Está en la página 1de 6

Natsu wo Miteita

from Hotarubi no Mori e


arr. by akemi801

rit.
#### # 4
& # 4
rit.

Piano

Pno.


? # # # # # 4
# 4

a tempo

#### #
& #
a tempo

? #### #
#

rit.

a tempo

rit.


? # # # # # ..

a tempo
rit.
a tempo
13
#### #
& # w

a tempo
rit.
a tempo
rit.
9
#### # .
& # .
Pno.

Pno.

? #### #
#

Ichigo's Sheet Music - http://ichigos.com


w
w

Natsu wo Miteita

#### #
& # w

? #### # w
#

ww

#### #
& #

18

Pno.

24

Pno.

? #### #
#

#### #
& #

j.

Pno.

# # # # # gg
gg
& #
gJ
.
? #### #
#

#### #
& # ww

38

Pno.

ggg wwww
g

. . ggg www
g

ww

34

Pno.

29

. .
.
? # # # # # .
#

ggg www
g
ww
w

ww
w
*

w
w

www

? #### #

Natsu wo Miteita

#### #
& #

42

Pno.

#### #
& # ww

#### #
& #

ww
w

? #### #
#

a tempo

.. n

n n

*
n n n
j . .
.

#### #
& # n n
? #### #
# n

n n n

#### # n
& #

57

Pno.

rit.

54

Pno.

? #### # n
#

50

Pno.

w
nw

www

? #### # n

#
46

Pno.

? #### #
#

n n

nnnn nb
n

n n

nnnn nb
n

Natsu wo Miteita

& b

##
n # # # #

60

Pno.

& ggg ...

Pno.

nnnn n

n
*

##

n n gg
b gg
g

##
n # ###


## #

? ##

n # ##
n

*
*

71
ww

# # # # # www

#
&
? #### #
#

#
# # # # ww
& #

75

Pno.

nnnn n
n

? ##

67
# #
&

Pno.


##

n # ###

63

Pno.

rit.

w
w

*
U

#
? ## # #
ww

#
*


ww

Natsu wo Miteita

#### #
& # w

80

Pno.

? # # # # # ww
#
#### #
& #

86

Pno.

j .

? #### # w
#

#### #
& #

ww
w
*

gggg
gJ
.

w
w

. . w
ww
.
.

w
w

. .
.

.
..

..

? #### #
#
#### #
& #

100

Pno.

ggg wwww
g

#### #
& # g ww
ggg w

? #### #
#

96

Pno.

92

Pno.

ggg www
g
ww
w

www

www

? #### #

Natsu wo Miteita

#### #
& #

104

Pno.

#### #
& #
? #### #
#
#### #
& #

112

Pno.

rit.

a tempo

# # # # # www
& #

www

#### #
& #

www

www
rit.

# # # # # www
& #

120

Pno.

ww
.

. w

ww

*
j . .


&.

ww
ww
ww
www
w
w
w

#### #
& #

116

Pno.

w
w

? #### # n n

#
108

Pno.

w
nw

#### #
& #

ww
w