Está en la página 1de 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

MAM Jun kab' Ox Kyaj jwe' Qaq Wuq Wajx b'elaj Laj junlaj kab'laj Oxlaj kyajlaj Olaj qaqlaj wuqlaj wajxaqlaj b'elajlaj Winaq

QUICHÉ Jun kyeb' oxib' kyijab' job' waqib' wuqub' waxeb' b'elejeb' Lajuj Julajuj kyeb'lajuj oxeb'lajuj kyijab'lajuj job'lajuj waqib'lajuj wuqub'lajuj waxeb'lajuj b'elejeb'lajuj

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

jun k'al kab' k'al ox k'al kyaj k'al jwe' k'al qaq k'al wuq k'al wajxaq k'al b'elaj k'al laj k'al