MODUL

Nama Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Indikator

: : : : : :

SMA Negeri 1 Bone - Bone Pendidikan Agama Islam XII / Ganjil 5. 5.1. Memahami Hukum Islam tentang Hukum Keluarga Menjelaskan keten-tuan hukum perkawinan dalam Islam

5.1.1 Mampu menjelaskan ketentu-an hukum Islam tentang nikah 5.1.2 Mampu menjelaskan ketentu-an hukum Islam tentang talak 5.1.3 Mampu menjelaskan ketentu-an hukum Islam tentang ruju’

MATERI POKOK : Ketentuan hukum pernikahan dalam Islam : o Rukun nikah o Mahram o Kewajiban suami istri. o Talak o Ruju’ Petunjuk : Bacalah baik – baik materi berikut kemudian kerjakan soal – soal latihannya, setelah itu periksalah baik – baik jawabanmu, cocokkanlah dengan kunci jawaban yang ada. Jika belum mencapai standar bacalah kembali materi! URAIAN MATERI :  Ketentuan Hukum Islam Tentang Munakahat A. Pengertian Munakahat berarti pernikahan atau perkawinan. Kata dasar pernikahan adalah nikah. Menurut bahasa, kata nikah berarti bersatu atau berkumpul. Menurt istilah syara’ nikah artinya bersatu atau berkumpul antara seorang laki – laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya untuk membangun rumah tangga sebagai suami isteri menurut ketentuan agama Islam. Menurut Undang – Undang Perkawinan tahun 1994 ( Pasal 1 ayat 1 ), bahwa pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki – laki dan seorang perempuan yang bukan mahram sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan sejahtera yang diridhai Allah SWT. B. Dalil tentang munakahat Diantara dalil tentang munakahat adalah :

1

b. Wali F. Muslim). Hukum Nikah Menurut sebahagian besar ulama . yakni bagi orang yang bermaksud menyakiti wanita yang ingin dinikahinya. Makruh. Ar-Rum : 21) Senada dengan ayat di atas. Syarat Sah Nikah Syarat sahnya pernikahan : a. Apabila tujuan pernikahan secara umum itu diuraikan secara terperinci. (QS. agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Calon isteri e. mampu menikah dan mampu pula mengendalikan diri dari perzinahan walaupun tidak segera menikah. Wajib. Untuk memperoleh ketenangan hidup 3. C. Rukun Nikah Rukun nikah artinya ketentuan – ketentuan yang harus dipenuhi agar pernikahan itu sah. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. ada pula sebuah hadits yang berbunyi : “Qaala Rasulullah SAW . Tujuan Nikah Secara umum. Untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat 5.ketentuan agama Islam. Sungguh pada yang demikian itu benar – benar terdapat tanda – tanda 9kebesaran Allah SWT) bagi kaum yang berfikir. 4. wajib. yaitu : a. Artinya : Rasulullah SAW bersabda. Meskipun demikian. mampu menikah dan ia khawatir berbuat zina jika tidak segera menikah. d. yakni bagi orang yang ingin menikah. hukum nikah dapat berubah menjadi sunah. bahwa pernikahan itu adalah sunnahku. Untuk memeroleh rasa cinta dan kasih sayang 2. Penjelasannya sebagai berikut : a. D. Mahar . Jika dikerjakan tidak mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa. yakni bagi orang yang ingin menikah tetapi belum mampu memberi nafkah kepada isteri dan anaknya kelak. Untuk memenuhi kebutuhan seksual secara sah dan diridhahi Allah SWT.saksi b. Untuk mewujudkan keluarga bahagia dunia dan akhirat E. Sunah. tujusn pernikahan menurut Islam adalah untuk memenuhi hajat manusia (pria dan wanita) dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang bahagia sesuai dengan ketentuan . Akad nikah (ijab dan kabul) c. Saksi . demikian pula dengan pernikahan orang yang berbeda agama serta pernikahan yang dilakukan dengan mahram. makruh dan haram. maka tujuan pernikahan yang Islami dapat dikemukakan sebagai berikut : 1. artinya boleh dilakukan dan boleh pula ditinggalkan. ditinjau dari kondisi orang yang akan melakukan pernikahan. maka barangsiapa yang membenci sunnahku maka dia bukanlah termasuk golonganku.Artinya : “Diantara tanda – tanda (kebesarann-Nya) ialah Dia menciptakan pasangan – pasangan untukmu dari jenismu sendiri. 2 b. hukum nikah pada dasarnya adalah mubah. yakni bagi orang yang ingin menikah. Annikaahu sunnatii faman ragiba ‘an sunnatii fa laisa minnii”. c. Niat karena Allah SWT. Calon suami d. Haram. (HR.

baik sudah bercerai maupun belum 4. terutama dalam mengasuh anak – anak agar menjadi anak shaleh Kewajiban isteri : 1 Taat kepada suami dalam batas – batas sesuai denga ajaran agama Islam 2 Memelihara diri serta kehormatan dan harta benda suami. Hubungan pertalian darah dengan isterinya Haram melakukan poligami (memperisteri sekaligus) dengan 2 wanita bersaudara baik sekandung. Hubungan sesusuan a. cermat dan bijaksana 3  . mahram adalah wanita – wanita yang haram dinikahi . H. sandang. Kewajiban suami isteri Agar tujuan pernikahan tercapai. Secara umum kewajiban suami isteri adalah sebagai berikut :  Kewajiban suami : 1 Memberi nafkah. yaitu : a. apabila suami sudah berkumpul dengan ibunya c. suami isteri harus melakukan kewajiban – kewajiban hidup berumah tangga sebaik-baiknya dengan landasan niat karena Allah SWT semata. Menantu ( isteri dari anak laki – laki). agama masyarakat serta bangsa dan negara 3 Bergaul dengan isteri dan anak – anak dengan baik 4 Memelihara isteri dan anak – anak dari bencana baik lahir maupun batin. Saudara perempuan dari bapak e. Saudara perempuan ( sekandung.G. duniawi maupun ukhrawi 5 Membantu isteri dalam tugas sehari – hari. Mahram Menurut bahasa. baik dihadapan maupun dibelakangnya 3 Membantu suami dalam memimpin kesejahteraan dan keselamatan keluarganya 4 Menerima dan menghormati pemberian suami walaupun sedikit serta mencukupkan nafkah yang diberikan suami sesuai dengan kekuatan dan kemampuannya. Ibu tiri ( isteri dari ayah ). sebapak maupun seibu demikian pula dengan bibinya dan kemenakannya. Dalam Ilmu fiqih. Hubungan nasab. Ibu kandung (dan seterusnya ke atas) b. baik sudah bercerai maupun belum d. mahram berarti yang diharamkan. hemat. sebapak atau seibu) d. Anak tiri ( anak dari isteri dengan suami lain). Anak perempauan dari saudara laki – laki (dan seterusnya ke bawah) g. Anak perempauan dari saudara perempuan (dan seterusnya ke bawah) 2. keluarga. Saudara sesusuan 3. Saudara perempuan dari ibu f. Adapun sebab wanita haram dinikahi adalah : 1. Hubungan pernikahan a. Ibu dari isteri (mertua) b. Ibu yang menyusui b. pangan dan tempat tinggal kepada isteri dan anaknya sesuai dengan kemampuan yang telah diusahakan secara maksimal 2 Memimpin serta membimbing isteri dan anak – anak agar kelak menjadi orang yang berguna bagi diri sendiri. Anak perempuan kandung (dan seterusnya ke atas) c.

Oleh karena itu selain suami yang mukallaf tidak boleh menjatuhkan thalak. a. Menurut istilah syara’ adalah melepaskan atau memutuskan ikatan pernikahan dengan menggunakan lafal thalak atau perkataan lain yang maknanya senada dengan maksud thalak. yakni apabila mudharat yang menimpa salah satu dari suami atau isteri tidak dapat dihilangkan kecuali dengan thalak. Hukum – hukum talak 1 Makruh (hukum asal talak). c. Begitu juga jika suami tidak berakal sehat. tetapi belum mampu memberi nafkah terhadap isteri dan anak – anaknya. Kasih sayang b. Hormat dan sopan pada suami dan keluarganya Memelihara dan mengasuh serta mendidik anak agar menjadi anak yang shaleh Thalak a. Tujuan pernikahan sering diungkapkan dengan istilah “Sakinah.  UJI KOMPETENSI Petunjuk : Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat di bawah ini ! 1. jika salah salah seorang dithalak sebelum gilirannya disempurnakan.. 3 Haram. Pengertian Rujuk adalah mengembalikan status hukum pernikahan secara penuh setelah terjadi thalak raj’i yang dilakukan oleh mantan suami terhadap mantan isterinya yang masih dalam masa iddahnya dengan cara – cara tertentu menurut Islam. kata thalak berarti melepaskan ikatan. Pengertian Menurut bahasa. Haram c. Wajib 2.. yakni apabila diketahui bahwa rujuk lebih bermanfaat dibanding meneruskan perceraian 4 Wajib. Makruh b. Hukum Pada asalnya hukum rujuk ajalah jaiz (boleh). maka thalaknya tidak sah 2 Isteri yang diikat dengan ikatan pernikahan yang hakiki dengan suami menceraikannya. Seperti lebih menderita dibanding dengan sebelum rujuk 2 Makruh. Rujuk a. sebagai berikut : 1 Haram. yakni apabila dengan rujuk. Cinta kasih 4 . yakni apabila menimbulkan mudharat pada salah seorang dari suami isteri atau tidak menghasilkan manfaat yang lebih baik dari mudharatnya. 2 Wajib.. Maksud dari kata sakinah adalah . yakni sesuatu yang dibenci atau tidak disenangi oleh Allah SWT maupun Rasulullah SAW. namum hukum itu bisa berubah sesuai dengan keadaan orang yang mengalaminya. Seseorang yang ingin menikah. maka hukum nikah baginya adalah . Sunnah e. yakni khusus bagi laki – laki yang beristeri lebih dari satu. yakni apabila diketahui bahwa meneruskan perceraian lebih bermanfaat bagi kedua dibanding jika keduanya rujuk 3 Sunnah. si isteri dirugikan. Rukun – rukun talak 1 Suami yang mukallaf..5 6 I. Mubah d. tidak balig atau tidak sukarela (dipaksa). a. b. J. b. Mawaddah Wa Rahmah” .

a. maka yang lebih berhak memelihara anak tersebut adalah .. Munakahat d. Memelihara isteri dan anak – anaknya dari bencana di dunia maupun di akhirat e. Wali Yang termasuk syarat sah pernikahan adalah . Anak dari saudara sebapak Bagi laki – laki yang beristeri lebih dari 1 apabila menjatuhkan thalak pada salah seorang isterinya sebelum menyempurnakan gilirannya. Menyerahkannya pada orang lain c.. Jaiz / mubah d. kecuali . 9. Persaudaraan d. Rujuk Berikut ini adalah wanita – wanita yang haram dinikahi karena sebab – sebab tertentu menurut syari’at Islam. Boleh diundi agar tidak saling berebut hak asuh Mengembalikan status hukum pernikahan secara penuh setelah terjadi thalak raj’i yang dilakukan oleh mantan suami terhadap mantan isterinya yang masih dalam masa iddahnya dengan cara – cara tertentu menurut Islam disebut . Bapaknya e. Ketenangan hidup lahir dan batin e. a.. pangan dan tempat tinggal terhadap isteri serta anak – anaknya b. Sunnah e.... Neneknya (ibu dari bapaknya) b. Rujuk e. Saksi pernikahan d.. kecuali . kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan anda terhadap materi ! 5 . Makruh b. Ibu kandungnya d.. Wali dari calon isteri Rasulullah SAW bersabda. Calon suami / calon isteri d. a.. 4. Pesta pernikahan b. bahwa sesuatu yang halal tetapi amat dibenci oleh Allah SWT adalah . 8. Saudara sesusuan c. Ijab dan kabul c. Mahar c. 7.. c. Menghalalkan segala cara untuk membahagiakan isteri dan anak ... Beraul dengan anak – anaknya dengan baik d. Haram c.anaknya Apabila suami isteri bercerai dan memiliki anak yang masih kecil (belum balig). 10. 2 orang saksi b.. Memimpin serta membimbing isteri dan anak – anaknya agar bertaqwa c.. Nikah c. Kekeluargaan Di bawah ini hal yang tidak termasuk rukun nikah adalah . sandang. 5. Iddah b. Mahar e. a. Hitunglah jawaban anda yang benar. Thalak b. 6. Uang belanja d.3. Menikahi 2 wanita bersaudara sekaligus d. Erang . Saudara angkat e.. a. Menantu b.erang c. Mahar e. a. Memberi nafkah.. a. maka hukum rujuk baginya adalah . Wajib Keterangan : Cocokkan jawaban anda dengan kunci jawaban tes formatif yang terdapat di bagian akhir modul ini. Thalak e. Iddah Berikut ini termasuk kewajiban suami dalam kehidupan berumah tangga. a.

Saksi . mampu menikah dan mampu pula mengendalikan diri dari perzinahan walaupun tidak segera menikah. 9. 3. 5. 10. Thalak b. e a c d c  . Di bawah 80 % anda harus mengulang belajar terutama pada bagian yang belum dikuasai. Iddah c. 3. 2.Rumus Jumlah jawaban yang benar = -----------------------------------------Jumlah soal X 100 % Artinya. mampu menikah dan ia khawatir berbuat zina jika tidak segera menikah. yakni bagi orang yang ingin menikah. bahwa pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki – laki dan seorang perempuan yang bukan mahram sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan sejahtera yang diridhai Allah SWT. 2. Calon suami b. 8. Rujuk KUNCI JAWABAN Tes Formatif 1. 5. Rukun nikah : a.79 % = Cukup < 70 % = Kurang Apabila tingkat penguasaan anda mencapai 80 % ke atas. d e b b d Pemahaman Konsep 1. 7. 2.100 % = Baik sekali 80 % . Menurut Undang – Undang Perkawinan tahun 1994 ( Pasal 1 ayat 1 ). yakni bagi orang yang ingin menikah. 4. Menurt istilah syara’ nikah artinya bersatu atau berkumpul antara seorang laki – laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya untuk membangun rumah tangga sebagai suami isteri menurut ketentuan agama Islam. tingkat penguasaan yang anda capai : 90 % . c Haram.  1. b Wajib. Menurut bahasa. Sebut dan jelaskan 3 diantaranya! Sebutkan rukun dan syarat nikah! Tulislah sebuah ayat tentang munakahat beserta artinya! Apa yang dimaksud dengan : a. anda dapat meneruskan.saksi 6 6. UJI PEMAHAMAN KONSEP Petunjuk : Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar ! Jelaskan pengertian dari munakahat! Hukum nikah ada 5 macam.munakahat (nikah) berarti bersatu atau berkumpul. 3. yakni bagi orang yang bermaksud menyakiti wanita yang ingin dinikahinya.89 % = Baik 70 % . 4. demikian pula dengan pernikahan orang yang berbeda agama serta pernikahan yang dilakukan dengan mahram. Hukum – hukum nikah antara lain : a Sunah.

01 Juni 2010-06-2010 Mengetahui. Wali Syarat Sah Nikah : a. Sungguh pada yang demikian itu benar – benar terdapat tanda – tanda 9kebesaran Allah SWT) bagi kaum yang berfikir. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Bone – Bone. Ar-Rum : 21) Yang dimaksud dengan : a. agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. yaitu mengembalikan status hukum pernikahan secara penuh setelah terjadi thalak raj’i yang dilakukan oleh mantan suami terhadap mantan isterinya yang masih dalam masa iddahnya dengan cara – cara tertentu menurut Islam. b. c. 19710208 200701 2 016 7 . Ag. Artinya : “Diantara tanda – tanda (kebesarann-Nya) ialah Dia menciptakan pasangan – pasangan untukmu dari jenismu sendiri. Guru Mata Pelajaran. Mahar Ayat tentang munakahat terdapat pada QS Ar-Rum : 21. menurut bahasa berarti melepaskan ikatan. S. (QS. Pd.4. Calon isteri e. Muhajir J. Iddah. Niat karena Allah SWT. yang berbunyi : 5. NIP. 19710223 199512 1 002 Sitti Radiah. Menurut istilah syara’ adalah melepaskan atau memutuskan ikatan pernikahan dengan menggunakan lafal thalak atau perkataan lain yang maknanya senada dengan maksud thalak. Akad nikah (ijab dan kabul) d. yaitu masa menunggu wanita yang telah dicerai oleh suaminya c. Thalak. NIP. Kepala Sekolah. S. b. Rujuk.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful