PRAVILNIK

O LISTI STRUČNIH, AKADEMSKIH I NAUČNIH NAZIVA
("Sl. glasnik RS", br. 30/2007, 112/2008, 72/2009 i 81/2010)
Član 1
Ovim pravilnikom utvrđuje se lista stručnih, akademskih i naučnih naziva sa naznakom zvanja odgovarajućeg stepena studija iz odgovarajućih obrazovno-naučnih i obrazovnoumetničkih oblasti i skraćenice tih naziva. Lista stručnih, akademskih i naučnih naziva (u daljem tekstu: Lista) odštampana je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 2
Stručni, akademski, odnosno naučni naziv utvrđuje se studijskim programom, u skladu sa ovim pravilnikom i sadržan je u diplomi i dodatku diplomi koje izdaje visokoškolska ustanova koja izvodi studijski program. U dodatku diplomi može biti sadržano i bliže određenje stručnog, akademskog, odnosno naučnog naziva, dodavanjem crtice iza tog naziva i reči kojima se naziv bliže određuje.

Član 3
Stručni, akademski, odnosno naučni naziv interdisciplinarnih, multidisciplinarnih, transdisciplinarnih studijskih programa (u daljem tekstu: IMT) i dvopredmetnih studijskih programa utvrđuje se u postupku akreditacije studijskog programa, na predlog visokoškolske ustanove. Utvrđivanje stručnog, akademskog, odnosno naučnog naziva IMT vrši se metodom kombinovanjem celina ili delova dve najvažnije obrazovno-naučne, odnosno obrazovnoumetničke oblasti (u daljem tekstu: oblasti) studijskog programa. Najvažnije oblasti IMT i njihov redosled utvrđuju se na osnovu relativne veličine nastavnog gradiva i broja ESPB bodova oblasti sadržanih u IMT.

Član 4
Lista se usklađuje sa relevantnim međunarodnim klasifikacijama obrazovnih profila i naučnih disciplina i Nacionalnim okvirom kvalifikacija.

Član 5
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

LISTA STRUČNIH, AKADEMSKIH I NAUČNIH NAZIVA

Polje 1: Prirodno-matematičke nauke
OBLAST VRSTA STUDIJA BIOLOŠKE NAUKE AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) GEO-NAUKE AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke STRUČNI, AKADEMSKI I NAUČNI NAZIV SKRAĆENICA

• biolog • ekolog • diplomirani biolog • diplomirani ekolog • master biolog • master ekolog

• Biol. • Ekol. • Dipl. biol. • Dipl. ekol. • Mast. biol. • Mast. ekol.

• specijalista biolog • specijalista ekolog • doktor nauka - biološke nauke • doktor nauka - ekološke nauke • strukovni biolog • strukovni ekolog • specijalista strukovni biolog • specijalista strukovni ekolog

• Spec. biol. • Spec. ekol. • Dr • Dr • Struk. biol. • Struk. ekol. • Spec. struk. biol. • Spec. struk. ekol.

• geograf • geolog • diplomirani geograf • diplomirani geolog • master geograf • master geolog

• Geogr. • Geol. • Dipl. geogr. • Dipl. geol. • Mast. geogr. • Mast. geol.

• specijalista geograf • specijalista geolog • doktor nauka - geo-nauke

• Spec. geogr. • Spec. geol. • Dr

• strukovni geograf • strukovni geolog • specijalista strukovni geograf

• Struk. geogr. • Struk. geol. • Spec. struk. geogr.

(180+60=240 ESPB) MATEMATIČKE NAUKE AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) • specijalista strukovni geolog • Spec.matematičke nauke • Mat. živ.nauke o zaštiti životne (300+180=480 sredine ESPB) STRUKOVNE osnovne • strukovni analitičar zaštite životne (180 ESPB) sredine specijalističke • specijalista strukovni analitičar zaštite (180+60=240 životne sredine . zašt. • Spec. zašt. sred. živ. • Spec. analit. • Spec. • Mast. • Dr • strukovni matematičar • specijalista strukovni matematičar • Struk. geol. struk. astron. sred. živ. • matematičar • astronom • diplomirani matematičar • diplomirani astronom • master matematičar • master astronom • specijalista matematičar • specijalista astronom • doktor nauka . • Dipl. analit. živ. • Mast. mat. mat. • Spec. sred. analit. NAUKE O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE AKADEMSKE osnovne (180 • analitičar zaštite životne sredine ESPB) osnovne (240 • diplomirani analitičar zaštite životne ESPB) sredine master (180+120=300 • master analitičar zaštite životne ESPB) sredine (240+60=300 ESPB) specijalističke • specijalista analitičar zaštite životne (300+60=360 sredine ESPB) doktorske • doktor nauka . zašt. • Mast.specijalista • Analit. struk. živ. mat. • Dr • Struk. . analit. sred. mat. • Dipl. • Astron. astron. zašt. sred. mat. • Spec. zašt. zašt. analit. • Dipl. sred. struk. astron. živ.

fiz. met. • specijalista informatičar • doktor nauka . struk.fizičke nauke • doktor nauka . Fiz. • Dipl. inform. struk. • Mast.meteorološke nauke • strukovni fizičar • strukovni meteorolog • specijalista strukovni fizičar • specijalista strukovni meteorolog • Spec.računarske nauke • Spec.ESPB) RAČUNARSKE NAUKE AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) FIZIČKE NAUKE AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) • informatičar • diplomirani informatičar • Inform. • Met. inform. • Spec. • Spec. fiz. met. • Dr • strukovni informatičar • specijalista strukovni informatičar • Struk. • fizičar • meteorolog • diplomirani fizičar • diplomirani meteorolog • master fizičar • master meteorolog • Fiz. • master informatičar • Mast. met. met. . inform. • Mast. fiz. struk. • Spec. met. • Specijalista fizičar • Specijalista meteorolog • doktor nauka . fiz. • Dipl. • Struk. inform. • Dipl. • Spec. • Dr • Dr • Struk. inform.

• hemičar • biohemičar • diplomirani hemičar • diplomirani biohemičar • master hemičar • master biohemičar • specijalista hemičar • specijalista biohemičar • doktor nauka . hem. • Dipl. • Mast. fiz. fiz.-hem. • Mast.fizikohemijske nauke ESPB) STRUKOVNE osnovne • strukovni fizikohemičar (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 • specijalista strukovni fizikohemičar ESPB) HEMIJSKE NAUKE AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) • Fiz. fiz. fiz. • Spec. • Spec. struk. • Dr • Struk. • Spec. • Dipl.-hem. hem. biohem. biohem.FIZIKO-HEMIJSKE NAUKE AKADEMSKE osnovne (180 • fizikohemičar ESPB) osnovne (240 • diplomirani fizikohemičar ESPB) master (180+120=300 ESPB) • master fizikohemičar (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 • specijalista fizikohemičar ESPB) doktorske (300+180=480 • doktor nauka .biohemijske nauke • strukovni hemičar • strukovni biohemičar • specijalista strukovni hemičar • specijalista strukovni biohemičar • Hem.-hem.spec.hemijske nauke • doktor nauka .-hem. • Dr • Dr • Struk. . biohem. hem. struk. hem. • Mast. • Biohem.-hem.-hem. fiz. struk. • Spec. • Spec. • Spec. • Struk. biohem. hem. • Dipl. biohem.

arh. inž. inž. inž.AKADEMSKE doktorske • doktor nauka . inž. polj. arh. • master inženjer arhitekture • Mast. polj. inž. arh. • inženjer poljoprivrede • inženjer šumarstva • diplomirani inženjer poljoprivrede • diplomirani inženjer šumarstva • master inženjer poljoprivrede • master inženjer šumarstva • Inž.arhitektura • Dr • strukovni inženjer arhitekture • specijalista strukovni inženjer arhitekture • Struk. • specijalista inženjer poljoprivrede • specijalista inženjer šumarstva • doktor nauka .metodika nastave • Dr Polje 2: Tehničko-tehnološke nauke OBLAST VRSTA STUDIJA ARHITEKTURA AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) BIOTEHNIČKE NAUKE AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE STRUČNI. • Dr . šum. šum. inž. inž. šum. • Spec. • Mast. • Mast. • Dipl. inž. struk. • specijalista inženjer arhitekture • Spec. • Dipl. inž. • Inž. • Dipl. inž. polj. polj. arh. arh.biotehničke nauke • Spec. arh. • Spec. AKADEMSKI I NAUČNI NAZIV SKRAĆENICA • inženjer arhitekture • diplomirani inženjer arhitekture • Inž. inž. šum. • doktor nauka .

• Spec. šum. geodez. struk. geodez. građ. • Dipl. građ. građ. inž. geodez. inž.osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) • strukovni inženjer poljoprivrede • strukovni inženjer šumarstva • specijalista strukovni inženjer poljoprivrede • specijalista strukovni inženjer šumarstva • Struk. inž. • Dipl. • Mast. polj. šum. • Dr . inž. inž. inž. • Mast. polj.građevinarstvo ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 • strukovni inženjer građevinarstva ESPB) specijalističke • specijalista strukovni inženjer (180+60=240 građevinarstva ESPB) GEODETSKO INŽENJERSTVO AKADEMSKE osnovne (180 • inženjer geodezije ESPB) osnovne (240 • diplomirani inženjer geodezije ESPB) master (180+120=300 ESPB) • master inženjer geodezije (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 • specijalista inženjer geodezije ESPB) doktorske (300+180=480 • doktor nauka . • Spec. inž. inž. inž. geodez. • Inž. građ. • Spec. • Spec. inž. građ. struk. inž. • Spec. GRAĐEVINSKO INŽENJERSTVO AKADEMSKE osnovne (180 • inženjer građevinarstva ESPB) osnovne (240 • diplomirani inženjer građevinarstva ESPB) master (180+120=300 ESPB) • master inženjer građevinarstva (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 • specijalista inženjer građevinarstva ESPB) doktorske (300+180=480 • doktor nauka . struk.geodezija ESPB) STRUKOVNE • Inž. • Struk. • Dr • Struk. inž. građ.

• Spec. inž. industr. geodez. inž. struk. menadžm. inž.elektrotehnika i (300+180=480 računarstvo ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 • strukovni inženjer elektrotehnike i ESPB) računarstva specijalističke • specijalista strukovni inženjer (180+60=240 elektrotehnike i računarstva ESPB) INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO I INŽENJERSKI MENADŽMENT AKADEMSKE osnovne (180 • inženjer industrijskog inženjerstva ESPB) • inženjer menadžmenta • diplomirani inženjer industrijskog osnovne (240 inženjerstva ESPB) • diplomirani inženjer menadžmenta master (180+120=300 • master inženjer industrijskog ESPB) inženjerstva (240+60=300 • master inženjer menadžmenta ESPB) specijalističke • specijalista inženjer industrijskog (300+60=360 inženjerstva ESPB) • specijalista inženjer menadžmenta doktorske • doktor nauka . industr.industrijsko (300+180=480 inženjerstvo / inženjerski menadžment ESPB) STRUKOVNE • Inž. struk. elektr. geodez. • Dipl. i računar. i računar. industr. inž. elektr. industr. ELEKTROTEHNIČKO I RAČUNARSKO INŽENJERSTVO AKADEMSKE osnovne (180 • inženjer elektrotehnike i računarstva ESPB) osnovne (240 • diplomirani inženjer elektrotehnike i ESPB) računarstva master (180+120=300 • master inženjer elektrotehnike i ESPB) računarstva (240+60=300 ESPB) specijalističke • specijalista inženjer elektrotehnike i (300+60=360 računarstva ESPB) doktorske • doktor nauka . • Spec. i računar. inž. elektr. menadžm. • Spec. • Mast. inž. • Spec. • Mast. inž. menadžm. elektr. i računar. inž. • Mast. inž. inž. elektr. menadžm.osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) • strukovni inženjer geodezije • specijalista strukovni inženjer geodezije • Struk. • Dipl. inž. elektr. inž. i računar. inž. • Inž. • Dr • Struk. • Inž. inž. • Dipl. • Dr . inž. inž. • Spec. inž. i računar.

inž. živ.spec. živ. inž. inž. zašt. na radu • diplomirani inženjer zaštite životne • Dipl.osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) • strukovni inženjer industrijskog inženjerstva • strukovni inženjer menadžmenta • specijalista strukovni inženjer industrijskog inženjerstva . inž. inž. živ. • Struk. na • master inženjer zaštite na radu (240+60=300 radu ESPB) • Spec.inženjerstvo zaštite doktorske životne sredine • Dr (300+180=480 • doktor nauka . • Struk. INŽENJERSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I ZAŠTITE NA RADU AKADEMSKE osnovne (180 • inženjer zaštite životne sredine • Inž. živ. maš. menadžm. industr. zašt. • Spec. zašt. ESPB) • diplomirani inženjer zaštite na radu • Dipl. zašt. inž. živ. . zašt. inž. ESPB) • Mast. inž. specijalističke životne sredine živ. struk. • Spec. zašt. sredine (300+60=360 • Spec. inž. • Mast. • doktor nauka . . menadžm. zašt. ESPB) • inženjer zaštite na radu • Inž. sred. osnovne (240 sredine sred. maš. • specijalista inženjer zaštite životne specijalističke sred. struk. maš. zašt. maš. struk. inž. inž. inž. na • specijalista inženjer zaštite na radu ESPB) radu. inž. zašt. zašt. na ESPB) • strukovni inženjer zaštite na radu radu. sred. inž. osnovne (180 sredine • Struk. zašt. ESPB) na radu na radu MAŠINSKO INŽENJERSTVO AKADEMSKE osnovne (180 • inženjer mašinstva ESPB) osnovne (240 • diplomirani inženjer mašinstva ESPB) master (180+120=300 ESPB) • master inženjer mašinstva (240+60=300 ESPB) specijalističke • specijalista inženjer mašinstva • Inž. • Dipl.inženjerstvo zaštite na • Dr ESPB) radu STRUKOVNE • Struk. zašt. inž. (180+60=240 • specijalista strukovni inženjer zaštite • Spec. inž. inž.specijalista • specijalista strukovni inženjer menadžmenta • Struk. industr. • strukovni inženjer zaštite životne sred. (180+120=300 • master inženjer zaštite životne sredine sred. inženj. inž. na radu master • Mast. • specijalista strukovni inženjer zaštite • Spec.

organizacione nauke • Spec. inž. maš. rud. rud. organizac. • Mast. • Dipl. organizac. organizac. • Spec. • master inženjer organizacionih nauka • specijalista inženjer organizacionih nauka • doktor nauka . nauk. organiz.(300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) ORGANIZACIONE NAUKE AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) • doktor nauka . inž. • Spec. RUDARSKO INŽENJERSTVO AKADEMSKE osnovne (180 • inženjer rudarstva ESPB) osnovne (240 • diplomirani inženjer rudarstva ESPB) master (180+120=300 ESPB) • master inženjer rudarstva (240+60=300 ESPB) specijalističke • specijalista inženjer rudarstva (300+60=360 • Inž. rud. inž. • inženjer organizacionih nauka • diplomirani inženjer organizacionih nauka • Inž. struk. inž. • Mast. nauk. inž. rud. . • Dipl. • Spec. nauk. nauk. inž. inž. struk. organizac. inž. nauk. inž. nauk. • Dr • strukovni nženjer organizacionih nauka • specijalista strukovni inženjer organizacionih nauka • Struk. maš. inž. organiz.mašinsko inženjerstvo • Dr • strukovni inženjer mašinstva • specijalista strukovni inženjer mašinstva • Struk.

ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) • doktor nauka . • Spec. inž. inž. geol. GEOLOŠKO INŽENJERSTVO AKADEMSKE osnovne (180 • inženjer geologije ESPB) osnovne (240 • diplomirani inženjer geologije ESPB) master (180+120=300 ESPB) • master inženjer geologije (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 • specijalista inženjer geologije ESPB) doktorske (300+180=480 • doktor nauka . rud. geol. • Dipl. • Inž. geol. inž. . saobr. geol. geol. • Dr • Struk. saobr. • Mast.geološko inženjerstvo ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 • strukovni inženjer geologije ESPB) specijalističke • specijalista strukovni inženjer (180+60=240 geologije ESPB) SAOBRAĆAJNO INŽENJERSTVO AKADEMSKE osnovne (180 • inženjer saobraćaja ESPB) osnovne (240 • diplomirani inženjer saobraćaja ESPB) master (180+120=300 ESPB) • master inženjer saobraćaja (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 • specijalista inženjer saobraćaja ESPB) • Inž. struk. rud. inž. • Spec. inž. inž. saobr. • Spec. inž. geol. inž. struk. • Spec. inž. saobr.rudarsko inženjerstvo • Dr • strukovni inženjer rudarstva • specijalista strukovni inženjer rudarstva • Struk. • Dipl. inž. • Mast.

doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) • doktor nauka . inž. • Mast. inž. tehnol. • Dr . metalurg.tehnološko (300+180=480 inženjerstvo ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 • strukovni inženjer tehnologije ESPB) specijalističke • specijalista strukovni inženjer (180+60=240 tehnologije ESPB) METALURŠKO INŽENJERSTVO AKADEMSKE osnovne (180 • inženjer metalurgije ESPB) osnovne (240 • diplomirani inženjer metalurgije ESPB) master (180+120=300 ESPB) • master inženjer metalurgije (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 • specijalista inženjer metalurgije ESPB) doktorske • doktor nauka . inž. • Inž. • Dipl. • Spec.saobraćajno inženjerstvo • Dr • strukovni inženjer saobraćaja • specijalista strukovni inženjer saobraćaja • Struk. tehnol. saobr. inž. tehnol.metalurško • Inž. tehnol. struk. TEHNOLOŠKO INŽENJERSTVO AKADEMSKE osnovne (180 • inženjer tehnologije ESPB) osnovne (240 • diplomirani inženjer tehnologije ESPB) master (180+120=300 ESPB) • master inženjer tehnologije (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 • specijalista inženjer tehnologije ESPB) doktorske • doktor nauka . inž. inž. metalurg. inž. struk. • Mast. metalurg. • Spec. • Dr • Struk. • Spec. inž. inž. saobr. tehnol. inž. • Dipl. tehnol. metalurg. • Spec.

ekon. bibliot. inž. muzeol. Polje 3: Društveno-humanističke nauke OBLAST VRSTA STUDIJA STRUČNI. inform. EKONOMSKE NAUKE AKADEMSKE osnovne (180 • ekonomista ESPB) • poslovni informatičar osnovne (240 • diplomirani ekonomista • Ekon. ARHIVARSTVO I MUZEOLOGIJA AKADEMSKE • bibliotekar osnovne (180 • arhivar ESPB) • muzeolog • diplomirani bibliotekar osnovne (240 • diplomirani arhivar ESPB) • diplomirani muzeolog master (180+120=300 • master bibliotekar ESPB) • master arhivar (240+60=300 • master muzeolog ESPB) specijalističke • specijalista bibliotekar (300+60=360 • specijalista arhivar ESPB) • specijalista muzeolog doktorske • doktor nauka . • Mast. • Arhiv. • Spec. . arhiv.nauke o (300+180=480 bibliotekarstvu/arhivarstvu/muzeologiji ESPB) STRUKOVNE • strukovni bibliotekar osnovne (180 • strukovni arhivar ESPB) • strukovni muzeolog specijalističke • specijalista strukovni bibliotekar (180+60=240 • specijalista strukovni arhivar ESPB) • specijalista strukovni muzeolog • Bibliot. bibliot. muzeol. • Struk. inž. • Spec. • Mast. metalurg. arhiv. muzeol. struk. • Spec. • Dr • Struk. bibliot. • Spec. • Spec. • Spec. • Dipl. bibliot. struk. • Spec. muzeol. • Mast. struk. AKADEMSKI I NAUČNI NAZIV SKRAĆENICA BIBLIOTEKARSTVO. • Dipl. • Posl. arhiv. metalurg. • Dipl.(300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) inženjerstvo • strukovni inženjer metalurgije • specijalista strukovni inženjer metalurgije • Struk. arhiv. • Dipl. • Muzeol. muzeol. • Struk. bibliot. struk. arhiv.

inform.. • Klasič. istorič. klasič. ekon. posl. posl. • Mast. filol. • Spec. • Istorič.istorija umetnosti KULTUROLOŠKE NAUKE I KOMUNIKOLOGIJA • Istorič. klasič. • Arheol. arheol. inform. inform. • Dipl. ARHEOLOŠKE I KLASIČNE NAUKE AKADEMSKE • istoričar osnovne (180 • istoričar umetnosti • arheolog ESPB) • klasični filolog osnovne (240 ESPB) • diplomirani istoričar • diplomirani istoričar umetnosti • diplomirani arheolog • diplomirani klasični filolog • master istoričar • master istoričar umetnosti • master arheolog • master klasični filolog master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) • specijalista istoričar specijalističke • specijalista istoričar umetnosti (300+60=360 • specijalista arheolog ESPB) • specijalista klasični filolog doktorske • doktor nauka . istorič. ekon. • Dipl. struk. posl. istorič. • Spec. posl. klasič. • Spec. • Dr • Dr • Struk. inform. • Spec. • Mast. arheol. istorič. • Dr • Dr . umet. ekon.ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) • diplomirani poslovni informatičar • Dipl. filol. istorič. arheol. umet. filol. • master ekonomista • master poslovni informatičar • specijalista ekonomista • specijalista poslovni informatičar • doktor nauka . ekon. • Spec. inform. • Dipl. struk. • Mast. umet. • Spec. • Mast. • Struk.ekonomske nauke • doktor nauka . • Dipl. filol. • Spec.poslovna informatika • strukovni ekonomista • strukovni poslovni informatičar specijalističke • specijalista strukovni ekonomista (180+60=240 • specijalista strukovni poslovni informatičar ESPB) ISTORIJSKE. istorič. • Spec. umet.istorijske/arheološke/klasične (300+180=480 nauke ESPB) • doktor nauka . • Mast. posl. • Mast.

• Dipl. • Mast. novin./žurnal. • Spec. • Dipl. kulturol. menadž. ./Žurnal. • Master menadž. komunik. menadž. • Andrag. • Spec. komunik. • Novin. • Kulturol. • Učit. • Pedag.kulturološke (300+180=480 nauke/komunikologija/novinarstvo/žurnalistika ESPB) MENADŽMENT I BIZNIS** AKADEMSKE osnovne (180 • menadžer ESPB) osnovne (240 • diplomirani menadžer ESPB) master (180+120=300 ESPB) • master menadžer (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 • Specijalista menadžer ESPB) doktorske • doktor nauka . • Škol. kulturol. • Spec. • Mast. struk. • Vasp. • Mast. novin./žurnal. • Dr master (180+120=300 • master komunikolog ESPB) • master kulturolog (240+60=300 • master novinar/žurnalista ESPB) specijalističke • specijalista komunikolog (300+60=360 • specijalista kulturolog ESPB) • specijalista novinar/žurnalista doktorske • doktor nauka . komunik. • Spec. • Dipl. kulturol. medijatek.AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) • komunikolog • kulturolog • novinar/žurnalista* • diplomirani komunikolog • diplomirani kulturolog • diplomirani novinar/žurnalista • Komunik. • Dipl./žurnal. • Spec. menadž. novin.menadžment i biznis STRUKOVNE osnovne (180 • strukovni menadžer ESPB) specijalističke (180+60=240 • specijalista strukovni menadžer ESPB) PEDAGOŠKE I ANDRAGOŠKE NAUKE*** AKADEMSKE • pedagog • andragog osnovne (180 • učitelj ESPB) • vaspitač • školski medijatekar • Menadž. menadž. • Dr • Struk.

medijatek. učit. vasp. učit. • master politikolog • Mast. • Mast. • Spec. politik. andrag. med. politik. • politikolog • diplomirani politikolog • Politik.dizajner medija u obrazovanju • strukovni vaspitač • specijalista strukovni vaspitač • Diz. • Dipl. medijatek. • Mast.pedagoške/andragoške nauke • doktor nauka .političke nauke • Spec. diz. struk. medijatek. • Mast. učit. pedagog • Spec. • Dr • Dr • Dr • Struk. u obraz. škol. u obraz. • Dipl. • Spec. • Mast. • Dipl. vasp. u obraz. škol. škol. vasp.metodika nastave • doktor nauka . • specijalista politikolog • doktor nauka . vasp. politik. andrag.• dizajner medija u obrazovanju osnovne (240 ESPB) • diplomirani pedagog • diplomirani andragog • diplomirani učitelj • diplomirani vaspitač • diplomirani školski medijatekar • diplomirani dizajner medija u obrazovanju master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) • master pedagog • master andragog • master učitelj • master vaspitač • master školski medijatekar • master dizajner medija u obrazovanju • specijalista pedagog • specijalista andragog specijalističke • specijalista učitelj (300+60=360 • specijalista vaspitač ESPB) • specijalista školski medijatekar • specijalista dizajner medija u obrazovanju doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) POLITIČKE NAUKE AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske • doktor nauka . med. • Dipl. • Spec. • Mast. diz. med. • Spec. • Dipl. • Spec. • Dipl. andrag. • Mast. med. • Dr . u obraz. diz. • Spec. pedag. vasp. pedag. • Dipl.

(300+180=480 ESPB) PRAVNE NAUKE AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) PSIHOLOŠKE NAUKE AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) SOCIOLOŠKE NAUKE AKADEMSKE • pravnik • pravnik unutrašnjih poslova • diplomirani pravnik • diplomirani pravnik unutrašnjih poslova • Prav. prav. psihol. unutr. • master psiholog • Mast. • Mast. prav. unutr. prav. posl. • Spec. prav. psihol. • Spec. prav. • doktor nauka . unutr. prav. • psiholog • diplomirani psiholog • Psihol.pravne nauke • strukovni pravnik • specijalista strukovni pravnik • Struk. posl. struk. unutr. • Dipl. • Spec. prav. psihol. • Dipl.psihološke nauke • Dr . • Dr • master pravnik • master pravnik unutrašnjih poslova • specijalista pravnik • specijalista pravnik unutrašnjih poslova • doktor nauka . • Dipl. posl. • Prav. posl. • Mast. • specijalista psiholog Spec. prav.

• Dr • master sociolog • master etnolog-antropolog • specijalista sociolog • specijalista etnolog-antropolog • doktor nauka sociološke/etnološke/antropološke nauke • teolog • diplomirani teolog Teol. filoz. • Dr . • Etnol. • specijalista filozof • doktor nauka . • doktor teologije • Dr • filozof • diplomirani filozof • Filoz. etnol.filozofija • Spec. • Dipl. • Mast. • master filozof • Mast. sociol. • master teolog • Mast.antropol. sociol. • Dipl. • Spec. etnol.osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) TEOLOGIJA AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) FILOZOFIJA AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske • sociolog • etnolog-antropolog • diplomirani sociolog • diplomirani etnolog-antropolog • Sociol. etnol. • Mast. • specijalista teolog • Spec. • Dipl. filoz.antropol. sociol • Spec.-antropol. • Dipl.antropol. filoz. teol. teol. teol.

• diplomirani profesor fizičkog vaspitanja i sporta • Dipl. fiz. • Dr • Prof. • Mast. umet. filol. roman. germanista. komparatista itd.) • profesor jezika i književnosti • klasični filolog • Filol. teor. • Dipl. • profesor fizičkog vaspitanja i sporta • profesor fizičkog vaspitanja i kineziterapije .) • Prof. filol. germ. anglista. • Klas. • Mast. • Prof. jez.. slav.(300+180=480 ESPB) FILOLOŠKE NAUKE AKADEMSKE • filolog (srbista. filol.. • diplomirani profesor fizičkog vaspitanja i vasp.filološke nauke ESPB) NAUKE O UMETNOSTIMA AKADEMSKE osnovne (180 • teoretičar umetnosti ESPB) osnovne (240 • diplomirani teoretičar umetnosti ESPB) master (180+120=300 ESPB) • master teoretičar umetnosti (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 • specijalista teoretičar umetnosti ESPB) doktorske (300+180=480 • doktor nauka . umet. filol. klasič. klasič. romanista. i knjiž. • Mast. filol • Dr osnovne (180 ESPB) osnovne (240 • diplomirani filolog ESPB) • diplomirani klasični filolog master (180+120=300 • master filolog ESPB) • master klasični filolog (240+60=300 ESPB) specijalističke • specijalista filolog (300+60=360 • specijalista klasični filolog ESPB) doktorske (300+180=480 • doktor nauka . slavista. (srb. klasič. kompar. umet. umet. i kineziterap. • Dipl. vasp. prof.nauke o umetnostima ESPB) FIZIČKO VASPITANJE I SPORT AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) • Teor. • Spec. filol. fiz. vasp. teor.. • Dipl. angl. filol.. i sport. fiz. • Spec. teor. itd. i sport. • Spec..

fizičko vaspitanje. • Struk. • specijalista trener (180+60=240 • Spec. i kineziterap. organiz. specijalističke • specijalista profesor fizičkog vaspitanja i sporta vasp. i sport. defektol. tren. defektol. prof. (300+60=360 • specijalista profesor fizičkog vaspitanja i • Spec. struk. vasp.specijalna edukacija i (300+180=480 rehabilitacija ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 • strukovni defektolog ESPB) • strukovni terapeut specijalističke • specijalista strukovni defektolog (180+60=240 • specijalista strukovni terapeut ESPB) • Defektol. • Mast. defektol. i kinezit. specijalističke • Spec. terap. terap.kineziterapije • Dipl. rekreac. i sport. ESPB) • organizator sportske rekreacije rekreac. sport i • Dr (300+180=480 kineziterapija ESPB) STRUKOVNE • Tren. • Dr • Struk. Polje 4: Medicinske nauke . • Spec. ESPB) kineziterapije vasp. fiz. • Terap. • Spec. osnovne (180 • trener • Organiz. • Spec. fiz. prof. • Mast. • Dipl. defektol. terap. prof. doktorske • doktor nauka . terap. master (180+120=300 • master profesor fizičkog vaspitanja i sporta ESPB) • master profesor fizičkog vaspitanja i (240+60=300 kineziterapije ESPB) • Spec. terap. SPECIJALNA EDUKACIJA I REHABILITACIJA AKADEMSKE osnovne (180 • defektolog ESPB) • terapeut osnovne (240 • diplomirani defektolog ESPB) • diplomirani terapeut master (180+120=300 • master defektolog ESPB) • master terapeut (240+60=300 ESPB) specijalističke • specijalista defektolog (300+60=360 • specijalista terapeut ESPB) doktorske • doktor nauka . vasp. • Spec. fiz. i kinezit. defektol. struk. • specijalista organizator sportske rekreacije ESPB) sport. prof. prof. fiz. fiz. sport. vasp. • Mast. • Mast. • Dipl.

zub. med. sestr. sestr. AKADEMSKI I NAUČNI NAZIV SKRAĆENICA • doktor veterinarske medicine • specijalista doktor veterinarske medicine . • doktor medicine • specijalista doktor medicine • Dr.OBLAST VRSTA STUDIJA VETERINARSKE NAUKE AKADEMSKE Integrisane (300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) MEDICINSKE NAUKE AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) Integrisane (360 ESPB) specijalističke (360+60=420 ESPB) doktorske (360+180=540 ESPB) strukovne STRUČNI. • Struk. dijet. med. vet. . • Spec. tehnič. instrum. sanit. med. • strukovni veterinarski tehničar • specijalista strukovni veterinarski tehničar • Struk. tehnol. • Struk. • Struk. • Spec. vet. • Struk. ekol. med. • master organizator zdravstvene nege nege • master medicinska sestra • Mast. • Dr sci. zdrav. med.specijalista • doktor medicinskih nauka veterinarska medicina • Dr. • Struk. med. nege • Dipl. tehnič. struk. • doktor medicinskih nauka • Dr sci. zdrav. zdrav. sestr. dr. • Struk. • Mast. organiz. dr. kozm. radiol. vet. • Struk. med. osnovne (180 ESPB) • strukovna medicinska sestra • strukovni sanitarno-ekološki inženjer • strukovni medicinsko-laboratorijski tehnolog • strukovni medicinski radiolog • strukovni nutricionista dijetetičar • strukovni kozmetičar estetičar • strukovni zubni protetičar • strukovni instrumentar • Struk. • Spec. protet. vet. • organizator zdravstvene nege • diplomirani organizator zdravstvene nege • diplomirana medicinska sestra • Org. nege • Dipl. estet. lab. med. organiz. med. inž. vet. nutr.

• Spec. hig. • Dr sci. struk. • Mag. • Mag. sest. • Mag. sestr. farm. • Spec. • Mast. • Struk. anest. • Spec. • Dipl. farm. stom. • oralni higijeničar • specijalista oralni higijeničar • Oral. tehnol. struk.medicinski biohemičar • Farm. kozm. • Spec. • Spec. zub. stom.medicinski biohemičar • magistar farmacije • magistar farmacije . • Spec. biohem. • farmaceut • diplomirani farmaceut • magistar farmacije • magistar farmacije . struk. farm. • Spec.med. struk. med. struk. • Spec. protet. struk. dijet. hig. • Spec. inž. estet. • Spec. struk. instrum. sanit. STOMATOLOŠKE NAUKE AKADEMSKE Integrisane (300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) FARMACEUTSKE NAUKE AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) integrisane • doktor stomatologije • master stomatološka sestra • specijalista doktor stomatologije • doktor medicinskih nauka stomatologija • Dr. . fizioterap.specijalističke (180+60=240 ESPB) • strukovni fizioterapeut • strukovni anestetičar • specijalista strukovna medicinska sestra • specijalista strukovni sanitarnoekološki inženjer • specijalista strukovni medicinskolaboratorijski tehnolog • specijalista strukovni medicinski radiolog • specijalista strukovni nutricionista dijetetičar • specijalista strukovni kozmetičar estetičar • specijalista strukovni zubni protetičar • specijalista strukovni instrumentar • specijalista strukovni fizioterapeut • specijalista strukovni anestetičar • Struk. med. stom. med. ekol. struk. dr. anest. • Spec. radiol. med. farm. lab. nutr. fizioterap. med. . biohem • Mag. struk. farm. struk. • Spec. oral.

farm. • Spec. • Spec. lik. umet. umet. farm. i audioviz. dram.farmacija • Dr sci. . teh. umet. dram. • Dipl. umet. • Struk. struk. umet. i audioviz. dram. • Mast. biohem. farm. • Spec.specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) • specijalista farmacije • specijalista farmacije . dram.medicinski biohemičar • Spec. umet. med. umet. • Spec. • Dipl. • Dr um. i audioviz. teh. • doktor medicinskih nauka . • Mast.dramske i (300+180=480 audiovizuelne umetnosti ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 • strukovni dramski i audiovizuelni ESPB) umetnik specijalističke • specijalista strukovni dramski i (180+60=240 audiovizuelni umetnik ESPB) LIKOVNE UMETNOSTI AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 • Dram. • likovni umetnik • diplomirani likovni umetnik • master likovni umetnik • Lik. i audioviz. umet. umet. farm. i audioviz. med. struk. lik. Polje 5: Umetnost OBLAST VRSTA STUDIJA STRUČNI I AKADEMSKI NAZIV SKRAĆENICA DRAMSKE I AUDIOVIZUELNE UMETNOSTI AKADEMSKE osnovne (180 • dramski i audiovizuelni umetnik ESPB) osnovne (240 • diplomirani dramski i audiovizuelni ESPB) umetnik master (180+120=300 • master dramski i audiovizuelni ESPB) umetnik (240+60=300 ESPB) specijalističke • specijalista dramski i audiovizuelni (300+60=360 umetnik ESPB) doktorske • doktor umetnosti . dram. • strukovni farmaceutski tehničar • specijalista strukovni farmaceutski tehničar • Struk. i audioviz.

• Dipl. komp. umet. . • Spec. komp. umet. prim. • Dipl. • Spec. muz. • Dr um. muz. • Diz. • muzički umetnik • kompozitor • diplomirani muzički umetnik • diplomirani kompozitor • master muzički umetnik • master. • Konz. struk. • strukovni muzički umetnik • specijalista strukovni muzički umetnik • Struk. i restaur. i restaur. Umet. • Dipl. lik. muz. • Struk. umet. lik. muz. muz. • Spec. umet.muzičke umetnosti • Muz. • Dr um. umet. konz. • Komp.likovne umetnosti • strukovni likovni umetnik • specijalista strukovni likovni umetnik • Spec. umet. umet. umet. struk. • Mast. prim. umet. • Mast. umet. • Dipl. kompozitor • specijalista muzički umetnik • specijalista kompozitor • doktor umetnosti . • Spec. diz. lik. • Mast. umet. • Dipl. komp.ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) MUZIČKA UMETNOST AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) • specijalista likovni umetnik • doktor umetnosti . PRIMENJENE UMETNOSTI I DIZAJN AKADEMSKE • primenjeni umetnik osnovne (180 • konzervator i restaurator ESPB) • dizajner • diplomirani primenjeni umetnik • diplomirani konzervator i osnovne (240 restaurator ESPB) • diplomirani dizajner master • master primenjeni umetnik • Prim.

diz.(180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) • master konzervator i restaurator • master dizajner • Mast. fiz. • Dr um. • Menadž. menadž. prim. • Inž. i diz. • Spec. Interdisciplinarne. prim. graf. mehatron. • Prostor. • Spec. • Dipl. prim. • Struk. diz. umet. inž. umet. pejz. umet. tehnol.umetnost i mediji • Inž. graf. tekst. diz. • Dipl.umet. multidisciplinarne. • Demogr. prim. u vis. teor. inž. inženj. menadž. • Spec. konz. i diz • Inž. tehnol. bezb. • Struk. • Inž. i restaur. inform. • Inž. i restaur. • Dipl. prim. obr. • Inž. i diz • Dipl. biomed. fiz. • Kriminalist. • Inž. diz. mat. • Spec. inž. tekst. konz. transdisciplinarne (IMT) i dvopredmetne studije OBLA VRSTA ST STUDIJA STRUČNI. • Mast. i med. inženj.primenjene umetnosti i dizajn • strukovni primenjeni umetnik • strukovni dizajner • specijalista strukovni primenjeni umetnik • specijalista strukovni dizajner • Spec. AKADEMSKI I NAUČNI NAZIV SKRAĆENICA IMT studije AKADEMSKE • inženjer mehatronike • inženjer informacionih tehnologija • inženjer tekstilstva i dizajna • inženjer grafičkog inženjerstva i dizajna • inženjer primenjene matematike osnovne • inženjer primenjene fizike • inženjer biomedicinskog inženjerstva (180 • inženjer pejzažne arhitekture ESPB) • menadžer bezbednosti • kriminalista • prostorni planer • turizmolog • demograf • diplomirani inženjer mehatronike • diplomirani inženjer informacionih tehnologija • diplomirani inženjer tekstilstva i dizajna • diplomirani inženjer grafičkog inženjerstva i osnovne dizajna • diplomirani inženjer primenjene matematike (240 • diplomirani inženjer primenjene fizike ESPB) • diplomirani menadžer u kultura i medijima • diplomirani menadžer u visokom obrazovanju • diplomirani teoretičar . struk. i diz. arh. i medij. • Dipl. • Dipl. • Dipl. mat. u kult. inform. inž. plan. • specijalista primenjeni umetnik • specijalista konzervator i restaurator • specijalista dizajner • doktor umetnosti . prim. inž. • Turizmol. . • Dipl. • Dipl. prim. . • Inž. struk. mehatron. inženj. inž.

polit. scen. efikas. org. • Mast. • Mast. i diz. • Mast. umet. • Dipl. menadž. prir. živ. • Mast. . prava zašt. inž. umet. • Mast. • Mast. prir. log. • Dipl. posl. • Dipl. sred. višemed. teor. arh. pejz. reg. mehatron. polit. • Mast. scen. demogr.teorije umetnosti • master umetnik višemedijske umetnosti • master umetnik digitalnih medija • master umetnik scenskog dizajna master (180+120= • master ekolog prava zaštite životne sredine • master ekonomista za poslovnu informatiku 300 • master inženjer pejzažne arhitekture ESPB) (240+60=3 • master inženjer urbanizma i regionalnog 00 ESPB) razvoja • master inženjer logističkog inženjerstva • master inženjer energetske efikasnosti u zgradarstvu • master inženjer računarske grafike • master organizator regionalne politike i razvoja • master organizator scenskog dizajna • master profesor prirodnih nauka • master menadžer u visokom obrazovanju • master menadžer bezbednosti • master kriminalista • master prostorni planer • Dipl. inž. inž. teor. živ. • Dipl. i med. u zgrad. • Dipl. višemed. prostor. • Mast. inž. teor. menadž.račun. inž. energ. u zgrad. diz. i reg. inženj. i reg. prim. • Mast. prav. zašt. prim. umet. • Mast. razv. • Mast. inž. prof. • Dipl. inž. • Dipl. kriminalist. umet. • Mast. graf. • Mast. efikas.umet. reg. • Dipl. tekst. inženj. • Dipl. • Mast. inž. • Dipl. i razv. ekol. • Mast.teorije umetnosti • diplomirani umetnik višemedijske umetnosti • diplomirani umetnik digitalnih medija • diplomirani umetnik scenskog dizajna • diplomirani ekolog prava zaštite životne sredine • diplomirani ekonomista za poslovnu informatiku • diplomirani inženjer pejzažne arhitekture • diplomirani inženjer urbanizma i regionalnog razvoja • diplomirani inženjer logističkog inženjerstva • diplomirani inženjer energetske efikasnosti u zgradarstvu • diplomirani inženjer računarske grafike • diplomirani organizator regionalne politike i razvoja • diplomirani organizator scenskog dizajna • diplomirani profesor prirodnih nauka • diplomirani menadžer bezbednosti • diplomirani kriminalista • diplomirani prostorni planer • diplomirani turizmolog • diplomirani demograf • master inženjer mehatronike • master inženjer informacionih tehnologija • master inženjer tekstilstva i dizajna • master inženjer grafičkog inženjerstva i dizajna • master inženjer primenjene matematike • master inženjer primenjene fizike • master menadžer . • Mast.• diplomirani teoretičar . scen. diz. inž. tehnol. med. • Dipl. • Dipl.kult.teor. • Mast. inž. plan. log. bezb. • Dipl. . umet. med. turizmol. ekol. razv. • Mast. • Mast. inženj. i diz • Mast. umet. org.. inform. • Dipl. grafik. umet. nauka . inž. i razv. • Dipl. inž. org. diz. pejz. ekon. inform. energ. urb. dig. org. inž. . umet. inž. • Dipl. dig. diz. inf. • Mast. graf. scen. urb.kultura i mediji • master teoretičar . posl.teor. • Mast. i med. prof. inž. inž. fiz. račun. • Dipl. ekon. mat. nauka • Dipl. sred. arh. umet. umet.umetnost i mediji • master teoretičar .

60 ESPB) • specijalista inženjer pejzažne arhitekture • specijalista inženjer urbanizma i regionalnog • Spec.teor.umetnost i mediji med. i • specijalista inženjer tekstilstva i dizajna • specijalista inženjer grafičkog inženjerstva i diz. demogr. umet. umet. fiz. diz. teor. obr. dizajna • specijalista inženjer primenjene matematike • Spec. • specijalista organizator regionalne politike i • Spec. tehnol. inž. polit.informacione tehnologije • Dr • doktor nauka . • Spec. • Spec.• Mast.kultura i mediji • Dr 480 • doktor nauka .mehatronika • Dr • doktor nauka . kriminalist. • specijalista inženjer informacionih tehnologija • Spec.umet. prostor. diz • specijalista menadžer u visokom • Spec. med. menadž u vis. tekst. (300+60=3 informatiku • Spec. • specijalista ekonomista za poslovnu čke živ.pravno-ekonomske nauke • Dr (300+180= • doktor nauka . posl. • specijalista teoretičar . scen. menadž. . obrazovanju • Spec. menadž.nauke bezbednosti • Dr • doktor nauka . scen. inž. • specijalista menadžer bezbednosti obr. dig. menadž.umetnost i mediji • Dr ESPB) • doktor nauka . org. • Mast. bezb. kriminalist. inž. inženj. bezb. graf. • specijalista turizmolog • Spec. arh.grafičko inženjerstvo i dizajn • Dr • doktor nauka . inform. ekon. inž.primenjena matematika • Dr • doktor nauka . razvoja • Spec. pejz. log.. inž. i • specijalista teoretičar . prim. • Spec. turizmol. inž. i diz. • Spec. • specijalista umetnik scenskog dizajna • Spec. inž. umet. • Mast.teorije umetnosti • specijalista umetnik višemedijske umetnosti • Spec. inž. • specijalista ekolog prava zaštite životne • Spec. specijalisti sredine • Spec. mat.kult. prava zašt.teorije umetnosti • Dr • doktor nauka . • Mast. mehatron. plan. ekol. i • specijalista inženjer primenjene fizike med. prof.pravno-političke nauke • doktor nauka . • specijalista kriminalista • Spec.kultura i mediji • Spec. • specijalista prostorni planer • Spec. • specijalista umetnik digitalnih medija umet. • specijalista demograf • Spec. • Spec. demogr. inform. • doktor nauka . inženj. sred. menadž. reg. . nauk. plan. • Spec. • specijalista inženjer mehatronike • Spec. turizmol. • Mast. višemed. razvoja • Spec. prir. umet.kriminalistika • Dr • doktor prostornog planiranja • Dr • doktor turizmologije • Dr • master turizmolog • master demograf . u vis.pravno-sociološke nauke • Dr • Dr doktorske • doktor nauka . prostor. i • specijalista organizator scenskog dizajna razv. • specijalista profesor prirodnih nauka • Spec. prim. teor. • specijalista menadžer . i reg. • specijalista inženjer logističkog inženjerstva razv. org. urb. • Mast.

scenski dizajn STRUKOVNE • strukovni inženjer tekstilstva i dizajna • strukovni inženjer grafičkog inženjerstva i dizajna • strukovni pravnik pravnog novinarstva • strukovni optometrista • strukovni menadžer bezbednosti • strukovni kriminalista • Dr • Dr um. i geogr. • Mast. pravnog (180 novin. • Struk. • Spec. • Dr um. • Spec. prof. • Dr um. • specijalista strukovni kriminalista • Spec. specijalisti inženjerstva i dizajna • Spec. struk. i inform. DVOPREDMETNE STUDIJE • diplomirani profesor biologije i hemije • diplomirani profesor biologije i geografije osnovne • diplomirani profesor informatike i fizike • diplomirani profesor informatike i matematike (240 ESPB) • diplomirani profesor matematike i fizike • diplomirani inženjer za primenjenu fiziku i informatiku • master profesor biologije i hemije master • master profesor biologije i geografije (180+120= • master profesor informatike i fizike 300 • master profesor informatike i matematike ESPB) • master profesor matematike i fizike (240+60=3 • master inženjer za primenjenu fiziku i 00 ESPB) informatiku • specijalista profesor biologije i hemije • specijalista profesor biologije i geografije specijalisti • specijalista profesor informatike i fizike čke • specijalista profesor informatike i matematike (300+60=3 • specijalista profesor matematike i fizike 60 ESPB) • specijalista inženjer za primenjenu fiziku i informatiku • Dipl. i diz. prof. i diz. i hem • Spec. • Mast. i mat. • Struk. tekst. biol. • Struk. pravn. prav. inform. fiz. prim. prof. prof. inženj. prof. optomet. optomet. . i geogr. graf. • Spec. tekst. struk. 40 ESPB) • specijalista strukovni optometrista • Spec. biol. čke • specijalista strukovni pravnik pravnog novin. menadž. prim.višemedijske umetnosti • doktor umetnosti . i inform. inform. inform. i geogr. inž. • Mast. mat. i • specijalista strukovni inženjer tekstilstva i diz. graf. biol. inž. struk. prof. • Spec.• doktor demografije • doktor umetnosti . kriminalist. menadž. i hem • Mast.digitalni mediji • doktor umetnosti . inform. bezb. kriminalist. inform. inž. • Dipl. • specijalista strukovni inženjer grafičkog inženj. mat. prof. fiz. i mat. mat. i diz. • Mast. i fiz. biol. inž. (180+60=2 novinarstva • Spec. struk. • Dipl. prof. i mat. inž. • specijalista strukovni menadžer bezbednosti bezb. • Struk. • Mast. • Spec. prof. biol. prof. fiz. prof. prof. i fiz. prim. inž. prof. inform. • Dipl. i fiz. • Dipl. inž. i fiz. struk. struk. osnovne • Struk. dizajna • Spec. i inform • Spec. i fiz. i fiz. prav. biol. ESPB) • Struk. prof. prof. i hem • Dipl.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful