C h u r c hMu s i c A s s o c i a t i o no f A me r i c a Mu s i c a S a c r a .

c o m

DECRETUM
ovo rubricanim corpore, a Summo Pontifice Ioanne XXIII, Motu proprio « Rubricarum instructum » diei 23 iulii anno i960 approbato posteroque die a Sacra Rituum Congregatione promulgato, vix fieri non potuit quin eadem Sacra Rituum Congregatio novam Missalis romani editionem, ad dictum rubricarum codicem plane accommodatam, pararet. Itaque, uti moris est, Vaticana editorialis Domus, typis itidem Vaticanis, praefatam editionem imprimi fecit, quam antea Sacra Rituum Congregatio sedula recognovit attentione; hinc est quod prsesens Vaticana Missalis romani editio uti « typica » declaratur, ab iis quibus iure competit, in omnibus et per omnia, integre et absolute, producenda, hac quidem concessa facultate, ut ea qua? commoditatis causa alio quoque loco iteranda esse censeant, ibi exscribant, dummodo ea omnia proprio etiam loco serventur. In fid em, etc. Romae, ex aedibus Sacrae Rituum Congregationis, die 23 iunii 1962.

N

t£ A. M. Card. LARRAONA, S. R. C. Pnefectus. L. >£ S. Henricus Dante, S. R. C. a secretis.

PIUS EPISCOPUS
SERVUS SERVORUM DEI
AD PERPETUAM REI MEMORIAM

Q

uo primum tempore ad Apostolatus apicem assumpti fuimus, ad ea libenter animum, viresque Nostras intendimus, et cogitationes omnes direximus, quae ad Ecclesiasticum purum retinendum cultum pertinerent, eaque parare, et, Deo ipso adiuvante, omni adhibito studio efficere contendimus. Cumque inter alia sacri Tridentini Concilii decreta, Nobis statuendum esset de sacris libris, Catechismo, Missali et Breviario edendis atque emendandis: edito iam, Deo ipso annuente, ad populi eruditionem Catechismo, et ad debitas Deo persolvendas laudes Breviario castigato, omnino, ut Breviario Missale responderet, ut congruum est et conveniens (cum unum in Ecclesia Dei psallendi modum, unum Missae celebrandae ritum esse maxime deceat), necesse iam videbatur, ut, quod reliquum in hac parte esset, de ipso nempe Missali edendo, quam primum cogitaremus. Quare eruditis delectis viris onus hoc demandandum duximus: qui quidem, diligenter collatis omnibus cum vetustis Nostrae Vaticanae Bibliothecae, aliisque undique conquisitis, emendatis, atque incorruptis codicibus; necnon veterum consultis ac probatorum auctorum scriptis, qui de sacro eorundem rituum instituto monumenta Nobis reliquerunt, ad pristinam Missale ipsum sanctorum Patrum normam ac ritum restituerunt. Quod recognitum iam et castigatum, matura adhibita consideratione, ut ex hoc instituto, coeptoque labore, fructus omnes percipiant, Romae quam primum imprimi atque impressum edi mandavimus: nempe ut sacerdotes intellegant, quibus precibus uti, quos ritus, quasve caeremonias in Missarum celebratione retinere posthac debeant. Ut autem a sacrosancta Romana Ecclesia, ceterarum Ecclesiarum matre et magistra, tradita ubique amplectantur omnes et observent, ne in posterum perpetuis futuris temporibus in omnibus Christiani orbis Provinciarum Patriarchalibus, Cathedralibus, Collegiatis et Parochialibus, saecularibus, et quorum vis Ordinum, monasteriorum, tarn virorum, quam mulierum, etiam militiarum regular ibus, ac sine cura Ecclesiis vel Capellis, in quibus Missa Conventualis alta voce cum Choro, aut demissa, celebrari iuxta Roman* Ecclesiae ritum consuevit vel debet, alias quam iuxta Missalis a Nobis editi formulam decantetur, aut recitetur, etiamsi eaedem Ecclesiae quovis modo exempts, Apostolicae Sedis indulto, consuetudine, privilegio, etiam iuramento, confirmatione Apostolica, vel aliis quibusvis facultatibus munitae sint; nisi ab ipsa prima institutione a Sede Apostolica appro-

bata, vel consuetudine, quae, vel ipsa institutio super ducentos annos Missarum celebrandarum in eisdem Ecclesiis assidue observata sit: a quibus, ut praefatam celebrandi constitutionem, vel consuetudinem nequaquam auferimus; sic si Missale hoc, quod nunc in lucem edi curavimus, iisdem magis placeret, de Episcopi, vel Praelati, Capitulique universi consensu, ut, quibusvis non obstantibus, iuxta illud Missas celebrare possint, permittimus; ex aliis vero omnibus Ecclesiis praefatis eorundem Missalium usum tollendo, illaque penitus et omnino reiciendo, ac huic Missali Nostro nuper edito, nihil unquam addendum, detrahendum, aut immutandum esse decernendo, sub indignationis Nostrae poena, hac Nostra perpetuo valitura constitutione statuimus et ordinamus. Mandantes ac districte omnibus et singulis Ecclesiarum praedictarum Patriarchis, Administratoribus, aliisque personis quacumque Ecclesiastica dignitate fulgentibus, etiamsi S. R. E. Cardinales, aut cuiusvis alterius gradus et praeeminentiae fuerint, illis in virtute sanctae oboedientiae praecipientes, ut ceteris omnibus rationibus et ritibus ex aliis Missalibus quamtumvis vetustis hactenus observari consuetis, in posterum penitus omissis, ac plane reiectis, Missam iuxta ritum, modum, ac normam, quae per Missale hoc a Nobis nunc traditur, decantent ac legant; neque in Missae celebratione alias caeremonias, vel preces, quam quae hoc Missali continentur, addere vel recitare praesumant. Atque ut hoc ipsum Missale in Missa decantanda, aut recitanda in quibusvis Ecclesiis absque ullo conscientiae scrupulo, aut aliquarum pcenarum, sententiarum et censurarum incursu, posthac omnino sequantur, eoque libere et licite uti possint et valeant, auctoritate Apostolica, tenore praesentium, etiam perpetuo concedimus et indulgemus. Neve Praesules, Administratores, Canonici, Capellani et alii quocumque nomine nuncupati Presbyteri saeculares, aut cuiusvis Ordinis regulares.ad Missam aliter, quam a Nobis statutum est, celebrandam teneantur: neque ad Missale hoc immutandum a quolibet cogi et compelli, praesentesve litterae ullo unquam tempore revocari, aut moderaxi possint, sedfirmaesemper et vatide in suo exsistant robore, similiter statuimus et declaramus. Non obstantibus praemissis, ac constitutionibus, et ordinationibus Apostolicis, ac in Provincialibus et Synodalibus Conciliis editis generalibus, vel specialibus constitutionibus, et ordinationibus, nee non Ecclesiarum praedictarum usu, longissima et immemorabili praescriptione, non

Breve dementis Pp. VIII
tamen supra ducentos annos, toborato, statutis et consuetudinibus contrariis quibuscumque. Volumus autem et eadem auctoritate decernimus, ut post huius Nostrae constitutionis, ac Missalis editionem, qui in Romana adsunt Curia Presbyteri, post mensem; qui vero intra montes, post tres; et qui ultra montes incolunt, post sex menses, aut cum primum illis Missale hoc venale propositum fuerit, iuxta illud Missam decantare, vel legere teneantur. Quod ut ubique terrarum incorruptum, ac mendis et erroribus purgatum praeservetur, omnibus in Nostro et S. R. E. dominio mediate, vel immediate subiecto commorantibus impressoribus, sub amissionis librorum, ac centum ducatorum auri Camera? Apostolicae ipso facto applicandorum: aliis vero in quacumque or bis parte consistentibus, sub excommunicationis latae sententiae, et aliis arbitrii Nostri pcenis, ne sine Nostra vel speciali ad id Apostolici Commissarii in eisdem partibus a Nobis constituendi, licentia, ac nisi per eundem Commissarium eidem impressori Missalis exemplum, ex quo aliorum imprimendorum ab ipso impressore erit accipienda norma, cum Missali in Urbe secundum magnam impressionem impresso collatum fuisse, et concordare, nee in ullo penitus discrepare prius plena fides facta fuerit, imprimere, vel proponere, vel recipere ullo modo audeant, vel praesumant, auctoritate Apostolica et tenore praesentium similibus inhibemus. Verum, quia difficile esset praesentes litteras ad quaeque Christiani orbis loca deferri, ac primo quoque tempore in omnium notitiam perferri, illas ad valvas Basilicae Principis Apostolorum, ac Cancellariae Apostolicae, et in acie Campi Florae de more publicari et affigi, ac earundem litterarum exemplis etiam impressis, ac manu alicuius publici tabellionis subscriptis, nee non sigillo person* in dignitate ecclesiastica constitutae munitis, eandem prorsus indubitatam fidem ubique gentium et locorum, haberi praecipimus, quae praesentibus haberetur, si ostenderentur vel exhiberentur. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam Nostrae permissionis, statuti, ordinationis, mandati, praecepti, concessionis, indulti, declarationis, voluntatis, decreti et inhibitionis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei, ac beatorum Petri et Pauli Apostolorum eius se noverit incursurum. Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo septuagesimo, pridie idus iulii, Pontincatus Nostri anno quinto.

H. Cumin

Caesar Glorierius

Anno a Nativitate Domini 1570, Indict. 13, die vero 19 mensis iulii, Pontincatus sarictissimi in Christo Patris et D. N. Pii divina providentia Papae V anno eius quinto, retroscriptae litterae publicatae et affixae fuerunt ad valvas Basilicae Principis Apostolorum, ac Cancellariae Apostolicae, et in acie Campi Florae, ut moris est, per nos Ioannem Andream Rogerium et Philibertum Cappuis Cursores.

Scipio de Octavianis
Magister Cursorum

CLEMENS PAPA VIII
AD PERPETUAM REI MEMORIAM

C

um sanctissimum Eucharistiae Sacramentum, quo Nos Christus Dominus sacri sui Corporis participes effecit, atque apud Nos usque ad consummationem saeculi permanere decrevit, maximum sit omnium Sacramentorum, illudque in sacra Missa connciatur, ac pro peccatis totius populi Deo Patri offeratur; sane omnino conveniens est, ut qui omnes unum sumus in uno corpore, quod est Ecclesia, et de uno corpore Christi participamus, una et eadem celebrandi ratione, uniusque officii et ritus observatione in hoc ineffabili et tremendo sacrificio utamur. Quod cum Romani Pontifices praedecessores Nostri semper optarint, atque in hoc diu multumque desudarint, turn in primis fel. rec. Pius Papa V Missale Romanum ex Decreto sacri Concilii Tridentini ad veterem et emendatiorem normam restitui, Romaeque imprimi curavit. Qui etsi multis propositis pcenis severissime caverit, ne quid illi vel adderetur, vel ulla ratione demeretur; tamen, progressu temporis, sive typographorum, sive aliorum temeritas et audacia effecit, ut multi in ea quae his proximis annis excusa

sum Missalia, errores irrepserint, quibus vetustissima ilia sacrorum Bibliorum versio, quae etiam ante S. Hieronymi tempora Celebris habita est in Ecclesia, et ex qua omnes fere Missarum Introitus, et quae dicuntur Gradualia et Offertoria accepta sunt, omnino sublata est: Epistolarum et Evangeliorum textus, qui hucusque in Missae solemniis praelectus est, multis in locis perturbatus; ipsis Evangeliis diversa, ac prorsus insolita praefixa initia; plurima denique passim pro arbitrio immutata sint: cuius rei praetextus fuisse videtur, ut omnia ad praescriptum sacrorum Bibliorum Vulgatae editionis revocarentur, quasi id alicui propria auctoritate, atque Apostolica Sede inconsulta, facere licitum sit. Quod Nos animadvertentes, pro Nostra pastorali sollicitudine, qua omnibus in rebus, ac praecipue in sacris Ecclesiae ritibus, optimam, eamque veterem normam studemus tueri et conservare, primum praedicta Missalia impressa sic depravata prohiberi et abrogari, eorumque usum in celebratione Missarum interdici iussimus, nisi ad praescriptum exemplaris sub ipso Pio V editi integre in

Breve Clementis Pp. VIII
omnibus emendarentur: deinde mandavimus nonnullis venerabilibus fratribus nostris S. R. E. Cardinalibus in sacris Litteris versatis, et ecclesiastics antiquitatis peritis, ut curam Missale ad pristinam et quam maxime emendatam formam restituendi susciperent; qui pro sua erga Nos fide et in Romanam Ecclesiam pietate et studio, adhibitis etiam aliis rerum ecclesiasticarum peritis et eruditis viris, et veteribus Missalibus, aliisque praeterea libris, qui ad earn rem opportuni videbantur, accurate perquisitis et diligenter inspectis, Missale Romanum suae integritati restituere, ac ipsius Pii V et eorum qui ab eo delecti fuerant, laborem et diligentiam confirmare et comprobare curarunt. Verum in eo munere peragendo factum est, ut nonnulla ex diligenti librorum antiquorum collatione in meliorem formam redacta, et in regulis et rubricis aliqua uberius et clarius expressa sint, qua? tamen ex illorum principiis et fundamentis quasi deducta, illorum sensum imitari potius, et supplere, quam aliquid novi afferre videantur. Missale itaque quod idem Pius V ediderat, sic recognitum, in Nostra Typographia Vaticana quam emendatissime imprimi, et ad communem utilitatem publicari iussimus. Ut autem illius usus in omnibus Christiani orbis partibus, perpetuis futuris temporibus conservetur, ipsum Missale in alma Urbe Nostra in eadem Typographia tantum, et non alibi imprimi posse decernimu8: extra Urbem vero iuxta exemplar in dicta Typographia nunc editum, et non aliter, hac lege imprimi posse permittimus, ut nimirum typographis quibuscumque illud imprimere volentibus, id facere liceat, requisita tamen prius, et in scriptis obtenta, dilectorum filiorum Inquisitorum haereticae pravitatis in iis locis in quibus fuerint, ubi vero non fuerint, Ordinariorum locorum licentia; alioquin, si absque huiusmodi licentia dictum Missale sub quacumque forma de cetero ipsi imprimere, aut bibliopolae vendere praesumpserint, typographi et bibliopolae extra Statum Nostrum Ecclesiasticum exsistentes, excommunicationis latae sentential, a qua, nisi a Romano Pontifice, praeterquam in mortis articulo constituti, absolvi nequeant; in alma vero Urbe ac reliquo Statu Ecclesiastico commorantes, quingentorum ducatorum auri de Camera, ac amissionis librorum et typorum omnium, Cameras praedictae applicandorum, poenas absque alia declaratione irremissibiliter incurrant eo ipso. Et nihilominus eorundem Missalium per eos de cetero absque huiusmodi licentia imprimendorum aut vendendorum usum ubique locorum et gentium sub eisdem pcenis perpetuo interdicimus et prohibemus. Ipsi autem Inquisitores, seu Ordinarii locorum, antequam huiusmodi licentiam concedant, Missalia ab ipsis typographis imprimenda, et postquam impressa fuerint, cum hoc Missali auctoritate Nostra recognito et nunc impresso, diligentissime conferant, nee in illis aliquid addi vel detrahi permittant, nee in praemissis, praetextu incuriae typographorum, aut non factae per correctores vel alios ab ipsis forsitan deputandos diligentiae, se aliquo modo excusare, quodque in infrascriptas poenas non incurrerint, allegare valeant, et in ipsa licentia originali de collatione facta, et quod omnino concordent, manu propria attestentur: cuius licentiae copia initio, vel in calce cuiusque Missalis semper imprimatur. Quod si secus fecerint, Inquisitores videlicet privationis suorum officiorum, ac inhabilitatis ad ilia et alia in posterum obtinenda; Antistites autem et Ordinarii locorum suspensionis a divinis, ac interdicti ab ingressu Ecclesiae; eorum vero Vicarii, privationis similiter officiorum et benenciorum suorum, et inhabilitatis ad ilia et alia in posterum obtinenda, ac praeterea excommunicationis absque alia declaratione, ut praefertur, pcenas incurrant eo ipso. Ceterum pauperum ecclesiarum, clericorum, et personarum ecclesiasticarum, ac typographorum et bibliopolarum quorumcumque indemnitatis ex benignitate Apostolica rationem habentes, eisdem Missalia hactenus impressa penes se habentibus (iis dumtaxat exceptis quae auctoritate Nostra, ut supra dictum est, interdicta et abrogata fuerunt), ut ea retinere, et illis uti, eaque vendere respective possint, similiter permittimus et indulgemus. Non obstantibus licentiis, indultis, et privilegiis quibuscumque typographis hactenus per Nos seu Romanos Pontifices praedecessores Nostros, Missale praedictum Pii V imprimendi concessis, quae per praesentes expresse revocamus, et revocata esse volumus: necnon constitutionibus et ordinationibus Apostolicis, generalibus vel specialibus, in contrarium praemissorum quomodocumque concessis, connrmatis et approbatis. Quibus omnibus, etiamsi de illis eorumque totis tenoribus, specialis, specifica et expressa mentio habenda esset, tenores huiusmodi praesentibus pro expressis habentes, hac vice dumtaxat specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque. Volumus autem, ut praesentium transumptis, etiam impressis vel manu alicuius Notarii publici subscriptis, et sigillo alicuius personae in dignitate ecclesiastica constitutae munitis, eadem prorsus fides habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur, si essent exhibitae vel ostensae. Datum Romae apud sanctum Marcum sub anulo Piscatoris, die VII iulii MDCIV, Pontificatus Nostri anno XIII.

M. Vestrius Barbianus

URBANUS PAPA VIII
AD PERPETUAM REI MEMORIAM

S

i quid est in rebus humanis plane divinum, quod Nobis superni cives (si in eos invidia caderet) invidere possent, id certe est sacrosanctum Missae Sacrificium, cuius beneficio fit, ut homines quadam anticipatione possideant in terris caelum, dum ante oculos habent et manibus contrectant ipsum caeli terraeque Conditorem. Quo magis est mortalibus laborandum, ut hoc tantum privilegium cultu atque honore debito tueantur, caveantque Angelos neglegentiae osores, qui sunt aemuli venerationis. Hinc factum est, ut huius sacri mysterii celebtandi rationem, ac preces, quas Summi Pontifices praedecessores Nostri Pius V et Clemens VIII diligentissime recognosci atque instaurari curaverunt; Nos quoque eorum vestigiis inhaerentes, iterum examinari, et si quid forte in iis assiduus (quod plerumque contingit) temporis cursus corruperit, restitui iusserimus. Quamobrem, sicuti nuper ad divini Officii nitorem reformari Breviarium, ita demum huius exemplo ad divini Sacrificii ornamentum corrigi Missale mandavimus. Et quoniam hasce quasi alas, quas Sacerdos instar Cherubim prisci mystici Tabernaculi cotidie pandit ad verum mundi Propitiatorium, decet esse plane geminas, atque uniformes, huius rei curam commisimus viris eruditis ac piis, quorum diligentia ita opus perfectum est, ut nihil desiderari amplius possit. Nam rubricae, quae sensim ab usu rituque veteri degeneraverant, in pristinum restitutae; quae vero non ita captui legentium accommodatae videbantur, clarius explicatae: praeterea collata omnia cum codice sacrae Scripturae Vulgatae editionis, quaeque diversa irrepserant, ad eius unius exemplum normamque correcta sunt. Verumtamen parum prodesse consuevit sollertia correctorum, nisi ad earn par typographorum accedat industria; propterea dilecto filio Andreae Brugiotto Typographiae Nostrae Apostolicae Praefecto mandavimus, ut Missale ita expurgatum in lucem emittat: sed, quae in posterum extra Urbem imprimi contigerit, ea non aliter quam ad exemplar in dicta Typographia nunc editum imprimi posse permittimus, requisita tamen prius, et in scriptis obtenta, dilectorum filiorum Inquisitorum haereticse pravitatis, in iis locis in quibus fuerint ubi vero non fuerint, Ordinariorum locorum facultate; alioquin, si absque ea dictum Missale ipsi posthac imprimere, aut bibliopolae vendere prae sumpserint, typographi et bibliopolae extra Sta turn Nostrum Ecclesiasticum exsistentes, excom municationis latae sententiae, a qua, nisi a Romano Pontifice, praeterquam in mortis articulo constituti, absolvi nequeant; in alma vero Urbe et reliquo Statu Ecclesiastico commorantes, quingentorum ducatorum auri de Camera, ac amissionis librorum et typorum omnium, Camera; praedictae applican-

dorum, pcenas absque alia declaratione irremissibiliter incurrant eo ipso: et nihilominus eorundem Missalium per eos de cetero absque huiusmodi icentia imprimendorum, aut vendendorum usum, ubique locorum et gentium, sub eisdem pcenis interdicimus et prohibemus. Ipsi autem Inquisitores, seu Ordinarii locorum, antequam huiusmodi licentiam et facultatem concedant, Missalia ab ipsis ypographis imprimenda, et postquam impressa fuerint, cum hoc Missali auctoritate Nostra recognito diligentissime conferant, nee in illis aliquid addi, vel minui permittant. In ipsa vero licentia originali obtinenda, de collatione facta, et quod omnino concordent, manu propria attestentur: cuius licentiae copia initio, vel in fine cuiusque Missalis semper imprimatur. Quod si secus fecerint, Inquisitores privationis suorum ofliciorum, ac inhabilitatis ad ilia, et alia in posterum obtinenda; Ordinarii autem locorum suspensionis a divinis, ac interdicti ab ingressu Ecclesiae, eorum vero Vicarii privationis similiter officiorum, et beneficiorum suorum, et inhabilitatis ad ilia, et alia in posterum obtinenda, ac insuper excommunicationis absque alia declaratione pwnas incurrant eo ipso. Ceterum pauperum ecclesiarum, clericorum, et personarum ecclesiasticarum, ac typographorum, et bibliopolarum quorumcumque indemnitatis ex benignitate Apostolica rationem habentes, eisdem Missalia hactenus impressa penes se habentibus, ut ea retinere, et illis uti, eaque vendere respective possint, similiter permittimus et indulgemus. Non obstantibus licentiis, indultis et privilegiis quibuscumque typographis, per Nos seu Romanos Pontifices praedecessores Nostros, Missale imprimendi concessis, quae per praesentes expresse revocamus et revocata esse volumus, nee non constitutionibus et ordinationibus Apostolicis, generalibus, vel specialibus, in contrarium praemissorum quomodocumque concessis, approbatis et confirmatis. Quibus omnibus, etiamsi de illis, eorumque totis tenoribus specialis, specifica et expressa mentio habenda esset; tenores huiusmodi praesentibus pro expressis habentes, hac vice dumtaxat specialiter, et expresse derogamus. Volumus autem, ut praesentium transumptis, etiam impressis, manu alicuius Notarii publici subscriptis, et sigillo alicuius persons in dignitate ecclesiastica constitute munitis, eadem prorsus fides adhibeatur, quae ipsis praesentibus adhiberetur, si essent exhibitae vel ostensae. Datum Romae apud sanctam Mariam maiorem sub anulo Piscatoris, die secunda septembris MDCXXXIV, Pontificatus Nostri anno duodecimo.

M. A. Maraldus

I. Savenier

IOANNES PP. XXIII
LITTERS APOSTOLICE
MOTU PROPRIO DATiE NOVUM RUBRICARUM BREVIARII ET MISSALIS ROMANI CORPUS APPROBATUR

R

ubricarum insttuctum, quo publicus Ecclesiae mani, et Rubrica generates Missalis romani, a Sacra cultus ordinatur ac regitur, Apostolica Sedes, Nostra Rituum Congregatione mox evulgandum, inde praesertim a Concilio Tridentino, con- inde a die 1 ianuarii proximi anni 1961, ab omnibus tinenter studuit et pressius definire et perfectius qui ritum romanum sequuntur, servandum esse ordinare. Pluribus itaque emendationibus, varia- praecipimus. Qui vero alium ritum latinum obsertionibus et additamentis decursu temporis intro- vant, quamprimum sive novo rubricarum codici, ductis, totum rubricarum systema abunde succre- sive calendario se conformare tenentur, in iis omnivit, non semper vero systematico ordine servato, bus, quae illi ritui stricte propria non sunt. et non sine primitive perspicuitatis ac simplicitatis 2. Eodem die 1 ianuarii anni 1961 vigere cessant detrimento. Rubrica generates Breviarii et Missalis romani, Nil proinde mirum quod Decessor Noster, Pius necnon Additiones et Variationes in rubricis BrePapa XII, fel. rec, plurium Episcoporum precibus viarii et Missalis romani, ad normam Bullae Praeannuens, rubricas Breviarii ac Missalis romani in decessoris Nostri S. Pii X Divino afflatu, quae huquibusdam ad simpliciorem formam esse redigen- cusque his libris praepositae habentur. Pariter vigere das censuerit, quod generali Decreto S. Rituum cessat Decretum generate S. R. C. diei 23 martii Congregationis diei 23 martii anni 1955 fuit per- anni 1955 De rubricis ad simpliciorem formam rediactum. gendis, in hac nova rubricarum redactione assumpAnno vero sequenti 1956, cum interim studia tum. Abrogantur denique eiusdem S. Congregatiopraeparatoria pro generali liturgica instauratione nis decreta et ad dubia responsiones, quae cum nova maturescerent, idem Decessor Noster Episcoporum hac rubricarum forma non conveniunt. mentem explorandam decrevit, circa Breviarii ro3. Item statuta, privilegia, indulta et consuetumani liturgicam emendationem. Episcoporum au- dines cuiuscumque generis, etiam saecularia et imtem responsionibus mature perpensis, qusestionem memorabilia, immo specialissima atque individua de generali ac systematica rubricarum Breviarii ac mentione digna, quae his rubricis obstant, revoMissalis emendatione aggrediendam esse censuit, cantur. eamque peculiari illi commisit virorum peritorum 4. Librorum liturgicorum editores, rite a S. Sede Commissioni, cui generalis instaurationis liturgicae approbati et admissi, novas parare possunt editiostudia demandata fuerant. nes Breviarii et Missalis romani, iuxta novum ruNos autem, postquam, adspirante Deo, Conci- bricarum codicem dispositas; ad necessariam vero lium OEcumenicum coadunandum esse decrevi- novarum editionum uniformitatem praecavendam, mus, quid circa huiusmodi Praedecessoris Nostri S. Rituum Congregatio pecuiiares tradat instrucinceptum agendum foret, haud semel recogitavi- tiones. mus. Re itaque diu ac mature examinata, in sen5. In novis Breviarii vel Missalis romani editentiam devenimus, altiora principia, generalem tionibus, omissis rubricarum textibus de quibus liturgicam instaurationem respicientia, in proximo n. 2, novarum rubricarum textus praeponantur, Concilio GEcumenico Patribus esse proponenda; Breviario quidem Rubrica generates et Rubrica memoratam vero rubricarum Breviarii ac Missalis generates Breviarii romani; Missali autem item emendationem diutius non esse protrahendam. Rubrica generates et Rubrica generates Missalis Harum itaque rubricarum Breviarii ac Missalis romani. romani corpus, a peritis viris S. Rituum Congre6. Omnes denique ad quos spectat quamprigationis praeparatum et a praefata Pontificia Com- mum Calendaria et Propria, sive dioecesana sive missione pro generali liturgica instauratione dili- religiosa, ad normam et mentem novae redactionis genter revisum, Nos ipsi, motu proprio et certa rubricarum et calendarii conformari curent, a S. Riscientia, Apostolica Nostra Auctoritate, proban- tuum Congregatione approbanda. dum censuimus, sequentia decernentes: His itaque firmiter statutis, muneri Nostro Apo1. Novum rubricarum Breviarii ac Missalis ro- stolico consentaneum ducimus, nonnulla addere mani codicem, per tres partes digestum, scilicet: hortamenta. Rubrica generates, Rubrica generates Breviarii roNova sane hac rubricarum dispositione, dum

Litterae Apostolicse Ioannis Pp. XXIII
ex una pane universus rubricarum Breviarii et Missalis romani instructus in meliorem formam est redactus, clariore ordine digestus et in unicum textum contract us, ex. altera parte aliquae quoque introductae sunt peculiares modificationes, quibus Officium divinum paulisper contrahitur. Hoc siquidem quamplurium Episcoporum erat in votis, intuitu praesertim multorum sacerdotum, qui in dies magis magisque pastoralibus sollicitudinibus onerantur. Hos autem et omnes qui Officio divino persolvendo tenentur, paterno hortamur animo, ut si quid in eodem divino Officio breviatur, hoc maiore diligentia ac devotione compensetur. Cum porro lectio quoque sanctorum Patrum aliquantisper quandoque minuatur, omnes enixe clericos hortamur, ut volumina Patrum, tanta sapientia ac pietate referta, assidue prae manibus legenda ac meditanda teneant. Quae autem per Nostras has Litteras, motu proprio datas, decrevimus ac statuimus, rata atque firma sunto, contrariis quibuslibet minime obstantibus, peculiarissima quoque et individua mentione dignis. Datum Romae, apud S. Petrum, die 25 mensis iulii, anno i960, Pontificatus Nostri secundo.

IOANNES PP. XXIII

SACRA RITUUM CONGREGATIO
DECRETUM GENERALE
QUO NOVUS RUBRICARUM BREVIARII AC MISSALIS ROMANI CODEX PROMULGATUR

ovum rubricarum Breviarii ac Missalis romani codicem, quern Ssmus Dominus Noster Ioannes Papa XXIII, per Litteras Apostolicas Rubricarum instructum, die 25 iulii huius anni motu proprio datas, approbavit et huic S. Congregationi promulgandum mandavit, S. Rituum Congregatio, per hoc Decretura generale, et promulgat et promulgatum esse declarat, in novas Breviarii et Missalis romani editiones inserendum, et ab omnibus ad quos spectat, inde a die 1 ianuarii proximi anni 1961, servandum. Ut autem libri liturgici qui in usu habentur adhuc adhiberi possint, rubricarum codici adduntur «Variationes» Breviariis et Missalibus necnon Martyrologio aptandis. Ex aedibus S. Rituum Congregationis, die 26 iulii anni i960.

N

>$* Caietanus Card. CICOGNANI, Ep. Tusculanus, Prsefectus L. * S. Henricus Dante, a secretis

I. - RUBRICS GENERALES
I - Normse generates
1. Rubrics quae sequuntur ritum romanum respiciunt. 2. Nomine calendarii veniunt turn calendarium in usum Ecclesiae universal, turn calendaria particularia. 3. Rubrics generates quae sequuntur, valent tarn pro Breviario quam pro Missali. Ipsis tamen exceptiones dantur per particulares rubricas, quae aliquando in Breviario et in Missali ad normam harum rubricarum redactis occurrunt. Festum tamen Immaculatae Conceptionis B. Marias Virg. praefertur occurrenti dominicae Adventus. Ad concurrentiam vero quod attinet, servetur norma, quae nn. 104-105 traditur. 16. Dominica II classis, in occurrentia, festis II classis praefertur. Attamen: a) festum Domini I aut II classis, in dominica II classis occurrens, locum tenet ipsius dominicae cum omnibus iuribus et privilegiis: de dominica, proinde, nulla fit commemoratio; b) dominica II classis praefertur Commemorationi omnium Fidelium defunctorum. Ad concurrentiam vero quod attinet, servetur norma, quae nn. 104-105 traditur. 17. Dominica excludit, per se, assignationem perpetuam festorum. Excipiuntur: a) festum Ssmi Nominis Iesu, celebrandum dominica quae occurrit a die 2 ad 5 ianuarii (secus die 2 ianuarii); b) festum S. Familiae Iesu, Mariae, Ioseph, celebrandum dominica prima post Epiphaniam; c) festum Ssmae Trinitatis, celebrandum dominica prima post Pentecosten; d) festum D. N. Iesu Christi Regis, celebrandum dominica ultima mensis octobris; e) festa Domini I classis quae, in calendariis particularibus, dominicae II classis nunc assignantur. Haec festa locum tenent dominicae occurrentis cum omnibus iuribus et privilegiis; de dominica, proinde, nulla fit commemoratio. 18. Dominicae post Epiphaniam quae, superveniente Septuagesima, impediuntur, transferuntur post dominicam XXIII post Pentecosten, hoc ordine: a) si dominicae post Pentecosten fuerint 25, dominica XXIV erit quae inscribitur dominica VI post Epiphaniam; b) si dominicae fuerint 26, dominica XXIV erit quae inscribitur V post Epiphaniam; et XXV, quae inscribitur VI; c) si dominicae fuerint 27, dominica XXIV erit quae inscribitur IV post Epiphaniam; XXV, quae inscribitur V; et XXVI, quae inscribitur VI; d) si dominicae fuerint 28, dominica XXIV erit quae inscribitur III post Epiphaniam; XXV, quae inscribitur IV; XXVI, qua? inscribitur V; et XXVII, quae inscribitur VI. Ultimo tamen loco semper ponitur ea quae in ordine est XXIV post Pentecosten, omissis, si opus sit, ceteris, quae aliquando locum habere non possunt. 19. Dominica prima mensis ea intellegitur, quae prima occurrit in mense, scilicet a die primo ad sep-

II - De die liturgico in genere
4. Dies liturgicus est dies sanctificatus actionibus liturgicis, praesertim Sacrificio eucharistico et publica Ecclesiae prece, id est Officio divino; et decurrit a media nocte ad mediam noctem. 5. Celebratio diei liturgici decurrit per se a Matutino ad Completorium. Sum tamen dies solemniores, quorum Officium inchoatur a I Vesperis, die precedent i. Habetur denique celebratio liturgica non plena seu sola commemoratio in Officio et Missa diei liturgici currentis. 6. Singulis diebus fit aut de dominica, aut de feria, aut de vigilia, aut de festo, aut de octava, iuxta calendarium et praecedentiam dierum liturgicorum. 7. Prascedentia inter singulos dies liturgicos unice per peculiarem tabellam (n. 91) determinatur. 8. Dies liturgici sunt primae, secundae, tertiae aut quarts classis.

HI - De dominicis
9. Nomine dominicae intellegitur dies Domini initio cuiusque hebdomadae occurrens. 10. Dominicae sunt I aut II classis. 11. Dominica I classis sunt: a) I-IV Adventus; b) I-IV Quadragesimae; c) I-II Passionis; d) dominica Resurrectionis seu Paschatis; e) dominica in albis; / ) dominica Pentecostes. Dominicae Paschatis et Pentecostes sunt pariter festa I classis cum octava. 12. Omnes aliae dominicae sunt 11 classis. 13. Officium dominicae incipit a I Vesperis, sabbato praecedenti, et explicit post Completorium dominicae. 14. Dominica celebratur suo die, iuxta rubricas. Officium et Missa dominicae impeditae nee anticipant ur nee resumuntur. 15. Dominica I classis, in occurrentia, festis quibuslibet praefertur.

Rubricae generates
timum mensis; dominica autem ultima, quae diem primum mensis sequentis proxime praecedit. Item ad computandam primam dominicam mensium augusti, septembris, octobris et novembris, ratione lectionum Scripturae occurrentis, ea dicitur prima dominica mensis, quae cadit a die primo ad septimum mensis. 20. Dominica I Adventus ea est, quae cadit die 30 novembris vel est ipsi proximior. b) vigilia Assumptionis B. Mariae Virg.; c) vigilia Nativitatis S. Ioannis Baptistae; d) vigilia Ss. Petri et Pauli Apostolorum. Hae vigiliae praeferuntur diebus liturgicis III et IV classis; et, si impediuntur, commemorantur, iuxta rubricas. 32. Vigilia III classis est vigilia S. Laurentii. Haec vigilia praefertur diebus liturgicis IV classis ; et, si impeditur, commemoratur, iuxta rubricas. 33. Vigilia II aut III classis penitus omittitur, si occurrat in dominica qua vis, aut in festo I classis, vel si festum cui praemittitur in alium diem transferri aut ad commemorationem reduci contingat. 34. Officium vigiliae incipit a Matutino et explicit quando initium habet Officium festi subsequentis.

IV - De feriis
21. Nomine feriae intelleguntur singuli dies hebdomadae, praeter dominicam. 22. Feriae sunt primae, secundae, tertiae aut quartae classis. 23. FericB I classis sunt: a) feria IV cinerum; b) omnes feriae Hebdomadae sanctae. Hae feriae festis quibuslibet praeferuntur, et nullam admittunt commemorationem, nisi unam privilegiatam. 24. Feria II classis sunt: a) feriae Adventus a die 17 ad diem 23 decembris; b) feriae Quatuor Temporum Adventus, Quadragesimae et mensis septembris. Hae feriae praeferuntur festis particularibus II classis; si vero impediuntur, commemorari debent. 25. Feria III classis sunt: a) feriae Quadragesimae et Passionis, a feria V post cineres usque ad sabbatum ante dominicam II Passionis inclusive, superius non nominatae, quae praeferuntur festis III classis; b) feriae Adventus usque ad diem 16 decembris inclusive, superius non nominatae, quae cedunt festis III classis. Has feriae, si impediuntur, commemorari debent. 26. Omnes feriae, numeris 23-25 non nominatae, sunt feria IV classis; quae numquam commemorantur. 27. Officium feriae incipit a Matutino et explicit per se post Completorium; Officium vero sabbati, excepto Officio Sabbati sancti, explicit post Nonam.

VI - De festis et calendario
A) De natura et proprietate festorum 35. Nomine festi intellegitur dies liturgicus in quo cultus publicus Ecclesiae peculiari modo ad mysteria Domini recolenda, vel ad B. Madam Virg., aut Angelos, aut Sanctos vel Beatos venerandos dirigitur. 36. Festa sunt primae, secundae aut tertiae classis. 37. Ratio celebrationis festorum haec est: a) festa I classis inter dies solemniores adnumerantur, quorum Officium incipit a I Vesperis, die praecedenti; b) festa II et III classis Officium habent quod per se decurrit a Matutino ad Completorium ipsius diei; c) festa vero Domini II classis I Vesperas acquirunt, quoties, in occurrentia, locum tenent dominicae II classis. 38. Festa sunt universalia aut particularia; particularia autem sunt propria aut indulta. 39. Festa universalia ea sunt quae a Sancta Sede in calendario Ecclesiae universal inscribuntur. Haec festa ab omnibus, qui ritum romanum sequuntur, celebrari debent, iuxta rubricas. 40. Festa particularia ea sunt quae ex iure aut ex indulto Sanctae Sedis in calendariis particularibus inscribuntur. Haec festa ab omnibus, qui illo calendario tenentur, celebrari debent, iuxta rubricas, et nonnisi ex speciali Sanctae Sedis indulto e calendario expungi vel gradu mutari possum. 41. Festa particularia, ipso iure in calendario inscribenda, sunt festa propria: a) cuiusque nationis et regionis seu provinciae sive ecclesiasticae sive civilis (n. 42); b) cuiusque dicecesis seu territorii ecclesiastici cui praeficitur « Ordinarius loci » (n. 43); c) cuiusque loci seu oppidi vel civitatis (n. 44); d) cuiusque ecclesiae aut oratorii publici vel semipublici, quod locum tenet ecclesiae (n. 45); e) cuiusque Ordinis seu Congregationis (n. 46). 42. Festa propria cuiusque nationis et regionis seu provincia sive ecclesiastics sive civilis sunt: a) festum Patroni principalis rite constituti (I classis);

V - De vigiliis
28. Nomine vigiliae intellegitur dies liturgicus, qui aliquod festum praecedit, et rationem habet praeparationis ad illud. Vigilia Paschatis vero, cum non sit dies liturgicus, modo sibi proprio, seu pervigilio, celebratur. 29. Vigiliae s.unt primae, secundae aut tertiae classis. 30. Vigilia I classis sunt: a) vigilia Nativitatis Domini quae, in occurrentia, locum tenet dominicae IV Adventus, de qua, proinde, nulla fit commemoratio; b) vigilia Pentecostes. Hae vigiliae festis quibuslibet praeferuntur, et nullam admittunt commemorationem. 31. Vigilia II classis sunt: a) vigilia Ascensionis Domini;

XIV

Rubricae generales

Huiusmodi autem calendarium particulare perb) festum Patroni secundarii rite constituti jetuum conficiendum est respective ab Ordinario (II classis). 43. Festa propria cuiusque dieecesis seu territorii oci aut a supremo Religionis Moderatore de consio sui Capituli vel Consilii generalis, et approbari ecclesiastici cut praficitur « Ordinarius loci » sunt: a) festum Patroni principalis rite constituti debet a S. Rituum Congregatione. 51. Calendarium dicecesanum habet quaelibet dia(I classis); esis et quodlibet aliud territorium ecclesiasticum b) anniversarium Dedicationis ecclesiae caui praeficitur « Ordinarius loci ». thedralis (I classis); 52. In calendario dicecesano, praeter festa univerc) festum Patroni secundarii rite constituti salia, inscribi debent: (II classis); a) festa propria (n. 42) et indulta universae nad) festa Sanctorum et Beatorum, qui in Martyrologio vel eius Appendice rite sunt inscripti, qui tioni et regioni seu provincial sive ecclesiasticae sive ad dicecesim peculiares habent relationes, ut sunt civili; b) festa propria (n. 43) et indulta universae originis, commorationis longioris, obitus (II vel dicecesi. III classis, aut commemoratio). 53. Super huiusmodi calendario dicecesano con44. Festa propria cuiusque loci seu oppidi vel ciicitur: vitatis sunt: a) calendarium cuiusque loci, addendo festa a) festum Patroni principalis rite constituti propria (n. 44) et indulta; (I classis); b) calendarium cuiusque ecclesiae aut oratorii, b) festum Patroni secundarii rite constituti tern addendo festa loci propria (n. 44) et indulta, (II classis). 45. Festa propria cuiusque ecclesia aut oratorii atque festa ipsi ecclesiae propria (n. 45) et indulta; c) calendarium Congregationum religiosarum pub lie i vel semi public i quod locum tenet ecclesia seu Institutorum iuris pontificii, quae ad recitasunt: d) anniversarium Dedicationis, si sint conse- tionem divini Officii non obligantur; et Congregationum iuris dioecesani, addendo festa loci procrata (I classis); b) festum Tituli, si sint consecrata aut saltern pria (n. 44) et indulta; necnon et alia ipsis propria (nn. 45 et 46) et indulta. solemniter benedicta (I classis); 54. Calendarium religiosum habent: c) festum Sancti, in Martyrologio vel eius a) Ordines regulares, et Moniales ac Sorores Appendice rite descripti, cuius corpus ibi asservaeiusdem Ordinis, necnon Tertiarii eidem aggregati tur (II classis); d) festum Beati, item in Martyrologio vel eius in communi viventes et vota simplicia emittentes; Appendice rite descripti, cuius corpus ibi asservab) Congregationes religiosae seu Instituta tur (III classis). utriusque sexus, iuris pontificii, et sub regimine 46. Festa propria cuiusque Ordinis seu Congrega- unius praesidis generalis constituta, si ad recitationem divini Officii, ex quovis capite, tenentur. tionis sunt: 53. In calendario religioso, praeter festa univera) festum Tituli (I classis); b) festum Fundatoris canonizati (I classis) vel salia, inscribi debent festa propria (n. 46) et indulta ipsi Ordini seu Congregationi. beatificati (II classis); 56. Super huiusmodi calendario religioso confic) festum Patroni principalis rite constituti totius Ordinis seu Congregationis, in universo citur: a) calendarium cuiusque provincial religioOrdine vel Congregatione; aut Patroni principalis item rite constituti cuiusque provincial religiosae, sae, addendo festa propria (n. 46) et indulta; in singulis provinciis (I classis); b) calendarium cuiusque ecclesiae aut oratorii, d) festum Patroni secundarii, ut supra (II clas- item addendo festa propria (n. 45) et indulta, necnon et alia de quibus numero sequenti: quod calendasis); e) festa Sanctorum et Beatorum, qui illius rium vocatur etiam domus religiosae. 57. In singulis dioecesibus et locis, Religiosi, ii Ordinis vel Congregationis sodales fuerunt (II ve etiam qui alium ritum ac romanum sequuntur, ceIII classis, aut commemoratio). 47. Festa particularia indulta sunt festa quae, ex lebrare tenentur, una cum clero dicecesano: a) festum Patroni principalis nationis, regioindulto Sanctae Sedis, in calendariis particularibus nis seu provincial sive ecclesiasticae sive civilis, inscribuntur. dieecesis, loci seu oppidi vel civitatis (I classis); b) anniversarium Dedicationis ecclesiae caB) De calendario et festis in eo inscribendis thedralis (I classis); c) alia festa actu feriata, si quae sint, eodem 48. Calendarium est universale aut particular gradu quo in calendario dicecesano inscribuntur. seu proprium. 58. Religiosi, in celebrandis festis Sanctorum 49. Calendarium universale est calendarium in usum Ecclesiae universal quod Breviario ac Missali Ordinis seu Congregationis quoad diem et Officium magis proprium, clero dicecesano se conformare teromano praeficitur. 50. Calendarium particulare seu proprium est nentur, sicubi iidem Sancti tamquam Patroni principales (n. 57 a) recoluntur. dicecesanum aut religiosum; et conficitur inserend Item, si festa Sanctorum aut Beatorum alicuius calendario universali festa particularia.

Rubricae generates
Ordinis seu Congregationis gradu superiore aut Officio magis proprio a clero alicuius dicecesis vel loci celebrantur, ibidem etiam a Religiosis eiusdem Ordinis seu Congregationis eodem gradu superiore aut Officio magis proprio celebrari possunt, dummodo eadem festa, in utroque calendario, eodem die inscripta sint. C) De festorum die proprio 59. Festa in calendaria iam inducta eo die celebrentur, quo nunc in calendariis inscripta inveniuntur. 60. Pro novis festis universalibus inducendis, haec serventur: a) festa Sanctorum ordinarie diei natalicio assignentur, diei nempe quo Sanctus aeternae vitae natus est; hoc die ex qualibet causa impedito, eadem festa assignentur diei a S. Sede determinando, qui proinde habebitur tamquam dies quasi natalicius; b) pro ceteris festis, dies a S. Sede assignabitur. 61. Pro novis festis particularibus inducendis, haec serventur: a) festa propria Sanctorum vel Beatorum, ordinarie, diei natalicio assignentur, nisi sit impeditus aut aliter a S. Sede dispositum sit. Festa tamen alicuius loci vel ecclesiae propria, quae etiam in calendario universali vel dicecesano vel religioso gradu quidem inferiore inscribuntur, eodem die celebranda sunt ac in calendario universali vel dioecesano vel religioso; b) si dies natalicius ignoretur, festa assignentur, cum approbatione S. Sedis, diei qui, in calendario perpetuo dicecesano vel religioso, sit IV classis; c) si vero dies natalicius perpetuo impediatur pro universa dioecesi vel Religione vel ecclesia propria, festa in tali calendario particulari, si sint I vel II classis, assignentur proximiori diei sequenti qui non sit I vel II classis; si sint III classis, assignentur proximiori diei, qui ab aliis festis et Officiis paris aut superioris gradus liber exsistat; d) festa particularia indulta inscribantur in calendario die a S. Sede in concessione assignato. 62. Sancti vel Beati qui in calendario, ex quavis ratione, unico festo inscribuntur, semper simul celebrantur prout in Breviario habetur, quoties eodem gradu sunt colendi, etsi unus aut aliqui eorum sint magis proprii. Proinde: a) si unus aut aliqui ex his Sanctis festo I classis essent colendi, fit Officium de his tantum, omissis sociis; b) si uniis aut aliqui ex his Sanctis vel Beatis essent magis proprii et gradu superiore essent colendi, fit integrum Officium de magis propriis, cum commemoratione sociorum.

xv

64. Celebrantur tantum octavae Nativitatis Domini, Paschatis et Pentecostes, exclusis omnibus aliis, sive in calendario universali sive in calendariis particularibus. 65. Octavae sunt I aut II classis. B) De octavis I classis 66. Octavae I classis sunt octavae Paschatis et Pentecostes. Dies infra has octavas sunt I classis. C) De octava II classis 67. Octava II classis est octava Nativitatis Domini. Dies infra octavam sunt II classis; dies autem octavus est I classis. 68. Octava Nativitatis Domini modo peculiari ordinatur, scilicet: a) die 26 decembris, fit festum S. Stephani Protomart. (II classis); b) die 27 decembris, fit festum S. Ioannis Ap. et Evang. (II classis); c) die 28 decembris, fit festum Ss. Innocentium Mm. (II classis); d) die 29 decembris, fit commemoratio S. Thomae Episcopi et Mart.; e) die 31 decembris, fit commemoratio S. Silvestri I Papae et Conf.; / ) ex festis particularibus ea tantum admittuntur quae sunt I classis et in honorem Sanctorum qui in calendario universali his diebus inscribuntur, etsi tantum ad modum commemorationis; cetera transferuntur post octavam. 69. De dominica infra octavam Nativitatis Domini, quae scilicet a die 26 ad 31 decembris occurrit, semper fit Officium cum commemoratione festi forte occurrentis, iuxta rubricas, nisi dominica incidat in festum I classis: quo in casu, fit de festo cum commemoratione dominicae. 70. Normae peculiares pro ordinandis Officio et Missa infra octavam Nativitatis Domini inveniuntur in rubricis Breviarii et Missalis.

VIII - De anni temporibus
A) De tempore Adventus 71. Tempus sacri Adventus decurrit a I Vesperis dominicae I Adventus usque ad Nonam inclusive vigiliae Nativitatis Domini. B) De tempore natalicio 72. Tempus natalicium decurrit a I Vesperis Nativitatis Domini usque ad diem 13 ianuarii inclusive. Huiusmodi autem temporis spatium comprehendit: a) tempus Nativitatis, quod decurrit a I Vesperis Nativitatis Domini usque ad Nonam inclusive diei 5 ianuarii; b) tempus Epiphaniat, quod decurrit a I Vesperis Epiphaniae Domini usque ad diem 13 ianuarii inclusive.

VII - De octavis
A) De octavis in genere 63. Octava est celebratio sumniorum festorum per octo dies continuos protracta.

Rubricae generates
C) De tempore Septuagesima
73. Tempus Septuagesimae decurrit a I Vesperis dominicae in Septuagesima usque post Completorium feriae III hebdomadae Quinquagesimae. D) De tempore quadragesimali 74. Tempus quadragesimale decurrit a Matutino feriae IV cinerum usque ad Missam Vigiliae paschalis exclusive. Huiusmodi autem temporis spatium comprehendit: a) tempus Quadragesima, quod decurrit a Matutino feriae IV cinerum usque ad Nonam inclusive sabbati ante dominicam I Passionis; b) tempus Passionis, quod decurrit a I Vesperis dominicae I Passionis usque ad Missam Vigiliae paschalis exclusive. 75. Hebdomada a dominica II Passionis seu in palmis usque ad Sabbatum sanctum inclusive dicitur Hebdomada saneta; tres autem ultimi dies eiusdem hebdomadae nomine Tridui sacri designantur. E) De tempore paschali 76. Tempus paschale decurrit ab initio Missae Vigiliae paschalis usque ad Nonam inclusive sabbati in octava Pentecostes. Huiusmodi autem temporis spatium comprehendit: a) tempus Paschatis, quod decurrit ab initio Missae Vigiliae paschalis usque ad Nonam inclusive vigiliae Ascensionis Domini; b) tempus Ascensionis, quod decurrit a I Vesperis Ascensionis Domini usque ad Nonam inclusive vigiliae Pentecostes; c) octavam Pentecostes, quae decurrit a Missa vigiliae Pentecostes usque ad Nonam inclusive sabbati sequentis. F) De tempore « per annum » 77. Tempus « per annum » decurrit a die 14 ianuarii usque ad Nonam sabbati ante dominicam in Septuagesima, et a I Vesperis festi Ssmae Trinitatis, id est dominicae I post Pentecosten, usque ad Nonam inclusive sabbati ante dominicam I Adventantum in Missa. Earum autem commemoratio non est habenda commemoratio « de Tempore ». 82. Iuxta ecclesiarum et locorum condiciones et con8uetudine8,cuiusrei iudexestOrdinarius loci, hoc die fit processio, in qua dicuntur Litaniae Sanctorum (quae tamen non duplicantur) cum suis precibus. 83. Si autem processio fieri nequit, locorum Ordinarii instituant peculiares supplicationes, in quibus dicantur Litaniae Sanctorum et aliae preces in processione fieri solitae. 84. Omnes qui ad recitationem divini Officii obligantur, processioni vero aut aliis peculiaribus supplicationibus, de quibus numero praecedenti, non intersunt, tenentur dicere, hoc die, Litanias Sanctorum cum suis precibus, lingua latina. 85. Si Litaniae Sanctorum cum suis precibus, iuxta locorum consuetudinem, in processione vel aliis peculiaribus supplicationibus, lingua vernacula, una cum fidelibus dicuntur, ii qui ad recitationem divini Officii obligantur, et his supplicationibus rite intersunt, non tenentur has preces lingua latina iterare. 86. Missa de Rogationibus regulariter dicenda est expleta processione, iuxta ea quae in nn. 346-347 statuuntur. Convenit autem ut Missa de Rogationibus dicatur etiam post peculiares supplicationes, quae locum tenent processionis, etsi horis vespertinis peragantur. B) De Litaniis minoribus seu de Rogationibus 87. Litaniae minores seu Rogationes, per se, assignantur feriis II, III et IV ante festum Ascensionis Domini. Ordinariis autem locorum facultas tribuitur eas transferendi ad alios tres dies continuos magis opportunos iuxta regionum diversitatem aut consuetudinem aut necessitatem. 88. De Litaniis minoribus nihil fit in Officio, sed tantum in Missa quae connectitur cum processione aut aliis peculiaribus supplicationibus. 89. Ad processionem aut alias peculiares supplicationes et Missam aut commemorationem quod attinet, serventur quae supra de Litaniis maioribus statuta sunt (nn. 81-83 et 86). 90. Litaniae Sanctorum cum suis precibus, his diebus, dicuntur tantum in processione aut aliis supplicationibus (cfr. n. 85). Proinde, qui ad recitationem divini Officii obligantur, processioni vero aut aliis peculiaribus supplicationibus non intersunt, non tenentur dicere, his diebus, Litanias Sanctorum cum suis precibus.

IX - De sancta Maria in sabbato
78. In sabbatis, in quibus occurrit Officium de feria IV classis, fit de sancta Maria in sabbato. 79. Officium sanctae Mariae in sabbato incipit a Matutino et explicit post Nonam.

XI - De praecedentia dierum liturgicorum
91. Praecedentia dierum liturgicorum, sublatis quibuslibet aliis titulis vel normis, unice regitur ex sequenti TABELLA DIERUM LITURGICORUM SECUNDUM ORDINEM PRjECEDENTIiE DISPOSITA Dies liturgici I classis 1. Festum Nativitatis Domini, dominica Resurrectionis et dominica Pentecostes (I classis cum octava).

X - De Litaniis maioribus et minoribus
A) De Litaniis maioribus 80. Litaniae maiores assignatae sunt diei 25 aprilis; si vero eo die occurrit dominica Paschatis vel feria II post Pascha, transferuntur in sequentem feriam III. 81. De Litaniis maioribus nihil fit in Officio, sed

Rubricae generates
2. Triduum sacrum. 3. Festa Epiphaniae et Ascensionis Domini, Ssrhae Trinitatis, Corporis Christi, Cordis Iesu et Christi Regis. 4. Festa Immaculatae Conceptionis et Assumptionis B. Marise Virg. 5. Vigilia et dies octavus Nativitatis Domini. 6. Dominicae Adventus, Quadragesimae et Passionis, et dominica in albis. 7. Feriae I classis superius non nominatae, nempe: IV cinerum et II, III et IV Hebdomadae sanctae. 8. Commemoratio omnium Fidelium defunctorum, quae tamen locum cedit dominicae occurrenti. 9. Vigilia Pentecostes. 10. Dies infra octavas Paschatis et Pentecostes. 11. Festa I classis Ecclesiae universal superius non nominata. 12. Festa I classis propria, nempe: 1) Festum Patroni principalis rite constituti: a) nationis, b) regionis seu provincial sive ecclesiastics sive civilis, c) dicecesis. 2) Anniversarium Dedicationis ecclesiae cathedralis. 3) Festum Patroni principalis rite constituti loci seu oppidi vel civitatis. 4) Festum et anniversarium Dedicationis ecclesiae propriae, aut oratorii publici vel semipublici, quod locum tenet ecclesiae. 5) Titulus ecclesiae propriae. 6) Festum Tituli Ordinis seu Congregationis. 7) Festum Fundatoris canonizati Ordinis seu Congregationis. 8) Festum Patroni principalis rite constituti Ordinis seu Congregationis, et provinciae religiosae. 13. Festa indulta I classis, primum mobilia, deinde fixa.

XVII

6) Festa Sanctorum aut Beatorum, de quibus n. 46 e. 20. Festa indulta II classis, primum mobilia, deinde fixa. 21. Vigiliae II classis. Dies liturgici III classis 22. Feriae Quadragesimae et Passionis, a feria V post cineres usque ad sabbatum ante dominicam II Passionis inclusive, exceptis feriis Quatuor Temporum. 23. Festa III classis, in calendariis particularibus inscripta, et quidem primum festa propria, nempe: 1) Festa Sanctorum aut Beatorum, de quibus n. 43 d. 2) Festa Beatorum alicui ecclesiae propria (n. 45 d). 3) Festa Sanctorum aut Beatorum, de quibus n. 46 e-y deinde festa indulta, primum mobilia, deinde fixa. 24. Festa III classis, in calendario Ecclesiae universae inscripta, primum mobilia, deinde fixa. 25. Feriae Adventus usque ad diem 16 decembris inclusive, exceptis feriis Quatuor Temporum. 26. Vigilia III classis.
Dies liturgici IV classis 27. Officium sanctae Mariae in sabbato. 28. Feriae IV classis.

XII - De dierum liturgicorum occurrentia

92. Occurrentia dicitur occursus duorum vel plurium Officiorum uno eodemque die. Occurrentia autem dicitur accidentalis, quando dies liturgicus mobilis et dies liturgicus fixus certis solummodo annorum intervallis simul occurrunt; Dies liturgici II classis perpetua vero quando duo dies liturgici quotannis 14. Festa Domini II classis, primum mobilia, simul occurrunt. 93. Effectus occurrentiae est, ut Officium diei lideinde fixa. turgici gradus inferioris Officio gradus superioris 15. Dominicae II classis. 16. Festa II classis Ecclesiae universae, quae non cedat: quod fieri potest per minus nobilis omissionem, aut commemorationem, aut translationem, aut sunt Domini. repositionem prout numeris sequentibus indicatur. 17. Dies infra octavam Nativitatis Domini. 94. Commemoratio die fixo statuta non transfer18. Feriae II classis, nempe: Adventus a die 17 ad diem 23 decembris inclusive, et feriae Quatuor Tem- tur vel reponitur cum festo transferendo vel repoporum Adventus, Quadragesimae et mensis septem- nendo, sed fit suo die vel omittitur, iuxta rubricas. bris. 19. Festa propria II classis, nempe: XIII - De dierum liturgicorum occurrentia 1) Festum Patroni secundarii rite constituti: accidentali eorumque translatione a) nationis, b) regionis seu provinciae sive ecclesia95. Ius translationis in alium diem ob occurrensticae sive civilis, c) dicecesis, d) loci seu oppidi vel tiam accidentalem cum die liturgico, qui in tabella civitatis. 2) Festa Sanctorum aut Beatorum, de quibus praecedentiae superiorem obtinet locum, competit solummodo festis I classis. Alia festa, ab Officio n. 43 d. 3) Festa Sanctorum alicui ecclesiae propria gradus superioris accidentaliter impedita, aut commemorantur aut, eo anno, penitus omittuntur, iuxta (n. 45 c). 4) Festum Fundatoris beatificati Ordinis seu rubricas. Si vero duo festa eiusdem Divinae Personae aut Congregationis (n. 46 b). 5) Festum Patroni secundarii rite constituti duo festa eiusdem Sancti vel Beati simul occurrunt, fit de festo, quod in tabella praecedentiae superiorem Ordinis seu Congregationis, et provinciae religiosae obtinet locum, et aliud omittitur. (n. 46 d).

xvm

Rubricae generates XVI - De commemorationibus
106. Qua; hie de commemorationibus statuuntur, valent tarn pro Missa quam pro Officio, sive in occurrentia sive in concurrentia. 107. Commemorationes sunt aut privilegiata aut ordinarice. 108. Commemorationes privilegiata fiunt in Laudibus et in Vesperis necnon in omnibus Missis; commemorationes vero ordinaria fiunt tantum in Laudibus, in Missis conventualibus et in omnibus Missis lectis. 109. Commemorationes privilegiata sunt commemorationes : a) de dominica; b) de die liturgico I classis; c) de diebus infra octavam Nativitatis Domini; d)de feriis Quatuor Temporum mensis septembris; e) de feriis Adventus, Quadragesimae et Passionis; / ) de Litaniis maioribus, in Missa. Omnes aliae commemorationes sunt commemotiones ordinaria. no. In Officio et Missa S. Petri semper fit commemoratio S. Pauli, et vicissim. Hsec commemoratio dicitur inseparabilis; et duae orationes adeo in unam coalescere censentur ut, in numero orationum computando, pro unica habeantur. Proinde: a) in Officio S. Petri aut S. Pauli, oratio alterius Apostoli additur, ad Laudes et ad Vesperas, sub unica conclusione, orationi diei, absque antiphona et versu; b) in Missa S. Petri aut S. Pauli, oratio alterius Apostoli additur, sub unica conclusione, orationi diei; c) quoties vero oratio unius Apostoli addenda est ad modutn commemorationis, huic orationi additur altera immediate, ante omnes alias commemorationes. i n . Ratio admittendi commemorationes haecest: a) in diebus liturgicis I classis et in Missis in cantu non conventualibus, nulla admittitur commemoratio, praeter unam privilegiatam; b) in dominicis II classis, una tantum admittitur commemoratio, scilicet de festo II classis, quae tamen omittitur si commemoratio privilegiata facienda sit; c) in aliis diebus liturgicis II classis, una tantum admittitur commemoratio, scilicet aut una privilegiata aut una ordinaria; d) in diebus liturgicis III et IV classis, duae tantum admittuntur commemorationes. 112. Ad commemorationes et orationes quod attinet, haec insuper serventur: a) Officium, Missa aut commemoratio de aliquo festo vel mysterio unius Divinae Personae excludit commemorationem aut orationem de alio festo vel mysterio eiusdem Divina; Personae; b) Officium, Missa aut commemoratio de dominica excludit commemorationem aut orationem de festo vel mysterio Domini, et vicissim;

96. Festum I classis impeditum a die qui in tabella praecedentiae superiorem obtinet locum, transfertur in proximum sequentem diem qui non sit I vel II classis. Attamen: a) festum Annuntiationis B. Mariae Virg., quando est transferendum post Pascha, transfertur, tamquam in sedem propriam, in feriam II post dominicam in albis; b) Commemoratio omnium Fidelium defunctorum, quando occurrit cum dominica, transfertur, tamquam in sedem propriam, in feriam II sequentem. 97. Si eodem die plura festa I classis simul occurrant, ipso die celebratur festum, quod in tabella praecedentiae superiorem obtinet locum; et alia transferuntur secundum ordinem quo in eadem tabella praecedentiae inscripta sunt. 98. Item, si plura festa I classis transferri contingat, quae diebus sub sequent ibus occurrunt, servetur ordo quo in tabella praecedentiae inscribuntur; in paritate autem Officium prius impeditum praecedit. 99. Festa translata sunt eiusdem gradus ac in sede propria.

XIV - De dierum liturgicorum occurrentia perpetua eorumque repositione
100. Ius repositionis in alium diem, ob occurrentiam perpetuam cum die liturgico, qui in tabella praecedentiae superiorem obtinet locum, competit omnibus festis I et II classis, necnon festis particularibus III classis extra Adventum et Quadragesimam occurrentibus, quae in tota dicecesi vel in toto Ordine seu Congregatione vel in propria ecclesia impediuntur. Festa autem III classis Ecclesiae universal, in aliquo calendario particulari, et festa III classis dioeceseos vel Ordinis seu Congregationis, in aliquibus tantum ecclesiis perpetuo impedita, perpetuo aut commemorantur aut penitus omittuntur, iuxta rubricas. 101. Festa reponenda, si sint I vel II classis, assignentur proximiori diei sequenti qui non sit I vel II classis; si sint III classis, assignentur proximiori diei sequenti, qui ab aliis Officiis paris aut superioris gradus liber exsistat. 102. Dies in quern festa perpetuo impedita reposita sunt, habetur tamquam dies proprius, in quo festum repositum celebratur sub eodem gradu ac in sede propria.

XV - De concurrentia dierum liturgicorum
103. Concurrentia dicitur concursus Vesperarum diei liturgici currentis cum I Vesperis diei liturgici subsequentis. 104. In concurrentia praferuntur Vesperae diei liturgici classis superioris, et alterae commemorantur vel non, iuxta rubricas. 105. Quando vero dies liturgici, quorum Vesperae concurrunt, sunt eiusdem classis, dicuntur integrae secundae Vesperae de Officio currenti et fit commemoratio sequentis, iuxta rubricas.

Rubricae generales
c) Officium, Missa aut commemoratio de Tempore excludit aliam commemorationem de Tempore; d) item, Officium, Missa aut commemoratio de B. Maria Virg. aut de aliquo Sancto vel Beato excludit aliam commemorationem aut orationem in qua eiusdem B. Mariae Virg. vel Sancti aut Beati intercessio imploretur: quod tamen non valet de oratione dominical vel feriae, in qua fit invocatio eiusdem Sancti. 113. Commemoratio de Tempore fit primo loco. In admittendis et ordinandis aliis commemorationibus, servetur ordo tabellae praecedentiae. 114. Quaelibet commemoratio, quae numerum pro singulis diebus liturgicis statutum superet, omittitur.

XIX

118. Ad colorem paramentorum in Missis votivis lectis IV classis quod attinet, ea quae n. 323 traduntur, recolantur. B) De colore albo 119. Colore albo utendum est in Officio et Missa de Tempore: d) a festo Nativitatis Domini usque ad expletum tempus Epiphaniae; b) a Missa Vigiliae paschalis usque ad Missam vigiliae Pentecostes exclusive. 120. Adhibetur color albus in Officio et Missa de festis: a) Domini, exceptis festis de mysteriis et instrumentis Passionis; b) B. Mariae Virg., etiam in benedictione et processione candelarum die 2 februarii; c) Ss. Angelorum; d) Omnium Sanctorum (1 novembris); e) Sanctorum non Martyrum; / ) S. Ioannis Ap. et Ev. (27 decembris); Cathedrae S. Petri (22 februarii); Conversionis S. Pauli (25 ianuarii); Nativitatis S. Ioannis Baptistae (24 iunii). 121. Colorem album requirunt Missa votiva: a) quae respondent festis, de quibus numero praecedenti; b) de D. N. Iesu Christo, summo atque aeterno Sacerdote; c) de coronatione Summi Pontificis, et de anniversariis Summi Pontificis et Episcopi dioecesani; d) « Pro Sponsis ». 122. Demum adhibetur color albus, feria V Hebdomadae sanctae, in Missa chrismatis et in Missa in Cena Domini; necnon, a diacono, pro cantu praeconii paschalis et, a celebrante, ad renovationem promissionum Baptismatis in Vigilia paschali. C) De colore rubro 123. Rubro colore utendum est in Officio et Missa de Tempore a Missa vigiliae Pentecostes usque ad Nonam sabbati sequentis. 124. Item adhibetur color ruber in Officio et Missa de festis: a) mysteriorum et instrumentorum Passionis Domini; b) Sanctorum Apostolorum et Evangelistarum, in eorum die natalicio, excepto festo S. Ioannis (27 decembris); c) Commemorationis S. Pauli Apostoli (30 iunii); d) Commemorationis omnium Ss. Summorum Pontificum; e) Sanctorum Martyrum, quorum colitur aut martyrium, aut inventio, aut translatio; f) Sanctarum Reliquiarum. 125. Colorem rubrum requirunt Missa votiva: a) de Passione Domini; b) de Spiritu Sancto; c) de Mysteriis et Sanctis, de quibus numero praecedenti; d) pro eligendo Summo Pontifice.

XVII - De conclusione orationum
115. Conclusio orationum tarn in Missa quam in Officio haec est: a) si oratio dirigitur ad Patrem, concluditur: Per D6minum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per 6mnia saecula saeculorum. Amen; b) si oratio dirigitur ad Patrem, sed in eius principio fit mentio Filii, concluditur: Per eiindem D6minum nostrum, etc. ut supra; c) si oratio dirigitur ad Patrem, sed in fine ipsius fit mentio Filii, concluditur: Qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per 6mnia saecula saecul6rum. Amen; d) si oratio dirigitur ad Filium, concluditur: Qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen; e) si in oratione facta est mentio Spiritus Sancti,in conclusione dicitur: ... in unitate eiusdem Spiritus Sancti, etc. 116. Servandae sunt etiam aliae peculiares conclusiones in libris liturgicis quandoque notatae.

XVIII - De coloribus paramentorum
A) De coloribus paramentorum in genere 117. Paramenta altaris, celebrantis et ministrorum debent esse coloris convenientis Officio et Missae diei aut alteri Missae celebrandae, secundum usum Romanae Ecclesiae, quae quinque coloribus uti consuevit: albo, rubro, viridi, violaceo et nigro. Indulta tamen et consuetudines legitimae circa usum aliorum colorum in suo robore manent. Sicubi vero in regionibus Missionum, ex probata et originali traditione gentis indigenae, significatio unius vel alterius coloris liturgici Ecclesiae Romanae cum significatione quae illis populis congenita est non congruit, Conferentiae episcopali eiusdem regionis, vel maioris territorii, si ita magis conveniat, facultas datur, ut in locum coloris inepti alium colorem magis aptum substituant; hoc tamen non fiat inconsulta S. Rituum Congregatione.

XX

Rubric* generales
131. Paramenta coloris rosacei adhiberi possum, dominica III Adventus et dominica IV Quadragesimae, sed in Officio et Missa diei dominici tantum. F) De colore nigro 132. Nigro colore utendum est: a) in Actione liturgica feriae VI in Passione et Morte Domini, usque ad Communionem exclusive; b) in Officiis ac Missis defunctorum, excepto casu de quo supra, n. 130 d.

126. Demum adhibetur color tuber, dominica II Passionis seu in palmis, ad benedictionem et processionem ramorum. D) De colore viridi 127. Color viridis adhibetur in Officio et Missa de Tempore: a) a die 14 ianuarii usque ad sabbatum ante Septuagesimam; b) a feria II post dominicam I post Pentecosten, usque ad sabbatum ante Adventum. Excipiuntur feriae Quatuor Temporum mensis septembris et vigiliae II et III classis, extra tempus paschale. E) De colore violaceo 128. Color violaceus adhibetur in Officio et Missa de Tempore: a) a dominica I Adventus usque ad vigiliam Nativitatis Domini inclusive; b) a dominica in Septuagesima usque ad Vigiliam paschalem, exceptis: benedictione et processione ramorum in dominica II Passionis; Missa sive chrismatis sive in Cena Domini feria V Hebdomadae sanctae; Actione liturgica feria VI in Passione et Morte Domini usque ad Communionem exclusive; necnon cantu praeconii paschalis, pro diacono, et renovatione promissionum Baptismatis, pro celebrante, in Vigilia paschali; c) in feriis Quatuor Temporum mensis septembris ; d) in vigiliis II et III classis extra tempus paschale. 129. Missa votiva, quae colorem violaceum requirunt, sunt: a) Pro Fidei propagatione; b) Pro Ecclesiae defensione; c) Pro unitate Ecclesiae; d) Tempore belli; e) Pro pace; / ) Pro vitanda mortalitate; g) Pro remissione peccatorum; h) Pro peregrinantibus et iter agentibus; 1) Pro infirmis; /) Ad postulandam gratiam bene moriendi; m) Pro quacumque necessitate. 130. Adhibetur color violaceus etiam: a) ad processionem et Missam in Litaniis maioribus et minoribus; b) ad benedictionem cinerum; c) ad Communionem in Actione liturgica feriae VI in Passione et Morte Domini; d) in Missis de Commemoratione omnium Fidelium defunctorum, quae celebrantur tempore expositionis Ssmi Sacramenti pro oratione Quadraginta Horarum.

XIX - De usu et qualitate paramentorum
133. In Missa, sacerdos celebrans semper utitur planeta seu casula. 134. Episcopus, et alii qui usu Pontificalium gaudent, si solemniter celebrant, planetam induunt super dalmaticam et tunicellam. Item, planetam super dalmaticam et tunicellam induit Episcopus, etiam in Missa lecta: a) in consecratione Episcopi; b) in collatione sacrorum Ordinum; c) in benedictione Abbatis; d) in benedictione Abbatissae; e) in benedictione et consecratione Virginum; / ) in consecratione ecclesiae et altaris. Attamen Episcopus aliique de quibus supra, ex rationabili causa, a sumenda tunicella et dalmatica subter planetam abstinere possunt. 135. Pluviale adhibetur: a) in Officio Laudum et Vesperarum, quando solemniter dicuntur; b) in benedictionibus quae fiunt ad altare; c) in processionibus; d) in absolutione super cadaver aut super tumulum; e) in Missa pontificali, a presbytero assistente; / ) ad « orationes solemnes » in Actione liturgica feriae VI in Passione et Morte Domini; g) in Vigilia paschali. 136. Cum celebrans utitur pluviali, numquam adhibet manipulum; et si pluviale haberi non potest, in benedictionibus quae fiunt ad altare, sacerdos stat in alba cum stola, sine planeta et manipulo. 137. Dalmatica et tunicella utuntur diaconus, respective subdiaconus, quando sacerdoti ministrant: a) in Missa; b) in benedictionibus ad altare; c) in processionibus. Attamen cum sacerdos celebrans stat sine pluviali, etiam ministri stant sine dalmatica et tunicella. Planetae plicatae et stola latior amplius non adhibentur.

II. - RUBRICS GENERALES BREVIARII ROMANI
(nn. 138-268)

Hie omittuntur.

III. - RUBRICS GENERALES MISSALIS ROMANI
269. Sacrosanctum Missae Sacrificium, iuxta canones et rubricas celebratum, est actus cultus publici, nomine Christi et Ecclesiae Deo redditi. Denominatio proinde « Missae privatae » vitetur. 270. Missa cum Officio divino summum totius christiani cultus constituit; Missa proinde per se cum Officio diei concordare debet. Dantur tamen etiam Missae extra ordinem Officii, scilicet votivae aut defunctorum. 271. Missarum species duae sunt: Missa in cantu et Missa lecta. Missa dicitur in cantu, si sacerdos celebrans partes ab ipso iuxta rubricas cantandas revera cantu profert; secus dicitur lecta. Missa in cantu porro, si celebratur cum assistentia mini8trorum sacrorum, appellatur Missa soletnnis; si celebratur absque ministris sacris, vocatur Missa cantata. Missa solemnis demum, quae ab Episcopo vel ab aliis facultatem habentibus celebratur cum solemnitatibus in libris liturgicis statutis, dicitur Missa pontificalis. 272. Missa natura sua postulat, ut omnes adstantes, secundum modum sibi proprium, eidem participent. Varios autem modos, quibus fideles sacrosancto Missae Sacrificio actuose participare possunt, ita oportet moderari, ut periculum cuiusvis abusus amoveatur, et praecipuus eiusdem participationis finis obtineatur, plenior scilicet Dei cultus et fidelium aedificatio. De hac fidelium actuosa participatione fusius actum est in Instructione de Musica sacra et sacra Liturgia a S. Rituum Congregatione data die 3 septembris anni 1958. 273. Rubricae quae sequuntur valent tarn pro Missis in cantu quam pro Missis lectis, nisi aliter expresse caveatur. quilibet sacerdos sequi potest aut calendarium ipsius oratorii aut proprium. 277. In oratoriis privatis, et cum celebrat super altare portatile extra locum sacrum, quilibet sacerdos sequi potest aut calendarium loci (n. 53 a) aut proprium. 278. De festis Patroni principalis nationis, regionis seu provinciae sive ecclesiasticae sive civilis, dioecesis, oppidi seu civitatis, necnon de anniversario Dedicationis ecclesiae cathedralis et aliis festis actu feriatis, si quae sint, quilibet sacerdos Missam celebrare debet, etiamsi secus calendarium proprium sequi posset. 279. Oratorium fixe constitutum in navibus est oratorium publicum; et in eo adhiberi debet calendarium Ecclesiae universae. Cum autem quis celebrat extra huiusmodi oratorium, super altare portatile, adhibere potest vel calendarium Ecclesiae universae vel calendarium proprium. Idem facere potest qui legitime celebrat in itinere aereo, fluviali vel viae ferreae. 280. In seminariis et collegiis clericorum dicecesanis, Religiosis commissis; necnon in seminariis et collegiis clericorum interdioecesanis, regionalibus, nationalibus et internationalibus, etiam Religiosis commissis, idem adhibetur calendarium, quod praecipitur pro recitatione divini Officii in communi (nn. 154-155 rubricarum Breviarii romani). 281. In collegiis et domibus interprovincialibus, nationalibus et internationalibus Religiosorum, adhibendum est calendarium proprium Ordinis seu Congregationis universae (n. 55), additis tantum festis de quibus n. 57. 282. Calendarium dicecesanum, additis festis loci et ecclesiae vel oratorii propriis, adhiberi debet: a) in ecclesiis cathedralibus, etsi Religiosis sint commissae; b) in ecclesiis et oratoriis propriis cleri dicecesani, etsi chorum Religiosorum adnexum habeant, qui cum ecclesia per crates tantum communicat; c) in ecclesiis et oratoriis Religiosorum utriusII - De calendario adhibendo que sexus, qui calendarium proprium non habent, in Missae celebratione additis tamen festis ipsis propriis et indultis; d) in ecclesiis et oratoriis Religiosorum, quae 274. Missa dicenda est iuxta calendarium aut ecclesiae vel oratorii in quo Missa celebratur, aut clero dioecesano commissa sunt, aut adnexum haloci, aut ipsius sacerdotis celebrantis, aut Ecclesia? bent chorum Canonicorum; non autem si ecclesia vel oratorium alicui sacerdoti in particulari est comuniversae, prout infra exponitur. 275. In ecclesia vel oratorio publico, quilibet sa- missum; e) in ecclesia et oratorio principali seminarii, cerdos, tarn dioecesanus quam religiosus, celebrare tenetur iuxta calendarium ipsius ecclesiae vel ora- etsi Religiosis sit commissum, data tamen facultate addendi festa de quibus n. 154 rubricarum Breviarii torii publici. Idem servetur in oratorio semipublico principali romani. 283. Calendarium religiosum, additis festis de seminarii, domus religiosae, collegii, nosocomii, quibus n. 57 atque festis ecclesiae vel oratorii procarceris et similium. priis adhiberi debet: 276. In oratoriis secundariis seminarii, domus rea) in ecclesiis et oratoriis principalibus Reliligiosae, collegii, nosocomii, carceris et similium,

I - Notiones et normae generates

xxn

Rubricae generales Missalis romani
bus, benefactoribus et aliis, excepto tempore natalicio et paschali: a) dici debet, quolibet mense, excepto mense novembri, prima feria IV classis; b) dici potest, qualibet hebdomada, prima feria IV classis. Sumitur Missa «cotidiana» cum oratione Deus, veniae largitor. 291. In diebus Litaniarum tarn maiorum quam minorum, ubi fit processio, aut fiunt aliae peculiares supplicationes, Missa conventualis dici debet de Rogationibus (nn. 346-347). 292. In die coronationis Summi Pontificis, et in anniversariis eiusdem Summi Pontificis et Episcopi dicecesani, in ecclesiis cathedralibus et collegians, pro Missa conventuali dicitur Missa de ipsis anniversariis, iuxta nn. 362-363. 293. In anniversario Episcopi proxime defuncti, necnon in anniversario quod infra octiduum omnium Fidelium defunctorum celebratur pro animabus omnium Episcoporum et ecclesiae cathedralis Canonicorum defunctorum, in ipsa ecclesia cathedrali pro Missa conventuali dicitur Missa de iisdem anniversariis. 294. In anniversariis omnium defunctorum alicuius Capituli aut Ordinis seu Congregationis ad chorum obligatae, pro Missa conventuali dicitur Missa de iisdem anniversariis. 295. In Commemoratione omnium Fidelium defunctorum, pro Missa conventuali adhibenda est Missa quae prima inscribitur hoc die; et chorales illi soli interesse tenentur. 296. In festo Nativitatis Domini, in choro dicuntur duae Missae conventuales, scilicet una in nocte et altera in die. 297. Cum Episcopus Missam solemniter celebrat, vel eidem assistit; aut cum in choro canitur Missa Officio non conformis, ratione alicuius solemnitatis externae, chorales huic Missae tantum interesse tenentur, etsi pro benefactoribus non applicetur, servata tamen lege de applicanda alia Missa per eum ad quern spectat.

giosorum, qui calendarium proprium habent, etsi sint parcecialia; b) in ecclesiis et oratoriis cleri dicecesani, quae Religiosis commissa sunt, aut ipsis Religiosis inserviunt pro publica divini Officii recitatione, etsi sint parcecialia; non autem si ecclesia vel oratorium alicui Religioso in particulari est commissum; c) in ecclesiis et oratoriis Tertiariorum utriusque sexus, etsi solum Officium parvum B. Marias Virg. recitent; d) in oratoriis secundariis seminarii Religiosis commissis, si haec oratoria ipsis Religiosis tantum inserviunt. 284. Sacerdos qui celebrat in ecclesia vel oratorio ubi ritus diversus viget, stare debet calendario ipsius ecclesiae vel oratorii quoad festa eorumque gradum, commemorationes et collectam imperatam. In ordinanda autem Missa, sumere debet partes variabiles proprias illius ritus, retentis caeremoniis et Ordinario proprii ritus.

Ill - De Missa conventuali
285. Nomine Missa? conventualis intellegitur Missa quae ab iis, qui per leges Ecclesiae choro adstringuntur, in coniunctione cum Officio divino cotidie celebranda est. 286. Singulis diebus una tantum dicenda est Missa conventualis, quae cum Officio in choro recitato concordare debet, exceptis diebus de quibus infra nn. 289-294. Obligatio tamen alias Missas in choro celebrandi ex piis fundationibus vel alia legitima causa, firma manet. 287. Missa conventualis dicenda est post Tertiam, nisi communitatis moderator, gravi de causa, earn post Sextam vel Nonam dicendam esse censuerit. In vigilia Pentecostes, Missa conventualis dicitur post Nonam. 288. Missa conventualis per se solemnis esse debet, vel saltern cantata. Ubi vero per leges particulares vel per peculiaria indulta a solemnitate Missas in choro dispensatum fuerit, convenit ut Missae conventuali lectae chorales participationem liturgicam directam praestent, partes saltern Ordinarii Missae recitando. Porro iidem chorales prohibentur quominus, inter Missam conventualem, Horas canonicas choraliter prosequantur. 289. In omnibus feriis IV classis, nisi aliter praescribatur, loco Missas conventualis Officio conformis, dici pot est, sine commemoratione feriae: a) aut Missa quae respondet commemorationi in Officio diei forte occurrenti; b) aut Missa de Mysterio, Sancto vel Beato, cuius elogium eo die habetur in Martyrologio vel eius Appendice pro respectivis Ecclesiis approbata; c) aut una ex Missis votivis quae in Missali, pro Missa conventuali, per hebdomadam disponuntur; d) aut quaelibet alia Missa, quae tamquam votiva celebrari permittitur. 290. Missa conventualis pro defunct is sacerdoti-

IV - De Missa in dominicis et feriis
298. Omnes dominicae, sive I sive II classis, propriam Missam habent. Attamen dominicae post Epiphaniam, quae transferuntur inter dominicam XXIII et XXIV post Pentecosten, sumunt antiphonas ad Introitum, ad Offertorium et ad Communionem, necnon graduale et Alleluia cum suo versu a dominica XXIII post Pentecosten, retentis orationibus, Epistola et Evangelio propriis. 299. Item propriam Missam habent omnes feriae temporis Quadragesimas et Passionis necnon Quatuor Temporum Adventus et septembris. In reliquis feriis dicitur Missa dominicae praecedentis, nisi a rubricis aliter provisum sit. 300. In sabbatis Quatuor Temporum et in sabbato « Sitientes », Missa in qua Ordines sacri conferuntur dicenda est de sabbato, etiam festo I vel II classis occurrente.

Rubric* generates Missalis romani V - De Missis festivis
301. Missa de festo, sensu proprio, intellegitur Missa de Mysterio, Sancto vel Beato quae celebratur secundum ordinem Officii. 302. Sensu autem latiore, dicuntur quoque Missa? de festo: a) Missa de festo III classis ab alio festo eiusdem gradus impedito; b) Missa de commemoratione in Officio diei occurrence; c) Missa de Mysterio, Sancto vel Beato, cuius elogium eo die habetur in Martyrologio vel eius Appendice pro respectivis Ecclesiis approbata. 303. Missa? festivae numero praecedenti recensitae omnibus iuribus liturgicis gaudent, ac si festum cum integro Officio celebraretur. Attamen: a) Missa de festo III classis impedito dici potest suo die, solummodo si etiam festum impediens sit III classis; b) Missa de commemoratione in Officio diei occurrente, et Missa de Mysterio, Sancto vel Beato, cuius elogium eo die habetur in Martyrologio vel eius Appendice pro respectivis Ecclesiis approbata, dici potest tantum si occurrit dies liturgicus IVclassis. 304. Missae quae dicuntur festivae sensu latiore prohibentur in ecclesiis unam tantum Missam habentibus: a) quoties urgeat onus Missae conventualis cui per alium sacerdotem satisfied nequeat, nisi Missa, iuxta n. 289, tamquam conventualis dici possit; b) quoties diebus Litaniarum dicenda sit, iuxta rubricas, Missa de Rogationibus. 305. Ad formulam autem Missae festivae eligendam extra Missam conventualem, haec serventur: a) pro festis quae in Proprio Sanctorum habentur, sumitur Missa quae, suo die, in Missali indicatur. Attamen, loco Missae de Communi, sumi potest, ad libitum sacerdotis celebrantis, Missa propria de eodem festo, si habetur, inter Missas pro aliquibus locis; b) pro festis quae in Proprio Sanctorum non habentur, sumitur Missa de Communi. Quoties in eodem Communi plures exstant formulae, electio fit ad libitum sacerdotis celebrantis. In singulis autem Communibus Epistolae et Evangelia, quae habentur sive in ipsis Missis sive ad calcem totius Communis, sumi possunt in qualibet Missa de eodem Communi. 308. Tamquam Missae votivae, de mysteriis Domini, celebrari possunt: a) in Ecclesia universa: 1) de Ss.ma Trinitate; 2) de Ss.mo Nomine Iesu; 3) de Ss.mo Corde Iesu; 4) de pretiosissimo Sanguine D. N. I. C ; 5) de Christo Rege; 6) de Ss.mo Eucharistiae Sacramento; 7) de D. N. Iesu Christo, summo atque aeterno Sacerdote; 8) de sancta Cruce; 9) de Passione Domini; 10) de sancta Familia Iesu, Mariae, Ioseph; 11) de Spiritu Sancto; b) in singulis ecclesiis, prseter Missas supra memoratas, omnes Missae de festis Domini quae in calendariis particularibus inscribuntur, et aliae Missae votivae specialiter concessae. Celebrari tamen nequeunt, tamquam votivae, Missae quae referuntur ad mysteria vitae Domini. 309. De beata Maria Virgine celebrari possunt, tamquam votivae: a) in Ecclesia universa, Missae quae pro sancta Maria in sabbato, iuxta temporum diversitatem, in Missali assignantur, necnon omnes Missae de festis B. Mariae Virg. quae in calendario universali inscribuntur ; b) in singulis ecclesiis, praeter Missas supra memoratas, omnes Missae de festis B. Mariae Virg. quae in calendariis particularibus inscribuntur, et aliae Missae votiva? specialiter concessae. Partes variandae iuxta di versa anni tempora, in his Missis deficientes, sumuntur e Communi festorum B. Mariae Virg. Celebrari tamen nequeunt, tamquam votivae, Missae quae referuntur ad mysteria vitae eiusdem B. Mariae Virginis, excepta Missa de eiusdem Immaculata Conceptione. 310. De Angelis celebrari possunt, tamquam votivae: a) Missae de singulis festis Ss. Angelorum; b) Missa votiva de Ss. Angelis feriae III assignata. 311. De Sanctis celebrari possunt, tamquam votivae, Missae de quolibet Sancto canonizato elogium habente in Martyrologio romano, vel eius Appendice pro respectivis Ecclesiis approbata. 312. Missa votiva de Beatis permittuntur, ex Apostolico Indulto, unice in triduo quod in eorum honorem celebratur intra annum a beatificatione. 313. Missa votiva « ad diversa » habentur in Missali, vel eius Appendice pro aliqua ecclesia approbata, pro peculiaribus circumstantiis vel necessitatibus celebrandae. 314. Pro Missa votiva de mysteriis Domini sumitur Missa de respectivo festo, nisi expresse indicetur aliamesse adhibendam; aut peculiaris Missa votiva. 315. Pro Missa votiva de B. Maria Virg., de Angelis et de Sanctis sumitur Missa de respectivo festo, si in Missali habetur, sive in Proprio Sanctorum sive inter Missas pro aliquibus locis, nisi alia Missa tamquam votiva in Missali expresse indicetur.

VI - De Missis votivis
A) De Missis votivis in genere 306. Nomine Missae votivae intellegitur Missa quae dicitur extra ordinem Officii vel commemorationum diei currentis, aut non est de Mysterio, vel Sancto eo die in Martyrologio elogium habente. 307. Missa votiva potest esse: a) de mysteriis Domini; b) de beata Maria Virgine; c) de Angelis; d) de Sanctis; e) ad diversa.

in festis Epiphaniae et Ascensionis Domini. 1. adhiberi potest etiam color Officii diei. in rubricis aut in peculiari indulto. De Missa votiva HI classis impedita nihil fit in Missa de Officio occurrenti. electio fit ad libitum sacerdotis celebrantis. Missa votiva potest esse aut in cantu aut lecta. si dicenda sit Missa de Rogationibus (n. exclusa alterius commemoratione. iis tantum exceptis qui sub nn. tamquam votivae I classis. c) Missae in cantu de mysteriis Domini. b) Missae in cantu de Ss. necnon die Commemorationis omnium Fidelium defunctorum. 318. de B. sifiatbenedictio candelarum. b) die 2 februarii. 326. aliqua Missa indicatur tamquam votiva alicuius classis. exceptis Missis votivis. 335). 332. sub unica conclusione. 323. Nisi in rubricis particularibus aliud statuetur. d) si in cantu celebrantur. 322. et 475"476321. 386 b. 289) aut debent (nn. et collectam ab Ordinario loci imperatam. si qua habetur. Missa de Dedicatione in actu consecrationis ecclesiae vel oratorii est pars totius ritus consecrationis . Occurrente vero die liturgico III vel IV classis. B) De Missis votivis I classis I . Praefatio dicitur quae cuique Missae votivae propria est. 1-8 in tabella praecedentiae recensentur. opportunius tamen fit dominicis et festis diebus. sumi possunt in qualibet Missa de eodem Communi. Maria Virg. etiam diebus quibus reliquae Missae votivae I classis prohibentur. sumitur Missa de Communi. sumitur Missa votiva propria. orationibus necessitati occurrenti convenientibus. et nulla alia admittitur commemoratio. In admittendis et ordinandis orationibus in Missis votivis. II . vel Sancto.De Missis votivis I classis in genere 328. Color paramentorum. 324. debet esse cuique Missae conveniens. modo ne occurrat dies sub nn. Quaevis Missa votiva prohibetur in ecclesiis unam tantum Missam habentibus: a) quoties urgeat onus Missae conventualis. 334. a rubricis generalibus praevisas. salvo praescripto n. diei possunt de Dedicatione. ne privilegiata quidem. De hymno angelico et de symbolo in Missis votivis dicitur suis locis. Nomine Missae votivae I classis intellegitur Missa votiva quae celebrari permittitur omnibus diebus liturgicis. iuxta normas generates. iuxta anni tempora et iuxta qualitatem mere votivam huius Missae. sunt: a) Missae de Dedicatione. 346). 320. B. Aliae Missae quae in ecclesia vel oratorio. occasione celebrationis extraordinariae (n. solummodo si Missa votiva est I aut II classis. ordinanda est iuxta normas et privilegia. in solemnioribus celebrationibus Congressus eucharistici (n. Prohibetur vero in vigilia et festo Nativitatis Domini. In Missa de Dedicatione in actu consecrationis ecclesiae additur. Serventur tamen rubricae de mutandis nonnullis partibus vel verbis. adhibitis. Maria Virg. 431432. 316. si inter « Orationes diversas » inveniuntur. 317. et infra. 332. diebus a dominica II Passionis seu in palmis usque ad dominicam Resurrectionis inclusive. in Missis votivis. et modo ne occurrat dies sub nn. proinde celebrari debet quoties ecclesia vel oratorium consecratur. sed in Missis votivis lectis IV classis non conventualibus. c) oratio Missae votivae impeditae additur sub unica conclusione orationi Missae diei currentis. eligi potest aut Missa de Officio diei aut Missa votiva. 389 b). prohibetur quoties occurrit dies liturgicus I vel II classis in quo fit Officium de eadem Persona. Quaevis Missa votiva de mysteriis Domini. 1. In singulis autem Communibus. adhibetur tonus solemnis. si habetur in Missali. Sancto vel Beato. Quoties in eodem Communi plures exstant formulae. expleto ritu. 330 b. sumitur « Missa pro quacumque necessitate ». Pro aliqua peculiari necessitate. 333. 327. 2. in actu consecrationis ecclesiae (nn. quae pro eadem classe Missarum votivarum statuuntur. Missae votivae I classis. et 8 in tabella praecedentiae recensitus. Tune. cui per alium sacerdotem satisfieri nequeat. 3.Rubricae generates Missalis romani Quodsi festum in Missali desit. loco orationum huius Missae.mo Eucharistiae Sacramento. quae certis diebus pro Missa conventuali diei possunt (n. 330. 343 b. 319. nn. sub unica conclusione. 329. qua deficiente. 290-294). Corporis Christi. quae habentur sive in ipsis Missis sive ad calcem totius Communis. loco Missae votivae. servato tamen colore violaceo et nigro unice pro Missis quibus per se competit. ea vero deficiente. dicitur praefatio de Tempore aut communis. Quoties. . 2. Missae votivae sunt I. 331-334). III aut IV classis. in dominica Pentecostes. celebrantur. c) in Litaniis maioribus et minoribus.De Missis Dedicationis in actu consecrationis ecclesiae 331.. de singulis agitur numeris sequentibus. Privilegia Missarum votivarum I classis sunt: a) dicuntur cum Gldria et Credo. Oratio Missae votivae impeditae additur. in Missis votivis omittitur. oratio de Mysterio vel Sancto in cuius honorem ecclesia vel oratorium est consecratum. 340 a). b) excludunt omnes commemorationes non privilegiatas. 325. Ecclesiarum consecratio. quamvis omni die de iure fieri possit. Epistolae et Evangelia. die consecrationis. 3 et 8 in tabella praecedentiae recensitus. dicenda est Missa de Officio occurrenti. cum agitur de singulis Missarum votivarum classibus. II. orationi Missae diei. Sequentia. serventur ea quae infra pro singulis Missarum votivarum classibus statuuntur (nn.

aut alia Missa votiva peculiaribus necessitatibus loci accommodata. 3 et 8 in tabella praecedentiae recensitus. C) De Missis votivis II classis de mandato Ordinarii loci. 356-361). sub unica conclusione. tamquam votiva I classis. Nomine Missas votivae II classis intellegitur 347. tamquam votiva II classis. Ill . adhibetur tonus solemnis. III et IV classis. Die medio expositionis. in altari ubi d) Missae de solemnitate externa festorum Ss. 343 memoratis. aut Missa cis et in anniversariis Papae et Episcopi dioecesani de Ss. habetur tambus liturgicis II. infra indicantur. 346. 337. per triduum vel octiduum perductis. celebratur. Missa Rogationum. Privilegia hac paragrapho indicata spectant ad Missas: a) in triduo vel octiduo quod in honorem alicuius Sancti vel Beati. Missae votivae II classis.. nisi adhibeatur color violaceus paramentorum. rubricis permittuntur. 348.De Missa votiva in solemni benedictione ecclesiae vel oratorii. Diebus quibus Missa? votivae IV classis a (nn. in ipso altari exposiginta Horarum aut alterius expositionis Ss. peculiares celebrantur I . sed sine Credo. orationi Missae diei.potest in cantu. Privilegia Missarum votivarum II classis sunt: a) dicuntur cum G16ria. 378-382).Rubricae generates Missalis romani III . 340. et in consecratione altaris (n. et dicitur reguMissa tamen pro Sponsis et Missa pro gratiarum lariter expleta processione.mi Sa. h) Missae in quibusdam occasionibus peculiaribus (nn. regionalis. Sancto vel Beato in cuius honorem est benedictum. intra annum a canonizatione vel beatificatione. (nn. vel altare est consecratum. cramenti (nn. 345). Missa de Mysterio mittitur: a) unica Missa in cantu de mysterio Domini. nisi ratione dominicae aut octavae occurrentis dicendum sit. In solemni benedictione ecclesiae vel oraSanctae Sedis. Singulis diebus harum celebrationum per.cum tenet Missae votivae impeditae. salvo praescripto n.sive continua sive interrupta. gr. vel Sancto in cuius honorem ecclesia vel oratorium B. Ad celebrationes peragendas.mo Eucharistiae Sacramento. celebrari (nn. e) Missa in die coronationis Summi Pontifi. tamquam votivam III classis. 80-90). 336. 346-347). b) admittunt unam tantum commemorationem. occasione v. dicitur. b) in quibusdam celebrationibus extraordinariis. In Litaniis tarn maioribus quam minoribus (nn. sunt: Quadraginta Horarum aut alterius expositionis a) Missa in solemni benedictione ecclesiae vel Ss. 349. Missa de Ss. Singulis diebus Congressus eucharistici dioecesani. Missae votivae II classis reguntur normis generalibus n. 83). 342. saecularis recurrentiae.tionis celebratur. tamquam votiva I classis. matrimonii prohibentur omnibus diebus dominicis. expleto ritu.De Missis votivis in quibusdam celebrationibus extraordinariis xxv 338. in cantu. 369). 380. n. de quibus numero praecedenti. 341. Singuli sacerdotes qui Congressui eucharistico intersunt. quae autem sunt cuique Missae propria. et excludunt collectam ab Ordinario loci imperatam. d) si in cantu celebrantur. celebrare possunt Missam de Ss. quam pars totius actionis liturgicae. Ad exponendum et reponendum Ss. 370-372). Missa principalis. modo ne occurrat dies sub nn. tamquam votiva II classis.torii. dicitur.mo Eucharistiae Sacramento. tamquam votiva II classis. celebrari potest de Ss.De Missa Rogationum in Litaniis b) otnnes Missa lee tee. requiritur peculiare indultum 345. Maria Virg. II . in ecclesiis in quibus fit processio vel. c) oratio Missae votivae impeditae additur. tamquam votarn maioribus quam minoribus tivae II classis.mo Eucharistiae Sacramento celebrari potest tamquam votiva II classis. IV . convenit ut Missae quae cele- g) Missa « Pro Fidei propagatione » (nn. celebrationes peraguntur. 373-377). In ceteris publicis celebrationibus eorundem Congressuum. 366-368). et in consecratione altaris 339. 348-355).mi Sacramenti oratorii. dummodo sit in cantu.mo Eucharistiae Sacramento. Missa de Rogationibus (cfr. vel expletis aliis pecuactione in 250 vel 500 anniversario a celebratione liaribus supplicationibus. 343. 362-365).De Missis votivis II classis in genere supplicationes (nn. Excluduntur tamen celebrationes extraordinariae in honorem Beatorum. 1. 2. f) Missa pro re gravi et publica simul causa 350.mum b) Missa Rogationum in Litaniis tarn maioriSacramentum pro oratione Quadraginta Horarum.De Missis in Congressibus euchaiisticis 335.De Missis votivis occasione orationis bus praevisae. Missa de Ss. 344. ut supra.mo Eucharistiae Sacramento.mum Sacramentum non est expositum. 86). tamquam votiva II classis. a rubricis generaliIV . c) Missae votivae occasione orationis Quadra. nationalis et internationalis. /) Missa votiva pro Sponsis et Missa pro gratiarum actione in 250 et 500 anniversario a celebratione matrimonii (nn. vel Missa diei quae loMissa votiva quae celebrari permittitur omnibus die. . bus quam minoribus (nn. et in consecratione altaris. i) Missae votivae in sanctuariis (nn.

approbante Sancta Sede. quo fideles ad Patronum celebrandum conveniunt.XXVI Rubricae generales Missalis romani / ) festo Patroni. Missa de Ss. calendario Ecclesiae universae vel in calendario proprio inscriptis. 354. Pariter reponitur 358.mi Cordis Iesu. M. convenientius dicitur Missa de Ss. ex indulto. excepto casu de quo n.mum Sacramentum pro publica adoratione. oratio de Ss. Missae de Officio diei dicuntur cum paramentis violaceis. indicatur. quoties transfertur Missa votiva in ecclesiis cathedralibus et collegiatis. feria IV cinerum et in dominica II Passionis seu in palmis. sub unica conclusione. in domi364. pro ea tantum Missa. loci seu oppidi vel civitatis 365. vel die quo festum impeditur. sub nn. n. 351. aut respective cinerum vel palmarum. fieri potest aut ipso die quo iestum impeditur.mo Eucharistiae Sacramento. solemnitas externa diei definito assignatur. regionis seu provinciae sive ecclesiasticae haec oratio transfertur. ad modum Missae votivae II classis. 360.mo Eucharistiae Sacramento. 353.De Missa votiva in die coronationis Summi Pontificis et in anniversariis Papae et Episcopi dicecesani 362. die ab ipso Episcopo eligendo). aut deponitur. additur. 355. Solemnitas externa alicui festo aut ipso iure universa dioecesi. Ss. V . in. in anniversario coronationis Summi Pontificis. aut peculiari indulto conceditur. sive civilis. dicitur Missa votiva propria. in serventur: bonum fidelium.. a Rosario. Ad exponendum Ss. celebrari potest una Missa in cantu et altera lecta. si actio liturgica transferuntur in proximum diem qui non sit I classis.mi Sacramenti. OrPapae » permittitur. aut transfertur ad aliud altare in quo adoratio continuari possit absque detrimento pietatis fidelium. expleta benedictione et processione vel cinerum impositione cum Missa. aut hebdomadam. quae per aliquas tantum horas protrahitur. Die 2 februarii. ad altare expositionis celebrantur. in domi b) si accidentaliter tantum impediuntur a die nica I mensis octobris. vel duae Missae lectae. b) tempore expositionis. quae per unum diem protrahitur. si fit benedictio candelarum. rite constituti. In die coronationis Summi Pontificis. ecclesiis vel familiis religiosis iam antea concessae. uxta rubricas. vel a) si anniversarium coronationis Summi Ponin dominica quando ipsum festum occurrit infra tificis perpetuo impeditur pro universa Ecclesia. Mariae Virg. recensitis. huic diei propria. diem similiter non impeditum. Ad exponendum vero Ss. a) festo Ss. b) festo B. 361. 358.De Missis votivis in solemnitate externa festorum VI . pro quibusdam solemnitatibus externis aliter statuatur. Solemnitas externa. Missa aut commemoratio fiat de Christo Domino. 358 c. Solemnitas externa ipso iure competit anniversarium Episcopi dicecesani. Una Missa « In anniversario coronationis e) festo Patroni principalis. aut in dominica immediate praecedenti vel immediate sequenti Officium festi impediti.mo Eucharistiae Sacramento. Iisdem diebus.mum Sacramentum. 352. De festo cuius fit solemnitas externa. tempore benedictionis et processionis vel impositionis cinerum. 2. h) festis Tituli necnon Fundatoris canonizati Ordinis seu Congregationis.mi Sacramenti sequatur. nee supra. pro Missa principali diei et sequenti absolutione ad tumulum. tamquam votivae II classis. tarndinis seu Congregationis. pro adoratione Quadraginta Horarum expositum. pro Missa conventuali. Si vero peculiari indulto conceditur. si eodem die dumtaxat: occurrat dies coronationis Summi Pontificis vel eiusdem anniversarium. fixe reponitur in proximiorem competit. additur oratio pro Papa aut pro Episcopo. dicitur Missa de die. praeter delarum benedictionem et processionem sequitur quam defunctorum. In Missis quae durante adoratione. prout infra. aut alio die ab Ordinario loci determinando. et adoratio resumitur. Si autem haec Missa votiva impeditur. in vigore manent. 1) festis aut commemorationibus. rite constituti nationis. quae cum peculiari populi concursu celebrantur: cuius rei iudex est loci Ordinarius. g) festis anniversarii Dedicationis necnon Tiuli propriae ecclesiae. modo ne occurrat dominica. de consensu Ordinarii loci. 3 et 8 in tabella praecedentiae recensito. si ipso iure competat. coetuum vel institutionum. repositio vero praecedat Missam in cantu. supra n. 362. diei potest. brantur in ecclesia in qua habetur oratio Quadraginta Horarum. in nicam transferatur. vel principalem. in anniversario aut electionis aut consecrationis aut translationis Episcopi dicecesani (semel scilicet. et religiosae provinciae. 1. in ecclesiis vel oratoriis. Attamen d) festo Patroni principalis. n. Diebus tamen. tamquam votiva II classis.mum Sacramentum pro publica adoratione.V. 359. 356. quae can. Quod convenienter servatur etiam in Commemoratione omnium Fidelium defunctorum. . et extra altare expositionis. c) festo Purificationis B. in ecclesiis cathedralibus et collegiatis. sint de Ss.mo Eucharistiae Sacramento. et numquam plures quam duae Missae de eadem solemnitate celebrari possint. sine commemoratione Ss. vel alio statuto die. si anniversarium Episcopi perpetuo impeditur pro 357. Solemnitates externae per peculiare indultum quibusdam dicecesibus.omnibus ecclesiis et in omnibus Missis. rite constituti. 449. haec intellegitur celebratio ipsius festi absque Officio. dioecesis. nee Officium. ea tamen restrictione quod diebus liturgicis I classis prohibeantur. In Commemoratione omnium Fidelium defunctorum: a) expositio Ss. quibus permittuntur Missae votivae IV classis. Nomine solemnitatis externae alicuius festi 363.

VII . n. aut. ob reliquiam ibi conditam. XI .. 371. quae communitatem vel notabilem ipsius partem afficit. de aliquo mysterio Domini. unica pro singulis occasionibus. sanctuariis vel aliis piis locis concessae vel concedendae. die quo peculiares aguntur celebrationes in honorem Summi Pontificis. non autem benedictio nuptialis. provinciae. uti sunt confratemitates. indicantur. 379. ob miraculum quod Deus ibi operatus sit. 366. a sacerdotibus ipsum pium locum visitantibus. 380.De Missa votiva pro re gravi et publica simul causa 366. initium et finis Capituli generalis. e) pro domibus exercitiorum: initium et finis cursus exercitiorum vel conventus extraordinarii. sive extra tempus clausum. c) pro domibus religiosis: solemnia vestitionis aut professionis. b) benedictio nuptialis infra Missam dari debet a sacerdote qui Missam celebrat. VIII. ut supra. ea deficiente. peculiares respiciunt celebrationes.De Missa votiva « Pro Sponsis » et de Missa pro gratiarum actione in 250 et 500 anniversario a celebratione matrimonii 378. Cum occurrit gravis necessitas aut publica calamitas. Missa. ob peculiarem indulgentiam ibi lucrandam) a fidelibus constituitur meta peregrinationum ad gratias impetrandas vel vota solvenda. aut inter Missas votivas ad diversa. cap. IX . 381 c. sub unica conclusione. Missa votiva pro re gravi est unica in qualibet ecclesia. ob imaginem sacram ibi veneratam. Missa votiva celebrari potest. iubilaea extraordinaria. est votiva II classis. Proinde extra Missam dari nequit. 381. ccetibus quibusdam particularibus aut parti tantum fidelium proprias. in piis locis. tempus autem Ordinarium loci adeundi non suppetit. et in ea datur benedictio nuptialis more solito. iuxta n. 377. in singulis ecclesiis. iubilaea maiora paroeciae et parochi vel alterius sacerdotis in parcecia degentis. sive etiam tempore clauso. qua. Praeter dies quibus Missae votivae II classis prohibentur. iuxta n. iuxta ea quae supra. Missa « Pro Sponsis » prohibetur etiam dominicis diebus et quoties.. Missa votiva celebrari potest singulis diebus quibus Missae votivae II classis permittuntur. seminariis et aliis institutis huitts generis: initium et finis anni scholaris. pro gratiarum actione. 376. ut sunt quinquagesimum vel centesimum anniversarium ab eorum institutione. b) pro scholis. 374. cuius orationi additur. sunt Missae votivae II classis. pro aliqua gravi necessitate vel utilitate spirituali vel temporali. Missa votiva « Pro Sponsis ». 372. societates piae. et sumitur Missa quae necessitati convenit. ex. . Sanctuarii nomine venit ecclesia seu aedes sacra divino cultui publice exercendo dicata. Ad omnia altaria sanctuarii. Similiter.. post celebratum matrimonium. invenitur in Rituali romano. solemnes celebrationes extraordinariae. Maria Virg. vel saltern eius oratio in Missa diei impedientis. uniones professionales et similia : conventus generates annul. conventus extraordinarii plurium coetuum eiusdem generis: iubilaea maiora et similia. f) pro nosocomiis. Missas votivae. tit. si loci Ordinarius. 366. castris. domus. quo in casu. Una Missa « Pro Fidei propagatione » celebrari permittitur. in singulis ecclesiis. et celebratur aut de mandato aut de consensu respectivi Ordinarii. commemoratio Missae votivae II classis impeditae prohibetur.Rubrics generates Missalis romani quam T". Missae de quibus agitur hac paragrapho. Nomine Missae votivae pro re gravi et publica simul causa intellegitur Missa qua?. parochus Missam votivam. Praeter casus nn. ex iusta causa. Peculiares autem huiusmodi celebrationes sunt: a) pro parceciis: initium et finis sacrae Missionis ad populum. et aliae festivitates modo vel tempore extraordinario celebrandae. 375 et 376 recensitos.iva II classis. vigesimum quintum vel quinquagesimum anniversarium a professione vel ordinatione sacerdotali sodalium. aut Sancto. de mandato vel consensu Ordinarii loci. iuxta occasionum diversitatem. Missa votiva celebrari potest tantum ut votiva IV classis. nisi ex Apostolico Indulto. benedictio nuptialis dari nequit. his occasionibus celebranda. cum populi concursu celebratur. haec insuper serventur: a) benedictio nuptialis a Missa inseparabilis est. provincialis. Quoad Missam « Pro Sponsis » et benedictionem nuptialem. dicitur Missa de Officio diei. 367. Ill. 343 c. « Missa pro quacumque necessitate ». quae ob peculiarem pietatis causam (ex. ut votiva II classis.De Missis votivis in quibusdam occasionibus peculiaribus 370. die quo peculiares habentur celebrationes pro Missionibus. 368. oratio Missae votivae impeditae iis etiam diebus quibus. tamquam votiva II classis. collegiis. aut quoties Missa dicitur in favorem peregrinantium. et occasione Congressus missionalis. carceribus et institutis sitnilibus: celebrationes extraordinariae religiosae. Huiusmodi Missa. prohibetur. Quoties Missa « Pro Sponsis ». d) pro diversis caetibus. de Spiritu Sancto. ex indulto Sanctae Sedis. et similia.De Missa « Pro Fidei propagatione » 369. etiamsi alius sacerdos matrimonio adstiterit. gr. permittitur quoties nuptiae celebrantur. seligatur conveniens. n. X .de B. in sua paroecia statuere potest. 375. sed solummodo a sacerdotibus peregrinis.De Missis votivis in sanctuariis 373. VIII . impertienda est iuxta formulam. Missa una cum benedictione transferri potest in opportuniorem diem non impeditum. solemnem nuptiarum benedictionem permiserit. gr. Cum vero tarn Missa « Pro Sponsis » quam benedictio nuptialis prohibentur. iubilaea maiora Religionis.

in sabbato. aut Missa de Ss. super coniuges dicuntur preces qua? inveniuntur in Rituali romano. die 2 februarii. Nomine Missae votivae III classis intellegitur Missa votiva quae celebrari potest diebus liturgicis III et IV classis. d) in ultima defuncti sepultura. 385. 336). et in quibusdam celebrationibus extraordinariis (n. et Sacerdotibus. peraguntur. diebus Congressus eucharistici (n. utilitas aut devotio. e) in die III. nisi in Missis de Angelis. eo die. si hanc vir tantum obtinuerit. quae a rubricis tamquam votiva permittitur. quoties urgeat onus Missae conventualis. in ecclesiis et oratoriis in quibus peculiaria pietatis exercitia in honorem eiusdem Ss. Missae defunctorum sunt I. Praeter Missas votivas II classis. 388.De aliis quibusdam Missis votivis II classis 383. primo sabbato cuiusque mensis. quae singulis sacerdotibus permittitur. 340 b).mo Corde Iesu. quavis ratione.. omnes aliae Missae pro defunctis sunt extra ordinem Officii. quae permittuntur. c) Credo semper omittitur. 393. eo die. ut votiva II classis. sumitur: a) pro defunctis Summo Pontifice. E) De Missis votivis IV classis 387. sicubi vigeat. et si uterque vel alteruter benedictionem iam acceperit. Missa quae inscribitur « In die obitus seu depositionis defuncti » dicitur pro defunctis non sacerdotibus : a) in Missa exsequiali. XII . adhibetur tonus solemnis. prima feria sexta cuiusque mensis. addita oratione pro gratiarum actione sub unica conclusione cum prima. sive collecta ab Ordinario loci imperata. Excipiuntur Missae in die Commemorationis omnium Fidelium defunctorum (n. Cardinalibus. cui per alium sacerdotem satisfied nequeat. in celebrationibus Congressus eucharistici (n. tit. si respective fit benedictio candelarum aut cinerum. in quibus peculiaria pietatis exercitia in honorem eiusdem Immaculati Cordis B. peraguntur. . c) in Missis post acceptum mortis nuntium. b) in anniversariis omnium defunctorum alicuius Ordinis vel Congregationis clericalis. Prima Missa ex iis quae habentur in Commemoratione omnium Fidelium defunctorum. Missa votiva IV classis est Missa votiva quae celebrari potest tantum diebus liturgicis IV classis. c) una Missa de Immaculato Corde B. dici potest. D) De Missis votivis III classis 384. dici possunt duae aliae orationes.. Mariae Virginis. Missae votivae III classis. b) in Missis pro die obitus. quae celebrantur in Commemoratione omnium Fidelium defunctorum.mo Eucharistiae Sacramento. c) in ecclesiis unam tantum Missam habentibus. sunt: a) una Missa de D. In Missis defunctorum nulla fit commemoratio de Officio diei currentis. Requiritur tamen iusta causa. II.mi Cordis. eo die. d) si in cantu celebrantur. d) quoties prohibentur. nisi ipsa Missa conventualis dici debeat aut possit pro defunctis.352). b) praeter orationem Missae. Iesu Christo. b) duae Missae de Ss. Missae pro defunctis. 386. toto expositionis tempore. cap. Ratio ordinandi Missas votivas III classis haec est: a) dicuntur cum G16ria. tamquam votivae II classis. Pro gratiarum actione in 250 vel 500 anniversario a celebratione matrimonii. etiam exsequialis. peraguntur. et benedictio nuptialis infra Missam. consuetudine benedictionem impertiendi. in ecclesiis et oratoriis in quibus peculiaria pietatis exercitia pro cleri sanctificatione. servata nihilominus. b) in ecclesiis unam tantum Missam habentibus. a rubricis generalibus praevisae. in ecclesiis et oratoriis. scilicet sacerdotis celebrantis vel fidelium necessitas. c) si in cantu celebrantur. aut unam commemorationem et collectam ab Ordinario loci imperatam. prohibetur et Missa votiva et eius commemoratio in Missa diei. prohibetur: d) in ecclesiis et oratoriis ubi. Mariae Virginis. et in Missis de B. quocumque die. prima feria V vel primo sabbato cuiusque mensis. Maria Virg. III aut IV classis. 389. adhibitis tamen orationibus propriis. Episcopis. et feria IV cinerum. 392. summo atque aeterno Sacerdote. in omnibus Missis I. revocare oportet Missas votivas lectas. Missa finita. adhibitis orationibus propriis in Missali inter orationes diversas pro defunctis assignatis. numeris praecedentibus recensitas. N . VII et XXX. Pro Missa votiva IV classis sumi potest quaelibet Missa. sive oratio votiva. et in Litaniis maioribus et minoribus. non commemorantur in Missa diei. In ordinanda Missa votiva IV classis. Maria Virg.ma Trinitate aut de B. VII. habeatur expositio Ss.De Missis defunctorum A) De Missis defunctorum in genere 390.mi Sacramenti. b) admittunt duas commemorationes. si sponsi non sunt praesentes. Quaevis Missa defunctorum.Rubricae generates Missalis romani c) benedictio nuptialis omittitur. VIII. II et III classis. sed semper sine Credo. 382. 337). sunt iuxta ordinem Officii. VII . inter quas adnumerandae sunt sive commemorationes de Officio diei aut in Officio diei occurrentes. His addi debet Missa de Ss. de singulis agitur numeris sequentibus. 391. d) in Commemoratione omnium Fidelium defunctorum et in Triduo sacro. adhibetur tonus ferialis. haec serventur: a) non dicitur G16ria. 395. 394. si dicenda sit Missa de Rogationibus.

458. primam adhibet. b) non occurrat dies liturgicus I classis aut dominica quaevis. Quoties Missa exsequialis prohibetur. II . Indicendis Missis huius diei. transferri potest in proximiorem diem similiter non impeditum. per se. in oratione et postcommunione omittitur adverbium h6die. b) diebus festis de praecepto. qui vero duas. pro Missa exsequiali sumitur secunda. Si vero prima Missa celebratur pro Officio diei. 2.De Missis defunctorum II classis in genere 410. Si Missa in die obitus dicitur ultra octiduum a die obitus seu sepulturae defuncti. c) Missa in ultima defuncti sepultura. vel designatio ignoretur. In die Commemorationis omnium Fidelium defunctorum. c) qui plures Missas in cantu celebrat. 398. Missa exsequialis prohibetur: a) diebus sub nn. b) Missa exsequialis. facta ei potestate anticipandae secundae et tertiae. 464. d) in festo Patroni principalis oppidi vel civitatis.De Missis defunctorum I classis in genere 402. 400. vel. 409. Missae defunctorum II classis sunt: a) Missae pro die obitus. c u m quis tres Missas sine intermissione celebrat. c) in Missis defunctorum prohibetur quaevis oratio. quae non est pro defunctis. b) qui Missam in cantu vel conventualem celebrat. c) fieri potest. de quo n.Rubrics generales Missalis romani 396. secus in prima Missa. II . etiam post Missas quae non sunt defunctorum. Missa quae inscribitur « In anniversario defunctorum » sumitur in anniversariis defunctorum q u i n o n sunt sacerdotes. quilibet sacerdos tres Missas celebrare potest. in qua funus peragitur. earn omittere potest. inter festa sub n. Absolutio super cadaver aut super t u m u lum: a) fieri debet post Missam exsequialem. sequentiam dicere debet t a n t u m in Missa principali. nisi oratio imperata pro defunctis. . Haec Missa. in diversis ecclesiis. 406. haec serventur: a) qui unam dumtaxat Missam celebrat. absente vel iam sepulto. celebrari vero potest etiam. 408. 4. b) Missa post acceptum mortis nuntium. ad quam pertinet ecclesia in qua funus peragitur. deinde secunda et denique tertia. si vero solemnitas externa alicuius festi fit in dominica. Missae defunctorum I classis sunt: a) Missae in die Commemorationis omnium Fidelium defunctorum. Ill . permittuntur autem dummodo: a) pro ipso defuncto applicentur. nisi sint in cantu. in eadem ecclesia. c) in anniversario Dedicationis et in festo Tituli ecclesiae. b) fieri potest post ceteras Missas defunctorum.i. extra dies supra recensitos. in cantu celebrantur. 5 et 6 in tabella praecedentiae recensitis. in aliis Missis. 401. b) in Missis defunctorum IV classis. Nomine Missae exsequialis intellegitur unica Missa pro defunctis. Omnes Missae defunctorum II classis dicuntur ut in die obitus. iuxta n. In Commemoratione omnium Fidelium defunctorum pro Missa exsequiali sumitur prima Missa diei cum orationibus pro respectivo defuncto in Missa exsequiali dicendis. 406. ex rationabili causa. celebranda est praesente cadavere. per se dicuntur c u m unica oratione.De Missis pro die obitus 412. ut in Missali inter orationes diversas pro defunctis. 411. haec serventur: a) o m n e s Missae defunctorum. in ipso actu funeris celebrari nequit. Q u x l i b e t Missa defunctorum potest esse aut in cantu aut lecta. ut in Missali hoc die. dicitur oratio F i d e l i u m . quae directe connectitur cum exsequiis alicuius defuncti. 404. 407. sive in cantu sive lectae. iuxta rubricas. si pro certis defunctis applicentur. 3.De Missa exsequiali 405. 399. XXIX d) si vero plures Missae. non autem die festo. III et IV classis.De Missis in die Commemorationis omnium Fidelium defunctorum 403. si applicentur pro defunctis in genere. rationabilem ob causam. Missa exsequialis prohibetur die quo festum impeditur ac permittitur die in quern transfertur Officium. in alium diem accidentaliter transferendurri sit. primam adhibet. Missa exsequialis prohibetur die quo fit solemnitas externa. C) De Missis defunctorum II classis I . addi debeat. Si OfHcium alicuius festi. ob rationabilem causam. Sequentia Dies irae: a) dici debet t a n t u m in Missis defunctorum I classis. semper primam adhibere debet. primum adhibeatur prima. primam et secundam. Nomine « Missas pro die obitus » intelleguntur Missae quae pro aliquo defuncto celebrantur a die obitus usque ad diem sepulturae: B) De Missis defunctorum I classis I . dicitur oratio conveniens. iuxta n . vel oratio votiva pro defunctis. Missa « cotidiana » sumitur pro o m n i b u s defunctis c u i u s q u e ordinis vel g r a d u s . Attamen i n Commemoratione o m n i u m F i d e l i u m defunctorum. 11 in tabella praecedentiae comprehensis. Quoad orationes in Missis defunctorum. addi possit. b) omitti potest in Missis defunctorum II. 397. e) in festo Tituli et Sancti Fundatoris Ordinis seu Congregationis. aut denique tertia.

XXX Rubrics generales Missalis romani vel consuetudine ccetus statuto aut a ccetu vel sacerdote celebrante statuendo. b) Missa « in anniversario ». VIII . eo ipso die eiusdem definitive sepultura?. et quoties a rubricis prohibetur.De Missa in ultima defuncti sepultura 414. semel quolibet anno.De Missa post acceptum mortis nuntium 413. omittuntur autem una cum sequentibus verIll . ubi corpus defuncti iam humatum ad definitivam sepulturam defertur. ante gradus altaris. item benedictionem et impositionem cinerum. 394 prima Missa ex iis quae habentur in Commemoratione omnium Fidelium defunctorum sumenda sit. Deus. in quo actu cadavera sepeliuntur. Quoties haec Missa a rubricis impeditur. In die III. E) De Missis defunctorum IV classis. habetur. permittitur una Missa quae dicenda est ut in anniversario. d) Missae defunctorum intra octiduum Commemorationis omnium Fidelium defunctorum. D6418. Missae quae his locis celebrantur. in qualibet ecclesia vel oratorio dici potest pro ipso defuncto unica Missa ut in die obitus. seu « cotidianis » 423. Intra octiduum a die Commemorationis omnium Fidelium defunctorum inclusive computandum.De Missis defunctorum III classis in genere 415. Missae defunctorum III classis sunt: a) Missa in die III.. quae applicantur pro omnibus vel quibusdam defunctis. Missae defunctorum III classis prohibentur diebus liturgicis I et II classis. adhibitis orationibus propriis. Ill . transferri potest in proximiorem diem similiter non impeditum. D) De Missis defunctorum III classis I . cum sua antiphona. applicantur. His diebus. in qualibet Missa sive in cantu sive lecta. VII et XXX ab obitu vel sepultura 417. Nomine ecclesiae vel sacelli ccemeterii intellegitur : a) ecclesia vel oratorium publicum principale coemeterii. c) sive in ecclesia vel oratorio in quo celebratur Missa exsequialis. aut in genere aut certo designatis. Deus.De Missa « in anniversario » sibus et orationibus Aufer a nobis et Oramus te.delarum.De diversis Missae partibus A) De psalmo Iudica me. extra tempus natalicium. dici possunt de requie. loco Missae Officio diei respondentis. Huiusmodi Missae plures esse possum diebus quibus Missae defunctorum IV classis permittuntur. Mariae Virg. II . Maxime convenit ut hae Missae defunctorum IV classis tune tantum dicantur cum revera pro defunctis.De Missa in die III. Nomine Missae in ultima defuncti sepultura intellegitur unica Missa. confessione et altaris incensatione 424. VII et XXX ab obitu vel sepultura defuncti computando. adhibita Missa « cotidiana » cum oratione convenienti. Nomine « Missae post acceptum mortis nuntium » intellegitur unica Missa quae pro aliquo defuncto dici potest in qualibet ecclesia vel oratorio.De Missis defunctorum intra octiduum Commemorationis omnium Fidelium defunctorum 422. dummodo cadaver sit physice praesens in domo. nisi iuxta n. aut celebrab) Missa feriae IV cinerum. b) sive in ecclesia vel oratorio loci ubi defunctus obiit. sepelitur vel habuit domicilium. IV . die aut ex fundatione c) Missa dominicae II Passionis seu in palmis. . 419. in qualibet ecclesia vel oratorio.De Missis in ecclesiis et sacellis ccemeterii 420. IV . 421. V . in: annuus recursus diei obitus aut sepulturae alicuius a) Missa festi Purifications B. Huiusmodi Missae plures esse possum diebus quibus Missae defunctorum IV classis permittuntur. omnes Missae. rae semel quolibet anno celebrandum. in feriis IV classis tantum. adhibita « Missa cotidiana » cum oratione convenienti. Missae defunctorum IV classis sunt aliae Missae defunctorum « cotidianae ». dummodo pro defunctis applicentur. 416. dici possunt de requie. quae celebrari possunt. VII et XXX ab obitu vel sepultura defuncti. a) sive in oratorio privato ipsius defuncti. quae in fine huius Missae inveniuntur. Anniversarium stride sumptum intellegitur mine. Psalmus Iudica me. c) Missa defunctorum in ecclesiis et sacellis ccemeterii. quae dici potest in ecclesia vel oratorio illius loci. et adhibetur formula quae infra pro singulis Missis indicatur. opportuniore die post acceptum mortis nuntium.quae sequitur benedictionem et processionem cansarium ex fundatione extra diem obitus vel sepultu. dummodo huiusmodi ecclesia vel oratorium adnexum non habeat onus chorale aut curam animarum. transferri potest in proximiorem diem similiter non impeditum. quae dicitur post tio quae pro omnibus defunctis alicuius ccetus. etsi a funere defuncti seiuncta. defuncti. et confessio cum absolutione dicuntur. b) sacellum alicuius particulars sepulcreti rite erecti intra fines ccemeterii. late sumptum vero intellegitur aut anniver.

nulla alia admittitur oratio. b) in omnibus Missis in quibus adhibetur color violaceus paramentorum. nisi adhibeatur color violaceus paramentorum. 435. Ad Introitum dicitur antiphona cum versu psalmi et G16ria Patri. d) in diebus liturgicis III et IV classis et in Missis votivis III et IV classis duae tantum admittuntur orationes. atque. quae certis diebus liturgicis diei potest ad libitum sacerdotis celebrantis (nn. eleison. per aliquod temporis spatium in silentio orant. 438. 431 e\ d) in Missis defunctorum. his expletis. In orationibus Officii translati vel repositi non sunt mutanda verba hanc vel hodiernam vel praesentem diem. in Missa. 302. ter Christe. quando ad Matutinum omittitur hymnus Te Deum. Numero orationum pro singulis diebus liturgicis statuto complectuntur tarn oratio Missae et commemorationes quam aliae orationes sive a rubricis praescriptae sive ab Ordinario imperatae sive votivae. dicto Levate. Tempore paschali antiphonae ad Introitum duplex additur Alleluia. omittitur. post orationem Missae: a) in diebus liturgicis I classis. D) De orationibus I . 461465). Deus omittitur: a) in Missis de Tempore. II . c) in Missis feriae V in Cena Domini. II et III classis. d) Missa Vigiliae paschalis. E contra. praeter commemorationem festi II classis. eleison 427. id est ter Kyrie. omittitur. 441. et post Flectamus genua. B) De antiphona ad Introitum. mutatur in aliam de sequenti dominica vel feria. nisi iam habeatur. et de B. et in Missis in cantu non conventualibus. praeter orationem sub unica conclusione dicendam et unam commemorationem privilegiatam. 439. e) in Missis votivis IV classis de Angelis. eleison. In Missis cum pluribus lectionibus (nn. 426. sub eadem conclusione. Quaelibet oratio. eleison dicitur novies post repetitam antiphonam ad Introitum. / ) certis Missis. 429. b) orationes Officii commemorati et alicuius commemorationis occurrentis. et ter Kyrie. Levate. d) in Missis votivis I. in qualibet antiphona ad Introitum. 436. Kyrie. in Missis votivis I classis. C) De hymno Gloria in excelsis 431. G16ria Patri ad Introitum omittitur in Missis de Tempore. fieri possum etiam in omnibus Missis cantatis. b) oratio ab Ordinario loci imperata. quse in sabbato celebrant ur. 467468) commemorationes et alise orationes ponuntur . b) si agitur de Sancto. oratio posterior: a) si est de Tempore. 437. a dominica I Passionis usque ad feriam V in Cena Domini. Ad qualitatem et numerum orationum in Missis defunctorum quod attinet. 434. repetitur antiphona. quocumque die. in ceteris Missis a celebrante proferenda sunt. 428. e) Missa Rogationum. 440. Oratio propria Missae semper dicitur sub sua conclusione. et in Missa Vigiliae paschalis. Maria Virg. salvo praescripto n. una cum celebrante.De orationibus in genere 433. Deest vero antiphona ad Introitum cum psalmo et G16ria Patri in Missa Vigiliae paschalis. a dominica I Passionis usque ad feriam V in Cena Domini. Si duae orationes in prima aut in altera parte sint iisdem fere verbis compositae.De orationibus in Missis cum pluribus lectionibus 442. nisi in quibusdam Missis aliter indicetur. ) . Alleluia omittitur quoties Missa dicitur extra tempus paschale.Rubricae generales Missalis romani quae sequitur benedictionem et processionem ramorum. aut similia. b) in dominicis II classis. 444-445 dicetur. serventur ea quae n. et in Missis defunctorum. Quoties in Missali dicenda occurrunt verba Flectamus genua. Incensationes quae in Missa solemni fieri debent. Psalmus Iudica me. mutatur in aliam de eodem vel simili Communi. Sub altera conclusione semper dicuntur: a) commemorationes faciendae. Hymnus Gldria in excelsis omittitur: a) in Missis quae respondent Officio diei. Proinde. nisi ipsi alia oratio. 333. quae sequuntur quasdatn consecrationes. nulla alia admittitur oratio. quotiescumque ad Matutinum dictus est hymnus Te Deum. 425. c) in Missis votivis IV classis. c) oratio votiva. scilicet aut una privilegiata aut una ordinaria. iis except is de quibus n. intellegi debent: a) oratio Missae quae celebratur. 432. 398 tradita sum. profecto numerum ternarium orationum nullo praetextu excedere licet. et Kyrie. ut infra nn. iungenda sit. flexis genibus. c) si agitur de oratione imperata. d) oratio ab Ordinario loci imperata (nn. e) oratio votiva. quae tamen omittitur si commemoratio privilegiata facienda sit. in Mista solemni a diacono. 447453). Nomine orationum. quae numerum pro singulis diebus liturgicis statutum superet. 430.Minale Romauum c) aliae orationes a rubricis praescriptae (nn. c) in aliis diebus liturgicis II classis et in Missis votivis II classis una tantum alia admittitur oratio. ex rubricis Pontificalis romani. Hymnus G16ria in excelsis dicitur: a) in Missis quse respondent Ofncio diei. 454460). b) in Missis festivis de quibus n. b) in Missis defunctorum. omnes surgunt. eleison. omnes. et celebrans dicit orationem. quae sequitur processionem Litaniarum tain maiorum quam minorum.

364). IV . excluduntur omnes aliae orationes. reliquae omittuntur. una tantum retinetur. aut alia ab Ordinario loci statuta « pro Missionibus ». Tamquam imperata. 449. 3 et 8 in tabella praecedentiae recensitis. 459. solummodo si agitur: a) de oratione rituali (n. occurrente gravi et publica necessitate aut calamitate. Si vero plures orationes. n. Nomine orationis imperatae intellegitur oratio. sub unica conclusione cum oratione Missae. b) prohibetur iisdem diebus et in Missis de quibus supra. In die coronationis Summi Pontificis et in anniversario eiusdem. sed post commemorationes privilegiatas. n. 446. 2. aut ex Missis et orationibus pro defunctis. 330 c. sed tantum ex causa revera gravi et per spatium quod ternpus verae necessitatis non excedat.De orationibus ritualibus 447. oratio pro seipso sacerdote transferri potest in proximiorem diem similiter non impeditum. n o . 458. in omnibus Missis. scilicet ea quae dicta est in Laudibus. 457 d. 1. b) collatione sacrorum Ordinum. 452. orationem pro seipso addere potest. 456. 3 et 8 in tabella praecedentiae recensitus (cfr. nee tempus suppetat adeun- post orationem quae praecedit ultimam lectionem seu Epistolam. Ill .xxxn Rubrics generates Missalis romani ter non impeditum. sub unica conclusione. aut ex orationibus ad diversa. c) benedictione Abbatis. 1. In anniversario propriae Ordinationis sacerdotalis. et haec tantum oratio computatur ad mini erum orationum definiendum. 1. Maxime convenit ut Ordinarius loci orationem imperatam non modo stabili imponat. etiam exemptis. d) benedictione Abbatissae. bello. d) prohibetur omnibus diebus liturgicis I et II classis. 448. et in Missis votivis aut defunctorum lectis IV classis. Ad commemorandam feriam cuius Missa plures habet lectiones. Paenultima dominica mensis octobris. 355. 45 5. VII . quae exstant inter Missas votivas ad diversa. oratio pro Papa aut pro Episcopo transfertur in proximiorem diem simili- . Quoties impeditur. quarta et sexta. gravi et publica necessitate aut calamitate. Oratio imperata: a) una tantum esse potest. exceptis diebus sub nn. iuxta rubricas. praeter commemorationes privilegiatas. orationi Missae. necnon in anniversario aut electionis aut consecrationis aut translationis Episcopi dioecesani (semel scilicet. g) reconciliatione ecclesiae. b) de oratione Missae votivae I aut II classis impeditae (nn. In Missis in quibus additur oratio ritualis. 460. sumitur prima oratio. 2. sub unica conclusione. n. 343 c). 2. altera oratio. orationi Missae additur. 453)445. dioecesis.De orationibus in die coronationis Summi Pontincis et in anniversariis Papae et Episcopi dioecesani 449.De oratione imperata 454. V . VI . 457. c) de alia oratione a rubricis expresse indicata aut concessa uti dicenda sub unica conclusione cum oratione Missae (nn. Oratio imperata pro defunctis dicitur tantum in feriis IV classis. Oratio dicenda sub unica conclusione cum oratione Missae una cum ilia computatur. additur. 451. oratio pro Fidei propagatione. 443. in ecclesiis cathedralibus et collegiatis (n.De oratione « Pro Fidei propagatione » 453. die ab ipso Episcopo eligendo). modo ne occurrat dies liturgicus sub nn. descriptum. Occurrente urgentiore. e) benedictione et consecratione Virginum. quam Ordinarius loci imperare potest. quilibet sacerdos orationi Missae sub unica conclusione. ab Ordinario loci praescribi potest quaelibet oratio e Missis. Hae orationes. gr. sub unica conclusione cum oratione Missae essent dice ndae. semper addendae sunt. 447). in omnibus Missis. Sub unica conclusione cum oratione Missae una tantum dici potest alia oratio. secundum ordinem supra. sub unica conclusione. 363). Ordinarius loci imponere quidem potest orationem imperatam convenientem pro toto tempore infausti eventus. 3 et 8 in tabella praecedentiae recensitus. eodem modo ac transfertur Missa conventualis pro iisdem anniversariis.De orationibus sub unica conclusione cum oratione Missae dicendis 444. et dicenda est etiam in Missis in cantu. In publica calamitate aut necessitate. b) dici debet ab omnibus sacerdotibus Sacrum facientibus in ecclesiis et oratoriis. sed haec oratio: a) dicitur tantummodo feriis secunda. Quoties impeditur. praeterquam defunctorum.De oratione pro seipso sacerdote in anniversario propriae Ordinationis sacerdotalis 451. Orationi Missae additur. pestilentia et similibus). h) reconciliatione ccemeterii. 450. modo ne occurrat dies liturgicus sub nn. quae tamquam votivae celebrari permittuntur. c) numquam dicitur sub unica conclusione cum oratione Missae. VIII . / ) benedictione ccemeterii. oratio pro Papa aut pro Episcopo. in Missis in cantu et quoties commemorationes privilegiatae numerum pro singulis diebus liturgicis statutum compleverint. natura sua per longius tempus persistente (v. 444. in Missis votivis I et II classis. Nomine « orationis ritualis » intellegitur oratio dicenda in Missa quae cum sequentibus benedictionibus vel consecrationibus connectitur: a) consecratione Episcopi.

a celebrante omittuntur. In principio Evangelii dicitur Dominus vobiscum. 399 traditae. In oratione A cunctis. post Evangelium aut homiliam. parochus. praeter quam post lectionem Danielis prophetae. Domine. In Missis conventualibus. d) in Missis festivis et votivis III et IV classis. extra tempus paschale. In Hebdomada sancta. non superimponatur Missae celebrationi. 471. Post Epistolam. deinde. quae tamquam votivae celebrari permittuntur. 473. antiphonae ad Offertorium additur Alleluia. et in fine respondetur Laus tibi. Epistolae praemittitur una lectio. secunda oratio sine Flectamus genua. in ceteris Missis. respondetur Deo gratias. In fine huius lectionis respondetur Deo gratias. 476. 479. F) De symbolo 475. c) in feria IV Hebdomadae sanctae. quod aliquando invenitur in fine antiphonae ad Offertorium. iuxta opportunitatem. fiunt ut in Ordine Missae. cum sequentia. . neque Sequentia sancti Evangelii. nominari potest sive Titularis propriae ecclesiae. cui respondetur Et cum spiritu tuo. Post Evangelium aut homiliam. statim subiungitur ultima lectio seu Epistola cum sequenti tractu et. vi proprii offlcii cantant vel legunt. feria V Hebdomadae sanctae. respondetur Deo gratias. Christe. Omittitur in Missis votivis. et. sive Fundator aut Titulus Ordinis seu Congregationis. Haec oratio iisdem diebus et in iisdem Missis prohibetur ac oratio ab Ordinario loci imperata (n. aut ex orationibus ad diversa. a) in feriis IV Quatuor Temporum. habeatur. quae deest tantum in Missa Vigiliae paschalis. brevis homilia ad populum. Et cum spiritu tuo et Oremus. nisi iam habeatur. d) per octavas Nativitatis Domini. e) ratione alicuius commemorationis in Missa occurrentis. G16ria tibi. Barnabae Ap. sive in cantu sive lectis. 470. semper dici debent omnes lectiones cum suis orationibus et versibus. Post orationes dicitur Epistola. E) De lectionibus et aliis usque ad Evangelium 466. praeter quam a Septuagesima ad Pascha. 462. et in fine non respondetur Laus tibi. quae. qua finita. 464. aut ex Missis et orationibus pro defunctis. deinde antiphona ad Offertorium. post alias orationes. quam sequuntur aliae commemorationes forte occurrentes. et in Missis in quibus sacri Ordines conferuntur. Ad sequentiam Dies irae quod attinet. b) in festis II classis. et tantummodo expleta homilia resumatur. et quae sequuntur.. / ) in Missis defunctorum. Quilibet sacerdos addere potest unam orationem ad libitum in omnibus Missis lectis non conventualibus diebus liturgicis IV classis. dictis more solito D6minus vobiscum. Paschatis et Pentecostes. non autem excedere debet numerum ternarium orationum. 457 d). Christe. deinde : Sequentia (vel Initium) sancti Evangelii secundum N.. sive quilibet Patronus principalis. b) in festis I classis et in Missis votivis I classis . Mariae Virg. 469. Oratio votiva pro defunctis addi potest in Missis lectis non conventualibus defunctorum IV classis. vel Missa votiva II classis celebretur. recensentur. hoc in casu. Quinque lectiones praemittuntur Epistolae in sabbatis Quatuor Temporum. Homilia vero. dicitur graduale. D6mine. 467. pro hac oratione. etsi eius Officium alicui festo locum cedat. proinde. dicitur D6minus vobiscum. 463. impediendo fidelium participationem. cui respondetur G16ria tibi. Sequentia dicitur ante ultimum Alleluia vel post tractum. sabbato post Pentecosten. dicitur symbolum: a) in qualibet dominica. ante lectionem historiae Passionis Domini non dicitur D6minus vobiscum. Missae celebratio suspendatur. In Missis in cantu. cui respondetur Et cum spiritu tuo.. c) in festis II classis Domini et B. quae respondet Officio. Haec oratio ponitur ultimo loco. et in fine cuiusque lectionis. G) De antiphona ad Offertorium et de orationibus secretis 4jj. praesertim in dominicis et diebus festis de praecepto. si fiat ab alio sacerdote ac celebrante. etiam pro ecclesiis et oratoriis exemptis. 474. b) in feria IV hebdomadae IV Quadragesimae. et prima lectio cum suis versibus. IX . 472. si dicenda esset. aut tractus. et Oremus. serventur normae n. dici potest tantum prima oratio. iis exceptis quae supra. Post Evangelium. Petri et S. Ceterum serventur rubricae quae.De oratione votiva 461. Post symbolum vel. Oratio votiva eligi potest aut ex Missis. in Missali inveniuntur. necnon in festis Cathedrae S. intra fines suae parceciae. e) in festis nataliciis Apostolorum et Evangelistarum. 465. c) in Missis votivis II classis. quae diaconus vel subdiaconus aut lector. etiam in festis occurrentibus et in Missis votivis. cum Flectamus genua. sed Passio D6mini nostri Iesu Christi secundum N. omittitur.Rubricae generales Missalis romani di Ordinarium loci. statuere potest orationem convenientem dicendam per tres dies continuos. 478. si dicendum est. Alleluia cum suis versibus. Tempore paschali. prout in Missali suo loco indicatur. 468. et in Missa Vigiliae paschalis. si non est dicendum. Non dicitur symbolum: a) in Missis sive chrismatis sive in Cena Domini. n. omissis sequentibus lectionibus cum suis versibus et orationibus. Oblatio hostiae et calicis. ea omnia. 475 c et e. Retinetur vero Alleluia.

mo Redemptore. Preef atto de Nativitate Domini dicitur: a) tamquam propria in Missis de Nativitate Domini et de eiusdem octava. Prafatio de S. N. 502. V) tamquam de Tempore diebus a 7 ad 13 ianuarii. secus communis. I) De Canone Missa et aliis usque ad postcommunionem 500. immediate ad distributionem sanctae Eucharistiae procedit. 485. praeterquam in festo Purificationis B.mo Corde Iesu dicitur in Missis festivis et votivis de Ss. Praefatio dicitur quae cuique Missae propria est. 490. Dicuntur eodem ordine et concluduntur ac aliae orationes. Prafatio de D. Prafatio de beata Maria Virgine dicitur in Missis festivis et votivis beatae Mariae Virginis. ut in Ordine Missae. Prafatio de Ss. 497. b) tamquam de Tempore in ceteris Missis quae celebrantur eodem tempore. 493. dicitur praefatio de Tempore. 499. quibus in casibus adhibetur forma in Rituali Romano praescripta. extra tempus natalicium et paschale. Prafatio de Apostolis dicitur in Missis festivis et votivis Apostolorum et Evangellstarum. loseph dicitur in Missis festivis et votivis S.mo Corde Iesu.mae Trinitatis. et a die 2 ad 5 ianuarii. 488. Iesu Christo Rege dicitur n Missis festivis et votivis de D. dictis tamen Ecce Agnus Dei et ter D6mine. loseph. nn. 498. Tot vero dicuntur orationes secrets. 486. celebrans. b) tamquam de Tempore in ceteris Missis quae celebrantur eodem tempore. 480. b) tamquam de Tempore in dominicis Adventus. 501. 1-10. ut ab alio vel aliis sacerdotibus adiuvetur. Tempus proprium sanctae Communionis fidelibus distribuendae est infra Missam. in Missa occurrens. Iesu Christi. quot dictae sunt orationes in initio Missae. in Missis tarn festivis quam votivis de sancta Cruce. Infra octavas Nativitatis Domini. 483.ma Trinitate dicitur: a) tamquam propria in Missis de festo et votivis Ss. Hanc igitur et Qui pridie variari contingit. etiamsi praefatione propria gaudeant. II.xxxrv Rubricae generates Missalis romani 491. nisi propter grandem communicantium numerum conveniat. 494. Prafatio paschalis dicitur: a) tamquam propria in Missis de Tempore a Missa Vigiliae paschalis usque ad vigiliam Ascensionis Domini. exceptis iis Missis quae praefationem propriam de divinis mysteriis vel Personis habent. Nulla commemoratio. 484. ab alio sacerdote sancta Communio distribuatur. b) tamquam de Tempore in omnibus Missis a dominica I Passionis usque ad feriam IV Hebdomadae sanctae.. extra Missam. N. de Ss. suo loco in propriis Missis adnotatur. 481. b) tamquam de Tempore. Prafatio de Spiritu Saneto dicitur: a) tamquam propria in Missis de Tempore a igilia Pentecostes usque ad subsequens sabbatum. Quoties sancta Communio infra Missam distribuitur. infra octavam Nativitatis Domini. Prafatio de saneta Cruce dicitur: a) tamquam propria in Missis de tempore a dominica I Passionis usque ad feriam V in Cena Domini. de Passione Domini et instrumentis Passionis Domini. Iesu Christi. in quo actu Missa celebratur. Paschatis et Pentecostes Communicantes et Hanc igitur propria dicuntur quoque in Missis quae non sunt de octava. Ex rationabili porro causa permittitur quoque. immediate ante vel post Missam. etiam in Missis qua: secus praefationem propriam haberent. ut in eodem altari. Mariae Virg. sanctam Communionem distribuere. in sua Missa. 487. Conclusio ultimae orationis secretae dicitur secreto usque ad verba Per 6mnia saecula saeculorum. b) tamquam de Tempore in omnibus Missis a feria VI post Ascensionem usque ad feriam VI ante vigiliam Pentecostes. necnon in festo Purificationis B. extra tempus Communionis proprium. Dedecet vero omnino. b) tamquam de Tempore in ceteris Missis quae celebrantur eodem tempore. V. Prafatio de Quadragesima dicitur: a) tamquam propria in Missis de Tempore a feria IV cinerum usque ad sabbatum ante dominicam I Passionis. Prafatio communis dicitur in Missis quae praefatione propria carent. sumpto sacratissimo Sanguine. H) De prafatione 482. qua deficiente. et praefatione propria carent. post Communionem sacerdotis celebrantis. Prafatio de Epiphania Domini dicitur: a) tamquam propria in Missis de festo Epiphaniae et de Commemoratione Baptismatis D. et praefatione propria carent. absque D6minu8 vobiscum et Of emus. Prafatio defunctorum dicitur in Missis defunctorum. Prafatio de Missa chrismatis dicitur feria V in Cena Domini. Mariae Virg. praefationem propriam inducit. 489. Prafatio de Ss. imo etiam. tit. et praefatione propria carent. Quoties infra Actionem Communicantes. quae praefatione propria carent . 492. qua clara voce proferuntur. cap. Post praefationem et Sanctus dicitur Canon Missae secreto. qui ipsemet earn petentibus distribuat. omissis confessione et absolutione. et in Missis festivis et votivis de Spiritu Sancto. Prafatio de Ascensione Domini dicitur: a) tamquam propria in festo Ascensionis Domini. 495. quae praefatione propria carent. non sum dignus. Oratio « secreta» dicitur secreto. 503. Iesu Christo Rege. nee sumere debent praefationem de Tempore. N. et in omnibus dominicis II classis. N. de pretiosissimo Sanguine D. 496.

et insuper tenetur partes ministris sacris proprias cantu proferre. celebrans tenetur servare ea quae numero praecedenti dicta sunt. quando sunt dicenda. neque tarn submissa. eleison. ut advertere possit quae legit. ne audientes taedio afficiat. ut ipsemet se audiat. quae dicitur semper sub sua conclusione. c) in Missis defunctorum dicitur Requiescant in pace. ad tertiam Missam. D6minus vobiscum et postcommuniones. 514. Attamen: a) in Missa vespertina in Cena Domini quam sequitur solemnis repositio Ss. Oremus et antiphona ad Offertorium. benedictio et ultimum Evangelium. qui fortasse in eadem ecclesia tune temporis celebrant. sequentia et Evangelium. ut a circumstantibus audiri non possit. Oremus. L) De conclusione Missce 507. graduate. in omnibus Missis quae non sequuntur benedictionem et processionem ramorum dicitur ultimum Evangelium proprium. In fine Missae dicitur Ite. Attamen in dominica II Passionis seu in palmis. e) in Missis defunctorum. non admodum festinanter. praeter quam a Septuagesima ad Pascha. quae omittitur tantum cum dictum est Benedicamus D6mino aut Requiescant in pace. excepto Triduo sacro. additur Alleluia. Per omnia saecula saeculorum cum Pax D6mini. neque etiam voce nimis elata. b) antiphona ad Introitum cum suo versu et G16ria Patri necnon Kyrie. 513. 509. c) in dominica II Passionis seu in palmis. orationes. < ? ) dicit secreto alia quae in Missa lecta dicuntur clara voce. extra tempus paschale. 505. additur Oratio super populum. 506. 512. d) D6minus vobiscum. / ) symbolum. oratio- nes vero Aufer a nobis et Oramus te. Epistola a lectore cani pot est. expleta ultima oratione post Communionem. 1) verba Nobis quoque peccat6ribus. cui respondetur Amen. etc. D6mine dicuntur secreto. 510. necnon verba Humiliate capita vestra Deo et oratio super populum.. qui tamen potest Epistolam more solito cantare. Per dmnia saecula saecul6rum et Pax Domini sit semper vobiscum. etc. b) infra octavam Paschatis. Haec oratio dicenda est etiam cum tres orationes post Communionem iam praecesserint. et a circumstantibus non audiatur. in Missis de Tempore. psalmus Iudica me. orationes. Ultimum Evangelium penitus omittitur: a) in Missis in quibus dictum est Benedicamus D6mino. quod aliquando invenitur in fine huius antiphonae. formulae ad Communionem fidelium. quae sequuntur quasdam consecrationes. Flectamus genua-Levate. si in altari secundario celebrat. Pro ultimo Evangelio. d) in Missa Vigiliae paschalis. . /) Ite. Dicto Placeat.. dicitur antiphona ad Communionem. et in aliis Missis quas sequitur aliqua processio. missa est. Per dmnia saecula saecul6rum cum Pater noster et sua praefatione. tractus. cui respondetur Deo gratias. ex rubricis Pontificalis romani. non sum dignus ante Communionem sacerdotis celebrantis. cuius in fine. verba Ddmine. c) dicit clara voce formulas ad Communionem fidelium et verba benedictionis in fine Missae. Epistola.Rubrics generates Missalis romani 504. iuxta n. satius erit quod legatur sine cantu ab ipso celebrante. in quavis Missa. scilicet sine ministris sacris. nee nimis morose. 508. datur benedictio. Humiliate capita vestra Deo. praeter quam in versibus post confessionem. xxxv IX .De his quae clara voce aut secreto dicenda sunt in Missa 511. Alleluia cum suo versu. Quod si non cantetur a lectore. c) hymnus G16ria in excelsis. f) omittit ea quae a ministris sacris vel a lectore proferuntur. 507 a\ b) in festo Nativitatis Domini. ad Ite. retinetur veto Alleluia. Per 6mnia saecula saecul6rum cum praefatione. In Missis cant at is. g) D6minus vobiscum. Oremus ante antiphonam ad Offertorium. distincte et apposite proferat. dicuntur clara voce: a) verbaln n6mine Patris. fratres. regulariter sumitur initium Evangelii secundum Ioannem. In Missa lecta. celebrans: a) dicit in cantu: Dominus vobiscum. Agnus Dei. confessio et ea quae sequuntur usque ad Oremus inclusive. tempore paschali. e) lectiones. Deus. dicitur Benedicamus D6mino. d) dicit voce convenient! partes quibus ministri sacri respondere debent. modo et ordine ac orationes in principio Missae. missa est vel Benedicamus D6mino aut Requiescant in pace. In Missis de feriis Quadragesimae et Passionis. h) praefatio et Sanctus-Benedictus. et cui praemittitur Oremus. Cetera dicuntur secreto. cui respondetur Deo gratias. quoties occurrit. cum sequitur absolutio super tumulum.mi Sacramenti. Quae vero secreto dicenda sunt. / ) in certis Missis. Expleto Canone et omnibus aliis usque ad Communionem. Sacerdos autem maxime curare debet ut ea quae clara voce dicenda sunt. In Missa solemni. nisi iam habeatur. antiphona ad Communionem . ita pronuntiet. Orationes post Communionem dicuntur eodem numero. in Missa quae sequitur benedictionem et processionem ramorum. missa est et ad sequens Deo gratias duplex additur Alleluia. necnon verba Orate. oratio dominica cum sua praefatione. cum sua antiphona. b) incipit in cantu: G16ria et Credo. ne perturbet alios.

si non sedet. in cantu orationum.. 526. Missali supponendum. super mensa ad hoc praeparata. si chorus non incensatur. tractus et Alleluia cum suo versu. b) in Missis festivis et in Missa de Officio S. Ministri. ex Indulto Apostolico. sed pro tempore Missae tantum. Quadragesimae et Passionis. ad latus Epistolae. d) ab expleta Communione usque ad D6minus vobiscum ante postcommunionem. .. Quatuor Temporum mensis sep- XI . b) dum cantantur lectiones et Epistola. rite consecratum. Altare. X . aut in Ordine Missae. semper genuflectunt cum sacerdote celebrante. Gloria in excelsis. et in Missis defunctorum: ad orationes ante Epistolam. adnotatur ipsum genuflectere debere. usque ad praefationem. cum vero cantantur. d) in Missis defunctorum. In Missis in cantu. et ad orationes post Communionem et super populum. b) quando Sacramentum in altari discoopertum apparet. Mariae Virg. In Missa solemni celebrans. in Missis in cantu. 524. necnon parva campanula. vigiliarum II et III classis extra tempus paschale. hinc et inde in utroque eius latere. d) quoties cantantur a ministris vel. praefationis et orationis dominicae. 519. sequentia et Credo. 520. 523. Tonus ferialis vero adhibetur: a) in feriis. sedere potest ad latus Epistolae. Praelati autem et Canonici. 518. ipse versus librum. alio tempore stat ad altare. 527. prope altare. caput profunde inclinant. In choro non sedent qui actu cantant. omnes genua flectunt. iuxta rubricas. d) feria V in Cena Domini et in Missa Vigiliae paschalis. Tonus solemnis. graduale. dicto D6minus vobiscum. iterum genua flectit. ab expleto Sanctus usque ad Pater noster cum sua praefatione exclusive. antimensium. a choro verba quae genuflexionem requirunt. Insuper omnes. Haec valent quoque in Missa cantata. e) per octavas. Ad Consecrationem vero ministri utrumque genu flectunt. 521. parentur ampullae vini et aquae cum pelvicula et manutergio. vel genuflectit. a Consecratione ad Communionem. vel saltern habere debet tabulam lapideam. el&son. quoties ad medium altaris accedit vel e medio discedit. II et III classis. sed dum aut a ministris aut a choro. aut in Proprio cuiusque Missae. si autem sedet. / ) in Missis votivis I. ad benedictionem. praeter quam in tribus Missis Nativitatis Domini et in Missa Annuntiationis B. cantu proferuntur. cum candelis accensis. ad quae est genuflectendum. dum haec verba cantantur. non genuflectit dum ipse ilia verba legit. b) ad Communionem fidelium. cum haec verba recitat. servetur. item rite consecratam. c) in Missis votivis IV classis. seu petram sacram.De praeparatione altaris ad Missam 525. b) in vigiliis II et III classis. c) ab OfTertorio usque ad incensationem chori vel. ut supra. sacerdos celebrans semper genuflectit. 516. Super altare nihil omnino ponatur. debet esse totum lapideum. ubi viget. In Missa lecta. b) dum dicit verba ultimi Evangelii Et Verbum caro factum est. cussinus. c) in vigiliis I classis. non genuflectit sed caput tantum profunde inclinat apertum. 530. in quibus. 515. Super altare adsit in medio Crux satis magna cum Cruciflxo. Mariae in sabbato. Usus accendendi cereum. Ad alia stant vel genuflectunt. reliqui autem sedere possunt: a) quando celebrans sedet. rite benedictum. usque ad terram pertingat. celebrans et omnes alii versus altare genuflectunt. etiam Praelati. 528. quod ad Missae sacrificium vel ipsius altaris ornatum non pertineat. sacerdos celebrans genuflectit: a) quoties aut in Ritu servando in celebratione Missa?. qui non sunt Praelati genua flectunt ad confessionem cum suo psalmo et ad benedictionem celebrantis in hue Missae. et acolythi tenentes candelabra. sedendi et standi in Missa 517. 529. Altare cooperiatur tribus tobaleis. aut etiam. Sed ad verba quae ab aliis cantanda sunt.XXXVI Rubricae generates Missalis romani tembris. praeterquam subdiaconus tenens librum ad Evangelium. sacerdos celebrans genuflectit: a) quoties ipsi genuflectendum est in Missa lecta. iuxta altare. et patina pro fidelium Communione. in symbolo. In choro. et sequentia. Item in choro omnes unum genu flectunt: a) dum celebrans recitat verba symboli Et incarnatus est etc. qui tune non genuflectunt. quae tarn ampla sit ut hostiam et maiorem pattern calicis capiat. et. Et cum diaconus cantat ilia verba. b) ad verba autem Et incarnatus est. Ad latus Epistolae. ut supra. c) in Missis feriarum Adventus. 522. in choro genua flectunt: a) ad Consecrationem. seu legile. rite benedictis. ad latera. quarum una ita oblonga sit ut. Ponantur insuper sic dictae « tabellae secretarum ». dum cantantur Kyrie.De or dine genuflectendi. in quo sacrosanctum Missae Sacrificium celebrandum est. medius inter diaconum et subdiaconum. adhibetur: a) in dominicis. et candelabra quae iuxta qualitatem Missae requiruntur.

10) In modum crucis n i BEN EDICT UM AD T E. DOM M i INCENSUM 3 A TE 5 ASCENDAT 2 ISTUD 4 BENEDICTUM 6 AD TE. DOMINE .ORDO INCENSANDI OBLATA IUXTA RUBRICAS MISSALIS ROMANI (Ritus servandus in celebratione Missae. VII.

10) In modum circuli 7 ET DESCENDAT SUPER NOS 8 MISERICORDIA 9 TUA . VII.ORDO INCENSANDI OBLATA IUXTA RUBRICAS MISSALIS ROMANI (Ritus servandus in celebratione Missse.

quae indicatur sub nn. IV. 1 7 V . 8. 6. 1. .<] 27/ 28/ 29/ Si in altari non adsunt reliquiae seu imagine* Sanctorum. proceditur ad incensandum altare per ordinem nn. 7 (Ritus servandus. etc. 3). omittitur earum incensatio. 5) et statim. 9. IV. 1. ad 29. 4. incensata cruce (nn. 10) / M8 ^ . 5 et VII. 4. 1 6 8S 9S 10S \ 5\ nnnnnnnnnnnnnn I 25/ . 5.ORDO INCENSATIONIS ALTARIS IUXTA RUBRICAS MISSALIS ROMANI (Ritus servandus in celebratione Missae.

ORDO INCENSATIONIS ALTARIS QUOD COMMODE CIRCUIRI POTEST 11 10 9 8 7 6 14 15 16 1 2 3 DDnDDDDDDDDDnn 17* 18* 19* J k 20* 21* 22* / / / m/ / / Prsemissa crucis (et reliquiarum seu imaginum) incensatione. . 1-3 et 14-16 supra mensam altaris. fiunt 22 ductus. quorum nn. nn. autem 4-13 et 17-22 infra et ex latere.

. De cyclo decennovennali aurei numeri decennovennalis aurei numeri est revolutio numeri 19 annorum ab 1 usque ad 19. qualem etiam esse voluit annum 1600 anno correctionis proximum. 1800. februario dies 29 continente. tractu temporis ita excreverint. Ordinarii tamen locorum possunt. hebdomadas ZX duas et quinquaginta. in momento temporis fuit correctus. annum continere trecentos et Quod sexaginta quinque dies. quod a Concilio ad XII kalendas aprilis fuerat constitutum. intellegendum est sex horas non esse integras. et a feria IV cinerum usque ad dominicam Paschatis inclusive. cuius aureum numerum quaeris. sed viam quoque tradidit et rationem. donee ad annum. quartus vero quisque centesimus esset bissextilis. post quern iterum ad unitatem redeundum est. qui aureus numerus cadet in annum 1595. Igitur ut aureus numerus quolibet anno proposito inveniatur. et fere sex horas. Nam numerus in quern annus propositus cadit. summam inde conflatam divide per 19. Ex ea enim aureus numerus cuiuslibet anni post annum 1582 reperietur hoc modo: 7 16 8 17 9 18 IO Ix I2 *3 3 4 J 19 1 2 4 5 Anno 1582 tribuatur primus numerus tabellae. etiam praedictis temporibus. ut a nimia pompa abstineant. earn permittere ex iusta causa. et ita deinceps in sequentibus annis. uno semper amplius. sal vis legibus liturgicis. qua revolutione peracta. post eum tamen. ac calendario gregoriano dictum est. antea semper fuerint. ac si annus ultra dies 365 contineret integras sex horas: et factum est. est 1.DE ANNO ET EIUS PARTIBUS A nnus menses habet duodecim. De anni correctione. idemque ordo intermittendi intercalandique bissextum diem in quadringentis quibusque annis perpetuo conservaretur. sequenti anno 1583. qui in praeteritum tot annorum circulis irrepserat. post primam dominicam Quadragesimae. et fere sex horas. a qua iam a Concilio Nicaeno. adde unicam unitaN tem 1. duratque in perpetuum. Exempli gratia: 1833 adde 1. Cui malo occurrens Gregorius XIII non solum aequinoctium vernum restituit in pristinam sedem. ut post quartam diem octobris sancto Francisco sacram. et diem unum: dies X JL veto trecentos sexaginta quinque. monitis sponsis. qui deinceps consequentur. Modus brevis cognoscendi aureum numerum cuiusque anni umero anni de quo quaeris. ut minuta. et XIV lunam paschalem suo in loco reposuit. 1900 bissextiles non sint. statuit ut dicti decem dies in mense octobri ipsius anni 1582 eximerentur. sequens dies non esset quinta. tanto enim temporis intervallo sol zodiacum perlustrat. qua? ultra debitam quantitatem annis singulis tribuebantur. iterum ad unitatem reditur. centesimi non omnes bissextiles essent. eiusque necessitate. Verbi gratia: Anno 1577 numerus cycli decennovennalis. ut invicem iuncta constituerint dies decem: qui causam dederunt ut aequinoctium vernum sedem suam mutaverit. dabit aureum numerum quaesitum. praeterquam in centesimis annis: qui quamvis bissextiles. redeundo ad principium tabellae quotiescumque earn percurreris. ita ut anno 1596 aureus numerus sit rursus 1. Ut autem in posterum idem error vitaretur. anno vero 2000 more consueto dies bissextus intercaletur. usque ad 19. cum ad earum complementum aliqua minuta deficiant. et anno 1597 sit 2. perveniatur. bissextus vel bissextilis dicitur. De nuptiarum celebratione M atrimonium quolibet anni tempore contrahi potest. etc. Et ita error. sed in quadringentis quibusque annis primi quique tres centesimi sine bissexto transigerentur. qua caveretur ut in posterum et aequinoctium vernum. . qui est 6. anno sequenti 1578 est 2. Solemnis tantum nuptiarum benedictio vetatur a dominica I Adventus usque ad diem Nativitatis Domini inclusive. Quatuor Tempora Tempora celebrantur quarta et sexta Quatuor feria ac sabbato post tertiam dominicam Adventus. cuius usus incipit ab anno correctionis 1582 inclusive. Ex quorum minutorum neglectu progressum est. post dominicam Pentecostes. qui dicitur aureus. quod superest. Quater autem sex horae singulis quaternis annis diem constituunt: hinc annus ille intercalaris. et ita deinceps in infinitum. decem circiter diebus in anno correctionis 1582 praecedendo recesserat. erit aureus numerus ipsius anni. statuit idem Gregorius. erit aureus numerus 19. post dominicam tertiam septembris. . ita ut anni 1700.3. sed decima quinta octobris. si nihil superest. Ut enim aequinoctium vernum ad XII kalendas aprilis restitueretur. secundus autem qui est 7. et XIV luna paschalis a propriis sedibus numquam removerentur. ne a XII kalendas aprilis aequinoctium vernum recederet. composita est sequens tabella aureorum numerorum. bissextum quarto quoque anno (ut mos est) continuari debere.2.

Ex quo fit epactam secundi anni esse 22. in martio die 24. ex composito numero 41. ut in posterum loco aurei numeri. quae toto eo. Variis autem temporibus ex his 30 epactis respondent decem et novem aureis numeris variae decem et novem epactae. imperfectus etiam erit hie cyclus 19 epactarum. Tabella epactarum respondentium aureis numeris ab idibus octobris anni correctionis 1582 (detractis prius decem diebus) inclusive. a quo usus tabellae incipit. relinquentur 3. quae sub aureo numero 6 collocatur. quando reici possunt. a quo eius usus incipit. ut olim per eundem nume- Itaque si epacta quocumque anno proposito invenienda sit. atque ita deinceps. 1 2 3 4 5 6 7 epactae xi XXII m xiv xxv vi XVII 10 XX 89 xxvm ix 18 19 XXIX 11 12 I XII 13 XXHl 14 15 IV XV 16 XXVI 17 VII XV11I Quia vero cyclus decennovennalis aurei numeri imperfectus est. ut abiectis 30. cum hoc numero annus Solaris communis lunarem annum communem excedat. et dictarum 19 epactarum.anno in calendario novilunia. Invenietur autem aureus numerus vel ex antecedente canone. cum eo anno rursum annus Solaris lunarem annum superet 11 diebus. rum 11. re ipsa tamen in principio anni mutandae sunt. vel certe hoc signum *. Ubi ergo ilia epacta vel signum * in calendario inventum fuerit. etc. nempe primus primae tabellae. etc. Sunt autem novemdecim epactae. ut ultima lunatio embolismica. eo die novilunium net. abiectis tamen 30. 10 11 12 13 epactae ix xx 1 xn 14 xxm 15 16 17 18 iv xv xxvi vn 9 xxvm 3 XXII 6 XXV . usque ad annum 1700 exclusive aur. quae quidem decem et novem epactae progrediuntur. Solum quando perventum erit ad ultimam epactam aureo numero 19 respondentem. quae illi tempori. qui unam lunationem embolismalem constituunt. et secunda epacta sequenti anno. Eodem modo reperietur epacta sine aureo numero. quaerendus est aureus numerus illius anni in superiori ordine illius tabellae. quae respondet aureo numero 19. post detractionem decem dierum. et 26 novembris. De qua re plura invenies in libro novae rationis restituendi calendarii romani. atque adeo sequenti anno novilunia contingant 11 diebus prius quam anno primo. n u m . Alia tabella epactarum respondentium aureis numeris ab anno 1700 inclusive usque ad annum 1900 exclusive aur. habeatur rursus epacta 11. etc. Quam ob rem ita emendatus est. addunturque semper 12 illi epactae. quamvis ultima epacta. efficietur numerus 33. non redirent novilunia post 19 annos solares ad eosdem dies. et secundum aureum numerum sequenti anno. una cum aureo numero. et epactas inter se respondentes ab anno correctionis 1582. fietque novilunium die 27 octobris. adduntur 12. tribuendo primum aureum numerum illius tabellae illi anno. respondebantque ipsis aureis numeris ante calendarii correctionem eo modo. vel ex tabella epactarum proposito tempori congruente. detractis prius decem diebus. Erit ergo tune epacta xxvi. contingerentque uno die tardius quam ante 19 annos. sed versus calcem mensium prolaberentur. si prima epacta tabellae tribuatur illi anno. in quo propositus annus continetur. epactae 15 V 6 XXVI 7 VII 8 9 xvni xxix 19 XIX 1 1 10 11 X XXI 2 XII 12 13 1 1 xin 3 XXIII 14 xxrv 4 IV 16 XVI 17 XXVII 18 VIII 5 XV Tabella epactarum respondentium aureis numeris ante calendarii correctionem aur. num . quot et aurei numeri. propterea quod nulla epacta esse possit 30. cum novilunia post 19 annos solares non praecise ad eadem loca redeant. qui additi ad 11 dies primi anni efficiunt 22: ac proinde.. quam numerus dierum quibus annus Solaris communis dierum 365 annum communem lunarem dierum 354 superat: ita ut epacta primi anni sit 11. Si enim 30 dies contineret. quo in hac tabella dispositae sunt. ut aliae sex lunationes embolismicae. finito hoc anno. ut dictum est. ob rationem paulo ante dictam. et 25 decembris. Quod ideo fit. prout Solaris anni ac lunaris aequatio exposcit. novilunia contingere 22 diebus prius quam primo anno: epactam autem tertii anni esse 3. sit tantum 29 dierum.De anno et eius partibus De epactis et noviluniis E pacta nihil aliud est. Quamvis autem vulgares epactae mutentur in martio. cuius usus incipit ab idibus octobris dicti anni 1582. sive quae ordine est trigesima. congruit. n u m . usque ad annum 1700 exclusive. quae est 29. notata numero non sit. quae continet aureos numeros. cui in eadem tabella supposita est epacta vii. utamur 30 numeris epactalibus ab 1 usque ad 30 ordine progredientibus. currente aureo numero 19. in cuius locum hae nostrae epactae succedunt. ut in principio. ut habeatur sequens epacta respondens aureo numero 1. Progrediuntur enim epactae omnes per continuum augmentum 11 dierum. quia si rursus 11 dies ad 22 adiciantur. Mox enim sub aureo numero in inferiori ordine tabellae reperietur epacta anni propositi. in februario die 22. sed signo hoc *. E x e m p l u m : Anno correctionis 1582 aureus numerus est 6. Id quod sequens tabella perspicuum faciet. a quo si reiciantur 30 dies. Item anno 1583 iam correcto aureus numerus est 7. indicabit: ut in ianuario die 24.

fietque novilunium 21 ianuarii. cadetque annus 1587 in litteram d. et sequenti anno 1583 littera b secundae. litterae A g tertiae cellulae. postquam earn percurreris. epacta non signatur numero. sed vulgari numero scripta. redeundo ad principium tabellae. tribuendo singulis cellulis singulos annos (computando geminas litteras quascumque. annus erit communis: si vero duplex. Alia tabella litterarum dominicalium ab anno 1901 inclusive. in quam annus propositus cadit. sunt adscriptae. Est ergo toto eo anno littera dominicalis d. redeundo ad principium tabellae. Ob quam etiam causam in sex locis calendarii duae epactae. ibi novilunium fit. usque ad annum 2200 exclusive aur. Numera ab anno 1582. quales sunt priores undecim ab 1 ad 11 inclusive. quando vero eadem epacta respondet minoribus numeris quam 12. etc. Item anno 1902 tribuatur epacta xxi sub aureo numero 3 collocata. qua revolutione peracta. quae toto eo anno in calendario novilunia monstrabit. g f De indictione Tndictio est revolution annorum. cum littera simplex occurrat. quern tribue primae litterae c. inferior autem ab hoc festo usque ad finem anni. quod collocatur sub aureo numero 12. Rursus anno 1911. c u m in eo signum hoc * non reperiatur) die 1 et 31. in aprili die 4. Ubicumque ergo anno 1916 in calendario epacta 25 vulgari numero scripta reperitur. nam cellula. quales sunt posteriores octo a 12 usque ad 19. inferior autem b in reliqua parte anni. Et sic deinceps per ordinem annis progredientibus. in martio die 10. redeundo ad principium tabellae. Quotiescumque enim epacta 25 respondet aureis numeris maioribus quam 11. ut in ianuario die 6. annusque communis est. quae sub aureo numero 2 collocatur. annus erit communis. et sequenti anno 1902 littera e. reperitur epacta 25 non antiquo numero. Anno 1901 tribuatur epacta x. 19 februarii. in aprili die 29. pro una cellula). ut in ianuario die 10. quod ideo fit. Rursus sit investiganda littera dominicalis anni 1616. iterum reditur ad unitatem. Est ergo annus ille bissextilis. et tune superior littera dominicam diem ostendet in calendario a principio anni usque ad festum sancti Matthias Apostoli. Exempli gratia: Sit invenienda littera dominicalis anno 1587. et in calendario toto eo anno novilunia indicabit. ut dictum est. in februario die 8. donee ad annum propositum perventum sit. ostendemus rem exemplis. usque ad annum 1587. ut aliae epactae. ut anni lunares solaribus annis perfectius respondeant. quae proposito anno congruit.De anno et eius partibus Alia tabella epactarum respondentium aureis numeris ab anno 1900 inclusive. si vero duplex. perveniesque ad duas hasce litteras c b. cum duplex littera occurrat. dummodo minor sit quam annus 1700. in martio die 6.ab 1 usque ad 15. in februario die 4. quotiescumque earn percurreris. sumenda est in calendario epacta 25 vulgari numero scripta. bissextilis. donee ad annum propositum perventum sit. in aliis numq u a m . dabit litteram dominicalem propositi anni. Et quoniam indictionum frequens usus est in diplomatibus et scrip- Usus huius tabellae hie est: Anno correctionis 1582 post idus octobris (detractis prius decem diebus) tribuatur littera c primae cellulae. in quam annus propositus cadit. Quae si unica occurrerit. n u m . nimirum in ianuario die 1 et 31. dabit litteram dominicalem propositi anni. inferior autem ab hoc festo usque ad finem anni. superiorem et inferiorem. usque ad annum 1616. accipienda est in calendario epacta xxv antiquo numero scripta: atque hoc solum contingit in epacta 25. Nam cellula. et sic deinceps ceteris annis ordine aliae cellulae tribuantur. in martio (nam in februario nullum tune novilunium. bissextilis: et tune superior littera dominicam diem ostendet in calendario a principio anni usque ad festum sancti Matthiae Apostoli. et sic deinceps aliis annis ordine aliae cellulae tribuantur. scilicet xxv et xxiv. A. Postremo: anno 1916 aureus numerus est 17. sub quo in ordine epactarum quartae tabellae. Numera ab anno 1582. usque ad annum 2100 exclusive e d c b f A e g d c f b e d c b A g f d c e b d A b A g A g g Tabella litterarum dominicalium ab idibus octobris anni corrections 1582 (detractis prius decem diebus) usque ad annum 1700 exclusive c b e A g d f c e b A d g c b f A e g d c f b e d A c g b |A f d e Usus autem huius tabellae hie est: Anno 1901 tribuatur littera f primae cellulae. quae si unica occurrerit. redeundo ad principium tabellae quotiescumque earn percurreris. initiumque sumit quilibet annus huius cycli a ianuario in Bullis pontificiis. quotiescumque earn percurreris. sed hoc signo *. septimo loco positas. superiorque littera c dominicam diem indicabit a principio anni illius usque ad festum sancti Matthiae. quae sextum locum in tabella occupat. et anno 1584 demur . etc. 1 2 3 4 5 6 7 8 epactae xxix x xxi n xm xxiv v xvi 11 xix xxxix 9 10 XXVH vm 18 vi 12 * 13 xi 14 XXII 15 in 16 xiv 17 25 19 XVII Ad tollendam dubitationem de usu huius novas tabellae epactarum. 21 martii.

ne scilicet ambigamus. sumenda est littera dominicalis b. e regione cuius invenies Septuagesimam die 6 februarii. quae proxime infra epactam invenitur. qua? est dominica. ut diximus. quae primo infra epactam xxi occurrit. Quare sumenda est alia littera b. et in linea litterarum dominicalium sumatur littera dominicalis currens. et littera dominicali d c. numerentur dies 14. Ascensio Domini 4 maii. et sic de ceteris. si forte dies xiv lunae caderet in diem dominicum) sit dies Paschae. Exemplum: Anno 1605. dies cinerum 4 martii. ita quoque in anno bissextili. qui proxime succedit xiv lunae primi mensis (is vero apud Hebraeos vocatur primus mensis. habetur Septuagesima die 15 februarii. qui Pascha celebrant die xiv lunae. vel eum propius sequitur) numerentur inclusive deorsum versus dies quatuordecim. quod quemadmodum in anno communi. ut si epacta cuiusvis anni inveniatur. Si igitur ab epacta xxix. Pascha 10 aprilis. ut in secundo ac tertio exemplo perspicuum net pro annis 4088 et 3784. composite sunt duae sequentes tabulae paschales. et sequenti anno 1583 secundum numerum. quae in calendario posteriorem semper sequitur. Ne igitur cum Iudaeis conveniamus. quae eodem anno currit. etc. dies cinerum 8 februarii. Quod ideo fit. infra tamen epactam currentem. licet posterior littera currat. nempe ea quae e regione diei 10 aprilis collocatur: atque eo anno Pascha celebrandum erit die 10 aprilis. cum e regione illius sit littera dominicalis b. nempe c. quae post diem 14 aprilis. et festum Corporis Christi 25 maii. epacta est xxi et littera dominicalis A. assumendae sunt aliae duae similes litterae proxime inferiores. inveniemus xiv lunam die 3 aprilis. cum annus ille sit bissextilis. additur tamen tune dies intercalaris. utra duarum litterarum pro hoc aut illo festo indagando accipienda sit. quae nimirum currit post festum sancti Matthiae Apostoli.De anno et eius partibus turis publicis. ita ut si littera dominicalis currens reperiatur e regione epactae currentis. una antiqua. epacta est x. celebrabitur eo anno Pascha die 18 aprilis. e regione epactae xxiv. Exemplum: Anno 1606. in februario. efficitur. a quo inclusive. quia ante diem sancti Matthiae currit prior littera dominicalis. sumitur eadem littera proxima infra epactam. epacta est xxix et duplex littera dominicalis d c. bulae accipiatur epacta currens. reperietur e regione huius litterae dominica Septuagesimae die 22 ianuarii. quod die 21 mensis martii contingit. Nam e regione huius litterae dominicalis omnia festa mobilia continentur. ita ut dies 24 februarii dicatur 25. Et quia tune currit posterior littera dominicalis. et ab ea in calendario notata inter diem octavum martii inclusive. et littera dominicalis b. facile annum indictionis currentem quolibet anno proposito inveniemus ex sequenti tabella. epacta est x et littera dominicalis b. Dominicae autem inter Pentecosten et Adventum eo anno erunt 28. invenienda. Item anno 1604. quae e regione diei 1 aprilis ponitur inter diem 8 martii et 5 aprilis inclusive. Pentecostes 14 maii. Exempli gratia: Anno 2096 bissextili epacta erit v et litterae dominicales A g. si alterutra duarum litterarum dominicalium tune currentium e regione epactae reperiatur. quotiescumque earn percurreris. redeundo ad principium tabellae. Ex antiqua ita festa mobilia reperientur: In latere sinistro ta- . Quod si dies cinerum cadat in martium. quae in tabula reperitur e regione epactae x. quia tune et littera posterior currit. ut Septuagesimae et diei cinerum inventae in ianuario aut februario addatur unus dies. cum dies intercalaris februario sit additus. et dies mensis propriis numeris respondent. id est. celebrari debet die dominico. et sic deinceps usque ad annum propositum. non inveniietur recte Septuagesima in anno bissextili currente epacta xxiv vel xxv. Si igitur in tabula antiqua sumatur littera dominicalis A. cadet annus propositus in indictionem qua? quaaritur. De festis mobilibus Q uoniam ex decreto sacri Concilii Nicaeni Pascha. et Adventus celebrabitur die 3 decembris. id est. cuius usus perpetuus est: initium tamen sumit ab anno correctionis 1582. et nova altera. sive nova tabula paschali utamur. Item anno 1605. vel propius ipsum sequitur). qui est 11. tune currentis. Sed sive antiqua. post festum autem sancti Matthiae. si deorsum versus numerentur 14 dies. Nam e directo omnia festa mobilia deprehendentur. diem cinerum 23 februarii. Ex tabula vero paschali nova ita eadem festa mobilia reperientur: In cellula litterae dominicalis currentis quaeratur epacta currens. Notandum autem est. Ut anno 1609 in cellula litterae dominicalis d. Pascha 26 martii. Et quoniam invenimus epactam x inter diem 8 martii et 5 aprilis inclusive positam esse e regione diei 21 martii.sunt omnia festa mobilia in annis bissextilibus per litteram dominicalem posteriorem. proximus dies dominicus diem hunc xiv sequens (ne cum Iudaeis conveniamus. cadente littera dominicali e regione epactae in tabula antiqua. Ceterum ut facilius omnia festa mobilia inveniantur. assumenda sit eadem littera dominicalis proxime inferior. cadet xiv luna in diem 14 aprilis. quae sequitur xiv lunam. ex quo reliqua festa mobilia pendent. et dies 25 dicatur 26. Immo nisi per posteriorem litteram investigarentur. ut festa mobilia inveniantur. cuius xiv luna vel cadit in diem verni aequinoctii. etc. etc. nihil addendum est. in diem 21 martii. et quintum aprilis inclusive (huius enim epactae xiv luna cadit vel in diem aequinoctii verni. qui est 10. Si igitur per ab anno correction)s 1582 IO 2 II 12 Tabella indictionis 13 3 4 5 6 14 7 15 8 1 S Nam si anno 1582 tribuas primum numerum. post xiv lunam collocata est e regione diei 18 aprilis. Pascha 19 aprilis. ita tamen.

Item anno 4088 bissextili. epacta erit xxv et litterae dominicales d c. etc. quae est feria iv. etc. quae quidem tabula. Rursus anno 3784 bissextili. Septuagesima die 1 februarii. et si addatur unus dies. et litterae dominicales d c. Dies autem cinerum cadet in diem 10 martii: quare nihil additur. reperietur e regione huius litterae d. inquirantur festa mobilia. si aureus numerus 7 in sinistro latere accipiatur. quae est dominica. Ergo iterum per posteriorem c reperietur Septuagesima die 21 februarii. In priori porro tabula paschali antiqua reformata. ex tabulis paschalibus excerpta est. Si autem addatur unus dies. et dies cinerum in diem 29 februarii. Quoniam eo anno aureus numerus fuit 7. hoc est. si littera dominicalis est g. festa mobilia investigentur. ut Pascha ceteraque festa mobilia a Concilio Nicaeno usque ad annum 1582 quilibet indagare possit. addita 1 die. quod falsum esset. cum infra epactas xxiv et xxv littera d indicet Septuagesimam die 15 februarii. Ad finem tandem tabellarum paschalium apposita est tabula temporaria multorum annorum. quae est g. dies cinerum 18 februarii.De anno et eius partibus posteriorem litteram. quia ibi est littera g in calendario. quae reperitur in calendario a die 27 novembris usque ad diem 3 decembris. epactis ad sinistram praeposuimus aureos numeros eodem ordine quo ante emendationem calen- XLI darii collocari solebant. et dies cinerum 28 februarii. cum eo anno posterior littera c Pascha offerat die 25 aprilis. . exempli causa. e regione quorum omnia festa mobilia inveniuntur. epacta erit xxiv. verbi gratia. quando festa haec celebrata fuerint anno 1450. Pascha autem et reliqua festa in eos dies cadent qui in tabula expressi sunt. dominica Adventus cadet in diem 2 decembris. indicet dominicam Adventus. Sit enim explorandum. quae posterior est. invenietur Septuagesima die 21 februarii. ex quibus infinitae aliae erui possunt pro quibuscumque annis. reperietur Septuagesima die n februarii. Eodem autem prorsus artificio ex aureis numeris ita distributis festa mobilia eruuntur. et prima littera d infra eum occurrens. ita ut littera dominicalis currens. qui propinquior est festo sancti Andreas Apostoli. ac proinde Septuagesima die 22 februarii celebranda sit. ut ex iis festa mobilia invenirentur. et littera dominicalis d. ut liquido constat. etc. nempe a die 27 novembris inclusive usque ad diem 3 decembris inclusive. cadet Septuagesima in diem 12 februarii. Adventus Domini celebratur semper die dominico. quae est dominica. Ut. Pascha die 5 aprilis. si a die Paschae dominicae retro numerentur usque ad Septuagesimam. 22. quo ex epactis. cadet in diem 22 februarii. Quod si per priorem litteram d in utroque horum duorum annorum agendum esset. Si igitur per litteram c. Hoc autem idcirco a nobis factum est. nihil efficeretur.

19 3 26 IJ 31 22 11 27 16 7 30 12 4 26 8 31 febr. apr. 3 dec. 28 27 3 2 3 4 18 apr. ian. febr. mart. ian. febr. ian. 17 febr. febr. apr. febr. ian. man. matt. febr. apr. ian. febr. idee. febr. apr. febr. febr. 17 2 22 14 29 18 10 26 14 6 29 11 2 22 14 30 apr. 28 nov. aj 9 1 21 febr. 19 11 3 16 apr. febr. ian. 16 febr. febr. apr. 27 ian. 24 2 2 S J 28 nov. 6 apr. febr. ian. IJ apr. 29 nov. 19 apr. 3 dec. 22 7 30 19 apr. ian. idee. mart. apr. dec. apr. 30 nov. Aureus Epact. febr. 30 mart. 30 nov. S3 ian. 12 febr. 8 man. 2 dec. 28 nov. mart. apr. 31 matt. dec. 26 28 2 S 2 7 24 2J 26 idee. 12 apr. 4 mart. 23 apr. ian. 31 maii 16 maii 8 maii 28 maii 12 maii 4 maii 24 maii 9 maii 28 maii 20 maii 26 maii 18 maii 7 iunii 22 maii 14 maii 3 iunii 19 maii 7 iunii 30 maii 22 maii 26 2 2 7 4 c b A g f 13 15 16 3 apr. 28 nov. febr. febr. 29 nov. ian. matt. febr. 3 apr. febr. vm XIX * XI 8 febr. 3 dec. apr. febr. ian. tan. Corpus Chriati Indictlonea Domin. 13 febr. febr. 28 febr. febr.. 28 nov. mart. 30 nov. ian. idee. 26 maii 11 maii j iunii 21 man 16 iunii 1 iunii 21 iunii 13 iunii 28 17 9 25 13 5 28 10 maii iunii iunii man iunii iunii maii iunii 13 1 24 2 2 4 31 maii 23 maii 7 maii 27 maii 19 maii 4 maii 23 maii IJ maii 7 maii 20 maii 11 maii 31 maii 23 maii 8 maii 27 maii 19 maii 4 maii 24 maii 15 maii 28 maii 20 maii 12 maii 10 iunii 2 iunii 17 maii 6 iunii 29 maii 14 maii 2 iunii 2j maii IJ I 2 7 4 2 5 2 27 nov. 3 dec. febr. 2j febr. 28 nov.e. 27 nov. 29 nov. febr. IJ febr. 7 XUI 4 apr. febr. apr. ian. 27 nov. febr. a* 2J 26 2 3i»nU 33iunii 3 4 3 . I J apr. febr. 30 nov. 11 febr. febr. 30 ian. febr. 27 nov. 11 apr. 31 matt. 20 apr. febr. 2 dec. febr. febr. matt. febr. apr. 31 maii 23 maii 11 iunii 31 maii 19 maii 8 iunii 30 maii IJ maii 4 iunii 27 maii 11 maii 31 maii 23 maii 12 iunii 26 *4 2 5 27 24 aj 27 aj aooj 2004 200J 2006 3007 aoo8 3009 2010 2011 f e d c b A 8 XXIV V XVI xxvn 20 febr. ian. 7 5 3 4 J 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ij 2 2 28 2 2 5 26 17 maii 30 maii 21 maii 10 iunii 7 2 S 7 4 5 2 7 2 2 2 bA 1 iunii 21 iunii f e d c b A g 2 iunii 18 maii 6 iunii 29 maii 14 maii 3 iunii 25 maii 7 iunii 30 maii 22 maii 10 iunii 13 iunii 29 maii 17 iunii 9 iunii 25 maii 14 iunii j iunii 18 iunii 10 iunii 1 dec. apr. febr. febr. febr. 2 dec. 3 4 J 6 7 8 9 10 11 12 13 14 26 24 2 30 nov. 12 febr. mart. 27 nov. 7 febr. 3 dec. apr.TABELLA TEMPORARIA FESTORUM MOBILIUM Anno Domini i960 1961 1962 1963 1964 I96J 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 I98j 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 »994 »995 1996 '997 1998 1999 2000 2001 2002 Litter* domin. 20 febr. 28 nov. febr. febr. nov. apr. 17 mail 1 maii ai maii 13 maii a iunii 15 1 2 26 f e d c b 14 15 16 17 xxn m XIV . matt. matt. Septuage- Diei cinerum 2 IJ 7 27 12 3 23 8 28 19 11 24 16 7 27 12 3 23 8 28 20 4 24 16 mart. 3 dec. 3 dec. febr. f e d c b Ag f e d 6 7 8 9 10 11 12 5 XUI XXIV V XVI 3 febr. 2 dec. 12 13 14 2j maii 4 febr. febr. matt. 29 nov. febr. apr. 29 nov. febr. 26 matt. XXVII vm XIX * XI XXII III XIV 7 matt. febr. febr. febr. idee. febr. 9 matt. 30 nov. 26 matt. apr. Pascha Aicensio P.n«co. apr. >9iiov.5 6 febr. a dec. e d c b 17 18 19 1 »5 VI A g f e d xvu X XXI XXIX 12 maii 25 maii 16 maii 8 maii 21 maii 13 maii 1 iunii 24 maii 9 maii 29 maii 20 maii jmaii 4 iunii 26 maii 18 maii 2 iunii IJ iunii 6 iunii 29 maii 11 iunii 3 iunii 22 iunii 14 iunii 30 maii 19 iunii 10 iunii 26 maii IJ iunii 7 iunii 22 maii 11 iunii 15 1 2 3 4 J 6 7 8 9 10 11 *5 16 2 2 c bA 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 u 7 apr. 20 8 31 20 ian. IJ apr. apr. 10 apr. 11 27 16 8 23 12 4 24 apr. apr. 1 dec. febr. pott Pentec. mart. 17 8 28 13 4 24 16 1 21 12 2j 17 febr. 29 nov. mart. apr. 27 nov. febr. j mart. Dominica prima Adventua c b A 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ij 16 17 18 19 1 2 f e d c b A gf e d c s 11 XUI XXIV V XVI XXVII VIII XIX * XI XXII III XIV >5 VI XVII XXIX X XXI II 14 29 18 10 26 14 6 22 11 2 2j 7 30 18 10 26 IJ 6 22 11 febr. febr. mart. febr. febr. 30 nov. febr. 2 dec. apr. 27 nov. febr. 5 2 iunii 21 iunii 6 iunii 29 maii 18 iunii 2 iunii 25 maii 14 iunii 30 maii 18 iunii 10 iunii 26 28 nov.

3 E I I 4 . tHKlXUT! i U <M 6B< JO O u 1 .II "8.5 4' i !4 ! g S1? l^VXl I-~00 OV O M "8 <^\o r~ m * i^^o rj- . » mTf"^ vor-ooo\o > O M I <„ «•< JJOXIU^.

ill 1 1 . inn i§•§•§•§• NON move mo i 3- "8 " *"" B S" . run • mil i-Illl m Illl mil i iiiii ! :a:a:a:=:.If 15 3 R ' S JTS1 ! s fria3" s R-* ff'31 •«•«•«•«• " " " " ' : 3 : 3 :S :S :S g a .-« . .H ' .2 .^ ' —4 .2.-^ *^ .2 JJ JJ JJ .2 .^ i .2 £ -2 «2 »r«: ^N ^ a — o «* * 8 ? 8 ?^^5 II .«< .^ -^ -W Hill : Hill : lUU ! lUU ! 11111 IIIII 111:1:1! m i l ] m i l : inn m i l • Hill .2 £ <S JJ .2 JJ JJ J! .2 . ^ • »* *** —M j .2.2..2 ! : 3 : 3 :S :H :S | a a .X .2.^ .2 .w4 .2 .

Ill classis. Commemoratio S. Prid. S. Ill classis. Hilarii Ep. Ill classis.. Vincentii et Anastasii Mm. Canuti Regis.. I. Ioannis Chrysostomi Ep.. I classis. ea deficiente. Dorothea Virg. et Mart. Ill classis. Idib. Commemoratio S. Ill classis. Commemoratio S. Conf. Telesphori Papa et Mart. Iesu. Familiae. vel. Commemoratio S.. et Conf.. Ill classis. Commemoratio S. II classis. Comm. Antonii Abb. Polycarpi Ep. Mariae. Mart. VIII VII VI V IV III 3 4 6 7 8 9 10 11 12 Commemoratio S. IN EPIPHANIA DOMINI. S. IV III 1 2 c f g A b Prid. et Mart. Ill classis. Felicis Presb. II classis. S. et Eccl. Pauli Ap. Mariae Virg. Doct. Raymundi de Penafort Conf. Ioannis Bosco Conf. S.. Agnetis Virg. S. Comm.CALENDARIUM Cyclus epactarum Q i Q MENSIS IANUARIUS * A Kal. et Mart... Ill classis. et Mart. die 2 ianuarii: Sanctissimi Nominis Iesu. Conf. Blasii Ep. Comm. Ill classis. Non. Doct. S.. Pauli primi Eremitae. Mauri Abb.. Ioseph.. Ill classis. et Conf. Ss. In Conversione S. Dominica inter octavam Nativitatis Domini et Epiphaniam. HI classis.. Commemoratio S. Fabiani Papae et Sebastiani Mm. S. Ill classis.. S. Timothei Ep. Commemoratio S. Andreae Corsini Ep. N. Dominica I post Epiphaniam: S. Petri Ap. II classis. Ill classis.. S. et Eccl. et Mart. S. Hygini Papa et Mart. S. Ill classis. et Mart. S. Ill classis. secundo. S. et Mart. Conf. Doct. C . et Mart. Audifacis et Abachum Mm. S. et Mart. 3° 31 FEBRUARIUS XXIX XXVIII XXVII 25 XXVI XXV XXIV XXIII d Kal.. et Eccl. Petri Nolasci Conf. Conf. Martha. Commemoratio S. Francisci Salesii Ep. Marcelli I Papae et Mart. et Mart... Agathae Virg. Ill classis.. S. S. II classis. I classis. Ill classis.. et Mart. Agnetis Virg. Ignatii Ep. XXIX XXVIII XXVII XXVI 25 XXV XXIV XXIII XXII XXI XX XIX b c 2 XVIII XVII XVI XV XIV d e f g A b c d e f g A b c d e f g A b c d e Prid. In Commemoratione Baptismatis D. Commemoratio S. Comm.. Commemoratio Ss. VIII 3 4 5 S... Prisca Virg.... Ss. Emerentiana Virg. et Mart. Marii. IV III 1 OCTAVA NATIVITATIS DOMINI.. Ill classis. Ill classis. In Purificatione B. Ill classis.. Non. Titi Ep. Martinae Virg. Comm.. . XIX J 3 14 15 16 17 18 XVIII XVII XVI XV XIV XIII XII XI X IX *9 20 21 22 2 XIII XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I * 3 24 2 VIII VII VI V IV III 5 26 2 f g A b c 7 28 29 Prid.. Commemoratio S.

et Mart.. Ill classis. et festum S. Apollonia Virg.. Comm. III classis. S. Hierosolymitani. et Eccl. II classis. et Eccl.. Gabrielis a Virgine Perdolente. Confessorum. Ill classis.. id est die 24 et die 25. Matthise Ap. III classis.. 5 7 26 28 Prid. Doct. Romualdi Abb. III Prid. Commemoratio S.. MARINE VIRG. Scholastic* Virg. S. S. tdib. Conf. Ill classis. *3 M 15 16 17 18 19 20 21 22 2 XIII XII XI X IX XIII XII XI X IX g A b c d e f g A b c VIII VII VI V IV HI II I VIII VII VI V IV III 3 24 2 2 Cathedrae S. S. Pauli Ap. Ill classis. mutetur in praecedentem: ut. Doct. Petri Damiani Ep. S.. Patricii Ep. Comm. etc. Alex. MARTIUS * XXIX XXVIII XXVII XXVI 25 XXV XXIV XXIII XXII XXI XX XIX d e f g A b c d e f g A b c d e f g A b c d Kal. Cyrilli Ep. et Eccl. et Eccl. Franciscae Romanae Vid. Patroni. mutetur in praecedentem. Ill classis. Thomas de Aquino Conf. Gabrielis a Virg. Ioannis a Deo Conf. Ill classis. Mariae Virg. Commemoratio S. Quadraginta Martyrum. I classis. si in ianuario littera dominicalis fuerit A.... Comm. et bis dicitur Sexto Kalendas. univ. et littera dominicalis. S. Casimiri Conf. VI V IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 S. XVI XV XIV S. Conf. Ill classis. Idib. Ill classis. Commemoratio S. et Eccl. Conf. 24 et 25... Ill classis. et Mart. Perpetuae et Felicitatis Mm. IOSEPH. et Eccl. Immaculatae. Lucii I Papa et Mart. S. Ss. septem Fundatorum Ordinis Servorum B. Conf. Simeonis Ep. Commemoratio S. Commemoratio S. II classis. Non. S. Ill classis. Ill classis. Ss. Doct. Ill classis. Perdolente die 28 februarii.. S. S. Mariae Virg.. VIII VII VI V IV III XVIII XVII XVI XV XIV Prid. quae est g. Gregorii I Papae. XIII XII 20 21 22 i XI . Petri Ap.. Conf. Ill classis. Matthiae celebratur die 25 februarii ac festum S. Doct.. Ill classis. et Mart..... In Apparitione B. quae assumpta fuit in mcnse ianuario. Ill classis... In anno bissextili mensis februarius est dierum 29. Cyrilli Ep. et Conf.. SPONSI B. et littera f bis servit.. Doct. XVII XVI XV XIV 13 14 15 16 17 18 J XIII XII XI X IX 9 S. Faustini et lovitce Mm. Valentini Presb.XLVI Cyclus epactarutn Q Q Calendarium MENSIS xxn XXI XX XIX c d e f g A b c d e f vn VI V IV 7 8 9 10 11 12 XVIII XVII XVI XV XIV HI Prid. Ioannis de Matha Conf.. Ss. Commemoratio Ss. S. III classis. S. Conf. S. Benedicti Abb.

Litania maior. Iustini Mart. Commemoratio Ss.. S. 26 28 29 v IV III Ptid. S... Cleti et Marcellini Pp. Comm. I classis S. Comm. Hermenegildi Mart. ac S. et Mart. Doct. Ioannis Damasceni Conf. luvenalis Ep. Ill classis. Doct. Monicas Vid. Conf. et Eccl.. I classis... et Eccl. et Eccl. Ill classis.. Ill classis. Ill classis. Ill classis. Doct. Valeriani et Maximi Mm. SPONSI B. 3° 1 3 Feria VI post dominicam I Passionis: Commemoratio septem Dolorum B. Ill classis. Petri Mart. Ill classis. Marci Evangelistae. Ill classis. Ss. Anselmi Ep. Soteris et Caii Pp... Gabrielis Archang. Commemoratio S. Francisci de Paula Conf.. Non.S. XVIII XVII XVI XV XIV 13 *4 15 16 17 18 J XIII XII XI X XIII XII XI X IX 9 IX 20 21 22 vm VII VI V IV III II I * VIII VII VI V IV HI 23 24 2 2 5 7 26 28 29 XXIX Prid. MARINE VIRG.. Commemoratio S. MAIUS XXVIII XXVII XXVI 25 XXV XXIV XXIII XXII XXI b c d e f Kal. S. MARINE VIRG.. Fidelis de Sigmaringa Mart. Doct. Ill classis. VI V IV HI x 2 3 4 5 6 7 8 S. Commemoratio Ss. Ill classis. Prid. Petri Canisii Conf. S. Ill classis. Ill classis. Ill classis... Conf. S. S. Ill classis. II classis.. Aniceti Papa et Mart. Ioannis de Capistrano Conf. Doct. Vincentii Ferrerii Conf.. Non. Ill classis. Prid.. S.. 3° S. Isidori Ep. VIII . Catharinae Senensis Virg. S. Alexandri.Calendarium Cyclus epactarum Q XL VII MENSIS _j Q vni VII VI V IV III II I » e f g A b c d e f X IX 2 2 2 3 24 VIII VII VI 5 7 S. Conf. Pii V Papse et Conf. et Conf. Comm. Conf. Stanislai Ep. Comm. et Eccl. et Eccl. S. IV III ! 2 S.... Idib.. Georgii Mart. Leonis I Papae. Ill classis.. et Mm. g A b Prid... Conf.. et Eccl. S. Ill classis. APRILIS XXIX 25 XXVI XXV XXIV XXIII XXII XXI XX XIX xxvni xx vn g A b c d e f g A b c d e f g A b c d e f g A b c d e f g A Kal. Ill classis. . Ss. S. Athanasii Ep. S.. Ill classis... Tiburtii. Ill classis. S. S.. ANNUNTIATIO B. Ill classis. Doct. Pauli a Cruce Conf. Maria Virg. et Mm. Eventii et Theodult Mm... IOSEPH OPIFICIS. VIII VII VI V IV III 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 XVIII XVII XVI XV XIV S.

Commemoratio S. S. VIII XIII XII XI X 9 vn VI IV 20 21 22 v IX 23 . Doct. Commemoratio S. S. Ill classis. II classis. VIII VII VI V IV III XVIII XVII XVI XV XIV 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Prid. Ill classis. Ill classis.. S. S. IUNIUS XXVII 25 XXVI XXV XXIV e f g A b c d e f g A b c d e f g A b c d e f Kal. Ill classis. Commemoratio Ss. Doct. Aloisii Gonzagae Conf. Commemoratio Ss. Gordiani et Epimachi Mm. Commemoratio Ss... Ioannis I Papa et Mart. Ill classis. Non. Naboris et Na^arii Mm.. Gregorii Nazianzeni Ep. Ss. Bonifatii Ep. Commemoratio S.. Ill classis. Comm. Ill classis. Ephraem Syri Diaconi. vm vn VI V rv m II i • VIII VII VI V IV III 23 24 25 26 2 7 28 29 XXIX XXVIII c d Prid. Silvestri Papa et Mart. Ill classis. Commemoratio S.. et Conf. Ill classis. Comm.. et Eccl.. Ill classis. Comm... Ill classis. S. Petronilla Virg... Mariae Magdalenae de Pazzis Virg. Marci et Marcelliani Mm. Ill classis. Doct. S. XVII XVI XV XIV 13 *4 15 16 17 18 19 20 21 22 xn XI X EX XIII XII XI X IX S. Paschalis Bay Ion Conf.. S. II classis.XLVIII Cyclus epactarum XX XIX Q Calendar mm i Q MENSIS c d e f g A b c d e f g A b c d e f g A b VII VI V IV III 9 10 xvm xvn XVI XV II 12 xrv xin Prid. 3° 31 S. Bernardini Senensis Conf. et Conf. Ill classis. et Eccl.. Idib. Ill classis.. Philippi Nerii Conf. Ubaldi Ep. Mariae Virg. et Conf. Doct. Ill classis. S. Bedae Venerabilis Conf. Margaritae Reg. Vid. Vigilia. Ill classis. Petri atque Erasmi Ep. Basilidis. S. Doct. Gregorii VII Papae et Conf. Mm.. Norberti Ep. Ill classis... Commemoratio Ss. Francisci Caracciolo Conf. Marcellini. IV III 1 2 S. Achillei et Domitillae Virg. HI classis S. Roberti Bellarmino Ep.. S. Nerei.. Bonifatii Mart. et Conf. Basilii Magni Ep... II classis.. S.. et Eccl. Ill classic S.. Gervasii et Protasii Mm. S. S. Ill classis. Paulini Ep. Ill classis. Comm. Antonini Ep. Reginae. Conf. S. atque Pancratii. S.. Eleutherii Papa et Mart. XVIII XVII XVI XV XIV xin *3 M 15 16 17 18 X xn XI X IX Commemoratio Ss. Felicis I Papa et Mart... Commemoratio S. S. Gregorii Barbadici Ep. Facundo Conf. et Eccl. S. Commemoratio Ss. Idib. Petri Caelestini Papae et Conf. Cyrini... et Eccl. Commemoratio S. Ill classis. Venantii Mart. xxm xxn XXI XX XIX Prid. Mm. S.. S. Conf.. Doct.. Ill classis. Commemoratio S. Ss. Antonii de Padua Conf. S.. Iulianae de Falconeriis Virg. et Eccl. Commemoratio S. Ill classis.. Comm. Modesti atque Crescentia Mm.. Primi et Feliciani Mm. Angelae Mericiae Virg. S.. et Conf. Barnabas Ap.. Ill classis. Ioannis Baptistae de la Salle Conf. S... S. Ill classis. et Mart. Conf. Augustini Ep. XJrbani I Papa et Mart. Conf. B. Ill classis. Philippi et Iacobi App... Pudentiana Virg. Commemoratio Ss. Viti. et Conf. Ioannis de S. Ill classis. Ill classis.. Comm.

S. Ill classis. Commemoratio S. Ill classis. et Eccl. Pantaleonis Mart.Calendarium Cyclus epactarum Q XLIX MENSIS Q m n I XXTX g A b c d e f VIII VII VI V 24 2 2 5 26 IN NATIVITATE S. Camilli de Lellis Conf. et Eccl.. Gulielmi Abb... Petri Ap. Comm.. ac Innocentii I Papse et Conf. Antonii Mariae Zaccaria Conf. S. Ill classis. Simplicii. IV 1 2 Commemoratio Ss. Commemoratio Ss. m classis. Commemoratio S. Doct. Commemoratio S. Vincentii a Paulo Conf.. S. 3° 31 AUGUSTUS XXV xxrv c d Kal. et Mart. HI classis. Comm. VI V 1 2 xxra XXII XXI XX XIX rv m Prid. Ill classis. Commemoratio S. Comm. Margarita Virg. Ioannis Gualberti Abb. S. S. de Monte Carmelo. S. S.. Henrici Imperatoris. Commemoratio B. I. S. septem Fratrum Mm. Christophori Mart. Faustini et Beatricis Mm.. et Mart. Liborii Ep. Cyrilli et Methodii Epp. Irenaei Ep. Annae Matris B. Ill classis. Ill classis. Vid.. Ill classis. In Visitatione B. Comm... Mariae Virg. N. Ss. Naboris et Felicis Mm. S. III classis. PETRI ET PAULI APP.. Abdon et Sennen Mm.. Christina Virg.. Rufinae et Secundae Vv. Commemoratio S. I classis.. S. rv 7 28 29 xxvm XXVII m Prid.. m classis. S. Commemoratio Ss. In Commemoratione S. S. Felicis.. I classis. Praxedis Virg. Symphorosa et septem eius filiorum Mm. Comm. S. . Conf. II classis.. Ioannis et Pauli Mm.. ac Ss. Ill classis. Pauli Ap. 3° IULIUS XXVI 25 XXV XXIV g A b c d e f g A b c d e f g A b c d e f Kal. Iacobi Ap. Commemoratio Ss.. Comm. DI classis. S. Commemoratio S. Commemoratio S. xvra xvn XVI XV XIV XIII XII XI X IX VIII VII VI VIII VII VI V IV III 3 4 5 6 1 8 9 ro 11 12 PRETIOSISSIMI SANGUINIS D.. Ss. Commemoratio Ss. S. Maria Virg. S.. Ss. Ill classis Commemoratio S.. J Prid. et Mart. Machabaorum Mm.. Ignatii Conf. IOANNIS BAPTISTS. Conf.. Alfonsi Mariae de Ligorio Ep. II classis... S. Mariae Virg. et Mm. S. II classis. Bonaventurae Ep... Doct. Ill classis. n classis. et Cc. Commemoratio S. Victoris I Papae et Mart. Ill classis. Pit I Papa et Mart. SS. Stephani I Papa et Mart. Elisabeth Reg. Laurentii de Brundusio Conf. Alexii Conf. HI classis.. Comm. Doct. et Eccl. Non.. XVII XVI XV XIV XIII XII XI X IX VIII VII VI V IV III 3 14 15 16 17 18 *9 20 21 v IV III g A b c d e 22 23 24 2 n I * XXIX 5 7 26 2 f g A b 28 29 xxvm XXVII 25 XXVI Prid. Vigilia. C . Conf. Commemoratio Ss.. Apollinaris Ep. Commemoratio S. Idib. I classis. et Mart. HI classis. Nazarii et Celsi Mm. HI classis. Ill classis. Ss.. Hieronymi ^Emiliani Conf. Ill classis. et Conf. Processi et Martiniani Mm.. Marthae Virg.. Mariae Magdalenae Paenitentis..

.. II classis. Philippi Benitii Conf. Idib.. Commemoratio Ss. S. Ludovici Regis. II classis. Donati Ep. Romani Mart. Ill classis.. S. S.. Ill classis. Augustini Ep. Hermetis Mart. Laurentii Iustiniani Ep. Ill classis. II classis. Agapiti Mart. IV III 1 2 Prid.. S. N. Timothei et Soc.. Bernardi Abbatis et Eccl. Nicolai de Tolentino Conf. S. XIX XVIII XVII XVI XV XIV XIII XII XI X IX VIII VII VI V IV III 13 M 15 16 17 18 X 9 20 21 22 ni n i * XXIX XXVIII XXVII XXVI 25 XXV XXIV 23 24 2 5 7 g 26 2 28 29 3° 31 Prid. Raymundi Nonnati Conf. Mm. Commemoratio Ss. Non. Commemoratio S. Non.. II classis.. Mariae ad Nives.. II classis... IN ASSUMPTIONE B. Idib. Gorgonii Mart. Conf. JEgidii Abb. Felicissimi et Agapiti Mm. I classis. Ill classis. Mariae Virg. et Mart. Commemoratio Ss. Ioannis Mariae Vianney Conf.. III classis. Ill classis. Mariae Virg. S. Doct. Doct.. Pii X Papae et Conf. et Conf.. Comm. Commemoratio Ss.. C . S.. Vigilia.. Mariae Virg. S. Rosae Limanae Virg. S. Commemoratio Ss. Hyacinthi Conf. Ill classis. Conf.. II classis. Commemoratio S. Commemoratio Ss.. Stephani Regis. Dominici Conf. Ioachim. Ill classis. S. Ill classis.. III classis..L Cyclus epactarum Q Calendarium 2 Q MENSIS _i e f g A b c d e f g A b c d e f g A b c d e f A b c d e III xxn XXI XX XIX XVIII Prid. Commemoratio S.. S. Sanctissimi Nominis B. Conf. Ill classis. Comm.. Comm. Ill classis. S. Ioannae Franciscae Fremiot de Chantal Vid.. II classis. Hippolyti et Cassiani Mm. I. Immaculati Cordis B. Felicis et Adaucti Mm.. Iosephi Calasanctii Conf. Sabina Mart. Commemoratio S. Ill classis. S. S. S. Ill classis.. Ioannis Bapt. Ill classis. S. Hadriani Mart. In Exaltatione S. In Dedicatione S. Largi et Smaragdi Mm. Bartholomaei Ap. Commemoratio Ss.. S. Ill classis. Comm. Ill classis. In Nativitate B. Vigilia. Commemoratio S. Nicomedis Mart. Proti et Hyacinthi Mm. Xysti II Papa. Ill classis. Commemoratio S. II classis... Ill classis. Conf. In Decollatione S. et Eccl. S. Commemoratio S. S. Ioannis Eudes Conf. Commemoratio Ss.. XVIII XVII 3 M 15 .. Comm.. Ill classis. In Transfiguratione D. S.. Eusebii Conf.. Ill classis. SEPTEMBER XXIII XXII XXI XX XIX XVIII XVII XVI XV XIV XIII XII XI X IX f g A b c d e f g A b c d e f Kal. Laurentii Mart. VIII VII VI V IV III 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 xvn XVI XV XIV XIII XII XI X IX VIII VII VI V IV Prid. Prid. Cyriaci. Crucis. Commemoratio S. S. Mariae Virg. Ill classis. duodecim Fratrum Mm. VIII VII VI V IV III 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X Commemoratio S.. Clarse Virg. Comm. Mariae Virg. Zephyrini Papa et Mart. Comm. II classis. Septem Dolorum B. Commemoratio S. Mm. Caietani Conf. Tiburtii et Susanna Virg. Patris B. MARINE VIRG. Commemoratio S..

N. VI V IV III i 2 Prid.. Commemoratio Ss. II classis.. Ill classis. 5 26 2 7 28 29 g Prid. Ill classis. Angelorum Custodum. Commemoratio Ss. Commemoratio S. Doct. Eustachii et Sociorum Mm.. Comm.. Commemoratio S. Maria Virg.. S. Idib.. Commemoratio Ss. Mauritii et Soc. Thecla Virg. Comm. Comm.. Commemoratio Ss. Birgittse Vid. I classis. Ill classis.... Ill classis. Teresiae Virg. Francisci Conf. S. Cypriani et Iustina Virg. S. Ill classis. et Mart. Hilarionis Abb. Matthaei Ap. Ill classis. et Sociorum Mm.. Commemoratio B. VIII VII VI V IV III 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X X Commemoratio S. Comm.. Mm. Stigma turn S. Ill classis.. Raphaelis Archang. Evaristi Papa et Mart.. et Conf. Comm.. S. S. Ill classis. Ill classis. 3° 31 Dominica ultima octobris: D. Ss. Antonii Mariae Claret Ep. S. S. Lucae Evangelistae. Brunonis Conf. g A b c d e f g A b c d e f Prid. Simonis et Iudae App.. Mariae Virg. S. et Evangelist*.Calendarium Cyclus epactarum VIII VII VI V IV III II I * XXIX XXVIII XXVII 25 XXVI XXV XXIV XXIII Q 2 Q XVI XV XIV XIII XII XI X IX VIII VII VI V IV III 16 17 18 J MENSIS J g A b c d e f g A b c d e f 9 20 21 22 23 24 2 Ss. Sergii.. S. et Eccl. Marci Papa et Conf. Cosmae et Damiani Mm. Conf. Comm. Ill classis. S. S. Commemoratio S. Hieronymi Presb. Vv. B. . et Conf. Margaritae Mariae Alacoque Virg. Euphemia. Iosephi de Cupertino Conf. Ill classis. S.. S. XVII XVI XV XIV XIII XII XI X IX VIII VII VI V IV III 3 4 15 16 17 18 *9 20 21 22 23 24 2 5 7 26 2 I b c 28 29 xxn Prid. S. S. Mm. Chrysanthi et Daria Mm. Virg. IESU CHRISTI REGIS.. Conf. Lini Papae et Mart. S. Ill classis. Maternitatis B. Mariae Virg.... Ill classis. a Mercede. Eduardi Regis. Bacchi. S.. Commemoratio Ss. Comm. Ss.. Ill classis. Wenceslai Ducis.. a Rosario. Commemoratio Ss. S. S. Dionysii Ep.. Ill classis. S. Petri de Alcantara Conf. MICHAfiLIS ARCH. et Mm. Teresiae a Iesu Infante Virg. II classis. II classis. Mart.. Cornelii Papae et Cypriani Ep. Ss. Ioannis Cantii Conf.. Commemoratio Ss. Thomae de Villanova Ep. S.. Callisti I Papae et Mart. 3° OCTOBER XXII XXI XX XIX XVIII XVII XVI XV XIV XIII XII XI X IX VIII VII VI V IV HI II I * XXIX XXVIII XXVII XXVI 25 XXV XXIV XXIII A b c d e f g A b c d e f Kal. Commemoratio Impress. Ill classis. Placidi et Sociorum Mm. Comm. Marcelli et Apuleii Mm. IN DEDICATIONE S. Ss.. Ill classis. Commemoratio Ss.. Ss. Ursula ac Soc. Ill classis. II classis. Francisci Borgiae Conf.. Commemoratio Ss. Ill classis. Ioannis Leonardi Conf. Hedwigis Vid. Ianuarii Ep.. Commemoratio S. Comm. III classis.. Ill classis.. Francisci Conf. Ill classis. Mm. II classis. et Conf. Remigii Ep. S. Ill classis.. Non. Rustici et Eleutherii Mm.. Ill classis. I classis. Lucia et Geminiani Mm..

S. S. II classis. Comm. S. In Praesentatione B. Silvestri Abb.. Commemoratio Ss. Ill classis. Melchiadis Papa et Mart. Prid DECEMBER XX XIX f Kal... Commemoratio S. S. Ill classis. et Eccl. Ill classis. Ill classis. et Mart. et Eccl. Ill classis. Respicii et Nymphce Virg. Commemoratio S. Ill classis. Comm.. Commemoratio S. Conf. Comm.. Ill classis. VIII VII VI V IV III xra XII XI x IX VIII Prid. et Mart. S.. Petri Chrysologi Ep. S. Ill classis. S.. et Eccl. Ill classis. et Mart. S. Martini Ep. Conf. S.. Barbara Virg..Calendarium Cyclus epactarum MENSIS NOVEMBER XXI XX Kal.. Marine Virg. VIII VII VI V IV III xrv xra xn XI X IX S. Damasi I Papae et Conf. S..... xvra xvn XVI XV XIV Prid. Didaci Conf. Non. et Mart. Tryphonis. S. Martini I Papae et Mart. Ill classis.. Pontiani Papa et Mart. Petri Alexandrini Ep. S. et Mart. Felicitatis Mart. g A b c Prid. Theodori Mart. S. Conf. Mart. et Mart.. Ioannis a Cruce Conf. Doct. Gertrudis Virg. I cl IN COMMEMORATIONE OMNIUM FIDELIUM DEFUNCTORUM. S.. Commemoratio Ss. Alberti Magni Ep.mi Salvatoris. Ill classis. Commemoratio S. Ill classis. S. Doct. Felicis de Valois Conf. S. Ill classis... IN CONCEPTIONE IMMACULATA B. Non. Vitalis et Agricola Mm. et Conf.. Andreae Avellini Conf.. et Conf.. Andreae Ap. S. Francisci Xaverii Conf. et Conf. Mennce Mart... Commemoratio S. Iosaphat Ep. Ill classis. IV III xvra xvn XVI XV i b c d e f Prid. Petri et Pauli App. Sabba Abb.. Commemoratio S. Commemoratio S. Gregorii Thaumaturgi Ep. Elisabeth Vid.. Ill classis. et Eccl. S. Doct. Doct. Ambrosii Ep. Clementis I Papae et Mart. Ill classis. Idib. Ill classis. I classis. MARINE VIRG. Commemoratio S. S. II classis. Nicolai Ep. Caroli Ep. Commemoratio S.. XVIII XVII XVI XV XIV XIII b c d vn VI v IV in II I * XXIX e f g A b c d e XII XI X IX xxvm XXVII 25 XXVI VIII VII VI V IV III xxvxxrv xxra xxn XXI Cammemoratio Ss. Commemoratio S. S.. Saturnini Mart. Comm. Bibianae Virg.. Ill classis. .. S. In Dedicatione Basilicarum Ss. Catharinaa Virg. Ill classis. IV III OMNIUM SANCTORUM. Chrysogoni Mart. Ill classis. Ill classis. S. Ill classis. I classis. et Conf. Caeciliae Virg. Quatuor Coronatorum Mm.. Ill classis. In Dedicatione Archibasilicse Ss. Ill classis....

II classis. Anastasia Mart. IN NATIVITATE DOMINI.. Ill classis.. XIX XVIII XVII XVI XV XIV S. Lucia? Virg. et Mart. II classis. IV dies infra octavam Nativitatis Domini: Ss. Ioannis Ap. Vigilia. II classis. II dies infra octavam Nativitatis Domini: S. De VII die infra octavam Nativitatis Domini. Innocentium Marty rum. et Evangelistae. Hsec epacta 19 nigra numquam est in usu. II classis. Commemoratio S. II classis. Eusebii Ep.. Commemoratio S. Thomae Ap.Calendar ium Cyclus e pact arum MENSIS VIII VII VI V IV Idib. . Silvestri I Papa et Con/. De V die infra octavam Nativitatis Domini.. et Mart. I classis cum oct. Thoma Ep. nisi quando eodem anno concurrit cum aureo numero xix* xxvni XXVII XXVI 25 XXV xxrv xxm xxn XXI 19 XX III Prid. Ill classis. In secunda Missa: Commemoratio S. II classis. et Mart. De VI die infra octavam Nativitatis Domini. S. I classis. II classis. Stephani Protomart. III dies infra octavam Nativitatis Domini: S. in II i * XXIX xin XII XI X IX VIII VII S.

biretum ministro porrigit. Procedit autem oculis demissis. Si est consecraturus plures hostias pro Communione facienda. Manipulum quoque non accipit ante stolam. vel imagini illi. genuflectens debitam facit reverentiam. convenienter. Postremo sacerdos accipit planetam et. qua? in sacristia erit. vel vase mundo benedicto. sed sinit hinc inde utrasque extremitates pendere. et altari. ac transversando earn ante pectus in modum crucis. . ab Episcopo consecratus). caput detegit. profunde se inclinat. aliaque ad celebrationem necessaria habentur. ducit chordulas sub bracchiis. ut ibi faciat confessionem. et detecto capite illud adoret. simul cum palla benedictum. illumque prius osculatur. et ponit super caput.RITUS SERVANDUS IN CELEBRATIONE I . in qua elevatur. II . stans ante illius infimum gradum. et alia patena seu palla cooperit. ac pulchra. Sicque utramque partem stolae extremitatibus cinguli hinc inde ipsi cingulo coniungit. quod ex lino tantum esse debet. facta primum Cruci reverentia. vel Abbas benedictus habens usum pontificalium. qua? non debent esse lacera. et ligat. Postea la vat manus. genuflectat. osculatur crucem in medio. caput submittens. sed integra. locat eas super corporale ante calicem. 4. 2. nisi in Missis defunctorum. nee ante surgat quam celebrans deposuerit calicem super corporale. vel tune ministratur Sacramentum. et circumducens per dorsum. et simul cum patena itidem inaurata. deinde manicam dexteram bracchio dextero. dicens orationem inferius positam. ubi est crux. et ab Episcopo. et tegat vestes. ac eius fimbrias diligenter aptat. Sacerdos accipit manipulum. et a lateribus hinc inde. et facta reverentia Cruci. accedit ad latus Epistolae. accipit missale. vel alio habente facultatem. a fragmentis. caput tegit. similiter genuflectat. osculatur illud in medio. cum in confessione dicit Indulgentiam. ministro cum missali et aliis ad celebrandum necessariis (nisi ante fuerint praeparata) praecedente. incessu gravi. ducit pattern a sinistro humero pendentem. vel abbas. Turn alba induitur. super velo ponit bursam coloris paramentorum intus habentem corporale plicatum. Si autem in eo sit tabernaculum sanctissimi Sacramenti. Deinde ambabus manibus accipiens stolam. Si sit Episcopus. per ministrum a tergo sibi porrecto. omnibus paramentis indutus. vel circiter. accipit manu sinistra calicem. sed accipit ad altare. quod extendit in medio altaris. quam osculatur. erecto corpore. ponit eas retro post calicem. bursam autem ad latus Evangelii. ut supra. 3. 5. Si celebrans sit Episcopus. aut scissa. qua? ob quantitatem super patenam manere non possint. seu imagini Crucifixi desuper posita?. induit se. perlegit. super eius os ponit purificatorium mundum. super terram aequaliter fluat. et ab Episcopo itidem. precibus inferius positis ad libitum adhibitis. et missale super cussino aperit. et sinistram sinistro imponens. simili modo deosculatur. Ac primum accipiens amictum circa extremitates et chordulas. et solemniter celebret. nee serico. ubi ad latus Evangelii sistit calicem. accipit paramenta et alia. quern portat elevatum ante pectus. sed totum album. et collo impositam sinit ante pectus chordulis pendere. accedit ad altare. et antequam accipiat stolam. et mox declinat ad collum. aut in aliquo calice consecrato. Si in altari paramenta accipit. ut Missam inchoet. extrahit corporale de bursa. benedicta. ut in Pontificali et Caremoniali. Cum pervenerit ad altare. et imponit bracchio sinistro. et earn tegit parva palla linea. ut honeste dependeat. faciat ad illud reverentiam. Minister elevat albam super cingulum circumcirca.De praeparatione sacerdotis celebraturi S acerdos Missam celebraturus orationi aliquantulum vacet. ut supra praeparatum. ad dexteram. ad sinistram. aut saltern habere cuppam argenteam intus inauratam. Quibus ita dispositis. quarum exterior saltern talum pedis attingat. et super illud calicem velo coopertum collocat. quam leviter extergit. se cingit. perquirit Missam. si opus est. ut ad latitudinem digiti. et super illud patenam cum hostia integra. accipit parvam crucem pectoralem. Si ante altare ubi celebretur Missa. turn velo serico. et pattern a dextero humero pendentem. 4. vertens se ad latus E pis tola?. Tune ascendit ad medium altaris. Albam ipsam corpori adaptat. Deinde rediens ad medium altaris. ante pectus reducit. non ducit stolam ante pectus in modum cruets. dicens ad singula singulas orationes inferius positas. vel alio facultatem habente. et signacula ordinat ad ea qua? dicturus est. Deinde praeparat calicem (qui debet esse vel aureus vel argenteus. hoc idem facit antequam descendat ab altari.De ingressu sacerdotis ad altare S acerdos. ubi calceatus pedibus. descendit post infimum gradum altaris. accedit ad paramenta. Collocato calice in altari. et decenter munda. et eo vestium collaria circumtegens. Si vero contigerit eum transire ante altare maius. ubi paramenta. superpelliceum induto. bursam manu dextera super calicem tenens. 2. et indutus vestibus sibi convenientibus. et imponit medium eius collo. Si ante locum Sacramenti. Deinde accedit ad locum in sacristia vel alibi praeparatum. elevat ante. vel auro in medio intextum. 3. et cingulo.

7. V. et prosequitur cum ministro. sacerdos statim subiunQacerdos cum primum descenderit sub infimum git. fratres. quam benedicit. Ipse autetn procedit cum diacono et sub. erectus incipit Missam. nisi in Missis defunctoet subdiacono paratis celebrat. facta Summo Pontifici altare. ibi medius inter flexus. 4. et Filii. Archiepiscopo. ut supra. confessio cum absolutione. dicat: tibi. extendit et iungit manus. sed continuate prosequi Missam sequuntur in Ordine Missae. et in Missis de Tempore a dominica I Passionis usque ad feriam V in Cena Domini inclusive. Deus. incipit Missam. 12. clara voce usque ad suam usque ad finem.cum Gloria Patri. vel si in eo sit tabernaculum sanctissimi Sacra. versus ad altare incipit Missam. Quod item observatur in orationem Aufer a nobis. Facta a circumstantibus confessione. exspectat: dato similiter in fine ubi dicit: vos. aliis Pralatis profunda reverentia. non debet advertere quem. ut in Pontifi. erigit se. repetit antiphonam tificalis ordinem Episcopus. Introibo cum ministris. Deinde sacerdos eodem modo stans incipit. fecit caelum et terram. et et ibi incipit seereto: Aufer a nobis. semper sinistram ponit infra pectus: in aliis benedictionibus cum est ad Pralatis. et in Missa solemni ministri him inde stantes diaconum a dexteris. cum ad pectus. prosequuntur: Ad Deum. et simul etiam a ministris. caput Cruci inubi stans in medio. pater. fine psalmi dicit G16ria Patri. Seipsum bene. Cum dicit: mea culpa. eorum iurisdictionis. et ab humero sinistro ad dexterum. et cum dicit: Oremus. dicens. parvum digitum vertit ei cui becalix vero. vel ministris 2. Quo finito. ut supra. earn super altare. vel aliquid aliud. ubi dicit: vobis. praeterquam post Consecrationem). facit dicunt tibi. iunctis manibus dicit: Confiteor Deo. vertit ad se pal mam manus dexterae. Cum incipitur a ministris sistit se ante infimum gradum altaris a latere Evan. in quibus semel tantum dicta antiphona Introibo Ill . Deinde altari se profunde facta prius Cruci vel altari profunda reverentia. Si autem sit coram Cardinali. facit profundam reverentiam Prcelato. 10. Archiepiscopo et Episcopo in eorum provincia. dictum sit Misereatur. Legato Sedis Apostolicce.De initio Missae cum ministris.sua antiphona. et pollice dextero super sinistrum posito in modum crucis (quod producens signum crucis a fronte ad pectus. usque ad finem. stans inclinatus.. Episcopus. Repetita antiphona Introibo. Cardinali. Deus. ut supra. pater. Minister retro post eum ad sinistram genunerit ante infimum gradum altaris. Missa solemni.Dei. Cum in w gradum altaris. nisi aliter notetur. aliquantulum concum eo confessionem.osculando ilium in medio. qua nuntiat clara voce antiphonam: Introibo ad altare deinde collocantur super credentia: et cum perve. ter gelii ante ipsum Pontificem. vel abbas. se erigit. Deinde producens manu dextera a fronte ad pectus altaris. celecali et Caremoniali romano ordinatur. iunctis manibus ante pectus. etc.accedit ad medium altaris ante infimum gradum.versi ad celebrantem. dicit V. ut in Ordine omnibus illius digitis iunctis et extensis. vel Patriarcha. fratres. stans ante infimum stitutis. ut supra. donee a ministro. Et stans inclinatus iunctis cumque in alio altari celebrantem. ut tnanus iunctas ante pectus. aut Pa. qui capite cooper to simul cum eo tenent 6.posita. et Episcopo in eorum residentiis. Adiutorium nostrum in nomine Domini.manibus prosequitur: Deus. Postquam dixerit: In n6mine Patris. tificali et Caremoniali romano ordinantur: cuius Pon. Si est coram Pontifice. civitate vel diacesi contriarcha. et qui intersunt (etiamsi ibi 3. facta genuflexione.ut in Ordine Missae: et prosequitur eodem modo menti. qui laetificat iuventiitem antequam ascendat ad altare. facit cum ipsis (ut meam. 9. quod dicens Summo Pontifici genuflectit. In Missa pontificali omnia serventur. dicat: te. etc. ut supra. vel rem ali. Stans igitur celebrans ante infimum gradum brans stans respondet: Misereatur vestri. omnibus illius digitis pariter iunctis et ad altare. Cum minister. pater. inclinans. prodeferunt candelabra cum candelis accensis. Si autem solemniter celebrat coram Summo Pontifice aut alio ex Pralatis pradictis in ecclesiis fuerit Summus Pontifex).natim psalmum: Iudica me.extensis: quod in omni benedictione observatur. dextera manu extensis et iunctis pariter digitis. Legato Sedis lum versus ad altare. convertit se ad ipsum altare. etc.Confiteor. sive abbas. u . quandocumque cum diacononumquam praetermittitur. etc. ubi genuflexus exspectat: pectus dextera manu percutit. et alia necessaria praparentur in cre. et benedicit oblata. aliis Pralatis profunde se inclinat. Cum seipsum signat. acolythi vero ante eos supra. infra) confessionem. versus . Amen. clinat.nedicit. tu conversus. Adiutorium nostrum. et si est In n6mine Patris. etc. diacono. respondent Confiteor.Ritus servandus in celebratione Missae 5. Et tune si coram Summo Pontifice. et stans aliquantu. vel ministris alter6. accipit manipulum Et postquam id dixerit. dicit: Indulgentiam. In Missa solemni missale apertum super altare. signum crucis format.Apostolica. detecto capite. ut infra. rum. ut supra. et alia servat. ut in Pon. aut aliis 5. a fronte Missa. producens manu dextera a fronte ad pectus signum crucis. signo.. antequam sacerdos veniat extendit. ponit genuflexione. et te. etiamsi Sacra. et subdiaconum a sinistris. Aliquando psalmus Iudica me. Qui semper servatur quando iunguntur manus. etc. iungens iterum manus ante pectus. et qua? mentum elevet. gradum a latere Evangelii ut supra. R. ac benedicendo totam manum dexteram dentia cooperta linteo. sinistra infra pectus accepta benedictione. Si vero alios. 8. stans a sinistris Pralati. Qui psalmus numquam pratermittat. Si celebraturus sit coram Summo Pontifice. celebret. dicit intellegibili voce: signum crucis. et pater. vel loco iurisdictionis. et Spiritus Sancti.

eleison et G16ria in excelsis um dicit: Aufer a nobis. celebranti non respondeant. celebrans iunctis manibus ascendit ad medium altaris. similiter incensat bis alias. 4. vel qui intersunt. sacerdos stans in medio altaris et manus extendens. in latere Epistolae incipit antiphonam ad Introitum. et iterum ter Kyrie. seu etiam plura. ministrante diacono naviculatn. caput Cruci inclinat: quo erecto. diaconus et subdiaconus similiter stant unus post alterum a tergo celebrantis. osculatur altare in medio. ter ducens thuribulum. seipsum a fronte ad pectus signat. 424 rubricatum. antequam discedat a medio altaris. diaconus et subdiaconus. et cum transeunt ante Crucem. caput Cruci inclinat. et ter incensat superiorem tabula partem versus medium altaris. Dicto ultimo Kyrie. ter ducens thuribulum usque ad medium: ubi facta Cruci reverentia. quod item facit quotiescumque transit ante medium altaris. ab eo ipse solus incensatur. 7. iunctis manibus ante pectus accedit ad medium altaris. diacono a dexteris eius. earn ter incensat. et osculato altari. cum manus iunctae super altare ponuntur). 3. Cum dicit Deo. . parum inclinatus versus celebrant em. In Missa solemni sacerdos facta confessione ascendit cum ministris ad medium altaris: ubi dicto Oramus te. adhuc stans ibidem. ut prius. facta iterum Cruci reverentia. prout distribuuntur candelabra. Ddmine. antequam incipiat incensationem. diaconus a dexteris. 2. Postea diaconus dimissa navicula accipit thuribulum. si dicendum sit. Kyrie. non signat se.Ritus servandus in celebratione Missae sequentes atque orationes Aufer a nobis et Oramus te. Gratias agimus tibi. eleison. elevat thuribulum. facta altari debita reverentia. deinde. qua sunt a sinistris. elevansque usque ad humeros (quod in omni manuum elevatione observatur). Osculato altari. Cum vero intonat hymnum Gldria in excelsis Deo. et facta ei reverentia. Si in altari fuerit tabernaculum sanctissimi Sacramenti. stant a tergo celebrantis: postea ascendunt ad altare. 6. oratio. caput inclinat. dicit: Benedicite.. facta Cruci profunda reverentia. IV . non producitur signum crucis pollice. osculata prius catenularum summitate. eleison. seu medium anterioris partis tabula?. in fine a ministrante incensatur. et thuriferario thuribulum. G16ria in excelsis. vel pauciora candelabra. pater reverende. semper genuflectunt. vel manu super id quod osculandum est. ter ducens thuribulum in unoquoque latere. pollice dextero super sinistrum in modum crucis posito (quae omnia semper observantur. manu aliquantulum demissa. Diaconus et sub diaconus hinc inde assistunt celebranti cum incensat. genuflectit. secreto dicit: Oramus te. unus post alium. nihil dicens: et. quando osculatur altare. D6mine. mox superiorem. seu mensae altaris tangant. accedit ad latus eius sinistrum. altate osculatur. D6mine. illud ascendit nihil dicens. incensat anteriorem eius partem. et iterum facta Cruci reverentia. vel imagines. brant is ante et post. etc. ubi stans versus illud similiter manibus iunctis. iungens manus. id est Epistolae: ubi stans versus altare. ad normam n. diaconus. residuo manuum inter altare et se retento. procedendo thurificat aliud latus altaris triplici ductu usque ad latus Evangelii: et pariter incensata inferiori et superiori parte ipsius lateris Evangelii duplici ductu. ita ut digiti parvi dumtaxat frontem. elevans manum incensat eius planitiem. ter Christe. et producens a fronte ad pectus signum crucis. eleison. Amen. ipse solus novies dicit. Cum repetit antiphonam ad Introitum. 8. bis ducens thuribulum. Cum dicit: G16ria Patri.De antiphona ad Introitum. et manu illius dextera: qui. tenens iunctas manus. etc. etiamsi in eo essent plures reliquia. sive alterius rei. incipit intellegibili voce antiphonam ad Introitum et prosequitur iunctis manibus. eleison alternatim cum ministro. incensat similiter triplici ductu reliquam partem anteriorem usque ad latus Epistolce: ubi reddito thuribulo ipsi diacono. stans iunctis manibus ante pectus. eleison. hoc est a parte Epistola: deinde prosequitur incensationem altaris ut supra. In Missis cantatis. et Pater noster. idest a parte Evangelii prope Crucem. Si vero in altari fuerint reliquia. Suscipe deprecati6nem nostram. voce praedicta incipit. nisi fiat incensatio altaris. si incensationesfiant. et ibi inclinatus. et dat celebranti. incensata Cruce. bis due to thuribulo: et conversus ad altare. celebrans. ut fecit in latere Epistola: deinde. seu mensam in parte anteriori. prafatio. ut infra.. In omni etiam deosculatione sive altaris. et facta Cruci reverentia. thurificat illius postremam par tern inferiorem. subdiacono a dexteris diaconi stantibus in latere Epistola. etc. et iterum Iesu Christe. illud benedicit. accepto thuribulo. Si minister. prosequitur usque ad finem. dicit eadem voce ter Kyrie. ter ducens thuribulum aquali distantia. Deinde celebrans. sed post Consecrationem pollices ab indicibus non disiunguntur. et osculatur cochlear. 5. et cum dicitur D6minus vobiscum. Celebrans ter incensum ponit in thuribulo. et cum dicit: Quorum reliquiae hie sunt. manibus extensis aequaliter hinc inde super eo positis: quod semper servatur. item nihil dicens. incensat altare. et disposito calice. cum celebrante hymnum submissa voce prosequuntur usque ad finem. et ea repetita. seu imagines Sanctorum. et deposito cochleari producens manu dextera signum crucis super thus in thuribulo. dum procedit a latere Evangelii usque ad medium altaris. interim absolvens: in gl6ria Dei Patris.celebrans se gerit ut supra pro Missa solemni dictum est. et Iesu Christe. manibusque item iunctis super eo positis. Cum dicit in fine Cum Sancto Spiritu. et hinc inde. Quod etiam servatur cum dicitur Credo.. et manum cele- D . seu frontem. a medio eius usque ad latus Epistola: ubi. omittenda sunt. sive libri. primum incensat eas qua a dexteris sunt. dicens interim: Ab illo benedicaris. legit antiphonam ad Introitum et Kyrie. ponit incensum in thuribulo. His in casibus. Cum dicit Adoramus te. subdiaconus a sinistris. demissa manu.

tiatur nomen IESU vel MARINE. Deinde pollice dexterae manus signo crucis tate. ut posterior pars libri respiciat ipsum latus altaris.caput Cruci inclinat. in Missis lectis. Alleluia. et illico. et eodem modo medio altaris Kyrie. hoc est. In Missa solemni subdiaconus circa finem ultiDiaconus cantat Flectamus genua antequam genua ma orationis accipit ambabus manibus librum Epiflectat.clusive. prosequitur graduate.in medio ac vadit ad celebrantem. vel.quod est lecturus. et observatur. seu minister pra. dicendus. vel alibi in Missa. ut infra de Epistola dicetur. Munda cor meum.et pectore. cum in Evangelio est Epistolae. Christe. dicit ut prius. ut in Ordinario. dicens: Per evangelica celebrans versa facie ad populum. sive ad partem eius contra se voce: D6minus vobiscum. vel Initium sancti mitur nomen Sancti vel Beati de quo dicitur Missa Evangelii. Cum in oratione. in Missis defunctorum. itemque cum expri. nee dicit: 4.nisi celebret coram Summo Pontifice. iungit manus. Si plures orationes sint di. elevans et extendens manus. dicit intellegifinem iunctas tenet. genuflectit. ut prius. et caput Cruci inclinat. — Levate. Et cum medium altaris.. usque ad et Homo factus est in5. caputque inclinans. caput Cruci inclinat. Locato missali in altari. ipsemet. vadit ad librum missalis. et dum transit ante medium ad dexterum versus populum. cum dicturus est D6minus vobis. diaconus et subdiaconus stant re. quo casu expansis et iunctis manibus. pronun. ut su. piscopo et Episcopo in eorum residentiis. G16ria tibi. etc. cerdos caput inclinat. vel daturus be. Et incarnatus est. ubi stans versus Per D6minum. et ab eo benedicitur. In Missa solemni cum dicitur D6minus vo. et lube. quant celebrans VI . vel si sit Episcopus: directam. Pax vobis (quod dicitur tanturn hoc loco. ore. et orationem dicit. dicit Ore3. caput inclinans. 2. R. caput versus librum inclinat. dicit secreto: dens. et tractum. easque usque ad ilium. vertit se a sinistro latere in latere Evangelii. per Deum.tis iterum manibus ante pectus. dicit clara et non ad parietem. celebrans omnesque alii utrum. principium Evangelii. manibus extensis. stolarum. graduali sedens auscultat. dicit: Oremus: turn manus ante pectus extendit. 4. quando 2. Orate. pattern quae respicit latus Epistolae. ac deinde: Flectamus genua. vadit ad partem Epistola contra altare. prosequitur usque ad finem. si dicenda sint. Et cum spiritu cum vel Qui vivis. non vertit hu. celebrans redit ad et aliis usque ad OfFertorium librum. extensis et iunctis genuflectendum.De Epistola. Lectionem sequentem eodem modo Iesum Christum. ibi. ante pectus manibus. eo omisso. et statim detur per eandem viam ad librum. pulum. postea seipsum in fronte. ita ut palmae latur eius manum. et extendens. sacerdos. deinde erecto.De oratione a ministro: Deo gratias. stans. eleison. dicit: Levate. reverti. ac iungens manus ante pectus. producit sibi manu dextera signum cantantur a diacono. celebrans redit ad dictus est hymnus G16ria in excelsis). manus iungit. et de.dicta. biscum et oratio. D6mine. Quibus dictis. manibus. surgit et. Ite. utrumque geriuflectitac. gradum altaris. et. Turn iuncaut fit commemoratio.Ritus servandus in celebratione Missae LVII legit Epistolam intellegibili voce.et Legato Sedis Apostolicae. Cardinali cum. missa est. fratres. et genuflectens oscubrum vel super altare manibus.ac sequentiam. Si altare sit ad orientem. extensione manuum.(si dicendum sit) Credo. stans eodem icto hymno G16ria in excelsis. D6minus sit in corde meo. sub- D D . et similiter. incipit manibus super altare extensis. per earn altaris. turn profunde inclinatus.bili voce: Ddminus vobiscum. ibique stans iunctis manibus ante spiritu tuo. cum dicit: in unum neat. signat primo librum super principio Evangelii. si non sit modo. positis super li. Cum dicit: orationem. et iunctis. vel Summi Pontificis. et iungens ante pectus. ut seipsum susti. R. vel (ut placuerit) librum tenens. in voce. ubi eas exten. et dat benedictionem. sacerdos. extensis: turn illis ante pectus iunctis. Cum dicit: Et vitam venturi tro post celebrantem. caput Cruci inclinat. Dicto Evangelio. respondet: Laus tibi. praeterquam in Missis defunctorum.portat librum missalis ad alteram partem altaris missis ad terram oculis. stans in medio altaris vermus. tare in medio. osculatur 3.defertur cuilibet praedictorum osculandus liber. et celebrans tune non osculatur ilium.sacerdos. Cum dicit dictis. dicto in SUS. celebrans. ut prius. Deinde celebrans legit. quod supra dictum est. dicens: Sequentia.facta altari genuflexione in medio. Archienedictionem. versus populum.prosequitur Evangelium usque ad finem. Cum dicit: simul adoratur. salutat po. Epistola cantata. et cantat Epistolam. manibus hinc inde super eo. sus Crucem. et meros ad altare. cendae. ut supra dictum est. stans in latere Epistolae post infimum et capitis inclinatione. ut supra. Quofinito. Si oratio concludatur Qui te.missis.crucis a fronte ad pectus. Flectamus genua et Levate saeculi. que genu fleclunt atque orant. stans ibidem iunctis ante pectus manibus. celebrans osculatur al. iunctis manibus. H.tuo. Amen. Cum autem nominatur IEFlect&mus genua. sa. ubi stans ante librum. Levate autem priusquam surgat. minister. levatisque ad Deum oculis. D6mine. Cum dicit: legit. manus iungit cum dicit in uni. ut supra. vel Patriarcha. et respondetur V . revertitur ad latus versus librum genuflectit.. quo aliquod temporis spatium in silentio orat.pectus. iunctis manibus ante pectus. Quoties in Missa dicenda occurrunt verba Per evangelica dicta. sed osculato altari in medio. benedicere. Quibus digitis simul iunctis. etc. praterquam librum tangant. elevans parumper librum. et missale sic locat. idem in eis. et subdiaconus facit iterum genuflexionem ictis orationibus. deferens ilium supra pectus.

librum incensat. Si vero celebrat pro deincarnatus est. accipit manu dextera calicem discoopertum. dicit Oremus: turn iunctis. sinistra posita super altare. et a dia.altare. 8.rit calicem et ad latus Epistoke sistit. sed tia. Postea. in medio altaris incensum ponit et benedicit. Cum dicit: Sequentia. et iunctis manibus ante pectus 6. et ambabus manibus usque subdiacono a sinistris ad locum Evangelii contra ad pectus earn elevatam tenens. ubi. statim iungens ante pectus (quod semper facit quando aliquid est benedicturus) dicit: et aliis usque ad Canonem Veni. In Missis cantatis Epistola a ministrante cani babus manibus elevatum tenens. si dicen. Quo dicto. aliquantulum inclinatus dicit secreto: In lium cantaver it. Turn. manusque expandens. etc. accidelabris accensis de credentia sumptis. patena. et intentionem suam sinistris. seu vase pro principio Evangelii. 5. etc. accipit ampullam vini de manu ministri diacono. dicens: Per evangelica dicta. vel. sanctificator. altaris dicenda sunt. sed bra accensa.altaris. dicit ibidem stans versus ad et accipiens librum Evangeliorum de altari. nedicit more solito. signat librum in super corporale. Qua oratione dicta.humanae substantial. Cum dicit: et benedic. post signat manu dextera communiter super hostiam Evangelium vel homeliam. post quant autem Evange. Postea diaconus. et palla etc. bus. celebrans non incensatur. subdiaconus defert bursam simul praedicta. iunctis ntani. Postea celebrans in medio altaris exspectat manibus revertitur per eandem viam ad medium donee subdiaconus missale in latere Evangelii collo. etc. etc. vertit se ad populum. nisi ubi aliter ordinatur. celebrans altare et calicem. concionator. et osculata illius manu. ministro aquam fun- D . etc. facit signum crucis cum calice super corporale. inclinatus dicit Munda cor meum.prius. patenam utraque manu tenens.purificatorio extergit. caputque caverit et diaconus librunt Evangeliorum in medio Cruci inclinans. subdiacono librum te. Imposita aqua in calice et finita oratione corporate. vadit cum pit patenam cum hostia. et tile incensatur. dicens: sat iones fiant. celebrantis) et ponit vinum in calicem. dicens orationem tis reverentiis ad medium altaris. dicit antiphonam ad Offertorium.dicit ut supra: Suscipe. 3. iunctis ante pectus manibus. ut in Ordine Missae. et prosequitur Evangelium. Cum vero in symbolo cantatum fuerit: Et et vini mysterium.Pater. si non sit dicendum. et sinistra tenens illius nodum sit. cooperit purificatorio. Et cum diaconus dicit: Sequentia facit signum crucis super corporale. vel palla. ipsum amcum calice. pradicet. spiritu humilitatis. secus sufficit ut legatur a celebrante. deinde ad altare accedentibus et cum eo (qui osculatur ipsam ampullam. graduate. manibus. 4. finito eodem modo tenens calicem. Cum non dicitur Credo. et extendens ac iungens manus dicit: D6minus vobiscum. stans in medio altaris versus ad Crucem. oculis ad Deum altare versus populum. et patenam ad manum dexteram aliquansacerdos osculatur librum a subdiacono sibi dela. et dicit: Deus. prcece. ut in Caremoniali. os et pectus: postea ter Communione populi consecrandae. vel in alio calice. 6 Si autem sit pradicandum. stantibus post eum diacono et sub. dicit: D6minus vobiscum. discoopenedict ionem a celebrante similiter genuflexus in superiori gradu altaris. celebrans antequam dicat Munda cor Offerimus tibi. liber defertur ad Pralatum. accept a bursa de creden. in quo explicat ut supra. 2. dict ionem. videlicet cum potest. Si sit coram Pralato in sua seu calix cum aliis hostiis.etiam ad illas offerendas et consecrandas dirige'ns. icto symbolo. cum ea iunctis manibus. calicem ilium.crucis super ampullam aquae. 5. elevans oculos. Deinde. et post verba Sequentia vel Initium sancti Evangelii. si non sit dicendum. incipit. etc.functis. a dexteris.tera amovet parvam pallam desuper hostiam. meum. et stans ante medium altaris. sive condone ex. in ahum VII . retrahens se ad latus Epistola. et statim demissis. et sermone. et manu dexdentibus thuriferario. hoc est.imponit absque benedictione.LVIII Ritus servandus in celebratione Missae missa voce. intentis ad Deum oculis offert. et ipsum in medio post hostiam collocat. et duobus acolythis cum can. can. osculatur in medio. producit signum Evangelio. etc. usque ad Munda cor meum supra).sinistra pedem. in medio. Si autem adsit vas cono ter incensatur..De antiphona ad Offertorium porrectas.dum. Antiphona ad Offertorium absoluta.cuppam. cum dextera autem nodum infra men potest Epistolam more solito canere. easque. et deponit sancti Evangelii. ibi stat. dicit: Suscipe. quam. sacerdos etiam signat se: et cum hostiam circa medium anterioris partis corporalis nominatur IESUS. ambabus manibus earn defert elevatam cum soli. Interim celebrans post datam diacono bene. accedit ibidem a manu sinistra ad dexteram (ut dictum est ad latus Epistolae.tulum subtus corporale. etc. frontem. qui ta. ter missale incensat. D6mine. ut tunt. Si incen.dicetur. et iunctis exclusive. qui pleta. ut altaris deposuerit. ut supra. iunctis manibus. iunctis manibus super altare positis. genuflexus in et omnia quae usque ad finem Missae in medio supremo gradu. et a seu vas dextera discooperit.elevatis. dicatur Credo vel. Deinde. diaconus. medio inter duos acolythos tenentes candela. ubi stans.cooperit. ut dictum est ad G16ria in excelsis. et revertitur ad celebrantem. petit be. sancte nente. deinde incensum imponit et be. ut infra dicetur. 7. ipsum cooperit alia residentia. Finito Evangelio ante se. Postea erectus. exterso calice. non facit signum crucis super aquam. Si fuerint alia? hostia? non super patenam. etc. caput inclinat.. ubi extendens et iungens manus. Deinde in latere Epistolae accipit calicem. non autem manum prosequentibus. Credo. et infundens parum aquae in calicem prosequitur: Da nobis per huius aquae tetur antiphona ad Offertorium.

depositis super eo manibus hinc inde extensis. Deinde accepto thuribulo per manum diaconi. si incensationes fiant. elevatis et extensis ut prius manibus. Cum dicit: Sursum corda. oculosque ad Deum elevans. sanctificator. dicit voce aliquantulum elata: Orate. et statim Cruci caput inclinat. oratio mea. et dicente: Benedicite. illis ante pectus iunctis.. ei assistens dum dicitur Canon. Et manibus ante pectus extensis. et secreto prosequens: ut meum ac vestrum sacrificium. ut dicetur. 8. et. manibus hinc inde extensis et super altare positis. de credentia detulit. ut supra. sustinens earn elevatam usque ad finem orationis dominica. si est in altari. et pedem calicis tangens. etc. ministrante diacono naviculam. et versus eum extendens et iungens manus. dicit absolute sine Oremus et sine alia interpositione orationem. reponit in loco suo. qui postea incensat clerum quoque et populum. a sinistra manu ad dexteram vertit se ad populum. erigit se. etc. fratres. ut fit ad orationem. In Missa cantata. et. diaconus ilium celebranti dat. ministro interim parvam campanulam pulsante. ut magis decet. In quart a: et descendat super nos. etc. etc. Dicto Veni. facta genufiexione. nisi alius sacerdos assistat. vel. eadem voce prosequitur. dicit convenienti et intellegibili voce praefationem. dicens psalmum: Lavabo inter innocentes. lavat manus. si est in credentia. incensat a Cruce. quam cooperit extremitate veli ab eius humero pendent is: qui vadit post celebrantem ante medium altaris. pater reverende. celebrans se gerit ut in Missa solemni. In Missis autem defunctorum patena non tenetur a subdiacono. quia tune ipse staret ad dexteram aliquantulum post celebrantem. comitatus ab acolytho ampullas vini et aqua port ante. et infineincensatur a ministrante. dicit: Benedicite. ubi stans. interim dicens: Dirigatur. Deinde diaconus accedit ad sinistram celebrantis. Cum dicit: Gratias agamus.. facto versus earn signo crucis. Qua dicta. ut supra. accipit eum de manu subdiaconi. ubi cum celebrante hinc inde dicunt Sanctus. 10. Cum dicit: Benedictus qui venit in n6mine Domini. (alioquin per seipsum. et qua sequuntur usque ad Canonem. dicit: Accendat in nobis. qui. Cum reddit thuribulum diacono. et alter am manum superponens velo. palla cooperit. extendit et aliquantulum elevat manus. et inclinatus. et dat patenam cum hostia celebranti. stans in medio altaris versus librum. D6mine. prosequitur praefationem. Subdiacono deinde stanti in latere Epistolce ponit in dextera manu patenam. Subdiaconus vero tune stat post celebrantem. oculos elevat. ut dictum est supra. In conclusione autem ultimae secretae ad verba ilia: Per 6mnia specula saecul6rum exclusive. demissisque oculis ad terram. imponit vinum in calice. osculando eius manum: subdiaconus ex tergit calicem purificatorio.. iunctis ante pectus manibus. perficit circulum. etc. revertitur ad medium altaris. osculatur illud in medio. subdiaconus interim ampullam aqua ostendens celebranti. etc. et cum incensatur Crux. diaconus amovet calicem ad par tern Epistola. sancta Trinitas. revertens. iunctis manibus ante pectus. manibus iunctis super altare aliquantulum inclinatus. ipse celebrans submissa voce dicit: Amen. vel a circumstantibus: Suscipiat D6minus sacrificium de manibus tuis. Cum dicitur prafatio. stans ante medium altaris versus ad illud.Ritus servandus in celebratione Missae dente. ne aliquid decidat. si plures sint dicendae. Cum dicit: Sanctus. cum eo dicit: Offerimus tibi. iunctis manibus ante pectus. dicens: Sacrificium de manibus meis). dicto Oremus. quern postea positum in altari. cum pelvicula et manutergio. manus elevat hinc inde ante pectus extensas. ponit incensum in thuribulo. et in ultima. Deinde facta reverentia. sat-erdos stans in medio altaris. caput inclinat: quod facit in prima oratione. Cum dicit Per D6minum. et in Missis de Tempore a dominica I Passionis usque ad feriam V in Cena Domini inclusive. etc. et ter circum calicem et hostiam. Celebrans. lotis manibus. accedunt ad altare. Et incensatur ab eo: deinde diaconus incensat chorum. diaconus amovet calicem. et statim demittens. VIII . 7. In prima incensatione: Incensum istud. a manu dextera ad medium altaris. idest.De Canone Missae usque ad Consecrationem F inita praefatione. In tertia: ascendat ad te. et. dispensans verba in qualibet incensatione hoc modo. postquam incensatus fuerit. D6mine. Responso: Dignum et iustum est. incensat Crucem et altare. manus iungit. etc. dicens: Per intercessi6nem. ipse diaconus calicem detegit. Et responso a ministro. In Missa solemni. etc. cum Gloria Patri. diaconus. qui ilium cum patena et hostia. 9. D6mine. et thuriferarius postea incensat acolythos et populum. ac manibus . nullam tune faciens Cruci reverentiam incensat oblata. etc. assistente eodem diacono. ibi stat. cum dicit: Domino Deo nostro. ter dueens thuribulum super calicem et hostiam simul in modum crucis. et ipse diaconus incensatur a thuriferario. seu bracchium dexterum celebrantis sustentans. qui versus G16ria Patri praetermittitur in Missis defunctorum. eas tergit. 11. qui humanae.. et postremo subdiaconum tenentem patenam. turn.. dicit secreto orationem: Suscipe. extremitates digitorum pollicis et indicis. ut in Ordine Missa. In secunda: a te benedictum. et signum crucis sibi producit a fronte ad pectus. diaconus et subdiaconus stant retro post celebrantem: et paulo antequam dicatur Sanctus.. celebrans. coopertum palla et velo a collo sibi pendente manu sinistra tenens. et semel a sinistra ad dexteram {diacono interim pedem calicis tenente manu dextera).. iungit manus: cum dicit Iesum Christum. sacerdos. vel orationes secretas. interim subdiaconus infundit paululum aqua in calicem. scilicet bis a dextera ad sinistram. diaconus et subdiaconus accedunt ad altare in latus Epistolce. la vat manus. et sine mora devote demissis. oculisque elevatis ad Deum. ministrantibus acolythis ampullam aqua. accept a ampulla vini de manu subdiaconi. pater reverende. In quinta et sexta: misericordia tua. Celebrans. dicit orationem: Deus. ut supra.

Cum dicit: Haec tj< dona. et non alterius Superioris. quern gregi tuo praeesse voluisti. et discooperit calicem. Reposita hostia consecrata super corporale. quantum commode potest. antequam accipiat hostiam.celebrans tenens hostiam inter pollices et indices prasdictos super altare. et stat iunctis manibus ante pectus. Cum dicit: Hanc igitur oblatidnem. si pro pluribus orare intendit. sed mente tantum eorum memoriam habeat. 4. dextera manu signat ter communiter super hostiam et calicem. si vult. dicit: accepit panem in sanctas ac venerabiles manus suas.. elevat in ahum hostiam. etc. in quo Missa celebratur. Cum dicit: Uti accepta habeas et benedicas. eorum loco dicit: et me indigno servo tuo. dextera producit signum crucis super earn. quod semper faciat si aliquod fragmentum digitis adhaereat. dicens: bene^dixit. praedicta verba omittuntur. deinde erigit se. et earn cum illis ac indice et pollice sinistrae manus tenens. elevans et iungens manus usque ad faciem vel pectus. Similiter stans prosequitur: Communicantes. in quo a principio Missae positae sunt. pro fund e inclinatus incipit Canonem. ante Missam in animo proponere sibi omnes illos. extensis manibus ante pectus. 6. demisso aliquantulum capite. prosequitur: fiat dilectissimi Filii tui D6mini nostri Iesu Christi. haec sancta *£ sacrificia. quorum nomina. patena vel palla cooperit. etc. caput inclinat. seu vas aliarum hostiarum. usque ad ablutionem digitorum post Communionem. Si adsit vas cum aliis hostiis consecrandis. discooperit manu dextera calicem. Tune enim iungit manus. et hoc loco generaliter unico contextu ipsorum vivorum commemorationem agere. 2. Et continuant omnes. Commemoratione vivorum facta. . haec tji munera. Ubi dicitur: et Antistite nostro N. genuflexus ipsam veneratur. 3. super corporale vel in alio vase aut calice demissis) genuflexus earn adorat. prosequitur: In primis quae tibi offerimus.. Si celebrans est Episcopus. et Antistite nostro N. Summus autem Pontifex cum celebrat. si adsit vas aliarum hostiarum. ita ut palmae sint apertae versus ac supra calicem et hostiam. Cum dicit: item tibi gratias agens. ac statim deponens. expandit manus simul super oblata. semel super calicem tantum: deinde elevans et iungens manus ante pectus. Deinde. cubitis super altare positis. secreto commemorat: non tamen necesse est ea exprimere. caput inclinat: in conclusione. omissis praedictis verbis. separatim signat semel super hostiam tantum. et aliquantulum ilium elevans. ut in Ordine Missae. cum dicit: benedixit. etc. distincte et reverenter profert verba consecrationis super hostiam et simul super omnes. vel Episcopi Ordinarii dioecesis in qua Sacrum facit. ne ipsum celebrantem impediat in elevatione bracchiorum. Archiepiscopi. 7. dicens: Accipite et manducate ex hoc omnes. et manu dextera pulsat campanulam ter ad unamquamque elevationem. pro quibus ante Missam orare proposuit in Missa. etc. si opus fuerit. extergit. vel sub alterius Episcopi iurisdictione. Deinde. iungit manus. . et ambabus manibus accipiens calicem iuxta nodum infra cuppam.. prius osculatur altare in medio. Celebrans. Tune se erigens. si plures sint consecrandae. in loco. elevansque ad caelum oculos et statim demittens. quabsumus: et cum dicit: benet$tdictam. in 6mnibus. faciens commemorationem vivorum Christi fidelium ad suam voluntatem. quod et facit in elevatione calicis. Cum dicit: Memento. ut prius. et stans erectus dicit: Simili modo postquam cenatum est. et similiter postmodum ad elevationem calicis. sit vita functus. et sic prosequitur: Quam oblati6nem tu. dicit: una cum me indigno famulo tuo. stans erectus ante medium altaris. extergit digitos. secreto dicens: Te igitur. in quern. manibus. Domine. communiter signat ter super hostiam et calicem simul: deinde cum dicit: ut nobis Cor ^ pus.. pollices et indices super corporale.. dicit: tibi gratias agens. et tenens hostiam inter pollicem et indicem sinistrae manus. Si vero Episcopus Ordinarius illius loci. 5. adorato Sacramento. tarn vivos quam defunctos. Minister paulo ante Consecrationem campanulas signo fideles moneat. et intentis in earn oculis (quod et in elevatione calicis facit) populo reverenter ostendit adorandam. etc. ut supra. ne circumstantibus sit morosus. si opus sit. etiamsi celebrans sit omnino exemptus. et mox sola manu dextera ipsam reverenter reponit super corporale in eodem loco unde earn levavit. reliquis manuum digitis extensis. Deus. specificatur nomen Patriarchae. adscript tarn. dicit: accipiens et hunc praeclarum Calicem in sanctas ac venerabiles manus suas. ut prius: Qui pridie quam pateretur: et accipiens pollice et indice dexterae manus hostiam. exprimit nomen Papae: Sede autem vacante verba praedicta omittuntur.Ritus servandus in celebratione Missae iunctis et super altare positis. etc. continuat: Et 6mnium circumstdntium. et simul iunctis (et hostiis. pro quibus in ipsa Missa orare intendit. Potest etiam celebrans. quae etiam omittuntur ab iis qui Romas celebrant. et dicit secreto. sic iunctis manibus stat paulisper in quiete. quando dicit: Per eundem. vel continuate quousque sacerdos deponat hostiam super corporale. Quibus prolatis. et hostiam suam pollicibus et indicibus tantum tenens dicit: Hoc est enim Corpus meum. caputque aliquantulum inclinans. fregit. et inclinans caput Cruci. surgit. omissis verbis: una cum famulo tuo Papa nostro N. sinistra calicem infra cuppam tenens. Cum autem finierit supradicta verba. quas sic tenet usque ad ilia verba: Per Christum Dominum nostrum. demissis et extensis. manu sinistra elevat fimbrias posteriores planetae. ut sequitur: et 6mnibus orthod6xi8. si plures sint consecratae. dicit: et elevatis 6culis in caelum ad te Deum Patrem suum omnipotentem. nisi quando hostiam consecratam tangere vel tractare debet. Ubi dicit: una cum famulo tuo Papa nostro N. et cum dicit: et San^guis. deditque discipulis suis. Cum dicit: Iesu Christi. ra ^ tam. et deinceps pollices et indices non disiungit. Archiepiscopus vel Patriarcha. dum celebrans elevat hostiam.

stans mani8. accedit ad dexteram celebrantis. facta Sacracreto: Unde et memores. prosequitur secreto: famulis tuis. manibus hinc inde gibili voce: Per 6mnia saecula saecul6rum. manu sinistra posita flectit.D6minum nostrum. ad librum. quantum commode potest. Cum dicit: extergens. Qua comcreto: Haec quotiescumque feceritis.. osculatur altare. ubi stat. etc. Deposito calice. iungit manus. vodum: rhox ipsum reverenter reponit super cor. iungit manus. Thuriferarius genuflexus in latere Epistola cum ip t$4 so. stans ut et aliis usque ad factam Communionem prius extensis manibus.. In Missa soletnni ad finent prafationis accen. ac genuflexus Sacramentum veneratur. Cum dicit: ex hac altaris super altare intra corporale positis. benefit dicis. iungit manus ante pectus: et cum et quando opus est discooperit calicem. super hostiam tantum. pollice et indice non ad pectus signo crucis. brante adorat. etc. accipiens calicem discoopertum cum Sanguine am. Deinde tenens manu incensationes fiunt. et statim utrumque deponens. H6stiam > § < sanctam. et in fine ad: Per eundem. digitos. si. etc. Cum dicit: Nobis quoque peccat6ribus. ut supra. dum dicitur oratio dominica. et quando opus est. dicit intelleparticipati6ne. extendit super hostiam tantum. extensis et calicem. etc. et erectum caput inclinat. ostendit populo adoran3. et cum super corporale positis. Cum incipit: Pater noster. cum celebrans dicit: Per eposito calice et adorato. et similiter ca. Per quern haec 6mnia. incipiens a labio licem. profert elevatis.. et babus manibus. sinistra posita super corporale.calicis. D6mine. reponit calicem super corporale. et stans oculis ad Sacramentum intentis. deinde. Cum incipit: Pater noster. Cum dicit: de tuis mento genuflexione.super hostiam et calicem. D6stinguuntur post elevationem calicis. nisi alius assistat. et reverenter riori gradu altaris genuflexus.fimbriasplaneta elevat.tus : deinde. patenam aliquantulum purificatorio et prosequitur: et gratia repleamur. manibus mento. et cooperit. et manu dextera palla sibi percutit. dicens: Per ip^sum. verba consecratio. dextera nodum iunctis manibus ante pectus. Ceteri surgunt et stant elevat eum aliquantulum simul cum hostia. donis ac datis. disiunctis. Et similiter cum hostia ter incensat hostiam. submissa benedicti6ne *$< caelesti. prosequitur: Supra quae propitio. eodem modo ut dicdictis.tum est de commemoratione vivorum. Cum dicit: sacrosanctum dicit: Oremus. Cum dicit: Memento etiam. Turn se erigit. et intentis oculis ad Sacramentum super attente et continuate. functorum tenentur accensa usque ad Comtnunionem. signat celebrante genuflect it. 4. ut prius. dicit se. et si opus sit. diaconus redit dextera hostiam super calicem. etc. et dextera signans semel inclinans. et cum ea super calicem. dicens: Panem \%t sanctum vitae aeternae. idem vadit retro super altare intra corporale. stans ut prius extensis manibus. sacerdos stans ante altare. Cum dicit: Per Christum duntur duo saltern intorticia ab acolythis. seipsum signat a fronte voce: Amen. manu dextera ter signans communiter nionetn. extensis manibus ante pectus. lebrans.bus extensis. dicit: Cor ^ pus et prosequitur usque ad finem. et manibus extensis hinc inde iunctis super illo positis. et cum dicit: omni Sed libera nos a malo. similiter cooperit. calicem palla cooperit. digitos extergit. famudiscfpulis suis. Sanguinem reverenter adorat. quern manu se erigens. ut prius. sinistra posita infra pectus. sini- R C .. facta prius Sacramento genuflecommuniter super hostiam et calicem. et cum celedicit: Hdstiam H J H puram. vivi^ficas. nisi aliqui sint mine. quam tenens super altare erectam.altare. etc. qua ex. dicens se.De oratione dominica et Calicem ^ salutis perpetuae.. et ambabus manibus tenens 16rum famularumque tuarum. et prosequitur: Ipsis.quern haec 6mnia. de quibus sibi videtur. et dmnibus in Christo. cens : omnis honor et gl6ria. et dicit: est tibi Deo Pa^tri omni potent i. caput Sacramento Filii tui. In Missa solemni.. et semel super calicem. Sub diaconus genuflect it in ter a labio ad labium. etc. discooperit manu dextera calicem. calicem discooperit et cooperit. ac pollices IX . cubitis super altare positis. Postea Cum autem celebrans dicit: Quam oblati6nem. genuflexus memoratione facta. et praestas nobis. facit commemorationem Fidelium defunctonis Sanguinis: Hie est enim Calix. Responso a ministro: San^guinem sumpserimus. Cum dicit: Supplices te rogamus. erigit se.. et cum sinistra tenet circa nodum infra cuppam. et genuflexus diaconus accedit ad eius dexteram. iungit manus.cem aliquantulum elevat et dextera manu pectus porale in locum pristinum. dextera signat ter post celebrantem. iungit manus. et loco suo. posito incenso in thuribulo absque benedictione. X .Ritus servandus in celebratione Missae LXI dextera signat super eum. et a celebrante. ut supra. et semel xione. et usque ad faciem infra cuppam. cooperto Calice adoratoque Sacraetc. cum Sacramentum accipit hostiam inter pollicem et indicem dexelevatur. et ibi in supe. et in i p ^ so. dicit: sancti if* ficas. In diebus etiatn ieiuniorum et in Missis de. semper bona creas. videlicet sinistra pedem. et tune exstinguuntur post Commu. diin locis suis. et iterum genuH6stiam t$t immaculatam. earn accipit inter indicem et medium Per eundern. usque ad orationem dominicam et genuflexus Sacramentum adorat. nistra super corporale posita. diaconus. inclinat se ante medium altaris. Quibus rum. terae manus. et semel super calicem tantum. elevat eum. hostiam collocat super corporale. etc.etc. iungit manus ante peccommunicandi.manus. manu dextera. et prosequens: deditque 2. D6mine.. quod servatur etiatn in Missis cantatis in quibus in unitate Spiritus * $ 4 Sancti.signat bis inter calicem et pectus. cum elevatur.De Canone post Consecrationem et indices ut prius iungens.Sacramentum adorat: turn se erigit. etc. sinistra calicem.

interim etiam tribus vicibus dicens voce aliquantulum elevata: D6mine. Si vero celebret pro defunctis. Deinde depositis manibus dicit secreto: Quid retribuam D6mino pro omnibus quae retribuit mihi? et interim discooperit calicem. inspicit corporate. genuflectens Sacramentum adorat. 5. dicens: Da propitius pacem in diebus nostris. in latere Epistolae. et stans iunctis manibus ante pectus. et seipsum cum ea signat signo crucis. et. et cum ipsa particula signans ter a labio ad labium calicis. calicem palla cooperit. quos abstergit purificatorio.Ritus servandus in celebratione Missae stra super corporate posita. turn se erigens. et Perceptio C6rporis tui. Tune manibus iunctis supra altare positis. etiamsi illius datio Missae conveniat. etc. iunctis indicibus et pollicibus. si qua sint in eo. sed. surgit. 4. statim subiungit alias orationes ut in Ordine Missae. eas super patenam ponit. Sacerdos autem. et collocat in medio altar is. et manu sinistra supponens patenam calici. etc. et signans se signo crucis cum calice. iunctis pollicibus et indicibus. cooperit calicem velo. particulam. et aliquantulum quiescit in meditatione sanctissimi Sacramenti. quod et tertio facit. ponit super patenam. frangit cum pollice et indice dexterae manus particulam. si est daturus pacem. ex sinistra accipit ambas partes praedictas hostiae inter pollicem et indicem dexterae manus. si particulae in eadem Missa intra pyxidem consecratae sunt. et bursam desuper ponit. non dat pacem sed dicit alias duas sequentes orationes: Ddmine Iesu Christe. et mediam partem. reverenter easdem ambas partes sumit: quibus sumptis. Si qui sum communicandi in Missa. earn discooperit et ge- . discooperit calicem. 2. quam inter pollicem et indicem dexterae manus tenet. facta genuftexione. qui dixisti Ap6stolis tuis. quam dextera manu tenet. Quibus tertio dictis. post sumptionem Sanguinis. Responso per ministrum: Et cum spiritu tuo. non percutit pectus ad Agnus Dei. intellegibili voce dicit: Per 6mnia ssecula saecul6rum. quibus patenam inter eundem indicem et medium digitos supponit. interim dicens: Corpus tuum.. et cum ilia supra patenam signat seipsum signo crucis. quam indice sinistro accommodat super patenam. etc. pax non datur. se purificat: deinde vino et aqua abluit pollices et indices super calicem. et eadem manu sinistra tenens partes huiusmodi super patenam inter pectus et calicem. dicit: Pax t$ D6mini sit sjt semper vobis > f « cum. submittit patenam hostile. ita tamen ut hostia non egrediatur limites patenae. Quibus sumptis. quern sinistra per nodum infra cuppam retinet. colligit fragmenta cum patena. Amen: et se inclinans. Minister respondet: Et cum spiritu tuo. Cum signat se. cubitis super altare positis. etc. et erigens se. et super altare porrigit calicem ministro in latere Epistolae. surgit. Fili Dei vivi.. pyxidem collocat in medio corporali. Deinde pollices et indices super calicem aliquantulum tergit et iungit. genuflectit. dextera manu accipit de patena reverenter ambas partes hostiae. prosequens: Qui tecum vivit et regnat. accipit patenam. quam sinistra manu tenet. etc. etc. etc. quo vinum fundente. oculisque ad Sacramentum intentis. qusesumus. etc. Qua oratione finita. dicens: Corpus Domini nostri Iesu Christi custodiat animam meam in vitam aeternam. et dicit: Pax tecum. ope misericordiae tuae. si particular super corporate consecratae sint. et particulam hostiae. dicens: Per eundem D6minum nostrum Iesum Christum. sinistra patenam. D6mine. Filium tuum. quo dicto. et se erigens dicit secreto: Panem caelestem accipiam. H. partem maiorem. quam in dextera manu retinuit. accipit hostiam inter pollicem et indicem dextera? manus.. parum inclinatus. dicit: Sanguis Ddmini nostri. Post extersionem patenae. ne quid fragmentorum in eis remaneat. cum dicit: dona nobis pacem. quod sumpsi. qui tollis peccata mundi: et dextera percutiens sibi pectus. calicem parum ad latus Evangelii collocat. Si non adsit qui huiusmodi instrumento pacem recipiat a celebrante. dicit intellegibili voce: Agnus Dei. dicit secreto: Libera nos. manum sinistram ponit infra pectus. et collocat inter pollicem et indicem sinistrae manus. osculatur altare in medio et instrumentum pacis ei porrectum a ministro iuxta ipsum ad dexteram. sumit totum Sanguinem cum particula in calice posita. quia dicit: Dona eis requiem ncc dicit primam orationem: D6mine Iesu Christe. et palla tegit. dicit: miserere nobis. etc. genuflexo. Ablutionem sumit. Antequam celebrans dicat: Da propitius pacem. et deinde non iungit manus. Deinde. et extergit os et calicem purificatorio: quo facto purificatorium extendit super calicem et desuper patenam ac super patenam parvam pal lam. interim dicens: in unitate Spiritus Sancti Deus. 6. calicem dextera manu infra nodum cuppae accipit. dicta praemissa oratione.. nee osculatur altare. etc. immittit in calicem dicens secreto: Haec commixtio et consecratio C6rporis. inclinatus versus Sacramentum.. paulo antea ministrans campanulas signo eos moneat. et genuflexus Sacramentum adorat. patenam quoque diligenter cum pollice et indice dexterae manus super calicem extergit et ipsos digitos. inclinatus dicit secreto: Domine Iesu Christe. ambas quoque manus ante faciem iungit. ut in principio Missae. dextera tribvis vicibus percutit pectus suum. etc. etc. quam sinistra tenet. etc. dicens: Calicem salutaris.. 3. deponit patenam super corporate. de alia media. et earn inter ipsos dexterae manus pollicem et indicem retinens. stans reverenter. intra tamen corporate. hoc est. sinistra super corporate posita. quod reponit in bursam. non sum dignus: et secreto prosequitur: ut intres. dicit secreto: Quod ore sumpsimus. et cum illis ac pollice et indice sinistrae manus earn super calicem tenens reverenter frangit per medium. deinde patenam ipsam osculatur. adiungit mediae super patenam positae. plicato corporali. et prosequens: ut.. cum dicit secundo: miserere nobis. Quibus orationibus dictis. tenens super calicem. Amen. elevat manu dextera patenam de altari. et genuflexus Sacramentum adorat. sed iterum percutit sibi pectus.

subdiaconus vero vadit ad latus Evangelii. 2. Postea accipit manu sinistra pyxidem seu patenam cum Sacramento. discooperit et cooperit calicem. conversus ad communicandos in medio altaris. Quibus finitis. et per eandem viam revertitur ad altare. aptat cum purificatorio. et dat pacem primo cuiusque ordinis. numero et ordine.. Deinde dicit: D6mine. et descendit retro post celebrantem. et unicuique porrigit Sacramentum faciens cum eo signum crucis super pyxidem vel patenam. et cum celebrante adorat. discooperit calicem. si dicendum est: Ite. extensis manibus. et similiter dat ei pacem. in calicem immittit. osculatur altare. cum celebrante . iunctis ante pectus manibus. et simul dicunt: Agnus Dei. earn super corporale deponit. In Missis autem defunctorum. vel super credentia ut prius: postea redit ad locum suum retro post diaconum: qui cum dicit: Ite. facta ibidem Sacramento genuflexione. deinde alios per ordinem. et dicit: Dominus vobiscum. etc. Interim a choro canitur antiphona ad Communionem. dextera vero sumit unam particulam. dum celebrans se communicat. facta it idem genuflexione. ea serventur quae feria V in Cena Domini praescribuntur versus finem Missae.. et per eandem viam redit ad librum. liber Missalis defertur per ministrum ad latus Epistolae. et quando opus est. revertitur ad altare. qui et aliis acolythis circa altare dat pacem: deinde subdiaconus vadit ad dexteram celebrantis. caput inclinans. accipit ampullam vini.Ritus servandus in celebratione Missae nuflectit. subiungit eadem yoce orationem super populum ibidem positam. aperto tabernaculo. vert it se ad subdiaconum retro post celebrantem. comitatus ab acolytho vadit ad chorum. iterum genuflectens. claudit librum. Si in Missa solemni fiat Communio. quern collocat in altari. Deinde dicit secreto: Quod ore sumpsimus. legit antiphonam ad Communionem. ut supra. ad latus Epistolae. stans iunctis manibus. Diaconus post dat am pacem sub diacono vadit ad librum: et. Postea in calicem immittit fragmenta quae forte inveniuntur in patina sub mento communicantium apposita. In Quadragesima autem a feria IV cinerum usque ad feriam IV Hebdomadae sanctae. Fidelibus communicatis. D6mine. hoc est. sed tantum die verbo. otnnia serventur. et illam ponit super calicem cooper turn velo. in tabernaculo reponit. ut intres sub tectum meum. et vertens se ad populum dicit: Dominus vobiscum. Si in altari desit tabernaculum. accedit ad eorum dexteram. ipse se erigens simul osculatur illud extra corporate. in Missa feriae. XI . et subdiaconus circa finem orationis dominica. ubi calicem mundat. ut in Caremoniali habetur. illius manum osculando. et simul dicens: Corpus D6mini nostri Iesu Christi custodiat animam tuam in vitam aeternam. et eo osculato. facta genuflexione. In Missa solemni diaconus starts retro post celebrantetn cum in oratione dominie a dicitur: Et dimitte nobis debita nostra. dicto D6minus vobiscum. si particulae in pyxide inveniuntur. pyxidem extrahit et discooperit. Diaconus vero a dextris genuflexus exspectat pacem: et cum celebrans osculatur altare. iterum Sacramento in altari adorato. vertit se ad populum. Amen. dat pacem acolytho qui . et pyxis cum particulis consecratis super altare maneat usque ad finem Missae. et si qua in eo fuerint fragmenta. eisdem modo. 9. quo dicto. postquam celebrans dixit orationes post Communionem cum suis solitis conclusionibus. accedit ad sinistram celebrantis. sed prius communicet diaconum et subdiaconum. et collocatur ut in Introitu. et a celebrante dicente: Pax tecum. eo osculato. et. etc. dicit: Requiescant in pace. ut supra: Dominus vobiscum. reddita patena et deposito velo. celebrans ad altare revertitur. 3. revertitur eodem modo per eandem viam ad medium altaris. stans iunctis manibus ante pectus versus populum. quod sumpsi. et se purificat dicens: Corpus tuum. dicit: Ecce Agnus Dei. Deinde celebrans. vadit ad medium altaris. Deinde. quam inter pollicem et indicem tenet aliquantulum elevatam super pyxidem seu patenam. Deinde: si particulae super corporate positae erant. 7. revertitur ad medium altaris. dicit orationes post Communionem. quod ab humeris eius pendebat. deinde minus dignis. et purificatorio abstergens dat celebranti. facta ibidem genuflexione. ubi stans versus ad illud. qua finita. eodem modo stans versus altare. et iungens manus ante pectus. reponit in bursam. Ipse autem minister genuflectit iuxta latus Evangelii. et. vadit ad dexteram celebrantis. Subdiaconus. dum calicem collocat in V_^ altari. stant ipse et subdiaconus profunde inclinati versus altare. dicit. non sum dignus. Postea. si vero administrandae sunt particulae iam antea consecratae. ut dictae sunt orationes initio Missae. Domine. In Missa solemni diaconus defert librum Missalis ad latus Epistola. Quibus verbis tertio repetitis. genuflectit et ostiolum claudit. ut in principio Missae. assistens accipit et defert pacem. genuflectit. qua lecta. dignioribus prius. patena et palla cooperit. et quando opus est. et sanabitur anima mea. dicit: Benedicamus Domino. et alia ut supra. iunctis itidem manibus ante pectus. et alia facit ut supra. cooperit. et cum dicitur: Pax Domini. antequam dicat: Dominus vobiscum. et reversus ad altare. Si vero non sit dicendum. 8. complexus accipit pacem sinistris genis sibi invicem appropinquantibus. ubi. In Missa pontificali. ecce qui tollit peccata mundi. et dicit.De antiphona ad Communionem et orationibus post Communionem /Celebrante purificato. missa est. et infundit. plicat corporate. genuflectit. et stans in latere Epistola porrigit patenam diacono. Humiliate capita vestra Deo. qui earn discooperit. stans in eodem loco ante librum dicit: Oremus.Missale Romanum ipsum comitaverat. accepta pace a diacono et facta altari genuflexione. deinde vadit retro post celebrantem. et ei respondet: Et cum spiritu tuo. redit post celebrantem. missa est. extergit illud cum patena. quando celebrans vult purificare. Subdiaconus. vertit se ad populum a manu sinistra ad dexteram.

non vertit se. elevat ad caelum tissimi Sacramenti. sed.nerat. qui laetificat. sed. non dicitur vel dicecesim constitutis. nisi sit Episcopus vel abbas. celebrans. cipio. dicto Pla. 2. et petitur: Requiem seternam. et facit reverentiam convenientem.. sciTrinitas. et R. civitatem. quasi licentiam benedicendi petens. sacerdos accipit vel Requiescant in pace. et manu sinistra infra pectus menta deposuerit.funde inclinat (vel.. facta reveoculos et manus. capite in excelsis. ibique dicit initium Evangelii secundum stola vertens se ad populum. modi reverentiam praetermittit. etc. Si celebrans in altari vertit faciem ad popun Missa defunctorum ante confessionem non dicitur psalmus Iudica me. nedicere. ac de. XIII . ter benedicit populo. dicitur 3. non signat se. eo modo quo vevos omnipotens Deus. G16ria tibi.. nee lube. In Missis cantatis Ite. a ministro: Ad Deum. data benedictione. eis absque alio respectu. Cardinalis. Cum lavat manus. et. vel Abbas benedictus habens dum Ioannem. pronunlum. in medio altaris. Si vero ultimum Evangelium omittendum sit. supra: Humiliate. Amen. sinistra super altare posita. con vertit se ad ilium coram quo ex praeXII . celebrans.iuxta rubricas. et convertens se ad Summum Non dicitur: Gldria Patri. iunctis manibus dicit ut Ioannem In principio. non benedicitur aqua tifex. Ioannis. Si celebravit coram Summo Pontifice. et circu. $1 et Spiritus Sanctus. ut supra. Archiepiscopo et Episcopo. 7. osculatur librum in fine. osculato altari. Cruci inclinans. accipit biretum a ministro. dicto Placeat tibi. R. cuius loco dicitur: dona eis requiem.frascriptas persolvens. et Evangelio sancti Ioannis Si non celebravit coram aliquo praedictorum. ad Cardinalem vero. si in eo est tabernaculum sancgens se. dicto sit ultimum Evangelium. et poris spatium conveniens protrahit. more consueto benedicit. et confessio. cuius loco dicitur: dona D6mino vel Requiescant in pace. adhuc stans versus illud.extensa. ut supra. vel aliud ut convenit. etc. ut supra. quo dicto vertit se versus 5. Finito Evangelio in fine Missae. vertens se ad populum a phonam Trium puer6rum et canticum Benedicite sinistro latere ad dexterum. ut infra: et pollice dextero signans primum signo crucis altare seu librum in principio Evangelii. etc. et celebrans dicit ora. celebrans non eis requiem sempiternam. huiusicto Ite. gratiarum actionem per temposita. D I . etc. et Filius. Adiutdrium nostrum. ipsum in medio osculatur: turn eri. manu dextera vel dioecesi sua exsistente. Cum dicit: Et Verbum caro factum est. diaconus in latere Epi. nee dicitur G16ria Legatum. mis8a est. et responso latus Evangelii. Cum celebrans ad altare incipit antiphoArchiepiscopo et Episcopo in provincia. dicit: Initium sancti Evangelii secun. accedit ad latus Evanper celebrantem Oremus. Cardinali. caput cooperit. nobis. dicit: Benedicat vos aliquem benedicens. dicit voce intellegibili: Benedicat ac praecedente eodem ministro. missa si etiam benedictio omittenda sit. Et cum spiritu tuo. modo quo in Missis lectis. Ad Agnus Dei non dicitur: miserere ut ceteris qui intersunt.LXIV Ritus servandus in celebratione Missae vertit se ad populum: et in Quadragesima. ibi in medio vertens se ad illud. preces inFilius. Archiepiscopo qui human* substantial. sancta Non dicitur prima oratio ante Communionem. Quo dicto. nee Alleluia. ut dictum est in rubricis generalibus.De benedictione in fine Missae dictis celebravit. semel benedicit populo dicens: Pater. benedicit populo. et iunctis manibus. qui dixisti Apdstolis tuis. celebrans. nee D6minus sit in corde meo. Si in calicem fundenda. descendit ante infimum gradum natus dicit secreto: Placeat tibi. sed. vit coram Summo Pontifice.gelii.ministris ordine et modo quo venerat. quas extendit et iungit. Episcopus autem. sed. 6. extensa manu dextera vel alias preces quas maluerit. minidefunctorum ster stans a parte Epistolae respondet: Deo gratias. In Missis.dicta. beinclinato. D6mine. dicitur tamen oratio: Deus. vel Benedicamus D6mino. In Missa solemni celebrans.De his quae omittuntur in Missa et surgens prosequitur ut prius: quo finito. autem celebravit coram Patriarcha. et. caputque rentia. genuflectit versus latus Evangelii. est vel Benedicamus D6mino vel Requiescant in recedit. G16ria Patri. Car. usum pontificalium. vel alium ex supradictis Praelatis. nam ad Introitum. etiam in D6mine. cum reliquis dinali. civitate. nee 4. neque percutitur pectus. ubi dicto D6minus vobiscum. et altari osculato. deinde frontem. stans ut erat. dicto Evangelio secundum Ioannem. et Legato Sedis Apostolicae. etc. Quibus omnibus absolutis. et Legato Sedis Apostolicae. Non dicitur Credo. genuflectit). •£ et Spiritus Sanctus. vel Sequentia sancti Evangelii. Postquam paraiunctisque digitis.Missis lectis. 8. eadetn voce et lum perficien8 accedit ad latus Evangelii. facit signum crucis super librum. et R. vel Patriarcha. nee dicit Per evangelica benedicens adstantes a parte ubi non adest Pon. semel tantum benedicit populo. quasi ceat tibi. in fine psalmi Lavabo inter innocentes. interim dicens antimissis ad terram oculis. vel alias pro sua devotione. redit ad sacristiam.Y. et Episcopo extra eorum provinciam. sancta Trinitas. si dicendum licet : D6mine Iesu Christe. et dicit Evangelium S. vel tionem super populum.sinistra calicem. Legatus aut Praelatus praedicti. dexteram ponens super bursam. se proaltare positis. incli. ante medium altaris stans iunctis manibus super eo. extensis manibus hinc inde super altaris. sancta Trinitas. vel Patriarcha. in quibus dictum est Benedicamus tertio: dona nobis pacem. ne aliquid cadat. omnipotens Deus. sed post psalmum rePontificem genuflexus. nee prosequitur: Pater. si celebrapace ab ipso celebrante canuntur. altare a tergo celebrantis. Deus. dat benedictionem. deinde accedit ad tiata antiphona: Introibo ad altare Dei. discedit cum os et pectus. iunctis manibus legit Evangelium: In prin.

Subdiaconus non tenet patenam post celebrantem. a) In prima et secunda Missa. qui in festo Nativitatis Domini vel in Commemoratione omnium Fidelium defunctorum. calicem purificatorio non abstergit. ablato velo a calice. dum fit absolutio. et post Missam. sequentem Missam nihilominus etiam ante tres horas celebrare potest.. Deinde iunctis manibus dicit: Quod ore sumpsimus. celebrat: . cum aliquid porrigunt celebranti. si aliam sit immediate celebraturus. missa est. 2. et osculato altari. prioribus in Missis suas ablutiones a rubricis praescriptas sumere debet. in hac Missa non osculantur eius manum. nee osculatur celebrantis manum: non tenentur luminaria ad Evangelium. D6mine. Sacerdos. ad Offertorium. et palla. finita Epistola. Si per inadvertentiam ablutiones cum vino sumpserit. sed eum ponit super corporale et palla tegit. intra tamen corporale. et postea in vase cum aqua parato digitos abluit dicens: Corpus tuum. sed: Requiescant in pace. nee portatur incensum. si sacerdos bis vel ter eodem die celebret S acerdos. illud incensat. ac demum velo. ut supra: In principio erat Verbum. deducta palla. nee bene dicitur: diaconus non petit benedictionem. Si distribuendce sunt candelce. 3. calicem nee purincat nee abstergit. si vero per inadvertentiam vinum quoque sumpserit. finita Missa. neque rent qua porrigitur. b) In secunda et tertia Missa. si necesse sit. distribuantur post Epistolam. deinde patena cum hostia consecranda. De cetero Missa more solito completur. In fine non dicitur: Ite. vinumque et aquam eidem infundit. non osculatur manum celebrant is. leviter elevat. nullatenus ab intus abstersum. hunc parumper versus latus Epistola collocat. nee Benedicamus D6mino. sed eum intra corporale relinquens.et abstergit. etc.De agendis. uti moris est. dicitur. id est quin ab altari discedat. Calix vero extra corporale ne statuatur. Si habendus est sermo.Ritus servandus in celebratione Missae etc. habeatur. et accendantur ad Evangelium. Si sequentem Missam ante tres horas celebraturus sit. sed duo tantum acolythi sine candelabris stant unus a dextris et alter a sinistris subdiaconi tenentis librum Evangeliorum. factaque hostiae oblatione. Alia omnia ut in aliis Missis. iterum disponit et cooperit. Non incensatur liber. Oblata et altare incensantur ut supra: incensatur solus celebrans. In Missa solemni non incensatur alt are ad Introitum. His peractis. Ministri. aqua tantum in ablutionibus adhibenda est. nee datur pax. scilicet purificatorio linteo. ipsumque calicem. celebrare nihilominus potest secundam et tertiam Missam etiam ante tres horas. ante absolutionem. XIV . et subdiaconus. sumpto divino Sanguine. si necessarium sit. 2. Et non datur benedictio: sed dicto Placeat. Cetera omnia more solito peraguntur. sed tempore elevationis Sacramenti genuflexus in latere Epistolee. qui plures Missas cum intermissione celebrat. calicem super corporale adhuc manentem. duas vel tres Missas sine intermissione. offert. nee in fine celebrans: nee defertur liber Evangeliorum osculandus. et non incensantur alii. si aliam Missam immediate antea celebraverit. ad elevationem Sacramenti.

etiam post fieri potest. nihilominus sumat 8. quia non est de necessitate Sacramenti. prosequatur ab eo loco ubi 6. ut non maneat panis triticeus. vel mustum de uvis tune expressum. sed aquam. sa. incipiendo ab illis verbis: Qui beri: si id sit ante Consecrationem Corporis. Si hostia consecrata dispareat. Si hoc advertat post sumptionem Corporis. Alii vero sunt defectus. sed conficiens graviter peccat. debet statim apponere vinum cum aqua. sit coram sacerdote.fectus vel panis vel vini. vel fuerit aliquid desit ex iis quae ad ipsam requiruntur. vel huiusmodi aquae. consecrare: incipiendo tus sit granis alterius generis in tanta quantitate ab illis verbis: Simili modo. quibuscumque aliis deficientibus. tune altera consecretur ab eo loco incipiendo: Qui pridie quam pateretur. non fuisse positum. Si id quod a ieiunis sumatur. siae Latinae. si triticeus. Quod si hoc contingat post sumptionem San. fidelium scandalum vel admirationem.cis advertat. elevatio Sacramenti omittatur.De defectibus materiae 2. conficitur. Si autem celebrans ante Consecrationem caliearn.De defectu panis calice. menti omittatur. non posset ullo modo hacerdos consecret. quam consecravit: quia praeceptum de per. advertat aut vinum. illius hostiae sumptionem. Et his exsistentibus.Simili modo. Casibus de quibus supra 3-5. et omnia fiant vitando. totum vinum esse acetum. militer si non sit azymus. Consecrationis. admix. ac statim sumat utrumque. ut vento. apponi debet rursus novus panis et vinum 9. et sumat. vel solam tionem Corporis et Sanguinis. facta eius prius oblatione. facta prius oblatione. aut cum scandalo contingere. et Ordo sacerdotalis in conficiente. et facta oblatione. sumat post sump. vel ei admixtum tantum aquae ut vinum sit corruptum. aut utrumque non esse in Ill . iterum vinum cum aqua ponat in distillationis. vel de uvis acerbis seu non maturis expressum. sci. ac si et illam priorem. forma cum intentione. vel penitus putridum. Potest autem defectus contingere ex parte materiae consecrandae. deposita aqua in 2 Si sit confectus de aqua rosacea. et omnia fiant vitando. 8. aut non esse triticeam. et a Consecratione incipiat. ne desit aliquid ex requisitis ad Sacramentum Eucharistiae conficiendum. et. si. scilicet materia debita. etc. conservet. quantum 5. Si materia quae esset apponenda. ut supra. non conficitur Sacramentum. ut supra. vel alterius aliquod vas. II . fidelium scandalum vel admirationem. quamvis remota ilia hostia. in Missae celebratione occurrentes. Quidquid enim horum deficit. ut supra. vel non fuerit admixta aqua. si fuerit aliquantum acre. ratione decum aqua. faciat obla7. vel post tionem. vel ab aliquo animali accepta. et consecret. elevatio Sacradesivit. vel alicubi reverenter aquam fuisse appositam in calice. ne Sacramentum remaneat imperfectum. Si id advertit post Consecrationem. possunt tamen aut cum peccato. advertat post Consecrationem calicis: nullo modo 6. aliam ponat. Si celebrans ante Consecrationem Sanguinis.apponat. et nequeat reperiri. et vinum cum aqua in calice. dubium est an conficiatur. Requiritur enim. quantum fieri potest. offerat utrumque. i panis non sit triticeus. et consecret. vel sit alioqui cor4. sed conficiens graviter peccat.deprehenderet non esse positum vinum. vel efectus ex parte materiae possunt contingere.Consecrationem. quam vis post Consecrationem Corporis. vel casu aliquo. Si coeperit corrumpi. non sit ieiunus. et ut debitus servetur ordo. IV . et prosequatur rius procedi non debet: si post Consecrationem Cor- S . hostiam esse corruptam. non fuisse appositam aquam: statim fectione Sacramenti. et proferat verba Consecrationis. qui. 7. Missam. vel. etsi veritatem Sacramenti non impediant. apponat aliam hostiam ite4. guinis. Si celebrans ante Consecrationem advertit rum consecrandam. Si quis percipiat ante Consecrationem. convite: et ut huiusmodi materia consecranda.De defectu vini D S i vinum sit factum penitus acetum. si non sumpsit. ut sit panis triticeus et vinum de admixta aqua rosacea seu alterius distillationis. saltern mente concepta. alias corruptum: idem servetur quod supra. quam ponat earn. etc. Si post verba Consecrationis advertat vinum ruptus. ultepridie.et facta oblatione. non conficitur Sacramentum. Si vinum cceperit acescere. secundum morem Eccle5. sed non sit corruptus. in actu ficitur Sacramentum. posita alia. et ex parte ministri conficientis. calice. non conficitur Sacramentum. Si autem sumpserit. et ex parte forma? adhibendae. 3. maioris est ponderis. veritas adest Sacramenti. Casibus de quibus supra 5-7. resumendo a verbis praedictis: 3.DE DEFECTIBUS IN CELEBRATIONE MISSJE OCCURRENTIBUS S acerdos celebraturus omnem adhibeat diligentiam. vel licet ab illis verbis: Qui pridie quam pateretur. ut supra. aut aquam. vel corrumpi.

Haec autem sunt: in primis intentio. etsi curare debet sacerdos. Et: Hie est enim Calix Sanguinis mei. vel adsit qui deservire non debet. si non adsint luminaria cerea. sed virtualis. D X . Enixe invitantur sacerdotes. reliquias aliquas relictas consecratas. ne sacrificium remaneat imperfectum. in sumptione sumat simul utramque. si non adsit clericus. Si vero valde probabiliter dubitet. D VIII . vel Ordinarius loci quasdam Missas etiam horis vespertinis permiserit. et intendat consecrare solum decem. se omisisse aliquid eorum quae sunt de necessitate Sacramenti. quod est ab una hora ante auroram usque ad unam horam post meridiem communiter. quia ad idem sacrificium spectant. 4. altera iam consecrata: tune.De defectu intentionis S i quis non intendit conficere. non potest celebrare. ante Missae celebrationem sine temporis limite sumere possunt. vel ab alio hanc habente potestatem benedictae.De defectibus in ministerio ipso occurrentibus ssunt etiam defectus occurrere in ministerio F ipso.De defectibus in celebratione Missae occurrentibus poris. Secus. vel in altari non consecrato. vel aliqua pars vini. non conficeret Sacramentum. quae pertinent ad speciem deficientem. Si intentio non sit actualis in ipsa Consecratione propter evagationem mentis. novi et agterni testamenti: mysterium fidei: qui pro vobis et pro multis effundetur in remissidnem peccat6rum. non resumat. id est. Si vero relicta sit hostia integra consecrata.De defectibus ministri efectus ex parte ministri possunt contingere quoad ea quae in ipso requiruntur. vel immutaret de forma Consecrationis Corporis et Sanguinis. ut etiam superius dictum est: si celebret capite cooperto sine dispen- VII . ut venerandam ac vetustam eucharistici ieiunii formam ante Missam servent. ut praetermittantur verba et signa. 3. tamen omnes voluit consecrare quas coram se habebat: nam tune omnes erunt consecratae: atque ideo quilibet sacerdos talem semper intentionem habere deberet. formam Consecrationis. Si quis autem aliquid diminueret.De defectibus dispositionis corporis i sacerdos ante Missam non sit ieiunus per tres S saltern horas quoad cibum solidum et potum alcoholicum. scilicet consecrandi eas omnes quas ante se super corporale ad consecrandum positas habet. aut etiam vini. Infirmi.De defectibus dispositions animae i quis in peccato mortali aut aliqua poena eccleS siastica impeditus. vel legitime non deputato. 2. quamvis non decumbant. non determinans quas decem intendit: in his casibus non consecrat. putans se tenere unam hostiam. se aliquid essentiale omisisse: iteret formam saltern sub tacita condicione. vel tribus mappis non cooperto. vel alius deserviens in Missa. celebret. dispositio corporalis. Si tamen certo ei constet. si corporalia non sint munda. cum non intendat consecrare nisi quae super corporale sunt: item si quis habeat coram se undecim hostias. earn in tabernaculo cum aliis reponat: si hoc fieri nequit. Verba autem Consecrationis. seu partem: resumat ipsam formam. sunt haec: Hoc est enim Corpus meum. 2.De defectibus formae efectus ex parte formae possum contingere. nee serico in medio ornata. si non adsit calix cum patena conveniens. quia requiritur intentio. Quod si deprehendat post sumptionem Corporis et Sanguinis aut etiam post ablutionem. et Missa absolvenda. quod significationem non mutaret. eas sumat. et per unam saltern horam quoad potum non alcoholicum. si non sit tempus debitum celebrandi. Si vero aliquid adderet vel detraheret. Si autem non sunt de necessitate Sacramenti. qui id praestare valeant. potum non alcoholicum. 2. sed procedat ulterius. conficeret quidem. si nullo modo haberi possit. si aliquid ex requisitis ad illud desit: ut si celebretur in loco non sacro. cum accedens ad altare intendat facere quod facit Ecclesia. si omittat aliquid ex vestibus sacerdotalibus. quae debent esse ex lino. et ab Episcopo vel ab alio hanc habente potestatem benedicta. . non debet propterea turbari. deprehenditur defectus alterius speciei. IX . procedendum erit. Aquae tamen sumptione ieiunium non frangitur. deinde dispositio animae. Si celebrans non recordetur se dixisse ea quae in Consecratione communiter dicuntur. et veras ac proprias medicinas. 3. si vestes sacerdotales et mappae non sint ab Episcopo. sive parvae sint sive magnae. ut etiam actualem intentionem adhibeat. Si sacerdos. V . nisi pro quibusdam Missis aliud tempus statutum sit. et cetera prosequatur per ordinem. quae sunt forma huius Sacramenti. non aerea vel vitrea. post Consecrationem invenerit fuisse duas simul iunctas. sed delusorie aliquid agere: item si aliquae hostiae ex oblivione remaneant in altari. dispositio in ministerio ipso quoad ea quae in ipso possunt occurrere. ut mulier. dispositio vestimentorum. si aliquid desit ex iis quae ad integritatem verborum in ipsa consecratione requiruntur. et in ipsa verborum immutatione verba idem non significarent. sed gravissime peccaret. ita tamen. si putans quidem esse decem. VI . conficitur Sacramentum. cuius cuppa debet esse aurea vel argentea vel stannea. earn sumat. sed gravissime peccat. vel aliqua hostia lateat. Quod si exspectando aliquamdiu haberi possit: exspectandum erit. sive liquidas sive solidas. conficit quidem Sacramentum.

et dicens: Corpus et Sanguis D6mini nostri. Si sacerdos ante Consecrationem graviter infirmetur. Si autem semiprolata forma Corporis obiit sacerdos. et consecret ab eo loco: Simili modo. vel aliquid aliud ceciderit in calicem ante Consecrationem. dummodo in calicem non intret. finita Missa comburat. ut supra. vel aranea. sufficit ut super eas parum aquae fundatur. nisi populo evidenter appareat. si commode potest. et ilia mittatur in calicem aqua plenum. faciendo caeremonias et signa consueta cum residua parte hostiae quae non est madefacta Sanguine. vel posset super alium calicem praeparatum integram formam proferre. Si post Consecrationem Corporis tantum. Si vero nihil omnino remansit.. signans se cum calice. Quod si ante oblationem hostia appareat confracta. Si hostia consecrata.LXVIII De defectibus in celebratione Missae occurrentibus 8. fiat. 15. Si. ipsa particulam accipiat et sumat. de quibus omnibus in superioribus rubricis copiose dictum est. ut supra. Si aliquid de Sanguine Christi ceciderit. 7. facta prius tamen calicis oblatione. omittendo signa. vel quod provocaret vomitum. digito ad labium calicis earn adducat. talis hostia consecretur: si autem scandalum populo esse possit. quia non est facta Consecratio. Possum etiam defectus in ministerio ipso occurrere. et in casu necessitatis etiam per non ieiunum. ut supra n. ponat iterum vinum et aquam. gravissime peccat. non est necesse ut Missa per alium suppleatur. alia accipiatur et offeratur: quod si illius hostiae iam erat facta oblatio. meliore quo fieri potest modo. postquam cenatum est. et parum aquae in locum ubi cecidit fundatur et purificatorio abstergatur. et huiusmodi aqua in sacrarium proiciatur. secus vero corporale vel tobalea vel locus. sacerdos. et unam pattern praebeat infirmo. etc. lavetur. Si sumendo Sanguinem. Si quis evomat Eucharistiam. postquam cenatum est. 11. Si aliquid venenosum ceciderit in calicem. et hostiam primi sacerdotis. vel infundat aquam et sumat. vomitus colligatur et in aliquem decentem locum mittatur. non est necesse ut indumentum abluatur. satione: si non adsit Missale. ac deinde calicem relictum semiconsecratum. et sumat eo modo quo dictum est. et lavet cum vino. si citra scandalum aut longam moram fieri poterit. involvatur calix pannis calefactis: si id non proficeret. . post Consecrationem vero sacerdos accelerare poterit sumptionem Sacramenti. denuo consecrandum. 2. illud sumatur. 5. non extrahat earn. 16. et combustio ac lotio huiusmodi in sacrarium proiciatur. donee liquefiat. proiciat vinum in locum decentem. vel aliqua eius particula dilabatur in terram. si aliqua tantum gutta effusa est. vinum consecratum reponendum est in alio calice aqua pleno. qui Missam supplet. propterea nihil est reiterandum. et aqua postea in sacrarium mittatur. ante Consecrationem Sanguinis. dividat hostiam. 10. Si quis extra huiusmodi casus necessitatis integra Sacramenta non sumpserit. 13. Si vero tota fuerit madefacta. Si hostia ante Consecrationem inveniatur fracta. praetermittitur Missa. et prosequatur Missam: si post Consecrationem ceciderit musca aut aliquid eiusmodi. Si cadat super vestes. 9. vel alluvionis. earn post ablutionem sumat. Si musca. 6 de Sanguine dictum est. si sacerdos ignoret ritus et caeremonias ipsas in eo servandas. Si aliquid venenatum contigerit hostiam consecratam. Si hostia consecrata dilabatur in calicem. Si vero obierit semiprolata forma Sanguinis. 14. sed sacerdos Missam prosequatur. Si super vestes mulieris cadat. tune alteram consecret. misceat parum aquae. aliam ipse sumat. etc. et Sanguinem a se consecratum sumere. Aliud autem vinum cum aqua apponendum est. dimittatur Missa: si post Canonem. purificatorio postea abstergenda. et non adsit alia hostia consecrata. quam intendit dicere. licet memoritet sciret Missam. et sumat pariter Corpus et Sanguinem. Si in hieme Sanguis congeletur in calice. sed omnia dicat. omissis omnibus aliis. ante Consecrationem dimittatur Missa. vel in syncopen incident aut moriatur. 4. Si timeatur incursus hostium. tune alter prosequatur Missam. et de effuso reliquo Sanguine. Si autem non obierit. ut dictum est. vel ruina loci ubi celebratur. accipiatur altera integra. ita ut species vini dissolvantur. sed fuerit infirmus. et super eundem calicem repetat integram formam ab eo loco: Simili modo. 3. particula remanserit in calice. ponatur in ferventi aqua prope altare. extrahat earn. et aliud ponat in calice. si quidem aliquid vel parum remansit. adeo tamen ut possit communicare. sacerdote celebrante. offerat. et sumat ante purificationem. 12. violetur ecclesia ante Canonem. At si contingat totum Sanguinem post Consecrationem effundi. non dimittatur. 6. Missa per alium sacerdotem expleatur ab eo loco ubi ille desiit. reverenter accipiatur. vel utroque consecrato id accidit.

Dominus quoque dabit bonum. Clipeus noster. D6mine exercituum. Cor meum et caro mea * exsultant ad Deum vivum. Domine. Domine exercituum! * desiderat. orationem meam. terrae tuae. Domine. * quam morari in tabernaculis peccatorum. ut timeat nomen tuum. Miseric6rdia et fidelitas 6bviam venient sibi. Deus meus es tu: miserere mei. * operuisti omnia peccata e6rum. * et p6pulus tuus laetabitur in te? Ostende nobis. Non negat bona eis * qui ambulant in innocentia. additis confessione sacramentali et oratione ad Summi Pontificis mentem. Alleluia. Deus. D6mine. lucrari potest: Indulgentiam quinque annorum. G16ria Patri. Laetifica animam servi tui. plenariam. Iustitia ante eum incedet. * bene vertisti sortem Iacob. Num in aeternum irasceris nobis. * et prsedicabunt nomen tuum. D6mine. cuius auxilium est a te. XI. * iustitia et pax inter se osculabuntur. Quia magnus es tu et facis mirabilia: * tu solus es Deus. * et depone indignatidnem tuam ad versus nos. ut infra. Quia miseric6rdia tua magna fuit erga me. Ausculta. — Restitue nos. * et hirundo nidum sibi. quas fecisti. * perpetuo laudant te. Deus salvator noster. Domine. Continuisti omnem iracundiam tuam. Nonne tu vitam restitues nobis. Vere melior est dies unus in atriis tuis * quam alii mille. * et praedicabo nomen tuum in aeternum. * ac benedicti6nibus vestiet earn pluvia prima. G16ria Patri. quia dev6tus sum tibi. * ut habitet gl6ria in terra nostra. quid loquatur D6minus Deus: * profecto 16quitur pacem Populo suo et sanctis suis * et eis qui corde convertuntur ad eum. Domine Deus meus. (T. * dirige cor meum. exaudi me. animam meam att611o. * Domine. * beatus homo qui confidit in te. Beatus vir. * aut extendes iram tuam in omnes generati6nes ? . superbi insurrexerunt contra me. * et non est opus simile operi tuo: Omnes gentes. 85. Cust6di animam meam. D6mine. * destitisti a fur6re irae tuae. delicta nostra vel parentum nostrorum. * quia miser et pauper sum ego. * quia ad te. 84. Consistere malo in limine domus Dei mei. * et salutem tuam da nobis. neque vindictam sumas de peccatis nostris. * et respice faciem uncti tui. P. D6mine. Dimisisti culpam populi tui. * plenus misericordiae in omnes qui invocant te. ubi ponat pullos suos: Altaria tua. viam tuam. fontem facient earn. — Non est tibi par inter deos. Tu enim. * cum sacra itinera in animo habet: Transeuntes per vallem aridam. Procedent de r6bore in robur: * videbunt Deum deorum in Sion. Nam sol et clipeus est Dominus Deus: * gratiam et gloriam largitur D6minus. aspice. * quia exaudies me. * rex meus et Deus meus! — Beati qui habitant in domo tua. Ne reminiscaris. et turba I P Psalmus 84 opitius fuisti.si ante Missx celebrationem recitet psalmos 83. * auribus percipe. Psalmus 85 nclina. venient et adorabunt te. D6mine. * salvum fac servum tuum sperantem in te. Domine. Deus Iacob. miseric6rdiam tuam. Ant. versiculis et Oremus. * et eripuisti animam meam de profundis inferni. Celebrabo te. Certe propinqua est salus eius timentibus eum. sub die 3 oct. languens concupiscit anima mea atria D6mini. Domine.) Q Psalmus 83 uam dilecta habitatio tua. aurem tuam. * et iustitia de caelo prospiciet. * quia assidue ad te clamo. ut ambulem in veritate tua. si per integrum mensem prsedictas preces cotidie recitaverit. D6mine. 1936. Domine exercituum. Etiam passer invenit domum. toto corde meo. es bonus et clemens. Die tribulati6nis meae clamo ad te. — D6mine exercituum. — Doce me. * et terra nostra dabit fructum suum. ex concessione Pii Pp. audi orationem meam. Deus. — Audiam.PR^PARATIO AD MISSAM PRO OPPORTUNITATE SACERDOTIS FACIENDA Quilibet sacerdos. * et salus in via gressuum eius. 115 et 129 cum adnexa antiphona. * et attende ad vocem obsecrationis meae. Fidelitas germinabit ex terra.

V. G16ria Patri. Doce me. visi^ ' tando purifica: ut veniens D6minus noster Iesus Christus. R. Et ab alienis parce servo tuo. Ego dixi: Domine. Quemadmodum speravimus in te. entes nostras. et mundo corde placeamus.LXX Praeparatio ad Missam V. V. magnum salutis nostrae pretium. Pater noster. quaesumus. Et Sancti tui exsultent. Tibi sacrificabo sacrificium laudis. qua nos miseros et indignos sic amare dignatus es. rogo per hanc miram et inenarrabilem caritatem. Sed libera nos a malo. da robur tuum servo tuo. sicut tuus promisit Filius. qui dedisti nobis Carnem tuam ad manducandum et Sanguinem tuum ad bibendum. Convertere. neque vindtctam sumas de peccatis nostris. G16ria Patri. D6mine. Deus misericors es et benignus. Ierusalem. * et nomen D6mini invocabo. V. * Domine. O D6mine. et gratia Sancti Spiritus illumina cor nostrum: ut tuis mysteriis digne ministrare. filius ancillae tuae: * solvisti vincula mea. D6mine. Et clamor meus ad te veniat. mitissime Deus. Die dominica S umme Sacerdos et vere P6ntifex. eleison. V. Exspectat anima mea D6minum. Domine. D eus. * sperat anima mea in verbum eius. cui omne cor patet et omnis voluntas loquitur. veritatem. Psalmus 115 /^lonfisus sum. adiuveris me et consolatus sis me. paratam sibi in nobis inveniat mansionem: Qui tecum vivit et regnat in unitate. Quia penes D6minum miseric6rdia * et copiosa penes eum redemptio: Et ipse redimet Israel * ex 6mnibus iniquitatibus eius. Preti6sa est in oculis Domini * mors sanctorum eius. Oremus. etiam cum dixi: * « Ego afflictus V»x sum valde ». Alleluia. illiiminet: et inducat in omnem. re igne Sancti Spiritus renes nostros et cor nostrum. * quod tu. R. D e profundis clamo ad te. Psalmus 129 A ures tuae pietatis. quia peccavi tibi. G16ria Patri. D6mine. miserere mei. * et nomen D6mini invocabo. Vota mea Domino reddam * coram omni p6pulo eius. dicens: Haec quotiescumque feceritis in mei memdriam facietis. et de . Domine. * magis quam cust6des aur6ram. H. summe clemens et fidelis. aliquantulum. et posuisti mysterium istud in virtute Spiritus Sancti tui. qui te obtulisti Deo Patri h6stiam puram et immaculatam in ara Crucis pro nobis miseris peccat6ribus. ego servus tuus. Ego dixi in pavore meo: * « Omnis homo fallax! » Quid retribuam Domino * pro 6mnibus quae tribuit mihi? Calicem salutis accipiam. P. Domine. * neque te ponunt ante oculos suos. quis sustinebit? Sed penes te est peccat6rum venia. D6mine. — Spero in D6minum. * exspectet Israel D6minum. ut videant qui oderunt me et confundantur. Vota mea D6mino reddam * coram omni p6pulo eius. audi vocem meam! Fiant aures tuae intentae * ad vocem obsecrationis meae. * tardus ad iram. quaesumus. Respice in me et miserere mei. Ne reminiscaris. R. Deinde repetitur Ant. inclina preci. * D6mine.) Postea sacerdos dicit: Kyrie. Paraclitus. delicta nostra vel parentum nostr6rum. y. * et salvum fac filium ancillae tuae. qui corda fidelium Sancti Spiritus illustratione docuisti: da nobis in eodem Spiritu recta sapere. Kyrie. dsit nobis. Signum da mihi favoris tui. Sed tu. In atriis domus Ddmini. Ab occiiltis meis munda me. Christe. (T. R. rogo per Sanguinem tuum preti6sum. teque aeterna caritate diligere mereamur. virtus Spiritus t Sancti: quae et corda nostra clementer expiirget. indignum servum tuum. Domine. et ab omnibus tueatur adversis. Domine. Domine. — Magis quam cust6des auroram. Et ne nos inducas in tentationem. quem inter cetera dona tua etiam ad officium sa- . exaudi orationem meam.bus nostris. D6mine. Filius tuus. — Si delict6rum mem6riam servaveris. praepotentium insidiatur vitae meae. Domine: ut tibi casto corpore serviamus. super nos. Pius Pp.XI. V. Sacerdotes tui induantur iustitiam. Fiat miseric6rdia tua. /^onscientias nostras. eus.eius semper consolatione gaudere. U M A D Oratio sacerdotis ante Missam Indulgentia trium annorum pro qualibet ex sequentibus orationibus. si in die assignata recitetur. 3 octobris 1936. * ut cum reverentia serviatur tibi. eleison. quaesumus. ut te perfecte diligere et digne laudare mereamur. Et deprecare super servos tuos. ego servus tuus sum. Domine. * in medio tui. ut lavares nos a peccatis nostris in Sanguine tuo. et quem nullum latet secretum: purifica per infusionem Sancti Spiritus cogitati6nes cordis nostri. R. qui a te procedit. R. Sana animam meam. eleison.

miserias orphanorum. Propter magnam clementiam tuam concede mihi Missarum solemnia puro corde et munda mente celebrare. desperationes languentium. quseso. Feria III digne hoc sacrificium celebrare potest. loquatur omnem veritatem tantorum mysteriorum. E Feria IV go enim. quae de sancto et glorioso beatae Virginis Mariae utero est assumpta et de Spiritu Sancto concepta. per Spiritum Sanctum tuum tantum tractare mysterium ea reverentia et honore. vanis et noxiis cogitationibus. accedo ad altare tuum. pro Ecclesia tua sancta. Fac me per gratiam tuam semper illud de tanto mysterio credere et intellegere. sentire et firmiter retinere. ea devotione et timore. quia tu Pater noster es. omnipotens Deus. quod te timeat. et sanctificatio tuae divinitatis. de illo inquam pietatis fonte. Profiinda quippe sunt nimis et sacro tecta velamine. suspiria iuvenum. qui et oblationes nostras Corpus et Sanguinem tuum efficiat. medium esse voluisti. invidiae et blasphemiae. per me indignum. et da mihi veram et perpetuam castitatem. clementiam tuam. D6mine. sicut quondam in patrum hostiis descendebat. pro populo tuo quem acquisisti Sanguine tuo. ut offeram tibi sacrificium quod tu instituisti et offerri praecepisti in commemoratione tua pro salute nostra. doce me. defectus senum. Per hanc omnipotentiam tuam. Intret Spiritus tuus bonus in cor meum. Quanta enim cordis contritione et lacrimarum fonte. tu nobis preces suggere. Domine. Mortifica in membris meis carnis stimulos omnesque libidinosas commoti6nes. Sed scio. cum ceteris bonis tuis. qui solus potes facere mundum de immiindo conceptum semine. Descendat etiam. offerentem feceris dignum? Scio. ore confiteor. Peto clementiam tuam. dicere et cogitare quod tibi placet et expedit animae meae. qui sonet ibi sine sono et sine strepitu verb6rum. quaeso. refrigerati. qui per lanceam militis ex tuo sanctissimo latere emanavit: ut exinde satiati. ubi Caro tua in veritate sumitur. ubi ima summis coniunguntur. refecti et consolati exsultent in laude et gloria tua. Pater sancte. Domine. Deus meus. nullius vacua supplicatio.Praeparatio ad Missam cerdotale vocare dignatus es. tribulationes plebium. vota virginum. et vere scio. qui de caelo descendisti et das vitam mundo. ubi adest sanctdrum praesentia Angelorum. cum laetitia spiritali et caelesti gaudio. Sentiat mens mea dulcedinem beatissimae praesentiae tuae. et veraciter credo. officium saltern dispensations creditae non recuses. te perfruatur. Domine. nee. te amet. Domine. pereant illi qui perdere cuncta festinant. pro quibus victima factus salutaris dignatus es esse redemptio. necessitates peregrin6rum. Feria II ex virginum. quae tibi placent in veritate. qui tollit peccata mundi. T Feria V u enim misereris omnium. quia tu potes me facere dignum. de tua carne sancta et benedicta. ut sacrificium laudis casto corpore et mundo corde cotidie valeam tibi offerre. et per manum sancti Angeli tui. quibus oportet et decet. Aufer cor lapideum de carne nostra et da nobis cor carneum. ubi Sanguis tuus in veritate bibitur. D6mine. te sequatur. captivorum gemitus. Domine. sacri tui nominis orTicia praestolantem. amator castitatis et integritatis. et nihil odisti eorum quae fecisti. quanta corporis castitate et animae puritate istud divinum et caeleste sacrificium est celebrandum. quanta reverentia et tremore. ex toto Corde meo credo. caelesti rore benedictionis tuae exstingue in corpore meo totum fontem ardentis libidinis. aspicere digneris vultu. sed sola dignatione misericordiae tuae. Muni me beatorum Angelorum pia et fida custodia atque fortissima tutela. ut sit illis salus. dubietatis et diffidentiae. fornicatidnis et immunditiae. neque multitudinem viscerum tuorum super nos contineas. sit illis hodie magnum et plenum convivium de te pane vivo. si digneris propitius intueri. et excubias sanctorum Angelorum tuorum in circuitu meo. licet peccator. licet in me boni operis testimonium non agnoscas. niQuis si tu. nullis meis mentis. sanitas. Oramus. iniquitates nostras et ignem Sancti Spiritus in nobis clementer accende. sed in miserationibus tuis multis. et idipsum bonitati tuae confiteor quod non sum dignus accedere ad tantum mysterium propter nimia peccata et infinitas neglegentias meas. R Deus. te delectetur. lamenta viduarum. Feria VI ogamus te etiam. te rogo. D6mine. ut nullius sit irritum votum. quas ipse audire propitius et exaudire delecteris. Profero ergo. Libera cor meum ab immundis et nefandis. Memorare quae sit nostra substantia. concede mihi peccatori hoc caeleste sacrificium celebrare cum timore et tremore. ut sereno familiam tuam. Aufer a nobis. summe Deus. Per virtutem tanti mysterii. et me indignum sacerdotem tuum doceat tantum tractcire mysterium cum cordis puritate et R . Confundantur qui nos persequiintur. ut maneat in me tenor totius castitatis corporis et animae. et de peccat6ribus iustos facis et sanctos. Et quoniam me peccatorem inter te et eiindem populum tuum. te diligat. ut hostes 6mnium bonorum confusi discedant. pericula populorum. Agni videlicet immaculati. memor venerandae passionis tuae. inopiam debilium. ubi tu es sacerdos et sacrificium mirabiliter et ineffabiliter. repelle a me et a cunctis servis tuis durissimum spiritum superbiae et cenodoxiae. et pro spiritibus fidelium defunctorum. ut descendat super panem et calicem plenitudo tuae benedictionis. cum cordis puritate et lacrimarum fonte. ilia Sancti Spiritus tui invisibilis incomprehensibilisque maiestas. Non enim in iustificationibus nostris prosternimus preces ante faciem tuam. ne irascaris satis. eorum salutis pereat pretium. Suscipe ergo illud. gaudium et refrigerium hoc magnum pietatis sacramentum. quia tu Deus noster es. et.

ut foris et intus munitus per caecitatem. nullam praeter te sentiam dulcedinem. Qui manducat me vivit prop. ad salutem omnium tarn viv6rum quam et defunctorum. salutaris victima. omnes iniquitates et pecedta tuum accedam. Recordare. sic suscipere. sed de tua confidens mise.Domini mei Iesu Christi profluens. Salve. nullam praeter te amet pulchritudinem. sit delict6rum perfecta purgatio. Recedant procul a po. Ego sum rum remissio.Praeparatio ad Missam lacrimarum fonte. diicet te peregrinus homo pro modulo suo. te recto trdmite ad regnum tuum perveniam. vestire nuditatem. inter angustias deprehensus. da mihi Corpus unigeniti Filii tui. tatis participes efficimur. de vulneribus crucifixi sterium C6rporis et Sanguinis tui. tali recreatus viatico. ablui. tu qui fontem miserati6nis numquam mandre cessabis.Amen.quam tuo Sanguine redemisti. quatenus meam curare me insidiantes mihi hostes. et inter eius membra connumerari. n6ogo te. Salve. vivet in aeternum. mur et sanctificamur. et peccata totius die in Ecclesia tua pascimur et potamur. Tune tate et fide. pro me et omni Sabbato humano genere in patibulo Crucis oblata. accedo tamquam infirmus ad mein cor meum et munda me ab omni inquinamento dicum vitae. Da mihi. Ipse manet in me et ego in eo. panis pulcher.bris efficacia. ubi ut panem Angelorum. dummodo cotidiana reficis et in te numquam deficis. quern nunc velatum in via suscipere proric6rdia et bonitate. Salvat6rem habere suspiro. ut inimicorum me6rum insidias firmissima tu'itio. o pia Deitas. ut haec sancto et benedicto: Panis. caro mea sancta praelibatio Corporis et Sanguinis tui. revelata tandem facie perpetuo contemplari: Nam cor et corpus habeo multis criminibus macu. Intra in animam meam.turpium cogitati6num effugatio ac bon6rum sencaverit ex hoc pane. Amen.ci oratorii additac fuerint. sacramentum unigeniti Filii tui. Panis dul. Mater pietatis et miseric6rdiae. concede mihi dilectum Filium meritis nihil praesumens. ita ut neque dit saluti animae meae. et R a A O . Mariam Virg. sit peccat6rum me6ter me. ita ut placide et benigne suscipias sacrificium de manibus meis. ita ut haec caelestia sacramenta effi. quam est pro mundi vita. immundus ad fontem miseric6rdiae. Amen. Deus. tali prop6sito et intentione. digne deguciantur mihi salus et vita. diae tuae. Regem regum et Dominum non in mysteriis. XI. 3 octobris 1936.mea. quern Iudicem sustinere nequeo. mentem et linguam non caute custoditam. Ambrosii ante Missam D6mini nostri Iesu Christi. quo coti. 3 octobris 1936. Deus et homo. O mitissime Deus. XI. Sana eum ab omni languore. D6mine. ita et mihi. sicut expeenim me de te satiabis satietate mirifica. Manducat te Angelus pleno ore: man. Iesu Christe. ante Missam ric6rdiae recurro. alicuius ecclesiae vel publivisitatio et ad mentem Summi Pontificis preces animae meae. Sana et cus ad lumen claritatis aeternae. pauper et egenus sanctifica me interius et exterius. tanta contriti6ne et devoti6ne. quibus repletus bona conscientia ad altare mentissime Pater. dominici esuriam. quaeso. ditare paupertatem. Rex aeterne. panis munde. ut sentiam sua. Tibi. caecarnis et spiritus. 10 decembris 1936. creaturae tuae. Domini noqui descendisti de caelo et das vitam mundo. sub tuam Indulgentia trium annorum. Thomae Aquinatis lectamentum et omnem sap6rem. sed etiam rem et virtutem sacramenti. ego miser et indignus peccator plagas meas ostendo.pendenti astitisti. crucifixus propter h6minem. plenaria.bilis et preti6se Sanguis. Oratio S. tibi verecundiam meam detego. per omnia saecula saecul6rum. ecce accedo ad sancte. cdmedat te cor orationis recitatio in integrum mensem producta fuerit. purificatus mente et cdrpore. Ergo. ne deficere possit in via. Aufer ergo a me. et. pro quibus ad te confugio toto corde et affectu. sicut dulcissimo Filio tuo in Cruce est numerus. atque unius summae divini. sed dominantium. Et concede. Rogo ergo immensae continua salus animae et c6rporis mei. qui de caelo descendi. quod traxit de Virgine Indulgentia trium annorum. qui nos semper Indulgentia trium annorum. lavare foeditatem. per ipsum sacrosanctum my. D6mine. D6mine. Tu enim dixisti ore tuo stare merear Sancta sanct6rum. quarum non tem tuam. Exaudi me sperantem in te: miserere mei pleni mis&riis et peccatis. animae quoque et c6rporis contra vitatem amdris tui. ad te festino sanandus. Panis candidissime. XI. D6mine Iesu Christe. clesanctas. tanta puriDeo et Patri. illuminare tentia praesentiae tuae. sana palatum cofdis mei. panis vive. sit panis vivus. p6no. Scio peccata mea multa et magna. Corporis et Sanguinis non solum suscipere sacramentum. nullum prae. Pius Pp. et Deus eris 6mnia in omnibus.ego indignus sumere intendo. tanta suscipiam reverentia et humifacie ad faciem te videbimus. quern ego dabo.digneris infirmitatem.suum regeneratio. et precor pietatimeo: spero in misericordias tuas. habens omne deOratio S. Pius Pp. veni stri Iesu Christi. operumque tibi placentium salucissime. Pius Pp. Respice ergo in me 6culis miseric6r. sicut in hoc tempore agitur. o tremenda maiestas. misero peccatori. Pasnitet me peccasse. Panis inipotens sempiterne Deus.tuum. ut c6rpori suo mystico merear d mensam dulcissimi convivii tui. cum tradideris regnum litate. ad te fontem miseOratio ad B. pie D6mine incorporari. ego miser. O k . protecti6nem fugio. Repelle a largitatis tuae abundantiam. et dulcedine sap6ris tui repleantur viscera prseterea sacramentalis confessio. ter te quaerat amdrem. cum reverentia et tremore. beatissima Virgo Maria. Maria. ut. et meum. ego peccator de pr6priis meis amantissime Pater.mundi abluens. Esto tutamen et ad Dominum caeli et terrae. neque sitiam in aeternum. Da mihi virtutes tuas cupio emendare quod feci.Qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti latum. accedere vereor et contremisco. Si quis mandu. ut.

dum se cingit: TJraecinge me. XI. D6mine. stolam immortalitatis. ut sine pollutidne mentis et c6rporis valeam tibi servire. quam perdidi in praevaricati6ne primi parentis: et. Dominationes. Archangeli. dum imponitur collo: Oratio ad Sanctum in cuius honorem Missa celebratur Indulgentia trium annorum. Ut digni efficiamur promissidnibus Christi. intercedere dignemini pro me. LXXIII omnipotentis Dei totiusque Curiae triumphdntis. Amen. ut. Virtutes caelorum.E CUM SACERDOS INDUITUR SACERDOTALIBUS PARAMENTIS Indulgentia centum dierum pro singulis orationibus. ad expugnandos diab61icos incursus. et L exstingue in lumbis meis humdrem libidinis. gaudiis perfruar sempiternis. Formula intentionis ante Missam Indulgentia quingentorum dierum. XI. ut. 14 ianuarii 1940. ut eum tecum et cum 6mnibus electis eius aeternaliter laudare. perseverantiam in bonis operibus. Ad stolam. cui datum est O Deum. Amen. 3 octobris 1936. et pro felici statu sanctae Romanae Ecclesiae. Cherubim atque Seraphim. beatum Ioseph.Praeparatio ad Missam sacerd6tibus 6mnibus. D Oremus. suis manibus reverenter tractare meruit et portare. eus. D6mine. Pius Pp. tribuat nobis omnipotens et. D6mine. XI. et in futuro sseculo prsemium habere mereamur aeternum. ut cum exsultati6ne recipiam mercedem Iab6ris. virtutem manibus meis ad abstergendam omnem maculam. ecce ego miser peccator. tua gratia adiuti. Domine. et onus meum leve: fac. quam vis indignus accedo ad tuum sacrum mysterium. cum ea induitur: A ngeli. Ad cingulum. Amen. portare manipulum fletus et M doloris. iuxta ritum sanctae Romanae Ecclesiae. ut. quern multi reges voluerunt videre et non viderunt. XII. Potestates. 6ffero nunc sacratissimum sacramentum C6rporis et Sanguinis D6mini nostri Iesu Christi pro tuo hon6re et gl6ria. dignam et acceptabilem hostiam in conspectu summae et individual Trinitatis offerre valeamus. O sancte N. Pius Pp. et conficere Corpus et Sanguinem D6mini nostri Iesu Christi. 12 iulii 1935. . Preces ad S. vestire et custodire! V. qusesumus. Ad amictum. et munda cor meum. qui dixisti: Iugum meum suave est. natum ex Maria Virgine. Precor te humiliter et devdte. audium cum pace. merear tamen gaudium sempiternum. gratiam et consolati6nem Sancti Spiritus. Pius Pp. spaG tium verae paenitentiae.. ut sacrosanctum Filii tui Corpus et Sanguinem h6die digne sumamus. R Ad casulam. sicut beams Ioseph unigenitum Filium tuum. D ealba me. Pius Pp. qui dedisti nobis regale sacerd6tium: praesta. cum assumitur: E go volo celebrare Missam. ut maneat in me virtus continentiae et castitatis. PrinL cipatus. pro 6mnibus qui se commendaverunt oratidnibus meis in genere et in specie. 3 octobris 1936. ORATIONES DICEND. deosculari. quod cdnsequar tuam gratiam. Amen. emendationem vitae. Per eiindem Christum Dominum nostrum. ut istud portare sic valeam. D6mine. beate Ioseph. Amen. Ad albam. ad utilitdtem meam totiusque Curiae militantis. Ora pro nobis. Cum lavat manus. dicat: D Oratio ad omnes Angelos et Sanctos Indulgentia trium annorum. ita nos facias cum cordis munditia et 6peris innocentia tuis sanctis altaribus deservire. Pius Pp. felicem virum. sed portare. omnes Sancti et Sanctae Dei. clementer assistere digneris. R. dum ponitur super caput. ad laudem D 6mine. hie et in tota sancta Ecclesia h6die offerentibus. ad laudem et gl6riam n6minis sui et ad utilitatem meam totiusque Ecclesiae suae sanctae. I mpone. D6mine. audire et non audierunt. dum imponitur bracchio sinistro: erear. Ad manipulum. Throni. cingulo puritatis. ut hoc sacrificium Deo omnipotent digne valeam offerre. edde mihi. Amen. Ioseph Indulgentia trium annorum. atque cum eo regnare valeam: Qui vivit et regnat in ssecula saecul6rum. non solum videre et audire. capiti meo galeam salutis. praesertim Patroni mei. in Sanguine Agni dealbatus. XI. 3 octobris 1936. ut pro me hodie intercedere digneris. Amen. misericors D6minus. de tuis meritis confisus. ut tantum sacrificium digne et acceptabiliter offerre valeam. dicat: a.

ut. virtutem manibus meis ad absterJLy gendam omnem maculam immundam. quam perdidi in praevaricati6ne primi parentis: et. et exstingue in eis humorem libidinis. . precor. Ad mitram: E xue me. Ad albam: D ealba me. galeam salutis in capite meo ad I expugnandas omnes diabolicas fraudes. XII. qui in similitudinem carnis peccati pro nobis 6btulit semetipsum. qui stolas suas dealbaverunt in Sanguine Agni. Ad chirothecas: /^lircumda. Pius Pp. inimii tram. Ad planetam: omine. Per Dominum nostrum Iesum Christum. quemadmodum Iacob dilectus tuus. et sanctdrum victorias Martyrum. qui dixisti: Iugum meum suave est. Ad amictum: D mpone. Domine. virtutem manibus meis ad abstergendam omnem maculam immundam. prsesta. paternam benedictionem. 6bsecro. XII. Domine. qui de caelo descendit: ut. indum6nto salutis et vestimento laetitiae. et salutis galeam impdne cacorum omnium versutias superando. pelliculis haedorum opertis manibus. impetravit. manipulum portare M mente flebili. ut sine polluti6ne mentis et c6rporis valeam tibi servire. D6mine. Ad manipulum: F aecinge me. et dalmatica iustitiae circumda me semper. gaudiis perfruar sempiternis. quamvis indignus accedere praesumo ad tuum sacrum mysterium cum hoc ornamento. oblato patri cibo potuque gratissimo.LXXIV Praeparatio ad Missam ORATIONES Ad tunicellam: T^iinica iucunditatis et indumento lsetitise induat JL me Dominus. Sanct6rum tuorum reliquiis refertam. stolam immortaliR tatis. quod possim c6nsequi tuam gratiam. D6mine. Domine. D6mine. Pius Pp. digitos virtute decora. Cum lavat manus: T"\a. et a delicto meo munda me: ut cum his. signo sanctissimae Crucis tux: ac concedere digneris mihi indigno servo tuo. ut cum exsultati6ne portionem accipiam cum iustis. sic et. Cum exuitur cappa: I ndue me. cingulo fidei. et pr6tege me in velamento alarum tuarum. ante pectus meum teneo. unire digneris me. D6mine. ut contra antiqui hostis omniumque inimic6rum meorum insidias inoffensus evadam. et onus meum leve: praista. ut illud portire sic valeam. ORATIONES DICEND. ut in e6dem in perpetuum merear Ixtari. Filium tuum. D6mine. pedes meos in praeparationem V-^ evangelii pacis. qui seciindum Deum creatus est in iustitia et sanctitate veritatis. Domine Iesu Christe. veterem h6minem cum m6ribus et actibus suis: et indue me novum h6minem. gratiae tuae benedictionem merear. D6mine. veterem hominem cum m6ribus et actibus suis: et indue me novum h6minem. Ad cingulum: Ad anulum: C ordis et corporis mei. Cum exuitur cappa: E xue me. Ad caligas: /"^alcea. qui seciindum Deum creatus est in iustitia et sanctitate veritatis. et virtute castitatis lumbos meos. D6mine. et septif6rmis Spiritus sanctificatione circumda. Cum lavat manus: D a. sicut hanc crucem. D6mine. ut sine polluti6ne mentis et c6rporis valeam tibi servire. Cum accipit crucem pectoralem: erear. sic semper mente retineam et mem6riam passi6nis. Ad stolam: edde mihi. 14 ianuarii 1940. ut iiigiter maneat in me vigor totius castitatis. oblata per manus nostras salutari h6stia. M piti meo. ab M 6mnibus insidiis inimic6rum 6mnium. manus meas munditia novi V^ hominis. Domine. 14 ianuarii X940. D6mine.E AB EPISCOPO CUM NON IN PONTIFICALIBUS CELEBRAT Indulgentia centum dierum pro singulis orationibus. D6mine. Ad dalmaticam: DICENDiE AB EPISCOPO CUM IN PONTIFICALIBUS CELEBRAT Indulgentia centum dierum pro singulis orationibus.

diab61icos incursus. Ad albam: Sanctorum tuorum reliquiis refertam. stolam immortalitatis. D6mine. praesta. ut in e6dem in perpetuum merear laetari. galeam salutis ad expugnandos . in R D Sanguine Agni dealbatus. D6mine. quamvis indignus accedere praesumo ad tuum sacrum mysterium cum hoc ornamento. ut cum exsultatione porti6nem accipiam cum iustis. quod possim c6nsequi tuam gratiam.Praeparatio ad Missam Ad amictum: mp6ne. ut. ut. et exJL stingue in lumbis meis humorem libidinis. obsecro. manipulum portare mente flebili. Cum accipit crucem pectoralem: D omine. et onus meum leve: praesta. D6mine. gaudiis perfruar sempiternis. D6mine Iesu Christe. ut maneat in me virtus continentiae et castitatis. signo sanctissimae Crucis tux: ac concedere digneris mihi indigno servo tuo. . M erear. precor. et sanctorum victorias Martyrum. quam perdidi in praevaricati6ne primi parentis: et. sic semper mente retineam et mem6riam passionis. ante pectus meum teneo. Ad cingulum: TJrxcinge me. ab 6mnibus insidiis inimicorum 6mnium. Ad planetam: ealba me. sicut hanc crucem. cingulo pur i tat is. Ad manipulum: M unire digneris me. Ad stolam: edde mihi. et munda cor meum. D6mine. Domine. qui dixisti: Iugum meum suave est. ut illud portare sic valeam.

stellae caeli. D6mino. fulgura et nubes. Laudate eum tympano et choro. Domine. T r i u m p u e r o r u m * cantemus h y m n u m . * benedicite. benedicentes D6minum. * benedicite. H. * benedicite. filii h6minum. Domine. P .GRATIARUM ACTIO POST MISSAM PRO OPPORTUNITATE SACERDOTIS FACIENDA Quilibet sacerdos. Benedicamus Patrem et Filium cum Sancto Spiritu: * laudemus et superexaltemus eum in saecula. sacerd6tes D6mini. qui tribus pueris mitigasti flammas ignium: concede propitius. neque Amen. * laudet et superexaltet eum in saecula. Benedicite. accedente sacramentali confessione et oratione ad mentetn Summi Pontificis. * benedicite. Et clamor meus ad te veniat. versiculis et Or6mu9. D6mino. * et laudabilis et superexaltatus in saecula. Sed libera nos a malo. rores et pliiviae. D6mino. V. omnes volucres caeli. * laudate et superexaltate eum in saecula. * benedicite. R. . Non nobis. si post Missam celebratam recitet canticum trium Pueiorum et psalmum 150 cum adnexa antiphona. Benedicite. D6mino. caeli. Domino. ^ Hie non dicitur G16ria Patri. D6mino. R. servi D6mini. quaesumus. Ant. D6mino.) Benedictus es. Domino. lux et tenebrae. eleison. cete et omnia quae moventur in aquis.) Postea sacerdos dicit: Kyrie. Trium puer6rum cantemus hymnum. in firmamento caeli. Domino. Actiones nostras. D6mino. Canticum trium Puerorum Dan. D Oremus. V. montes et colles. ut infra. D6mino. P. Misael. quern cantabant Sancti i n c a m i n o i g n i s . glacies et gelu. * laudate eum psalterio et cithara. — Benedicite. V. D6mino. * laudate eum propter summam maiestatem eius. H. Angeli Domini. — Benedicite. Israel. * benedicite. Amen. * benedicite. Laetabuntur in cubilibus suis. Et Sancti tui benedicant tibi. D6mino. Benedicite. H. Exsultabunt Sancti in gloria. sancti et humiles corde. Azaria. Alleluia. ( T . eleison. * benedicite. universa germinantia in terra. Benedicite. viti6rum nostrd\~J rum Mammas exstinguere: qui beato Laurentio tribuisti torment6rum su6rum incendia superare. aquae omnes quae super caelos sunt. omnis imber et ros. sub die 3 octobris 1936. Domino. noctes et dies. Ant. Laudate eum clang6re tubas. plenariam. Benedicite. Sed n6mini tuo da gloriam. sol et luna. Benedicite. 57-88 et 56 B enedicite. non nobis. maria et flumina. "T\a nobis. D6mino. quern cantabant Sancti in camino ignis. D6mino. D6mino. Benedicite. D6mino. ignis et aestus. Confiteantur tibi. D6mino. Domino. * benedicite. Alleluia. XI. Laudate eum cymbalis son6ris. * laudate ' eum in augusto firmamento eius. D6mino. quaesumus. D6mino. D6mine. Christe. ut nos famulos tuos non exurat flamma viti6rum. pruinae et nives. omnes bestiae et pecora. Benedicite. laudet D6minum! G16ria Patri. Domino. * benedicite. * laudate eum chordis et organo. Benedicite. Per Christum D6minum nostrum. D6mino. fontes. (T. Pater noster. L Psalmus 150 audate Dominum in sanctuario eius. spiritus et animae iustorum. V. * benedicite. frigus et algor. * benedicite. 3. Domine. * laudate et superexaltate eum in saecula. Benedicite. si per integrum mensem praedictas preces cotidie recitaverit. Benedicite. D6mino. D6mino. D6mine. Benedicite. — Benedicat terra Domino. lucrari potest: Indulgentiam quinque annorum. benedicentes D 6 m i n u m . Domino. 6mnia opera D6mini. exaudi orationem meam. Anania. omnes venti. Domino. * laudate et superexaltate eum in saecula. et per te ccepta finiatur. Domino. Et ne nos inducas in tentati6nem. eleison. * benedicite. D6mino. * benedicite. ex concessione Pii Pp. eus. aspirando ^ V praeveni et adiuvando prosequere: ut cuncta nostra oratio et operatio a te semper incipiat. laudate eum cymbalis crepitantibus: * omne quod spirat. D6mino. D6mine. V. Benedicite. Benedicite. omnes exercitus D6mini. R. Laudate eum propter grandia 6pera eius. Kyrie. 6mnia opera tua.

Peto quod petivit latro psenitens. inebria me. At hie latet simul et humanitas. refectio mea. odor incus. Ne permittas me separari a te. refugium meum. IX. Ambo tamen credens atque cdnfitens. Te semper ambiat. cum Filio tuo et Spiritu Sancto. Amen. et dulcedine saporis tui repleantur viscera animas meae. non intueor. Sit mihi armatura fidei. te loquatur. refecti6nem animarum sanctorum. sed intercessio salutaris ad veniam. te concupiscat et deficiat in atria tua. tota fiducia mea. habentem omnem dulcedinem et saporem. suavitas mea. torrentem voluptatis. te meditetur. dummodo cotidie per integrum mensem invocationum recitatio devote peracta fuerit. universam meam libertatem. Cuius una stilla salvum facere Totum mundum quit ab omni scelere. Me immundum munda tuo Sanguine. S Accipe memoriam. plenaria suetis condicionibus. ^ Quae sub his figuris vere latitas: Tibi se cor meum totum subicit. qui me peccat6rem. atque finis mei felix consummatio. Amen. Oro. fiat illud quod tarn sitio. omnipoV J tens aeterne Deus. thesaurus metis. Visus. Nil hoc verbo Veritatis verius. plenaria suetis condicionibus. 3 octobris 1936. Te. gaudium sempiternum. et omne delectamentum suavitatis. 22 novembris 1934. humilitatis et obcedientiae. XI. iiscipe. fontem sapientiae et scientiae. Pius Pp. 12 iulii 1941. septem annorum. Plagas. gaudium meum. in quem desiderant Angeli prospicere. Rhythmus S. Anima Christi. si sacerdos post Missam invocationes pie recitaverit. perfecta quietatio: in te uno ac vero Deo firma adhsesio. Panis vivus. Thomae Aquinatis Indulgentia quinque annorum toties quoties. plenaria suetis condicionibus. trecentorum dierum toties quoties. Domine. dulcedo mea. et omnia operetur in laudem et gloriam nominis tui. Quidquid habeo vel possideo. exaudi me. panem nostrum cotidianum. Thomae Aquinatis Indulgentia trium annoium. A Aspirationes ad Ssrftum Redemptorem Indulgentia septem annorum. XI. portio mea. /^ratias tibi ago. Deum tamen meum te confiteor: Fac me tibi semper magis credere. Pius Pp. XII. Alia oratio Indulgentia trium annorum. semper esuriat et comedat cor meum. cupiat dissolvi et esse tecum. si cotidie per integrum mensem actus oblationis devote recitatus fuerit. Pius Pp. et scutum bonae voluntatis. Passio Christi. Intra tua vulnera absconde me. Ab hoste maligno defende me. Pius Pp. cum facilitate et affectu. sali l va me. auxilium meum. Aqua lateris Christi. tarn carnalium quam spiritualium. te quaerat. ubi tu. te revelata cernens facie. Corpus Christi. ad te perveniat. firma defensio: m6tuum me6rum. Oblatio sui Indulgentia trium annorum. tarn visibilium quam invisibilium. D6mini nostri Iesu Christi. mihi largims es: id tibi totum restituo. cibus meus. satietas plena. totum deficit. medullas et X viscera animae meae suavissinio ac saluberrimo am6ris tui viilnere. indignum famulum tuum. si rhythmus vel eiusdem postrema tantum stropha coram Ssifto Eucharistiae Sacramento recitatus fuerit. ut ad illud ineffabile convivium me peccatorem perducere digneris. Da. 9 ianuarii 1854. ad te tendat. sanctifica me. plenaria. quics et tranquillitas mea. concupiscentise et libidinis exterminatio. alicuius ecclesix vel publici oratorii visitatione et precibus ad Summi Pontificis mentetn. doro te dev6te. Amen. sed sola dignati6ne misericordiae tuae satiare dignatus es preti6so C6rpore et Sanguine Filii tui. cum humilitate et discretione. supersubstantialem. Sed auditu solo tuto creditur: Credo quidquid dixit Dei Filius. XI. Per eundem Christum D6minum nostrum. dulcissime D6mine Iesu. Et iube me venire ad te. Et precor te. Pius Pp. Iesu. conforta me. ut haec sancta Communio non sit mihi reams ad pcenam. vera serenaque et apost61ica sanctissima caritate. Quia. te inveniat. nullis meis mentis. delectatio mea. 12 martii 1936 et Pius Pp. sapientia mea. in quo fixa et firma et immobiliter semper sit radicata mens mea et cor meum. ' I "ransfige. cum perseverantia usque in finem. cotidiana rhythmi recitatione in integrum mensem producta. D6mine. Ut. caritatis et patientiae. Sanctis tuis es lux vera. Iesu D6mine. te semper sitiat fontem vitae. possessio mea. ut tu sis solus semper spes mea. iucunditas consummata et felicitas perfecta. ut cum Sanctis tuis laudem te in saecula saeculorum. gustus in te fallitur. omniumque virtutum augmentatio: contra insidias inimicorum 6mnium. Visu sim beams tuae gl6riae. sicut Thomas. ubertatem domus Dei. In hora mortis meae voca me. In te spem habere. O bone Iesu. pax mea. tactus. Praesta meae menti de te vivere Et te illi semper dulce sapere. ut anima mea te esuriat. intellectum atque voluntatem omnem. O memoriale mortis D6mini. te contemplans. divitiae meae. fontem aeterni luminis. Sit viti6rum medrum evacuatio.Gratiarum actio post Missam Oratio S. cum dilectione et delectatione. Amen. otatione cotidie in integrutn mensem pie reiterata et additis sacramentali confessione. lava me. vitam praestans homini. Sanguis Christi. In Cruce latebat sola Deitas. latens Deitas. ac tuae prorsus . sancte Pater. 4 decembris 1932. panem Ange16rum. ut langueat et liquefiat anima mea solo semper amore et desiderio tui. Et precor. iucunditas mea. Pie pelicane. XI. te diligere. quem velatum nunc aspicio.

cogitanda. ut sim in oratidne attentus. d61eo. eaque emendandi firmissimam voluntatem velis imprimere. dulcissime D6mine Iesu Christe. zelum pr6ximi. Crucifixum Indulgentia decem annorum. n ego. amo. . Studeam superi6ribus oboedire. in prop6sito firmus. spero. si sacerdos post Missam orationem devote recitaverit. modestiam exteri6rem. desidero ut finem ultimum. bone Deus. ut sint secundum te. ut sint propter te. quam grande quod divinum. si per integrum mensem eandem recitationem pie persolverit. quam durabile quod aeternum. quod iam in ore ponebat tuo David propheta de te. illud prae 6culis habens. exsultatio. conversati6nem exemplarem. Tribue mihi. ferenda. ut sint ad te. 6dium mei. invoco ut defens6rem propitium. quibus pascar. Pius Pp. pr6tegar atque defendar. amicis consiilere. inimicis parcere. ante conspecE tum tuum genibus me prov61vo. sanitas et dulcedo cordis mei: Qui vivis et regnas in ssecula saecul6rum. in munere s^dulus. sed credam firmius. Oratio universalis sub nomine Clementis Pp. 2 februarii 1934. ut passio tua sit mihi virtus. Redde me prud6ntem in consiliis. volo qudmodo vis. contemptum mundi. D6mine. Discam a te quam tenue quod terrenum. legi servandae. Oratio ad B. vulnera tua sint mihi cibus potusque. ecce susceO pi dilectissimum Filium tuum. mors tua sit mihi vita indeficiens. Ecce. infernum effugiam. 17). in 6pulis s6brius. gratiae fovendae. plenaria recitantibus post Missam coram Iesu Christi Crucifixi imagine et orantibus ad mentem Summi Pontificis. voluntati trado gubernandum. atque veram peccat6rum me6rum paenitentiam. Virgo et Mater sanctissima. cor emundes. Oro. sed C sperem securius. inferi6ribus subvenire. Curem habere innocentiam interi6rem. potentia pr6tege. Oratio ad D. Fac. saluti promer^ndae. XI. paradisum obtineam. iudicium pertimeam. iustitia c6ntine. Pius Pp. Tua me sapientia dirige. Per Christum D6minum nostrum. am6rem tui. plenaria. conceditut remissio defectuum et culparum in celebratione Missse ex humana fragilitate contractarum. qua muniar. quam breve quod temporaneum. suetis condicionibus. genuisti. a secro te. Alia oratio Indulgentia trium annorum.Lxxvm Gratiarum actio post Missam Ad6ro te ut primum principium. 11 martii i960. ut meum in cor vividos fidei. atque suavissimis amplexibus strinxisti. IX. constantem in periculis. Volo quidquid vis. Ioannes Pp. X. volo quia vis. Assidue invigilem naturae domandse. I. repellam futuras tentati6nes. Mariam Virginem Indulgentia trium annorum. nee aliud quidquam ultra posco. Pius Pp. o bone et dulcissime Iesu. Offero tibi. D6mine. avaritiam largitate. nisi impediatur. In his sit mihi refectio. Pius Pp. sed d61eam vehementius. tepiditatem ferv6re. vitam regularem. ac maximo animi ard6re te oro atque obtestor. lactasti. spei et caritatis sensus. volo quamdiu vis. D6mine. clementia solare. voluntatem inflammes. C. XI vulgata Indulgentia quinque annorum. Vincam voluptatem austeritate. 6xcolam id6neas virtiites. patientem in adversis. Crux tua sit mihi gloria sempiterna. 21. dicenda. et dives sum satis. ilium ipsum tibi humiliter et amanter repraesento et 6f- redo. Insuper hanc orationem tecitanti flexis genibus. o bone Iesu: Foderunt manus meas et pedes meos: dinumeraverunt 6mnia ossa mea. inebrier atque delecter. sed amem ardentius. Am6rem tui solum cum gratia tua mihi dones. Da ut mortem praeveniam. laudo ut benefact6rem perpetuum. cuius aspectu laetabaris et 6mnibus deliciis replebaris. 3 octobris 1936. iracundiam lenitate. dum magno animi affectu et dol6re tua quinque viilnera mecum ipse considero ac mente contemplor. 29 augusti 1912. Maria. XXIII. aspersio Sanguinis tui sit mihi ablutio 6mnium delict6rum me6rum. (Ps. quern immaculato utero tuo concepisti. facienda. c6rrigam vitiosas propensi6nes. ut sint de te. Defleam praeteritas iniquitates. humilem in prdsperis. XI. 11 decembris 1846. animam sanctifices. Amen. N. D6mine: intellectum illumines. Amen.

Pius Pp. XI. ac cum illius frequentatione continuo crescat meae salutis effectus. u b e r e m q u e gratiam ipsi deinceps fidelius serviendi. pro tui ipsius honore et gloria et pro meis totiusque m u n d i necessitatibus. tuo corde a m i n d u m . cuius V fideli custodiae ipsa Innocentia Christus Iesus et Virgo virginum Maria commissa fuit. . Rogo ergo te. offerendum. Oratio ad Sanctum in cuius honorem Missa celebrata est Indulgentia trium annorum.Gratiarum actio post Missam fero. T Tirginum custos et pater. in cuius honorem incruentum Corporis O et Sanguinis Christi sacrificium obtuli. Oancte N. fac.. ut. oratione cotidie per integrum mensem pia mente iterata. passionis et mortis eiusdem Christi Salvatoris nostri merita consequar. 3 octobris 1936. mente incontaminata. ac denique gratiam finalem. usu huius mysterii. ut me. tuis bracchiis'constringendum. Oratio ad S. impetra m i h i veniam o m n i u m peccatorum m e o r u m . piissima Mater. sanctissim&que Trinitati in s u p r e m u m latriae c u l t u m . XI. ab omni immunditia prsservatum. Ioseph Indulgentia trium annorum toties quoties. te per hoc 6 Missale Romat. sancte Ioseph. septem annorum singulis mensis martii diebus necnon qualibet anni feria quarta. Amen. tua potenti apud Deum intercessione. LXXIX utnimque carissimum pignus Iesum et Mariam obsecro et obtestor. Pius Pp. A m e n . puro corde et casto corpore Iesu et Mariae semper facias castissime famulari. ut e u m tecum laudare possim per omnia saecula saeculorum. plenaria suetis condicionibus. XII. 10 martii 1941. 18 maii 1936 et Pius Pp. Amen.

F . et nunc. ad Introitum Ps. et Filio. in te confido. Rom. Domine. Lectio Epistolae beati Pauli Apostoli ad Romanos. et veni: ut ab imminentibus peccatorum nostrorum periculis. poten. 24. Gloria Patri. et Spiritui Sancto. repetitur Ad te levavi usque ad psalmum. Amen. 4 Vias tuas. quaesumus. et in saecula saeculorum. demonstra mihi: et semitas tuas edoce me. te mereamur protegente eripi. R. E Oremus. Deus: per omnia ssecula saeculorum. V. Sicut erat in principio. non erubescam: neque irrideant me inimici mei: etenim universi. Ps.. 13.Ski IN V io 11L UNIVERSI Q U l V TE EXSPECTANT< ™ 1 \\ | NON ID PCONFUNDENTUR — i : IOTJI » PROPRIUM DE TEMPORE TEMPUS ADVENTUS DOMINICA PRIMA ADVENTUS I classis Statio ad S. Nunc enim T Hie modus repetendi antiphonam ad propior est nostra salus. Oratio xcita. quia hora est iam 3 nos de somno siirgere. quam cum Introitum servatur per totum annum. •[ Non dicitur Gloria in excelsis in Missis de Tempore ab hac dominica usque ad vigiliam Nativitatis Domini inclusive. non confundentur. qui te exspectant. 1-3 d te levavi animam meam: Deus meus. 11-14 atres: Scientes. te liberante salvari: Qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitate Spiritus Sancti. Mariam maiorem Ant. Quo finito. ibid. Amen. Domine.2 tiam tuam. et semper.

Domine. si dicenda sit infra hebdomadam Missa de feria. Domine. donee omnia fiant. et luna. •f Credo. 84. 25-33 n illo tempore: Dixit Iesus discipulis suis: Erunt signa in sole. 4 Graduate Ps. 6 .8 tute mundatos. et omnes arbores: cum producunt iam ex se fructum. vel Missa votiva II classis celebretur. nee versus sequens. et similiter sumuntur . 84. potenti vir. Nox praecessit. quia non praeteribit Ant. nisi propria Missa assignetur. Or emus. sed tantum graduale. Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti. V. non confundentur.Dominica prima Adventus credidimus. 8 Ostende nobis. ^ Per totum annum. et maiestate. quae supervenient universo orbi: nam virtutes cselorum movebiintur. Deus: per omnia saecula saeculorum. generatio haec. et levate capita vestra: quoniam appropinquat redemptio vestra. et fluctuum: arescentibus hominibus prae timore et exspectatione. misericordiam tuam: et salutare tuum da nobis. Domine. R. non dicitur Alleluia. non in cubilibus. Ita et vos cum videritis haec fieri. respicite. Abiciamus ergo opera tenebrarum. alleluia. non confundentur. Per Dominum nostrum Iesum Christum. Et dixit illis similitiidinem: Videte ficulneam. Amen dico vobis. Per Dominum nostrum. H I T Praefatio de sanctissima Trinitate: quae dicitur tamquam de Tempore in dominicis Adventus et in omnibus dominicis II classis. non dicitur autem in feriis. misericordiam 1 0 tuam in medio templi tui: ut reparationis nostrae ventura solemnia congruis honoribus praecedamus. etsi eius OfHcium alicui festo locum cedat. Ps. 1-37 Ad te levavi animam meam: Deus meus. extra tempus natalicium et paschale. 3 et 4 Universi. Alleluia. T i Sequentia sancti Evangelii secunr AS* dum Lucam. Et tune videbunt Filium hominis venientem in nube cum potestate magna. Secreta aec sacra nos. et induamur arma lucis. adhibetur Missa dominicae praecedentis. scitote quoniam prope est regnum Dei. dies autem appropinquavit. Domine. et in terris pressura gentium prae confusione sonitus maris. Sicut indiehonesteambulemus: non in comessationibus. Amen. non vero in feriis. et impudicitiis. ad Communionem Ps. non erubescam: neque irrideant me inimici mei: etenim universi. Caslum et terra transibunt: verba autem mea non transibunt. His autem fieri incipientibus. quod dicitur in qualibet dominica. notas fac mihi: et semitas tuas edoce me. ad Offertorium Ps. non in contentione. 24. quando adhibetur Missa harum dominicarum. qui te exspectant. ad suum faciant puriores venire principium. ^ In feriis Adventus. et stellis. S Ant. sed tune dicitur praefatio communis. Vias tuas. 13 9 Dominus dabit benignitatem: et terra nostra dabit fructum suum. quando adhibetur Missa dominicae praecedentis. quando per hebdomadam adhibetur Missa de dominica. V. scitis quoniam prope est aestas. Postcommunio uscipiamus. Domine. Luc. et ebrietatibus. 5 Alleluia. 21. et aemulatione: sed induimini Dominum Iesum Christum. 24. qui te exspectant. in te confido.

Rom. claudi ambulant. 15. uno ore honorificetis Deum et Patrem Domini nostri n illo tempore: Cum audisset IoanIesu Christi. * J De feriis Adventus fit commemoratio quae Missam propriam non habeat. non ad Romanos. in gentibus. Mt. in eum gentes sperabunt.Y Congregate illi sanctos eius. et qui exsiirget regere gentes. Deus autem in domum Domini ibimus. Et iterum: Laudate omnes gentes Dominum: et magnificate eum omnes populi. V. lectis. leper misericordia honorare Deum. qui ordinaverunt testamentum eius super sacrificia. pauperes evangelizantur: et P F E I . facien. an alium exspectamus ? Iesum ministrum fuisse circumcisionis Et respondens Iesus. Ps. quae dicta sunt mihi: turarum. nee versus sequens. sed ratres: Quaecumque scripta sunt. Graduale Ps. et nomini tuo cantabo.1 6 sapere in alterutrum secundum Iesum dum Matthaeum. Gloria Patri. ad tantum graduale. Oratio xcita. Dico enim Christum qui venturus es. 2 Qui regis Israel. ait illis: Euntes propter veritatem Dei. per eius adventum. et solacii. Et rursus Isaias ait: Erit radix Iesse. Ps. ait illi: Tu es. 2-10 Christum: ut unanimes.Dominica secunda Adventus orationes de dominica. in honorem Dei. 2-3 et 5 1 4 Ex Sion species decoris eius: Deus manifeste veniet. patientiae. Deus autem spei repleat vos omni gaudio et pace in credendo: ut abundetis in spe et virtute Spiritus Sancti. et consolationem Scrip.1 5 nostram doctrinam scripta sunt: ut per patientiam. 4-13 dicitur Alleluia. ecce Dominus veniet ad salvandas gentes: et auditam faciet Dominus gloriam vocis suae in laetitia cordis vestri. velut ovem. quae audistis et vidipromissiones patrum: gentes autem su. mittens invicem. ad ad Introitum 11 V ^opulus Sion. sicut prosi mundantur. Propter quod suscipite nes in vinculis opera Christi. DOMINICA SECUNDA ADVENTUS I classis Statio ad S. 11. purificatis tibi mentibus servire mereamur: Qui tecum vivit et regnat in unitate. 49. corda nostra ad praeparandas Unigeniti tui vias: ut. 1 Lae. intende: qui deducis. quando per hebdoLectio Epistolae beati Pauli Apostoli madam adhibetur Missa de dominica. Ioseph. 30 Ant. Alleluia. 121.tatus sum in his. V.stis. Alleluia. spem habeamus. Domine. alleluia. 30. sicut et Christus suscepit vos duos de discipulis suis. quando de feria. 79. T In feriis Adventus. Caeci vident. ad confirmandas renuntiate Ioanni. Isai. tarn in cantu quam da sit commemoratio iuxta rubricas.in omnibus Missis. mortui scriptum est: Propterea confitebor tibi resurgunt. surdi audiunt. det vobis idipsum Sequentia sancti Evangelii secun. Crucem in Ierusalem Ant. Domine. Et iterum dicit: Laetamini gentes cum plebe eius.

excita potentiam tuam. F Secreta icare.36 1 9 Ieriisalem. Domine. Postcommunio epleti cibo spiritualis alimoniae. in Christo Iesu Domino nostro. ad Introitum Phil. misericordiam tuam. quaesumus. quae veniet tibi a Deo tuo. 7-8 Deus. 3 et 2 2 4 Qui sedes. quaesumus. petitiones vestrae innotescant apud Deum. et plebs tua laetabitur in te: ostende nobis. doceas nos terrena despicere et amare caelestia. qui praeparabit viam tuam ante te. 4. Phil. tu conversus vivificabis nos. Praefatio de Ssma Trinitate. Domine. qui non fuerit scandalizatus in me. plices te. custodiat corda vestra. Per Dominum. 84. R DOMINICA TERTIA ADVENTUS I classis Statio ad S. F Lectio Epistolae beati Pauli Apostoli 23 ad Philippenses. gaudete. terram tuam: avertisti captivitatem Iacob. et veni. Illis autem abeuntibus. 84.4. Domine. Petrum 21 G 22 Ant. 2. velut ovem. Domine. et intellegentias vestras. Ant. humi. deprecamur: ut. Modestia vestra nota sit omnibus hominibus: Dominus prope est. adCommunionem Bar. Domine. ubi nulla suppetunt sufFragia meritorum. Domine. 4. . 5.Dominica tertia Adventus beatus est. Et pax Dei. sup. Ps. Modestia vestra nota sit omnibus hominibus: Dominus enim prope est. Hie est enim. 2 Benedixisti. Graduale Ps. Credo. V. Ioseph. Nihil solliciti sitis: sed in omni oratione petitiones vestrae innotescant apud Deum. ad Offertorium Ps. huius participatione mysterii. et salutare tuum da nobis. Gloria Patri. 79. quae exsiiperat omnem sensum. et plus quam prophetam. Per Dominum. Sed quid existis videre ? prophetam ? Etiam dico vobis. Oratio Aurem tuam. super Cherubim. ccepit Iesus dicere ad turbas de Ioanne: Quid existis in desertum videre? arundinem vento agitatam? Sed quid existis videre ? hominem mollibus vestitum ? Ecce qui mollibus vestiuntur. 5. de quo scripturn est: Ecce ego mitto Angelum meum ante faciem tuam. 1 7 Ant. et vide iucunditatem. V. gaudete.18 litatis nostrae precibus et hostiis: et. surge et sta in excelso. I I precibus nostris accommoda: et mentis nostrae tenebras gratia tuae visitationis illiistra: Qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitate. Nihil solliciti sitis: sed in omni oratione et obsecratione. intende: qui dediicis. 4-6 audete in Domino semper: iterum dico. tuis nobis succurre praesidiis. 4-7 ratres: Gaudete in Domino semper: iterum dico. in domibus regum sunt. cum gratiarum actione. Qui regis Israel.20 .

ut interrogarent eum: Tu quis es? Et confessus est. nos. 18. dicto Levate. . 2 Benedixisti. qui miserunt nos ? Quid dicis de te ipso? Ait: Ego vox clamantis in deserto: Dirigite viam Domini. ad Introitum Isai. Mariam maiorem R Ant. 2 Caeli enarrant gloriam Dei: et opera manuum eius anniintiat firmamentum. quaesumus. et salutare tuum in nobis mirapotentiam tuam. 4 29 Dicite: pusillanimes. Gloria Patri. ad Communionem Isai. 45. neque Elias. Et interrogaverunt eum: Quid ergo? Elias es tu? Et dixit: Non sum. per aliquod temporis spatium in silentio orant. Io. et celebrans dicit orationem. terram tuam: avertisti captivitatem Iacob: remisisti iniquitatem plebis tuae. eleison. omnes surgunt. desuper. et non negavit: et confessus est: Quia non sum ego Christus. quando per hebdomadam adhibetur Missa de dominica. non dicitur Alleluia. Post Kyrie. ut responsum demus his. a vitiis expiatos. 84. 19-28 Tn illotempore: Miserunt IudaH ab IeX. Haec in Bethania facta sunt trans Iordanem. Praefatio de Ssrha Trinitate. Per Dominum. ad Offertorium Ps. sterii. Flectamus genua. omnes. FERIA QUARTA Quatuor Temporum Adventus II classis Statio ad S. et veni. sed tantum graduale. proferenda sunt in Missa solemni a diacono. et salvabit nos. Credo. Ant. Y. hostia iugiter immoletur: quse et sacri peragat instituta myAlleluia. Excita. Domine. Per Dominum. si tu non es Christus. 2 7 Ant. qui ante me factus est: cuius ego non sum dignus ut solvam eius corrigiam calceamenti. 25 Secreta evotionis nostrae tibi. 35. Et qui missi fuerant. Alleluia. dicens: Ego baptizo in aqua: medius autem vestrum stetit. Domine. erant ex pharisseis. flexis genibus. quern vos nescitis. ut salvos facias biliter operetur. Domine. neque propheta ? Respondit eis Ioannes. V. i. nee versus sequens. alleluia. Et interrogaverunt eum. et post Flectamus genua. rosolymis sacerdotes et levitas ad Ioannem.Feria IV Quatuor Temporum Adventus ^ In feriis Adventus. Domine. in ceteris Missis a celebrante. et dixerunt ei: Quid ergo baptizas. confortamini et nolite timere: ecce Deus noster veniet. — Levate. caeli. D 26 L~Y^J Sequentia sancti Evangelii secunr T dum Ioannem. et germinet Salvatorem. Dixerunt ergo ei: Quis es. Ipse est. I Postcommunio mploramus. ^ Ps. una cum celebrante. sicut dixit Isaias propheta. 8 orate. •f Quoties dicenda sunt verba Flectamus genua. et nubes ^1 pluant iustum: aperiatur terra. immediate dicitur: Oremus. Levate. ubi erat Ioannes baptizans. qui post me venturus est. ad festa ventura nos praeparent. clementiam 30 tuam: ut haec divina subsidia. Propheta es tu? Et respondit: Non.

qui in tua pietate confidunt: Qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitate. 7. Et dixit Achaz: Non petam. turbata est in sermone eius: et cogitabat qualis esset ista salutatio. Quis ascendet in montem Domini? aut quis stabit in loco sancto eius ? Innocens manibus et mundo corde. Domus Iacob venite. principes. 7. Oratio 35 T?estina.Feria IV Quatuor Temporum Adventus Oratio 32 I jraesta. Luc. Laudem Domini loquetur os meum: et benedicat omnis caro nomen sanctum eius. quia molesti estis et Deo meo? Propter hoc dabit Dominus ipse vobis signum. et elevabitur super colles. ut sciat reprobare malum. portse aeternales: et introibit Rex gloriae. et aeternae beatitiidinis praemia largiatur. et verbum Domini de Ierusalem. Or emus. Dominus vobiscum. et lanceas suas in falces. gratia plena: Dominus tecum: benedicta tu in mulieribus. Hie dicitur Y. et ambulemus in liimine Domini Dei nostri. cui nomen erat Ioseph. 1. dixit: Ave. et nomen Virginis Maria. Quae cum audisset. ne tarJT daveris. et ambulabimus in semitis eius: quia de Sion exibit lex. molestos esse hominibus. sive in excelsum supra. quaesumus. omnipotens Deus: JL ut redemptionis nostrae ventura solemnitas. et praesentis nobis vitae subsidia conferat. V. Lectio Isaiae Prophetae.38 dum Lucam. cui nomen Nazareth. et arguet populos multos: et conflabunt gladios suos in vomeres. vestras: et elevamini. Lectio Isaiae Prophetae. quaesumus. et vocabitur nomen eius Emmanuel. et fluent ad eum omnes gentes. et auxilium nobis supernae virtutis impende: ut adventus tui consolationibus subleventur. Per Dominum. et dicent: Venite et ascendamus ad montem Domini. Et dicuntur aliae orationes forte occurrentes. Graduale Ps. et docebit nos vias suas. et eligere bonum. dicens: Pete tibi signum a Domino Deo tuo in profundum inferni. 2. Domine. Sequentia sancti Evangelii secun. 23. Ecce virgo concipiet. Butyrum et mel comedet. ad Virginem desponsatam viro. 3-4 Tollite portas. 26-38 n illo tempore: Missus est Angelus Gabriel a Deo in civitatem Galilaeae. et pariet filium. 34 Graduate Ps. Et ingressus Angelus ad earn. sine Flectamus genua. 144. Et dixit: Audite ergo domus David: Numquid parum vobis est. de domo David. ^ Praecedens oratio sine Flectamus g6nua sumitur ad commemorandam feriam IV Quatuor Temporum. Isai. 10-15 n diebus illis: Locutus est Dominus 36 ad Achaz. Et I I . Et iudicabit gentes. V. 2-5 33 T n diebus illis: Dixit Isaias propheta: JL Erit in novissimis diebus praeparatus mons domus Domini in vertice montium. 18 et 21 3 7 Prope est Dominus omnibus invocantibus eum: omnibus qui invocant eum in veritate. Et ibunt populi multi. et ad domum Dei Iacob. Isai. Non levabit gens contra gentem gladium: nee exercebuntur ultra ad prcelium. et non tentabo Dominum.

Ideoque et quod nascetur ex te Sanctum. Domine. fiat mihi seciindum verbum tuum. et Filius Altissimi vocabitur. munere satiati. spiritus consilii et fortitiidinis. Postcommunio 42 ^Jalutaris tui. P E H 41 Ant.. 11. 151-152 rope es tu. 35. 1-5 aec dicit Dominus Deus: Egredie. 7. Dixit autem Maria: Ecce ancilla Domini. et paries filium. Lectio Isaiae Prophetae. et arguet in aequitate pro mansuetis terras: etpercutiet terram virga oris sui. ibid. et ad sempiterna promissa perducant. Et ecce Elisabeth cognata tua. cuius laetamur gustu. et virtus Altissimi obumbrabit tibi.44 tiam tuam. . 8 et 2 46 Ostende nobis. ad Introitum Ps.^ tur virga de radice Iesse. Domine. quoniam virum non cognosco? Et respondens Angelus.Feria VI Quatuor Temporum Adventus ait Angelus ei: Ne timeas. Hie erit magnus. Graduate Ps. terram tuam: avertisti captivitatem Iacob. misericordiam tuam: et salutare tuum da nobis. ad Offertorium Isai. Per Dominum nostrum. Benedixisti. Y. nostra ieiunia: quae et expiando nos tua gratia dignos efficiant. invenisti enim gratiam apud Deum: ecce concipies in utero. Domine. dixit ei: Spiritus Sanctus superveniet in te. et veni: ut hi. et spiritu labiorum suorum interficiet impium. Non seciindum visionem oculorum iudicabit: neque seciindum auditum aurium arguet: sed iudicabit in iustitia pauperes. Oratio xcita. ad Communionem Isai. 1 Beati immaculati in via: qui ambulant in lege Domini. et iam nolite timere: ecce enim Deus noster retribuet iudicium: ipse veniet. Domine. qui in tua pietate confidunt. Dixit autem Maria ad Angelum: Quomodo fiet istud. quia in aeternum tu es. Isai. V. FERIA SEXTA Quatuor Temporurn Adventus II classis Statio ad Ss. Et erit iustitia cingulum lumborum eius: et fides cinctorium renum eius. ab omni citius adversitate liberentur: Qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitate. 14 Ecce virgo concipiet. et dabit illi Dominus Deus sedem David patris eius: et regnabit in domo Iacob in aeternum. 4 Confortamini. DomiJLJL ne. spiritus scientiae et pietatis: et replebit eum spiritus timoris Domini. poten. et regni eius non erit finis. Per Dominum nostrum. Et requiescet super eum spiritus Domini: spiritus sapientiae et intellectus. et vocabis nomen eius Iesum. Ps. 84. 40 Secreta A ccepta tibi sint. et salvos nos faciet. duodecim Apostolos Ant. et flos de radice eius ascendet. v 3 supplices deprecamur: ut. 118. et ipsa concepit filium in senectiite sua: et hie mensis sextus est illi. 39 Ant. vocabitur Filius Dei. Gloria Patri. quaesumus. et pariet filium: et vocabitur nomen eius Emmanuel. et omnes 43 vise tuae veritas: initio cognovi de testimoniis tuis. Maria. Domine. quae vocatur sterilis: quia non erit impossibile apud Deum omne verbum. quaesumus. renovemur effectu.

7-8 Deus.sumitur ad commemorandum sabbatum Quatuor Temporum. Luc. Petrum FORMA MISS^ LONGIOR ^ Haec forma adhibenda est in Missa conventuali et in Missa. et salutavit Elisabeth. ti eius cum eo: et erit in die ilia lux magna. qui conspicis.. Et factum est. 19. t u conversus vivificabis nos. 48 Post Kyrie. exsultavit in gaudio infans in utero meo. 14. et benedictus fructus ventris tui. velut ovem. Per D o m i n u m . ut facta est vox salutationis tuae in auribus meis. intende: qui dediicis. Postcommunio Isai. dicenda est de sabbato.8 Sabbato Quatuor Temporum Adventus 47 iTjSequcntia sancti Evangelii seciin\J^ dum Lucam. in qua Ordines conferuntur. quoniam perficientur ea. Domine. Lectio Isaiae Prophetae. I SABBATO Quatuor Temporum Adventus II classis Statio ad S. precibusque susceptis: et pravitate affligimur: concede procaelestibus nos m u n d a mysteriis. et mittet eis ire consortium. 79. etiam festo I vel II classis occurrente. I . 20-22 " nr^ui nos. 2 Qui regis Israel. et cle. et omittuntur omnes commemorationes. in qua Ordines conferuntur. sacramenti libatio -L sancta restauret: eta vctustatepurn diebus illis: Clamabunt ad Domi. ad Offertorium Ps. Per Dominum. in ceteris Missis adhiberi potest forma brevior ut infra 12. Ps.5 4 gatos. quia ex nostra 5 3 JLVJL mine. et propugnatorem. Et ait Maria: Magnificat anima mea Dominum: et exsultavit spiritus meus in Deo salutari meo. salvatorem. et ostende nobis faciem 5 2 tuam. Domine. ^ In sabbato Quatuor Temporum. ut audivit salutationem Mariae Elisabeth. Flectamus genua. 39-47 n illo tempore: Exsurgens Maria abiit in montana cum festinatione in civitatem Iuda: et intravit in domum Zachariae. et plebs t u a laetabitur in t e : ostende n o bis. Qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitate. Missa. Domine. ad Introitum Ps. i. ibid. eleison. ad Communionem Zach. 84. misericordiam t u a m . Gloria Patri. Et beata. 50 Ant.pitius. in mysterii salutaris faciat transnum a facie tribulantis. ut veniat mater Domini mei ad me? Ecce enim. qui li- Ant. V. qui sedes super Cherubim: et salvi erimus. Ioseph. 4 et 2 eni. et dixit: Benedicta tu inter mulieres. D 6 eus. quae credidisti. exsultavit infans in utero eius: et repleta est Spiritu Sancto Elisabeth: et exclamavit voce magna. dicitur: Oremus. nisi sint privilegiatae. quae dicta sunt tibi a Domino. Secreta Oratio 49 A T u n e r i b u s nostris. Et unde hoc mihi. et in ea additur oratio ritualis « In collatione Ordinum » sub unica conclusione cum oratione quae sequitur Dominus vobiscum. et omnes sanc. — Levate. quaesumus. et salutare t u u m da nobis. V D Ant. 5-6 ^ Praecedens oratio sine Flectamus genua Ecce Dominus veniet. ut ex tua visitatione consolemur: menter exaudi.

V. liberemur: Qui tecum vivit et regnat.ta. et salvabit vos.nos: et ostende faciem tuam. et cognoscent ^Egyptii Domin u m in die ilia: et colent e u m in hostiis et in m u n e r i b u s : et vota vovebunt D o m i n o . et cor Carmeli et Saron. et aperta erit lingua tuam. Et quae erat arida. 35.Graduale tionis: Deus ipse veniet. Dicite pusillanimis: Dominus Deus noster.Tunc saliet sic. exspectata unigeniti Filii tui nova nativitate Lectio Isaiae Prophetae. quos actionis propriae Oratio culpa contristat. O r e m u s . H H . Isai. vetusta servitute deprimimur. A summo caelo egressio 55 Graduale P s . quaesumus.Sabbato Quatuor Temporum Adventus beret eos. et sanabit eos D o m i n u s Deus noster. Germinans ce Deus vester: ecce Dominus Deus in germinabit. Graduale Ps. — Levate. et sitiens in fontes aquarum: ait Dominus omnipotens. 1-7 lizas Sion: exalta in fortitudine vocem 57 aec dicit Dominus: Laetabitur de. 6 et 7 58 In sole posuit tabernaculum suum: et ipse tamquam sponsus procedens de thalamo suo. Flectamus genua.59 JL mulos tuos.minabitur: ecce merces eius cum eo. 9-11 aec dicit Dominus: Super montem 6 0 Lectio Isaiae Prophetae. ut salvos facias nos.opus illius coram illo. ipsi videbunt glo. et florebit quasi lilium. unigeniti Filii tui ad56 /Concede. qui evangeIsai. et nolite timere: ecce Ps. et au. cursus eius usque ad s u m m u m eius. Domine. omnipotens ventu laetifica: Qui tecum vivit et re^ x Deus: ut. Flectamus genua. gem suum pascet: in bracchio suo conConfortate manus dissoliitas. et exsultabit laetabunda et fortitudine veniet. Domine.erimus. Domine Deus virtutum. Die civitatibus Iuda: Ecdo. 40. fa. 7 et 2 eius: et occiirsus eius usque ad sumA s u m m o caelo egressio eius: et oc. debilia roborate.mum eius. 18. noli timere. Confortamini. qui sub peccati iugo ex gnat in unitate. Oremus. excelsum ascende tu. et genua gregabit agnos. 79. et sanabit earn: et revertentur ad D o m i n u m . converte Tune aperientur oculi caecorum. qui evangelizas Ierusalem: exalserta et invia. et veni. Caeli enarrant gloriam D e i : et opera m a n u u m eius annuntiat firmamentum. et exsultabit solitu. et decorem Dei nostri. et torrentes in solitudine. erit in stagnum. et bracchium eius dolaudans: gloria Libani data est ei: de. Sicut pastor greriam Domini. Oratio Tndignos nos. Excita.tuam. potentiam ut cervus claudus. — Levate. 18. 20 et 3 61 Deus vester ultionem adducet retribu. V. E t percutiet D o m i n u s JEgyptutn plaga. et solvent. et in sinu suo levabit. mutorum: quia scissae sunt in deserto aquae. quaesumus. E t cognoscetur D o m i n u s ab ^Egypto. et placabit u r eis. et salvi res surdorum patebunt. V.

Beniamin.65 dem Dominum.quam molestiae intulit. et vocavi te nomine tuo: Chaldaeis ministros regis. et creans malum: Hymnus Ibid. qusesumus. et Ma— Levate.. et gloriosus in Isrrcl. et creans tenebras. et vectes ferreos confringam. et non est amplius: extra me no ignis. ut subiciam ante faciem eius gentes. et gloGraduate Ps. Flectamus genua. velut ovem. quaesumus. et — Levate. Oratio et praemia aeterna concedat. 6 4 Excita. Ego ante te ibo: et gloriosos terrae fornacem: et exciissit flammam ignis de humiliabo: portas aereas conteram. Deus Israel. quoniam abs. Domi. JL ut Filii tui ventura solemnitas. et non cogno. 63 T Taec dicit Dominus christo meo CyJL JL ro. est alter.10 Sabbato Quatuor Temporum Adventus Ioseph: qui sedes super Cherubim. et inter servum meum Iacob. et qui ab occidente. Et dabo tibi fornace. nasse. Prop. neque contristavit.cendit quos reperit iuxta fornacem de tum meum. 3. F I B . qui ab ortu so. Oratio 62 TJraesta. desuper. Roraenedictus es. pietatis Lectio Isaiae Prophetae. 45. et glorifilis. et nubes pluant iunostrorum. praesentis nobis vitae remedia conferat.quasi ex uno ore laudabant. et non cognovisti me. Tune hi tres visti me: ut sciant hi. et Benedictus es in templo sancto gloveni. potentiam tuam. Et laudabilis. Ego Dominus. et fecit medium fornacis quasi thesauros absconditos. et portae non claudenscendit cum Azaria.quadraginta novem: et eriipit. V. et aperiam con diebus illis: Angelus Domini de. intende: qui deducis. 47-51 et dorsa regum vertam. Domine. et benedicebant Deum in forque me non est. Qui regis riae tuae. vatorem: et iustitia oriatur simul: ego Et benedictum nomen gloriae tuae. Dominus creavi eum. et glostum: aperiatur terra. 52-56 ego Dominus faciens omnia haec. qui effundebatur super fornacem cubitis voco nomen tuum. Et laudabilis. qui earn inassimilavi te. et non nace. pare coram Ephra'im. Lectio Danielis Prophetae.cabant. ssecula. apOremus. 79.faciens pacem. i-8 et regnas cum Deo Patre in unitate. dicentes: Hie non respondetur Deo gratias. quod est sanctum. formans lucem. tuae visitatione consolemur: Qui vivis Isai. at salvos facias nos.ventum roris flantem. ne. 2 et 3 riosum in ssecula.^ ram eo ianuas. nee quidnon est Deus: accinxi te. et Israel elec. Per euneces populi tui. et germinet Salriosus in saecula. omnipotens Deus: Oremus. Flectamus genua. et sociis eius in tur. Domine Deus patrum 67 te. clementer exaudi: ut. Et laudabile. qui iuste pro peccatis nostris affligimur. Et non tetigit eos omniDominus. Ego cendebant. caeli. 3. Flamma autem torum: ut scias quia ego Dominus. Dan. et arcana secre. cuius apprehendi dexteram.

et nunc. et glorificent in specula. et gloriosus in saecula. Et laudabili. Et laudabilis. et revelatus fuerit homo peccati. 2-3 Qui regis Israel. Benedictus es. et glorioso in saecula. Et laudabilis. Gloria Patri. Et venit in omnem regionem Iordanis. qui adversatur. Benedicant te caeli. tetrarcha autem Galilseae Herode. qui sedes super Cherubim. Hie dicitur V. Benedictus es. Benedictus es. Et laudabilis. Amen. et Spiritui Sancto. donee de medio fiat. i . neque per sermonem. Non retinetis. et gloriosus in saecula. Per Dominum. appare coram Ephraiim. Excita. et gloriosus in saecula. Et tune revelabitur ille iniquus. et omnia quae in eis sunt. quod cum adhuc essem apud vos. et glorioso in saecula. et Lysania Abilinae tetrarcha. Benedicant te omnes Angeli et Sancti tui. Ioseph. et Trachonitidis regionis. neque per epistolam tamquam per nos missam. Philippo autem fratre eius tetrarcha Ituraeae. ut nos famulos tuos non exurat flamma vitiorum. Et dicuntur aliae orationes forte occurrentes. 3.8 atres: Rogamus vos per adventum Domini nostri Iesu Christi. ut revele^ tur in suo tempore. intende: qui dedu. aut quod colitur. qui tribus pueris mitigasti i J flammas ignium: concede propitius. potentiam tuam. praedicans baptismum paenitentiae in remis71 F Missale Romiumni . Dominus vobiscum. sine Flectamus genua. procurante Pontio Pilato Iudaeam. intuens abyssos. et gloriosus in saecula. et nostrae congregationis in ipsum: ut non 11 cito moveamini a vestro sensu. velut ovem. sub principibus sacerdotum Anna et Caipha: factum est verbum Domini super Ioannem. teneat.filiusperditionis. qui ambulas super pennas ventorum et super undas maris. et glorificent in saecula. Ne quis vos seducat ullo modo: quoniam nisi venerit discessio primum. 69 Lectio Epistolae beati Pauli Apostoli ad Thessalonicenses. haec dicebam vobis? Et nunc quid detineat scitis. Zachariae filium. et Filio. Domine. ita ut in templo Dei sedeat ostendens se tamquam sit Deus. Et laudabili. et semper: et in saecula saeculorum. Domine Deus patrum nostrorum.Sabbato Quatuor Tempowm Adventus Benedictus es super thronum sanctum regni tui. et veni: ut salvos facias nos. mare. Oratio 68 "TP\eus. Et laudabilis. Beniamin. Et laudent te. Sicut erat in principio. et extollitur supra omne quod dicitur Deus. 2. 1-6 Anno quintodecimo imperii Tiberii XJL Caesaris. et Manasse. Sequentia sancti Evangelii secundum Lucam. Qui sedes super Cherubim. et destruet illustratione adventus sui. Tractus Ps. quern Dominus Iesus interficiet spiritu oris sui. 79. Luc. V. Et laudabilis. neque per spiritum. Oremus. terra. Et laudent te. et gloriosus in saecula. in deserto. Benedictus es super sceptrum divinitatis tuae. Nam mysterium iam operatur iniquitatis: tantum ut qui tenet nunc. 2 T h e s s . quasi instet dies Domini. V. neque terreamini.7 0 cis.

vetusta servitute deprimimur. quaesumus. conventualem et Missam in qua Ordines sine Flectamus genua. ibid. ut ex tua visitatione consolemur: Qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitate. ad JIntroitum Ps. Dominus vobiscum. ^ Praecedens oratio sine Flectamus g67 2 Ant. et cognoscent ^Egyptii DomiAnt.78 O Domine. ad Offertorium Zach. et sanabit eos Dominus Deus r^£. eleison. Caeli enarrant gloriam Dei: et opera FORMA MISS^E BREVIOR manuum eius annuntiat firmamentum. 18. 7 et 2 parationis nostrae munimine contulisti. Graduale et praesens nobis remedium esse facias. quaesumus. Ioseph. Domine Deus noster: ut tur eis. Flectamus genua. sacrosancta mysteria. prsedica. et mittet eis votioni nostrae proficiant. dicitur: Oremus. Ierusalem: ecce Rex tuus venit tibi sanctus. 9. Gloria Patri. et solvent. qui liDominum nostrum. sionem peccatorum. Domine. qui sub peccati iugo ex tuam. au /Concede. Ps. intende: liberemur: Qui tecum vivit et regnat. beret eos.79 et futurum. qui sedes su.. sicut scriptum est inlibro sermonum Isaiae prophetae: Vox clamantis in deserto: Parate viam Domini: rectas facite semitas eius: omnis vallis implebitur: et omnis mons. Per salvatorem. qui conspicis. et aspera in vias planas: et videbit omnis caro salutare Dei. Oremus. tata unigeniti Filii tui nova nativitate Ps. et mino. D I V .noster. Et cognoscetur Dominus ab iEgypto. et salvator. V. qui deducis. omnipotens 76 "^" ^ e n i . et saluti. et propugnatorem. 7 4 Exsultavit ut gigas ad currendam et in muneribus: et vota vovebunt Doviam: a summo caelo egressio eius. A summo caelo egressio eius: et oc. 9 nua sumitur ad commemorandum sabbaExsulta satis. exspecper Cherubim: et salvi erimus.12 Sabbato Quatuor Temporum Adventus PostKyrie. et placabiPostcommunio 75 /^\uaesumus. ad Communionem Ps. Per Dominum. 19. Et dicuntur aliae orationes forte occurrentes. 20-22 75 Oacrificiis praesentibus. quia ex nostra 77 pravitate affligimur: concede propitius. conferuntur. Et percutiet Dominus occursus eius usque ad summum eius. quae pro re. 6-7 num in die ilia: et colent eum in hostiis. — Levate. 2 Qui regis Israel. 79. Oratio Ant. Seereta Isai. et ostende nobis faciem V«x Deus: ut. cursus eius usque ad summum eius. placatus intende: ut et denum a facie tribulantis. iEgyptum plaga. 4 et 2 80 Am. filia Sion. V. velut ovem. Lectio Isaiae Prophetae. et sanabit earn: et revertentur ad Dominum. ^ Haec forma adhiberi potest extra Missam Hie dicitur V. et collis humiliabitur: et erunt prava in directa. filia tum Quatuor Temporum. 18. n diebus illis: Clamabunt ad Domi. Oratio eus.

neque per spiritum. placatus intende: ut et devotioni nostrae proficiant. et nostrae congregationis in ipsum: ut non cito moveamini a vestro sensu. Per Dominum nostrum Iesum Christum. filia Ierusalem: ecce Rex tuus venit tibi sanctus. 18. vos facias nos. neque per sermonem. 2. praedicans baptismum psenitentiae in remissionem peccatorum. Ant. et praesens nobis remedium esse facias. et extollitur supra omne quod dicitur Deus. quasi instet dies Domini. ad Communionem Exsultavit ut gigas ad currendam super Cherubim. teneat. et veni: ut sal. et collis humiliabitur: et erunt prava in directa. procurante Pontio Pilato Iudaeam. et Lysania Abilinas tetrarcha. qui adversatur. praedica. Per 82 Tractus Ps. 9. donee de medio fiat. Qui regis Israel. Philippo autem fratre eius tetrarcha Ituraeae. aut quod colitur. velut ovem Ioseph. appare coram Ephraim. neque terreamini. potentiam tuam. et destruet illustratione adventus sui. Secreta acrificiis praesentibus.viam: a summo caelo egressio eius. et mine.occiirsus eius usque ad summum eius. Ne quis vos seducat ullo modo: quoniam nisi venerit discessio primum.Sabbato Quatuor Temporum Adventus 81 Lectio Epistolae beati Pauli Apostoli ad Thessalonicenses. 2 Thess. 6-7 8 6 cis. Nam mysterium iam operatur iniquitatis: tantum ut qui tenet nunc. 8 5 Domine. ad Offertorium Zach. et futurum. 9 8 4 Exsiilta satis. ita ut in templo Dei sedeat ostendens se tamquam sit Deus. 2-3 Dominum nostrum. Luc.1-8 ratres: Rogamus vos per adventum Domini nostri Iesu Christi. 79. et saliiti. V. et salvator. in deserto. 13 F rode. et Trachonitidis regionis. Et tune revelabitur ille iniquus. 87 . Qui sedes Ant. intende: qui deduPs. Domine Deus noster: ut sacrosancta mysteria. tetrarcha autem Galilsese He- Q uaesumus. 3. Beniamin et Manasse. Et venit in omnem regionem Iordanis. Non retinetis. quern Dominus Iesus interficiet spiritu oris sui. qusesumus. quod cum adhuc essem apud vos. Zachariie filium. neque per epistolam tamquam per nos missam. Do. sicut scriptum est in libro sermonum Isaiae prophetae: Vox clamantis in deserto: Parate viam Domini: rectas facite semitas eius: omnis vallis implebitur: et omnis mons. Excita. et revelatus fiierit homo peccati.1-6 Anno quintodecimo imperii Tiberii X X Caesaris.filiusperditionis. V. et aspera in vias planas: et videbit omnis caro salutare Dei. haec dicebam vobis? Et nunc quid detineat scitis. filia Sion. sub principibus sacerdotum Anna et Caipha: factum est verbum Domini super Ioannem. Postcommunio S 83 sancti Evangelii secundum Lucam. ut reveletur in suo tempore. quae pro reparationis nostrae munimine contulisti.

Et venit in omnem regionem Iordanis. Csesaris. et aspera in vias planas: et videbit omnis caro salutare Dei. duodecim Apostolos 89 Ant. et in veritate. V. sicut scriptum est in libro sermonum Isaiae prophetae: Vox clamantis in deserto: Parate viam Domini: rectas facite semitas eius: omnis vallis implebitur: et omnis mons. procurante Pontio Pilato Iudaeam. alleluia. et germinet Salvatorem. 45. et Trachonitidis regionis. 90 Lectio Epistolae beati Pauli Apostoli ad Corinthios. ad Introitum Isai. V. Maria. aut ab humano die: sed neque meipsum iudico. quando pet hebdomadam adhibetur Missa de dominica. in deserto. Philippo autem fratre eius tetrarcha Ituraeae. ut per auxilium gratiae tuae. Oratio "Cxcita.93 r 1. 3. Veni. ut fidelis quis inveniatur. Luc. quod nostra peccata praepediunt. Hie iam quaeritur inter dispensatores. Itaque nolite ante tempus iudicare. ut a vobis iudicer. tetrarcha autem Galilaeae Herode. et dispensatores mysteriorum Dei. sed tantum graduale. et Lysania Abilinae tetrarcha. 1. desuper. os meum: et benedicat omnis caro nomen sanctum eius. T In feriis Adventus. et veni: et magna nobis virtute succurre. Gloria Patri. Dominus est. Alleluia. . 8 orate. 4. Domine. 1-6 A nno quintodecimo imperii Tiberii JLX. gratia plena: Dominus Prope est Dominus omnibus invocantibus eum: omnibus qui invocant eum tecum: benedicta tu in mulieribus. et 9 2 noli tardare: relaxa facinora plebis tuae Israel. quoadusque veniat Dominus: qui et illuminabit abscondita tenebrarum. CTA Sequentia sancti Evangelii seciin. Zachariae fQium. 1-5 ratres: Sic nos existimet homo ut ministros Christi. 1 Cor.DOMINICA QUARTA ADVENTUS I classis Statio ad Ss. I 8. V.2 Caeli enarrant gloriam Dei: et opera manuum eius annuntiat firmamentum. et nubes pluant iustum: aperiatur terra. et collis humiliabitur: et erunt prava in directa. 28 94 Ave. Mihi autem pro minimo est. indulgentia tuae propitiationis acceleret: Qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitate. praedicans baptismum paenitentiae in remissionem peccatorum. ad Offertorium Luc. 144. Credo. et manifestabit consilia cordium: et tune laus erit unicuique a Deo. 91 Graduale Ps. 1 dum Lucam. Laudem Domini loquetur benedictus fructus ventris tui. F . Alleluia. caeli. 18 et 21 Ant. nee versus sequens. Domine. poten\2J tiam tuam. Nihil enim mihi conscius sum: sed non in hoc iustificatus sum: qui autem iudicat me. quaesumus. sub principibus sacerdotum Anna et Caipha: factum est verbum Domini super Ioannem. non dicitur Allehiia.

98 Ant. qui habitant in eo.intende: qui deducis. qui factus est ei ex semine David secundum carnem: qui praedestinatus est Filius Dei in virtute secundum spiritum sanctificationis ex resurrectione mortuorum Iesu Christi Domini nostri: per quern accepimus gratiam. Alleluia. quern Graduale Redemptorem laeti suscipimus. Crastina die de. placatus intende: ut et demine : ut. quod ante promiserat per pro. et salvabit nos: et mane videbitis gloDominum nostrum Iesum Christum. Ps. V. et saluti. DoO Domine. V. 79. sine commemoratione dominica?. crescat nostrae salutis effectus. quia veniet Dominus. ad Communionem Isai. Iognat in unitate. Non dicitur Alleluia cum sequenti verad Romanos.1 Domini est terra. V. ad Introitum Exodi 16. servus Iesu Christi. 6 et 7 odie scietis.1-6 su.In vigilia Nativitatis Domini 15 97 Secreta Postcommunio ^Jacrificiis praesentibus. quia veniet Dominus. venienHodie scietis. Per Dominum nostrum. totum Pfficium Missae fit de et vocabitur nomen eius Emmanuel. Filium tuum: Qui tecum vivit et re. in Oratio quibus estis et vos vocati Iesu Christi 99 |eus. Praefatio de Ssma Trinitate. qui nos redemptionis nostrae Domini nostri. vigilia. appare coram Ephra'im. 23. segregatus in Evangelium Dei. seph: qui sedes super Cherubim.per nos Salvator mundi.1 0 2 Apostolus. 2-3 Qui regis Israel. ut Unigenitum tuum.ulus. nisi haec vigilia venerit in dominica. vocatus Alleluia. H D' F . cum frequentatione myvotioni nostrae proficiant. et salvabit nos: et manevidebitis gloriameius. et pariet filium: in dominica. umptis muneribus. alleluia. Beniamin. Mariam maiorem lio suo. annua exspectatione laetificas: Exodi 16. tem quoque iudicem seciiri videamus. 14 T Si vigilia Nativitatis Domini venerit Ecce virgo concipiet. et plenitudo eius: orbis terrarum. S Die 24 decembris In vigilia Nativitatis Domini I classis Statio ad S. Per sterii. velut ovem.lebitur iniquitas terrae: et regnabit suphetas suos in Scripturis sanctis de Fi.Ps. 6 et 7 101 praesta. Dominum nostrum Iesum Christum. Ant. et universi. Gloria Patri. 1. . quaesumus. 7. quaesumus. et Ma100 Lectio Epistolae beati Pauli Apostoli nasse. et apostolatum ad oboediendum fidei in omnibus gentibus pro nomine eius. Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitate. riam eius. Rom. .

noli timere accipere Mariam coniugem tuam: quod enim in ea natum est. voluit occulte dimittere earn. ad Communionem 105 Isai. dicitur de Ssrha Trinitate. si venerit in dominica. 1. Secreta a nobis. Postcommunio a nobis. 23. dicitur Credo. sed. omnipotens Deus: ut. et nollet earn tradiicere. qusesumus. C D elevamini. Sequentia sancti Evangelii secunTLJ dum Matthahim. inventa est in utero habens de Spiritu Sancto. dicens: Ioseph. Per eundem DomiTollite portas. Haec autem eo cogitante. Domine: uni. 7 mur et potamur. cuius caelesti mysterio pasci1 0 4 Ant. respirare. Ioseph autem vir eius. vestras: et num nostrum Iesum Christum. sic eius munera capiamus sempiterna gaudentes: Qui tecum vivit et regnat in unitate. de Spiritu Sancto est. Ant.1 0 7 geniti Filii tui recensita nativitate Si venerit in dominica.18-21 um esset desponsata mater Iesu Maria Ioseph. 5 106 Revelabitur gloria Domini: et videbit omnis caro salutare Dei nostri. sicut adoranda Filii tui natalicia praevenimus. antequam convenirent. fili David.16 In vigilia Nativitatis Domini 103 j r . Mt. D . 40. Praefatio communis. ad Offertorium Ps. Pariet autemfilium:et vocabis nomen eius Iesum: ipse enim salvum faciet populum suum a peccatis eorum. ecce Angelus Domini apparuit in somnis ei. porta3 asternales: et introibit Rex gloriae. quaesumus. principes. cum esset iustus.

quaesumus. XIV. De agendis. Dominus.ut abnegantes impietatem. Gloria Patri. cu- eius quoque gaudiis in caelo perfruamur: Qui tecum vivit et regnat in unitate. Lectio Epistolae beati Pauli Apostoli adTitum. sobrie. ibid. et saecularia desideria. Tit.. 2. 7 ius lucis mysteria in terra cognovimus. erudiens nos. vide Ritum servandum in celebratione Missae. 2. 1 Quare fremuerunt gentes: et populi meditati sunt inania ? V. ego hodie genui te. ut. qui hanc sacratissimam noctem veri luminis fecisti illustratione clarescere: da. Mariam maiorem ad Praesepe 108 Ant. tit. et adv^ntum glo- . 11-15 /^arissime: Apparuit gratia Dei Salv«^ vatoris nostri omnibus hominibus. et Spiritui Sancto. 109 D ominus dixit ad me: Filius meus es tu. ad Introitum Ps. et Filio. si sacerdos eodem die duas vel tres Missas celebret. Ad primam Missam in Nocte Statio ad S. Sicut erat. exspectantes beatam spem. Ps. et iuste.TDERUNT OMNES FINES TERRAE ALUTARE DEI NOSTRI ALLELUIA TEMPUS NATIVITATIS Die 25 decembris IN NATIVITATE DOMINI I classis cum octava II classis T In festo Nativitatis Domini quivis sacerdos tres Missas celebrare potest. Oratio eus. et pie vivamus in hoc saeculo.

alleluia. Graduale Ps. deinceps vero diem. laudantium Deum et dicentium: Gloria in altissimis Deo. et exsiiltet terra ante dixit ad me: Filius meus es tu. scabellum Ant. omnes ut profiterentur singuli in suam ^ Praefatio de Nativitate Domini. Et hoc vobis signum: Invenietis infantem pannis involutum. tum est autem. V. 1-14 tua gratia largiente. et claritas Dei cirIn splendoribus sanctorum. exlia David. per totam octavam. Ps. ex utero cumfulsit illos. Alleluia. per haec sacron illo tempofe: Exiit edictum a Cae.sancta commercia.2 Nativitatis Domini. Domine. cum essent ibi. qui est Christus Dominus. Haec loquere. infra octavam in civitatem David. in Iudaeam tivitate 0 tamquam de Tempore. et custodientes vigilias noctis suPs. et a die 2 ad diem 5 ianuarii in Missis. ex utero ante luciferum genui te.forma. Fac. Et subito facta est cum Angelo multitudo militiae caelestis. sunt dies ut pareret. A dum Lucam. Luc. et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Et inclusive: sed in hac Missa tantum dicitur pastores erant in regione eadem vigi. Ascendit autem et Ioseph a citur i° tamquam propria in Missis de NaDomini et de eiusdem octava. 115 sancti Evangelii seciin. 3 et 1 Tecum principium in die virtutis tuse: in splendoribus sanctorum. Et divolvit. quae praefationem propriam desponsata sibi uxore prsegnante. 109. Credo. Et peperit filium •f Infra Actionem: Communicdntes. 2. 2. 109.secus praefationem propriam haberent. V. hodie genui te. lantes.X i . et pannis eum in. I Accepta tibi sit. quod erit omni populo: quia natus est vobis hodie Salvator. in illius inveniamur sare Augiisto. quaesumus. quae lehem: eo quod esset de domo et fami. 3 116 per gregem suum. Alleluia.ante luciferum genui te. et exhortare: in Christo Iesu Domino nostro. ego faciem Domini: quoniam venit. .Ant. in quo tecum est nostra subv£rsus orbis. et Galilaea de civitate Nazareth.noctem sacratissimam celebr&ntes. et positum in praesepio. et suum primogenitum. et mundaret sibi populum acceptabilem.stantia: Qui tecum vivit et regnat in ta est a praeside Syriae Cyrino: et ibant unitate. quae vocatur Beth. ad Communionem mini stetit iuxta illos. 7 Dominus Laetentur caeli. hodiernae festivitatis oblatio: ut. impleti insuper quae prsefatione propria carent. Et ecce Angelus Do.noctem. Haec descriptio prima fac. sectatorem bonorum operum. ut describer£tur uni. ad Offertorium Ps. 11 et 13 1 1 4 pedum tuorum. quae dicivitatem. ut profiteretur cum Maria ceptis iis Missis. 95. et reclinavit eum in praesepio: citur cotidie usque ad octavam Nativitatis quia non erat eis locus in diversorio. Secreta L ~Y~ j Sequentia r 1 gno.18 In Nativitate Domini rise magni Dei et Salvatoris nostri Iesu Christi: qui dedit semetipsum pro nobis: ut nos redimeret ab omni iniquitate. etiam in Missis. et timuerunt timore ma.de divinis mysteriis vel Personis habent. Dixit Dominus Domino meo: Sede a dextris meis: donee ponam inimicos tuos. in civitate David. Et dixit illis Angelus: Nolite timere: ecce enim evangelizo vobis gaudium magnum.

factum est. Tit. Deus. Alleluia. 4-7 /^arissime: Apparuit benignitas et V-^ humanitas Salvatoris nostri Dei: non ex operibus iustitise. et praecinxit se. Lectio Epistolae beati Pauli Apostoli ad Titum. quod Dominus ostendit nognat in imitate. quod lium tuum: Qui tecum vivit et re. Fi. 1 Dominus regnavit. eius apud Tn illo tempore: Pastores loquebantur te patrocinia sentiamus. 3. decorem induit: induit Et fit commemoratio S. 26. 117. V. qui beatae Anastasiae Martyris tuae solemnia colimus. dignis conversationibus ad eius mereamur pervenire consortium: Qui tecum vivit et regnat in imitate. omnipotens Deus: /TjSequentia sancti Evangelii secun' 1 ' dum Lucam. Princeps pacis. Per Domi. 92. omnipotens Deus: ut. Ps. heredes simus secundum spem vitae aeternae: in Christo Iesu Domino nostro. sed secundum suam misericordiam salvos nos fecit per lavacrum regenerationis et renovationis Spiritus Sancti. quaesumus. Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in imitate. 1 Domi. 2 et 6 ux fulg£bit hodie super nos: quia natus est nobis Dominus: et vocabitur Admirabilis. Et ven^runt festinantes: et invene- D . et videamus hoc verbum. V. quaesumus. quern efFudit in nos abunde per Iesum ChristumSalvatorem nostrum: ut iustificati gratia ipsius. 9. 119 D Oratio a nobis. 92.lehem. Gloria Patri. et illuxit nobis. etiam in Missis in cantu: virtute. Domine Deus noster: ut. Anastasiae Dominus fortitudinem. Luc. alleluia. qui Nativitatem Domini nostri Iesu Christi mysteriis nos fre- quentare gaudemus. 121 120 Graduale Ps. Alleluia. quod per fidem fulget in mente.JL ad invicem: Transeamus usque Bethnum nostrum Iesum Christum. bis. 15-20 ut. quae fecimus nos. hoc in nostro resplendeat opere. quaesumus. Pater futuri saeculi: cuius regni non erit finis. Ps. Anastasiam 118 Ant. et praecinxit se Mart.12) nus regnavit. ad Introitum Isai. qui nova incarnati Verbi tui luce perfundimur. 27 et 23 122 Benedictus qui venit in nomine Domini: Deus Dominus. A Domino factum est istud: et est mirabile in oculis nostris. Oratio 124 a.. 2. Ad secundam Missam in Aurora Statio ad S. V.In Nativitate Domini 117 19 D Postcommunio a nobis. Per eundem Dominum nostrum Iesum Christum. decorem indutus est: indutus est Dominus fortitudinem.

Amen. apta proveniant. Domine. nibus. Deus: per omnia saecula saeculorum. quaesusubstantia conferat. sicut homo genitus idem Oatiasti. et Ioseph. sacramenti sem. Per Doconservabat omnia verbahaec. Per eundem Dominum. Ps. filia Ieru125 Ant. a saeculo tu es. mus. Domine. et infantem poPro S. magni consilii Angelus. 9. quos sub peccati iugo vetusta servitus tenet. Oratio quaesumus.prima Missa. ad Offertorium Ps. conferens minum nostrum. Postcommunio ex tune. in corde suo. Per eundem Dominum nostrum Iesum Christum. Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti. ad Introitum Isai. et films datus est nobis: cuius imperium super humerum eius: et vocabitur nomen eius. beaillis de puero hoc. quae audierant et viderant. Anastasia Secreta 12? situm in praesepio. quaesumus. quae dicta gantibus meritis. Christum. qui audietae Anastasiae Martyris tuae sufFrarunt. sic nobis haec terrena O muneribus sacris: eius. qui non salvator mundi. ad Communionem Exsulta. omnipotens 132 Deus: ut nos Unigeniti tui nova per carnem Nativitas liberet. quod dictum erat X J L nera dignanter oblata: et. ad nostrae salutis erant a pastoribus ad ipsos. familiam tuam refulsit et Deus. Ant.1 Cantate Domino canticum novum. uius nos. 97. semper interventione nos rePer eundem Dominum nostrum Iesum fove. quod divinum est.20 In Nativitate Domini runt Mariam. mirati sunt: et de his. M H Ad tertiam Missam in die Nativitatis Domini Statio ad S. Credo. 9. lauda.1 2 9 per novitas natalis instauret: cuSecreta 126 unera nostra. quia mirabilia fecit. Deus. cuius solemnia celebramus. filia Sion. 1-2 salem: ecce Rex tuus venit sanctus. Domine. sicut Zach. Videntes autem coA ccipe. ut supra in glorificantes. et laudantes Deum in om. R. commovebitur: parata sedes tua. mugnoverunt de verbo. ius Nativitas singularishumanam repp uNativitatis hodiernae mysteriis lit vetustatem. Maria autem auxilium provenire concede. V. qusesumus. Mariam maiorem Ant. Et reversi sunt pastores Praefatio et Communicantes. Anastasia Postcommunio 130 infundant: ut. . Per Dominum nostrum. Gloria Patri. 92. et Deus firmavit orbem terrae. 9 128 dictum est ad illos. et pacem nobis semper Pro S. 6 uer natus est nobis. Et omnes. Domine.

Dies sanctifica. et mundus per ipsum factus est.In Nativitate Domini 21 133 Lectio Epistolae beati Pauli Apostoli ad Hebraeos. dedit eis potestatem filios Dei fieri. Et: Tu in principio. Fuit homo missus a Deo. et tua est terra: orbem terrarum. et mundus eum non cognovit. in saeculum saeculi: virga aequitatis. 1-14 n principio erat Verbum. Et ad Angelos quidem dicit: Qui facit Angelos suos spiritus. Notum fecit Dominus salutare suum: ante conspectum gentium revelavit iustitiam suam. cui nomen erat Ioannes. alleluia. portansque omnia verbo virtutis suae. et omnes ut vestimentum veterascent: et velut amictum mutabis eos. et plenitudinem eius tu fundasti: iustitia et iudicium praeparatio sedis tua?. Hebr. virga regni tui. gloriam quasi Unigeniti a Patre. Alleluia. Omnia per ipsum facta sunt: et sine ipso factum est nihil. 3-4 et 2 Viderunt omnes fines terras salutare Dei nostri: iubilate Deo. sedet ad dexteram maiestatis in excelsis: tanto melior Angelis effectus. 1-12 ultifariam. sed ut testimonium perhiberet de lumine. qui credunt in nomine eius: qui non ex sanguinibus. Cui enim dixit aliquando Angelorum: Filius meus es tu. Deus. ego hodie genui te ? Et rursum: Ego ero illi in patrem. et vita erat lux hominum: et lux in tenebris lucet. neque ex voluntate carnis. plenum gratias et veritatis. Ant. terram fundasti: et opera manuum tuarum sunt caeli. Credo. Erat lux vera. In mundo erat. et habitavit in nobis: et vidimus gloriam eius. Non erat ille lux. V. Domine. i. et figura substantial eius. Io. ut testimonium perhiberet de lumine. Deus tuus. Ipsi peribunt. quod factum est: in ipso vita erat. Dilexisti iustitiam. ad Offertorium Ps. et Verbum erat apud Deum. ut omnes crederent per ilium. (Hie genuflectitur) Et Verbum caro factum est. 12 et 15 1 3 7 Tui sunt caeli. omnis terra. M Alleluia. et mutabuntur: tu autem idem ipse es. his. Ad Filium autem: Thronus tuus. quern constituit heredem universorum. et tenebrae earn non comprehenderunt. sed ex Deo nati sunt. . V. et ipse erit mihi in filium? Et cum iterum introdiicit primogenitum in orbem terrae. Initium sancti Evangelii secundum 1 3 6 Ioannem. 88.1 3 5 tus illiixit nobis: venite. et Deus erat Verbum. neque ex voluntate viri. Hie venit in testimonium. Hoc erat in principio apud Deum. Quotquot autem receperunt eum. oleo exsultationis prae participibus tuis. dicit: Et adorent eum omnes Angeli Dei. et sui eum non receperunt. et ministros suos flammam ignis. et adorate Dominum: quia hodie descendit lux magna super terram. 97. per quern fecit et saecula: qui cum sit splendor gloriae. multisque modis olim Deus loquens patribus in prophetis: novissime diebus istis lociitus est nobis in Filio. In propria venit. quanto differentius prae illis nomen hereditavit. et anni tui non deficient. purgationem peccatorum faciens. gentes. tu autem permanebis. quae illuminat omnem hominem venientem in hunc mundum. I 134 Graduate Ps. 1. et odisti iniquitatem: propterea unxit te Deus.

redimeret. DOMINICA INFRA OCTAVAM NATIVITATIS DOMINI II classis Ant.nam. et heres per Deum. non vero octavae. ut eos. mirantes super his quae dicebantur de illo. sicut divinae nobis generationis est auctor. 139 Ant. de. dico ego opera mea regi: lingua mea calamus scribae. Secreta H8 ^ V b l a t a . Eructavit cor meum verbum bonum.misit Deus Spiritum Filii sui in corda vestra. 18. omnipotens sermo tuus. 3 et 2 1* Speciosus forma prae filiis hominum: diffusa est gratia in labiis tuis. Luc.1 4 6 corem indutus est: indiitus est Domi. ut adoptionem filiorum reciperemus. iuxta rubricas. misit Deus Filium suum. factum sub lege. 44. I . Ps. 1 Dominus regnavit.22 Dominica infra octavam Nativitatis Domini reamur bonis operibus abundare: Qui tecum vivit et regnat in unitate. sumitur Missa Puer natus est nobis.145 nus regnavit. 4. n illo tempore: Erat Ioseph et MaV. Praefatio et Communicantes. dicenda sit Missa votiva de Christo Domino. qui sub lege erant. Postcommunio 140 "TTJraesta. de caelis a regalibus sedibus venit. omnipotens Deus: JL ut natus hodie Salvator mundi. Itaque iam non est servus. 3 Viderunt omnes fines terrae salutare Dei nostri. Gloria Patri. et praecinxit se virtiite. m 1 4 1 • ' V u m medium silentium tenerent omnia. ita et immortalitatis sit ipse largitor: Qui tecum vivit et regnat in imitate. decorem induit: induit Dominus fortitudinem. Alleluia. et dixit ad Mariam ma\^J ge actus nostros in beneplacito trem eius: Ecce positus est hie in ruituo: ut in nomine dilecti Filii tui me. Gal. Alleluia. 2. Domine. post diem 28 decembris. cum sit dominus omnium: sed sub tutoribus et actoribus est usque ad praefinitum tempus a patre: itaetnos cum essemus parvuli. et nox in suo cursu medium iter haberet. ria mater Iesu. velociter scribentis. nova Uni\^/ geniti tui Nativitate sanctifica: nosque a peccatorum nostrorum maculis emunda.^TjSequentia sancti Evangelii secun. infra octavam Nativitatis Domini. V.illis Simeon. factum ex muliere. 14-15 Ant. et praecinxit se. Per eundem Dominum. Ps. Domine. 1-7 ratres: Quanto tempore heres parvulus est. At ubi venit plenitudo temporis. sed filius: quod si filius. 92. ut supra in prima Missa. Pater. T In fine huius Missae non dicitur ultimum Evangelium. alleluia. ad Communionem Ps. 33-40 nus fortitudinem. clamantem: Abba. V.r l ^ dum Lucam. Et benedixit Oratio 142 /^"Xmnipotens sempiterne Deus. 1 Domi. quae habetur infra. F Lectio Epistolae beati Pauli Apostoli 14: ad Galatas. aa ad Introitum Sap. et in resurrectionem multorum D Graduate Ps. diri. sub elementis mundi eramus servientes. 97. 92. T Si qua. Quoniam autem estisfilii. quaesumus. miinera. Et fit commemoratio occurrentis festi II classis. nihil difFert a servo.

V. qui exspectabant redemptionem Israel.. 6. Filium tuum: Deus firmavit orbem terrae. 149 Ant. omnipotens Deus: ut nos Unigeniti tui nova V-^ Deus: ut oculis tuae maiestatis muper carnem Nativitas liberet. Domine Deus meus. 92. disputantes cum Stephano: et non poterant resistere sapientiae et Spiritui. in Israel: et in signum cui contradicetur: et tuam ipsius animam pertransibit gladius. ieiuniis et obsecrationibus serviens nocte ac die. imi. ibid. quia servus tuus exercebatur in tuis iustificationibus. quos nus oblatum. Postcommunio 150 T ) e r huius. et Cyrenensium. ad Offertorium Ps. quaesumus. 2. qui quaerebant animam pueri. ad Introitum Ps. qui loquebatur. tatis: ex tune.S. I Lectio Actuum Apostolorum. Puer autem crescebat. 154 Act. Oratio Secreta ncede. 1 Beati immaculati in via. ipsa hora superveniens. plenus gratia et fortitudine. Domine. a saeculo tu es. Oratio a nobis. operationem myJL sterii. et loquebatur de illo omnibus. Stephani Protomartyris 23 Ant. reversi sunt in Galilaeam in civitatem suam Nazareth. Et haec.152 tari quod colimus: ut discamus et inimicos diligere. omnipotens ^ 148 /^"^oncede. 118. 8-10 et 7. Surrexerunt autem quidam de synagoga. et eorum qui erant a Cilicia et Asia. qui non Qui tecum vivit et regnat in unitate. et vitia nostra p u r g e n t u r . et gratiam nobis piae desub peccati iugo vetiista servitus tevotionis obtineat. 20 Tolle p u e r u m . filia Phanuel. et efFectum beatae pernet. quae appellatur Libertinorum. Audientes . ad Communionem Mt. plenus sapiential et gratia Dei erat in illo. 1-2 strum Iesum Christum. Et fit commemoratio octavae Nativicommovebitur: parata sedes tua. et iusta desideria compleantur. et m a t r e m eius. et Alexandrinorum. Die 26 decembris S. ut revelentur ex multis cordibus cogitationes. 54-59 n diebus illis: Stephanus. Et haec vidua usque ad annos octoginta quatuor: quae non discedebat de templo. Deus. faciebat prodigia et signa magna in populo. Et ut perfecerunt omnia secundum legem Domini. et vixerat cum viro suo annis septem a virginitate sua. et vade in terram Israel: defuncti sunt enim. Gloria Patri. quia eius natalicia celebramus. 23. quaesumus. Domine. Ps. 86 et 23 151 ierunt principes. STEPHANI Protomartyris II classis Statio ad S. Per Domin u m nostrum Iesum Christum. Et erat Anna prophetissa. Credo. Per Dominum. Per eundem Dominum. Stephanum in Caelio monte D Praefatio et Communicantes de Nativitate. et confortabatur. de tribu Aser: haec processerat in diebus multis. qui ambulant in lege Domini. qui novit etiam pro persecutoribus exorare Dominum no147 Ant. confitebatur Domino. quaesumus. ennitatis acquirat. et adversum me loquebantur: et iniqui perseciiti sunt me: adiuva me.

5 Sederunt principes. Et lapidabant Stephanum invocantem. 118. dicitur 157 Tractus Ps. et adversum me loquebantur: et iniqui persecuti sunt me. Domine. et Iesum stantem a dextris virtutis Dei. V. 4 Posuisti. alleluia. et Filium hominis stantem a dextris Dei. 3-4 Desiderium animae eius tribuisti ei: et voluntate labiorum eius non fraudasti eum. Ps. Act. Stephani Protomartyris Alleluia. ad OrTertorium Act. donee dicatis: Benedictus qui venit in nomine Domini. 56 Video caelos apertos. ^ In Missis votivis post Septuagesimam. Tempore autem paschali omittitur graduale. *\ In Missis votivis post Septuagesimam. et impetum fec£runt unanimiter in eum.24 S. Alleluia. plenum fide et Spiritu Sancto: quern lapidaverunt Iudaei orantem. V. 34-39 n illo tempore: Dicebat Iesus scribis et pharisaeis: Ecce ego mitto ad vos prophetas. accipe spiritum meum. Alleluia. 23 et 86.159 dum Matthaeum. et scribas. 20. quern occidistis inter templum et altare. et sapientes. quoties volui congregare filios tuos. Adiuva me. 6. ratione octavae Nativitatis. lerusalem. filii Barachiae. et Iesum stantem a dextris Dei. et eius loco dicitur: . et ex eis flagellabitis in synagogis vestris. V. et Iesum stantem a dextris virtutis Dei. Ierusalem. quse occidis prophetas. Act. 59 I60 Elegerunt Apostoli Stephanum Levitam. V. 155 I Graduale Ps. Exclamantes autem voce magna continuerunt aures suas. et lapidas eos. 5 et 7. et noluisti? Ecce relinquetur vobis domus vestra deserta. 7.158 deo caelos apertos. qui effusus est super terram. venient haec omnia super generationem istam. obdormivit in Domino. Posuisti in capite eius coronam de lapide pretioso. in fine sequentis antiphonae Alleluia omittitur. V. Sequentia sancti Evangelii seciin. suscipe spiritum meum. Et cum hoc dixisset. qui ad te missi sunt. dissecabantur cordibus suis. et ex illis occidetis et crucifigetis. Quoniam praevenisti eum in benedictionibus dulcedinis. intendens in caelum. dicens: Domine. quemadmodum gallina congregat pullos suos sub alas. V. a sanguine Abel iusti usque ad sanguinem Zachariae. et dicentem: Domine Iesu. et stridebant dentibus in eum. autem haec. et persequemini de civitate in civitatem: ut veniat super vos omnis sanguis iustus. Cum autem esset Stephanus plenus Spiritu Sancto. omissis Alleluia et versu sequenti. alleluia. 20. Positis autem genibus clamavit voce magna. 156 Alleluia. Domine Deus meus: salvum me fac propter misericordiam tuam. Mt. ne statuas illis hoc peccatum. alleluia. qui vocabatur Saulus. 23. 6. 56 Vi. 7. Alleluia. Et eicientes eum extra civitatem lapidabant: et testes deposuerunt vestimenta sua secus pedes adulescentis. non me videbitis amodo. Amen dico vobis. Credo. Dico enim vobis. Ant. super caput eius coronam de lapide pretioso. et dicentem: Domine Iesu. Et ait: Ecce video caelos apertos. vidit gloriam Dei.

15. et n o n flectetur: et continebit ilium.ad dona perveniat sempiterna. nova num est confiteri Domino: et psallere Unigeniti tui Nativitate sanc. 91. Ant. X J L mysteria: et. Ps. et adimplebit ilium spiritu sapientiae et intellectus. Domine. benignus 167 Dominum nostrum Iesum Christum. ET EV. 59 et 60 Video caelos aper>ncede. munera pro tuoS. Per Eccli. sicut illos passio gloriosos effecit. 2 Boblata. Per eundem cclesiam tuam. beati Ioannis Apostoli Filium tuum: Qui tecum vivit et retui et Evangelistae illuminata doctrinis. et ex- .nomini tuo.S. Statio ad S. et aqua sapientiae salutaris potabit ilium: et firmabitur in illo. O rum commemoratione Sanctorum: II classis ut. et n o n confundetur: et exaltabit ilium apud proximos suos. quaesumus. omnipotens JL Deus: ut natus hodie Salvator mundi. Mariam maiorem ita nos devotio reddat innocuos. qusesumus. accipe spiritum per carnem Nativitas liberet. tifica: nosque a peccatorum nostroOratio rum maculis emunda. ad Introitum Filium tuum: Qui tecum vivit et ren medio Ecclesiae aperuit os eius: 1 6 6 gnat in unitate. Gloria Patri. Per Dotate. et obviabit illi quasi mater C Q 165 Pro octava Nativitatis Postcommunio TJraesta. et stola gloriae vestiet ilium. O I E Et fit commemoratio octavae Nativi- 163 164 tatis : Antiphona ad Communionem Oratio Act. omnipotens 168 tos. illiistra: ut. honorificata. Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitate. et ne statuas ilHs hoc peccasub peccati iugo vetiista servitus tetum. minum nostrum. ratione octavae. Iucunditatem. sempiterna proui timet D e u m . 56. Prsefatio et Communicantes de Nativi. et implevit eum Dominus spiritu sapientiae et Intellectus: stolam 162 p r o octava Nativitatis Secreta gloriae induit eum. det illam. Ioannis Ap. P e r e u n d e m D o m i n u m . ita et immortalitatis sit ipse largitor: Qui tecum vivit et regnat in unitate. 1-6 Stephano Martyre tuo. quos meum. et in medio ecclesiae aperiet os eius. et Iesum stantem a dextris virtiitis D e u s : u t nos Unigeniti t u i nova Dei: Domine Iesu. sumpta Lectio libri Sapientiae. et Ev. gnat in unitate. 7. Domine. V. 15. IOANNIS AP. Postcommunio Auxilientur nobis. apprehenstrum Iesum Christum. sicut divinae nobis generationis est auctor. net. Altissime. intercedente beato 169 Eccli. Domine. Per Dominum nocontinens est iustitiae. faciet bona: et q u i tectione confirment. Cibabit ilium p a n e vitae et intellectus. munera. 25 Die 27 decembris Secreta 161 ^Juscipe. Domine. 5 Dominum nostrum Iesum Christum.

26 S. donee veniam: tu me seille. quern diligebat Iesus. 21. V. me sequere. quis cepimus. S O I Postcommunio n illo tempore: Dixit Iesus Petro: Seefecti cibo potiique cselesti. quae in ^ 172 Tractus Ps. ratione octavae. et eius loco dicitur: Dominum nostrum. V. Secreta dicitur iiscipe. donee veniam. 23 et 22 fratres. fica: nosque a peccatorum nostroTempore autem paschali omittitur grarum maculis emunda. hie auet nomine aeterno hereditabit ilium. tens in terra erit semen eius: genePro octava Nativitatis Secreta 1 7 7 ratio rectorum benedicetur. Alleluia. V. testimonium eius. 13 Iustus ut palIo. Po. quod discipulus ille non moritur: et non dixit 174L^JSequentia sancti Evangelii seciin. discipulus ille. Ibid. in cuius haec commemoratione perper pectus eius. quere. 173 Alleluia. i n . sed: Sic eum volo r X^ dum Ioannem. V. donee veniam. Ps. Etnon dixit ei Iesus: Non moritur. mam.Per Dominum.ut. qui timet Dominum: cuius nos confidimus patrocinio libein mandatis eius cupit nimis. 21. qui testimonium perhibet de his. Conversus Petrus vidit ilnoster. et scripsit haec: et scimus. sultationem thesaurizabit super ilium. nium perhibet de his: et scimus. Alleluia. Alleluia. quia verum est Iustus ut palma florebit: sicut cedrus.Iesus: Non moritur. multiplicabitur.. quia discipulus ille non moriExiit sermo inter fratres.tate. et Ev. Io. 21. Do. Per eundem duale. set Petrus. •f In Missis votivis post Septuagesi. quod discitur.rari. 13 I75 bet de his: et scimus. Beatus vir. Ioann. Exiit sermo inter fratres. 91. 21. V. Per Dominum. munera. 91. ad Offertorium Ps. eius muniamur et precibus. omissis Alleluia et versu sequenti. Exiit ergo sermo iste inter 170 Graduate Ioann. praefatio de Apostolis. alleluia. qui testimo. tatis. nova ria et divitiae in domo eius: et iustiUnigeniti tui Nativitate sanctitia eius manet in saeculum sseculi. V. te supplices deprecamur: ium discipulum. Sed: Sic eum niam: quid ad te? Hie est discipulus volo manere. munera. Credo.quae in Libano est.Ant. 23 178 ma florebit: sicut cedrus Libanimul. Domine. 19-24 manere. est qui tradet te ? Hunc ergo cum vidis. qui testimonium perhiAnt. sequentem. R 179 . Globlata.tem quid? Dicit ei Iesus: Sic eum volo manere. ad Communionem tiplicabitur. et dixit: Domine. donee veIesus: Non moritur. quia verum 171 Alleluia. 24 Hie est est testimonium eius. 24 Praefatio et Communicantes de NativiHie est discipulus ille. Deus quere me. 1-3 eius tibi solemnitate deferimus. Ioannis Ap. alleluia. dixit Iesu: Domine. quid ad te? tu minus Deus noster. qui et recubuit in cena su. Domine. pulus ille non moritur: et non dixit sed: Sic eum volo manere. ^ In Missis votivis extra octavam Nativiquia verum est testimonium eius.

Alleluia. Et non erat qui sepeliret. Innocentium Mm. pueri. INNOCENTIUM MM.. Apoc.1 8 6 date. alleluia. et seniores: et nemo poterat dicere canticum. •f In Missis votivis post Septuagesimam. Graduate Ps. ibid. Domine. Per Dominum nostrum. et eius loco dicitur: Alleluia. V. quam audivi.Ss. 8. Dominum. 3 x ore infantium. Die 28 decembris 27 F SS. Hi empti sunt ex hominibus primitiae Deo. Et fit commemoratio octavae Nativitatis : Oratio 183 /Concede. Hi sequuntur Agnum. E 184 Lectio libri Apocalypsis beati Ioannis Apostoli. et lactentium perfecisti laudem propter inimicos tuos. Dominum. laudate nomen Domini. habentes . 1 188 Laudate. quaesumus. quos sub peccati iugo vetiista servitus tenet. 1-5 T n diebus illis: Vidi supra montem Sion JL Agnum stantem. Et cantabant quasi canticum novum ante sedem. tamquam vocem aquarum multarum. omnipotens V-x Deus: ut nos Unigeniti tui nova per carnem Nativitas liberet. 7-8 1 8 5 Anima nostra. quocumque ierit. Gloria Patri. et ante quatuor animalia. Alleluia. nomen eius. V. qui fecit caelum et terram. Et audivi vocem de caelo. ^ Tempore autem paschali omittitur graduale. Deus. etiam moribus vita fateatur. 3 et 10 187 Effuderunt sanguinem Sanctorum velut aquam. 78. et nos liberati sumus: adiutorium nostrum in nomine Domini. alleluia. 14. sicut divinae nobis generationis est auctor. et cum eo centum quadraginta quatuor milia. omissis Alleluia et versu sequenti. Oratio 182 TRYeus. 112. Hi sunt. sed moriendo confessi sunt: omnia in nobis vitiorum mala mortifica. Ps. cuius hodierna die praeconium I J Innocentes Martyres non loquendo. pueri. quaesumus. qui cum mulieribus non sunt coinquinati: virgines enim sunt. omnipotens Deus: ut natus hodie Salvator mundi. ita et immortalitatis sit ipse largitor: Qui tecum vivit et regnat in imitate. sicut passer. erepta est de laqueo venantium. ad Introitum Ps. dicitur Tractus Ps.Missale Romar. sanguinem Sanctorum tuorum. quam lingua nostra loquitur. ut fidem tuam. et tamquam vocem tonitrui magni: et vocem. Ps. V. 2 Domine. V. laudate . Vindica. qui empti sunt de terra. et Agno: et in ore eorum non est inventum mendacium: sine macula enim sunt ante thronum Dei. nisi ilia centum quadraginta quatuor milia. Ps. qui effusus est super terram. Paulum 181 Ant. 112. 1 Lau. Laqueus contritus est. 123. Per eundem Dominum. Dominus noster: quam admirabile est nomen tuum in universa terra! V. et nomen Patris eius scripturn in frontibus suis. in circuitu Ierusalem. V. 180 Pro octava Nativitatis Postcommunio aesta. sicut citharcedorum citharizantium in citharis suis. II classis Statio ad S.

V. 39. Domine.lii Angelus. et matrem eius nocte. nobis super humerum eius: et vocaV3 pia non desit oratio: quae et mubitur nomen eius. magni consinera nostra conciliet. 2. 18 193 Vox in Rama audita est. et esto ibi usque dum dicam tibi. et noluit consolari. nova 1 9 2 Unig^niti tui Nativitate sanctifica: nosque a peccatorum nostrorum maculis emunda. et fuge in iEgyptum. Futurum est enim. et praesentis. Per eundem Dominum nostrum. 2. 97. ploratus. ratione octavae Nativitatis. Alleluia. 123. qui erant in Bethlehem. Domine. quaesumus.Sequ6ntia sancti Evangelii secun* J ^ dum Matthseum. Mt. V P Pro octava Nativitatis Postcommunio 195 raesta. Domine. 9. sicut passer. Tune Herodes videns quoniam illusus esset a Magis. et nos liberati sumus. ad Introitum Isai. et in omnibus finibus eius. Qui consurgens accepit puerum. Alleluia. Postcommunio otiva. Eccli. et mittens occidit omnes pueros. ad Communionem Mt. iratus est valde. et matrem eius. et secessit in JEgyptum: et erat ibi usque ad obitum Herodis: ut adimpleretur quod dictum est a Domino per Prophetam dicentem: Ex iEgypto vocavi Filium meum. florebunt sicut lilium. 189 ^T. Domine. Per Dominum nostrum Iesum Christum. Tune adimpletum est. Ps. Diebus infra octavam 190 Ant. secundum tempus quod exquisierat a Magis. O Pro octava Nativitatis Secreta blata. ita et immortalitatis sit ipse largitor: Qui tecum vivit et regnat in imitate. et tuam nobis in. quod dictum est per Ieremiam prophetam dicentem: Vox in Rama audita est. V. et ululatus: Rachel plorans filios suos. 7 Nativitatis Domini Anima nostra. Ant. Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in imitate. ploratus. ad Offertorium Ps. quia non sunt. et noluit consolari. omnipotens Deus: ut natus hodie Salvator mundi. quaesumus. erepta est II classis delaqueo venantium: laqueus contritus Ant. ratione octavae. 19 Sancti tui. a bimatu et infra. P . vitae pariter et aeternae tribue conferre subsidium. quia non sunt. 1 Cantate Domino dulgentiam semper obtineat. minum nostrum. Gloria Patri.canticum novum: quia mirabilia fecit.I96 Secreta ' tus est nobis: cuius imperium 191 Qjanctorum tuorum. munera. et ululatus multus: Rachel plorans filios suos. ut Herodes quaerat puerum ad perdendum eum. Credo. Praefatio et Communicantes de Nativitate. 6 est.28 Diebus infra octavam Nativitatis Domini nomen Domini. 13-18 T n illo tempore: Angelus Domini appaJL rait in somnis Ioseph. uer natus est nobis. dicens: Surge et accipe puerum. et sicut odor balsami erunt ante te. et filius da. Per Do. sicut divinse nobis generationis est auctor. dona percepimus: 1 9 4 quae Sanctorum nobis precibus.

qui audierunt. et videamus hoc verbum. Secreta quern effudit in nos abunde per Iesum blata. sicut dictum est ad illos. Tit. et autem cognoverunt de verbo. ad Offertorium V-y humanitas Salvatoris nostri Dei: Tui sunt caeli. 3. Dies sanctificaPostcommunio tus illuxit nobis: venite. tionis et renovationis Spiritus Sancti. V.Mart. 3 204 V. et plenitudinem eius tu nos. conferens in corde suo. Domine. munera. ad Titum. Alleluia. 97. glorificantes et laudantes Deum in omnibus. Et reversi sunt pastores. Oratio 197 /Concede. sed secundum suam misericordiam fundasti: iustitia et iudicium praeparasalvos nos fecit per lavacrum regenera. 2. 12 et 15 202 /"^arissime: Apparuit benignitas et Ant. Per eundem Dominum Iesu Domino nostro. Luc. et ado. 200 Alleluia. divinae nobis generationis est auctor. e Missa sequenti. 97. 88. Thomae Ep. quod Dominus ostenII classis dit nobis. quae dicta erant a pastoribus ad ipsos.Diebus infra octavam Nativitatis Domini 29 tum erat illis de puero hoc. alleluia. ad Communionem ante conspectum gentium revelavit iuViderunt omnes fines terrae salutare Dei nostri. 'JL. omnis terra. omnipotens ^ ^ Deus: ut nos Unigeniti tui nova per carnem Nativitas liberet. Credo. fantem positum in praesepio. stitiam suam. Et venerunt festinantes: et invenerunt Mariam. ita et immortalitatis sit ipse largitor: 201 JT^jSequentia sancti Evangelii seciin. Maria autem conservabat omnia verba haec. sicut lux magna super terram. Dei nostri: iubilate Deo. et tua est terra: ornon ex operibus iustitiae. 4-7 Ps. Videntes Et fit commemoratio S. quos sub peccati iugo vetusta servitus tenet.nosque a peccatorum nostrorum macundum spem vitae aeternae: in Christo culis emunda. Et omnes. Per eundem Dominum.Qui tecum vivit et regnat in unitate. et Ioseph. dum Lucam. omnipotens Deus: 205 rate Dominum: quia hodie descendit JL ut natus hodie Salvator mundi. quae fecimus bem terrarum. gentes. mirati sunt: et de his. O I . ut supra 28. quod dic.203 Christum Salvatorem nostrum: ut iustigeniti tui Nativitate sanctifica: ficati gratia ipsius. 15-20 n illo tempore: Pastores loquebanDie 29 decembris tur ad invicem: Transeamus usque De V die infra octavam Bethlehem. 3-4 et 2 Praefatio et Communicantes de NatiViderunt omnes fines terrae salutare vitate. Nativitatis Domini quod factum est. qusesumus. nova Uni. quae audierant et 198 Lectio Epistolae beati Pauli Apostoli viderant. heredes simus se. Notum fecit Dominus salutare suum: Ant. 199 Graduale Ps. quaesumus.IjTaesta. nostrum Iesum Christum.tio sedis tuae.. Ps. et inMissa Puer natus est nobis.

Graduate Eccli. ego hodie genui te.212 dumloannem. quos sub peccati iugo vetusta servitus tenet. cuius non sunt oves propriae. omnipotens V-^ Deus: ut nos Unigeniti tui nova per carnem Nativitas liberet. ut omnes. et Mart. alleluia. et vocem meam audient. qui conservaret legem Excelsi. Eodem die 29 decembris S. in Domino: rectos decet collaudatio. S. qui eius implorant auxilium. Bonus pastor animam suam dat pro ovibus suis. 10. 1 Exsultate. Credo. Alleluia. Et fit commemoratio octavae Nativitatis: I 208 Oratio /'""Concede. pro cuius Ecclesia gloriosus Pontifex Thomas gladiis impiorum occiibuit: praesta. Nee quisquam sumit sibi honorem. et sacriflcia pro peccatis: qui condolere possit iis. Commemoratio T Ubi festum S. pro hominibus constituitur in iis. 16 210 Ecce sacerdos magnus. Quemadmodum et in alio loco dicit: Tu es sacerdos in aeternum. et cognoscunt me meae. Ps. Lectio Epistolae beati Pauli Apostoli ad Hebraeos. et collaudant Filium Dei. et cognoscunt me meae. quaesumus. 44. qui in diebus suis placuit Deo. 10.30 Comm. qui ignorant et errant: quoniam et ipse circumdatus . et dimittit oves et fugit: et lupus rapit et dispergit oves: mercenarius autem fugit. 1-6 209 I ^ratres: Omnis pontifex ex hominiJL bus assumptus. Per eundem Dominum. Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitate. iusti. Ibid. V. secundum ordinem Melchisedech. V. Hebr. et ego agnosco Patrem: et animam meam pono pro ovibus meis. tamquam Aaron. 20 Non est inventus similis illi. quaesumus. et qui non est pastor. diem festum celebrantes sub honore beati Thomae Martyris: de cuius passione gaudent Angeli. ut offerat dona. ita etiam et pro semetipso offerre pro peccatis. Sic et Christus non semetipsum clarificavit ut pontifex fieret: sed qui locutus est ad eum: Filius meus es tu. Mercenarius autem. G D est infirmitate: et propterea debet.. et unus pastor. Io. 206 Antiphona ad Introitum jaudeamus omnes in Domino. Thomae Ep.14 Ego 211 sum pastor bonus: et cognosco oves meas. celebratur gradu I classis. petitionis suae salutarem consequantur effectum. Ego sum pastor bonus: et cognosco meas. et net unum ovile. Gloria Patri. Oratio 207 eus. 5. Sequentia sancti Evangelii secun. Ioann. quia mercenarius est. quae sunt ad Deum. dicitur sequens Missa. 32. et Mart. et Mart. et non pertinet ad eum de ovibus. quemadmodum pro populo. Alleluia. Sicut novit me Pater. Thomae Ep. Thomae Ep. sed qui vocatur a Deo.Per Dominum nostrum Iesum Christum. Et alias oves habeo. quae non sunt ex hoc ovili: et illas oportet me addiicere. videt lupum venientem. V.11-16 n illo tempore: Dixit Iesus pharisaeis: Ego sum pastor bonus.

alleluia. Missa Puer natus est nobis. ^ In Missis votivis post Septuagesimam. caelestis remedii faciat esse consortes. nova \-J Unigeniti tui Nativitate sanctifica: nosque a peccatorum nostrorum maculis emunda. Domine. sicut divinae nobis generaOratio Ci tionis est auctor. ut supra 28. 20. Silvestri I Papae et Conf. V.220 tis sit ipse largitor: Qui tecum vivit \JJ tus intende: et per beatum Silet regnat in imitate. alleluia. Pro octava Nativitatis Secreta 215 y^V blata. per eadem nos placatus intende. omnipotens diligis me. 14 Statuit. ad Introitum. dicitur: Alleluia. de Communi Martyrum 1 loco [15]. S. munera. ad Introitum item sumitur ex Missa Protexisti. 10. 216 Ant. 10.109. in capite eius coronam de lapide pretioso: vitam petiit a te. qusesumus. ita et immortalita. Die 31 decembris Ego sum pastor bonus: et cognosco oves meas. Domine. mundi. Et fit commemoratio S. sed ant. de Communi unius Martyr is 1 loco [4]. 4 Tu es sacerdos in aeternum. et cognoscunt me meae. et post Septuagesi. ratione octavae. V. et cognoscunt me meae. et post Epistolam. intercedente beato Thoma Martyre tuo atque Pontifice. Tempore autem paschali ant.. Postcommunio T Taec nos commiinio. Domine. 217 De VII die infra octavam Nativitatis Domini II classis 219B Commemoratio Pro octava Nativitatis •[ Ubi festum S./ ^ 1 regem tuum. ut supra 28. Alleluia. vestrum Summum Pontificem perpetua protectione custodi.Comm.Ecclesiae praestitisti esse pastorem. Secreta 214 "\ yTunera tibi. secundum ordinem Melchisedech. Praefatio et C o m m u n i c a n t e s d e N a t i v i tate. in fine sequentis antiphonae Alleluia omittitur. purJL JL get a crimine: et. Pastor aeterne. ad Communionem Io. et tribuisti ei. ad Offertorium Ps. Per Dominum nostrum. Alleluia. . sumuntur ex Missa Dominum nostrum. Postcommunio celebratur gradu I classis dicitur Missa Si 218 | j raesta. intercedente beato Thoma Martyre tuo atque Pontifice. 4-5 Posuisti. Per eundem Dominum nostrum. 31 213 Ant. Domine. dicata sancJLVJL tifica: et. Ioann. Ps. e Missa sequenti. placa. Silvestri I Papae et Conf. 14 219 Ego sum pastor bonus: et cognosco oves meas. Eodem die 31 decembris S. Silvestri I Papae et Conf. Die 30 decembris De VI die infra octavam Nativitatis Domini II classis 219A Missa Puer natus est nobis. de Communi unius aut plurium JL Deus: ut natus hodie Salvator Summorum Pontificum [1]. Per Dominum. quem totius ^ Pro votiva dicitur Missa ut supra. omisso graduali. Silvestri I Papae et Conf. Per mam etiam tractus.

Et dicitur Credo. munera. et grati fiant nomini tuo. et increment a libertatis accipiat et in religionis integritate persistat. R Postcommunio Ci efectione sancta enutritam guberna. Per eundem Dominum. Per Dominum. omnipotens Deus: ut natus hodie Salvator mundi. quos sub peccati iugo vetusta servitus tenet. Domine. Per eundem Dominum nostrum. Per Dominum nostrum. Silvestri I Papae et Conf. nova Unigeniti tui Nativitate sanctifica: nosque a peccatorum nostro- P . qusesumus. 22 3 O Pro octava Nativitatis Secreta blata. tuam placatus Ecclesiam: ut.32 Comm. omnipotens V»^ Deus: ut nos Unigeniti tui nova per carnem Nativitas liberet. D6\^J mine. quaesumus. potenti moderatione directa. pastores. S. rum maculis emunda. sicut divinae nobis generationis est auctor. Secreta Ci ^ \ b l a t i s muneribus. quaesumus. qusesumus. Praefatio et Communicdntes de Nativitate. te gubernante. Pro octava Nativitatis 225 Postcommunio raesta. ita et immortalitatis sit ipse largitor: Qui tecum vivit et regnat in unitate. ratione octavae. Ecclesiam tuam benignus illumina: ut et gregis tui proficiat ubique successus. Et fit commemoratio octavae Nativitatis: 221 222 Oratio /Concede. Domine.

quae. 3-4 et 2 229 sentiamus. sumus. Haec loquere. D . 2. per quam meruimus aucto.Die i ianuarii IN OCTAVA NATIVITATIS DOMINI I classis Statio ad S. sobrie. omnis terra. V. et adventum gloriae magni Dei et Salvatoris nostri Iesu Christi: qui dedit semetipsum pro nobis: ut nos redimeret ab omni iniOratio quitate. Notum fecit Dominus salutare suum: cum vivit et regnat in unitate. Tit. et filius datus est nobis: cuius imp£rium super humerum eius: et vocabitur nomen eius. 1 Cantate Domino canticum novum: quia mirabilia fecit. magni consilii Angelus. sectatorem bonorum operiae virginitate fecunda. Ant. et mundaret sibi populum ac227 eus. 97. humano rum. et exhortare: in generi praemia praestitisti: tribue.Christo Iesu Domino nostro. exspectantes beatam spem.Graduate Viderunt omnes fines terrae salutare rem vitae suscipere. Mariam trans Tiberim 226 Lectio Epistolae beati Pauli Apostoli 228 adTitum. et iuste.ceptabilem. V. 9. qui salutis aeternae. Gloria Patri. 6 uer natus est nobis. et pie vivamus in hoc sseculo. 97. ut abnegantes impietatem et saecularia desideria. beatae Ma.Dei nostri: iubilate Deo. ad Introitum Isai. Dominum nostrum Iesum Christum. ut ipsam pro nobis intercedere Ps. 11-15 /""^arissime: Apparuit gratia Dei SalV-^ vatoris nostri omnibus hominibus erudiens nos. Filiumtuum: Qui te. Ps.

34 Sanctissimi Nominis Iesu •f De dominica. n illo tempore: Postquam consumdie 2 ianuarii mati sunt dies octo. Lectio Actuum Apostolorum. qusesumus. caelestis remedii faciat esse consortes. terrestrium. eius locum tenet festum Ssmi Nominis Iesu. 2 paratio sedis tuae. 2. 230 ante conspectum gentium revelavit iustitiam suam. precibiisque susceptis: et Oratio caelestibus nos munda mysteriis. Domine. quam adSecreta mirabile est nomen tuum in universa 233 "\ £ uneribus nostris. ad Introitum Phil. ut. et Iesum vocari iussisti: conPraefatio et Communicantes de Nativitate. nihil fit. eius quoque aspectu perfruamur in caelis. cum Gloria et praefatione de Nativitate. quod vocatum est ab Angelo II classis priusquam in utero conciperetur. 21 a die 2 ad diem 5 ianuarii occurrenti. 97. ut circumcideretur puer: vocatum est nomen eius SS. ad Communionem Ps. Ant. qui unigenitum Filium tuum clementer exaudi. n nomine Iesu omne genu flecta232 Ant. D6. 3 eundem Dominum. purget a crimine: et. Per Dominum noconstituisti humani generis Salstrum Iesum Christum. 12 et 15 tur. alleluia.stus in gloria est Dei Patris. I I D 235 H Postcommunio aec nos communio. ad Offertorium Ps. Ps. si occurrat a die 2 ad diem 5 ianuarii. Diebus ferialibus a 2 ad 5 ianuarii Missa dicitur ut die 1 ianuarii. et eus. cum omnibus iuribus et privilegiis dominicae. et tua est terra: orfernorum: et omnis lingua conbem terrarum. V. novissime diebus istis locutus est nobis in Filio. Luc. quia Dominus Iesus Chritu fundasti: iustitia et iudicium prae. dixit: Principes populi et seniores. sine Credo et Communicantes proprio. 8. intercedente beata Virgine Dei Genetrice Maria. 88. H e b r . Gloria Patri. Per eundem Dominum nostrum Iesum Christum.terra! V. vel. Alleluia. repletus Spiritu Sancto. et inTui sunt caeli.MI NOMINIS IESU Iesus. cede propitius. notum sit omnibus vobis. audite: Si nos hodie diiudicamur in benefacto hominis infirmi. si haec defecerit. et plenitudinem eius fiteatur. 8-12 n diebus illis: Petrus. Per 234 Ant. in quo iste salvus factus est. I Act. Domine. Dominus noster. cuius sanctum nomen veneramur in terris. 1-2 Multifarie olim Deus loquens patribus in prophetis. vatorem. Alleluia. et omni plebi Israel: quia in nomine Domini nostri . i . 2. 4. Viderunt omnes fines terrae salutare Dei nostri. JL. 10-11 Credo. Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in imitate. caelestium. DOMINICA 231 ^y j Sequentia sancti Evangelii secunr A 1 dum Lucam.VJL mine.

B 241 242 Tractus Ps. ratione temporis. alleluia. ad Offertorium Ps. Ps. Praefatio de Nativitate. V. in fine sequentis antiphonae Alleluia omittitur. V. Iesu: ideo adulescentulae dilexerunt te. alleluia. 105. 85. in toto corde meo. Ant. 63. clementissime Deus. 79. 21 Laudem Domini loquetur os meum. Domine. Domini nostri Iesu Christi. Alleluia. et glorificabunt nomen tuum: quoniam magnus es tu. Domine. Hie est lapis. et fades tua decora nimis. quaesumus. suavis et mitis es: et multae misericordiae omnibus invocantibus te. 47 Salvos fac nos. 1 Exaltabo te. Domine. Domine Deus meus. offerimus tibi: ut maiestati tuae placere possit ad laudem. et nobis proficere ad salutem. in fine sequentis antiphonae Alleluia omittitur. et redemptor noster: a sseculo nomen tuum. et faciens mirabilia: tu es Deus solus. alleluia. quod vocatum est ab Angelo priusquam in utero conciperetur. 21 n illo tempore: Postquam consummati sunt dies octo. 2. converte nos: et ostende faciem tuam. 21 Laudem Domini loquetur os meum. Luc. 20 et Cant. Alleluia. ut circumcideretur puer: vocatum est nomen eius Iesus. ^ In Missis votivis post Septuagesimam. hoc sacrificium nostrum. in quo oporteat nos salvos fieri. Ps. 239 Graduate Ps. V. Isai. ^ I n Missis votivis post Septuagesim a m . Credo. et eius loco dicitur: Alleluia. Filium tuum : Qui tecum vivit et regnat in unitate. ad Communionem Ps. Per eundem Dominum nostrum Iesum Christum. omissis Alleluia et versu sequenti. 144.. Iesu. et in saeculum sseculi. quod ad gloriam nominis Filii tui. 1. dicitur 35 I ^TjSequentia sancti Evangelii secun. in saeculum. 12 et 5 244 Confitebor tibi. sanctificet. et glorificabo nomen tuum in aeternum: quoniam tu.Sanctissimi Nominis Iesu Iesu Christi Nazareni. in hoc iste astat coram vobis sanus. 9-10 246 Omnes gentes quascumque fecisti. Ant. et adorabunt coram te. Deus meus Rex: et benedicam nomini sancto tuo. et gloriemur in gloria tua. et benedicat omnis caro nomen sanctum eius. . quern Deus suscitavit a mortuis. et congrega nos de nationibus: ut confiteamur nomini sancto tuo. qui reprobatus est a vobis aedificantibus: qui factus est in caput anguli: et non est in alio aliquo salus.243 r ^ l ^ dum Lucam. 240 Alleluia.16 Tu. V. venient. 144. pater noster. 245 qua omnis viget creatura. 85. quern vos crucifixistis. V. Secreta enedictio tua. Vox enim tua dulcis. Domine Deus noster. ^ In Missis votivis post Septuagesimam. ^ Tempore autem paschali omittitur graduate. et salvi erimus: sonet vox tua in auribus meis. Nee enim aliud nomen est sub caelo datum hominibus. et benedicat omnis caro nomen sanctum eius. 2. 14 Domine Deus virtiitum. Ibid. Cant. 2 Oleum effusum nomen tuum. Alleluia. alleluia.

tuam placatus Ecclesiam: ut. aeternae praedestinationis titulo gaudeamus nomina nostra scripta esse in caelis. Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in imitate. Telesphori Papae et Martyris Postcommunio 247 y^Vmnipotens aeterne Deus. te gubernante. Per eundem Dominum. Pastor aeterne. respice propitius vota nostra: et sacrificium salutaris hostiae. Per Dominum nostrum Iesum Christum. S. Secreta Ci 249 blatis muneribus. Telesphori Papae et Mart. Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in imitate. Commemoratio Missa Si diligis me. Per Dominum nostrum Iesum Christum. Martyrem tuum atque Summum Pontificem. maiestati tux obtulimus. Postcommunio Ci 250 efectione sancta enutritam guberna. Ci Oratio 248 s~^\ regem tuum. placido et benigno vultu suscipere digneris. potenti moderatione directa.36 Comm. sub glorioso nomine Iesu. et incrementa libertatis accipiat et in religionis integritate persistat. Ecclesiam tuam benignus illjjmina: ut et gregis tui proficiat ubique successus. Per Dominum nostrum. quaesumus. R . et grati fiant nomini tuo. quod in honorem nominis Filii tui. perp^tua protectione custodi. ut gratia tua nobis infusa. placaVJJ tus intende: et per beatum Telesphorum. pastores. quaesumus. qui creaV-X sti et redemisti nos. Domine. Domini nostri Iesu Christi. Die 5 ianuarii O S. quern totius Ecclesiae praestitisti esse pastorem. Domine. de Communi unius aut plurium Summorum Pontificum [i].

L / tuum gentibus Stella duce revelasti: concede propitius. 71. et reges in splendore ortus tui. 1-6 urge. quando conversa fuerit ad te multitudo maris. et potestas. Oratio TP\eus. 60. 29. Petrum 251 252 Antiphona ad Introitum Mai. 1 Deus. venerunt tibi: filii tui de longe venient. Et ambulabunt gentes in lumine tuo. et imperium. qui iam te ex fide cognovimus. usque ad contemplandam speciem tuae celsitudinis perducamur. mirabitur et dilatabitur cor tuum. iudicium tuum Regi da: et iustitiam tuam Filio Regis. fortitudo gentium venerit tibi. illuminate. et caligo populos: super te autem orietur Dominus. Ierusalem: quia venit lumen tuum. 3. Leva in circuitu oculos tuos et vide: omnes isti congregati sunt. etfiliaetuae de latere surgent. i Par. qui hodierna die Unigenitum . et gloria eius in te videbitur. Gloria Patri. V. 12 cce advenit dominator Dominus: et regnum in manu eius. et gloria Domini super te orta est. Per eundem Dominum. Ps. 253 Isai. Quia ecce tenebrae operient terram.BETHLEHEM IERUSALEM AMBULABUNTGENTES LUMINE TUO ALLELUIA ifdT TEMPUS EPIPHANLE Die 6 ianuarii IN EPIPHANIA DOMINI I classis Statio ad S. i . S Lectio Isaiae Prophetae. Inundatio camelorum . Tune videbis et afflues. ut.

Praefatio de Epiphania Domini. V. omnipotens Deus: 26( JL ut. Dominus noster: Qui tecum vivit et regnat in unitate. turbatus est. et omnis Ierosolyma cum illo. 2 Vidimus stellam eius in Oriente. clam vocatis Magis. Et intrantes domum. Postcommunio TJraesta. 255 Alleluia. quae apparuit eis: et mittens illos in Bethlehem. et venimus cum muneribus adorare Dominum. omnes gentes servient ei. Iesu Christi. qusesumus.1-12 um natus esset Iesus in Bethlehem Iuda in diebus Herodis regis. ad Offertorium Ps. renuntiate mihi. Per Dominum. 2. Secreta cclesiae tuae. quae dicitur tamquam propria in Missis de festo Epiphaniae et de Commemoratione Baptismatis D.38 In Epiphania Domini veniens. 2. At illi dixerunt ei: In Bethlehem Iudae: sic enim scriptum est per Prophetam: Et tu Bethlehem terra Iuda. per aliam viam reversi sunt in regionem suam. invenerunt piierum cum Maria matre eius. sed quod eisdem muneribus declaratur. thus et myrrham. ut et ego veniens adorem eum. 256 ^YjSequentia sancti Evangelii secundum Matthaeum. Communicantes vero proprium de Epiphania Domini dicitur tantum in ipso die festo Epiphaniae. quae solemni celebramus officio. 10-11 25" Reges Tharsis et insulae munera ofFerent: reges Arabum et Saba dona adducent: et adorabunt eum omnes reges terrae. Et responso accepto in somnis. dromedarii Madian et Epha: omnes de Saba venient. thus et myrrha profertur. alleluia. et laudem Domino annuntiantes. Ant. aurum.. Et apertis thesauris suis. 6 et i Omnes de Saba venient. ecce Magi ab Oriente venerunt Ierosolymam. ne redirent ad Herodem. Tune Herodes. Qui cum audissent regem. qui regat populum meum Israel. sciscitabatur ab eis. abierunt. 2. qusesumus. Surge. operiet te. Et ecce stella. dixit: Ite. et laudem Domino annuntiantes. 254 Graduate Ibid. aurum et thus deferentes. Iesus Christus Filius tuus. et interrogate diligenter de puero: et cum inveneritis. 71. Credo. in Missis quae praefatione propria carent. ubi Christus nasceretur. et tamquam de Tempore diebus a 7 ad 13 ianuarii. gavisi sunt gaudio magno valde. et venimus adorare eum. aurum et thus deferentes. (hie genuflectitur) et procidentes adoraverunt eum. Audiens autem Herodes rex. staret supra. et illuminare. Ierusalem: quia gloria Domini super te orta est. ubi erat puer. usque dum E Ant. quam viderant in Oriente. obtulerunt ei munera. 2 255 Vidimus stellam eius in Oriente. antecedebat eos. N. 2 5 1 dona propitius intuere: quibus non iam aurum. nequaquam minima es in principibus Iuda: ex te enim exiet dux. Videntes autem stellam. Et congregans omnes principes sacerdotum et scribas populi. dicentes: Ubi est qui natus est rex Iudaeorum ? Vidimus enim stellam eius in Oriente. Mt. V. diligenter didicit ab eis tempus stellae. . Domine. purificatae mentis intellegentia consequamur. Alleluia. Matth. immolatur et sumitur. ad Communionem Mt. et venimus cum muneribus adorare D6minum.

Mariae. 10. Super omnia autem haec. 15 Vere 265 tu es Rex absconditus. Prov. Hebr. corpus autem aptasti mihi. cum omnibus iuribus et privilegiis dominicae. aut in opere. ^ Tempore autem paschali omittitur graduale. 12-17 ratres: Induite vos sicut electi Dei. 5 266 262 Hostiam et oblationem noluisti. sancti et dilecti. et canticis spiritualibus. 3 Vita nostra est abscondita cum Christo in Deo. Isai. Deus Israel Salvator. sed eius locum tenet festum Sanctae Familiae Iesu. V. Ps. Ps. 8. Col.Sanctae Familiae Iesu. hanc requiram. V. V. Alleluia. post eandem dominicam vero Missa de eadem dominica In excelso throno. V. V. Oratio omine Iesu Christe. caritatem habete. ^ In Missis votivis post Septuagesimam. 39. ut infra 40 cum G16ria et praefatione de Epiphania. 23. viscera misericordiae. 3. humilitatem. Col. psalmis. utriiisque auxilio. 5 Beati. Domine virtutum! concupiscit. in gratia cantantes in cordibus vestris Deo. quod est vinculum perfectionis: et pax Christi exsultet in cordibus vestris. 7-8 Holocaustum et pro peccato non postulasti: tune dixi: Ecce venio. Alleluia. gaudeat Pater tuus et Mater tua. 83. Et non fit commemoratio dominicae. Ps. et exsiiltet quae genuit te. 2-3 Quam dilecta tabernacula tua. et commonentes vosmetipsos. dicitur Tractus Hebr. Domine: in saecula saeculorum laudabunt te. V. et eius loco dicitur : >3 Lectio Epistolae beati Pauli Apostoli ad Colossenses. 10. et deficit anima mea in atria Domini. IOSEPH II classis Antiphona ad Introitum Prov. 34 267 Beatus homo qui audit me. 24 et 25 xsultat gaudio pater Iusti. 7 In capite libri scripturn est de me: Ut faciam. Mariae. in omni sapientia. Familiae sanctae tuae exemplis instrui. et consortium consequi sempiternum: Qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitate. 3. 45. alleluia. Ioseph. voluntatem tuam. et observat ad postes ostii mei. qui habitant in domo tua. MARINE. et donantes vobismetipsis si quis adversus aliquem habet querelam: sicut F AUeliiia. patientiam: supportantes invicem. Graduate Ps. qui. Dominica I post Epiphaniam SANCTAE FAMILIAE IESU. benignitatem. Omne. Diebus ferialibus a 7 ad 12 ianuarii ante dominicam I post Epiphaniam occurrentibus. Mariae et Ioseph siibditus. docentes. Gloria Patri. hymnis. quodcumque facitis in verbo. ut inhabitem in domo Domini omnibus diebus vitae meae. Deus. 26. sine Ciredo et Communicantes proprio. Alleluia. . in qua et vocati estis in uno corpore: et grati estote. et qui vigilat ad fores meas cotidie. domesticam vitam ineffabilibus virtutibus consecrasti: fac nos. 4 264 Unam petii a Domino. 83. aUeliiia. omissis Alleluia et versu sequenti. 2 ( 261 E D et Dominus donavit vobis. V. dicitur Missa de festo Epiphaniae. Verbum Christi habitet in vobis abundanter. modestiam. Alleluia. ita et vos. Ioseph 39 ^De dominica I post Epiphaniam suo die nihil fit. gratias agentes Deo et Patri per ipsum. omnia in nomine Domini Iesu Christi.

Domine Iesu. ad Offertorium L u c . sine commemoratione Baptismatis D. ratione temporis. Missa dicituf de festo S. non vero.N. . sanctae Familiae tuae exempla iugiter imitari: ut.ius imperii nomen est in aeternum. et ego dolentes quaerebamus te. audientem illos. Ps. per intercessionem Deiparae Virginis c u m beato Ioseph. qui eum audiebant. 51 2 7 1 Descendit Iesus cum eis. Ant. si Missa dominicae celebratur in feriis temporis Epiphaniae. Et videntes admirati sunt.40 Dominica I post Epiphaniam Per e u n d e m D o m i n u m n o s t r u m I e s u m Christum. I. quae Patris mei sunt. ^ quern adorat multitudo Angelorum. et gratia apud Deum et homines. et aetate. suppliciter deprecantes: ut. remansit puer Iesus in Ierusalem. Et non invenientes. JL Domine. Secreta T ) l a c a t i ° n i s hostiam offerimus tibi. Familiae. venerunt iter diei. 42-5-2 / ° l u m factus esset Iesus annorum duoK~s decim. ascendentibus illis Ierosolymam secundum consuetudinem diei festi. consummatisque diebus. Et ait ad illos: Quid est quod me quserebatis ? nesciebatis quia in his. ad Communionem Luc. Et factum est. Q MISSA DOMINICAE PRIMiE post Epiphaniam •[ Haec Missa dicenda est diebus ferialibus huius hebdomadae. et interrogantem eos. Et Iesus proficiebat sapientia. u t sisterent e u m Domino. et non cognoverunt parentes eius. Et descendit cum eis. Filium t u u m : Q u i t e c u m vivit et regnat in unit ate. Et non fit commemoratio dominicae. 99. V. regressi sunt in Ierusalem. ^ Dicitur Gloria in excelsis. Luc. in hora mortis nostrae. et requirebant eum inter cognatos et notos. 272 fac. familias nostras in pace et gratia t u a firmiter constituas. requirentes eum. quod locutus est ad eos. psallentes in unum: ecce cu. 268 ^TjSequentia sancti Evangelii secunr I 1 dum Lucam. 1 Iubilate Deo. Credo. quid fecistinobis sic? ecce pater tuus. post triduum invenerunt ilium in templo sedentem in medio doctorum. et responsis eius. 2. Postcommunio uos caelestibus reficis sacramentis. 2. et sine commemoratione dominicae. occurrente gloriosa Virgine Matre tua cum beato Ioseph. Stupebant autem omnes. Praefatio de Epiphania. Et dixit mater eius ad ilium: Fili. et erat subditus illis. Familiae occurrerit die 13 ianuarii. oportet me esse? Et ipsi non intellexerunt verbum. Gloria Patri. 22 Tulerunt Iesum parentes eius in Ierusalem. cum redirent. Et non fit commemoratio dominicae. 2. et venit Nazareth: et erat subditus illis. super prudentia. T Si festum S. I 270 Antiphona ad Introitum n excelso throno vidi sedere virum. 269 Ant. omnis terra: servite Domino in laetitia. per te in aeterna tabernacula recipi mereamur: Qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitate. C . Et mater eius conservabat omnia verba haec in corde suo. Existimantes autem ilium esse in comitatu. et venit Nazareth. si post diem 13 ianuarii adhibetur.

et beneplacens. Domine. 12. servite Domino in laetitia: intrate in conspectu eius in exsultatione: quia Dominus ipse est Deus. super prudentia et responsis eius. 276 Graduale Ps. O C . venerunt iter diei. Et factum est. 99. singuli autem alter alterius membra: in Christo Iesu Domino nostro. ut exhibeatis corpora vestra hostiam viventem. 275 Lectio Epistolae beati Pauli Apostoli ad Romanos. et gratia apud Deum et homines. videant. omnis terra: servite Domino in laetitia. Et mater eius conservabat omnia verba haec in corde suo. Per Dominum. Domine. Ant. Et ait ad illos: Quid est quod me quaerebatis ? nesciebatis quia in his. Et non invenientes. et requirebant eum inter cognatos et notos. Et nolite conformari huic saeculo. Rom. Alleluia. 1-5 ratres: Obsecro vos per misericordiam Dei.cae adhibetur tempore Epiphaniae. Deo placentem. Stupebant autem omnes. Luc. Filium tuum: Qui tecum vivit et \ T dum Lucam. omnibus qui sunt inter vos: Non plus sapere. qui eum audiebant. praefatio communis. alleluia. cum redirent.et aetate. post triduum invenerunt ilium in templo sedentem in medio doctorum. quse Patris mei sunt. sed reformamini in novitate sensus vestri: ut probetis. Per Dominum nostrum Iesum Chri278 ^TjSequentia sancti Evangelii seciin. requirentes eum. ascendentibus illis Ie. rationabile obsequium vestrum. quam oportet sapere. um factus esset Iesus annorum Praefatio de Epiphania. 277 Alleluia. Existimantes autem ilium esse in comitatu. Et descendit cum eis. Suscipiant montes pacem populo tuo. Et dixit mater eius ad ilium: Fili. V.stum. Dico enim per gratiam. quaesumus. sacrificium 280 vivificet nos semper et muniat. quae viderint. Non dicitur Credo. V. 18 et 3 Benedictus Dominus Deus Israel. qui facit mirabilia magna solus a saeculo. omnis terra. et interrogantem eos. convalescant. regressi sunt in Ierusalem. et perfecta. oportet me esse? Et ipsi non intellexerunt verbum. sed sapere ad sobrietatem: et unicuique sicut Deus divisit mensuram fidei. Sicut enim in uno corpore multa membra habemus. si post rosolymam secundum consuetudinem 13 ianuarii. F diei festi. et non cognoverunt parentes eius. audientem illos. quid fecistinobis sic? ecce pater tuus et ego dolentes quaerebamus te. Et videntes admirati sunt. consummatisque diebus. 42-52 regnat in unitate. 1 Iubilate Deo. 99. quae agenda sunt. Et Iesus proficiebat sapientia. Ps. quae sit voluntas Dei bona. et ad implenda. 1 et 2 279 Iubilate Deo. et colles iustitiam. supplicantis populi caelesti pietate prosequere: ut et. quae data est mihi. 71. remansit puer Iesus in Ierusalem. 2. si Missa dominiduodecim. et venit Nazareth: et erat subditus illis. omnia autem membra non eundem actum habent: ita multi unum corpus sumus in Christo. quod locutus est ad eos. sanctam. Secreta blatum tibi. ad Offertorium Ps.Dominica I post Epiphaniam •274 41 V Oratio ota.

287 tia nostrae carnis apparuit: praesta. mirabitur et dilatabitur cor tuum. Quia ecce tenebrae operient terram. te gubernante. quid fecisti nobis IN COMMEMORATIONE sic? ego et pater tuus dolentes quaeBAPTISMATIS D. N. C. Et ambulabunt gentes in lumine tuo.42 In Commemoratione Baptismatis D. perpetua protectione custodi. 284 Oratio eus. Ioseph. intus reformari mereamur: Qui tecum vivit et regnat in unitate. venerunt tibi: filii tui de longe venient. 3. 2. Die 13 ianuarii Antiphona ad Communionem 281 Luc. Pastor aeterne. illuminare. quod me quaeII classis rebatis? nesciebatis. quaesumus. et imperium. quos tuis reficis sacraMai. Domine. 1. et caligo populos: super te autem orietur Dominus. C. et iustitiam tuam Filio Regis. 71. quando conv^rsa fuerit ad te multitudo maris. Per Dominum. rebamus te. O Secreta Ci blatis muneribus. pastores. 288 Isai. Ps. 60. 1-6 urge. Familia Iesu. Ieriisalem: quia venit lumen tuum. tibi etiam placitis moribus dignanter deservire concedas. Gloria Patri. et regnum in manu eius. etfiliaetuae de latere surgent. V. Lectio Isaiae Prophetae. 1 Die 11 ianuarii Deus. N. Leva in circuitu oculos tuos et vide: omnes isti congregati sunt. I. quem totius Ecclesiae praestitisti esse pastorem. Per Dominum nostrum Iesum Christum. Et quid est. et incrementa libertatis accipiat et in religionis integritate persistat. Inundatio camelorum . cuius Unigenitus in substan. 12 286 mentis. omnipotens Antiphona ad Introitum ^ 3 Deus: ut. Per D6cce advenit dominatorDominus: minum nostrum. 48 et 49 Fili. Mariae. Hygini Papae et Mart. quia in his. iudicium tuum Regi da: S. fortitudo gentium venerit tibi. et gloria Domini super te orta est. tuam placatus Ecclesiam: ut. et grati fiant nomini tuo. oportet me esse? Epiphaniam. de Communi unius aut plurium Summorum Pontificum [1]. Postcommunio C1 285 T ) efectione sancta enutritam guberX V na. Ecclesiam tuam benignus illumina: ut et gregis tui proficiat ubique successus. quem similem nobis foris agnovimus. quae T Si occurrat eodem die dominica I post Patris mei sunt. Tune videbis et afflues. potenti moderatione directa. quaesumus. 282 ^upplices te rogamus. fit de S. et reges in splendore ortus tui. I. Oratio C1 283 / ^ r e g e m tuum. pla- \JJ catus intende: et per beatum Hyginum. et potestas. quaesumus. sine commemoratione nee Postcommunio Baptismatis Domini. Per Dominum nostrum. Martyrem tuum atque Summum Pontificem. 29. et gloria eius in te videbitur. 1 Par. Domine. Commemoratio E D S Missa Si diligis me. nee dominicae. ut per eum.

Io. et ait: Ecce Agnus Mt. Secreta ostias tibi. Et ego nesciebam luisti. H I TEMPUS PER ANNUM ANTE SEPTUAGESIMAM Ant. Credo. Gloria Patri. 10-11 292 Reges Tharsis et insulae munera offerent: reges Arabum et Saba dona adducent: et adorabunt eum omnes reges terras. venientem ad se. et laudem Domino annuntiantes..misericors et susceptor. 71. ibid. quaesumus. alleluia. et laudem Domino annuntiantes. et illuminare. 43 ille mihi dixit: Super quern videris Spiritum descendentem. 289 Graduate Ibid. iuxta rubricas. vel alia post EpiPs. dromedarii Madian et Epha: omnes de Saba venient. gno percipiamus affectu. quia hie est Filius Dei. Deus. Domine. 4 mnis terra adoret te. propterea veni ego in Postcommunio aqua baptizans. Surge. suppliciter exorantes: ut. ad Offertorium Ps. ad Introitum Ps. ecce qui tollit peccatum mundi. mysterium. 296 ket psallat tibi: psalmum diII classis "cat nomini tuo. sicut ipse nostrorum auctor est munerum. et venimus cum muneribus adorare Dominum. pro nati Filii 293 tui apparitione deferimus.Dominica II post Epiphaniam operiet te. aurum et thus deferentes. 2 294 Dei. 2. dicens: Quia vidi Spiritum semper et ubique nos praiveni: ut descendentem quasi columbam de caelo. V. ad Communionem est. de quo dixi: Post me venit vir. Ant. venimus cum muneribus adorare D6Et ego nesciebam eum. ^ Si haec dominica II. et ante me factus est: quia prior me erat. Domine. 65. psalmum dicite nomini eius: Pentecosten. 2. omittitur. Alleluia. DOMINICA SECUNDA post Epiphaniam O 9 . V. stetur in Israel. 2 Vidimus stellam eius in Oriente. Altissime. aurum et thus deferentes. nee sit ei locus post nis terra. et dieum: sed qui misit me baptizare in aqua. cuius nos participes esse voet mansit super eum. omphaniam. Hie Ant. Iesus Christus r X/1 dum Ioannem. Et testimonium perhiti lumine. superveniente dominica in Septuagesima. Ierusalem: quia gloria Domini super te orta est. Matth. qui Vidimus stellam eius in Oriente. ita sit ipse 291 L^y jSequentia sancti Evangelii seciin. i. 290 Alleluia. et manentem super eum. 295 buit Ioannes. hie est. 29-34 Dominus noster: Qui tecum vivit et n illo tempore: Vidit Ioannes Iesum regnat in unitate.PerDominum. impediatuf. omnes gentes servient ei. 1-2 Iubilate Deo. V. qui baptizat in Spiritu Sancto. date gloriam laudi eius. 6 et i Omnes de Saba venient. Et ego vidi: et testimonium perhibui. sed ut manife.Missale Romanum . et puro cernamus intuitu.minum.

omnes virtutes eius. V. Et deficiente vino.44 Dominica II post Epiphaniam cordiae eius: et mirabilia eius filiis hominum. V. Ut autem gustavit architriclinus aquam vinum factam. adhaerentes bono: Caritate fraternitatis invicem diligentes: Honore invicem praevenientes: Sollicitiidine non pigri: Spiritu ferventes: Domino servientes: Spe gaudentes: In tribulatione patientes: Orationi instantes: Necessitatibus sanctorum communicantes: Hospitalitatem sectantes. Et dicit eis Iesus: Haurite nunc. LT^Sequentia sancti Evangelii secun. 106. facite. I 299 Graduale Ps. quando adhibetur Missa dominicae praecedentis. aUeluia. Io. Odientes malum. qui miseretur in hilaritate. post graduale. et dicit ei: Omnis homo primum bonum vinum ponit: et cum inebriati fuerint. Rom. ^ Sic dicitur Alleluia cum suo versu. capientes singulae metretas binas vel ternas. non dicitur autem in diebus ferialibus per annum. qui tribuit in simplicitate. 2. 298 F Lectio Epistolae beati Pauli Apostoli ad Romanos. Et dicit ei Iesus: Quid mihi et tibi est. •J Dicitur G16ria in excelsis in omnibus dominicis ante Septuagesimam. 2 Lau. ministri autem sciebant. et crediderunt in eum discipuli eius. tune id quod deterius est. Alleluia. qui \^J caelestia simul et terrena moderaris: supplicationes populi tui clementer exaudi. Confiteantur Domino miseri- . et ferte architriclino. flere cum flentibus: Idipsum invicem sentientes: Non aha sapientes. qui exhortatur in exhortando. mulier ? nondum venit hora mea. Ps. et discipuli eius ad nuptias. 1-11 n illo tempore: Niiptiae factae sunt in Cana Galilaeae: et erat mater Iesu ibi. Benedicite persequentibus vos: benedicite. omnes Angeli eius: laudate eum. Dilectio sine simulatione. 12. qui praeest in sollicitudine. Credo. Dicit eis Iesus: Implete hydrias aqua.301 r JL 1 dum Ioannem. Dicit mater eius ministris: Quodcumque dixerit vobis.300 date Dominum. etiam si Missa dominicae infra hebdomadam adhibetur. Et tulerunt. quae data est nobis. 6-16 itres: Habentes donationes secundum gratiam. sed humilibus consentientes. Gaudere cum gaudentibus. dicit mater Iesu ad eum: Vinum non habent. Tu autem servasti bonum vinum usque adhuc. et pacem tuam nostris concede temporibus. in omnibus dominicis post Epiphaniam. 148. et sanavit eos: et eripuit eos de interitu eorum. Erant autem ibi lapideae hydriae sex positae secundum purificationem Iudaeorum. et nolite maledicere. Oratio 297 /^"Xmnipotens sempiterne Deus. differentes: sive prophetiam secundum rationem fidei. Et impleverunt eas usque ad summum. Per Dominum nostrum Iesum Christum. et non sciebat unde esset. 20-21 Misit Dominus verbum suum. sive ministerium in ministrando: sive qui docet in doctrina. Vocatus est autem et Iesus. AUeluia. Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in imitate. Hoc fecit initium signorum Iesus in Cana Galilaeae: et manifestavit gloriam suam. qui hauserant aquam: vocat sponsum architriclinus.

ad Offertorium Ps. Ps. 9 et 10-11 Dicit Domi. 8. ibid. Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitate. m u n e r a sanctifica: \^S nosque a peccatorum nostrorum maculis emunda. Alleluia. et laetata est Sion: / ^ ^ k et exsultaverunt filiae Iudse. et omnes reges terras gloriam tuam. 16-17 309 Timebunt gentes nomen tuum. et audite. Secreta 303 ^ " X b l a t a . 310 nus regnavit. quod ex vobis est. «JL JL. Mt. Praefatio de Ssma Trinitate. 1-2 et 16 Iubilate Deo. 8. 101. cum omnibus hominibus pacem habentes. carbones ignis congeres super caput eius. tuae virtiitis operatio: ut divinis vegetati sacramentis. Per Dominum nostrum. 96. Per Dominum nostrum Iesum Christum. quanta fecit Dominus animae m e s . exsultet terra: laetentur insulae multae. universa terra: p s a l m u m dicite nomini eius: venite. 1 Dominus regnavit. Gloria Patri. potes me mundare. omnes Angeli eius: /% audivit. et ferte architriclino. dicens: Volo. 45 Oratio /'"Vnnipotens sempiterne Deus. alleluia. et videbitur in maiestate sua. Et extendens Iesus manum. 16-21 T^ratres: Nolite esse prudentes apud JL vosmetipsos: nulli malum pro malo reddentes: providentes bona non tantum coram Deo. Rom. dicens: Domine.Dominica III post Epiphaniam 302 A n t . omnes qui timetis D e u m . 12. 96. ad Introitum Ps. exsultet terra: laetentur insulae multae.tetigit eum. I . secutae sunt eum turbae multae: et ecce leprosus veniens. Hoc signum fecit Iesus primum coram discipulis suis. infir. 2. tuo miinere praeparemur. Graduale Ps. Postcommunio Augeatur in nobis.1-13 n illo tempore: Cum descendisset Iesus de monte. V. Quoniam aedificavit Dominus Sion. Sed si esurierit inimicus tuus.307 V^y mitatem nostram propitius respice: atque ad protegendum nos dexteram tuae maiestatis extende.. Cum gustasset architriclinus aquam vinum factam. Alleluia. Sequentia sancti Evangelii secun. Lectio Epistolae beati Pauli Apostoli 3 0 8 ad Romanos. 304 Antiphona ad Communionem Ioann. 7. V. Si fieri potest. V. adorabat eum. carissimi. 7-8 Adorate Deum. sed etiam coram omnibus hominibus. Domine. si vis. ciba ilium: si sitit. Scriptum est enim: Mihi vindicta: ego retribuam. 1 D6mi.Ps. D6JLJL mine. quaesumus. ad eorum promissa capienda. alleluia. 65. Per Dominum. Non vosmetipsos defendentes. dicit sponso: Servasti bonum vinum usque adhuc. Domine. potum da illi: hoc enim faciens. sed date locum irse. et narrabo vobis. Mun- 305 DOMINICA TERTIA post Epiphaniam II classis 306 Ant.JH dum Matthaeum. dicit Dominus. sed vince in bono malum. nus: Implete hydrias aqua. Noli vinci a malo.

Et ait illi Iesus: Ego veniam. ad sacrificium celebrandum. omnes Angeli eius: audivit. V. et stridor dentium. Praefatio de Ssma Trinitate. Lectio Epistolae beati Pauli Apostoli 318 ad Romanos. ad Introitum Ps. Secreta 515 T Tsec hostia. dextera Domini exaltavit me: non moriar. ad OfFertorium Ps. ait: Domine. Dico autem vobis. non sum dignus. Oratio eus. 4. Gloria Patri. et sequentibus se dixit: Amen dico vobis. Et ait illi Iesus: Vide. et venit. Per Dominum. in hoc verbo instauratur: Diliges proximum tuum sicut teipsum. 8-10 ratres: Nemini quidquam debeatis. 22 314 Mirabantur omnes de his. et Iacob in regno caelorum: filii autem regni eicientur in tenebras exteriores: ibi erit fletus. 312 Ant. Domine. subditorum tibi corpora mentesque sanctificet. ut effectibus nos eorum veraciter aptare digneris. et vadit. et dico huic: Vade. et lsetata est Sion: et exsultaverunt filiae Iudae. Domine. 7-8 316 Adorate Deum. et facit. qui nos. Nam: Non adulterabis: Non occides: Non furaberis: Non falsum testimonium dices: Non concupisces: et si quod est aliud mandatum. et sicut credidisti. D F . te adiuvante vincamus. Cum autem introisset Capharnaum. puer meus iacet in domo paralyticus. Rom. fiat tibi. largiris uti 315 mysteriis: quaesumus. Audiens autem Iesus. 96. Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in imitate. quae pro peccatis nostris patimur. Nam et ego homo sum sub potestate constitutus. qusesumus. nemini dixeris: sed vade. et servo meo: Fac hoc. et dicens: Domine.. ostende te sacerdoti. Per Dominum.46 Dominica IV post Epiphaniam dare. accessit ad eum centurio. et Isaac. et alii: Veni. exsultet terra: laetentur insulae multae. Credo. quae procedebant de ore Dei. ut intres sub tectum meum: sed tantum die verbo. rogans eum. quod multi ab Oriente et Occidente venient. miratus est. Et dixk Iesus centurioni: Vade. et offer munus. 13. non inveni tantamfidemin Israel. 1 Dominus regnavit. 117. nisi ut invicem diligatis: qui enim diligit proximum.legem implevit. et sanabitur puer meus. ibid. et narrabo opera Domini. et curabo eum. Ps. sed vivam. et male torquetur. Et confestim mundata est lepra eius. et recumbent cum Abraham. 16 et 17 Dextera Domini fecit virtutem. Plenitudo ergo legis est dilectio. Et sanatus est puer in ilia hora. in testimonium illis. XJL emundet nostra delicta: et. pro humana scis fragilitate non posse subsistere: da nobis salutem mentis et corporis. in tantis periculis317 constitutos. quod praecepit Moyses. Per Dominum nostrum Iesum Christum. Postcommunio uos tantis. Et respondens centurio. ad Communionem Luc. Dilectio proximi malum non operatur. Q Ant. DOMINICA QUARTA post Epiphaniam II classis Ant. habens sub me milites. ut ea.

eius: et ecce motus magnus factus est J L J L PS. benignitatem. 7-8 326 n n dum Matthaeum. caritatem haDominum nostrum. patientiam: supportantes invi323 /'""'Concede. salva I ^amiliam tuam. et donantes vobismetipsis. bete. quaesumus. a delecta. quas pro. M I Ant. exsultet terra: laetentur insulae multibus.vobis abundanter. et videbitur in maiestate sua. et facta semper protectione muniatur. et suscitaOratio verunt eum. secuti sunt eum discipuli ^•^k et exsultaverunt filiae Iudae. Per Super omnia autem haec. lium tuum: Qui tecum vivit et regnat quia venti et mare obcediunt ei? in unitate.Ant. Sequentia sancti Evangelii secun. ita ut navicula operiretur fliic. ipse vero dormiebat. 320 Alleluia. ad Offertorium P s . 4. 1 Dominus regnain mari. omnipotens cem. dicentes: Domine. malo purget semper et muniat. Verbum Christi habitet in Mirabantur omnes de his. si quis ^*^ Deus: ut huius sacrificii munus adversus aliquem habet querelam: sicut oblatum fragilitatem nostram ab omni et Dominus donavit vobis. et commonentes vosmetipsos cedebant de ore Dei. Ps. Per Dominum. et narrabo opera Domini. Gloria Patri. 23-27 A dorate Deum. in omni sapientia. Sion. dextera Domini exaltavit me: non moriar. 22 grati estote. omnes Angeli eius: n illo tempore: Ascendente Iesu in /% audivit. V. modicae fidei? Tune sur. II classis 321 . sancti.sola spe gratiae caelestis innititur. Alleluia. runt ad eum discipuli eius. Et dicit eis Iesus: Quid XT continua pietate custodi: ut. 8. dicentes: Qualis est hie. ad Communionem Luc. et dilecti. Per Doest tranquillitas magna. Col. viscera misericordiae. alleluia. quod est vinculum perfectionis: et Praefatio de Ssma Trinitate.tae.325 Timebunt gentes nomen tuum.vit.. i i 7 . ibid. Domine. imperavit ventis et mari. Deus. ita et vos. pax Christi exsultet in cordibus vestris."T". ratres: Induite vos sicut electi Dei. moSecreta destiam. 1 DomiDOMINICA QUINTA nus regnavit. et laetata est Sion: naviculam. 3 2 7 nos. Dotionibus terrenis expediant: et mine. tua gens. Credo. V. Fimirati sunt.Dominica V post Epiphaniam 47 319 Graduale Ps. i 6 e t i 7 Lectio Epistolae beati Pauli Apostoli ad Colossenses. 322 F . perimus. 16-17 Postcommunio iinera tua nos. 12-17 Dextera Domini fecit virtutem. quae in timidi estis. 328 sed vivam. et omoes reges terrae gloriam tuam. Mt. Quoniam aedificavit Dominus caelestibus semper instaurent alimentis. Et accesse. 101. 3. humilitatem. 96. ad Introitum Ps. y. Porro homines minum nostrum lesum Christum. quaesumus. 96. exsultet terra: laetentur post Epiphaniam insulae multae. in qua et vocati estis in uno corpore: et 324 Ant. docentes.

ne Domini Iesu Christi. Alleluia. ^ L J L . ad Introitum Ps. nonne bonum semen seminasti in agro tuo? Unde ergo habet zizania? Et ait illis: Inimicus homo hoc fecit. et abiit. quae pronus regnavit. Filium tuum: Qui tecum vibonum semen in agro suo. ad Communionem Luc. Quoniam aedificavit Dominus Sion. H I dormirent homines. Sinite utraque crescere usque ad messem. et narrabo opera Domini. 22 334 330 Alleluia. omnipotens Deus: ut il. et factis. et laetata est Sion: ^ • ^ ^ et exsultaverunt filiae Iudae. Postcommunio /^\uaesumus. Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitate. Per Dominum. Mt. Y. alleluia. exsultet terra: laetentur cedebant de ore Dei. venit inimicus eius. insulae multae. 24-30 r^. et fructum fecisset.^ 331 ^TjSequentia sancti Evangelii secun"JL" dumMatthaeum. 13. in verbo aut in opere. et canticis spiritua. 1 Dominus regnavit. in gratia cantantes in cordibus Dextera Domini fecit virtutem. omnes Angeli eius: ^ /% audivit. et in tempore messis dicam messoribus: Colligite primum zizania. semper rationabilia meditantes. omnia in nomi. triticum autem congregate in horreum meum. 7-8 A dorateDeum. 101. Omne.dirigas. tuam. quodcumque facitis tera Domini exaltavit me: non moriar. Hu8 salutaris capiamus effectum. tune apparuerunt et zizania. et nutantia corda tu Timebunt gentes nomen tuum. Cum autem vit et regnat in unitate. placationis of. V. Per Dominum nostrum Iesum regnum caelorum homini. 96. Ps. exsultet terra: laetentur insulae multae. V. imus. et dictis exsequamur. DOMINICA SEXTA post Epiphaniam II classis Ant. Per Dominum nostrum Iesum Christum. hymnis. n illo tempore: Dixit Iesus turbis pa.. P . 4. quae tibi sunt placita. gratias agentes Secreta Deo et Patri per Iesum Christum D6ostias tibi.sed vivam. Cum autem crevisset herba. omnipotens Deus: 337 ut. 1 DomiMirabantur omnes de his. dexvestris Deo. ibid. et alligate ea in fasciculos ad comburendum. qusesumus. et colligimus ea? Et ait: Non: ne forte colligentes zizania. Accedentes autem servi patrisfamilias. 117. Domine.48 Dominica VI post Epiphaniam psalmis. et omnes reges terrae gloriam Praefatio de Ssma Trinitate. Ant. qui seminavit Christum. Credo. 16-17 seratus absolvas. ferimus: ut et delicta nostra mi329 Graduale Ps.cuius per haec mysteria pignus accepirabolam hanc: Simile factum est mus. Oratio raesta. eradicetis simul cum eis et triticum. et videbitur in maiestate sua. Gloria Patri. mine. dixerunt ei: Domine.16 et 17 332 libus.Ant. Do. ad Offertorium Ps. 96. et superseminavit zizania in medio tritici. Ps.^ minum nostrum. Servi autem dixerunt ei: Vis.

Per Dominum nostrum. V. exsiiltet terra: laetentur insulae multae. et renovet. fratres. quae. sed et in virtute. i Thess. mundet. et laboris. pasti deliciis: 345 d quaesumus. ante Deum et Patrem nostrum: scientes. 340 Alleluia. et sustinentiae spei Domini nostri Iesu Christi. 16 et 17 342 Dextera Domini fecit virtutem. et omnes reges terrae gloriam tuam. Ant. et caritatis. sed et in omni loco fides vestra.Dominica VI post Epiphaniam 49 338 Lectio Epistolae beati Pauli Apostoli ad Thessalonicenses. Secreta aec nos oblatio. maius est omnibus oleribus. Et vos imitatores nostri facti estis. ad Communionem Luc. Domine. quae est ad Deum. profecta est. Ant. appetamus. non solum in Macedonia et in Achaia. alleluia. et narrabo opera Domini. quod acceptum mulier abscondit in farinae satis tribus. qui eripuit nos ab ira ventura. et exspectare Filium eius de caelis (quern suscitavit ex mortuis) Iesum. Domine. 2-10 ratres: Gratias agimus Deo semper pro omnibus vobis. electionem vestram: quia Evangelium nostrum non fuit ad vos in sermone tantum. 4. et videbitur in maiestate sua. A vobis enim difFamatus est sermo Domini. Ps. 16-17 Timebunt gentes nomen tuum. dilecti a Deo. ita ut volucres caeli veniant. cum gaudio Spiritus Sancti: ita ut facti sitis forma omnibus credentibus in Macedonia et in Achaia.343 sumus. memores operis fidei vestrae. servire Deo vivo et vero. 117. per quae veraciter vivimus. 13. 1 Dominus regnavit. memoriam vestri facientes in orationibus nostris sine intermissione. Per Dominum. quod accipiens homo seminavit in agro suo: quod minimum quidem est omnibus seminibus: cum autem creverit. F H Sequentia sancti Evangelii secun. et habitent in ramis eius. Praefatio de Ssma Trinitate. Mt. et in plenitudine multa. . sed vivam. Haec omnia locutus est Iesus in parabolis ad turbas: et sine parabolis non loquebatur eis: ut impleretur quod dictum erat per Prophetam dicentem: Aperiam in parabolis os meum. eructabo abscondita a constitutione mundi.31-35 T n illo tempore: Dixit Iesus turbis JL parabolam hanc: Simile est regnum caelorum grano sinapis. ita ut non sit nobis necesse quidquam loqui. quae procedebant de ore Dei. et Domini. Postcommunio /*"^aelestibus. Aliam parabolam locutus est eis: Simile est regnum caelorum fermento. gubernet et protegat. ut semper eadem. Alleluia. donee fermentatum est totum. sicut scitis quales fuerimus in vobis propter vos. 96.341 dum Matth«um. et fit arbor. 22 344 Mirabantur omnes de his. et in Spiritu Sancto. Ipsi enim de nobis annuntiant qualem introitum habuerimus ad vos: et quomodo conversi estis ad Deum a simulacris. i. ad Offertorium Ps. Credo. IOI. excipientes verbum in tribulatione multa. Deus. V. Quoniam aedificavit Dominus Sion. 339 Graduate Ps. dextera Domini exaltavit me: non moriar.

6 et 7 j\nx. 5. quaesumus. Quia apud te propitiatio est. 1-5 ratres: Nescitis quod ii qui in stadio currunt. petra: petra autem erat Christus): sed non in pluribus eorum beneplacitum est Deo. Ps. et refugium meum. Si iniquitates observaveris. T A Septuagesima usque ad feriam III post dominicam Quinquagesimae inclusive. mine. V. Domine. ut comprehendatis. Quoniam non in finem oblivio erit pauperis: patientia pauperum non peribit in aeternum: exsurge. V. non praevaleat homo. quando in feriis adhibetur Missa dominicae. 17. Domine. Domine. 24-27 et 10. V. Oratio T ) r e c e s populi tui. D61. Per Dominum. 1-4 350 De profundis clamaviad te. 1 Cor. Domine. consequente eos. clementer exaudi: ut. qui iuste pro peccatis nostris affligimur. ipse reprobus efficiar.gnum cadorum homini patrifamilias. C 347 348 Lectio Epistolae beati Pauli Apostoli ad Corinthios. Domine: Domine. 129. omnes quidem currunt. Laurentium extra muros 346 Ant. Tractus Ps. et in servitu. et omnes mare transierunt. nos autem incorruptam. qui noverunt t e : quoniam non derelinquis quaerentes te. Fiant aures tuae intendentes inorationem servi tui. 10-11 et 19-20 349 Adiutor in opportunitatibus. et omnes eiindem pot u m spiritalem biberunt: (bibebant autem de spiritali. 1 ^ '^^* ircumdederunt me gemitus mortis. 1-16 accipiant. pro tui nominis gloria misericorditer liberemur. Nolo enim vos ignorare. non quasi aerem verberans: suis parabolam hanc: Simile est resed castigo corpus meum. quis sustinebit? V. et in mari: et omnes eandem escam spiritalem manducaverunt.351 et illi quidem ut corruptibilem coronam dum Matthaum.. ibid. sed unus accipit bravium ? Sic ciirrite. 20. 9. Gloria Patri. Omnis autem qui in agonecontendit. exaudi vocem meam. V. neque in feriis. fortitudo mea: Dominus firmamentum meum. sed tantum graduale. non dicitur tractus.ab omnibus se abstinet: Sequentia sancti Evangelii seciin. quoniam patres nostri omnes sub nube fuerunt. aa ad 1 Introitum Ps. et exaudivit de templo sancto suo vocem meam. 9. Ego igitur sic curro. Domine: Domine. fratres. et liberator meus. dolores inferni circumdederunt me: et in tribulatione mea invocavi Dominum. in tribulatione: sperent in te. 2-3 Diligam te.TEMPUS SEPTUAGESIMLE DOMINICA IN SEPTUAGESIMA II classis Statio ad S. et omnes in Moyse baptizati sunt in nube. Mt. tem redigo: ne forte cum aliis praedicaverim. Graduale Ps. non quasi in incertum: n illo tempore: Dixit Iesus discipulis sic pugno. neque in dominicis. qui F I . T Non dicitur Gloria in excelsis in Missis de Tempore ab hac dominica usque ad feriam IV Hebdomad* sanctae inclusive. et propter legem tuam sustinui te.

oblivisceris tribulationem nostram? adhaesit in terra venter noster: exsurge. Conventione autem facta cum operariis ex denario diurno. niamur. quia ex nulla 357 nostra actione confidimus: con352 Ant. Et egressus circa horam tertiam. qui conspicis. Do. Ant. acceperunt singulos denarios. et ne repellas in finem: quare faciem 1 tuam avertis. et quod iustum fuerit. Per Dominum. ad Offertorium Ps. Aut non licet mihi. auribus nostris audivimus: patres nostri annuntiaverunt nobis. et vade: volo autem et huic novissimo dare sicut et tibi. quoniam invocavi te.^° mine? exsurge. qui portavimus pondus diei et sestus. et dicit illis: Quid hie statis tota die otiosi? Dicunt ei: Quia nemo nos condiixit. Domine. Multi enim sunt vocati. adiuva nos. Paulum E D . et pares illos nobis fecisti. arbitrati sunt quod plus essent accepturi: acceperunt autem et ipsi singulos denarios. Credo. et libera nos. Iterum autem exiit circa sextam et nonam horam: et fecit similiter. 17-18 554 Illumina faciem tuam super servum tuum. 30. et primi novissimi. et dixit illis: Ite et vos in vineam meam. F DOMINICA IN SEXAGESIMA II classis Statio ad S. V. ut. incipiens a novissimis usque ad primos. Praefatio de Ssma Trinitate. et quaerendo sine fine percipiant. Ps. Venientes autem et primi. dixit: Amice. Circa undecimam vero exiit. dabo vobis. 91. exiit primo mane conducere operarios in vineam suam. quod volo. non confundar. non facio tibi iniuriam: nonne ex denario convenisti mecum? Tolle quod tuum est. At ille respondens uni eorum. Per Dominum nostrum Iesum Christum. Oratio eus. Cum sero autem factum esset. Per Dominum. et psal. Et accipientes murmurabant adversus patremfamilias. facere? an oculus tuus nequam est. ad Communionem Ps. et redde illis mercedem. pauci vero electi. ibid. Deus. et salvum me fac in tua misericordia: Domine. Secreta iy Xuneribus nostris. et invenit alios stantes. Illi autem abierunt. dicit dominus vineae procuratori suo: Voca operarios. precibusque susceptis: et caelestibus nos munda mysteriis. Postcommunio ideles tui. 43. quare obdormis. et clementer exaudi. Doctoris gentium protectione mulere nomini tuo.Dominica in Sexagesima 51 Ant. dicentes: Hi novissimi una hora fecerunt. per tua dona fir.nia.. Altissime. ad Introitum Ps. Cum venissent ergo qui circa undecimam horam venerant. Gloria Patri. Dicit illis: Ite et vos in vineam meam.355 mentur: ut eadem et percipiendo requirant.553 IVJL mine. misit eos in vineam suam. contra adversa 6mBonum est confiteri Domino. 2 cede propitius. 23-26 xsurge. Do. vidit alios stantes in foro otiosos. quia ego bonus sum? Sic erunt novissimi primi. 2 Deus. quaesumus.

et ego: Israelitae sunt. raptum huiusmodi usque ad tertium caelum. benedictus in ssecula. si quis in faciem vos caedit.venti. Deus meus. V. gloriabor. 19 et 14 iuniis multis. veniam autem ad visiones et revelatioad Corinthios. I I . si quis accipit. si quis extollitur. periculis ex genere. ut disc£deret a me: et dixit mihi: Sufficit tibi gratia mea: nam virtus in infirmitate perficitur. Quis infirmatur. et per fenestram in sporta dimissus sum quia mota est. 19-33 et 12. quoniam nomen tibi 359 ter ilia quae extrinsecus sunt. in frigore et nuditate: prae. nocte et die in profundomaris fui: in itineribus saepe. Et ne magnitudo revelationum extollat me. non dicitur tractus. angelus satanae.V. ut me comprehenderet: turbasti eam. accepi. 82. in vigiliis multis. quae non licet homini loqui. Libenter igitur gloriabor in infirmitatibus meis. sive extra corpus nescio. semel lapidatus sum. Secundum ignobilitatem dico. Scio hominem in Christo ante annos quatuordecim. in mortibus frequenter. sed tantum graduale. qui est nicae. Deus et Pater Domini nostri Iesu Christi. Damasci.52 358 Dominica in Sexagesima Lectio Epistolae beati Pauli Apostoli gloriari oportet (non expedit quid em). datus est mihi stimulus carnis meae. et ego: Semen Abrahae sunt. et ego non terram. non ero insipiens: veritatem enim dicam: parco autem.360 mascenorum. periculis fluminum.Deus: tu solus Altissimussuper omnem clesiarum. Sana contritiones eius. A Iudseis quinquies quadragenas. periculis in civitate. 59. et si voliiero gloriari. qui me colaphizet. quasi nos infirmi fuerimus in hac parte. una minus. aut aliquid audit ex me. ne quis me existimet supra id quod videt in me. sive extra corpus nescio. terrain. 1-9 ratres: Libenter suffertis insipientes: cum sitis ipsi sapientes. et sic efFugi manus eius. ut inhabitet in me virtus Christi. . instantia mea cotidiana. periculis in solitiidine. ^ Quando in feriis adhibetur Missa domitatis meae sunt. pone illos ut infirmor ? quis scandalizatur. et ego: Ministri Christi sunt (ut minus sapiens dico) plus ego: in laboribus plurimis. et con. 4 et 6 mentior. sive in corpore nescio. V. ter naufragium feci. in carceribus abundantius. Et scio huiusmodi hominem. praepositus gentis Tractus Aretae regis. et sicut stipulam ante faciem uror? Si gloriari oportet: quae infirmi. Deus scit: quoniam raptus est in paradisum: et audivit arcana verba. periculis in mari. si quis devorat. custodiebat civitatem DaCommovisti. Si cus: ut liber£ntur electi tui. Pro huiusmodi gloriabor: pro me autem nihil gloriabor. Ter virgis cassus sum. Domine. periculis in falsis fratribus: in labore et serumna. et ego non rotam.Graduale Sciant gentes. In quo quis audet (in insipientia dico) audeo et ego: Hebraei sunt. Sustinetis enim si quis vos in servitutem redigit. sive in corpore. scit quod non Ps. periculis latronum. Ut fugiant a facie arper murum. in fame et siti. sollicitudo omnium Ec. nisi in infirmitatibus meis. Propter quod ter Dominum rogavi. nes Domini. in iePs. in plagis supra modum. Deus scit. F 2 Cor. Nam. periculis ex gentibus.

ad Offertorium Ps. 6-7 adversitate custodi. V. strum Iesum Christum. qui seminat. sacrificium vivificet nos semper et muniat. et eripe me. et refugium meum es tu: et propter nomen tuum dux mihi eris. S Postcommunio upplices te rogamus. et tollit verbum de corde eorum. 3 6 7 JL clementer exaudi: atque. qui salvos facis sperantes in te. dixit per similitudinem: Exiit. Nam qui supra petram: qui cum audierint. Per Dominum nostrum. Domine. Petrum Ant. quae esset haec parabola. Et aliud cecidit supra petram: et natum aruit. et divitiis. non confundar in aeternum: in iustitia tua libera me.Qui tecum vivit et regnat in unitate. Qui autem secus viam. Domine. Oratio T)reces nostras. Quod autem in spinas cecidit: hi sunt. Est autem haec parabola: Semen est verbum Dei. 3-4 sto mihi in Deum protectorem. Ps. 42. Domine. et conculcatum est. Et aliud cecidit in terram bonam: et ortum fecit fructum centuplum. 2 In te. speravi.. et volucres caeli comederunt illud. et exaudi verba II classis Statio ad S. 4 364 Introibo ad altare Dei. sufFocantur. et voluptatibus vitae euntes. Per Dominum. Luc. a peccatorum vinculis absoliitos. et fructum afferunt in patientia. audiat. et de civitatibus properarent ad Iesum. aliud cecidit secus viam. ad Deum qui laetificat iuventutem meam. ab omni nos 362 Ant. qui in corde bono et Optimo audientes verbum retinent. ibid. cum gaudio suscipiunt verbum: et hi radices non habent: qui ad tempus credunt. Quod autem in bonam terram: hi sunt. Praefatio de Ssma Trinitate. 16. 30.Dominica in Quinquagesima 361 L^j 53 Sequentia sancti Evangelii secun.clina aurem tuam. ad Communionem Ps. et audientes non intellegant. 4-15 n illo tempore: Cum turba plurima convenirent. ad Introitum Ps. et non referunt fructum. omnipotens 365 Deus: ut. ne credentes salvi fiant. Gloria Patri. 5. tibi etiam placitis moribus dignanter deservire concedas. qui audierunt. ut salvum me facias: quoniam firmamentum meum. clamabat: Qui habet aures audiendi. hi sunt qui audiunt: deinde venit diabolus. seminare semen suum: etdum seminat. quaesumus. Et aliud cecidit inter spinas. Secreta blatum tibi. et enutries me. r r dum Lucam. et a sollicitudinibus. Filium tuum: ut non moveantur vestigia mea: in. quos tuis reficis sacramentis. Credo. Quibus ipse dixit: Vobis datum est nosse mysterium regni Dei. Interrogabant autem eum discipuli eius. ceteris autem in parabolis: ut videntes non videant. 8. et in tempore tentationis recedunt. quia non habebat humorem. DOMINICA IN QUINQUAGESIMA E . Per Dominum noPerfice gressus meos in semitis tuis. et simul exortae spinae suffocaverunt illud. Ant. I O mea: mirifica misericordias tuas. Haec dicens. 566 et in locum refugii. Domine.

Ipse fecit nos. Et si distribuero in cibos pauperum omnes facultates meas. quod Dominus ipse est Deus.Respice. etflagellabitur. quod Iesus Nazarenus transiret. evacuavi quae erant parvuli. Cum autem venerit quod perfectum est. sive scientia destruetur. nihil sum. 31-43 n illo tempore: Assumpsit Iesus duodecim. Et cum appropinquasset. non dicitur tractus. et illudetur. Intrate in conspectu eius in exsultatione: scitote. cogitabam ut parvulus. Sequentia sancti Evangelii secun. increpabant eum ut taceret. omnia credit. Caritas patiens est. omnia sustinet. et non ipsi nos: nos autem populus eius. Tradetur enim gentibus. Ex parte enim cognoscimus. et Angelorum. iussit ilium adduci ad se. i Cor. et Ioseph. sive linguae cessabunt. et ait illis: Ecce ascendimus Ierosolymam. nihil mihi prodest. non innatur. omnia sperat. fides tua te salvum fecit. non quaerit quae sua sunt. et consummabuntur omnia. Et clamavit. di369 Graduale Ps. Luc. evacuabitur quod ex parte est. Et I . 76. et oves pascuae eius. loquebar ut parvulus. Et si habuero prophetiam. quae scripta sunt per prophetas de Filio hominis. V. et erat verbum istud absconditum ab eis. Factum est autem. Stans autem Iesus.371 dum Lucam. ut videam. 13. Et qui praeibant. Videmus nunc per speculum in aenigmate: tune autem facie ad faciem. et omnem scientiam: et si habuero omnem fidem. Et ipsi nihil horum intellexerunt. 2-3 370 Iubilate Deo. ^ Quando in feriis adhibetur Missa dominicae. caritatem autem non habeam. Quando autem factus sum vir.Domine. Occident eum. Nunc cognosco ex parte: tune autem cognoscam sicut et cognitus sum. sapiebam ut parvulus. F tem tuam. 1-13 ratres: Si linguis hominum loquar. miserere mei. et noverim mysteria omnia. ita ut montes transferam. benigna est: caritas non aemulatur.54 Dominica in Quinquagesima 368 Lectio Epistolae beati Pauli Apostoli ad Corinthios. cum appropinquaret Iericho. fili David. Liberasti in bracchio tuo populum tuum. 15 et 16 cens: Quid tibi vis faciam ? At ille dixit: Tu es Deus qui facis mirabilia so. tria haec: maior autem horum est caritas. miserere mei. V.et conspuetur: et postquam flagellaverint. sed tantum graduale. interrogabat quid hoc esset. factus sum velut aes sonans. et tertia die resurget. Nunc autem manent fides. Dixerunt autem ei. spes. Et cum audiret turbam praetereuntem. non gaudet super iniquitate. omnis terra: servite Domino in laetitia. caritas. Et Iesus dixit illi: lus: notam fecisti in gentibus virtu. non est ambitiosa. Tractus Ps. caritatem autem non habuero. mendicans. V. Ipse vero multo magis clamabat: Fili David. et ex parte prophetamus. et non intellegebant quae dicebantur. filios Israel. non cogitat malum. dicens: Iesu. 99. caritatem autem non habuero. 18. non irritatur. aut cymbalum tinniens. non agit perperam. Cum essem parvulus. congaudet autem veritati: omnia sufFert. Caritas numquam excidit: sive prophetiae evacuabuntur. caecus quidam sedebat secus viam. et si tradidero corpus meum. interrogavit ilium. ita ut ardeam.

qui caelestia alimenta percepiemundet nostra delicta: et. tibi corpora mentesque sanctificet. quicumque per eos 377 . Ps. doce me mis. Dominus vobiscum. ibid. Domine. 12-13 Manducaverunt. ante conspectum divinae clementise tuae facinora sua deplorantibus. ad Communionem Ps. n 8. indutus pluviali violaceo. suo. procedit ad benedicendum cineres in vase aliquo super altari positos. H Q TEMPUS QUADRAGESIMA Feria quarta cinerum I classis DE BENEDICTIONE CINERUM Ante Missam benedicuntur cineres facti de ramis olivarum. et desiderium eorum attulit eis Doiustificationes tuas: in labiis meis pro. Repetitur Exaudi nos. Ant. omnipotens Deus: ut. Per Dominum. dedit laudem Deo. manibus iunctis (quod servatuf etiam in orationibus om- V. praecedenti anno benedictis. ut. 17 |xaudi nos. hoc modo: Sacerdos.Feria IV cinerum 55 confestim vidit. vel serenissimam pietatem tuam suppliciter obnixeque flagitantibus: et praesta per invocationem sanctissimi nominis tui. qui benofidicat et sancti^ficet hos cineres. Oremus. Domine. Per magnificans Deum. ut sint remedium salubre omnibus nomen sanctum tuum humiliter implorantibus. subditorum muniamur. qussumus. ad mus. 77. Praefatio de Ssma Trinitate. ad Offertorium Ps. vel sine casula. 373 aec hostia. et sequebatur ilium. Domine. non vertens se ad populum. quoniam benigna est misericordia tua: secundum multitudinem miserationum tuarum respice nos. 68. Deinde sacerdos. Deus: quoniam intraverunt aquae usque ad animam meam. Et primo cantatur a choro sequens antiphona: 376 nium benedictionum quoad manus iunctas) dicit: O E Ps. V. propitiare supplicantibus: et mittere digneris sanctum Angelum tuum de caelis. 2 Salvum me fac. ad latus Epistolae. Oratio mnipotens sempiterne Deus. Credo. per haec contra omnia adversa sacrificium celebrandum. sive aliarum arborum. vidit. cum ministris similiter indutis. R. parce paenitentibus. Et cum spiritu tuo. Gloria Patri. Et omnis plebs ut Dominum nostrum. et saturati sunt niBenedictus es. ac semetipsos pro conscientia delictorum suorum accusantibus. Domine..minus: non sunt fraudati a desiderio nuntiavi omnia iudicia oris tui. 29-30 374 3 7 2 Ant. _ A Postcommumo Secreta uaesumus.

13 mmutemur habitu. Per Christum Dominum nostrum. et in pulverem reverteris. Oremus. R. Sequitur Oremus. 13. Attende. Domine. Domine. Per Christum Dominum nostrum. a quo ipse accepit. deinde ministris paratis. I Antiphona Ioel. ipsemet celebrans. 2 383 Emendemus in melius. DE IMPOSITIONE CINERUM Deinde dignior sacerdos ex clero. 78. Si vero non adsit alius sacerdos. et miserere: quia peccavimus tibi. genibus flexis coram altari. V. qui non mortem. dicens: Gen. corporis sanitatem. et cantatur statim a choro 578 aspersi fuerint. quos causa proferendae humilitatis. imponit cineres celebranti non genuflexo. capitibus nostris imponi decernimus. Deus salutaris noster: et propter honorem nominis tui. 13 et Ioel. dum cantantur antiphonae et responsorium. Domine. Sacerdos vero. efFiinde propitius gratiam tuae benedictionis: ut eos et spiritu compunctionis repleas. Oratio I Aeus. Alia antiph. et quae iuste postulaverint. Oratio ^eus. 3. et concessa perpetuo stabilita et intacta mail ere decernas. Per Christum Dominum nostrum. libera nos. Oremus. parce populo tuo: et ne claudas ora canentium te. 19 Memento. qui \*-J Ninivitis in cinere et cilicio paenitentibus indulgentiae tuae remedia praestitisti: concede propitius. R. Domine. sibi ipsi cineres imponit in capite. R. accedens ad altare. Amen. Domine. et ob pravitatis nostrae demeritum in pulverem reversiiros cognoscimus. 2. Ibid. Responsorium Esth. dicendo antiphonam Asp^rges. quatenus veniae prosequamur obtentu. 9 Adiuva nos. et ploremus ante Dominum: quia multum misericors est dimittere peccata nostra Deus noster. imposito incenso in ordinem. Amen. detecto capite. qui humiliatione flecteris.ante altare. sed paenitenLy tiam desideras peccatorum: fragilitatem condicionis humanae benignissime respice.56 Feria IV cinerum dicta. et capitibus servorum tuorum. Amen. nihil dicens. misericorditer consequi mereamur. primo imponit cineres digniori sacerdoti. ut sic eos imitemur habitu. ter aspergit cineres aqua bene. primo clerus per Postea celebrans. in cinere et cilicio: 581 ieiunemus. et satisfactione placaris: aurem tuae pietatis inclina precibus nostris. Gloria Patri. Attende. 17 et Esth.384 vis es. atque promerendae veniae. singulatim recipiunt cineres a .horum cinerum aspersione contactis. et prsemia paenitentibus repromissa. et ter adolet incenso. et hos cineres. peccatorum omnium veniam. Per Christum Dominum nostrum. Ps. quaeramus spatium paenitentiae. 17 382 Inter vestibulum et altare plorabunt sacerdotes ministri Domini. Oratio 380 /^Xmnipotens sempiterne Deus. quae ignoranter peccavimus: ne subito praeoccupati die mortis. quia pul. deinde populus: et genibus flexis thuribulo. et Spiritui Sancto. Domine. et animae tutelam percipiant. * Attende. V. ad altare conversus. Postea veniunt alii. homo.. qui nos cinerem esse. R. benet^dicere pro tua pietate dignare: ut. eflScaciter tribuas. sine cantu et sine psalmo. et Filio. pro redemptione peccatorum suorum. et invenire non possimus. Amen. et dicent: Parce.

ut dominentur eis nationes. et seciira devotione percurrant. Completa cinerum impositione. Amen. et dicent: sio cum absolutione. fidelibus tuis: ut 387 ieiuniorum veneranda solemnia. ante linquat post se benedictionem. cineres benedicere forma simplici.oleum. et mittam vobis frumentum. et vinum. Deum vestrum: quia benignus et miseabsque cantu.vos ultra opprobrium in gentibus: dicit num propter paenitentiam et parcens Dominus omnipotens.Feria IV cinerum sacerdote. Et cum spiritu tuo.cium et libamen Domino Deo vestro? narii loci facultate. Item ricors est. 585 P Or emus. R. 56. necnon confes. et multae misericoreadem forma adhiberi potest ubi ministri diae. I I . Oratio raesta. Domine. congregate popucelebrari solet. ^ Benedictio cinerum. Per Dominum. Deus. 25 et 27 minus. 2. et sponsa de thalamo suo. te. 2 Miserere mei. quae semel. si convertatur. contra spiritales nequitias pugnatiiri. Sabinam bili suo. sacrifiMissam vespertinam iterari potest. scit. H M . statim illud ascendit et oscula. patiens. quoniam in te confidit anima mea. et reante Missam principalem peracta est. Domine. vocate coetum. et replebimini eis: et non dabo sti. et dixit populo suo: Ecce ego isereris omnium. Et respondit DoSap. praesidia Lectio Ioelis Prophetae. et in planctu. miserere Graduate mei: quoniam in te confidit anima mea. Inter vestibulum et altare plorabunt saDeus cum sua antiphona. /""Concede nobis. lum. versibus sequentibus Parce. Ps. de Ordi. sacerdos dicit: 57 V. parce populo tuo: et ne atque orationibus Aufer a nobis et Oramus des^ hereditatem tuam in opprobrium. 56. coadunate senes. 12-19 re ieiuniis: ut. sanctificate ecclesiam. R. Sacerdos igitur cum ad altare accesserit. 2 et 4 Ps. et 386 Antiphona ad Introitum pepercit populo suo.scindite corda vestra. 24. Et ^ Si solemnis benedictio cinerum tar. Miserere mei.cerdotes ministri Domini. et congrua pietate suscipiant. congregate parvulos et sugenDE MISSA tes ubera: egrediatur sponsus de cuStatio ad S. iunio. in ecclesiis ubi Missa Canite tuba in Sion. continentiae muniamur aec dicit Dominus: Convertimini ^8 auxiliis. sanctificate ieiuvespertina cum magno fidelium concursu nium. licet primo mane. Domine. In Missa quae benedictionem cinerum sequitur. Per Christum Dominum noad me in toto corde vestro. et praestabilis super malitia. dissimulans peccata homi. Gloria Patri. et non vestimenta dioribus horis fiat. ordine supradescripto. illis: quia tu es Dominus Deus noster. et ignoscat. et nihil odisti eorum quae feci. Quare ditur in medio. Dominus vobiscum. ut dictum est de ministris. Quis sacri vel cantores haberi nequeant. ante vestra. mane. et convertimini ad Dominum Missam. Domine. V-x militiae Christianas sanctis inchoaIoel. Deus. et in fletu. cunt in populis: Ubi est Deus eorum? Zelatus est Dominus terram suam. miserere mei: 389 V. in iestrum. Domine. omittuntur psalmus Iudica me.

de. 8-9 Domine. Per bis. nos: et propitius esto peccatis nostris. 29. quae fecimus nos: neque secun.tamquam propria in Missis de Tempore a diae tuae. IV et VI usque ad feriam II Hebdo. Amen dico vobis. tristes. quae dicitur rum: cito anticipent nos misericor. 391 Tn illo tempore: Dixit Iesus discipuPostcommunio JL lis suis: Cum ieiunatis. non seciindum peccata nomuneribus offerendis convenienstra. libera rent. Ubi propitiatus intende: ut. Exaltabo te. et faciem Oremus. nutriantur auxiliis. 102. ne memi.ter aptari: quibus ipsius venerabilis dum iniquitates nostras retribuas no. nee furantur. qui videt in abscon. qui divino enim est thesaurus tuus. Misit de caelo.Ant. Exterminant -L sacramenta subsidium: ut tibi grata enim fades suas. quaesumus. Per Dominum. Domine. et liberavit me. Domine. nee delectasti inimicos feria II. praebeant 395 sicut hypocritae. receperunt mercedem suam. Adiuva dominicam I Passionis. Seereta Tractus Ps. quia ad medelam. et tamquam de in ceteris Missis. Mt.16-21 pore suo.loco ante librum.58 Feria IV cinerum Ps.ac nocte. his 393 390 Domine. Ant. iunctis manibus. 396 fures non efFodiunt. Per Dominum. ad Offertorium dit in opprobrium conculcantes me. quoniam sus^ Sequens tractus dicitur in Missis de cepisti me. qui est in abscon. et non vertens se ad podiunt et furantur. 10 c nos. ut appareant homi. unge caput tuum. neris iniquitatum nostrarum antiquaPraefatio de Quadragesima. Nolite thesaurizare Humiliate capita vestra Deo. Deinde sacerdos absolute dicit: cum ieiunas. ibi est et cor munere sunt ref6cti. vobis thesauros in terra: ubi aerugo. P I . sed Patri tuo. clamavi ad madae sanctae inclusive.meos super me: Domine. Deus salutaris noster: et propter Tempore eodem tempore. Domine. praeterquam feria te. ad Communionem Ps. Ps. IV Quatuor Temporum. 2-3 392 V. reddet tibi. quae celebrantur nos.sacramenti celebramus exordium. dabit fructum suum in temdum Matthaeum.dicit: dito. Thesaurizate autem pulum. (Hie genuflectitur) V. Domine. propter nomen tuum.viat) versus ad populum. Oratio vobis thesauros in caelo: ubi neque aerugo. et nobis proficiant nibus ieiun antes. Tu autem. 1. Domine. et praefatione propria cagloriam nominis tui. stans in eodem et tinea demolitur: et ubi fures effo.Dominum nostrum.sint nostra ieiunia. tuam lava. 2 et 3 394 Qui meditabitur in lege Domini die Sequentia sancti Evangelii seciin. dito: et Pater tuus. ne videaris hominibus ieiuEt diaconus (si in officio diaconatus sernans. neque tinea demolitur: et ubi nclinantes se. et sanasti me. Alioquin ipse sacerdos. quia pauperes facti sumus feria IV cinerum usque ad sabbatum ante nimis. V. nolite fieri IJjercepta nobis. 78. caelestibus semper tuum. 6. maiestati tuae.

orationem meam. paeniten. miratus est. et quomodo ambulaverim coram te in ve. ait: Domine. Ps. averte. V.Abraham.diens autem Iesus.turio.stridor dentium. . quod multi ab Oriente et tuae. et ne Capharnaum. dicens: Vade.Dominum. Domine. et dixit: caelorum: fllii autem regni eicientur in Obsecro. Graduale Ps. ex. quae pro peccatis nostris die verbo. D I 10 . memento. 54. et servo meo: Fac hoc. et in corde perfecto. num est in oculis tuis fecerim. 59 Fefia quinta III classis Statio ad S. V. et vadit. et manet in Sequentia sancti Evangelii secun-401 aeternum: iacta cogitatum tuum in Dodum Matthaeum. et ipse te enutriet. Deus. quia. ibid. Gloria Patri. et Oratio male torquetur. et curabo eum. 38. rio. 8. tarn in cantu quam lectis. 17. Et respondens cenI J tia placaris: preces populi tui sup. Dum clamarem ad um clamarem ad Dominum. et ego homo sum sub potestate constitiitus. qui culpa offenderis. 1-6 nit. 54. Mt. appropinquant mihi. et facit. qui est ante saecula. et Iacob in regno rietem. et alii: Veni. Au3 9 9 Tndiebus illis: -/Egrotavit Ezechias us. et 397 Ps. habens sub me milites.rioni: Vade. et dico Lectio Isaiae Prophetae. et sanabitur puer meus. 23. quaeso. ^ De feriis Quadragesimse et Passionis fit commemoratio in omnibus Missis.niam. Et factum est verbum Domini ad Isaiam. ut plicantis propitius respice. fiat tibi. accessit ad eum centiidespexeris deprecationem meam: intende mihi. Et ait illi Iesus: Ego ve^8 1 ^\eus. et die Ezechise: Haec dicit Dominus Deus David patris tui: Audivi orationem tuam. et sicut credidisti.morieris tu. puer meus iacet in domo paralyticus. usque ad feriam IV Hebdomadae sanctse inclusive. et seJL que ad mortem: et introivit ad eum quentibus se dixit: Amen dico vobis. et veIsai.Mtssale Romat. qui appropinquant mihi. et flagella intres sub tectum meum: sed tantum tuas iracundise. et exaudi me. et vidi lacrimas tuas: ecce ego adiciam super dies tuos quindecim annos: et de manu regis Assyriorum eruam te. Et Occidente venient. Per Dominum. Et flevit Et sanatus est puer in ilia hora. tenebras exteriores: ibi erit fletus. Isaias filius Amos propheta. et non vives. non sum dignus. 20 et 23 ipse te enutriet. 2-3 n illo tempore: Cum introisset Iesus Exaudi. Georgium Ezechias fletu magno. et humiliavit eos. et protegam earn. et dicens: Domine. et dixit ei: non inveni tantam fldem in Israel. ait Dominus omnipotens. huic: Vade. qui his. Dico Hasc dicit Dominus: Dispone domui autem vobis. Et dixit Iesus centuritate.. rogans eum. 18 et 19 4 0 0 Antiphona ad Introitum Iacta cogitatum tuum in Domino. et recumbent cum convertit Ezechias faciem suam ad pa.Feria V post cineres ^ Et hie modus dicendi orationem super populum servatur tantummodo in Missis de feria. et quod bo. et civitatem istam. 19. et oravit ad Dominum. 5-13 mino. 17. exaudivit vocem meam ab audivit vocem meam ab his. et Isaac. Nam meremur.

Introitum Ps. Ps. qui te exspectant. quoniam suscepisti me: nee delectasti inimicos meos super me. Nolite ieiunare sicut usque ad hanc diem. per diem affligere hominem animam suam ? numquid contorquere quasi circulum caput suum. non confundentur. ad Communionem Ps. Deus omnipotens. JL dignis flagellationibus castigatus. levavi animam meam: Deus meus. ut audiatur in excelso clamor vester. 50. ad Offertorium Ps. et omnes debitores vestros repetitis. qui confracti sunt. mentibus etiam sinceris exercere valeamus. operi eum. et diem acceptabilem Domino ? Nonne hoc est magis ieiunium quod elegi ? dissolve colligationes impietatis. V. 404 Ant. 24. et misertus est mihi: Dominus factus est adiutor meus. et carnem tuam ne despexeris. solve fasciculos deprimentes: dimitte eos. intende placatus: ut et devotioni nostrae proficiant. 29. ne 409 cesses: quasi tuba exalta vocem tuam: et annuntia populo meo scelera eorum. Numquid tale est ieiunium. quod elegi. et holocausta. super altare tuum. et iudicium Dei sui non dereliquerit: rogant me iudicia iustitiae: appropinquare Deo volunt. et domui Iacob peccata eorum. in te confido. quae iustitiam fecerit. Per Dominum. 1-3 Ad te.. ad <tu J Ant. Per Dominum. Isai. et saluti. et scire vias meas volunt: quasi gens. Me etenim de die in diem quaerunt. Oratio 406 TTJarce. non erubescam: neque irrideant me inimici mei: etenim universi. 11 407 udivit Dominus. et egenos. Secreta 403 ^fi acrificiis praesentibus. Tune erumpet quasi mane lumen tuum. Per Dominum nostrum. D o m i n e . oblationes. Ioannem et Paulum rviit. Praefatio de Quadragesima. quam corporaliter exhibemus. et salutis. et sanitas tua citius orietur. Domine.60 Feria VI post cineres Oratio T nchoata ieiunia. 1-9 aecdicit Dominus Deus: Clama. et omne onus dirumpe. 21 Acceptabis sacrificium iustitiae. 402 Ant. in tua miseratione respiret. Lectio Isaiae Prophetae. Domine. deprecamur. Gloria Patri. H Feria sexta III classis Statio ad Ss. Domine. Super populum: Oremus. et saccum et cinerem sternere? numquid istud vocabis ieiunium. vagosque indue in domum tuam: cum videris nudum. quaeO sumus. Quare ieiunavimus. et nescisti ? Ecce in die ieiiinii vestri invenitur voluntas vestra. ut hoc idem nobis et sacramenti causa sit. parce populo tuo: ut. 408 JL benigno favore prosequere: ut observantiam. 2 Exaltabo te. Domine. ibid. Domine. liberos. et percutitis pugno impie. Humiliate capita vestra Deo. et non aspexisti: humiliavimus animas nostras. Postcommunio 405 /^laslestis doni benedictione percepta: V-^ supplices te. Ecce ad lites et contentiones ieiunatis. A' . Frange esurienti panem tuum. 58. Per Dominum nostrum. quaesumus.

61 411 Tractus Ps. qui vos diligunt. adsum. habebitis? nonne et publicani hoc fa. Tune invocabis. tuae caritatis ^ vestri. 410 Graduale Ps.ei cum tremore: apprehendite discipligite inimicos vestros.promptioris nobis tribuat facultatem. quae fecimus nos: neque secundum iniquitates nostras retribuas nobis. Deus salutaris noster: et propter gloriam nominis tui.Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat ciunt ? Et si salutaveritis fratres vestros in unitate eiusdem Spiritus Sancti. Ant. qusesumus: ut tibi et mentes nostras reddat acceptas. oderuntvos: et orate pro persequentibus Postcommunio et calumniantibus vos: ut sitis filii Patris piritum nobis. Matth. et continentiae 412 . 102. quod offerimus. pauperes facti sumus nimis. T iSequentia sancti Evangelii secun. Ego autem dico vobis: Dili. qui videt in abscondito.capita vestra Deo. Praefatio de Quadragesima. peccatis nostris. quia quium tuum: ut sciam testimonia tua. 4 Unam petii a Domino. benefacite his. Oacrificium. sicut et Pater vester caelestis perfectus est. fecti. Per eos. Si enim diligitis satiasti. libera nos: et propitius esto O quadragesimalis. Humiliate ethnici hoc faciunt ? Estote ergo vos per. 26. observantiae 4 1 4 Domine. sicut hypocritae faciunt in synagogis et in vicis. Ut videam voluptatem Domini. Domine. 118. Adiuva nos. non secundum peccata nostra. ut inhabitem in domo Domini. 10 Domine. hanc requiram. quid faciat dextera tua. ut honorificentur ab hominibus. et odio habebis inimiServite Domino in timore. quos uno pane caelesti oriri facit super bonos et malos: et pluit super iustos et iniiistos. Amen dico vobis. quid amplius facitis ? nonne et Super populum: Or emus. nesciat sinistra tua. ad Communionem Ps.1-4 n illo tempore: Dixit Iesus discipulis suis: Audistis quia dictum est: Diliges Ant. quam mercedem Dominum nostrum Iesum Christum. propter nomen tuum. tua facias pietate Concordes. qui in caelis est. i54et 125 413 I S . Attendite ne iustitiam vestram faciatis coram hominibus. Ps. Te autem faciente eleemosynam. et Dominus exaudiet: clamabis. 2. qui in caelis est: qui solem suum infunde: ut. 5. 78. receperunt mercedem suam. Quia misericors sum. V. Cum ergo facis eleemosynam. noli tuba canere ante te. praesta. vivifica me secundum eloanticipent nos misericordiae tuae. reddet tibi. Per Dominum. tantum. 11-12 4 1 5 proximum tuum. Domine. et dicet: Ecce. et exsultate cum tuum. ad Offertorium Ps. Dominus Deus tuus. r l j dum Matthahim. et Pater tuus. ut sit eleemosyna tua in abscondito. et gloria Domini colliget te. et protegar a templo sancto eius.Feria VI post cineres et anteibit faciem tuam iustitia tua.43-48 et 6. V. (Hie genuSecreta flectitur) V. ut videamini ab eis: alioquin mercedem non habebitis apud Patrem vestrum. 8-9 Domine. qui nam. ne pereatis de via iusta. ne memineris iniquitatum nostrarum antiquarum: cito Domine.

. et intra se stupebant: non enim intellexeimplebit splendoribus animam tuam.obcaecatum.ilI. ilU. Ps. Et videns discipulos suos labonum nostrum.ut viderunt eum ambulantem supra maris de medio tui catenam. facere voluntatem tuam in die sancto meo. Tryphonem -T4. et dixit eis: Confidite. J Ant. erat que curandis salubriter institutum est. et nolite timere. Omnes enim viderunt eum.re. Sabbato III classis Statio ad S. cuius nerunt in terram Genesareth. Et ascendit ad illos in natenebrae tuae erunt sicut meridies. I H . et ab JL omnibus peccatis clementer emunda: quia nulla ei nocebit adversitas. Gloria Patri. si nulla ei dominetur iniquitas. et animam afflictam re.62 417 r Sabbato post cineres Oratio T"'uere. dum non facis vias tuas. Domine. supplicationibus noSequentia sancti Evangelii seciin. 9-14 mare: et volebat praeterire eos. populum tuum. navis in medio mari. Cum effuderis esurienti et conturbati sunt. Graduate Ps. Et aedificabuntur in cuerunt. ibid. At illi. Marc. Os enim Domini lociitum est. Et plus magis requiem tibi dabit Dominus semper. 2 Exaltabo te. 420 aec dicit Dominus Deus: Si abstule. 58. ego sum. et loqui quod maverunt. Per D6minum nostrum Iesum Christum. et misertus est mihi: Dominus factus est adiutor meus. et cibabo te hereditate Iacob patris tui. et sicut fons aquarum. et eris quasi hortus ir. Per Domiin terra. ut inhabitem in domo Domini. et Iesus solus devoto servitio celebremus. et circa quartam vigiLectio Isaiae Prophetae. V. Domine. Cumque egressi essent de A te deserta saeculorum: fundamenta generationis et generationis suscitabis: et vocaberis aedificator sepium. 26. orietur in tenebris lux tua. et protegar a templo sancto eius.cum eis. putaverunt phantasma esse. quoniam suscepisti me: nee delectasti inimicos meos super me. et non inyenitur voluntas tua. et runt de panibus: erat enim cor eorum ossa tua liberabit. quod animabus corporibusn illo tempore: Cum sero esset. ut hoc solemne dumMarcum. Si averteris a sabbato pedem tuum. et exclaris extendere digitum. et glorificaveris eum. 6. 11 418 kudivit Dominus. et desie. non prodest. V. Et statim locutus est animam tuam. veriguus. ut loquaris sermonem: tune delectaberis super Domino: et sustollam te super altitudines terrae. Oratio 419 A desto. et vocaveris sabbatum delicatum. et applinon deficient aquae. Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitate. ad Introitum Ps. et cessavit ventus. hanc requiram.47-56 ieiunium. et sanctum Domini gloriosum. Et vim. pleveris.422 X X stris: et concede. 29. Ut videam voluptatem Domini. avertens semitas in quietem. Et cum transfretassent. liam noctis venit ad eos ambulans supra Isai. rantes in remigando (erat enim ventus contrarius eis). 4 421 Unam petii a Domino. Domine.

qui se male habebant. ut vel fimbriam vestimenti eius tangerent: et quotquot tangebant eum. Per Dominum. 90. 118. quod a te obtinere abstinendo nititur. in necessitatibus. in carceribus. qui Ecclesiam tuam annua quadragesimali observatione purificas: praesta familiae tuae. ne in va-430 cuum gratiam Dei recipiatis. Y. et quaerendo sine fine perDominum nostrum Iesum Christum. Ioannem in Laterano 428 Ant. in tribulationibus. hoc bonis operibus exsequatur. qusesumus. 1 Qui habitat in adiutorio Altissimi. Super populum: Oremus. et exsultate ei cum tremore: apprehendite disciplinam. in plagis. Lectio Epistolae beati Pauli Apostoli ad Corinthios. Et quocumque introibat. ad Communionem Ps. Praefatio de Quadragesima. salvi fiebant. Domine: ut. 423 Postcommunio elestis vitae munere vegetati. 63 Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitate. ibid. fiat aeternitatis auxilium. cipiant. in protectione Dei caeli commorabitur. sacrificium. Humiliate Secreta capita vestra Deo. Ps.continuo cognoverunt eum: et percurrentes universam regionem illam. ut. ut non vituperetur ministerium nostrum: sed in omnibus exhibeamus nosmetipsos sicut Dei ministros in multa patientia. in I D F . aut civitates. Nemini dantes ullam offensionem. 15 et 16 nvocabit me. testimonia tua. circumferre ubi audiebant eum esse. in vicos. in plateis ponebant infirmos. 1-10 ratres: Exhortamur vos. et deprecabantur eum. S F DOMINICA I IN QUADRAGESIMA I classis Statio ad S. quae. 6. Ecce nunc tempus acceptabile. 154 et 125 Domine. ne pereatis de via iusta. 11-12 425 Servite Domino in timore. ad Introitum Ps. Domine. Per requirant.426 Antiphona ad Offertorium sumus. per tua dona fir.. 2. et in die salutis adiiivi te. Per Dominum.Dominica I in Quadragesima navi. beneplacitum tibi nostrae mentis offeramus afFectum. Per Dominum.427 cari: praesta. vivifica me seciindum eloquium tuum: ut sciam bis in praesenti vita mysterium. et glorificabo eum: longitiidine dierum adimplebo eum. ecce nunc dies salutis. et ego exaudiam eum: eripiam eum. Ait enim: Tempore accepto exaudivi te. Oratio 429 eus. cceperunt in grabatis eos. quod est noPs. Deus. 424 iiscipe. 2 Cor. in angustiis. cuius te Oratio voluisti dignanter immolatione plaideles tui. vel in villas. Ant. ut. Gloria Patri. huius opementur: ut eadem et percipiendo ratione mundati.

Iterum assumpsit eum diabolus in montem excelsum valde: et ostendit ei omnia regna mundi. V. Quoniam in me speravit. Scuto circumdabit te veritas eius: non timebis a timore nocturno. si cadens adoraveris me. V. postea esuriit. Et cum ieiunasset quadraginta diebus et quadraginta noctibus. et conculcabis leonem et draconem. a ruina et daemonio meridiano. et ministrabant ei. Tune assumpsit eum diabolus in sanctam civitatem. Eripiam eum.64 Dominica I in Quadragesima lapidem pedem tuum. et ecce vivimus: ut castigati. quod procedit de ore Dei. V. sperabo in eum. Dicet Domino: Susceptor meus es tu. 90. die ut lapides isti panes fiant. in virtute Dei. quoniam cognovit nomen meum. ne unquam offendas ad I .433 dumMatthseum. V. Super aspidem et basiliscum ambulabis. et omnia possidentes. ut custodiant te in omnibus viis tuis. A sagitta volante per diem. et glorificabo eum: longitudine dierum adimplebo eum. Mt. V.. In manibus portabunt te. Quoniam Angelis suis mandavit de te. in laboribus. in vigiliis. et refugium meum: Deus meus. dixit: Scriptum est: Non in solo pane vivit homo: sed in omni verbo. et dixit ei: Si Filius Dei es. liberabo eum: protegam eum. V. mitte te deorsum. in caritate non ficta. V. 1-7 et 11-16 Qui habitat in adiutorio Altissimi. Quoniam ipse liberavit me de laqueo venantium. Satana: scriptum est enim: Dominum Deum tuum adorabis. in suavitate. ut tentaretur a diabolo.1-11 n illo tempore: Ductus est Iesus in desertum a Spiritu. et cogniti: quasi morientes. In manibus portabunt te. Scapulis suis obumbrabit tibi. V. in protectione Dei caeli commorabitur. et sub pennis eius sperabis. Scriptum est enim: Quia Angelis suis mandavit de te. in ieiuniis. et gloriam eorum. Invocabit me. ne forte offendas ad lapidem pedem tuum. Tune dicit ei Iesus: Vade. Tune reliquit eum diabolus: et ecce Angeli accesserunt. V. Qui respondens. et a verbo aspero. et in manibus tollent te. et ego exaudiam eum: cum ipso sum in tribulatione. et decem milia a dextris tuis: tibi autem non appropinquabit. et non mortificati: quasi tristes. ut custodiant te in omnibus viis tuis. 4. semper autem gaudentes: sicut egentes. seditionibus. V. in scientia. Ait illi Iesus: Rursum scriptum est: Non tentabis Dominum Deum tuum. in longanimitate. in castitate. in Spiritu Sancto. 11-12 431 Angelis suis Deus mandavit de te. Cadent a latere tuo mille. in verbo veritatis. multos autem locupletantes: tamquam nihil habentes. Graduale Ps. et dixit ei: Hsec omnia tibi dabo. per arma iustitiae a dextris et a sinistris: per gloriam et ignobilitatem: per infamiam et bonam famam: ut seductores. a negotio perambulante in tenebris. V. 432 Tractus Ibid. dixit ei: Si Filius Dei es. V. Sequentia sancti Evangelii secun. Et accedens tentator. et statuit eum super pinnaculum templi. Credo. V. et ostendam illi salutare meum. et veraces: sicut qui ignoti. et illi soli servies. ne unquam offendas ad lapidem pedem tuum.

P e r D o m i n u m . Ps. ad Offertorium P s . Sicut visitat pastor gregem suum in die. et inducam eas in terram suam: et pascam eas in montibus Israel. 1 Ad te levavi oculos meos: qui habitas in caelis.442 stra. Domine Deus virtutum. Tractus Ps. custodiam: et pascam illas in iudicio. alligabo. 8-9 Domine. In pascuis uberrimis pascam eas. a d C o m m u n i o n e m P s . Et educam eas de populis. Gloria Patri. Graduate Ps.441 spice super servos tuos. dicit Dominus omnipotens. 34. non secundum peccata no. et s u b pennis eius sperabis: scuto circumdabit te veritas eius. 4-5 Scapulis suis o b u m b r a b i t tibi D o m i n u s .Feria II post dominicam I in Quadragesima 434 A n t . 11-16 aec dicit Dominus Deus: Ecce ego 440 ipse requiram oves meas. 122. reducam.. (Hie genuflectitur) V. et quod abiectum erat. Ezech. sacramenti libatio JL sancta restauret: et. Praefatio de Quadragesima. 102. Ps. 2 icut oculi servorum in manibus dominorum suorum: ita oculi nostri ad Dominum Deum nostrum. 436 A n t . Deus. 4-5 Scapulis suis o b u m b r a b i t tibi D o m i n u s . Per Dominum. in quibus dispersae fuerant in die nubis et caliginis. Domine. et s u b p e n n i s eius sperabis: scuto c i r c u m d a b i t t e veritas eius. Domine. donee misereatur nobis: miserere nobis. quae fecimus nos: neque secundum iniquitates nostras retribuas nobis. et quod infirmum fuerat. quia pauperes facti sumus nimis. Deus salutaris noster: et propter gloriam nominis tui. requiram. 90. quando fuerit in medio ovium suarum dissipatarum: sic visitabo oves meas. Feria secunda III classis Statio ad S. cum epularum restrictione carnalium. Postcommunio 437 f I ^ u i nos. Ego pascam oves meas. dicit Dominus Deus.^ et. Petrum ad Vincula Lectio Ezechielis Prophetae. et visitabo eas. aspice. a noxiis quoque voluptatibus temperemus. D o m i n e . Per Dominum nostrum Iesum Christum. 78. a vetustate p u r g a t o s . deprecantes: ut. V. in rivis. in mysterii salutaris faciat transire consortium. Adiuva nos. et quod confractum fuerat. consolidabo. . miserere nobis. et in montibus excelsis Israel erunt pascua earum: ibi requiescent in herbis virentibus. ut nobis ieiunium quadragesimale proficiat. et in cunctis sedibus terras. et in pascuis pinguibus pascentur super montes Israel. ibid. et congregabo eas de terris. 10 et 9 Protector noster. 438 Ant. V. mentes nostras caelestibus instrue disciplinis. Quod perierat. exaudi preces servorum tuorum. et ego eas accubare faciam. et liberabo eas de omnibus locis. Secreta 65 H 435 ^Jacrificium quadragesimalis initii soO lemniter immolamus. et quod pingue et forte. te. 83. 10 Domine. V. 90. et re. ne memineris iniquitatum nostrarum antiquarum: cito anticipent nos misericordiae tuae. ad Introitum Ps. S Oratio 439 y^onverte nos. Deus salutaris noster: V.

et Praefatio de Quadragesima. et non coo. 26 et 73 Levabo oculos 444 suae: et congregabuntur ante eum om. et in carcere. no. Esurivi rum maculis emunda. collegistis me: nudus. Domine. aut nudum. Tune dicet et his. propter nomen tuum. peruistis me: infirmus. ut doceas me iustitias tuas: sicut pastor segregat oves ab haedis: et da mihi intellectum.dico vobis: Quamdiu non fecistis uni de ' J L * dum Matthaeum. et considerabo mirabilia tua. Domine.445 ti Patris mei. dicentes: Domine. 18. Per nimis. maiestate sua. et visitastis me: in carcere Antiphona ad Communionem eram. possidete paratum vobis regnum muste: aut nudum. Dominum nostrum. libera nos: et propitius esto hospitem. aut peccatis nostris. et non ministravimus tibi? Tune respondebit illis. et venistis ad me.meos. quando Matth.448 et non collegistis me: nudus.etcooperuistis me: infirmus. Domine. qui paratus est diabolo et angelis eius. cuius laediu fecistis uni ex his fratribus meis mitamur gustu. aut vit et regnat in unitate.31-46 minoribus his. Absolve. et pavimus te: si. Domine. Et n illo tempore: Dixit Iesus discipulis ibunt hi in supplicium aeternum: iusti suis: Cum venerit Filius hominis in autem in vitam aeternam. quaesumus. in carcere. aut sitientem. Oratio et non dedistis mihi potum: hospes eram. haedos data tua. dicens: Amen 443 • ~y . munere satiati 447 Rex. renovemur effectu.mei. Tune respondebunt ei iusti. et dedimus tibi potum ? quando mihi fecistis: venite. 25.quod uni ex minimis meis fecistis. Mt. et quidquid pro eis meremur. possidete paratum vobis fica: nosque a peccatorum nostroregnum a constitutione mundi.66 Feria II post dominicam I in Quadragesima Domine. Tune dicet Rex his. tientem. nes gentes. Sequentia sancti Evangelii secun. et venimus ad te ? Et respondens alutaris tui. 25. et dedistis mihi manducare: sitivi. et non dedistis mihi manducare: sitivi. benedicti Patris autem te vidimus hospitem. oblata sancti. quando te Christum. dicentes: Domine. et cooperuimus te? ab initio saeculi. Secreta qui a dextris eius erunt: Venite benedicunera tibi. et separabit eos ab invicem. nee mihi fecistis. 40 et 34 Amen dico vobis: 446 te vidimus esurientem. et dedistis mihi bibere: hospes eram. qui a sinistris erunt: Discedite a me maSuper populum: Oremus. et discam manstatuet ovesquidem adextris suis. 118. Per Dominum enim. Antiphona ad Offertorium tune sedebit super sedem maiestatis Ps. Esurivi enim. Humiliate ledicti in ignem aeternum. propitiatus non visitastis me. nostrum Iesum Christum. aut infirmum. Tune respondebunt averte. capita vestra Deo.X~V strorum vincula peccatorum: et. mihi fecistis. et collegi. autem a sinistris. aut quando te vidimus infirmum. Filium tuum: Qui tecum vividimus esurientem. I M S . et omnes Angeli cum eo. dicet illis: Amen dico vobis: quamsupplices exoramus: ut. aut in Postcommunio carcere. Per Dominum nostrum Iesum ei et ipsi.

dicit Dominus. quae se carnis maceratione castigat.455 re muneribus: et a cunctis nos defende periculis. Ierosolymam. et eiciebat omnes vendentes et ementes in templo. 6-11 n diebus illis: Locutus est Isaias propheta. Praefatio de Quadragesima. 15-16 454 In te speravi. quaesumus. O . Deus. abiit foras extra civitatem in Bethaniam: ibique mansit. 140. V. quod egredietur de ore meo: non revertetur ad me vacuum. a sa&culo. et vir iniquus cogitationes suas. III classis Graduate Ps. et revertatur ad Dominum: et miserebitur eius. sed faciet quaecumque I 451 I sa civitas. Quia sicut exaltantur cadi a terra. et panem comedenti: sic erit verbum meum. et mensas nummulariorum. Numquam legistis: Quia ex ore infantium et lactentium perfecisti laudem? Et relictis illis. et dat semen serenti. placa. dicens: Quis est hie? Populi autemdicebant: Hie est Iesus Propheta a Nazareth Gahlaeae.Feria HI post dominicam I in Quadragesima 67 449 D volui. 1 et 2 sum in conspectu tuo. Videntes autem principes sacerdotum et scribae mirabilia. dicens: Quaerite Dominum. ad quae misi illud: ait Dominus omnipotens. Derelinquat impius viam suam. Et accesserunt ad eum caeci et claudi in templo: et sanavit eos. quae fecit. Domine. in manibus tuis tempora mea. dum inveniri potest: invocate eum. Secreta blatis.. et cathedras vendentium coliimbas evertit: et dicit eis: Scriptum est: Domus mea domus orationis vocabitur: vos autem fecistis illam speliincam latronum. commota est univer- Feria tertia Oratio 450 T"\ espice. dum Matthseum. viae meae. Per Dominum. Sequ^ntia sancti Evangelii secun. Per Dominum. 55. ad Introitum Ps. ibid.453 aut formaretur terra. Eleomine. refugium factus es no. Ps. ad Offertorium Ps.vatio manuum mearum sacrificium vebis a generatione et progenie: spertinum. et in saeculum tu es. et dicentes: Hosanna filio David: indignati sunt. 21. Et intravit Iesus in templum Dei. 2 452 Statio ad S. Anastasiam Dirigatur oratio mea sicut incenAnt. et illuc ultra non revertitur. 89. Domine. et infiindit earn. Domine. Gloria Patri. n illo tempore: Cum intrasset Iesus V. ut apud te mens nostra tuo desiderio fulgeat. Isai. et orbis: a saeculo. Domine. Non enim cogitationes meae. cogitationes vestrae: neque viae vestrae. 30. dixi: Tu es Deus meus. 2 Priiisquam montes fierent. sed inebriat terram. dum prope est. et ad Deum nostrum: quoniam multus est ad ignoscendum. et dixerunt ei: Audis quid isti dicunt? Iesus autem dixit eis: Utique. et pueros clamantes in templo. familiam tuam: et JLv praesta. Et quomodo descendit imber et nix de caelo. sic exaltatae sunt vise meae a viis vestris. Mt. et cogitationes meae a cogitationibus vestris.10-17 et usque in saeculum tu es. et germinare earn facit. et prosperabitur in his. Ant. Lectio Isaiae Prophetae.

tt. inimici nostri: libera nos. Domine. qui per abstinentiam macerantur in JL clementer exaudi: et contra cuncta corpore. eminiscere miserationum tua. levavi animam meam: Hie dicitur V. et esto ibi: daboque tibi tabulas lapideas. ad Communionem Ps. omnipotens Deus: ut ilr^. referetis ad eos. — Levate. V. et exaudi orationem meam. dicitur: Oremus. Domine.. Deus meus. et misericordiae Tribulationes cordis mei dilatatae tuae. Domine. 24. quaesumus. unquam dominentur nobis Domine. et habitavit gloria Domini super Sinai. ascendit in Statio ad S. . l m s salutaris capiamus effectum. et legem ac mandata quae scripsi: ut doceas filios Israel. Surrexerunt Moyses et Iosue minister eius: ascendensque Moyses in montem Dei. Deus iustitiae meae: in tribulatione dilatasti me: miserere mihi. Habetis Aaron et Hur vobiscum: si quid natum fuerit quaestionis. Gloria Patri. 4. quae a saeculo sunt: ne sunt: de necessitatibus meis eripe me.68 Feria IV Quatuor Temporum Quadragesimae Lectio libri Exodi. Per Dominum. per fructum boni operis renobis adversantia. Cumque ascendisset Moyses. Mariam maiorem montem: et fuit ibi quadraginta diebus. 2 Cum invocarem te. rentes. 17-18 462 rum.Deus Israel. Erat autem species gloriae Domini. Oratio Post Kyrie. Qui tecum vivit et regnat in unitate. 24. operuit nubes montem. scam. Per Dominum. non erubesine Flectamus genua. Ant. . Ingressusque II classis Moyses medium nebulae. ibid. Super populum: Oremus. ex et laborem meum: et dimitte omnia omnibus angustiis nostris. Flectamus genua. quaesumus. Filium tuum: statis extende. ^ Praecedens oratio sine Flectamus geEt dicuntur aliae orationes forte occurnua sumitur ad commemorandam feriam IV I R D Quatuor Temporum. eleison. senioribus ait: Exspectate hie donee revertamur ad vos. tegens ilium nube sex diebus: septimo autem die vocavit eum de medio caliginis. Domine.6. ad au Introitum it 459 V ^k. exaudisti me. Oratio 458 Ascendant ad te.ficiantur in mente. Humiliate capita vestra Deo. 1-2 peccata mea. n diebus illis: Dixit Dominus ad Moysen: Ascende ad me in montem. in te confido. Per Dominum. evotionem populi tui. Postcommunio 457 /^\usesumus. Oremus. 12-18 461 456 Ant. cuius per haec mysteria pignus accepimus. benignus intende: ut.Graduale Ps.ni. Ps. 463 Domine. dexteram tuae maie. Oratio 460 T^reces nostras. quasi FERIA QUARTA ignis ardens super verticem montis. Dominus vobiscum. Exodi 24. V. Domine. in Quatuor Temporum Quadragesimae conspectu filiorum Israel. Per Dominum nostrum Iesum Christum. Ad te. Vide humilitatem meam.3 et 22 et quadraginta noctibus. Ps. preces X J L nostrae: et ab Ecclesia tua cunctam repelle nequitiam.

et sederet subter unam iuniperum. et condemnabit earn: quia venit a finibus terrae audire sapientiam Salomonis. Tune vadit. Mt. 38-50 n illo tempore: Responderunt Iesu quidam de scribis et pharisaeis. Tune dicit: Revertar in domum meam. Viri Ninivitae surgent in iudicio cum generatione ista. V. Et ecce plus quam Salomon hie. et non in venit. et tetigit eum. Proiecitque se. volumus a te signum lexi valde: et levabo manus meas ad videre. 465 Tractus Ps. Ad te. 19. et ornatam. comede: grandis enim tibi restat via. 12. scopis mundatam. viam unius diei. usque ad montem Dei Horeb. 17. petivit animae suse ut moreretur. Adhuc eo loquente ad turbas. et dixit illi: Surge et comede. Qui respondens. comedit. et soror. diMeditabor in mandatis tuis. Et ecce plus quam Ionas hie. non erubescam: neque irrideant me inimici mei. quae dilexi. dixit: Ecce mater mea et fratres mei. Sicut enim fuit Ionas in ventre ceti tribus diebus et tribus noctibus: sic erit Filius hominis in corde terrae tribus diebus et tribus noctibus. Cum autem immundus spiritus exierit ab homine. et laborem meum: et dimitte omnia peccata mea. quaerens requiem. quaerentes loqui ei. 466 JTjSequentia sancti Evangelii secunr r dum Matthaeum. et perrexit in desertum. et bibit. et vas aquae: cornedit ergo et bibit. et qui sunt fratres mei? Et extendens manum in discipulos suos. Et veniens invenit earn vacantem. ad Offertorium Ps. non confundentur: confundantur omnes facientes vana. ambulat per loca arida. V. Qui cum surrexisset. dixitque illi: Surge. et assumit septem alios spiritus secum nequiores se. tolle animam meam: neque enim melior sum. 24. et ecce ad caput suum subcinericius panis. et intrantes habitant ibi: et fiunt novissima hominis illius peiora prioribus. in te confido. et obdormivit in umbra iuniperi: et ecce Angelus Domini tetigit eum. ait: Quae est mater mea. qui in caelis est: ipse meus frater. I neratio mala et adultera signum quaerit: et signum non dabitur ei. et ait: Sufficit mihi. ait illis: Ge. Respexit. ecce mater eius et fratres stabant foris. levavi animam meam: Deus meus. Ant. 47 et 48 467 . 118. Dixit autem ei quidam: Ecce mater tua et fratres tui foris stant quaerentes te. quam patres mei. et mater est. Domine. nisi signum Ionse prophetae.Feria IV Quatuor Temporum Quadragesimae 464 Lectio libri Regum. et rursum obdormivit. 18 et 1-4 De necessitatibus meis eripe me. Cumque venisset. unde exivi. 69 I 3 Reg. Etenim universi qui te exspectant. 3-8 n diebus illis: Venit Elias in Bersabee Iuda. et condemnabunt earn: quia paenitentiam egerunt in praedicatione Ionae. quae dicentes: Magister. At ipse respondens dicenti sibi. et quadraginta noctibus. et dimisit ibi piierum suum. Domine.mandata tua. Sic erit et generationi huic pessimae. Regina Austri* surget in iudicio cum generatione ista. Reversusque est Angelus Domini secundo. Quicumque enim fecerit voluntatem Patris mei. et ambulavit in fortitudine cibi illius quadraginta diebus. Domine: vide humilitatem meam.

quod inter vos parabolam vertitis in proverbium istud in terra Israel. quaesumus. Per D o m i n u m . et a nostris mundeinur occultis. et ad mulierem menstruatam non accesserit: et hominem non contristaverit: pignus debitori reddiderit. Domine. et ab hostium liberemur insidiis. Postcommunio 470 l • ^ui. Rex meus. in montibus non comederit. et oculos suos non levaverit ad idola dom u s Israel: et uxorem proximi sui non violaverit. vita vivet. dicentes: Patres comederunt uvam acerbam. et Deus m e u s : quoniam ad te orabo. V. Humiliate capita vestra Deo. perceptione sacramenJL ti. Domine. omnis Graduale terra. Ecce omnes animse. dicens: Quid est. 469 Ant. dicit Dominus Deus.tatem. Per D o m i n u m nostrum. Praefatio de Quadragesima. ad Communionem P s . Secreta 468 "Y Tostias tibi. Domine. 16. et amplius non acceperit: ab iniquitate averterit m a n u m suam. Et vir si fuerit iustus. Ps. et fecerit iudicium et iustitiam. Laurentium in Paneperna 472 Ps. lumine tuae claritatis illustra: ut videre possimus. ibid. et n u d u m operuerit vestimento: ad usuram non commodaverit. 474 Ezech. .70 Feria V post dominicam I in Quadragesima pore. per fructum boni operis reficiantur in mente. Gloria Patri.. mese sunt: u t anima patris. Ant. 1 Cantate Domino canticum novum: cantate Domino. ad Introitum Ps. si erit ultra vobis parabola haec in proverbium in Israel. placationis ofJL JL ferimus: ut et delicta nostra miseratus absolvas. et nutantia corda t u dirigas. qua? recta sunt. ita et anima filii. quae peccaverit. et iudicium verum fecerit inter virum et virum: in praeceptis meis ambulaverit. V. 2-4 Intellege clamorem m e u m : intende voci orationis meae. mea est: anima. benignus intende: ut. Domine. m e u m prodeat: oculi tui videant aequiqui per abstinentiam macerantur in cor. 5. Per D o m i n u m nostrum. 6 lfessio et pulchritudo in conspectu eius: sanctitas et magnificentia in sanctificatione eius. ait Dominus omnipotens. agere valeamus. et. et iudicia mea custodierit. Filium t u u m : Q u i tecum vivit et regnat in unitate. u t pupillam Oratio oculi: sub u m b r a alarum tuarum p r o 473 ^evotionem populi tui. qua? agenda s u n t . 95. 18. et dentes filiorum obstupescunt ? Vivo ego. tege m e . Per D o m i n u m nostrum Iesum Christum. 471 I M Oratio entes nostras. quaesumus. u t faciat veritatem: hie iustus est. per vim nihil rapuerit: panem suum esurienti dederit. Feria quinta III classis Statio ad S. Domine. ipsa morietur. 8 et 2 475 Custodi m e . Lectio Ezechielis Prophetae. 1-9 n diebus illis: Factus est sermo Domini ad me. Super p o p u l u m : Oremus. D e vultu t u o iudicium Domine.

quia clamat post nos. quae profitentur.Feria VI Quatuor Temporum Quadragesimae 71 476 L^TjSequentia sancti Evangelii secunn P d u m Matthaeum. 5 2 Panis. ad Offertorium Ps. Domine. Qui non respondit ei verbum. et. Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in imitate. et dimitte omnia peccata mea. O pensius ista nos salvent. quaesumus. et temporalibus attolle praesidiis. 8-9 animam meam: Deus meus. et adoravit eum. E t accedentes discipuli eius rogabant eum. ait: Non est bonum sumere panem filiorum. dicens: Domine. Per Lectio Ezechielis Prophetae. largitate dono JL rum. Per 478 Qjacrificia. populis 481 christianis: et. Si autem impius egerit paenitentiam ab omnibus peccatis suis. Secreta benigno refove miseratus auxilio. in te conImmittet Angelus Domini in circui. et renova sempiternis. Domine. num nostrum Iesum Christum. Et sanata est filia eius ex ilia hora. ait illi: O mulier. Et ecce mulier Chananaea a finibus illis egressa clamavit. et mittere canibus. 17 et 18 e necessitatibus meis eripe me. Domine. Per Domi- xc dicit Dominus Deus: Anima. D Oratio a. caro m e a est p r o sasculi vita. tu timentium eum. levavi 477 Ant. 1-2 Ad te. et custodierit omnia praecepta mea. propitius plebi tuae: 483 Dominus. adiuva me. non erubescam. quaesumus. Humiliate capita vestra Deo. agnoscere. quae peccaverit. quae operatus est. Domine: nam et catelli edunt de micis. quern e g o d e d e r o . 6. FERIA SEXTA Quatuor Temporum Quadragesimae II classis Statio ad Ss. Ipse autem respondens. Ps. 24. Super populum: Or^mus. et fecerit iudicium . Domine. et videte.21-28 T n illotempore: Egressus Iesus secessit JL in partes Tyri et Sidonis. quam tibi facis esse devotam. 15. quoniam suavis est sto. fili David: filia mea male a daemonio vexatur. 479 A n t . et pater non portabit iniquitatem filii: iustitia iusti super eum erit. et cael6ste munus diligere.fido. 33. Mt. ibid. Dominum nostrum. duodecim Apostolos Ant. magna est fides tua: fiat tibi sicut vis. et eripiet eos: g u Oratio state. T u n e respondens Iesus. ad C o m m u n i o n e m Io. quod frequentant. quae cadunt de mensa dominorum suorum. dicentes: Dimitte earn. Domine. ad Introitum Ps. quse m e dicinalibus sunt instituta ieiuniis. At ilia venit. et impietas impii erit super eum. 482 i Domine: vide humilitatem ' meam et laborem meum. V Gloria Patri. quae perierunt domus Israel.. Postcommunio 480 r r ^ u o r u m n o S j Domine. Per Dominum. 18. ipsa morietur: filius non portabit iniquitatem patris.Dominum nostrum. 20-28 484 D E H Praefatio de Quadragesima. p r o . Ezech. dicens ei: Miserere mei. At ilia dixit: Etiam. Qui respondens. ait: Non sum missus nisi ad oves.

domus Israel: Numquid via mea non est aequa. non licet tibi tollere grabatum tuum. V. Adiuva nos.487 dum Ioannem. qui sanus fuerat effectus. et ascendit Iesus Ierosolymam. Considerans enim. et in peccato suo. ille mihi dixit: Tolle grabatum tuum. 10 Domine. In his iacebat multitudo magna languentium. et ambula. Omnium iniquitatum eius. Et statim sanus factus est homo ille: et siistulit grabatum suum. dicit Dominus Deus.1-15 n illo tempore: Erat dies festus Iudaeorum. Tractus Ps. et fecerit iudicium et iustitiam: ipse animam suam vivificabit. ut cum turbata fiierit aqua. et fecerit iniquitatem. Et dixistis: Non est aequa via Domini. Est autem Ierosolymis Probatica piscina. ait Dominus omnipotens. Et qui prior descendisset in piscinam post motionem aquae. vivet. triginta et octo annos habens in infirmitate sua. et non morietur. sperantem in te. Audite ergo. qua praevaricatus est. quam operatus est. quam operatus est. quas fecimus nos: neque secundum iniquitates nostras retribuas nobis.5. quas operatus est. et movebatur aqua. 10. vita vivet. 8-9 Domine. 78. 85. et avertens se ab omnibus iniquitatibus suis. et ambula. 485 Graduale Ps. quia pauperes facti sumus nimis. et ambula? Is autem. Dicit ei Iesus: Surge. propter nomen tuum. orationem meam. et non ut convertatur a viis suis. (Hie genuflectitur) V. Sequentia sancti Evangelii secun. et cognovisset quia iam multum tempus haberet. 102. quae cognominatur hebraice Bethsaida. et non morietur. quod peccavit. Dicebant ergo Iudaei illi qui sanatus fuerat: Sabbatum est. nesciebat quis esset. Auribus percipe. Respondit eis: Qui me sanum fecit. Et cum averterit se impius ab impietate sua. Erat autem sabbatum in die illo. quinque porticus habens. Domine. mittat me in piscinam: dum venio enim ego. Angelus autem Domini descendebat secundum tempus in piscinam. Domine. sanus fiebat a quacumque detinebatur infirmitate. aridorum exspectantium aquae motum. morietur. claudorum. et ambulabat.72 Feria VI Quatuor Temporum Quadragesimae salutaris noster: et propter gloriam nominis tui. et fecerit iniquitatem secundum omnes abominationes. quam operatus est. Interrogaverunt ergo eum: Quis est ille homo. Deus meus. non secundum peccata nostra. qui dixit tibi: Tolle grabatum tuum. Numquid voluntatis meae est mors impii. quas operari solet impius. alius ante me descendit. Iesus et iustitiam: vita vivet. Erat autem quidam homo ibi. morietur in eis: in iniustitia. 2 et 6 Salvum fac servum tuum. in ipsis morietur. V. hominem non habeo. dicit ei: Vis sanus fieri? Respondit ei languidus: Domine. Deus I 486 . quas fecerat. non recordabuntur: in praevaricatione. et vivat ? Si autem averterit se iustus a iustitia sua. quas operatus est. Hunc cum vidisset Iesus iacentem. cascorum. non recordabor: in iustitia sua. numquid vivet? omnes iustitiae eius. Ps. ne memineris iniquitatum nostrarum antiquarum: cito anticipent nos misericordiae tuae. libera nos: et propitius esto peccatis nostris. et non magis viae vestrae pravae sunt? Cum enim averterit se iustus a iustitia sua. tolle grabatum tuum.

26. Oratio pulum tuum. Flectamus genua. nee sum oblitus imperii tui. et feci omnia sicut praecepisti mihi. loqueris in conspectu Domini Dei tui: Abstuli quod sanctificatum est de domo mea. quam dedisti nobis. Ps. iuventus tua. Oratio 492 T ^ xaudi nos. In sabbato Quatuor Temporum. sicut iussisti mihi: non praeterivi mandata tua. et pupillo. Abiit ille homo. ut infra 77. Secreta 489 ^ u s c i p e . V. Deut. Post Kyrie. Gloria Patri. et in ea additur oratio ritualis «In collatione Ordinum» sub unica conclusione cum oratione quae sequitur Dominus vobiscum. Domine. et dixit illi: Ecce sanus factus es: iam noli peccare. ad Introitum Ps. propitius respice: atque ab eo flagella tuae iracundiae clementer averte. quia Iesus esset. Domine. ac viduae. nisi sint privilegiatae.Sabbato Quatuor Temporum Quadragesimae enim declinavit a turba constitiita in loco. in qua Ordines n diebus illis: Locutus est Moyses ad 4 9 5 populum. operationem mys-L terii. et benedic populo tuo Israel. Per D o m i n u m nostrum. et conturbentur omnes inimici m e i : avertantur retrorsum. Respice de sanctuario tuo. et erubescant valde velociter. 12-19 F I SABBATO Quatuor Temporum Quadragesimae II classis Statio ad S. Postcommunio 491 T ) e r huius. qui fecit eum sanum. ne deterius tibi aliquid contingat.. munera O nostris oblata servitiis: et tua propitius dona sanctifica. ^ Praecedens oratio sine Flectamus genua sumitur ad commemorandum sabbatum Quatuor Temporum. 490 Ant. 73 conferuntur. dicens: Quando compleveris decimamcunctarum frugum tuarum. Missa. et terrae. Super p o p u l u m : Oremus. ad Offertorium Ps. Per Dominum. et vitia nostra purgentur. ad Communionem P s . qusesumus. dicenda est de sabbato. — Levate. mine. et noli oblivisci omnes retributiones eius: et renovabitur. quaesumus. Obcedivi voci Domini Dei mei. terra? lacte . 102. et nocte coram te. 11 Erubescant. et advente. sicut aquilae. 488 Ant. Postea invenit eum Iesus in templo. et de excelso caslorum habitaculo. 2 et 5 Benedic. Petrum FORMA MISS. eleison. Lectio libri Deuteronomii. et dedi illud levitae. Per Dominum. 3 I ntret oratio mea in conspectu tuo: 493 inclina aurem tuam ad precem meam. misericors Deus: et menJ O tibus nostris gratiae tuae lumen ostende. sicut iurasti patribus nostris. anima mea. in ceteris Missis adhiberi potest forma brevior. 2 D6. 87. Ant. Humiliate capite vestra Deo. Domine. Per Dominum. in qua Ordines conferuntur. 6. Deus saliitis meae: in die clamavi. Praefatio de Quadragesima. et iusta desideria compleantur. et omittuntur omnes commemorationes. dicitur: Oremus. Domine. ibid. et nuntiavit Iudaeis.E LONGIOR ^ Haec forma adhibenda est in Missa conventuali et in Missa. etiam festo I vel II classis occurrente. Domino.

ut facias mandata haec atque iudicia: et custodias. et custodi partem tuam. aspice. Domine. mereamur. et impleas ex toto corde tuo. suppliJLX. 23-26 et 27 501 Oratio n diebus illis: Orationem faciebant 497 T J r o t e c t o r n o s t e r . Flectamus genua. qui T n diebus illis: Dixit M6y ses filiis Israel: liberas Israel de omni malo. V. 2 Mach. erunt termini vestri. q u i omnes sacerdotes. Et Dominus elegit te hodie. iustus et misericors. exaudi preces servorum tuorum. d u m consummaJL malorum nostrorum pondere premimur. Domine. et custodias omnia praecepta illius: et faciat te excelsiorem cunctis gentibus. 22-25 iustus. Deus omnium creator. Deus salutaris noster: et propter honorem nominis tui. a flu. peccatis nostris: ne quando dicant gentes: Ubi est Deus eorum ? V. A deserto. et possidebitis eas. Deus. libera nos. et inter adversa securi. 11. et aeternus. V. et inter prospera humiles. ut sit tibi Deus.74 Sabbato Quatuor Temporum Quadragesima. et ex tota anima tua. D6minum elegisti hodie. Convertere. Flectamus genua. sicut locutus est tibi. et obcedias eius imperio. et a Libano. et omnipotens. —Levate. Oratio Adesto. et ambules in viis eius. 13 et 1 502 quae maiores et fortiores vobis sunt. mine magno Euphrate usque ad mare Occidentale. Domine. Et Nehemiae erat oratio hunc habens m o d u m : nostrum Iesum Christum. quam calcatiiri estis. et gloriam suam: ut sis populus sanctus Domini Dei tui. lus es bonus rex.et deprecare super servos tuos. et ambuIsrael. cationibus nostris: ut esse. Per Dominum teris autem respondentibus. tifica: ut sciant gentes. ante faciem vestram. Graduate Omnis locus quern calcaverit pes vester. solus praestans. 89. quae ego patres electos. ut diligasacrificium pro universo populo tuo tis Dominum Deum vestrum. et mandata atque iudicia. quia tu es Deus disperdet Dominus omnes gentes istas noster. et custodias caeremonias illius. vester erit. terribilis et fortis. et sanctificasti eos: accipe praecipio vobis. Do- Propitius esto. Per Dominum nostrum. Domine. adhaerentes ei. et melle mananti. et respice super servos tuos. sicut locutus est vobis Dominus Deus vester. et sancletis in omnibus viis eius. I . te largiente. qui soLectio libri Deuteronomii. et feceritis ea. et nomen. Graduate Ps. qui fecisti X Si custodieritis mandata. aspice. Domine. solus 498 Deut. Ionatha inchoante. Ps. Deus: u t . cetibi mente famulemur. Domine Deus virtutum. sicut locutus est. aliquantulum. 10 et 9 499 Protector noster. Oremus. quaesumus. Nullus stabit contra vos: terrorem vestrum et formidinem dabit Dominus Deus vester super omnem terram. Adiuva nos. ut sis ei populus peculiaris. 7 8 . libera retur sacrificium. percepta misericordia. Oremus. 9 e t 10 Lectio libri Machabaeorum. 1. 496 G r a d u a t e P s . quas creavit in laudem. Hodie Dominus Deus tuus praecepit tibi. —Levate. 83.

Et laudabilis. gnalia tua. et gloriosus num. quia tristavit. in conspectu tuo. Domine. pro tui Lectio Danielis Prophetae. et ostende nobis lu. Filium tuum: Qui tecum viscendit cum Azaria. quoniam non est Deus praeter te. aspirando prseveni. et fecit medium fornacis quasi Lectio libri Sapientiae. et incendit respice nos.Tune hi tres quasi ex uno ore laudabant. ut cognoscant. ne Deus noster. Domi. Et laudabilis. qui sedes super Che- I M B 11 . et ajSlige ini.Missale Romanum . 36. Glorifica manum. 3. ut videant potentiam in fornace. et sociis eius in vit et regnat in unitate. in saecula. sanctificatus es in nobis. Et laudabilis. et gloriomus. Domine Deus patrum 508 cognoscant te. Flamma autem ef504 Eccli. quaesumus. nee quidquam molestiae intulit. Benedictus es in templo sancto glomicum. Actiones nostras. Alleva manum tuam super et glorificabant. Domi.quos reperit iuxta fornacem de Chaldseis cem miserationum tuarum: et immitte ministros regis. et immuta mi. —Levate. ventum rorisflantern. — Levate. Per Dominum nostrum Iesum n diebus illis: Angelus Domini deChristum. Et laudabile. Domine. 47-51 507 mur. Festina tempus. et 503 TJreces populi tui. sicut et nos cognovinostrorum. qui iuste pro peccatis nostris affligimur. rabilia.per te coepta finiatur. Oremus. Flectamus genua. JL ne.sus in saecula. refugium factus es nobis.. et effunde quod est sanctum. et memento finis. et glorioDirigatur oratio mea sicut incensum sus in saecula. 2 tum regni tui. V. et gloiram. et adiuvando prosequere: ut cuncta nostra oraOratio tio et operatio a te semper incipiat. non est Deus nisi tu. fornacem: et excussit flammam ignis de fornace. dicentes: tuam. ut enarrent mirabilia tua. quae non non tetigit eos omnino ignis. Sicut enim in conspectu eorum Hie non respondetur Deo gratias. ut Hymnus enedictus es. Deus omnium. 52-56 spectu nostro magnificaberis in eis.Sabbato Quatuor Temporum Quadragesimse 75 mine.rias tuae. Benedictus es.nitatis tuae. nominis gloria misericorditer libereDan. Tolle adversarium. qui earn incendebant. quaesumus. sic in conIbid. et benedicebant Deum gentes alienas. I-IO fundebatur super fornacem cubitis quaiserere nostri. Elevatio Benedictus es super sceptrum divimanuum mearum sacrificium vesperti. Et timorem tuum super gentes. Domi. Et laudabilis. Benedictus es super thronum sanc505 Graduale Ps. neque conexquisierunt te.riosum in saecula. a geneOratio ratione et progenie. Et benedictum nomen gloriae tuae. Excita furorem. et draginta novem: et erupit. JLJL ne. et gloriosus in saecula.506 Oremus. 140. Per Dominum. Flectamus genua. clementer exaudi: ut. Innova signa. et enarrent ma. et bracchium dextrum.

Et accessit Iesus. et Iacobum. Prophetias nolite spernere.^12 dum Matthaeum. Omnia autem probate: quod bonum est tenete. ecce nubes lucida obumbravit eos. et super undas maris. omnes gentes: et collaudate eum. in quo mihi bene complacui: ipsum audite. Sine intermissione orate. mare. Ab omni specie mala abstinete vos. Amen. nisi solum Iesum. Et ecce apparuerunt illis Moyses et Elias cum eo loquentes. Et laudabili. Et audientes discipuli. Tractus Ps. consolamini pusillanimes. Ipse autem Deuspacis sanctificet vos per omnia: ut integer spiritus vester. neminem viderunt. Adhuc eo loquente. Benedicant te caeli. et in omnes. 5. Et laudent te. Spiritum nolite ex- I . Videte ne quis malum pro malo alicui reddat: sed semper quod bonum est sectamini in invicem. qui ambulas super pennas ventorum. Et laudabilis. Dominus vobiscum. Sequentia sancti Evangelii seciin. et nolite timere. ut nos famulos tuos non exiirat flamma vitiorum. Et dicuntur alise orationes forte occurrentes. tibi unum. Lectio Epistolae beati Pauli Apostoli ad Thessalonicenses. et anima. Gloria Patri. et Eliae unum. faciamus hie tria tabernacula. 116. Et laudabili. intuens abyssos. Levantes autem oculos suos. in adventu Domini nostri Iesu Christi servetur. et corpus sine querela. et Spiritui Sancto. dixitque eis: Siirgite. Per Dominum. dicens: Hie est Filius meus dilectus. et glorioso in saecula. sine Flectamus genua. qui tribus pueris mitigasti JL-/ flammas ignium: concede propitius. Et laudabilis. et semper: et in saecula saeculorum. praecepit eis Iesus. Sicut erat in principio. Oratio 509 T^Veus. et omnia quae in eis sunt. Et descendentibus illis de monte. et Filio. terra. Benedicant te omnes Angeli et Sancti tui. et tetigit eos.76 Sabbato Quatuor Temporum Quadragesima? stinguere. Moysi unum. Respondens autem Petrus. et glorioso in saecula. donee Filius hominis a mortuis resiirgat. In omnibus gratias agite: haec est enim voliintas Dei in Christo Iesu in omnibus vobis. et gloriosus in saecula. et gloriosus in saecula. 1-9 n illo tempore: Assumpsit Iesus Petrum. 14-23 510 I ^ratres: Rogamus vos. i Thess. dixit ad Iesum: Domine. Mt. et Ioannem fratrem eius. Et ecce vox de nube. et timuerunt valde. Domine Deus patrum nostrorum. 1-2 511 Laudate Dominum. dicens: Nemini dixeritis visionem. et gloriosus in ssecula. Oremus. patientes estote ad omnes. et duxit illos in montem excelsum seorsum: et transfiguratus est ante eos. V. suscipite infirmos. 17. Et laudent te. et glorificent in saecula. ceciderunt in faciem suam. Et laudabilis. Benedictus es. et nunc. bonum est nos hie esse: si vis. Semper gaudete. rubim. Benedictus es. et glorificent in saecula. Quoniam confirmata est super nos misericordia eius: et veritas Domini manet in aeternum. Et resplenduit facies eius sicut sol: vestimenta autem eius facta sunt alba sicut nix. omnes populi. Hie dicitur V. corripite inJL quietos.

et feci omnia sicut praecepisti mihi. quas creavit in laudem. 12-19 520 515 Ant. dicens: Quando compleveris decimam cunctarum frugum tuarum. et remedia nobis aeterna proveniant. in te speravi: libera me ab omnibus persequentibus me. Oratio 517 T7ideles tuos. et oboedias eius imperio. Deus salutis meae. et impleas ex toto corde tuo et ex tota anima tua. 7.Flectamus genua. ibid. et benedic populo tuo Israel. benedictio desideJL rata confirmet: quae eos. quaesumus. FORMA MISSiE BREVIOR ^ Haec forma adhiberi potest extra Missam conventualem et Missam. Humiliate capita vestra Deo. Deus salutis meae: in die clamavi. 2 Domine Deus meus. ieiunia nostra sanctifica: Per Dominum. mavi. sicut iussisti mihi: non praeterivi mandata tua. Per Dominum nostrum. Deut. Deus. in qua Ordines conferuntur. Hodie Dominus Deus tuus praecepit tibi. et gloriam suam: ut sis populus sanctus Domini Dei tui.Sabbato Quatuor Temporum Quadragesimae 77 513 Ant. P e r D6. m i n u m nostrum. I T n diebus illis: Locutus est Moyses ad X. Domine. dicitur: Oremus. ut sis ei populus peculiaris. Ps. interius operetur.Quatuor Temporum. quam dedisti nobis. JL Domine. et mandata atque iudicia. Respice de sanctuario tuo. quaesumus. omnipotens O Deus. Gloria Patri. Oboedivi voci Domini Dei mei. in die cla. et de excelso caelorum habitaculo. Domine. sicut locutus est. et nocte coram te. 514 T^raesentibus sacrificiis. nee sum oblitus imperii tui. Lectio libri Deuteronomii. Postcommunio 516 QJanctificationibus tuis. et advenae. Super populum: Oremus. ad Offertorium Ps. 2 Domine. et custodias caeremonias illius.. ac viduae. q u o d observantia nostra profitetur sumitur ad commemorandum sabbatum extrinsecus. et ambules in viis eius. Domine. et custodias omnia praecepta illius: et faciat te excelsiorem cunctis gentibus. 87. 3 ntret oratio mea in conspectu tuo: inclina aurem tuam ad precem meam. ad Communionem Ps. populum. eleison. et eripe me. Dominum elegisti hodie. terrae lacte et melle mananti. 519 JL propitius respice: atque ab eo flaSecreta gella tuae iracundiae clementer averte. sicut iurasti patribus nostris. Per Dominum. et vitia nostra curentur. Domine. ^ Praecedens oratio sine Flectamus genua ut. Et Dominus elegit te hodie. et nomen. 87. 26. et tuis semper indiilgeat beneficiis gratulari. ut facias mandata haec atque iudicia: et custodias. X)6pulum tuum. et a tua voluntate numquam faciat discrepare. Praefatio de Quadragesima. 518 Ant. — Levate. 2-3 Post Kyrie. ad Introitum Ps. loqueris in conspectu Domini Dei tui: Abstuli quod sanctificatum est de domo mea. V. et dedi illud levitae. sicut locutus est tibi. ut sit tibi Deus. . et terrae. et pupillo. et nocte coram t e : intret oratio Oratio mea in conspectu tuo.

quod observantia nostra profitetur extrinsecus. Sequentia sancti Evangelii secun. Videte ne quis malum pro malo alicui reddat: sed semper quod bonum est sectamini in invicem. et in omnes. bonum est nos hie esse: si vis. Domine. sine Flectamus genua. corripite inquietos. Graduate Ps. quaesumus. interius operetur. qui JL malorum nostrorum pondere premimur. et tetigit eos. Quoniam confirmata est super nos miseri- Ant. libera tibi mente famulemur. Respondens autem Petrus. 1-2 Laudate Dominum. et duxit illos in montem excels u m seorsum: et transfiguratus est ante eos. in quo mihi bene complacui: ipsum audite. E t descendentibus illis de monte. 9 et 10 Propitius esto. Prophetias nolite spernere. Levantes autem oculos suos. I F 524 Tractus P s . 14-23 ratres: Rogamus vos. ieiunia nostra sanctifica: ut. ceciderunt in faciem suam. et Ioannem fratrem eius. aspice. et timuerunt valde. suscipite infirmos. et nocte coram t e : intret oratio mea in conspectu tuo. 1 Thess. Omnia autem probate: quod bonum est tenete. et anima. dicens: Nemini dixeritis visionem. E t accessit Iesus. in adventu Domini nostri Iesu Christi servetur. E t ecce vox de nube. Spiritum nolite exstinguere. nisi solum Iesum. Oratio 522 T^rotector noster. A b omni specie mala abstinete vos. tibi u n u m . 17. V. Et ecce apparuerunt illis Moyses et Elias cum eo loquentes. Et dicuntur aliae orationes forte occurrentes. P e r Dominum nostrum. libera nos. dicens: H i e est Filius meus dilectus. Hie dicitur V.78 Sabbato Quatuor Temporum Quadragesima. Praefatio de Quadragesima. neminem viderunt. Deus saliitis meae. consolamini pusillanimes. dixit ad Iesum: Domine. 78. Deus: ut. omnes populi. ecce nubes lucida obumbravit eos. Mt. 1-9 n illo tempore: Assumpsit Iesus P e trum. Oremus. . Moysi u n u m . In omnibus gratias agite: haec est enim voliintas Dei in Christo Iesu in omnibus vobis. Ipse autem Deus pacis sanctificet vos per omnia: ut integer spiritus vester. 5. 527 JL Domine. Secreta T J r a s e n t i b u s sacrificiis.525 d u m Mattha^um. Domine. praecepit eis Iesus. Sine intermissione orate. Adhuc eo loquente. 87. et Eliae u n u m . Semper gaudete. E t audientes discipuli. 116. Adiuva nos. faciamus hie tria tabernacula. peccatis nostris: ne quando dicant gentes: Ubi est Deus eorum ? V. Deus salutaris noster: et propter honorem nominis tui. omnes gentes: et collaudate eum. 521 523 Lectio Epistolae beati Pauli Apostoli ad Thessalonicenses. cordia eius: et veritas Domini manet in aeternum. Per Dominum nostrum Iesum Christum. et nolite timere. in die clamavi. percepta misericordia. patientes estote ad omnes. et Iacobum. donee Filius hominis a mortuis resurgat. ad Offertorium Ps. dixitque eis: Surgite. 2-3 526 Domine. Domine. et corpus sine querela. Dominus vobiscum. Et resplenduit facies eius sicut sol: vestimenta autem eius facta sunt alba sicut nix.

V. ex omnibus angustiis nostris. Beati 531 Ant. in te confido.in Christo Iesu Domino nostro. Domine. Dominum nostrum. ut abundetis magis. Non enim vocavit nos Deus in 532 T^Xeus. Vide humilitatem meam. ^ 3 Deus. sicut et gentes. Quis loquetur potentias Domini: autis.530 Postcommunio JL rata confirmet: quae eos. Domine. sic et ambule. et 533 Lectio Epistolae beati Pauli Apostoli laborem meum: et dimitte omnia pecad Thessalonicenses. quemadmodum Confitemini Domino quoniam bonus: accepistis a nobis. 1 Thess. sicut praediximus vobis. 17-18 534 niamur in corpore. Per tulari. et a tua 529 ^Janctificationibus tuis.Graduale Tribulationes cordis mei dilatatae nibus mundemur in mente. R F . non erubescam. Humiliate Domine Deus meus. 105. 24. V. 6. 7. Ps. Scitis enim quae ditas faciet omnes laudes eius ? V. ad Introitum Ps. 2 Super populum: Oremus. 24. stodi. Mariam in Domnica praecepta dederim vobis per Dominum Iesum. qui conspicis omni nos virtute immunditiam. non in passione desiderii. et a pravis cogitatio. Deus. Per Domisunt: de necessitatibus meis eripe me.1-7 cata mea. quae a saeculo sunt: ne un^quamdominentur nobis inimici nostri: libera nos. TTHdeles tuos. Deus Israel. 3 et 22 eminiscere miserationum tuarum. Domine. sanctificatio vestra: ut abstineatis vos a fornicatione.. omnipotens voluntate numquam faciat discrepare. in te speravi: capita vestra Deo. quomodo oporteat vos quoniam in sseculum misericordia eius. num nostrum Iesum Christum. ad Communionem Ps. neque circumveniat in negotio fratrem suum: quoniam vindex est Dominus de his omnibus. DOMINICA II IN QUADRAGESIMA I classis Statio ad S. et eripe me. Gloria Patri. Haec est enim voluntas Dei. benedictio deside. ibid. 1-2 Ad te. Per Dominum nostrum Iesum Christum. Ps. 1-4 535 ratres: Rogamus vos et obsecramus Tractus in Domino Iesu: ut. et vitia nostra curentur. sed in sanctificationem: J L / destitui: interius exteriiisque cu. et et tuis semper indulgeat beneficiis graremedia nobis aeterna proveniant. quae ignorant Deum: et ne quis supergrediatur. ut sciat unusquisque vestrum vas suum possidere in sanctificatione et honore. et testificati Oratio sumus. ambulare et placere Deo. 4.Dominica II in Quadragesima 528 79 Ant. et misericordiae tuae. libera me ab omnibus persequentibus Oratio me. levavi animam meam: Deus meus. ut ab omnibus adversitatibus muPs. V.

V. Et ecce vox de nube. non infirmabor. Respondens autem Petrus. et tetigit eos. Et descendentibus illis de monte. Feria secunda III classis Statio ad S. 1-9 n illo tempore: Assumpsit Iesus Petrum. ecce nubes lucida obumbravit eos. tibi etiam placitis moribus dignanter deservire concedas. quaesumus. Domine. dicens: Nemini dixeritis visionem. quae dilexi. neminem viderunt. Et resplenduit fades eius sicut sol: vestimenta autem eius facta sunt alba sicut nix. quoniam ego in innocentia mea ingressus sum: et in Domino sperans. intende placatus: ut et de.Dominum nostrum Iesum Christum. dicens: Hie est Filius meus dilectus. et saluti. ad Communionem Ps. sectando iustitiam. quaenum. 537 Meditabor in mandatis tuis. Et ecce apparuerunt illis Moyses et Elias cum eo loquentes. 118. ceciderunt in faciem suam. Per DomiAnt. Mt. Gloria Patri. omnipotens Deus: 5 4 2 ut familia tua. dixit ad Iesum: Domine. O sumus. V. in quo mihi bene complacui: ipsum audite. tiam in omni tempore. 9.80 Feria II post dominicam II in Quadragesima qui custodiunt iudicium. ab alimentis abstinet.Sequentia sancti Evangelii secunT J dum Matthaeum. dixitque eis: Surgite. Dan. Domine. 5. Memento no. a culpa ieiunet. et timuerunt valde. bonum est nos hie esse: si vis. Et audientes discipuli. 2-4 539 Intellege clamorem meum: intende voci orationis meae. 47 et 48 num nostrum. Domine. Adhue eo loquente. Rex meus. 5 3 6 jr. I S Postcommunio upplices te rogamus. Credo. et fecisti tibi I . in beneplacito populi tui: gnat in unitate. dicens: Domine Deus noster. 1 Iiidica me. et Iacobum. et nolite timere. quae se.recta: in ecclesiis benedicam Dominum. Ps. Per JEgypti in manu forti.. quos tuis reficis sacramentis. donee Filius hominis a mortuis resiirgat. Moysi unum. quae dilexi valde: et levabo manus meas ad Lectio Danielis Prophetae. ad Offertorium Ps. nisi solum Iesum. praecepit eis Iesus. ibid. et miserere 541 mei: pes enim meus stetit in via L. Domine. Et accessit Iesus. tibi unum.qui eduxisti populum tuum de terra votioni nostrae proficiant. Per Dominum nostrum.Filium tuum: Qui tecum vivit et restri. et Eliae unum. Levantes autem oculos suos. et Deus meus: quoniam ad te orabo. mandata tua. afHigendo carnem. Domine. Oratio raesta. ad Introitum Ps. omnipotens 540 Deus: ut. 15-19 543 Secreta n diebus illis: Oravit Daniel Domi538 Qjacrificiis praesentibus. et Ioannem fratrem eius. et duxit illos in montem excelsum seorsum: et transfiguratus est ante eos. Praefatio de Quadragesima. 17. Clementem R P Ant. faciamus hie tria tabernacula. Ant. visita nos in salutari tuo. 25. et faciunt iusti. 11-12 edime me.

78. 21-29 n illo tempore: Dixit Iesus turbis Iudaeorum: Ego vado. verax est: et ego quae audivi ab eo. Propter peccata enim nostra. super quam invoeatum est nomen tuum: neque enim in iustificationibus nostris prosternimus preces ante faciem tuam. 102. Sed qui me misit. et vide desolationem nostram. Domine. qui tribuit mihi intellectum: providebam Dominum in conspectu tneo semper: quoniam a dextris est mihi. non secundum peccata nostra. quod desertum est. qui quaerunt animam meam. et liberator meus esto: Domine. qui et loquor vobis. ira tua. (Hie genuflectitur) V. Deus noster. placationis et 548 laudis tua nos protectione dignos efficiat. ne commovear. 544 Graduale Ps. et revereantur inimici mei. ego de supernis sum. et in peccato vestro moriemini. ad Offertorium Ps. orationem servi tui et preces eius: et ostende faciem tuam super sanctuarium tuum. vos non potestis venire? Et dicebat eis: Vos de deorsum estis. et super populum tuum. Domine. V. Dixi ergo vobis. V. 6bsecro. et quaeretis me. 8. Io. quae placita sunt ei. aurem tuam. haec loquor: et qui me misit. I H Secreta aec hostia. quia Patrem eius dicebat Deum. et furor tuus a civitate tua Ierusalem. propter temetipsum. et audi: aperi oculos tuos. 6 et 3 Adiutor meus. Domine Deus noster. Deus meus. 545 Tractus Ps. in omnem iustitiam tuam: avertatur. facio semper.Feria II post dominicam II in Quadragesima nomen secundum diem hanc: peccavimus. Praefatio de Quadragesima. Inclina. et civitatem. Et non cognoverunt. ne tardaveris. et a meipso facio nihil: sed sicut docuit me Pater. Domine.546 dum Ioannem. 10 Domine. Domine. Deus meus: quia nomen tuum invocatum est super civitatem. Ierusalem et populus tuus in opprobrium sunt omnibus per circuitum nostrum. Ps. et iniquitates patrum nostrorum. quia pauperes facti sumus nimis. Exaudi. Domine: attende et fac: ne moreris propter temetipsum. Per Dominum. libera nos: et pro- 81 pitius esto peccatis nostris. 69. ego non sum de hoc mundo. 15. Nunc ergo exaudi. Multa habeo de vobis loqui et iudicare. placare. tune cognoscetis quia ego sum. sed in miserationibus tuis multis. iniquitatem fecimus. Adiuva nos. Ant. mecum est. Deus salutaris noster: et propter gloriam nominis tui. Sequentia sancti Evangelii seciin. quia moriemini in peccatis vestris: si enim non credideritis quia ego sum. quia dixit: Quo ego vado. vos non potestis venire. moriemini in peccato vestro. Vos de mundo hoc estis. Dicebant ergo ei: Tu quis es? Dixit eis Iesus: Principium. Dixit ergo eis Iesus: Cum exaltaveritis Filium hominis. ne memineris iniquitatum nostrarum antiquarum: cito anticipent nos misericordiae tuae. Quo ego vado. et non reliquit me solum: quia ego. . propter nomen tuum. quse fecimus nos: neque secundum iniquitates nostras retribuas nobis. Dicebant ergo Iudaei: Numquid interficiet semetipsum. haec loquor in mundo. 7 et 8 5 4 7 Benedicam Dominum. et monte sancto tuo. Confundantur. 8-9 Domine.

iuxta verbum Domini. et fecit iuxta verbum Eliae: et comedit ipse. dixitque ei: Da mihi paululum aquae in vase. his. et vocavit earn. sed vade.556 554 3 Reg. 549 Ant. requiram: ne av£rtas faciem tuam a me. Quae abiit. Per Dominum. et domus eius: et ex ilia die hydria farinae non deficit. ut ingrediar. Domine. quaesivi vultum tuum. ut comedamus. V. in qua Dominus daturus est pliiviam super faciem terrae. ipse te enutriet. et ilia. quia non habeo panem. beniPs. et abiit in Sarephta. ut afferret.82 Feria III post dominicam II in Quadragesima viduae. ad Communionem P s . purX JL get a crimine: et caelestis remedii faciat esse consortes. vultum tuum. dicens: turbas et ad discipulos suos. Lectio libri Regum. 54. 551 Oratio A desto supplicationibus nostris. 26. Dum clamarem ad Dominum. Super populum: Oremus. Dominus noster. quibus fiduciam sperandae pietatis indulges. Sequ£ntia sancti Evangelii secun. obsecro. Mt. ad Introitum Ps. Haec autem dicit Dominus Deus Israel: Hydria farinae non deficiet. 17. quae te auctore facienda cognovimus. et paululum olei in lecytho: en colligo duo ligna. 8 et 9 ibi dixit cor meum. q u a m admirabile est nomen t u u m in univcrsa terra! Postcommunio 550 T Taec nos communio. et man^bis ibi: prsec^pi enim ibi mulieri Super cathedram Moysi sed^runt scribae I I . nee 16cythus olei minu£tur. exaudivit vocem meam ab Per Dominum. te operante impleamus. et buccellam panis in manu tua. Surrexit. ut bibam. dicens: Surge. dicens: Affer mihi. 17. et vade in Sarephta Sidoniorum. consuetse misericordiae tribue benignus effectum. 23. ibid. q u s e s u m u s . 23. Quae respondit: Vivit Dominus Deus tuus. Cumque venisset ad portam civitatis. et subsidium: ut. Cumque ilia pergeret. et moriamur. usque ad diem. 8. 8-16 dum Matthaeum. Ps. Humiliate capita vestra Deo. Ad quam Elias ait: Noli timere. 1-12 n diebus illis: Factus est sermo Don illo tempore: Locutus est Iesus ad mini ad Eliam Thesbiten. clamavit post tergum eius. et affer ad me: tibi autem et filio tuo fades postea. G16ria Patri. quod locutus fuerat in manu Eliae. nisi quantum pugillus capere potest farinae in hydria. apparuit ei mulier vidua colligens ligna. D o m i n e . et lecythus olei non est imminutus. Balbinam 552 Ant. 1 Dominus illuminatio mea. et fac sicut dixisti: verumtamen mihi primum fac de ipsa farinula subcinericium panem parvulum.. T Oratio 553 TTJ&rfice. 18 et 19 555 JL g n u s i n nobis observantiae sanctae Graduale Iacta cogitatum tuum in Domino. Feria tertia III classis Statio ad S. qui appropinquant mihi. et salus mea: quern timebo? V. Domine. ut pascat te. et faciam ilium mihi et filio meo. Per Dominum. 2 Domine. omJLJL nipotens Deus: et.

13. et ad caele. qui in caelis est. 557 Ant. et non est qui possit bor. Qui maior est vestrum. in dicione enim tua Narrabo omnia mirabilia tua: lseta. remissione percepta. Caeciliam Ant. iniquitatem meam. et non faciunt. semper oboedire mandatis. carnalibus praecipis abstinere. ad Offertorium Ps. unus est enim Pater vester. T n diebus illis: Oravit Mardochseus ad JL Dominum. Domine. et primas cathedras in synagogis. in tua semper benedictione laetemur. U Oratio T)ropitiare. Christus. Qui tecum vivit et regnat in unitate.cuncta sunt posita. et magnificant fimbrias. a noxiis O his mysteriis operare placatus: quae quoque vitiis cessare concede. Et patrem nolite vocare vobis super terram. dicens: Domine. Domine. Qui autem se exaltaverit. ne discedas a me: intende in adiutorium meum. Super populum: Oremus. et vocari ab hominibus Rabbi. 2 Domine. Gloria Patri. Omnia vero opera sua faciunt. 22-23 562 e derelinquas me. Filium tuum: Lectio libri Esther. et salutationes in foro. Omnia ergo quaecumque dixerint vobis. 9. Do. Domine Deus meus. Alligant enim onera gravia et importabilia. 37. et exsultabo in te: psallam nomini tuae resistere voluntati. stia dona perducat. V. reddamur digni 5 6 0 muneribus: fac nos tuis. Per Dominum nostrum Iesum Christum. 559 Ant. Humiliate capita vestra Deo. virtus salutis mese. N . 3 Ps. ut videantur ab hominibus: dilatant enim phylacteria sua. ibid. ad Communionem Ps. Tu fecisti caelum et tertuo. seciindum arguas me: neque in ira tua corripias magnam misericordiam tuam: dele. erit minister vester. ne in furore tuo Miserere mei. Feria quarta III classis Statio ad S. 83 Postcommunio t sacris. Vos autem nolite vocari Rabbi: unus est enim Magister vester. ad Introitum Ps. Domine. quaesumus. servate et facite: secundum opera vero eorum nolite facere: dicunt enim. Domine.me. D6mine. 8-11 et 15-17 Praefatio de Quadragesima. Altissime. T)6pulum tuum. Domine. 563 Secreta JL propitius respice: et. Per Dominum. Domine. 50.Feria IV post dominicam II in Quadragesima et pharisaei.. 2-3 Rex omnipotens. Amant autem primos recubitus in cenis. Oratio mine. Per Donos et a terrenis purget vitiis. supplicationibus 561 JL nostris. et animarum nostrarum medere languoribus: ut. quos ab escis 558 Qjanctificationem tuam nobis. quaesumus. si decr^veris salvare Israel. exaltabitur. Per Dominum nostrum. omnes autem vos fratres estis. humiliabitur: et qui se humiliaverit.minum nostrum. et imponuntin humeros hominum: digito autem suo nolunt ea movere. 564 Esth. Nee voc&tnini magistri: quia Magister vester unus est.

et unus ad sinistram in regno tuo. 27. unus ad dexteram tuam. et propitius esto sorti et funiculo tuo. propter nomen tuum. clamavi: Deus meus. et benedic hereditati tuae. (Hie genuflectitur) V. et scribis. et condemnabunt eum morte. 567 * Sequentia sancti Evangelii seciindum Matthaeum. Ne despicias partem tuam. Praefatio de Quadragesima. ne memineris iniquitatum nostrarum antiquarum: cito anticipent nos misericordiae tuae. Domine. Mt. Ad te. V. Ps. levavi animam meam: Deus meus. Deus Abraham. et tertia die resurget. non erubescam: neque irrideant me inimici mei: etenim universi. et crucifigendum. Domine Rex. dixit: Nescitis quid petatis. Non ita erit inter vos: sed quiciimque voliierit inter vos maior fieri. Sicut Filius hominis non venit ministrari. libera nos: et propitius esto peccatis nostris. et converte luctum nostrum in gaudium. et ait: Scitis quia principes gentium dominantur eorum: et qui maiores sunt. et dare animam suam. 102. nee est qui resistat maiestati tuae. Tune accessit ad eum mater filiorum Zebedaci cum filiis suis. 8-9 Domine. ut viv6ntes laudemus nomen tuum.17-28 I n illotempore: Ascendens Iesus Ierosolymam. vincula peccatorum nostrorum absolve. H . 10 Domine. non seciindum peccata nostra. potestatem exercent in eos. et quidquid caeli ambitu continetur. Dominus omnium es. quae fecimus nos: neque secundum iniquitates nostras retribuas nobis. sed quibus paratum est a Patre meo. Iesus autem vocavit eos ad se. quia pauperes facti sumus nimis. Domine Deus noster. Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitate. Domine. et flagellandum. Qui dixit ei: Quid vis? Ait illi: Die ut sedeant hi duo filii mei. quam redemisti tibi de Mgypto. V.84 Feria IV post dominicam II in Quadragesima et tradent eum gentibus ad illudendum. redemptionem pro multis. et Filius hominis tradetur principibus sacerdotum. Potestis bibere calicem. sed ministrare. sit vester minister: et qui voluerit inter vos primus esse. 565 Graduate Ps. quia volunt nos inimici nostri perdere. Domine. Deus salutaris noster: et propter gloriam nominis tui. Et audientes decem. et ait illis: Ecce ascendimus Ierosolymam. 9 et 1 Salvum fac populum tuum. et hereditatem tuam delere. Domine. Ait illis: Calicem quid em meum bibetis: sedere autem ad dexteram meam vel sinistram. erit vester servus. indignati sunt de duobus fratribus. Exaudi deprecationem meam. 24. ad Offertorium Ps. in te confido. et ero similis descendentibus in lacum. 78. quas tibi offerimus. assumpsit duodecim discipulos secreto. eo. Et nunc. Domine. et ne claudas ora te canentium. ne sileas a me. Respondens autem Iesus. Per Dominum nostrum Iesum Christum. Adiuva nos. 566 Tractus Ps. 569 propitius respice: et per haec sancta commercia. adorans et petens aliquid ab. non confundentur. ram. Domine. non est meum dare vobis. 20. quern ego bibiturus sum? Dicunt ei: Possumus. Secreta ostias. qui te exspectant. 1-3 568 Ad te. Ant. miserere populi tui.

spiritus tui fervore concepto.Feria V post dominicam II in Quadragesima 570 A n t . et in fide inveniantur stabiles. D 574 "TJraesta nobis. nee aliquando desinet facere fructum. cum esset in tormentis. vidit Abraham a longe. innocentiae restitutor et ama\*J tor. Luc. peccatis nostris: ne quando dicant gentes: Ubi est 573 Ant. Homo quidam erat dives. Humiliate capita vestra Deo. 17. quae cadebant de mensa divitis.. ulceribus plenus. 5-10 aec dicit Dominus Deus: Maledictus homo. Graduale Ps. Mariam trans Tiberim Feria quinta myricae in deserto. et inscrutabile: quis cognoscet illud? Ego Dominus scrutans cor. nomine Lazarus. qui confidit in Domino. Gloria Patri. Postcommunio 571 Q j u m p t i s . quaesumus. et iuxta fructum adinventionum suarum: dicit Dominus omnipotens. quaesumus. Ps. qui indueOratio batur purpura et bysso: et epulabatur III classis Statio ad S. et in opere efficaces. 78. et non videbit cum venerit bonum: sed habitabit in siccitate in deserto. et ponit carnem bracchium suum. Pravum est cor omnium. in terra salsuginis. et sepiiltus est in inferno. cupiens saturari de micis. ieiuniis et orationibus convenienter intenti. Benedictus vir. et erit Dominus fidiicia eius. Erit enim quasi 575 H cotidie splendide. qui confidit in homine. in adiutorium meum inten. Elevans autem oculos suos. Adiuva nos. et probans renes: qui do unicuique iuxta viam suam. quod ad humorem mittit radices suas: et non timebit cum venerit aestus. V. et iustitiam dilexit: aequitatem vidit vultus eius. et inhabitabili. JL auxilium gratiae tuae: ut. ad adiuvandum minis tui.lutaris noster: et propter honorem node: Domine. Super populum: Oremus. 8 Iustus D o m i n u s . 69. X. Domine. Et erit quasi lignum quod transplantatur super aquas. Ier. D o m i n e . Deus saeus. qui iacebat ad ianuam eius. Per Dominum. 4 Avertantur dum Lucam. Oratio 572 T"^\eus. Per Dominum. et lingebant ulcera eius.^77 animam meam. 19-31 retrorsum. et a Domino recedit cor eius. 9 et 10 5 7 6 Propitius esto. proficiamus augmentum. 10. et in tempore siccitatis non erit sollicitum. Per Dominum. et erubescant: qui cogitant T n illo tempore: Dixit Iesus pharisaHs: mihi mala. qui quaerunt Sequentia sancti Evangelii secun. et portaretur ab Angelis in sinum Abrahae. Domine. me festina: confundantur et revereantur inimici mei. dirige ad te tuorum corda servorum: ut. Et erat quidam mendicus. Mortuus est autem et dives. 16. ibid. ad Introitum Ps. et Lazarum in . Domine. liberemur ab hostibus mentis et corporis. s a c r a m e n t i s : a d r e d - 85 O emptionis aeternae. Lectio Ieremiae Prophetae. 2 et 3 Deus eorum? V. et nemo illi dabat: sed et canes veniebant. libera nos. ad C o m m u n i o n e m P s . Et erit folium eius viride. Factum est autem ut moreretur mendicus.

ut intingat extremum digiti sui in aquam. et 5 8 2 X J L perpetuam benignitatem largire poscentibus: ut iis. 15 583 578 Exodi 32. neque inde hue transmeare. Humiliate capita vestra Deo. Gloria Patri. Isaac. a. Secreta 579 sinceris mentibus ad sancta ventura faTJraesenti sacrificio. Et ait: Rogo ergo te. sinu eius: et ipse damans. neque si quis ex mortuis resurrexerit. G Feria sexta III classis Static ad S. dixit: Pater Abraham. et Lazarus similiter mala: nunc autem hie consolatur. 6. recordare quia recepisti bona in vita tua. ibid. nomini t u o nos. paenitentiam agent. Per Dominum. pater Abraham: sed si quis ex mortuis ierit ad eos. tu vero cruciaris. Vitalem Antiphona ad Offertorium Ant. et bo in conspectu t u o : satiabor 1 dixit: Quare. Habeo enim quinque fratres. famulis tuis. Per Dominum. 57 580 Qui manducat meam carnem. 6-22 585 D o m i n u m nostrum Iesum Christum. suis: Audite somnium meum. ut testetur illis. ut refrigeret linguam meam. et ego in eo.11. non possint. ad Introitum Ps. exterius. q u o d observantia nostra profitetur Lectio libri Genesis. ieiunia dicata sanctificent: cias pervenire. Domine. Et in his omnibus. et mitte Lazarum. Et dixit illi Abraham: Fili.86 Feria VI post dominicam II in Quadragesima Ant. miserere mei. et Iacob. Per Dominum nostrum. ut mittas eum in domum patris mei. E t placatus est D o m i n u s de maliOratio gnitate. qui volunt hinc transire ad vos.Ps. et bibit meum sanguinem. 37. Postcommunio ratia tua nos. inter nos et vos chaos magnum firmatum est: ut hi. quod Praefatio de Quadragesima. At ille dixit: Non. Filium t u u m : Q u i t e c u m vivit et ren diebus illis: Dixit Ioseph fratribus gnat in unitate. 16. Domine. JL Domine. q u i . q u a m dixit facere populo suo. qma crucior in hac flamma. et congregata restaures. Domine. ut.13 et 14 Precatusest Moygo autem cum iustitia appareses in conspectu Domini D e i sui. vidi: Putabam nos ligare manipulos in E D I . quaesumus. P e r Gen. irasceris in p o d u m manifestabitur gloria tua. pulo t u o ? parce irae animae tuae: m e . Oratio Adesto. Et ait illi Abraham: Habent Moysen et prophetas: audiant illos. in me manet. 1 Exaudi. 581 non derelinquat: qua? et sacraenos deditos faciat servituti. et tuam nobis opem semper acquirat. interius operetur efFectu. dicit Dominus. et restaurata conserves. Ait autem illi: Si Moysen et prophetas non audiunt. ne et ipsi veniant in hunc locum tormentorum. credent. qui te auctore et gubernatore gloriantur. b u s iurasti dare terram fluentem lac et V. omnipotens Deus: 584 ut.meam: intende deprecationi meae. Domine. mei. pater. Super populum: Oremus. ad Communionem Io. iustitiam m e n t o A b r a h a m . quaesumus. sacro nos purificante ieiunio..

ut acciperent fructus eius. Et agricolae. Adiuva nos. venit in Sichem: invenitque eum vir errantem in agro. nitebatur liberare 87 eum de manibus eorum. quae fecimus nos: neque secundum iniquitates nostras retribuas nobis. quod narrans fratribus. 1-2 586 Ad Dominum cum tribularer clamavi. Missus de valle Hebron. quia pauperes facti sumus nimis. et vide si cuncta prospera sint erga fratres tuos et pecora: et renuntia mihi quid agatur. Tractus Ps. No- I . et mittamus in cisternam veterem. vestrosque manipulos circumstantes adorare manipulum meum. et dixit: Quid sibi vult hoc somnium. quae est in solitudine. et locavit earn agricolis. et Stellas undecim adorare me. et fodit in ea torcular. libera animam meam a labiis iniquis. 119. Aliud quoque vidit somnium. alium vero lapidaverunt. et exaudivit me. At ille respondit: Fratres meos qusero: indica mihi ubi pascant greges. Quo respondente: Praesto sum.Feria VI post dominicam II in Quadragesima agro: et quasi consurgere manipulum meum et stare. Mt. et fecerunt illis similiter. qui plantavit vineam. et sepem circumdedit ei.588 dumMatthaeum. antequam accederet ad eos. nee effundatis sanguinem: sed proicite eum in cisternam hanc. et principibus sacerdotum parabolam hanc: Homo erat paterfamilias. et interrogavit quid quaereret. et invenit eos in Dothain. ait: Vidi per somnium. 21. cogitaverunt ilium occidere. Responderunt fratres eius: Numquid rex noster eris? aut subiciemur dicioni tuae? Haec ergo causa somniorum atque sermonum. Ps. et mutuo loquebantur: Ecce somniator venit: venite. et lunam. ne memineris iniquitatum nostrarum antiquarum: cito anticipent nos misericordiae tuae. 102. libera nos: et propitius esto peccatis nostris. et dicebat: Non interficiatis animam eius. et a lingua dolosa. quod vidisti ? Num ego et mater tua et fratres tui adorabimus te super terram? Invidebant ei igitur fratres sui: pater vero rem tacitus considerabat. non secundum peccata nostra. 33-46 n illo tempore: Dixit Iesus turbis Iudaeorum. Qui cum vidissent eum procul. increpavit eum pater suus. volens eripere eum de manibus eorum. invidiae et odii fomitem ministravit. V. dicemusque: Fera pessima devoravit eum: et tune apparebit quid illi prosint somnia sua. manusque vestras servate innoxias: hoc autem dicebat. 10 587 Domine. et aedificavit turrim. occidamus eum. ait ei: Vade. et reddere patri suo. Graduate Ps. 78. Audiens autem hoc Ruben. alium ceciderunt. dixit ad eum Israel: Fratres tui pascunt oves in Sichimis: veni. Domine. mittam te ad eos. Cumque fratres illius in pascendis gregibus patris morarentur in Sichem. (Hie genuflectitur) V. Dixitque ei vir: Recesserunt de loco isto: audivi autem eos dicentes: Eamus in Dothain. misit servos suos ad agricolas. et peregre profectus est. apprehensis servis eius. alium occiderunt. 8-9 Domine. Quod cum patri suo et fratribus retulisset. V. Domine. Iterum misit alios servos plures prioribus. Cum autem tempus fructuum appropinquasset. quasi solem. Perrexit ergo Ioseph post fratres suos. Deus salutaris noster: et propter gloriam nominis tui. propter nomen tuum. Sequentia sancti Evangelii secun.

Sabbato post dominicam II in Quadragesima vissime autem misit ad eos filium suum. in auxilium m e u m respice: confundantur et revereantur. et benedicam tibi Tu. Gloria Patri. timuerunt turbas: quoniam sicut Prophetam eum habebant. populo tuo 593 salutem mentis et corporis: ut. quaesumus. fili mi. Nunc dies nos a generatione hac in aeternum. ad nostrarum vegetationem transeat animarum. 14 et 15 D o m i n e . Dicit illis Iesus: Numquam legistis in Scripturis: Lapidem. et operatione firmentur. nostris 595 effectum ieiuniis salutarem: ut castigatio carnis assumpta. et fac 591 Ant. Domine: accepto 5 9 2 pignore salutis aeternae. a d Offertorium P s . Domine. 27. qui reddant ei fructum temporibus suis. et aci . X. quem reprobaverunt aedificantes. Gen. dixerunt intra se: Hie est heres. t D Lectio libri Genesis. 8 cibos ut comedam.. et est mirabile in oculis nostris. Et apprehensum eum eiecerunt extra vineam. sapientiam praestans parvulis. et habebimus hereditatem eius. et custo. Sabbato III classis Statio ad Ss. 2 Caeli enarrant gloriam Dei: et opera manuum eius anniintiat firmamentum. V. quid faciet agricolis illis ? Aiunt illi: Malos male perdet: et vineam suam locabit aliis agricolis. Et cum audissent principes sacerdotum et pharisaH parabolas eius. 6-39 596 n diebus illis: Dixit Rebecca filio suo Iacob: Audivi patrem tuum loquentem cum Esau fratre tuo. Per Dominum. Marcellinum et Petrum Ant. 589 Ant. Ps. Agricolas autem videntes filium. et dabitur genti facienti fructus eius. Per Dominum. ut auferant earn: Domine. ut ad earn pervenire possimus. Per Dominum. bonis operibus inhaerendo. et dicentem ei: Affer mihi de venatione tua. Et quaerentes eum tenere. ad Communionem Ps. Domine. Secreta 590 T Taec in nobis sacrificia. 18. 39.coram Domino antequam moriar. servabis nos. cognoverunt quod de ipsis diceret. 11. venite. occidamus eum. ibid. Deus. Per Dominum. Et qui ceciderit super lapidem istum. Ideo dico vobis. Domine. sic tendere congruenter. quaesumus. dicens: Verebuntur filium meum. in auxilium meum respice. Oratio a. qusesumus. Humiliate capita vestra Deo. Cum ergo venerit dominus vineae. conteret eum. Oratio a. quia auferetur a vobis regnum Dei. Super populum: Oremus. acquiesce consiliis meis: I . 8 5 9 4 Domini irreprehensibilis. P D Postcommunio c nos. Praefatio de Quadragesima. et occiderunt. tione permaneant. convertens animas: testimonium Domini fidele. confringetur: super quem vero ceciderit. hie factus est in caput anguli ? A Domino factum est istud. qui quasrunt an imam meam. ergo. ad Introitum Ps. tuae semper virtutis mereatur protectione defendi.

ut benedicat tibi anima mea. fili mi? Dixitque Iacob: Ego sum primogenitus tuus Esau: feci sicut praecepisti mihi: surge. et consternatus. qui dudum captam venationem attulit mihi. et panes. ut faciam ex eis escas patri tuo. Dixitque Isaac: Accede hue. ut benedicat mihi anima tua. Statimque ut sensit vestimentorum illius fragrantiam. et mihi benedictionem? Respondit Isaac: D6minum tuum ilium constitui. Quis es tu. Accessit ille ad patrem. ista maledictio. et incurventur ante te filii matris tuae. At ille: Affer mihi. affer mihi duos haedos optimos. et pergens affer quae dixi. benedicat tibi priusquam moriatur. et erit benedictus. dixit ad eum: Accede ad me. Accessit. sicut velle noverat patrem illius. et adorent te tribus: esto dominus fratrum tuorum. tarn cito invenire potuisti. Abiit. irriigiit clamore magno. Quos cum obla- tos comedisset. Expavit Isaac stupore vehementi. manus sunt Esau. vox Iacob est. Det tibi Deus de rore caeli. obtulit ei etiam vinum. timeo ne putet me sibi voluisse illudere. pater mi. ut benedicat mihi anima tua. fili mi? Qui respondit: Voluntas Dei fuit. Et non cognovit eum. At ille subiunxit: Iuste vocatum est nomen eius Iacob: supplantavit enim me en altera vice: primogenita mea ante tulit. an non. deditque matri. et palpato eo. et comedi ex omnibus priusquam tu venires ? Benedixique ei. et attulit. venit Esau. et senserit. coctosque de venatione cibos intulit patri. tradidit. inquit. Auditis Esau sermonibus patris. et osculatus est eum. et da mihi osculum. dixit: Pater mi! At ille respondit: Audio. dixit Isaac: Vox quidem. Et serviant tibi populi. sit ille maledictus: et qui benedixerit tibi. quia pilosae manus similitudinem maioris expresserant. sed manus. et ultra quam credi potest. Ad quern mater: In me sit. Deditque pulmentum. et comederit. Rursumque ad patrem: Numquid non reservasti. ut tangam te. benedicens illi. Rursumque Isaac adfiliumsuum: Quomodo. admirans. induit eum: pelliculasque haedorum circumdedit manibus. Qui maledixerit tibi. ait. et nunc seciindo surripuit benedictionem meam. ait: Tu esfiliusmeus Esau? Respondit: Ego sum. et egresso Iacob foras. et comede de venatione filii tui. pater mi. et de pinguedine terrae abundantiam frumenti et vini. dicens: Surge. benedictionibus repleatur. Quibus illatis. quibus libenter vescitur: quas cum intuleris. Dixitque illi Isaac: Quis enim es tu? Qui respondit: Ego sum filius tuus primogenitus Esau. Vix Isaac sermonem impleverat. et colli nuda protexit. fili mi: tantum audi vocem meam. fili mi. ait: Quis igitur ille est. inquit. cibos de venatione tua. ait: Ecce odor filii mei sicut odor agri pleni. quos coxerat. ait: Benedic etiam et mihi. et accepit benedictionem tuam. fili mi. Cui ille respondit: Nosti quod Esau frater meus homo pilosus sit.Sabbato post dominicam II in Quadragesima 89 et pergens ad gregem. ut cito occurreret mihi quod volebam. et omnes fratres eius servitiiti illius subiugavi: . et probem utrum tu sisfiliusmeus Esau. Benedicens ergo illi. et ego lenis: si attrectaverit me pater meus. et inducam super me maledictionem pro benedictione. sede. Quo hausto. Qui ait: Venit germanus tuus fraudulenter. Et vestibus Esau valde bonis. Paravit ilia cibos. cui benedixit Dominus. et comede de venatione mea. ait. quas apud se habebat domi. fili mi.

et dixit adulescentior ex illis patri: Pater. Altissime. Et divisit illis substantiam. et date anulum in manum eius. peccavi in caelum. et numquam mandatum tuum praeterivi. et numquam dedisti mihi haedum. quia hie filius meus mortuus erat. At ille respondens. ut cum amicis meis epularer: sed postquam filius tuus hie. dixit: Quanti mercenarii in domo patris mei abundant panibus. tantum benedictionem habes. quia frater tuus hie mortuus erat. ego autem hie fame pereo? Surgam. dixit ad eum: In pinguedine terrae et in rore caeli desuper erit benedictio tua. et acciirrens cecidit super collum eius. Ant. Luc. occidisti illi vitulum saginatum. Et misit ilium in villam suam. iam non sum dignus vocari filius tuus. et dicam ei: Pater. Ad annuntiandum mane misericordiam tuam. coepit rogare ilium. Cum autem adhuc longe esset. quia salvum ilium rec£pit. Et abiit. et inventus est. et coram te: iam non sum dignus vocari filius tuus: fac me sicut unum de mercenariis tuis. et epulemur. Et sur- I . Et postquam omnia consummasset. et omnia mea tua sunt: epulari autem et gaudere oportebat. tu semper mecum es. Dixit autem pater ad servos suos: Cito proferte stolam primam. quae me contingit. 91. ne unquam obdormiam in morte: ne quando dicat inimicus meus: Praevalui adversus eum. et osculatus est eum. vidit ilium pater ipsius. V.filimi. quid haec essent. et veritatem tuam per noctem. facta est fames valida in regione ilia. Pater ergo illius egr£ssus. da mihi portionem substantial. qui devoravit substantiam suam cum meretricibus. et inventus est. 597 Graduate Ps. inquit. Et cceperunt epulari. 4-5 Illumina oculos meos. congregatis omnibus. 2-3 Bonum est confiteri Domino: et psallere nomini tuo. audivit symphoniam et chorum: et vocavit unum de servis. venit. adulescentior filius peregre profectus est in regionem longinquam. Erat autem filius eius senior in agro: et cum veniret. et calceamenta in pedes eius: et adducite vitulum saginatum. et nolebat introire. frumento et vino stabilivi eum. 15. et revixit: perierat. et induite ilium. et occidite. et revixit: perierat.90 Sabbato post dominicam II in Quadragesima gens venit ad patrem suum. 598 L~yj Sequentia sancti Evangelii secunr X ^ dum Lucam. Cumque eiulatu magno fleret. ultra quid faciam ? Cui Esau: Num unam. At ipse dixit illi: Fili. et ipse coepit egere. et ibi dissipavit substantiam suam vivendo luxuriose. Dixitque ei filius: Pater. et appropinquaret domui. quas porci manducabant: et nemo illi dabat. et manducemus. et ibo ad patrem meum. et occidit pater tuus vitulum saginatum. et adhsesit uni civium regionis illius. Et cupiSbat implere ventrem suum de siliquis. Isque dixit illi: Frater tuus venit. dixit patri suo: Ecce tot annis servio tibi. et interrogavit. Et non post multos dies. Indignatus est autem. 12. motus Isaac.11-32 n illo tempore: Dixit Iesus pharisaHs et scribis parabolam istam: Homo quidam habuit duos filios. In se autem rev£rsus. pater? mihi quoque obsecro ut benedicas. et tibi post haec. peccavi in caelum et coram te. ad OfFertorium Ps. et misericordia motus est. ut pasceret porcos.

Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitate. et iustitia. Eratis enim aliquando tenebrae: nunc autem lux in Domino. non gravemur externis. quia frater in sola spe gratiae caelestis innititur. et inventus est. ad Introitum Ps. aut avarus. et tradidit semetipsum pro nobis oblatio12 . nem. levavi animam meam: Deus meus. ibid. Graduate Ps. Domine. et miserere mei. Praefatio de Quadragesima. Domine. Per Dominum nostrum Iesum Christum.Dominica III in Quadragesima 600 91 Postcommunio Oacramenti tui. divina libatio 602 O penetralia nostri cordis infundat: et sui nos participes potenter efFiciat. et omnis immunditia. ad Communionem Luc. DOMINICA III IN QUADRAGESIMA I classis Statio ad S. non habet hereditatem in regno Christi et Dei. caetuus mortuus fuerat. Per Dominum nostrum. 1-9 atres: Estote imitatores Dei. Humiliate capita vestra Deo. Ut filii lucis ambulate: fructus enim lucis est in omni bonitate. 9. nee nominetur in vobis. Domine. Super populum: Oremus. Gloria Patri. dexteram tuae maiestatis extende. quod omnis fornicator. non praevaleat ho. Domine. Oratio TTamiliam tuam. V. Nolite ergo effici participes eorum. rat. 603 601 Ant. humilium respice: atque ad defensionem nostram. In convertendo inimicum meum O P 605 Oratio /^"\u2esumus. aut scurrilitas.607 mo: iudicentur gentes in conspectu tuo. Nemo vos sediicat inanibus verbis: propter haec enim venit ira Dei in filios diffidentiae. 32 J 7 continua pietate custodi: ut. quoniam unicus et pauper sum ego.Missale Romanum 606 . Per Dominum. et revixit: perie. 15-16 culi mei semper ad Dominum.lesti etiam protectione muniatur. non erubescam. omnipotens Deus. aut immundus. sicut decet sanctos: aut turpitudo. 20 et 4 Exsurge. aut avaritia. i quia ipse evellet de laqueo * pedes meos: respice in me. quae Oportet te. concede plaX. 1-2 Ad te. quae ad rem non pertinet: sed magis gratiarum actio. et hostiam Deo in odorem suavitatis. V. qusesumus. et veritate. Secreta T T i s sacrifices. quod est idolorum servitus. Ephes. Domine. Hoc enim scitote intellegentes. Lectio Epistolae beati Pauli Apostoli ad Ephesios. Ps. sicut filii carissimi: et ambulate in dilectione. JL catus: ut.. sicut et Christus dilexit nos. in te confido. Per Dominum. fili. 24. gaudere. vota V ^ . qui propriis oramus absolvi delictis. 5. aut stultiloquium. Laurentium extra muros 604 Ant. 15. Fornicatio autem.

11 et 12 Iustitiae Domini610 rectae. et peribunt requiem: et non inveniens. Si autem fortior eo superveniens vicerit eum. Qui non est mecum. contra me est: et qui non colligit mecum. et spolia eius distribuet. 10. Tune vadit. 11. et turtur nidum. 122. 83. Et sicut oculi ancillae in manibus dominae suae: ita oculi nostri ad Dominum Deum nostrum. signum de caelo quaerebant ab eo. et domus supra domum cadet. in Beelzebub me eicere daemonia. Domine. Luc. Per Dominum nostrum. ambulat per loca inaquosa. quaerens I cum venerit. universa arma eius auferet. ad Communionem Ps.92 Dominica III in Quadragesima retrorsum. quae suxisti. et iudicia eius dulciora super mel et favum: nam et servus tuus custodit ea. et assumit septem alios spiritus secum nequiores se. 609 iHTjSequentia sancti Evangelii secun'JL dum Lucam. qui te portavit.6U emundet nostra delicta: et. et Deus meus: beati qui habitant in domo tua. qui audiunt verbum Dei. Ant. infirmabuntur. et custodiunt illud. quaesumus. laetificantes corda. et ornatam. Domine. 4-5 612 Passer invenit sibi domum. Rex meus. A Postcommunio cunctis nos. invenit earn scopis mundatam. et ubera. dicit: Rea facie tua. dixit illi: Beatus venter. Porro si in digito Dei eicio daemonia: profecto pervenit in vos regnum Dei. Secreta aec hostia. dixit eis: Omne regnum in seipsum divisum desolabitur. Domine virtutum. 1-3 Ad te levavi oculos meos. in sseculum saeculi laudabunt te. H Pfaefatio de Quadragesima. ubi reponat pullos suos: altaria tua. Et 608 Tractus Ps. Si autem et satanas in seipsum divisus est. Factum est autem. 615 reatibus et periculis propitiatus absolve: quos tanti mysterii tribuis esse participes. Quidam autem ex eis dixerunt: In Beelzebub principe daemoniorum eicit daemonia. V. Credo. Domine. Ipse autem ut vidit cogitationes eorum. dispergit. miserere nobis. At ille dixit: Quinimmo beati. in quibus confidebat. Et alii tentantes. 9. V. et illud erat mutum. Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitate. Miserere nobis. Et fiunt novissima hominis illius peiora prioribus. vertar in domum meam. quomodo stabit regnum eius ? quia dicitis. locutus est mutus. Si autem ego in Beelzebub eicio daemonia: filii vestri in quo eiciunt? Ideo ipsi iudices vestri erunt.14-28 n illo tempore: Erat Iesus eiciens daemonium. qui habitas in caelis. . Et cum eiecisset daemonium. subditorum tibi corpora mentesque sanctificet. unde exivi. et ingressi habitant ibi. ad sacrificium celebrandum. Ecce sicut oculi servorum in manibus dominorum suorum. Cum immundus spiritus exierit de homine. in pace sunt ea quae possidet. Per Dominum nostrum Iesum Christum. donee misereatur nostri. et admiratae sunt turbae. Cum fortis armatus custodit atrium suum. Antiphona ad Offertorium Ps. cum haec diceret: extollens vocem quaedam mulier de turba. V. 18. quaesumus.

et sciat esse prophetam in Israel. . quae erat in obsequio uxoris Naaman. Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitate. quoniam conculcavit me homo: tota die bellans tribulavit me. 55. et munder? Cum ergo vertisset se. scidit vestimenta sua. quaesumus. quse ait ad dominam suam: Utinam fuisset dominus meus ad prophetam. Ps. Venit ergo Naaman cum equis et ciirribus. Oratio ordibus nostris. Domine. princeps militise regis Syriae. et ait: Numquid Deus ego sum. Quod cum audisset Eliseus vir Dei. et stetit coram eo. et recipiet sanitatem caro tua. ut laver in eis. iuxta sermonem viri Dei. 5. sicut ab escis carnalibus abstinemus. et nuntiavit ei. ut cures eum a lepra sua. 1-15 n diebus illis: Naaman. qui est in Samaria: profecto curasset eum a lepra.Feria II post dominicam III in Quadragesima 93 Feria secunda III classis 614 Statio ad S. ut curem hominem a lepra sua? animadvertite. 5 n Deo laudabo verbum. ita sensus quoque nostros a noxiis retrahamus excessibus. non timebo quid faciat mihi homo. Numquid non meliores sunt Abana et Pharphar. dicens: Quare scidisti vestimenta tua? veniat ad me. et tangeret manu sua locum leprae. et lavit in Iordane septies. Porro de Syria egressi fuerant latrunculi. ut occidere possim et vivificare. et curaret me. 4 Reg. gratiam tuam benignus infunde: ut. et decem mutatoria vestimentorum. et videte quod occasiones quaerat adversum me. ad Introitum Ps. et captivam diixerant de terra Israel puellam parvulam. sed leprosus. atque mundaberis. Gloria Patri. Lectio libri Regum. et stetit ad ostium domus Elisei: misitque ad eum Eliseus niintium. sicut caro piieri parvuli. et abiret indignans. erat vir magnus apud dominum suum. quia iste misit ad me. in Domino laudabo sermonem: in Deo sperabo. et honoratus: per ilium enim dedit Dominus salutem Syriae: erat autem vir fortis et dives. Dixitque ei rex Syriae: Vade. et lavare septies in Iordane. accesserunt ad eum servi sui. Qui cum profectus esset. et restitiita est caro eius. Ingressus est itaque Naaman ad dominum suum.. Reversiisque ad virum Dei cum universo comitatu suo. venit. misit ad eum. fluvii Damasci. et tulisset secum decem talenta argenti. scidisse videlicet regem Israel vestimenta sua. M a r c u m I 615 Ant. scito quod miserim ad te Naaman servum meum. et ait: Vere scio. 2 Miserere mei. certe facere debiieras: quanto magis quia nunc dixit tibi: Lavare. et stans invocaret nomen Domini Dei sui. et lociiti sunt ei: Pater. Cumque legisset rex Israel litteras. et si rem grandem dixisset tibi propheta. V. Deus. et mundatus est. . detulit litteras ad regem Israel in haec verba: Cum acceperis epistolam hanc. et mundaberis? Descendit. et mittam litteras ad regem Israel. Per Dominum nostrum Iesum Christum. omnibus aquis Israel. quod non sit alius Deus in universa terra. dicens: Sic et sic lociita est puella de terra Israel. dicens: Vade. et sex milia 616 I aureos. nisi tantum in Israel. Iratus Naaman recedebat dicens: Putabam quod egrederetur ad me. quam habet. ibid.

Et multi leprosi erant in Israel sub Eliseo propheta: et nemo eorum mundatus est. ibat. quoniam conculcavit me homo: tota die bellans tribulavit me. Ipse autem transiens per medium illorum. Luc. et ne despexeris deprecationem meam: intende in me. In veritate dico vobis. quia pauperes facti sumus nimis. vitam meam annuntiavi tibi: posuisti lacrimas meas in conspectu tuo. nisi Naaman Syrus. quia nemo propheta acceptus est in patria sua. 2-3 620 Exaudi. Oratio ubveniat nobis.94 Feria II post dominicam III in Quadragesima 617 Graduale Ps. multae viduae erant in diebus Eliae in Israel. Miserere mei. fac et hie in patria tua. te mereamur protegente eripi. haec audientes. quae fecimus nos: neque secundum iniquitates nostras retribuas nobis. et mensibus sex. 10 Domine. Ait autem: Amen dico vobis. non secundum peccata nostra. pura mente capiamus. . V. Domine. cum facta esset fames magna in omni terra: et ad nullam illarum missus est Elias. Et surrexerunt. minis tui. Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitate. et laetabitur Israel. (Hie genuflectitur) V. 102. Super populum: Oremus. Ant. Deus salutaris noster: et propter gloriam noPraefatio de Quadragesima. M 619 L"Y^j Sequentia sancti Evangelii secun- I T ! j dum Lucam. ut praecipitarent eum. 7 622 Quis dabit ex Sion salutare Israel? cum averterit Dominus captivitatem plebis suae. te liberante salvari.624 dia tua: ut ab imminentibus peccatorum nostrorum periculis. Deus. omnipotens et 625 misericors Deus: ut. Et repleti sunt omnes in synagoga ira. qusesumus. Per Dominum nostrum Iesum Christum. 4. V. nisi in Sarephta Sidoniae ad mulierem viduam. ad Communionem supercilium montis. et eiecerunt ilium extra civitatem: et duxerunt ilium usque ad P S Ps. 55. 13. quod tibi. Per Dominum nostrum Iesum Christum. quod ore contingimus. 54. Postcommunio raesta. orationem meam. tu salutare nobis perfice sacramentum. 618 Tractus Ps. 23-30 n illotempore: Dixitlesus pharisaeis: Utique dicetis mihi hanc similitudinem: Medice. Per Dominum nostrum Iesum Christum. Ant. Humiliate capita vestra Deo. nostrae 621 servitutis ofFerimus. Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitate. super quern civitas illorum erat aedificata. Ps. Domine. ne memineris iniquitatum nostrarum antiquarum: cito anticipent nos misericordiae tuae. Domine. exsultabit Iacob. Domine. 9 et 2 Deus. ad OfFertorium Ps. libera nos: et propitius esto peccatis nostris. et exaudi me. misericor. 78. quando clausum est caelum annis tribus. propter nomen tuum. cura teipsum: quanta audivimus facta in Capharnaum. Secreta unus. Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitate. 8-9 Domine. Adiuva nos.

ut in ore duorum vel trium testium stet omne verbum. Iterum dico vobis. lucratus eris fratrem tuum. Deus: inclina aurem tuam. quoties peccabit in me frater meus. quia servus tuus fuit timens D6minum: et ecce creditor venit. iustitiam meam: intende deprecationem meam. . Si autem ecclesiam non audierit: sit tibi sicut ethnicus et publicanus. et claude ostium tuum. 628 E 626 Oratio ^ nos > omnipotens et misericors Deus: et continentiae salutaris propitius nobis dona concede. sed vivam. ad Introitum Ps.629 dum Matthaeum. nisi parum olei. Et ille: Vade. Si autem te non audierit. cum intrinsecus fueris tu et filii tui: et mitte inde in omnia vasa haec: et cum plena fuerint. erunt soluta et in caelo. Et ille respondit: Non habeo. dixit ad filium suum: Affer mihi adhuc vas. vende oleum. Ivit itaque mulier. ut pupillam oculi: sub umbra alarum tuarum protege me. xauc I 627 I Lectio libri Regum. 117. pete miituo ab omnibus vicinis tuis vasa vacua non pauca. 4. quoniam exaudisti me. Ps. et ab alienis parce servo tuo. V. et clausit ostium super se et super filios suos: illi offerebant vasa. quid habes in domo tua? At ilia respondit: Non habeo ancilla tua quidquam in domo mea. 6 et 8 go clamavi. dicens: Servus tuus vir meus mortuus est. et tu nosti. 16 et 17 630 Dextera Domini fecit virtiitem. ibi sum in medio eorum. de omni re quamcumque petierint. Per Dominum nostrum. Stetit- Sequentia sancti Evangelii secun. 16. Cumque plena fuissent vasa. Tune accedens Petrus ad eum. qui in caelis est.15-22 n illo tempore: Dixit Iesus discipulis suis: Si peccaverit in te frater tuus.Feria HI post dominicam III in Quadragesima 95 Feria tertia III classis 625 Statio ad S. Mt. quaecumque alligaveritis super terram. ut tollat duosfiliosmeos ad serviendum sibi. erunt ligata et in caelo: et quaecumque solveritis super terram. vade. et corripe eum inter te et ipsum solum. inquit. Venit autem ilia. 4 Reg. sed usque septuagies septies. Si te audierit. et redde creditori tuo: tu autem et filii tui vivite de reliquo.7 n diebus illis: Mulier quaedam clamabat ad Eliseum prophetam. ibid. 13-14 Ab occultis meis munda me. Cui ait: Vade. Cui dixit Eliseus: Quid vis ut faciam tibi? Die mihi. et 1 exaudi verba mea: custodi me. Ant. i. adhibe tecum adhuc unum vel duos. ad Offertorium Ps. et ilia infundebat. fiet illis a Patre meo. i Exaudi. Domine. Domine. dixit: Domine. et dimittam ei? usque septies? Dicit illi Iesus: Non dico tibi usque septies. et indicavit homini Dei. Ubi enim sunt duo vel tres congregati in nomine meo. Amen dico vobis. Graduale Ps. V.. Domine. Gloria Patri. quo ungar. quia si duo ex vobis cons6nserint super terram. tolles. 18. dextera Domini exaltavit me: non moriar. Si mei non fuerint dominati. que oleum. 18. et narrabo opera Domini. Quod si non audierit eos: die ecclesiae. Et ingredere. Pudentianam Ant. tune immaculatus ero: et emundabor a delicto maximo.

Humiliate capita vestra Deo. Domine. 6. et non peccaretis. quoniam in636 TTJraesta nobis. Oratio 634 t I ^ua nos. et ut terror illius esset in vobis. non ancillam. Domine.96 Feria IV post dominicam III in Quadragesima Secreta nem tuam facilius impetremus. V. Domine. consequamur. 14. Domine. go autem in Domino sperabo: exsultabo. et boves in omni loco. Stetitque populus de longe. non servum. 637 Exodi 20. Non occides. ibid. et eripe me. ac pavore conciissi. non confundar in jeternum: in iustitia tua libera me. Ps. 1-2 H Domine. non bovem. nee omnia. Per Dominum nostrum. Gloria Patri. in qua erat Deus. 7-8 E Graduale Ps. oves vestras. dicentes Moy si: Loquere tu nobis. ad Introitum Ps. Praefatio de Quadragesima.. venit Deus. 3-4 638 Oratio Miserere mei. propitiatio. et offeretis super eo holocausta et pacifica vestra. Moyses autem accessit ad caliginem. Non furtum facies. Non facietis deos argenteos. quaesumus. non asinum. a noxiis turbata sunt omnia ossa mea: et anima quoque vitiis abstinentes. in quo memoria fuerit nominis mei. et laetabor in tua miseri1 cordia: quia respexisti humilitatem meam. quam Dominus Deus tuus dabit tibi. quaesumus. Dixit praeterea Dominus ad Moysen: Haec dices filiis Israel: Vos vidistis. Lectio libri Exodi. Cunctus autem populus videbat voces.mea turbata est valde. montemque fumantem: et perterriti. Super populum: Oremus. ConJL salutaribus ieiuniis eruditi. et audiemus: non loquatur nobis Dominus. de: et ab omni semper iniquitate custodi. Non concupisces domum proximi tui: nee desiderabis uxorem eius. protectione defen- _L. Non moechaberis. Non loqueris contra proximum tuum falsum testimonium. 12-24 aec dicit Dominus Deus: Honora patrem tuum et matrem tuam. Feria quarta III classis Statio ad S. V. Altare de terra facietis mihi. quod de caelo lociitus sim vobis. 30. Domine. et operatur iustitiam. Domine. 633 S Postcommunio acris. 631 T ) e r haec veniat. 2 In te. Xystum 635 Ant. Domine: ut firmus sum: sana me. Per Dominum. Per Dominum. quae illius sunt. speravi. ad Communionem Ps. et sonitum biiccinae. quis habitabit in tabernaculo tuo ? aut quis requiescet in monte sancto tuo ? Qui ingreditur sine macula. et lampades. et ad salutaria dona perducat. JL sacramenta nostrae redemptionis effectus: qui nos et ab humanis retrahat semper excessibus. quaesumus. Per Dominum. et gratiam. ut sis longsevus super terram. mysteriis expiati: et veniam. Et ait Moyses ad populum: Nolite timere: ut enim probaret vos. ne forte moriamur. steterunt procul. 632 Ant. nee deos aureos facietis vobis. .

non coinquinat hominem. furta. Et: Qui maledixerit patri vel matri. (Hie genuflectitur) V. . 10 Domine. 15. blasphemiae. cum panem manducant. quia omne quod in os intrat. 102. Postcommunio Oanctificet nos. Haec sunt. docentes doctrinas et mandata hominum. quae fecimus nos: neque seciindum iniquitates nostras retribuas nobis. Deus salutaris noster: et propter gloriam nominis tui. qusesumus. coinquinat hominem: sed quod procedit ex ore. propter nomen tuum: quia suavis est misericordia tua. eradicabitur. et in secessum emittitur? Quse autem procedunt de ore.Feria IV post dominicam III in Quadragesima 97 639 Tractus Ps. de corde exeunt. libera nos: et propitius esto peccatis nostris. preces 6 4 2 populi tui cum oblationibus hostiarum: et. et intellegite. et matrem. Mt. morte moriatur. fac mecum misericordiam tuam. V. ambo in foveam cadunt. hoc coinquinat hominem. dicentes: Quare discipuli tui transgrediuntur traditionem seniorum? Non enim lavant manus suas. Non quod intrat in os. 640 L ^f jSequentia sancti Evangelii secun*JL* dum Matthseum. 8-9 Domine. quia pauperes facti sumus nimis. fornicationes. 78. Hypocritae. Ant. Respondens autem Petrus. dixerunt ei: Scis quia pharisaei. 21 641 Domine. tibi proderit: et non honorificabit patrem suum aut matrem suam: et irritum fecistis mandatum Dei propter traditionem vestram. Ps. falsa testimonia. Sinite illos: caeci sunt et duces caecorum. S Secreta uscipe. dicens: Populus hie labiis me honorat: cor autem eorum longe est a me. qua pasti su. dixit ei: Edissere nobis parabolam istam. Domine. Praefatio de Quadragesima. mensa caelestis: et. ait: Omnis plantatio. n 643 Notas mihi fecisti vias vitae: adimplebis me laetitia cum vultu tuo. audito verbo hoc. Domine. homicidia. Tune accedentes discipuli eius. et ea coinquinant hominem: de corde enim exeunt cogitationes malae. tua mysteria celebrantes. ne memineris iniquitatum nostrarum antiquarum: cito anticipent nos misericordiae tuae. non secundum peccata nostra. 108. propter nomen tuum. 15. ad Communionem Ps. Sine causa autem colunt me. in ventrem vadit. Ipse autem respondens. 1-20 T n illo tempore: Accesserunt ad Iesum JL ab Ierosolymis scribae et pharisaH. scandalizati sunt? At ille respondens. Ant. Caecus autem si caeco ducatum praestet. ait illis: Quare et vos transgredimini mandatum Dei propter traditionem vestram ? Nam Deus dixit: Honora patrem. ab omnibus nos defende periculis. Domine. ad Offertorium Ps.644 O mus. quae coinquinant hominem. dixit eis: Audite. At ille dixit: Adhuc et vos sineintellectu estis ? Non intellegitis. Et convocatis ad se turbis. a cunctis erroribus expiatos. bene prophetavit de vobis Isaias. Adiuva nos. supernis promissionibus reddat acceptos. Vos autem dicitis: Quicumque dixerit patri vel matri: munus quodcumque est ex me. quam non plantavit Pater meus caelestis. Per Dominum. Non lotis autem manibus manducare. Per D6minum nostrum. Domine. adulteria.

Haec dicit Dominus exercituum. Super populum: Oremus. ut adoretis Dominum. Oratio 647 agnificet te. liberati a malis omnibus. templum Domini est. Nolite confidere in verbis mendacii. qusesumus. 7. clamantia et dicentia: Quia tu es Films Dei: et increpans non sinebat ea loqui. secura tibi mente serviamus. Per Dominum. S M 648 I Lectio Ieremiae Prophetae. Quibus ille ait: Quia et aliis civitatibus oportet me evangelizare regnum Dei: quia ideo missus sum. Et stans super illam. Feria quinta III classis Statio ad Ss. Cos mam et Damianum Antiphona ad Introitum 646 alus populi ego sum. 77. Graduale Ps. et turbae requirebant eum. Gloria Patri. et post deos alienos non ambulaveritis in malum vobismetipsis: habitabo vobiscum in loco isto. Per Dominum. et venerunt usque ad ipsum: et detinebant ilium ne discederet ab eis. omnis Iuda. advenae et pupillo et viduae non feceritis calumniam. Ps. Sequentia sancti Evangelii secun. et die: Audite verbum Domini. i Attendite. Socrus autem Simonis tenebatur magnis febribus: et rogaverunt ilium pro ea. qui ingredimini per portas has. Oratio 645 /^Xoncede. 144. ducebant illos ad eum. Ier. curabat eos. V. 4. quam dedi patribus vestris a sseculo et usque in sseculum: ait Dominus omnipotens. V. introivit in domum Simon is. omnipotens V-x Deus: ut. legem meam: inclinate aurem vestram in verba oris mei. Deus Israel: Bonas facite vias vestras et studia vestra: et habitabo vobiscum in loco isto. et opem nobis ineffabili providentia contulisti. 15-16 Oculi omnium in te sperant. 1-7 n diebus illis: Factum est verbum Domini ad me. exaudiam eos: et ero illorum Dominus in perp£tuum. At ille singulis manus imponens. Exibant autem dasmonia a multis. dicens: Sta in porta domus Domini: et praedica ibi verbum istud. Luc. Et continuo surgens. Cum autem sol occidisset. qui protectionis tuae gratiam quaerimus. templum Domini. Quoniam . 38-44 T n illo tempore: Surgens Iesus de syna-L goga. Humiliate capita vestra Deo. in terra. Domine: ^49 et tu das illis escam in tempore opportuno. quia sciebant ipsum esse Christum. ministrabat illis. sanctorum tuorum Cosmae et Damiani beata solemnitas: qua et illis gloriam sempiternam. popule meus. Aperis tu manum tuam: et imples omne animal benedictione. omnes qui habebant infirmos variis languoribus.650 dum Lucam. Et erat prsedicans in synagogis Galilseae. Domine. Facta autem die egressus ibat in desertum locum. nee sanguinem innocentem effuderitis in loco hoc. dicentes: Templum Domini. imperavit febri: et dimisit illam. dicit Dominus: de quacumque tribulatione clamaverint ad me.98 Feria V post dominicam HI in Quadragesima si bene direxeritis vias vestras et studia vestra: si feceritis iudicium inter virum et proximum eius.

egressae sunt aquae largissimae. propitiatio caelestis ampliomnis multitudo et iumenta eius. que eduxeris aquam de petra. 1 Inclina. corruerunt proni custodiendas iustificationes tuas. Lectio libri Numeri. atque dixerunt: Domine Deus. Et apparuit gloria Domini super eos. au. n diebus illis: Convenerunt filii Israel Praefatio de Quadragesima. Domine. et aperi eis O ta salvatio: quae cum beatorum Mar. rebelles et increduli: III classis Num de petra hac vobis aquam poteri656 Statio ad S. Tulit ficet: et tuis semper faciat servire manigitur Moyses virgam. ita tuam. sicut praeceperat ei. populus biberet. dixitFeria sexta que eis: Audite. ubi iurgati sunt et pauper sum ego. a vitiis ieiunemus in mente. congregata multitudine ante petram. 137. cesset murmuratio eorum. bibet Wv Domine. 17 manum. V. Dominus ad Moysen et Aaron: Quia non Domine. ac mecum. Domine. dixerunt: Date nobis 653 Ant. dicens: Tolle virgam. Super populum: Oremus. adiuvisti me. 20. Per Dominum. Domine. de quo martyrium sumpsit omne prin658 Num. perciitiens virga bis silicem. quae erat in condatis. Domine. ita ut num: ut videant. tanimis: utinam dirigantur viae meae ad bernaculum fdederis. Secreta 652 J n tuorum. et salvum me faciet dextera tua.audi clamorem huius populi. ibid. dimissa multitudine. eiunia nostra. 118. sicut inimicorum meorum extendes manum ab alimentis abstinemus in corpore. 1. non introducetis hos rem tuam. clamaveriintque ad DomiPostcommunio num. et ilia dabit aquas. Domine. ut bibamus. in terram. ad Offertorium Ps. 654 ^Jit nobis. pretiosa morte JL iustorum sacrificium illud offerimus. Per Dominum. quaesumus. 4-5 aquam. qui me oderunt.Locuritis imploratur. ad Communionem Ps. et iumenta. Gloria Patri. spectu Domini. et exaudi me: quoniam inops populos in terram. 7 Oratio Si ambulavero in medio tribulationis. Dixitque et confundantur: quoniam tu.thesaurum tuum. et Aaron frater tuus. ad Introitum Ps. et congrega populum. et consolatus es credidistis mihi. ut tyrum tuorum Cosmae et Damiani me. fontem aquae vivae. Domine: et super iram benigno favore prosequere: ut. adversum Moysen et Aaron: et versi in seditionem. Per Dominum nostrum. Per Dominum. I I F .coram filiis Israel. Cum655 ^Jubiectum tibi populum. sacramenti tui cer. 6 5 7 vivificabis me. Ps. ut sanctificaretis me me. Haec est aqua contradictionis. quam dabo eis. tu capita vestra Deo. Humiliate tiisque est Dominus ad Moysen. et loquimini ad peOratio tram coram eis. L a u r e n t i u m in Lucina mus eicere? Cumque elevasset Moyses Ant. 3 et 6-13 cipium.Feria VI post dominicam III in Quadragesima 651 99 Ant. signum in bo. quaesumus.satiati. 85.. Ingressusque MoyTu mandasti mandata tua custodiri ses et Aaron.

do veri adoratores adorabunt Patrem Venit mulier de Samaria haurire aquam. (Disci. ne aqua hac. qui tecum.Iesus. quia pauperes facti sumus nimis. non est noster: et propter gloriam nominis tui. libera nos: et propitius esto Domine. 4. Dicit ei Iesus: V. V. crede mihi. Papeccatis nostris. qui adorent eum. Vos iuxta praedium. Et continuo venerunt discipuli dicit tibi: Da mihi bibere: tu forsitan eius: et mirabantur. 5-42 Mulier. Dicit ei mulier: Domine. qui adorant eum. 102. ne memineris ini. non sitiet discedas a me. voca virum tuum. Respondit Iesus. Dicit ergo ei mulier ilia in spiritu et veritate oportet adorare. bibere a me poscis. 27. Samaritana: Quomodo tu. et ex vo.cus. Samaritan is. quae fecimus nos: neque secun. quia Ierosolymis est lo661 ^yjSequentia sancti Evangelii secun. nedum iniquitates nostras retribuas nobis. quia rum. Dicit ei Iesus: ' 1 ' dum Ioannem. Adiuva nos. quia cum muliere petisses ab eo.non habeo virum: quinque enim viros flectitur) V. clamavi: Deus meus. quod dedit Iacob Io. propter nomen tuum. Dicit ei mulier: Domine. quia salus ex Iudaeis Iesus ergo fatigatus ex itinere. et sanctifi. Iudaeus cum Dicit ei mulier: Scio. qui 659 In Deo speravit cor meum.fietin eo fons aquae salientis in vitam 660 Domine.loquebatur. Cum ergo Samaritana? non enimcoutuntur Iudaei venerit ille. neque in quaeris. video.da mihi hanc aquam. tuus vir: hoc vere dixisti. qui loquor ei: Si scires donum Dei. et quis est. Dicit ad eum mulier: Domine. qui bibit ex mine. et nunc. Nam et Pater Dicit ei Iesus: Da mihi bibere. que veniam hue haurire. (Hie genu.dedit nobis puteum.quando neque in monte hoc. Do. quia venit hora. et dixit ei: Omnis. et veni hue. neque in tem Samariae. in spiritu et veritate. Hora erat quasi sexta. sitiet iterum: qui autem biberit ex aqua. quia Messias vesis. ut est Deus: et eos.et filii eius.tales quaerit. quod scimus. non secnndum peccata no. quam ego dabo Tractus Ps.8-9 Domine. Requitatum nostrarum antiquarum: cito spondit mulier. tus sum: et refloruit caro mea. unde ergo habes aquam vivam? NumGraduale Ps. aut quid loqueris cum ea ? Re- I . quae sum mulier nit (qui dicitur Christus). et puteus altus est: catus est in eis. tres nostri in monte hoc adoraverunt. 10 ei. quansic supra fontem. et dixit Dicit ei Iesus: Ego sum. et dixit: Non habeo vianticipent nos misericordiae tuae. et dedisset tibi aquam vi. n illo tempore: Venit Iesus in civita. Ps. et adiu. Spiritus puli enim eius abierant in civitatem. et nunc est. Sed venit hora. Ad te. quia propheta es tu. et pecora eius? Respondit luntate mea confitebor illi. et ipse ex eo bibit. ne sileas. Dicit ei Iesus: Bene dixisti. nobis annuntiabit omnia. Deus salutaris habuisti. ut non sitiam. Erat autem ibi fons Iacob. 7 et 1 quid tu maior es patre nostro Iacob. cibos emerent). quae dicitur Sichar: Ierosolymis adorabitis Patrem. 78. Nemo tamen dixit: Quid vam. quam ego dabo ei.100 Feria VI post dominicam III in Quadragesima filii Israel contra Dominum.quo haurias habes.aeternam. Io. quern habes.Vade. in aeternum: sed aqua. stra. sedebat est. ubi adorare oportet.adoratis quod nescitis: nos adoramus sephfiliosuo. et vos dicitis.

te adiuvante. Ego misi vos metere quod vos non laborastis: alii laboraverunt. et qui seminat. fiet in eo fons aquae salientis in vitam aeternam. manduca. propi. rogaverunt eum. 13 et 14 Qui biberit aquam. dicentes: Rabbi. Oratio TJraesta. Domine: mane exaudies vocem meam. Ille autem dicit eis: Ego cibum habeo manducare. 4 Quoniam ad te orabo. ut ibi maneret. Susannam Ant. H F Antiphona ad Communionem 664 Ioann. qua? sacramus: ut tibi grata sint. Gloria Patri. quia albae sunt iam ad messem. quod adhuc quatuor menses sunt. Rex meus. 5. 2-3 ^7 erba mea auribus percipe. qui misit me. et Deus meus. Domine. Per Dominum. V . V. ab alimentis abstinent.Sabbato post dominicam III in Quadragesima 101 liquit ergo hydriam suam mulier. Rex meus. quaesumus. Dicebant ergo discipuli ad invicem: Numquid aliquis attulit ei manducare? Dicit eis Iesus: Meus cibus est. quem vos nescitis. et alius est qui metit. quam ego dabo ei. Per Dominum. ut faciam voluntatem eius. Et qui metit. qui se. 6 6 2 Ant. Domine. Domine. omnipotens Deus: 666 ut.. et qui metit. Ex civitate autem ilia multi crediderunt in eum Samaritanorum.665 menti mundet a crimine: et ad caelestia regna perducat. mercedem accipit. omnipotens Deus: 668 JL ut. sectando iustitiam. et messis venit? Ecce dico vobis: Levate oculos vestros. afHigendo carnem. dicit Dominus. cuncta nobis adversantia. Per Dominum. et abiit in civitatem. ad Introitum Ps. et Deus meus: quoniam ad te orabo. Et mulieri dicebant: Quia iam non propter tuam loquelam credimus: ipsi enim audivimus. et scimus. et videte regiones. Nonne vos dicitis. et videte hominem. ibid. Interea rogabant eum discipuli. In hoc enim est verbumverum: quia aliusestqui seminat. ad Offertorium Ps. Super populum: Oremus. et veniebant ad eum. et vos in labores eorum introistis. qui in tua protectione confidimus. Oratio aesta.663 tius ad munera. et congregat fructum in vitam aeternam: ut. et nobis salutaria semper exsistant. Ps. qui dixit mihi omnia quaecumque fed: numquid ipse est Christus? Exierunt ergo de civitate. quia hie est vere Salvator mundi. vincamus. quaesumus. 5. propter verbum mulieris testimonium perhibentis: Quia dixit mihi omnia quaecumque feci. Humiliate capita vestra Deo. Domine. Postcommunio uius nos. intellege clamorem meum: intende voci orationis meae. Per Dominum. Sabbato III classis Statio ad S. 3-4 Intende voci orationis meae. a culpa ieiunent. Et mansit ibi duos dies. simul gaudeat. Cum venissent ergo ad ilium Samaritani. 4. Praefatio de Quadragesima. et dicit illis hominibus: Venite. quaesumus. ut perficiam opus eius. perceptio sacra. Et multo plures crediderunt in eum propter sermonem eius. R Secreta espice.

Consurgentes autem duo seniores in medio populi. et nemo nos videt. Dixit ergo puellis: Afferte mihi oleum et smigmata.102 Sabbato post dominicam III in Quadragesima Lectio Danielis Prophetae. qui habebant iudicia. et aperuit. Dan. ingressa est haec cum duabus puellis: et clausit ostia pomarii. Cum autem egressae essent puellae. et concubuit cum ea. ingrediebatur Susanna. ut interficerent earn. cum essent iusti. et ob hanc causam emiseris puellas a te. venerunt et duo seniores pleni iniqua cogitatione adversus Susannam. Et videbant earn senes cotidie ingredientem. mors mihi est: si autem non egero. et nos in concupiscentia tui sumus: quam ob rem assentire nobis. erubuerunt servi vehementer: quia numquam dictus fuerat sermo huiuscemodi de Susanna. Erat autem Ioakim dives valde. Ingemuit Susanna. Cumque venisset populus ad Ioakim virum eius. cum duabus solis puellis. ut non viderent caslum. Et statim miserunt. et filiis. Cum autem populus revertisset per meridiem. et deambulabat in pomario viri sui. non effugiam manus vestras. et erat ei pomarium vicinum domui suae: et ad ipsum confluebant Iudaei. et dixerunt: Ecce ostia pomarii clausa sunt. et ait: Angustiae sunt mihi undique: si enim hoc egero. 15-17. quod fiierit tecum iiivenis. ut viderent quidnam esset. neque recordarentur iudiciorum iustorum. et nomen eius Ioakim: et accepit uxorem nomine Susannam. et dimisit a se puellas. ingressa est aliquando sicut heri et nudiustertius. et non erat ibi quisquam. et declinaverunt oculos suos. filiam Helciae. 13. praeter duos senes absconditos et contemplantes earn. et omnes qui noverant earn. Et facta est dies crastina. dicemus contra te testimonium. posuerunt manus suas super caput eius. et veniebant ad eos omnes. et ostia pomarii claudite. et universis cognatis suis. Isti frequentabant domum Ioakim. 1-9. Et constituti sunt de populo duo senes iudices in illo anno: de quibus locutus est Dominus: Quia egressa est iniquitas de Babylone a senioribus iudicibus. surrexerunt duo senes. Et dixerunt seniores: Cum deambularemus in pomario soli. qui erat absconditus. eo quod esset honorabilior omnium. pulchram nimis. et timentem Deum: parentes enim illius. Et cucurrit unus ad ostia pomarii. Factum est autem. et commiscere nobiscum. et accurrerunt ad earn. Quaeflenssuspexit ad caelum: erat enim cor eius fiduciam habens in Domino. Sed jnelius est mihi absque opere incidere in manus vestras. Porro nos. voluitque lavari in pomario: aestus quippe erat. Et exclamavit voce magna Susanna: exclamaverunt autem et senes ad versus earn. erudierunt filiam suam secundum legem Moysi. Quod si nolueris. irruerunt per posticum. quam peccare in conspectu Domini. 19-30 et 33-62 669 J n diebus illis: Erat vir habitans in JL Babylone. Cum ergo audissent clamorem famuli domus in pomario. Flebant igitur sui. uxorem Ioakim. videntes iniquita- . et deambulantem: et exarserunt in concupiscentiam eius: et everterunt sensum suum. Postquam autem senes locuti sunt. cum observarent diem aptum. ut laver. Et dixerunt coram populo: Mittite ad Susannam filiam Helciae. cum essemus in angulo pomarii. Venitque ad earn adulescens. qui videbantur regere populum. Et venit cum parentibus.

Et ilium quidem non quivimus comprehendere. et condemnaverunt earn ad mortem. quisnam esset adulescens. scindet te medium. 8. filii Israel. qui absconditorum es cognitor. non iudicantes. Qui ait: Sub prino. cum nihil horum fecerim. Io. ipsa me consolata sunt. Exclamavit autem voce magna Susanna. qui nosti omnia antequam fiant. Cum ergo divisi essent alter ab altero. Credidit eis multitiido quasi senibus et iudicibus populi. suscitavit Dominus spiritum sanctum piieri iunioris. et diiudicabo eos. Exclamavit itaque omnis coetus voce magna. Et dixit ad eos Daniel: Separate illos ab invicem procul. accepta sententia ab eo. Et consurrexerunt adversus duos seniores (convicerat enim eos Daniel ex ore suo falsum dixisse testimonium). Dixit autem ei Daniel: Recte mentitus es et tu in caput tuum: manet enim Angelus Domini. et dixit: Deus aeterne. et concupiscentia subvertit cor tuum: sic faciebatis filiabus Israel. dixit: Quis est iste sermo. et vidimus eos pariter commisceri. Et conversus omnis populus ad eum. neque quod verum est cognoscentes. et omnis populus venit ad eum. Reversus est ergo populus cum festinatione. nunc venerunt peccata tua. qui salvat sperantes in se. Ecce enim Angelus Dei. et noluit indicare nobis: huius rei testes sumus. feceriintque eis sicut male egerant adversus proximum: et interfecerunt eos. gladium habens. V. ut secet te medium. quia fortior nobis erat. quae operabaris prius: iudicans iudicia iniiista. amoto eo. Nunc ergo die mihi. quae isti malitiose composuerunt adversum me. et apertis ostiis exsilivit: hanc autem. Virga tua. et illae timentes loquebantur vobis: sed iBlia Iuda non sustinuit iniquitatem vestram. Et. vocavit unum de eis. et dixit ad eum: Inveterate dierum malorum. sancti Evangelii secun-671 dum Ioannem. Et exclamavit voce magna: Mundus ego sum a sanguine huius. sub qua arbore comprehenderis eos loquentes sibi. quern tu locutus es? Qui cum staret in medio eorum. et dimittens noxios. condemnastis filiam Israel? Revertimini ad iudicium. et benedixerunt Deum. 22. et baculus tuus. cum apprehendissemus. ait: Sic fatui. cucurrimus ad eos. Addiicunt autem scribae et pharisaH mulierem in adulterio deprehensam: et statuerunt . iussit venire alium. Dixit autem Daniel: Recte mentitus es in caput tuum. Nunc ergo si vidisti earn. 670 non timebo mala: quoniam tu mecum es. quia falsum testimonium lociiti sunt adversus earn. Cumque duceretur ad mortem. dicente Domino: Innocentem et iustum non interficies. species decepit te. et non Iuda. et salvatus est sanguis innoxius in die ilia. innocentes opprimens. die sub qua arbore videris eos colloquentes sibi. Domine. et dixit ei: Semen Chanaan. Exaudivit autem Dominus vocem eius. Graduale Ps. interrogavimus. tu scis quoniam falsum testimonium tulerunt contra me: et ecce morior.Sabbato post dominicam III in Quadragesima 103 tern. 1-11 Tn illo tempore: Perrexit Iesus in monJL temOliveti: et diliiculo iterum venit in templum. 4 Si ambulem in medio umbrae mortis. et interficiat vos. cuius nomen Daniel. Qui ait: Sub schino. et sedens docebat eos.

Per Dominum. mulier? Nemo. haec mulier modo deprehensa est in adulterio. Per Dominum nostrum. Postcommunio |*\uaesumus. consequi mereantur. 8. 10 et 11 677 ^ ^ setare. et mulier in medio stans. DOMINICA IV IN QUADRAGESIMA I classis Statio ad S. Sed qui de F . Lectio Epistolae beati Pauli Apostoli 679 ad Galatas. 121. 133 Gressus meos dirige secundum eloquium tuum: ut non dominetur mei omnis iniustitia. et iam amplius noli peccare. et. Iesus autem inclinans se deorsum. Domine. Per Dominum. fragilitatem nostram ab omni malo purget semper et muniat. quae dicta sunt mihi: in domum Domini ibimus.676 JL teram cselestis auxilii: ut te toto corde perquirant. et dixit eis: Qui sine peccato est vestrum. omnipotens 673 V-^ Deus: ut huius sacrificii munus oblatum. Nee ego te condemnabo: iam amplius noli peccare. incipientes a senioribus: et remansit solus Iesus. primus in illam lapidem mittat. ad Offertorium Ps. Audientes autem unus post unum exibant. Secret* /^"^loncede.675 r^£. et unum de libera. Tu ergo quid dicis ? Hoc autem dicebant tentantes eum. Praefatio de Quadragesima. Oratio TJraetende. 1 Laetatus sum in his. 66. et sanguini: Qui tecum vivit et regnat in unitate. Super populum: Or emus.104 Dominica IV in Quadragesima earn in medio. 118. In lege autem Moyses mandavit nobis huiusmodi lapidare. Et iterum se inclinans. Ierusalem: et conventum facite. qui in tri'stitia fuistis: ut exsultetis. ut possent accusare eum.fidelibustuis dex. et dixerunt ei: Magister. qusesumus. Cum ergo perseverarent interrogates eum. omnipotens 678 Deus: ut. dixit ei: Mulier. et satiemini ab uberibus consolationis vestrae. digito scribebat in terra. Ps. Gloria Patri. Gal. erexit se. 22-31 atres: Scriptum est: Quoniam Abraham duosfilioshabuit: unum de ancilla. Li Oratio quaesumus. ter eius membra numeremur. Domine. cuius corpori communicamus. 4. Crucem in Ierusalem Ant. quae digne postulant. omnipotens Deus: ut in.10 et 11 674 Nemo te condemnavit. V. omnes qui diligitis earn: gaudete cum laetitia. scribebat in terra. Domine. Dixit autem Iesus: Nee ego te condemnabo: vade. Ant. ad Introitum Isai. 672 Ant. ubi sunt qui te accusabant ? nemo te condemnavit? Quae dixit: Nemo. tuae gratiae consolatione respiremus. Erigens autem se Iesus. ad Communionem Io. Domine. Humiliate capita vestra Deo. qui ex merito nostrae actionis affligimur.

quod est Tiberiadis: et sequebatur eum multitudo magna. qui habitat in Ierusalem. Subiit ergo in montem Iesus: et ibi sedebat cum discipulis suis. Ut autem impleti sunt. sterilis. quae faciebat super his. ex hoc nunc et usque in saeculum. 134. V. Nos autem. quae non paris: erumpe. quae sursum est Ierusalem. et servit cum filiis suis. qui habet quinque panes hordeaceos. per repromissionem: quae sunt per allegoriam dicta. Sed quid dicit Scriptura? Eice ancillam et filium eius: non enim heres erit filius ancillae cum filio liberae. Andreas. et vidisset quia multitudo maxima venit ad eum. persequebatur eum. quia 105 videbant signa. quoniam suavis est: omnia quaeciimque voluit. quae nunc est Ierusalem. quae dicta sunt mihi: in domum Domini ibimus. quae non parturis: quia multi filii desertae. 124. fugit iterum in montem ipse solus. 121. Itaque. Illi ergo homines cum vidissent. secundum Isaac promissionis filii sumus. et cum gratias egisset. quia venturi essent ut raperent eum. Cum sublevasset ergo oculos Iesus. et duos pisces: sed haec quid sunt inter tantos? Dixit ergo Iesus: Facite homines discumbere. sed liberae: qua libertate Christus nos liberavit. Respondit ei Philippus: Ducentorum denariorum panes non sufficiunt eis. Credo. V. Unum quidem in monte Sina. ut mandiicent hi? Hoc autem dicebat tentans eum: ipse enim sciebat quid esset facturus. Discubuerunt ergo viri. 681 Tractus Ps. Dicit ei unus ex discipulis eius. Collegerunt ergo. 6 8 2 ^TjSequentia sancti Evangelii seciinr l 1 dum Ioannem. quae superfuerunt his. Erat autem proximum Pascha. qui secundum carnem natus fuerat. 3 et 6 68) Laudate Dominum. quod Iesus fecerat signum. quae est mater nostra. dixit ad Philippum: Unde ememus panes. libera est. distribuit discumbentibus: similiter et ex piscibus quantum volebant. 680 Graduate Ps. qui secundum spiritum: ita et nunc. ut unusquisque modicum quid accipiat. quae habet virum. Ant. qui coniunctus est ei. quia benignus est: psallite nomini eius. Io. frater Simonis Petri: Est puer unus hie. ne pereant. . Iesus ergo cum cognovisset. dixit discipulis suis: Colligite quae superaverunt fragmenta. qui infirmabantur. Haec enim sunt duo testamenta.1-15 T n illo tempore: Abiit Iesus trans mare A. dicebant : Quia hie est vere Propheta. ad Offertorium Ps. secundum carnem natus est: qui autem de libera. Galilseae. qui venturus est in mundum. et clama. 1 et 7 Laetatus sum in his. 6. Fiat pax in virtiite tua: et abundantia in tiirribus tuis. 1-2 Qui confidunt in Domino. fecit in caelo et in terra. fratres. Scriptum est enim: Laetare. non sumus ancillae filii. fratres. Ilia autem. numero quasi quinque milia.Dominica IV in Quadragesima ancilla. et impleverunt duodecim cophinos fragmentorum ex quinque panibus hordeaceis. Accepit ergo Iesus panes. qui manducaverant. et facerent eum regem. magis quam eius. Sed quomodo tune is. in servitutem generans: quae est Agar: Sina enim mons est in Arabia. Erat autem faenum multum in loco. Montes in circuitu eius: et Dominus in circiiitu populi sui. dies festus Iudaeorum. sicut mons Sion: non commovebitur in aeternum.

et date dimidiam partem uni. 685 A n t . Respondit rex. apparuit mortuus: quern diligentius intuens clara luce. Gloria Patri. Postcommunio 686 T ^ a n o ^^ s ' quaesumus. deprehendi non esse meum. 3-4 Ienisalem. 3-4 eus. Ant. ad confitendum nomini tuo. cuius participatio eius in idipsum: illuc enim ascenderunt tribus. nee tibi sit. Domine. Audivit itaque omnis Israel iudicium. Cumque surrexissem mane. et in virtiite tua libera me: Deus. sinceris tractemus obsequiis. in nomine tuo salvum me fac. Tune rex ait: Haec dicit: Filius meus vivit. sed filius tuus mortuus est. Per Dominum. Et consiirgens intempestae noctis silentio. et filius tuus mortuus est. meus autem vivit. Feria secunda III classis Statio ad Ss. meus autem vivit. sed filius tuus mortuus est. E contrario ilia dicebat: Mentiris: filius quippe meus vivit.quarum una ait: Ob- secro. et corpore tibi placeamus. exaudi orationem meam: auribus percipe verba oris mei. Cumque attulissent gladium coram rege: Dividite. aa Introitum D 689 Lectio libri Regum. et saluti. Quatuor Coronatos 687 Ps. Tertia autem die postquam ego peperi. et dimidiam partem alteri. et mente. misericors JLJ Deus: ut sancta tua. Dixit autem mulier. et timuerunt regem. et ait: Date huic infantem vivum. Oratio 688 "TTJraesta. et non occidatur: haec est enim mater eius. et peperi apud earn in cubiculo. steteriintque coram eo. et fideli semper mente sumamus. cuius filius erat vivus. posuit in sinu meo. 3 Reg.. ad C o m m u n i o n e m P s . tribus Domini. 5 Quoniam alieni insurrexerunt in me: et fortes quaesierunt animam meam. ad regem (commota sunt quippe viscera eius super filio suo): Obsecro. ibid. quae aedificatur u t civitas. quaesumus. observationes sacras annua devotione recolentes. omnipotens Deus: JL ut. quern genueram. Responditque altera mulier: Non est ita ut dicis. Atque in hunc modum contendebant coram rege. infantem vivum in duas partes. Mortuus est autem filius mulieris huius nocte: dormiens quippe oppressit eum. et filius tuus mortuus est. peperit et haec: et eramus simul. 16-28 Tn diebus illis: Venerunt duae mulieres JL meretrices adregem Salomonem. videntes sa- . et nolite interficere eum. ut darem lacfiliomeo. qui erat mortuus. mi domine: ego et mulier haec habitabamus in domo una.106 Feria II post dominicam IV in Quadragesima 684 S Secreta acrifices praesentibus. date illi infantem vivum. Ps. quod iudicasset rex. Dixit ergo rex: Afferte mihi gladium. domine. Et ista respondit: Non. tulit filium meum de latere meo ancillae tuae dormientis. exceptis nobis duabus. Domine. 3. 121. quibus incessanter explemur. et collocavit in sinu suo: suum autem filium. Praefatio de Quadragesima. V. sed dividatur. nullusque alius nobiscum in domo. Per Dominum. qusesumus. inquit. ad /\nt. intende placatus: ut et devotioni nostrae proficiant. E contrario ilia dicebat: Nee mihi. 53. Per Dominum nostrum.

qui columbas vendebant. I a i) . Ps. mis in Pascha in die festo.Per Dominum. Ps. quaesumus.Feria II post dominicam IV in Quadragesima 107 pientiam Dei esse in eo ad faciendum aedificatum est templum hoc. eo quod ipse iniquitates nostras retribuas nobis. Et his. omnes eiecit de da me. quae fecimus nos: neque secundum credebat semetipsum eis. 1-2 693 flectitur) V. et V. quern dixit Iesus. Cum autem esset Ierosolynon confundar in aeternum.eius. Deus. THVeprecationem nostram. et num. 10 derunt in nomine £ius. ad Offertorium Ps.1 Deus. recordati locum refugii. 30. 18. 2. Recordati sunt vero discipuli eius. videntes signa Domine. 78. oves quoque et boves. in te speravi: Domine. et in JLJ Domine.696 dixit: Auferte ista hinc. quia haec facis ? Respondit Iesus. propter nomen tuum. 697 et dixit eis: Solvite templum hoc. tribue ergo IudaH: Quadraginta et sex annis defensionis auxilium. mino in lsetitia: intrate in conspectu eius Domine. et dixerunt ei: Quod signum ostendis Oratio nobis. et sermoni. multi credi691 Tractus Ps. Ipse autem Iesus non stra. nis. crediderunt Scripturae. et in ergo resurrexisset a mortuis. libera nos: et propitius esto in exsultatione: quia Dominus ipse est peccatis nostris. Domine. Responderunt ergo IudaH. et quia opus ei non erat. et tu in tribus diebus excitabis illud? Me autem iudicium. quia scriptum est: Zelus domus tuae Super populum: Oremus. capita vestra Deo. et mensas subvertit. 102. sunt discipuli eius. non secundum peccata no. Cum Esto mihi in Deum protectorem. pauperes facti sumus nimis. 3 dicebat de templo corporis sui. Domine. domum Patris mei. Secreta 692 iJTjSequentia sancti Evangelii secunlatum tibi. Io. n illo tempore: Prope erat Pascha Iu. V. Dixerunt bus supplicandi praestas affectum. 8-9 Domine.servo tuo. ut salvum me facias. Deus salutaris Iubilate Deo. quae faciebat. Adiuva nos. Per Dominum. ne memineris iniut quis testimonium perhiberet de hoquitatum nostrarum antiquarum: cito mine: ipse enim sciebat. et ascendit Iesus IerosolyPraefatio de Quadragesima. 13 et 14 Ab occultis meis munlarios sedentes. domum negotiatio. quia hoc dicebat. mam: et invenit in templo vendentes Antiphona ad Communionem 695 boves et oves et columbas. 99. 70. Qjumptis. quitribus diebus excitabo illud. et nolite facere O mentis: ad redemptionis aeternae. quia homine. 13-25 vivificet nos semper et muniat.qusesumus. Per Dominum. proficiamus augmentum. omnis terra. Postcommunio mulariorum effudit aes. Et cum fecisset quasi flagellum de funiculis. 690 Graduate Ps. sacrificium 694 r JL^ dum Ioannem. salutaribus sacra. nosset omnes. benignus exaudi: et. servite Donoster: et propter gloriam nominis tui. daeorum. Humiliate comedit me. (Hie genuAnt. et nummuPs.Missale Romanum . Domine: et ab alienis parce templo. quid esset in anticipent nos misericordiae tuae.

Moyses autem orabat Dominum Deum suum. et omnes miramini. Laurentium in Damaso Ant. ob. ad Introitum Ps. Deus. Qui a semetipso loquitur. et in manu robusta? Ne. quod nis continuum praestent auxilium. 7. dicens: Descende de monte: peccavit populus tuus. Domine. V. 26 et 2 Oratio Exsiirge. 2-3 xaudi. O servationis ieiunia: et pise conver. Io. Domine. quem eduxisti de terra JEgypti. Domine.libera nos propter nomen tuum. Rursiimque ait Dominus ad Moysen: Cerno quod populus iste durae cervicis sit: dimitte me. Nonne Moyses deditvobis legem: et nemo exvobis facit legem? quid me quaeritis interficere? Respondit turba. Ps. quem eduxisti de terra iEgypti. fer opem nobis: et 701 699 Oacrae nobis. quaeso. ut interficeret in sancti Evangelii secun. et a tribulatione peccatoris.stri annuntiaverunt nobis opus. atque immolantes ei hostias. orationem meam. et exaudi me.. gloriam propriam quaerit. dabo semini vestro. quod locutus fuerat adversus populum suum.108 Feria HI post dominicam IV in Quadragesima Feria tertia III classis Statio ad S.702 dum loannem. Lectio libri Exodi. dixerunt: Isti sunt dii tui. Recesserunt cito de via. et possidebitis earn semper. I I . Propterea Moyses dedit vobis circumcisio- montibus. Israel. Isaac. in fortitiidine magna. Y. et tuae propitiatio. ut irascatur furor meus contra eos. dicant ^Egyptii: Callide eduxit eos. quam ostendisti eis: feceriintque sibi vitulum conflatilem. Exodi 32. ibid. dicens: Multiplicabo semen vestrum sicut Stellas ca&li: et universam terram hanc. Dominum nostrum. Graduale Ps. Qui autem quaerit gloriam eius. et adoraverunt. et Israel servorum tuorum. et iniustitia in illo non est. 7-14 700 n die diebus illis: Locutus est Dominus ad Moysen. Recordare Abraham. Et mirabantur Iudaei. sed eius.auribus nostris audivimus: et patres nosationis augmentum. ne faceret malum. et dixit: Daemonium habes: quis te quaerit interficere? Respondit Iesus. 3-4 Contristatus sum in exercitatione mea: et conturbatus sum a voce inimici. et ne despexeris deprecationem meam: intende in me. et deleret e terra: quiescat ira tua. an ego a meipso loquar. cum non didicerit? Respondit eis Iesus. qui misit eum. Deus. 14-31 n illo tempore: lam die festo mediante. Per operatus es in diebus eorum. dicentes: Quomodo hie litteras scit. et dixit eis: Unum opus feci. cognoscet de doctrina. et dixit: Mea doctrina non est mea. ascendit Iesus in templum. de qua locutus sum. faciamque te in gentem magnam. 54. et in diebus antiquis. qusesumus. qui te eduxerunt de terra ^Egypti. Si quis voluerit voluntatem eius facere. utrum ex Deo sit. dicens: Cur. 43. qui misit me. et deleam eos. irascitur furor tuus contra populum tuum. hie verax est. et docebat. Placatusque est Dominus. et esto placabilis super nequitia populi tui. quibus iurasti per temetipsum. Gloria Patri.

703 Ant. et dicens: Et me scitis.JL JL bo nomen meum magnum. quia ab ipso sum. 109 H Postcommunio uius nos. Ego scio eum. et nihil ei dicunt. Numquid vere cognoverunt principes. Ps. Per Dominum. 707 continuis tribulationibus laborantem. quod ne Domini Dei nostri magnificabimur. Filium t u u m : Qui tecum vivit et regnat in unitate. Per Dominum nostrum Iesum Christum. •f Praecedens oratio sine Flectamus genua sumitur ad commemorandam hanc feriam IV. sed est verus. Domine. sed ex patribus): et in sabbato circumciditis hominem. 2 Benedicam Dominum in omni tempore: semper laus eius in ore meo. et respexit m e : et exaudivit deprecationem meam: et immisit in os meum canticum novum. quaesumus. dicitur: Oremus. Clamabat ergo Iesus in templo docens. pollutum est inter gentes. Ezech. qui misit me. ut non solvatur lex Moysi: mihi indignamini. Secreta 704 T T a e c hostia. perceptio sa. et mundabimini ab omnibus inquinamentis vestris: et dabo vobis spiritum novum. Post Kyrie. hymnum Deo nostro. ad sacrificium celebrandum. l i emundet nostra delicta: et. et unde sim scitis. Flectamus genua. Oratio iserere. qui et iustis praemia merito. quern vos nescitis. sed iustum iudicium iudicate. quod pollui- . quia nondum venerat hora eius. ad Communionem Ps. Oratio eus. ut reatus nostri confessio indulgentiam valeat percipere delictorum. subditorum tibi corpora mentesque sanctificet. 33. populo tuo: et. quia totum hominem sanum feci in sabbato ? Nolite iudicare secundum faciem.Feria IV post dominicam IV in Quadragesima nem (non quia ex Moyse est. 39. et ipse me misit. 6 T T a e c dicit Dominus Deus: Sanctifica. 23-28 705 Ant. 36. Dicebant ergo quidam ex Ierosolymis: Nonne hie est. congregabo vos de universis terris: et efFundam super vos aquam mundam. et peccatoribus per ieiunium veniam praebes: miserere supplicibus tuis. Humiliate capita vestra Deo.706 cramenti mundet a crimine: et ad caelestia regna perdiicat. 23-26 708 im sanctificatus fuero in vobis. Quaerebant ergo eum apprehendere: et nemo misit in ilium manus. et a meipso non veni. De turba autem multi crediderunt in eum. Paulum Ant. Gloria Patri. 3 et 4 Exspectans exspectavi Dominum. — Levate. Per Dominum. quern quaerunt interficere? Et ecce palam loquitur. M Feria quarta III classis Statio ad S. Super populum: Or emus. quia hie est Christus? Sed hunc scimus unde sit: Christus autem. C D Lectio Ezechielis Prophetae. 2. Si circumcisionem accipit homo in sabbato. V. Domine. Per Dominum nostrum. Praefatio de Quadragesima.709 rum. Domine. ad Offertorium Ps. ad Introitum Ezech. 36. 19. nemo scit unde sit. eleison.71» Laetabimur in salutari tuo: et in nomi. propitius respirare concede. cum venerit.

et ab universis idolis vestris mundabo vos.716 ipsa quoque devotio sancta laetificet. V. et iudicia mea custodiatis et operemini. V. non secundum peccata no. hie. 1. dum Ioannem. dicit Dominus: si fuerint peccata vestra ut coccinum. Et dabo vobis cor novum. 16-19 Neque hie peccavit.eius: sed ut manifestentur opera Dei in ni. 713 Lectio Isaiae Prophetae. discite benefacere: quaerite iudicium. quia ego Dominus. Tractus Ps. subvenite oppresso. Si volueritis. Sequentia sancti Evangelii seciin. velut lana alba erunt. quem elegit Dominus in hereditatem sibi. Adiuva nos. Oratio 712 T}raesta. n illo tempore: Praeteriens Iesus vidit hominem caecum a nativitate: et Et dicuntur alise orationes forte occurrentes. V. I H . sine Flectamus genua. quia pauperes facti sumus nimis. ut caucus nasceretur? Respondit Iesus: Isai. Per Dominum. 78. quos ieiunia votiva castigant.110 Feria IV post dominicam IV in Quadragesima quiescite agere perverse. Et habitabitis in terra. iudicate pupillo. libera nos: et propitius esto peccatis nostris. 8-9 Domine. et ego ero vobis in Deum: dicit Dominus omnipotens. bona terrae comedetis: dicit Dominus omnipotens. 102. et illuminamini: et facies vestrae non confundentur. auferte malum illo. Et spiritum meum ponam in medio vestri: et faciam ut in praeceptis meis ambuletis. Tollam quippe vos de gentibus. Deus salutaris noster: et propter gloriam nominis tui. et mundabimini ab omnibus inquinamentis vestris. 1-38 terrenis affectibus mitigatis. stis in medio earum: ut sciant gentes. 32. ne memineris iniquitatum nostrarum antiquarum: cito anticipent nos misericordiae tuae. qui cogitationum vestrarum ab oculis meis: misit me. neque parentes aec dicit Dominus Deus: Lavami. Oremus. 12 et 6 Venite. Me oportet operari opera eius. quae fecimus nos: neque secundum iniquitates nostras retribuas nobis. et congregabo vos de universis terris. Domine. Et efFundam super vos aquam mundam. interrogaverunt eum discipuli eius: Rabbi. facilius cadestia capiamus. et spiritum novum ponam in medio vestri: et auferam cor lapideum de carne vestra. Verbo Domini caeli firmati sunt: et spiritu oris eius omnis virtus eorum. audite me: timorem Domini docebo vos. cum sanctificatus fuero in vobis coram eis. 10 Domine. et dabo vobis cor carneum.qusesumus. Io. Ps. Et venite. ut. quasi nixdealbabiintur: et si fuerint rubra quasi vermiculus. cuius est Dominus Deus 714 eorum: populus. propter nomen tuum. quis peccavit. Dominus vobiscum. et argiiite me.715 stra. donee dies est: venit nox. (Hie genuflectitur) V. quam dedi patribus vestris: et eritis mihi in populum. Graduale Ps. et audieritis me. 33. 711 Graduate Ps. filii. 9. aut parentes eius. 12 et 6 Beata gens. Hie dicitur: V. et addncam vos in terram vestram. omnipotens Deus: JL ut. defendite viduam. mundi estote. Accedite ad eum.

lux sum mundi. et dixerunt: Tu discipulus illius sis: nos autem Moysi discipuli sumus. et dixit: Quis est. quando lutum fecit Iesus. Propterea parentes eius dixerunt: Quia aetatem habet. Itaque vicini. Et dixerunt ei: Ubi est ille? Ait: Nescio. dixit ei: Tu credis in Filium Dei? Respondit ille. et qui loquitur . Audivit Iesus quia eiecerunt eum foras. Iterum ergo interrogabant eum pharissei. ipsum interrogate. et video. quia caecus cum essem. et lavit. ut si quis eum confiteretur esse Christum. Dicebant ergo ex pharisaeis quidam: Non est hie homo a Deo. et venit videns. Alii autem dicebant: Quomodo potest homo peccator haec signa facere? Et schisma erat inter eos. Dixerunt ergo illi: Quid fecit tibi? quomodo aperuit tibi oculos? Respondit eis: Dixi vobis iam. Responderunt. nos nescimus: ipsum interrogate. et dixerunt ei: Da gloriam Deo. extra synagogam fieret. et qui viderant eum prius. donee vocaverunt parentes eius. Erat autem sabbatum. et cum invenisset eum. Ille vero dicebat: Quia ego sum. A saeculo non est auditum. qui sabbatum non custodit. si quis Dei cultor est. et lavi. Non crediderunt ergo Iudaei de illo. Dicebant ergo ei: Quomodo aperti sunt tibi oculi? Respondit: Ille homo. Respondit ille homo. quia mendicus erat. Quamdiu sum in mundo. sed similis est ei. et aperuit meos oculos: scimus autem quia peccatores Deus non audit: sed. et audistis: quid iterum vultis audire? Numquid et vos vultis discipuli eius fieri? Maledixerunt ergo ei. Vocaverunt ergo rursum hominem. non poterat facere quidquam. Ille autem dixit eis: Lutum mihi posuit super oculos. dicentes: Hie est filius vester. et voluntatem eius facit. qui fuerat caecus. qui viderat: et interrogaverunt eos.Feria IV post dominicam IV in Quadragesima quando nemo potest operari. Dixit ergo eis ille: Si peccator est. et vidisset. et dixerunt ei: In peccatis natus es totus. Alii autem: Nequaquam. ipse de se loquatur. Haec dixerunt parentes eius. nescimus: aut quis eius aperuit oculos. Dicunt ergo caeco iterum: Tu quid dicis de illo. qui aperuit oculos tuos ? Ille autem dixit: Quia Propheta est. quern vos dicitis quia caecus natus est? Quomodo ergo nunc videt? Responderunt eis parentes eius. et linivit lutum super oculos eius. quomodo vidisset. et quia caecus natus est: quomodo autem nunc videat. quoniam timebant Iudseos: iam enim conspiraverant Iudsei. qui caecus fuerat. quia vos nescitis unde sit. Haec cum dixisset. et unxit oculos meos. modo video. et tu doces nos ? Et eiecerunt eum foras. Domine. et aperuit oculos eius. aetatem habet. Nos scimus quia hie homo peccator est. quia hie est filius no- 111 ster. et video. et dixerunt: Scimus. lava in natatoria Siloe (quod interpretatur Missus). quia quis aperuit oculos caeci nati. lavi. quia caecus fuisset. nescio: unum scio. ut credam in eum? Et dixit ei Iesus: Et vidisti eum. qui dicitur Iesus. et dixit eis: In hoc enim mirabile est. dicebant: Nonne hie est. Nisi esset hie a Deo. et mendicabat? Alii dicebant: Quia hie est. qui sedebat. et fecit lutum ex sputo. et dixit mihi: Vade ad natatoria Siloe. Abiit ergo. Addiicunt eum ad pharisaeos. et lava. exspuit in terram. hunc exaudit. Nos scimus quia Moysi lociitus est Deus: hunc autem nescimus unde sit. et dixit ei: Vade. Et abii. lutum fecit.

et misericordiam suam a me. 724 Lectio libri Regum. et lavi. Per D o m i n u m nostrum Iesum Christum. 717 Ant. Humiliate capita vestra Deo. et confirma. 11 Lutum fecit ex sputo Dominus. quia tune veram nobis tribuis et mentis et corporis sanitatem. quos ieiunia votiva castigant. qui non amovit deprecationem meam. ad Introitum Ps. ipse est. ut. gentes. Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitate. ait ad Giezi puerum suum: Ecce Sunamitis ilia. DomiO ne Deus noster: et spiritualibus nos repleant alimentis. et tolle baculum meum in manu tua. quae tibi sunt placita. facilius caelestia capiamus.. ibid. 1 Gonfitemini Domino. Domine. Vade ergo in occursum eius. et linivit oculos meos: et abii. Et ait homo Dei: Dimitte illam: anima enim eius in amaritudine est. 104. 4 Reg. D6JL mine. quae sumpsimus. terrenis affectibus mitigatis. et die ei: Recte ne agitur circa te. et obaudite vocem laudis eius: qui posuit animam meam ad vitam. 8-9 et 20 Benedicite. Ps. ipsa quoque devotio sancta laetificet. Feria quinta III classis Statio ad Ss. I P 719 Ant. non respondeas illi: et pones baculum meum su- . et vade. Oratio 721 T J a t e a n t aures misericordiae tuae. At ille ait: Credo. Gloria Patri. ad Communionem Io. omnipotens Deus: 723 ut. et vidi. omnipotens O Deus: ut his sacrifices peccata nostra mundentur. non salutes eum: et si salutaverit te quispiam. postulare. apprehendit pedes eius: et accessit Giezi ut amoveret earn. Super populum: Oremus. fac eos. et circa virum tuum. Per D o m i n u m . 3-4 aetetur cor quaerentium Dominum: 7 2 2 quaerite Dominum. Si occurrerit tibi homo. Silvestrum et Martinum Ant. et corporalibus t u eantur auxiliis. Per Dominum. Praefatio de Quadragesima.112 Feria V post dominicam IV in Quadragesima tecum. 65. qusesumus.^ mini: quaerite faciem eius semper. Postcommunio 720 O a c r a m e n t a . 4. Per Dominum nostrum Iesum Christum. et circa filium tuum ? Quae respondit: Recte. Dominum Deum nostrum. Quae dixit illi: Numquid petivi filium a domino meo ? Numquid non dixi tibi: Ne illudas me ? Et ille ait ad Giezi: Accinge lumbos tuos. et Dominus celavit a me. ad Offertorium Ps. Filium t u u m : Q u i tecum vivit et regnat in unitate. et invocate nomen eius: annuntiate inter gentes opera eius. V. et credidi Deo. ut petentibus desiderata concedas. 9. (Hie genuflectitur) Et procidens adoravit eum. Cumque venisset ad virum Dei in montem. 25-38 T n diebus illis: Venit mulier Sunamitis -L ad Eliseum in montem Carmeli: cumque vidisset earn vir Dei e contra. precibus supplicantium: et. Oratio raesta. Secreta 718 Oupplices te rogamus. et non dedit commoveri pedes meos: benedictus Dominus. et non indicavit mihi.

Giezi autem praecesserat ante eos. memorabor 7 2 9 725 Graduate Ps. iudica causam tuam: memor esto Postcommunio opprobrii servorum tuorum. Sequentia sancti Evangelii secun.7 3 0 mus. et secutus est earn. et coepit loqui. non dimittam te. tibi dico. et non erat vox. quaesu. et tetigit loculum. Luc. et adoravit super terram: tulitque filium suum. Qui ait: Tolle filium tuum. pia munera deferentes. Accepit autem omnes timor: et magnificabant Deum. Et accessit. Et ascendit. Cum autem appropinquaret portae civi. ne derelinquas me. ad adiuvandum me festina: confundantur omnes. docuisti me Respice. Porro mater pueri ait: Vivit Dominus. Per Dominum n illo tempore: Ibat Iesus in civita. 3 et 4 7 2 7 Domine. 11-16 remedium providisti. dixit illi: Noli flere. I .nostrum Iesum Christum. dicentes: Quia Propheta magnus surrexit in nobis: et quia Deus visitavit plebem suam. quae fidelibus tuis ad "^AJ dum Lucam. Ant. semel hue atque illuc: et ascendit et incubuit super eum: et oscitavit puer septies. et ecce puer mortuus iacebat in lectulo eius: ingressusque clausit ostium super se et super puerum: et oravit ad D6minum. misericors Deus: ut Ec. et nuntiavit ei. tia dona capientibus. 113 tatis. qui cogitant servis tuis mala. V. neque sensus: reversusque est in occursum eius. ecce defunctus efferebatur filius unicus matris suae: et haec vidua erat. et corruit ad pedes eius. 19 et 22 iustitiae tuae solius: Deus. 73. Quae vocata ingressa est ad eum. et oculos suos super oculos eius. in testamentum a iuventute mea: et usque in senectam tuum: et animas pauperum tuorum ne et senium. Exsurge. Humiliate cum eo discipuli eius. et incubuit super puerum: posuitque os suum super os eius. Super populum: Oremus. 20. obliviscaris in finem. Secreta T^urifica nos. deambulavit in domo. et dixit ei: Voca Sunamitidem hanc. et Eliseus reversus est in Galgala. quae tibi gratae sunt. Et ait: Adulescens.provenire patiaris. 70. (Hi autem qui portabant. Domine: non ad iudicium 726 . et manus suas super manus eius: et incurvavit se super eum. Praefatio de Quadragesima. Ingressus est ergo Eliseus domum. Surrexit ergo. misericordia motus super earn. dicens: Non surrexit puer.16-17 et 18 Domine. et turba copiosa. Domine. Domine. Et resedit qui erat mortuus. surge. Venit ilia. et vivit anima tua.capita vestra Deo. Deus.7 2 8 JL clesiae tuse preces. et posuerat baculum super faciem pueri. steterunt). Quam cum vidisset Dominus. 2. fiant expiatis mentibus gratiores. ad Offertorium Ps. et calefacta est caro pueri. At ille reversus. 7. Antiphona ad Communionem Ps. At ille vocavit Giezi. et turba civitatis multa cum ilia. et egressa est. 69. Et dedit ilium matri suae. quae vocatur Nairn: et ibant Qui tecum vivit et regnat in unitate. Filium tuum: tem. Per Dominum nostrum. aperuitque oculos.Feria V post dominicam IV in Quadragesima per faciem pueri. ^ r .

dixit eis: . Ps. 8-9 Domine. Miserunt ergo sorores eius ad eum. de castello Marias et Marthae sororis eius. Dixit ergo ad Eliam: Quid mihi peccatis nostris.stra. et clamavit ad Dominum. libera nos: et propitius esto halitus. et temporalibus non de. qua? fecimus nos: neque secundum ciat institutes. ut Ecclesia tua et aeternis profi. V. ad Introitum Ps. Audiens autem Iesus. Et exaudivit Dominus vocem Eliae: et reversa est anima pueri intra eum. 117.17. pauperes facti sumus nimis. 1-45 T n illo tempore: Erat quidam languens X Lazarus a Bethania. I 7" 2 4 ndiebus illis: ^Egrotavit filius mulie. et ait ilIII classis li: En vivit filius tuus. vir Dei ? Ingressus es ad me. ita ut non remaneret in eo Domine. Bonum est confidere in Domino. anima pueri huius in viscera eius. revertatur.7 3 6 JLJ novas sacramentis: praesta. qui ineffabilibus mundum re. ut rememorarentur iniquitates meae.. 10 T^\eus. Tulitque eum de sinu eius.in ore tuo verum est. quitatum nostrarum antiquarum: cito anticipent nos misericordiae tuae.Tractus Domine. (Maria autem erat. JL peccata. Io. et deposuit eum de cenaculo in inferiorem Feria sexta domum. institutor et rector. Dixitque mulier Statio ad S. 8-9 7 3 5 tor meus. et interficeres filium meum? Et ait ad earn Elias: Da mihi filium tuum. et redemptor meus. Tulitque Elias puerum. quse unxit Dominum unguento. adiiiGraduate Ps. et verbum Domini editatio cordis mei in conspec. Gloria Patri. propter nomen tuum. quam sperare in mentum.iniquitates nostras retribuas nobis.114 731 Feria VI post dominicam IV in Quadragesima bus. et dixit: Domine Deus meus. etiam ne viduam. ibid. 102. V. fortissimus. ne memineris inistituatur auxiliis. et ait: Domine Deus meus. et revixit. Adiuva nos. quibus impugnatur. Per Dominum. Ps. dicentes: Domine. atque mensus est super puerum tribus vici- Sequentia sancti Evangelii secun.flectitur) V. 15 niam vir Dei es tu. non secundum peccata no. et erat languor noster: et propter gloriam nominis tui. (Hie genu3 R eg. et extersit pedes eius capillis suis: cuius frater Lazarus infirmabatur). expelle: ut semper tibi placitus. et portavit in cenaculum ubi ipse manebat. V. Oratio TJopuli tui. ecce quern amas infirmatur. 18. apud quam ego utcumque sustentor. quaesumus. 11. ut interficeres filium eius ? Et expandit se. Bonum et opera manuum eius annuntiat firmaest sperare in Domino. afflixisti. Per Dominum. quo732 Ant. et clamavit ad Dominum. quia 734 Lectio libri Regum. M I et tibi. Deus salutaris ris matrisfamilias. et tuo munimine sit securus.7 3 7 dum Ioannem. et tradidit matri suae. obsecro. Oratio 733 Ps. 2 Caeli enarrant gloriam Dei: quam confidere in homine. tu tuo semper: Domine. et posuit super lectulum suum. Deus. Eusebium ad Eliam: Nunc in isto cognovi. 78. principibus.

cum vidissent Mariam. quia cito surrexit et exiit. seciiti sunt earn. surgit cito. Erat autem speliinca. Dixit ei Iesus: Ego sum resurrectio et vita: qui credit in me. dicens: Magister adest. dicentes: Quia vadit ad monumentum. vivet: et omnis. Martha ergo. et vocavit Mariam sororem suam silentio. qui erant cum ea in domo et consolabantur earn. et lapis superpositus erat ei. et turbavit seipsum. ofFendit. non morietur in aeternum. abiit. et sororem eius Mariaxn. ad condiscipulos: Eamus et nos. iam fetet. Dixit ergo Thomas. cecidit ad pedes eius. Dixerat autem Iesus de morte eius: illi autem putaverunt. quatriduanus est enim. Et cum haec dixisset. occurrit illi: Maria autem domi sedebat. plorantes. Et lacrimatus est Iesus. quia lucem huius mundi videt: si autem ambulaverit in nocte. qui mortuus fuerat: Domine. Iesus ergo. si fuisses hie. ut a somno excitem eum. ut ploret ibi. ut glorificetur Filius Dei per earn. et vocat te. (Erat autem Bethania iuxta Ierosolymam quasi stadiis quindecim). Maria ergo. Ut ergo audivit. ut vidit earn plorantem. si dormit. Deinde post haec dixit discipulis suis: Eamus in Iudseam iterum. Dicit ei Martha soror eius. qui venerant cum ea. ego credidi. Diligebat autem Iesus Martham. et post haec dixit eis: Lazarus amicus noster dormit: sed vado. videbis gloriam Dei ? Tulerunt ergo lapidem: Iesus autem. Venit itaque Iesus. etiam si mortuus fuerit. si fuisses hie. ut consolarentur eas de fratre suo. ubi occurrerat ei Martha. et dicit ei: Domine. ele- . ut moriamur cum eo. venit ad monumentum. et Iudaeos. quia quaecumque poposceris a Deo. Dixerunt ergo Iudaei: Ecce quomodo amabat eum. et dixit: Ubi posuistis eum? Dicunt ei: Domine. Ait Iesus: Tollite lapidem. Multi autem ex Iudaeis venerant ad Martham et Mariam. et invenit eum quatuor dies iam in monumento habentem. dabit tibi Deus. videns eum. infremuit spiritu. Ilia ut audivit. quia tu es Christus Filius Dei vivi. tune quidem mansit in eodem loco duobus diebus. Dicit illi Iesus: Resurget frater tuus. quoniam si credideris. Tune ergo Iesus dixit eis manifeste: Lazarus mortuus est: et gaudeo propter vos. et credit in me. non ofFendit. veni et vide. Dicit ei Martha: Scio quia re- surget in resurrectione in novissimo die. Domine. Dixerunt ergo discipuli eius: Domine. Dicunt ei discipuli: Rabbi. Dixit ergo Martha ad Iesum: Domine. Credis hoc? Ait illi: Utique. Iudaei ergo. quia lux non est in eo. qui in hunc mundum venisti. Haec ait. ut audivit quia Iesus venit. et Lazarum. quoniam non eram ibi: sed eamus ad eum. Dicit ei Iesus: Nonne dixi tibi. qui vivit. quia de dormitione somni diceret. frater meus non fuisset mortuus: sed et nunc scio. qui dicitur Didymus.Feria VI post dominicam IV in Quadragesima 115 Infirmitas haec non est ad mortem. ut credatis. salvus erit. qui aperuit oculos caeci nati. sed pro gloria Dei. cum venisset ubi erat Iesus. et iterum vadis illuc? Respondit Iesus: Nonne duodecim sunt horae diet? Si quis ambulaverit in die. nunc quaerebant te Iudaei lapidare. facere ut hie non moreretur? Iesus ergo rursum fremens in semetipso. non esset mortuus frater meus. et venit ad eum: nondum enim venerat Iesus in castellum: sed erat adhuc in illo loco. Quidam autem ex ipsis dixerunt: Non poterat hie. quia infirmabatur.

28 et 32 7 3 8 Populum humilem salvum facies. neque sitient. qui vincti sunt: Exite: et his. Ego autem sciebam. Humiliate capita vestra Deo. H Isai. V. et bibite cum lsetitia. lacrimatus est coram Iudaeis. Per Dominum. Per Dominum. Gloria Patri. ut suscitares terram. quia tu me misisti. 11. Dixit eis Iesus: Solvite eum. popule meus. JLVJL oblata purificent: et te nobis iiigiter faciant esse placatum. Domine. Per Dominum. 35. et in omnibus planis pascua eorum. et ab omnibus tueatur adversis. 44 et 39 Videns Dominus flentes sorores Lazari ad monumentum. et semitae meae . si tuae sint placita pietati. qui fuerat mortuus. qui infirmitatis nostrae conscii. et in die salutis auxiliatus sum tui: et servavi te. quaesumus. et oculos superborum humiliabis: quoniam quis Deus praeter te. crediderunt in eum.1 itientes. et in ea additur oratio ritualis «In collatione Ordinum» sub unica conclusione cum oratione Missa?. Ant. et viderant quae fecit Iesus. dixi: ut credant. Antiphona ad Communionem 7 4 0 Ioann. 8-15 aec dicit Dominus: In tempore placito exaudivi te. 17. Oratio 7 42 l T \ a nobis. qui fuerat quatriduanus mortuus. Ant. et dedi te in fcedus populi. ligatus pedes et manus institis. per gra- F tiam tuam fructuosus nostrae deLectio Isaiae Prophetae. veni foras. Et statim prodiit.1 Attendite. venite. sed propter populum. legem meam: inclinate aurem vestram in verba oris mei. Per Dominum nostrum. qui in tenebris: Revelamini. et possideres hereditates dissipatas: ut diceres his. etiam festo I vel II classis occurrente. Nicolaum in Carcere ^ Missa.116 Sabbato post dominicam IV in Quadragesima tua semper pietate gaudeamus. voce magna clamavit: Lazare. Domine ? Secreta 759 Sabbato III classis Statio ad S. 77. Haec cum dixisset. nisi sint privilegiatae. Oratio iat. vatis sursum oculis. Non esurient. venite ad aquas. 55. quaesumus. ad Offertorium Ps. sub votionis afFectus: quia tune nobis proderunt suscepta ieiunia. ad Introitum Isai. Ps. veni foras: et prodiit ligatis manibus et pedibus. Postcommunio 741 T Taec nos. Domine. qui venerant ad Mariam et Martham. et ad fontes aquarum potabit eos. qui circumstat. cipatio sacramenti: et a propriis reatibus indesinenter expediat. Super populum: Oremus. et facies illius sudario erat ligata. in qua hoc sabbato Ordines conferuntur. Domine. Domine. et omittuntur omnes commemorationes. quoniam audisti me. 33. de tua virtute confidimus. qusesumus. et non percutiet eos aestus et sol: quia miserator eorum reget eos. quia semper me audis. S A yfunera nos. dicit Dominus: et qui non habetis pretium. et sinite abire. gratias ago tibi. partiX X. 49. et exclamavit: Lazare. dicenda est de sabbato. Prsefatio de Quadragesima. Super vias pasc^ntur. dixit: Pater. omnipotens JL~J Deus: ut. Multi ergo ex Iudaeis. Et ponam omnes montes meos in viam. 43. quaesumus.

ut non misereatur filio uteri sui? et si ilia oblita fuerit. 8. Super populum: Oremus. ad Offertorium Ps. ad Communionem Ps. Per Dominum. cruces quidem usque ad expletam per celebrantem Crucis adorationem in feria VI in Passione et Morte Domini. et refugium meum. forsitan et Patrem meum sciretis. ego tamen non obliviscar tui. Humiliate capita vestra Deo. docens in templo: et nemo apprehendit eum. quia necdum venerat hora eius. incenditur pauper. qui sperantibus in te misereri 7 5 2 \>-J potius eligis. perbit impius. •[ Expleta Missa. Pater. terra. dicit Dominus omnipotens. Ego sum. Ant. ut tuae consolationis gratiam invenire mereamur. Et dixit Sion: Dereliquit me Dominus. et nihil mihi deerit: in loco pascuse ibi me collocavit: super aquam refectionis educavit me. 7 4 9 Tibi. Do. V. 22. 117 bant ergo ei: Ubi est Pater tuus? Respondit Iesus: Neque me scitis. 1-2 750 Dominus regit me. Secreta 746 Graduate Ps. Domine. 12-20 n illotempore: Locutus est Iesus turbis Iudaeorum. Domine. laudem: quia consolatus est Dominus populum suum. Postcommunio ua nos. Per Dominum. placare susceptis: et ad pupillo tu eris adiutor. Dixerunt ergo ei pharisaH: Tu de te ipso testimonium perhibes: testimonium tuum non est verum. Dice- I Ant. Io. imagines vero usque ad intonatum hymnum angelicum in Missa Vigiliae paschalis. et qui misit me. et liberator meus: et sperabo in eum. Ut quid. Respondit Iesus.verum est testimonium meum: quia scio unde veni.pitius voluntates. T . et isti de terra australi. quae coopertae manent. 17. dicens: Ego sum lux mundi: qui sequitur me. caeli. non ambulat in tenebris. Numquid oblivisci potest mulier infantem suum. montes. sed habebit lumen vitas. quae fecimus.Sabbato post dominicam IV in Quadragesima exaltabiintur. quaesumus.te nostras etiam rebelles compelle promine. et dixit eis: Et si ego testimonium perhibeo de meipso. qui testimonium perhibeo de meipso: et testimonium perhibet de me. Oratio 1 Aeus. quam irasci: da nobis digne flere mala. despicis in oppor. 3 7 4 8 Factus est Dominus firmamentum meum. O 747 LTJSequentia sancti Evangelii secunr r dum Ioannem. 9. Et in lege vestra scriptum est. quia solus non sum: sed ego. recessisti longe. Haec verba locutus est Iesus in gazophylacio. qui misit me. Laudate. Ecce isti de longe venient. et exsulta. Per Dominum. et pauperum suorum miserebitur. in tribulatione ? dum suPraefatio de Quadragesima. quaesumus. derelictus est pauper: Domine. 14 et 1-2 blationibus nostris. Pater. et Dominus oblitus est mei. et quo vado: vos autem nescitis unde venio. tunitatibus. quia duorum hominum testimonium verum est. Vos secundum carnem iudicatis: ego non iudico quemquam: et si iudico ego. et ecce illi ab aquilone et mari. aut quo vado. iudiciuin meum verum est. cooperiuntur cruces et imagines per ecclesiam. iubilate. neque Patrem meum: si me sciretis. sancta 751 purificent: et operatione sua tibi placitos esse perficiant.

inquinatos sanctificat ad emundationem carnis. non huius creationist nedum Ioannem. 3 Emitte lucem tuam et veritatem tuam: ipsa me deduxerunt. 10. qui per Spiritum Sanctum semetipsum obtulit immaculatum Deo. Oratio 754 / ^ \ u a e s u m u s .758 factum. sed per proprium sanguinem inn illo tempore: Dicebat Iesus turbis troivit semel in Sancta. Etenim non potu£runt mihi: supra dorsum meum fabricaverunt peccatores. V. de inimicis meis: doce me facere voluntatem tuam. 1-2 udica me. Statio ad S. et cinis vitulae aspersus. Domine. et adduxerunt in montem sanctum tuum. Graduate Ps. V. de gentibus iracundis: ab insurgentibus in me exaltabis me: a viro iniquo eripies me. I . et fortitiido mea. te largiente. 9. Tractus Ps. Si enim sanguis hirco.'ratres: Christus assistens pontifex A. Ps. per amplius et perfectius tabernaculum non manuSequentia sancti Evangelii secun.depeccato ? Si veritatem dico vobis. V. Lectio Epistolae beati Pauli Apostoli ad Hebraeos. V.. 17. et.TEMPUS PASSIONIS DOMINICA I PASSIONIS I classis . Iudica me. in redemptionem earum praevaricationum.48-49 Liberator meus. futurorum bonorum. omnipotens Deus. 42. in Missis de Tempore non dicitur psalmus Iudica ante confessionem. id est.8. 9 et 10 756 Eripe me. et discerne causam meam de gente non sancta: ab homine iniquo et doloso eripe me: quia tu es Deus meus. Deus. Prolongaverunt iniquitates suas: Dominus iustus concidit cervices peccatorum. qua- rum et taurorum. ibid. aeterna redempIudaeorum: Quis ex vobis arguet me tione inv^nta. 11-15 755 • . quanto magis sanguis Christi. Ps. 1-4 7 5 7 Saepe expugnaverunt me a iuventiite mea. Per Dominum nostrum. te servante. 142. emundabit conscientiam nostram ab operibus mortuis. regatur in corpore.46-59 que per sanguinem hircorum aut vitulorum. failu- r e Ham tuam propitius respice: ut. *[ Ab hac dominica usque ad feriam V in Cena Domini inclusive. Petrum 753 Ant. Dicat nunc Israel: saepe expugnaverunt me a iuventute mea. quae erant sub priori testamento. 128. Domine. Hebr. neque Gloria Patri ad antiphonam ad Introitum et post psalmum Lavabo. in Christo Iesu Domino nostro. et in tabernacula tua. custodiatur in mente. repromissionem accipiant. ad Introitum Ps. qui vocati sunt aeternae hereditatis. ad serviendum Deo viventi? Et ideo novi testamenti mediator est: ut morte intercedente.

Per Dominum. perpetuis defende subsidiis. qusesumus. ad Introitum Ps. Feria secunda III classis Statio ad S. Chrysogonum Ant. non gustabit mortem in aeternum. quo.Domine. et iiidicet. 2 iserere mihi. amen dico vobis. Secreta TTaecmunera. Domine Deus noster: et X J L quos tuis mysteriis recreasti. 24 et 25 Hoc corpus. Numquid tu maior es patre nostro Abraham. sed honorifico Patrem meum.Feria II post dominicam I Passionis re non creditis mihi? Qui ex Deo est. mendax. Responderunt ergo IudaH. Abraham pater vester exsultavit. Tulerunt ergo lapides. 759 Antiphona ad OfFertorium Ps. et Abraham vidisti? Dixit eis Iesus: Amen. 55. qui glorificat me. Miserere mihi. Domine. antequam Abraham fieret. quern vos dicitis quia Deus vester est. quia ex Deo non estis. Ego autem non quaero gloriam meam: est qui quaerat. Quern teipsum facis? Respondit Iesus: Si ego glorifico meipsum. ut videret diem meum: vidit. M .. dicit Dominus: hoc facite. Per Dominum.763 niam conculcavit me homo: tota die bellans tribulavit me. Ps. et sermonem eius servo. gloria mea nihil est: est Pater meus. ego sum. 11. Domine. Credo. in toto corde meo: retribue servo tuo: vivam. Postcommunio 762 A desto nobis. Sed scio eum. nostra 7 6 4 O ieiiinia: et cunctarum nobis indulgentiam propitius largire culparum. et prophetae: et tu dicis: Si quis sermonem meum servaverit. Domine. n o . Oratio Oanctifica. quod pro vobis tradetur: hie calix novi testamenti est in meo sanguine. quotiescumque sumitis. et gavisus est. amen dico vobis: si quis sermonem meum servaverit. qui mortuus est? et prophetae mortui sunt. Amen.et 760 JL JL vincula nostrae pravitatis absolvant. quia Samaritanus es tu. ^ Praefatio de sancta Cruce.quaesumus. 3 Conculcaverunt me inimici mei tota die: quoniam multi bellantes adversum me. i et 118. Domine. et tuae nobis misericordiae dona concilient. quae dicitur tamquam propria in Missis de Tempore a dominica I Passionis usque ad fetiam V in Cena Domini. et exivit de templo. et custodiam 119 sermones tuos: vivifica me secundum verbum tuum. in meam commemorationem. et non cognovistis eum: ego autem novi eum: et si dixero. ibid. et tamquam de Tempore in omnibus Missis a dominica I Passionis usque ad feriam IV Hebdomadae sanctae. Propterea vos non auditis. et dixerunt ei: Nonne bene dicimus nos. et daemonium habes? Respondit Iesus: Ego daemonium non habeo. quae praefatione propria carent. mortem non videbit in aeternum. et vos inhonorastis me. ut iacerent in eum: Iesus autem abscondit se. 17. Dixerunt ergo Iudaei ad eum: Quinquaginta annos nondum habes. Per Dominum. Dixerunt ergo Iudaei: Nunc cognovimus quia daemonium habes. quia non scio eum. ero similis vobis. Antiphona ad Communionem 761 1 Cor. Abraham mortuus est. verba Dei audit. 107 Confitebor tibi.

et indutus est sacco. convertere.I O 765 T n diebus illis: Factum est verbum D6JL mini ad Ionam prophetam secundo. et Ninive subvertetur. et abiit in Niniven iuxta verbum Domini.120 Feria II post dominicam I Passionis dum iniquitates nostras retribuas nobis. si convertatur et ignoscat Deus: et revertatur a furore irae suae. 10 767 Domine. Et Ninive erat civitas magna itinere trium dierum. non secundum peccata nostra. Praefatio de sancta Cruce. quia pauperes facti sumus nimis. et eripe ani. et iumenta. 7. et in virtiite tua libera me. 78. quern dixit: Quaeretis me. libera nos: et propitius esto peccatis nostris. et vade in Niniven civitatem magnam: et praedica in ea praedicationem. Et coepit Ionas introire in civitatem itinere diei unius: et clamavit. Et clamavit. Et operiantur saccis homines. Tractus Ps. et clamabat. et pecora non gustent quidquam: nee pascantur. veniat ad me et bibat. Quis scit. quia conversi sunt de via sua mala: et misertus est populo suo 766 Dominus Deus noster.768 dum Ioannem. ne memineris iniquitatum nostrarum antiquarum: cito anticipent nos misericordiae tuae. et nostrorum fiat purgatio delictorum. Adiuva nos. V. et dixit in Ninive ex ore regis et principum eius. et boves. etaquam non bibant. Graduale Ps. et sedit in cinere. Quaeretis me. V. Et pervenit verbum ad regem Ninive: et surrexit de solio suo. 4 et 3 Deus. quae est in manibus eorum. et convertatur vir a via sua mala et ab iniquitate. (Hie genuflectitur) V. Dixit ergo eis Iesus: Adhuc modicum tempus vobiscum sum: et vado ad eum qui me misit. Domine Deus noster: 7 7 0 ut haec hostia salutaris. ad OfFertorium Ps. quia non inveniemus eum? numquid in dispersionem gentium iturus est. propter nomen tuum. Dixerunt ergo Iudaei ad semetipsos: Quo hie iturus est. Lectio Ionae Prophetae. vos non potestis venire. ut apprehenderent Iesum. sancti Evangelii seciin. Et surrexit Ionas. Ant. flumina de ventre eius fluent aquae vivae. quern accepturi erant credentes in eum. I . Ps. 8-9 Domine. 6. et abiecit vestimentum suum a se. Io.769 mam meam: salvum me fac propter misericordiam tuam. et tuae propitiatio maiestatis. exaudi orationem meam: auribus percipe verba oris mei. Et crediderunt viri Ninivitae in Deum: et praedicaverunt ieiunium. quae fecimus nos: neque secun- I . dicens: Surge. quam ego loquor ad te. et non invenietis: et ubi ego sum. dicens: Si quis sitit. in nomine tuo salvum me fac. Deus salutaris noster: et propter gloriam nominis tui. sicut dicit Scriptiira. Ionae 3. et non invenietis: et ubi sum ego. Secreta ncede nobis. Per Dominum. Hoc autem dixit de Spiritu. Domine. Deus. 5 Domine.et clament ad Dominum in fortitudine. 32-39 n illo tempore: Miserunt principes et pharisaH ministros. vos non potestis venire ? In novissimo autem die magno festivitatis stabat Iesus. dicens: Homines et iumenta. et dixit: Adhuc quadraginta dies. et docturus gentes? Quis est hie sermo. Qui credit in me. 53. et non peribimus? Et vidit Deus opera eorum. et vestiti sunt saccis a maiore usque ad minorem. 102.

dicens: Daniel. alioquin interficiemus te et domum tuam. qusesumus. qui Bel destriixit. et medelam. Porro illos. Cyriacum 774 Ant. 26. Tune rex ait: Paveant omnes habitantes in universa terra Deum Danielis: quia ipse est salvator. et lacum nescio. sint JL ^1 accepta ieiiinia: quae nos et expiando gratia tua dignos efficiant. Domine. Venit ergo rex die septimo. qui est in lacu leonum. 14 xspecta Dominum. Humiliate capita vestra Deo. viriliter age: et confortetur cor tuum. et duae oves: et tune non data sunt eis. Deus. Per D6minum nostrum. Dixitque Angelus Domini ad Habacuc: Fer prandium. tua semper mereatur protectione defendi. et salus mea: quern timebo? Exspecta Dominum. ad C o m m u n i o n e m P s . Postcommunio 772 Oacramenti tui. in Babylonem Danieli. Domine Deus Danielis. Per D6minum nostrum. Surgensque Daniel comedit. Et ait Daniel: Recordatus es mei. Domine. Qui miserunt eum in lacum leonum. ut ferret messoribus. populo tuo JLJ salutem mentis et corporis: ut. Ps. intromisit in lacum. 42. Erat autem Habacuc propheta in Iudaea. quod habes. et ipse coxerat pulmentum. Super populum: Oremus. et susf tine Dominum. et introspexit. dicens: Magnus es. Dan. quod irruerent in eum vehemen. 1 Dominus illuminatio mea. Oratio 773 TH\a. et doloso eripe me. ibid. ^ 3 participatio salutaris. et intriverat panes in alveolo: et ibat in campum. 14. quod misit tibi Deus. 121 Feria tertia III classis Statio ad S. et dixerunt ei: Trade nobis Danielem. quaesumus. serve Dei. Porro in lacu erant leones septem. faciens signa et mirabilia in terra: qui liberavit Danielem de lacu leonum. Oratio 775 *^k Tostra tibi. 23. Et dixit Habacuc: Domine. et ad remedia perducant seterna. et portavit eum capillo capitis sui. et purificationem nobis tribuat. 27 et 28-42 776 n diebus illis: Congregati sunt Babylonii ad regem. Babylonem non vidi. 10 Dominus virtutum ipse est Rex gloriae. E Lectio Danielis Prophetae. Porro Angelus Domini restituit Habacuc confestim in loco suo. qui perditionis eius causa fuerant..homine iniquo. I ter: et necessitate compulsus tradidit eis Danielem. Et clamavit Habacuc. posuitque eum in Babylone supra lacum in impetu spiritus sui. tolle prandium. et non dereliquisti diligentes te. ut lugeret Danielem: et venit ad lacum. Vidit ergo Discerne causam meam. Graduale Ps. Et extraxit eum de lacu leonum. Domine. et devorati sunt in momento coram eo. Per Dominum. ut devorarent Danielem. ad Introitum Ps. et ecce Daniel sedens in medio leonum. et erat ibi diebus sex. bonis operibus inhaerendo. et draconem interfecit. Et exclamavit voce magna rex. Et apprehendit eum Angelus Domini in vertice eius. quaesumus. Domine: ab 7 7 7 rex.Feria III post dominicam I Passionis 771 Ant. 1 et 3 . et dabantur eis duo corpora cotidie.

ego testimonium perhibeo de illo. Emitte lucem tuam. Nedis: ab insurgentibus in me mo tamen palam loquebatur de illo. quaesumus. ut promissa non A. Deus Israel. ut et angustiis meis. ut in diebus nostris. iiigiter exsecis. et mecum dixisset.desperemus aeterna. qui noverunt mamentum meum. ^ exaltabis me: a viro iniquo eripropter metum Iudaeorum. qui habitat in Sion: quoniam non est oblitus orationes pauperum. Non potest munSuper populum: Oremus. runt in montem sanctum tuum.i 2 e t i 3 te. Marcellum tum erat in turba de eo. Di.I.783 do ad diem festum istum: quia meum JLJ severantem in tua voluntate fatempus nondum impletum est. Secreta ostias tibi. ad Introitum berator meus de gentibus iraciin.• Aa nobis. tune augeatur. nomen tuum. Galilaeam. sed sediicit turbas. quae divina sunt. Iudaei ergo quaerebant eum in die festo. sed quasi in occulto. Humiliate dus odisse vos: me autem odit: quia capita vestra Deo. Praefatio de sancta Cruce. 17. Per Dominum. Domine. H I . Ant. Haec mulatum. Domine. et veritatem derelinquis quaerentes te: psallite Dotuam: ipsa me deduxerunt.780 778 LT"jSequentia sancti Evangelii seciinmolandas: quae temporalem con<jF dum Ioannem. Per Dominum nostrum cit ergo eis Iesus: Tempus meum non. 9. daeam ambulare. 1-13 Tn illo tempore: Ambulabat Iesus in solationem significent. 24. et vade in Iudseam. Alii autem Ant.mino. discipuli tui videant opera tua. 48-49 dicebant: Quia bonus est. Domine. Filium tuum: Qui tedum advenit: tempus autem vestrum cum vivit et regnat in unitate. Ps.. quod Oratio opera eius mala sunt.784 dicebant: Non. 2-3 Diligam 779 Ant.propinquare. ad Offertorium Ps. quaesumus. Scenopegia. manifesta teipsum mundo. Vos ascendite ad diem festum hunc. 7. n . ego autem non ascen. Liberator meus. 22 781 mo dies festus Iudaeorum. ex omnibus Dixerunt autem ad eum fratres eius: Transi hinc. deferimus im. Domine: quoniam non et liberator meus. et refugium meum. omnipotens Deus: 7 8 2 et quaerit ipse in palam esse: si haec fa. Nemo quippe in occulto quid facit. non enim volebat in Iu._y ut. Io. donis mereamur caelestibus enim fratres eius credebant in eum. Per Dominum. virtus mea: Dominus firSperent in te omnes. quae faPostcommunio cis. quia quaerebant eum Iudaei interficere. et adduxe. et diIII classis cebant: Ubi est ille? Et murmur mulStatio ad S. ibid.Iesum Christum. populus tibi serviens Ut autem ascenderunt fratres eius. Erat autem in proxiPs. et ipse ascendit ad diem festum non Feria quarta manifeste. semper est paratum. rito et numero. Quidam enim Ps. ad Communionem Redime me. Neque quentes. ipse mansit in Galilaea. Domine: per. TP\a. pies me.122 Feria IV post dominicam I Passionis V.

Non in Ierosolymis: et hiems erat. 1-2.ut lapidarent eum. Leges meas custodite. stra. quia ego sum DoIudaH. nee susurro in pohaec testimonium perhibent de me: sed pulo. dumloannem. Domine Deus meus. nee honores vultum Loquor vobis. Domine. quia non estis ex oviximi tui. Et ammaledices surdo. 11-19 et 25 quitatum nostrarum antiquarum: cito Tn diebus illis: Locutus est Dominus ad anticipent nos misericordiae tuae. 2-4 mus. nee deci. Deus salutaris Ego Dominus Deus vester. libera nos: et propitius esto piet unusquisque proximum suum. salO corda fidelium miserator illiistra: et. ne habeas super illo peccaquiintur me: et ego vitam aeternam do tum. dicens: Loquere ad omnem pauperes facti sumus nimis. (Hie genucoetum filiorum Israel.Feria IV post dominicam I Passionis Oratio 785 ^Janctificato hoc ieiunio. Ego Dominus. et segue eum. non secundum peccata noauditum. periurabis in nomine meo. Lectio libri Levitici.Mis sale Romanum . potentis. V. Ps. quibus devotionis praestas affectum. Per Dominum. maius omniminus. quia JL Moysen. Non oderis frabus meis. abstraxisti ab inferis animam meam.L"Y~jSequentia sancti Evangelii secuncies calumniam proximo tuo: nee vi 6p. Non facie. tis furtum.noster: et propter gloriam nominis tui. Adiuva nos. Non fa. Ego enim bus est: et nemo potest rapere de masum Dominus Deus vester. quae fecimus nos: neque secundum iniquitates nostras retribuas nobis. Deus. 10 788 praebe supplicantibus pium benignus Domine. et non eris iniuriae civium tuorum. Ego Doter meus quod dedit mihi. 10. et dices ad eos: flectitur) V. Exaltabo te. Non eris criminator. Non quaeras ultionem. Non fades quod iniquum est. Respondit eis Iesus: pisti me: nee delectasti inimicos meos Multa bona opera ostendi vobis ex Pasuper me. Non morabitur opus mern illo tempore: Facta sunt Encaenia 789 cenarii tui apud te usque mane. Non mentiemini. Non peccatis nostris.Domine. Ego et Pater unum su787 Graduate Ps. Ego Dominus. sed piiblice araudiunt: et ego cognosco eas. V. 102. nee pollues nomen Dei tui. et sanasti me: Domine. propter nomen tuum. nee mam nostram tollis? Si tu es Christus. quae ego facio in nomine Patris mei. Tractus Ps.10. ne memineris ini786 Levit. 29. Non consideres perdie nobis palam. Non stabis contra sanguinem provos non creditis. in porticu nes offendiculum: sed timebis DomiSalomonis.tre meo.22-38 primes eum. iniiiste iudicabis. Sustulerunt ergo lapides Iudaei. 8-9 Domine. Circumdederunt ergo eum num Deum tuum. propter quod eorum opus me I 14 . cla. et dicebant ei: Quoiisque animinus. Diliges rapiet eas quisquam de manu mea. 19. Oves meae vocem meam trem tuum in corde tuo. tuorum 123 mavi ad te.'JL. quoniam susce. vasti me a descendentibus in lacum. Paamicum tuum sicut teipsum. 78. nu Patris mei. Respondit eis Iesus: sonam pauperis. nee coram caeco pobulabat Iesus in templo. Iuste iiidica proximo tuo. nee memor eis: et non peribunt in aeternum. et non creditis: Opera.

et Israel sanctum tuum: quibus tuum: Qui tecum vivit et regnat in locutus es. et ego in Patre. sed de blasphemia: et quia tu. ad quos sermo Dei factus est. homo cum sis. ambulant in lege Domini. Lectio Danielis Prophetae. medicinaPraefatio de sancta Cruce. 25. et misit in mundum. Domine. Domine. Apollinarem O P I . Domine: ut auDan. ad Communionem Ps. 25 et 34-45 797 diam vocem laudis tuae. Omnia. Ant. Per Dominum. quia Pater in me est. et circuibo altare tuum. consuetae misericordiae tribue benignus effectum. misericors Deus: ut hostias raesta. ad Introitum Dan. Secreta Oratio 791 Annue. de. deferamus obsequio. quaesumus. nolite credere mihi. Respondit eis Iesus: Nonne scriptum est in lege vestra: quia Ego dixi. 3. Deus dum multitudinem misericordiae tuae. quae est in littore maris: quia. ut cognoscatis. 1 Beati immaculati in via: qui me. Per Dominum nostrum.124 Feria V post dominicam I Passionis Ant. quibus fiduciam sperandae pietatis indulges. 118. facis teipsum Deum. et fac nobiscum secunEripe me de inimicis meis. lis parsimoniae studio reformetur. Oratio A desto supplicationibus nostris. num. et salutis. meus: et ab insurgentibus in me libera Ps. et si mihi non vultis credere. et ne dissipes teV ^ supplices te. semen eorum sicut Stellas caeli. op6ribus cr6dite. et credatis.ricordiam tuam a nobis propter Abramenti causa sit. in vero iudicio fecisti: quia peccavimus tibi. Domine. 794 Feria quinta III classis Statio ad S. imminuti sumus plus quam capita vestra Deo. dicens: Domine Deus noster: Postcommunio ne. per immoderantiam sauciata. quaesumus. 58. ad Offertorium Ps. et non potest solvi Scriptura: quern Pater sanctificavit. Per Domi. Filius Dei sum? Si non facio opera Patris mei.stamentum tuum: neque auferas miseprecamur. Si autem facio. omnipotens Deus: 796 JLX. lapidatis? Responderunt ei IudaM: De bono opere non lapidamus te. Per Dominum. 2 nomini tuo. et Isaac servum num nostrum Iesum Christum. quae fecisti nobis. omXJL nipotens Deus: et. tradas nos in perpetuum 793 ^laelestis doni benedictione percepta: propter nomen tuum. Deus omnipotens. ut hoc idem nobis et sacra. Humiliate arenam.ham dilectum tuum. pollicens quod multiplicares imitate. 3. et sicut Super populum: Or emus. Filium tuum. et mandatis tuis non oboedivimus: sed da gloriam 790 Ant. 31 795 mnia. vos dicitis: Quia blasphemas: quia dixi. dii estis? Si illos dixit deos. et enarrem unin diebus illis: Oravit Azarias Domiversa mirabilia tua. placationis et laudis sincero tibi ut dignitas condicionis humanae. 6-7 79 2 Lavabo inter innocentes manus meas.

sumusque humiles in universa terra hodie propter peccata nostra. 798 Graduale Ps. et unguento ungebat. sciret utique. confundantur in omni potentia tua: et robur eorum conteratur: et sciant. minus diligit. et capillis suis tersit. Sion. discuSuper flumina Babylonis illic sedi. 28. dixit ad ilium: Simon. et osculabatur pedes eius. et sicut in milibus agnorum pinguium: sic fiat sacrificium nostrum in conspectu tuo hodie.800 buit. habeo tibi aliquid dicere. qui etiam peccata dimittit? Dixit autem ad mulierem: Fides tua te salvamfecit: vade in pace. 9 Revelavit Dominus condensa: et in templo eius omnes dicent gloriam. ex quo intravit. quia tu es Dominus Deus solus. aquam pedibus meis non dedisti: haec autem lacrimis rigavit pedes meos. dicens: Hie si esset propheta. attulit alabastrum unguenti: et stans retro secus pedes eius. dixit: yEstimo quia is. Osculum mihi non dedisti: haec autem. quoniam dilexit multum. neque locus primitiarum coram te. dixit Simoni: Vides hanc mulierem ? Intravi in domum tuam. et spiritu humilitatis suscipiamur. et flevimus: dum recordaremur peccatrix. 8-9 Tollite hostias. non cessavit osculari pedes meos. quae et qualis est mulier. Et erue nos in mirabilibus tuis. et introite in atria eius: adorate Dominum in aula sancta eius. Luc. Non habentibus illis unde redderent. Propter quod dico tibi: Remittuntur ei peccata multa. Ant. ait intra se. quod accubuisset tui. neque sacrificium. Quis ergo eum plus diligit? Respondens Simon. Sicut in holocausto arietum et taurorum. et capillis capitis sui tergebat. Et ecce mulier. 36-50 Tn illo tempore: Rogabat Iesum quidam Ps. V. in domo pharisaei. qui vocaverat eum. Dixit autem ad illam: Remittuntur tibi peccata. et da gloriam nomini tuo. Cui autem minus dimittitur. 7. et dux. et secundum multitudinem misericordiae tuae. Domine: et confundantur omnes. Domine Deus noster.Feria V post dominicam I Passionis 125 omnes gentes. quae erat in civitate mus. Ps. et gloriosus super orbem terrarum. ut manducaret cum illo. Et conversus ad mulierem. 95. quae tangit eum: quia peccatrix est. Et respondens Iesus. ut possimus invenire misericordiam tuam: sed in animo contrito. At ille dixit ei: Recte iudicasti. lacrimis coepit rigare pedes eius. ad Offertorium Et ingressus domum pharisaH. neque incensum. et alius quinquaginta. Ne confun das nos: sed fac nobiscum iuxta mansuetudinem tuam. iSequentia sancti Evangelii secundum Lucam. neque holocaustum. 1 JL depharisaHs. et quserimus faciem tuam. dicere intra se: Quis est hie. cui plus donavit. Duo debitores erant cuidam foeneratori: unus debebat denarios quingentos. Et non est in tempore hoc princeps. et propheta. ut placeat tibi: quoniam non est confusio confidentibus in te. die. donavit utrisque.Videns autem pharisseus. At ille ait: Magister. . Et nunc sequimur te in toto corde. et timemus te. qui ostendunt servis tuis mala. Et cceperunt. Oleo caput meumnonunxisti: haec autem unguento unxit pedes meos. 136. ut cognovit. qui simul accumbebant. neque oblatio.

t u scis. qusesumus. 17. Y. 2 In te. confundentur: recedentes a te. Praefatio de sancta Cruce. (Hie ge- Secreta 801 T^\6mine Deus noster. peccata nostra castigatione voluntaria cohibentes. Domine. propitius \2J plebi tuae: ut. 13-18 807 T n diebus illis: Dixit Ieremias: Domine. et eripe me de minibus inimicorum meorum. Postcommunio 803 uod ore sumpsimus. speravi. Domine. Confundantur. qui m e persequuntur. Per Dominum. gratiam tuam benignus infunde: ut. ne memineris iniquitatum nostrarumantiquarum: cito anticipent nos misericordiae tuae. Domine. 34. 78. Super populum: Oremus. et non confundar ego: paveant illi. Graduate P s . Per Dominum.L omnes q u i te derelinquunt. 118. 10. Ps. 802 Q Feria sexta III classis Statio ad S. Ier. Ant. et sanabor: salvum m e fac. Domine. Miserere mihi. respuentes. non confundar in aeternum: in iustitia tua libera me. et a persequentibus me: Domine. quam suppliciis deputemur aeternis. . et non paveam ego. 20 et 22 Pacifice loquebantur mihi inimici 808 mei: et in ira molesti erant mihi. Indue super eos diem afHictionis. 8-9 Domine. E t ego non sum turbatus. quae fecimus nos: neque secundum iniquitates nostras retribuas nobis.49-50 Memento verbi tui servo tuo. quoniam invocavi te. Domine. et duplici contritione contere eos. V. rectum in conspectu tuo fuit. non confundar.. Sana me. P s . quas ad fragilitatis nostrae subsidium condidisti. Per Dominum. Domi. Per Dominum nostrum. Stephanum in Caelio monte Antiphona ad Introitum 805 Ps. et aeternitatis efficiant sacramentum. Domine. tuorum potius repleantur delectationibus mandatorum. non secundum peccata no. Tractus P s . quoniam tribulor: libera me. et salvus ero: quoniam laus mea t u es.809 stra. qui in his poJLJ tius creaturis. Ecce ipsi dicunt ad m e : Ubi est verbum Domini ? Veniat. temporaliter potius maceremur.806 \*s ne. spes mea t u in die afHictionis. pura mente capiamus: et de munere temporali fiat nobis remedium sempiternum. D o mine Deus noster. quae tibi non placent. Quod egressum est de labiis meis. ut et vitae nobis praesentis auxilium. te pastorem sequens: et diem hominis non desideravi. M . ad Communionem Ps. 102. in terra scribentur: quoniam dereliquerunt venam aquar u m viventium Dominum. Vidisti. 16 et 18 iserere mihi. quia pauperes facti sumus nimis. qusesumus. Oratio 8 0 4 T^ sto > quaesumus. in quo mihi spem dedisti: haec me consolata est in humilitate mea. ibid. Non sis t u mihi formidini. ne sileas: ne discedas a m e .126 Feria VI post dominicam I Passionis Oratio /^lordibus nostris. Lectio Ieremiae Prophetae. tuo quoque nomini munera iussisti dicanda constitui: tribue. 10 Domine. 30. Humiliate capita vestra Deo. Domine.

12 ris noster: et propter gloriam nominis Ne tradideris me. liberati a malis omniriatur homo pro populo. 2 In te. tanto donis potioribus augeatur. Domine. xerunt in me testes iniqui. niam tribulor: libera me. Oratio Secreta roficiat. Ioannem ante Portam Latinam verunt. congregaret in unum. Praefatio de sancta Cruce. ut unus mo. ad Communionem Ps. in civitatem. Adiuva nos. et tollent nostrum locum et gentem. Unus autem ex ipsis. Iesus ergo Antiphona ad Introitum iam non in palam ambulabat apud IuPs. perpetua 814 Tnillo tempore: Collegerunt pontifices nos tuitio non derelinquat: et noxia jL etpharissei concilium adversus Iesum. multa signa facit? Si dimittimus eum Super populum: Or emus. qui erant dispersi. 30. quia hie homo Dominum nostrum.ravi. quae dicitur Ephrem. 118. non confundar in aeternum: in iuperbis: et respondebo exprobrantibus stitia tua libera me. Per pereat. Per Dominum. Caiphas Oratio nomine. Per etdicebant: Quidfacimus. S M P . misericors Deus: utditibi dicata piae devotionis afFectu: JL gne tuis servire semper altaribus ut. /"Concede. qui protectionis tuaegragitatis quia expedit vobis. eripe me de manibus inimicoAntiphona ad Offertorium rum meorum. omnipotens 815 dixit eis: Vos nescitis quidquam.iestati tuae fit gratior. 810 CTj Sequentia sancti Evangelii secunPostcommunio ' JL" dum Ioannem. in animas 81^ tui.V-^ Deus: ut. Deus saluta. ut interficerent eum. non confundar. et mentita est iniquitas sibi. 47-54 umpti sacrificii. doce me iustificationes tuas: cavi te. Ps. Domine. et non tota gens bus. Domine. Miserere mihi.Dominum nostrum. omnes credent in eum: et venient capita vestra Deo. Humiliate sic. et eorum perpetua partici. Domine. Domine. n . prophetavit. quotum. Domine. et et ibi morabatur cum discipulis suis. speet non tradas calumniantibus me su. 16 et 18 816 daeos: sed abiit in regionem iuxta deseriserere mihi. propter nomen tuum. et non tantum pro gente. Io. quaesumus. Hoc autem a semetipso non di. 121 et 42 Benedictus es. mihi verbum. qusesumus. sacris actionibus erudita. quoniam invoDomine.. Per Dominum nostrum patione salvari. nee co. quanto mamereamur. 26.Ant. xit: sed cum esset pontifex anni illius. quod Iesus moriturus erat Sabbato pro gente. secura tibi mente serviamus.Statio ad S. 12. 10. et a persequentibus me: 811 Ps. Iesum Christum. sed III classis ut filios Dei.Sabbato post dominicam I Passionis 127 nuflectitur) V. ibid. Domine.tiam quaerimus. Romani. cum esset pontifex anni illius. libera nos: et propitius esto persequentium me: quoniam insurrepeccatis nostris. plebs 817 812 XJraesta nobis. semper a nobis cuncta depellat. Ab illo ergo die cogita.

quae erat cum eo. quia foderunt foveam animae meae? Recordare. et suscitavit eum a mortuis. Domine. et deduc eos in manus gladii: fiant uxores eorum absque liberis. Numquid redditur pro bono malum. ut loquerer pro eis bonum. T u autem. et dicit Andreae: Andreas rursum et Philippus dixerunt Iesu. Attende. et viduae: et viri earum interficiantur morte: iuvenes eorum confodiantur gladio in prdelio. in vitam aeternam custodit earn. et clamabant: Hosanna. quando Lazarum vocavit de monumento. qui erat a Bethsaida Galilaeae: et rogabant eum. et laqueos absconderunt pedibus meis. filia Sion: ecce Rex tuus venit sedens super pullum asinae. et percutiamus eum lingua. Et invenit Iesus asellum. Qui amat animam suam. amen dico vobis. Domine. et audi vocem adversariorum meorum. neque consilium a sapiente.128 Sabbato post dominicam I Passionis ex Iudseis. Domine Deus noster. et cogitemus contra iustum cogitationes: non enim peribit lex a sacerdote. tune recordati sunt quia haec erant scripta de eo: et haec fecerunt ei. 20 et 22 Pacifice loquebantur mihi inimici mei: et in ira molesti erant mihi. Domine. qua? venerat ad diem festum. honorificabit eum Pater meus. 12. Si quis mihi ministraverit. qui ascenderant ut adorarent in die festo. 18. Io. scis omne consilium eorum adversum me in mortem: ne propitieris iniquitati eorum. quod steterim in conspectu tuo. mortuum fuerit. ut caperent me. Erant autem quidam gentiles ex his. me sequatur: et ubi sum ego. et non attendamus ad universos sermones eius. Fiant corruentes in conspectu tuo. Testimonium ergo perhibebat turba. Ier. et peccatum eorum a facie tua non deleatur. perdet earn: et qui odit animam suam in hoc mundo. ne sileas: ne discedas a me. Nunc Lectio Ieremiae Prophetae. Propterea da filios eorum in famem. Amen. illic et minister meus erit. dicentes: Domine. cum audissent quia venit Iesus Ierosolymam. 10-36 T n illo tempore: Cogitaverunt principes JL sacerdotum ut et Lazarum interficerent: quia multi propter ilium abibant . Audiatur clamor de domibus eorum: adduces enim super eos latronem repente: quia foderunt foveam. benedictus qui venit in nomine Domini. V. In crastinum autem turba multa. 34. Iesus autem respondit eis. 18-23 818 Tndiebusillis: Dixeruntimpii Iudaeiad JL invicem: Venite. et credebant in Iesum. necsermo a propheta: venite. ut clarificetur Filius ho minis. Haec non cognoverunt discipuli eius primum: sed quando glorificatus est Iesus. Vidisti. 819 Graduate Ps. et averterem indignationem tuam ab eis. in tempore furoris tui abiitere eis. et processerunt obviam ei. Si quis mihi ministrat. ipsum solum manet: si autem mortuum fuerit. Rex Israel. Venit Philippus. multum fructum affert. et sedit super eum. Propterea et obviam venit ei turba: quia audierunt eum fecisse hoc signum. Pharissei ergo dixerunt ad semetipsos: Videtis quia nihil proficimus ? Ecce mundus totus post eum abiit. volumus Iesum videre. dicens: Venit hora. Hi ergo accesserunt ad Philippum. acceperunt ramos palmarum. 820 L ^ 2 Sequentia sancti Evangelii secun"JL" dum Ioannem. sicut scriptum est: Noli timere. ad me. nisi granum frumenti cadens in terram.

et quomodo tu dicis: Oportet exaltari Filium hominis? Quis est iste Filius hominis? Dixit ergo eis Iesus: Adhuc modicum lumen in vobis est. . Praefatio de sancta Cruce. et dixit: Non propter me haec vox venit. Venit ergo vox de caelo: Et clarificavi. Dum lucem habetis. 8 2 2 reatibus et periculis propitiatus absolve: quos tantimysterii tribuis esse consortes. Oratio r n T ueatur. quae stabat et audierat. Secreta cunctis nos. dicebat tonitruum esse factum.8 2 4 JLJ sumus. omnia traham ad meipsum. Sed propterea veni in horam hanc. Humiliate capita vestra Deo. Domine. 118. Nunc iudicium est mundi. doce me iustificationes tuas: ficiat. Et ego si exaltatus fuero a terra. quae.825 JL ra tua populum deprecantem: et 821 Antiphona ad Offertorium purificatum dignanter erudiat. et abscondit se ab eis. clarifica nomen tuum. et mentita est iniquitas sibi. Respondit Iesus. significans qua morte esset moritiirus). credite in lucem: ut filii lucis sitis. ut non vos tenebrae comprehendant: et qui ambulat in tenebris. ut. ad futura bona proDomine. conPs. Domine Deus noster: ut huius semper participatione vivamus. ad Communionem Ps. et iterum clarificabo. Domine. Super populum: Oremus. Per Dominum. 12 Ne tradideris me. Alii dicebant: Angelus ei locutus est.Sabbato post dominicam I Passionis anima mea turbata est. quaesumus. nunc princeps huius mundi eicietur foras. A Ant. Pater. 12. Et quid dicam ? Pater. (Hoc autem dicebat. sed propter vos. quia Christus manet in aeternum. solatione praesenti. Postcommunio T^Vivini muneris largitate satiati. Ambulate dum lucem habetis. Respondit ei turba: Nos audivimus ex lege. Domine. dexte. 121 et 42 Benedictus es. in animas 823 persequentium me: quoniam insurrexerunt in me testes iniqui. Turba ergo. nescit quo vadat. 129 et non tradas calumniantibus me superbis: et respondebo exprobrantibus mihi verbum. 26. Per Dominum. Haec locutus est Iesus: et abiit. Per Dominum. salvifica me ex hac hora. quaesumus.

ubi ipsi. sistit retro abacum. aut hos palmarum (olivarum) et aliarum arborum ramos. omissa aspersione aquae. ita tamen. 5. Tune celebrans primum ter aspergit ramos. Hora competenti. Omnes R. Rami. Et cum spiritu tuo. cum ministris sacris. alba. Amen. prout qualitati ramorum congruit. de hoste victoriam reportando et opus misericordiae summopere diligendo. subdiaconus insuper tunicella. cingulo. absque ministris sacris. Celebrans induitur amictu. ad cancellos. Celebrans induitur amictu. hos ID palmarum (seu olivarum aut aliarum arborum) ramos: et praesta. Color paramentorum est rubeus. alba. Per Christum Dominum nostrum. Rex Israel: Hosanna in excelsis. nisi ab ipsis fidelibus iam in manibus teneantur. Antiphona 826 Matth. vel transeundo per aulam ecclesiae. 7. incensat ramos fidelium. 9 osanna filio David: benedictus qui venit in nomine Domini. in tono feriali: V. Interim vero cantatur sequens Cui omnes respondent: R. super abacum positos. D6minu8 vobiscum. vel tnanet sine casula. vel hos olivarum ramos. qua in sequentibus rubricis litteris inclinatis edita sunt. diaconus stola et dalmatica. dicens. sive aliarum arborum. ut maneat in conspectu populi. Deinde celebrans ponit incensum in thuribulo. hoc spiritualiter summa devotione perficiat. 3 a. Deinde celebrans. quando scilicet sacra coeremonice peraguntur a sacerdote. Oratio T 3 enetji die. stola et pluviali. more solito. stola et pluviali. vel hos palmarum et olivarum ramos. celebrans. referuntur ad celebrationem simplicem. Domine. ad cancellos. parentur super abacum. facta altari debita reverentia.HEBDOMADA SANCTA DOMINICA IIPASSIONIS SEU IN PALMIS I classis DE SOLEMNI PALMARUM PROCESSIONE IN HONOREM CHRISTI REGIS Otnnia. in choro post Tertiam. Oremus. DE BENEDICTIONE RAMORUM 1. ut dictum est. et primum ter adolet ramos benedictos super abacum positos. hos palmarum ramos. . cingulo. cingulo. seu ministrantibus. postea. 4. vel hos arborum ramos. versus populum. 1^1-^^rA 6. alba. proceditur ad benedicendum ramos palmamm seu olivarum. Omnibus rite dispositis. 8. postea. benedicit ramos. manibus iunctis. ministri sacri amictu. 21. ramos iam in manibus portant. et positum in opportuniore loco presbyterii. nisi placuerit horum aspersionem facere transeundo per aulam ecclesiae. 9. In sequenti oratione celebrans dicat. ramos fidelium. qusesumus. 2. 3. ut. quod populus tuus in tui venerationem hodierno die corporaliter agit. tobalea alba coopertum.

Et repetitur antiphona: Pueri Hebraeorum vestimenta prosternebant in via. clamantes et dicentes: ccHosanna in excelsis». quern diligit. Siibicit populos nobis * et nationes pedibus nostris. 11. 1-2 et 7-10 829 D omini est terra et quae replent earn. Itaque. et attollite vos. Completa benedictione. clamantes et dicentes: ccHosanna in excelsis ». plaudite manibus. Attollite. portantes ramos olivarum. portantes ramos olivarum. * ut ingrediatur rex gloriae! « Quis est iste rex gloriae? » * « Dominus exercituum: ipse est rex gloriae ». * orbis terrarum et qui habitant in eo. et semper. * et in ssecula saeculorum. benedictus qui venit in nomine Domini ». Eligit nobis hereditatem nostram. obviaverunt Domino. capita vestra. obviaverunt Domino. clamantes et dicentes: « Hosanna in excelsis ». Quoniam Dominus excelsus. Et repetitur antiphona: Pueri Hebraeorum. fores antiquae. DE DISTRIBUTIONE RAMORUM 10. fimbriam pluvialis tenentes. quam in incensatione ramorum. Et repetitur antiphona: Pueri Hebraeorum. terribilis. celebrantem comitantur. Et cum inceperit distribuere. celebrans. Et repetitur antiphona: Pueri Hebraeorum. * et super flumina firmavit eum. * et Spiritui Sancto. clamantes et dicentes: « Hosanna in excelsis ». Gloria Patri. vel ministrantibus. deinde ministrantibus. Et repetitur antiphona: Pueri Hebraeorum vestimenta prosternebant in via. * 831 exsultate Deo voce laetitiae. secundum locorum consuetudinem. portae. 12. Amen. tarn in aspersione. denique. fit ramorum distributio. * rex magnus super omnem terram. obviaverunt Domino. et clamabant dicen- O . obviaverunt Domino. stans in suppedaneo altaris. portantes ramos olivarum. dat ramos benedictos primum omnibus clericis per ordinem. Et repetitur antiphona: 828 Antiphona i Pueri Hebraeorum. ad cancellos. portantes ramps olivarum. obviaverunt Domino. Sicut erat in principio. versus populum.Dominica II Passionis seu in palmis Ministri sacri. Psalmus 23. Nam ipse super maria fundavit eum. et clamabant dicentes: c c Hosanna filio David. clamantes et dicentes: c c Hosanna in excelsis ». Antiphona 2 Pueri Hebraeorum vestimenta pro. portae. Attollite. et Filio. benedictus qui venit in nomine Domini ». fores antiquae. vel ministrantes. hoc modo: 131 attollite vos. et nunc. * gloriam Iacob. fidelibus. Psalmus 46 mnes populi.830 sternebant in via. adiuvantibus ministris sacris. et clamabant dicentes: c c Hosanna filio David. portantes ramos olivarum. cantantur sequentes antiphonae et psalmi. capita vestra. et Pueri Hebraeorum. Dominus potens in proelio ». * ut ingrediatur rex glorias! « Quis est iste rex gloriae?» * « Dominus fortis et potens.

Et repetitur antiphona: Pueri Hebraeorum vestimenta prosternebant in via. Gloria Patri. et statim invenietis asinam alligatam. Euntes autem discipuli.filiumsubiugalis. benedictus qui venit in nomine Domini ». * Deus sedet super solium sanctum suum. et sternebant in via: turbae autem. Quoniam rex omnis terrae est Deus. et clamabant dicentes: « Hosanna filio David. benedictus qui venit in nomine Domini ». psallite. Psallite Deo. et semper.832 set Iesus Ierosolymis. et clamabant dicentes: a Hosanna filio David. benedictus qui venit in nomine Domini ». clauditur cum Gloria Patri. DE LECTIONE EVANGELICA 13. Et repetitur antiphona: Pueri Hebraeorum vestimenta prosternebant in via. nihil dicens. * et in specula saeculorum. Celebrans omnia peragat. . Sicut erat in principio. ut adimpleretur quod dictum est per prophetam. et confestim dimittet eos ». Et adduxerunt asinam et pullum: et imposuerunt super eos vestimenta sua. et quae sequebantur. sedens super asinam et pullum. dicite quia Dominus his opus habet. benedictus qui venit in nomine Domini ». et venisset Bethphage ad montem Oliveti: tune misit duos discipulos suos. 21.132 Dominica II Passionis seu in palmis prius. Quae si non sufficiant. Ramorum distributione peracta. et clamabant dic£ntes: « Hosanna filio David. 13 a. deinde. quae praecedebant. Et repetitur antiphona: Pueri Hebraeorum vestimenta prosternebant in via. et ponit incensum in thuribulo. et abaco remoto. dicens eis: « Ite in castellum. ut de more. * Dominus cum voce tubae. Et repetitur antiphona: Pueri Hebraeorum vestimenta prosternebant in via. et Filio. * psallite regi nostro. clamabant. benedictus qui venit in nomine Domini ». fecerunt sicut praecepit illis Iesus. psallite. Amen. dicentes: c c Hosanna filio David. more solito. osculatur illud in medio. et clamabant dicentes: « Hosanna filio David. quando sacerdos solus Missam celebrat in cantu. tes: (( Hosanna filio David. Deus regnat super nationes. dic£ntem: DicitefiliaeSion: Ecce Rex tuus venit tibi mansuetus. celebrans lavat manus. ascendens altare. benedictus qui venit in nomine Domini ». et repetitur antiphona. * et Spiritui Sancto. Mt. Plurima autem turba straverunt vestimenta sua in via: alii autem caedebant ramos de arboribus. * psallite hymnum. 14. et eum desuper sedere fecerunt. Ascendit Deus cum exsultatione. quod contra vos est. Principes populorum congregati sunt * cum populo Dei Abraham. 1-9 n illo tempore: Cum appropinquas. et adducite mihi: et si quis vobis aliquid dixerit. Nam Dei sunt proceres terrae: * excelsus est valde. et nunc. Hoc autem totum factum est. et pullum cum ea: solvite. si autem finiatur I Sequentia sancti Evangelii seciindum Matthaeum. Diaconus defert librum Evangeliorum ad altare eumque deponit super illud et flunt omnia ut in Missa quando Evangelium decantandum est. repetantur quousque distributio finiatur.

si fieri potest. nihil impedit. et deinde processio pergat ad ecclesiam principalem. pax in terra. pro opportunitate. cantatur seEt incipit processio. cantari possum antiphonae sequentes. t r i u m p h a n t i digna dant obsequia: FiRex benedicte. Cui puerile decus 18. exCui puerile decus tra ecclesiam. per aliquam viam longiorem. Praecedit thuriferarius cum thuribulo fumigante. magna. G 837 . niamur. His peractis. populo. rum ibi fiat. ramos benedictos manibus gestantes. dicit: V. dicentes: « Benedictus qui venit Rex in nomine Domini. deferens crucem non ve.notatur. Amen. 37 et 38 836 Coeperunt o m n e s turbae d e s c e n d e n t i u m g a u d e n t e s l a u d a r e D e u m voce R. Rex Christe Redemptor. si fieri potest. quae. vel miHymnus ad Christum Regem nistranteSj cum candelabris accensis. et gloria in excelsis ». 835 Turba multa. latam. laus et honor tibi sit. Deinde diaconus. super omnibus quas viderant virtiitibus. medius inter duos acolythos. Antiphona 4 Luc. Sicubi vero habeatur altera ecclesia. Procedamus in pace. ultimo celebrans Chorus: cum diacono et subdiacono. vel acolythus.posteos fideles. Chorus: Antiphona 1 Israel es tu Rex. clamabat Domino: « Beet cuncta creata simul. t r i u m p h a t o r i mortis clamanChorus: tes: a H o s a n n a in excelsis ». 19. qui non incensatur a diacono. Rex Christe Redemptor. quae convenerat ad Et mortalis homo. 17. quominus benedictio eoGloria. 19. ut infra ex ministrantibus. vel aliprompsit Hosanna pium. venis. palmis R e d e m p t o r i obviam: et victori Nomine qui in Domini. subdiaconus defert librum osculandum celebranti. deinde alter quens hymnus. aut unus primos versus continuo repetente. celebrans ponit incensum in thuribulo. bila: cc H o s a n n a ». DE PROCESSIONE CUM RAMIS BENEDICTIS 16. lium Dei ore gentes p r e d i c a n t : et in Omnes: l a u d e m Christi voces tonant p e r n u Gloria. laus et honor tibi sit. more solito. duos subdiaconus paratus. diem festum. in qua ramorum benedictio commode peragi posOmnes: sit. Processio dirigatur. omnes. sequitur clerus per ordinem. In nomine Christi. Coetus in excelsis te laudat Antiphona 3 cselicus omnis. Incipiente processione. Rex Christe Redemptor. laus et honor tibi sit. Antiphona 2 Cui puerile decus 834 C u m Angelis et piieris fideles inveprompsit Hosanna pium. prompsit Hosanna pium. 833 O c c u r r u n t turbse c u m floribus et Davidis et inclita proles.Dominica II Passionis seu in palmis 15. Evangelio finito. loria. Progrediente processione. Respondent omnes: 133 nedictus qui venit in nomine Domini: Hosanna in excelsis ». vertens se ad populum.

Ierusalem. Antiphona 7 Ave. et dicunt: « Benedictus qui venit in nomine Domini: Hosanna in excelsis ». laus et honor tibi sit. * velociter currit verbum eius. Red. Emittit eloquium suum in terram. Cui puerile decus prompsit Hosanna pium. Non fecit ita ulli nationi: * praecepta sua non manifestavit eis. Dominum. laus et honor tibi sit. et nunc. Annuntiavit verbum suum Iacob. quern prophetae praedixerunt Salvatorem domui Israel esse Antiphona 5 venturum. Quod firmavit seras portarum tuarum. * flare iubet ventum suum et fluunt aquae. Cui puerile decus prompsit Hosanna pium.exspectabant omnes sancti ab origine mine Domini: Hosanna in excelsis ». quern dicunt: « Benedictus qui venit in no. Cum prece. Proicit glaciem suam ut frustula panis. Cui puerile decus prompsit Hosanna pium. cui bona cuncta placent. Rex Christe Redemptor. Chorus: Hi placuere tibi. laus et honor tibi sit. Omnes: Gloria. Omnes: Gloria. laus et honor tibi sit. mundi. I .840 veni6nti Domino: huic omnes occurramus cum hymnis et canticis. Amen. Antiphona 6 Fulgentibus palmis prosternimur ad. Rex clemens. Sicut erat in principio. * coram frigore eius aquae rig£scunt. voto. Sion. * pruinam sicut cinerem spargit. placeat devotio nostra: Rex bone. * medulla tritici satiat te.841 £mptor mundi. Dat nivem sicut lanam. * lauda 839 j Deum tuum. Gloria Patri. et semper. * et in saecula saeculorum. adsumus ecce tibi. glorificantes et dicentes: c c Benedictus D6minus». Rex Christe Redemptor. # statuta et praecepta sua Israel. Composuit fines tuos in pace. Rex Christe Redemptor. Nos tibi regnanti pangimus ecce melos. Rex Christe Redemptor. hymnis. Te enim ad salutarem vic838 Omnes collaudant nomen tuum.134 Dominica II Passionis seu in palmis Psalmus 147 auda. Emittit verbum suum et liquefacit eas. Rex noster. Omnes: Gloria. * et Spiritui Sancto. Chorus: Plebs Hebnea tibi cum palmis obvia venit. Fill David. et Filio. Et repetitur antiphona: Omnes collaudant nomen tuum. et nunc: « Hosanna Filio Da- Omnes: Gloria. * benedixit filiis tuis in te. Cui puerile decus prompsit Hosanna pium. Chorus: Hi tibi passuro solvebant munia laudis. et timam Pater misit in mundum.

ad imitandum nistris sacris. deponunt paramenta rubea. celebrans cum mihumano generi. ut. Ps. 22. 24. 2. osculatur strum carnem sumere et crucem subire illud in medio. assumentes. quos redemit: Qui vivis et regnas in saecula saeculorum. dextera tua protegat. incipitur ultima antiphona. et a cornibus unicornium humilitatem meam. manibus iunctis. ne longe. ad Introitum Ps. et. Omnes R. D 23. Rex ac Red. facta debita reverentia. celebrans et ministri. ut supra dictum est.5-11 ratres: Hoc enim sentite in vobis. formam servi ac- F . facta debita altari reverentia. Cum audisset populus. in excelsis ». clamabant. in tono feriali. quod Iesus veniret Ierosolymam. Celebrans. Oratio 2. ne longe facias auxilium tuum a me. vel alius cantus in honorem Christi Regis. Lectio Epistolae beati Pauli Apostoli ad Philippenses. in excelsis ». Domine. Intrante processione in ecclesiam. Et cum spiritu tuo. hos ramos gestantes. Per eundem Dominum.843 emptor noster.Dominica II Passionis seu in palmis vid. Dominus vobiscum. Omnes R. 135 22 a. ut et patien3. statim ascendens. non rapinam arbitratus est esse se sequalem Deo: sed semetipsum exinanivit.. cum in forma Dei esset. quominus cantetur a fidelibus hymnus Christus vincit. cum ad altare advenerit. in cuius honorem. DE MISSA Statio ad S. stans medius inter illos. solemnes laudes decantavimus: concede propitius. clamabant. tionis consortia mereamur. dum celebrans per valvas ecclesiae transit. Phil. Hosanna in excelsis ». Color paramentorum est violaceus. fecisti: concede propitius. Deus. 846 quod et in Christo Iesu: qui. Amen. dum in Missa historia Passionis Domini cantatur vel legitur. respice in me: quare me dereliquisti? longe a salute mea verba delictorum meorum. illud ascendit cum ministris sacris. Oremus. Ubi ante Missam facta fuerit benedicmnipotens sempiterne Deus. 20 et 22 tiae ipsius habere documenta et resurrec- O omine. exierunt obviam ei Cum ramis palmarum: « Hosanna. 2 Deus. orationem ad complendam processionem. seu ministrantibusy accedit ad altare. et incensat more solito. Antiphona 8 Ingrediente Domino in sanctam civitatem. violacea. Nihil impedit. 21. quavis daemonum iniquitate vel illusione profligata. dicit. Hebraeorum pueri resurrectionem Vitae pronuntiantes. 4. Ministrantes serviunt ad librum. humilitatis exemplum. Ioannem in Laterano 1. ibi tuae benedictionis gratia descendat. Ant. 20. ad defensionem meam aspice: libera me de ore leonis. Oratione finita. et. Oratio omine Iesu Christe. pro Missa. omissis psalmo Iudica me. quocumque hi rami deportati fuerint. ibid. Benedictus qui venit in nomine Domini. versus populum. Salvatorem noac confessione. et omniafiunt. qui 845 tio et processio ramorum. Cum ramis palmarum: « Hosanna. Oremus. 5. clerico librum tenente. 842 V. et. Deus meus. Rami non tenentur manibus. 21.

Speravit in Domino. et Dominus sit in corde meo. V. V. Ad te clamaverunt. et non homo: opprobrium hominum et abiectio plebis. dum cantare vel legere incipiunt. eripiat eum: salvum faciat eum. factus obcediens usque ad mortem. Sacerdos. dicentes lube. Graduale Ps. et accedunt ad legilia. magnificate eum. veniunt ante altare. in piano presbyterii. uti moris est. legilia nuda. ad altare. et liberasti eos. nee seipsos. Libera me de ore leonis: et a cornibus unicornium humilitatem meam. Tu autem in sancto habitas. Tractus Ps. benedicere. et Filii. ponuntur in latere Evangelii. Humiliavit semetipsum. lecto graduali et tractuydicit more soli to. V. V. et super vestem meam miserunt sortem. et pfoceditur ad cantum vel lectionem historiae Passionis Domini. 8 a. 24 et 1-3 Tenuisti manum dexteram meam: et in voluntate tua deduxisti me: et cum gloria assumpsisti me. mortem autem crucis. aspernabantur me: locuti sunt labiis et moverunt caput. quoniam vult eum. respice in me: quare me dereliquisti ? V. V. Deus meus. qui nascetur. Postea. nee exaudies: in nocte. Absoluta lectione Epistolae. et non ad insipientiam mihi. in medio altaris. ut digne et competenter annuntietis Evangelium suum: in nomine Patris. 2-9. profunde inclinati. V. 19. non dicunt Dominus vobiscum et non signant librum. ibique. 18. laus Israel. ad eos versus. In te speraverunt patres nostri: speraverunt. Munda cor meum. pacem peccatorum videns. terrestrium et infernorum: et omnis lingua confiteatur. nee seipsum. lube. absque luminaribus et absque incenso. clamabo per diem. 24 et 32 848 Deus. et habitu inventus ut homo. ac petunt a celebrante benedictionem. qui.136 Dominica II Passionis seu in palmis menta mea. Deus meus. V. Domine. V. 8. qui videbant me. Longe a salute mea verba delictorum meorum. V. Quam bonus Israel Deus rectis corde! mei autem paene moti sunt pedes: paeneeffusi sunt gressus mei: quia zelavi in peccatoribus. 21. Propter quod et Deus exaltavit ilium: et donavit illi nomen. cipiens. Et illi dicunt: Amen. seu ministrantibus. V. dum legere vel cantare incipit. Populo. comitantibus duobus acolythis. quod est super omne nomen: (hie genuflectitur) ut in nomine Iesu omne genu flectatur caelestium. V. hoc modo: Cantatur vel legitur a ministris saltern in ordine diaconatus constitutis. Omnes. domne. quando historia Passionis Domini cantatur vel legitur. legit vel cantat clara voce histqriam Passionis Domini. V. ^ et Spiritus Sancti. Celebrans. media voce respondet: Dominus sit in cordibus vestris. Annuntiabitur Domino generatio ventiira: et annuntiabunt caeli iustitiam eius. 22. laudate eum: universum semen Iacob. Hie modus cantandi vel legendi servatur etiam feria III et IV. 72. super infimum gradum genuflexi. Ego autem sum vermis. V. et non sunt confusi. faciunt reverentiam. 7. in similitudinem hominum factus. Ipsi vero consideraverunt. quia Dominus Iesus Christus in gloria est Dei Patris. sed non dicit Dominus vobiscum et non signat librum. et 849 in labiis vestris. Munda cor raeum. quern fecit Dominus. una cum acolythis. vel ministrantibus. Qui timetis Dominum. in latere Evangelii. et inspexerunt me: diviserunt sibi vesti- . et salvi facti sunt: in te speraverunt. Tune. 9. 847 6. submissa voce recitant.

Tune venit ad discipulos suos. relicto eo. et invenit eos dormientes: et dicit Petro: ^ Sic non potuistis una hora vigilare mecum ? Vigilate. mini secundum Matthaeum. Ave. Et ingressus intro. eiindem sermonem dicens. et dixit discipulis suis: > $ « Sedete hie.osculatus fuero. fugerunt. coepit contristari. qui acceperint gladium. Spiritus quidem promptus est. C. et exhibebit mihi modo plus quam duodecim legiones Angelorum ? Quomodo ergo implebuntur Scripturae. caro autem infirma. C. et non me tenuistis. et maestus esse. Qui autem tradidit eum. Et ecce unus ex his. ubi scribae et seniores convenerant. At illi tenentes Iesum. ecce Iudas unus de duodecim venit. Siirgite. procidit in faciem suam. Evangelium Passionis et Mortis Do. et vigilate mecum. ipse est. qui erant cum Iesu. transeat a me calix iste. et requiescite: ecce appropinquavit hora. et dixerunt: S. Petrus autem sequebatur eum a longe. C. 850 I Passio Domini nostri Iesu Christi secundum Matthaeum. Novissime autem venerunt duo falsi testes. Tune accesserunt. di1-60. orans. amputavit auriculam eius. An putas. cum multi falsi testes accessissent. et tenuerunt eum. usque in atrium principis sacerdotum. et perciitiens servum principis sacerdotum. quaerebant falsum testimonium contra Iesum. C. et invenit eos dormientes: erant enim oculi eorum gravati. ut adimplerentur Scripturae prophetarum. Et surgens princeps sacerdotum. Hie dixit: Possum destruere templum Dei. missi a principibus sacerdotum. gladio peribunt. Adhuc eo loquente. ut videret finem. Tune ait illis: i = j< i Tristis est anima mea usque ad mortem: sustinete hie. quia non possum rogare Patrem meum. ad quid venisti? C. ut eum morti traderent: et non invenerunt. C. et Filius hominis tradetur in manus peccatorum. dicens:fcjiPater mi. et cum eo turba multa cum gladiis et fustibus. et post triduum reaedificare illud. sed sicut tu. tenete eum. Et osculatus est eum. Quemcumque xit: S. Rabbi. Dixitque illi Iesus: ^ Amice. C. 26. n illo tempore: Venit Iesus cum discipulis suis in villam. et oravit. Iterum secundo abiit. nisi bibam ilium. et orem. C. Hoc autem totum factum est. si non potest hie calix transire. et senioribus populi. Tune discipuli omnes. ait illi: S. Tune ait illi Iesus: NJB Converte gladium tuum in locum suum. donee vadam illuc. exemit gladium suum. fiat voluntas tua. et manus iniecerunt in Iesum. et dicens: >J* Pater mi.Veriimtamen non sicut ego volo. et orate. C. quae dicitur Gethsemani. eamus: ecce appropinquavit qui me tradet. et omne concilium. Et progressus pusillum. Principes autem sacerdotum. si possibile est. Omnes enim. 27. C. et oravit tertio. In ilia hora dixit Iesus turbis: h j f f i Tamquam ad latronem existis cum gladiis. sedebat cum ministris. Et confestim accedens ad Iesum. et fustibus comprehendere me: cotidie apud vos sedebam docens in templo. iterum abiit. ut non intretis in tentationem. extendens manum. Et venit ad discipulos suos. et duobus filiis Zebedsei. quia sic oportet fieri? C. Et assumpto Petro.Dominica II Passionis seu in palmis 137 10. duxerunt ad Caipham principem sacerdotum. et dicit illis: >Ji Dormite iam. 36-75. C. Et venit iterum. Et relictis illis. dedit illis signum dicens: S. Nihil re- .

Per diem autem solemnem vit. Quern vultis omirts principes sacerdotum. C. Principes autem saegemus testibus? Ecce nunc audistis cerdotum. Et non respondit ei ad testari. C. Et iterum negavit es Rex Iudaeorum? C. emerunt ex illis agrum fiC. recessit: et abiens. Hacantet. dicens: S. foras. dicens: S.! morti traderent.138 Dominica II Passionis seu in palmis spondes ad ea. hodiernum diem. divobis. ut eum qui dicitur Christus? C. Tune dicit illi Pilatus: tu ex illis es: nam et loquela tua ma.S. et senio. At illi dixerunt: S. Tune prin. quod dixerat: Priusquam gallus unum vinctum. Congregatis M?ne autem facto. Ne. Peccavi. et ve.ma. Consilio est mortis. et iurare quia non novisset ullum verbum. di.vehementer. et dixerunt Petro: S. C. paenitentia tu es Christus Filius Dei. dixit Pilatus: S. Et cum accusaretur a nem. et tradiderunt Pontio Pilato prseprinceps sacerdotum ait illi: S. in sepulturamperegrinorum. C. qui dicebatur Barabbas. Et proi£ctis argenceps sacerdotum scidit vestimenta sua. Et vinctum adduxerunt stificantur ? C. ager sanguinis. C. Et eum. Tune exspuerunt in faciem eius. Non audis quanta adversum te dicunt nifestum te facit. ut dicas nobis. sicut constiscio quid dicis. dicens: S. alii autem ter hoc vocatus est ager ille. quern voluissent. Tune coepit de.testimonia? C. hoc est. Et egressus b£bat autem tune vinctum insignem. qui eum trate per Deum vivum. ianuam. et ait Iesus autem stetit ante praesidem. Verumtamen dico cipibus sacerdotum. qui erant ibi: S. acceptis argenteis. dixerunt: blasphemiam: quid vobis videtur? S. Iesus autem tacebat. C. C. res populi adversus Iesum. Adiuro sidi. At illi respondentes dixerunt: S. stabant. Dicit illi Iesus: cum iuramento: Quia non novi homi.dimittam vobis: Barabbam. Reus quia pretium sanguinis est. C. guli. vidit eum alia ancilla. Blasphemavit: quid adhuc queo se suspendit. Christe.& $ < Tu dicis. Tu Iesu Nazareno. retulit triginta argenteos prinIesus: •$« Tu dixisti. tradens sanguinem sedentem a dextris virtutis Dei. an Iesum.iustum. Petrus quod dictum est per Ieremiam prophevero sedebat foris in atrio: et accessit tam.appretiaverunt a filiis Israel: et dedegavit coram omnibus. ladicens: S. Non licet eos mittere in corbonam: C. si didit. consilium inierunt ergo illis. quae isti adversum te te. flevit amare. Quid ad nientem in nubibus caeli. quod damnatus esset.runt eos in agrum figuli. Haceldapalmas in faciem eius dederunt. ita ut miraretur praeses hominem. Et continuo gallus canta. ter me negabis. C. autem inito. Et post pusillum accesserunt qui principibus sacerdotum et senioribus. teis in templo. quis est qui te percussit? C. Et hie erat cum interrogavit eum praeses. Sciebat enim . dicentem: Et acceperunt triginta ad eum una ancilla. Vere et nihil respondit. quern cum Iesu Galilaeo eras. amodo videbitis Filium hominis cens: S. et his. Prophetiza nobis. Tune videns Iudas. C. Et tu argenteos pretium appretiati. Exeunte autem illo tuit mihi Dominus. usque in centes: S. Tune impletum est. Dicit illi ductus. Propet colaphis eum ceciderunt.nos ? Tu videris. et senioribus. Et recordatus est Petrus verbi consueverat praeses populo dimittere Iesu. At ille ne.

Sedente autem illo pro tribunali. Quidam autem illic stantes. dicebant: S. Eliam vocat iste. C. diviserunt vestimenta eius. C. et imposuit arundini. Crucifigatur. Quern vultis vobis de duobus dimitti? C. Iesum vero perderent. Ait illis praeses: S. nomine Simonem: tj . Vah. et unus a sinistris. ut quid dereliquisti me ? C. C. Sanguis eius super nos. et super vestem meam miserunt sortem. At illi dixerunt: S. Nihil tibi et iusto illi: multa enim passa sum hodie per visum propter eum. et duxerunt eum ut crucifigerent. Tune milites praesidis suscipientes Iesum in praetorium. Ave. et in triduo illud reaedificas: salva temetipsum. ut tolleret crucem eius. et percutiebant caput eius. congregaverunt ad eum universam cohortem: et exuentes eum. Postquam autem crucifixerunt eum. Deus meus. acceptam spongiam implevit aceto. Et sedentes. Dicit illis Pilatus: S. descendat nunc de cruce. At illi magis clamabant. Et continuo currens unus ex eis. Barabbam. Et venerunt in locum qui dicitur Golgotha.Dominica II Passionis seu in palmis quod per invidiam tradidissent eum. moventes capita sua. Respondens autem praeses ait illis: S. Rex Iudaeorum.Missale Romanum 139 hunc angariaverunt. dicentes: S. illudebant ei. Et cum gustasset. A sexta autem hora tenebrae factae sunt super universam terram usque ad horam nonam. posuerunt super caput eius. Quid enim mali fecit ? C. Si Filius Dei es. et dabat ei . Exeuntes autem. qui destruis templum Dei. descende de cruce. Hoc est: ^ Deus meus. ut peterent Barabbam. quod est Calvariae locus. C. Idipsum autem et latrones. Et imposuerunt super caput eius causam ipsius scriptam: Hie est Iesus Rex Iudaeorum. servabant eum. C. Et exspuentes in eum. C. C. Innocens ego sum a sanguine iusti huius: vos videritis. quidicitur Christus? C. sortem mittentes: ut impleretur. Et postquam illuserunt ei. Tune dimisit illis Barabbam: Iesum autemflagellatumtradidit eis. C. Praetereuntes autem blasphemabant eum. ut crucifigeretur. dicens: S. Et genu flexo ante eum. Dicunt omnes: S. Alios salvos fecit. sed magis tumultus fieret: accepta aqua. dicens: S. dicentes: S. acceperunt arundinem. Crucifigatur. et dicentes: S. qui crucifixi erant cum eo. et credimus ei: confidit in Deo: liberet nunc. Et dederunt ei vinum bibere cum felle mixturn. Similiter et principes sacerdotum illudentes cum scribis et senioribus. Principes autem sacerdotum et seniores persuaserunt populis. seipsum non potest salvum facere: si Rex Israel est. dicens: ^ Eli. improperabant ei. Et circa horam nonam clamavit Iesus voce magna. Videns autem Pilatus quia nihil proficeret. Eli. noluit bibere. lavit manus coram populo. Tune crucifixi sunt cum eo duo latrones: unus a dextris. exuerunt eum chlamyde. Quid igitur faciam de Iesu. et arundinem in dextera eius. lamma sabacthani ? C. et super filios nostros. dicebant: S. invenerunt hominem Cyrenaeum. dicentem: Diviserunt sibi vestimenta mea. quod dictum est per prophetam. si vult eum. et audientes. chlamydem coccineam circumdederunt ei: et plectentes coronam de spinis. dixit enim: Quia Filius Dei sum. C. et induerunt eum vestimentis eius. Et respondens universus populus dixit: S. C. misit ad eum uxor eius.

Praefatio de sancta Cruce. Et ecce velum templi scissum est in duas partes a summo usque deorsum: et terra mota est. quae fiebant. et qui cum eo erant. Et exeuntes de monumentis post resurrectionem eius. et non fuit: consolantem me quaesivi. qui dormierant. venit quidam homo dives ab Arimathaea. 45-52 T)ostquam crucifixerunt Iesum. et apparuerunt multis. Secreta oncede. 11.140 Dominica II Passionis seu in palmis bibere. Deus meus. et imposuit arundini. timuerunt valde. Et advolvit saxum magnum ad ostium monumenti. 14. ministrantes ei: inter quas erat Maria Magdalene. quod servatur etiam feria III. et petiit corpus Iesu. et dabat ei bibere. emisit spiritum. et monumenta aperta sunt: et multa corpora sanctorum. Domine: ut oculis tuae maiestatis munus oblatum. Qui hodie alteram. et non inveni: et dederunt in escam meam fel. Cum autem sero factum esset. Mt. quaesumus. et Ioseph mater. a sexta %*> X. non respondetur Laus tibi. Centurio autem. et pausatur aliquantulum). (Hie genuflectitur. et petrae scissae sunt. et pausatur aliquantulum). hora tenebrae factae sunt super universam terram usque ad horam nonam. C. Hie accessit ad Pilatum. et monumenta aperta sunt: et multa corpora sanctorum. venerunt in sanctam civitatem. non tenetur iterare lectionem Passionis Domini. more consueto. dicebant: Eliam vocat iste. Et accepto corpore. C sequens Evangelium. lamma sabacthani ? Hoc est: Deus meus. IV et VI. Et posuit illud in monumento suo novo. et gratiam nobis devotionis obtineat. emisit spiritum. Ceteri vero dicebant: Sine. videamus an veniat Elias liberans eum. Et continuo currens unus ex eis. 68. viso terraemotu et his. (Hie genuflectitur. sed eius loco legit ia sancti Evangelii secundum Matthaeum. et in siti mea potaverunt me aceto. 21-22 Improperium exspectavit cor meum et miseriam: et sustinui qui simul mecum contristaretur. et efFectum beatae perennitatis acquirat. dicens: Eli. custodientes Iesum. Christe. qui et ipse discipulus erat Iesu. vel tertiam Missam lectam celebrat. et Maria Iacobi. Ioseph involvit illud in sindone munda. et celebrans non osculatur librum nee incensatur. quae seciitae erant Iesum a Galilaea. qui dormierant. Post cantum vel lectionem historic Passionis Domini. Iesus autem iterum damans voce magna. 13. videamus an veniat Elias liberans eum. nomine Ioseph. Eli. surrexerunt. Ceterivero dicebant: S. ut quid dereliquisti me? Quidam autem illic stantes. Et ecce velum templi scissum est in duas partes a summo usque deorsum: et terra mota est. et audientes. dicentes: S. Sine. et abiit. Tune Pilatus iussit reddi corpus. quod exciderat in petra. quando historia Passionis Domini cantatur vel legitur. 852 . 27. Vere Filius Dei erat iste. Iesus autem iterum clamans voce magna. Antiphona ad Offertorium Ps. surrexerunt. Erant autem ibi mulieres multae a longe. 12. 15. et mater filiorum Zebedaei. Et circa horam nonam clamavit Iesus voce magna. Dicitur Credo. acceptam spongiam implevit aceto. Per Dominum. et petrae scissae sunt. C.

et pullum cum ea: solvite. et statim invenietis asinam alligatam. Oremus. filium subiugalis. 5-10 Tn diebus illis: Dixit Isaias: Dominus 859 JL Deus aperuit mihi aurem. sedens super asinam et pullum. ad Introitum Ps. Oratio 858 " T \ a . nisi bibam ilium : fiat voliintas tua.. Ps. Ant.Feria II Hebdomads sanctae 854 16. 21. Feria secunda Hebdomadae sanctae I classis Statio ad S. ideo non sum confusus: 3. et omnes revertuntur in sacristiam. qui in tot adversis ex nostra infirmitate deficimus. et conspuentibus in me. 26. dicite quia Dominus his opus habet. dicens eis: «Ite in castellum. Domine. et iusta desideria compleantur. Antiphona ad Communionem Matth. dicentem: DicitefiliaeSion: Ecce Rex tuus venit tibi mansuetus. Per Dominum nostrum. sine benedictione tamorum. 34. omittit ultimum Evangelium. et conclude adversus eos. 141 17. ut adimpleretur quod dictum est per prophetam. 1-2 udica. in fine Missae. Domine. et eum desuper sedere fecerunt. virtus salutis meae. nocentes me. Eiintes autem discipuli. ut in benedictione ramorum: 856 I i Sequentia sancti Evangelii seciindum Matthaeum. omnipotens Deus: I J ut. et quas sequebantur. legitur in fine sequens Evangelium. qui persequuntur me: die animae meae: Salus tua ego sum. Oremus. si non potest hie calix transire. 3 Effunde frameam. et confestim dimittet eos». expiigna impugnantes me: apprehende arma et scutum. Lectio Isaiae Prophetae. quassumus. 42 Pater. fecerunt sicut praecepit illis Iesus. operationem myJL sterii: et vitia nostra purgentur. ego autem non contradico: retrorsum non abii. Dominus Deus auxiliator meus. data benedictione more solito. Domine. ibid. Domine. In ceteris Missis. Hoc autem totum factum est. Corpus meum dedi percutientibus. Postcommunio 855 l\er huius. Mt. geniti Filii tui passione respiremus: Qui tecum vivit et regnat. clamabant. quae praecedebant. 1-9 n illotempore: Cum appropinquasset Iesus Ierosolymis. et sternebant in via: turbae autem. dicentes: «Hosanna filio David: benedictus qui venit in nomine Domini». Plurima autem turba straverunt vestimenta sua in via: alii autem caedebant ramos de arboribus. quod contra vos est. Celebrans. intercedente uni- . et genas meas vellentibus: faciem meam non averti ab increpantibus. 2. et addiicite mihi: et si quis vobis aliquid dixerit. Iudica. 50. et venisset Bethphage ad montem Oliveti: tune misit duos discipulos suos. et exsurge in adiutorium meum. Isai. 18. Et adduxerunt asinam et pullum: et imposuerunt super eos vestimenta sua. Praxedem 857 I 1.

ideo posui faciem meam ut petram durissimam. quern suscitavit a mortuis. Adiuva nos. Domine. et datum est egenis? Dixit autem hoc. Praefatio de sancta Cruce.9-10 Eripe me de inimicis meis. et loculos habens. Antiphona ad Communionem 865 pitius esto peccatis nostris. et intende iudicio meo. qui iustificat me. 863 Domine: ad te confugi. et conclude adversus eos. Domine. propter no. quia illic est: et venerunt. quae fecimus nos: neque secundum iniquitates nostras retribuas nobis. 860 4. (Hie genuflectitur) V. ubi Lazarus fuerat mortuus. 864 potenti virtute mundatos. quia pauperes facti sumus nimis. non secundum peccata nostra. et non est lumen ei. in causam meam. Lazarus vero unus erat ex discumbentibus cum eo. 142. Quis ex vobis timens Dominum. Deus meus et Dominus meus.Per Dominum. speret in nomine Domini. 34. simul. qui erat eum traditurus: Quare hoc unguentum non veniit trecentis denariis. libera nos: et pro10. divinum 866 tua sancta fervorem: quo eorum X I thaniam. et extersit pedes eius capillis suis: et domus impleta est ex odore unguenti. autem ei cenam ibi: et Martha ministra. tinea comedet eos. sed quia fur erat. qua? mittebantur. Antiphona ad Offertorium Ps. Dixit ergo Iesus: Sinite illam. ligna loquuntur adversus me. audiens vocem servi sui? Qui ambulavit in tenebris. 7. Postcommunio dum Ioannem. 8. V. Hubat. Maria ergo accepit li. sed ut Lazarum viderent. Per Dominum. quoniam non confundar. Graduale Ps. 102. 23 et 3 Exsiirge. Secreta aec sacrificia nos. Effunde frameam. V. quern suscitavit Iesus. Fecerunt pariter et actu delectemur et fructu. 12. ut in diem sepulturae meae servet illud.miliate capita vestra Deo. 9. qui me persequuntur. omnipotens Deus. qui gratulantur malis meis: induantur pudore et reverentia. Deus salutaris noster: et propter gloriam nominis tui. et scio. Super populum: Oremus. 1-9 rsebeant nobis.Ps.ad suum faciant puriores venire principium. Tractus Ps. ne memineris iniquitatum nostrarum antiquarum: cito anticipent nos misericordiae tuae. Domine. H P . Ecce Dominus Deus auxiliator meus: quis est qui condemnet me? Ecce omnes quasi vestimentum conterentur. quis est adversarius meus? Accedat ad me. et innitatur super Deum suum. Dixit ergo unus ex discipulis eius. Io. non quia de egenis pertinebat ad eum. qui ma6. 34. Pauperes enim semper habetis vobiscum: me autem non semper habetis. 12. 10 Domine. Sequentia sancti Evangelii secun11. Oremus. Cognovit ergo turba multa ex Iudseis. Iudas Iscariotes.142 Feria II Hebdomad* sanctae bram unguenti nardi pistici pretiosi. 78. doce me facere voluntatem tuam: quia Deus meus es tu. Iuxta est. quis contradicet mihi? Stemus simul. ea. et unxit pedes Iesu. Ps. portabat. 26 Erubescant et revereantur men tuum. 861 5. non propter Iesum tantum. 8-9 Domine.

ut indulgentiam percipere mereamur. 5. Dicitur Munda cor meum. Ps. Deus salutaris noster: et JLJL ad beneficia recolenda. cui nomen Gethsemani. V. et cognovi: tune ostendisti mihi studia eorum. n illo tempore: Iesus et discipuli eius 872 veniunt in praedium. N 4. expugna impugnantes me: apprehende arma et scutum. sed quod tu. Priscam 868 869 O i. Graduale Ps. 136. Tu autem. videam ultionem tuam ex eis: tibi enim revelavi causam meam. 14. C. lube. 871 870 Lectio Ieremiae Prophetae. C. Et ait illis: ^ Tristis est anima mea usque ad mortem: sustinete hie. benedicere. procidit super terram: et orabat. et vigilate. dum mihi molesti essent. 13 et 1-2 Ego autem. a Introitum os autem gloriari oportet in Cruce Domini nostri Iesu Christi: in quo est salus. 2. qui iudicas iuste. Domine. Per Dominum nostrum Iesum Christum. 8 et 8a. 15. Ier. dicentes: Mittamus lignum in panem eius. demonstrasti mihi. et nomen eius non memoretur amplius. Et assumit Petrum. tribue venire gaudentes. quia cogitaverunt super me consilia. Ant. et eradamus eum de terra viventium. et exsurge in adiutorium mihi. Deus. nocentes me. et misereatur nostri. 1-46. ut supra in dominica II Passionis notatum est n. Et cum processisset paululum. et Ioannem secum: et coepit pavere. Oremus. 6. Domine Sabaoth. et humiliabam in ieiunio animam meam: et oratio mea in sinu meo convertetur. Et ait discipulis suis: >Ji Sedete hie donee orem. Et ego quasi agnus mansuetus. et fiunt reliqua. 66. Et venit. Ant. transfer calicem hunc a me: sed non quod ego volo. C. ad Gal. quibus nos instaurare dignatus es. et . induebam me cilicio. omnia tibi possibilia sunt. et taedere.Feria III Hebdomadse sanctae 867 143 Oratio Adiuva nos. Domine Deus meus. et Iacobum. et D6minus sit in cordibus vestris (in corde meo). 34. 11. Iudica. 32-72. transiret ab eo hora: et dixit: t$i Abba. Evangelium Passionis et Mortis Domini secundum Marcum. et probas renes et corda. et benedicat nobis: illuminet vultum suum super nos. 2 Deus misereatur nostri. I Passio Domini nostri Iesu Christi secundum Marcum. qui portatur ad victimam: et non cognovi. 18-20 diebus illis: Dixit Ieremias: DomiJL r ne. Oratio mnipotens sempiterne Deus: da nobis ita dominicae passionis sacramenta peragere. Nos autem. Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in imitate Spiritus Sancti. 14 1. vita et resurr^ctio nostra: per quern salvati et liberati sumus. ut si fieri posset. Per eundem Dominum nostrum. Feria tertia Hebdomadae sanctae I classis Statio ad S. domne (D6mine). Pater.

Sed ut impleantur Scripturae. et venientem cum nubibus caeli. et calefaciebat se. dicentes: S. denuo invenit eos dormientes (erant enim oculi eorum gravati) et ignorabant quid responderent ei. Qui omnes condemnaverunt eum esse reum mortis. caro vero infirma. et tenuerunt eum. C. ait: S. Et cum venisset. et ducite caute.144 Feria III Hebdomadae sanctse invenit eos dormientes. ipse est. Et cum esset Petrus in atrio deorsum. aspiciens ilium. Iesus autem dixit illi:^ Ego sum: et videbitis Filium hominis sedentem a dextris virtiitis Dei. Et iterum abiens oravit. C. At ille. et orate. dicens: S. Et coeperunt quidam conspiiere eum. quaerebant adversus Iesum testimonium. Tune discipuli eius relinquentes eum. Et reversus. et non me tenuistis. Et. Quemcumque osculatus fuero. reiecta sindone. Tu es Christus Filius Dei benedicti? C. Et respondens Iesus. et ait illis: t = j« i Dormite iam. nee inveniebant. Et tu cum Iesu Nazareno eras. C. et omne concilium. quae tibi obiciuntur ab his? C. interrogavit Iesum. et dixit ei: S. et dicere ei: S. Et ait Petro: ^Ji Simon. et colaphis eum caedere. Dederat autem traditor eius signum eis. dormis? non potuisti una hora vigilare ? Vigilate. C. C. neque novi quid dicas. prope est. Summus autem sacerdos. dicens: S. Quoniam nos audivimus eum dicentem: Ego dissolvam templum hoc manufactum. C. At illi manus iniecerunt in eum. et nihil respondit. Ille autem tacebat. C. nudus profugit ab eis. et per triduum aliud non manufactum aedificabo. Et exsurgens summus sacerdos in medium. Prophetiza. Rabbi. Neque scio. C. ut eum morti traderent. Adulescens autem quidam sequebatur eum amictus sindone super nudo: et tenuerunt eum. ait: S. Unus autem quidam de circumstantibus. educens gladium. ait: S. perciissit servum summi sacerdotis: et amputavit illi auriculam. Et adduxerunt Iesum ad summum sacerdotem: et convenerunt omnes sacerdotes et scribae et seniores. a summis sacerdotibus et scribis et senioribus. dicens: S. Et exiit foras ante . ut non intretis in tentationem. Ave. eamus: ecce qui me tradet. Summi vero sacerdotes. tenete eum. falsum testimonium ferebant adversus eum. statim accedens ad eum. et velare faciem eius. eundem sermonem dicens. Et non erat conveniens testimonium illorum. venit Iudas Iscariotes. Siirgite. omnes fugerunt. C. ait illis:^ Tamquam ad latronem existis cum gladiis et lignis comprehendere me? cotidie eram apud vos in templo docens. Spiritus quidem promptus est. Multi enim testimonium falsum dicebant adversus eum: et convenientia testimonia non erant. et requiescite. Et ministri alapis eum caedebant. scindens vestimenta sua. unus de duodecim. Et osculatus est eum. venit una ex ancillis summi sacerdotis: et cum vidisset Petrum calefacientem se. Quid adhuc desideramus testes ? Audistis blasphemiam: quid vobis videtur? C. C. adhuc eo loquente. Non respondes quidquam ad ea. et cum eo turba multa cum gladiis et lignis. Sufficit: venit hora: ecce Filius hominis tradetur in manus peccatorum. At ille negavit. Et quidam surgentes. Et venit tertio. Petrus autem a longe seciitus est eum usque intro in atrium summi sacerdotis: et sedebat cum ministris ad ignem. Rursum summus sacerdos interrogabat eum.

moventes capita sua. Et coeperunt salutare eum: Ave. C. Et praetereiintes blasphemabant eum. C. mittentes sortem super eis. Et accusabant eum summi sacerdotes in multis. Sciebat enim quod per invidiam tradidissent eum summi sacerdotes. ut crucifigerent eum. Pilatus autem volens populo satisfacere. coepit rogare. ut crucifigeretur. cum senioribus et scribis. Et interrogavit eum Pilatus: S. dimisit illis Barabbam. . Et postquam illuserunt ei. descendens de cruce. Simonem Cyrenaeum. Crucifige eum. dicens: S. Per diem autem festum solebat dimittere illis unum ex vinctis. dicebant Petro: S. ter me negabis. adorabant eum. et convocant totam cohortem. et alium a sinistris eius. Et impleta est Scriptiira. et tradidit Iesum flagellis caesum. Alios salvos fecit. Et statim gallus iterum cantavit. Rex Iudaeorum. quod dixerat ei Iesus: Priusquam gallus cantet bis. Et erat titulus causae eius inscriptus: Rex Iudaeorum. At ille iterum negavit. ait illi: tjt Tu dicis. et imponunt ei plectentes spineam coronam. Quid ergo vultis faciam Regi Iudaeorum ? C. Erat autem. Non respondes quidquam? vide in quantis te accusant. quod est interpretatum Calvariae locus. Et confestim mane consilium facientes summi sacerdotes. Pilatus autem rursum interrogavit eum. et iurare: Quia nescio hominem istum. quae dicit: Et cum iniquis reputatus est. Quid enim mali fecit? C. Pilatus autem iterum respondens. Vah. et induunt eum purpura. Rursus autem cum vidisset ilium ancilla. Pontifices autem concitaverunt turbam. qui dicebatur Barabbas. et dicentes: S. qui destruis templum Dei. Milites autem duxerunt eum in atrium praetorii. Pilatus autem respondit eis. At ille respondens. quemcumque petiissent. exuerunt ilium piirpura. Et crucifigentes eum. quern dicitis. Crucifige eum. Et angariaverunt praetereuntem quempiam. ait illis: S. Iesus autem amplius nihil respondit. Vere ex illis es: nam et Galilaeus es. et in tribus diebus reaedificas: salvum fac temetipsum. et tradiderunt Pilato. Erat autem hora tertia: et crucifixerunt eum. ad alterutrum cum scribis dicebant: S. ut tolleret crucem eius. Et recordatus est Petrus verbi. coepit dicere circumstantibus: Quia hie ex illis est. qui in seditione fecerat homicidium. Pilatus vero dicebat illis: S. et ponentes genua. patrem Alexandri et Rufi. diviserunt vestimenta eius. venientem de villa. et induerunt eum vestimentis suis: et educunt ilium. Tu es Rex Iudaeorum? C. Ille autem coepit anathematizare. C. vincientes Iesum.Feria III Hebdomadae sanctae 145 atrium. sicut semper faciebat illis. Similiter et summi sacerdotes illudentes. Et post pusillum rursus qui astabant. ita ut miraretur Pilatus. C. C. et dixit: S. ut magis Barabbam dimitteret eis. et universo concilio. Et percutiebant caput eius arundine: et conspuebant eum. Et coepit flere. At illi iterum clamaverunt: S. qui cum seditiosis erat vinctus. C. Et dabant ei bibere myrrhatum vinum: et non accepit. Et cum eo crucifigunt duos latrones: unum a dextris. duxerunt. Et perducunt ilium in Golgotha locum. At illi magis clamabant: S. et gallus cantavit. Et cum ascendisset turba. quis quid tolleret. Vultis dimittam vobis Regem Iudaeorum? C.

Domine. 7. Erant autem et mulieres de longe aspicientes: inter quas erat Maria Magdalene. ad Offertorium Ps. Et facta hora sexta. a summo usque deorsum. Postcommunio Oanctificationibus tuis. qui et ipse erat exsp£ctans regnum Dei. Ioseph autem mercatus sindonem. et petiit corpus Iesu. qui sedebant in porta: et in me psallebant. et Ioseph mater. Antiphona ad Communionem Ps. C. in multitudine misericordiae tuas.146 Feria III Hebdomadae sanctae seipsum non potest salvum facere. et advolvit lapidem ad ostium monumenti. Pilatus autem mirabatur si iam obiis- set. ut quid dereliquisti me? C. Vere hie homo Filius Dei erat. qui bibebant vinum: ego vero orationem meam ad te. et deponens eum involvit sindone. Et quidam de circumstantibus audientes. quia sic clamans exspirasset. Ant. 11. donavit corpus Ioseph. de manu pecca. quod erat excisum de petra. usque in horam nonam. Super populum: Oremus. et ab 877 omni subreptione vetustatis expurget. Et qui cum eo crucifixi erant conviciabantur ei. Et velum templi scissum est in duo. qua? simul cum eo ascenderant Ierosolymam. Deus. qui ex adverso stabat. Deus. nobilis decurio.373 toris: et ab hominibus iniquis eripe me. Per Dominum. Domine. et Salome: et cum esset in Galilsea. T 9. potum dabat ei. Videns autem centurio. 139. Humiliate capita vestra Deo. 874 O propensius ista restaurent: quae medicinalibus sunt instituta ieiuniis. et implens spongiam aceto. et pausatur aliquantulum). sequebantur eum. 5 Custodi me. (Hie genuflectitur. Secreta Oacrificia nos. C. Et cum iam sero esset factum (quia erat Parasceve. dicens: S. dicens: ^ Eloi. et alise multae.875 tur. Per Dominum. Domine: tempus beneplaciti. quaesumus. Ecce Eliam vocat. Christus Rex Israel descendat nunc de cruce. ait: S. Et hora nona exclamavit Iesus voce magna. Oremus. dicebant: S. Quod est interpretatum: ^ Deus meus. quod est ante sabbatum) venit Ioseph ab Arimathaea. 13-14 Adversum me exerceban. C. 8. et posuit eum in monumento. 68. Oratio ua nos misericordia. videamus si veniat Elias ad deponendum eum. et Maria Iacobi minoris. Deus meus. et ministrabant ei. 10. tenebrae factae sunt per totam terram. Eloi. interrogavit eum si iam mortuus esset. omnipotens 876 O Deus: et vitia nostra curentur. Et cum cognovisset a centurione. lamma sabacthani? C. Sinite. ut videamus. Praefatio de sancta Cfuce. Currens autem unus. Per Dominum nostrum. 6. . circumponensque calamo. et capaces sanctae novitatis efficiat. Iesus autem emissa voce magna exspiravit. et remedia nobis sempiterna proveniant. et credamus. Et accersito centurione. et audacter introivit ad Pilatum. C.

2. et indignatio mea ipsa auxiliata est mihi. IOI. 885 . 1. 8 et I I diens usque ad mortem. 53. Mariam maiorem menta mea inquinavi. Post Kyrie. per unigeniti Filii tui passionem liberemur: Qui tecum. sicut calcantium in torculari? Torcular calcavi solus. o m n i p o t e n s D e u s : JL ut. laudem Domini super omnibus qua? reddidit nobis Dominus Deus noster. t e r r e s t r i u m et infernor u m : quia D o m i n u s factus est obde- I 3. Graduale Ps. et non est substantia. Oratio 879 TTJraesta. — Levate. 63. Deus. et conculcavi eos in ira mea: et aspersus est sanguis eorum super vestimenta mea. 2 Domine. Dominus vobiscum. et non fuit qui adiuvaret: et salvavit mihi bracchium meum. caelestium. y. 1-12 T n diebus illis: Dixit Isaias: Domine. et inebriavi eos in indignatione mea. 5. qui nostris excessibus incessanter affligimur. Quis est iste. Flectamus gehua. Hie dicitur V. Et conculcavi populos in furore meo. 2. 878 *"W*n n o m i n e Iesu o m n e g e n u flectatur. Lectio Isaiae Prophetae. eleison. ut inimici a nobis expelleres potestatem: concede nobis famulis tuis. gradiens in multitudine fortitudinis suae.Feria IV Hebdomadae sanctae 147 Feria quarta Hebdomadae sanctae I classis Statio ad S. Ps. Antiphona ad Introitum Phil. Oratio eus. Lectio Isaiae Prophetae. Isai. Et huic orationi additur altera oratio sub una conclusione forte dicenda. Miserationum Domini recordabor. 68. et propugnator sum ad salvandum. Quare ergo rubrum est indumentum tuum. 1-7 aec dicit Dominus Deus: Dicite filiae Sion: Ecce Salvator tuus venit: ecce merces eius cum eo. 62. 10. et de gentibus non est vir mecum: calcavi eos in furore meo. mortem autem crucis: ideo Dominus Iesus Christus in gloria est Dei Patris. qui loquor iustitiam. sine Flectamus genua. et non erat auxiliator: quaesivi. In nomine. ut resurrectionis gratiam consequamur. et omnia indu- 880 H D Oremus. JL quis credidit auditui nostro ? et bracchium Domini cui revelatum est? Et 7. Per eundem Dominum. 4. 881 quoniam tribulor: velociter exaudi me. 18 et 2-3 Ne avertas faciem tuam a puero tuo. tinctis vestibus de Bosra ? Iste formosus in stola sua. annus redemptionis meae venit. 11. q u a e s u m u s . qui venit de Edom. et detraxi in terram virtutem eorum. dicitur: Oremus. qui pro nobis Filium tuum 882 crucis patibulum subire voluisti. Ego. Isai. 6. exaudi orationem meam: et clamor meus ad te veniat. quoniam intraverunt aquae usque ad animam meam: infixus sum in limo profundi. Circumspexi. Dies enim ultionis in corde meo. et vestimenta tua. Salvum me fac.

Ne avertas faciem tuam a me: in quacumque die tribulor. Secuti sunt autem ilium et discipuli. 9. 39-71. benedicere. sed tua fiat. Omnes nos quasi oves erravimus. ne intretis in tentationem. 23. virum dolorum. et positis genibus orabat. 8 et 8a. Tu exsiirgens. Et dabit impios pro sepultura. unusquisque in viam suam declinavit: et posuit Dominus in eo iniquitatem omnium nostrum. Et cum sur- I . 8. et novissimum virorum. Quia defecerunt sicut fumus dies mei: et ossa mea sicut in frixorio confrixa sunt. C. et sicut radix de terra sitienti: non est species ei. et de iudicio sublatus est: generationem eius quis enarrabit? quia abscissus est de terra viventium: propter scelus populi mei perciissi eum. Ideo dispertiam ei pliirimos: et fortium dividet spolia. misereberis Sion: quia venit tempus miserendi eius. videbit semen longa^vum. et non erat aspectus. et divitem pro morte sua: eo quod iniquitatem non fecerit. et cum scele- ratis reputatus est: et ipse peccata multorum tulit. Pro eo quod laboravit anima eius. neque dolus fuerit in ore eius. attritus est propter scelera nostra: disciplina pacis nostrae super eum. et Dominus sit in cdrdibus vestris (in corde meo). et desideravimus eum: despectum. et quasi agnus coram tondente se obmutescet. Ipse autem vulneratus est propter iniquitates nostras. sicut guttae sanguinis decurrentis in terram. prolixius orabat. 136. Et cum pervenisset ad locum. et voluntas Domini in manu eius dirigetur. 101. Dicitur Munda cor meum. domne (Domine). et percussum a Deo. et iniquitates eorum ipse portabit. pro eo quod tradidit in mortem animam suam. 2-5 et 14 Domine. et fiunt reliqua.148 Feria IV Hebdomadae sanctae ascendet sicut virgiiltum coram eo. In quacumque die invocavero te. et clamor meus ad te veniat. et pro transgressoribus rogavit. et non aperuit os suum: sicut ovis ad occisionem ducetur. Tractus Ps. Et Dominus voluit conterere eum in infirmitate: si posuerit pro peccato animam suam. lube. Evangelium Passioniset Mortis Domini secundum Lucam. n iJJo tempore: Egressus Iesus that secundum consuetudinem in montem Olivarum. confortans eum. dixit illis: t$ Orate. et despectus. V. V. exaudi orationem meam. V. Vere languores nostros ipse tulit. inclina ad me aurem tuam. neque decor: et vidimus eum. et livore eius sanati sumus. Et ipse avulsus est ab eis quantum iactus est lapidis. dicens: ^ Pater. V. 1-53. V. et aruit cor meum: quia oblitus sum manducare panem meum. si vis. et scientem infirmitatem: et quasi absconditus vultus eius. C. Domine. videbit. Et factus est sudor eius. Et factus in agonia. Passio Domini nostri Iesu Christi secundum Lucam. Oblatus est. De angustia. Apparuit autem illi Angelus de caelo. velociter exaudi me. et non aperiet os suum. unde nee reputavimus eum. et humiliatum. ut supra in dominica II Passionis notatum est n. 22. et saturabitur: in scientia sua iustificabit ipse iustus servus meus multos. quia ipse voluit. transfer calicem istum a me: verumtamen non mea voluntas. Percussus sum sicut faenum. et dolores nostros ipse portavit: et nos putavimus eum quasi leprosum.

Prophetiza. Accenso autem igne in medio atrii. C. et potestas tenebra. C. usque hue.C. Quern cum vidisset an.S. prae tristitia. Respondens autem Iesus. Et hie gentem nostram. dixit: terrogavit eum. alius quidam principes sacerdotum et turbas: S. Et ut factus est dies. Tu es Rex S. orate. neque dimittetis. Et velaverunt eum. Et tu de illis es. qui tenebant ilium. erat Petrus in rum. erit Filius hominis sedens a dextris virnon extendistis manus in me: sed haec tutis Dei. Tu ergo es Filius Dei? C. Vere et hie cum hil invenio causae in hoc homine. Miilier.et scribae. die nobis. caedentes. et tes: S. Et percussit unus quis est.bis dixero. timus in gladio? C. dixerunt ei: S. C.C. et C. antecedebat eos: et appropin. Videntes autem hi. Petrus vero ait: Iudaeorum? C. bant ei. convenerunt seet amputavit auriculam eius dexteram. Et alia ex illis servum principis sacerdotum.Feria IV Hebdomadae sanctae 149 rexisset ab oratione. ore eius. Et egressus foras Petrus flevit quavit Iesu. C. qui circa ipsum erant. C. dixerunt: S. At ille negavit eum. Et recordatus est Petationem. Et stum regem esse. ter me negadecim. Pilatus autem inpost pusillum alius videns eum.illo erat: nam et Galilaeus est. sanavit eum. Et cum tetigisset auricu. Et intervallo ^ Tu dicis. ait: S. et fustibus? Cum mihi. sicut dixerat: Quia et qui vocabatur Iudas. C. qui venerant ad se. C. et venisset ad di. unus de duo. Et ait illis: ^ Quid dor. Coemedio eorum. C. Et continuo adhuc illo loquente mitis ? siirgite. At illi rum. C. dixit: S. prin. At . Hunc invenimus subvertentem eum fuisset intuita. Domine.stus. Qui ait: isjl Vos dicitis. Dixit autem lium suum. Iesus amare. duxerunt ilium ad Pilatum. O homo. et duxerunt ilium in concilam eius. Et surgens omnis multitudo eocircumsedentibus illis. et prohibentem tricum illo erat. C. Adhuc eo loquente. qui te percussit? C. Homo. Comprehendentes autem eum. Si tu es ChriIesus ad eos. dicencilla quaedam sedentem ad lumen. At ille respondens. ecce turba: trus verbi Domini. invenit eos dormientes Petrus: S. C. non respondebitis existis cum gladiis. ait: £fe\ Sinite niores plebis. osculo Filium hominis tradis? C. Et conversus Dominus respexit Petrum. C. ne intretis in ten. non credetis mihi: si autem pli et seniores: tji Quasi ad latronem et interrogavero. buta dare Caesari. si percu. C. quia ego sum. illudeautem dixit illi: tji Iuda. Et ait illis: t^ Si vocipes sacerdotum et magistratus tem. dicens: S. dicentes: S. dicentes: S. non novi illum. Et viri. multa blasphemantes dicebant in eum. Dixerunt autem omnes: est hora vestra. et dicentem se Chridicens: S. Ex hoc autem cotidie vobiscum fuerim in templo.testimonium? Ipsi enim audivimus de dotum: Petrusvero sequebatur a longe. Quid adhuc desideramus duxerunt ad domum principis sacer. nescio quid dicis. et principes sacerdotum. quod futurum et percutiebant faciem eius: et interroerat.bis.gabant eum.priusquam gallus cantet. Ait autem Pilatus ad facto quasi horse unius.cantavit gallus. non sum. Niaffirmabat. Et ait scipulos suos. ut oscularetur eum.perunt autem ilium accusare. dicens: S.

qui propter homicidium et seditionem missus fuerat in carcerem. et ecce ego coram vobis interrogans. dixit ad illos: S. qui non genuerunt. C. ibi crucifixerunt eum: et latrones. Emendatum ergo ilium dimittam. Erat enim cupiens ex multo tempore videre eum. Et Pilatus adiudicavit fieri petitionem eorum. Qui erat propter seditionem quamdam factam in civitate et homicidium missus in carcerem. incipiens a Galilaea usque hue. Iesus autem dicebat: ^ Pater. Iterum autem Pilatus locutus est ad eos. miserunt sortes. Et stabat populus spectans. et dimitte nobis Barabbam. et sperabat signum aliquod videre ab eo fieri. unum. nullam causam inveni in homine isto ex his. C. apprehenderunt Simonem quemdam Cyrenensem. si hie est Christus Dei electus. quern petebant: Iesum vero tradidit voluntati eorum. Stabant autem principes sacerdotum et scribae constanter accusantes eum. et deridebant eum principes cum eis. Alios salvos fecit: se salvum faciat. Quid enim mali fecit iste? Nullam causam mortis invenio in eo: corripiam ergo ilium. Necesse autem habebat dimittere eis per diem festum. Et cum ducerent eum. in arido quid fiet? C. Conversus autem ad illas Iesus dixit: ^ Filise Ierusalem. Commovet populum. et remisit ad Pilatum. Dividentes vero vestimenta eius. in quibus dicent: Beatae steriles. quae plangebant et lamentabantur eum. Crucifige. dicentes: S. eo quod audierat multa de eo. dicens: S. Illudebant autem illi invalescebant. At illi instabant vocibus magnis. Et postquam venerunt in locum. Sed neque Herodes: nam remisi vos ad ilium. Quoniam ecce venient dies. cruci- . Ille autem tertio dixit ad illos: S. C. C. dicentes: S. Exclamavit autem simul universa turba. Sprevit autem ilium Herodes cum exercitu suo: et illusit indutum veste alba. C. volens dimittere Iesum. Quia si in viridi ligno haec faciunt. unum a dextris. et ventres. interrogavit si homo Galilaeus esset. C. et super filios vestros. Et ut cognovit quod de Herodis potestate esset. Et invalescebant voces eorum. dicentes: S. quasi avertentem populum. sed super vos ipsas flete. docens per universam Iudseam. Pilatus autem audiens Galilaeam. Herodes autem viso Iesu gavisus est valde. Et facti sunt amici Herodes et Pilatus in ipsa die: nam antea inimici erant ad invicem. At ipse nihil illi respondebat. At illi succlamabant. Dimisit autem illis eum. qui et ipse Ierosolymis erat illis die bus. C. et alterum a sinistris. remisit eum ad Herodem. et dimittam. Pilatus autem convocatis principibus sacerdotum et magistratibus et plebe. dimitte illis: non enim sciunt quid faciunt. quse non lactaverunt. qui vocatur Calvariae. nolite flere super me. Sequebatur autem ilium multa turba populi et mulierum. ut interficerentur. venientem de villa: et imposuerunt illi crucem portare post Iesum. Obtulistis mihi hunc hominem. in quibus eum accusatis. Interrogabat autem eum multis sermonibus. et ecce nihil dignum morte actum est ei. postulantes ut crucifigeretur. Ducebantur autem et alii duo nequam cum eo. et ubera.150 Feria IV Hebdomadae sanctae fige eum. Tolle hunc. Tune incipient dicere montibus: Cadite super nos: et collibus: Operite nos.

in aeternum permanes: tu exsurgens misereberis Sion. salvum te fac. C. 15. C. qui simul aderant ad spectaculum istud. Domine. 101. super 890 hanc familiam tuam. Praefatio de sancta Cruce. Per eundem Dominum nostrum. ait: * $ 4 Pater. 13 et 14 Potum meum 88& cum fletu temperabam: quia elevans allisisti me: et ego sicut faenum arui: tu autem. Ant. et mulieres. Neque tu times Deum. C. Et haec dicens. 10. qui exspectabat et ipse regnum Dei. Si tu es Rex Iudaeorum. dicens: S. nam digna factis recipimus: hie vero nihil mali gessit. in manus tuas commendo spiritum meum. in quo nondum quisquam positus fuerat. Et damans voce magna Iesus. Hie ac- S cessit ad Pilatum. C. C. Domine. qui pendebant. ad Offertorium Ps. exaudi orationem meam. quod passionis Filii tui Domini nostri mysterio gerimus. Oratio espice. 101. et acetum offerentes ei. 14. dicens: S. exspiravit. memento mei. glorificavit Deum. Et dicebat ad Iesum: S. Et ecce vir nomine Ioseph. salvum fac temetipsum.Feria IV Hebdomads sanctae 151 ei et milites accedentes. percutientes pectora sua revertebantur. et nos. R . Super populum: Oremus. et posuit eum in monumento exciso. qui erat decurio. (Hie genuflectitur. et crucis subire tormentum: Qui tecum vivit et regnat in unitate. Secreta uscipe. Erat autem fere hora sexta. Postcommunio argire sensibus nostris. et dicentes: S. Et nos quidem iuste. haec videntes. Unus autem de his. Vere hie homo iustus erat. Stabant autem omnes noti eius a longe. vitam te nobis dedisse perpetuam confidamus. et petiit corpus Iesu: et depositum involvit sindone. et pausatur aliquantulum). vir bonus et iustus: hie non consenserat consilio et actibus eorum. Si tu es Christus. qusesumus. Domine. Et obscuratus est sol: et velum templi scissum est medium. Et dixit illi Iesus: ^ Amen dico tibi: Hodie mecum eris in paradiso. 10. quaesumus. ab Arimathaea civitate Iudaeae. Respondens autem alter increpabat eum. Antiphona ad Communionem Ps. quae seciitae eum erant a Galilsea. 11. quam mysteria veneranda testantur. Per eundem Dominum nostrum Iesum Christum. omnipotens 889 / Deus: ut. quia venit tempus miserendi eius. L 13. Or emus. C. blasphemabat eum. per temporalem Filii tui mortem. latronibus. Domine. dicens: S. C. cum veneris in regnum tuum. Humiliate capita vestra Deo. et videbant quae fiebant. et tenebrae factae sunt in universam terrain usque in horam nonam. quod in eadem damnatione es. pro qua Dominus noster Iesus Christus non dubitavit manibus tradi nocentium. et 886 clamor meus ad te perveniat: ne avertas faciem tuam a me. et dignanter operare: ut.2-3 Domine. Et omnis turba eorum. piis affectibus consequamur. Videns autem centurio quod factum fuerat. 12. munus 887 oblatum. Erat autem et superscripts scripta super eum litteris graecis et latinis et hebraicis: Hie est Rex Iudaeorum.

Pontifex. el6ison. 7-8 In Deo confisum est cor meum. 27. et alleviabit eum Dominus. et quicumque non receperint vos. 6.895 cim. Hae autem benedictio et confectio fiunt intra Missam chrismatis. et presidium saliitis uncto suo. Ps. 5. Marc. 7. sed calceatos sandaliis. ne quid tollerent in via. per omnes generationes annuntiabo fidelitatem tuam. 3. Fades unctionis. 6. Dominus robur est populo suo. illic manete. multum enim valet deprecatio iusti assidua. Or emus. Ant. Decantatis antiphona ad Introitum ac Kyrie. et orate pro invicem ut salvemini. iis exceptis. donee exeatis inde. et coepit eos mittere binos. nisi virgam tantum. Per Dominum. 4. et oratio fidei salvabit infirmum. non panem. remittentur ei. Infirmatur quis in vobis ? Inducat presbyteros ecclesiae. et meritis et niimero sacratus tibi populus augeatur. ungentes eum oleo in nomine Domini. ET CONFICITUR SACRUM CHRISMA 1. incipit in tono solemni Gloria in excelsis. et confectio sacri chrismatis peraguntur secundum ordinem in Pontificali romano descriptum. ut moris est. 2 Gratias Domini in aeternum cantabo. 13-16 893 in*ratres: Tristatur aliquis vestrum? A? Oret. Benedictio olei catechumenorum et infirmorum. Lectio Epistolae beati Iacobi Apostoli. non peram. 2. lecta antiphona ad Introitum et Kyrie. 7-13 n illo tempore: Vocavit Iesus duode.31 3. in testimonium illis ». nee audierint vos. excutite piilverem de pedibus vestris. Et dicitur haec tantum oratio. quae inferius notantur. Et praecepit eis. ad Introitum Ex. lac. neque in zona aes. et orent super eum. qui in regenerandis JLJ plebibus tuis ministerio uteris sacerdotum: tribue nobis perseverantem in tua voluntate famulatum. exeuntes inde. 8. et 894 adiutus sum. 25. et cantico meo laudo eum. in diebus nostris. 30. i*Equo animo est? Psallat. ut dono gratiae tuae.FERIA QUINTA IN CENA DOMINI DE MISSA CHRISMATIS IN QUA BENEDICITUR OLEUM CATECHUMENORUM ET INFIRMORUM. An 891 *^F"^acies unctionis oleum. et daemonia multa F I . Oratio 892 1 Aomine Deus. Et dicebat eis: « Quocumque introieritis in domum. 5. 88. eleison recitato. V. Et exeuntes praedicabant ut paenitentiam agerent. et dabat illis potestatem spirituum immundorum. et si in peccatis sit. ideo exsiiltat cor meum. Graduale Ps. ^^Sequentia sancti Evangelii secunn ^ dum Marcum. et filiis Israel dices: Hoc oleum unctionis sanctum erit mihi in generationes vestras. et ne induerentur duabus tiinicis. quae celebranda est post Tertiam. Confitemini ergo alterutrum peccata vestra.

si quod exstat in altari maiore. qui Missam christantur verba: ut spiritualis lavacri baptis. et non datur oscuDiligis iustitiam et odisti iniquita.mentibus innovemur. et quae sequuntur usque ad Consecrationem. Hae autem Missae inter easdem diei horas permittuntur. Aliarum Missarum in Cena Domini celebratio interdicitur. ut paenitentiam agerent. P DE MISSA SOLEMNI VESPERTINA IN CENA DOMINI Statio ad S. hora magis opportuna. 14.lum pacis. Ant.oleo multos aegros. ut de praeteritis ad nova transimus. In benedictione chrismatis. tem nobis augeat et saliitetn. Locorum Ordinarii. 1. dicuntur ut in Ca. sicminum nostrum. quae olim praefationem pro. Ad triplex Agnus Dei. quae in sancta Trinitas. qui dixisti. nee post horam nonam. 7 ter miserere nobis. stram clementer abstergat. Hoc die sacra Communio fidelibus distribui potest tantummodo inter Missas vespertinas. tuus. possunt vespere rao usque ad vestim£nto incorrupti mu. Praefatio propria 232. et vetustatem no. ponatur super altare pyxis (vel . Tabernaculum. omit18. dicto Placeat tibi. omisso ultimo Evangelio sancti venitur. Deus nem distribuere non licet. pro communicando vero clero et populo hodie et crastino die. Per Dominum. ut supra notatur.Ioannis. ad OfTertorium Ps. propterea unxit te Deus. nihil addendo vel immutando. 6.Missam quoque solemnem in Cena Domineris induantur. none Missae. Antiphona ad Communionem 10. 13. Or emus. et. sanctificatis 12. et novitaPostcommunio 16. quaesumus. quae pro Missa solemni assignatae sunt. Domine. Domine: ut. per chrisma benedicendum cantatur. et sanabant. et quae in hoc instaurato ritu iterum locum aegros. 17. 15. non autem ante horam quartam post meridiem. Secreta Marc. infirmis vero hoc die sacra Communio deferri licet. 44.ni litare. ea quidem de causa. 12-13 Praedicabant Apostoli 897 T Tuius sacrificii potentia. Omittitur oratio Domine Iesu Christe. Communicantes. suum obtinuerunt. ita. Ioannem in Laterano ^ Missa solemnis in Cena Domini celebranda est vespere. et ungebant oleo multos priam Missae chrismatis constituerant. oleo laetitiae. vel continuo ac statim ab iis expletis. in oratoriis autem semipublicis unam tantum Missam lectam. datur benedictio more soveteribus editionibus Pontificalis romani in. respondetur 8 9 6 9.matis mane celebraverint. omnino vacuum sit. loci Ordinarius unam alteramve Missam lectam in singulis ecclesiis vel oratoriis publicis permittere poterit. Per D6raesta. Ubi vero ratio pastoralis id postulet. Et non dicitur Credo. et sanabant. versus finem praefationis quae su. In hac Missa sacram Communiotem.lito. 11.Feria V in Cena Domini 153 eiciebant. vetustate deposita. horis ante et post meridiem. dicuntur in choro Sexta et Nona. ut omnes fideles hoc sacro die Missae sacrificio interesse et Corpus Christi sumere possint. In fine Missae. et ungebant JL JL quaesumus.

Qui enim manducat et bibit indigne. et manducate: hoc est corpus meum. ablato vetustatis errore. quotiescumque bibetis. 6. incipit solemniter Gloria in excelsis. incipit processio per ecclesiam ad altare. 9. et dixit: « Accipite. et incensat more solito. postquam cum ministris. et benedicat nobis: illuminet vultum suum super nos. reus erit corporis et sanguinis Domini. in meam commemorationem ». unusquisque suis choralibus vestimentis induitur: sacerdotes insuper accipiunt stolam. 6. et pulsantur campanae et organum. 4. qui non habent? Quid dicam vobis? Laudo vos? In hoc non laudo. dicens: «Hic calix novum testamentum est in meo sanguine: hoc facite. expleto hymno. et gratias agens fregit. Ubi vero clerici adsint. ascendens. maxime convenit. sicut in passione sua Iesus Christus. Nos autem. Numquid domos non habetis ad manducandum et bibendum? Aut ecclesiam Dei contemnitis. quod pro vobis tradetur: hoc facite in meam commemorationem». quae. osculatur illud in medio. SimQiter et calicem. 11. vita et resurrectio nostra: per quern salvati et liberati sumus. silent usque ad Vigiliam paschalem. postquam cenavit. 7. Itaque quicumque manducaverit panem hunc vel biberit calicem Domini indigne. non diiudicans corpus Domini. Itaque. lecta antiphona ad Introitum et Kyrie. Probet autem seipsum homo: et sic de pane illo edat et de calice bibat. Celebrans. Ideo inter vos multi infirmi et imbecilles. celebrans et ministri induunt vestes sacras albi coloris. Oremus. 3. iudicium sibi manducat et bibit. celebrans. in forma assistentiae choralis. quoniam Dominus Iesus. et interim cantatur a schola antiphona ad Introitum. et calicem bibetis: mortem Domini annuntiabitis. seu ministrantibus. Unusquisque enim suam cenam pncsumit ad manducandum. Et dicitur haec tantum oratio. in qua nocte tradebatur. Dominus noster. Ubi deest copia clericorum et sacerdotum. ad Introitum Gal. Altaris incensatione peracta. 901 " r \ e u s . Et alius quidem esurit. Ps. Ego enim accepi a Domino. Quotiescumque enim manducabitis panem hunc. resurrectionis suae gratiam largiatur: Qui tecum vivit et regnat. alius autem ebrius est. et dor- . Omnibus sic paratis. eleison recitato. a quo et Iudas reatus sui poeJLJ nam. ut in Missa moris est. 66. diversa utrisque intulit stipendia ratres: Convenientibus vobis in 902 unum. iam non est dominicam cenam manducare. 2. accepit panem.154 Feria V in Cena Domini pyxides) cum particulis in hac ipsa Missa consecrandis. Missae solemni vespertinae intersint. ad altare pervenerit. ut. Missa celebratur secundum consuetum ritum Missae cantata?. facta confessione. concede nobis tuae propitiationis effectum: ut. Lectio Epistolae beati Pauli Apostoli ad Corinthios. et confessionis suae latro premium sumpsit. et misereatur nostri. et confunditis eos. Oratio 8. quod et tradidi vobis. 14 os autem gloriari oportet in Cruce Domini nostri Iesu Christi: in quo est salus. 20-32 F 900 Ant. meritorum. 2 Deus misereatur nostri. ita nobis. 5. donee veniat. 1 Cor.

sed et manus et caput ». lube. 1-15 Ante diem festum Paschae. non utique iudicaremur. adibunt celebrantem. Deinde mittit aquam in pelvim. necnon et mandatum Domini de caritate fraterna. ut. 16 . Et vos mundi estis. Propter quod et Deus exaltavit ilium: et dedit illi nomen. Duodecim autem viri selecti. Venit ergo ad Simonem Petrum. Interim diaconus et subdiaconus. et bene dicitis. facta reverentia altari ac celebranti. Lotione pedum ad finem vergente. et cum accepisset linteum. Dominus et Magister: et vos debetis alter alterius lavare pedes. ceteris. Dicit ei Petrus: « Non lavabis mihi pedes in aeternum». inducunt duodecim viros selectos. 13. antiphonas. 9 0 4 ^FiSequentia sancti Evangelii secun*JL" dum Ioannem. cetera quae occurrunt.Missale Romanum . Exemplum enim dedi vobis. tempore opportuno. dixit eis: « Scitis quid fecerim vobis ? Vos vocatis me Magister et Domine. Io. et dixit ei: «Quod ego facio. quorum lavabuntur pedes. cantando vel recitando. sum etenim. 16. celebrans vero etiam planetam. Valde convenit ut post Evangelium habeatur brevis HOMILIA ad illustranda mysteria potissima. non habebis partem mecum ». tune ministri sacri. parata sint sedilia hinc inde pro duodecim viris. psalmos et versus infrascriptos. a Domino corripimur. Dicit ei Simon Petrus: « Domine. 13. DE LOTIONE PEDUM 15. Post homiliam proceditur. mortem autem crucis. in finem dilexit eos. cum recubuisset iterum. et ad Deum vadit. 14. Si ergo ego lavi pedes vestros. In medio presbyterii. Graduate Phil. ita et vos faciatis ». tu mihi lavas pedes?» Respondit Iesus. in presbyterio sedenti. surgit a cena. propterea dixit: Non estis mundi omnes. binos et binos. quae hac Missa recoluntur. disponuntur per sedilia. sciens IeX i sus quia venit hora eius. Credo hodie non dicitur. Quod si nosmetipsos diiudicaremus. sciens quia omnia dedit ei Pater in manus. Et dicit ei Petrus: « Domine. et Dominus sit in corde tuo (meo) dicuntur more solito. sed est mundus totus. omissis. Et cena facta. ut traderet eum Iudas Simonis Iscariotae. institutio scilicet sacrae Eucharistiae et Ordinis sacerdotalis. Respondit ei Iesus: « Si non lavero te. et coepit lavare pedes discipulorum. et accepit vestimenta sua. r 1. quemadmodum ego feci vobis. Omnes deponunt manipulum. quo erat praecinctus. ut transeat ex hoc mundo ad Patrem. ubi ratio pastoralis id suadeat. domne (Domitic). Postquam ergo lavit pedes eorum. Dicit ei Iesus: « Qui lotus est. 2. sed non omnes ». tu nescis modo. cum diabolus iam misisset in cor. 903 10. praecinxit se. et quia a Deo exivit. Munda cor meum. ad locum paratum. ad lotionem pedum. Dum iudicamur autem. non tantum pedes meos. seu duo maiores ex ministrantibus•.Feria V in Cena Domini 155 miunt multi. Sciebat enim quisnam esset qui traderet eum. 17. si opus sit. scies autem postea». cum dilexisset suos. dum schola vel ipse clerus assistens incipit. V. seu ministrantes. in mensula parentur. et extergere linteo. non indiget nisi ut pedes lavet. vel in ipsa aula ecclesiae. et ponit vestimenta sua. incipitur antiphona 8a cum suis versibus. quod est super omne nomen. 12. qui erant in mundo. 8-9 Christus factus est pro nobis obcediens usque ad mortem. ut non cum hoc mundo damnemur.

omnes gentes: auribus percipite. Et de quolibet psalmo dicitur tantum primus versus. lavit pedes eorum. 2 M a g n u s Dominus. spes. sunt: Antiphona Ioann. u t et vos ita faciatis ». Maneant in vobis fides. 6-7 et 8 ritas. spes. Tertio repetitur antiphona: cc Domine. 13. 5 Antiphona cc Si ego. Ps.4. 2 Benedixisti. et ait illis: « Scitis quid fecerim vobis 7 ego. Respondit Iesus. tu mihi lavas pedes ? » Respondit Iesus. D o m i n u s Iesus. 13. Dominus ». Ps. psalmi et versus cantandi vel recitandi. Dominus et Magister ve. 18. Ps. tu nescis modo: scies autem postea ». omisV. dum ad finem vergente. dicit Dominus. 84. 48. caritas. quia 3 discipuli mei estis. I 3 . si dilectionem haAntiphona Ioann . i 2 . sicut dilexi vos ». Venit ergo ad Simonem P e t r u m . i 3 e t i 5 bueritis ad invicem ». c c Si ego. et dixit ei: cc Si non lavero tibi pedes. 13. misit a q u a m in pelvim. 118. in 6 monte sancto eius. p o s t q u a m cenavit V. lotione peet dixit ei Petrus. cc In hoc cognoscent omnes. 13. repetuntur. Dominus et Magister? E x e m p l u m Antiphona 1 Cor. lavi vobis pedes: quanto magis debetis alter alterius lavare pedes? » Ps. 13. 5 et 15 906 P o s t q u a m surrexit D o m i n u s a cena. cum discipulis suis.9 0 ster. tertria haec: maior autem horum est caram t u a m : avertisti captivitatem Iacob. 908 « Domine. Antiphona Ioann.156 Feria V in Cena Domini Et repetitur antiphona: « Domine. et coepit lavare pedes discipulorum: hoc exemplum reliquit eis. tria haec: maior horum est caAntiphona Ioann. cc Quod ego facio. si opus sit. non habebis partem mecum ». Antiphonae vero. 35 91 P o s t q u a m surrexit D o m i n u s . non habebis partem mecum ». t u mihi lavas pedes? » Maneant in vobis. numquam omittitur. V. 13 91 dedi vobis. ritas. n o n habebis partem Sequens antiphona cum suis versibus m e c u m ». 907 Dominus Iesus. cc In hoc cognoscent ». et dixit ei: cc Si non lavero tibi pedes. Et sic aliae antiphonae. Et repetitur immediate antiphona « Mandatum novum». . praecedentibus. 2 905 Antiphona Ioann. 2 Audite haec. 4 caritas. Domine. sis. Nunc autem manent fides. Dixit Iesus discipulis suis. quae habent psalmos vel versus. et laudabilis nimis: in civitate Dei nostri. tu mihi lavas pedes? » Respondit Iesus. et dixit ei: « Si n o n lavero tibi pedes. 34 « Mandatum novum do vobis: ut diligatis invicem. V. 1 Beati immaculati in via: qui ambulant in lege Domini. incipitur autem. qui habitatis orbem. 47.

Post lotionem celebrans lavat et abstergit manus. ubi celebrans. V. V. vum. Deus ibi est. Oratio lites. more solito. Exsultemus et in ipso iucundeR. R. sicV. et per ordinem dispositis iis. Adesto. acolythis pelvim et aquam ministrantibus. V. Quod ipse praestare digneris. Oratione completa. Timeamus et amemus Deum vimine. mus. quaesumus. Simul ergo cum in unum congreV. V. caveaV. si sint laici in peculiarem locum ad hoc designatum. 20. Ubi vero contingat lotionem pedum extra Missarum solemnia peragi. Custodiri nimis. 19. gamur: R. Tu lavasti pedes discipulorum cero. V. praemisso. sti amor. Domine. qui V. Post pedum lotionem.Feria V in Cena Domini 912 157 Antiphona Ubi caritas et amor. 21. genuflectens singulis. si sint clerici in presbyterium. V. Congregavit nos in unum ChriPater noster secreto. Deus ibi est. diacono praebente linteum ad abstergendum. V. qui lavandi sunt. Simul quoque cum beatis videaut hie nobis et a nobis exteriora mus abluuntur inquinamenta. cum solitis caeremoniis. ubi haec locum non habuerit. tuorum. spicias. Amen. ut supra n. mur. Glorianter vultum tuum. Deus ibi est. seu. qua in ritu soletnni a diacono et subdiacono adimplentur. Gaudium. Tu mandasti mandata tua. Ubi caritas et amor. Et repetitur antiphona: R. Et in medio nostri sit Christus X I . reducuntur ad loca sua. Deinde omnes reverentia altari et celebranti. V. et redeunt ante medium altaris. sic a te omV. Et clamor meus ad te veniat. cantu Evangelii Missae Ante diem festum Paschae. Et ne nos inducas in tentationem. resumunt manipulum. Opera manuum tuarum ne deUbi caritas et amor. Cessent iurgia maligna. atque probum. Dominus vobiscum. subdiacono singulorum pedem dextrum tenente. nihil dicens. R. Interim celebrans procedit ad lotionem pedum. proceditur in celebratione Missae. quod est immensum vivis et regnas in ssecula saeculorum. observetur ordo supra descriptus. exaudi orationem meam. 15522. dicit: . Domine. officio 913 V. Sed libera nos a malo. quae nobis retinenda mandasti: ut. Et ex corde diligamus nos siny. Officia. versus populum. 19 a. fa eta Amen. Ne nos mente dividamur. 12. duodecim viri. celebrans vero etiam planetam. Et cum spiritu tuo. a ministrantibus peraguntur. DoV. cessent Or emus. Saecula per infinita saeculorum. servitutis nostrae: et. scipulis tuis pedes lavare dignatus es. Et repetitur antiphona: ne despicias opera manuum tuarum. quia tu diDeus. V. R. post homiliam. illorum pedem lavat et extergit. hoc modo: praecingit se linteo. Christe nium nostrum interiora laventur pecDeus: cata.

acceptabilemque facere digneris: signat semel super hostiam. in omnibus. 26. Philippi. Thomae. et San ^4 guis fiat dilectissimi Filii tui iungit manus Domini nostri Iesu Christi. Per eundem Christum D624. Clementis. Genetricis eiusdem Dei et Domini nostri Iesu Christi: sed et beati Ioseph. rafefitarn. Praefatio. Iacobi. Cornelii.917 rationem h o c fieri hodierna traditione vitutis nostrae. Chrysogoni. et in electorum tuorum iubeas grege numerari. Xysti. omnipotens aeterne Deus. adscrip ^ tarn. ut nobis Cor ^ pus. Amen. atque ab aeterna damnatione nos eripi. Deus. et beatorum Apostolorum ac Martyrum tuorum. Cleti. Simonis et ThaddaH: Lini. Ioannis. . Laurentii.meritis precibusque concedas. Iacobi. benefc$4dictam. rationabilem. quam tibi Dominus noster: Qui tecum vivit et regnat in unitate. Sanctus et Benedictus dicuntur more consueto. quaesumus. Cypriani. Secreta 915 T p s e tibi. 16 et 17 Dextera Domini fe. sed et monstravit. sancte minum nostrum. Amen.158 Feria V in Cena Domini 23. D o m i n e . Filius tuus. in qua Dominus noster Iesus Christus tradidit discipulis suis Corporis et Sanguinis sui mysteria celebranda: qusesumus. eiusdem Virginis Sponsi. JL Pater. 916 Infra A c t i o n e m /^lommunicantes. dicit: qui discipulis suis in sui c o m m e m o anc igitur oblationem ser. et narrabo muniamur auxilio. Andreae. Petri et Pauli. nus. ut placatus accipias: diesque nostros in tua pace disponas. Antiphona ad OfFertorium Sanctorum tuorum. in primis gloriosae semper Virginis Mariae. Iungit manus. dextera Domini exaltavit ut in omnibus protectionis tuae m e : n o n moriar. offerimus ob diem. quorum 914 P s . Dicitur autem praefatio de sancta Cruce. Ioannis et Pauli. Iesus Christus. H 25. 117. et diem sa^^y cratissimum celebrantes. Matthsei. quo Dominus noster Iesus Christus pro nobis est traditus: sed et memoriam venerantes.27. Bartholomsei. Tenens manus expansas super oblata. Per eundem Christum Dominum nostrum. et semel super calicem. cit virtutem. sa. cunctae familiae tuae. Iungit maopera Domini. Cosmae et Damiani: et omnium Q uam oblationem tu. sed vivam. quaesumus. Domine. signat ter super oblata. crificium n o s t r u m reddat acceptum.

Feria V in Cena Domini 919 159 Q ui pridie. bene ^ dixit. Ad triplex Agnus Dei. Patrem suum omnipotentem. Fideles vero accipiunt Sacramentum ad cancellos. ter respondetur miserere nobis. 31. deinde ministrantes. Antiphona ad Communionem Ioann. Communione fidelium peracta. Praecedunt ministri sacri. Tenens ambabus manibus hostiam inter indices et pollices. iudicium tuum regi da. 920 28. ut infra 306. facta genuflexione. 921 postquam cenavit cum discipulis suis.12. praeter sequentia. Iuxta numerum communicantium addi possunt sequentes psalmi: Psalmus 22 Dominus pascit me: nihil mihi deest. cauto tamen ut bono ordini ac devotioni fidelium sedulo provideatur. tibi gratias agens. Dominus et Magister? Exemplum dedi vobis. Omnibus sic absolutis. ut infra: 30. Et repetitur antiphona D6minus Iesus. qui tcllis peccata mundi: miserere nobis. accepit panem in sanctas ac venerabiles tnanus suas. alii quoque sacerdotes. Psalmus 71 Deus. vel transit ante Sacramentum: et cum dicit Dominus vo- Agnus Dei. Reliqua ut in Canone Missae. et manducate ex hoc omnes. Et repetitur antiphona Dominus Iesus. Communionem distribuere possunt. deditque discipulis suis. hoc est. celebrans procedit ad distributionem Communionis. et simul super omnes. fregit. anima mea. Hi omnes accedunt ante altare. Hoc est enim Corpus meum. et omittitur oratio D6mine Iesu Christe. Agnus Dei. quam pro nostra omniumque salute pateretur. caput inclinat. Agnus Dei. Si Episcopus sacram Communionem distribuerit. post eos ceteri clerici per ordinem. ut et vos ita faciatis ». et ait illis: « Scitis quid fecerim vobis ego. dicens: Accipite. postea eodem ordine recedunt. et elevatis oculis in caelum ad te Deum. quandocumque ad medium altar is accedit. vel ab eo recedit. elevat oculos ad caelum. Et repetitur antiphona Dominus Iesus. Osculum pacis hodie non datur. hodie. signat super hostiam. et. qui dixisti. qui tollis peccata mundi: miserere nobis. 32. Celebrans procedit ad ablutionem calicis et digitorum. vel una cum celebrante ad cancellos. . Domino. lavit pedes eorum. Psalmus 103 B6nedic. 13. gradus ascendunt. recitans solitas orationes. Psalmus 150 Laudate Dominum in sanctuario eius. vel alio loco apto. accipit hostiam. si plures sint consecrandae. pyxis vel pyxides deponuntur super corporale. genibusque flexis reverenter accipiunt Corpus Domini. 29. bini et bini. 13 et 15 Dominus Iesus. more solito. sed celebrans genuflectit. profert verba Consecrationis distincte et attente super hostiam. Et clauditur cum eadem antiphona Dominus Iesus. fideles anulum eiusdem ante Communionem non osculantur. Si vero multitudo fidelium ad sacram mensam accedentium magna sit. qui tollis peccata mundi: miserere nobis. Sumpto sacratissimo Sanguine. Missa prosequitur more solito. aut quaterni et quaterni.

Sacramentum continue incensantibus. 35. quoad fieri potest. idem hymnus repetitur. Loco Ite. absque benedictione. quod ad Communionem sequenti die faciendam in pyxide asservatur. 3. usque ad verba Tantum ergo. per aliquod temporis spatium in silentio Sacramentum adorant. usque ad locum paratum. ter incensat Sacramentum. cum cereis accensis. vel ministrantibus. Deinde. forma quidem simplici. reponit pyxidem in tabernaculo seu capsa. quod tempore nostrje mortalitatis exsequimur. vel ministrantibus. accipit pyxidem. immortalitatis tuae munere consequamur. atque. genibus flexis. alius sacerdos. missa est. 36. adiuvante. genuflectit. celebrans autem et ministri sacri deponunt manipulum. ac decenter. non vertit se ad populum in medio altaris. quam diaconus ei porrigit. et extremitatibus veli cooperit. 6. servatis Sacrae Rituum Congregationis decretis de vitandis vel tollendis abusibus in hoc loco parando. Tune assumit velum humerale albi coloris. Deinde. et incensat. hodie cantatur Benedicamus Domino. duobus acolythis. diacono. in medio genuflexus. procedit sub baldachino. glori6si Corporis mysterium. aut diaconus. Cum autem ventum fuerit ad locum paratum. thure iterum imposito. biscum. si vero opus sit. si opus sit. Missa terminatur more solito. Si autem plures pyxides transferendae sint. qusesuXV mus. Benedictio et ultimum Evangelium sancti Ioannis hodie omittuntur. Celebrans. stola alba et velo humerali eiusdem coloris) eas transferat ad locum destinatum. adorant. plane commendatur severitas. In Missis lectis. indutus superpelliceo. vel ipse celebrans'. alius subdiaconus paratus ferat crucem. sancta Trinitas. ubi celebrans et ministri sacri deponunt paramenta albi coloris. interim canitur Tantum ergo. Postea. statim proceditur ad solemnem translationem et repositionem Sacramenti. et accipit pluviale albi coloris. celebrans vero etiam planetam. omnes. secus unus ex clericis vel ministrantibus. ne terga vertat Sacramento. et dicitur Placeat tibi. 4. Pro solemni Sacramenti repositione paretur locus aptus in aliquo sacello vel altari ecclesiae. Missa expleta. imponit incensum in duobus thuribulis. et ministrantes. Ministri sacri. celebrans. genibus flexis. alioque umbellam portante. lingua. comitantur celebrantem. 5. quae liturgiae horum dierum convenit. si habeantur. celebrans et ministri sacri. a dextris et a sinistris procedentes. In translatione et repositione vero Sacramenti proceditur hoc modo: Accenduntur intorticia.160 Feria V in Cena Domini 34. de altari descendens. DE SOLEMNI TRANSLATIONE AC REPOS1TIONE SACRAMENTI ET DE ALTARIUM DENUDATIONE 1. et revertuntur in sacristiam. Domine Deus noster : ut. Signo dato. Postcommunio 9 2 2 Y\ efecti vitalibus alimentis. . stans ante altare. 2. vel ministrantes. more solito. Deinde diaconus. surgunt. sed a latere Evangelii. scilicet comitantibus duobus acolythis. cantatur hymnus Pange. deponit pyxidem super altare. facta genuflexione. Dum fit processio. idem celebrans (vel. et fit processio more solito. ornetur velis et luminaribus. Si haberi potest. deinde celebrans et diaconus assumunt stolam violaceam. Oremus. stans. antequam incipiat altarium denudationem. Per Dominum. quae ab Ordinario loci celebrari permittuntur. 33. iterum. et ascendens altare in medio.

stantes. sumunt stolam nigram. excepto illo in quo Sacramentum solemniter adoratur. subdiaconus accipit amictum. alba et cingulo induti. incipiunt denudationem altarium. inde ab expleta Missa in Cena Domini instituenda. qui in periculo mortis sunt constituti. cum ad altare pervenerint. ut in choro Actioni liturgicas assistant. et de veste mea mittunt sortem. seu ministrantes. 19 Dividunt sibi indumenta mea. deinde. sine candelabris. addens initium eiusdem psalmi: Deus meus. celebrans et diaconus. celebrans et ministri sacri. prosequuntur recitationem huius psalmi. DE PRIMA PARTE ACTIONIS LITURGICE SEU DE LECTIONIBUS 4. sine tobaleis. omnes se erigunt. ubi vero clerici adsint. unusquisque suis choralibus vestimentis induitur. Itaque. Crucem in Ierusalem * f Solemnis Actio liturgica celebranda est horis postmeridianis. reliqui vero adeunt scamna in choro. alioquin celebrans di- cat antiphonam et primum tantum versum psalmi ante denudationem altaris maioris. Altaribus denudatis. et celebrans. Solemnis Actio liturgica postmeridiana huius feriae. redeunt ad altare maius. peragitur a celebrante cum assistentia ministrantium. si adsunt. et quidem circa horam tertiam. Omnibus sic paratis. facta eidem reverentia. 5. si vero ratio pastoralis id suadeat. 6. Celebrans vero cum ministris sacris. maxime convenit. sub silentio. ut suis locis notabitur. repetita a celebrante antiphona Dividunt. ubi deest copia clericorum et sacerdotum. 8. exeunt ante altare maius. FERIA SEXTA IN PASSIONE ET MORTE DOMINI I classis DE SOLEMNI ACTIONE LITURGICA POSTMERIDIANA IN PASSIONE ET MORTE DOMINI Statio ad S. Mox in choro dicitur Completorium. Clerici. Deus meus. et protrahenda saltern usque ad mediam noctem. Hoc die sacra Communio fidelibus distribui potest unice inter solemnem Actionem liturgicam postmeridianam. quare me 161 dereliquisti? Clerici. Altare omnino nudum sit: sine cruce. 21. Signo dato. incipit processio per ecclesiam ad altare. in faciem procumbunt. amictu. denudat omnia altaria ecclesiae. sed ge- . et. exceptis iis. ministri. inchoari potest inde a meridie. Deinde celebrans et ministri. 9. 2. vel ministrantibus. genibus flexis et profunde inclinati: omnesque in silentio aliquamdiu orant. Privata Actionis liturgicae celebratio interdicitur. non autem ultra horam nonam serotinam. hoc modo: Celebrans dicit clara voce sequentem antiphonam: 923 Ps. albam et cingulum. 1. Ad locum autem repositionis sanctissimae Eucharistiae fit publica adoratio. vel tardiori hora. 3. seu ministrantes. non vero ministrantes. candelis exstinctis et absque cantu. usque dum altarium denudatio peracta sit.Feria VI in Passione et Morte Domini 7. ibique manent. eidem altari reverentiam faciunt. revertuntur in sacristiam.

Oremus. sequitur altera lectio. vel a clero assistente recitandum. qui peccati veteris heResponsorium Habacuc 3. stans nes surgunt. — Levate. legit lectionem.162 Feria VI in Passione et Morte Domini nuflexi manent. Flectamus genua. Oratione expleta. dicit. stans ad sedile. sequemurque. omnes surgunt. 9. ut. sicut in passione sua Iesus Christus. ostenderis. Flectamus genua. Oratio eus. flexis Incipitur vero sine titulo. et vivemus in conspectu eius. tono feriali. manens in loco suo. item sine D 927 . dicit Oremus. ipse celebrans. V. a subdiacono dicenda ad legile. Quia misericordiam vo- 8 a. V. Interim ponitur legile nudum in medio 8. omnibus sedentibus et auscultantibus. naturae necessitate por. ac clauditur abs. ablato vetustatis errore. flexis genibus et in silentio. celebrans et ministri. a quo et Iudas reatus sui peenam. dicit orationem. solus celebrans. Vivificabit nos post duos dies: in die tertia suscitabit nos. resurrectionis suae gratiam largiatur: Qui tecum vivit et regnat in imitate. et omnes. Iuda? misericordia vestra quasi nubes matutina: et quasi ros mane pertransiens. seu ministrantes. et. miseriChristum Dominum nostrum. sequentem orationem: Sequitur responsorium. in loco suo. stans ante lui. passione solvisti: da. et scientiam gradus altaris. manibus iunctis ac in tono feriali. et lector incipit primam lectio. Ephraim ? Quid faciam tibi. 6.innotesceris: dum appropinquaverint nem terreni. ad sedilia pergunt. In medio duorum animalium conformes eidem facti. pavi. Responsorio aBsoluto. per aliquod temporis spatium in que Deo gratias. Deficiente lectore. et exsuccesserat. om7 a. in qua Domine. silentio orant. Omnes cordiae memor eris. diaconus Flectamus g£nua. et revertamur ad Dominum: quia ipse cepit. et sanabit nos: percutiet. Deus a Libano veniet. Christi tui. Celebrans. dum contursanctificatione portemus. Oratione completa. concede nobis tuae propitiationis effectum: ut. 2-3 reditariam mortem. eus. et veniet quasi imber nobis temporaneus. et serotinus terrae. nem. et condense V. Per eundem bata fuerit anima mea: in ira. Propter hoc dolavi in prophetis. a schola cantanOratio dum. presbyterii. sicut imagi. 1-6 925 T Taec dicit Dominus: In tribulation e X. manibus iunctis ac in tono feriali. et curabit nos. et confessionis suae latro prsemium sumpsit. et celebrans. brevi interposita precatione.celebrans. manibus iunctis et in Dei. 924 • *^k. V.genibus. occidi eos in verbis oris mei: et iudicia tua quasi lux egredientur. cognosceris: dum advenerit temtavimus. et non sacrificium. ita imaginem caelestis. JL sua mane consurgent ad me: Venite. gratiae pus. ut cognoscamus Dominum: quasi diluculum praeparatus est egressus eius. dicto a diacono Levate. eius: et laudis eius plena est terra. dicit hevdte. Operuit cselos maiestas 7. Dominus noster. Quid faciam tibi. deinde surgit. D Lectio prima Os. diversa utrisque intulit stipendia meritorum. et Sanctus de monte umbroso respondent: Amen. In eo. et 926 posteritatis genus omne timui: consideravi opera tua. et. audivi auditum tuum. Sciemus. dicit orationem.anni. dicit Oremus. Domini nostri. ita nobis. plus quam holocausta.

super nuPhase. Domini». Sin autem minor est numerus. Domine. Lectionem legat lector ad legile: secus vero ipse celebrans. celebrans media voce dicit: quid residuum fuerit. V. et sine Deo gratias in fine. anniculus: iuxta quem ritum tolletis et haedum. Celebrans cetefique omnes. V. vel a clero assistente recitandum. pronibus.comitantibus duobus acolythis. V. masculus.incenso. vel minitum assum igni: caput cum pedibus strantibus. V. ponuntur in latere Evangelii. super eos. sedentes. ante celesistunt. incipiunt cantare vel legere hi- I Responsorium Ps. auscultant. comedent ilium. 163 Lectio altera Ex. V.Feria VI in Passione et Morte Domini titulo. Domine. 12. ibique. Dixi Domino: Deus meus es tu: exaudi. iuxta numerum animarum. igne comburetis. nee coetum aqua. ac 10. Dominus sit in cordibus vestris et 930 Sic autem comedetis ilium: Renes vein labiis vestris. Et sument de sanguine eius. et in sponsorio. Et servabitis eum usque ad quartam decimam diem mensis huius: immolabitque eum universa multitudo filiorum Israel ad vesperam. erigentes stros accingetis. storiam Passionis Domini. . qui iunctus est domui suae. id est transitus. Domine. assumet vicinum suum. V. Erit autem agnus absque macula. Ipsi vero. V. saltern in ordine diaconatus constitutis. absque luminaribus et absque eius et intestinis vorabitis. et azymos panes cum lac. in superliminaribus domorum. et calceamenta habebise. 2-10 et 14 929 Eripe me. iterum facta altari reverentia. Et edent carnes nocte et proceditur ad cantum vel lectionem hiilia assas igni. 139.et comedetis festinanter: est enim cedunt ad latus Evangelii. crudum quid. a schola cantandum. tis in pedibus. Domine. vocem orationis meae. virtus salutis meae: obumbra caput meum in die belli. Nee remane. quae sufficere possunt ad esum agni. de manu peccatoris: et ab hominibus iniquis libera me. Absoluta altera lectione cum suo reponent super utrumque postern. vobis principium mensium: primus erit in mensibus anni. Caput circiiitus eorum: labor labiorum ipsorum operiet eos. Sequitur responsorium. Qui cogitaverunt supplantare gressus meos: absconderunt superbi laqueum mihi. Custodi me. V. legilia nuda cum libris. V. ab homine malo: a viro iniquo libera me. et dicite eis: Decima die mensis huius tollat unusquisque agnum per familias et domos suas. 1-11 928 Tn diebus illis: Dixit Dominus ad Moysen et Aaron in terra « Mensis iste. facta altari reverentia. pa. sed tan. Domine. stans in loco suo. tenentes baculos in maTune. in quibus piano presbyterii. omnibus auscultantibus. V. respondent: Amen.storiae Passionis Domini secundum Ioannem tiicis agrestibus. Acuerunt linguas suas sicut serpentes: venenum aspidum sub labiis eorum. qui. profunde inclibit quidquam ex eo usque mane. Et funes extenderunt in laqueum pedibus meis: iuxta iter scandalum posuerunt mihi. Qui cogitaverunt malitias in corde: tota die constituebant prcelia. Ne tradas me a desiderio meo peccatori: cogitaverunt adversum me: ne derelinquas me. ut sufficere possit ad vescendum agnum. Non comedetis ex eo hoc modo: cantatur vel legitur a ministris. ne unquam exaltentur. Si brantem natos. dum legile. Loquimini ad universum coetum filiorum Israel. Verumtamen iusti confitebuntur nomini tuo: et habitabunt recti cum vultu tuo.

unus assistens ministrorum dedit Simon ergo Petrus habens gladium alapam Iesu. venit illuc ancilla ostiaria: S. Sciebat atrium pontificis. qui audierunt quid loimpleretur sermo. Responderunt gus erat. Iudas. ilium? C. quia fri>Ji Quern quseritis? C. mori pro populo. Quid me interrogas? me quaeritis. qui erat rat illuc cum discipulis suis. vadit ad ministri Iudaeorum comprehenderunt latus Evangelii.pontifici? C. Ie. et ceciderunt in terram. et calefaciebant se: erat auei: S. Dicit ergo Petro cibus et pharisaeis ministros. non bibam labiis meis.164 Fern VI in Passione et Morte Domini 10 a. C.Exivit ergo discipulus alius. sinite hos abire. Et adduxerunt eum ad Annam priI I . loPetrus autem stabat ad ostium foris. Discipulus autem ille erat noCedron. et Tune. autem et Iudas. Haec autem cum dixisquemquam. et a pontifi. Erat autem nomen servo Malquant incipiaty dicit. Respondit ei Iesus: & $ < Ego palam loIterum ergo interrogavit eos: ^ Quern cutus sum mundo: ego semper docui quaeritis? C.in synagoga et in templo. C. 18. cum: quia frequenter Iesus convene. cum ipsis. C. et alius disciJL cum discipulis suis trans torrentem pulus. Respondit Iesus: Iudaei conveniunt: et in occulto locuV§A Dixi vobis. qui consilium dederat IuPassio Domini nostri Iesu Christi daeis: Quia expedit. et tribunus. unum hominem secundum Ioannem. Sic respondes cduxit eum: et percussit pontificis ser. fact a altari reverentia. processit. qui tradebat eum. in medio presbyterii. incipit legere vel cantare historiam Passionis Iesum. Ut interroga eos.tus pontifici. Historiam Passionis Domini legit vel vum: et abscidit auriculam eius dexcantatcelebrans. super nudum legile. Sequebatur autem 932 T n illo tempore: Egressus est Iesus Iesum Simon Petrus.teram. Respondit ei Iesus: ^ Si .introduxit Petrum. erat enim socer Caiphae. Dicit itaque sciens omnia. quia ego sum: si ergo tus sum nihil. quo omnes sum Nazarenum. C. et dixit ostiariae: et cum accepisset cohortem. Cohors ergo. Pontifex ergo interrogavit Iesum de Ut ergo dixit eis: Ego sum: abierunt discipulis suis. ibique.mum. et ligaverunt eum. Erat autem Caiphas. Numquid et tu ex cum laternis et facibus et armis. Iesus discipulis es hominis istius? C. et introivit cum Iesu in troivit ipse. et discipuli eius. C. ubi erat hortus. retrorsum. clara et distincta voce. Evangelium Passionis et Mortis Do. Non sum. set. Iesum Nazarenum. secreto: 931 gladium tuum in vaginam. Ante. erat pontifex anni illius. et de doctrina eius. quae ventura erant ille: S. Iudas ergo notus pontifici. 1-42. C. Stabat autem et faciens se. dicens: S. qui tradebat eum. in quern in. Stabant autem super eum. chus. non perdidi ex eis dixerim ego. quern dixit: Quia ciitus sim ipsis: ecce hi sciunt quae quos dedisti mihi. Dixit ergo Iesus Petro: \% Mitte profunde inclinatus. Domini. Dominus sit in corde meo et in quern dedit mihi Pater. Calicem. Illi autem dixerunt: S. 19.1-40. et caleIesus: t^ Ego sum. Dicit eis tem cum eis et Petrus stans. qui mini secundum Ioannem. Amen. et dixit eis: servi et ministri ad prunas.

Nobis non licet interficere quemquam. C. Erat autem Barabbas latro. Ecce homo. Numquid et tu ex discipulis eius es? C. C. Ave. (Exivit ergo Iesus portans coronam spineam et purpiireum vestimentum). et dixit ei: S. Et dabant ei alapas. et secundum legem debet mori. Tu es Rex Iudaeorum? C. Nos legem habemus. ut non contaminarentur. C. Cum ergo vidissent eum pontifices et ministri. Ecce adduco vobis eum foras. Et milites plectentes coronam de spinis. et ad hoc veni in mundum. C. et vocavit Iesum. Negavit ille. magis timuit. Clamaverunt ergo rursum omnes. Rex Iudaeorum. Unde es tu? . Respondit Pilatus: S. Ego in hoc natus sum. an alii dixerunt tibi de me? C. Et veniebant ad eum. Et dixit eis: S. C. Dixerunt ergo ei: S. Exivit ergo iterum Pilatus foras. et dicit eis: S. cuius abscidit Petrus auriculam: S. Respondit Iesus: * $ < Regnum meum non est de hoc mundo. Dixit itaque ei Pilatus: S. C. Dixerunt ergo ei Iudsei: S. testimonium perhibe de malo: si autem bene. ut testimonium perhibeam veritati: omnis. Addiicunt ergo Iesum a Caipha in praetorium. Ergo Rex es tu? C. Dicit eis Pilatus: S. et dixit: S. et secundum legem vestram iudicate eum. Si non esset hie malefactor. dicentes: S. Iterum ergo negavit Petrus: et statim gallus cantavit. Numquid ego Iudahis sum? Gens tua et pontifices tradiderunt te mihi: quis fecisti? C. significans qua morte esset moriturus. Accipite eum vos. Exivit ergo Pilatus ad eos foras. Responderunt ei Iudaei: S. Ego nullam invenio in eo causam. quern dixit. ministri mei utique decertarent. Et misit eum Annas ligatum ad Caipham pontificem. et dicit eis: S. dicentes: S. Non hunc. ut non traderer Iu- daeis: nunc autem regnum meum non est hinc. Dicit ei Pilatus: S. et dicebant: S. quia Filium Dei se fecit. sed Barabbam. C. Respondit Iesus: ^ Tu dicis quia Rex sum ego. Ut sermo Iesu impleretur. quia nullam invenio in eo causam. ut cognoscatis. crucifige eum. sed ut manducarent Pascha. Dixit ergo eis Pilatus: S. Cum ergo audisset Pilatus hunc sermonem. Et cum hoc dixisset. et dixit: S.Feria VI in Passione et Morte Domini 165 male locutus sum. qui est ex veritate. C. Nonne ego te vidi in horto cum illo? C. Si ex hoc mundo esset regnum meum. audit vocem meam. C. quid me caedis ? C. C. C. Quid est veritas? C. Responderunt et dixerunt ei: S. Est autem consuetudo vobis ut unum dimittam vobis in Pascha: vultis ergo dimittam vobis Regem Iudaeorum ? C. Respondit Iesus: t = J B A temetipso hoc dicis. Accipite eum vos. C. clamabant. iterum exivit ad Iudaeos. Erat autem mane: et ipsi non introierunt in praetorium. Dicit ei unus ex servis pontificis. et flagellavit. Crucifige. et crucifigite: ego enim non invenio in eo causam. C. Introivit ergo iterum in praetorium Pilatus. Erat autem Simon Petrus stans et calefaciens se. Non sum. Quam accusationem affertis adversus hominem hunc ? C. cognatus eius. non tibi tradidissemus eum. Et ingressus est praetorium iterum: et dixit ad Iesum: S. imposuerunt capiti eius: et veste purpurea circumdederunt eum. Tune ergo apprehendit Pilatus Iesum.

Ut Scriptura impleretur. hebraice autem Gabbatha. quia prope civitatem erat locus. Postea sciens Iesus quia omnia consummata sunt. hebraice autem Golgotha: ubi crucifixerunt eum. Si hunc dimittis. erat enim magnus dies ille sabbati. Iudaei ergo. Erat autem tunica inconsutilis. et dicit Iudseis: S. maius peccatum habet. dicentes: S. sed sortiamur de ilia cuius sit. hinc et hinc. Et milites quidem haec fecerunt. Ecce Rex vester. ecce films tuus. Dicit eis Pilatus: S. Deinde dicit discipulo: NJB Ecce mater tua. et pausatur aliquantulum). dixit: ^ Sitio. tolle. Vas ergo erat positum aceto plenum. C. locum. crucifige eum. et cum eo alios duos. Erat autem Parasceve Paschse. in loco. Iesus autem responsum non dedit ei. ut viderunt eum iam . Et ex ilia hora accepit earn discipulus in sua. desuper contexta per totum. Tune ergo tradidit eis ilium ut crucifigeretur. C. Quod scripsi. dicens: Partiti sunt vestimenta mea sibi: et in vestem meam miserunt sortem. et sedit pro tribunali. C. et tollerentur. (Hie genuflectitur. Omnis enim. C. Erat autem scripturn: Iesus Nazarenus. Pilatus autem cum audisset hos sermones. acceperunt vestimenta eius et fecerunt quatuor partes: unicuique militi partem. sed quia ipse dixit: Rex sum Iudaeorum. Non scindamus earn. C. nisi Caesar em. Responderunt pontifices: S. Respondit Iesus: ^ Non haberes potestatem adversum me ullam. Noli scribere. et soror matris eius Maria Cleophae. contradicit Caesari. Et inclinato capite tradidit spiritum. dixit: £$< Consummatum est. mater eius. et eduxerunt. qui dicitur Lithostrotos. quern diligebat. Propterea. Et erat scriptum hebraice. rogaverunt Pilatum. ut non remanerent in cruce corpora sabbato. Regem vestrum crucifigam? C. hyssopo circumponentes. nisi tibi datum esset desuper. qui dicitur Calvariae. quoniam Parasceve erat. ut consummaretur Scriptura. C. Cum vidisset ergo Iesus matrem. medium autem Iesum. Iudaei autem clamabant. obtulerunt ori eius. Et exinde quaerebat Pilatus dimittere eum. Scripsit autem et titulum Pilatus: et posuit super crucem. Stabant autem iuxta crucem Iesu. qui me tradidit tibi. ut frangerentur eorum crura. Cum ergo accepisset Iesus acetum. et Maria Magdalene. ubi crucifixus est Iesus. et potestatem habeo dimittere te ? C. C. dicit matri suae: ^ Mulier. Rex Iudaeorum. hora quasi sexta. graece et latine. Ad Iesum autem cum venissent. Dicebant ergo Pilato pontifices Iudaeorum: S. qui se regem facit. et discipulum stantem. et alterius. C. Respondit Pilatus: S. C.166 Feria VI in Passione et Morte Domini C. adduxit foras Iesum. exivit in eum. Venerunt ergo milites: et primi quidem fregerunt crura. Hunc ergo titulum multi Iudaeorum legerunt. C. Tolle. Illi autem spongiam plenam aceto. et tunicam. C. non es amicus Caesaris. qui crucifixus est cum eo. Et baiulans sibi crucem. Rex Iudaeorum. Dicit ergo ei Pilatus: S. scripsi. Dixerunt ergo ad invicem: S. Illi autem clamabant: S. Non habemus regem. Milites ergo cum crucifixissent eum. C. Mihi non loqueris ? nescis quia potestatem habeo crucifigere te. Susceperunt autem Iesum.

ante se habens librum. comitantibus ministris. . Cantu vel lectione historiae Passionis Domini absoluto. vel ministrantibus. quasi libras centum. occiiltus autem propter metum Iudaeorum. i) a. per aliquod temporis spatium in silentio orant. PRO SANCTA ECCLESIA o 8 " De. 13. non fregerunt eius crura: sed unus militum lancea latus eius aperuit. dicit orationem. dicto a diacono Levate.fi-ca-re. eo quod esset discipulus Iesu. flexis genibus. Et iterum alia Scriptura dicit: Videbunt in quern transfixerunt. Et qui vidit. I • ut e. unam tantum tobaleam super altare extendunt. Dicuntur autem hoc ordine: Praecedit celebrantis praefatio. in quo nondum quisquam positus erat. omnes surgunt. Facta sunt enim haec.bis. di. quod. sicut mos est IudaHs sepelire. celebrans assumit pluviale nigri colotis. deinde celebrans dicit Oremus. locantes librum in medio. Et permisit Pilatus. Et ille scit. ascendens. qui venerat ad Iesum nocte primum. et cantatur tono peculiari infra notato. qua intentio specialis indicatur. Tune celebrans. quia iuxta erat monumentum. diaconus et subdiaconus induunt dalmaticam vel tunicellam eiusdem colons. et stans ibidem. 1. et celebrans. et ligaverunt illud linteis cum aromatibus. quia vera dicit: ut et vos credatis. ministris sacris hinc inde adstantibus. diaconus Flectamus genua. brevi interposita precatione. Acceperunt ergo corpus Iesu. Ibi ergo propter Parasceven Iudaeorum. posuerunt Iesum. extensis manibus ac in tono feriali.si. QU^E ETIAM « ORATIO FIDELIUM » DICUNTUR 12.re-mus. extensis manibus ac in tono feriali. Venit autem et Nicodemus. incipit orationes solemnes.i: I • • pro Eccle. DE SECUNDA PARTE ACTIONIS LITURGICvE SEU DE ORATIONIBUS SOLEMNIBUS.am De. ut Scriptura impleretur: Os non comminuetis ex eo. dicit orationem.lec-tis-si-mi no. et. Post haec autem rogavit Pilatum Ioseph ab Arimathaea. ferens mixturam myrrhae et aloes. Celebrans dicit Oremus. accedit ad altare.us et D6-mi-nus no-ster pa-ci. et continuo exivit sanguis et aqua. manibus iunctis. hortus: et in horto monumentum novum. flexis genibus et in silentio> dicit Levatet deinde surgity et. vel ministrantes. ubi crucifixus est. testimonium perhibuit: et verum est testimonium eius. et tulit corpus Iesu. Erat autem in loco. Flectamus ge'nua. et omnes.a sancta 933 . Interim vero duo acolythi.Feria VI in Passione et Morte Domini 167 mortuum. osculatur in medio. ut tolleret corpus Iesu. Venit ergo.

V. O.• • • • • glo.remus et pro be.re et cu-sto..ten-tem.ens e.ri- no. ut Ecclesia tua. Flee. Le.a.. PRO SUMMO PONTIFICE 9 3 5 ^^X O^ • • • • N.ca.bus. Per eundem sto gentibus revelasti: custodi opera Dominum nostrum.ne J ut De.us et D6-mi. 934 A^Vmnipotens sempiterne Deus.to orbe ter-ra- • • •—MHI—• • • •—•—= m • m =-=m rum: sub-i.um in ordi.gen-ti.tamus ge. ' • • • • a• • • • • • • • • • a• R.e.tur to.nus noster. qui.i prin-ci-pa-tus et po. qui orbe diffusa. stabili fide in confessio\^s gloriam tuam omnibus in Chri.te-sta-tes: detque 8.ci.um Pa-trem omni. 2.168 Feria VI in Passione et Morte Domini t ad.git e.lam vi.re De.po.: N . . fi.u.va.re-mus..re dign£.le.nu.ne tui nominis perseveret. Amen.di. toto Omnes R.tarn et tranquil.te.a-tis-si-mo Pa-pa nostro 1 qui e.tarn de.bis. misericordise tuas.na.

O mnipotens sempiterne Deus.tus.is: et pro • • • • • • omni po-pu.ae sanctae. subdi. 3.a.ri.co. • • • • vi.pisco-pa. ut Christiana plebs. pres-by.bus. * ad re-gendum po-pu.ri.ri.co.ni. quae te 9 3 6 gubernatur auctore. Flee.at Eccle- si.tamus ge.sti. PRO OMNIBUS ORDINIBUS GRADIBUSQUE FIDELIUM O I I .pis. et electum nobis Antistitem tua pietate conserva. lec-to.lumem cu-sto. • • • t 1 • Le.Feria VI in Passione et Morte Domini 169 e. a.lum sanctum De. o.a. con-fes-so.i.va.bus e.ae su.co.pi-sco. sal-vum atque inco.du.lo sancto De. vir-gi. 9 3 7 di. Amen.remus. . e.bus.bus.bus.xor-ci.remus et pro omni. Omnes R. Per Dominum.nu.te.stis.te. sub tanto Pontifice.ni.ris.bus.is.a.di.ni.ly-this. cuius iudicio universa fundantur: respice propitius ad preces nostras.i.a. • 1 • O. credulitatis suae meritis augeatur.

a.te. Le.o.remus.bus res pii-bli.nu.lunta. Amen. pro universis ordinibus supplicantes.am di.6.. cuius ut gratiae tuse miinere ab omnibus V_>J Spiritu totum corpus Ecclesiae tibi gradibus fideliter serviatur. PRO RES PUBLICAS MODERANTIBUS 939 O^ bus.a. Le. Flec-tamus ge. Per sanctificatur et regitur: exaudi nos Dominum.rumque mi-ni-ste-ri.rum JLJi !_ I • • • • • • • • • • se.de.ri. Flec-tamus ge.re-mus. Omnes R.us et D6-mi.nu.va.cundum vo.nus no-ster men-tes et cor-da e. E O.ran-ti- • e. in unitate eiiisdem.te.tem su.va.cem.is • • • • • ut et po-te-sta-ti-bus: De..gat ad nostram perpe- tu. .cas mo.170 Feria VI in Passione et Morte Domini 1 O. 4. 938 /^"Xmnipotens sempiterne Deus.remus et pro omni.am pa. .

ti. ut.6-rum • • r "•""•" - - - •* ip-so.6.remus et pro ca.Missale Romanum • • • • • • • • • a• Le. dextera tua 940 protegente.ge.ne omni. Amen. et patriae securitas indesinenter consistat. ij .urn ! • .ra.nu.se.ri.Feria VI in Passione et Morte Domini 171 /^Nmnipotens sempiterne Deus.si.ri. qui nos in potestate regunt.ne. et religionis integritas. Omnes R.te.techu-me.cor-di. Per Dominum. ut ubique terrarum. PRO CATECHUMENIS CP I I . 5. et ip-si inve-ni.va.ae. • • pecca. in cuy^y ius manu sunt omnium potestates et omnium iura populorum: respice benignus ad eos.6. .us 941 et D6-mi-nus no-ster ad-a-pe.no nostro.nis nostris: ut De. ' • • • • a• O.rum ia-nu.va- 1 crum re.to-rum.nis ac-cepta re-mis. • • • Flec-tamus ge.amque mi.remus. per la.at • • aures prae-cor-di.antur in Chri-sto Ie-su D6-mi.a.

Per Dominum. De. • • • er-ro.ta. Flee. ut cunctis mundum purget .vi.tern: na. . qui catechumenis nostris.bis. Amen.ri. 6. fortitudo: perveniant ad te preces de Per Dominum nostrum.te.remus. mae.va.remus.tis • • O. ut.turn: • • • indiil-ge. PRO FIDELIUM NECESSITATIBUS 943 o I fci . /'""Xmnipotens sempiterne Deus.ri.172 Feria VI in Passione et Morte Domini mnipotens sempiterne Deus.baptismatis.lii.tamus ge-nu. 1 Le.bus: morbos au-fe-rat: famem de-pel-lat: a-pe. adoptionis tuaefiliisaggrele fecundas: auge fidem et intellectum gentur.lec-tis-si-mi no. sa-ni. renati fonte Ecclesiam tuam nova semper pro.ganti.bus portum sa. Amen.urn Pa-trem omni- • po-ten-tem. Omnes R. laborantium misericordiam tuam gaudeant affuisse. Omnes R.at carce-res: vincu-la • • dis-sol-vat: m m • • • in-firman-ti-bus per-e-gri-nan-ti-bus red-i.at.a. di. quacumque tribulatione clamantium.ut omnes sibi in necessitatibus suis \^y storum consolatio.

qui pravitate deposita.ni. cam atque j • O.li.sis.os ab er-ro. Amen.li- • • • a. et neminem vis sipiscant.cam re.va.us et Domi-nus no947 . PRO CONVERSIONE IUD.re digne.remus et pro Iudae. • • • ut et ip-si .cis: De.cis • • • • ut 945 et schisma. fraude deceptas.EORUM oz o ster I •-•—• *-• m =-= 1 " • " "—I—mut De.tur.ca. et ad sanctam ma-trem Eccle.si.ri-bus u.vo. Per Dominum.ver.remus et pro hae. PRO UNITATE ECCLESLE O I m • . ut. Le.a.am catho.re.Feria VI in Passione et Morte Domini 173 7.is: • au-fe-rat ve-lamen de cordi-bus e.remus.at e. Omnes R. omni haeretica 8. ipotens sempiterne Deus.946 salvas omnes.us et D6-mi-nus no-ster e.nu.ti.ru.ti. B Flec-tamus ge.te.6-rum.po-sto. errantium corda re. et ad veritatis tuae redeant perire: respice ad animas diabolica unitatem.

um e.lic-tis I • • • • • • • • conver-tantur • • • • • • i " • tl j i i i-do-lis su. V_>/ Iudaeos etiam a tua misericordia quae Christus est.li.cum Fi.bus e.rat H • D i-niqui. tur. i n i • • • • et • • • • • • • • • • • u-ni. re.174 Feria VI in Passione et Morte Domini y • • • • • • • • • • • • j agnoscant Iesum Christum Domi-num nostrum. agnita veritatis tuae luce. Amen.ius Ie-sum Chri-stum. .us omni-po. • • • • •aLe-va-te. PRO CONVERSIONE INFIDELIUM 949 V^-X If • • • • remus et pro pa-ga-nis: • h ut De. • • D6-mi-num nostrum. quas pro illius populi obcaecatione deOmnes R. ut.um vi-vum et ve. ut. 948 A^\mnipotens sempiterne Deus. qui ferimus.tens 1 • • • | •— au-fe. Per eundem Dominum.a. De.rum. ad De. ™ • • • • • • • • • • a• O-remus. a suis tenebris eruannon repellis: exaudi preces nostras.um et I • .6-rum. 9. Flectamus genu.is.ta.tern a cordi.

et in medio. ut supra. quod cantatur a schola.Ecce lignum Crucis. Duo autem acolythi. Celebrans cunt ministrantibus sacristiam adit. adit sacristiam. candela. antiphonam vero duos acolythos. tur diaconus cum Cruce. et. seu ministrantibus. ador£mus. et parvo momento in silentio adorant. sed vitam semper inquiris: suscipe propitius orationem nostram. Amen.te. Celebrans. Per Dominum nostrum Iesum Christum. Deus. ac deinceps iuvatur in cantu a ministris sacris. altius quam primo cantat iterum Ecce lignum Crucis. cantat solus. ad laudem et gloriam nominis tui. seu ministrantes. cum Crucifixo.va. adiuvantibus. Primum portatur sancta Crux e sacristia in medium presbyterii. omnibus stantibus. celebrante excepto. aliis.remus. 16. et detegit bracchium dextrum Crucifixi. accedens ad latus Epistolae. ante altare. mus. ibique. DE TERTIA PARTE ACTIONIS LITURGICE SEU DE SOLEMNI SANCT. versa facie ad populum. ministri dalmaticam vel tunicellam. indeque. Portatur autem hoc modo: Celebrans et subdiaconus manent ad sedilia stantes: diaconus cum acolythis. qui non mortem peccatorum. • • Flee.Feria VI in Passione et Morte Domini 175 • • a• O. ac elevans earn. post canturn. 15. medius inter alios adiuvatur a ministrantibus. sequi. et detegit Crucem totaliter.16 a. et libera eos ab idolorum cultura. aliis prosequentibus. Omnes R. Adhibeatur Crux satis magna. ut supra. seu ministrantes. Orationibus solemnibus completis.a. Deinde solus incipit antiphonam Ecce lignum Crucis. procumbentibus. usque ad Venite. Deinde celebrans ascendit altare in latere Epistolae. et datur initium solemni adorationi sanctae Crucis. cum candelabris accensis comitantur Crucem. et post cantum adorantibus. si opus sit. per omnia ssecula saeculorum. Turn proceditur ad detectionem sanctae Crucis. tune elevans Crucem paulisper. Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti. 950 • • • • • • • • a• Le. celebrans Crucem e manibus diaconi accipit.tamus g£-nu. ministris sacris. omnes in genua se prosternunt. O mnipotens sempiterne Deus. celebrans et ministri redeunt ad sedilia. prosequentibus. Denique celebrans procedit ad medium altar is. in detegenda sancta Cruce. 14. a dextris et a sinistris celebrantis. adorebra accensa gestantes. celebrans et subdiaconus ipsis obviam veniunt. ex qua processionaliter affert Crucem ad ecclesiam: praecedunt acolythi. portat Crucem ante altare. Cantu finito. seu ministrantes. velo violaceo obtecto. comitantibus omnibus adstantibus./E CRUCIS ADORATIONE Cum presbyterium ingressi fuerint. ija. usque ad Venite. Crucem a summitate parum detegit. ubi celebrans deponit pluviale. tertio altius incipit Ecce lignum Crucis. hoc modo: Celebrans. et aggrega Ecclesise tuae sanctae. . stans in piano. ut supra. quod facile removed possit.

et ministrantes. postquam clerus. vel ministrantes. Post detectionem Crucis sequitur eiusdem solemnis adoratio. Concluditur tamen semper cum doxologia: Sempiteina sit bedtae Trinitati gloria.176 Feria VI in Passione et Morte Domini ANTIPHONA AD DETEGENDAM S. genuflexi manent in later ibus suppedanei. prout supra praescribitur. pedes Crucifixi devote deosculari possint. Crucis adorationem invitet eamque altius elevatam teneat. cleri ac ministrantium peracta. ministrorum. facie versus Crucem. ante Crucem quasi processionaliter transeuntes. ceterique omnes. postea clerus.re- fflUS. a duobus acolythis. pedes Crucifixi osculantuf. et. prout adorantium numerus requirit. si commode fieri possit. ordine sequenti: primus accedit solus celebrans. cum candelabris accensis. ut supra. ob ingentem populi concur sum. traditur a celebrante duobus acolythis. 19. paucis verbis populum ad sancta. Cantus vero eousque producitur. si adsit.ut pes Crucis super suppedaneum consistat. unus post alium. praemissa simplici genuflexione. et ibidem sustentatur eodem modo. et ministrantes adorationem expleverint. vel ministrantibus. Sancta Crux. postquam detecta fuerit. seu minist rantibus. adorationem sancta? Crucis. in summitate graduum altaris consistens. et facie ad populum versa. Tune incipit adoratio sanctae Crucis. ut infra 179- . adoratione ex parte celebrantis. cantantur a schola. ante medium altar is. 17. hoc modo: Crux. in quo sa- liis Omnes R. per breve tempus a fidelibus in silentio adorandam. deinde mulieres. Hi omnes. Alii vero duo acolythi. 18. Si parochus aut rector ecclesiae praevideat. earn hinc inde ita per bracchia sustentant. comitantibus aliis duobus acolythis. primum viri. vix aut non sine boni ordinis et devotionis detrimento peragi posse. seu ministrantibus. qui candelabra accensa gestabant. eisdem candelabris a dextris et a sinistris Crucis super suppedaneum collocatis. in duos choros divisa. qui adorationem sanctae Crucis peregerunt. o. Dum autem sanctse Crucis adoratio peragitur. prius calceamenta deponunt. qui stantes in suppedaneo. accedentes ad Crucem. demum ministrantes. CRUCEM c. deinde ministri. tune caeremonia hoc modo peragitur: celebrans. ministri sacri. simplici genuflexione ter repetita. in superiore gradu. Ve- ni- te. sedentes auscultant. sic dicta Improperia. celebrans. sanctam Crucem e manibus ministrantium sumat et. et alia quae sequuntur. defertur ad cancellos. ita ut fideles.ce li- gnum Cm- cis.

quid feci tibi? Aut in quo contristavi te ? Responde mihi! V. 1 et 2 Quia eduxi te per desertum quadraginta annis. 1 Hagios Athanatos. quid feci tibi? Aut in quo contristavi te? Responde mihi! 1 Ego te pavi manna per desertum: et tu me cecidisti alapis et flagellis. 2 Popule meus. 2 Sanctus Immortalis. 1 Hagios Ischyros. eleison himas. 2 Popule meus. 1 et 2 Quid ultra debui facere tibi. et lancea perforasti latus Salvatori tuo. 2 Popule meus. 2 Popule meus. quae autem ab utroque choro simul cantanda sunt. . 2 Sanctus Fortis. 2 Sanctus Deus. quid feci tibi? Aut in quo contristavi te? Responde mihi! 1 Ego ante te praeivi in columna nubis: et tu me duxisti ad prsetorium Pilati. 2 Sanctus Immortalis.953 turn cum primogenitis suis: et tu me nagellatum tradidisti. quid feci tibi? Aut in quo contristavi te? Responde mihi! 1 Ego eduxi te de iEgypto. 2 Sanctus Immortalis. Quia eduxi te de terra ^gypti: parasti Crucem Salvatori tuo. indicantur hoc modo: 1 et 2. 1 Hagios Athanatos. 2 Sanctus Fortis. et non feci? Ego quidem plantavi te vineam electam meam speciosissimam: et tu facta es mihi nimis amara: aceto namque sitim meam potasti. eleison himas. 1 Hagios o Theos. quid feci tibi? Aut in quo contristavi te? Responde mihi! 1 Ego propter te Chananaeorum reges percussi: et tu percussisti arundine caput meum.Feria VI in Passione et Morte Domini 177 IMPROPERIA Partes quae ad singulos choros spectant. 2 Sanctus Deus. 2 Sanctus Deus. et 2 (chorus secundus). 1 Hagios Ischyros. 1 Hagios o Theos. dem£rso Pharaone in Mare Rubrum: et tu me tradidisti principibus sacerdotum. miserere nobis. quid feci tibi? Aut in quo contristavi te? Responde mihi! 1 Ego ante te aperui mare: et tu aperuisti lancea latus meum. miserere nobis. 952 I 1 et 2 Popule meus. quid feci tibi? Aut in quo contristavi te? Responde mihi! 1 Ego dedi tibi sceptrum regale: et tu dedisti capiti meo spineam coronam. 2 Popule meus. 2 Popule meus. 2 Sanctus Fortis. eleison himas. II 1 Ego propter te flagellavi JEgyp. et manna cibavi te. quid feci tibi? Aut in quo contristavi te? Responde mihi! 1 Ego te potavi aqua salutis de petra: et tu me potasti felle et aceto. 1 Hagios o Theos. 1 Hagios Athanatos. miserere nobis. 2 Popule meus. et introduxi te in terram satis bonam: parasti Crucem Salvatori tuo. 1 Hagios Ischyros. indicantur numeris i (chorus primus).

2 Dulce lignum. dulce pondus sustinet. Quando pomi noxialis in necem morsu ruit: Ipse lignum tune notavit. inter omnes arbor una nobilis. et sanctam resurrectionem tuam laudamus. fronde. Nulla silva talem profert. germine. 1 et 2 Antiphona: Crucem tuam adoramus. Et Dei manus pedesque stricta cingit fascia. 2 Dulce lignum. inter omnes arbor una nobilis. 2 Illuminet vultum suum super nos. quid feci tibi? Aut in quo contristavi te? Responde mihi! Ill i et 2 Antiphona: 954 Crucem tuam adoramus. et misereatur nostri. Missus est ab arce Patris Natus. flore. Nulla silva talem profert. IV 1 et 2 Antiphona: 955 Crux fidelis.178 Feria VI in Passione et Morte Domini 2 Crux fidelis. dulce pondus sustinet. gloriosi lauream certaminis. damna ligni ut solveret. 1 De parentis protoplasti fraude Factor condolens. flore. 1 Psalmus 66. germine. 1 Lustra sex qui iam peregit. germine. et benedicat nobis. flore. Membra pannis involuta Virgo Mater alligat. fronde. Et medelam ferret inde. Domine. et glorificamus: ecce enim propter lignum venit gaudium in universo mundo. 1 Hymnus: Pange. 2 Crux fidelis. 1 Quando venit ergo sacri plenitudo temporis. 1 Vagit infans inter arcta conditus praesepia. hostis unde laeserat. lingua. dulces clavos. Nulla silva talem profert. dulces clavos. 2 Crux fidelis. inter omnes arbor una nobilis. Domine. Atque ventre virginali carne amictus prodiit. et glorificamus: ecce enim propter lignum venit gaudium in universo mundo. . 2: Deus misereatur nostri. orbis Conditor. Dulce lignum. 2 Popule meus. germine. et sanctam resurrectionem tuam laudamus. 2 Popule meus. tempus implens corporis. inter omnes arbor una nobilis. fronde. dulce pondus sustinet. Nulla silva talem profert. quid feci tibi? Aut in quo contristavi te? Responde mihi! 1 Ego te exaltavi magna virtute: et tu me suspendisti in patibulo Crucis. dulces clavos. fronde. 1 Hoc opus nostrae salutis ordo depoposcerat: Multiformis proditoris ars ut artem falleret. flore. Et super Crucis trophaeo die triumphum nobilem: Qualiter Redemptor orbis immolatus vicerit.

Amen. extendit corporale. scilicet celebrans stolam et planetam. reportatur Sacramentum e loco repositionis ad altare maius pro Communione peragenda. Rebus ita dispositis. unda manat et cruor. Unius Trinique nomen laudet universitas. 1 Sola digna tu fuisti ferre mundi victimam. Terra. germine. 2 Dulce lignum. pontus. adeo in altum ut commode a fidelibus conspici possit. Adoratione Crucis expleta. astra. lancea Mite corpus perforarunt. dimissa stola nigri coloris. more solito. vel ministrantibus. dulces clavos. 22 a. 2 Crux fidelis. fronde. reportatur ad altare. dulce pondus sustinet. tensa laxa viscera. in quo prsesto sint duo candelabra cum cereis accensis. quin celebranti in caeremoniis sequentibus.Feria VI in Passione et Morte Domini 179 Sponte libera Redemptor passioni deditus. acolythus autem. et alio clerico ad umbellam portandam. comitantibus aliis duobus acolythis. Et rigor lentescat ille. ibique collocatur in medio. Ad altare repositionis genua flectunt. Diaconus cum duobus acolythis. super altare peragendis. fronde. 2 Dulce lignum. assumunt paramenta violacea. subdiaconus vero tunicellam. accedunt ad altare repositionis. flore. si altar is dispositio id permittat. clerus et populus manent in suis locis. dulces clavos. ipsa Crux ab acolythis. 21. Quam sacer cruor perunxit. par decus Paraclito. inter omnes arbor una nobilis. sacerdos defert et explicat corporale super altare. postmodum ab acolythis sumenda. g£rmine. 22. et librum disponit in latere Evangelii. Antequam processio inchoetur. Nulla silva talem profert. Conclusio numquam omittenda: i Sempiterna sit beatse Trinitati gloria. Deinde diaconus. arbor alta. Agnus in Crucis levatur immolandus stipite. Postea celebrans et diaconus. 1 Flecte ramos. Portatur autem hoc modo: Celebrans et subdiaconus. tune diaconus extrahit sacram pyxidem e tabernaculo seu capsa. DE QUARTA PARTE ACTIONIS LITURGICiE SEU DE COMMUNIONE 20. . dulce pondus sustinet. sub silentio. 23. flore. diaconus stolam et dalmaticam. mundus quo lavantur flumine! 2 Crux fidelis. qui earn sustentaverant. 2 Dulce lignum. ad abluendos et abstergendos digitos post Communionem. duke pondus sustinet. et. clavi. assumpto velo humerali albi coloris. fusus Agni corpore. y£qua Patri Filioque. Atque portum praeparare area mundo naufrago. 1 Felle potus ecce languet. vel minis trans. dulces clavos. et quidem. pyxidem extremitatibus eiusdem veli cooperit et ad altare maius defert. spina. inter omnes arbor una nobilis. Et superni membra Regis tende miti stipite. more solito. quern dedit nativitas. incommodum praebeat. Candelabra vero accensa deponuntur super altare. vel ministrantibus. Nulla silva talem profert. deponit super altare vas aquae cum purificatorio. cum candelabris accensis. delata bursa super altare.

et mentis et corporis. te deprecamur. 25. Genuflexione peracta. et genuflectunt in infimo gradu altaris. * censa gestant. et benedicimus tibi. Omnia fiunt per ipsum celebrantem Fiat voluntas tua. Filius Dei redemit nos. cum sit precatio ad Communionem. qui es in caelis: * Deo Patre in unitate Spiritus Sancti Sanctificetur nomen tuum. iunctis manibus. sequentem orationem. # 27. 956 nostris. ope misericordiae tuae adiuti. celebrans clara voce recitat. * Amen. et a peccato simus semper liberi et ab omni perturbatione securi. quod ego indignus sume959 Oremus. au. non mihi proveniat in niti et divina institutione formati. Praeceptis salutaribus mo. de more inclinatus. acolybis hodie: * thi hinc inde procedentes candelabra acEt dimitte nobis debita nostra. et ad medelam peromnes praesentes prosequuntur: cipiendam: Qui vivis et regnas cum 960 Pater noster. Celebrans. quia per Cmcem tuam redemisti mundum. * 24. genuflexione. Et continuo celebrans recitat. 958 3 Salvator mundi. et omnibus Sanctis. acolythi autem candelabra super altare deponunt. Per eundem D6minum nostrum Iesum Christum. et facta. Totum vero Pater noster. in terra. una cum diacono. Domine Iesu 962 JL Christe. Tune celebrans et subdiaconus accedunt ad altare. praesentibus et futuris: et intercedente beata et gloriosa semper Virgine Dei Genetrice Maria.iudicium et condemnation em: sed pro demus dicere: tua pietate prosit mihi ad tutamentum Celebrans. manibusque iunctis super altare positis: T)erceptio Corporis tui. per omnia ssecula saeculorum. 28. lingua latina addito quoque ab omnibus Amen. acolythi vero descendunt hinc inde. Cum ad altare maius pervenerint. diaconus sacram pyxidem super corporale. dicit solus: . clara et distincta voce atque manibus extensis. sed libera nos a malo. atque Andrea.re praesumo. ut. Adveniat regnum tuum. prosequitur: L bera nos. illud ascendunt. qusesumus. * Et ne nos inducas in tentationem. Praec6ptis salutaribus moniti. illud ascendunt. graviter et distincte recitant. submissa voce. per omnia saecula saeculorum. item iunctis manibus. non signat se da propitius pacem in diebus nostris. auxiliare nobis. praefationem orationis dominicse Oremus.180 Feria VI in Passione et Morte Domini 23 a. una cum celebrante. cum beatis Apostolis tuis Petro et Paulo. omnes praesentes. solemniter. * Amen. 26. Celebrans solus. et per sanctam Crucem liberati sumus: fructus arboris seduxit nos. sicut in caelo. 957 2 Per lignum servi facti sumus. * Deus. salva n o s : qui per Crucem et Sanguinem t u u m redemisti nos. Procedunt ordine quo venerunt. Et ab omnibus respondetur: Amen. utroque genu adorant. omnes in genua procumbunt. et cum suis ministrantibus. non cantat. Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus. clerici et fideles. Deus noster. praeteritis. Interim schola cantat sequentes antiphonas: sicut et nos dimittimus debitoribus 1 Adoramus te. suPanem nostrum cotidianum da noper Sacramentum defertur umbella. Domine. ab 961 ' omnibus malis. Christe. diaconus dimittit velum humerale et se retrahit ad latus Epistolae.

lampade de more accensa. eminiscere miserationum tuarum. tenens illam supra pyxidem. et absque cantu. ut supra feria V in Cena Domini. Communione absoluta. facta genuflexione. in medio altaris. non sum dignus. Domine. nihil dicens. clara voce dicit: 965 Misereatur vestri omnipotens Deus. benedictio copiosa descendat. qui passionem et morEt sumit Corpus reverenter. bitur anima mea. et. facta genuflexione. ut intres sub tectum dem Christum Dominum nostrum. celebrans stans in medio altaris. in meditatione Sacramenti quiescit. Et continuo diaconus facit confessio. meum: sed tantum die verbo. Et denudatur altare. perpetua devobuat vobis omnipotens et misericors tione vivamus. Amen. ac purificatorio abstergit.operam misericordiae tuae. ecce qui tollit stus. Amen. His completis. Oratio secunda et. Dominum nostrum. omnibus stantibus et Amen respondentibus. ad locum reservationis. ut. facta genuflexione. accipit sacram particulam. Mox subdit: Domine. more solito: 181 963 Domine. descendunt et. acolythis. 35. in sacristiam revertuntur. Tempore opportuno. 37. qusesumus. Tune celebrans. 969 vos ad vitam aeternam. inclinatus et pectus percutiens. . celebrans digitos abluit in vase. In choro dicitur Completorium. Deus meus. pro quibus Chri967 Ecce Agnus Dei. 159. Per eundem Christum Dominus. manibus iunctis piterna firmetur. forma simplici. adiungit submissa voce: 34. in to no feriali et manibus iunctis.Dum sacra Communio distribuitur.gentia veniat. R. Oratio tertia 32. tres sequentes orationes. Filius tuus. indul31. a dextris et a sinistris ministros sacros. Domine. pyxidem vero in tabernaculo reponit. genu. sanctissima Eucharistia reportatur. consolatio tribuatur. dicit pro gratiarum actione. 29. signans se Sacramento. vel unum aliudve responsorium ex Matutino huius feriae VI. R. quod iterum ac ter36. 30. perducat Oremus. 33. Turn discooperit pyxidem. absolutionem * $ < et re. Oratio prima 964 custodiat animam meam in vitam aeteruper populum tuum. per suum cruorem. Deinde ad altare se convertit. n. apprehendit pyxidem. Celebrans et ministri sacri de altari tio repetit. Amen. Omnes respondent: Amen. peccata mundi. et more solito conversus ad populum. ut intres sub tectum meum: sed tan turn die verbo. morte nos reparasti: conserva in nobis 966 Celebrans prosequitur: Indulgentiam. 970 flectit. et sanabitur anima mea. Amen. et. 968 nam. et famulos tuos aeterna dicit clara voce: protectione sanctifica. Postea. seu ministrantibus. instituit paschale mysterium. 38. dictum est. cani potest psalmus 21 Deus meus. des sancta succrescat. et ibidem asservatur. finem. Corpus Domini nostri Iesu Christi Oremus. habens ante se librum. mnipotens et misericors Deus. huius missionem peccatorum vestrorum tri. Sacerdotes vero stolam violaceam deferunt.Oremus. dimissis peccatis vestris. ter dicit. una cum S O R Et procedit ad distributionem Communionis. Dominum nostrum.Feria VI in Passione et Morte Domini 29.mysterii participatione. candelis exstinctis. ac paululum tem Filii tui devota mente recoluit. Per eundem Christum ante pectus. et sanaR. redemptio semconversus ad populum. Omnes responqui Christi tui beata passione et dent: Amen. Per eunnon sum dignus.

nihil dicens. Novo igne benedicto. seu ministran. lem in medium. R. ea scilicet. et ex eo accenduntur carbones. sive in aditu ecclesiae.unus ministrantiumy portat cereum paschatibusy cum cruce. benedicens illud more stola et dalmatica. ignis de lapide. . Interim excutitur Deinde ignem ter aspergit. Per eundem Christum Dominum nostrum. DE BENEDICTIONE 2 a. Amen. puris mentibus. quae permittat Missam solemnem eiusdem Vigiliae incipere circa mediam noctem inter Sabbatum sanctum et dominicam Resurrectionis. Ioannem in Laterano *[ Solemnis Vigilia paschalis celebranda est hora competenti. ponit gulo. alba. Deinde facit super earn litteram graecam Alpha. ignemque ter adolet incenso. cin. seu unus ministrantium.nem granorum incensi destinata. subtus vero litteram Omedick novum ignem. 5. Et cum spiritu tuo. et inter bracchia crucis quatuor numeV. ubi scilicet populus ritum sa. ponderatis fidelium et locorum condicionibus. alba. ' claritatis tuae ignem fidelibus contulisti: productum e silice.SABBATO SANCTO I classis DE VIG1LIA PASCHAL1 Statio ad S. novum hunc ignem sancti ^ fica: et concede nobis. haec non inchoetur ante diei crepusculum.in thuribulo.assumens de carbonibus benedict is. horam celebrandae Vigiliae anticipari conveniat. qui cum sive ante portam. seu 3. solito. de iudicio Ordinarii loci. inter extrema foramina ad insertiointus earn. eiusdem coloris. 4. Adstantibus ministris. dicens: ga. incidit crum melius sequi possit. Celebrans induitur amictu. ita per haec festa paschalia caelestibus desideriis innammari. ut ad perpetuae claritatis.crucem. stola et pluviali violaceo. Dominus vobiscum. subdiaconus tunicella. valeamus festa pertingere. vel manet sine casula. diaconus sum in thuribulo. nostris profuturum usibus. I angularem scilicet lapidem. Acolythus. sed candelae exstinctae manent usque ad principium Missae. Oremus. stola et pluviali violacei coloris. Sacerdos induitur amictu. DE BENEDICTIONE NOVI IGNIS D 1. cingulo. aut certe non ante solis occasum. ante celebrantem. Hora competenti tobaleis cooperiuntur altaria. vel stilo. aqua benedicta et incenso. Oratio 971 eus. mi. celebrans vero ponit incennistri sacri amictu. ros exprimentes annum currentem. Ubi tamen. cinCEREI PASCHALIS gulo. acolythus. 2. interim dicens: R. celebrans bene. qui per Filium tuum. alba.

Per Christum Dominum nostrum. (8) per universa seternitatis saecula. Amen. interim dicens: la et dalmatica albi coloris.tiumy porrigit celebranti parvam candelam. 6. celebrans benedicit cereum ac(7) Ipsi gloria et imperium (incidit censum. ter aspergit et ter adolet incenso. (3) Alpha (incidit supra hastam erectam litteram A) (4) et Omega (incidit subtus hastam erectam litteram ft). sum in thuribulo. peracta. Amen.Sabbato sancto 9 7 2 (i) Christus heri et hodie (incidit hastam erectam). postea diaconus. denihil dicens. diaconus. qusesumus. seu alms ET DE PRJECONIO PASCHALI minist rantturn. (2) Principium et Finis (incidit hastam transversam). de novo igne accensam. virtus tuae maiestatis assistat. accipit cereum V A . reum larga tuae hene ^ dictionis infusio: et hunc nocturnum splendorem. praebet celebranti grana incensi. quae coloribus vel alio modo antea praepaDE SOLEMNI PROCESSIONE rari possum. R. omnipotens 975 currentis in angulo dextro inferiore Deus. Dominus vobiscum. super hunc incensum cecrucis). quae idem celebrans. Et cum spiritu tuo. 8. si non sunt be10. Turn diaconus. Oremus. Incisione crucis et aliorum signorum. expulsa diabolicae fraudis nequitia. Mox. dicens: tertium numerum anni currentis in anV. quod hac nocte lita1 tum est. (1) (2) (3) (4) (5) Per sua sancta vulnera gloriosa custodiat et conservet nos Christus Dominus. tro superiore crucis). 3 invisibilis regenerator. 1 4 2 3 5 183 973 (5) Ipsius sunt tempora (incidit pri7. qua cereum accengulo sinistro superiore crucis) dit. 4 9. sed in quocumque loco ex huius sanctiflcationis mysterio aliquid fiierit deportatum. gulo sinistro inferiore crucis) R. intende. arcana luminis tui admixtione refulgeat. seu unus ministranmum numerum anni currentis in an. et indutus stoin foramina. Oratio Amen (incidit quartum numerum anni eniat. Turn celebrans iterum ponit incennedict a. ut non solum sacrificium. Deinde infigit quinque grana positis paramentis violaceis. Interim luminaria ecclesiae exstinguuntur. dicens: (6) et saecula (incidit secundum nuLumen Christi gloriose resurgentis 9 7 4 merum anni currentis in angulo dexDissipet tenebras cordis et mentis.

cui omnes. et ordinatur processio: praecedit thuriferarius. Cum diaconus ingressus est eccle. benedicere. Postea diaconus vadit ad legile. ut supra. supra parvum sustentaculum.o gra. rursum adhuc altius cantat: Lumen Christi. deinde. it a. subdiaconus siam. et populus. post eum statim celebrans. depositis paratnentis violaceis. cantat solus: cum cruce stat in latere Evangelii. L- R. contra legile. 12 a. Procedens ad medium ecclesia. Sacerdos deponit cereum paschalem in medio chori. Et accenduntur candcla: populi de cereo benedicto. sequitur crucifer. petit benedictionem.ti. cui tertio omnes. ut supra. ceteri ministrantes disponuntur hinc et inde.184 Sabbato sancto strantibus de cereo benedicto candelam pro sacerdote accendit. genuflectentes. et populus. stans. benedicere. etiam ilium thurificat. .Dominus 978 sit in corde meo. deinde /clerus per ordinem. in latere Epistolae. riferarium. cantat solus: Lumen Christi. strato stans.as. Dominus sit in corde tuo. in medio chori. et Filii. deinde ceteri ministrantes. Tertio procedens ante altare. sequitur subdiaconus cum cmce. crucifer stat in latere Evangelii. accepto libro. seque recipit ad abacum. et indutus stola et dalmatica albi coloris. diaconus cum cereo accenso. ge. dicens: m •> ume cui omnes alii. ^ et Spiritus Sancti. Turn sacerdos. Sacerdos vero. postquam posuerit incensum in thuribulo. iterum ponit incensum in thuribulo. clerus locum suum occupat in scamnis. Cum sacerdos ingressus est ecclesiam. De. accipiens librum. et luminaria ecclesiae. Tune unus ex mini.schalem. prater subdiaconum et thulube. post eum statim sacerdos cum cereo accenso. respondent: Deo gratias. respondent: Deo gratias. et ponit super eo librum. ibi eodem modo sacerdos altius cantat: Lumen Christi. Et diaconus respondet: Amen. et ordinatur processio: pracedit thuriferarius. re. Domine. Procedens ad medium ecclesiae. cui omnes alii. postquam celebrans posuerit incensum umen Chri-sti. Tune celebrans vadit ad locum suum II. prater cruciferum et thuriferarium.in choro. postea accipit cereum paschalem accensum.et incensat. respondent: paschalem accensum. respondent: Deo gratias. cui tertio omnes. rursum adhuc altius cantat: Lumen Christi. in thuribulo. contra legile. Tertio procedens ante altare. ut supra. domne. Et accenduntur candelce populi de cereo benedicto. cui omnes. in medio chori. genuflectentes. . genuflectentes. 12. ut supra genuflectentes. Amen. dicit: 13. genuflectentes versus cereum beEt celebrans subiungit: nedictum. et in labiis meis: ut digne et competenter annuntiem suum paschale prceconium.albo coopertum. Celebrans vero de cereo benedicto propriam candelam accendit. respondent: Deo gratias. io a. nuflectentes versus cereum benedictum. lube. et luminaria ecclesice. •JDiaconus deponit cereum paschalem in 976 medio chori. ibi eodem modo diaconus altius cantat: Lumen Christi. supra parvum sustentaculum. et. Et de cereo benedicto accenduntur candela ministrantium. circumiens cereum paspondent: Deo gratias. et in 977 labiis tuis: ut digne et competenter annunties suum paschale praeconium: In nomine Patris. Et de cereo benedicto accenduntur candelae cleri.

et ponit super eo librum. Postea sacerdos vadit ad legile.ri. Tune surgentibus omnibus. deinde.~m~l 1 ir-ra-di. a dextris altare. etiam ilium thurificat.li- lustra.ca turba cae.a-ta fulgo-ri-bus: ae-terni Regis splendo. Lae.at • • a-mi. convenit.ter Eccle. habens ante se cereum paschalem. Dum canitur praconium paschale. a sinistris aulam ecclesice.us orbis se senti.at et tel-lus 5 • a« ll 1 • • • 1 1 et 3 " • • • —•—•. i 4 ca. a dextris altare. a sinistris aulam ecclesiae.na my-ste. et stantibus.ta > J ginem.rum : • 3 • J 979 ex-sul-teni .ri.lu-taris.16. convenit.Sabbato sancto Tune surgentibus omnibus. ut fit ad Evangelium.• et pro • 11 - 9 • vic-to.a di. habens ante se cereum paschalem. tan-ti lu-mi-nis . • " Gaude. Dum canitur praeconium paschale. diaconus cantat praeconium paschale.vi.re aI • • 9 m m m to-ti. ut clerus et populus candelas accensas gestent.te.a: •—m.a. ipse sacerdos cantat vel legit prceconium paschale.sisse .a i tan-ti Re-gis j tantis 1 -1 tu-ba " h in-so-net • " ^J sa. PRAECONIUM PASCHALE H x IH 3 • • sul-tet iam Ange- • • • " I li. et 185 incensat. strato albo cooperturn. 13 a. circumiens cereum paschalem . ut clerus et populus candelas accensas gestent. ut fit ad Evangelium.tur et ma.si. et stantibus.

• • • • • •—a—g— " • • • ad tarn mi-ram hu-ius sancti lumi-nis cla-ri-ta-tem. *—. .i hu-ius lau-dem imple.re su.re. quae-so. 9 B • •—• • • .ten-tis mi.ci- 1 •K. -•—mu.vi.num nostrum Ie-sum Chri-stum. • • Per D6-mi. Quaprop-ter adstan-tes vos.po. per-fi.cor- I •• * V» • te. Ut. m 1 " 9 " • • • • ! ad-orna. qui me non me.ga. •—* • • l i Le.na me. • • 1^=^ at.ri.i omni. " 1 • B 1 •—I— tM ce-re.ta fulgo.sultet.186 Sabbato sancto B • • • .cum. fra-tres • • I • -m—HHI—• ca-ris-si-mi.is me.rum nume.ri.tis intra di.bus: • "•• 8'*" et magnis popu-16-rum vo-ci-bus I I : haec au-la re.rum •—•-•—•— s 1 • digna-tus 1 a • m 1" • • | lumi-nis est aggre.ta. De.am invo.ca- B • • .i cla-ri-ta-tem infundens.ri.se.

^=*=£ V. V.o nostro.Missale Romanum Fi.ri.urn: Qui cum e.no • • • • 1 1 1 i De.tu .re dignum et iustum est.as a.turn.li. R.ge. invi.la sae-cu-16.o. P er omni. Gra. Et cum •1 _ spi.a sse-cu.ni.ni. • • W • • • la • L Ha-be-mus ad D6-mi.tus Sancti De.um Patrem omni-po. R.rum.ten-tem 18 .o vi. Amen. R. Domi-nus • vo-biscum.num.ius u. V.lem De.Sabbato sancto Fi.gamus D6-mi.li.ta. V e.um su.ti.te Spi.• tu.vit et regnat I in u.si-bi. D6- . Dignum et iustum est. Sursum corda.umque e.us.ri.ni.

di.bi.188 Sabbato sancto mi-num nostrum Ie-sum Chri-stum.te. Ma- re Rubrum sic-co ve-sti-gi.de.li.6.ter-sit. quae pecca. • • • • • 'I Haec nox est. in qua primum patres nostros.nem pi.ti- 6.re fe.a- cu.terno Pa-tri Adae de. in quibus ve-rus il-le Agnus oc- ci.a. cu.to- . Haec i. Qui pro no-bis ae.gypto. to.gi. fi.li cau.o cru.re de.tur nox est.tur.el e-diictos de M. Haec sunt e.os Isra.ci.o trans-i.sti.nim fe-sta pascha.ne po-stes fi.li.to cor-dis ac mentis af- fec-tu et vo-cis mi-ni-ste-ri.um conse-crantur.turn sol-vit: et ve.ris pi.ius sangui.o per-so-na-re.li.

si red-i-mi pro. .it. " "" • quae ho-di. O mi-ra M • cir.fu.li et ca.na.bi.ne purga.res.lu-mi.vit.den-tes.nim no.ris vie.6.is sae-cu.gi.tos.ta.e per u-ni-versum mundum • i • • in Chri-sto i —PBcre. Chri-stus ab in-fe.ga. -Pi 9 so.hil e. in qua.o ca. Ni.o! O in.bis na-sci pro-fu.ti.liimnae il.ne pec-ca- J -•- L 1 • \m • to.ae pi.Sabbato sancto 189 rum te.tis. 6 • i m Hsec nox est.ae.ti.nebras co.ti.Us mor.li. Haec nox est.ri.ta- ma.tis: ut servum red.lis di.at sancti- • " ta.ci.ti.ti. ni. -•— a vi.rum segre. • •_ 8 9 • • reddit P" -ms gra.ae-sti- tu.is-set.ca nos • tis digna. destruc-tis vincu.i-me.lec-ti.tor a-scendit.e.

bi.am Adae pec.ru.li.ca.ius i.• na. de qua scrip-turn est: Et nox sic-ut fl • •—•—•di.tur sancti.re be.o noctis fu- gat see-le-ra.ti.re Red.ca-tum.re tempus et ho.ru. quod Chri-sti mor.tur: et nox il-lu-mi-na.um tra-di-di-sti! O cer-te ne-ces-sa-ri.te de. quae so.a.emp- to.ci.ris re-surre-xit! Haec nox est.is.am . in qua Chri-stus ab in-fe.o me.ram.es il.gi.it ha. quae ta. Hu.lumi- • • .be. culpas la-vat: et reddit inno-centi.fi.190 Sabbato sancto Fi.a in de.le-tum est! O fe.rem! O ve. • • • • • .lix culpa.is me.la me.ti.it sci.lem ac tantum me.li.ta nox.

ne so. j incen-si hu.stis lae-ti.a.vimus. Sed iam co.vat impe.nistro.co.ius i. Qui li.ius sa-cri.bi • • • in hac ce.lemni.cet 1 sit di. Fu- gat 6-di.a.gi.sancta red-dit Eccl^- o-pe. susci-pe.ri-bus si.re. concordi.um vesper. sancte Pa.Sabbato sancto 191 lapsis. per mi.rem De.lumnae hu.am.am pa. sa-cro.ius prae.lans i.ti. I i I • • • • • • n hu. mu.nis de- .rum • • ma-nus • " de ^ a a-pum. quam in ho-no.i ru.ti. et mae.vi.ti.tur noctis gra.a no.num: quod ti.ci. et cur.a.ni.ti.a.tu.6.fi.ti.sus in par-tes.gnis accendit.ti ta-men lu-mi.i ob-la.rat.ri.ter.a.

inde.rem tu. di. ad noc-tis hu.li.vi.ta non no. in qua terre. .nis M.U.192 Sabbato sancto tri-men.a.os. su-pernis lumi.a. A.tus.tur.a.os! cae. huma.ta nox.xit. .re be.ret.6.a^- ve. ll 1 | x* O mm m lampa.endam.bus mi-sce.vi. 1 • vit • •1 • I •_ • -m- —1I Nox. quas in substan-ti.ta. D6mi-ne: ut ce-re.fi.tis ac.gyp-ti.ci.na.na iunguntur.ris.ens per-se-ve.vit Hebrae.era.ceptus.a.ri.vit.ramus ergo te. * quae exspo.ta.nis conse.tur e.us i-ste in ho- no.pis >.am pre.nis di.i nomi.ius ca. Et in o-do-rem B " • • • • •_ * • I S-a • • • B su.sae hu.ter e-du.ti.li- • • • •3 gi-nem destru.nim liquanti-bus ce.le-sti.ius * * = * ma.dis a.

bus gau-di.nus inquam.nus il-lu-xit.is.vo.e.re. lu.mas a • I"•• e.lum: u. lu-ci.. Il-le.a.Sabbato sancto 193 0 V . qui ne.los tu. et de. qui regressus ab in-fe-ris hu-ma-no ge-ne.scit occa.tis-si-mo Pa-pa nostro N. gu-ber-na-re et con- • • • • • • • • serva.na cum be.tec-ti.os.a pro. et Anti-sti.tis.ces-sa.sum. qui.re digne-ris.ri se. as- si-du.fer.am ad e.os. Respi-ce • • • *•=* et-i.te tempo.ni.ci.te nostro N.ius • • s : • ! • • I» inve. Flam.le.6-ne re-ge-re. Pre-camur ergo te. D6mi-ne: ut nos famu. in his pascha. qui nos in po-te- .li. omnemque cle-rum. II.at.rum con.si-mum po-pu.tu.ti.fer ma.

a sinistris aulam ecclesiae. ija. clerus et populus. et. Fi.us: per omni.cem.ae § tu.ti.6-nes e.um tu. et. in medio chori.ae mune-re.am perve-ni. nee in earum fine respondetur Deo gratias.am et pa. diaconus.6-rum ad iusti.o. ante cereum benedictum.li.te ad cae-lestem • "• • • • • 3 Per e. Post praeconium paschale.ta.16-rum. 14 a.e-ta-tis et mi-se-ri-cordi.194 Sabbato sancto sta-te re-gunt. 15. Postea leguntur lectiones. Leguntur vero a lectore. nee in earum fine respondetur Deo gratias.si.lo tu. sedentes auscultant. in-effa-bi. DE LECTIONIBUS 14.ti. sine titulo. Gelebrans et ministri. . Ministrantes et populus sedentes auscultant.ri-ge co-gi-ta. Domi-num nostrum Ie-sum Chri-stum. et vadit ad celebrantem.li pi.um: Qui te-cum vi-vit et regnat in u-ni-ta-te Spi-ri-tus Sancti De.ant cum omni po. in medio chori. ita quidem ut sacerdos habeat a dextris altare. ut de ter-re-na o-pe-ro. a sinistris aulam ecclesia. depositis paramentis albis. sacerdos deponit dalmaticam et stolam albi coloris.pu. Postea leguntur lectiones.a sae-cu-la saecu.undem pa-tri. R. Amen. 1 di. ante cereum benedictum. indutus iterum stola et pluviali violaceis. ita quidem ut lector habeat a dextris altare. Leguntur vero a sacerdote. Post praconium paschale. redit ad legile. sine titulo. assumit violacea.

Et vocavit Deus aridam. Creavitque Deus cete grandia. Dixitque Deus: « Fiat lux ». Benedixitque eis. Et vidit Deus quod esset bonum. In fine lectionis. Et vidit Deus quod esset bonum. Terra autem erat inanis et vacua. Et factum est vespere et mane. Et facta est lux. dicuntur orationes hoc modo: omnes surgunt. Et protulit terra herbam virentem. et volatile super terram sub firmamento caeli». et multiplicamini. Et factum est ita. vel post canticum. Et factum est ita. dicit: Oremus. 1-31 et 2. stans ante legile. et dividant diem ac noctem. 1-2 980 Tn principio creavit Deus caelum et JL terrain. per aliquod temporis spatium in silentio orant. dicto a diacono Levate. et omne volatile secundum genus suum. et omnes. Leguntur vero quatuor sequentes lectiones. et praeessent diei ac nocti. dicto a sacerdote Levate. et orationibus. omnes surgunt. dies quintus. et tenebrae erant super faciem abyssi: et Spiritus Dei ferebatur super aquas. et dies et annos: ut luceant infirmamentocaeli et illuminent terram ». ut lucerent super terram. ut praeesset nocti: et Stellas. Terram: congregationesque aquarum appellavit Maria. ut supra n. et tempora.Et factum est ita. dies tertius. Vocavitque Deus firmamentum Caelum: et factum est vespere et mane. dies unus. dies secundus. flexis genibus. per aliquod temporis spatium in silentio orant. sacerdos. dicuntur orationes hoc modo: omnes surgunt. 16. Et vidit Deus quod esset bonum. Et factum est ita. quam produxerant aquae in species suas. Dixit vero Deus: « Congregentur aquae. Flectdmus genua y et omnes. et tenebras Noctem: factumque est vespere et mane. et iunctis manibus. ut praeesset diei: et luminare minus. 195 Lectio prima Gen. et facientem semen iuxta genus suum. et replete aquas maris: avesque multiplicentur super terram ». et lignum pomiferum faciens fructum iuxta genus suum. flexis genibus. Et vidit Deus lucem quod esset bona: et divisit lucem a tenebris. et ipse dicit orationem. et dividerent lucem ac tenebras. una cum ipso sacerdote. 17. Dixit quoque Deus: « Producat terra animam viventem in . celebrans dicit Or6mus. Dixit quoque Deus: « Fiat firmamentum in medio aquarum: et dividat aquas ab aquis ».Sabbato sancto Si vero adsit clericus lector. Appellavitque lucem Diem. vel post canticum. cuius semen in semetipso sit super terram ». et celebrans dicit orationem. et omnem animam viventem atque motabilem. diaconus Flect&mus genua. Et factum est vespere et mane. Dixit autem Deus: « Fiant luminaria in firmamento caeli. cum suis canticis. in tono feriali. Fecitque Deus duo luminaria magna: luminare maius. Et fecit Deus firmamentum. Et posuit eas in firmamento caeli. una cum ipso celebrante. In fine lectionis. in tono feriali. 1. omnia peraguntur. Et vidit Deus quod esset bonum. divisitque aquas. quae erant superfirmamentum. lignumque faciens fructum. et habens unumquodque sementem seciindum speciem suam. ab his. dies quartus. quae sub caelo sunt. 15. qua? erant sub firmamento. Et factum est vespere et mane. et sint in signa. et iunctis manibus. Dixit etiam Deus: « Producant aquae reptile animae viventis. omnes surgunt. in locum unum: et appareat arida ». 16 a. dicens:« Crescite. Et ait: « Germinet terra herbam virentem et facientem semen.

1 et 2 eus. et in quibus est anima vivens. et Or em us. et omnis ornatus eorum. quae moventur in terra. et volatilibus caeli. quae habent in semetipsis sementem generis sui. Dix6runt ergo iEgyptii: c c Fugiamus Israelem: Dominus enim pugnat pro eis contra nos ». et subicite earn. contra oblectamenta norificatus est: equum et ascensorem I . interftcit exercitum eorum: et subv^rtit rotas curruum. — Levate. Complevitque Deus die septimo opus suum. universaeque terrae. et universa ligna. Et vidit Deus quod esset bonum. Factumque est ita. et manum magnam. quae fecerat: et erant valde bona. et dixerunt: Oratio Canticum Ex. ut mereamur ad aeterna gaudia pervenire. Et factum est vespere et mane. Filii autem Israel perrexerunt per medium sicci maris.196 Sabbato sancto genere suo: iumenta et reptilia. Et creavit Deus hominem ad imaginem suam: ad imaginem Dei creavit ilium. ses. ut revertantur aquae ad ^Egyptios super currus et equites eorum ». Dixitque Deus: ccEcce dedi vobis omnem herbam afferentem semen super terram. rev£rsum est primo diluculo ad priorem locum: fugientibusque ^Egyptiis occurrerunt aquae. Reversaeque sunt aquae. Moysi servo eius. et omne reptile terrae in genere suo. Et ait Dominus ad Moysen: c c Extende manum tuam super mare. et volatilibus caeli. et ait: c c Faciamus hominem ad imaginem. et dominamini piscibus maris. et multiplicamini. 24-31 et 15. quaesumus. mentis ratione persistere. ut habeant ad vescendum ». quam exercuerat Dominus contra eos: timuitque populus Dominum. quod fdcerat: et requievit die septimo ab universo opere quod patrarat. Per Dominum. et replete terram. omnique volucri caeli. et involvit eos Dominus in mediis fluctibus. ut sint vobis in escam: et cunctis animantibus terrae.983 nobis. dies sextus. Lectio secunda D Ex. et bestiis. et similitudinem nostram: et praesit piscibus maris. et mirabilius redemisti: da Cantemus Domino: gloriose enim ho. Et fecit Deus bestias terrae iuxta species suas. 1 n diebus illis: Factum est in vigilia 982 matutina. et universis. et operuerunt currus et equites cuncti ex£rcitus Pharaonis. et ait: « Crescite. qui mirabiliter creasti hominem. et filii Israel carmen hoc Domino. Et viderunt Mgyptios mortuos super littus maris. Viditque Deus cuncta. masculum et feminam creavit eos. peccati. 15. 14. et iumenta. et ecce respiciens Dominus super castra ^Egyptiorum per columnam ignis et nubis. quod mov6tur in terra ». Tune cecinit MoyFlectamus genua. Et factum est ita. et crediderunt Domino. et universis animantibus. Benedixitque illis Deus. qui sequentes ingressi fiierant mare: nee unus quidem superfuit ex eis. Cumque extendisset Moyses manum contra mare. et bestias terrae secundum species suas ». ferebanturque in profundum. omnique reptili. Igitur perfScti sunt caeli et terra. et aquae eis erant quasi pro muro a dextris et a sinistris: liberavitque Dominus in die ilia Israel de manu ^Egyptiorum. quae moventur super terram ».

omnis qui scriptus est in vita in Ierusalem. et aedificavit turrim in medio eius. et circumfodit: et plantavit vineam Sorec. Flectamus genua. cuius antiqua miracula etiam JLJ nostris sseculis coruscare sentimus: dum quod uni populo. et in Israeliticam dignitatem. Et tabernaculum erit in umbraculum diei ab aestu. nubem per diem. domus Israel est. 31. et sanguinem Ierusalem laverit de medio eius. 1 et 2 Vinea facta est dilecto in cornu.Sabbato sancto 197 proiecit in mare: adiutor et protector factus est mihi in salutem. 2-6 Tn die ilia erit germen Domini in maJL gnificentia et gloria. et ego ero tecum ». et absconsionem a turbine. et ingrediente vobiscum. dexterae tuae potentia contulisti. Oratio T^\eus. . Et erit: Omnis qui relictus fuerit in Sion. 4. digna efficiantur fruge fecundi. Oremus. qui salvati fuerint de Israel. et ubi invocatus est.988 cum. sanctus vocabitur. et residuus in Ierusalem. et honorificabo eum: Deus patris mei. qui et vinearum apud te nomine censentur et segetum. id in salutem gentium per aquam regenerations operaris: prsesta. V. semper contentiose egistis contra Dominum: quanto magis cum mortuus fuero ? Congregate ad me omnes maiores natu per tribus vestras. 22-30 n diebus illis: Scripsit Moyses canti. spinarum et tribulorum squalore resecato. dicens: «T611ite librum istum. a persecutione iEgyptiaca liberando. et fumum et splendorem ignisflammantisin nocte: super omnem enim gloriam protectio. et cervicem tuam durissimam. et in securitatem. ut in Abrahae filios. Postquam ergo scripsit Moyses verba legis huius in volumine. — Levate. et esto robiistus: tu enim introduces filios Israel in terram. V. Dominus conterens bella: Dominus nomen est illi. qui in omnibus Ecclesiae tuae 987 filiis sanctorum prophetarum voce manifestasti. V. Oratio eus. V. et electorum palmitum esse cultorem: tribue populis tuis. et docuit filios Israel. D Lectio tertia Is. Lectio quarta I Deut. qui portabant arcam fcederis Domini. Si abluerit Dominus sordes filiarum Sion. Hie Deus meus. Flectamus genua. Per Dominum nostrum Iesum Christum. in spiritu iudicii et spiritu ardoris. Et maceriam circumde- dit. satorem te bonorum seminum. et exsultatio his. et exaltabo eum. Et torcular fodit in ea: vinea enim Domini Sabaoth. et ponite eum in latere arcae fdederis Domini Dei vestri: ut sit ibi contra te in testimonium. et a pluvia. atque complevit: praecepit Levitis. Oremus. ut. Ego enim scio contentionem tuam. Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitate. quam pollicitus sum. Et creabit Dominus super omnem locum montis Sion. Praecepitque Dominus IosuefilioNun. et fructus terrae sublimis. — Levate. et ait: « Confortare. totius mundi transeat plenitude Per Dominum. Adhuc vivente me. in omni loco dominationis tuae. Canticum Is. in loco uberi. 5.

Sicut Sanctorum (quin tamen duplicentur) usque imber super gramen. 24. mi. ut irritetis eum per opera manuum vestrarum ». Exspectetur 18. V. ut. Date magnitudinem Deo nostro: seuy his deficientibus. 32. et declinabitis cito de via. vera opera eius. His expletis. omnibus genuflexis et respondentibus.us.medio chori genuflexis.di Baa E • • Pa. si ecclesia habet fontem bapOr£mus. bo. e-le. omnium peccatis tua remissione deletis. ab ipso sacerdote. Novi enim quod post mortem meam inique agetis. quando feceritis malum in conspectu Domini. i exau. V. celsitudo humilium et fortitudo rectorum. Deus fidelis. omnibus genuflexis et respondentibus. Flectamus genua. Oratio eus.t€. cantantur Litania Sanctorum (quin tamen non est iniquitas: iustus et sanctus Do. V. qui per sanctum Moysen puerum tuum ita erudire populum tuum sacri carminis tui decantatione voluisti.i-son ii a • . et invocabo contra eos caelum et terrain.lis. De. in quo Ice. et loquar audi&itibus eis sermones istos. et omnes vise flexo in infinto gradu altarts. secus vero ut infra n. e-l£.se.e. Per Dominum nostrum. e-le.duplicentur) usque ad invocationem Propitius esto. 1-4 in salutem. V. mitigando terrorem.ste. a duobus cantoribus. audiente universo coetu Israel. D K" I 3 Chri-ste.• " a .re .e. et loquar: et audiat DE PRIMA PARTE LITANIARUM terra verba ex ore meo. Attende. faenum: quia nomen Domini invoca18 a. Locutus est ergo Moyses. Postea. His expletis. 208. 200. cantantur Litaniae scendant sicut ros verba mea.. verba carminis huius.198 Sabbato sancto atque doctores. quod denuntiatum est in ultionem. et ad finem usque complevit. ritus prosequitur ut infra n. a duobus cantoribus. y-ri. — Levate.bis.ter de • i a a a B J no. et sicut nix super ad invocationem Propitius esto. in sicut pluvia eloquium meum: et de. tismalem.i-son ii Christe. cae. 19. caelum. ut ilia legis iteratio fieret etiam nostra dir^ctio: excita in omnem iustificatarum gentium plenitudinem potentiam tuam. a latere Epistoeius iudicia. quam prsec&pi vobis: et occurrent vobis mala in extreino t£mpore. et da laetitiam. transeat Canticum Deut. • • • • • • a" « ' • ^ au-di J nos « nos « Chri. 20. genuDeus. minus.i-son « Ky-ri.

re no-bis. Omnes sancti Sacerdotes et Levitae. orate pro nobis. ora. 1 J mi. orate. Omnes sancti Monachi et Eremitae. i 1 mi. Sancte Dominice. ora.H. orate. Omnes sancti Apostoli et Evangelists.se. Sancte Petre. _ Spi- g B • • 1 • • -m. ora. ora. Sancte Andrea. Sancte Vincenti. orate. orate. ora. ora. ora. Sancta Virgo virginum. Sancta Anastasia. ora. ora. Omnes sancti Martyres.• i " J ri.us. Sancte Antoni. ora. orate. e Sancta Tri.se.bis. orate. Omnes Sancti et Sanctae Dei. h-J y m Sancta .re no.r€. De. Sancte Francisce. Sancte Ioannes. Sancta Dei Genetrix. ora.bis. ora. Omnes sancti Doctores. u-nus De.us. • i • o. Sancta Agnes. Sancte Michael. orate. ora. Ma. ora. Sancte Benedicte.re.Sabbato sancto 199 B B Fi.re no. Sancte Gabriel. orate. .ri. Sancte Paule. orate. Sancte Augustine.ni. ora. orate. Omnes sancti Pontifices et Confessores. Omnes sancti beatorum Spirituum ordines. Omnes sancti Patriarchae et Prophetae. ora.tus Sancte. ora. ora.se. Sancte Gregori. ora. Sancte Silv6ster. Sancte Ioannes Baptista. ora.us. Sancte Ioseph. ora. Red-emptor mundi. ora. ora. De. Sancte Stephane. intercedite pro nobis.re. Sancte Raphael. ora. Omnes sancti Angeli et Archangeli. Sancte Laurenti.bis. Omnes sanctae Virgines et Viduae.a. Sancta Agatha. mi. ora. Sancta Maria Magdalena. ora.ra pro no.tas. Sancta Caecilia. Omnes sancti Discipuli Domini.

et cetera omnia quae ad benedictionem requiruntur. seu ministrantem. • • l nos ti-bi . Dominus vobiscum. Oremus. Dignum et iustum est. D6-mi. virtutis tuae impleatur efFectu. aequum et sa. stans coram populo. R. • FB R. in conspectu fidelium. 21. Gra." - ad D6-mi. vel clericum. Ir. H • • „ i_ • . prosequitur iunctis manibus: r • 9 • • • • • • • j — 1 i~~S omni. Ha-bemus * • " • • • J J § . iunctis manibus. Vas aquae benedicendae convenienter ornari decet. praeparantur in medio chori. ut. Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in imitate Spiritus Sancti Deus: Elevans vocem in modum praefationis.re. in tono feriali dicit: O V. adesto magnae pietatis tuae mysteriis.rum.nus vo-biscum. a sinistris alium subdiaconum.gamus D6-mi-no De.o nostro. In benedicenda aqua baptismali celebrans. vas aquae baptismalis benedicendae.16. quod nostrae humilitatis gerendum est ministerio. spiritum adoptionis emitte.o. Sursum corda. R. stantem cum cruce. ante se habeat vas aquae baptismalis benedicendae. Per Dominum nostrum Iesum Christum. Celebrans. Amen. quos tibi fons baptismatis parturit. R.la sae-cu. versus latus Epistolae. Et cum spiritu tuo.num.lu-ta. R.ti.tu tu. V.200 Sabbato sancto DE BENEDICTIONE AQILE BAPTISMALIS 20.ri.as a. adesto sacramentis: et ad recreandos novos populos. Oratio mnipotens sempiterne Deus.a sae-cu. a dextris cereum benedictum. " P " • If l B • e-re 1 —• dignum et iustum est. V. Dum cantantur Litaniae Sanctorum. Et cum spi.

cu.nas.6.ae do-na non de-se-rens.6-rum mi.res tu.us.tis incli.a omni.tens ae-terne De.ta.tern sancti.ae tu.li. 1 • • » • Spi.se pi.tu- ut iam tune vir-tu. m De.am ad I JLJ* nostras pre-ces • B• • • " • -• •-•De.Sabbato sancto 201 4 semper et u-bique gra-ti.ter o-pe-ra-ris ef-fectum: 1 et li.fi.ri.ca.e.li po-ten-ti.ti.as a-ge-re: D6-mi.re-ba-tur: I e—=M 1 • * • aqua-rum na.bi.nis -m ra conci-pe-ret.us. sancte Pa-ter.si. qui no-cen-tis mundi cri-mi-na per aquas . BB Qui in-vi.ra-bi. I I ti h B .cet nos tantis myste. . et-i.ri. = tu tamen gra-ti. „ | ^ .is a exsequendis simus indigni: a • • • • • • • • .ne.a fe.us: •• sacramento-rum tu.po.tus super aquas inter ipsa mundi primordi.ius au.

a re. • • .ae.iusdemque e-lementi ef-fu-si.ne.em • • " • • in ipsa di.nes tu. t et mul-ti- in fa-ci.ci.ti.am de Spi. et o.as.i gra.o.ris to-to orbe terra-rum 1 gen-ti-bus inno-van- • dis: ut.ae ma.. et fi-nis es-set vi.entis impe-tu lae-ti-fi-cas ci-vi-ta-tem tu.6-ne signa-sti: myste.ri-go virtu. re-ge-ne.ri. . tu.ti.ri.tis a-pe. pli-ca in e.ens.ae tu. • • • • • sumat U-ni-ge-ni.si.ra.tis impe-ri.ti i n • • tu. D6mi-ne.ge.o.iesta.6-nis spe.6.ti-bus.is.ra.em Eccle.lu-vi.ti.ae tu.ae I afflu.us e. qui gra.ti. • • Respi-ce.i I • • .ti.202 Sabbato sancto I ablu.tu Sancto. u-ni. • ut.am: fontemque I baptisma.

li-cae fraudis ab-sistat.ti.i numi.re.at contra.a-tu-ram.tus D6mi-ne. immundus absce-dat: • • 1 • pro-cul to.ti. m m m • • 1 1 _B pro-ge-ni.ando .Missale Ron 1 • lo-ci ha-be. sancti-fi-ca. in no-vam B • • •—=m re-na.re aut ae-tas discernit in tempo.es cae-le-stis emergat: et quos aut se-xus in corpo. W ab imma-cu.Sabbato sancto 203 Hie celebrans m modum crucis aquam dividit manu extensa. • • • iubente • te. Ni-hil hie I i9 . Pro-cul ergo hinc.nis admix-ti.to di-vi-ni fontis u-te-ro.a-bo.6-ne concepta. quam statim linteo extergit.ri.at gra. re-ge-ne.ta nequi.randis homi-ni-buis praepa-ra-tarn.o: " " • i non insi-di. til omnis spi1 1 r i .a ma-ter in-fanti.ti.ri. " " m arca-na • • " " — —m 1 • i "" • J su.ta cre.6-ne fe-cundet: ut .a di.am.ae virtu. dicens: • • I Qui hanc aquam.la. omnes in I u-nam pa.tis admixti.

um vi-vum. o-pe. dicens: -4 Sancto.ti-fe-ro di-lu. • • . i • per-fectae purga. per De.um ve-rum. .rante m Spi.204 Sabbato sancto circumvo-let: non la-tendo subre-pat: non infi-ci.—.endo corrumpat.6-nis 1 • mindulgenti. I gna.ri-tu i . Facit cruceni super aquam. aqua re-ge-ne-rans. I *• *m | • I ••••••—•-=—J =-»-J e. B • m m m li-be.um. • 1 i • m m • 1 cre. per De. 1 1 • • B.a-tu-ra aquae.um sanctum: • • B per De. unda pu-ri.ae purga. 1 Sit fons vi-vus.endi. qui te . m 1 B HI Unde bene ^ di-co te.ris incursu.ti.is la-vacro sa-lu.ti.ra ab omni impu- Sit haec sancta et inno-cens ere.ta discessu. m B • • " B per De.us nequi-ti.a-tu-ra.to.am consequantur.fi-cans: ut omneshoc B • • • • • • • • 1 . Aquam manu tangit. et to.

la.a conver-tit in vi-num.ra-bi.ba.si fonte ma-na-re fe. et effundit earn versus quatuor mundi partes. Be-ne >fr di-co te et per Ie-sum .cit esse po-ta-bi.ta.urn e. Domi-num nostrum: Ca-na Ga.a po-tenti.cit.vit: et a Io.Sabbato sancto 205 B in prin-ci-pi.anne . dicens: • • Qui te de pa-ra-di.enti po-pu-lo de petra pro-dii-xit.re.li.a-vi. et in qua-tu.te indi.li su.li-lse.lem.. su... fe.ta.ri-da: M Z-JL cu.ae signo admi.tarn ter-ram ri-ga-re prae-ce-pit.or • • • • 1 I 1 flumi-ni-bus to. .tur. Hie manu aquam dividit.ius Spi. Qui p6-di-bus super te ambu. et si- ti. .o verbo se-pa-ra-vit ab a.ri- • • • tus su-per te fe.. J qui te in Chri-stum Fi. 1 • Qui te in de-serto ama-ram.ius u-ni-cum.

mergens usque ad rundum. di-cens: «I-te. iterum profundius mergit. Postea cereum rursu8 de aqua extractum. dicens: I • • • • • vir-tus Spi-ri-tus Sancti. do-c£-te omnes gentes. • * de la-te-re su. secundum hanc figuram ^ . Et deinde surHans ter in aquam.os in nomi-ne Pa-tris. dationem.li. .tus Sancti». dicit: Halat ter in aquam in modum crucis.is iussit. dis mentibus efficaces. tertio im- I To-tamque hu-ius aquae substanti. Tu has simplices aquas tuo ore beHie celebrans paululum demittit cereum in aquam: et resumens tonum praefationis.za-tus est. prosequitur: De-scendat in hanc ple-ni-tu-di-nem fontis Deinde extractum cereum de aqua.i. et Fi. aliquanto altius repetens: Descendat. sint etiam purificansto: tu benignus aspira.bere corporibus. clemens ade. ut supra.206 Sabbato sancto 1• in Iorda-ne —• in te bapti. Qui te u-na cum sanguine t-J A.ri.rentur in te.o pro-duxit: m -J 1 1• * * * ut cre-dentes et disci-pu-lis su. quam lavandis possunt adhiDeus omnipotens. Mutat vocem. et prosequitur recto tono: et Spi. altiori adhuc voce repetit: Desc6ndat. H nedicito: ut prseter naturalem emunaec nobis praecepta servantibus. ut supra. bapti- ft. • zantes e. A. — i J — I bapti-za. tu.am re-ge-ne-randi fe-cundet efFectu.

et de utroque simul in modum crucis infundendo. modo quo Sequentia dicit legendo: /^lommixtio chrismatis sanctificatio. 208. R. et aquae baptismatis.cen-ti. ut infra n.vam in-fan-ti. pariter fiat in nomine Patris. et fecundetur fons R. et F i ^ l i i . O iste oleo salutis renascentibus ex Tune miscet ipsum oleum cum aqua.um pecca-to-rum ma-cu-lae de-le. accipit in vase aliquo de eadem aqua. R. vel mtmstrans.am re-na-sca. His peractis.Sabbato sancto Hie tollitur cereus de aqua. celebrans. B B ima-gi-nem tu.6-nis ingressus. R. ad aspergendum populum post renovationem promissionum Baptismatis. et saeculum Christi ^ . fiat in nomine sanctx Trinitatis.ae no.tis squa-16. et ad ho-no. Amen. et Spiritus Sancti Paraper ignem. et Spiritus Sancti. Si aderunt baptizandi. dicetur. qui benedick aquam.ta. Amen.i re-forma-ta cunctis ve.antur: hie na-tu-ra ad I I princi-pi.• •- •• B B ut omnis homo. dicens: stum.9 9 6 V-x nis. Deinde aliquis clericus. et ad aspergendum in domibus et aliis locis. et olei unctionis. 9 9 4 Qanctificetur t^. Amen. dicit: .tur: § . Deinde infundit de chrismate. cliti.tur.supra.tu-sta. sacramentum hoc re-ge-ne-ra. Amen. et prosequitur: B M 207 B B Hie omni. 25. eos baptizet more eo.am condi. B w B in ve.rem su.i.ti. in vitam seternam.ri-bus emunde. I Postea accipit ambas ampullas dicti olei sancti.rae inno. Filium tuum: Qui venturus est nfusio chrismatis Domini nostri Iesu 995 iudicare vivos et mortuos. intellegibili voce dicens: Per Dominum nostrum Iesum Chri. infundit de oleo catechumenorum in earn in modum crucis. et chrismatis.

imposito thure. 22. Benedictione peracta. n. cereus vero paschalis remanet in suo loco. manibus iunctis et in tono feriali. et clerus. Et incensat fontem.208 Sabbato sancto 22 a. post absolutam primam pattern Litaniarum. et datur initium renovationi promissionum Baptismatis. baptismatis mysterio. miserere nobis. sequitur alius subdiaconus cum cruce. tit. deinde unus vel plures ministrantium. r€V^>/ spice propitius ad devotionem populi renascentis. n. dum dicitur mihi per singulos dies: Ubi est Deus tuus? Aqua baptismali in fontem immissa. praemittere. et praeferatur benedictionem aquae baptismalis in ipso baptisterio fieri. ut fidei ipsius sitis. omnes redeunt in silentio in ecclesiam. et prosequuntur cantum Litaniarum. depositis paramentis violaceis. 37). descenditur ad fontem hoc modo: praecedit clericus cum cereo benedicto. H. animam corpusque sanctificet. V. Oratio 998 /^^Xmnipotens sempiterne Deus. qui vas aqua baptismalis gestant. et facta incensatione cerei. et celebrans. Dominus vobiscum. sequuntur crucifer et ministrantes. rSspice propitius. ut clerus et populus candelas accensas gestent. dicit orationem Omnipotens sempiterne Deus. 21. invocationibus inde a Sancta Maria. Deus. eiusque translatione ad fontem. Tune redeunt omnes in silentio in chorum. 41. Benedictione peracta. id est. n. facie versus ad populum. et appar£bo ante faciem Dei? V. Et cum spiritu tuo. Sed. proceditur ad renovationem promissionum Baptismatis. 2-4 997 Sicut cervus desiderat ad fontes aquarum: ita desiderat anima mea ad te. celebrans. sequitur alius subdiaconus. DE RENOVATIONE PROMISSIONUM BAPTISMATIS 24. vel clericus. et in Baptismate adultorum usque ad verba Quis vocaris? (Rituale romanum. praesertim si plures sint. Completa benedictione aquae baptismalis. stans iuxta ilium. Sicubi vero baptisterium exstat ab ecclesia separatum. et interim cantatur sequens Canticum Ps. deinde. unus Deus. postea procedit ad benedictionem fontis. II. Benedictione peracta. Benedictio aquae baptismalis fit ut supra. ft. Or&nus. Cantores vero et populus remanent in locis suis. et datur initium renovationi promissionum Baptismatis. IV. post invocationem Sancta Trinitas. 22. dicit: 200. Sitivit anima mea ad Deum vivum: quando veniam. in Baptismate infantium usque ad verba Credis in Deum (Rituale romanum. ora pro nobis. consueto. quae ipsam Baptismi collationem praecedunt. tempore opportuno. cap. permittitur caeremonias Ritualis romani. assumit stolam et pluviale albi coloris. II. Amen. II. et sacerdos. cum cruce. demum celebrans cum ministris sacris. ubi benedictio locum non habuerit. deinde diaconus cum vase aquae baptismalis. et celebrans. cantatur canticum Sicut cervus. nisi conveniat ipsum ab acolythis portari. antequam intret ad benedictionem fontis. vel crucifer. his tantum mutatis: dum pergitur ad fontem. si opus est. eodem mane. qui sicut cervus aquarum tuarum expetit fontem: et concede propitius. vel. n. medius inter acolythos cum candelabris accensis. qua perdurante convenit. hoc modo: praecedit thuriferarius. cap. vel ex ambone seu pulpito. V. repetitis. deinde clerus per ordinem. Per Christum Dominum nostrum. Cetera fiunt ut supra. aqua baptismalis defertur processionaliter ad fontem. ut sequitur: . Fuerunt mihi lacrimae meae panes die ac nocte. tit. Celebrans. cereus vero paschalis remanet in suo loco. hoc modo: pracedit thuriferarius. incipit. 17). 23. 25. aqua baptismalis defertur processionaliter ad fontem.

Dominum nostrum. ita et nos in novitate vitae oportet ambulare. lingua vernacula. seu ipse sacerdos. fratres carissimi. et Deo in sancta Ecclesia catholica fideliter servire promisimus. et. Existimemus ergo nos mortuos quidem esse peccato. Omnes: Amen. qui nos regeneravit ex aqua et Spiritu Sancto. 207. ut supra dictum est n. ubi sacerdos induitur paramentis albi coloris. vel. sicut Dominus noster Iesus Christus orare nos docuit: Omnes: Pater noster. Celebrans: Et omnibus pompis eius? Omnes: Abrenuntiamus. omnibus genuflexis et respondentibus. Celebrans: Creditis in Iesum Christum. Celebrans: Nunc autem una simul Deum precemur. pro Missa cantata.. Vel si. ministrantes vero sumunt vestes festivas. fratres carissimi. et vitam aeternam? Omnes: Credimus. natum. Celebrans vero et ministri. sicut et mundo. consueta ordinandorum prostratio et benedictio peragitur. in vitam aeternam. ubique locorum. sanctam Eccl^siam catho- licam. Quoniam vero. aqua benedicta « ordinaria ». accedentes ad sacristiam. recolens Domini nostri Iesu Christi mortem et sepulturam..Sabbato sancto 209 999 Hac sacratissima nocte. quomodo Christus resurrexit a mortuis. dum haec altera pars Litaniarum decantatur. Sanctorum communionem. DE ALTERA PARTE LITANIARUM 27. Celebrans: Creditis et in Spiritum Sanctum. Celebrans: Et omnibus operibus eius? Omnes: Abrenuntiamus. et passum? Omnes: Credimus. ipse sa~ . incipiunt alteram partem Litaniarum. 28. 21. sancta Mater Ecclesia. sancti Baptismatis promissiones renovemus. versione tamen ab Ordinario loci approbata. Renovatione promissionum Baptismatis peracta. 26. quique nobis dedit remissionem peccatorum. Patrem omnipotentem. cant ores. ubi benedictio aquae baptismalis locum non habet. Hsec allocutio et renovatio promissionum Baptismatis fieri potest. induuntur paramentis albi coloris pro Missa solemniter celebranda. in benedictione aquae baptismalis. quibus olim satanse et operibus eius. viventes autem Deo in Christo Iesu Domino nostro. carnis resurrectionem. celebrans eiusdem gloriosam resurrectionem. abrenuntiavimus. ipse nos custodiat gratia sua in eodem Christo Iesu Domino nostro. Sacerdos vero et ministrantes accedunt ad sacristiam. Si in hac sacra Vigilia paschali Ordines conferantur. scientes. ut ultra non serviamus peccato. consepulti sumus cum Christo per baptismum in mortem. qui inimicus est Dei. Pater Domini nostri Iesu Christi. quadragesimali exercitatione absoluta. cantoribus deficientibus. Itaque: Celebrans: Abrenuntiatis satanae? Omnes: Abrenuntiamus. ut docet Apostolus. Creatorem caeli et terrae? Omnes: Credimus. Et aspergit populum aqua benedicta. laetabunda gaudet. Celebrans: Et Deus omnipotens. eum redamando vigilat. extracta. Filium eius unicum. usque ad finem. Celebrans: Creditis in Deum. inde ab invocatione Propitius esto. veterem hominem nostrum simul cum Christo crucifixum esse. 28 a. remissionem peccatorum. Quapropter.

Ut Eccl6siam tuam sanctam regere et conservare digneris. luminaribus accensis et floribus. libera. Ut omnibus benefactoribus nostris sempiterna bona retribuas.di nos. exaudi nos. Per adventum tuum. te rogamus.bis par-cas. Ut nosmetipsos in tuo sancto servitio confortare et conservare digneris. in latere Evangelii. Ut no. D6-mi. Domine. Ab omni malo. - B S • • • • • y • • Pro. ad sacristiam accedat. Ut nos exaudire digneris. 0. Per adventum Spiritus Sancti Paracliti.• • «" te ro-gamus. libera. et altare paratur pro Missa solemni.to.pi. • • m —\ • •• • „ • • par-ce no. te rogamus. Ut r6gibus et principibus christianis pacem et veram concordiam donare digneris. ministrantibus.us e-sto. Ut omnibus fidelibus defunctis requiem seternam donare digneris. libera. Per mortem et sepulturam tuam.ti. libera.bis. te rogamus. 1000 • " - Sabbato sancto Sanctorum decantare deb eat. au-di nos. audi nos. • m • Propitius esto. . libera. te ro-gamus. te rogamus. Per mysterium sanctae incarnationis tuae. te rogamus.ne. libera. Per crucem et passionem tuam. Ut inimicos sanctae Ecclesiae humiliare digneris. Interim cereus paschalis reponitur in candelabro suo. I Pec-ca. " • 29. In die iudicii. Per nativitatem tuam. te rogamus.res. te rogamus. libera. te rogamus. Missa cantata. libera. libera. Per admirabilem ascensionem tuam.210 cerdos Litanias his absolutis. Ut fructus terrse dare et conservare digneris. A morte perpetua. cum ad paramenta sumenda pro ut supra dictum est. Ab omni peccato. Per sanctam resurrectionem tuam. libera. Domine. au. te rogamus. libera. Per baptismum et sanctum ieiunium tuum. libera. Ut domnum apostolicum et omnes ecclesiasticos ordines in sancta religione conservare digneris. libera nos.

par-ce no-bis. celeR. Finitis a choro Kyrie. omissis psalmo Iudica me.au-di nos. sive in omnibus eodem tempore 1. ex. ex. ex-au-di nos. et.rius loci. qui tol-lis pecca. . facta ei debita reve.imagines. Agnus De. ubi plures ecclesiae stituti. D6mi-ne. seu cum mintstrantibus. Et cum spiritu tuo. latur illud in medio. qui tol. oscu.se-re-re no-bis. qui tol-lis pecca. Dominus vobiscum. vel matricis aut prinaccedit ad altare. citur.i.sacrae caeremoniae peragantur. campanae pulsentur hora. • • • Agnus De. B S • HL "ha • • • • • "L • • Chri-ste. TEMPUS PASCHATIS DE MISSA SOLEMNI VIGILIAE PASCHALIS ^ Celebratio solius Missae Vigiliae pascha.ta m ' • • mundi.cipalis. continuo ac statim ab iis expletis. campanae omnium ecclesiarum moris est. sive tempore ter incipiunt Kyrie.i. Interim celebrans cum ministris.qua dicti hymni incipit cantus. au-di nos. el£ison. exstant.i.ta mundi. et incensat more soPostea celebrans dicit: lit o. In fine Litaniarum. in quibus una tantum hatantummodo inter Missarum solemnia.ta mundi. adeatur Ordinaet confessione. el6ison. Chri-ste. statim ascendens. sit matrix aut principalis.Us pecca. qui in periculo mortis sunt conb) In locis autem. ^ Pulsatio campanarum hoc modo fiat: Sacra Communio fidelibus dari potest a) In locis. 2. D6-mi-ne. mi. eiusdem loci pulsentur una cum campanis in paramentis albis. ut in Missa diverso. ecclesiae cathedralis. Deus. ceptis iis. brans incipit solemniter G16ria in excelsis. V.et pulsantur campanae ac discooperiuntur lis sine caeremoniis praecedentibus interdi. In dubio quaenam ecclesia in loco rentia.Missa Vigiliae paschalis 211 I Agnus De. cantores solemni. vel betur ecclesia.

Quoniam confirmata est super nos misericordia eius: et veritas Domini manet in seternum. postea: OrSmus. Per eundem Dominum nostrum Iesum Christum. Sequentia sancti Evangelii secundum Matthaeum. 6. celebrans incipit: 1003 luEt totum decantat ter. quae lucescit V in prima sabbati. omnes gentes: et collaudate eum. Cum Christus apparuerit. sicut dixit.1-4 ratres: Si consurrexistis cum Chri. cum oblationibus hostiarum: ut paschalibus initiata mysteriis. puram tibi exhibeant servitutem. Non dicitur Credo. qui hanc sacratissimam nocJLJ tern gloria dominicae Resurrectionis illustras: conserva in nova familise tuae progenie adoptionis spiritum. Secreta uscipe. Per Dominum. 1004 Deinde dicitur V. Mt. Ecce praedixi vobis ». Angelus enim Domini descendit de caelo: et acce"dens revolvit lapi- la. in eodem tono. et sed6bat super eum: erat autem aspectus eius sicut fulgur: et vestimentum eius sicut nix. sed finito Evangelio celebrans dicit: D6minus vobiscum. et alia fiunt de more. omnes populi. Ps. 1-7 1005 T Tespere autem sabbati. 5. Postea cantores prosequuntur: V. 3. F 3. 28. et vita vestra est abscondita cum Christo in Deo. 116 Laudate Dominum. Mortui enim estis. preces 1006 populi tui. proficiant. Venite. Et cito euntes. et videte locum. 4. te operante. Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti. ad aeternitatis nobis medelam. qua? sursum sunt quaerite. Oratio 1001 I Aeus. sed tantum incensum: petitur benedictio. quod Iesum. S dem. elevando vocem gradatim: et omnes post quamlibet vicem. Ps. 1 Confit&nini Domino. dixit muli^ribus: « Nolite timere vos: scio enim. venit Maria Magdalene.1002 sto. ut. dicite discipulis eius. et facti sunt velut mortui.212 Missa Vigilise paschalis Oremus. qui crucifixus est. Respondens autem Angelus. quern dedisti. Col. 117. ubi positus erat Dominus. repetunt illud idem. Et ecce terraemotus factus est magnus. Et dicitur haec tantum oratio. . Prae timore autem eius ext6rriti sunt custodes. Finita Epistola. Lectio Epistolae beati Pauli Apostoli ad Colossenses. V. Ad Evangelium non portantur luminaria. Ad Lavabo dicitur G16ria Patri. non quae super terram. Non dicitur antiphona ad Offertorium. et altera Maria videre sepulcrum. quaesumus. vita vestra: tune et vos appar£bitis cum ipso in gloria. corpore et mente renovati. Domine. ubi Christus est in dextera Dei sedens: quae sursum sunt sapite. quaeritis: non est hie: surrexit enim. quia surrexit: et ecce praecedit vos in Galilaeam: ibi eum vid6bitis. quoniam bonus: quoniam in saeculum misericordia eius.

ceterae orationes consuetae D6mine Iesu ChriHac nocte in praefatione dicitur: Te qui. ut infra 234. quae eodem temAgnus Dei non dicitur: et. Sicut erat in principio. purificatio etablutiofiunt mo7. et praefatione propria ca. Laudate eum cymbalis sonoris.urn in augu-sto firma-mento e.lu. * et in saecula saeculorum.ne D6mine Iesu Christe. qui dixisti. quae dicitur tamquam Hanc igitur. dem. lauCapitulum.lii. * laudate eum propter summam Sancto. et Perceptio C6rporis tui. laudet Dominum! pit antiphonam ad Benedictus. Post sumptionem Sacramenti. maiestatem eius. in Canone propria in Missis de Tempore a Missa Vi.ia. giliae paschalis usque ad vigiliam AscenDicitur Pax D6mini sit semper vobissionis Domini inclusive. sed pacis osculum non datur. * et Spiritui Laudate eum piopter grandia opera eius. dicuntur rent. VIII G E 1009 t valde ma-ne * . 304 et 305. * al-le. # Repetitur antiphona Alleluia.le.ste.ius. et Filio. D6mine. et reliqua.Missae. Tempore in ceteris Missis.a.ri.semper. alleluia.ia. deinde pro LAUDIBUS dominicae noctem sacratissimam celebrantes. et re solito. Gloria Patri. et tamquam de cum.ia. omissa oratiopore celebrantur. * lauda.num in sanctu. Psalmus 150 al. date eum psalterio et cithara.te D6-mi. atque Resurrectionis in choro cantatur antiphona: VI A I 1007 1. Communionis. distributio potissimum nocte. sed in hac 8. Amen. • • auda. et Laudate eum clangore tubae. et nunc. alleluia. laudate eum chordis et organo. Infra Actionem Communicantes.ius.te 1008 e. Laudate eum tympano et choro. sed statim celebrans in cantu inciomne quod spirat. Fili Dei vivi. ut infra.o e. hymnus et versus non didate eum cymbalis crepitantibus: * cuntur.lu. omni tdmpore.Missa Vigiliae paschalis 213 Praefatio paschalis.le. * lau.

Canticum Zacbariae Luc. Ut illuminet eos. Ad dandam populo eius scientiam salutis * in remissione peccatorum eorum.214 Missa Vigiliae paschalis et prosequuntur cantores: U-na sabba.dic-tus D6-mi. cum G16ria Patri in fine. Per viscera misericordise Dei nostri. qui in tenebris et in umbra mortis sedent. # ut dirigat pedes nostros in viam pads. .rum. * serviamus illi. propheta Altissimi vocaberis: * praeibis enim ante faciem Domini ad parandas vias eius. et Filio. * daturum se nobis.el. De. patri nostro. prophetarum suorum: Ut liberaret nos ab inimicis nostris.unt ad mo-numentum. In sanctitate et iustitia coram ipso * omnibus diebus nostris. or.pu.ni. * et Spiritui Sancto. * et recordaretur fcederis sui sancti: Iurisiurandi. et fit incensatio. 68-79 1010 e-ne. Ut faceret misericordiam cum patribus nostris.vit et red. Sicut locutus est per os sanctorum. Et erexit cornu salutis nobis * in domo David servi sui.si- I -M- ta. Gloria Patri.a vi. e manu inimicorum nostrorum liberati. * qui olim fuerunt.um. * qua visitabit nos Oriens ex alto. al-le.6-mit po.to iam so- le.us Is-ra. * qui. ve.lu. puer.nus. ut alias in Laudibus. Deinde cantatur Benedict us. Ut sine timore. — Et tu.lum su.ia.to. quod iuravit Abrahae. * et e manu omnium qui oderunt nos. i .

. R. piritum nobis.te. qui Missam Vigiliae paschalis celebrant post mediam noctem. Et cum spiritu tuo. De. seu ipse sacerdos. culorum. dicto Placeat tibi..Missa Vigiliae paschalis 215 Sicut erat in principio.lu.lu. Per Dominum nostrum Iesum 9. Et cum spiritu tuo. mis-sa R. al-le. Sancti. Deinde celebrans dicit: 1011 Oremus. sed non tenentur. si indultum habeatur.* et in saecula saeculorum. dat benedictionem. Missam solemnem ipso die Paschatis litare. bis aut ter. tuae caritatis infunde: ut. Postcommunio seu oratio V. Deus: per omnia saecula saeR. Dominus vobiscum. quae iuxta Pontificale romanum post benedictionem pontiflcalem et ante ultimum Evangelium locum habet.ti- Et celebrans. Amen.ia. possunt ipso dominico die Resurrectionis Missam litare. celebrans dicit Christum. Filium tuum: Qui tecum vimore solito: vit et regnat in imitate eiusdem Spiritus V. Si contingat in hac solemni Vigilia Ordines quoque conferri. more solito. Pontifex ultimam admonitionem (cum impositione sic dicti « pensi »).le. Locorum Ordinarii vero. et. as. atque etiam. Repetita antiphona. Dominus vobiscum.ia. et schalibus satiasti. cord es. omnes revertuntur in sacristiam. vertens se ad populum. I. 12. Domine. possunt.o gra. al. tua facias pietate consemper. quos sacramentis paR. 10. si eandem Vigiliam paschalem celebraverint. Amen. 11. al-leal-lelulula. hac nocte eidem benedictioni pontificali praemittat. omisso ultimo Evangelio. S I Et diaconus. Sacerdotes. sancta Trinitas. cantat: 1012 • • est. et nunc. ia.

Introibo ad altare Dei. et Spiritui Sancto. omittitur psalmus Iudica me. dicens:) mea culpa. mea maxima culpa. R. Deus. sed dicto In n6mine Patris. incipit antiphonam: R.1-5 1015 Tudica me. beatum Michaelem Archangelum. et semper: et in saecula saeculorum. dicens: ritus Sancti. Postea alternating cum ministris dicit sequentem Ps. et discerne causam JL meam de gente non sancta: ab homine iniquo. quoniam adhuc confitebor illi: salutare vultus mei. perducat te ad vitam aeternam. nisi peculiari rubrica aliter statuatur. anima mea. T In Missis defunctorum. orare pro me ad Dominum Deum nostrum. M. mea culpa. fratres. et vos. Amen. et adduxerunt in montem sanctum tuum. beatum Ioannem Baptistam. Deus meus: quare tristis es. Et introibo ad altare Dei: ad Deum qui laetificat iuventutem meam. et Deus meus. Deus. et quare conturbas me? M. et veritatem tuam: ipsa me deduxerunt. fit confessio. et in tabernacula tua. . et Adiut6rium.ORDO MISS^E Sacerdos paratus c u m ingreditur a d altar e. tus. dum afHigit me inimicus? S. Amen. verbo et opere: (percutit sibi pectus ter. fratres: quia peccavi nimis cogitatione. Sacerdos dicit: Amen. et vobis. Ad Deum qui laetificat iuventutem meam. cum Gloria Patri. fortitiido mea: quare me repulisti. Emitte lucem tuam. Gloria Patri. clara voce dicit: 1013 I Sacerdos repetit antiphonam: Introibo ad altare Dei. et. ut sequitur: /""^onfiteor Deo omnipotenti. M Ministri respondent: isereatur tui omnipotens Deus. sanctis Apostolis Petro et Paulo. 1018 dimissis peccatis tuis. Introibo. Deinde. Adiutorium nostrum in nomine 1016 Deinde. et. Quia tu es. S. Deus. et doloso erue me. beato Ioanni Baptistae. Sicut erat in principio. 42. sanctos Apostolos Petrum et Paulum. et nunc. et Filio. S. et quare tristis incedo. M. Ideo precor beatam Mariam semper Virginem. et repetitione antiphonse. et SpiSignat se. 1014 Ministri r e s p o n d e n t : Ad Deum qui laetificat iuventutem meam. et Filii. M. n nomine Patris. et erigit se. V. iunctis manibus. beatae 1 0 1 7 V-^ Mariae semper Virgini. Confitebor tibi in cithara. Spera in Deo. facta illi debita reverentia. beato Michaeli Archangelo. iunctis manibus ante pecDomini. et in Missis de Tempore a dominica I Passionis usque ad feriam V in Cena Domini inclusive. omnibus Sanctis. Deus. Qui fecit caelum et terram. omnes Sanctos. signat se signo crucis a fronte a d pectus. profunde inclinatus facit confessionem.

eleison. Christe. C u m dicit Adoramus t e . Et salutare tuum da nobis. accepto thuribulo a diacono. Kyrie. eleison. Et clamor meus ad te veniat. miseriKyrie. Per Christum Dominum noet ubi a sacerdote dicebatur vobis. Dominus vobiscum. Gratias a g i u s tibi. Amen. et Iesu Christe. Kyrie. incipit antiphonam ad Introitum: qua finita. dicens: 1020 Tndulgentiam. extendens ac iungens manus. incensat ilium tantum. R. Amen. per merita Sane. dimissis peccatis vestris. et Siiscipe depre1022 Aufer a nobis. Domine. V. si d i c e n d u m est. incensat altare. eleison. iunctis manibus. exaudi orationem meam. in cuius hon6re cremaberis. V. Ostende nobis. Postea diaconus. R. Amen. quae non sit defunctorum. inclinat caput: et in fine d i c e n s : X I iniquitates nostras: ut ad Sancta C u m Sancto Spiritu. Domine. Et inclinatus prosequitur: 1021 V. Deus. digneris omnia peccata mea. Postea in medio altaris extendens et iunR. iunctis manibus. ^ In Missa solemni. dicens: Ab illo bene ^ dicaris. Domine. nihil dicens.1023 torum tuorum. Kyrie. fratres. absolutionem et remisJL sionem peccatorum nostrorum tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus. exc^lsis D e o . et te. Christe. fratres. ascendens ad altare. Amen. gens m a n u s . 1024 yrie. eleison. Domine. eleison. recepto thuribulo a celebrante. peret omnium Sanctorum: ut indulgere ducat vos ad vitam aeternam. Et plebs tua laetabitur in te. «t prosequitur iunctis manidicit secreto: bus. re in medio) quorum reliquiae hie sunt. antequam incipiat antiphonam ad Introitum. dicit. Amen. et. ter. a ministris dicitur tibi. eleison. V. Et. eleison. manibus iunctis super altare. caputque aliquantulum incli- Tempore paschali Missa I IV 1025 . Kyrie. et vos. XVJL et. eleison. tu conversus vivificabis nos. (osculatur altavestf IV A*sere*tur i omnipotens Deus. celebrans. Deinde celebrans. signans se signo crucis. signat se a fronte a d sanctorum puris mereamur mentibus pectus. quaesumus. dicens: ramuste. Et cum spiritu tuo. G16ria in voce dicit: Oremus. eleison. R. paDeinde. inclinatus dicit: Postea sacerdos. R. cordiam tuam. O Signat se signo crucis.Ordo Missse 217 1019 Deinde ministri repetunt confessionem: introire. facit absolutionem. benedicit incensum. Christe. clara nans. strum. pater. m cati6nem. R. alternatim cum ministris dicit: K Et.

•_!! in ex-cel-sis De. In festis beatae Mariae Virginis i 16Missa XI ri.o.218 Ordo Missae In festis I classis i 16. • ft.ri. .ri.ri. In festis II classis i 16.o.a in ex-cel-sis De- o.riMissa IV IV a in ex-cel-sis De- o.a in ex-cel-sis Deo. In commemorationibus et feriis temporis natalicii Missa XV IV G ill 16. . In festis III classis i Missa XII I V ^^-^ g 16. 16.a -m—• .a in ex-cel-sis De- o.ria in ex-cel-sis De. In dominicis per annum G IV n < 3 > a p.

prout Tempus aut qualitas Missae postulat. domne. Domine Deus. incenso. et se in fronte. ut supra. ^ et Spiritus Sancti. Deinde sacerdos incensatur a diacono. nee celebrans osculatur librum. Credo in unum Deum. Domine Fili unigenite. Laudamus te. et legit Evangelium. dicit.Ordo Missae 219 Et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Deinde ad medium altaris extendens. D6minus vobiscum. Amen. M Sacerdos respondet: 1027 TPVominus sit in corde tuo et in laYJ biis tuis: ut digne et compet£nter annunties Evangelium suum: In nomi20 . ut supra: deinde diaconus. et versus ad populum dicit: V. accedens ad locum Evangelii. dicens: Per evangelica dicta. si Missa est solemnis. Dominus sit in corde meo et in labiis meis: ut digne et competenter annuntiem Evangelium suum. accepta benedictione. iunctis manibus dicit: Munda cor meum. Per Christum Dominum nostrum. Amen. conversus ad librum. R. Et cum spiritu tuo. manibus iunctis. Qui tollis peccata mundi. Quo finito. Domine Deus. et pectore. Quo finito. et Filii. Sequitur Epistola. Et pronuntians: Sequ£ntia sancti Evangelii secundum N. Amen. subdiaconus defert librum sacerdoti. suscipe deprecationem nostram. Postea dicit: Or£mus. Amen. tractus. omnipotens Deus.Missale Romanum . benedicere. unda cor meum ac labia mea. nisi sit Missa defunctor um. dicit: V. non deferuntur luminaria. diaconus librum Evangeliorum deponit super medium altaris. Quoniam tu solus Sanctus. benedicere. miserere nobis. postea prosequitur Evangelium iunctis manibus. Rex caelestis. quod est lecturus. celebrans benedicit incensum. ^ In Missis defunctorum dicitur Munda cor meum. stans iunctis manibus. ut supra. ut sanctum Evangelium tuum digne valeam nuntiare. Deinde. dicens: lube. Postea accipit librum de altari. caput cruci inclinat: quod similiter facit. incensat ter librum. Glorificamus te. ut dictum est. Dominus vobiscum. Filius Patris. et prosequitur iunctis manibus. Deus Pater omnipotens. Et cum spiritu tuo. si dicendum est. Et cum spiritu tuo. Qui sedes ad dexteram Patris. Si vero sacerdos sine diacono et subdiacono celebrat. deinde seipsum in fronte. in gloria Dei Patris. Et pronuntians: Initium. vel Alleluia cum versu. unam aut plures. D6minus vobiscum. sive Sequentia sancti Evangelii. qui osculatur Evangelium. dicens: Per evangelica dicta deleantur nostra delicta. ut Ordo Officii postulat. ore. sive Initium. iunctis manibus. miserere nobis. Christe. Agnus Dei. graduate. et lube. Adoramus te. Cum dicit Deum. Qui tollis peccata mundi. respondet minister: Laus tibi. et orationes. et sacerdos osculatur Evangelium. 1 0 2 8 Domine. et luminaribus. R. D6mine. signat librum. Deinde osculatur altare in medio. R. Cum Sancto Spiritu. ore. elevans et iungens manus. Iesu Christe. dicit: V. sed non petitur benedictio. et pectore: et dum ministri respondent G16ria tibi. et rursus genuflexus petit benedictionem a sacerdote. inclinatus in medio. et. Tu solus Dominus.. pollice dexterae manus signat librum in principio Evangelii. osculatur manum celebrantis: et cum aliis ministris. His finitis. Et. Tu solus Altissimus. aut sequentia. qui labia Isaiae prophetae calculo mundasti ignito: ita me tua grata miseratione dignare mundare. Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam. dicit: 1026 ne Patris. Iesu Christe. delato libro ad aliud latus altaris. genuflexus ante altare. Benedicimus te.

Et in unum Dominum Iesum Christum. Et in Spiritum Sanctum. Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum. Et ascendit in caelum: sedet ad dexteram Patris. Patrem omnipot£ntem. Amen. Deinde osculatur altare. lumen de lumine. In fine ad Et vitam venturi sseratur. IV IV C I re-do in u-num De. omnipotens aeterne Deus.um. Qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur: qui locutus est per Prophetas. hanc immaculatam S hostiam. Qua dicta. subdiaconus aquam in calice: vel si Missa sine sacris . et.220 Ordo Missae cum dicit Iesum Christum. Diaconus ministrat vinum. diaconus porrigit celebranti patenam cum hostia: secus sacerdos ipse accipit patenam cum hostia. signat se signo crucis a fronte ad genuflectit usque dum dicatur Et homo pectus. Genitum. Et iterum ventiirus est cum gloria iudicare vivos et mortuos: cuius regni non erit finis. Deinde faciens crucem cum eadem patena. Filium Dei unigenitum. (Hie genuflectitur) Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine: et homo factus est. Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de cadis. Crucifixus etiam pro nobis: sub Pontio Pilato passus. et ofFensionibus. Et cum spiritu tuo. I I . Dominum. Amen. consubstantialem Patri: per quern omnia facta sunt. Postea dicit: Ot€mus.factus est. dicit: V. sed et pro omnibus fidelibus christianis vivis atque defunctis: ut mihi et illis proficiat ad salutem in vitam aeternam. Et resurrexit tertia die. si est Missa solemnis. secundum Scripturas. versus ad populum. Deum verum de Deo vero. pro innumerabilibus peccatis. deponit hostiam super corporale. culi. quam ego indignus famulus tuus offero tibi Deo meo vivo et vero. factorem caeli et terrae. Et exspecto resurrectionem mortuorum. et sepultus est. et simul ado. et neglegentiis meis. dicit: uscipe. Credo I . R. Et unam sanctam catholicam et apostolicam Ecclesiam. Ad ilia autem verba Et incarndtus est. quam offer ens. Deum de Deo. et pro omnibus circumstantibus. Et ex Patre natum ante omnia saecula. Credo 1029 re-do in u-num De- um. et antiphonam ad OrTertorium. D6minus vobiscum. visibilium omnium et invisibilium. sancte Pater. et vivificantem: qui ex Patre Filioque procedit. non factum. Et vitam venturi saeculi.

incensum istud dignetur Dominus 221 bene N)B dicere. dicens: 1035 T ) e r intercessionem beati Michaelis JL Archangeli. 140. prosequendo: et bene^Jidic hoc sacrificium. Domine. Domine. 2-4 irigatur. et in odorem suavitatis accipere. et cum viris sanguinum vitam meam: In quorum manibus iniquitatessunt: dextera eorum repleta est mun£ribus. et miserere mei. Amen.Ordo Missse ministris celebratur.1057 ut incensum. D L . Per Christum Dominum nostrum. Deus. Domine Deus. dicens: Ps. et statim demissis. ^ In Missis defunctorum dicitur praedicta oratio: sed aqua non benedicitur. dicit: 1033 J n spiritu humilitatis et in animo conJL trito suscipiamur a te. utrumque infundit sacerdos. Ego autem in innocentia mea ingressus sum: redime me. in conspectu tuo: elevatio manuum mearum sacrificium vespertinum. Iesus Christus. cum odore suavitatis ascendat. animam meam. easque in altum porrectas iungens. modo in rubricis prsescripto. oratio mea. Deinde facit signum crucis cum calice. et aquam miscendam in calice benedicit signo crucis. dicens: Ps. Ne perdas cum impiis. eius divinitatis esse consortes. Amen. pro nostra et totius mundi salute. dicit: Accendat in nobis Dominus ignem 1058 X I sui amoris et flammam seternae caritatis. Amen. tuam deprecantes clementiam: ut in conspectu divinae maiestatis tuae. et enarrem universa mirabilia tua. deinde alii per ordinem. Erectus expandit manus. et mirabilius reformasti: da nobis. Domine: et descendat super nos misericordia tua. tuo sancto nomini praeparatum. Amen. Domine.1056 JL dat ad te. Postea. et omnium electorum suorum. dicit: 1034 T Teni. Dominus noster: Qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus: per omnia ssecula saeculorum. et locum habitationis gloriae tuae. Domine: et sic fiat sacrificium nostrum in conspectu tuo hodie. Dum reddit thuribulum diacono. 25. dicens: Tncensum istud a te benedictum ascen. et palla cooperit: turn. 6-12 avabo inter innocentes manus meas: 1039 j et circumdabo altare tuum. et ilium ponit super corporale. Postea incensatur sacerdos a diacono. Deinde incensat altare. per huius aquae et vini mysterium. et ofFert.. aliquantulum inclinatus. calicem sa\ J lutaris. dicens: 1031 i A e u s . incensat oblata. si solemniter celebrat. Domine. q u i humanae substantial diYJ gnitatem mirabiliter condidisti. stantis a dextris altaris incensi. sic. custodiam ori meo. iunctis manibus super altare. sanctificator omnipotens aeterV ne Deus: benedicit oblata. Et. qui humanitatis nostrae fieri dignatus est particeps. Postea accipit calicem. dilexi decorem domus tuae. Domine: Ut audiam vocem laudis. dicens: 1032 /^^\fFerimus tibi. ad excusandas excusationes in peccatis. Pone. benedicit incensum. Interim sacerdos lavat manus. accepto thuribulo a diacono.Filius tuus. elevatis ad caelum oculis. et ostium circumstantiae labiis meis: ut non declinet cor meum in verba malitiae. ut placeat tibi.

ut in sequenVirginis. manibus extensis. cum dicit: Gratias agamus D6mino re dignentur in cselis. cum dicit: Sursum corillis proficiat ad honorem. nobis autem quantulum da. cum pervenerit ad conclusioascensionis Iesu Christi Domini nostri: nem. fratres: ut meum ac vestrum 1041 siis benedicam te. Deinde disiungit manus.que nostram. Per eundem Christum Dominum nostrum.Deo nostro. Amen. et disiunctas riam agimus in terris. clara voce dicit: Per 6mnia saecula et in honorem beatae Marias semper saecul6rum. O . Domine. Sancto. iterum iungit eas. Quibus finitis. sanctorum Apostolorum Petri et Pauli.nat. et omnium Sanctorum: ut positis hinc inde super altare: quas alielevat. Iungit eas ante pectus. et tibus. aliquantulum indinatus in me.Sacerdos submissa voce dicit: Amen. ^3 tionem. populum. tenet usque ad finem praefationis: qua finita. Deinde. seu circumstantes respondent: Sicut erat in principio. ad utilitatem quoG16ria Patri. dicit: pectus. et tempore O nibus tuis (vel meis) ad laudem et Passionis in Missis de Tempore omittitur gloriam nominis sui. 1 0 4 0 Qjuscipe. Praefationem incipit ambabus manibus et istorum. quam tibi offerimus ob Deinde. quorum memo. totiusque Ecclesiae suae dio altaris. et indinatus dicit: SancPostea osculatur altare et. Et cum dicit: Benedictus qui venit. et Spiritni Deum Patrem omnipotentem. sancta Trinitas.222 Ordo Missae Pes meus stetit in director in ecclerate. iunctis manibus super eo. resurrectionis et Oremus subiungit orationes secretas. signum crucis sibi producit a fronte ad voce paululum elevata. Minister. extendens et iungens manus. et nunc. versus ad tus. cum praefatione. et alioquin ipsemet sacerdos: semper: et in saecula saeculorum. sacrificium acceptable fiat apud Gloria Patri. hanc obla. et Filio. dicit: sanctae. absolute sine memoriam passionis. et caput incliad salutem: et illi pro nobis intercede. et beati Ioannis Baptists. Amen. O uscipiat Dominus sacrificium de ma-1042 ^ In Missis defunctorum.

e) per octavas. c) in vigiliis I classis. d) feria V in Cena Domini et in Missa Vigiliae paschalis. b) in Missis festivis et in Missis de Officio S. f) in Missis votivis I. II et III classis. Mariae in sabbato. .PR^EFATIONES IN TONO SOLEMNI Tonus solemnis adhibetur: a) in dominicis.

e. D6-mi-nus vo-bis.cu.n.us: Qui.224 Praefatio solemnis de Nativitate Domini PRAEFATIO DE NATIVITATE DOMINI 1043 er omni. 1 • a_i_J fa • -1 • ^fl as • 1 • m .sum corda.cum. R.cu.bi I • • semper et u-bique gra. ¥ Gra.as • • a-ge-re: —• • D6-mi-ne.re dignum et iustum est. Ha.lu.be.la sae.ti- a-ea. . Di-gnum et iustum est. nos ti. R. R.num.a sse.mus ad D6-mi.tu tu- o.o nostro.a per incarna-ti Verbi .rum. Amen. aequum et sa.no De.ta-re. Et cum spi. V Sur.16. Y.ti. omni-po-tens ae-terne De.mus D6-mi. R. • • I sancte Pa-ter.

ri.bi. In prima vero Missa Nativitatis Domini dicitur: et noctem sacratissimam celebrantes. • " • • per hunc in •• x*± ^=i Et id e. cum Thro-nis et Domi.pi. Pleni sunt caeli et terra gloria tua.tus. cumque omni mi.bi.bus. Hosanna in excelsis. etc. etc. hymnum I glo..Praefatio solemnis de Nativitate Domini 225 my. si.ae cla..tis inful-sit: ut dum vi.li. deinde semper dicitur: et diem sacratissimum celebrantes.ste.lis et Archange.na.6- ni. 8. . I • • .le-stis ex.rem ra.ti. no-va men-tis nostrae 6.ter De.ae tu. cum Ange.lis. usque ad octavam Nativitatis Domini inclusive.o invi.si.amur.a cae.lis lux tu. ut infra in Canone 304.ri- ta.um co-gnoscimus. Hosanna in excelsis.cu. Benedictus qui venit in nomine Domini.ri.er-ci. qua. Sanctus Dominus Deus Sabaoth.li. Sanctus.li-ti.um.ae a• • ca-ni-mus. Infra Actionem Communicantes etc..ne fi- a»a ne di-centes: Sanctus.um amo.si. quo.

ri. Y.re dignum et iustum est.o. Y Gra.mi-nus vo.tu tu. nos ti-bi •• semper • • et • • J sancte • • • u. R.cu-la sae. aequum et sa-lu.a safe. R.sum corda.rum.226 Praefatio solemnis de Epiphania Domini PR^FATIO DE EPIPHANIA DOMINI P II .ta-re.ga.ne.cu. cum U-ni-ge-ni-tus . e.1 ill ^—H 1044 er omni.o nostro. Y Do.tias a. Di. Amen.bis-cum. R. 1— R Ha-be. ^ i m • —•- J Pa-ter.re: i ^ D6-mi.bique gra- ti- as a-ge.16.mus D6-mi-no De.mus ad D6-mi-num. Et cum spi. om-ni-po-tens ae-terije De-us: Qui-a. Sur.gnum et iustum est.

Hosanna in excelsis. Sanctus Dominus Deus Sabaoth.it.. cumque om-ni mi.le-stis ex.ni.ae tu-ae ca-nimus. ut infra in Canone 304.erci. • cum Thro.na.ta.us in substan-ti. I no.tus.Praefatio solemnis de Epiphania Domini 227 tu. .ae 1 lu. Hosanna in excelsis.va nos immor-ta.nis et ft i_ Do-mi.li.bus.vit.ce re.ne fi. hymnum glo-ri. Et dicitur in die festo tantum.e.o • cum Ange.pa. Benedictus qui venit in nomine Domini.ti. Sanctus.tis ap-pa-ru. Pleni sunt caeli et terra gloria tua.lis.lis et Pm 9 • • Archange.ra.ne di-centes: Sanctus.li.li.ti6. si. Infra Actionem Communicantes etc.tis su.ta.a cae.a nostrae mor-ta. 1 • -•— 3 • -• Et id.

ne.ti- as a.ti.tu tu•• o. Di-gnum et iustum est.no De.li ie.ga.ter-ne De.iu- .228 Praefatio solemnis de Quadragesima PRJEFATIO DE QUADRAGESIMA 1045 omni.mus ad D6-mi.rum.cum.ra.a saecu-la sae-cu-16. R. asquum et sa.mus D6-mi.us: Qui cor-po. i Sur.o nostro.ter.num.tens ae.ta-re.ri.lu. Ha-be. V Gra. R Amen. Et cum spi.re dignum et iu-stum est. e. V D6-mi-nus vo- bis.sum corda. nos ti-bi semper et u-bique gra. 1 1 i • I • _m | fr | _• * a • R.as a-ge-re: D6-mi. R. omni.po. sancte I Pa.

num nostrum.6. mentem e. et prab-mi.te-sta.ne 1 S • 9 conce.Praefatio solemnis de Quadragesima 229 ni. Hosanna in excelsis. ac be.a: per Chri.li.a compri.ca-mur.lebrant.a. Cum quibus et nostras vo-ces.tern tu.si.ie-sta.tes. Cae. so- Cli a exsul-ta.mis. J depre.li.lo. sup-pli.ti- 6-nes. .na.o vi. vir. 1 Per quern ma.as.tii. Hosanna in excelsis.mi.ns.stum D6. Pleni sunt caeli et terra gloria tua.le.ti.riimque Vir-tu.cen-tes: Sanctus.am laudant I I JLJ Ange.tes.ti.tern lar-gi.ne di. Sanctus. cae.6. ut admit-ti iu-be. tre-munt Po. Sanctus Dominus Deus Sabaoth.ci confes. ad-6-rant Do- J1 mi.ta Se- raphim. Benedictus qui venit in nomine Domini.vas.

i-sti: ut unde mors o-ri. vo. nos ti-bi -•—m.e. sancte Pater. R. i omni-po-tens ae-terne De.bis. Y Sur.cum.no De- o no-stro. Y. Ha-be.o.mus D6-mi. Di.sum corda. R. a-ge-re: I • • • • • • > D6mi-ne.num. R.la saecu-16.gnum et iustum est. Y D6-mi.ri.rum.as . .mus ad Domi.230 Praefatio solemnis de sancta Cruce PR^FATIO DE SANCTA CRUCE P c \i ••>• I I • a I I m m m J W6 i.ta-re.us: Qui sa-lu-tem huma-ni g^-ne-ris j in ligno Cru-cis consti-tu.a sae-cu.ga. Amen.nus er omni. . 1 R. Gra. .ba-tur.tias a.jTrnZ semper et u-bique gra-ti.tu tu. e-re dignum et iustum est. aequum et sa-lu. Et cum spi.

sup-pli. ^ Per quem ma.ne conce. depre.camur. Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini.rant Do- •-S-J-l-• * 1 mi.raphim.ci confes-si.ti- Vir-tu. lo. I aM • ligno quoque vin-ce. s6. Sanctus Dominus Deus Sabaoth.a. Cum quibus et nostras vo-ces.tes.na.J J ad.re.ie-sta. i •• .stum Do.nes.lii.lebrant. Hosanna in excelsis.ta re-surge-ret: et qui in ligno vin-ce-bat. cae- 6. in 1 • • •1 • • j exsul-ta.ta • • Se.o.te.tes. Sanctus.tur: •! a• per Chri. . Pleni sunt caeli et terra gloria tua.Praefatio solemnis de sancta Cruce 231 inde vi.ne di-centes: Sanctus.li.6. ut i=3 admit-ti iu-be-as.mi-num nostrum.a I 6.tii 1— —m— Oe.tern tu.am laudant Ange.sta. 1 tre-munt Po.rumque —Pac be.ci.

Sur. Dominus vo-bis- t.mus D6mi-no De. Amen. Ha-be. R.mus ad Domi-num. • cum. V.6-ne uncti.ter obse. R.6-nis in-fu-sa. R.la saecu.lu. ut spi- .ta-re. ==(* R.ci.ti. aequum et •nm—•-•—• • • • • sa. dementi.as a-ga. Gra.••• ri-tu-a-lis la-vacri baptismo re. Dignum et iustum est. .232 Praefatio ad Missam chrismatis PR^FATIO AD MISSAM CHRISMATIS er omni. Et cum spi-ri-tu tu.no. y e-re dignum et iustum est.am tu.V.16.6-ne primae na- . ut sancti-fi-ca-ti.vandis • •J ere.cra-re.o nostro.a-tu-ram chrisma- tis in sacramentum perfectae sa-lu-tis vi-tae-que confirmes. corrupti.am suppli. V.o.rum.sum corda.a ssecu.

re-gi. cae-lo-rumque Virtu.iusque templum accepta- -• bi. Per quern ma-iesta-tem tu- am laudant Ange-li.lebrant. Sanctus Dominus Deus Sabaoth. ut se-ciindum con- I sti.li propheti-coque hono-re per. Cae-li.lescat.ci confessi.6-nis tu.ti.ne conce.tu.cramentum.a-ta ci.ne di-centes: Sanctus. depre.tes.Praefatio ad Missam chrismatis 233 ti-vi. tremunt Po-te- • • • • •—•-•-• • •-* Se-raphim. Sanctus. ad-6-rant Domi-na. suppli.ti.tis ab-sorpta.fu-si. .o et sa-cerdo-ta.6.camur.Us vi-tae inno-centi. ac be.6.ae sa. so- sta-tes.ti.ta.ae odo-re •- redo.uscu. sanctum u-ni.6-nes.a exsulta. ve-stimento incorrupti mune-ris indu- ~ • • • • • •HI antur: per Chri-stum D6-mi-num nostrum. Cum quibus et nostras vo-ces ut admitti iu-be-as.

ri.tissimum di. cum Pascha nostrum immo-la. Di. I 1 5_ §_ ! • 1 —1 U.234 Praefatio solemnis paschalis PRvEFATIO PASCHALIS In Missa Vigiliae paschalis dicitur: in h a c potissimum nocte.ti.6-si. Y D6-mi-nus vo- bis. Gra.ca-re. V fe* e.gnum et iu-stum est.tissimum glo- D6mi-ne. Y.as a. omni tempo-re.ta-re: Te qui-dem. alias: in h o c p o t i s s i m u m .mus De.be-mus ad Domi.num.e in hoc po. Sur. a die Paschae usque ad sabbatum in albis inclusive: in h a c potissimum die.o nostro.tus est . j • Et cum spi. aequum et sa-lu.re dignum et iustum est.no R.ga.tu tu- o. R.la sae-cu-16.us praedi. sed in hac po.a saecu.sum corda. Ha.tissimum nocte in hac po. Amen. R.cum.rum.ri.% — • - • m Domi. R. 1048 er omni.

Sic dicitur a Missa Vigiliae paschalis usque ad sabbatum in albis inclusive. et vi.a cae.tarn re. In Missa autem Vigiliae paschalis dicitur: et noctem sacratissimam celebrantes.tus.xit.ae tu-ae ca-ni-mus.Missale R . Et id.lit pec- ca. Infra Actionem Communicantes et Hanc igitur. Qui mor-tem nostram mo. Ipse e-nim ve-rus est Agnus.Prsefatio solemnis paschalis 235 Chri-stus. ut infra in Canone 304 et 305.lis et ^ - Archange.lestis ex. qui abs-tu.erci.ta mundi.surgendo re-pa. Sanctus.o cum An- ge. „„ cum Thronis p .li.vit.ri.ra.ne di-centes: Sanctus. 21 . Hosanna in excelsis. hymnum glo- ri.ti. Benedictus qui venit in nomine Domini.endo de-stru.e. Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra gloria tua.lis. Hosanna in excelsis.ne fi. si. - - - - - M • I cumque omni mi. et Domi-na-tijl 6-ni-bus.

la sae-cu-16.no De.bis. R. Di.sum corda.tu tu.us: per Chri.o.nus vo.0*1.a sae-cu. nos ti. aequum et sa.o nostro.gnum et iustum est. Y D6-mi.as a.bi semper et u-bique gra-ti-as a-ge-re: D6-mi-ne.rum.ga-mus Domi. Et cum spi. . Y.stum D6-mi-num nostrum. R.ti. omni-po-tens ae-terne De.lu. sancte Pa-ter.re dignum et iustum est.ta-re.ri. Ha. V •. R. Amen.be-mus ad D6-mi. R.236 Praefatio solemnis de Ascensione Domini PR^EFATIO DE ASCENSIONE DOMINI 1049 er omni.cum. e.num. Gra. Y Sur.

cum Thro-nis et Do- cum Ange-lis mi-na-ti- 6-ni-bus.se parti-ci-pes.it.ae tu-ae ca-nimus.e-ret es. et ipsis cernenti-bus est e-le-va-tus in cae-lum.o • et Archange.Us su.ae tri-bu. Hosanna in excelsis.Praefatio solemnis de Ascensione Domini 237 Qui post re-surrec-ti. si-ne fi.is t ma-ni. ut infra in Canone 304. Et dicitur in die festo tantum. hymnum glo-ri. Hosanna in excelsis.nem su.festus ap-pa-ru.lis.. ut nos di-vi. Sanctus.tis su.ni. Infra Actionem Communicdntes etc. Benedictus qui venit in nomine Domini.6. g ! • •• * • g • •—• Et id-e.erci- tus.ne di-centes: Sanctus.a cae-lestis ex.ta. cumque omni mi-li-ti. . Pleni sunt caeli et terra gloria tua.am omni-bus disci-pu. Sanctus Dominus Deus Sabaoth.

Ha-be.rum.mus D6mi-no De.* • Li_ _•— R. D6-mi.bis. aequum et sa.terne . Sur.238 Praefatio solemnis de sacratissimo Corde Iesu PR^FATIO DE SACRATISSIMO CORDE IESU er omni.lu. 1 -B-lJ • a. Et cum spi.ti.ta-re.ti- B aas iustum est. 1 §_• . R.la sae-cu-16.n. Y Gra.us: Qui U-ni-ge-ni-tum •tu.num.nus vo. nos ti-bi • • • • • • semper et u-bique gra.tu tu- o. Di-gnum et e-re dignum et iustum est. sancte Pa-ter. Amen. I j • • •• omni-po-tens •—•- *m 8 • I • • • • • • De.as a-ge-re: D6mi-ne.cum. Y. R.mus ad D6-mi.a saecu.um in ae. R.o nostro.sum corda.ga.

ae ca-nimus.um.Praefatio solemnis de sacratissimo Corde Iesu i 239 ' • • i • • I lance.ti.ti.tis •4-*.um.li.ne fi.lis. • • • J I a-pertum Cor. cum Thro-nis et Domi-na.tit.ri.6.ne di-centes: Sanctus.tis re-fu-gi.lis et Archange. hymnum glo-ri- ae tu. si.li.o i cum An- ge.erci. 1 • • 1 ut J B m • m • • B • • largi-ta.a mi. cumque omni mi.lu.is esset re-qui-es et pae-ni- 'in ten-ti-bus pa-te-ret sa. torrentes no-bis • • funde-ret mi-se-ra.tis transfi-gi vo-lu1 Cru-ce pendentem r" i-sti.6-ni-bus. etc.ae.tus. 1 • pi. Sanctus.• • • • • et gra.nis et quod amo-re nostri g • •—mflagra-re numquam • • de-sti.ti. Et id-e. Sanctus. .ti. di-vi-nae B • • • I I T I sa-cra.a cae-lestis ex.

6-le.li. R.ti. Y Gra. omni-po-tens ae-terne De.a sae-cu-la saecu-16.240 Praefatio solemnis de D.Ha. nos ti-bi semper et u-bi-que gra-ti. Di-gnum et justum est.um tu. Sa-cerdo-tem ae-ternum et u-ni-verso-rum Re-gem.o exsulta-ti. Et cum spi-ri. sancte Pa-ter. aequum et sa-fu- STTT ta-re. Amen.o.6. R.bemus ad • • • • mP • • Domi-num.rum.as a-ge-re: Domi- ne. Ve-re dignum et iustum est.N.urn. V.nis un- . Sur-sum corda.as a-ga-mus D6mi-no De. IESU CHRISTO REGE er omni. N.o nostro. R.tu tu. R. Domi-num nostrum Ie-sum Chri-stum. V.us: Qui u-ni-ge-ni-tum Fi. Iesu Christo Rege PR^FATIO DE D. Dominus vobis- cum.

Sanctus.ris.nimus.ae.ta I per-a-ge-ret: et su.lis.o 1 omni-bus cre- a- S B • tu. hosti. • • • • • • • • 1 • • • • • • J ae-ternum et u-ni-versa. Sanctus.ae tu.ta.tus.6-ni-bus.ri.ae.6-nis huma-nae sacramen.la.ne fi-ne • j\-mdi-centes: Sanctus. cumque omni mi1 1 1 • li-tia LM • cae-le-stis ex.ris et pa-cis. cum Thro-nis et Do- -"-1 mi-na. regnum sanc- 1• jm m_ JL_• 1 • . re-gnum iusti.o cum Ange. 1 m si. etc.tarn et pa.ti.le regnum.n. LJLJ hymnum glo.o sub-iectis lmpe. .-»-—•• • • A. -| •-».lis et Archange.ci. Iesu Christo Rege 241 xi-sti: ut se.ipsum in a-ra Cru-cis.ti: • regnum ve.n.fi-cam 6f-fe-rens.ta. red-empti.am imma-cu.ae ca.ae tra- de-ret ma-iesta.tis 1 et • VI--tae.Praefatio solemnis de D. • g B 1— —J ti. N.erci.ti. immensae tu.tis et gra.ti. 1 • • 1 • • • • 9 • • 1" • ' Et id-e. amo.

a sse-cu.mus D6-mi-no De.242 Praefatio solemnis de Spiritu Sancto PR^FATIO DE SPIRITU SANCTO Extra vigiliam et octavam Pentecostes omittuntur verba: hodi6rna die.o.ta-re.o nostro. er omni. R.rum.as a-ge-re: D6mi-ne. aequum et sa-lu.sum cor-da. nos ti-bi B semper et u-bique gra-ti.nus vo. sancte Pa. Qui .la sa^cu-16. Amen. R Et cum spi. Y Gra.cum.stum est.ti. Ha-be.ri. Di-gnum et iu. 1 R.ga.ter. R.as a. t -re dignum et iustum est. Y Sur. omni-po-tens ae-terne De-us: per Chri-stum Do-mi-num nostrum.tu tu.bis. Y D6-mi.mus ad D6-mi -num.

ut infra in Canone 304 et 305.6. Sanctus Dominus Deus Sabaoth. -• •-»-•- >a •• IJ hymnum glo-ri. Benedictus qui venit in nomine Domini.li-cae Po-te. •• Sed et supernae Virtu. Et dicitur tantum a vigilia Pentecostes usque ad sequens sabbatum inclusive.Praefatio solemnis de Spifitu Sancto 243 •s 1 promissum Spi.am.os ad- opti. Infra Actionem Communicantes et Hanc igitur.is.ne di-centes Sanctus.ae con-ci-nunt. Quapropter pro-fu-sis gaudi. Hosanna in excelsis.li.sta-tes. . 1 in fi. ji. Hosanna in excelsis.ram tu. Pleni sunt caeli et terra gloria tua.erna di.nis effu-dit. Sanctus.e) :• M ascendens su-per omnes cae-los. se-densque ad dexte. in omnibus Missis. to-tus in B orbe terra-rum mundus exsul-tat.ae tu.turn Sanctum (ho-di.tes.ri. • at- £ que ange.ne fi.

R.tu Sancto. Et cum spi-ri-tu tu.re dignum et iustum est. Gra.rum. sancte Pa-ter. .lu.us. aequum et a* sa.as a-ga-mus D6mi-no De. R. ¥ Sur-sum corda. u u-nus es De.244 Praefatio solemnis de sanctissima Trinitate PRAEFATIO DE SS.o tu. V.us singu-la-ri-ta-te per. omni-po-tens ae-terne De-us: Qui cum u-ni- I g6-ni.o.ri. R. • nos ti. u.mis es Domi-nus: non in u-ni. 1 .ta-re. et Spi.ti.as a-ge-re: D6mi-ne.li.ti. Y. Amen.a sse-cu-la sae-cu-16. Di-gnum et iustum est.to Fi.Ha-be.so-nae.o.mus ad Domi-num.bi semper et u-bi-que •»-•- ^••• gra.o nostro.-j R. Domi-nus vo-bis- cum. Ve. TRINITATE P — —M • " " • • • • Fa • Z • 1053 PU—L • • • M1 er omni.

di.o.e-tas. Che-ru-bim quoque ac Se-raphim: qui non t ces-sant clama.o tu.tu Sancto. et in essenti.a u-ni-tas.i. Quam laudant Ange. hoc de Fi.li. re-ve.a. Ut in confessi.ta.lante te. etc. hoc de Spi.ti.us Tri-ni.te substanti. -•-»• • • • -3 et in ma.ri.li atque Archange.ta- tis.re co.cen-tes: Sanctus.Praefatio solemnis de sanctissima Trinitate 245 I • • • • •>a • a sed in u-ni.ae.li.e.a glo-ri.nis • sentimus. .ti.iesta-te ad-o-re. et in perso-nis pro-pri. u-na vo.tas. cre-dimus.6. Sanctus. si-ne dif-fe-renti.6-ne • ve-rae sempi-ternaeque De.tur aequa-li.a discre. Sanctus. Quod e-nim de tu.ce di.

tsJ be- . sequum et 1 B • i • • 6 P^ 1 • • m m m H sa-luta-re.ti. ¥ Sur. Et cum spi.tje Ma. vel Prsesentatidne. Y. omni-po-tens 1—9 P ae-terne De. V. R. et in Missis votivis.a sae-cu-la sae-cu-16.o nostro.as * • :•• M age-re: m nos ti-bi D6mi-ne. In omnibus aliis festis dicitur: Et te in festivitate.tu tu. vel Visitati6ne. 1 • •• semper et u-bique gra.us: • • • Et te • 1 in a ****** be_ ^. secundum denominationem festi. - 1 .as a-ga-mus D6mi-no De.246 Praefatio solemnis de beata Maria Virgine PR^EFATIO DE BEATA MARIA VIRGINE Dicitur vel Et te in Annuntiati6ne.o. R. In Commemoratione de Monte Carmelo dicitur: Et te in commemorati6ne. Ha-be-mus t ad Domi-num. In Missis vero de Conceptione immaculata dicitur: Et te in Concepti6ne immaculata. Dominus vo-bis- cum. Ve-re dignum et iustum est.ri. Maria in sabbato. vel Nativitate. In Missis de septem Doloribus dicitur: Et te in Transfixi6ne. Gra. R. Amen. In Missa de S. er omni.ri. vel Assumpti6ne. Dignum et iustum est. in quibus speciale mysterium non sit exprimendum.ae semper Virgi-nis col-lau-da-re.sum corda. R.rum. sancte Pa-ter.ti. dicitur: Et te in venerati6ne.

a 5 • • • permanente. Cae. depre.mi-num nostrum.ci. so.iesta-tem tu.a exsul-ta-ti.tes. Cum quibus et nostras vo-ces.ri-tus ob-umbra.6-ne di-centes: Sanctus.am laudant Ange-li. Per quern ma.fu-dit. ut admit-ti iiibe.ne conce. 1 m m lumen ae-ternum mundo P ef.6.li. i • • 4 Chri- I Ie-sum stum Do.Praefatio solemnis de beata Maria Virgine 247 ne-di-ce-re et prae-di-ca-re. tremunt Po-testa-tes.ni-ta-tis m glo-ri. Sanctus.6-ne con-ce-pit: i \-met virgi. Quae et U-ni-ge-ni-tum tu-um Sancti I —P*~3 Spi. . ac be.a.camur. ad-6-rant Domi-na-ti- ones.ta Se-raphim. suppli-ci confessi.lebrant. cae-lo-rumque Virtu.as.ti. etc. Sanctus.

tis magni. R.ta-re.-j R. In festo S. 1 . Sponso B. er omni. die 19 martii. aequum et t sa.la sae-cu-16. Ioseph. Qui et vir iustus. In festo S. omni-po-tens ae-terne De.be-mus t ad Domi-num.M. R. SPONSO B. Ioseph Opificis. Di-gnum et iustum est.ti Io-seph de-bi. R. a te . nos ti-bi semper et u-bique gra. In Missis votivis dicitur: Et te in venerati6ne.o.a sae-cu. Y Domi-nus vo-bis- cum.V. Et cum spi. IOSEPH. die 1 maii.ri.o nostro. ¥ Gra. sancte Pa-ter. is.a.as a-ga-mus D6mi-no De. ye-re dignum et iustum est.tu tu. dicitur: Et te in festivitate.us: Et te in be. V Sur.as a-ge-re: D6mi-ne. dicitur: Et te in solemnitate.ti.fi-ca-re prae. be-ne-di-ce-re et praedi-ca-re.rum. Amen.lu. PR^EFATIO DE S.sum corda.co-ni- B•I. M. Ha. V.248 Prsefatio solemnis de sancto Ioseph.ti.

su-per Fami.ne conce-lebrant.Praefatio solemnis de sancto Ioseph.ti. Ie-sum Chri-stum D6-mi-num nostrum. V.tus ob-umbra.li.di-ret.i-pa-rae Virgi-ni Sponsus est da-tus: et fi-de-lis servus ac pru- —y dens.li.tes.6. suppli-ci confessi.am est consti. Cum 1 _ a • quibus et nostras vo-ces.camur.6- nes. tremunt Po.as. Sanctus.ri.6-ne conceptum.tes. depre. etc.ta Se-raphim. Sponso B. f** ad-6-rant Domi-na.testa. cae-lo-rumque Virtu.a exsul-ta-ti.ne di-centes: Sanctus. ut admit-ti iiibe.ti. Cae. Sanctus. so. 249 De.tii-tus: ut U-ni-ge-ni-tum 4 tu. M. . pa-terna vi- 1 ce custo. ac be- a.ci.6. Sancti Spi.urn.am laudant Ange. Per quern r» a • • i • ma-ie-sta-tem tu.li.am tu.

R. ¥ Gra. conti-nu-a pro-tec- . Pastor ae-terne. R.no De.bis.la sae-cu-16.ti.o. ut gre-gem tu. V D6-mi.o nostro.ga-mus D6-mi.ci-ter ex-o.as a. Amen.ra-re.be.um. e-re dignum et iustum est.ta-re: Te. Di-gnum et iustum est. V Sur. non I • • • I .a sse-cu. R. Domi- ne.tu tu.ri. Et cum spi. de-se-ras: • ••• •••• •• •"•• •• sed per be-a-tos Aposto-los tu-os. R. aequum et sa-lu.rum. Ha. suppli.num.sum corda.nus vo.mus ad D6-mi.250 Praefatio solemnis de Apostolis PR^FATIO DE APOSTOLIS 1056 er omni.cum.

cum Thro-nis et ^ i " • • • • Domi-na-ti.a cae-lestis ex.o cum Ange.lis et Archange.ne di-centes: Sanctus.6-ni-bus.Missale Romanum .Praefatio solemnis de Apostolis 251 >a ' • • • ti.i vi. cumque omni mi-li-ti. Sanctus.os •%a.ae tu. Et id-e.li-sti prae. Hosanna in excelsis.lis.IJ i. Pleni sunt caeli et terra gloria tua. .as: Ut quos 6-pe-ris tu.erci-tus. hymnum glo-ri.ri.se pa- sto-res.ne fi. Benedictus qui venit in nomine Domini.isdem recto-ri-bus gu-ber-ne-tur. e.ca.ae ca-nimus. Hosanna in excelsis. si.ne cu-sto-di.i-dem contu.6.es. Sanctus Dominus Deus Sabaoth.

Ha. 11 • a II • •" 1 0 5 7 er omni. Y Sur-sum corda.as a-ge-re: D6-mi-ne. Et cum spi.ti. V e-re dignum et iustum est.o nostro. nos ti-bi semper et u-bique gra. R.no De.nus vo.be-mus ad D6-mi. Per . sancte Pa-ter..ga-mus D6-mi.rum.ti.stum Do.ri. Y Gra.o. Di-gnum et iustum est. R.bis-cum. Amen.252 Praefatio solemnis communis PR^FATIO COMMUNIS C B P • • ' ' • • • • p .num.as a.ta-re. R. om- ni-po-tens ae-terne De.us: per Chri.mi-num nostrum. Y D6-mi.a sae-cu-la sae-cu-16. R.tu tu. aequum et sa-lu.

sup- • • • • • pli.Praefatio solemnis communis 253 quern ma.camur. depre.ti- • m ac be- 6-nes.li. Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. so.ne di-centes: Sanctus. Pleni sunt caeli et terra gloria tua.as. • IJ J ut admit-ti iu-be.li. Cum qui- -m—•bus et nostras vo-ces. cae-lo-nimque Virtu-tes. Hosanna in excelsis. Cae. Sanctus Dominus Deus Sabaoth.a ex-sulta. tremunt Po-testa-tes. ad-6-rant Domi-na.iesta-tem tu. . a-ta Se-raphim.6.ti.ne conce-lebrant.am laudant Ange.ci confessi. Sanctus.6.ci.

V.no ad Domi.ri.bi B • • • • • • 1 semper et u-bique •-= •_*.num. R. b) in vigiliis II et III classis. d) in Missis defunctorum.rum. c) in Missis votivis IV classis.o nostro.bemus • a. v^ 1 re dignum et iustum est sequum et sa-lu-ta-re. R.ti. R.bis-cum. R. Amen.as a-ge-re: D6mi-ne. PR^EFATIO DE NATIVITATE DOMINI «» er omni.254 Praefatio ferialis de Nativitate Domini PRJEFATIONES IN TONO FERIALI Tonus ferialis adhibetur: a) in feriis.o.gamus 1 Domi. Ha.as De. . Et cum spi.a saecu-la sse-cu-16.ti.• • • gra. Gra.tu tu. nos ti. Dignum et iu-stum est. ¥ Domi-nus vo. Y Sursum cor-da. sancte Pa-ter. 0 • • • .

um. • • 1 cumque omni • -•.Praefatio ferialis de Nativitate Domini 255 I — —1 -\—momni-po-tens ae-terne De.ti.ae cla-ri.li.um cogno-scimus.le. Hosanna in excelsis. Sanctus Dominus Deus Sabaoth.a cae.• • • mi. . Benedictus qui venit in nomine Domini.ri.ne di. nova mentis nostrae 6-cu-Hs lux tu. Et id-e.li.a per incarna.o cum Ange-lis 6 • lis.ter De.um amo-rem ra-pi. cum • • • Thro-nis et Domi-na.us : Qui. per hunc in invi.bi.ti-• 6-ni-bus.amur.si-bi- I 1 • • • • • .stis • • • 1 1 • •— • • • • ex.ta-tis infulsit: J ut dum vi. • si. Sanctus. hymnum glo.si.ae tu.tus.er-ci.ae • • ca.ne fi.ti Verbi myste —1 ri.cen-tes: Sanctus. Hosanna in excelsis. Pleni sunt caeli et terra gloria tua.ni-mus.• et ArchanJ li.

aequum et sa.256 Praefatio ferialis de Epiphania Domini PRAEFATIO DE EPIPHANIA DOMINI P •»-»—" • • =-»• >• H •! -m—=—j 1059 er omni. R.tu tu. V 1 hr* e. nos ti-bi -m semper et u-bique •gra-ti.rum.a ssecu-la sae-cu-16.lu-ta-re. Amen.re dignum et iustum est. Dignum et iustum est. t R. Y Gra.num. B • • • •—•"=—=-=—I— • m • • I I in omni-po-tens ae-terne De-us: Qui-a.as a-ge-re: D6mi-ne. Ha-be-mus ad Domi. sancte Pa-ter.ti. De.o. V Sur-sum corda.ri. R. R.o nostro. Et cum spi.as a-gamus D6mi-no * • ' • p. cum U-ni-ge-ni-tus tu-us . ¥ Domi-nus vo.bis-cum.

6- IJ ni. Pleni sunt caeli et terra gloria tua.le.nis et Do-mi. • • • • • • di.lis. cumque omni mi.ti. Sanctus.vit.li.li. • • • ! .ta. • no-va nos immor- — • • • ' • i ta. Et id.tus. pi u m m • • • • • • • • — • • • m m m m • hymnum glo.ae ca. Hosanna in excelsis. et Archange. • • • • • • .ci.na.ae tu.a nostrae morta.o cum • • • • Ange.ni-mus.tis appa-ru.Praefatio ferialis de Epiphania Domini 257 • • substanti.ta.centes: si.er.ri.lis • .ce re. • J cum Thro.ti.ra.ne fi.a cae.ae lu.bus.stis ex. .tis su. Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis.it.li.pa.ne Sanctus.e.

• «-J nos ti-bi i semper et u-bique gra-ti. . Et cum spi. R. R.a ssecu.o. aequum et sa-lu-ta-re.a com- .—= ie-iii-ni. +-• _ — • . • • vo. Gra.bis.num m 1 • V. \T Domi.as a-ge-re: D6mi-ne. R.ti. sancte Pa-ter.ri. om- |—• ni-po-tens ae-terne De.as .m J i m m B • * • R.cum. Ha-bemus ad D6-mi. Dignum et iu-stum est. • • a.rum.ti. i V T 1 e-re dignum et iustum est.la B H • " % • •a 9 • m m j 1060 sae-cu-16.gamus • • • j D6-mi.258 Praefatio ferialis de Quadragesima PR&FATIO DE QUADRAGESIMA w • •—•— 1 JL • er omni. .o nostro. Amen.nus y .—j H •- De. ¥ Sur-sum corda.o vi.tu • • • • r r tu. • • • [.itio B mm .us: Qui corpo-ra-li *-•— .

admit-ti iii-be. et praemi. Cse. Pleni sunt caeli et terra gloria tua. so-ci. suppli-ci confes-si. tes.Praefatio ferialis de Quadragesima 259 primis.testa- dant Ange.6-ne conce-lebrant.6-nes.li.6-ne di.ti.am lau- • • ' " 1 ^ • • • • • tremunt Po. Hosanna in excelsis. Cum quibus et nostras vo-ces.a-ta Se-raphim. ac be.li. vir-tu-tem largi-ris. depre-ca-mur.centes: Sanctus.as.a: per Chri-stum Domi-num nostrum. cae-lo-riimque Virtii-tes. Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Hosanna in excelsis.iesta-tem tu.a i exsulta-ti. Sanctus.•• • • • • _ . Per quern ma. mentem e-le-vas. . • . Benedictus qui venit in nomine Domini. ad-6-rant Domi-na. ut I • • .

as a.o.ti.a ssecu. Amen. ¥ Sursum corda. 1 R.260 Praefatio ferialis de sancta Cruce PRyEFATIO DE SANCTA CRUCE 1061 er omni. R.us: . R.cu-16. sancte Pa-ter.no B—-z-* De. R. ¥ Gra. • 1 " • 1 \ / • • V • • semper e-re dignum et iustum est. nos ti-bi B • i • 1 et " •• " " " —• D6-mi-ne.la sae. Ha.gamus Domi.tu tu.ri. ¥ Domi. i J 1 u-bique gra-ti. Et cum spi. aequum et sa-lu-ta-re.as a-ge-re: B o —— •• • • Qui sa-lu-tem huma-ni ge-ne-ris omni-po-tens ae-terne De.rum.bis-cum.bemus ad D6-mi-num.o nostro.nus vo. Dignum et iustum est.

• .• • et qui in ligno vince-bat. • • • • ad-6-rant Domi-na. • • • • ci. • • • — m 1 Po-te-sta-tes.a exsul-ta-ti. tremunt I • m m m 1 . cae-lo-rumque Virtutes. suppli-ci confessi. ac be. Benedictus qui venit in nomine Domini.as. Cae. Hosanna in excelsis. Per quern ma- B • • •—«-•—=— i •_». Sanctus Dominus Deus Sabaoth. depre-camur. Pleni sunt caeli et terra gloria tua.ti.i-sti: ut unde mors o-ri.6-ne conce-lebrant.li.e-ba-tur. in ligno vi-ta re-surge-ret: C • • • „ • • \-w • • • quoque vince-re-tur: per Christum Domi-num nostrum. .ones.a.Prsefatio ferialis de sancta Cruce 261 in ligno Cru-cis consti-tu. I • • inde • • . Cum quibus et nostras voces. ut admit-ti iu-be. Sanctus. so- B • • • • .ta Se-raphim. • • • iesta-tem tu-am laudant Ange-li.6-ne di-centes: Sanctus. Hosanna in excelsis.

Y Sursum corda.re. 11 ' • • • J 1 glo.re dignum et iustum est. Et cum spi. R. i • • • omni tempo. _ .n. Y. cum Pascha nostrum immo.rum. R.no De. Domi.us prae. Ha.a ssecu-la sae-cu-16. m sed in hoc po. R.di. R.o nostro. Y Gra.tu tu.si-mum 1 • .ti.ri.ca.bemus ad Domi-num.bis-cum..tis. Dignum et iustum est.si.o.re.262 Praefatio ferialis paschalis PR^FATIO PASCHALIS 1062 er omni. 1 • • • • • • • • mm - • J 1 e. Domi-nus vo.ne.la- .ga-mus D6-mi.6. Amei Amen.as a. sequum et sa-lu-ta-re: Te qui• B • i • m • • • i • • • ' J dem.

Et id-e.ta mundi. • ' • • • et vi. Hosanna in excelsis. Sanctus.ni.a cae-lestis • • • • ex-erci. • qui abs- i tus est Christus. Sanctus Dominus Deus Sabaoth.ti.lit pecca. I tu.bus.lis. si. cum Thronis et Domi-na- • • • ti.tus.ni-mus. Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini.nim ve-rus • • • • est Agnus.surgendo re-pa-ra-vit. Pleni sunt caeli et terra gloria tua. cumque omni mi.ne Sanctus.endo de- a stru. -m—• Qui mortem nostram mo-ri.tarn re.o I • • • cum Ange.cen-tes: hymnum glo.li. i B B • • • • • „ • • • • • • • • • • • • di. .Praefatio ferialis paschalis — 263 i i • • • • • • • Ipse e.lis et Archange.6.ae tu.ne fi.ae ca.xit.ri.

biscum. sancte Pa-ter.rum. D6-mi.la sae-cu.as a-ge-re: • • • • • • D6mi-ne. Ha-bemus ad D6-mi.tu tu. R Dignum et iu-stum est. nos ti-bi • • n semper et u-bique gra-ti. .EFATIO DE ASCENSIONE DOMINI 1063 omni.16.num. i 1 " • -4k.ti. Amen. Y.o nostro.n .a saecu.o. R Et cum Spl. aequum et sa-lu-ta-re.nus vo. Gra. R.as a-gamus . j • • • • • •• • 1 omni-po-tens ae-terne De. V Sursum cor-da. Domi.us: per Christum Domi-num nostrum. V I e-re dignum et iustum est.• "*1 • —•| • • 1 1 • • • R. V.264 Praefatio ferialis de Ascensione Domini PR.no ' • '• f De.

\-met ipsis cernenti-bus m—i.ti.is 1 1 est e-le-va-tus +7 ma- • ni.lis et Archange. Hosanna in excelsis. cumque omni mi.it.6-nem su.o cum Ange. Benedictus qui venit in nomine Domini.festus appa-ru.lis. ut nos di-vi-ni-ta-tis su.1 in cae- -J lum.Praefatio ferialis de Ascensione Domini 265 i • h 1 Qui post re-surrecti.am omni-bus disci-pu. 1 Et id-e. si-ne fi-ne di-centes: Sanctus.lis su. Hosanna in excelsis. hymnum glo.li.ae tri-bii-e-ret esse par-ti-ci-pes.ae ca-nimus.6-ni-bus.a cae-le-stis ex-erci-tus. Sanctus. .ri.ae tu.ti. Sanctus Dominus Deus Sabaoth. cum Thronis et Domi- na. Pleni sunt caeli et terra gloria tua.

nus 1 JL. V T e-re dignum et iustum est.la sae-cu.266 Praefatio ferialis de sacratissimo Corde Iesu PRJEFATIO DE SACRATISSIMO CORDE IESU T j •••• .um in Cru-ce penden- . Domi. aequum et 5 5a-lu-ta-re. • vo. • * • mm • m - J •-•-• De. nos ti-bi $?em- = . V. sancte Pa-ter. P" • i J 1 B • • • • • • a R. Amen. 'V. V. • — .m • 1 1 • • • 5 • • 1 1064 1 i saecu.as a.num. Et cum spi. Sursum cor-da. omni- • • • m a • • • J • 1 po-tens se-terne De. er omni.tu tu.• — * .us: Qui U-ni-ge-ni. R.gamus 9 > •• •1 " " • • • Domi.turn tu.o." 1h"• per et u-bique gra-ti.16.no . Ha-bemus ad B Domi.as a-ge-re: Domi-ne.ri. ft.rum. Dignum et iustum est.• .. Gra. 1ft..o nostro.ti.biscum.

hymnum glo-ri. Benedictus qui venit in nomine Domini.Missale Romanum . Et • • cum Ange.tis sacra-ri.o et pas-ni-tenti-bus pa-te-ret sa-lu. Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Hosanna in excelsis. di-vi-nae largi-ta.li.ae tu. ut a-pertum Cor.ae. Pleni sunt caeli et terra gloria tua.tis transfi-gi vo-lu. Sanctus.lis. cum Thro- B • • nis • • • . torrentes no-bis funde-ret mi-se-ra- -•—•—•—»-»-»• ti. si-ne fi-ne Sanctus.tit » P 1 ' is esset re-qui-es 1 1 id-e.as ca-nimus.6-ni-bus.lis et Archange. cumque omni mi.6-nis et gra-ti.um.a mi.Praefatio ferialis de sacratissimo Corde Iesu 267 tem lance.um.ti.tus. Hosanna in excelsis.a cae-le-stis • " • erci.i-sti.ti. et quod amo-re nostri flagra-re numquam de-sti.li. di-centes: 2} .• • • ex- et Domi-na.tis • • • re-fu-gi.

nos ti-bi sem- • • per et u-bique gra.o nostro.gamus De. Ha.li.bemus ad Domi. Amen. R. V • • • e-re dignum et iustum est.us: Qui u-ni-ge-ni-tum Fi. Y.ti.o. Sa-cerdo-tem ae-ternum et u-ni-verso-rum Re-gem.a sae-cu-la sae-cu-16. .bis-cum. sancte Pa-ter.rum.268 Praefatio ferialis de D.N.tu tu.no j R. omni-po-tens 1 1 ae-terne De.um tu-um.as a. R Et cum spi§ ri. R. aequum et sa-lu-ta-re. Y Sursum cor da. Iesu Christo Rege PR^EFATIO DE D.as a-ge-re: D6mi-ne. Domi-num nostrum Ie-sum Christum.num. Dignum et iustum est. Domi-nus vo. V. IESU CHRISTO REGE 1065 er omni. 1 1 _i -•- fi- • 1 B • • • • • Domi. N . Gra.ti.

a-tu-ris. cumque omni mi.6-nis unxisti: ut.am imma-cu-la-tam et pa-ci. red-empti.a cae-lestis ex-erci.fi-cam 6f-fe-rens. Iesu Christo Rege 269 6-le.tus.ri. Sanctus.ti. Et id-e. N.ipsum in a-ra Cru-cis.li.o subiectis impe. etc.o humanae sacramenta per-a-ge-ret: c • • • • omni-bus ere. • • •—• • • • •—• ho-sti.ae tra-de-ret ma-iesta-ti: regnum ve-ri-ta-tis et vi-tse. hymnum glo-ri-ae tu-as ca-nimus. cum Thro-nis et Domi- na. immense • •• 5 • • • m M m m -• •—• • • • • • H-BH1 " |\—• •-" tu.Prsefatio ferialis de D.6-ni-bus.ta-tis et gra-ti-ae.o exsul-ta-ti.o cum Ange. .lis. •• amo-ris et pa-cis. regnum iusti-ti.as.lis et Archange. si-ne fi-ne di-centes: Sanctus. regnum • sancti.6-nis • • i_JL • " • • et su.ti. ae-ternum et u-ni-versa-le regnum. Sanctus. se.

lu.num.re: D6-mi.o nostro. Sur-sum corda.biscum. Dignum et iustum est. m m | • sancte Pa-ter.bi e-re dignum et iustum est. Y.ta. R. Gra. Et cum spi.a sae-cu-la sae-cu-16. V ti.bi-que gra. R. nos I semper et u. aequum et sa.as a.be-mus ad Domi.nus vo.re. Y Domi.ti. V.270 Praefatio ferialis de Spiritu Sancto PRJEFATIO DE SPIRITU SANCTO 1066 omni.ri. omni-po-tens ae-terne De. R.us: • • per Christum Do- . R.rum.tu tu.as a.ge. Amen.ne.no De. Ha.o.ga-mus D6-mi.ti.

am. 1 • •• et su-pernae Vir-tu.dens1 I que ad dex-te.Praefatio ferialis de Spiritu Sancto 271 I mi. Hosanna in excelsis. Pleni sunt caeli et terra gloria tua. si. to.ri.fu.tes.ae tu. atque ange.te-sta.ri. Sanctus. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis.turn Sanctum in • fi.fu.li. 1J hymnum glo. pro-mis-sum Spi.tus in orbe ter-ra. ft "— 1 di.is.li.ne fi.dit.os • • ad-op-ti.rum mundus exsul.num nostrum. .cae Po. se.sis gau- ef.ne di. Sanctus Dominus Deus Sabaoth.cen-tes: Sanctus.tat.ae conci.6.nunt. Qui -•-•—mascendens su-per omnes cae.tes.ram tu.nis • • • Quapropter pro. —• Sed .los.

¥ Gra.o nostro. i-re dignum et iustum est. T u-nus es De. Et cum spi.no R.as e—-=-m De.bis-cum.us: Qui cum u-ni-ge-ni-to Fi.o tu.tu tu.be-mus ad D6-mi. R.ri. TRINITATE 1067 er omni.. ¥ Sursum corda. nos ti-bi g -•—•semper et u-bique gra. R Amen.a sse-cu-la sae-cu-16. • • • • I M M .li.o. R. aequum et sa-lu-ta-re. Y Domi-nus vo.Dignum et iustum est.as a-ge-re: • • • D6mi-ne. 6 • • • _ • a. sancte Pa-ter.o. omni-po-tens ae-terne De. u-nus es Domi-nus: .num. Ha.ga-mus 1— D6-mi.272 Praefatio ferialis de sanctissima Trinitate PR^FATIO DE SS. I et Spi-ri-tu Sancto.ti.rum.ti.us.

•*—m- • • • • cre-dimus.a u-ni-tas. et in perso-nis propn.lante te.6-nis sentimus.e.li —m ti. -i • Ut in confessi. Quam laudant " • atque - • • • " • • " • . 1 1—* dif-fe-renti. re-ve. sed in u-ni.a.us singu-la.te person*.us Tri- • • ni.ri.li. • • si-ne hoc Je Spi.ti. .e-tas.iesta-te ad-o-re-tur aequa-li-tas.li. Hosanna in excelsis. Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Sanctus. • • -_JL u-na vo-ce di-centes: Sanctus.a glo. Pleni sunt caeli et terra gloria tua.o.• • • Archange. et in essen- ft• • • " Ange.tu Sancto.ta.ta-te substanti.o tu. Che-ru-bim quoque ac Se-raphim: ID qui non cessant clama-re co-ti-di.Praefatio ferialis de sanctissima Trinitate 273 non in u-ni. hoc de Fi.a discre. Quod e-nim de tu.6-ne ve-rae sempi-ternseque De- l- ta-tis. Hosanna in excelsis.ri. et in ma.ae. Benedictus qui venit in nomine Domini.ri.

be-mus _—• ad D6-mi-num. Dignum et iu-stum est.ga-mus D6-mi. omni- .a sae. in quibus speciale mysterium non sit exprimendum.biscum.ti. . sancte Pa-ter.ri. R sae-cu-16.as a.274 Praefatio ferialis de beata Maria Virgine PR^FATIO DE BEATA MARIA VIRGINE In Missis de Conceptione immaculata dicitur: Et te in Conceptione immaculata. In Missis de septem Doloribus dicitur: Et te in Transfixione.rum. R Amen. i-re dignum et iustum est. aequum et sa-lu-ta-re. In Missis votivis. ¥ Sursum corda.cu. p . i| .as a-ge-re: D6mi-ne. nos ti-bi sem- §—•—•—•-•per • • • et u-bique gra-ti.tu tu. omni.o. B • • • R Ha.no B— ^i *—=-• De. R Et cum spi.la a x^H 1068 .o nostro. dicitur: Et te in veneratione. . R. • • « • • . P : er . Amei ¥ Domi-nus vo. ¥ Gra.

tremunt Po- testa-tes. Quae et 1 isxft 1 lumen ae-ternum mundo -HI U-ni-ge-ni-turn tu-um Sancti Spi-ri-tus ob-umbra-ti.tae Ma. ut ad- mit-ti iu-be. ac be.a-ta Se-raphim. so-ci-a I 1 • • • • • . • exsul-ta-ti.am laudant Ange-li. .ri.us: Et te in be. Cae-li.6-ne conce-pit: et virgi-m. be-ne-di-ce-re et prae-di-ca-re.a.6-ne di-centes: Sanctus. Sanctus.ta.• • • • po-tens ae-terne De. ad-6-rant Domi-na-ti.ae I semper Virgi-nis collauda-re.a per-ma-nente.• • * • ef-fudit.6-nes.as. depre-camur. Sanctus. Cum quibus et nostras vo-ces.t i s glo-ri. Ie-sum Christum Domi-num nostrum.6-ne conce-lebrant.ie-sta- D tem tu. Per quern ma.Praefatio ferialis de beata Maria Virgine 275 Q • •— m. etc. siippli-ci confessi. m. cae-lo-riimque Virtu-tes.

ca. R. M. V. Sponso B.o.o nostro. • • Y Gra.tis • • • • • . magni.la sae-cu.•flr • . Y Domi-nus vo- biscum.re et prae-di-ca-re.6-ne be. Ha.ne. V e-re dignum et iustum est. Dignum et iustum est. PR^EFATIO DE S. sequum et sa-lu-ta-re.num. De.us: Et te in ve-ne-ra. omni-po-tens • • • •—•-•-»ae-terne De. IOSEPH.t u tu.rum. sancte Pa-ter.ni.276 Praefatio ferialis de sancto Ioseph.a sae-cu. nos ti-bi sem- 1 per et u-bique gra-ti.as a.gamus 1 D6-mi. Y Sur-sum corda.is.as a-ge-re: D6mi-ne. 1069 er omni.V.be-mus ad D6-mi.ti.16.no R.M.re prae-co. R.di.a. . Amen. • • • „ • " • • • be. R. i_i -m- 9-m. SPONSO B.ti Ioseph de-bi.fi.ti.ce. Et cum spi- ri.

a te De. ad-6-rant Domi-na.ie. Sanctus. ut exsul-ta-ti.li. 277 Qui et vir iustus.a. .am lau-dant • • • Ange.Praefatio ferialis de sancto Ioseph.tem tu.am tu.o-nes.lebrant. • " • tremunt Po-testa-tes.di-ret.ci.am est 1 consti-tu-tus: ut U-ni-ge-ni-tum tu-um. Sancti Spi-ri-tus ob-umbra- 1 ti. Sponso B.ta Se.6-ne di-centes: Sanctus.raphim. Sanctus. " • • • • Cum quibus et nostras vo-ces.as.sta.li.o-ne ll conceptum.num nostrum.a ac be. V.i-pa-rse Virgi-ni Sponsus est da-tus: I et fi-de. Ie-sum Christum E • D6-mi. suppli. I 1— • • • • • . M.ti. cae-lo-rumque Virtu.tes.6-ne conce. depre-camur. • • H • • • " • • so. su-per Fa-mi. etc.lis ser-vus ac pru-dens. pa-terna vi-ce custo. • • B 1 Per quern ma.li.ci confessi. admit-ti iiibe. 1 1 Cae.

biscum.a sae-cu. Pastor ae-terne.278 Praefatio ferialis de Apostolis PRJEFATIO DE APOSTOLIS 1070 er omni.rum.- • e-re dignum et iustum est. R. ut gre-gem tu.as • •• a.la sae-cu. 1 • * • * • > • Y. conti-nu.num.no R.ti. non de- 1 sed per be. Y Sursum cor-da.um. Ha-bemus ad D6-mi. Et cum spi. aequum et sa-lu-ta-re: Te.o nostro. R. D6mi-ne.gamus • • • j D6-mi. Amen. • • • suppli-ci-ter ex-o-ra-re. Dignum et iustum est.ri.tu tu.16. V I se-ras: • .a-tos A-posto-los tu.a pro-tec-ti- .o.os. Y Domi-nus vo. Gra. De. R.

• • 1 •i 6-ne custo-di.Praefatio ferialis de Apostolis 279 § • • • • Ut 1 . • . cum Thro-nis res.ri.tus. cumque omni mi.as: i.ti.lis et Archange.i vi-ca.ae ca-nimus.6-ni-bus.li.os 1 e.o I et Domi-na-ti.ae tu. Hosanna in excelsis. quos 61 1 pe-ris tu. Et id-e. si-ne fi-ne di-centes: Sanctus. Sanctus.isdem recto-ri-bus gu -berne-tur. Benedictus qui venit in nomine Domini.a cae-lestis ex-er- I • • I„ • • • • •^_¥T1 I• • • . Pleni sunt caeli et terra gloria tua. ci.i-dem contu-li-sti prae.lis.esse pasto- •• J cum Ange. . Sanctus Dominus Deus Sabaoth. hymnum glo.ri. Hosanna in excelsis.

aequum et sa-lu-ta-re. R.EFATIO COMMUNIS er omni. Et cum spi.280 Praefatio ferialis communis PR. Amen.cu. Dignum et iustum est.tu tu.o nostro.num. R. Ha.bi-que gra.gamus Domi. Y Domi.no De.o.re: Domi.as a. omni-po-tens ae-terne De-us: per Chri-stum Do- .ge. V ti.as • • • a.la sae.ri.ne.ti.cu-16.ti.a sae. V Sursum cor-da. R. ¥ Gra.ter.rum.bemus . semper et u.bi • • e-re dignum et iustum est.bis-cum. g—-* sancte Pa. nos 1 • .—• ad Domi. B • • • R.nus vo.

Cum quibus et nostras vo-ces.6-nes. Hosanna in excelsis.6-ne • •• conce.ti.Praefatio ferialis communis 281 -* •-•-•-•— m~ mi-num nostrum. suppli-ci confessi. Cae-li. Sanctus.6-ne di-centes: Sanctus. ac be. . cae-lo- §—• •—•rumque Virtu-tes.as. ut admit-ti iiibe. • • ad-6-rant Domi-na-ti.ta Se-raphim. Per quern ma-iesta-tem tu. Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis.am laudant Ange. so-ci.a.lebrant. depre-camur. Sanctus Dominus Deus Sabaoth.li.a exsul-ta. tremunt Po-testa-tes. Benedictus qui venit in nomine Domini.

nos ti-bi sem- et u-bique gra.cu-16. aequum et sa-lu. R.282 Praefatio defunctomm PR^FATIO DEFUNCTORUM p • E 11 • • • er • • H • • • • • > • • • • m ' • a • 1 1072 1 omni. Domi.6-nis ef-fulsit.a-tae re-surrecti. B R. D6-mi.gamus • • • R.us: per Christum Domi-num nostrum. omni- & -• po-tens ae-terne De. Amen. y Sursum cor-da. R.a sse-cu. V per e-re dignum et iustum est. 1 1 • -•- | m • • —•! • • V Gra.nus vo.la sae.as a-ge-re: D6mi-ne. Ha-bemus ad D6-mi.num.ta-re. V.as a.no 8 De.ti. * In quo no- J m • • • • J bis spes be.o nostro.biscum.tu tum O. Dignum et iustum est. ut quos contristat cer- . Et cum spi- ri.ti.rum. sancte Pa-ter.

tus do- i • I• • • • •• mo. D6mi-ne. et disso-lu-ta terrestris hu-ius inco-la.o.ae cum Ange-lis et Archan-ge.ti.ta I mu. Hosanna in excelsis.is e.6-ni-bus.li-ta. Benedictus qui venit in nomine Domini.li. non tol-li-tur. Sanctus Dominus Deus Sabaoth.o compa-ra-tur. Sanctus. e.o in cae-lis ha-bi-ta.nim fi-de.ri.osdem conso-le-tur fu-tii-rae immor- 1 • • • ta.tis promis-si. 24 . ae-terna • • " • • Et -»-•-»id-e. Hosanna in excelsis. 1 ti ex-er-ci-tus. c.ti.endi condi.o. Tu. cum Thronis et Domi-na.ci.Praefatio defunctorum 283 ta mo.a cae-le-stis tu-ae ca-nimus.libus. Pleni sunt caeli et terra gloria tua. vi.lis.Missale Romanian .ta-tur. • • • cumque omni mi. hymnum glo-ri.ti. si-ne fi-ne di-centes: Sanctus.

Hosanna in excelsis.. R. necnon in festo Purificationis beatae Marias Virginis.. quo. infra octavam Nativitatis Domini. R. usque ad octavam Nativitatis Domini inclusive. ut infra in Canone 304. per hunc in invisibilium amorem rapiamur. Sursum corda. Per omnia saecula saeculorum. Hosanna in excelsis. . etiam in Missis qua? secus praefationem propriam haberent. omnipotens aeterne Deus: Quia per incarnati Verbi mysterium nova mentis nostrae oculis lux tuse claritatis infulsit: ut. 1073 y. R.. Habemus ad Dominum. Et ideo cum Angelis et Archangelis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Amen. qua. V. Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Sanctus. Sanctus Dominus Deus Sabaoth. sancte Pater. sine fine dicentes: Sanctus. R. etc. In prima vero Missa Nativitatis Domini dicitur: et noctem sacratissimam celebrantcs. b) tamquam de Tempore. dum visibiliter Deum cognoscimus.PR^FATIONES SINE CANTU PREFATIO DE NATIVITATE DOMINI Sequens praefatio dicitur: a) tamquam propria in Missis de Nativitate Domini et de eiusdem octava. deinde semper dicitur: et diem sacratissimum celebrantes. aequum et salutare. etc. exceptis iis Missis quae praefationem propriam de divinis mysteriis vel Personis habent. V. nos tibi semper et ubique gratias agere: Domine. Dominus vobiscum. cum Thronis et Dominationibus. Infra Actionem Communicantes propr. Dignum et iustum est. et a die 2 ad 5 ianuarii. Et cum spiritu tuo. V. cumque omni militia caelestis exercitus hymnum gloriae tuae canimus. Gratias agamus D o m i n o D e o nostro. V ere dignum et iustum est.

R. R. Benedictus qui venit in nomine Domini. Gratias agamus D o m i n o D e o nostro. V . Et dicitur in festo tantum. ut infra in Canone 304. Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Amen.Praefationes sine cantu 285 PRJEFATTO DE EPIPHANIA DOMINI Sequens praefatio dicitur: a) tamquam propria in Missis de festo Epiphaniae et de Commemoratione Baptismatis D. cum Unigenitus tuus in substantia nostrae mortalitatis apparuit. R. hymnum gloriae tuse canimus. 1074 y. Dignum et iustum est. Habemus ad Dominum. cumque omni militia caelestis exercitus. aequum et salutare. Iesu Christi. Et cum spiritu tuo. N . nos tibi semper et ubique gratias agere: Domine. Dominus vobiscum. Sanctus. sancte Pater. Sursum corda. Hosanna in excelsis. Et ideo cum Angelis et Archangelis. Infra Actionem Communicantes propr. V. sine fine dicentes: Sanctus.. cum Thronis et Dominationibus. Per omnia ssecula saeculorum. omnipotens aeterne Deus: Quia. V. ere dignum et iustum est. R. V. nova nos immortalitatis suae luce reparavit. b) tamquam de Tempore diebus a 7 ad 13 ianuarii. Hosanna in excelsis. Pleni sunt caeli et terra gloria tua.

virtutem largiris et pr&mia: per Christum Dominum nostrum. V. ac beata Seraphim. sancte Pater. deprecamur. socia exsultatione concelebrant. tremunt Potestates. Cum quibus et nostras voces ut admitti iubeas. omnipotens aeterne Deus: Qui corporali ieiunio vitia comprimis. . Amen. R.286 Pfaefationes sine cantu PRJEFATIO DE QUADRAGESIMA Sequens prsefatio dicitur: a) tamquam propria in Missis de Tempore a feria IV cinerum usque ad sabbatum ante dominicam I Passionis. adorant Dominationes. Benedictus qui venit in nomine Domini. Habemus ad Dominum. b) tamquam de Tempore in ceteris Missis quae celebrantur eodem tempore et praefatione propria carent. Caeli caelorumque Virtutes. Sanctus. Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Per omnia ssecula saeculorum. Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis. Dignum et iustum est. Pleni sunt caeli et terra gloria tua. V ere dignum et iustum est. R. aequum et salutare. nos tibi semper et ubique gratias agere: Domine. R. Per quern maiestatem tuam laudant Angeli. Et cum spiritu tuo. Y. mentem elevas. V. 1075 Y. supplici confessione dicentes: Sanctus. Sursum corda. Dominus vobiscum. R. Gratias agamus D o m i n o D e o n o s t r o .

Per quern maiestatem tuam laudant Angeli. Sursum corda. supplici confessione dicentes: Sanctus. in ligno quoque vinceretur: per Christum Dominum nostrum. de pretiosissimo Sanguine D. nos tibi semper et ubique gratias agere: Domine. Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Hosanna in excelsis. R. ere dignum et iustum est. adorant Dominationes. Cum quibus et nostras voces ut admitti iubeas. Caeli caelorumque Virtutes. b) tamquam de Tempore in omnibus Missis a dominica I Passionis usque ad feriam IV Hebdomads sanctae. V . deprecamur. ac beata Seraphim. tremunt Pot estates.mo Redemptore. de Passione Domini et instrumentis Passionis Domini. Sanctus. Iesu Christi. V. sancte Pater. in Missis tarn festivis quam votivis de sancta Cruce. omnipotens aeterne Deus: Qui salutem humani generis in ligno Crucis constituisti: ut. qui in ligno vincebat. Et cum spiritu tuo. Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Amen. Gratias agamus D o m i n o D e o nostro. R. R. Benedictus qui venit in nomine Domini. Per omnia specula saeculorum. Hosanna in excelsis. R. unde mors oriebatur. inde vita resurgeret: et. 1076 Y. socia exsultatione concelebrant. Habemus ad Dominum. N. V. Dominus vobiscum. aequum et salutare. Dignum et iustum est. V. de Ss. quae praefatione propria carent.Praefationes sine cantu 287 PR^FATIO DE SANCTA CRUCE Sequens praefatio dicitur: a) tamquam propria in Missis de Tempore a dominica I Passionis usque ad feriam V in Cena Domini.

hymnum gloriae tuse canimus. R. cum Thronis et Dominationibus. cumque omni militia caelestis exercitus.. Et ideo cum Angelis et Archangelis. ut infra in Canone 304 et 305. R. . Benedictus qui venit in nomine Domini. V. Amen. Domine. Sursum corda. sed in hac potissimum die (vel in hoc potissimum) gloriosius praedicare. sine fine dicentes: Sanctus. V. Infra Actionem Communicantes et Hanc igitur propr. omni tempore. b) tamquam de Tempore in ceteris Missis quae celebrantur eodem tempore. Sic dicitur a Missa Vigiliae paschalis usque ad sabbatum in albis inclusive. Gratias agamus D o m i n o D e o nostro. In Missa autem Vigiliae paschalis dicitur: et noctem sacratissimam celebrantes. R. cum Pascha nostrum immolatus est Christus. R. Hosanna in excelsis. Ipse enim verus est Agnus. Dominus vobiscum. Hosanna in excelsis. In Missa Vigiliae paschalis dicitur: in hac potissimum nocte. aequum et salutare: Te quidem. Pleni sunt caeli et terra gloria tua.288 Praefationes sine cantu PR^EFATIO PASCHALIS Sequens praefatio dicitur: a) tamquam propria in Missis de Tempore a Missa Vigiliae paschalis usque ad vigiliam Ascensionis Domini. et praefatione propria carent. Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Et cum spiritu tuo. Qui mortem nostram moriendo destruxit et vitam resurgendo reparavit. Dignum et iustum est. Habemus ad Dominum. V ere dignum et iustum est. a die autem Paschae usque ad sabbatum in albis inclusive: in hac potissimum die. Sanctus. alias: in hoc potissimum. 1077 y V. qui abstulit peccata mundi. p e r £ m n i a ssecula sseculorum.

cumque omni militia caelestis exercitus. sancte Pater. quae praefatione propria carent. ut infra in Canone 304. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. V . Infra Actionem Communicantes propr. b) tamquam de Tempore in omnibus Missis a feria VI post Ascensionem usque ad feriam VI ante vigiliam Pentecostes. et ipsis cernentibus est elevatus in caelum. ut nos divinitatis suae tribueret esse participes. cum Thronis et Dominationibus. V. V. sine fine dicentes: Sanctus. Qui post resurrectionem suam omnibus discipulis suis manifestus apparuit. R. Benedictus qui venit in nomine Domini. Et dicitur die festo tantum. Sanctus. hymnum gloriae tuae canimus. Habemus ad Dominum. R. R. nos tibi semper et ubique gratias agere: Domine. Et ideo cum Angelis et Archangelis. Hosanna in excelsis. p e r 5 m n i a ssecula sseculorum. 1078 y V. ere dignum et iustum est. Sanctus Dominus Deus Sabaoth. aequum et salutare. Pleni sunt caeli et terra gloria tua. R. Amen.Praefationes sine cantu 289 PR^EFATIO DE ASCENSIONE DOMINI Sequens praefatio dicitur: a) tamquam propria in festo Ascensionis Domini. Dominus vobiscum. omnipotens aeterne Deus: per Christum Dominum nostrum. Dignum et iustum est. Hosanna in excelsis.. Gratias agamus D o m i n o D e o nostro.

R. aequum et salutare. V. Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Dignum et iustum est. torrentes nobis funderet miserationis et gratiae.290 Prsefationes sine cantu PRiEFATIO DE SACRATISSIMO CORDE IESU Sequens praefatio dicitur in Missis festivis et votivis de Sacratissimo Corde Iesu. Amen. Sanctus. Gratias agamus D o m i n o D e o nostro. sancte Pater. Habemus ad Dominum. Et cum spiritu tuo. et. R. piis esset requies et paenitentibus pateret salutis refugium. quod amore nostri flagrare numquam destitit. ere dignum et iustum est. Et ideo cum Angelis et Archangelis. sine fine dicentes: Sanctus. omnipotens aeterne Deus: Qui Unigenitum tuum in Cruce pendentem lancea militis transfigi voluisti. nos tibi semper et ubique gratias agere: Domine. Sursum corda. Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. hymnum gloriae tuae canimus. R. Hosanna in excelsis. Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Dominus vobiscum. R. 1079 y V. p e r 6mnia saecula saeculorum. V . divinse largitatis sacrarium. cumque omni militia caelestis exercitus. ut apertum Cor. V. cum Thronis et Dominationibus.

Iesu Christo Rege. ere dignum et iustum est. oleo exsultationis unxisti: ut. Habemus ad Dominum. amoris et pacis. cumque omni militia caelestis exercitus. Per omnia specula saeculorum. hymnum gloriae tuae canimus. Sanctus Dominus Deus Sabaoth. regnum iustitiae. Dignum et iustum est. sine fine dicentes: Sanctus. aequum et salutare. Dominus vobiscum. IESU CHRISTO REGE Sequens praefatio dicitur in Missis festivis et votivis de D. R. Sanctus. Sursum corda. R. Pleni sunt caeli et terra gloria tua. R. redemptionis humanae sacramenta perageret: et. Et ideo cum Angelis et Archangelis. R. cum Thronis et Dominationibus. Sacerdotem aeternum et universorum Regem.Praefationes sine cantu 291 PR^EFATIO DE D. Gratias agamus D o m i n o D e o nostro. Benedictus qui venit in nomine Domini. Dominum nostrum Iesum Christum. Amen. Hosanna in excelsis. regnum sanctitatis et gratiae. Et cum spiritu tuo.N. Hosanna in excelsis. V. V . seipsum in ara Crucis hostiam immaculatam et pacificam ofFerens. V. N . V. sancte Pater. aeternum et universale regnum immensae tuae traderet maiestati: regnum veritatis et vitae. suo subiectis imperio omnibus creaturis. omnipotens aeterne Deus: Qui unigenitum Filium tuum. V. nos tibi semper et ubique gratias agere: Domine.

Extra vigiliam et octavam Pentecostes omittuntur verba: hodierna die. Sed et supernae Virtutes. R. V. aequum et salutare.292 Praefationes sine cantu PR&FATIO DE SPIRITU SANCTO Sequens praefatio dicitur: a) tamquam propria in Missis de Tempore a vigilia Pentecostes usque ad subsequens sabbatum et in Missis festivis et votivis de Spiritu Sancto. 1081 y. R. p e r 6mnia specula saeculorum. Dignum et iustum est. Gratias agamus D o m i n o D e o nostro. Quapropter profusis gaudiis totus in orbe terrarum mundus exsultat. sine fine dicentes: Sanctus. R. et praefatione propria carent. Et dicitur tantum a vigilia Pentecostes usque ad sequens sabbatum inclusive in omnibus Missis. Pleni sunt caeli et terra gloria tua. ut infra in Canone 304 et 305. R. Dominus vobiscum.. hymnum gloriae tuae concinunt. Sursum corda. Sanctus. V. V. V ere dignum et iustum est. omnipotens aeterne Deus: per Christum Dominum nostrum. Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Et cum spiritu tuo. sedensque ad dexteram tuam. sancte Pater. Hosanna in excelsis. Qui ascendens super omnes caelos. promissum Spiritum Sanctum (hodierna die) in filios adoptionis effudit. . Habemus ad Dominum. b) tamquam de Tempore in ceteris Missis quae celebrantur eodem tempore. Benedictus qui venit in nomine Domini. nos tibi semper et ubique gratias agere: Domine. Hosanna in excelsis. Amen. Infra Actionem Communicantes et Hanc igitur propr. atque angelicae Potestates.

V. Et cum spiritu tuo. Cherubim quoque ac Seraphim: qui non cessant clamare cotidie. Quod enim de tua gloria. Sanctus. TRINITATE Sequens praefatio dicitur: a) tamquam propria. b) tamquam de Tempore in dominicis Adventus. R. omnipotens aeterne Deus: Qui cum unigenito Filio tuo. Amen. Quam laudant Angeli atque Archangeli. unus es Deus. Hosanna in excelsis. 1082 y# V. V . Dignum et iustum est. in Missis de festo et votivis Ss.mae Trinitatis. ere dignum et iustum est. credimus. Benedictus qui venit in nomine Domini. y. Hosanna in excelsis. hoc de Filio tuo. Sursum corda. Gratias agamus D o m i n o D e o nostro. hoc de Spiritu Sancto. Pleni sunt caeli et terra gloria tua. et in omnibus dominicis II classis. et in maiestate adoretur aequalitas. R. nos tibi semper et ubique gratias agere: Domine. Ut in confessione verse sempiternaeque Deitatis.Praefationes sine cantu 293 PRJEFATIO DE SS. Habemus ad Dominum. R. unus es Dominus: non in unius singularitate personae. una voce dicentes: Sanctus. sed in unius Trinitate substantial. Sanctus Dominus Deus Sabaoth. extra tempus natalicium et paschale. R. Dominus vobiscum. et in personis proprietas. et in essentia unitas. p e r 6mnia ssecula saeculorum. revelante te. sine differentia discretionis sentimus. et Spiritu Sancto. sancte Pater. aequum et salutare.

aequum et salutare. — In Missis de septem Doloribus dicitur: Et te in Transfixione. vel Praesentatione. Dicitur autem vel Et te in Annuntiatione. lumen aeternum mundo efFiidit. Sursum corda. vel Nativitate. socia exsultatione concelebrant. Iesum Christum Dominum nostrum. supplici confessione dicentes: Sanctus. — In Commemoratione de Monte Carmelo dicitur: Et te in commemoratione. nos tibi semper et ubique gratias agere: Domine. vel Assumptione. 1083 y V. Habemus ad Dominum. Hosanna in excelsis. R. Pleni sum caeli et terra gloria tua. sancte Pater. Hosanna in excelsis. ac beata Seraphim. Cum quibus et nostras voces ut admitti iubeas. Per quern maiestatem tuam laudant Angeli. in quibus speciale mysterium non sit exprimendum. Gratias agamus D o m i n o D e o nostro. Dignum et iustum est. R. V. secundum denominationem festi. Benedictus qui venit in nomine Domini. Dominus vobiscum. — In Missis vero de Conceptione immaculata dicitur: Et te in Conceptione immaculata. dicitur: Et te in veneratione.294 Praefationes sine cantu PR^EFATIO DE BEATA MARIA VIRGINE Sequens praefatio dicitur in Missis festivis et votivis beatae Mariae Virginis. Sanctus. omnipotens aeterne Deus: Et te in *** beatae Mariae semper Virginis collaudare. Et cum spiritu tuo. praeterquam in festo Purificationis beatae Mariae Virginis. Caeli caelorumque Virtutes. benedicere et praedicare. — In omnibus aliis festis beatae Mariae Virginis dicitur: Et te in festivitate. Amen. . deprecamur. R. V ere dignum et iustum est. Quae et Unigenitum tuum Sancti Spiritus obumbratione concepit: et. R. adorant Dominationes. — In Missa sanctae Mariae in sabbato et in Missis votivis. tremunt Pot estates. V. Sanctus Dominus Deus Sabaoth. p e r 6mnia saecula saeculorum. virginitatis gloria permanente. vel Visitatione.

supplici confessione dicentes: Sanctus. Caeli caelorumque Virtutes. et fidelis servus ac prudens.M. IOSEPH. Sanctus Dominus Deus Sabaoth.V. Qui et vir iustus. V. benedicere et praedicare. Habemus ad Dominum. Dignum et iustum est. — In festo S. deprecamur. dicitur: Et te in festivitate. Sancti Spiritus obumbratione conceptum. Et cum spiritu tuo. R. dicituf: Et te in solemnitate. die 19 martii. super Familiam tuam est constitutus: ut Unigenitum tuum. adorant Dominationes. Sanctus. SPONSO B. Cum quibus et nostras voces ut admitti iubeas.Praefationes sine cantu 295 PR^FATIO DE S. Dominus vobiscum. Sursum corda. sancte Pater. Per omnia specula saeculorum. Ioseph. Iesum Christum Dominum nostrum. V. Pleni sunt caeli et terra gloria tua. — In Missis votivis dicitur: Et te in veneratione. aequum et salutare. In festo S. V. die 1 maii. Benedictus qui venit in nomine Domini. Gratias agamus D o m i n o D e o nostro. Mosanna in excelsis. Sequens praefatio dicitur in Missis festivis et votivis S. tremunt Potestates. ac beata Seraphim. Per quern maiestatem tuam laudant Angeli. a te Deiparae Virgini Sponsus est datus. Ioseph. R. Amen. ere dignum et iustum est. V . socia exsultatione concelebrant. 1084 Y. Ioseph Opificis. Hosanna in excelsis. nos tibi semper et ubique gratias agere: Domine. R. paterna vice custodiret. omnipotens aeterne Deus: Et te in * * * * * beati Ioseph debitis magnificare praeconiis. R.

296 Praefationes sine cantu PR^EFATIO DE APOSTOLIS Sequens praefatio dicitur in Missis festivis et votivis Apostolorum et Evangelistarum. Hosanna in excelsis. V. Domine. R. Hosanna in excelsis. Habemus ad Dominum. suppliciter exorare. 1085 Y. Amen. Benedictus qui venit in nomine Domini. Et cum spiritu tuo. Pleni sunt caeli et terra gloria tua. R. quos operis tui vicarios eidem contulisti praeesse pastores. Per omnia saecula saeculorum. hymnum glorise tuae canimus. V. R. sine fine dicentes: Sanctus. Sanctus Dominus Deus Sabaoth. V . Dignum et iustum est. non deseras: sed per beatos Apostolos tuos continua protectione custodias: Ut iisdem rectoribus gubernetur. cumque omni militia caelestis exercitus. Dominus vobiscum. V. ere dignum et iustum est. Te. aequum et salutare. ut gregem tuum. Sanctus. Et ideo cum Angelis et Archangelis. cum Thronis et Dominationibus. Pastor aeterne. Gratias agamus Domino Deo nostro. R. Sursum corda.

Dignum et iustum est. R. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. tremunt Potestates. 1086 y. V. V. Cseli caelorumque Virtutes. V.Praefationes sine cantu 297 PR^FATIO COMMUNIS Sequens praefatio dicitur in Missis quae praefatione propria carent. Sanctus Dominus Deus Sabaoth. deprecamur. Benedictus qui venit in nomine Domini. Pleni sunt caeli et terra gloria tua. omnipotens seterne Deus: per Christum Dominum nostrum. V ere dignum et iustum est. Per quern maiestatem tuam laudant Angeli. R. R. socia exsultatione concelebrant. adorant Dominationes. Habemus ad Dominum. aequum et salutare. sancte Pater. . Sursum corda. p e f 6mnia specula saeculorum. ac beata Seraphim. Cum quibus et nostras voces ut admitti iubeas. nee sumere debent praefationem de Tempore. Gratias agamus Domino Deo nostro. Hosanna in excelsis. R. Amen. Sanctus. Hosanna in excelsis. nos tibi semper et ubique gratias agere: Domine. supplici confessione dicentes: Sanctus.

hymnum gloriae tuae canimus. Hosanna in excelsis. R. cumquc omni militia caelestis exercitus.298 Prsefationes sine cantu PRJEFATIO DEFUNCTORUM Sequens praefatio dicitur in omnibus Missis defunctorum. ere dignum et iustum est. Dominus vobiscum. eosdem consoletur futurae immortalitatis promissio. V. R. aeterna in caelis habitatio comparatur. ut. vita mutatur. quos contristat certa moriendi condicio. et. 1087 Y. nos tibi semper et ubique gratias agere: Domine. Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Sursum corda. omnipotens aeterne Deus: per Christum Dominum nostrum. sancte Pater. V. non tollitur. Habemus ad Dominum. V. Gratias agamus D o m i n o D e o nostro. V . Benedictus qui venit in nomine Domini. R. Per omnia ssecula saeculorum. dissoluta terrestris huius incolatus dome. Tuis enim fidelibus. Sanctus. Amen. Dignum et iustum est. Domine. aequum et salutare. Et cum spiritu tuo. Et ideo cum Angelis et Archangelis. cum Thronis et Dominationibus. R. Hosanna in excelsis. In quo nobis spes beatae resurrectionis effulsit. sine fine dicentes: Sanctus. Sanctus Dominus Deus Sabaoth.

E Finita praefatione. et statim demittens.Missale Romanum .CANON MISS. profunde inclinatus ante altare. dicit secreto: 2j . extendens. elevansque ad caelum oculos. sacerdos. manibus super eo positis. elevans aliquantulum et iungens manus.

.

supplices rogamus ac petimus. osculatur altare et.e igitur. iungit manus. extensis manibus prosequitur: in primis. iunctis manibus ante pectus. et omnibus orthodoxis. et Antistite nostro N. Filium tuum. et N. custodire. orat aliquantulum pro quibus orare intendit: 1089 . hsec \%\ miinera. atque catholicse et apostolicse fidei cultoribus. dicit: uti accepta habeas et benedicas signat ter super hostiam et calicem simul. Domine. Dominum nostrum. adunare et regere digneris toto orbe terrarum: una cum famulo tuo Papa nostro N. famulorum famulariimque tuarum N. Ii 91 Ii Commemoratio pro vivis M emento. dicens: haec \%\ dona. clementissime Pater. quae tibi ofFerimus pro Ecclesia tua sancta catholica: quam pacificare. per Iesum Christum. haec ^ sancta sacrificia illibata.

et memoriam venerantes. 1090 C Infra Actionem ommunicantes.. Ioannis et Pauli. pro quibus tibi offerimus: vel qui tibi offerunt hoc sacrificium laudis. Cosmae et Damiani: et omnium Sanctorum tuorum. ^ Pro Communicantes propr. vivo et vero. quorum meritis precibusque concedas. Cypriani. Ioannis. Bartholomsei. Cornelii. Philippi. Genetricis Dei et Domini nostri Iesu Christi: sed et beati Ioseph. Chrysogoni. Thomae. Petri et Pauli. pro se suisque omnibus: pro redemptione animarum suarum. ut in 6m- . ut infra 304. Iacobi. Simonis et Thaddsei: Lini. Laurentii. eiiisdem Virginis Sponsi. pro spe saliitis et incolumitatis suae: tibique reddunt vota sua aeterno Deo. quorum tibi fides cognita est et nota devotio. Andreae. Matthsei. et beatorum Apostolorum ac Martyrum tuorum. Cleti. Xysti. Iacobi. Clementis.302 Canon Missae deinde manibus extensis prosequitur: et omnium circumstantium. in primis gloriosae semper Virginis Mariae.

signat ter super oblata. dicit: 1091 anc igitur oblationem servitiitis nostrae. ra ^ tarn. Per Christum Dominum nostrum. . Amen. Iungit manus. qusesumus. iungit manus. et in electorum tuorum iiibeas grege numerari. H 1092 Q uam oblationem tu. Domine. Per eiindem Christum Dominum nostrum. qusesumus. atque ab aeterna damnatione nos eripi. Tenens manus expansas super oblata. bene > J < dictam. in omnibus. et San^guis fiat dilectissimi Filii tui. sed et cunctae familiae tuae. ut infra 306. Amen. ut infra 305. Per annum. ut placatus accipias: diesque nostros in tua pace disponas. Pro Hanc igitur propr.Canon Missae 303 nibus protectionis tuae muniamur auxilio. Deus. Domini nostri Iesu Christi. acceptabilemque facere digneris: signat semel super hostiam. rationabilem. ut nobis Cor>Jipus et semel super calicem.. adscrip >fi tarn. Iungit manus.

in primis usque ad sequens sabbatum gloriosae semper Virginis Ma1097 riae. sacratissimum celebrantes Re.semper Virginis Mariae. et diem nerantes. uniriae. Genetricis eiusdem Dei et genitus Filius tuus. quo Spiritus A MISSA V I G I L I J E PASCHALIS Sanctus Apostolis innumeris usque ad sabbatum in albis linguis apparuit: sed et memo1095 i ^ i o m m u n i c a n t e s . unitam siDomini nostri Iesu Christi: f bi fragilitatis nostrae substantiam in gloriae tuae dextera colIn EPIPHANIA DOMINI locavit: sed et memoriam ve1094 /^ommunicantes. et (noc. quo Unigenitus tuus. in ve. quo (qua) beatae Mariae intemerata In ASCENSIONE DOMINI virginitas huic mundo edidit Salvatorem: sed et memoriam /^^lommunicantes. Genetri1093 et (nocmunic^ntes. in tua tricis eiusdem Dei et Domini tecum gloria coaeternus. Genetricis eiusdem Dei et /^ommunicantes.Genetricis Dei et Domini nosurrectionis Domini nostri stri Iesu Christi: f Infra Actionem . in primis gloriosae ^^s sacratissimum celebran.nostri Iesu Christi: f ritate carnis nostrae visibiliter corporalis apparuit: sed et meA VIGILIA PENTECOSTES moriam venerantes. quo Dominus noster. et diem Domini nostri Iesu Christi: f ^~s sacratissimum Pentecostes celebrantes.riam venerantes.tes. in primis gloriosae semet per octavam per Virginis Mariae. in primis eiusdem ^^y sacratissimum celebrangloriosae semper Virginis Ma. in primis gloV ^ tern sacratissimam) diem riosae semper Virginis Mariae. Genetes. et diem 1096 venerantes. cis eiusdem Dei et Domini tern sacratissimam) diem nostri Iesu Christi: f sacratissimum celebrantes.304 Canon Missse Iesu Christi secundum carnem: sed et memoriam veneIn NATIVITATE DOMINI rantes.

ut in omnibus protectionis tuae muniamur auxilio. Cornelii. quorum meritis precibusque concedas. sed et cunctae familiae tuae. Iungit manus. quam tibi offerimus pro his quoque. ut placatus accipias: diesque nostros in tua pace disponas. quaesumus. Iacobi. Iacobi. quos regenerate dignatus es ex aqua et Spiritu Sancto. Per eundem Christum D6minum nostrum. acceptabilemque facere digneris: signat semel super hostiam. Xysti. Iungit manus. et in electorum tuorum iubeas grege numerari. A MISSA VIGILLE PASCHALIS usque ad sabbatum in albis et a VIGILIA PENTECOSTES usque ad sequens sabbatum. Per Christum Dominum nostrum. Clementis. Iungit manus. Qui pridie. Deus. Amen. rat^itam. eiusdem Virginis Sponsi. Ioannis et Pauli. uam oblationem tu. atque ab aeterna damnatione nos eripi. Cosmae et Damiani: et omnium Sanctorum tuorum. ut nobis Cor^fipus et semel super calicem. Cleti. Per Christum Dominum nostrum. signat ter super oblata. adscript tarn. Simonis et Thaddai: Lini. Laurentii. Matthaei. rationabilem. Petri et Pauli. Cypriani. Ioannis. H anc igitur oblationem servitiitis nostrae.Canon Missae 305 f sed et beati Ioseph. et beatorum Apostolorum ac Martyrum tuorum. 10 " Tenens manus expansas super oblata. sed et cunctae familiae tuae. ut placatus acdpias: diesque nostros in tua pace disponas. ut infra 306. tribuens eis remissionem omnium peccatorum. iungit manus. Thomae. Domine. Amen. dicit: 1098 H Q 1100 anc igitur oblationem servitiitis nostrae. Andreae. atque ab aeterna damnatione nos eripi. et Sant^iguis fiat dilectissimi Filii tui. . benefit dictam. Amen. Philippi. et in electorum tuorum iubeas grege numerari. Domine. Chrysogoni. qusesumus. qusesumus. in omnibus. BartholomaH. Domini nostri Iesu Christi.

accipit hostiam. et simul super omnes. detecto calice. statim hostiam consecratam genuflexus adorat: surgit. Tenens ambabus manibus hostiam inter indices et pollices. et genuflexus iterum adorat: nee amplius pollices et indices disiungit. et elevatis oculis in caelum ad te Deum Patrem suum omnipotentem. dicit: .306 Canon Missae Q ui pridie quam pateretur. et manducate ex hoc omnes. 1102 Hoc est enim Corpus rneum* Quibus verbis prolatis. profert verba consecration is distincte et attente super hostiam. elevat oculos ad caelum. tibi gratias agens. signat super hostiam. deditque discipulis suis. bene^dixit. Tune. dicens: Accipite. nisi quando hostia tractanda est. usque ad ablutionem digitorum. si plures sint consecrandae. accepit panem in sanctas ac venerabiles manus suas. ostendit populo. reponit super corporate. fregit. caput inclinat.

et bibite ex eo omnes. accipiens et hunc praeclarum calicem in sanctas ac venerabiles manus suas: item caput inclinat. sinistra tenens calicem. deponit calicem super corporale. tenens ilium parum elevatum. 1104 Hie est enim Calix Sanguinis mei. . novi et aeterni testamenti: mysterium fidei: qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum* Quibus verbis prolatis. ambabus manibus accipit calicem.Canon Missae 1103 307 ili modo postquam cenatum est. benet^idixit. dextera signat super eum. deditque discipulis suis. tibi gratias agens. et dicens: 1105 Hsec quotiesciimque feceritis. dicens: Accipite. in mei memoriam facietis. Profert verba consecrationis super calicem attente et continuate.

deponit. eiiisdem Christi Filii tui. dick: 1106 U nde et memores. nos servi tui. Domine. et signat ter super hostiam et calicem simul. Domini nostri. et sacrificium Patriarchal nostri Abrahae: . dicens: Panem^sanctum vitae aeternae. cooperit. sed et plebs tua sancta. Deinde. nee non et ab inferis resurrectionis. Extensis manibus prosequitur: 1107 S upra quae propitio ac sereno vultu respicere digneris: et accepta habere. ostendit populo. disiunctis manibus.308 Canon Missae genuflexus adorat: surgit. dicens: hostiam>$4purani. hostiam^isanctam. dicens: et Calicem hJBsaliitis perpetuae. sed et in caelos gloriosae ascensionis: offerimus praeclarse maiestati tuae de tuis donis ac datis iungit manus. et semel super calicem. sicuti accepta habere dignatus es miinera piieri tui iusti Abel. signat semel super hostiam. hostiam ^limmaculatam. et genuflexus iterum adorat. tarn beatae passionis.

omnipotens Deus: iube haec perferri per manus sancti Angeli tui in sublime altare tuum. iunctis manibus et super altare positis. et dormiunt in somno pacis. Iungit manus. seipsum signat. et semel super calicem. sanctum sacrificium. Profunde inclinatus.. et signat semel super hostiam. ex hac altaris participatione sacrosanctum Filii tui iungit manus. famulorum famularumque tuarum N. Amen. dicit: iipplices te rogamus. Per eiindem Christum Dominum nostrum.Canon Missse 309 et quod tibi obtulit summus sacerdos tuus Melchisedech. . quotquot osculatur altare. Commemoratio pro defunctis 1109 1108 S M emento etiam. Cor>J<pus et San>j4guinem sumpserimus. et N. dicens: omni benedictione caelesti et gratia repleamur. immaculatam hostiam. in conspectu divinae maiestatis tuae: ut. Domine. qui nos prsecesserunt cum signo fidei.

et caput inclinat. secrete prosequitur: famulis tuis. Caecilia. dicens: Per eiindem Christum Dominum nostrum. Stephano. Petro. pro quibus orare intendit. Ignatio. ut indulgeas. elata aliquantulum voce dicens: 1110 N obis quoque peccatoribus extensis manibus ut prius. Agnete. orat aliquantulum pro iis defunctis. lucis et pacis. deprecamur. locum refrigerii. Iungit manus. Felicitate. Anastasia. partem aliquam et societatem donare digneris. Alexandro. Barnaba. Manu dextera percutit sibi pectus. Agatha.310 Canon Missae Iungit manus. Amen. et omnibus Sanctis tuis: . Domine. et omnibus in Christo quiescentibus. Liicia. cum tuis sanctis Apostolis et Martyribus: cum Ioanne. deinde extensis manibus prosequitur: Ipsis. Matthia. de multitudine miserationum tuarum sperantibus. Marcellino. Perpetua.

signat ter super hostiam et calicem simul.Canon Missae 311 intra quorum nos consortium. dicens: est tibi Deo Patritjiomnipotent. bene^idicis et prsestas nobis. et gloria. semper bona creas. qusesumus. Domine. 1111 P er quern haec omnia. genuflectit. Iungit manus. sed veniae. largitor admitte. Per Christum Dominum nostrum. dicens: sanctihj^ficas. dicens: 1112 Per ip>Jisum. in unitate Spiritus ^ Sancti. non ^estimator meriti. . dicit: omnis honor. et in ipt^iso. vivi^ficas. cum ipsa hostia signat bis inter se et calicem. cum hostia signat ter a labio ad labium calicis. accipit hostiam inter pollicem et indicem manus dexterae: et tenens sinistra calicem. et cum ip>Jiso. Discooperit calicem. elevans parum calicem cum hostia.

.de-mus di.cep.ta.ri- .ti.ni. genuflectit.6. R.a saVcu-la sae-cu-16.ter noster. a. Iungit manus 1113 -•—•. qui es in cae. et dicit intellegibili voce vel cantat: er omni. . Amen. au.tis sa.re: Extendit manus 1114 p i. • • • • • • • - i mo.rum.ce.ri.lis: Sancti.vi.ti.312 Ordo Missae Reponit hostiam.ti.ne t forma.bus • • • et . surgit.tu. di. .na insti. calicem palla cooperit.lu.re-mus: Prae.

mit.bi.ti.j sic.at vo.mus de.at regnum tu.bus nostris.a-num da no-bis ho.ut in cae-lo.be.6.cas in ten-ta.to. .—m—•— -m- fti i R. Sacerdos secrete dicit: Amen.ti.nem.ri.um: P» 8 . • -.luntas tu- 1. sic. nos> di.e: • m • • -8 •—B-S m—=— Et • di. Sed li.te no.ta • nostra. • • • • * • •• I • nl 3 a.bis de.ut get • .di. B — 1 .Ordo Missse 313 1 B i • ce.tur nomen tu. i H —1 1 • -•— • • • • —i Pa-nem nostrum co-ti-di.—•.ra nos a ma. • a • " • • • i • Adve-ni.um : 1 • • i • _! • • • -•- Fi.lo.bi. et in terra.mit B B Et ne nos §_ • • • • • • • • p« • 1 indu.

in vigiliis II et III classis. et di.» Sancti.Us: .fi- a-ter noster. • • • • • • „ ! • • .314 Ordo Missae ^ Sequens tonus adhibetur in feriis. .de-mus di.ce.vi-na insti.a Iungit manus 1115 i-mus: Prae.ti. au . er omni. R. qui es in cae.ti. et in Missis defunctorum.ri.rum.cep-tis sa.tu. 1. Amen. in Missis votivis IV classis.re: Extendit manus 1116 P 8 .ta.lu.6-ne forma.bus mo- M ! ni. HH 1 sse-cu-la sae-cu-16.ti.

be.ri.a.e: i sic-ut in cae-lo.te no.a-num da no-bis ho-di. et nos g di.bis de. Sed li.bi.ti-mus • nos de. Et ne in-du.um: Adve.milt.to. I I Pa-nem nostrum m • Et $ • " " • 1 • • • • a • 1 • • sic.Ordo Missae 315 • ce.ra nos % • a ma.tur nomen tu. Sacerdos secrete dicit: Amen.Missale Komanum .ta nostra.bi.ni- fi I at regnum tu.nem.ti- m B —i" —•—•—•— R. et in terra.umL: 4 Fi.mit.lo.bus • •—1 nostris H H- m §_ • * • • • fm i 6.at vo-luntas tu.cas in ten-1ta. • • co-ti-di. 26 .ut J di.

ab omni-> bus malis. cum beatis Apostolis tuis Petro et Paulo. signat se cum patena a fronte ad pectus. dicens: . ponit super patenam. atque Andrea. dicens: Per eiindem Dominum nostrum Iesum Christum. ope misericordiae tuae adiiiti. et earn super calicem tenens utraque manu. discooperit calicem. accipit hostiam. praesentibus et futiiris: et intercedente beata et gloriosa semper Virgine Dei Genetrice Maria. frangit per medium. Filium tuum. qua? in sinistra remanserat. et a peccato simus semper liberi et ab omni perturbatione seciiri. genuflectit. et omnibus Sanctis. surgit. da propitius pacem in diebus nostris: patenam osculatur. quam tenens super altare erectam. quam in dextera manu tenet. Et mediam partem. ut. praeteritis. frangit particulam. qusesumus Domine. Deinde ex parte. dicit secrete: 1117 I ibera nos.316 Ordo Missae Deinde manu dextera accipit inter indicem et medium digitos patenam. Submittit patenam hostile.

iunctis manibus. genuflectit. dicit intellegibili voce vel cantat: er omni. adiungit mediae super patenam positae. Aliam mediam partem. fiat accipientibus nobis in vitam aeternam.tu tu. intellegibili voce dicit: . vo- Do-mimi-ni ni ax >h Do- sit sit^ * semper « semper m i • • • • • R.o.Ordo Missae 317 Qui tecum vivit et regnat in imitate Spiritus Sancti Deus. Amen. dicens: 1118 P JL + e « a • • • • „ • vo bis q•i cum. et ter pectus percutiens. Amen. quern sinistra per nodum infra cuppam tenet. et particulam parvam dextera retinens super calicem. R. et consecratio Corporis et Sanguinis Domini nostri Iesu Christi. surgit. Cooperit calicem.a ssecu-la sae-cu-16. Particulam ipsam immittit in calicem. dicens secrete: 1119 H aec commixtio. Cum ipsa particula signat ter super calicem. Et cum spi.rum. et inclinatus Sacramento. quam in sinistra manu habet.ri.

Amen. ^ In Missis defunctorum non dicitur miserere nobis. Et cum spiritu tuo.318 1120 Ordo Miss* Agnus Dei. dans pacem. Si danda est pax. . iunctis manibus super altare. osculatur altare et. et in tertio additur sempiternam. dicit: 1122 Pax tecum. qui tollis peccata mundi: miserere nobis. Deinde. sed eius loco dona eis requiem. eamque secundum voluntatem tuam pacificare et coadunare digneris: Qui vivis et regnas Deus per omnia specula saeculorum. R. qui dixisti Apostolis tuis: Pacem relinquo vobis. sed fidem Ecclesiae tuae. inclinatus dicit secrete sequentes orationes: 1121 D omine Iesu Christe. Agnus Dei. qui tollis peccata mundi: dona nobis pacem. qui tollis peccata mundi: miserere nobis. Agnus Dei. pacem meam do vobis: ne respicias peccata mea.

per 6mnia specula saeculorum. Amen. surgit. per mortem tuam mundum vivificasti: libera me per hoc sacrosanctum Corpus et Sanguinem tuum ab omnibus iniquitatibus meis et universis malis: et fac me tuis semper inhaerere mandatis. neque dicitur praecedens oratio. et ad medelam percipiendam: Qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitate Spiritus Sancti Deus. et dicit: . Fili Dei vivi. I Jerceptio Corporis tui. Domine Iesu ChriJL ste. Genuflectit. non mihi proveniat in iudicium et condemnationem: sed pro tua pietate prosit mihi ad tutamentum mentis et corporis. 1 1 2 3 TH^ 6mine Iesu Christe. cooperante Spiritu Sancto. et a te numquam separari permittas: Qui cum eodem Deo Patre et Spiritu Sancto vivis et regnas Deus in specula saeculorum. Amen.Ordo Missae 319 In Missis defunctorum non datur pax. qui ex voluntate Patris. quod ego indignus siimere praesumo.

se inclinans. dextera se signans cum hostia super patenam. et dextera tribus vicibus percutiens pectus. non sum dignus. dicit: orpus Domini nostri Iesu Christi custodiat animam meam in vitam aeternam. Deinde parum inclinatus. et secrete prosequitur: ut intres sub tectum meum: sed tantum die verbo. deponit patenam 1127 _ c . accipit ambas partes hostile inter pollicem et indicem sinistrae manus. Et. et patenam inter eundem indicem et medium supponit.320 1125 Ordo Missse P anem caelestem accipiam. ter dicit devote et humiliter: 1126 D _ omine. elata aliquantulum voce. et nomen Domini invocabo. Postea. et sanabitur anima mea. Amen. reverenter sumit ambas partes hostile: quibus sumptis.

et ab inimicis meis salvus ero. dicit: ^ ^ n g u i s Domini nostri Iesu Christi custodiat animam meam in vitam aeternam. Quo sumpto. extergit patenam super calicem. colligit fragmenta. genuflectit. Amen. Deinde discooperit calicem. et erigens se iungit manus. et nomen Domini invocabo. Laudans invocabo Dominum. antequam se purificet. et quiescit aliquantulum in meditatione sanctissimi Sacramenti. eos communicet. reverenter sumit totum Sanguinem cum particula. Et. Postea dicit: . si quae sint. sinistra supponens patenam calici. interim dicens: 1128 Q 1129 f*m juid retribuam Domino pro omnibus quae retribuit mihi? Calicem salutaris accipiam.Ofdo Missae 321 super corporate. Accipit calicem manu dextera et. si qui sunt communicandi. eo se signans.

V. quern pura et sancta refecerunt sacramenta: Qui vivis et regnas in specula saeculorum. plicato corporali. ut in me non remaneat scelerum macula. et Sanguis. Domine.322 1130 Ordo Missae Q 1131 uod ore siimpsimus. Dominus vobiscum. Interim porrigit calicem ministro. Amen. post ultimam orationem. adh&reat visceribus meis: et praesta. R. Abluit et extergit digitos. Dicto. quo se purificat: deinde prosequitur: C orpus tuum. operit et collocat in altari ut prius: deinde prosequitur Missam. pura mente capiamus: et de munere temporali fiat nobis remedium sempiternum. quod sumpsi. Domine. . qui infundit in eo parum vini. quern potavi. quern. ac sumit ablutionem: extergit os et calicem. Et cum spiritu tuo.

si qua liturgica processio sequatur. . A Missa Vigiliae paschalis usque ad sabbatum in albis inclusive Missa I 1134 VIII .te. In festis I classis i et 2 Missa II et III V mis- sa est.Ordo Missse 1132 323 dicit Ite.sa est. Requiescant in pace. R. mis.ia Ab octava Paschae ad sabbatum IV Temporum Pent. In Missis defunctorum dicit: 1 1 3 3 V. Deo gratias. al-le- lu. inclusive VII te. vel. Benedicamus Domino. al-le-lu-ia. Amen. missa est. missa est. R.

In dominicis per annum et tempore Septuagesimae .te. in quibus cantatur Ite. in Missis de commemoratione in Officio occurrente. Quadragesimae et Passionis.324 urdo Missae Missa IV I In festis II classis i . In dominicis tempore Adventus. mis. . mis-sa est Hie tonus adhiberi potest ad libitum in omnibus Missis.te. Missa XII VIII missa est. In festis beatae Mariae Yirginis i et 2 Missa* IX et X I missa Missa XI I est.sa est. In festis III classis i .te. in omnibus feriis extra tempus paschale. in vigiliis II et III classis et in Missa Rogationum IV . missa est sine Alleluia.te. missa est.

manibus iunctis super illud.ne.di. missa est. dicit secrete: 1137 laceat tibi.no. quod oculis tuae maiestatis indignus obtuli. et. cantatur: V 1135 •* e-ne-dica -ne-di-camus D6- i mi. obsequium servitutis meae: et praesta.no In Missis defunctorum R P ^ P ' " • ^ equi- e-scant it in pa. vel ad libitum: B 1136 e.ce. ut sacrificium.ca-mus D6-mi. Tune celebrans inclinat se ante medium altaris. loco Ite. sancta Trinitas.Ordo Missae 325 Quando post Missam sequitur aliqua processio. tibi .

etiam in Missis solemnibus. non datur benedictio. Et cum spiritu tuo. et versus ad populum. R. Amen. dicit: 1138 Benedicat vos omnipotens Deus. R. elevans et iungens manus caputque Cruci inclinans. pro quibus illud obtuli.^et Spiritus Sanctus. ut in Pontificali habetur. Evangelium S. prosequitur: Pater. Amen. propitiabile. . In Missis in quibus dictum est Benedicamus Domino vel Requiescant in pace. mihique et omnibus. semel tantum benedicens. Deinde sacerdos in latere Evangelii. sed dicto Placeat et osculato altari.326 Ordo Missae sit acceptable. si dicendum sit. et Filius. ^In Missa pontificali ter benedicitur. celebrans legit. sit. extendens. Dominus vobiscum. iunctis manibus dicit: V. Ioannis. Deinde osculatur altare: et elevatis oculis. te miserante. Per Christum Dominum nostrum.

Gloria tibi. deinde se in fronte. ut testimonium perhiberet de liimine. Vel si aliud Evangelium legendum sit: Sequentia sancti Evangelii etc. cui nomen erat Ioannes. Fuit homo missus a Deo.Ordo Missae 327 Et signans signo crucis primum altare vel librum. Domine. et vita erat lux hominum: et lux in tenebris lucet. 1-14 1139 I n principio erat Verbum. Hie venit in testimonium. Iunctis manibus prosequitur: Ioann. et Deus erat Verbum. Hoc erat in principio apud Deum. quod factum est: in ipso vita erat. R. Omnia per ipsum facta sunt: et sine ipso factum est nihil. dicit: sancti Evangelii secundum Ioannem. i. ut omnes crederent . ore et pectore. et Verbum erat apud Deum. et tenebrae earn non comprehenderunt.

328 Ordo Missae per ilium. neque ex voluntate carnis. et sui eum non receperunt. Erat lux vera. et mundus per ipsum factus est. et surgens prosequitur: et habitavit in nobis: et vidimus gloriam eius. quse illuminat omnem hominem venientem in hunc mundum. sed ut testimonium perhiberet de liimine. Genuflectit dicens: Et Verbum caro factum est. In mundo erat. gloriam quasi Unigeniti a Patre. sed ex Deo nati sunt. neque ex voluntate viri. R. plenum gratiae et veritatis. et mundus eum non cognovit. Quotquot autem receperunt eum. qui credunt in nomine eius: qui non ex sanguinibus. his. dedit eis potestatem filios Dei fieri. Non erat ille lux. Deo gratias. . In propria venit.

1143 sultemus. Per eundem Dominum nostrum. 5. 1 1 4 2 ut sitis nova conspersio. et cognovisti me: tu cognovisti sessionem meam et tesurrectionem meam. 7-8 atres: Expurgate vetus fermentum. Graduale Ps. 5.t1 1140 •i 1 DRESURREXTTB WM? DOMINICA RESURRECTIONIS I classis cum octava I classis Statio ad S. Oratio eus. quam fecit Dominus: ex. devicta morte. 117. Mariam maiorem Ant. 6tiam adiuvando prosequere. probasti me. ad Introitum Ps. quoniam bonus: quomam in saeculum miscricordia eius. V. ibid. 24 et 1 Haec dies. qui hodierna die per Unigenitum tuum aeternitatis nobis aditum. Itaque epulemur: non in fermento veteri. 71144 Pascha nostrum immolatus est Christus. Lectio Epistolae beati Pauli Apostoli ad Corinthios. Ps. et laetemur in ea. alleluia. 1 Cor. alleluia. neque in ferm^nto malitiae et nequitiae: sed in azymis sinceritatis et veritatis. quae praeveniendo aspiras. Etenim Pascha nostrum immolatus est Christus. Confitemini Domino. 1 Cor. F 1141 D . alleluia: mirabilis facta est sci^ntia tua. V. 18 et 5-6 esurr&xi. 138. ct adhuc tecuin sum. alleluia: posuisti super me manum tuam. Gloria Patri. V. reserasti: vota nostra. 1-2 D6mine. alleluia. Alleluia.. sicut estis azymi.

Et valde mane una sabbatorum. veniunt ad monumentum. 1-7 1146 Tn^illo tempore: Maria Magdalene. sudarium et vestes. 16. preces 1148 populi tui cum oblationibus hostiarum: ut paschalibus initiata myst£riis. 1145 Sequentia \ T^ctun26 paschali laudes immolent V Christiani. in qua dicitur: Te quidem. Domine. non est hie. et JL Maria Iacobi. coopertum stola Candida. Amen. Scimus Christum surrexisse a mortuis vere: tu nobis. tuae carita. S Sequentia sancti Evangelii secundum Marcum. Post D6minus vobiscum dicitur: Ite. alleluia. ad aeternitatis nobis medelam. Praefatio paschalis. alleluia. Et introeuntes in monumentum viderunt iuvenem sedentem in dextris. Maria. quos sacramentis paschalibus satiasti. 9-10 Terra tremuit. missa est. Mors et vita duello conflixere mirando: dux vitae mortuus regnat vivus. Agnus redemit oves: Christus innocens Patri reconciliavit peccatores. sicut dixit vobis. Per Dominum nostrum Iesum Christum. dicite discipulis eius et Petro. Marc. alleluia: itaque epulemur in azymis sinceritatis et veritatis. dum re-1147 surgeret in iudicio Deus. Secreta uscipe. Et sic dicitur usque ad sabbatum in albis inclusive. et quievit. miserere. Et sic dicitur usque ad sabbatum in albis inclusive.1149 stus. sed in hac potissimum die. . Et dicebant ad invicem: Quis revolvet nobis lapidem ab ostio monument!? Et respicientes viderunt revolutum lapidem. proficiant. crucifixum: surrexit. ubi posuerunt eum. in Missis de Tempore. D6mine. omni t^mpore. 5.1 1 5 0 tis infunde: ut. 7-8 Pascha nostrum immolatus est Chri. R. S Ant. quid vidisti in via? Sepulcrum Christi viventis: et gloriam vidi resurgentis. alleluia. alleluia. Deo gratias. Domine. tua facias pietate Concordes. victor Rex. Surrexit Christus spes mea: prsecedet vos in Galilseam. teitoperante. alleluia. Angelicos testes. ad Offertorium Ps. orto iam sole. Credo. Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in imitate eiusdem. alleluia. Alleluia. et obstupuerunt. et Salome emerunt aromata. Qui dicit illis: Nolite expavescere: Iesum quaeritis Nazarenum. 75. Ant. Sed ite. Per Dominum. Infra Actionem Communicantes et Hanc igitur propria. ecce locus. ad Communionem 1 Cor. ut venientes ungerent Iesum. qusesumus.330 Dominica Resurrectionis quia praecedit vos in Galilseam: ibi eum videbitis. Erat quippe magnus valde. "\ Sequentia dicitur usque ad sabbatum in albis inclusive. alleluia. Die nobis. Postcommunio piritum nobis. alleluia.

qui solemnitate paschali mundo remedia contulisti: populum tuum. et dedit eum manif6stum fieri. Sequentia ictimas paschali laudes immolent 1 1 5 6 Christiani. qui pertransiit benefaciendo. 10. remissionem peccatorum accipere per nomen eius omnes. V . D Lectio Actuum Apostolorum. alleluia: et ut lex Domini semper sit in ore vestro. qui manducavimus et bibimus cum illo. postquam resurrexit a mortuis. 28. Et nos testes sumus omnium. alleluia. et ad vitam proficiat sempiternam. caelesti dono prosequere. Matth. sed 27 . Angelicos testes. et Ierusalem. Dicat nunc Israel. quern occid6runt suspendentes in ligno. Et praecepit nobis praedicare populo. non omni populo.MissaU Romanum testibus praeordinatis a Deo: nobis. quod praedicavit Ioannes. 104. sudarium et vestes. et invocate nomen eius: annuntiate inter gentes opera eius. 1 Confitemini Domino. et sedebat super eum. vos scitis quod factum est verbum per universam Iudaeam: incipiens enim a Galilaea. Act. Petrum Ant. Alleluia. Mors et vita duello conflixere mirando: dux vitae mortuus regnat vivus. Iesum a Nazareth: quomodo unxit eum Deus Spiritu Sancto et virtute. quoniam bonus: quoniam in saeculum misericordia eius. 2 An. Ps. Maria. alleluia.FERIA II INFRA OCTAVAM PASCH^E I classis Statio ad S. alleluia. 1152 Oratio eus. 24 et 2 Haec dies. Amen. qui constitiitus est a Deo iudex vivorum et mortuorum. miserere. quaesumus. Surr6xit Christus spes mea: praecedet vos in Galilaeam. dixit: Viri fratres. V. et sanando omnes oppressos a diabolo. quia ipse est. 5 et 9 ntroduxit vos Dominus in terram fluentem lac et mel. Scimus Christum surrexisse a mortuis vere: tu nobis. et testificari. 13. post baptismum. victor Rex. Alleluia. V. quoniam Deus erat cum illo. 37-43 1153 "Tn diebus illis: Stans Petrus in medio JL plebis. qui credunt in eum. Agnus redemit oves: Christus innocens Patri reconciliavit peccatores. Per Dominum. Graduate Ps. et laetemur in ea. quae fecit in regione Iudaeorum. ad Introitum Ex. Die nobis. Gloria Patri. ut et perfectam libertatem consequi mereatur. V. Hunc Deus suscitavit tertia die. 117.H55 gelus Domini descendit de caelo: et accedens revolvit lapidem. Huic omnes prophetae testimonium perhibent. quam fecit Dominus: ex-1154 sultemus. quid vidisti in via? Sepulcrum Christi viventis: et gloriam vidi resurgentis.

ne eum agnoscerent. non invento corpore eius. te operante. dum fabular£ntur. Credo. quae ante lucem fuerunt ad monumentum. quod haec facta sunt. preces 1159 populi tui cum oblationibus hostiarum: ut paschalibus initiata mysteriis. E)6mine. et non cognovisti quae facta sunt in ilia his diebus? Quibus ille dixit: Quae? Et dixerunt: De Iesu Nazareno. cui nomen Cleophas. et crucifixerunt eum. ad Offertorium Mt..1161 tatis infunde: ut. 24. Nos autem sperabamus. et cognoverunt eum: et ipse evanuit ex oculis eorum. sicut mulieres dixerunt. Et coegerunt ilium. ad Communionem v Luc. Et intravit cum illis. Et abi^runt quidam ex nostris ad monumentum: et ita . et apparuit Simoni. 28. ad aeternitatis nobis medelam. dic^ntes: Mane nobiscum. et inclinata est iam dies. dum loqueretur in via. Domine. Ant. quod erat in spatio stadiorum sexaginta ab Ierusalem. S Ant. quos sacramentis paschalibus satiasti. Per Dominum . venerunt. et secum quaererent: et ipse Iesus appropinquans ibat cum illis: oculi autem illorum tenebantur. Sed et mulieres quaedam ex nostris terruerunt nos. alleluia. ac fregit. sicut dixit. et apparuit Petro. et estis tristes ? Et respondens unus. et omnibus prophetis. interpretabatur illis in omnibus Scripturis. Per Dominum. quos confertis ad invicem ambulantes. et aperiret nobis Scripturas ? Et surgentes eadem hora regressi sunt in Ierusalem: et invenerunt congregatos undecim. 34 Surrexit Dominus. Luc. qui cum illis erant. Et ipsi loquebantur ad invicem de his omnibus. Et factum est. surrexit. in imitate eiusdem. et porrigebat illis. et eos. Communic&ntes et Hanc igitur. ut in die Paschae. et. quo ibant: et ipse se finxit longius ire. proficiant. Secreta uscipe. Et ipsi narrabant. qui dicunt eum vivere. 13-35 1 1 5 7 J n illo tempore: Duo ex discfpulis IeJL su ibant ipsa die in castellum. 2. inven^runt. Et ipse dixit ad eos: O stulti et tardi corde ad crcdendum in 6mnibus. . quae de ipso erant. qusesumus. Et aperti sunt oculi eorum. qui fuit vir propheta potens in opere et sermone. tuae cari. et ita intrare in gloriam suam? Et incipieos a Moyse. quae acciderant. dic£ntes se etiam visionem Angelorum vidisse. quae gesta erant in via: et quomodo cognoverunt eum in fractione panis. Et dixerunt ad invicem: Nonne cor nostrum ardens erat in nobis. 1158 et dixit mulieribus: Quern quaeritis. nomine Emmaus. S Prsefatio. dixit ei: Tu solus peregrinus es in Ierusalem. quae locuti sunt prophetae! Nonne haec pportuit pati Chrktum. tertia dies est hodie. Et factum est. coram Deo et omni populo: et quomodo eum tradiderunt summi sacerdotes et principes nostri in damnationem mortis. tua facias pietate Concordes. quia ipse esset redempturus Israel: et nunc super haec omnia. Et appropinquaverunt castello. dicentes: Quod surrexit Dominus vere. 24. 1 1 6 0 aUel6ia ' Postcommunio pkitum nobis. Et ait ad illos: Qui sunt hi sermones. accepit panem.332 Feria II infra octavam Paschae Sequentia sancti Evangelii secundum Lucam. dum recumberet cum eis. quoniam advesperascit. 5 et 6 Angelus Domini descendit de caelo. et benedixit. ipsum vero non invenerunt..

miserere. Paulum 1 1 6 2 Ant. quae ad patres nostros repromissio facta est: quoniam hanc Deus adimplevit filiis nostris. 24. V . filii generis Abraham. Lectio Actuum Apostolorum. Per Dominum nostrum. ait: Viri fratres. quid vidisti in via ? Sepulcrum Christi viventis: et gloriam vidi resurgentis. et de regionibus congregavit eos. resuscitans Iesum Christum Dominum nostrum. deponentes eum Sequentia sancti Evangelii secunde ligno. Qui enim habitabant Ierusalem. qui vobis: ego sum. Maria. quae de eo scripta erant. Contur- usque nunc sunt testes eius ad plebem. 15. Graduale Ps. vobis verbum salutis huius missum est. 13. posuerunt eum in monudum Lucam. ut interficerent eum. V. et dicit eis: Pax cum eo de Galilaea in Ierusalem. et non flectetur. Angelicos testes. 117. Ps. sudarium et vestes. Die nobis. 3 et 4 sapientiae potavit eos. Sequentia ictimae paschali laudes immolent 1 1 6 7 Christiani. Surrexit Domi. Agnus redemit oves: Christus innocens Patri reconciliavit peccatores. V. A D 1163 Oratio eus. 1 Confitemini Domino. Deus vero suscitavit eum a 1 6 8 mortuis tertia die: qui visus est per Tn illo tempore: Stetit Iesus in medio 1 dies multos his. alleluia. Gloria Patri. Surrexit Christus spes mea: praecedet vos in Galilaeam. V. ignorantes Iesum. Alleluia.1 1 6 6 nus de sepiilcro. et maJL nu silentium indicens. Act. qui redempti sunt a Domino: quos redemit de manu inimici. Cumque consummassent omnia. Amen. Et nos vobis annuntiamus earn. iudicantes impleverunt: et nullam causam mortis invenientes in eo. quae per omne sabbatum legiintur. Scimus Christum surrexisse a mortuis vere: tu nobis. 104. Alleluia. qui pro nobis pependit in ligno. et laetemur in ea. ut sacramentum vivendo teneant. et principes eius. et voces prophetarum. qui Ecclesiam tuam novo semper fetu multiplicas: concede famulis tuis. 36-47 mento. qui simul ascenderant JL discipulorum suorum. alleluia. alleluia: firmabitur in illis. et invocate nomen eius: anninitiate inter gentes opera eius. 24 Hasc dies. et qui in vobis timent Deum. Luc. petierunt a Pilato. alleluia. quam fecit Dominus: ex. 2 Dicant nunc. nolite timere. 16 et 26-33 1 1 6 4 T n diebus illis: Surgens Paulus.1165 sultemus. alleluia: exaltabit eos in seternum. quod fide perceperunt. Ps. 106.Feria III infra octavam Paschae 333 Feria III infra octavam Paschae I classis Statio ad S. victor Rex. ad Introitum Eccli. Mors et vita duello conflixere mirando: dux vitae mortuus regnat vivus.

quae 1171 sursum sunt quserite. Tune aperuit illis sensum. et remissionem peccatorum in omnes gentes. 1170 cum oblationibus hostiarum: ut. et favum mellis. V. et cogitationes ascendunt in corda vestra? Videte manus meas et pedes. percipite regnum. ad caelestem gloriam transeamus. cum adhuc essem vobiscum. ut in die Paschae. 14 et 16 Intonuit de caelo Dominus. alleluia. ostendit eis manus et pedes. ubi Christus est in dextera Dei sedens. Et cum manducasset coram eis. Et cum hoc dixisset. alleluia. quod manducetur ? At illi obtulerunt ei partem piscis assi. alleluia. omnis terra. dedit eis. Ant. et resurgere a mortuis tertia die: et praedicari in nomine eius psenitentiam.334 Feria IV infra octavam Paschae bati vero et conterriti. Credo. Feria IV infra octavam Paschae I classis Statio ad S. quae locutus sum ad vos. ut per temporalia festa. qui nos Resurrectionis do-1174 minicae annua solemnitate laetificas: concede propitius. pervenire ad gaudia aeterna mereamur. quae scripta sunt in lege Moysi. sumens reliquias. Et dixit eis: Quoniam sic scriptum est. Adhuc autem illis non credentibus. 34 enite. quoniam necesse est impleri omnia. Secreta uscipe. D Oratio eus. quae agimus. 25. Laurentium extra muros 1173 V Ant. ad Offertorium Ps. ut intellegerent Scripturas.1-2 Si consurrexistis cum Christo. . existimabant se spiritum videre. Postcommunio /Concede. ad Introitum Matth. et sic oportebat Christum pati. alleluia. Ps. quaesumus. Per Dominum. omnipotens 1172 V ^ Deus: ut paschalis perceptio sacramenti continua in nostris mentibus perseveret. per haec piae devotionis ofFicia. 3. et Altis. Et dixit ad eos: Haec sunt verba. et mirantibus prae gaudio. sicut me videtis habere.1169 simus dedit vocem suam: et apparuerunt fontes aquarum. 1 Cantate Domino canticum novum: cantate Domino. Praefatio. Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitate. et Proph&is et Psalmis de me. 17. Gloria Patri. Domine. Communicantes et Hanc igitur. alleluia: quod vobis paratum est ab origine mundi. ad Communionem Col. alleluia: quae sursum sunt sapite. dixit: Habetis hie aliquid. 95. alleluia. Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitate. Et dixit eis: Quid turbati estis. Per eundem Dominum nostrum Iesum Christum. S Ant. Per D6minum nostrum Iesum Christum. quia ego ipse sum: palpate et videte: quia spiritus carnem et ossa non habet. fidelium preces. benedicti Patris mei.

quern Deus suscitavit a mortuis.Feria IV infra octavam Paschae 335 Lectio Actuum Apostolorum. 21. quia Iesus est. miserere. qui dicitur Didymus. Ut ergo descenderunt in terram. Ascendit Simon Petrus. Dixit ergo eis Iesus: Pueri. 1-14 n illo tempore: Manifestavit se iterum 1179 Iesus discipulis ad mare Tiberiadis. quern diligebat Iesus. et Deus Isaac. Alii autem discipuli navigio venerunt (non enim longe erant a terra. Vos autem sanctum et iustum negastis. Agnus redemit oves: Christus innocens Patri reconciliavit peccatores. Alleluia. et filii Zebedaei et alii ex discipulis eius duo. audite. Et cum tanti essent. Dicit eis Simon Petrus: Vado piscari. Et exierunt. quam fecit Dominus: exsultemus. Dicunt ei: Venimus et nos tecum. Io. sicut et principes vestri. quos prendidistis nunc. ut deleantur peccata vestra. Luc. dixit: Viri Israelite. Dicit eis Iesus: Afferte de piscibus. quia per ignorantiam fecistis. V. 1176 Graduate Ps. . Surrexit Christus spes mea: praecedet vos in Galilaeam. et ascenderunt in navim: et ilia nocte nihil prendiderunt. Miserunt ergo: et iam non valebant illud trahere prae multitudine piscium. Deus Abraham. et qui timetis Deum. qui erat a Cana Galilaeae. numquid pulmentarium habetis? Responderunt ei: Non. dextera Domini exaltavit me. et panem. . sudarium et vestes. prandete. non est scissum rete. et invenietis. trahentes rete piscium. stetit Iesus in litore: non tarn en cognoverunt discipuli. victor Rex. tunica succinxit se (erat enim nudus). et negastis ante faciem Pilati. Simon Petrus."T" . Dixit ergo discipulus ille. quern vos quidem tradidistis. 34 Surrexit Dominus vere: et apparuit Petro. 1177 Alleluia.Sequentia sancti Evangelii secunr l ^ dum Ioannem. Die nobis. Act. Angelicos testes. Erant simul Simon Petrus et Thomas. 24. 24 et 16 Haec dies. Amen. 3. iudicante illo dimitti. Et nunc. et traxit rete in terram. Petro: Dominus est. glorificavit Filium suum Iesum. pati Christum suum. Maria. Dicit eis: Mittite in dexteram navigii rete. fratres. Mane autem facto. cum audisset quia Dominus est. Paenitemini igitur et convertimini. 13-15 et 17-19 U75 T n diebus illis: Aperiens Petrus os JL suum. 1178 Scimus Christum surrexisse a mortuis vere: tu nobis. sic implevit. viderunt prunas positas. V. et laetemur in ea. cuius nos testes sumus. Dextera Domini fecit virtutem. et misit se in mare. Dicit eis Iesus: Venite. Deus autem. Manifestavit autem sic. sed quasi cubitis ducentis). Deus patrum nostrorum. et Nathanael. plenum magnis piscibus centum quinquaginta tribus. et Deus Iacob. alleluia. et piscem superpositum. Et nemo audebat discumbentium interrogare I Sequentia \ Tictimae paschali laudes immolent V Christiani. 117. quid vidisti in via ? Sepulcrum Christi viventis: et gloriam vidi resurgentis. quae praenuntiavit per os omnium Prophetarum. et petistis virum homicidam donari vobis: auctorem vero vitae interfecistis. scio. Mors et vita duello conflixere mirando: dux vitae mortuus regnat vivus.

23-25 Ant. laudaverunt pariter. Ant.non moritur. Domine. dicens: Surge. 10. intellegis. 26-40 n diebus illis: Angelus Domini lo. potens Candacis reginae iEthiopum. duodecim Apostolos 1184 v D ictricem manum tuam.1 1 8 6 cutus est ad Philippum. 9 Ps. eum: Tu quis es? scientes. cum resurrexisset a mortuis. qusesumus. 20-21 I 1185 Lectio Actuum Apostolorum. et dixit: Putasne. 77. Dixit autem Spiritus Philippo: Accede. et piscem similiter. alleluia. Praefatio. Ps. quae legis? Qui ait: Et . Oratio eus. Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in imitate. Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitate. venerat adorare in Ierusalem: et revertebatur sedens super currum suum. Et ecce vir iEthiops eunuchus. ad Communionem Christus resurgens ex mortuis iam 1182 illis manna. V. 1183 1181 ^lacrificia. alleluia. et pietas actionum. Credo. Accurrens autem Philippus. ad viam. Et surgens abiit. et linguas infantium fecit disertas. audivit eum legentem Isaiam prophetam. homo. alleluia. Communicantes et Hanc igitur. ad aa Introitum mi Sap. et vade contra meridianum. Per Dominum nostrum Iesum Christum. ut in die Paschae.336 Feria V infra octavam Paschae Per Dominum nostrum Iesum Christum. qua? descendit ab Ierusalem in Gazam: hsec est deserta. Hoc iam tertio manifestatus est Iesus discipulis suis.1 J L vetustatepurgatos: sacramenti tui O diis immolamus: quibus Ecclesia veneranda perceptio in novam transfetua mirabiliter et pascitur et nutritur. 6. alleluia: quia sapientia aperuit os mutum. ut ederent: panem caeli de. Domine. Postcommunio Secreta Ab omni nos. /vni. Et venit Iesus. alleluia. rat creaturam: Qui vivis et regnas. Act. Domine. quia Dominus est. alleluia. Gloria Patri. et adiunge te ad currum istum. Feria V infra octavam Paschae I classis Statio ad Ss. 79. paschalibus gau. et dat eis. ad Offertorium 1180 Portas caeli aperuit Dominus: et pluit Rom. Ant. legensque Isaiam prophetam. qui diversitatem gentium in confessione tui nominis adunasti: da. 8. alleluia: mors illi ultra dit eis: panem Angelorum manducavit non dominabitur. 1 Cantate Domino canticum novum: quia mirabilia fecit. et accipit panem. qui erat super omnes gazas eius. ut renatis fonte baptismatis una sit fides mentium.

Et iussit stare currum: go fleret. V I . quid plius non vidit eum eunuchus. ait: Credo. In humilitate iudicium eius subDie nobis.riam vidi resurgentis. quia Iesus est. quam Ieg6bat. ubi posuerunt pus autem inventus est in Azoto. 117. et est mirabile dicitur Magister). et am. Generationem eius quis Sepulcrum Christi viventis: et gloenarrabit.eum.esset. Filium Dei esse num6ntum foris. quoniam tolletur de terra vi. Philip.meos. Patrem meum: vade autem ad fratres qui creavit omnia: et misertus est hu. alleluia. si non aliquis ostenderit mihi? Rogavitque Philippum. sic non aperuit os do: dux vitae mortuus regnat vivus. ut ictimae paschali laudes immolent 1189 ascenderet.Conversa ilia. Alleluia. ubi positum fuerat ritus Domini rapuit Philippum. suum. Et dum irent Amen. miserere. ubi posuisti eum: et dem. Phi. hie factus est an caput anguli: a Do. Deum meum mano generi. et baptizavit eum. sudarium et vestes. 11-18 lippus: Si credis ex toto corde. et eum. et die eis: Ascendo ad Patrem meum et Patrem vestrum. plorans. Locus Christiani. Maria. sed^ntes.non sciebat. licet.vos in Galilaeam. inclinavit se. Dicunt ei illi: Mulier. quam fecit D6minus: ex.1 1 9 0 respondens. Io. et laet£mur in ea. Et n illo tempore: Maria stabat ad mo.et unum ad pedes. Surrexit Christus. quid ploras? quern quae1187 Graduate Ps. de quo proSurrexit Christus spes mearpraecedet pheta dicit hoc? de se. conversa est pertransiens evangelizabat civitatibus retrorsum. dicit ei: Rabboni (quod mino factum est istud. dixit: Obsecro te. quid proSequentia sancti Evangelii secunhibet me baptizari? Dixit autem Phidum Ioannem. tus est: et sicut agnus coram tondenMors et vita duello conflixere mirante se. Cum autem ascendissent de aqua. V. 24 et 22-23 ris? Ilia existimans. quia hortulanus Haec dies. nondum enim ascendi ad 1188 Alleluia. V. Philippo. si tu sustulisti sult£mus.monumentum: et vidit duos Angelippus et eunuchus. ven£runt ad quamdam aquam: et ait eunuchus: Ecce aqua.num meum: et nescio. sus: Mulier. quid vidisti in via ? latum est. Haec cum dixisset. me tangere. et incipiens a Scriptura ista.Feria V infra octavam Paschae 337 Sequentia quomodo possum. autem Scripture. an de alio ali. Ibat ploras? Dicit eis: Quia tulerunt Domiautem per viam suam gaudens. quern reprobav£runt aedificantes. victor Rex. erat Agnus red^mit oves: Christus innohie: Tamquam ovis ad occisionem duc. sine voce. quo? Ap6riens autem Philippus os Scimus Christum surrexisse a morsuum. ta eius? Respondens autem eunuchus Angelicos testes. Dicit ei Iesus: Noli in Aculis nostria. dicito mihi. evangelizavit illi Iesum. Dum erIesum Christum. et prospexit in et descenderunt uterque in aquam. ego eum to 11am. Lapi. Dicit ei Iesus: Maria. et vidit Iesum stantem: et cunctis (donee veniret Csesaream) no. tuis vere: tu nobis. dicit ei: Domine. et sederet secum.corpus lesu.cens Patri reconciliavit peccatores. unum ad caput. 20. Dicit ei Iemen Domini lesu Christi. Spi. per viam. los in albis.

spiritibus veniens praedicavit: qui increduli fuerant aliquando. legem meam: inclinate aurem vestram in verba oris mei. alleluia. 18-22 1197 /^^larissimi: Christus semel pro pec^ ^ catis nostris mortuus est. Benedictus. vivificatus autem spiritu. Venit Maria Magdalene annuntians discipulis: Quia vidi Dominum. et haac dixit mihi. dicit Dominus. et gaudia sempiterna concilient. preces nostras: ut H M redemptionis nostrae sacrosancta commercia. qui V_y paschale sacramentum in reconciliationis humanae fcedere contulisti: da mentibus nostris. qui venit in nomine Domini: Deus Dominus. in qua pauci. cum fabricaretur area. qui est in dextera Dei. iustus pro iniustis. alleluia. et illuxit nobis. 117. qui in carcere erant. Ps. ut nos offerret Deo. quaesumus. Quod et vos nunc similis formse salvos facit baptisma: non carnis depositio sordium. popule meus. Praefatio. munera O populorum tuorum propitius: ut.H» te in gentibus: quia Dominus regnavit a ligno. Domine. sed conscientiae bonae interrogatio in Deum per resurrectionem Iesu Christi Domini nostri. quando exspectabant Dei patientiam in diebus Noe. Postcommunio xaudi. E Oratio 1196 /^Vmnipotens sempiterne Deus. sempiternam beatitudinem consequantur. inducam vos in terram fluentem lac et mel. alleluia: et inimicos eorum operuit mare. 5 1191 i n die solemnitatis vestrae.338 Feria VI infra octavam Paschae et Deum vestrum. Per Dominum nostrum. 10 Dici. 9 Populus acquisitions. ad Offertorium Exodi 13. aUeluia. Lectio Epistolae beati Petri Apostoli. quam fecit Dominus: ex. et lastemur in ea. Per Dominum. id est octo animae salvse factae sunt per aquam. et vitae nobis conferant praesentis auxilium. Per Dominum. alleluia. Domine. ut in die Paschae. annuntiate H93 virtutes eius. Ps. E Feria VI infra octavam Paschae I classis Statio ad S. V. alleluia. 77. ibid. Gloria Patri. 53 1195 ^f""^diixit eos Dominus in spe. Communicantes et Hanc igitur. V. Credo. In quo et his. alleluia: qui vos de tenebris vocavit in admirabile lumen suum. ad Communionem 1 Petri 2. mor- tificatus quidem carne. Alleluia. 1 Petri 3. Ant. ad Introitum Ps.1198 sultemus. alleluia. 1 Attendite. Ant. . ut. Graduale Ps. 95. imitemur efFectu. V. quod professione celebramus. 24 et 26-27 Hsec dies. Mariam ad Martyres Ant.. confessione tui nominis et baptismate renovati. Secreta 1192 Qjuscipe.

16-20 1201 "Tn iUo tempore: Undecim discipuli JL abierunt in Galilaeam. 28. Per Dominum nostrum Iesum Christum. alleluia. Mors et vita duello conflixere mirando: dux vitae mortuus regnat vivus. Ant. quaesumus. alleluia: et electos suos in laetitia.1205 lum tuum: et. alleluia: euntes. alleluia. docete omnes gentes. baptizantes eos in nomine Patris. miserere.1 2 0 4 lo et in terra. Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in imitate. Amen.18-19 Data est mihi omnis potestas in cae. et Filii. 14 Erit vobis haec dies memorialis. au Introitum 1206 " W ^ | duxit Dominus populum suum in exsultatione. baptizantes eos in nomine Patris. Angelicos testes.1 2 0 2 luia: et diem festum celebrabitis solemnem Domino in progenies vestras: legitimum sempiternum diem. Gloria Patri. Et videntes eum adoraverunt: quidam autem dubitaverunt. Communicantes et Hanc igitur. Et accedens Iesus locutus est eis. Alleluia. Ps. alleluia. ubi constituerat illis Iesus. quid vidisti in via ? Sepulcrum Christi viventis: et gloriam vidi resurgentis. alle. Et ecce ego vobiscum sum omnibus diebus.Sabbato in albis Sequentia 1200 X Tictimae paschali laudes immolent V Christiani. Ioannem in Laterano Ant. Domine. alleluia. omnipotens 1207 V-^ Deus: ut. Per Dominum nostrum. ad Communionem Mt. qui festa paschalia venerando egimus. I Sequentia sancti Evangelii secundum Matthaeum. Die nobis. et Spiritus Sancti: docentes eos servare omnia. alleluia. 104. ad Ps. alleluia. Secreta ostias. 43 AUI. Praefatio. placa. Per Dominum. Agnus redemit oves: Christus innocens Patri reconciliavit peccatores. popu. per haec contingere ad gaudia seterna mereamur. Euntes ergo. a temporalibus culpis dignanter absolve. Domine. docete omnes gentes. R Ant. et pro acceleratione caelestis auxilii. E Oratio quaesumus.1203 tus assume: quas et pro renatorum expiatione peccati deferimus. alleluia. y. quaecumque 339 H mandavi vobis. 28. 1 Confitemini Domino. Surrexit Christus spes mea: praecedet vos in Galilaeam. . ibid. ut in die Paschae. et Filii.. Mt. quaesumus. ad Offertorium Exodi 12. Scimus Christum surrexisse a mortuis vere: tu nobis. victor Rex. quern aeternis dignatus es renovare myst^riis. et Spiritus Sancti. Maria. usque ad consummationem saeculi. Credo. dicens: Data est mihi omnis potestas in caelo et in terra. Postcommunio espice. Sabbato in albis I classis Statio ad S. sudarium et vestes. et invocate nomen eius: annuntiate inter gentes opera eius. in montem.

et lapis offensionis. qui de tenebris vos vocavit in admirabile lumen suum. et nescimus ubi posu^runt eum. Et cum se inclinasset. pretiosum: et qui crediderit in eum. et invidias. quod fuefat super caput eius. et venit primus ad monumentum. . populus acquisitions: ut virtutes annuntietis eius. V. in omnibus Missis. Sequentia ictimae paschali laudes immolent 1210 Christiani. hie factus est in caput anguli. et laetemur in ea. ab hominibus quidem reprobatum. offerre spirituales hostias. Cucurrit ergo. regale sacerdotium. Maria. cum adhuc tenebrae essent. Io. Maria 1211 Magdalene venit mane. Vos autem genus electum. nunc autem populus Dei: qui non consecuti misericordiam. Vobis igitur honor credentibus: non credentibus autem lapis. Angelicos testes. Die nobis. i Petri 2. Ps. non confundetur. et honorificatum: et ipsi tamquam lapides vivi supersedificamini. a Deo autem el£ctum. sine dolo lac concupiscite: ut in eo crescatis in salutem: si tamen gustastis. Agnus redemit oves: Christus innocens Patri reconciliavit peccatores. quoniam dulcis est Dominus. 24 Haec V I Sequentia sancti Evangelii seciindum Ioannem. et Sudarium. electum. alleluia. Alleluia. acceptabiles Deo per Iesum Christum. gens sancta.nunc autem misericordiam consecutii ^ Ab hac die usque ad sabbatum Qua. pueri. 112. Alleluia. sudarium et vestes. tuor Tertiporutn Pentecx>stes inclusive. Exiit ergo Petrus. V. in vigilia autem Pentecbstes et post quamlibet lectionem in sabbato Quatuor T*mporum" eiusdem. 1209 Afleluia. sacerdotium sanctum. et introivit in monumentum. et simulationes. Qui aliquando non populus. 20. vidit posita linteamina. quern amabat Iesus. quid vidisti in via ? Sepulcrum Christi viventis: et gloriam vidi resurgentis. et ad alium discipulum. Surr6xit Christus spes mea: praecedet vos in Galilaeam. Venit ergo Simon Petrus sequens eum. i^ . non Cum . laudate nomen Domini. quern reprobaverunt sedificantes. Currebant jautein duo simul. et omnem dolum. et venit ad Simonem Petrum. victor Rex. non dicitur graduale. Ad quern accedentes lapidem vivum. rationabile.\ordme infrasctipto. Mors et vita duello conflixere mirando: dux vitae mortuus regnat vivus. ad monumentum: et vidit lapidem sublatum a monumento. nee credunt in quo et positi sunt.340 Sabbato in albis dies. Ps. miserere. 1 Laudate. Dominum. et ille alius discipulus. et vidit linteamina posita. Propter quod continet Scriptura: Ecce pono in Sion lapidem summum angularem. et ille alius discipulus prsecucurrit dtius Petfo. non tamen introivit. et venerunt ad monumentum. «dd f quatuor -Alleluia cum duobus versibus. quam fecit Dominus: exsultemus. sicut modo geniti infantes. 117. Amen. Lectio Epistolae beati Petri Apostoli. et petra scandali his. unum * • AUeldia dicitur cum unico versu. I-IO 1208 /^arissimi: Depone*ntes igitur omV-^ nem malitiam. 1-9 n illo tempore: Una sabbati. Scimus Christum surrexisse a m6rtuis vere: tu nobis. et dicit illis: Tulerunt Dominum de monumlnto. qui offendunt verbo. et omnes detractiones. domus spiritualis.

quoniam Iesus est Filius Dei? Hie est. Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitate. Per Dominum nostrum Iesum Christum. quoniam Christus est veritas. alleluia. Tune ergo introivit et ille discipulus. ^ Dicitur G16ria in excelsis in hac et sequentibus dominicis post Pascha.1215 tati. Domine. alleluia. qui paschalia festa peregimus. qui venit per aquam et sanguinem. etiam quando infra hebdomadam adhibetur Missa dominicas praecedentis. Quoniam tres sunt. Christum induistis. 3. Lectio Epistolae beati Ioannis Apostoli. 2 uasi modo geniti infantes. Credo. sine dolo lac concupiscite. ad Communionem Gal. qui testificatur. 27 Omnes. quod natum est 1 2 1 8 V ^ ex Deo. Et Spiritus est. Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitate. quaesumus. haec. alleluia. fides nostra. Praefatio. Domine: ut hoc perpetuae salutis auxilio fides semper vera proficiat. quia oportebat eum a mortuis resurgere. Ps.Dominica in albis 341 linteaminibus positum.2 Exsultate Deo adiutori nostro: iubilate Deo Iacob. DOMINICA IN ALBIS in octava Paschae I classis Statio ad S. alleluia. mus. qui venit in nomine Do- mini: benediximus vobis de domo Domini: Deus Dominus. sem- R V-x per nos per haec mysteria paschalia gratulari: ut continua nostrae repa- Ant. qui testimonium dant in cae- 1217 P Oratio raesta. et credidit: nondum enim sciebant Scripturam. 80. Ps. Secreta 1213 / C o n c e d e . sed in aqua et sanguine. 5. V. quae vincit mundum. moribus et vita tenea- . vincit mundum: et haec est victoria. ut in die Paschae. Ant. qui venerat primus ad monumentum: et vidit. ad Introitum 1 Petri 2. omnipotens Deus: ut. alleluia. Per Dominum nostrum Iesum Christum. Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitate. Quis est. quaesumus. ad Offertorium 1212 rationis operatio perpetuae nobis fiat causa laetitiae. Per Dominum nostrum Iesum Christum. 117. sed separatim involutum in unum locum. Pancratium 1216 Ant. 4-10 /^arissimi: Omne. Iesus Christus: non in aqua solum. qusesumus. nisi qui credit. 26-27 Benedictus. et illuxit nobis. te largiente. alleluia: rationabile. qui vincit mundum. qui in Christo baptizati 1214 estis. Gloria Patri. Communicantes et Hanc igitur. 1 Ioann. Postcommunio edemptionis nostrae munere vege. alleluia.

vitam habeatis in nomine eius. et mittam manum meam in latus eius. ubi erant discipuli congregati propter metum Iudaeorum: venit Iesus. Domine Deus noster: ut 1224 ^ sacrosancta mysteria. et quorum retinueritis. Postcommunio uaesumus.1 2 2 2 mus. et mitte in latus meum: et noli esse incredulus. et dixit: Pax vobis. Sicut misit me Pater. et affer manum tuam. Per Dominum. Praefatio paschalis. 7 In die resurrectionis meae. Haec autem scripta sunt. et dixit ei: Dominus meus. Venit Iesus. testimonium Dei maius est: quoniam hoc est testimonium Dei. 20. quando venit Iesus. qui testimonium dant in terra: Spiritus. sed fidelis. 5 et 6 Angelus Domini 1221 descendit de cselo. Dixit ergo eis iterum: Pax vobis. 20. 20. et vide manus meas. alleluia. perpetuae fructum concede laetitiae. Thoma. alleluia: et noli esse incredulus. et Spiritus Sanctus: et hi tres unum sunt. ianuis clausis. Alleluia. ianuis clausis. qui non viderunt. Io. qua? non sunt scripta in libro hoc. 26 Post dies octo. 2. Matth. et aqua. insufflavit. Io: Pater. Thomas autem unus ex duodecim. Qui credit in Filium Dei. Dixerunt ergo ei alii discipuli: Vidimus Dominum. in qua dicitur: in hoc potissimum gloriosius praedicare. et futurum. Deinde dicit Thomae: Infer digitum tuum hue. Secreta uscipe munera. V. et dixit mulieribus: Quern quaeritis. Domine. et Thomas cum eis. 19-31 1220 "Tn illo tempore: Cum sero esset die A. 28. Respondit Thomas.342 Dominica in albis dam. alleluia. Credo. Et tres sunt. exsultantis Ecclesise: et. sicut dixit. et stetit in medio. quia Iesus est Christus Filius Dei: et ut credentes. et sanguis: et hi tres unum sunt. Per Dominum nostrum. alleluia. Alleluia. et mittam digitum meum in locum clavorum. Ioann. et crediderunt. et dixit eis: Accipite Spiritum Sanctum: quorum remiseritis peccata. quae pro reparationis nostrae munimine contulisti: et praesens nobis remedium esse facias. Ille autem dixit eis: Nisi videro in manibus eius fixuram clavorum. et ego mitto vos. viso Domino. ut credatis. Multa quidem et alia signa fecit Iesus in conspectu discipulorum suorum. Et post dies octo. Haec cum dixisset. quod maius est: quoniam testificatus est de Filio suo. praecedam vos in Galilaeam. Sequentia sancti Evangelii secundum Ioannem. et dixit eis: Pax vobis. non erat cum eis. Dixit ei Iesus: Quia vidisti me. qui dicitur Didymus. et dixit: Pax vobis. alleluia. illo. credidisti: beati. 1219 Alleluia. et cognosce loca 1223 clavorum. Verbum. 28. 27 Mitte manum tuam. Gavisi sunt ergo discipuli. surrexit. Antiphona ad Offertorium Matth. Ant. stetit Iesus in medio discipulorum suorum. retenta sunt. iterum erant discipuli eius intus. dicit Dominus. V. remittuntur eis. una sabbatorum. non ere- S . et stetit in medio. sed fidelis. et Deus meus. et fores essent clausae. cui causam tanti gaudii praestitisti. ostendit eis manus et latus. ad Communionem Io. habet testimonium Dei in se. quaesu. Si testimonium hominum accipimus. Et cum hoc dixisset.

alleluia. alleluia: et 1252 conversi estis nunc ad pastorem et epicognosco oves meas. meae. et ego agnosco Patrem: et animam meam pono pro ovibus meis. in Domino: rectos decet collaudatio. 21-25 Deus. aa ad Introitum Ps. non comminabatur: tradebat au. 24. gaudiis facias perfrui sempiternis. virtute tem iudicanti se iniiiste: qui peccata perficiat. tise vivamus: cuius livore sanati estis. Sicut novit me Pater. Gloria Patri. Ego sum pastor bonus: et cognosco meas. 2 et 5 1 Petri 2. iniro 1225 "^^ tT isericordia Domini plena est terra. ad Offertorium Ps. iusti. vivificationis tuae graoves meas. alleluia: verbo Domini cadi firmati sunt. et cognoscunt me meae.. et dispergit oves: mercenarius autem fugit. Credo. ad Communionem Ego sum pastor bonus. alleluia.hoc potissimum gloriosius praedicare. cuius non sunt oves proprise. ut sequamini vestigia eius.latio: ut. 10. quse non sunt ex hoc ovili: et illas oportet me adducere. 35 Co- /TjSequentia sancti Evangelii secun*JL dum Ioannem. Et alias oves habeo. tiam consequentes. Per Dominum. et fiet unum ovile. quod agit mysterio. ad te de luce vi. nee inventus est dolus in ore eius: qui cum malediceenedictionem nobis. 11-16 n illo tempore: Dixit Iesus pharisseis: Ego sum pastor bonus. et qui non est pastor. et unus pastor. alleluia. videt lupum venientem. Lectio Epistolae beati Petri Apostoli. alleluia. iusti. V. omnipotens 1233 Ego sum pastor bonus: et cognosco Deus: ut.1230 1227 / ^ l a r i s s i m i : Christus passus est pro \~s nobis. ibid. Bonus pastor animam suam dat pro ovibus suis. 10. ut. Mercenarius autem. quia mercenarius est. 1 Exsultate. alleluia. Io. I 122 9 B Postcommunio gnoverunt discipuli Dominum Iesum in fractione panis.gilo: et in nomine tuo levabo manus plum. in qua dicitur: in per lignum: ut peccatis mortui. Domine. et cognoscunt me scopum animarum vestrarum. et non pertinet ad eum de ovibus. quos perpetuae mortis eripuisti casibus. M D 1226 Oratio eus. nere gloriemur. Luc. et fugit: et lupus rapit. alleluia. 32. et vocem meam audient. Per eundein Dominum. Ant. con-1251 retur.Dominica II post Pascha 343 DOMINICA SECUNDA post Pascha II classis Ant. Per Dominum. non maledicebat: cum patereferat salutarem sacra semper obtur. Io. et dimittit oves. Io. Alleluia. Deus meus. et cognoscunt me meae. Qui meas. 1228 Alleluia. quaesumus. sed Ant. in tuo semper muAlleluia. V. V. 62. nostra ipse pertulit in corpore suo suPraefatio paschalis. Secreta peccatum non fecit. P . Ps. qui in Filii tui humilitate iacentem mundum erexisti: fidelibus tuis perpetuam concede laetitiam. 14 raesta nobis. 5-6 Ant. vobis relinquens exem. 10. 14 Eratis enim sicut oves errantes.

tristitiam habet. quia dixi: Modicum. Omnes honorate: fraternitatem diligite: Deum timete: regem honorificate. mundus autem gaudebit: vos autem contristabimini. et ilia respiiere. quam terribilia sunt opera tua. Domine! in multitudine virtutis tuae mentientur tibi inimici tui. Subiecti igitur estote omni humanae creatiirae propter Deum: sive regi. alleluia. Io. Alleluia. et videbitis me. Cognovit autem Iesus. ut benefacientes obmutescere faciatis imprudentium hominum ignorantiam: quasi liberi. tamquam ab eo missis ad vindictam malefactorum. et iam non videbitis me: et iterum modicum. et videbitis me: quia vado ad Patrem. ut in viam possint redire iustitiae. quod detrectant de vobis tamquam de malefactoribus. iam non meminit pressurae propter gaudium. 16-22 n illo tempore: Dixit Iesus discipu. Alleluia. et non videbitis me: et iterum modicum. Alleluia. 65. et non videbitis me: et iterum modicum. sed tristitia vestra vertetur in gaudium. alleluia: psalmum dicite nomini eius. V. non tantum bonis et modestis. Ps. 16. 46 Oportebat pati Christum. . conversationem vestram inter gentes habentes bonam: ut in eo.1238 lis suis: Modicum. et gaudebit cor vestrum: et gaudium vestrum nemo toilet a vobis. iterum autem videbo vos. qui Christiana professione censentur. quasi praecellenti: sive diicibus. D I Lectio Epistolae beati Petri Apostoli. quia venit hora eius: cum autem pepererit puerum. quae militant adversus animam. et videbitis me. 3 Dicite Deo. subditi estote in omni timore dominis. alleluia. Credo. et ea. quia volebant eum interrogare. n o . /vni. et non quasi velamen hab6ntes malitiae libertatem. alleluia. sectari.344 Dominica III post Pascha DOMINICA TERTIA post Pascha II classis Ant. u ^ 1235 Oratio eus. 1 Petri 2. iad Introitum Ps. sed Sequentia sancti Evangelii seciindum Ioannem. Servi. Luc. ex bonis operibus vos considerantes. quod dicit: Modicum? nescimus. V. alleluia : date gloriam laudi eius. Ps. Et vos igitur nunc quidem tristitiam habetis. quae huic inimica sunt nomini. 24. Haec est enim gratia: in Christo Iesu Domino nostro. et flebitis vos. amen dico vobis: quia plorabitis. laudem vero bonorum: quia sic est voliintas Dei. 9 Redemptionem misit Dominus populo suo. omnis terra. veritatis tuae lumen ostendis: da cunctis. qui errantibus. ibid. 1-2 1 2 3 4 ""Wubilate Deo.. et dixit eis: De hoc quaeritis inter vos. V. 11-19 1 2 3 6 /""^arissimi: Obsecro vos tamquam V-^ advenas. et resurgere a mortuis: et ita intrare in gloriam suam. et peregrinos abstinere vos a carnalibus desideriis. r sicut servi Dei. Mulier cum park. Amen. quae sunt apta. quid loquitur. Dixerunt ergo ex discipulis eius ad invicem: Quid est hoc. quod dicit nobis: Modicum. quia natus est homo in mundum. et quia vado ad Patrem? Dicebant ergo: Quid est hoc. glorificent Deum in die visitationis. sed etiam dyscolis. alleluia. Gloria Patri. Per Dominum nostrum.

aUeliiia. Voluntarie Praefatio paschalis. mus initium aliquod creatiirae eius. al. qui fidclium mentes unius JLy efficis voluntatis: da populis tuis id amare quod praecipis.V-^ et omne donum perfectum desurXTJL feratur.Dominica IV post Pascha 345 1239 Ant. Ps. instaurent alimentis. et de iustkia^ et dc iudicio. Propter quod abicientes leluia. tristitia implevit cor vestrum. descendens a Patre luminum. 16. Io. DOMINICA QUARTA V. Domine. 97. Alleluia. qui misit me: et nemo ex vobis interrogat me: Quo vadis? Sed quia haec locutus sum vobis. lac. 5-14 n illo tempore: Dixit Iesus discipu. Gloria Patri. 117. Sit au1241 Ant. mittam eum ad vos. et non videbitis me. Deo meo. quo. et corporalibus Alleluia. Rom. Scitis. arguet mundum «le peccato. De peccato quidem. alleluia. 16. 1 et 2 1243 > '•"Ni antate Domino canticum novum. quia non credidefunt in me: . anima mea. ubi Lauda. Dominum: lau.. 17-21 Secreta /^larissimi: Omne datum optimum. Dextera Domini fecit virtutem: d6xtera Domini exaltavit me. nee Per Dominum. id desiderarc quod promittis. Et cum v£nerit ille. ibid. ut sihoc potissimum glori6sius praedicare. Per Dominum. Domine: et spiritualibus nos mas vestras.situm verbum. mitigantes. Ps. Ira enim viri iustitiam Dei me. et videbitis ad iram. ad Communionem Io. 124^ 12 ^° T Tts nobis. 16 tem omnis homo velox ad audiendum: Modicum. omnem immunditiam. alleluia. quaesu. tardus autem ad loquendum.1 2 4 7 lis suis: Vado ad eum. ad Offertorium Ps. alleluia: quia mirabilia fecit Dominus. alleluia. V. Paraclitus non veniet ad vos: si autem abiero. II classis au Introitum l] Ant. ad Ps. 1 Salvavit sibi dextera eius: et bracchium sanctum eius. ut inter mundanas va- Am. et abundantiam Postcommunio malitiae. 16 u^ tueantur auxiliis. terrena desideria sum est. quia vado ad Patrem. quod potest salvare aniO mus. 145. vicissitudinis obumbratio. in mansuetudine suscipite in1242 Qjacramenta quae sumpsimus.vera sunt gaudia. apud quern non est transmutatio. dabo Dominum in vita mea: psallam Lectio Epistolse beati Iacobi Apostoli. Per Dominum. discamus amare caelestia. Alleluia.non operatur. 9 Christus resiirgens ex mortuis iam non moritur: mors illi post Pascha ultra non dominabitur. quamdiu ero. alleluia. alleluia: ante consp£ctum gentium revelavit iustitiam suam. fratres mei dilectissimi. Oratio 1244 T~Xeus. 1. Sed t ego veritatem dico vobis: expedit vobis ut ego vadam: si enim^ion abiero. mysteriis con. 2 rietates ibi nostra fixa sint corda. in qua dicitur: in enim genuit nos verbo veritatis. C I Sequentia sancti Evangelii secundum Ioannem. 6. alleluia. V. et tardus alleluia: iterum modicum.

Oratio Ant. sicut tuam cogno. 65. psalmum dicite nomini eius: date gloriam laudi eius.V-x non auditores tantum: fallentes scimus veritatem. ad Communionem Io. et narrabo vobis. et permanserit in tatis. sed et de iustitia. 20 ocem iucunditatis annuntia. alleluia. lac. . qualis Ant.vosmetipsos. universa terra.et. Filium tuum: eorum. tis Deum. non refrenans linguam suam. te inspirante. per huius sacrificii ve. V. hoc potissimum glori6sius praedicare. et abut. et immaculatum se custodire Qui tecum vivit et regnat in unitate. Cum autem venerit ille Spiritus veritatis. qui nos. Gloria Patri. Non enim loquetur a semetipso: sed quaecumque audiet. omnis terra. Quia si quis auditor est verbi. ille arguet mundum de peccato. 8 fiierit. esse. Per mae meae. sic earn dignis mori. ut. 1.temus. et a peri.1 2 5 2 te. a quo bona cuncta procedunt. et annuntiabit vobis. 22-27 JLJ neranda commercia.apud Deum et Patrem. quae recta sunt. annuntiabit vobis. ea.Lectio Epistolae beati Iacobi Apostoli. alleluia. sed Postcommunio 1251 Adesto nobis. 48. 1253 mum dicite nomini eius: venite. et quae ventura sunt. factor operis: hie beatus in facto suo erit. quanta fecit Dominus ani. et iam non videbitis me: de iudicio autem. et non factor: hie comparabitur bus assequamur. Religio munda et immaculata simus. non auditor obliviosus factus. et statim oblitus est. Per Dominum re pupillos et viduas in tribulatione nostrum Iesum Christum. Si quis autem putat se religiosum alleluia. Per Dominum. alleluia. docebit vos omnem veritatem. ad Introitum Isai. 1248 DOMINICA QUINTA post Pascha II classis V D Ant. et 1254 sta. Adhuc multa habeo vobis dicere: sed non potestis portare modo. Ille me clarificabit: quia de meo accipiet. et aulargire supplicibus tuis: ut cogidite. Domine Deus noster: seducens cor suum. alleluia. in qua dicitur: in suae in sp£culo: consideravit enim se. loquetur. ad Offertorium Ps. Ps. eadem faciamus. Credo. et audiatur. unius summae divinitatis participes effecisti: prae. haec est: Visitaculis 6mnibus eruamur. et de iudicio. viro consideranti vultum nativitatis Praefatio paschalis. omnes qui time. 1-2 et 16 Iubilate Deo. te gubernante. Qui autem perspexerit in legem 1250 Cum v6nerit Paraclitus Spiritus veri. 65. alleluia: annuntiate usque ad extremum terrae: liberavit Dominus populum suum. Dominum nostrum. quia ad Patrem vado.perfectam libertatis. ab hoc sjeculo.ligio.1-2 Iubilate Deo. quia princeps huius mundi iam iudicatus est.346 Dominica V post Pascha de iustitia vero. quae fideliter sump. psaleus. Secreta 1249 TPXeus. quaesumus. huius vana est reXJL ut per haec. 16./"^tarissimi: Estote factores verbi. et purgemur a vitiis.

et misericordiam suam a me. caelestis men. statio ad S. et non dedit commoveri pedes meos: benedictus Dominus. Domine. et credidistis quia ego a Deo exivi. locorum Ordinarii peculiares supplicationes in- 1257 Ant. Nunc scimus quia scis omnia. feria IV. statio ad S.1260 1 sae virtute satiatis: et desiderare quae recta sunt. per se. ad Communionem Ps. et accipietis. transferuntur in sequentem feriam III. statio ad S. Dominum Deum nostrum. et veni in mundum: ite. alleluia. amen dico vobis: si quid petieritis Patrem in nomine meo.Missale Roman . gentes. Praefatio paschalis. et veni in mundum: iterum relinquo mundum. quia vos me amastis. Per Dotrem. Ordinariis autem locorum facultas tribuitur eas transferendi ad alios tres dies continuos magis opportunos. In Litaniis maioribus statio ad S. feria III. et desiderata percipere. V. fidelium preces 1258 sanguine suo. I Ant. Ioannem in Laterano. Ioann. 2 Cantate Domino. dabit vobis. Si autem processio fieri nequeat. Credo.lestem gloriam transeamus. et obaudite vocem laudis eius: qui posuit animam meam ad vitam. quos redemit iiscipe. Surrexit ChriSecreta stus. Petrum. alleluia: cantate 1259 Domino. Domine. Haec in proverbiis locutus sum vobis. et non opus est tibi ut quis te interroget: in hoc credimus quia a Deo existi. 65. Et in minoribus ante Ascensionem: feria II Rogationum. alleluia. . Usque modo non petistis quidquam in nomine meo: Petite. et benedicite nomen eius: bene nuntiate de die in diem salutare eius. Litaniae rninores seu Rogationes. Exivi a Patre. et proverbium nullum dicis. si vero eo die occurrit dominica Paschatis vel feria II post Pascha. in qua dicitui: in hoc potissimum gloriosius praedicare. cum iam non in proverbiis loquar vobis. 23-30 n illo tempore: Dixit Iesus discipulis suis: Amen. Petrum. his diebus fit processio. Dicunt ei discipuli eius: Ecce nunc palam loqueris. 8-9 et 20 Benedicite.per haec piae devotionis officia ad caerum relinquo mundum. cuius rei iudex est Ordinarius loci. 16. et vado ad Patrem. In illo die in nomine meo petetis: et non dico vobis quia ego rogabo Patrem de vobis: ipse enim Pater amat vos. Venit hora. Postcommunio 'THribue nobis. qui non amovit deprecationem meam. iuxta regionum diversitatem aut consuetudinem aut necessitatem. 95. in qua dicuntur Litaniae Sanctorum (quae tamen non duplicantur) cum suis precibus. sed palam de Patre annuntiabo vobis. Alleluia. ut gaudium vestrum sit plenum. Mariam maiorem. Per Dominum. Iuxta ecclesiarum et locorum consuetudines et condiciones. assignantur feriis II. V. ad Offertorium Ps. 28 cum oblationibus hostiarum: ut Exivi a Patre. alleluia. et illuxit nobis. HI et IV ante festum Ascensionis Domini. alleluia. 16. S 1256 iTjSequentia sancti Evangelii secun*JL" dum Ioannem. Alleluia. minum nostrum. In Litaniis maioribus et minoribus Litaniae maiores assignatae sunt diei 25 aprilis.In Litaniis maioribus et minoribus 347 1255 Alleluia. et vado ad Pa. Io.

^ In hac Missa non dicitur Gloria in excelsis. de mandato Ordinarii loci. D6mine. peculiares celebrantur supplicationes. Aliae Missae de Rogationibus prohibentur. et non pluit annos tres et menses sex. dicitur. 5. Celebrans igitur. in quibus dicantur Litanise Sanctorum et aliae preces in processione fieri solitae. P. 78. tua semper protectione muniaPost Septuagesimam. versibus sequentibus atque orationibus Aufer a nobis et Oramus te. 9-10 Pro. qusesumus. et refugium meum.348 In Litaniis maioribus et minoribus stituant. virtus mea: Dominus firmamentum meuro. et dicitur regulariter expleta processione.. ut salv^mini: multum enim valet deprecatio iusti assidua. Do. peccatis nostris: ne quando dicant gentes: Ubi est Deus eorum? Alleluia. Alleluia. 16-20 Ant. Domine. 24. 7 1261 m ^ x a u divit de templo sancto suo vocem meam: et clamor meus in conspectu eius. 30. vel Missa diei quae locum tenet Missae votivae impeditae. ibid. confudisti. salvabit animam eius a morte. . et liberator meus. introivit in aures eius. in ecclesiis in quibus fit processio vel. tam-quam votiva II classis. Domine. Extra tempus paschale: Graduate Ps. dicitur Ps. peccatis nostris: ne quando dicant gentes: Ubi est Deus eorum? Alleluia. 2-j Diligam te. ad Introitum Ps. et laSancti Deus. et operiet multitudinem peccatorum. V. V.1267 vivit et regnat in unitate Spiritus mine: vide humilitatem meam. Alleluia. quoniam respexisti humilitatem meam: salvasti de necessitatibus animam meam. 9-10 Pro.) Ps. etsi horis vespertinis peragantur. Et rursum oravit: et caelum dedit pliiviam. Domine. In Deo laudabimur tota die: et in nomine tuo confitebimur in saecula. 8-9 Libcrasti nos. quae processionem vel alias supplicationes sequitur. quoniam qui converti fecerit peccatorem ab errore viae suae. Gloria Patri. Ps.1 2 6 < pitius esto. V. Missa de Rogationibus. et converterit quis eum: scire debet. 17-18 et 1-4 Christum. 43. Tempore paschali: Alleluia. Ps. lac. Alleluia. Domine. omittuntur psalmus Iudica me. statim illud ascendit et osculatur in medio. Missa Rogationum. alleluia. Elias homo erat similis nobis passibilis: et oratione oravit ut non pliieret super terram. V. omissis Alleluia mur. Per Dominum nostrum Iesuni et versu sequenti. cum ad altare accesserit.1265 tibus nos: et eos. Filium tuum: Qui tecum Tractus De necessitatibus meis eripe me. omnipotens Deus: XT ut. Deus cum sua antiphona. contra ad versa omaia. necnon confessio cum absolutione. Fratres mei. ex affligen. et orate pro invicem. 8 Exsultabo et laetabor in miseric6rdia tua. (T. 78. alleluia. In Litaniis tarn maioribus quam minoribus. Oratio 1262 TJraesta. habetur tamquam pars totius actionis liturgicae. qui in afHictione nostra de tua pietate confidimus. Lectio Epistolae beati Iacobi Apostoli.1266 pitius esto. V. Ps. Convenit autem ut Missa de Rogationibus dicatur etiam post peculiares supplicationes. si quis ex vobis erraverit a veritate. alleluia. E /"^larissimi: Confitemini alterutrum 12^ ^ ^ peccata vestra. et terra dedit fructum suum. quae locum tenent processionis. qui nos oderunt. 17. ^ In Missa.

1-2 Iubilate Deo. et aperietur vobis: omnis enim qui petit. 5-13 n illo tempore: Dixit Iesus discipulis suis: Quis vestrum habebit amicum. Et ego dico vobis: Petite. invenit: et pulsanti aperietur. Domine. et in. 108. et aperietur vobis. 1 2 7 4 largire supplicibus tuis: ut cogitemus. eo quod amicus eius sit. (T. Ad te. 11. Gloria Patri. ad Introitum Isai. ad Communionem Luc. non confundentur: confundantur omnes facientes vana. te gubernante. V. Domine. et accipietis: quaerite. n . et non habeo quod ponam ante ilium: et ille deintus respondens. Etenim universi. dum dona tua in tribulatione percipimus. 65. Per Dominum nostrum. et audiatur. numquid lapidem dabit illi ? Aut piscem: numquid pro pisce serpentemdabit illi? Aut si petierit ovum: numquid porriget illi scorpionem? Si ergo vos cum sitis mali. quae recta sunt.In vigilia Ascensionis 349 borem meum: et dimitte omnia peccata mea. et dabitur vobis: quaerite. et ibit ad ilium media nocte. Oratio eus.1271 venietis: pulsate. et dare tibi. 48. 1 2 7 2 pio favore prosequere: ut. 30-31 Confitebor D o m i n o nimis in ore m e o : et in medio m u l t o r u m l a u d a b o e u m . Per Dominum nostrum Iesum Christum. q u i astitit a dextris p a u p e r i s : u t sal- . 20 ocem iucunditatis annuntia. quoniam amicus meus venit de via ad me. eadem faciamus.) Secreta sec miinera. et pueri mei mecum sunt in cubili. et dicet illi: Amice. V IN VIGILIA ASCENSIONIS II classis Ant. Domine. invenit: et pulsanti aperietur. quaesumus. et invenietis: pulsate. omnis terra. propter improbitatem tamen eius surget. commoda mihi tres panes. nostis bona data dare filiis vestris: quanto magis Pater vester de caelo dabit spiritum bonum petentibus se? vam faceret a persequentibus animam meam. alleluia. (T. levavi animam meam: Deus meus. Quis autem ex vobis patrem petit panem. Luc. Omnis enim qui petit. Et dicitur G16ria in excelsis. Alleluia. dicat: Noli mihi molestus esse. a quo bona cuncta procedunt. accipit: et qui quaerit. qui te exspectant. et dabit illi quotquot habet necessarios. quaesumus. V. Et si ille perseveraverit pulsans: dico vobis. et.1273 te. non possum surgere. etsi non dabit illi surgens. psalmum dicite nomini eius: date gloriam laudi eius. P. ad Offertorium P s . P. Ps. in te confido. alleluia: annuntiate usque ad extremum terrae: liberavit Dominus populum suum. te itispirante. de consolatione nostra in tuo amore crescamus. accipit: et qui quaerit. 9-10 Petite. V D 1269 A n t . 1268 L"Y~jSequentia sancti Evangelii seciinT ^ dum Lucam. H