Está en la página 1de 1

E-

F -

/1

D-

Gheytarieh

Shahid Mahallati

Aghdasiyeh

Ghaem

Shahid Sadr

Nobonyad

Te h r a n U r b a n & S u b u r b a n R a i l w a y (M e t r o ) M a p

Niyavaran

B-

/1

-1
Tajrish

Shahid Bahonar

/
/
/
/
/
) ( /
)( /
)( /
/
/
/
/
/
/
/
/
)( /
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
)( /
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
)( /
/
/
/
/
/
/
/
/
/
)( /
/
/
/
/
/
)( /
/
/
/
/
/

C-

A-

Gholhak

Hossein Abad

Doctor Shariati

Heravi

Shahid Zeyn-e-ddin

Mirdamad

Shahid Haghani

Khajeh Abdollah-e Ansari

/2

Shahid Sayyad-e Shirazi

Tehranpars

Danshghah-e Elm-o Sanat

-2

Farhangsara

Sarsabz

Shahid Bagheri

Mosalla

Shahid Ghoddoosi

Golbarg

Sohrevardi

Haft-e Tir

/3

Taleghani

Saadi

Baharestan

Atmosfer

Iran Khodro

Garmdarreh

-5

Karaj

Shahrak-e Ekbatan

Bimeh

Ostad Moein

Azadi

Meydan-e Enghelab-e Eslami

Ferdowsi

Meydan-e Azadi

/3

Mehrabad Airport Terminal 1&2

Mehrabad Airport Terminal 4&6

Shahid Navvab-e Safavi

Daneshgah-e
Emam Ali

Emam Khomeini

Doctor Habib-o-llah

Towhid

Mohammad Shahr
)(Mahdasht
Golshahr

Sheykh-o-raeis

Meydan-e Vali Asr

Daneshgah-e Sharif

Vali Asr

Darvazeh Dowlat

Meydan-e Shohada

Tarasht

Darvazeh Shemiran

Shahid Kolahdooz

Vardavard

Nabard

Chitgar

Varzeshgah-e Azadi

Emam Hossein

)Ekbatan (Eram-e Sabz

Shahid Doctor Fatemi

Shahid Mofatteh

-4

)Tehran ( Sadeghiyeh

Nirooye Havaei

Shahid Madani

Piroozi

Shahid Beheshti

)(
)(

)(

Mirza-ye Shirazi

Fadak
Sabalan

/2

Shahid Hemmat

Mellat

Meydan-e Horr

Hasan Abad

Panzdah-e Khordad

Moniriyeh

Razi

Khayyam

Molavi

Rahahan

/4

/4

Javadiyeh

Shoosh

Ghaleh Morghi

Terminal-e Jonoob

Khazaneh

Shahrak-e Shariati

Ali Abad

Javanmard-e Ghassab

Shahr-e Rey

Abdol Abad

Bagher Shahr

Shahed

Haram-e Motahhar

-1
Kahrizak

/5

F -

E-

D-

Nemat Abad

-3

/5

Azadegan

C-

B-

A-

Farsi Fonts : X Yekan Regular/ Yekan Bold / X Bijan Bold | Latin Fonts : Frutiger 65 Bold / Frutiger 55 Roman / Frutiger 45 Light | Trim Size : 980 X 672 mm