Está en la página 1de 4

1

LIETUVOS JAUNJ MATEMATIK MOKYKLA2 tema. TRIKAMPI UDAVINIAI
(20122014)

Teorin mediag pareng ir antrj uduot sudar Lietuvos edukologijos universiteto docentas
Edmundas Maztis

Trikampis pati paprasiausia ploktumos geometrin figra, apie trikampius mokytis pradedame nuo
pirmj geometrijos pamok ir j savybes nagrinjame kiekvienoje klasje. Atrodo, kad apie trikampius
inome labai daug, bet i uduotis supaindins Jus su dar neinomais trikampio geometrijos faktais.
Primename kelet trikampio ir jo element savybi, kurias suinojote matematikos pamokose.
1) Trikampio kamp suma lygi 180; trikampio priekampis lygus jam negretutini trikampio kamp
sumai.
2) Lygiaonio trikampio kampai prie pagrindo yra lygs, auktin nubrta jo pagrind yra ir trikampio
pusiaukampin, ir trikampio pusiaukratin.
3) Staiojo trikampio smailij kamp suma lygi 90; ambins kvadratas lygus statini kvadrat
sumai.
4) Trikampio pusiaukampins susikerta viename take, kuris yra brto trikamp apskritimo centras.
Trikampio pusiaukampin dalija kratin dalis, proporcingas prie j esanioms trikampio kratinms: jei
AD trikampio ABC pusiaukampin, tai AC AB DC BD : : = (1 pav.).


1 pav. 2 pav.
5) Trikampio pusiaukratins ,
1
AA
1
BB ir
1
CC susikerta viename take M ir
1 : 2 : : :
1 1 1
= = = MC CM MB BM MA AM (2 pav.).
6) Trikampio auktins susikerta viename take.
7) Apie trikamp galima apibrti apskritim, kurio centras yra trikampio kratini vidurio statmen
sankirtos takas; apie statj trikamp apibrto apskritimo centras yra ambins vidurio takas.
8) Trikampio ABC kratini AB ir AC vidurio takus M ir N jungianti atkarpa vadinama trikampio
vidurine linija, ji yra lygiagreti atkarpai BC ir lygi jos pusei.
1 pavyzdys. Trikampio ABC kratini ilgiai , a BC = , b AC = , c AB = takas M jo pusiaukampini
sankirtos takas. Rasime kokiu santykiu jis dalija pusiaukampin, nubrt i virns A.
Sakykime, kad trikampio ABC pusiaukampins AD ir BE susikerta
take M (3 pav.). Trikampiui ABD taikome pusiaukampins savyb (4
savyb) ir turime .
BD
AB
MD
AM
= I tos paios savybs trikampiui ABC turime
.
DC
DB
AC
AB
= Kadangi , CB DC DB = + tai .
DB CB
DB
AC
AB

= I ios lygybs
randame, kad .
c b
ca
AB AC
CB AB
DB
+
=
+

= Taigi .
a
c b
c b
ca
c
MD
AM +
=
+
=

2 pavyzdys. Trikampio ABC kratins , 9 = AB . 15 = AC trikamp brtas lygiagretainis taip, kad
viena jo kratin lygi 6 ir ji yra trikampio kratinje BC, o lygiagretainio striains lygiagreios su tiesmis
AB ir AC. Rasime kitos lygiagretainio kratins ir trikampio kratins BC ilgius.
Sakykime, kad lygiagretainis MNPQ brtas trikamp ABC, atkarpa MN yra trikampio kratinje BC,
, 6 = MN o takai P ir Q yra atitinkamai trikampio kratinse AC ir AB (4 pav.). Kadangi keturkampiai
BMPQ ir CNQP pagal udavinio slyg yra lygiagretainiai, tai 6 = = = = MN PQ NC BM ir . 18 6 3 = = BC
B
C
M
D E
3 pav.
A
2
Kadangi tiess AB ir PM lygiagreios, tai pagal Talio teorem ,
CM
BC
MP
AB
= t. y. . 6 ,
18
12 9
=

=
BC
CM AB
MP
Analogikai ,
BC
BN
AC
QN
= . 10 ,
18
12 15
=

=
BC
BN AC
QN Lygiagretainiui
MNPQ taikome inom lygiagretainio savyb: lygiagretainio kratini
kvadrat suma lygi jo striaini kvadrat sumai (sitikinkite tuo patys, i
trikampi MNQ ir MNP pagal kosinus teorem ura
2
NQ ir
2
MP
iraikas bei jas sudj) : . 2 2
2 2 2 2
NP MN NQ MP + = + I ia
32 ) 6 2 10 6 (
2
1
2 2 2 2
= + = NP ir . 2 4 = NP
Trikampio ABC plotas lygus kratins ir j nubrtos
auktins sandaugos pusei: .
2
1
2
1
2
1
c b a
h c h b h a S = = = Be to,
, sin
2
1
sin
2
1
sin
2
1
B BA BC C BC AC A AC AB S Z = Z = Z = ; ) )( )( ( c p b p a p p S = ia
) (
2
1
c b a p + + = trikampio pusperimetris.
3 pavyzdys. Staiojo trikampio statini ilgiai 6 ir 8 . Trikampio viduje yra takas M, nutols
nuo abiej statini vienodu atstumu, lygiu 2. Rasime, kokiu atstumu takas M nutols nuo
ambins.
Sakykime, kad staiojo trikampio ABC statiniai AC ir CB
lygs atitinkamai 6 ir 8, takas M nutols nuo statini AC ir CB
atstumais, lygiais 2. I tako M nuleidiame statmenis MN, MP ir
MQ trikampio kratines AC, CB ir AB (5 pav.). Trikampi AMC,
AMB ir CMB plot suma yra lygi trikampio ABC
plotui: .
2
1
2
1
2
1
2
1
CB AC MQ AB MP CB MN AC = + + Kadangi
, 2 = = MP MN tai . 8 6
2
1
10
2
1
2 8
2
1
2 6
2
1
= + + MQ I ia
atstumas MQ nuo tako M iki ambins lygus 2, t. y. takas M
yra trikamp brto apskritimo centras.
4 pavyzdys. Trikampio ABC pusiaukratinje BD paymtas takas E taip, kad .
4
1
BD DE =
Ties AE kerta kratin BC take F. Rasime trikampio AFC plot, jei trikampio ABC plotas lygus S.
Nubriame ties DK lygiagrei su tiese AF (6 pav.), tai pagal Talio teorem
, 1 : : = = DC AD KC FK t. y. .
2
1
FC FK = Kita vertus irgi pagal Talio teorem turime, kad
, 3 = =
ED
BE
FK
BF
t. y. .
2
3
3 FC FK BF = = I ia . 2 : 3 : = FC BF
Kadangi trikampi ABC ir AFC auktins, nubrtos i tako
A, sutampa, tai j plot santykis lygus kratini, kurias
nubrtos tos auktins, ilgi santykiui, t. y.
. : : FC BC S S
AFC ABC
=
A A
I lygybs 2 : 3 : = FC BF seka, kad
,
2
3
=

FC
FC BC
t. y.
2
3
1=
FC
BC
ir .
2
5
=
FC
BC
Taigi trikampio
AFC plotas lygus .
5
2
S

Trikampiai ABC ir C B A ' ' ' yra panaieji, jei j atitinkami kampai lygs, o prie juos esanios
kratins proporcingos: , A A ' Z = Z , B B ' Z = Z , C C ' Z = Z .
C B
BC
C A
AC
B A
AB
' '
=
' '
=
' '
Trikampi
panaumo poymiai yra ie:
B
A
C
M
N
Q
P
4 pav.
A
C
B
Q
M
P
N
5 pav.
A
B
C
E
F
K
D
6 pav.
3
1) trikampiai panaieji, jei vieno j du kampai lygs atitinkamiems kito trikampio dviems kampams:
ABC A ~ , C B A ' ' ' A jei , A A ' Z = Z ; B B ' Z = Z
2) trikampiai panaieji, jei vieno j kampas lygus atitinkamam kito trikampio kampui, o kratins,
sudaranios tuos kampus, yra proporcingos: ABC A ~ , C B A ' ' ' A jei , A A ' Z = Z .
C A
AC
B A
AB
' '
=
' '

3) trikampiai panaieji, jei j atitinkamos kratins proporcingos: ABC A ~ , C B A ' ' ' A jei
.
C B
BC
C A
AC
B A
AB
' '
=
' '
=
' '

5 pavyzdys. Trikampio ABC visos kratins yra skirting ilgi, atkarpa AD yra jo pusiaukampin.
inoma, kad , a BD AB = . b CD AC = + Rasime atkarpos AD ilg.
Atidkime atkarpoje AB atkarp , BD BE = o kratins AC tsinyje atkarp CD CF = (7 pav.).
Tuomet , a AE = . b AF =
Sakykime, kad , o = Z = Z DAC BAD , | = Z = Z CDF DFC
. = ZEDA Kadangi kampas ACD yra trikampio DCF
priekampis, tai . 2| = ZACD Dl tos paios prieasties
. + o = ZBED Kita vertus lygiaoniame trikampyje BDE
teisinga lygyb .
2
1
90 B BED Z = Z

I trikampio ABC
randame, kad , 2 2 180 | o = Z

B todl
. ) 2 2 180 (
2
1
90 | + o = | o = Z

BED Taigi , | =
trikampiai AED ir ADK panaieji, todl
AF
AD
AD
AE
= ir . ab AF AE AD = =
Priminsime svarbiausias trikampio metrines priklausomybes.
1) Trikampiui ABC teisinga lygyb C BC AC BC AC AB Z + = cos 2
2 2 2
(kosinus teorema).
2) Jei R apibrto apie trikamp ABC apskritimo spindulys, tai R
C
AB
B
AC
A
BC
2
sin sin sin
=
Z
=
Z
=
Z

(sinus teorema).
6 pavyzdys. Trikampio vienas kampas du kartus didesnis u kit, jiems prieing kratini
ilgi skirtumas lygus 2, o treioji trikampio kratin lygi 5. Apskaiiuosime trikampio plot.
Sakykime, kad trikampio ABC B A Z = Z 2 (8 pav.).
Kadangi prie didesn trikampio kamp yra ilgesn
kratin, tai , 2 = AC BC o . 5 = AB Paymkime
, x AC = tada . 2 + = x BC Pagal kosinus teorem
turime . cos 2
2 2 2
B BC AB BC AB AC Z + = I ia
.
) 2 ( 10
4 29
) 2 ( 5 2
) 2 ( 5
cos
2 2 2
+
+
=
+
+ +
= Z
x
x
x
x x
B Pagal sinus teorem
,
sin sin B
AC
A
BC
Z
=
Z
arba .
sin cos sin 2
2
B
x
B B
x
Z
=
Z Z
Taigi
.
2
2
cos
x
x
B
+
= Z Sprsdami lygt
x
x
x
x
2
2
) 2 ( 10
4 29 +
=
+
+
randame jos sprendinius , 4
1
= x . 5
2
= x Pirmuoju atveju
,
4
3
cos = ZB ,
4
7
cos 1 sin
2
= Z = Z B B , 6 = BC taigi trikampio plotas .
4
7 15
sin
2
1
= Z = B BC AB S
Antruoju atveju , 5 = = AB AC taigi .
2
1
A C B Z = Z = Z I ia , 45

= Z = Z C B , 90

= ZA taigi trikampis
ABC statusis lygiaonis, jo ambin . 7 2 5 2 = = = AC BC Taigi antrasis sprendinys netinka ir atsakymas
yra .
4
7 15
= S

B
C
D
E
7 pav.
A
F
|
o
o

C
A B
8 pav.
4
ANTROJI UDUOTIS

1. Dvi trikampio kratins lygios 6 ir 8, jas nubrtos trikampio pusiaukratins yra statmenos. Raskite
treiosios trikampio kratins ilg

2. Staiojo trikampio smailiojo kampo pusiaukampin dalija trikampio statin dalis, kuri ilgiai lygs
4 ir 5. Apskaiiuokite trikampio kratini ilgius.

3. Trikampio kratini ilgiai yra 10, 17 ir 21. j brtas staiakampis, kurio viena kratin yra trikampio
ilgiausioje kratinje. Staiakampio perimetras lygus 24. Apskaiiuokite staiakampio kratini ilgius.

4. Trikampio kratini ilgiai , 10 = AB , 17 = BC . 21 = AC Takas M yra trikampio viduje, jo atstumai iki
kratini AC ir BC atitinkamai lygs 2 ir 4. Raskite tako M atstum iki kratins AB.

5. Trikampio ABC plotas lygus S. Per kratins BC tak M tok, kad , 2 : 3 : = MC BM ir trikampio virn
A nubrta ties kerta pusiaukratin BD take F. Raskite trikampio AFB plot.

6. Trikampio auktini ilgiai lygs 12, 15 ir 20. Raskite jo plot.

7. Trikampio ABC kratini ilgiai , 13 = AB , 15 = BC . 14 = AC Raskite trikampio BHD plot, jei BH
auktin, o BD pusiaukampin.

8. Trikampio ABC visos kratins skirtingos, pusiaukampins AD ilgis lygus a. Kratinje AC yra takas
M, kad . CM CD = Raskite atkarpos AM ilg, jei . b BD AB = +

9. 60 kampo viduje yra takas, nutols nuo kampo kratini per 7 ir 2 7 . Raskite to tako atstum nuo
kampo virns.

10. Lygiaonio trikampio pusiaukampin dalija onin kratin dalis lygias b ir c. Raskite tos
pusiaukampins ilg.

Antrosios uduoties sprendimus praome isisti iki 2013 m. sausio 25 d. mokyklos adresu: Lietuvos
jaunj matematik mokykla, Matematikos ir informatikos metodikos katedra, VU Matematikos ir
informatikos fakultetas, Naugarduko g. 24, LT-03225 Vilnius. Ms mokyklos interneto svetains adresas:
www.mif.vu.lt/ljmm/
LIETUVOS JAUNJ MATEMATIK MOKYKLOS TARYBA