשת‬


ֶ ‫ַדּב‬
YARDHAEN camello DABEShET

Josafat ‫ְהֹושפָט‬
ָ ‫י‬ José ‫יֹוסֵף‬
YEHOSHAFAT YOSAEF

José ‫יֹוסֵף‬ Josue ‫שּו ַעיְהֹו‬


YOSAEF YEHOSHVA"

Josue, Salvación ‫ֶהֹוש ַע‬


ֻ ‫ֵספֶר י‬ Jóven ‫ָצעִיר‬
de D os SAEFER
TSA"IR
YEHOSHUA"

Joven ‫ֶּגבֶר‬ Mamífero; Niño ‫יֹונֵק‬


GHEVER de cría; Jóven YONAEK

Joven F; Señorita ‫ּבַחּורָה‬ Joven M ‫ּבָחּור‬


BAJURAH BAJUR

Joyas; Joyería ‫ְשיטִים‬


ִ ‫ַּתכ‬ Enjoye; Joyas ‫ְשיט‬
ִ ‫ַּתכ‬
THAJSHITIM THAJSHIT

Joyas; Joyería ‫ְשיטִים‬


ִ ‫ַּתכ‬ Joyería ‫ֶח ְליָה ֳעדִי‬
THAJSHITIM JELYAH "ADI
178

Joyero ‫צֹורַף זֶ ָהבִי‬ Juan ‫יֹו ָחנָן‬


TSORAF ZEHAVI YOJANAN

Jubilarse; Cantar ‫רַן רון‬ Judá ‫יְהּודָה‬


RAN RVN YEHUDAH

Judaísmo ‫יַהֳדּות‬ Judea ‫יְהּודָה‬


YAHADUT YEHUDAH

Judía ‫יְהּו ִדּיָה‬ Judío ‫יְהּודִי‬


YEHUDIAH YEHUDI

‫ֶספֶר‬
Judíos ‫יְהּודִים‬ Jueces; Shoftim
YEHUDIM ‫שֹו ְפטִים‬
SEFER SHOFTIM

‫ַצ ֳע ֻצ ַע‬ ‫ִשחֵק שיחק‬


Juego, Acto,
Jugete; Juego ‫ַצעֳצּו ַע‬ Realiza ‫קחשל‬
TSA"ATSUA" SIJAEK ShYJK
TSA"ATSUA" LShJK

Juego S ‫ִשחָק‬
ְ‫מ‬ Juegos ‫ִש ַחקִים‬
ְ‫מ‬
MISJAK MISJAKIM

Jueves ‫יֹום ה‬ Jueves ‫ִישי‬


ִ ‫יֹום ֳחמ‬
YOM H YOM JAMIShI

Arbitro; Juez ‫שֹופֵט‬ Juez ‫שֹופֵט‬


SHOFAET SHOFAET

Juez ‫שֹפֵט ּדִן‬ Actor; Jugador ‫ַש ְחקָן‬


SHOFAET DHIN SAJKAN

‫ַצ ֳע ֻצ ַע‬
Actora; Jugadora ‫ַש ְח ָקנִית‬ Jugete; Juego ‫ַצעֳצּו ַע‬
SAJKANIT
TSA"ATSUA"
TSA"ATSUA"

Jugo ‫מִיץ‬ Jugo de Fruta ‫ָעסִיס‬


MITS "ASIS

Jugo de manzanas ‫מִיץ ּתַּפּוחִים‬ Jugo de naranjas ‫מִיץ ּתַּפּוזִים‬


MITS THAPUJIM MITS THAPUZIM

Jugo de pomelos ‫מִיץ‬ Jugo de tomates ‫מִיץ‬


179

‫אֵשכֹולִיֹות‬ ‫ַעְג ָבנִיֹות‬


MITS 'AESHJOLIOT MITS "AGVANIOT

Jugo de Uva; ‫ּתִירֹוש‬ Jugo de uvas ‫מִיץ ַענָבִים‬


Vino Nuevo THIROSH MITS "ANAVIM

Jugo Natural ‫מִיץ ִט ְבעִי‬ Fresca; Jugosa ‫ַר ֳענָנָה‬


MITS TIV"I RA"ANANAH

Fresco; Jugoso ‫ַר ֳענָן‬ Juicio ‫ִשיּפּוט‬


RA"ANAN SHIPUT

Juicio;
Costumbre; ‫ִשּפָט‬
ְ‫מ‬ Juicio; Justica; ‫ּדִין‬
MISHPAT Ley DHIN
Justicia

Julio ‫יּולִי‬ Junio ‫יּונִי‬


YULI YUNI

Junta; Cuenta ‫חּו ְליָה ֻח ְליָה‬ Juntos ‫יַחַד‬


JULYAH JULYAH YAJAD

Juntos ‫יַ ְחּדָו‬ Jupiter ‫ֶצדֶק‬


YAJDHAV TSEDEK

Juramento ‫ְשבּועָה‬ Jurar; Tomar ‫ִשבַע‬


ְ‫נ‬
SHEVU"AH Juramento NISHVA"

Jurar ‫ְשּבַע‬ Jurisdicción ‫סַמכּות‬


SHEBA" SAMJUT

Juicio; Justica; ‫ּדִין‬ Justicia; ‫נְכֹחָה‬


Ley DHIN Honestidad NEJOJAH

Juicio;
Costumbre; ‫ִשּפָט‬
ְ‫מ‬ Justicia; Rectitud ‫ְצ ָדקָה‬
MISHPAT TSEDAKAH
Justicia

Justifique, Haga ‫ִה ְצּדִיק‬ Justo; Correcto; ‫ַצּדִיק‬


Justicia HITSDHIK Piadoso TSADHIK

Juzgar ‫ָשפַט‬ Kadish ‫ַקדִיש‬


SHAFAT KADISH

Kaf ‫כ כָף ך‬ Kamats Gadol A ‫ָקמָץ ּגָדֹול‬


J JAF J larga KAMATS GHADOL
180

Kamats Quatan O ‫ָקמָץ ָקטָן‬ Kenia ‫ֶקנִיָה‬


corta KAMATS KATAN KENIAH

Kilogramo ‫ֹוְגרַםקִיל‬ Kilometro ‫קִילֹו ֶמטֶר‬


KILOGRAM KILOMETER

‫קִילֹו ֶמ ְטרִים‬
Kilometros
‫ְמ ֻר ָּבעִים‬ Kineret, Lago ‫ִּכנֶרֶת‬
cuadrados KINERET
KILOMETRIM
MERUBA"IM

Kipá; Yarmulke ‫ּכִיּפָה‬ Kislev, Mes ‫ִּכ ְסלֵו‬


KIPAH KISLAEV

Kiwi ‫קִיווִי‬ Parlamento ‫ְּכנֶסֶת‬


KIVVI Israelí; Knesset KENESET

Eclesiastés; ‫ֶמגִיּלַת‬
Kohelet;
Kosher; Apto, ‫ּכֹושר‬
ֶ ‫ּכֹשר‬
ֶ
Asamblea ‫קֹ ֶהלֶת‬ Ritualmente Apto KOSHER KOSHER
MEGILAT KOHELET

Kosher; Apta, ‫ְשרָה‬


ֵ ‫ּכ‬ Kosher para ‫ָשר ְל ֶּפסַח‬
ֶ ‫ּכ‬
Ritualmente Apta KESHAERAH Pascua KASHER LEPESAJ

Kubuts U corta ‫קֻּבּוץ‬ Kuwait ‫ּכּווָיִית‬


KUBUTS KUVAYIT

El; La; Los; Las, ‫ַה ָה ֶה‬ El; La, Los, Las ‫ַה‬
Artículo def AH HA HE AH

‫ֳענִּיֵי עִי ְר ָך‬


La caridad
‫קֹו ְדמִים‬ La Ciudad Santa ‫עִיר הַּקֹודֶש‬
empieza por casa "IR HAKODESH
"ANIAE "IRJA
KODMIM

La Escuela ‫ת ַה ֵּספֶרּבֵי‬ La Esperanza ‫ַה ִּת ְקוָה‬


BAET HASAEFER HATHIKVAH

La semana
La Hora es la
Una, Es la Una
‫חַת‬1 ‫ַשעָה‬
ָ‫ה‬ venidera; ‫ַשבּו ַע הּבָא‬
ָ ‫ּב‬
HASHA"AH 'AJAT BASHAVUA" HBA'
Proxima Se

El Pais; La Tierra ‫ַה ֳארֶץ‬ La Vid ‫ַהָּגפֶן‬


HA'ARETS HAGHAFEN

Labial; Lapiz Labiales; Lapices


Labial ‫אֹדֶם‬ Labiales ‫ִשפָתֹונִים‬
181

SIFATONIM
‫ְשפָתֹון‬
'ODEM SEFATON

‫ְש ָפ ַתיִם‬
Labio ‫ָשפָה‬ Labios ‫םייתפש‬
SAFAH
ShEFATAYIM
ShFTYYM

Laborar; Trabajar ‫ָעמַל‬ Laboratorio ‫ַמ ְע ָּבדָה‬


"AMAL MA"BADAH

Laboratorios ‫ַמ ְעּבָדֹות‬ Labores de Casa ‫עֳבֹודֵת ֵּביִת‬


MA"BADOT "AVODAET BAEIT

Labranza ‫ְּפלִיחָה‬ Lacteo ‫ֳח ָלבִי‬


PELIJAH JALAVI

‫ָלדִינֹו‬
‫ֳח ָלבִי‬ Ladino, Judío ‫ְס ָפ ַרּדִית‬
Lácteo
JALAVI Español, Idioma ‫יְהּודִית‬
LADINO
SEFARADHIT
YEHUDIT

Lado; Bordee ‫ּפֵ ה‬ Lado ‫צַד‬


PAE'AH TSAD

Lado, Opuesto, ‫ִעבֶר‬ Lados ‫צדָדים‬


Pasando "IVER TSDADYM

Lados, por los ‫ַהצִידָה‬ Ladrar ‫נָבַח‬


HATSIDAH NAVAJ

Ladrillo ‫ְל ֱבנָה‬ Saqueador; ‫ּבֹוזַז‬


LEVENAH Ladron BOZAZ

Ladrón ‫ַּגּנָב‬ Ladrón ‫שֹודֵד‬


GHANAV SHODAED

Ladrones ‫שֹו ְדדִים‬ Lagarto F ‫ְלטָ ה‬


SHODEDIM LETA'AH

Lago ‫ֳאגַם גָם‬ Lagrima ‫ִּד ְמעָה‬


'AGAM 'AGAM DHIM"AH

Lamed ‫ל ַלמֶד‬ Lamentación, ‫ִמ ְסּפֵד‬


L LAMED Gemir, Luto MISPAED
182

Lamentaciones; ‫ְמגִילַת אֵיכָה‬ Consolado, Ser; ‫נִחַם‬


Eijá MEGILAT 'AEJAH Lamentar NIJAM

‫ל ִה ְצ ַטעֵר ע‬
Elogiar; Lamentar ‫ָספַד‬ Lamentar ‫לע רעטצהל‬
SAFAD
HITSTA"AER "L
LHTST"R "L

‫מְנֹורָה‬
Lamer ‫ָל ַח ְך‬ Lampara;
‫ֳש ִשית‬
ָ‫ע‬
LAJAJ Candelabro
MENORAH
"ASHASHIT

Lámpara ‫מְנֹורָה‬ Lámparas; ‫מְנֹורֹות‬


MENORAH Candelabros MENOROT

Lana ‫ֶצמֶר‬ Tire; Lance; ‫זָרַק‬


TSEMER Rocíe Biblico ZARAK

Algarrobo; ‫ֳא ְרּבֶה‬ Tirar, Hechar; ‫ָש ַל ְך‬


Langosta 'ARBEH Lanzar; Vaciar SHALAJ

Lanzar; Regar ‫זָרַק‬ Lápices ‫ֶעפְרֹונֹות‬


ZARAK "EFRONOT

Lapices ‫ֵעטִים‬ Labiales; Lapices ‫ִשפָתֹונִים‬


"AETIM Labiales SIFATONIM

Lápida ‫ַמ ֵּצבָה‬ Apedrear; ‫ָסקַל‬


MATSAEVAH Lapidar SAKAL

‫ּפָרֹון ִע‬
Lápiz Lápiz ‫עֵט‬
‫עִיּפָרֹון‬ "AET
"IPARON "IPARON

Lápiz ‫ִעּפָרֹון‬ Escalera espiral; ‫לּול‬


"IPARON Lapiz juguet LUL

‫אֹדֶם‬
Lápiz Kajal; ‫ִמכְחֹול‬ Labial; Lapiz
Delineador MIJJOL Labial ‫ְשפָתֹון‬
'ODEM SEFATON

Larga ‫ֳא ֻרּכָה‬ Larga ‫אֳרּוכָה‬


'ARUKAH 'ARUJAH
183

Largo ‫ ר ְך‬ Largo ‫ רֹו ְך‬


'ARJ 'AROJ

El; La; Los; Las, ‫ַה ָה ֶה‬ Hirió; Herir; ‫ָעצָב‬


Artículo def AH HA HE Lastimar V "ATSAV

‫ֶשטֹופִית‬
Lava boca Lavadar ropa ‫ּכִיּבֵס‬
‫ַלפֶה‬ KIBAES
SHETOFIT LAFEH

‫נְטִילַת‬
Lavado, De ‫ְר ְחצָה‬ Lavado de manos
Manos REJETSAH ָ‫ַדיִיםי‬
NETILAT YADAYIM

Lavado de manos ‫נְטִילַת יָָדיִם‬ Lavado de Platos ‫ְשטִיף ֵכלִים‬


NETILAT YADAYIM SHETIF JAELIM

Lavado de Ropa ‫ִּתכְּבֹסֶת‬ Lavanda ‫אֳזֹוכְיֹון‬


THIJBOSET 'AZOJYON

‫ֵמדִי ַח ֵּכלִים‬
Lavandería ‫ִמ ְכ ָּבסָה‬ Lavaplatos ‫ֵמדִי ַח‬
MIJBASAH
MAEDIAJ KAELIM
MAEDIAJ

Lavar ‫ָרחַץ ִלרְחץ‬ Bañar; Lavar ‫ָרחַץ‬


RAJATS LIRJTS RAJATS

Lavar; Enjuagar; ‫ָשטַף‬ Lavar Ropa ‫ִּכּבֵס‬


Aclarar SHATAF KIBAES

Conocimiento; ‫ֶלקַח‬ Lección ‫ִשעּור‬


Lección LEKAJ SHI"UR

Lecciones, Clases ‫ִשעּורִים‬ Leche ‫ָחלָב‬


ShI"URIM JALAV

Lechero ‫ַח ְלּבַן‬ Lechuga ‫ַחּסָה‬


JALBAN JASAH

Buho; Lechuza ‫א ַח‬ Buo; Lechuza ‫יַנְשּוף‬


'AJ YANSHUF

‫ִה ְרצָה‬ Lectura;


Conferencia;
Convocación; ‫ִמ ְקרָא‬
Discurso; Lectura ‫להַרצות‬ MIKRA'
Tanaj
184

HIRTSAH
LHARTSVT

Lectura ‫ְקרִי ה‬ Lee; Llama ‫קֹורֵא‬


KERI'AH KORAE'

‫ָקרָא ִלקְרא‬
Leer; Proclamar Llamar; Leer ‫ָקרָא‬
‫אורקל‬ KARA'
KARA' LIKR' LKRV'

Leer; Llamar ‫ִלקְרא קרא‬ Legión ‫ִלגְיֹון‬


LIKR' KR' LIGYON

Legislación ‫ַחקִיקָה‬ Legislador ‫מִחֹוקֵק‬


JAKIKAH MIJOKAEK

‫חֹוקֵק‬
Legislar ‫ָחקַק‬ Legisle
JAKAK ‫קקוחל‬
JOKAEK LJVKK

Legitimidad; ‫ַשרּות‬
ְ ‫ּכ‬ Distante F; ‫רְחֹוקָה‬
Pureza KASHRUT Lejana F REJOKAH

Distante M; ‫רָחֹוק‬ Lejos ‫ה‬1ְ‫רָהֹוק ָהל‬


Lejano M RAJOK RAHOK HAL'AH

Ropa Interior; ‫ְל ָבנִים‬ Lengua ‫לָשֹון‬


Lencerías LEVANIM LASHON

‫לָשֹון ָשפָה‬ Idioma;


Lenguaje ‫ִסגְנֹון‬ Lenguaje; ‫נִיב‬
NIV
LASHON SAFAH Dialecto
SIGNON

Lentamente ‫ט‬1ְ‫ל‬ Lentamente ‫ְּבלָאט‬


LE'AT BELA'T

León ‫ֳארִי‬ León ‫ ְריֵה‬1


'ARI 'ARYAEH

León joven ‫ְּכפִיר‬ Leopardo ‫נָמֵר‬


KEFIR NAMAER

Simbolo; Letra ‫אֹות‬ Simblos; Letras ‫אֹותֹות‬


del abecedario 'OT 'OTOT

Letras de ‫אֹותִּיֹות‬ Levaltarse; ‫קָם קום‬


185

'OTIOT KAM KVM


abecedario Alzarse; Surgir

Paró; Parar;
Levantar; Alzar ‫רָם‬ Levantar; ‫עֹו ֶמדֶת‬
RAM "OMEDET
Demorar

Levantar ‫קָם‬ Levantar; ‫ָשא‬


ָ‫נ‬
KAM Perdurar; Casar NASA'

Levantarse;
Levantar; Silvar ‫ָצפַר‬ Pararse; ‫קָם ֵהעִיר‬
TSAFAR KAM HAE"IR
Permanece

Levántarse ‫ִשּכִים‬
ְ‫ה‬
Temprano;
Levantarse ‫ִשּכִים‬
ְ‫ה‬
Madrugar ‫םכש‬ Temprano HISHKIM
HISHKIM SHJM

Levi ‫ֵלוִי‬ Levitico; Vaykra, ‫וַּיִ ְקרָא‬


LAEVI Y llamó VAYIKRA'

Ley ‫חֹק‬ Enseñanza; LEY; ‫ּתֹורָה‬


JOK Instrucción THORAH

Ley ‫ּותעֵד‬ Juicio; Justica; ‫ּדִין‬


"AEDUT Ley DHIN

Ley ‫חּוק‬ Ley de familia ‫ִדנֵי מִש ָּפחָה‬


JUK DINAE MISHPAJAH

‫ּתֹורָה ֶש‬
Ley de propiedad ‫ִּדנִי נַדלּין‬ Ley Escrita ‫ּבִכתָב‬
DHINI NADLYN
THORAH SHE
BIJTAV

‫ּתֹורָה ֶש‬
Ley Judía ‫ֳה ָלכָה‬ Ley Oral ‫ה ְּבעַל ֶּפ‬
HALAJAH
THORAH SHE
BE"AL PEH

Ley tradicional; ‫ֳה ָלכָה‬ Leya ‫לֵ ה‬


Halaja HALAJAH LAE'AH

Agadá; Leyenda; ‫ָּגדָה‬1 Leyes ‫חּוקִים‬


Cuento 'AGHADAH JUKIM

Leyes de puresa
‫ָט ַהרַת‬ Libación ‫נֶ ֶס ְך‬
familiar NESEJ
186

‫ָהמִש ָּפחָה‬
TAHARAT
HAMISHPAJAH

Libación ‫נִּסּו ְך‬ Libano ‫ֶלבָנֹון‬


NISUJ LEVANON

Descargar; ‫ָּפרַק‬ Liberar; Cancelar ‫ִה ְפקִי ַע‬


Liberar PARAK HIFKIA"

Liberarse; ‫נִּצַל‬ Liberarse; ‫ִה ְתנַעֵר‬


Salvarse NITSAL Sacudirse HITNA"AER

Libérarse de ‫ִחּטֵא‬ Liberia ‫לִי ֶּב ִריָה‬


pecado JITAE' LIBERIAH

‫חפֶש חֹופֶש‬
Libertad ‫חֵרּות ּדְרֹור‬ Libertad ‫חֵרּות‬
JAERUT
JFESH JOFESh
JAERUT DHEROR

‫ִשחרּור‬
Libertad bajo
‫ְשיֹון‬
ִ ‫ְבר‬ Libia ‫לּוב‬
palabra LUV
SHIJRUR
VEREShION

Libra ‫ִל ְטרָה‬ Libre de ‫פִטּור מַס‬


LITRAH Impuestos FITUR MAS

Libro; ‫ֵספֶר‬ Esras; Libro de ‫ֶספֶר ֶעזְרָא‬


Documento SAEFER Ezra y Nehemia SEFER "EZRA'

Libro de Jonas ‫ֶספֶר יֹונָה‬ Libro de los ‫נְבִיאִים‬


SEFER YONAH Profetas; Neviim NEVI'IM

‫סִידּור‬ Libro de
Libro de
Oraciones Rosh ‫ַמחֳזֹור‬
Oraciones ‫ְּתפִילָה‬ Hashan MAJAZOR
SIDUR THEFILAH

‫ֵספֶר‬
Libro de
‫כְרֹנֹות ַהִּג‬
Libro Guia de ‫ִּשיחֹון‬
Registros Conversación SIJON
SAEFER
HAGHIJRONOT

Libros ‫ְס ָפרִים‬ Licencia ‫ְשיֹון‬


ִ‫ר‬
SEFARIM RESHION
187

Licor ‫מַשקֶה ָחרִיף‬ Líder ‫ַמנְהִיג‬


MASHKEH JARIF MANHIG

Líder ‫נָגִיד‬ Liderasgo ‫מַנהִיגּות‬


NAGID MANHIGUT

Liga, asociación ‫לִיגָה‬ Atar; Ligar; ‫ָשר‬


ַ‫ק‬
deportiva LIGAH Conspirar KASHAR

Ligera; Fácil F ‫ַקּלָח‬ Fácil; Rapido; ‫קַל קלל‬


KALAJ Ligero, Ser KAL KLL

‫נְיָר חֹול נְיָר‬


‫ָשמִיר נְיָר‬ ‫ֳאבִיבִית‬
Lija Lila, Flor
‫זְכּוכִית‬ ‫לִי ָל ְך‬
NEYAR JOL NEYAR 'AVIVIT LILAJ
SHAMIR NEYAR
ZEJUJIT

Limitar,
Establecer ‫ִהְגּבִיל‬ Limonada ‫לִימֹונָדָה‬
HIGBIL LIMONADAH
Limites

Limpia; Pura ‫נְ ִקיָה‬ Limpiar; Purificar ‫נִּקָה‬


NEKIAH NIKAH

Enjuagar; Limpiar ‫ִקּנֵ ַח‬ Limpiar ‫ָטהֵר‬


KINAEAJ TAHAER

Limpie, Purifique, ‫ִטהֵר‬ Limpieza; Pureza; ‫יֹוןנִ ְּק‬


Purga TIHAER Inocencia NIKYON

Limpio; Puro ‫נָקִי‬ Limpo ‫טָהֹור‬


NAKI TAHOR

Hermosa; ‫יָפָה‬ Hermoso; ‫יָפֶה‬


Agradable; Linda YAFAH Abradable; Lindo YAFEH

Línea; Raya ‫ּפַס‬ Linea de Batalla; ‫ַמ ֳע ָרכָה‬


PAS Frente MA"ARAJAH

‫ְסלֶש קַו‬
Línea de ‫קַו‬ Linea Inclinada ָ‫טּוינ‬
Medición KAV
SELESH KAV
NATUY
188

Lineas; Rayas ‫ַפּסִים‬ Líneas ‫שּורֹות‬


FASIM SHUROT

‫ּבַד ְל ָבנִים‬
Lineas Ferreas ‫ַּפּסֵי ָה ַר ֶּכבֶת‬ Lino ‫ִשּתָן‬
ְ ‫ּפ‬
PASAE HARAKEVET
BAD LEVANIM
PISHTHAN

‫ּבַד ְל ָבנִים‬
Lino ‫ִשתָן‬ְ‫פ‬ Lino Fino ‫ּבּוץ‬
BUTS
BAD LEVANIM
FISHTAN

‫ַמ ְמחֶה‬
Linterna ‫נָס ָּפ‬ Liquadora ‫ְב ֶלנֵדֶר‬
PANAS
MAMJEH
VELENAEDER

Lirio ‫ֳח ַב ֶּצלֶת‬ Lirio; Roza ‫שֹושן‬


ָ
JAVATSELET SHOSHAN

‫שֹושּנֹות‬
ַ
Lirio; Roza ‫שֹושּנָה‬
ַ Lirios; Rozas ‫שֹושּנִים‬
ַ
SHOSHANAH
SHOSHANOT
SHOSHANIM

Sabia; Lista; ‫ֳח ָכמָה‬ Lista; Futura ‫ֳעתִידָה‬


Inteligente F JAJAMAH "ATIDAH

Preparada; Lista; ‫עֳרּוכָה‬ Lista ‫ְשימָה‬


ִ‫ר‬
Dispuesta "ARUJAH REShIMAH

Listo; Futuro ‫ֳעתִיד‬ Ser Exitoso; ‫ֵשכֶל‬


"ATID Astuto; Listo SAEJEL

Sabio; Listo; ‫ָחכָם‬ Preparado; Listo; ‫עָרּו ְך‬


Inteligente M JAJAM Dispuesto "ARUJ

Literaria F ‫ִספְרּותִית‬ Literario M ‫ִספְרּותִי‬


SIFRUTIT SIFRUTI

Literatura ‫ִספְרּות‬ Litro ‫לִיטֶר‬


SIFRVT LITER

Lee; Llama ‫קֹורֵא‬ Llamado de ‫ְקרַק‬


KORAE' Cuervo KERAK
189

Leer; Llamar ‫ִלקְרא קרא‬ Llorar; Llamar ‫זָעַק‬


LIKR' KR' ZA"AK

Llamar; Leer ‫ָקרָא‬ Llanto, llorando ‫ְּבכִי‬


KARA' BEJI

‫ַמ ְפּתֵח‬
Llave ‫ַמ ְפ ֵּת ַח‬ Llave de marcas ‫ְלצִיּנֹורֹות‬
MAFTHAEAJ
MAFTHAEJ
LETSINOROT

‫ַמ ְפ ֵת ַח‬
Llave Inglesa ‫ְּב ָרגִים‬ Llegar ; Alcanzar ‫ִשיג‬
ִ ‫ִהּגִי ַע ה‬
HIGHIA" HISIG
MAFTAEAJ
BERAGIM

Llegó a ser ‫ָהיָה ְל‬ Llegue a ser loco ‫ִש ַּת‬


ְ ‫ֵמ ַע מִיה‬
HAYAH LE HISHTHAMAEA" MI

Llegue a ser viejo ‫ִהזְקִין זָקַן‬ Llena ‫ְמלֵ ה‬


HIZKIN ZAKAN MELAE'AH

Satisfacer; Llenar ‫ָשבַע‬ Llenar ‫ִמּלֵא‬


SAVA" MILAE'

Llene ‫אלימ‬ Lleno ‫ָמלֵא‬


MYL' MALAE'

Llevar a cabo; ‫ִּבצֵע ל ַב ֵּצ ַע‬ Llevar a cabo, ‫ִּב ֵּצ ַע‬
Cumplir BITSAE" realizar BITSAEA"
LVATSAEA"

Gritar; Llorar ‫ָּבכָה לבכות‬ Llorar; Llamar ‫זָעַק‬


BAJAH LVJVT ZA"AK

Llorar, Derramar ‫ָדמַע ִה ְדמִי ַע‬ Materializar; ‫ְשים‬


ִ ‫ִהג‬
lagrimas DAMA" HIDMIA" Llover, hacer HIGSHIM

Llovizna ‫ִטפְטּוף‬ Lluvia ‫ֶשם‬


ֶ ‫ּג‬
TIFTUF GHEShEM

Lluvia fria ‫ֶשם קֹופָה‬


ֶ‫ג‬ Lluvia Local ‫ֶשם מְקֹומִי‬
ֶ ‫ּג‬
GEShEM KOFAH GHEShEM MEKOMI

Primera Lluvia; ‫יֹורֶה‬ Lluvioso ‫ּגָשּום‬


Lluvia tempran YOREH GHAShUM
190

Lo mejor ‫כָל טֹוב‬ Lobo ‫זְאֵב‬


JOL TOV ZE'AEV

‫ִה ְת ַמּקֵם‬
Loca ‫שֹוטָה‬ Situarse;
‫םקמתהל‬
SHOTAH Localizarse
HITMAKAEM
LHTMKM

Loco ‫שֹוטֶה‬ Locomotora; ‫ַקּטָר‬


SHOTEH Motor a Vapor KATAR

Longitud; ‫אֹ ֶר ְך אֹו ֶר ְך‬ Loro ‫תּוכִי ֻּתּכִי‬


Duracion 'OREJ 'OREJ TUJI THUKI

El; La; Los; Las, ‫ַה ָה ֶה‬ Los Macabeos ‫ֵה ַּמ ַּכּבִים‬
Artículo def AH HA HE HAEMAKABIM

‫מִגרַש‬
Los que hacen ‫ֳשנִים‬
ָ ‫ַרע‬ Lote de parqueo ‫ֳחנָייָה‬
ruido RA"ASHANIM
MIGRASH
JANAYYAH

‫אֹורִים‬
Untar; Embarrar; ‫ָשח‬
ַ‫מ‬ Luces
Lubricar MASHAJ ‫אֹורֹות‬
'ORIM 'OROT

Luces de Trafico ‫ַרמְזֹורִים‬ Lugar; ‫מָקֹום‬


RAMZORIM Asentamiento MAKOM

Sitio; Lugar ‫ֳאתָר‬ Lugar alto ‫מָה ָּב‬


'ATAR BAMAH

Tierra Arida; ‫ָח ְרּבָה‬ Sitios; Lugares ‫ֳא ַתרִים‬


Lugar Desolado JARBAH 'ATARIM

Lugares; ‫מְקֹומֹות‬ Luminosidad ‫קַלּות‬


Asentamientos MEKOMOT KALUT

‫יַ ֵר ַח ְל ָבנָה‬
Luna ‫ ַסהַר‬Mes; Luna Nueva ‫חֹדֶש‬
JODESH
YARAEAJ
LEVANAH SAHAR

Luna Nueva ‫שרֹאש חֹ ֶד‬ Lunes ‫יֹום ֵשנִי‬


RO'SH JODESH YOM SHAENI
191

Lunes ‫יֹום ב‬ Luxenburgo ‫לּו ְּכ ֵסמְּבּורְג‬


YOM V LUKSAEMBURG

Luz; Amanecer ‫אֹור‬ Luz; Fuego ‫נּור‬


'OR NUR

Luz ‫אֹור‬ Luz, Brillo, ‫ָּבהִיר‬


'OR Sombra BAHIR

Luz amarilla ‫אֹור צַהֹוב‬ Luz de Tráfico ‫ר ַרמְזֹו‬


'OR TSAHOV RAMZOR

Luz roja ‫אֹור דֹום‬ Luz verde ‫אֹור ּיָרֹוק‬


'OR 'ADOM 'OR YAROK

Machacar Harina ‫ּגֹרֶן ּגֹורֶן‬ Masculino; ‫זָכָר‬


GHOREN GHOREN Macho ZAJAR

Madagascar ‫ַמ ַדַג ְסקָר‬ Arbol; Madera ‫עֵץ‬


MADAGASKAR "AETS

Arboles; Arboles;
Maderas; ‫ֵעצִים‬ Maderas; ‫ֵעצִים‬
"AETSIM "AETSIM
Maderamen Maderamen

Madrastra ‫אֵם חֹו ֶרגֶת‬ Mamá; Madre ‫אֵם ִאּמָא‬


'AEM JOREGET 'AEM 'IMA'

‫חֹו ֶתנֶת‬ ‫אִּמֹות‬


Madre Política Madres
‫חָמֹות‬ ‫ִאּמָהֹות‬
JOTENET JAMOT 'IMOT 'IMAHOT

Levántarse ‫ִש ִּכ‬


ְ ‫םיה‬
Madres ‫ִאמָהֹות‬ Temprano;
'IMAHOT
Madrugar ‫םכש‬
HISHKIM SHJM

Madurar ‫ָשל‬
ַ ‫ּב‬ Cocinar; Hervir; ‫ָשל‬
ֵ ‫ּב‬
BASHAL Madurar BASHAEL

Maduro ‫ָשל‬
ֵ ‫ּב‬ Maduro; Hervido; ‫ָשל‬
ֵ‫ב‬
BASHAEL Hecho VASHAEL

Maestra ‫מֹורָה‬ Maestras ‫מֹורֹות‬


MORAH MOROT

Rabino; Maestro; ‫רַב‬ Maestro ‫מֹורֶה‬


192

RAV MOREH
Jefe

Señor; Maestro; D ‫רִיבֹון‬ Maestro; Señor ‫ דֹון‬


os RIVON 'ADON

Maestros ‫מֹורִים‬ Mago ‫ַחרְטֹם‬


MORIM JARTOM

Mago; Hechicero ‫קֹוסֵם‬ Herir; Magullar ‫ָפצַע‬


KOSAEM FATSA"

Maices; Granos; ‫ְּדָגנִים‬ Maiz; Grano; ‫ָדגָן‬


Cereales DHEGANIM Cereal DAGAN

Maiz; Choclo; ‫סתִי ָר‬ Esplendor; ‫הֹוד‬


Elote TIRAS Majestad HOD

Maldad; Mal ‫ֶשע‬


ַ‫ר‬ Mal; Maldad ‫רַע‬
RESHA" RA"

Mala practica; ‫פֹוש ַע‬


ֵ ‫טִּפֹול‬ Malabarista ‫ַלהֳטֹוטָן‬
Prevaricato TIPOL FOSHAEA" LAHATOTAN

Malaquías, mi ‫ַמלְ כִי‬ Malasia ‫ָמלֵייְזְיָה‬


siervo MAL'AJI MALAEYZEYAH

Malawi ‫ָמ ָלוִוי‬ Malbersación; ‫ֶמעִילָה‬


MALAVIVY Desfalco ME"ILAH

Maldad; Mal ‫ֶשע‬


ַ‫ר‬ Maldad ‫רֹו ַע‬
RESHA" ROA"

Mal; Maldad ‫רַע‬ Maldecir ‫ִקלֵל‬


RA" KILAEL

Bendecir; Alabar; ‫ֵּב ַר ְך‬ Maldición ‫ִקּלֵל‬


Maldecir BAERAJ KILAEL

Maldición ‫ְק ָללָה‬ Maldita F ‫ה רּו ָר‬


KELALAH 'ARURAH

Maldito M ‫ רּור ְמ ֻקלָל‬ Bolsa; Maleta; ‫ּתִיק‬


'ARUR MEKULAL Maletin THIK

Bolsas; Maletas; ‫ּתִיקִים‬ Maletin ‫יַלְקּוט‬


Maletines THIKIM YALKUT
193

Bolsa; Maleta; ‫ּתִיק‬ Bolsas; Maletas; ‫ּתִיקִים‬


Maletin THIK Maletines THIKIM

Mali ‫ָמלִי‬ Malta ‫טָה ָמ ְל‬


MALI MALTAH

Explotar;
Oprimir; ‫ָשק‬
ַ‫ע‬ Abuso; Maltrato ‫ִה ְת ַעּלֵל‬
"ASHAK HIT"ALAEL
Maltratar

Malversar;
Traición; ‫ַמעַל‬ Traicione; ‫ָמעַל‬
Malversación MA"AL MA"AL
Defrauda

Mamá; Madre ‫אֵם ִאּמָא‬ Mamífero; Niño ‫יֹונֵק‬


'AEM 'IMA' de cría; Jóven YONAEK

Maná ‫מָן‬ Multitud; Manada ‫ֶעדֶר‬


MAN "EDER

Manases ‫ַּשה‬
ֶ ‫ְמנ‬ Mancha; Borrón ‫ִשטֵש‬
ְ‫ט‬
MENASHEH TISHTAESH

‫ְמ ֻל ְכ ָל ְך‬
Mancha ‫מְלּוכלָך‬
Mancha, Pesca ‫ּתַֹו ֶפסֶת‬
pesca Juego THAOFESET
MELUJLAJ
MELUJLAJ

‫ִל ְכ ֵל ְך‬
Ensuciar;
Manda Saludos F ‫ִּת ְמ ְסרִי ּדַש‬
Manchar ‫לִי ְכ ֵל ְך‬ THIMSERI DHASH
LIJLAEJ LIJLAEJ

Manda Saludos M ‫ִּתמְסֹור ּדַש‬ Mandamiento ‫ִמ ְצוָה‬


THIMSOR DHASH MITSVAH

Mandamiento ‫מִצוָוה‬ Mandamientos; ‫ִמצְֹות‬


MITSVAVH Mitzvot MITSOT

Mandamientos, ‫ִמצְֹותָיו‬ Mandar; Extender ‫ָשלַח‬


Suyos, de El MITSOTAYV SHALAJ

Mandarina ‫ַמנְ ָּדרִינָה‬ Mandil ‫ִסּנָר סִיּנָן‬


MANDHARINAH SINAR SINAN

Conducir;
Puño; Manecilla ‫ֶאגְרֹוף‬ Manejar; ‫נָהַג‬
'EGROF NAHAG
Comportarse
194

Conducir; ‫נָהַג ִלנְהג ְּב‬ Manga ‫ַשרְוּול‬


Manejar NAHAG LINHG BE ShARVUL

Mango ‫ַמנְגֹו‬ Maní; Cacahuate ‫ּבֹוטֶן‬


MANGO BOTEN

Manilla ‫יָדָה‬ Manis; ‫ָּב ְטנִים‬


YADAH Cacahuates BOTNIM

Mano N F ‫יָד‬ Manos ‫יַַדיִם ידיים‬


YAD YADAYIM YDYYM

Manos Agarradas ‫אחז יַָדיִם‬ Manos N F ‫יַָדיִם‬


'JZ YADAYIM YADAYIM

‫ְסוֶדֶר סְווֶדֶר‬
Manta; Chal ‫ְרדִיד‬ Frazada; Manta ‫ְש ִמיָכה‬
SEMIAJH
SEVEDER
SEVVEDER REDID

Cortina; Mantel ‫יְרִיעָה‬ Proteger; ‫ִשמר‬


ְ ‫ָשמַר ל‬
YERI"AH Mantener SHAMAR LISHMR

Mantenga ‫ִּכ ְלּכֵל‬ Mantequilla ‫חְמאֶה‬


KILKAEL JEM'EH

Mantequillero ‫ַמ ֳחמֶ ה‬ Manto de oración ‫ַטּלִית‬


MAJAME'AH TALIT

‫יִיּצּור‬
Manufactura
Mantos de ‫ַטּלִיתֹות‬ asistida por
‫ְבעֶזרַת‬
oración TALITOT
Compu ‫ְשב‬
ֵ ‫ַמח‬
YITSUR VE"EZRAT
MAJSHAEV

Manuscrito ‫ְּכתָב יָד‬ Manzana ‫ּתַּפּו ַח‬


KETOV YAD THAPUAJ

Mapa ‫ָמפָה‬ Mapache ‫רָקּון‬


MAFAH RAKUN

Maquillaje ‫אִיפֹור‬ Máquina, Motor; ‫מְכֹונָה‬


'IFOR Base; Estante MEJONAH

Mar ‫יָם‬ Mar Mediterraneo ‫ּיַם ַהּתִיכֹון‬


YAM
195

‫יַם ַהּגָדֹול‬
YAM HATHIJON
YAM HAGHADOL

Mar Muerto, Mar ‫יַם ַה ֶּמלַח‬ Mar Rojo ‫יַם סּוף‬


de Sal YAM HAMELAJ YAM SUF

Maravilla, ‫ֶּפלֶא‬ Maravillarse; ‫ִה ְת ַּפאֵל‬


Milagro PELE' Sorprenderse HITPA'AEL

‫ִה ְת ַּפּלֵא‬ Maravillosa; ‫ֶּפלִית‬


Maravillarse
‫אלפתהל‬ Incomprensible F ‫ִּפ ְלאִית‬
HITPALAE' LHTFL' PELIT PIL'IT

Maravilloso; ‫ֶּפלִי ִּפ ְלאִי‬ Maravilloso ‫נֶ ֶהּדָר‬


Incomprensible M PELI PIL'I NEHEDHAR

Marca registrada ‫סִימַן מִסחָר‬ Indicar; Marcar ַ‫ן ִצּי‬


SIMAN MISJAR TSIAN

Marcar, Limites ‫ּתֵ ו‬ Marcha ‫ִשיר ֶלכֶת‬


THAE'AV SHIR LEJET

Paso; Avance; ‫ָצעַד‬ Marco, Armazón ‫ִמ ְסֶּגרֶת‬


Marcha, Verbo TSA"AD MISGHERET

Mares ‫יַּמִים‬ Margarina ‫ַמ ְרָּגרִינָה‬


YAMIM MARGHARINAH

Camelia; ‫ַק ֶמ ְליָה ַק ְחוָן‬ Marido ‫ַּבעַל‬


Margarita KAMELYAH
BA"AL
KAJVAN

Marido ‫ִּשה‬
ָ ‫ַּבעַל א‬ Marido, de Ella ‫ַּב ֳעלָּה‬
BA"AL 'ISHAH BA"ALAH

Maridos ‫ְּב ָעלִים‬ Mariguana, ‫ֳשיש‬


ִ‫ח‬
BE"ALIM Narcótico JASHISH

‫חֹובֵל‬
Marinero ‫חֹובֵל חֹבֵל‬ Marineros
JOVAEL JOVAEL ‫חֹו ֵבלִים‬
JOVAEL JOVAELIM

Mariposa ‫ַפ ְרפַר‬ Marjesvan, Mes ‫ֶשוָן‬


ְ ‫ַמ ְרח‬
FARFAR MARJESHVAN

Marrón F; Cafe F, ‫חּומָה‬ Marrón M; Café ‫חּום‬


196

JUMAH JUM
Color M, Color

Marte ‫דִים‬1ַ‫מ‬ Martes ‫ִישי‬


ִ ‫יֹום של‬
MA'ADIM YOM SHLISHI

Martes ‫יֹום ג‬ Martillo ‫ַּפּטִיש‬


YOM G PATISH

Maruecos ‫מָרֹוקֹו‬ Marzo ‫ֶמרְץ‬


MOROKO MERTS

Más; Además ‫וְעֹוד ּפְלּוס‬ Más ‫ּפְלּוס‬


VE"OD PELUS PELVS

‫חֹורִי‬1ֵ‫מ‬
‫ֵמ ֵאבֶר ְל‬
Más ‫יֹותֵר‬ Mas allá ‫ָהלְ ה‬
YOTAER
‫ֵמרָחֹוק‬
MAE'AJORI
MAE'AEVER LE
HAL'AH MAERAJOK

Después; Aún ‫ָהלְ ה‬ Después; Mas ‫ ֳחרֵי‬1


mas; Más alla HAL'AH tarde 'AJARAE

Después; Más ‫חַר ּכָך‬1 Masa ‫ָּבצֵק‬


Tarde 'AJAR KAJ BATSAEK

Masculinidad; ‫זַכְרּות‬ Masculino; ‫זָכָר‬


Genitales mascul ZAJRUT Macho ZAJAR

Masculino, ‫זָכּור זְכּור‬ Masita ‫עּוִגּיָה‬


Macho ZAJUR ZEJUR "UGIAH

Mastil; Palo ‫תֹרֶן‬ Matanza; Mata ‫ֶהרֶג‬


TOREN HEREG

‫ַמּכָת‬
Matanza; Mata ‫ֶהרֶג‬ Matanza de
HEREG primogenitos ‫ּבְכֹורֹות‬
MAKAT BEJOROT

Matar ‫ָקטַל‬ Matar ‫מֹותֵת ֵהמִית‬


KATAL MOTAET HAEMIT

Golpear; Batir; ‫נכה ִהכָה‬ Asesinar; Matar ‫ָרצַח‬


Matar NJH HIJAH RATSAJ
197

‫ַמ ֶת ָמטִיקָה‬
Matar ‫ָהרַג ַלהֳרג‬ Matemáticas ‫ַמתֵי ָמטִיקָה‬
HARAG LAHARG
MATEMATIKAH
MATAEMATIKAH

Cálculo; ‫ֶשּבֹון‬
ְ‫ח‬ Materializar; ‫ְשים‬
ִ ‫ִהג‬
Matemáticas JEShBON Llover, hacer HIGSHIM

Abdomen;
Maternal ‫ ָּמהִי‬1 vientre; utero; ‫ֶּבטֶן‬
'AMAHI BETEN
matri

‫נִיּשּואִים‬
Matrimonio ‫יְּבּום‬ Matrimonio
‫נִיּשּואִין‬
YEBUM
‫ּכְלּולֹות‬
NISU'IM NISU'IN
KELULOT

‫חֳתּונָה‬
Matrimonio;
Matrimonio ‫נִישּואִין‬
Boda ‫ֳח ֻתּנָה‬ NISU'IN
JATUNAH JATUNAH

‫חֳתּונֹות‬
Matrimonios;
Matriz ‫ֶרחֶם‬
Bodas ‫ֳחתֻּנֹות‬ REJEM
JATUNOT JATUNOT

‫ְמיֶַּלדֶת‬
Matrona ‫ֳח ָכמָה‬
Maullar Gato; ‫יִּלֵל‬
Gemir YILAEL
MEYALEDET
JAJAMAH

Mauricio ‫מַאּורִיצִיּוס‬ Mauritania ‫מַאּורִי ַּטנִיָה‬


MA'URITSIUS MA'URITANIAH

Mayo ‫מַאי‬ Primogénito; ‫ּבְכֹור‬


MA'Y Mayor BEJOR

Mayor hijo ‫ּבְרּור‬ Mañana ‫ּבֹקֶר‬


BERUR BOKER

Mañana ‫ֶצפֶר ַצ ְפרָא‬ Mañana ‫ּבֹקֶר ּבֹוקֶר‬


TSEFER TSAFRA' BOKER BOKER

Mañana, Día ‫ָמחָר‬ Mañanas ‫ְּב ָקרִים‬


despues de MAJAR BEKARIM
198

Hoydia

Me corresponde ‫ַמּגִי ַע לִי‬ Me importa ‫ִא ְכּפַת לִי‬


MAGHIA" LI 'IJPAT LI

Ocaso;
Media; Calcetín ‫ֱּגרֶב‬ Crepusculo; ‫ּבֵין ֳע ְר ַּביִם‬
GHEREV BAEN "ARBAYIM
Media Luz

Media pantalon ‫רבֹונִיםַּג‬ Medianoche ‫חֳצֹות‬


GHARVONIM JATSOT

‫ַּג ְר ַּביִם‬
Medias;
‫םייברג‬
Médica, Doctora ‫רֹופְ ה‬
Calcetines F ROF'AH
GHARBAYIM
GRVYYM

‫רְפּו ה‬
Medicina ‫ּתְרּופָה‬ Médico ‫חֹובֵש‬
JOVAESH
REFU'AH
THERUFAH

Médico ‫רֹופֵא‬ Médicos ‫רֹו ְפאִים‬


ROFAE' ROF'IM

Medida ‫ָמדַד‬ Medida ‫ִמּדָה מידה‬


MADAD MIDHAH MYDH

Medida; ‫מַד‬ Medida ‫מִיּדָה‬


Uniforme MAD MIDHAH

Medida ‫ִמּדָה‬ Medida de Lluvia ‫ֶשם‬


ֶ ‫מַד ג‬
MIDHAH MAD GEShEM

Corazón; Mente; ‫ֵלבָב‬ Centro de; Medio ‫ּתֹו ְך‬


Medio LAEVAV de THOJ

‫ַמ ֳחצִית‬ ‫ָצ ֲה ַריִם‬


Medio Shekel ‫ַשקֶל‬
ֶ‫ה‬ Mediodía ‫ָצ ֲה ַריִים‬
MAJATSIT TSAHORAYIM
HASHEKEL TSOHORAYIM

‫ָמדַד ִלמְדד‬
Intentar; Medir ‫דודמל‬ Medir ‫ָּתכַן‬
THAJAN
MADAD LIMDD
LMDVD
199

Mediterráneo ‫ַהּיָם ַהּתִיכֹון‬ Médula Espinal ‫ַּש ְדרָה‬


ִ ‫חּוט ה‬
HAYAM HATHIJON JUT HASHIDRAH

‫ָחמֵש‬
Medusa ‫ּדַג ַה ִּמ ְקּפָא‬ Cinco rollos;
DHAG HAMIKPA' Megilot ‫ְמגִיּלֹות‬
JAMAESH MEGILOT

Mejico ‫ֶמ ְּכסִיקֹו‬ Mejilla ‫ֶלחִי‬


MEKSIKO LEJI

Mejor ‫יֹותֵר טֹוב‬ Mejora ‫ִשיפֵר‬


YOTAER TOV SHIFAER

Mejora ‫ַה ֶּטבַע‬ Avaluar, Crecer ‫ָשבַח‬


HATEVA" valor; Mejorar SHAVAJ

Mejorar ‫הּוטַב‬ Reyes; Meljim ‫ֶספֶר ְמ ָלכִים‬


HUTAV SEFER MELAJIM

Melones de agua ‫ֳא ַב ִּטחִים‬ Mem ‫מ מֶם ם‬


'AVATIJIM M MEM M

Membrillo ‫חַּבּוש‬ Memoria; ‫זִּכָרֹון‬


JABUSH Monumento ZIKARON

‫זִיּכָרֹון‬
‫ִישה‬
ָ ‫זִיּכָרֹון ּג‬
Memoria de Memoria de solo ‫ְקרִי ה‬
Acceso Aleatorio ‫ ְק ָראִית‬1 Lectura
ZIKARON GHISHAH ‫ִּב ְלבַר‬
'AKRA'IT ZIKARON KERI'AH
BILVAR

Memorial ‫ָשם‬
ֵ ‫יָד ו‬ Memorias; ‫זִּכְרֹונֹות‬
YAD VASHAEM Monumentos ZIKRONOT

Menear la Cola ‫ִשּכֵש‬


ְ ‫ּכ‬ Menos ‫ּפָחֹות‬
KISHKAESH PAJOT

Menos ‫זּולַת‬ Menos, Negativo ‫ּפָחֹות מִינּוס‬


ZULAT PAJOT MINUS

‫הֹו ַדעַת‬
Mensaje de error Mensajero; Angel ‫ַמלְ ְך‬
‫ֶשגִי ה‬ MAL'AJ
HODA"AT SHEGI'AH

Menstruación; Enfermo;
Mujer menstruant ‫נִּדָה‬ Menstruante ‫ָּדוֶה ּדָוּוי‬
200

NIDHAH DHAVEH DHAVUY

‫וִּסֵת ָּפרַס‬
Enferma; ‫ָּדוָה ּדָוּויָה‬
Menstruante DHAVAH
Menstruar ‫נִּדָה קיבלת‬
DHAVUYAH VISAET PARAS
NIDHAH KYVLT

Corazón; Mente; ‫ֵלבָב‬ Mentira ‫ֶשקֶר‬


Medio LAEVAV SHEKER

Mentiras ‫ְש ָקרִים‬ Mentiroso ‫ַּכזְבָן ַש ְקרָן‬


SHEKARIM KAZVAN SHAKRAN

Menton ‫ַסנְטֵר‬ Menú ‫ַּת ְפרִיט‬


SANTAER THAFRIT

‫אֳרּוחָת‬ ‫אֳרּוחַת‬
Menú ejecutivo Menú para niños
‫ְסקִית ִע‬ ‫יְָלדִים‬
'ARUJAT "ISKIT 'ARUJAT YELADIM

Mercado;
Venta; ‫ִמ ְמּכָר‬ Comercio; ‫ַסחַר‬
Mercaderia MIMKAR SAJAR
Mercancía

Mercado ‫שּוק‬ Feria; Mercado ‫יָרִיד יֶרִיד‬


SHUK YARID YERID

‫ְשוָקִים‬ Mercado;
Mercados ‫םיקווש‬ Comercio; ‫ַסחַר‬
SAJAR
ShEVAKIM Mercancía
ShVVKYM

‫ֶּכסֶף חַי‬
Mercurio ‫ַחמָה‬ Mercurio
JAMAH ‫ַּכ ְסּפִית‬
KESEF JAY KASPIT

Comida;
Valioso; ‫ְּכדַאי ְּכדַי‬ Sustento; ‫מָזֹון‬
Mereciendo KEDA'Y KEDAY MAZON
Merienda

Comidas;
Sustentos; ‫מְזֹונֹות‬ Mermelada ‫ּבָה ִר‬
MEZONOT RIBAH
Meriendas

Mes
‫חֹדֶש חֹודֶש‬ Mes; Luna Nueva ‫חֹדֶש‬
‫יֶרַח‬ JODESH
201

JODESH JODESH
YERAJ

Mesa ‫ֻש ְלחָן‬ Mesa ‫שּולחָן‬


SHULJAN SHULJAN

‫שּולחָן‬
Mesa de estencion ‫ִמתְ ֵר ְך‬
Escritorios; ‫שּולחָנֹות‬
Mesas SHULJANOT
SHULJAN
MIT'ARAEJ

Mesas ‫ֻש ְלחָנֹות‬ Mesera ‫ֶמ ְל ָצרִית‬


SHULJANOT MELTSARIT

Meseras ‫ֶמ ְל ָצרִיֹות‬ Mesero ‫ַמּגִיש‬


MELTSARIOT MAGHISH

Mesero ‫ֶמ ְלצַר‬ Meseros ‫ֶמ ְל ָצרִים‬


MELTSAR MELTSARIM

‫ָשים‬
ִ ‫ֲחד‬
Meses Ungido; Mesías ‫ָשי ַח‬
ִ‫מ‬
‫םישדוח‬ MASHIAJ
JODAShIM JVDShYM

Metafora; Sátira ‫ְמלִיצָה‬ Metodo de acceso ‫ִישה‬


ָ ‫ִשיטָת ּג‬
MELITSAH ShITAT GHISHAH

Metro ‫ֶמטֶר‬ Metro cúbico ‫ֶמטֶר ְמ ֻעּקָב‬


METER METER ME"UKAV

Mezcla; Mixtura ‫ַמסִיכָה‬ Mezcla de pascua ‫חֳרֹוסֶת‬


MASIJAH JAROSET

Mezclar; ‫ָמהַל‬ Mezuzá ‫מְזּוזָה‬


Circuncidar MAHAL MEZUZAH

Mí, Acusativo ‫אֹותִי‬ Mío; Mía ‫ֶשלִי‬


Definido 'OTI SHELI

Mica ‫נָצִיץ‬ Micael ‫מִי ָכאֵל‬


NATSITS MIJA'AEL

Micael, quien es ‫מִיכָה‬ Micericordioso ‫רַחּום‬


como D os? MIJAH RAJUM

Bus; AutoBus; ‫אֹוטֹוּבּוס‬ Microbio; ‫ַחיְּדַק‬


Micro 'OTOBUS Bacteria JAYDHAK
202

Microbio ‫ַחיְּדַק‬ Temor; Miedo ‫ היִ ְר‬


JAYDHAK YIR'AH

Miedo; Temor ‫ַּפחַד‬ Miedo F ‫ִחּתָה‬


PAJAD JITHAH

Miedo M ‫חַת‬ Miel ‫ְּדבַש‬


JAT DHEVASH

Musculo; ‫ֵאבֶר‬ Amigo; Novio; ‫ָחבֵר‬


Miembro 'AEVER Miembro M JAVAER

Durante; Mientras ‫ֶש ְך‬


ֶ ‫ְּבמ‬ Miércoles ‫יֹום ְרבִיעִי‬
BEMEShEJ YOM REVI"I

Miércoles ‫יֹום ד‬ Miga; Fragmento ‫ּפֵרּור ּפֵירּור‬


YOM D PAERUR PAERUR

Mil ‫ֶאלֶף‬ Milagro ‫נֵס‬


'ELEF NAES

Milagros ‫נִּסִים‬ Militar F ‫ְצ ָבאִית‬


NISIM TSEVA'IT

Militar M ‫ְצ ָבאִי‬ Milla ‫מִיל‬


TSEVA'I MIL

Milla Cuadrada ‫מִיל ְמ ֻרּבָע‬ Millón ‫מִילִיֹון‬


MIL MERUBA" MILION

Germinar;
Retoñar; ‫נֵצֶר‬ Apelar en contra; ‫ִע ְרעֵר עַל‬
NAETSER Minar "IR"AER "AL
Mimbrera

Mínimo ‫ַּשהּו‬
ֶ‫מ‬ Principe; Ministro ‫שֹר‬
MAShEHU ShOR

‫ְּת ִפלַת מִנחָה‬


Oración de la
‫מִנחָה‬ Minoría ‫מִיעּוט מִעּוט‬
Tarde; Minja MI"UT MI"UT
THEFILAT MINJAH
MINJAH

Minuto ‫ּדַק‬ Minuto ‫ַּדקַה‬


DHAK DHAKAH

Minutos M o F ‫ַּדקִים ּדַקֹות‬ Mío; Mía ‫ֶשלִי‬


DHAKIM DHAKOT SHELI
203

Mira; Aquí ‫ִהּנֵה‬ Mirar ‫נִּבַט‬


HINAEH NIBAT

‫ִה ְס ַתּכֵל ב‬
Mirar;
Mirar
‫לכתסהל לע‬ Contemplar; Aqui ‫ִהּנֵה‬
‫לע ב‬ esta HINAEH

HISTAKAEL V "L
LHSTJL V "L

Mirar;
Contemplar; Aqui ‫הֵן‬ Mire ‫ִהּבִיט‬
HAEN HIBIT
esta

Mirian ‫ִמ ְריָם‬ Mirto; Arrayan ‫ֳהדַס‬


MIRYAM HADAS

Mirtos; Arrayanes ‫ֶה ָדסִים‬ Miserable ‫ֻא ְמלָל‬


HEDASIM 'UMLAL

Miserable; ‫נִ ְדּכֵאת‬ Miserable; ‫נִ ְדּכָא נִ ְדּכֶה‬


Deprimida NIDKAE'T Deprimido NIDKA' NIDKEH

Misericordias ‫ַר ֳחמִים‬ Mishna ‫מִשנָה‬


RAJAMIM MISHNAH

‫ַעצְמֹו אֹותֹו‬
Misil ‫עילק‬ Mismo Adj
KLY" ‫ּגּוף‬
"ATSMO 'OTO GHUF

‫ֳחצִי‬
Mitad ‫ֳחצִי‬ Mitad del Reino
JATSI ‫ַהמַלכּות‬
JATSI HAMALJUT

Mitades ‫ֳח ָצאִים‬ Mandamientos; ‫ִמצְֹות‬


JATSA'IM Mitzvot MITSOT

Mezcla; Mixtura ‫ַמסִיכָה‬ Moderno ‫מֹו ֶד ְרנִי‬


MASIJAH MODERNI

‫ִשנָה ִה ְתאִים‬ ‫חֳלּודָה‬


Modificar ‫ֵאיְַך‬ Moho ‫ֳח ֻלּדָה‬
SHINAH HIT'IM JALUDAH
'AEAJ JALUDHAH

Moises ‫מֹשה‬
ֶ Molde ‫עֹבֶש עֹובֶש‬
204

MOSHEH "OVESH "OVESH

Moler; Triturar ‫ָקמַח‬ Moler ‫ָטחַן‬


KAMAJ TAJAN

Molestar; Irritar ‫ִה ְרגִיז‬ Perturbar; ‫ִה ְפרִי ַע‬


HIRGIZ Molestar HIFRIA"

Molestar ‫ִה ְטרִיד‬ Molino de Viento ‫ַט ֳחנַת רּו ַח‬


HITRID TAJANAT RUAJ

Pausa; Momento ‫ֶהרֶף‬ Momento ‫ֶרגַע‬


HEREF REGA"

Momentos ‫ְרגָעים‬ Monaco ‫מֹונָקֹו‬


REGA"YM MONAKO

Monarquia ‫מֹונַר ִכיָה‬ Moneda; Cambio ‫ּפְרּוטָה‬


MONARJIAH PERUTAH

Moneda, Molde ‫ַמ ְט ֵּב ַע‬ Moneda de Plata, ‫זּוז‬


de acuñar MATBAEA" Cuarto Siclo ZUZ

Moneda de poco ‫אֳגֹורָה‬ Monedas ‫ַמ ְטּבֵעֹות‬


valor 'AGORAH MATBAE"OT

Mongolia ‫מֹונְגֹו ִליָה‬ Mono ‫קֹוף‬


MONGOLIAH KOF

Monopolio ‫למֹונֹוּפֹו‬ Cocodrilo; ‫ַּתּנִים ַּתּנִין‬


MONOPOL Monstruo del Mar THANIM THANIN

Montaña ‫הַר‬ Montaña ‫ֶהרֶר‬


HAR HERER

Montañas ‫ָהרִים‬ Montañas ‫ֳה ָררִים‬


HARIM HARARIM

Monte Sinaí ‫הַר סִינִי‬ Sión; Monte Sión ‫צִיֹון‬


HAR SINI TSION

Montículo ‫ּתְלּולִית‬ Monumento ‫זְ ָכרָה‬1


THELULIT 'AZJARAH

Memoria; ‫זִּכָרֹון‬ Memorias; ‫זִּכְרֹונֹות‬


Monumento ZIKARON Monumentos ZIKRONOT
205

‫אּו ְכ ָמנִית‬
Mora ‫ֶפטֶל‬ Mora ‫אֳדּומָה‬
FETEL
'UJMANIT
'ADUMAH

‫ ְרָּגמָן‬1
Morada, ‫ִשּכָן‬
ְ‫מ‬ Púrpura; Morado ‫ ְרְּגנָן‬1
Habitación MISHKAN
'ARGHAMAN
'ARGHENAN

Moral ‫ּמּו ָסרִי‬ Moraleja ‫ְשל‬


ָ ‫נִמ‬
MUSARI NIMSHAL

Asentamiento; ‫מֹושב‬
ָ Morar; Vivir en; ‫בשי‬
Morando MOSHAV Residir YSHV

Morar; Habitar; ‫ָשכֵן‬ Morar en; Residir ‫ּדָר ב‬


Establecerse SHAJAEN en DHAR V

Mordejai ‫ָמ ְר ֲּדכַי‬ Morder ‫ָש ְך‬


ַ‫נ‬
MORDHOJAY NASHAJ

Mordida ‫ְשיכָה‬
ִ‫נ‬ Morir ‫מֵת לָמּות‬
NESHIJAH MAET LAMUT

Mortero; ‫ֶמלֶט‬ Mosca ‫זְבּוב‬


Cemento MELET ZEVUV

Moshav;
Moscas ‫זְבּובִים‬ Establecimiento ‫מֹושב‬
ָ
ZEVUVIM MOShAV
Agric.

Mostrar; ‫ִהרְ ה‬ Mostrar Favor, ‫ָחנַן‬


Demostrar HIR'AH Misericordia JANAN

Motocicleta ‫אֹופָנֹו ַע‬ Locomotora; ‫ַקּטָר‬


'OFANOA" Motor a Vapor KATAR

Motor F ‫מָנֹו ַע‬ Motores F ‫מֶנֹועִים‬


MANOA" MENO"IM

Mover; Vagar ‫נָע‬ Mover; Remover ‫ֵהזִיז‬


NA" HAEZIZ

Mover V Trans
‫ֵהזִיז ֵהנִי ַע‬ Movil M ‫נָע‬
‫ִה ְתנִי ַע‬ NA"
206

‫ֶה ֱעבִיר‬
‫ִט ְלטֵל‬
HAEZIZ HAENIA"
HITNIA" HE"EVIR
TILTAEL

Movimiento; ‫נִיד‬ Movimiento; ‫ּתִנּועָה‬


Temblor NID Vocal THINU"AH

Movimiento; ‫ּתְנּועָה‬ Mozambique ‫מֹוזַ ְמּבִיק‬


Tráfico THENU"AH MOZAMBIK

Mucha; Muchas ‫ַרּבָה‬ Muchacha en ‫ַע ְלמָה‬


RABAH Edad de Casarse "ALMAH

Chico; Muchacho ‫רנַ ַע‬ Chicos; ‫נְ ָערִים‬


NA"AR Muchachos NE"ARIM

Plural; Muchas ‫רַּבֹות‬ Mucha; Muchas ‫ַרּבָה‬


RABOT RABAH

Muchas ‫רַּבֹות‬ Muchas Gracias ‫ּתֹודָה ַרּבָה‬


RABOT THODAH RABAH

Muchedumbre, ‫הָמֹון‬ Mucho; Muchos ‫רַב רָב‬


Multitud HAMON RAV RAV

Mucho; Muchos ‫ַה ְרּבֵה‬ Suficiente; ‫ַסּגִי‬


HARBAEH Mucho SAGHI

Mucho tiempo ‫זְמַן רַב‬ Muchos ‫ַרּבִים‬


ZEMAN RAV RABIM

Mucho; Muchos ‫רַב רָב‬ Mucho; Muchos ‫ַה ְרּבֵה‬


RAV RAV HARBAEH

Mudo ‫ִאּלֵם‬ Mueble ‫ָרהִיט‬


'ILAEM RAHIT

Muebles ‫ָרהִיטִים‬ Muerte N M ‫ָמוֶת ָמוְתָה‬


RAHITIM MAVET MAVTAH

Muerto; Cadaver ‫מֵת‬ Muerto ‫נִ ְפטַר‬


MAET NIFTAR

Muertos, Hades; ‫ְר ָפאִים‬ Mujer; Esposa ‫ִישה‬


ָ ‫ִשה א‬
ָ‫א‬
Gigantes REFA'IM 'ISHAH 'ISHAH
207

Mujer Joven ‫ַע ְלמָה‬ Mujer Joven; ‫ּבָחּורָה‬


"ALMAH Niña BAJURAH

Menstruación; ‫נִּדָה‬ Mujeres; Esposas ‫ָשים‬


ִ‫נ‬
Mujer menstruant NIDHAH NASHIM

Mujeres de ‫ְשי‬
ֵ‫נ‬ Mujeres Jovenes; ‫ּבְחּורֹות‬
NESHAE Señoritas BEJUROT

Mujeres
Mujeres Jovenes ‫ֳעלָמֹות‬ menstruando; ‫נִּדֹות‬
"ALAMOT NIDHOT
periodo d

Duplicar; ‫ָכפַל‬ Multiplique, Haga ‫ִה ְרּבָה‬


Multiplicar JAFAL Muchos HIRBAH

Gentío; Multitud ‫ֳא ַס ְפסֻף‬ Ovejas y Cabras; ‫צֹאן‬


'ASAFSUF Multitud TSO'N

Multitud; Manada ‫ֶעדֶר‬ Siempre; Mundo; ‫עֹולָם‬


"EDER Universo "OLAM

Mundo; ‫עֹולָמֹות‬
Eternidad; ‫עֹולָם‬ Mundos ‫עֹו ָלמִים‬
"OLAM
Universo "OLAMOT
"OLAMIM

Muro; Muralla ‫ּכֹתֶל‬ Murcielago ‫ֳא ַטלֵף‬


KOTEL 'ATALAEF

Pared; Muro ‫חֹומָה‬ Muro ‫ּכֹתֶל ּכֹותֶל‬


JOMAH KOTEL KOTEL

Muro; Muralla ‫ּכֹתֶל‬ Musculo; ‫ֵאבֶר‬


KOTEL Miembro 'AEVER

Musculo ‫ְשרִיר‬ Musculo ‫ָשרִיר‬


ShERIR SHARIR

‫בֵית נְכֹות‬
Museo ‫מּוזֵיאֹון‬ Musgo; Pantano ‫אֵזֹוב‬
'AEZOV
VAET NEJOT
MUZAE'ON

Música ‫מּוזִיקָה‬ Muslo ‫יַרֵך‬


MUZIKAH YARAEJ
208

Muslo superior ‫יָ ֵר ְך‬ Muy ‫מְאֹד מְאֹוד‬


YARAEJ ME'OD ME'OD

Muy bien ‫טֹוב מְאֹד‬ Muy lejos ‫ֶמ ְרחָק‬


TOV ME'OD MERJAK

Muy lentamente ‫ט‬1ְ‫ט ל‬1ְ‫ל‬ Muy mal ‫עַל ַה ָּפנִים‬


LE'AT LE'AT "AL HAPANIM

Muy Pequeña ‫לָה ַקּלִי‬ Muy Pequeño ‫ַקּלִיל‬


KALILAH KALIL

Muñeca ‫ֻּבּבָה ּבּוּבָה‬ Muñeca ‫מֹותנַרִים‬


BUBAH BUBAH MOTNARIM

‫נֹולַד ְל ִהּוָלֵד‬ ‫לְאֹם עַם ּגֹוי‬


Nacer ‫דלוויהל‬ Nación ‫ֻאּמָה‬
NOLAD
LE'OM "AM GHOY
LEHIVALAED
'UMAH
LHYVVLD

Nación ‫ּגֹוי‬ Nación; Pueblo; ‫עַם‬


GHOY Gente "AM

Nación de Israel ‫ִש ָראֵל‬


ְ ‫עַם י‬ Nacional ‫לְאּומִי‬
"AM YISRA'AEL LE'VMI

‫שּום ָּדבָר לא‬


Naciones; ‫ַעּמִים‬ Nada ‫רבד םוש אל‬
Pueblos "AMIM
ShVM DHAVAR L' L'
ShVM DVR

Nada ‫לֹא ּכְלּום‬ Nada ‫ֶהבֶל‬


LO' KELUM HEVEL

Idolo; Nada ‫ֳאלִיל‬ Nahum, ‫נַחּום‬


'ALIL consolación NAJUM

Nalgas ‫יַשבָן‬ Nalgas ‫עַּכּוז‬


YASHVAN "AKVZ

‫ְּכ ֻתּמָה‬
Naranja, Fruta ‫תַפּוז‬ Anaranjada;
‫ּכְתּוּמָה‬
TAFUZ Naranja F, color
KETUMAH
KETUMAH
209

Anaranjado; ‫ּכָתֹם ּכָתֹום‬ Naranjo, ‫ַּפ ְרּדֵס‬


Naranja M, color KATOM KATOM Arboleda de PARDHAES

Naranjos, ‫ַּפ ְר ֵּדסִים‬ Narciso ‫נַ ְרקִיס‬


Arboledas de PARDHAESIM NARKIS

Narices ‫ּפִים‬1 Nariz; Enojo ‫ף‬1


'APIM 'AF

Nariz ‫ף‬1 Natación ‫ְש ֶחּיָה‬


'AF SEJEYAH

Bote; Nave; ‫ֲאנִּיָה אֹוניִּיָה‬ Nave; Barco ‫ֳאנִּיָה‬


Barco 'ONIAH 'ONYIAH 'ANIAH

‫ןפדפד‬
Navegador Partir; Navegar; ‫ִה ְפלִיג‬
Netscape ‫פייקסטנ‬ Embarcar HIFLIG
DFDFN NTSKYYF

Nazaret ‫תרצנ‬ Necesidad F; ‫ְצרִיכָה‬


NTSRT Necesaria F TSERIJAH

Necesidad M; ‫ָצרִי ְך‬ Necesario ‫נָחּוץ ֶה ְכ ַרחִי‬


Necesario TSARIJ Adjetivo NAJUTS HEJRAJI

Necesidad F; ‫ְצרִיכָה‬ Necesidad M; ‫ָצרִי ְך‬


Necesaria F TSERIJAH Necesario TSARIJ

Necesidades ‫רֹוצֶה‬ Tiene que; ‫ָצרִי ְך ל‬


ROTSEH Necesita TSARIJ L

Necesitar;
Pobre; ‫ֶאבְיֹון‬ Consumir; ‫ָצ ַר ְך‬
Necesitado 'EVYON TSARAJ
Querer

Necesitar de ‫נִזְקַק‬ Nectarina ‫נֶק ָטרִינָה‬


NIZKAK NEKTARINAH

Neftalí ‫נַ ְפ ָּתלִי‬ Negación ‫ְשלִילָה‬


NAFTHALI SHELILAH

Ocultar; Negar ‫ִּכחֵד‬ Negar; Remover; ‫ָשלָל‬


KIJAED Saquear SHALAL

Negativa ‫ְשלִילִית‬ Negativo ‫ְשלִילִי‬


SHELILIT SHELILI
210

Negeb, Sur ‫נֶגֶב‬ Ocuparce; ‫ָעסַק‬


NEGEV Negociar "ASAK

Negociar un
Comprar; ‫זָבַן‬ Matrimonio, ‫ִשּדֵך‬
Negociar ZAVAN SHIDHAEJ
Acuerd

Negocio; trabaje ‫ְמלָאכָה‬ Negocio área de ‫ִמנְהַל ֳע ָסקִים‬


MELA'JAH estudio MINHAL "ASAKIM

Negra F ‫ְשחֹורָה‬ Negro M ‫ָשחֹור‬


SHEJORAH SHAJOR

Nenufar ‫נּופָר‬ Nepal ‫נֶפָל‬


NUFAR NEFAL

‫ָעצָב עֹז‬
Neptuno ‫נֶּפטּון‬ Nervio ‫אֹמֶץ לֵב‬
NEPTUN
"ATSAV "OZ 'OMETS
LAEV

Tendón; Nervio; ‫גיִד‬ Netania ‫נְתיניה‬


Pene GYID NETYNYH

‫ף ֶאחָד לֹא‬1
Libro de los ‫נְבִיאִים‬ Ni uno ‫ף ֶאחָד‬1 ‫לֹא‬
Profetas; Neviim NEVI'IM
'AF 'EJAD LO' LO' 'AF
'EJAD

Nicaragua ‫נִי ָקרָגּו ה‬ Nido; Célula; ‫קַן‬


NIKARAGU'AH Celda KAN

Niebla ‫ַע ָרפֵל‬ Niegue ‫ִה ְכחִיש‬


"ARAFAEL HIJJISH

Nieta ‫נֶ ְכּדָה‬ Nieto ‫נֶכֶד‬


NEJDHAH NEJED

Nieve ‫ֶשלֶג‬ Nieve continua ‫ֶשלֶג רָצּוף‬


SHELEG ShELEG RATSUF

Nieve seca ‫ֶשלֶג יָבֵש‬ Niger ‫נֵיגֶר‬


ShELEG YAVAESh NAEGER

Nigeria ָ‫הנִיֶג ְרי‬ Rio; Canal; Nilo, ‫יְאר יאור‬


NIGERYAH Rio YE'R Y'VR
211

Nisán, Mes ‫נִיסָן‬ Balancear; ‫ִפּלֵס‬


NISAN Nivelar FILAES

Mujer Joven; ‫ּבָחּורָה‬ Chica; Niña ‫יְַלּדָה‬


Niña BAJURAH YALDHAH

‫ְש ַמ ְרטַף‬
Chicas; Niñas ‫יְלָדֹות‬ Niñera ‫שֹו ֶמרֶת טַף‬
YELADOT
SHEMARTAF
SHOMERET TAF

‫אֹו ְמנֶת‬
Niñera Niñéz ‫מֹו ֶלדֶת‬
‫ְמ ַט ְּפלֶת‬ MOLEDET
'OMNET METAPLET

Niñez ‫יַנְקּות‬ Chico; Niño ‫יֶלֶד‬


YANKUT YELED

Niño ‫עֳזּובִי‬ Mamífero; Niño ‫יֹונֵק‬


Abandonado "AZUVI de cría; Jóven YONAEK

Niño de Pecho; ‫יֹונֵק‬ Niño pequeño ‫ּפָעֹוט‬


Retoño; Renuevo YONAEK PA"OT

Pupilo; Niño ‫ּד ְרּדַק‬ Criatura; Fruto; ‫ֶצ ֱאצָא‬


Principiante DHRDHAK Niños TSE'ETSA'

Chicos; Niños ‫יְָלדִים‬ Niños, Pequeños ‫טַף‬


YELADIM TAF

No ‫לֹא‬ No ‫ל‬1
LO' 'AL

No ‫אֵין‬ No ‫ִּב ְלּתִי‬


'AEN BILTHI

No ‫ּבַל‬ No conviene ‫לֹא ְּכ ַדאִי‬


BAL LO' KEDA'I

‫לֹא‬
No es para citar No está bien ‫לֹא טֹוב‬
‫ְלצֵיטּוט‬ LO' TOV
LO' LETSAETUT

No está claro ‫לֹא ּבָרּור‬ No estoy de ‫ֳאנִי לֹא‬


LO' BARUR acuerdo F ‫ַמ ְסּכִימָה‬
212

'ANI LO' MASKIMAH

No hay ‫אֵין‬ No hay clases ‫אֵין ִשעּורִים‬


'AEN 'AEN SHI"URIM

No hay mas ‫ין עֹוד ֵא‬ No hay suerte ‫אֵין ַמזָל‬


'AEN "OD 'AEN MAZAL

No importa ‫אֵין ָּדבָר‬ No importa, No ‫לֹא חָשּוב‬


'AEN DHAVAR cuenta LO' JASHUV

‫לֹא ִא ְּכּפַת‬
No me importa a No me olvides, ‫זִ ְכ ִרנִי ֶּפרַח‬
mi ‫לִי‬ Flor ZIJRINI PERAJ
LO' 'IKPAT LI

No obstante ‫תאז ְּבכָל‬ No olvides F ‫ִש ַּכחִי‬


ְ ‫ל ּת‬1
BEJAL Z'T 'AL THISHKAJI

No olvides M ‫ִשּכַח‬
ְ ‫ל ּת‬1 No sabía ‫לֹא יַָד ְאּתִי‬
'AL THISHKAJ LO' YADA'THI

No se esfuerza ‫רֹאש ָקטָן‬ No sea Que; Para ‫ּפֶן‬


RO'SH KATAN que No PEN

No te preocupes ‫ל ִּת ְד ֳאגִי‬1 No te preocupes ‫ג‬1ְ‫ל ִּתד‬1


F 'AL THID'AGI M 'AL THID'AG

‫עֹוד לֹא‬
No tengo ganas ‫לֹא ּבָא לִי‬ No todavía
‫ַע ַדיִן לֹא‬
LO' BA' LI
‫ַע ַדיִין לֹא‬
"OD LO' "ADAYIN LO'
"ADAYIN LO'

Poderoso; Noble, ‫ּדִיר‬1 Noche M ‫ַליְלָה‬


Rico 'ADHIR LAYLAH

Noches M ‫לֵילֹות‬ Noemi, Mi ‫נָ ֲעמִי‬


LAELOT Delicia NA"OMI

Nogal ‫אֱגֹוזָה‬ Nohemí ‫נָ ֲעמִי‬


'EGOZAH NA"OMI

Nombre ‫ֵשם‬ Nombre; Título; ‫שּום‬


SHAEM Valuación SHUM

Nombre de D os, ‫הוהי‬ Nombre de ‫ֳא ִריֵאל‬


Hashem, Adonai YHVH Jerusalén; El 'ARIAE'L
213

Templo

‫ֵשם ֶעצֶם‬
Nombre Propio ‫ְּפ ָרטִי‬ Nombres ‫ֵשמֹות‬
SHAEMOT
SHAEM "ETSEM
PERATI

Nominal; ‫ְשמִי‬ Nominal; ‫ְשמִית‬


Semítico SHEMI Semítica SHEMIT

‫ּבּו ְרסִי‬
Curtidor;
Norte ‫צָפֹון‬
Noquero ‫ֻּב ְרסִי‬ TSAFON
BURSI BURSI

‫ְל ִה ְתרָאֹות‬
Noruega ‫נֹו ְרוֶוגְיה‬ Chau; Nos vemos
NORVEVGYH ‫ְלהִת‬
LEHITRA'OT LEHIT

Nos vemos de ‫ְל ִה ְתרָאֹות‬ Nosotras ‫ֳאנַחְנּו‬


nuevo LEHITRA'OT 'ANAJNU

Nosotros,
Nosotros ‫ֳאנַחְנּו‬ Acusativo ‫אֹותָנּו‬
'ANAJNU 'OTANU
Definido

Nota ‫ִּפ ְתקָה‬ Nota de Venta ‫ֵספֶר ֵה ִּמ ְקנָה‬


PITKAH SAEFER HAEMIKNAH

‫ִה ְרּגִיש‬
Sentir; Notar ‫ְל ַה ְרּגִיש‬ Noticia ‫ַחדָש‬
JADASH
HIRGHISh
LEHARGHISh

‫יְדִיעֹות‬
Noticias ‫ֳחדָשֹות‬ Novena F ‫ְשיעִית‬
ִ ‫ּת‬
THESHI"IT
YEDI"OT
JADASHOT

Noveno M ‫ְשיעִי‬
ִ ‫ּת‬ Noventa ‫ִשעִים‬
ְ ‫ּת‬
THESHI"I THISh"IM

Novia, Hija ‫ַּכּלָה‬ Noviembre ‫נֹו ֶב ְמּבֶר‬


política KALAH NOVEMBER

Amigo; Novio; ‫בֵר ָח‬ Novio, Hijo ‫ָחתָן‬


Miembro M JAVAER político JATAN
214

Nublado
‫ְמ ֻעּנָן מְעּוּנָן‬ Nublarse ‫ִה ְת ַעּנֵן‬
ME"UNAN
HIT"ANAEN
ME"UNAN

Nudo ‫ֶּכפֶת‬ Corbata; Nudo; ‫ֶשר‬


ֶ‫ק‬
KEFET Conspiracion KESHER

Nueces ‫אֱגֹוזִים‬ Nuestro; Nuestra ‫ֶשלָנּו‬


'EGOZIM SHELANU

Nuestro; Nuestra ‫ָנּוש‬


ֶ ‫ל‬ Nueva ‫ָשה‬
ָ ‫ֳחד‬
SHELANU JADASHAH

Nueva Zelandia ‫נְיּו זְי ֶלנְד‬ Nuevamente; ‫עֹוד‬


NEYU ZEYLEND Aún "OD

Nuevamente; De ‫שּוב‬ Nueve de Av, dia ‫ִשעָה ּבְ ב‬


ְ ‫ּת‬
Nuevo SHUV de ayuno THISH"AH BE'AV

Nueve F ‫ֵשע‬
ַ ‫ּת‬ Nueve M ‫ִשעָה‬
ְ ‫ּת‬
THAESHA" THISH"AH

‫ִשעַת‬
ְ ‫ּת‬
Nueve Mil
Nueve toques ‫ּתֶרּועָה‬
‫ֳא ָלפִים‬ cortos del shofar THERU"AH
THISH"AT 'ALAFIM

Nuevo ‫ָחדָש‬ Nuez ‫אֱגֹוז מַֹו ַח‬


JADASH 'EGOZ MAOAJ

Nuez ‫אֳגֹוז‬ Nuez Pecan ‫אֱגֹוז ֶפקַן‬


'AGOZ 'EGOZ FEKAN

Nuez Pistacho ‫פִיסְטּוק‬ Numerador; ‫מֹונֶה‬


FISTUK Tiempo MONEH

Numeral ‫ֵּשם ִמ ְסּפָר‬ Numeral ‫ֵּשם ַה ִמ ְסּפָר‬


ShAEM MISPAR ShAEM HAMISPAR

Contar; Numerar ‫ָסּפַר ְל ַסּפֵר‬ Numero ‫ִמ ְסּפַר‬


SAPAR LESAPAER MISPAR

Número Cardinal ‫ִמ ְסּפָר יְסֹודִי‬ Número Ordinal ‫ִמ ְסּפָר סִּדֹורִי‬
MISPAR YESODI MISPAR SIDHORI

Numeros;
Bemidvar, En el ‫ְב ִמ ְדּבָר‬ Números ‫ִמ ְס ָּפרִים‬
VEMIDBAR MISPARIM
desie
215

‫עֹולָם לא לא‬
Nun ‫ן נּון נ‬ Nunca ‫מֵעֹולָם‬
N NUN N
"OLAM L' L'
MAE"OLAM

‫לְעֹולָם‬ ‫ף ַּפעַם לֹא‬1


Nunca ‫מֵעֹולָם לֹא‬ Nunca ‫ף ַּפעַם‬1 ‫לֹא‬
LE"OLAM 'AF PA"AM LO' LO'
MAE"OLAM LO' 'AF PA"AM

Nutria ‫ֶכלֶב נָהָר‬ Nutrición ‫ּתְזּונָה‬


JELEV NAHAR THEZUNAH

Nutritivo ‫זָן ֵמזִין‬ Nuve ‫ָענָן‬


ZAN MAEZIN "ANAN

‫ֳענָנִים‬
Nuves ‫ֳענָנִים‬ Nuves Altas
"ANANIM ‫גְבּוהִים‬
"ANANIM GEVUHIM

‫ֳענָנִים‬ ‫ָש ַמיִם‬


Cielo Nuvoso;
Nuves Bajas ‫נְמּוכִים‬ Nuvoso ‫נְעּוּנָנִים‬
"ANANIM ShAMAYIM
NEMUJIM NE"UNANIM

O ‫אֹו‬ O; Sería ‫ְלוַאי ְלוַי‬


'O LEVA'Y LEVAY

Obadias ‫עֹ ַב ִדיָה‬ Obedecer ‫ִצּיַת‬


"OVADIAH TSIAT

Obediencia ‫ִשמָע‬
ְ‫מ‬ Objeto; Cosa ‫ֶעצֶם‬
MISHMA" "ETSEM

Objetos; Cosas ‫םימצע‬ Oblea ‫ַצּפִיחִית‬


"TSMYM TSAPIJIT

Obligación ‫חֹק‬ Obra, Acción ‫ּפְעּולָה ְּפ ֻעּלָה‬


JOK PE"ULAH PE"ULAH

‫ּפְעּולֹות‬
Obras, Acciónes Oscuro; Obscuro ‫ פֵל‬
‫ְּפעֻּלֹות‬ 'AFAEL
PE"ULOT PE"ULOT

Guardada; ‫ָשמּורָה‬ Guardado; ‫ָשמּור‬


Preservada; SHAMURAH Preservado; SHAMUR
216

Observad Observad

Observancia ‫תֹוןש ָּב‬


ַ Observando; ‫ִשּמּור‬
sabática SHABATON Preservando SHIMUR

‫שֹו ֶמרֶת‬
Observante del
‫ַשּבָת‬
Observante del ‫שֹומֵר ַשּבָת‬
Shabat F Shabat M SHOMAER SHABAT
SHOMERET
SHABAT

Observar; ‫ָצפָה‬ Tropiezo; ‫ּפּוקָה‬


Asechar TSAFAH Obstrucción PUKAH

Cerrar; Refrenar; ‫ָעצַר‬ Bloquear; Obstuir ‫ָחסַם‬


Obstruir "ATSAR JASAM

‫ִקּבֵל קִיּבֵל‬
Recibir; Obtener ‫ְל ַקּבֵל‬ Obtenga, Logre ‫ִּשיג‬
ִ‫ה‬
HISIG
KIBAEL KIBAEL
LEKABAEL

Ocasión, ‫ִמ ְקרֶה‬ Ocasión, Ser ‫נִ ְקרָא קרא‬


Ocurrencia MIKREH llamado, Invitado NIKRA' KR'

Ocaso;
Instancias; ‫ְּפ ָעמִים‬ Crepusculo; ‫ּבֵין ֳע ְר ַּביִם‬
Ocasiones; Veces PE"AMIM BAEN "ARBAYIM
Media Luz

Oceano ‫אֹו ִקיָאנּוס‬ Oceano Pacífico ‫ַּשקֵט‬


ָ ‫ּיַם ה‬
'OKIA'NUS YAM HASHAKAET

Ochenta ‫ְשמֹונִים‬ Ocho dias ‫ְשמֹונָה יַמִים‬


SHEMONIM SHEMONAH YAMIM

Ocho F ‫ְשמֹונֶה‬ Ocho M ‫ְשמֹונָה‬


SHEMONEH SHEMONAH

‫ְשמֹונַת‬
Ocho Mil ‫ֳא ָלפִים‬ Octagono ‫ְשּמָן‬
ֻ‫מ‬
MESHUMAN
SHEMONAT
'ALAFIM

Octava F ‫ְשמִינִית‬ Octavo dia de ‫ֶשמִינִי ֳע ֶצרֶת‬


SHEMINIT asamblea SHEMINI "ATSERET

Octavo M ‫ְשמִינִי‬ Octubre ‫אֹוקְטֹוּבֶר‬


SHEMINI 'OKTOBER
217

Oculta; Secreta ‫ָהשפ‬


ְ ‫ּונ‬ Oculta, Entierra ‫ָטמַן‬
SHEFUNAH TAMAN

Oculta F ‫נֶ ְחּבֵאת‬ Camuflar; ‫ִה ְסוָה‬


NEJBAE'T Ocultar HISVAH

Ocultar; Negar ‫ִּכחֵד‬ Ocultarse ‫ִה ְת ַעּלֵם‬


KIJAED HIT"ALAEM

Ocultarse ‫נִ ְכנַף‬ Ocultarse ‫ָצפַן‬


NIJNAF TSAFAN

Desaparecer; ‫נָ ְעלַם‬ Esconderse; ‫נִ ְסּתַר‬


Ocultarse NA"LAM Ocultarse NISTHAR

Esconderse; ‫נִ ְסתַר‬ Oculto; Secreto ‫ָשפּון‬


Ocultarse NISTAR SHAFUN

Oculto M ‫נֶ ְחּבָא‬ Ocupación; ‫ִענְיֵן עִינְיֵן‬


NEJBA' Interés "INYAEN "INYAEN

Profesión; ‫ִמקְצֹו ַע‬ Ocupación ‫עִּסּוק‬


Ocupación MIKTSOA" "ISUK

Profesiones; ‫ִמקְצֹועֹות‬ Ocuparce; ‫ָעסַק‬


ocupaciones MIKTSO"OT Negociar "ASAK

Odiada F ‫ִשנְ ה‬ Odiar ‫ָשנֵא‬


SIN'AH SANAE'

Oeste ‫ַמ ֳערָב‬ Oeste ‫ַמ ָררָב‬


MA"ARAV MARARAV

Queme incienso; ‫ִקטֵר‬ Oficinista; ‫ָּפקִיד‬


Oferta KITAER Oficial PAKID

Cuarto de trabajo; ‫ֳחדַר עֳבֹודָה‬ Oficina ‫ִשרָד‬


ְ‫מ‬
Oficina JADAR "AVODAH MISRAD

Oficina, Dominio ‫ִשרָה‬


ְ‫מ‬ Correo; Oficina ‫ר‬1‫ר ּדֹו‬1ֹ‫ּד‬
MISRAH Postal DHO'AR DHO'AR

Oficinista; ‫ָּפקִיד‬ Ofrecer Una ‫נִ ֵּס ְך‬


Oficial PAKID Libación NISAEJ

Ofrenda; ‫ָק ְרּבָן‬ Ofrenda ‫ּתְרּומָה ַמ ָּתנָה‬


Sacrificio KORBAN
218

‫ָק ְרּבָן‬
THERUMAH
MATHANAH
KORBAN

Ofrenda; Tributo ‫ִמנְחָה‬ Culpa; Ofrenda ‫ שם‬


ָ
MINJAH de culpa 'ASHAM

Ofrenda de
fuego; Inmigrante ‫עלָה‬ Ofrenda de fuego ‫ִּשה‬
ֶ‫א‬
"LAH 'ISHEH
F

‫ַחּטָ ה ֳחטָ ה‬
Ofrenda de paz ‫ֶשלֶם‬ Pecado; Ofrenda
‫ַחּטָאת‬
SHELEM por el pecado
JATA'AH JATA'AH
JATA'T

Oido; Sentido del ‫ְשמִיעָה‬ Ojo ‫ַעיִן ַעיִין‬


Oido SHEMI"AH "AYIN "AYIN

‫ַעיִן ַּתחַת‬
Ojo por ojo ‫ַעיִן‬ Ojos ‫עֵינִים עיניים‬
"AENIM "YNYYM
"AYIN THAJAT
"AYIN

Ojos N F ‫עֵינַיִם‬ Onda; Ola ‫ּגַל‬


"AENAYIM GHAL

Ondas; Olas ‫ַּגּלִים‬ Oler ‫ֵהרִי ַח‬


GHALIM HAERIAJ

Olla ‫סִיר‬ Olla de Presión ‫סִיר ַלחַץ‬


SIR SIR LAJATS

Olor ‫רֵי ַח‬ Confortante; ‫נִיחֹו ַח‬


RAEAJ Aroma; Olor NIJOAJ

Olvídalo F ‫ִש ִּכחִי ִמזֶה‬


ְ ‫ּת‬ Olvídalo M ‫ִשּכַח ִמזֶה‬
ְ ‫ּת‬
THISHKIJI MIZEH THISHKAJ MIZEH

Olvidar ‫ַחש‬
ָ ‫כ‬ Oman ‫עֹומַאן‬
SHAJAJ "OMA'N

Ombligo ‫טַּבּור‬ Once F ‫ֶשרֵה‬


ְ ‫חַת ע‬1
TABUR 'AJAT "ESRAEH

Once M ‫ָשר‬
ָ ‫חַד ע‬1 Once Mil ‫ָשר‬
ָ ‫חַד ע‬1
'AJAD "ASAR
219

‫ֶאלֶף‬
'AJAD "ASAR 'ELEF

Onda; Ola ‫ּגַל‬ Ondas; Olas ‫ַּגּלִים‬


GHAL GHALIM

Columpiar; ‫ֵהנִיף‬ Columpio; Ondeo ‫ּתְנּופָה‬


Ondear HAENIF THENUFAH

Onza ‫ֻאנְ ִקיָה‬ Elección; Opción ‫ְּברֵירָה‬


'UNKIAH BERAERAH

‫סִּכּוי ּסִיּכּוי‬
Oportunidad;
‫ִהזְַּדּמְנּות‬ Opinión ‫ַדעַת ַחּוָת‬
Opción JAVAT DA"AT
SIKUY SIKUY
HIZDHAMNUT

Adversario; ‫יַרִיב‬ Oponrse ‫נִּגֵד‬


Oponente YARIV NIGHAED

‫סִּכּוי ּסִיּכּוי‬
Oportunidad;
‫ִהזְַּדּמְנּות‬
Presión; Opresión ‫ַלחַץ‬
Opción S LAJATS
SIKUY SIKUY
HIZDHAMNUT

Explotar;
Oprimir; ‫ָשק‬
ַ‫ע‬ Oprimir; Someter ‫ִּדּכָא‬
"ASHAK DHIKA'
Maltratar

Opuesto; ‫ֵה ֶפ ְך‬ Oración ‫ְּת ִפּלָה‬


Contrario HAEFEJ THEFILAH

‫ְּתפִילַת‬
Oración ‫פִילָה ְּת‬ Oración de la
THEFILAH Mañana ‫ַש ֳחרִית‬
THEFILAT SHAJARIT

‫ְּתפִיּלַת‬
‫ְּת ִפלַת מִנחָה‬
Oración de la ‫ַע ְרבִית‬ Oración de la
Noche Tarde; Minja ‫מִנחָה‬
‫ַמ ַערִיב‬ THEFILAT MINJAH
THEFILAT "ARVIT MINJAH
MA"ARIV

Oración de Pie ‫ֳעמִידָה‬ Oración de ‫יִזּכֹור‬


"AMIDAH recordación YIZKOR
220

Oración Matutina ‫ַש ֳחרִית‬ Oración ‫ֳע ְרבִית‬


SHAJARIT verspertina "ARVIT

Oraciones ‫ִש ָּפטִים‬


ְ‫מ‬ Oraciones ‫ְּתפִּלֹות‬
MISHPATIM THEFILOT

Oraciones
penitenciales ‫ְסלִיחֹות‬ Oraculos ‫ֻּתמִים ּתּומִים‬
SELIJOT THUMIM THUMIM
especi

‫עַל ּפֶה ְּבעַל‬ ‫ִה ְת ַּפּלֵל‬


Por hablar; Rezar; Rogar;
Oralmente ‫ּפֶה‬ Orar ‫ללפתהל‬
"AL PEH BE"AL
HITPALAEL LHTFLL
PEH

Orden; Arreglo; ‫ֵסּדֶר‬ Invite; Orden; ‫ַהזְמִין‬


Fila SAEDHER Reserve lugar HAZMIN

‫סּוֵג מִין‬
Orden ‫ִצּוָה‬ Orden
TSIVAH ‫טִיפּוס‬
SVAEG MIN TIFUS

Orden, Mandato, ‫ְּפ ֻקּדָה‬ Orden servicio de ‫ֵסדֶר‬


Bíblico PEKUDHAH Pascua SAEDER

‫ְמ ֻס ֶּדרֶת‬
‫ְמ ֻסּדָר מְסּוּדָר‬
Ordenada F ‫מְסּו ֶּדרֶת‬ Ordenado M MESUDHAR
MESUDHERET MESUDHAR
MESUDHERET

Arreglar; ‫ִסּוֵג ִמּיֵן‬


Comparar; ‫ָע ַר ְך‬ Ordenar ‫ִהתְר ֵע ַע ָחבַר‬
"ARAJ
Ordenar MIAEN SIVAEG
HITR"AEA" JAVAR

Unir; Ordenar ‫ָרצַף‬ Ordenarse como ‫ִר ְברֵב‬


RATSAF Rabino RIVRAEV

Oreja ‫אֹזֶן אֹוזֶן‬ Oreja ‫אֹוזֶן‬


'OZEN 'OZEN 'OZEN

‫אֹזְנַים‬
Orejas ‫אֹוזניים‬ Orejas de Haman ‫אֹזנֵי ָהמָן‬
'OZNAE HAMAN
'OZNAYM
'OZNYYM
221

Orfanato ‫ּבֵית יְתֹומִים‬ Fijar; Editar; ‫ָע ַר ְך‬


BAET YETOMIM Organizar "ARAJ

Organizar ‫ִה ְסדִיר‬ Organo ‫אֵיבָר‬


HISDIR 'AEVAR

Organo ‫עּוגָב‬ Organos genitales ‫אֶי ְברֵי ַהמִין‬


"UGAV 'EYVRAE HAMIN

‫נִ ְקּבָה‬
Orificio; Tunel Orilla ֹ‫ב ַּכרְּכ‬
‫נְקָבֹות‬ KARKOV
NIKBAH NEKAVOT

‫קִּשּוט‬
Ornament Oro ‫זָהָב‬
‫קִיּשּוט‬ ZAHAV
KISHUT KISHUT

Oro Fino ‫ּפָז‬ Orquidea ‫ַס ְחלָב‬


PAZ SAJLAV

Oscuridad ‫חֹש ְך‬


ֶ Oscuridad ‫ֳא ֵפלָה‬
JOSHEJ 'AFAELAH

Oscuro; ‫ִּדמְּדּום‬ Oscuro; Obscuro ‫ פֵל‬


Crepúsculo DHIMDHUM 'AFAEL

Oscuro, Estar ‫ָּכהָה‬ Oseas; Salvación ‫הֹושע‬


ֵ ‫ֶספֶר‬
KAHAH SEFER HOSHAE"

‫ְש ַר ְפרַק‬
Oso ‫דֹוב‬ Banqueta para
‫טַבּורֶת‬
DOV pies; otoman
SHERAFRAK
TAVURET

‫ֶה ֳענִיק‬
Dar; Otorgar ‫ל ַהעֳניק‬ Otoño ‫ְסתָו‬
SETAV
HE"ANIK
LHA"ANYK

‫ְסתָיו ְסתָו‬
Otoño ‫עֵת הָ סִיף‬ Otra ‫ ֶחרֶת‬1
'AJERET
SETAYV SETAV
"AET HA'ASIF

Una Vez Más; ‫עֹוד ַּפעַם‬ Otro ‫חֵר‬1


Otra Vez "OD PA"AM 'AJAER
222

Ovalado; Ovalo ‫ְסַג ְלּגַל‬ Ovalado; Ovalo ‫ְסַג ְלּגַל‬


SEGALGHAL SEGALGHAL

Escuchar;
Ovedecer; ‫ָשמַע‬ Cordero; Oveja ‫ְשה‬
ָ ‫ִּכב‬
SHAMA" KIVSAH
Entender

‫צֹנֶה צֹאן‬
Corderos;
‫צֹאנֶה‬
Ovejas y Cabras; ‫צֹאן‬
Ovejas; Cabras Multitud TSO'N
TSO'N TSONEH
TSO'NEH

‫ַח ְמצָן‬
Oxigeno ‫ַח ְמצָן‬ Oxigeno
JAMTSAN ‫ ְב ֶחמֶץ‬1
JAMTSAN 'AVJEMETS

‫ ֳחרֵי‬1
Oye; Escucha ‫שֹו ֵמ ַע‬ Tarde; P.M. ‫ַה ָּצ ֲה ַריִם‬
SHOMAEA"
'AJARAE
HATSAHORAYIM

Paciencia ‫ַס ְבלָנּות‬ Paciencia ‫אֹ ֶר ְך רּו ַח‬


SAVLANUT 'OREJ RUAJ

Trueque; ‫ִה ְת ַמ ֵּק ַח‬ Papá; Padre ‫ּבָא‬1 ‫ ב‬


Convenio; Pacto HITMAKAEAJ 'AV 'ABA'

Padre, Mío ‫ בִי‬ Padre Político ‫ ב חֹורֵג‬


'AVI 'AV JORAEG

Padre Político ‫חֹותֵן חָם‬ Padres ‫ בֹות‬


JOTAEN JAM 'AVOT

‫ִשּלֵם שילם‬
Ventaja; Paga; ‫יִתְרֹון‬ Pagar ‫ְשּלֵם‬
ַ‫ל‬
Ganancia YITRON
ShILAEM ShYLM
LEShALAEM

Página ‫עַּמּוד‬ Pagina Web ‫ֶשת‬


ֶ ‫עַמּוד ר‬
"AMUD "AMUD REShET

Recompensa; ‫ּגְמּול‬ Ganancia; Pago; ‫ִה ְרוַי ַח‬


Pago GHEMVL Recompensa HIRVAYAJ

Pago; Cuota; ‫ַשלּום‬


ְ ‫ּת‬ Pagos; Cuotas;
‫ַשלּומִים‬
ְ ‫ּת‬
Indemnización THASHLUM Indemnizaciones
223

‫ַשלּומֹות‬
ְ ‫ּת‬
THASHLUMIM
THASHLUMOT

Tierras; Paices ‫ֳארָצֹות‬ Pais; Tierra ‫ֶארֶץ‬


'ARATSOT 'ERETS

Paisaje ‫נֹוף‬ Pajaro ‫צִיפֹור‬


NOF TSIFOR

Ave; Pájaro ‫עֹוף‬ Pájaro, N.F. ‫צִּפֹור‬


"OF TSIPOR

Pajaro Carpintero ‫נַּקָר‬ Pajaro Lavandera ‫נַ ֳחלִי ֵאלִי‬


NAKAR NAJALI'AELI

Pájaros F ‫ִצ ֲּפרִים‬ Pala ‫אֵת‬


TSIPORIM 'AET

Palabra ‫ִמּלָה‬ Palabra; ‫ּדִּבּור‬


MILAH Pronunciación DHIBUR

Palabra; Cosa ‫ָּדבָר‬ Cosas; Palabras ‫ְּד ָברִים‬


DHAVAR DHEVARIM

Palabras ‫ִמּלִים מִּלֹות‬ Palabras ‫ִמּלִים‬


MILIM MILOT MILIM

‫מִּלֹות‬
Palabras de Aviso; Concejo; ‫ֵעצָה‬
pregunta ‫ְש ֵאלָה‬ Palabrería "AETSAH
MILOT ShE'AELAH

Castillo; Palacio ‫רְמֹון‬1 Palacio; Templo ‫הֵיכָל‬


'ARMON HAEJAL

Palacio ‫רנֹון‬1 Palestina F ‫ִשּתית‬


ְ ‫ְּפל‬
'ARNON PELISHTHYT

Palestino M ‫ִשּתי ְּפ‬


ְ‫ל‬ Palidecer ‫ִה ְכסִיף‬
PELISHTHY HIJSIF

Palitos chinos ‫דּוקִים‬ Palma ‫ּכַף‬


DUKIM KAF

Palma de la mano ‫ּכַף יָד‬ Palmas de las ‫ֳאזִּקִים‬


KAF YAD manos 'AZIKIM
224

‫ּכַּפֹות יַַדיִם‬
Palmas de las
‫םיידי תופכ‬
Palmera, Arbol ‫ֶדקְל תֹמֶר‬
manos de Palma DEKL TOMER
KAPOT YADAYIM
JFVT YDYYM

Mastil; Palo ‫תֹרֶן‬ Palo ‫ַמּטֶה‬


TOREN MATEH

Jonas; Paloma ‫יֹונָה‬ Palomero ‫שֹו ָב ְך שֹ ֶב ְך‬


YONAH SHOVAJ SHOVEJ

Pipocas;
Palomitas de ‫ְקלִי ּתִירָס‬ Pan ‫ֶלחֶם‬
KELI THIRAS LEJEM
maíz

Pan de Pita ‫ּפִיתָה‬ Pan Leudado, ‫ָחמֵץ‬


PITAH Pan con Levadura JAMAETS

Pan sin levadura ‫ַמּצָה‬ Pan Trenzado ‫ַחּלָה‬


MATSAH Tradicional Judío JALAH

Panamá ‫ָפנָמָה‬ Pancito ‫ַל ְח ָמנִּיָה‬


FANAMAH LAJMANIAH

Pancitos ‫ַל ְח ָמנִיֹות‬ Panecillo ‫ַל ְח ָמנִית‬


LAJMANIOT LAJMANIT

Panico ‫ֶּב ָהלָה‬ Panqueque ‫יטָה ֳח ִמ‬


BEHALAH JAMITAH

Panqueque ‫ְלבִיבָה‬ Panqueque ‫ֳחבִיתָה‬


LEVIVAH JAVITAH

Panqueques ‫ֳחבִיתִיֹות‬ Panqueques de ‫ְלבִיכֹות‬


JAVITIOT papa LEVIJOT

Pantalla ‫ָמסָך‬ Pantalones ‫ִמ ְכנְ ַסיִם‬


MASAJ MIJNESAYIM

ִ‫ים מִכנָ ַסי‬


Pantalones ‫מִכנָ ַסיִים‬ Pantalones
‫ְק ָצרִים‬
MIJNASAYIM Cortos
MIJNASAYIM
KETSARIM

Musgo; Pantano ‫אֵזֹוב‬ Pantano ‫ִּבּצָה‬


'AEZOV BITSAH
225

Pantera ‫ַּפנְּתֵר‬ Pantuflas ‫נַ ֳעלֵי ַּביִת‬


PANTHAER NA"ALAE BAYIT

Papá; Padre ‫ּבָא‬1 ‫ ב‬ Papa ‫ּתַּפּו ַח ֳא ָדמָה‬


'AV 'ABA' THAPUAJ 'ADAMAH

Papas Fritas ‫צִיּפְס‬ Papel ‫נְיָר נְייָר‬


TSIPS NEYAR NEYYAR

Papel Higiénico ‫לֶת‬1‫נְיָיר טּו‬ Papel Higiénico ‫נְיָר ָשּמּוש‬


NEYAYR TU'ALET NEYAR SHAMUSH

Papeles ‫תוריינ‬ Papeles ‫נְיָרֹות‬


NYYRVT NEYAROT

‫ֳחבִילָה‬
Atado; Paquete ‫צְרֹור‬ Atado; Paquete
TSEROR ‫ַמ ְקנִית‬
JAVILAH MAKNIT

Paquistan ‫ָפקִי ְסתָן‬ Par; Pareja ‫זּוג‬


FAKISTAN ZUG

A; Hacia; Para ‫אֶל‬ Detrás de; Para ‫ְּבעַד‬


'EL BE"AD

A; Para ‫ִל‬ Para ‫ַּבעֳבּור‬


LI BA"AVUR

Para ‫ִשבִיל‬
ְ ‫ּב‬ Para, Por ‫עֳבּור ְּבעָבּור‬
BIShVIL "AVUR BE"AVUR

Porque; Para eso; ‫ּכִי‬ Por Qué?; Para ‫ה ָל ָּמ‬


Cuándo KI Que? LAMAH

Para que; a causa ‫ְל ַמעַן‬ No sea Que; Para ‫ּפֶן‬


de LEMA"AN que No PEN

Para quién? ‫ִשבִיל מִי‬


ְ ‫ּב‬ A quién?; para ‫ְלמִי‬
BISHVIL MI quién? LEMI

Para Siempre ‫עֹו ָלמִית‬ Paracaidas ‫ַמ ְצנֵ ַח‬


"OLAMIT MATSNAEAJ

Parada ‫לדח‬ Paraguas ‫ְשּיָה‬


ִ ‫ִשמ‬
JDL SHIMSHIAH
226

Paraguay ‫יי‬1‫ַּפרַגּו‬ Jardín de Edén; ‫ּגַן ֵעדֶן‬


PARAGU'AYY Paraíso GHAN "AEDEN

Paró; Parar;
Parar ‫ָעצַר ַלעֳצור‬ Levantar; ‫עֹו ֶמדֶת‬
"ATSAR LA"ATSVR "OMEDET
Demorar

Levantarse;
Paró; Parar Z ‫ָעמַד‬ Pararse; ‫קָם ֵהעִיר‬
"AMAD KAM HAE"IR
Permanece

Parcializar; Sacar ‫ָשא ָּפנִים‬


ָ‫נ‬ Parecido; ‫ּדֹומֶה‬
Cara NASA' PANIM Semejante DHOMEH

Parecido a ‫ָּדמָה ְל‬ Pared ‫קִיר‬


DHAMAH LE KIR

Pared; Muro ‫חֹומָה‬ Paredes ‫קִירִֹות‬


JOMAH KIRIOT

Par; Pareja ‫זּוג‬ Pares; Parejas ‫זּוגֹות‬


ZUG ZUGOT

Pares; Parejas ‫זּוגֹות‬ Pariente, Madre ‫הֹורָה‬


ZUGOT HORAH

Pariente, Padre ‫הֹורֶה‬ Cercana; Pariente ‫קְרֹובָה‬


HOREH F KEROVAH

‫קְרֹובֵי‬
Cercano; Pariente ‫קָרֹוב‬ Parientes ‫ִש ָפחָה‬
ְ‫מ‬
M KAROV
KEROVAE
MISHFAJAH

‫הֹורִים הֹורֶה‬
Parientes ‫הֹורִים‬ Parientes, Padre,
‫הֹורָה‬
HORIM Madre
HORIM HOREH
HORAH

Salvar; Parir, ‫ִה ְמלִיטָה‬ Salvar; Parir, ‫ִה ְמלִיט‬


Animal HIMLITAH Animal HIMLIT

Parlamento ‫ְּכנֶסֶת‬ Parloteo ‫ִּפ ְטּפֵט ִצ ְפצֵץ‬


Israelí; Knesset KENESET PITPAET TSIFTSAETS

Paró; Parar Z ‫ָעמַד‬ Paró; Parar; ‫עֹו ֶמדֶת‬


"AMAD Levantar; "OMEDET
227

Demorar

Parpadeo ‫ִמ ְצמֵץ‬ Parpados ‫ּגַּבֹות‬


MITSMAETS GHABOT

Jardín; Parque ‫ּגַן‬ Parqueo ‫ֳחנָייָה‬


GHAN JANAYYAH

Parrafo; Rama ‫ָסעִיף‬ Vid; Parral, ‫ֶּגפֶן‬


SA"IF Arbol de Uva GHEFEN

Parta; Huida ‫ִה ְס ַּתּלֵק מ‬ Parta, henda ‫ָּבקַע‬


HISTHALAEK M BAKA"

División;