Está en la página 1de 4

→ Indica o tipo de cambio fonético que se producíu en cada un dos seguintes

casos:

- Ō >  > a (asimilación total)


- CŬLA > cla (síncope) > lla (en posición
NŌUACŬLA > navalla intervocálica os grupos iniciados por
consoante oclusiva – p’l, k’l, t’l, k’l –
evolucionan a lateral palatal [λ])
- G > Ø: a velar -G- + A, O, U desaparece como
oclusiva sonora intervocálica nas palabras
máis antigas.
LĒGALĬTĀTE > lealdade
- Ĭ > Ø: existencia de dúas vogais pretónicas,
polo que se perde a máis próxima á vogal
tónica.
- -TĀTE > -dade: sonorización da oclusiva
interdental xorda.
- E > Ø: aférese
- CC > g:
- consoante longa > consoante breve
- sonorización da oclusiva velar xorda.
- CCLĒ > gri:

ECCLĒSĬŎLA > Grijoa > Grixoa (top.) - l >  por disimilación.


- Ē > i.
- -SĬŎLA > -xoa:
- SĬ > []: palatalización por influencia do
iode.
- -L- > Ø: perda do -l- intervocálico.
- MEL- > mar-:
- mel- > *mer-: -l final de sílaba > r,
proceso de nivelación entre lateral e
vibrante común en galego / disimilación
entre líquidas.
- *mer- > mar-: tendencia á abertura de
MELIMĔLLU (por MELIMĒLU) > marmelo
[e] en [a] ao estar en contacto con r.
- I > Ø: tendencia á desaparición da vogal
pretónica interna.
- -MĒ-> [me].
- LL > l: consoante longa > consoante breve.
- -U > -o.
- T > d: sonorización da oclusiva interdental
xorda.
RŎTŪNDU > redondo - Ū > [o].
- Ŏ > e: disimilación vocálica.
- -U > -o.
- Ē > Ø: aférese.
- [kj] > [ts] > []: xeración dun fonema
ĒRĬCĬU> riço > rizo africado dentoalveolar xordo, malia estar en
posición intervocálica, que se transformaría
máis tardiamente na interdental.
- Ū > [o].
CRĬBRU > crivo > cribo - BRU > bo:
- perda de r nos grupos consonánticos
formados por oclusiva + r, ademais de
por disimilación do r da sílaba inicial.
- Ū > [o].
- Ø > a: prótese.
TALE > med. atal - LE > l: perda do –e final despois de l
(apócope).
- T > d: sonorización da oclusiva xorda
interdental.
FRATRE > frade - TRE > te: perda de r nos grupos
consonánticos formados por oclusiva + r,
ademais de por disimilación do r da sílaba
inicial.
- PRI > pi: perda de r nos grupos
consonánticos formados por oclusiva + r,
PRŎPRĬU > propio ademais de por disimilación do r da sílaba
inicial.
- Ū > [o].
- FŎ> [f] (Ŏ> ).

- LL > l: consoante longa > consoante breve.


FŎLLĬCĀRE > folgar - Ĭ > Ø: perda da vogal pretónica interna.
- C > g: sonorización da oclusiva velar xorda.
- E > Ø: apócope.
- Ŏ > Ø: perda da vogal pretónica interna.
- E > Ø: apócope.

MĒMŎRĀRE > arc. e dial. nembrar > lembrar - -m’r- > -mbr-: aparición dun [b] epentético
no grupo –m’r-.
- M > n > l: disimilación consonántica entre
nasais
CANTĀRE > cantar - E > Ø: apócope.
- Ŏ> .

CHRŎNĬCA > com. crónica > med. corónica - CHRO > coro: anaptixe, intercalación dunha
vogal no interior dun grupo consonántico
(só en casos limitados).
- Ĭ > [e].
ĬNTER > entre - -TER > -tre: metátese da consoante vibrante
en posición final absoluta.
- KW > k: simplificación de [kw] ao ir
seguido de [a] tónico.
- TT > t: consoante longa > consoante breve.
QUATTŬŎR > quatro > catro - TTŬŎR > tro:
- ŬŎ > [o].
- metátese da consoante vibrante en
posición
- GLO > lo: perda da consoante oclusiva
inicial do grupo gl (que, raramente, pode
GLŎ evolucionar a bl).
- Ĕ > [e] (e non []): metafonía polo –Ŭ final.
BĔLLU > lovelo > novelo > nobelo - LL > l: consoante longa > consoante breve.
- l- > n: disimilación consonántica.
- Ū > [o].
- AU- > e-:
- monotongación do ditongo au en a (por
disimilación co Ŭ)
- a > e: cambio ou confusión de prefixo.
AUSCŬLTĀRE > escoitar
- CŬL > coi:
- Ŭ > [o]
- vocalización de l implosivo en i.
- E > Ø: apócope.
- TŌNS- > tes:
- Ō > e: disimilación vocálica regresiva.
TŌNSŌRĬA > tesoira - NS > Øs: asimilación regresiva con
desaparición do primeiro elemento.
- -SŌRĬA > -soira: metátese de iode
- ŎBS > es:
- Ŏ >  > e: disimilación vocálica.
ŎBSCŪRU > escuro - BS > Øs: alteración da sílaba inicial,
desaparecendo a bilabial.
- Ū > [o].
- PRŌ > por: metátese de r en posición
interior.
- I > Ø: aférese (atonicidade).
PRŌ – ILLU > por – lo > pol – lo > polo - por – lo > polo:
- rl > ll: asimilación regresiva.
- ll > l: simplificación da xeminada.
- Ū > [o].
- E- > Ø: aférese.
EMERĬTA > Mérida (top.)
- T > d: sonorización da oclusiva xorda.
- BĬ > ba: asimilación regresiva.
BĬLANCĬA > balança > balanza - CĬA > ça > za: palatalización de k por
influencia do iode.
- FL > fr : asimilación consonántica

FLŌRE > fror > arc. e pop. frol (cf. com. flor)
- Fror > frol: disimilación consonántica
entre vibrantes.
- E- > Ø: aférese.
- -T > Ø: desaparición da consoante oclusiva
en posición final.
PŎST > pois > pop. poise
- PŎ > poi: epéntese de i.
- Ø > e: paragoxe.
- HEB > Ø: aférese.
HEBDŎMĀDA > med. domãa - -D- > Ø: síncope.
- Ā > ã: nasalización por influencia do m.
- ERĒ > erØ: síncope da vogal pretónica
ERĒMĪTA > ermida interna.
- T > d: sonorización da oclusiva xorda.
- LA > ra: disimilación entre líquidas.
- LL > l: simplificación da consoante
CALAMĔLLU > caramelo
xeminada.
- -U > [o].
- ŎLĪ- > olØ: síncope da vogal pretónica.
ŎLĪUĀRĬA > olveira (arc. e top.)
- ĀRĬA > aira > eira: metátese de iode.
- -LĬ- > lØ: síncope da vogal pretónica.
HŬMĬLĬTĀTE > humildade - -TĀTE > -dade: sonorización das oclusivas
xordas.
- PS > ss > s
ĬPSE > esse > ese
- Ĭ > e.
- -Ĭ- > Ø: síncope da vogal postónica.
PŎSĬTU > posto
- -U > [o].
- -Ĭ- > Ø: síncope da vogal postónica.
SŎLĬDU > soldo
- -U > [o].
- -Ĭ- > e.
UĬRĬDE > verde
- -Ĭ- > Ø: síncope da vogal postónica
- FOR > fer: disimilación
FŌRMŌSU > fremoso > fermoso
- fre: metátese da vibrante.
- AU > ou: mantemento do ditongo au no
latín vulgar e evolución a ou .
- D > Ø desaparición da oclusiva dental en
AUDĪRE > ou’ir >ouvir posición intervocálica.
- Ø > v: ou+vogal = epéntese consonántica
de v.
- E- > Ø: aférese.