Está en la página 1de 37

BI THUYT TRNH: Th nghim anten & siu cao tn

Thnh vin nhm : Phm V Phng lp 08DT4 Nguyn L Ngc Thnh lp 08DT4 Nhm :

PRESENTATION NAME
Company Name

Mc ch v ni dung th nghim :
Lm quen vi cng c phn tch mch PSPICE ng

dng trong b mn Anten & Siu cao tn. Hiu c cc thuc tnh c bn ca sng phn x t ti thng qua ng truyn v so snh kt qu vi vic tnh ton bng cc cng thc c hc. Kho st c s lan truyn ca cc i lng tc thi trn ng dy truyn sng trong trng hp c phi hp tr khng (matched) v khng c phi hp tr khng (mismatched).

Lap 2: Basic Tranmission Lines in Frequency Domain


Mc

tiu: Kho st sng sin trn ung truyn ko suy hao. Lm quen vi sng phn x c bn t ti v so snh cc m phng vi gi tr tnh ton bng gin Smith.

Cc thng s c trng:
Zo : tr khng c trng ca ng truyn TD : thi gian tr

p : vn tc pha
L , C in cm v in dung trn mt n v chiu di.
( n v l H/m v F/m)

Mi lin h ca cc thng s

C mt cp ng trc thng dng RG-58 Xt


2 Z0 = 50 p = 3 ( c = 3e8 m/s ) * Question 1: Tnh in cm v in dung trn mt n v chiu di :

Tiu chun ca ca cp ng trc:

M hnh ng truyn s dng cp ng trc :

a : bn knh trong ca cp ng trc b : bn knh ngoi ca cp ng trc

M hnh ng truyn s dng cp ng trc :


* Question 2: i vi mt cp ng trc khc cho : Tnh t s b/a ? Ta c

Suy ra

*Question 3 : ng vi b=3 loi cp trn th :

M hnh ng dy truyn sng xy dng trn PSPICE

* Question 4:Xt 1 ng truyn m sng c vn tc pha


, tn s 200Mhz. Hi bc sng bng bao nhiu ?

* Question 5:Cho chiu di ng truyn

Tnh TD = ?

M hnh ng dy truyn sng xy dng trn PSPICE


ZG Input 50 Z0 = 50 TD = {delay} VG 1Vac 0Vdc T1 Load 100 ZL

0
PARAMETERS:
delay = 5ns

S dng PSPICE theo di s thay i p ng AC ca ng truyn khi chiu di L thay i t 0,


/16, 2/16,.., 15/16,

M hnh ng dy truyn sng xy dng trn PSPICE


S dng PSPICE v Excel ta to c bng gi tr dng/p ti ngun v ti nh sau:

M hnh ng dy truyn sng xy dng trn PSPICE


* Question 6: V th bin ca in p vo theo Time Delay

T s sng ng: H s phn x :

M hnh ng dy truyn sng xy dng trn PSPICE


* Question 7:
Delay V th bin ca dng in vo theo Time

T s sng ng: H s phn x :

M hnh ng dy truyn sng xy dng trn PSPICE


* Question 8: th bin tr khng vo, phn thc, phn o
tr khng vo:

M hnh ng dy truyn sng xy dng trn PSPICE


* Question 9 :Tnh ton trc tip , VSWR t cng
thc sau v so snh vi kt qu tm c Q6,Q7,Q8

H s phn x:
T s sng ng

M hnh ng dy truyn sng xy dng trn PSPICE


* Question 10:V bin in p ti ti theo . N thay i th no ? Cng sut trn ti thay i ra sao ?

* in p ny khng thay i theo chiu di nn cng sut trn ti cng khng thay i theo.

2.3 ng dy truyn sng khi c tr khng ti


Cng thc tnh di in ca ng truyn: Suy ra: nu ng truyn l 1 f0 th n c chiu di 0.5 0.5f0 v 2 2f0 .

Kt cui vi in tr thun

Ngun hm bc, ti khng phi hp

Thay i ti pha trc bng ti 20 .

Question 2: V dang sng ca in p ngun(Source) v ti (Load) ca


ng truyn trong khong thi gian t=0100ns ? So snh kt qu tm uc vi kt qu mong i c cu tr li chnh xc nht.

www.themegallery.com

Kt cui vi in tr thun
Ngun hm bc, ti khng phi hp

Ti t = T = 25ns, sng t n ti trng (nhn cui) z = l, v bi v khng ph hp vi sng phn nh bin : V vy, in p trn ng dy (trong trng hp ny, in p ti) l tng ca hai sng: Ti t = 2T = 50ns, sng gi n cui cng z = 0, v bi v g 0 khng c sng phn nh trong hnh thc ca mt ln sng vi bin in p V2 0 Nh vy, in p trn ng dy (trong trng hp ny, in p ngun) l:

www.themegallery.com

Kt cui vi in tr thun
Ngun hm bc, ti khng phi hp

Ti t = 3T = 75ns, sng t n ti trng (nhn cui) z = l, v bi v g 0


khng ph hp to ra mt ln sng phn nh vi bin : V2 L .V2 0( V )

3 7

Tng t nh vy, ta cng c:

VS 2.86 ( V )

www.themegallery.com

Kt cui vi in tr thun
Ngun hm bc, ti v ngun khng phi hp

Thay i tr khng ti trong trng hp trc thnh RL = 20 , v thay i tr khng ngun Rg = 200 .

Question 3: V dang sng ca in p ngun(Source) v ti (Load) ca ng truyn trong khong thi gian t = 0300 ns. So snh kt qu tm uc vi kt qu mong i c cu tr li chnh xc nht.

www.themegallery.com

Ti t = T = 25ns, sng t n ti trng (nhn cui) z = l, v bi v khng ph hp vi sng phn nh bin :

V vy, in p trn ng dy (trong trng hp ny, in p ti) l tng ca hai sng:


VL Vl Vl 2

6 20 2.86( V ) 7 7

Kt cui vi in tr thun
Ngun hm bc, ti v ngun khng phi hp

Ti t = 2T = 50ns, sng gi n cui cng z = 0, v bi vg 0.6


khng c sng phn nh trong hnh thc ca mt ln sng vi bin in p V2 gVl Nh vy, in p trn ng dy (trong trng hp ny, in p ngun) l: VS Vl Vl V2 1 L L .g ).Vl 0.63( V ) Ti t = 3T = 75ns, sng t n ti trng (nhn cui) z = l, v bi v g 3 0
7

khng ph hp to ra mt ln sng phn nh vi bin : V2 L .V2 VL 0.85( V ) in p cui cng l:

Vg Z L Rg Z 0

10.20 0.909( V ) 200 20

www.themegallery.com

Kt cui vi in tr thun
Ngun l xung vung ngn

a mt xung trong 10 ns n ng truyn,vi vg(t) = 10(u(t)- u(t-10ns)).

Question 4: v dng sng in p ngun,im gia,cui ti ca


ng truyn t = 0100 ns.

www.themegallery.com

Kt cui vi in tr thun
Ngun l xung vung ngn

S :

Bng cc gi tr (bng cch tnh ton):

N mt 12.5ns cho cc xung "ghost" c c kt thc ti. Xung ghost c chiu rng 12.5ns.

www.themegallery.com

Kt cui vi in tr thun
Ngun l xung vung di bi trn ta dng xung ngn (10ns) so vi chiu di dy dn (25ns). Question 5: s dng tr khng ng truyn v tr khng ngun, ta nh ngha li mt ngun vg = +10 V vi t = 0 20 ns, and V for t = 20 40ns. V dng sng in p ngun ,im trung tm(center), v cui ti ca ng truynvi t = 0100 ns. ? y l s chuyn i t cao ti thp hon ton cui ti?

www.themegallery.com

T th, chng ta c th thy rng s chuyn i t cao n thp l hon ton r rng vo cui ti.

Kt cui tr khng ti phn ng


Ngun l hm bc, ti l t in

S dng ngun vg(t) = 10u(t), Rg=25 ,ng truyn c Z0=50 v TD= 25ns.

Question 6: u cui ti l mt t in 1 nF . v in p ngun v cui ti ca ng truyn vi t= 0600ns. Do c s np v x ca t in,ta c th dng cng thc sau:

Kt cui tr khng ti phn ng


Ngun l hm bc, ti l cun dy

Question 7: Thay t in bng 1 cun cm c gi tr 0.25 H lp li cu hi trn

www.themegallery.com

Kt cui tr khng ti phn ng


Ngun l hm bc, ti l cun dy, t in, tr thun

Cu hi 8: Thay ti bng 1 in tr RL=1000, L=1H, C=100pF lp li cu hi nh trn. M phng ta c Vg, Vinput,Voutput nh sau:

www.themegallery.com

Phi hp tr khng

Question 9:

Thit k b ghp c phi hp tr khng ti 150 ohm, v ngun 75 ohm.

www.themegallery.com

Phi hp tr khng

Question 10: Tm chiu di ng truyn trong cu 9. M phng p ng

tn s ca mch t 1Mhz 3Ghz, s dng ngun sng Sin 5Vpp, tr khng ngun 75 ohm. V Vinput, Vload, bin h s phn x, tm bng thng khi || 0.2. Tnh tr khng vo ca mng phi hp ti 1 Ghz.

www.themegallery.com

Answer: Tr khng vo ca mng phi hp ti tn s 1Ghz

Bng thng ca mng phi hp khi || 0.2 l (608.1Mhz 1.388Ghz ) v( 2.067Ghz, )

Tr khng vo ca mng phi hp ti tn s