Está en la página 1de 1

LIETUVOS JAUNJ MATEMATIK MOKYKLA

Lietuvos jaunj matematik mokykla (LJMM) skelbia klausytoj primim 20122014 mokslo metams. Mokykla yra dvimet. j priimami vienuoliktos klass, o rekomendavus matematikos mokytojui, ir emesni klasi moksleiviai, isprend stojamj uduot. I viso numatoma inagrinti atuonias temas: keturias iais mokslo metais, o likusias keturias kitais. Moksl planuojame ubaigti 2014 met balandio mnes baigiamuoju udavini sprendimo konkursu Vilniaus universitete. Skmingai vykd vis program, mokiniai gaus Lietuvos jaunj matematik mokyklos baigimo paymjimus. Mokestis u vis mokymosi LJMM laik yra 25 Lt (j moka tik priimtieji LJMM). Metodin mediaga ir uduotys skelbiamos LJMM interneto svetains www.mif.vu.lt/ljmm/ puslapiuose. Stojamosios uduoties sprendimus praome rayti plon ssiuvin. Ant ssiuvinio virelio ir ant atskiro lapelio spausdintomis raidmis uraykite savo vard, pavard, mokykl ir klas, kurioje mokots, bei nam adres. Kartu su sprendimais praome atsisti tui vok su uraytu savo adresu ir priklijuotu pato enklu. Tada mes praneime, ar Js stojote LJMM, o stojusius informuosime apie mokesio mokjimo tvark ir pat mokymsi. stojusieji tame paiame laike ras suteikt informacins sistemos ,,Mano LJMM vartotojo vard ir slaptaod, su kuriais gals matyti kiekvienos savo uduoties sprendim vertinimus. Stojamosios uduoties sprendimus isiskite iki 2012 met spalio 15 dienos iuo adresu: Lietuvos jaunj matematik mokykla, Matematikos ir informatikos metodikos katedra, VU Matematikos ir informatikos fakultetas, Naugarduko 24, LT-03225 Vilnius. Mokini atsisti darbai negrinami. LJMM 20122014 mokslo met programa: Lygtys ir j sistemos tekstiniuose udaviniuose; Trikampi udaviniai; Variant perrankos metodas; Kombinatorikos udaviniai; Fibonaio skaiiai; Matematins logikos udaviniai; Ploktumos figr kombinacijos; Funkcij savybs ir lygi bei nelygybi sprendimas. STOJAMOJI UDUOTIS 1. Lentoje buvo urayti devyni skaiiai: 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 23 ir 24. Linas ir Romas ibrauk po keturis skaiius. Koks skaiius liko neibrauktas, jeigu Lino ibraukt skaii suma 3 kartus didesn u Romo ibraukt skaii sum? 2. Raskite visus trienklius natraliuosius skaiius, kurie turi tokias savybes: 1) pirmas skaitmuo 3 kartus didesnis u trei skaitmen; 2) jo ir skaiiaus, gauto sukeitus antr skaitmen su treiu, suma dalijasi i 8. 3. Rinkim dien nuo 18 valandos iki 22 valandos balsavo 20 % dar nebalsavusi rinkj. Lygiai 22 valand 32 % rinkj liko nebalsav. Keliais procentais balsavusi rinkj skaiius padidjo nuo 18 valandos iki 22 valandos? 4. Keleivis, eidamas judaniu eskalatoriumi, nusileidia per 24 sekundes. Jeigu keleivis eit (tuo paiu greiiu) nejudaniu eskalatoriumi, jis nusileist per 42 sekundes. Per kelias sekundes keleivis nusileist eskalatoriumi, stovdamas ant jo laiptelio? 5. Piastr monetos sveria tiek gram, kokia yra j vert. Tarp penki monet 1, 2, 3, 5 ir 10 piastr verts viena moneta yra netikra; jos svoris nesutampa su verte. Kaip su lktinmis svarstyklmis (be svarmen!) nustatyti, kuri moneta netikra? 6. Lentoje paraytas dvienklis skaiius ab pakeiiamas dvienkliu skaiiumi a b 12. Gautasis skaiius pagal t pai formul pakeiiamas nauju dvienkliu skaiiumi. Koks dvienklis skaiius bus lentoje atlikus 100 toki veiksm, kai pradinis skaiius yra 23? 7. Raskite visas realij skaii x ir y poras ( x; y), kurios tenkina lygi sistem 2 x xy x 10, 2 y xy y 20. 8. Raskite didiausi sandaugos 3x 4 y 12.
x y

reikm, kai

9. Kvadrato ABCD kratinse BC ir CD paymti takai K ir M taip, kad KC 2KB ir MC MD. rodykite, kad AKB AKM . 10. apskritim brti du tarpusavyje besilieiantys apskritimai; jie lieia ir didj apskritim. Per brtj apskritim lietimosi tak nubrta didiojo apskritimo styga, kuri kartu yra ir brtj apskritim liestin. ios stygos ilgis lygus 4 cm. Raskite ubrkniuotos didiojo skritulio dalies (r. pav.) plot. LIETUVOS JAUNJ MATEMATIK MOKYKLOS TARYBA