Está en la página 1de 4

Luz Varela Armas

Exercicio 15/04/2009

Forma Étimo Evolucións


→ Ŭ > o (evolución esperable do Ŭ pretónico).
→ -RS- > -ss-: asimilación regresiva.
Osseyra ŬRSARIA → -ARIA > -eyra:
- metátese do iode: -ARIA > -aira
- asimilación regresiva: -aira > eyra
→ MĀ.I.ŌRE > []
Moor MĀ.I.ŌRE
→ -I- > Ø: síncope do iode.
→ -E > Ø: apócope da vogal átona final.
→ maor > moor: asimilación regresiva.
→ -N- > Ø: desaparición da nasal simple
intervocálica.
→ -A- > -e- []: asimilación regresiva por parte da
vogal tónica na forma moderna moosteiro >
moesteiro MONASTĒRĬU(M)
mosteiro non se produce)
→ -Ē- > -e- []: evolución regular do Ē tónico.
→ -ĒRĬU> -eiro: metátese do iode; -U > -o
(evolución regular de U átono final)
→ -Ĭ- > -e- []: evolución regular do Ĭ pretónico.
→ -N- > Ø: desaparición da nasal simple
intervocálica.
pertenças PERTĬNENTĬAS
→ ee > e (crase).
→ -TĬ- > [] (africada predorso-dento-alveolar
xorda) > [s] > gal. mod. [].
→ -C- > []: debilitamento da oclusiva xorda en
posición implosiva, que dá lugar ao ditongo
PLACĬTŬ(M) > [].
pleito
*PLACTU → [] > []: asimilación regresiva.
→ -Ĭ- > Ø: síncope da vogal postónica.
→ -NEA- [] > -ña- []: consoante palatal
xerada pola influencia do iode.
teñades TENEATIS → -T- > -d-: sonorización da oclusiva xorda
intervocálica.
→ -I- > -e- []: evolución regular do I postónico.
guisa xerm. WISA → síncope do wau.
→ Evolución regular: PERDEANT > perdjan >
pençan
percã PERDEANT → Evolución por analoxía co antónimo venco (P1
do pres. de subx.) > perco e extensión posterior
a todo o tempo.
→ Desaparición do wau e xeración dunha
consoante, dando lugar ao grupo /--/ (xa
desde moi antigo)
mĩgua MINUERE > MĬNŬARE → -Ĭ- > [e] > [i]: pechamento por causa da nasal
implosiva (igual ca en LĬNGUA > lengua >
lingua ou CŎNCHŬLA > cncha > concha >
cuncha)
Mestas MĬXTAS → -AE- > -e-
→ -Ĕ- > [] (> []).
terça TĔRTIA
→ -TĬ- > [] (africada predorso-dento-alveolar
xorda) > [s] > gal. mod. [].
→ -CL- > [] (palatalización regular).
chousa CLAUSA
→ -AU- > -ou-: asimilación regresiva.
→ -Ī- > -i-: evolución regular do Ī tónico.
→ -U > -o (evolución regular de U átono final).
→ -ĪN- > lĩo > liño []:desaparición da nasal
ljno LĪNU(M)
intervocálica deixando resonancia nasal na
vogal anterior, e posterior xeración dunha
consoante palatal.
→ HEB > Ø: haploloxía.
domáá HEBDŎMĀDA → -D- > Ø: síncope.
→ Ā > ã: nasalización por influencia do m.
→ -N- > Ø: desaparición da nasal simple
seara SENARA
intervocálica.
→ -D- > [] > Ø.
→ -Ĭ- > -e- []: evolución regular do Ĭ nos tres
proueeredes PROVĬDĒRĬTĬS casos.
→ -T- > -d-: sonorización da oclusiva xorda
intervocálica.
→ -C- > []: debilitamento da oclusiva xorda en
floytos FRUCTOS posición implosiva, que dá lugar ao ditongo
[].
→ -U > -o (evolución regular de U átono final).
anno ANNUS
→ -NN- > -nn-: grafía conservadora.
→ -N- > Ø: desaparición da nasal simple
intervocálica, pero deixa resonancia nasal na
vocal anterior (ẽ).
sartagẽadas SARTĀGĬNATAS
→ -GĬ- > palataliza en gẽ [ẽ].
→ -T- > -d-: sonorización da oclusiva xorda
intervocálica.
→ -LI- > -ll-: palataliza [].
follóás FŎLIŎLAS → -L- > Ø: desaparición do -L- intervocálico.
→ -Ŏ- > [] (> [])
→ V- > [] > []
→ -IN- > vĩo > []: desaparición da nasal
vjno VINU(M) intervocálica deixando resonancia nasal na
vogal anterior, e posterior xeración dunha
consoante palatal.
→ -U > -o (evolución regular de U átono final).
→ -T- > -d-: sonorización da oclusiva xorda
intervocálica.
moneda MONĒTA → -Ē- > []: evolución regular da vogal tónica.
→ Non desaparece o -N- simple intervocálico, polo
que non é unha forma totalmente patrimonial.
→ -N- > Ø: desaparición da nasal simple
intervocálica.
gáádo GANATU → -T- > -d-: sonorización da oclusiva xorda
intervocálica.
→ -U > -o (evolución regular de U átono final).
→ -ĀRĬOS > -eyros: metátese do iode e asimilación
dineyros DĒNĀRĬOS regresiva.
→ -Ē- > [] > []: asimilación.
→ PL- > []: palatalización regular deste grupos
chãtaredes PLANTĀRETIS
consonántico en posición inicial.
→ -T- > -d-: sonorización da oclusiva xorda
intervocálica.
→ -I- > -e- []: evolución regular.
→ V- > [] > []
→ -N- > Ø: desaparición da nasal simple
intervocálica, ficando un grupo [] que
virdes VENIRE + -TIS
simplificaría en [i].
→ -E > Ø: apócope da vogal átona final.
→ -T- > -d-: sonorización da oclusiva xorda
intervocálica.
→ -I- > -e- []: evolución regular.
→ -Ī- > -i-: evolución regular da vogal tónica.
quiñõ QUĪNĬO
→ -NĬ- > []: palatalización provocada polo iode.
→ -E- > -ẽ- nasalización por causa do n- inicial
→ -C- > []: sonorización da oclusiva xorda en
nẽgũ NEC ŪNU(M) posición intervocálica.
→ -Ū- > -u-: resultado regular do Ū tónico.
→ -U > Ø: desaparición da vogal átona final.
→ -CĔ- > [] (africada predorso-dento-alveolar
fazer FACĔRE sonora) > [] > gal. mod. [].
→ -E > Ø: apócope da vogal átona final.
→ -D- > [] > Ø.
seya SEDEAT → -T > Ø: evolución regular do –T final.
→ *seea > seya: disimilación.
→ -C- > []: debilitamento da oclusiva xorda en
peyte PECTE posición implosiva, que dá lugar ao ditongo
[].
→ -Ĕ- > Ø: síncope da vogal postónica.
autra ALTĔRA → -L- realízase como velar e en posición débil
convértese na semiconsoante velar.
→ -OE- > -e-.
→ -N- > Ø: desaparición da nasal simple
pẽa POENA intervocálica, deixando resonancia nasal na
vogal anterior (ẽ).
→ V- > [] > []
uozes VOCES → -CE- > [] (africada predorso-dento-alveolar
sonora) > [] > gal. mod. [].
→ -C- > []: debilitamento da oclusiva xorda en
Feyta FACTA posición implosiva, que dá lugar ao ditongo []
> [] (asimilación).
→ -Ĕ- > [e]: evolución regular da pretónica.
→ -Ĭ- > [e]: evolución regular da pretónica.
→ -Ō- > []: evolución regular da vogal tónica.
Testemoyas TĔSTĬMŌNĬAS
→ -NĬA: non se dá palatalización, polo que parece
que non estamos perante un tratamento
plenamente patrimonial.
→ -N- > Ø: desaparición da nasal simple
intervocálica, deixando resonancia nasal na
vogal anterior (õ).
Fontão FŎNTE + ANU
→ -Ŏ- > [] > []: pechamento por estar trabada
por nasal.
→ -U > Ø: desaparición da vogal átona final.
Johã IOANIS → IO- > pode darse unha palatalización.
→ -IS > Ø: apócope.