Takrif Morfologi: Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur, bentuk dan penggolong kata.

Struktur kata bermaksud susunan bunyi ujaran atau lambang yang menjadi unit tatabahasa yang bermakna. Bentuk kata pula ialah rupa unit tatabahasa sama ada bentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan, pemajmukan dan penggandaan. Penggolongan kata pula ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan latar fungsi dengan anggota lain dalam golongan yang sama. Takrif Morfologi berdasarkan beberapa sumber rujukan: Menurut Abdullah Hassan di dalam buku Morfologi bagi Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu, 2006:1-2, morfologi ialah salah satu bidang ilmu yang mengkaji bentuk perkataan. Unsur-unsur bahasa dicantum-cantumkan bagi membentuk perkataan dan ayat dan unsur bahasa itu ialah morfem dan kata. Istilah ini dipinjam daripada biologi yang bermaksud kajian tentang bentuk tubuh haiwan dan tumbuhan. Konsep bentuk ini diterapkan kepada bentuk perkataan bahasa manusia. Abdullah Hassan juga menyatakan definisi morfologi dalam buku

Linguistik Am, 2007:117, morfologi ialah bidang linguistik yang mengkaji bagaimana perkataan dibina. Kajian ini dilakukan terhadap unsur-unsur yang membentuk perkataan, proses-proses membentuk perkataan dan bentuk-bentuk perkataan ialah morfem dan kata. Manakala Ramli Md. Salleh juga mendefinisikan morfologi di dalam bukunya iaitu buku Linguistik Melayu Edisi Kedua, 2007:63, morfologi ialah bidang yang mengkaji tentang kata dan pembentukan kata termasuk prosesproses pembentukan kata dan hasil pembentukan kata. Nik Safiah Karim dan rakan – rakannya dalam buku Tatabahasa Dewan Edisi Baharu, 2004 :43 berpendapat morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur , bentuk dan penggolongan kata. Dengan struktur kata dimaksudkan susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang yang turut menjadi

Morfologi mengkaji selokbelok bentuk kata dan fungsi gramatik atau semantik perubahan kata itu. O`Grady & Guzman juga menyatakan adalah merujuk kepada pendapat pada kajian tentang tahun 2000:121 dalam buku yang disediakan oleh Radiah Yusoff dan rakanrakannya. bentuk dan penggolongan kata. Struktur kata ialah susunan bentuk ujaran bunyi atau lambang tulisan yang menjadi unit bahasa yang bermakna manakala bentuk kata ialah unit tatabahasa sama ada berbentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan. Ilmu Bahasa dan Kecekapan Berbahasa . ialah bidang ilmu yang mengkaji struktur. morfologi ialah disiplin ilmu bahasa yang mengkaji struktur. 2008:133 karangan Siti Hajar Abdul Aziz. pemajmukan dan penggandaan. Samin dan Hasnah Bt Awang menerusi buku Revisi Bahasa Melayu Akademik 1 untuk Ppismp.Husin dan rakan-rakannya dalam buku Pengajian Melayu 1. Takrifan morfologi menurut buku Siri Pendidikan Guru dalam tajuk Morfologi. Menurut Kamarudin Hj. dalam bukunya Tatabahasa Bahasa Melayu (Perkataan). 1996:17 telah menyatakan teori morfologi iaitu morfologi satu cabang daripada ilmu linguistik yang mengkaji soal-soal yang berkaitan dengan kemungkinan adanya perubahan kata. bentuk dan golongan kata dalam bahasa Melayu. bentuk dan penggolongan kata.unit bahasa yang bermakna. Siti Hajar Hj.2004:36 iaitu morfologi pembentukan kata dan struktur kata. Bentuk kata ini merujuk bentuk bunyi atau ujaran sesuatu kata itu. golongan kata. Mohd.Husin Abdul Aziz. dan makna kata akibat daripada perubahan bentuk kata. 2010:41 pula memberi pendapat secara am iaitu morfologi ialah bidang ilmu bahasa seperti kajian mengenai struktur.1985:152 bidang morfologi merupakan bidang dalam kajian bahasa yang mengkaji tentang perkataan dan cara-cara pembentukkannya. Menurut Raminah Hj. Morfologi . Selain itu.1997 : 83. Tambahan pula Habibah Bt.Sabran dan Rahim Syam dalam buku Kajian Bahasa Untuk Pelatih Maktab Perguruan .

misalnya kriteria struktur fonologi atau bunyi. kata nama kata kerja kata adjektif kata tugas . iaitu klausa dan frasa. Binaan sintaksis bermaksud konstruksikonstruksi yang dibentuk oleh perkataan-perkataan yang dapat berfungsi sebagai ayat ataupun sebagai konstituen-konstituen dalam ayat.juga berkaitan dengan morfem iaitu unit terkecil yang berperanan membentuk perkataan. iaitu: i. Penggolongan kata dalam bahasa Melayu terbahagi kepada empat. iv. kriteria sintaksis. iii. dan ayat. kriteria struktur morfem. iaitu frasa. dan kriteria semantik. klausa. Mengikut Tatabahasa Dewan Edisi Baharu perkataan digolongkan berdasarkan kriteria sintaksis dan kriteria semantik kerana kerana penggolongan yang sedemikian didapati lebih selaras dengan status perkataan sebagai satu bentuk bebas yang menjadi unsure dalam binaan tatabahasa. Bidang kajian morfologi: a) Bentuk kata b) Proses pembentukan kata c) Golongan kata Penggolongan kata mengikut Tatabahasa Dewan Edisi Baharu Perkataan dalam sesuatu bahasa dapat digolongkan ke dalam golongan-golongan tertentu berdasarkan beberapa kriteria. ii.

1. i. Analisis penggolongan kata. Kata nama Kata nama ialah sejumlah perkataan yang boleh menjadi unsur inti bagi binaan frasa nama. dan lazimnya perkataan demikian menamakan orang.2 Kata Nama . iaitu : ( i ) kata nama khas. dan ( iii ) kata ganti nama. benda. tempat. ( ii ) kata nama am.3.Golongan kata nama boleh dikelompokkan berdasarkan cirr-ciri makna perkataan kepada tiga kumpulan. atau konsep.

Hidup Manusia Bukan Hidup Manusia Tidak Hidup Tidak Hidup Abstrak Hidup Manusia Kata Nama Kata Nama Khas Hidup Bukan Manusia Tidak Hidup Tunjuk Kata Ganti Nama Tanya Diri Orang Kata Nama Am .

Kata Nama Am Kata Nama Am Hidup Manusia Cth: Guru Bukan Hidup Manusia Cth: Harimau Tidak Hidup Cth: Bangunan Tidak Hidup Abstrak Kesalahan Kata Nama Khas Hidup Manusia Cth: Norini Kata Nama Khas Bukan Manusia Cth: Si Manja Tidak Hidup Cth: Melayu .

Kata Ganti Nama Tunjuk Cth: Ini Tanya Cth: Siapa Tunggal Kata Ganti Nama Diri Orang Orang Kedua Tunggal Cth: Awak Jamak Cth: Awak semua Orang Ketiga Tunggal Cth: Dia Jamak Cth: Mereka Orang Pertama Jamak Cth:Kam i Cth: Saya .

pelengkap. iaitu ( i ) kata kerja tak transitif. dan keterangan. objek. ayat komplemen. Frasa kerja terdiri daripada kata kerja yang boleh disertai beberapa unsur lain seperti kata Bantu. Kata kerja Kata kerja ialah perkataan yang menjadi inti bagi binaan atau konstruksi frasa kerja.ii. Kata kerja sebagai satu golongan kata boleh dibahagikan kepada dua kumpulan utama. ( ii ) kata kerja transitif .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful