I.E.

P SAN RAFAEL

RECTAS PARALELAS CORTADAS POR UNA SECANTE
70°

32°

3X

80°+X

X-20°

2X-60°

5X
10°+2X

180°-X

40°
X

75°
130°

85°
50°

55°

X

60°

120°

70°

2X+40°
X-10°

X
30°

30°

30°

X

X
40°

3X-10

60°

160°

75°

2X
5X

3X+80°

X

6x

0
+4

80°

5 (x - 3)

80°
52°

3x

-1

+

11

3x + 5°

40°

85°
128 - 3x

127°

X - 10°

2x + 5°

10°

3x

X

20°

30°

2x

15°

X

X
50°

Segundo Año de Secundaria

40°

X + 10°
X

3x

1

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful