Está en la página 1de 7

LLENGUA CATALANA:

CRITERIS QUE FAN REFERÈNCIA A LA LECTURA

1 CICLE 2 CICLE 3 CICLE


11- Localitzar informacions 21- Localitzar, recuperar i resumir 31-Localitzar i recuperar informació
concretes i realitzar inferències informació explícita i realitzar explícita i fer inferències en la
directes en la lectura de textos. inferències directes en la lectura lectura de textos, emprant
de textos. estratègies de comprensió lectora,
determinant-ne els propòsits
principals i interpretant el doble
sentit d‟alguns.

42- Llegir textos diversos en veu 52-Llegir textos diversos en veu


alta i en silenci per aprendre o alta i en silenci per aprendre o
com a font de plaer, mostrant com a font de plaer, mostrant
iniciativa i interès per la lectura i iniciativa i interès per la lectura i
per l‟elecció dels textos. per l‟elecció dels textos.

13- Llegir i comprendre textos 63- Llegir i comprendre textos 2-Llegir i comprendre textos literaris de la
literaris de la tradició oral i de la literaris de la tradició oral i de la tradició oral i de la literatura infantil adequats
literatura infantil adequats, així literatura infantil adequats al al cicle, així com les característiques de la
com alguns aspectes formals cicle, reconeixent les narració i de la poesia, per donar suport a la
lectura i l‟escriptura d‟aquests textos.
simples de la narració i de la característiques bàsiques de la
Memoritzar-ne, reproduir-ne i representar-ne
poesia amb la finalitat de donar narració i la poesia, amb la alguns.
suport a la lectura i a l‟escriptura finalitat de donar suport a la
d‟aquests textos. Memoritzar, lectura i a l‟escriptura d‟aquests
reproduir i representar textos textos i memoritzant-ne,
orals senzills. reproduint-ne i representant- ne
alguns.

74- Interpretar i integrar les 3-Interpretar i integrar les idees


pròpies idees amb la informació pròpies amb les dels textos,
continguda en els textos d‟ús comparant i contrastant
escolar i social, mostrant-ne la informacions diverses, i mostrar la
comprensió a través de la lectura comprensió a través de la lectura
en veu alta, amb la fluïdesa i en veu alta amb l'entonació i la
l‟entonació adequades, valorant fluïdesa adequades.
els propis progressos.
8
9
105- Llegir amb freqüència i per 4- Llegir per iniciativa pròpia diferents
iniciativa pròpia diferents tipus de tipus de textos i manifestar les preferències
textos, manifestant preferències en la selecció de lectures, expressant les
en la selecció d‟aquestes lectures opinions pròpies i gustos personals sobre
i expressant les pròpies opinions i els textos llegits.
gustos personals sobre els textos
llegits.
11
126-Emprar la biblioteca d‟aula i 5- Utilitzar de manera autònoma les
del centre, conèixer i respectar biblioteques, videoteques, etc., i
els seus mecanismes comprendre els mecanismes i
d‟organització i funcionament i procediments d'organització i selecció
les possibilitats que ofereix. d'obres i d‟altres materials. Col·laborar en
13 el manteniment i millora dels materials
bibliogràfics i altres documents
disponibles a l'aula i al centre
SEQÜÈNCIACIÓ BLOCS DE CONTINGUTS LLENGUA CATALANA:
BLOC 2. COMPRENSIÓ DE TEXTOS ESCRITS
*en negreta estan ressaltats aquells continguts o matisos que es van afegint en els diferents cicles.
* en cursiva estan escrits aquells conceptes que consideram que s’haurien de treballar a altres cicles i que no venen marcats en el currículum.

PRIMER CICLE SEGON CICLE TERCER CICLE

Comprensió i identificació de
Comprensió de textos de
Comprendre textos de la vida la informació rellevant en textos
situacions quotidianes de
quotidiana: cartells, horaris, invitacions, propis de les situacions
relació social correspondència
felicitacions, normes, notes, avisos, quotidianes de relació social:
escolar, regles de joc, normes de
notícies, etc. correspondència, normes,
classe, etc. identificant-ne la
programes d’activitats,
informació rellevant.
convocatòries, plans de feina o
reglaments.
Estratègies per a la Estratègies per a la Estratègies per a la
comprensió de textos: comprensió de textos: comprensió de textos:
identificació del títol, anticipació formulació i comprovació formulació i comprovació
del contingut a partir de les d’hipòtesis, inferència d’hipòtesis, inferència
il·lustracions, formulació i d’informació, consulta del d’informació, síntesi, relectura,
comprovació d’hipòtesis i diccionari, relectura i resum de identificació de les idees
preguntes, relectura, explicació les idees bàsiques dels textos principals i secundàries, ús del
del sentit del text després llegits o dels aspectes més diccionari, etc.
d’haver-lo llegit. destacats.

Comprensió textos produïts Comprensió de textos de Comprensió de textos de l’àmbit


amb finalitat didàctica o d’ús l’àmbit escolar amb finalitat escolar, en suport paper o digital, per
quotidià:fullets, descripcions, didàctica o d’ús social:fullets, aprendre i per informar-se, per accedir a la
instruccions i explicacions per descripcions, instruccions i cultura, per planificar i realitzar tasques
aprendre i informar-se explicacions per aprendre i per concretes, i per descobrir el seu aspecte
informar-se. creatiu i lúdic, tant els produïts amb
finalitat didàctica com els d’ús social
(fullets informatius o publicitaris, premsa,
programes, fragments literaris), mostrant
gust i valoració per la lectura.

Comprensió d’informació Comprensió d’informació general Comprensió de textos procedents


general en textos dels en textos procedents dels mitjans dels mitjans de comunicació
mitjans de comunicació de comunicació social, incloent social (incloses web infantils i
social, amb especial incidència les web infantils, fent especial juvenils) amb incidència especial
en la notícia i identificant incidència en la notícia i en les en la notícia, l’entrevista i les
aspectes no explícits senzills. cartes al director, localitzant cartes al director, per obtenir
informacions destacades en informació general, localitzant
titulars, portades, entrades de informacions destacades.
notícies, etc.
Interpretació de sentits figurats i
Identificació de sentits de significats no explícits als
figurats i de significats no textos, especialment en els dels
explícits als textos, mitjans de comunicació amb
especialment en els dels actitud crítica i rebuig pels
mitjans de comunicació, missatges que suposen
adoptant actituds crítiques qualsevol tipus de
elementals cap als missatges discriminació.
que transmeten.

Integració de coneixements i Integració de coneixements i Integració de coneixements i


informacions procedents de d’informacions procedents de informacions procedents de
diferents suports (llibres, ràdio, diferents suports per aprendre i diversos suports, per aprendre
televisió, premsa, etc.), per contrastar informació (comparació, classificació,
aprendre, ampliar el vocabulari i (comparació, classificació, identificació, interpretació) amb
contrastar informació comparant, identificació i interpretació). atenció especial a les dades
identificant i classificant. que es transmeten mitjançant
gràfics, esquemes i altres
il·lustracions

Valoració dels textos escrits - Interès pels textos escrits com a Interès pels textos escrits com a
com a font d’informació i font d’informació, font d’aprenentatge i com a mitjà
aprenentatge i com a mitjà de d’aprenentatge, i com a mitjà de de comunicació d’experiències i
comunicació d’experiències i comunicació d’experiències i de de regulació de la convivència.
de regulació de la regulació de la convivència.
convivència.

Lectura expressiva en veu alta


Lectura personal, guiada i amb pronunciació, ritme i
expressiva, de textos narratius . entonació adequats.
Comprensió d’informació
Recerca i localització Comprensió d’informació rellevant en textos per obtenir,
d’informació sobre temes rellevant en textos per obtenir, organitzar i comunicar informació
d’interès en textos procedents organitzar i comunicar informació (qüestionaris, resums, informes
de diferents suports (diccionaris (qüestionaris, resums, informes senzills, descripcions,
d’imatges, fitxes d’ortografia, senzills, descripcions, explicacions, etc.).
llibres , revistes, etc.). explicacions, etc.).
Ús d’estratègies per sintetitzar i
Ús d’estratègies per sintetitzar i estructurar la informació localitzada:
estructurar la informació localitzada: notes, esquemes, resums, mapes
notes, esquemes, resums, mapes conceptuals, etc.
conceptuals, etc.

Ús dirigit de les tecnologies Utilització dirigida de les Utilització dirigida de les


de la informació i de la tecnologies de la informació i la tecnologies de la informació i la
comunicació i de les comunicació i de les biblioteques comunicació per a la
biblioteques per obtenir per obtenir informació i models localització, selecció i
informació i models per a la per la composició escrita. organització d’informació
composició escrita.

Ús de les biblioteques,
incloent les virtuals, de
manera cada cop més
autònoma, per obtenir
informació i models per a la
producció escrita respectant
les normes d’ús i tenint cura
dels llibres i altre material.

Participació en jocs lingüístics Participació en jocs lingüístics Participació en jocs lingüístics


per millorar la lectura (mots encreuats, sopes de lletres, motivadors que contribueixin al
comprensiva jeroglífics, cal·ligrames, etc.). desenvolupament de la comprensió lectora
(endevinalles, acudits, dites, refranys,
(embarbussaments, endevinalles, sopes de lletres, mots encreuats, etc.).
acudits, sopes de lletres, etc.).

Coneixement funcional dels


elements bàsics del còmic. Coneixement funcional dels Coneixement funcional dels
elements bàsics del còmic i elements bàsics del còmic i dels
dels discursos descriptius, discursos descriptius, narratius,
narratius, poètics i teatrals poètics i teatrals per aplicar-lo a
per aplicar-lo a la comprensió la comprensió i interpretació dels
i interpretació dels textos. textos.

Identificació d’elements gràfics Identificació d’elements gràfics


propis d’alguns tipus de textos. propis d’alguns tipus de textos: Identificació d’elements
vinyetes, globus, onomatopeies, gràfics propis d’alguns tipus
etc., aplicant-los a la comprensió. de textos: vinyetes, globus,
onomatopeies, etc., aplicant-
los a la comprensió.