Está en la página 1de 3

Mu 9

HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG


C S TI THNH PH H CH MINH
TRUNG TM KHO TH V M BO CLGD

BNG IM HC PHN
Thi ln: 01

Hc phn: TING ANH 5

S TC: 02 Lp: L12CQVT03-N

K thi: Hc k II - Nm hc 2012 - 2013

Ngy thi: 24 - 06 - 2013


im thnh phn

TT

H v tn

M sv

im im
CC TBKT

im
TNTH

im bi
tp tiu
lun,
seminar

im hc phn
im
thi

Bng
s

Bng ch

1 Dip Ngc

Anh

N12LDVT110

6.0

6.0

Su phy khng

2 Nguyn Tun

Anh

N12LDVT111

4.0

4.0

Bn phy khng

3 L ng Hong Thi

Bo

N12LDVT112

6.0

6.0

Su phy khng

4 Bi Ch

Cng

N12LDVT113

6.0

6.0

Su phy khng

5 ng Vit

Dng

N12LDVT114

6.0

6.0

Su phy khng

6 Nguyn Vit

Dng

N12LDVT115

5.0

5.0

Nm phy khng

7 Nguyn V Minh

Dng

N12LDVT116

6.0

6.0

Su phy khng

8 Nguyn i

Dng

N12LDVT117

5.0

5.0

Nm phy khng

9 Thi Duy

Dng

N12LDVT010

5.0

5.0

Nm phy khng

10 L Hunh

Duy

N12LDVT118

5.0

5.0

Nm phy khng

11 Nguyn Hong

N12LDVT119

6.0

6.0

Su phy khng

12 o Minh

N12LDVT120

7.0

7.0

By phy khng

13 Nguyn Minh

N12LDVT121

5.0

5.0

Nm phy khng

14 V Thnh

N12LDVT122

6.0

6.0

Su phy khng

15 H Quc

nh

N12LDVT123

6.0

6.0

Su phy khng

16 Bi Th

ip

N12LDVT124

4.0

4.0

Bn phy khng

17 Tch

N12LDVT125

6.0

6.0

Su phy khng

18 Hunh Vn

Gio

N12LDVT126

7.0

7.0

By phy khng

19 Trn Phc

Hu

N12LDVT127

6.0

6.0

Su phy khng

20 Trn Tn

Hin

N12LDVT128

5.0

5.0

Nm phy khng

21 Nguyn Hu

Hip

N12LDVT129

6.0

6.0

Su phy khng

22 T c

Hip

N12LDVT130

5.0

5.0

Nm phy khng

23 Hong Cng

Hiu

N12LDVT131

7.0

7.0

By phy khng

24 Trn Minh

Hong

N12LDVT132

4.0

4.0

Bn phy khng

25 Trn Lm

Hng

N12LDVT133

7.0

7.0

By phy khng

26 Nguyn Phi

Hng

N12LDVT134

6.0

6.0

Su phy khng

L12CQVT03-N

TING ANH 5 - L1 HK2

1/3

im thnh phn
TT

H v tn

M sv

im im
CC TBKT

im
TNTH

im bi
tp tiu
lun,
seminar

im hc phn
im
thi

Bng
s

Bng ch

27 Nguyn Trng Nht

Hng

N12LDVT135

6.0

6.0

Su phy khng

28 Nguyn Khc

Huy

N12LDVT136

6.0

6.0

Su phy khng

29 Nguyn Quc

Khnh

N12LDVT137

5.0

5.0

Nm phy khng

30 Nguyn Xun

Khoa

N12LDVT138

6.0

6.0

Su phy khng

31 L Hu

Kin

N12LDVT139

6.0

6.0

Su phy khng

32 V nh

N12LDVT140

6.0

6.0

Su phy khng

33 Nguyn Tn

Linh

N12LDVT141

5.0

5.0

Nm phy khng

34 Nguyn Th

Loan

N12LDVT142

4.0

4.0

Bn phy khng

35 Nguyn Hu

Lc

N12LDVT143

4.0

4.0

Bn phy khng

36 Nguyn Vn

Lc

N12LDVT144

6.0

6.0

Su phy khng

37 Hunh Minh

Lun

N12LDVT145

5.0

5.0

Nm phy khng

38 Nguyn Nht

Nam

N12LDVT146

6.0

6.0

Su phy khng

39 V c

Ngoan

N12LDVT147

5.0

5.0

Nm phy khng

40 Phan Anh

Ngc

N12LDVT148

6.0

6.0

Su phy khng

41 T nh

Nguyn N12LDVT149

6.0

6.0

Su phy khng

42 V Ngc

Pht

N12LDVT150

5.0

5.0

Nm phy khng

43 Ng Don

Phong

N12LDVT151

6.0

6.0

Su phy khng

44 Trn Thanh

Phong

N12LDVT152

7.0

7.0

By phy khng

45 L Nh

Phng N12LDVT153

6.0

6.0

Su phy khng

46 Nguyn Minh

Qun

N12LDVT154

5.0

5.0

Nm phy khng

47 Nguyn Nht

Qun

N12LDVT155

7.0

7.0

By phy khng

48 Nguyn L Xun

Quang

N12LDVT156

6.0

6.0

Su phy khng

49 V Hong Ngc

Qu

N12LDVT157

6.0

6.0

Su phy khng

50 inh Hng

Sm

N12LDVT158

6.0

6.0

Su phy khng

51 Nguyn Quang

Sng

N12LDVT159

6.0

6.0

Su phy khng

52 Nguyn Thanh Trng

N12LDVT160

5.0

5.0

Nm phy khng

53 Nguyn Vn

Thch

N12LDVT161

6.0

6.0

Su phy khng

54 Phm Hunh Quc

Thi

N12LDVT162

6.0

6.0

Su phy khng

55 Lm Hng

Thanh

N12LDVT163

8.0

8.0

Tm phy khng

56 Trn Quang

Thnh

N12LDVT164

4.0

4.0

Bn phy khng

L12CQVT03-N

TING ANH 5 - L1 HK2

2/3

im thnh phn
H v tn

TT

M sv

im im
CC TBKT

im
TNTH

im hc phn

im bi
tp tiu
lun,
seminar

im
thi

Bng
s

Bng ch

57 Nguyn Ngc Minh

Th

N12LDVT165

9.0

9.0

Chn phy khng

58 Nguyn Ngc

Thng N12LDVT166

5.0

5.0

Nm phy khng

59 Trnh Bo

Ton

N12LDVT167

6.0

6.0

Su phy khng

60 Nguyn Thu

Trang

N12LDVT168

7.0

7.0

By phy khng

61 Nguyn Th Tuyt

Trinh

N12LDVT169

7.0

7.0

By phy khng

62 Trn Anh

Trnh

N12LDVT170

6.0

6.0

Su phy khng

63 Chu Thnh

Trung

N12LDVT171

6.0

6.0

Su phy khng

64 Nguyn Vn

Trng N12LDVT172

6.0

6.0

Su phy khng

65 Nguyn Tun

N12LDVT173

4.0

4.0

Bn phy khng

66 Thanh

Tun

N12LDVT174

7.0

7.0

By phy khng

67 ng Thanh

Tng

N12LDVT175

4.0

4.0

Bn phy khng

68 ng Vn

Tng

N12LDVT176

6.0

6.0

Su phy khng

69 L Quang

N12LDVT177

6.0

6.0

Su phy khng

70 Nguyn ng

Vin

N12LDVT178

6.0

6.0

Su phy khng

71 Nguyn Ngc

Vit

N12LDVT179

6.0

6.0

Su phy khng

72 L Th ng

N12LDVT180

4.0

4.0

Bn phy khng

73 Phm Minh

Vng

N12LDVT181

8.0

8.0

Tm phy khng

74 Nguyn Trang Kim

Yn

N12LDVT182

6.0

6.0

Su phy khng

Ghi ch: Trng s (theo cng chi tit hc phn)


- im chuyn cn:
- im trung bnh kim tra:
- im thc hnh, th nghim
- im bi tp, tiu lun, seminar
- im thi kt thc hc phn:
100%
NGI NHP IM

NGI KIM TRA

Tp. HCM, ngy


thng
nm 2013
KT.TRNG TRUNG TM KHO TH
PH TRNG TRUNG TM

V Thanh Bnh

Trn Nguyn Phng Linh

Chu Vn Phn

L12CQVT03-N

TING ANH 5 - L1 HK2

3/3