Takrif Morfologi: Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur, bentuk dan penggolong kata.

Struktur kata bermaksud susunan bunyi ujaran atau lambang yang menjadi unit tatabahasa yang bermakna. Bentuk kata pula ialah rupa unit tatabahasa sama ada bentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan, pemajmukan dan penggandaan. Penggolongan kata pula ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan latar fungsi dengan anggota lain dalam golongan yang sama. Takrif Morfologi berdasarkan beberapa sumber rujukan: Menurut Abdullah Hassan di dalam buku Morfologi bagi Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu, 2006:1-2, morfologi ialah salah satu bidang ilmu yang mengkaji bentuk perkataan. Unsur-unsur bahasa dicantum-cantumkan bagi membentuk perkataan dan ayat dan unsur bahasa itu ialah morfem dan kata. Istilah ini dipinjam daripada biologi yang bermaksud kajian tentang bentuk tubuh haiwan dan tumbuhan. Konsep bentuk ini diterapkan kepada bentuk perkataan bahasa manusia. Abdullah Hassan juga menyatakan definisi morfologi dalam buku

Linguistik Am, 2007:117, morfologi ialah bidang linguistik yang mengkaji bagaimana perkataan dibina. Kajian ini dilakukan terhadap unsur-unsur yang membentuk perkataan, proses-proses membentuk perkataan dan bentuk-bentuk perkataan ialah morfem dan kata. Manakala Ramli Md. Salleh juga mendefinisikan morfologi di dalam bukunya iaitu buku Linguistik Melayu Edisi Kedua, 2007:63, morfologi ialah bidang yang mengkaji tentang kata dan pembentukan kata termasuk prosesproses pembentukan kata dan hasil pembentukan kata. Nik Safiah Karim dan rakan – rakannya dalam buku Tatabahasa Dewan Edisi Baharu, 2004 :43 berpendapat morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur , bentuk dan penggolongan kata. Dengan struktur kata dimaksudkan susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang yang turut menjadi

dalam bukunya Tatabahasa Bahasa Melayu (Perkataan). 2008:133 karangan Siti Hajar Abdul Aziz. Mohd.Husin dan rakan-rakannya dalam buku Pengajian Melayu 1. Ilmu Bahasa dan Kecekapan Berbahasa .Husin Abdul Aziz.1985:152 bidang morfologi merupakan bidang dalam kajian bahasa yang mengkaji tentang perkataan dan cara-cara pembentukkannya. bentuk dan penggolongan kata. pemajmukan dan penggandaan. Takrifan morfologi menurut buku Siri Pendidikan Guru dalam tajuk Morfologi. Struktur kata ialah susunan bentuk ujaran bunyi atau lambang tulisan yang menjadi unit bahasa yang bermakna manakala bentuk kata ialah unit tatabahasa sama ada berbentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan. Morfologi mengkaji selokbelok bentuk kata dan fungsi gramatik atau semantik perubahan kata itu. Bentuk kata ini merujuk bentuk bunyi atau ujaran sesuatu kata itu. Menurut Kamarudin Hj. Siti Hajar Hj. bentuk dan golongan kata dalam bahasa Melayu.1997 : 83. 1996:17 telah menyatakan teori morfologi iaitu morfologi satu cabang daripada ilmu linguistik yang mengkaji soal-soal yang berkaitan dengan kemungkinan adanya perubahan kata. O`Grady & Guzman juga menyatakan adalah merujuk kepada pendapat pada kajian tentang tahun 2000:121 dalam buku yang disediakan oleh Radiah Yusoff dan rakanrakannya.unit bahasa yang bermakna. 2010:41 pula memberi pendapat secara am iaitu morfologi ialah bidang ilmu bahasa seperti kajian mengenai struktur.2004:36 iaitu morfologi pembentukan kata dan struktur kata. ialah bidang ilmu yang mengkaji struktur. Samin dan Hasnah Bt Awang menerusi buku Revisi Bahasa Melayu Akademik 1 untuk Ppismp. golongan kata. dan makna kata akibat daripada perubahan bentuk kata. bentuk dan penggolongan kata.Sabran dan Rahim Syam dalam buku Kajian Bahasa Untuk Pelatih Maktab Perguruan . Tambahan pula Habibah Bt. morfologi ialah disiplin ilmu bahasa yang mengkaji struktur. Menurut Raminah Hj. Morfologi . Selain itu.

Binaan sintaksis bermaksud konstruksikonstruksi yang dibentuk oleh perkataan-perkataan yang dapat berfungsi sebagai ayat ataupun sebagai konstituen-konstituen dalam ayat. iaitu frasa. iaitu klausa dan frasa. kriteria struktur morfem. klausa. kriteria sintaksis. dan kriteria semantik. Mengikut Tatabahasa Dewan Edisi Baharu perkataan digolongkan berdasarkan kriteria sintaksis dan kriteria semantik kerana kerana penggolongan yang sedemikian didapati lebih selaras dengan status perkataan sebagai satu bentuk bebas yang menjadi unsure dalam binaan tatabahasa. misalnya kriteria struktur fonologi atau bunyi. kata nama kata kerja kata adjektif kata tugas .juga berkaitan dengan morfem iaitu unit terkecil yang berperanan membentuk perkataan. Penggolongan kata dalam bahasa Melayu terbahagi kepada empat. iii. Bidang kajian morfologi: a) Bentuk kata b) Proses pembentukan kata c) Golongan kata Penggolongan kata mengikut Tatabahasa Dewan Edisi Baharu Perkataan dalam sesuatu bahasa dapat digolongkan ke dalam golongan-golongan tertentu berdasarkan beberapa kriteria. ii. dan ayat. iv. iaitu: i.

2 Kata Nama . benda. Analisis penggolongan kata. atau konsep. 1. dan lazimnya perkataan demikian menamakan orang. iaitu : ( i ) kata nama khas. i. Kata nama Kata nama ialah sejumlah perkataan yang boleh menjadi unsur inti bagi binaan frasa nama.Golongan kata nama boleh dikelompokkan berdasarkan cirr-ciri makna perkataan kepada tiga kumpulan. ( ii ) kata nama am. dan ( iii ) kata ganti nama.3. tempat.

Hidup Manusia Bukan Hidup Manusia Tidak Hidup Tidak Hidup Abstrak Hidup Manusia Kata Nama Kata Nama Khas Hidup Bukan Manusia Tidak Hidup Tunjuk Kata Ganti Nama Tanya Diri Orang Kata Nama Am .

Kata Nama Am Kata Nama Am Hidup Manusia Cth: Guru Bukan Hidup Manusia Cth: Harimau Tidak Hidup Cth: Bangunan Tidak Hidup Abstrak Kesalahan Kata Nama Khas Hidup Manusia Cth: Norini Kata Nama Khas Bukan Manusia Cth: Si Manja Tidak Hidup Cth: Melayu .

Kata Ganti Nama Tunjuk Cth: Ini Tanya Cth: Siapa Tunggal Kata Ganti Nama Diri Orang Orang Kedua Tunggal Cth: Awak Jamak Cth: Awak semua Orang Ketiga Tunggal Cth: Dia Jamak Cth: Mereka Orang Pertama Jamak Cth:Kam i Cth: Saya .

ii. ayat komplemen. Kata kerja sebagai satu golongan kata boleh dibahagikan kepada dua kumpulan utama. dan keterangan. Frasa kerja terdiri daripada kata kerja yang boleh disertai beberapa unsur lain seperti kata Bantu. iaitu ( i ) kata kerja tak transitif. objek. pelengkap. ( ii ) kata kerja transitif . Kata kerja Kata kerja ialah perkataan yang menjadi inti bagi binaan atau konstruksi frasa kerja.