8/13/13

abubakar69.blogspot.com: Makna Ayat - Semantik

Share

0

More

Next Blog»

Create Blog

Sign In

D I HA L A L K A N C O P Y A ND P A S T E. . . . . NO P R O B L EM . . . . . . S EM O G A B ER J A YA . . . .

JU M A A T, 22 JA N U A RI 2010

L ENCA NA FA CEBOOK

Makna Ayat - Semantik
1.0 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Semua bahasa bergantung kepada makna dalam perkataan dan ayat. Setiap bahasa merupakan satu sistem yang digunakan untuk menyampaikan makna melalui bunyi. Kajian makna dikenali sebagai bidang semantic, iaitu bidang yang telah begitu lama diabaikan oleh linguistik kerana persoalan makna banyak mendatangkan masalah jika tingkahlaku bahasa itu ditinjau dari sudut itu. Makna tidak mungkin dapat dikaji secara formal atau secara terasing daripada konteks atau teks. Keadaan ini berlaku kerana ada makna yang tersurat dan tersirat. Ahli falsafah dan ahli bahasa lebih menitik beratkan tentang hubungan makna-makna perkataan. Persoalan ini nempaknya lebih mudah diterangkan dengan menggunakan rujukan. Makna juga sebahagian besarnya ( atau keseluruhannya) adalah berkenaan hubungan antara bahasa dengan dunia bahasa. Dunia bahasa ini bermaksud konteks yang melayari satu-satu unsur linguistik itu dituturkan. 1.2 Objektif kajian Kertas kerja ini disediakan dengan tujuan untuk menerangkan makna ayat. 1.3 Kaedah Kajian Dalam menyiapkan tugasan ini, penulis menggunakan kaedah kepustakaan. Sumber rujukan utama adalah buku-buku yang berkaitan dengan tajuk kertas kerja. Di samping itu penulis juga merujuk seperti majalah, jurnal dan bahan dari internet sebagai bahan rujukan tambahan dalam menyiapkan tugasan ini. 1.4 Batasan Kajian Dalam penulisan kertas kerja ini penulis telah membuat batasan
abubakar69.blogspot.com/2010/01/makna-ayat-semantik.html

AreVu Buckcar Buckcar

Reka Lencana Anda

CA RI BL OG INI

Search

RA N DA U RU A I

1/8

2/8 .blogspot.0 Makna Ayat Makna merupakan satu unsur penting dalam mana-mana ujaran atau tulisan. ShoutMix Live chat software for your website 1. serta memberi faham yang sempurna tiap-tiap sekumpul kata yang dikatakan itu.. Sabran dan Rahim Syam (1985:183) pula mendefinisikan ayat sebagai kumpulan perkataan yang diucapkan dengan intonasi tertentu dan di dalamnya terkandung satu idea atau pernyataan yang lengkap.html ► 2011 (9) ▼ 2010 (25) ► Mei (2) ▼ Januari (23) TITAS -Teori tentang kedatangan Islam ke Alam Mela. BBM 3101 : SEJARAH RUMPUN DAN BAHASA MELAYU . maka apa sahaja yang diujarkan atau yang dituliskan tidak akan memberi sebarang kefahaman kepada orang yang dilawan bercakap atau orang yang membaca sesuatu yang abubakar69. A RKIB BL OG A IRPL A NES Click here to check it out now! 0. Ayat adalah suatu ucapan yang mengandungi satu fikiran yang sempurna (Arbak Othman. Menurut Wittgenstien (1953) menegaskan bahawa makna perkataan adalah penggunaan perkataan dalam bahasa.com: Makna Ayat . ( the meaning of words is use in the language )..5 Definisi Konsep Pada kebiasaan kita berpendapat bahawa makna sesuatu bahasa akan mudah difahami dalam bentuk ayat. Manakala menurut Kamus Dewan ayat membawa maksud satu perkataan atau (lebih kerap lagi) serangkai perkataan yang merupakan kesatuan yang membawa suatu maksud. Tanpa unsur ini. Untuk menjelaskan lebih lanjut tentang definisi konsep makna ayat penulis telah mengambil kira pendapat beberapa tokoh bahasa untuk mendapatkan idea yang lebih jelas tentang makna ayat. iaitu The truth meaning of word is to be found by observing what the man does with it.Semantik dengan mmebicarakan makna ayat dalam bahasa Melayu sahaja. Tiap-tiap sekumpul perkataan yang sempurna maksudnya demikian tetaplah tak dapat tidak ia mencakapkan darihal sesuatu benda dan menyatakan apa hal benda itu. 1981:222).blogspot. not what he says about it. Menurut Stuart Chase (1938 : 7 ) menerangkan makna secara “ operasional”...0152s Rahimah Hj.com/2010/01/makna-ayat-semantik. 2. kita memakai susunan perkataan yang sekumpul-sekumpul dengan tentu hujung pangkalnya dan tempat berhentinya.8/13/13 abubakar69. Menurut Za’ba (2000:264 ) apabila kita bercakap atau menulis.

Bahasa Melayu Klasik. Misalnya buah tangan. Setiap perkataan dan setiap ayat lazimnya dikaitkan sekurangkurangnya dengan satu makna.com/2010/01/makna-ayat-semantik. (1) Puteri lilin (2) Umpama jari ditangan. Bahasa Melayu Tinggi . perkataan hendaklah disusun dan untuk mendapatkan makna ayat bergatung pada makna perkataan yang terdapat dalam ayat tersebut.Hikayat Abdullah Maksud Komunikasi.Semantik Semantik . Komujikasi Makna Ayat . 10 ayat pendek mengandungi Fi’il Madhi Hubungan Etnik . Bagi ayat persoalannya sangat rumit. Semua bahasa bergantung kepada makna dalam perkataan dan ayat. kita beranggapan bahawa pendengar atau penulis memehami makna yang ingin di sampaikan sehinggakan kita mengabai ataupun tidak menyebut atau menulis beberapa perkataan.html 3/8 RENUNGKA NL A H KEBESA RA NNYA . “naik angin”... Teori Dan Teori Komunikasi Media massa memainkan peranan penting dalam .. Alat Artikulasi Fonetik -Penghasilan Bunyi Bahasa Melayu fonetik Artikulasi TITAS : Nilai Dalam Tamadun Islam KOB3201 PENGENALAN KOMUNIKASI MASSA HBEF1403 : SENI DALAM PENDIDIKAN HBEF2303: TEKNOLOGI MAKLUMAT DALAM PENDIDIKAN Stalistik Dalam Kesusasteraan Yuna Dan Sebenarnya Cm Bb 2x Cm Oh bulan Bb enggan. dan “harapkan pagar.blogspot. kata cantik tidaklah membawa maksud “lawa” atau “indah” tetapi makna yang sebaliknya.Semantik ditulis.. Adakalanya terdapat juga perkataan yang digunakan tanpa membawa apa-apa makna. Makna ayat ini ditentukan oleh konteks pengguna... 2.. “kuah tumpah kenasi”. Bahasa seperti ini wujud dalam masyarakat melayu kerana timbulnya keinginan menyatakan sesuatu dengan maksud yang lain.sistem pendidikan semasa zaman pe. Dalam bahasa Melayu makna ayat boleh dibahagikan kepada beberapa jenis seperti berikut. Terdapat juga perkataan yang memiliki dua makna dan ada juga yang mempunyai tiga makna.. ada bercincin ada tidak (3) Ibarat mencurah air kedaun keladi abubakar69. ► 2009 (29) Tegasnya makna peribahasa ialah makna yang diperolehi hasil daripada gabungan kata-kata terkadang didalamnya itu kerana.1 Makna Konotatif ( Tersirat) Makna konotatif ialah makna yang diperolehi berbeza daripada makna yang tertulis atau makna yang diujarkan..com: Makna Ayat . Yang dimaksudkan oleh pengujar dalam ayat ini ialah kerja orang yang dilawan cakap itu bukanlah cantik atau kemas tetapi tidak tersusun atau kemas.Faktor Perubahan Makna 10 Bahasa Arab 1 .Untuk mengkaji dan memberi . pagar makan padi”.. Contohnya dalam ujaran “ Banyak cantik kerja kamu”. Peribahasa lazimnya ( termasuk simpulan bahasa ) mengandungi hanya satu makna walaupun terdiri daripada dua atu lebih perkataan. maknanya tidak difahami secara literal tetapi secara kiasan. Selain daripada itu makna konotatif ( tersirat) juga saling dikaitkan dengan peribahasa.ayat pendek mengandungi gan. Contohnya. makna ungkapan itu diambil kira daripada keseluruhan perkataan dalam peribahasa itu. Makna ini lebih mengutamakan nilai komunikatif. Dengan kata lain. Dalam konteks berbahasa. Dalam setiap bahasa untuk membentuk suatu ayat.8/13/13 abubakar69.blogspot.

dimana ia bebas melihat alam sekelilingnya tetapi tidak bebas hendak kemana-mana atau mengecapinya. tetapi sebaliknya membawa membawa makna seorang laki-laki yang suka memujuk dan menipu wanita.Semantik (4) Ibarat balam. ia akan membawa maksud atau makna yang berlainan. Makna itu nampak jelas dalam ayat berikut. “tahi”. ada yang kaya dan ada yang miskin.1. Di peringkat leksikal. “tari”. Jadi ini bermakna. Sebagai contoh. Dalam ayat (2) “ buaya” tidak membawa makna leksikal lagi. Makna perkataan “ tadi”. “tali”. sememangnya sesuatu perkataan itu membawa makna yang berlainan. makna leksikal “buaya” ialah sejenis binatang yang buas.8/13/13 abubakar69. Seperti Perumpamaan bentuk kiasan masih banyak makna lain yang dapat diberi yang tujuannya ingin menyatakan tentang kehidupan manusia. abubakar69. tetapi ayat ini membawa maksud “ seorang yang tidak boleh tahan dengan panas “.1. “tani”.com/2010/01/makna-ayat-semantik.1 Leksikal Perkataan leksikal diterbitkan daripada istilah leksikon yang bermaksud kosa kata atau perbendaharaan kata. Kiasan dalam ayat (3) membayangkan usaha yang sis-sia dalam menasihati seseorang . perkataan-perkataan itu berfungsi membawa pengertian yang tersendiri dan makna dalam sesuatu ayat.com: Makna Ayat . Dengan kata lain makna leksikal sesuatu perkataan ialah gambaran tentang sesuatu konsep yang dilambangkan oleh perkataan dan secara lansung membawa makna kepada ayat. 2.blogspot. 2.2 Intonasi Di peringkat intonasi ayat pula sekiranya kita mengucapkan perkataan “haus” dalam intonasi berlainan. tetapi boleh juga naik kedarat.18SG 3 hari yang lalu sarikei Kisah pilu Kugiran The Beatles 1966 bila mengingkar 1st Lady Imelda Marcos di Filipina Seminggu yang lalu Jomss Layansss!! Kemenangan Sam.html 4/8 SENA RA I BL OG SA YA B A R V I DE O pow ered by Pulakdah! BUNUH Dan Pamer MAYAT ISTERI Dalam FACEBOOK . Sebagai perumpamaan bentuk kiasan masih banyak makna lain yang dapat di beri yang tujuannya ingin menyatakan bahawa hidup manusia ada perbezaannya antara seorang dengan seorang yang lain. Misalnya. mata lepas badan terkurung Dalam ayat (1) kiasan tidak membawa makna “puteri yang diperbuat daripada lilin”. (2) Jangan percaya sangat kata-kata Imran kerana dia itu buaya. Sementara itu kiasan dalam ayat (4) mengibaratkan kehidupan seseorang seperti burung balam di dalam sangkar. Manakala pada ayat (2) kiasan itu membawa maksud kehidupan manusia umpama jari ditangan. Wawa dan Yana jadi pertikaian 4 b ulan yang lalu Buaya-Merah (Gambar) Wajah 3 Orang Melayu Islam Masuk Gereja Untuk Murtad . yang tinggal di dalam air. (1) Buaya disungai itu telah ditangkap. misalnya sememangnya berlainan diantara satu sama lain.blogspot. ujaran “haus!” dan “haus?” membawa maksud yang berlainan.

2 Makna Konseptual Makna konseptual merupakan makna yang diperolehi daripada makna yang tertulis atau makna yang diucapkan sahaja. Sekiranya perkataan “haus” dimaksudkan kepada “dahaga”. Manakala bagi anak yang berikutnya pula membawa makna seorang dewi kerana amat dikasihi ibunya. Sementara itu ujaran “haus?” ( dengan intinasi ayat tanya). Kedua-dua anak ini akan mempunyai presepsi yang berbeza dengan perkataan “ibu”. maka ia memungkinkan jawapan yang berhubung dengannya seperti pada contoh diatas. ibu baginya ialah sebagai syaitan kerana pengalaman yang dilaluinya terlalu perit dan tidak berperikemanusiaan.” Sebenarnya.com: Makna Ayat . sila dating keteratak saya di Likas.3 Makna Stilistik Makna stilistik lazimnya merujuk kepada penggunaan bahasa dalam situasi sosial yang tertentu. orang yang menjemput atau pengujar itu tidak menghuni di sebuah teratak (yakni rumah kecil yang lazimnya dibina di sawah ) tetapi di rumah yang diperbuat daripada batu. “ Jika ada masa lapang.8/13/13 abubakar69. kekal digantung tiga perlawanan 2 tahun yang lalu Akademi Fantasia Musim Ke7 Tiara Terbit Konsert Untuk Top 3 AF7 3 tahun yang lalu Hari Guru 2009 Jackson's Private Viewing 4 tahun yang lalu Buat Renungan Untuk k c dak minat ngan ttbhs. bukan lagi merupakan penglahiran rasa penutur tetapi merupakan pertanyaan kepada si pendengar ujaran tersebut. 2. Sekiranya ujaran ini ( haus?) ditujukan kepada A.. Umpamanya apabila disebut “sekolah” maka akan dibayangkan sebuah bangunan yang digunakan untuk tujuan pendidikan oleh murid-murid dan guru.html 5/8 Sudah menjadi ahli? Log masuk .. seseorang yang menjemput kawannya kerumah akan mengatakan . Misalnya. Mungkin bagi anak yang pertama itu.blogspot. Disamping itu. tentunya si A akan menjawab. saya berasa haus! “ atau mungkin juga katanya “Belum” masih boleh di pakai lagi. makna konseptual seseorang itu mingkin berbeza daripada individu yang lain.com/2010/01/makna-ayat-semantik. Tidak semestinya dua orang itu mempunyai makna konseptual yang sama. nyata bahawa “konteks” ujaran benar-benar menentukan makna sesuatu ayat. Dalam keadaan ini. Misalnya untuk mengatakan rasa rendah hati. katakana seseorang anak kecil yang sentiasa didera oleh ibunya dengan anak kecil yang sentiasa menerima kasih saying secukupnya daripada ibunya. Dari itu dalam menentukan makna sesuatu ayat atau perkataan intonasi juga memainkan peranan. dimana disini “haus” bukan lagi beerti dahaga tetapi “ kasut yang telah kehilangan bunga”. saya tidak haus! Atau “ Ya. abubakar69. PENGIKUT Setahun yang lalu Che Det DEMONSTRASI 2 tahun yang lalu Aina & Nani Pemuda Dan Professor 2 tahun yang lalu den2020 Rayuan Balotelli ditolak.kajian teks 4 tahun yang lalu Sertai tapak ini dengan Sambung Rakan Google Ahli (40) Lagi � 2.Semantik Ujaran “haus!” lebih merupakan satu penglahiran rasa dahaga yang dialami oleh penutur sendiri. mislnya “ Tidak”. Makna perkataan ini berbeza sekali sekiranya konteks ujaran itu berhubung dengan keadaan “tapak kasut” misalnya.blogspot.

Angin tidak boleh diminum. kerana dalam ayat ini yang dihadiahkan bukanlah jam tetapi saya.8/13/13 abubakar69. Jesteru itu binaan ayat atau ujaran seperti yang berikut seharusnya dielakkan oleh pengguna bahasa Melayu.blogspot.blogspot. (2) Ibu bapa Ali sudah meninggal dunia petang tadi. tidak jelas siapa yang meninggal dunia. Ayat ini mempunyai “angin” sebagai penyambut bagi kata kerja “minum”. Perkataan “berdukun” pada ayat (5) meknanya agak kabur kerana berdukun boleh membawa dua makna. abubakar69.4 Makna Tersurat Makna tersurat merupakan makna yang diperolehi daripada makna yang tertulis atau makna ujaran sahaja. Sementara itu dalam ayat (3) . (7) Ayah menghadaihkan saya jam tangan. “ mereka-mereka” dalam ayat (1) merupakan kelewahan semantic atau dengan kata lain makna yang berlebihan dimana ianya tidak diperlukan. nahu dan makna ( Abdullah Hassan. Dalam ayat di atas.com/2010/01/makna-ayat-semantik. Perhatikan contoh-contoh berikut. (5) Pak Ismail berdukun sejak lima belas tahun lalu. Tetapi walaubagaimanapun “angin” dan “ais” dating dari jenis kata nama. Ayat (7) perlu diperbetulkan menjadi “ Ayah menghadiahkan sebuah jam tangan kepada saya” atau “ Ayah menghadiahi saya sebuah jam tangan”. sama ada ibu kepada bapa Ali atau kedua-dua ibu dan bapanya yang meninggal dunia. Kita akan menganggapnya sebagai betul kerana sesuatu ayat atau bahasa itu tersebut biasa digunakan. angin hanya boleh dihisap. Jadi ayat itu menyimpang. (8) Ali minum angina.com: Makna Ayat . tetapi tidak memberi makna. iaitu ‘orang yang berubat’ atau orang yang mengubati orang lain. (6) Ayah menghantar kawat kepada abang saya di Tuaran. Kita lebih bergantung kepada kebiasaan. berlaku kekeliruan dalam memahami makna yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut. perkataan “merasa” membawa makna ‘mengalami sesuatu menggunakan indera’ dan bukannya ‘ mengalami sesuatu dengan hati’. Oleh itu ayat ini cukup syarat dari segi tatabahasa.Semantik 2. (1) Mereka-mereka yang terlibat dikehendaki menghadiri mesyuarat hari ini.html 6/8 . Ayat yang sempurna itu mestilah memenuhi kedua-dua syarat. Umpamanya . (3) Ibu merasa kesal dengan perbuatan adik (4) Pekrja-pekerja akan mulakan kerja mereka bila hujan berhenti. sama ada bahasa bertulis atau bahasa lisan. Demikian juga bagi ayat (2).

D) .blogspot. Kulim : Penerbitan Sarlis. Percetakan Paarai. Kuala Lumpur : Pengantar Linguistik Am. D) (2005).D) (1992). ujaran atau bunyibunyi bahasa itu tidak berfungsi.blogspot. Bibliografi Ahmad Mahmood Musanif (Ph. Modul Pembelajaran : BBM3206 Semantik. Tanpa makna. Dewan Bahasa dan abubakar69. (2000). Pusat Pendidikan Luar UPM : Pro-office shoppe Sdn.com: Makna Ayat . Semua bahasa bergantung kepada makna dalam perkataan atau ayat. Alias bin Mohamad Yatim (Ph. 3.com/2010/01/makna-ayat-semantik. Penerbitan Sarjana. (1995) Linguistik : Pengantar Bahasa dan Komunikasi: Percetakan Ti.0 Kesimpulan Daripada ulasan dan contoh diatas makna adalah penting dalam penggunaan dan pemakaian bahasa. S.8/13/13 abubakar69. Andrian Akmajian et al.Semantik 1984:230). Mengenali Bahasa Melayu. Setiap perkataan dan setiap ayat biasanya yang dikaitkan dengan sekurang-kurangnya dengan satu makna. Kuala Lumpur Arbak Othman dan Ahmad Mahmood Musanif (Ph. Bhd.html 7/8 . Dalam setiap bahasa untuk membentuk satu ayat hendaklah disusun dan untuk mendapat makna ayat bergantung pada makna perkataan yang terdapat dalam ayat tersebut. Nathesan ( 2001 ) : Makna dalam Bahasa Melayu.

com/2010/01/makna-ayat-semantik. Ulas sebagai: Akaun Google Terbitkan Pratonton Catatan Terbaru Laman utama Catatan Lama Langgan: Catat Ulasan (Atom) abubakar69.html 8/8 .Semantik Pustaka.8/13/13 abubakar69. . DI C A T A T O LEH A B UB A K A R DI 8: 33 P G TI ADA ULAS AN: CATAT ULAS AN M a s u k k a nu l a s a na n d a .blogspot.blogspot.com: Makna Ayat . Kuala Lumpur. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful