Está en la página 1de 4

FORMULA:

Cada solro conliono: Acido Iipomdico 1 g,


Excipionlos: Iaclosa, lonzoalo do sodio c.s.
ACCION TERAPEUTICA:
Anlililico, quinoIona.
INDICACIONE5:
Tralamionlo do Ioridas, Icoras y oscaras do Ia pioI, infocladas por gormonos
sonsilIos aI Acido Iipomdico, quo no rospondon a olros lralamionlos.
CARACTERI5TICA5 FARMACOLOGICA5 / PROPIEDADE5:
AccIn Iarmacn!gIca: EI Acido Iipomdico os un agonlo anlilacloriano
porlonocionlo a Ia famiIia do Ias quinoIonas quo acluara inIiliondo Ia
snlosis do ADN lacloriana aI inlorforir con Ia aclividad do Ia ADN girasa
(lopoisomorasa).
EI ospoclro anlilacloriano doI Acido Iipomdico os oI siguionlo:
- Espocios IaliluaImonlo sonsilIos: EscIoricIia coIi, Irolous miraliIIis o
indoIogonicos, KIolsioIIa, Enlorolaclor, Cilrolaclor.
- Espocios rosislonlos: (CIM r 16 mg/mI): Acinololaclor, gormonos anaorolios,
laclorias Gram posilivas, Isoudomonas aoruginosa.
- Espocios inconslanlomonlo sonsilIos: Sorralia, Irovidoncia sp.
PRIPER

ACIDO IIIEMIDICO 1 g
IoIvo do uso oxlorno
Induslria Argonlina
Vonla la|o rocola
Cuando no soa conocida Ia sonsiliIidad aI Acido Iipomdico para una ospocio
dolorminada, sIo un osludio in-vilro do Ias copas on cuoslin pormilir
confirmar si Ias mismas son sonsilIos, rosislonlos o inlormodias.
FarmacncIntIca: No so Ian roaIizado osludios farmacocinolicos para osla
forma farmacoulica. Sin omlargo, no dolora osporarso quo Iaya roalsorcin
sislomica significaliva Iuogo do Ia apIicacin doI produclo solro Ia pioI inlacla.
Ia siluacin os diforonlo on casos dondo Iay pordida do Ia capa crnoa,
infIamacin, uliIizacin do vonda|os ocIusivos o apIicacin solro grandos
suporficios. En laIos circunslancias Ia alsorcin puodo sor oIovada.
PO5OLOGIA / MODO DE ADMINI5TRACION:
ApIicar oI conlonido do un solro (1 g) ospoIvoroando diroclamonlo solro Ia
Iosin do manora uniformo, provia Iimpioza con soIucionos anlisoplicas o
Iavado do Ia misma con soIucin fisioIgica osloriI. Culrir Ia curacin con
gasa osloriI. Eslo procodimionlo dolo ropolirso 1 2 vocos aI da Iasla quo Ia
cicalrizacin so Iaya compIolado. EI nmoro do solros a uliIizar por da puodo
incromonlarso acordo a Ia oxlonsin y sovoridad do Ia Iosin, do acuordo con
oI crilorio modico.
CONTRAINDICACIONE5:
HiporsonsiliIidad a Ias quinoIonas o a aIguno do Ios compononlos do Ia
formuIacin.
Doficioncia do gIucosa-6-fosfalo dosIidrogonasa.
Emlarazo y Iaclancia.
Ninos y adoIosconlos monoros do 15 anos.
ADVERTENCIA5:
En razn doI riosgo do folosonsiliIizacin, os rocomondalIo no oxponorso aI soI
duranlo su uliIizacin. EI dosarroIIo do una infoccin gonoraIizada a punlo do
parlida do una Iosin culnoa infoclada roquioro do un lralamionlo anlililico
sislomico apropiado adoms do Ia curacin IocaI do Ia Iosin.
No apIicar on mucosas ni on Ios o|os. No apIicar on Ias griolas doI pozn
producidas duranlo Ia Iaclancia.
PRECAUCIONE5:
OcasionaImonlo puodo producirso una coslra solro oI IocIo do Ia Iosin
Iuogo do Ia apIicacin do una dosis doI poIvo anlililico. En laI caso, puodo
ofocluarso un Iavado do Ia Iosin por arraslro con soIucin fisioIgica osloriI
anlos do una nuova curacin (vor MODO DE ADMINISTRACION).
Ias quinoIonas puodon inducir crisis convuIsivas, ospociaImonlo Iuogo do
aIlas dosis on pacionlos con facloros prodispononlos laIos como insuficioncia
corolrovascuIar, IarIinson o opiIopsia.
Dolo adminislrarso con procaucin on pacionlos con onformodados ronaIos
o Ioplicas.
Dado quo oslas drogas Ian domoslrado producir Iosionos a nivoI do
Ios carlIagos do opfisis y do arlicuIacionos on animaIos | vonos do
oxporimonlacin, so sugioro no adminislrarIo on ninos, adoIosconlos, mu|oros
omlarazadas y duranlo Ia Iaclancia.
IntcraccInncs:
ToofiIina: Ia uliIizacin simuIlnoa con Acido Iipomdico puodo producir
un aumonlo do Ias conconlracionos pIasmlicas do loofiIina.
AnlicoaguIanlos oraIos: EI ofoclo anlicoaguIanlo puodo aumonlar on prosoncia
do oslas quinoIonas.
Uricosricos: EI prolonocid puodo roducir Ia oxcrocin urinaria do Acido
Iipomdico.
CicIosporina: Aumonla oI riosgo do nofroloxicidad do Ia droga.
MoIfaIan: Ia uliIizacin concomilanlo aumonla oI riosgo do loxicidad
gaslroinloslinaI.
TcratngncsIs: En animaIos do oxporimonlacin oI Acido Iipomdico Ia
domoslrado carocor do ofoclos loralogonicos. No olslanlo, dolido a Ia ausoncia
do ovidoncias do Ia soguridad do su uso on oI omlarazo, no so rocomionda
su ompIoo on osla condicin.
LactancIa: No so aconso|a su ompIoo duranlo osla condicin (vor Irocaucionos).
Usn pcdItrIcn: En razn do Ia ausoncia do oxporioncia cInica no so
rocomionda su uliIizacin on ninos.
REACCIONE5 ADVER5A5:
Trastnrnns gastrnIntcstIna!cs: Nusoas, vmilos, dispopsia, doIor aldominaI,
diarroa, inapoloncia.
Trastnrnns dc! sIstcma ncrvInsn ccntra! y pcrIIrIcn: CofaIoas, insomnio,
vorligos y ocasionaImonlo lraslornos visuaIos, doIoros muscuIaros y
nouropalas poriforicas.

FntnscnsIbI!Idad: Enro|ocimionlo, orupcionos culnoas (oxanloma luIIoso).


RcaccInncs dc hIpcrscnsIbI!Idad: Erupcionos culnoas (oxanloma, oriloma)
rasI, rulor, urlicaria, prurilo.
5OBREDO5IFICACION:
An no so Ian roporlado casos on quo Iaya Ialido solrodosis no lralada.
TratamIcntn nrIcntatIvn InIcIa! dc !a snbrcdnsIIIcacIn: Iuogo do Ia
cuidadosa ovaIuacin cInica doI pacionlo, do Ia vaIoracin doI liompo
lranscurrido dosdo Ia ingosla, do Ia canlidad do lxicos ingoridos y
doscarlando Ia conlraindicacin do ciorlos procodimionlos, oI profosionaI
docidir Ia roaIizacin o no doI lralamionlo gonoraI do roscalo: vmilo
provocado o Iavado gslrico, carln aclivado y posloriormonlo purganlo
saIino, modidas do cuidado gonoraI, manlonimionlo do Ia va aoroa y Ia
oxigonacin, y un adocuado moniloroo do Ios signos vilaIos.
Anlo Ia ovonluaIidad do una solrodosificacin, concurrir aI HospilaI ms
corcano o comunicarso con Ios Conlros do ToxicoIoga:
HospilaI do Iodialra "DR. RICARDO GUTIERREZ" ToI.: (011) 4962-6666 / 2247
HospilaI "DR. A. IOSADAS" ToI.: (011) 4654-6648 / 4658-7777
PRE5ENTACION:
IRIIER

: Envasos conloniondo 10 solros.


EspociaIidad ModicinaI aulorizada por oI Minislorio do SaIud.
Corlificado N 35.690
IVAX Argonlina S.A. - SuipacIa 1111, piso 18 (C1008AAW) - Buonos Airos
Diroclora Tocnica: Adriana M. E. Bava (Farmacoulica - Bioqumica)
Consorvar on su onvaso originaI, a lomporalura no mayor do 30C y prologido
do Ia Iumodad
MANTENGA LO5 MEDICAMENTO5 FUERA DEL ALCANCE DE LO5
NIO5
FocIa do Ilima rovisin: 08 / 03