Está en la página 1de 6

LIETUVOS JAUNJ MATEMATIK MOKYKLA VII tema.

TRIGONOMETRIJOS TAIKYMAI STEREOMETRIJOJE


(20112013) Teorin mediag pareng bei septintj uduot sudar Lietuvos edukologijos universiteto docentas Edmundas Maztis

Matematikos pamokose susipainote su trigonometrinmis funkcijomis, j savybmis, trigonometri nmis tapatybmis, trigonometrini lygi sprendimo metodais. Atlikdami i uduot, Js ne tik pakartosite gytas trigonometrijos inias, bet ir imoksite taikyti jas stereometrijos udavini sprendime. 1. Jei dvi erdvs tiess a ir b susikerta take C (1 pav.), tai jos yra vienoje ploktumoje. Jos sudaro keturis kampus; jei vieno j didumas , tai likusi trij didumai 180 , ir 180 . Jei nebukasis (t. y. smailusis arba statusis) kampas, tai jis vadinamas kampu tarp tiesi a ir b. Jei ties a yra ploktumoje ,
180o

180o
1 pav. 2 pav.

o ties b ploktum kerta take C, nepriklausaniame tiesei a, tai tiess a ir b yra prasilenkianios (2 pav.). Per bet kur erdvs tak galima nubrti tieses, lygiagreias su tiesmis a ir b. Taigi per tak C galime nubrti ties a || a. Tiess a ir b yra vienoje ploktumoje, kampas tarp j yra kampas tarp prasilenkiani tiesi a ir b. Ties b, statmena bet kuriai ploktumos tiesei a, yra statmena ploktumai . Per bet kur erdvs tak M nubriama vienintel ties a, statmena duotajai ploktumai . Sakykime, kad ties a nra statmena ploktumai ir kerta j take B (3 pav.). I bet kurio tiess a tako C nubrkime ties, statmen ploktumai ; ji kerta ploktum take H. Ties BH, esanti ploktumoje , yra vadinama tiess a ortogonalija projekcija ploktumoje . Kampas tarp tiess a ir jos ortogonaliosios projekcijos ploktumoje yra vadinamas kampu tarp tiess a ir ploktumos . Kartais sakoma, kad ties a pasvirusi ploktum kampu . Sprendiant udavinius danai tenka naudoti trij statmen teorem. Priminsime jos formuluot. Jei ties l yra ploktumoje ir statmena tiesei a, neesaniai ploktumoje , tai ji statmena ir tiess a ortogonaliajai projekcijai ploktumoje (4 pav.).

3 pav.

4 pav.

Teisingas ir atvirkias teiginys: jei ploktumos ties l yra statmena tiess a ortogonaliajai projekcijai ploktumoje , tai ji statmena ir tiesei a. 1 pavyzdys. Piramids pagrindas lygiaonis trikampis, kurio onin kratin lygi a, o kampas prie pagrind lygus . Visos piramids onins briaunos pasvirusios pagrindo ploktum tuo paiu kampu . Rasime piramids tr. Sakykime, kad piramids ABCS pagrindas lygiaonis trikampis ABC, ACB = AC = BC = a, (5 pav.). Nubriame piramids auktin SH, taigi piramids briaun SA, SB ir SC ortogonaliosios projekcijos pagrindo ploktumoje yra atkarpos AH, BH ir CH. Todl kampai SAH, SBH ir SCH yra kampai tarp piramids onini sien briaun ir pagrindo ploktumos, t. y. BAH = SBH = SCH = . Staij trikampi SAH, SBH ir SCH statinis SH yra bendras, prie j 1

esantys smailieji kampai lygs , taigi ie trikampiai lygs, todl lygios ir atkarpos AH, BH, CH. Taigi takas H yra apie trikamp ABC apibrto apskritimo centras. Jei AH = BH = CH = R io apskritimo spindulys, takas D atkarpos AB vidurio takas, tai S
, todl trikampio ABC auktin CD = h = a cos , o jo 2 2 pagrindas AB = 2 AD = 2a sin . I lygybs AH 2 = HD 2 + AD 2 seka, 2 DCB =

kad R 2 = (h R) 2 + ia gauname R =

AB 2 , t. y. R 2 = a cos R + a 2 sin 2 . I 4 2 2

H a 5 pav.

a 2 cos

. I staiojo trikampio ASH randame

SH = Rtg =

1 atg . Kadangi trikampio ABC plotas S = a 2 sin , tai piramids tris 2 2 cos 2

1 1 1 atg 1 V = S SH = a 2 sin = a 3 sin tg . 3 3 2 6 2 2 cos 2

2. Sakykime, kad dvi ploktumos ir susikerta, j bendr tak aib yra ties a. Ties a dalija kiekvien i i ploktum dvi ploktumas; ties a yra t pusploktumi kratas (arba kontras). Dvisieniu kampu vadinama figra, kuri sudaro ties a ir dvi pusploktums, neesanios vienoje ploktumoje, kuri kratas yra ties a (6 pav.). Ties a yra vadinama dvisienio kampo briauna. Pasirinkime tiesje a bet kur tak O, ploktumose ir nubrkime A spindulius OA ir OB, statmenus tiesei a. Spinduli OA ir OB sudaromas kampas AOB yra vadinamas dvisienio kampo tiesiniu kampu. Tiesinis kampas yra ploktumoje, statmenoje ploktumoms ir . Dvisienio kampo tiesini kamp aib yra begalin, visi to paties dvisienio kampo tiesiniai kampai yra lygs. Dvisienio kampo didumas yra lygus bet kurio jo tiesinio kampo didumui. Dvi susikertanios ploktumos ir sudaro keturis dvisienius kampus. Jei B O vieno j didumas , tai kit trij didumai yra 180 , ir 180 . Jei = 90, a tai ploktumos ir yra statmenos. Nebukasis (smailusis arba statusis) 6 pav. dvisienis kampas, kur sudaro ploktumos ir , yra vadinamas kampu tarp ploktum ir . Jei kampo tarp ploktum ir didumas lygus , tai sakoma, kad ploktuma pasvirusi ploktum kampu . 2 pavyzdys. Piramids pagrindas lygiaon trapecija, kurios smailusis kampas lygus , o plotas lygus S. Visos piramids onins sienos pasvirusios pagrindo ploktum tuo paiu kampu . Rasime piramids tr. S Sakykime, kad piramids SABCD pagrindas lygiaon trapecija ABCD, AD || BC , A = D = (7 pav.). Nubrkime sien ASD, DSC, CSB ir ASB auktines SH1 , SH 2 , SH 3 ir SH 4 , o taip pat piramids auktin SO. Tiess SH1 ortogonalioji projekcija piramids pagrindo ploktumoje yra ties OH1. Kadangi SH1 AD, tai pagal trij statmen teorem ties AD yra statmena tiess SH projekcijai OH1. H3 B Taigi kampas SH1O yra dvisienio kampo tarp piramids pagrindo C ploktumos ir jos onins sienos ADS ploktumos tiesinis kampas, t. y. H4 O H2 SH1O = . Analogikai sitikiname, kad kampai SH 2O, SH 3O ir SH 4O yra kamp tarp piramids pagrindo ploktumos ir jos onini A D E H1 sien ploktum tiesiniai kampai, taigi 7 pav. SH 2O = SH 3O = SH 4O = . I staij trikampi SOH1 , SOH 2 , SOH 3 ir SOH 4 lygybs (j statinis SO bendras, o smailieji kampai prie j lygs ) iplaukia, kad

OH1 = OH 2 = OH 3 = OH 4 , t. y., takas O yra trapecij brto apskritimo centras. Nubrkime trapecijos auktin BE AD. Sakykime, kad BE = h, tuomet trapecij brto apskritimo spindulys h OH1 = OH 2 = OH 3 = OH 4 = . Kadangi trapecij galima brti apskritim, tai AB + CD = AD + BC , 2 1 S 2 AB = AD + BC. Pagal slyg S = ( AD + BC ) h = AB h = AB 2 sin . I ia AB = , 2 sin 1 1 1 h = AB sin = S sin , SO = OH1tg = S sin tg, ir piramids tris V = S OS = S tg S sin . 2 3 6
3. Sakykime, kad takas O yra trij spinduli OA, OB, OC, neesani vienoje ploktumoje, pradios takas (8 pav.). ie spinduliai yra trij plokij kamp = AOB, = AOC ir = BOC kratins.

ie trys ploktieji kampai sudaro trisien kamp OABC (arba trisien kamp O). Takas O yra trisienio kampo virn, spinduliai OA, OB, OC jo briaunos, ploktumos OAB, OAC, OBC jo sienos. Kiekvieno trisienio kampo briauna apibria dvisien kamp, j sudaro ploktumos, kuri bendroji briauna yra nagrinjamoji briauna. Paymkime dvisienius kampus, kuri briaunos yra spinduliai OA, OB ir OC , atitinkamai A, B ir C. Nagrinkime trisien kamp O, kurio du ploktieji kampai ir yra smailieji. J bendroje kratinje parinkime tak C ir j ploktumose nubrkime statmenis CA OC ir CB OC (9 pav.). Kampas AOB yra dvisienio kampo C, kurio briauna yra spindulys OC, tiesinis kampas. Trikampiui CAB pritaikome kosinus teorem:

AB 2 = AC 2 + CB 2 2 AC CB cos C. I trikampio OAB gauname:

AB 2 = OA2 + OB 2 2OA OB cos .


Atm vien lygyb i kitos turime

OA2 AC 2 + OB 2 CB 2 + 2 AC CB cos C 2 AO BO cos = 0.


I staij trikampi OCB ir OCA seka tokios lygybs: OA2 AC 2 = OC 2 , OB 2 BC 2 = OC 2 . I ia gauname, kad 2OC 2 + 2 AC CB cos C = 2 AO BO cos . Padalij abi lygybs puses i AO BO, uraome OC OC AC BC toki lygyb: cos = + cos C. Kadangi i staij trikampi OAC ir OCB seka OA OB OA OB OC OC A' = cos AOC = cos , = cos BOC = cos , OA OB AC CB = sin BOC = sin , = cos AOC = cos , O OB OA B tai cos = cos cos + sin sin cos C. (1) (1) Pastebkime, kad gautoji formul yra teisinga, kai ir nebtinai smailieji kampai. Pvz., kai kampas bukasis, o smailusis, nubriame spindul OA, A C papildant spindul OA iki tiess (10 pav.). Nagrinjame trisien kamp OA BC , 10 pav. kurio du ploktieji kampai = BOC ir = AOC yra smailieji, treiasis

plokiasis kampas AOB = , o dvisienis kampas, kurio briauna yra spindulys OC, lygus C. iam trisieniam kampui taikome (1) lygyb: cos( ) = cos cos( ) + sin sin( ) cos( C ), arba cos = cos cos sin sin cos C , Taigi ir iuo atveju (1) lygyb teisinga. Analogikai (1) lygybs teisingumas patikrinamas, kai du kampai ir bukieji, kai kampas statusis, o bukasis, kai abu kampai ir statieji. Patikrinkite tai savarankikai. Gautoji (1) lygyb yra vadinama trisienio kampo kosinus teorema. Analogikai galima urayti dar dvi lygybes kitiems trisienio kampo OABC ploktiesiems kampams D cos = cos cos sin sin cos B, cos = cos cos sin sin cos A. 3 pavyzdys. Taisyklingosios trikamps piramids dvisienis kampas prie pagrindo lygus . Rasime dvisien kamp tarp ios piramids onini sien. Kaip inome, taisyklingosios piramids pagrindas yra taisyklingais daugiakampis, o onins sienos lygs lygiaoniai trikampiai. Duotosios C piramids ABCD (11 pav.) pagrindas ABC lygiakratis trikampis, dvisienis A kampas tarp pagrindo ploktumos ir sienos ADB ploktumos lygus . Rasime B dvisien kamp tarp onini sien ploktum ABD ir ACD. Nagrinjame 11 pav. trisien kamp ABCD, kurio virn takas A, ploktieji kampai BAC = 60o , BAD = CAD = , o dvisienis kampas, kurio briauna spindulys AB, lygus . Pritaik iam trisieniam kampui kosinus teorem, gauname

cos DAC = cos DAB cos CAB + sin DAB sin CAB cos .

I ia seka, kad cos = cos cos 60o + sin sin 60o cos , arba

1 3 + cos , t. y. ctg = 3 cos . 2 2 Tam paiam trisieniam kampui taikome kosinus teorem, kai dvisienio kampo briauna yra spindulys ctg = ctg
AD:

cos CAB = cos DAB cos CAD + sin DAB sin CAD cos ,

I ia gauname, kad 1 cos2 cos 60o cos cos 2 1 1 1 1 1 cos = = = 2 ctg 2 = (1 + ctg 2) ctg 2 = ctg 2; 2 sin sin 2 sin 2 2 2 sin 1 ia naudojome inom trigonometrin tapatyb 1 + ctg 2 = . ra gaut ctg 2 reikm randame 2 sin 1 1 1 cos == ( 3cos)2 = (1 3 cos2 ). 2 2 2
4. Sakykime, kad ties b yra ploktumoje , ties a kerta ploktum take O, ties a tiess a ortogonalioji projekcija ploktumoje . Parodysime, kad kampo tarp A a tiesi a ir b kosinusas lygus kamp tarp tiesi a ir a1 o taip pat tarp tiesi a1 ir b kosinus sandaugai: a1 (2) cos (a, b) = cos (a, a1) cos (a1, b). A1 C O B Tarkime, kad tiess a1 ir b nra statmenos. Nubrkime per b tak O ties c, lygiagrei su tiese b (12 pav.), jei takas O yra tiesje b, tiess c ir b sutampa. Tiesje a pasirenkame tak A, nuleidiame i jo statmen AA1 ploktum , o i tako A1 12 pav. nuleidiame statmen A1B ties c. Pagal trij statmen teorem gauname, kad tiess AB ir c yra statmenos. Akivaizdu, kad (a, b) = (a, c) = AOB, ( a, a1) = AOA1,

(a1, b) = (a1, c) = A1OB. I staij trikampi AOA1,


cos A1OB =

A1OB ir AOB turime cos AOA1 =

OA1 , OA

OB OB , cos AOB = . I ia seka, kad cos (a, a1) cos (a1, b) = cos (a, b). Jei tiess a1 OA OA1 ir b yra statmenos, tai pagal trij statmen teorem statmenos ir tiess a ir b, taigi (2) lygyb iuo atveju irgi teisinga. rodytoji (2) lygyb gali bti taikoma kamp tarp prasilenkiani tiesi radimui, kai pavyksta tinkamai parinkti ploktum , kurioje yra viena i tiesi. D1 C1 4 pavyzdys. Rasime kamp , kur sudaro gretim kubo sien prasilenkianios striains. B1 Kubo ABCDA1B1C1D1 sienos ABCD striain AC yra ploktumoje A1

ABCD, sienos ABB1 A1 striain A1B kerta i ploktum take B; ties AB


yra tiess A1B ortogonalioji projekcija ploktumoje ABCD. Pagal (2) lygyb cos = cos ( AC , BA1) = cos ( AC , AB) cos ( AB, BA1) =

D A 13 pav. B

1 = cos 45o cos 45o = , 2

5. Kartais geometrijos udavinio sprendim patogu suvesti trigonometrins lygties sprendim. 5 pavyzdys. Kgio trio ir j brto rutulio tri santykis yra 8:3. Rasime kgio ainio pjvio kamp prie virns. S 14 pav. Nubrtas kgio ir j brto rutulio ainis pjvis, trikampio ASB kratins SA ir SB yra kgio sudaromosios, ASB = , takas D kgio pagrindo centras, takas O kg brto rutulio centras. Sakykime, kad OD = R kg brto rutulio spindulys.
1 ABS = BAS = (180o ) = 90o , tai O 2 2 1 OBA = ABS = 45o , I ia kgio pagrindo spindulys A B 2 4 D 14 pav. r = DB = Rctg 45o . I trikampio BDS randame kgio auktin 4 1 1 h = SD = DBctg BSD = Rctg 45o . Tuomet kgio tris V1 = r 2h = R3ctg3 45o ctg . 4 3 3 4 2 4 3 Kadangi rutulio tris V2 = R , tai i slygos V1 : V2 = 8 : 3 iplaukia tokia trigonometrin lygtis 3 32 ctg3 45o ctg = . i lygt sprsime paymj 45o = x. Tuomet = 90o 2 x, 4 2 3 4 2

Kadangi

ctg

2 tg x 2ctg3 x tgx 32 , ir lygtis tampa tokia = . Kadangi ctg x tg x = 1, o = ctg (90o 2 x) = tg 2 x = 2 3 1 tg 2 x 1 tg 2 x 1 1 16 ctg x = , tai i ia gauname lygt = . Paymj tg 2 x = y > 0, turime kvadratin 2 2 tg x tg x (1 tg x) 3

3 1 smailusis kampas, 4 4 4 3 1 1 3 3 ir tg x = . I ia 45o = arctg , arba 45o = arctg . Taigi = 180o 4arctg tai tg x = 2 2 2 2 4 4 2 1 o arba = 180 4arctg . 2

lygt 16 y 2 16 y + 3 = 0, kurios sprendiniai y1 = , y2 = . Kadangi x = 45o

SEPTINTOJI UDUOTIS
1. Keturkamps piramids pagrindas yra staiakampis, kurio kampas tarp striaini lygus . Piramids auktin lygi h, o jos kiekviena onin briauna su piramids auktine sudaro kamp . Raskite piramids tr. 2. Taisyklingosios trikamps piramids onin briauna lygi l, ji su pagrindo ploktuma sudaro kamp . Apskaiiuokite piramids tr. 3. Taisyklingosios trikamps piramids pagrindo briaunos ilgis a, visos onins sienos pasvirusios pagrindo ploktum tuo paiu kampu . Raskite piramids tr. 4. Piramids pagrindas yra lygiaonis trikampis, kurio perimetras lygus 2p, o kampas prie pagrindo lygus . Visos piramids onins sienos pagrindo ploktum pasvirusios tuo paiu kampu . Raskite piramids tr. 5. Kgio auktins ilgis lygus h, ji su kgio sudaromja sudaro kamp . Per kgio virn nubrta ploktuma, pasvirusi pagrindo ploktum kampu ir kertanti kg. Raskite gautojo pjvio plot. 6. Staiakampio gretasienio striain lygi l, ji su onine briauna sudaro kamp . Gretasienio pagrindo perimetras lygus p. Raskite gretasienio tr. 7. Kampas tarp dviej kgio sudaromj lygus . Per ias sudaromsias ivesta ploktuma, kuri su kgio pagrindo ploktuma sudaro kamp . Kgio auktin lygi h. Raskite kgio tr. 8. Taisyklingosios keturkamps piramids plokiasis kampas prie virns lygus . Raskite a) dvisienio kampo tarp jos onins sienos ir pagrindo ploktumos kosinus; b) dvisienio kampo tarp onini sien kosinus. 9. Takas E yra kubo ABCDA1B1C1D1 briaunos A1B1 vidurio takas. Raskite kamp tarp tiesi AE ir BD. 10. Kgio trio ir j brto rutulio santykis lygus k. Raskite kamp tarp kgio sudaromosios ir kgio pagrindo ploktumos. Nurodykite galimas k reikmes.

Uduoties sprendimus praome isisti iki 2013 m. sausio 31 d. mokyklos adresu: Lietuvos jaunj matematik mokykla, Matematikos ir informatikos metodikos katedra, VU Matematikos ir informatikos fakultetas, Naugarduko g. 24, LT-03225 Vilnius. Ms mokyklos interneto svetains adresas: www.mif.vu.lt/ljmm/ LIETUVOS JAUNJ MATEMATIK MOKYKLOS TARYBA