Está en la página 1de 11

LIETUVOS JAUNJ MATEMATIK MOKYKLA V tema.

TURNYRAI IR LENTELS
(20112013) Teorin mediag pareng bei penktj uduot sudar Vilniaus universiteto docentas Romualdas Kauba

1. vado vietoje. Daugumas moni domisi visokiausiais palyginimais, tendencijomis, o dar kiti labai domisi ir sportu. Danai jiems (ir dar daugeliui kit) prisieina rinkti ir kaupti duomenis bei pildyti visokiausias lenteles. Tokius dalykus labai mgsta sporto statistikai, todl su jais yra susidrs ir danas mokinys. Net ir t oks mogus, kuris visai nesidomi sportu, gali bti papraytas pagal turnyro lentel pairti ir pakomentuoti ar kitaip paaikinti, kaip turnyre seksi jo draugui. Lentels leidia mogui i karto pamatyti daug skaii ir visk kaip mat perprasti ir, matyt, todl yra taip danai naudojamos. Panagrinsime kelet turnyrini udavini, kuriuose ms skaitytojui teks ne tik analizuoti pasilytas lenteles, bet taip pat ir paiam jas sudarinti ar net paaikinti, kodl kai kada btent tokios lentels, kok ios mes tiktumms, odiu, kokios mums labai reikt, sudaryti kakodl visikai nepavyksta. Udaviniai nebus sunks, bet, kaip tikims, pravarts ms skaitytojams. 2. Pavyzdys. Tinklinio turnyre dalyvauja 6 komandos, kurios po vien kart suaid su kiekviena kita turnyre dalyvavusia komanda. Suvedus rezultatus paaikjo, kad pirmsias dvi vietas umusios komandos surinko tris kartus daugiau tak negu trys paskutinisias vietas umusios komandos. Kaip baigsi komandos, likusios treiojoje vietoje, susitikimas su komanda, umusia 5 viet? Pastaba. Tinklinyje komanda u kiekvienas laimtas rungtynes gauna po tak, u pralaimtas rungtynes tak visai negauna, o lygij tinklinyje nebna. Be to, laikome, jog kai dvi ar daugiau komand surenka po lygiai tak, tai visada yra absoliuiai objektyvi bd surikiuoti jas vietomis. Tai galima patikti asmeniui, turiniam neginijam autoritet, arba tai galima atlikti burt keliu. Vienaip ar kitaip svarbiausia yra tai, kad komandos yra irikiuojamos pagal surinkt tak skaii, o kai is yra vienodas, tada pagal papildomus objektyvius kriterijus arba, kaip minta, burt keliu. Pastaba. Turnyrines lenteles galima pildyti vairiausiais bdais. Vienas i galim bd, kai mums svarbu tik turnyro rungtyni rezultatai, yra parodomas apaioje. Toje lentelje parodyta galimas bendrasis 6 komand turnyro (su dalyvaujaniomis komandomis A, B, C, D, E ir F) lentels vaizdas prie prasidedant paiam turnyrui. Toji turnyro lentels sandara, kaip matome, yra labai paprasta. Kiekviena komanda turi savo rezultat eilut. Eiluts pabaigoje suskaiiuojama, kiek tak toji komanda surinko ir dar danai raoma, kelintoje vietoje ji atsidr. Komanda A B C D E F A B C D E F Takai X X X X X X Vieta

Sprendimas. Pagal slyg dvi pirmsias vietas umusios komandos surinko tris kartus daugiau tak negu paskutinisias tris vietas umusios. Pirmsias dvi vietas umusios komandos gali surinkti daugi daugiausiai tak tada, kai jos laimi prie visas kitas komandas, o t kit komand, neskaitant t dviej pirmj, yra keturios. Tai yra jos surenka daugiausiai tak tada, kai jos abi laimi prie visas likusias keturias komandas ir kakaip suaidia tarpusavyje. Todl jos abi daugiausiai gali surinkti 2 4 +1, arba 9 takus. O paskutins trys komandos, kad ir kaip jos besuaist su kitomis komandomis, tarpusavio susitikimuose vis tiek iais 3 takus. Taigi net jeigu jos pralaims visas likusias rungtynes kitoms komandoms, tai jos visos vien jau per visas tarpusavio rungtynes surinks bent 3 takus.

Taigi tam, kad bt vykdyta udavinio slyga, pirmosios dvi komandos turi visk laimti prie kita s komandas, o paskutiniosios trys komandos visk pralaimti prie visas kitas komandas. Tada abi komandos, laimjusios visas rungtynes prie visas kitas komandas, kartu turs 9 takus, o komandos, visk pralaimjusios prie kitas, turs lygiai tris takus ir udavinio slyga bus vykdyta. Taiau tada 3-ioji komanda turs btinai bti laimjusi prie 5-tj viet umusi komand, nes 5-toji komanda jau yra i t trij paskutinij komand, kurios turi bti visk pralaimjusios visoms kitoms aukiau esanioms komandoms. Ats.: 3-j viet umusi komanda laimjo rungtynes su 5-j viet umusia komanda.. Konkretumo dlei galima pateikti vien i galim tokio turnyro lenteli. Galimos tinkamos atsakym lentels gali skirtis tik tiek, kiek skiriasi paskutinisias tris vietas umusi komand tarpusavio rungtyni rezultatai. Ms pateikiamame pavyzdyje komanda, parayta aukiau, yra laimjusi prie komand, parayt emiau. Komanda A B C D E F A B C D E F Takai X 1 1 1 1 1 5 0 X 1 1 1 1 4 0 0 X 1 1 1 3 0 0 0 X 1 1 2 0 0 0 0 X 1 1 0 0 0 0 0 X 0 Vieta I II III IV V VI

3. Pavyzdys. achmat turnyre dalyvauja 6 dalyviai, i kuri kiekvienas po kart suaid su kiekvienu kitu to turnyro dalyviu. Pasibaigus turnyrui paaikjo, kad kiekvienas dalyvis surinko po skirting tak skaii arba, kitaip sakant, jokie du to turnyro dalyviai nesurinko po lygiai tak. Kiek maiausiai tak tokiame turnyre galjo surinkti turnyro nugaltojas? Pastaba. Mes laikysime, kaip tai anksiau bdavo visuotinai priimta, kad per achmat varybas kiekvienai partijai skiriamas vienas takas, kur ir gauna tas, kuris t partij laimi. Na, o jeigu partija baigiasi lygiosiomis, tada tas takas yra dalijamas jiems abiems po lygiai ir taip kiekvienam tenka po 1/2 tako. Sprendimas. Kadangi visi achmatininkai turi surinkti po skirtingai tak, tai, savaime suprantama, turnyro nugaltojas turi bti surinks daugiausiai tak. Jis, pavyzdiui, gali bti laimjs visus susitikimus ir tada jis bt surinks 5 takus, o visi kiti dalyviai tokiame turnyre galt bti laimj kiekvienas prie emesn starto numer turint achmatinink. Kitaip sakant, kad bt visai aiku, mes galime sivaizduoti, kad tie 6 achmatininkai yra kaip nors gav starto numerius, sakysime, A, B, C, D, E ir F o po to jie visas partijas suaidia pagal starto numerius: dalyvis su pirmesne raide visada laimi prie dalyv su paskesne raide. Tada turnyrui pasibaigus pirmasis achmatininkas A ir liks pirmas, nes bus surinks 5, 2 -asis achmatininkas B ir liks 2-as, nes bus surinks 4 takus, 3-iasis achmatininkas C ir liks treias su savo surinktais 3 takais, 4-asis achmatininkas D ir liks ketvirtas su surinktais 2 takais, 5 -asis achmatininkas D ir liks penktas su surinktu vieninteliu taku, o paskutinysis, 6-sis achmatininkas E bus surinks 0 tak, nes jis visiems pralo. Mginsime pasiirti, ar galima bt visiems surinkti ir toliau po skirtingai tak, o tam su pirmja vieta surinkti maiau tak negu kad matme dabar, kai pirmasis achmatininkas A laimjo visk ir surinko maksimalius 5 takus. Galime pateikti to turnyro lentel. achmatininkas A B A X 1 B 0 X C 0 0 D 0 0 E 0 0 F 0 0 C 1 1 X 0 0 0 D 1 1 1 X 0 0 E 1 1 1 1 X 0 F 1 1 1 1 1 X Takai 5 4 3 2 1 0 Vieta I II III IV V VI

Kaip matome, rezultat dalyje ioji lentel niekuo nesiskiria nuo k tik buvusios. Taip yra todl, kad ms achmatininkai suaid pernelyg nuspjamai ir tame turnyre nebuvo lygij.

Pasiirjus k tik parodytj lentel jau matome, kaip bt paprasta padaryti, kad ir toliau visi turt po skirtingai tak, bet pirmasis jau truput maiau, nes jau tik 4,5 tako. Tuo tikslu ms aikiame turnyre mums dabar pakakt pakeisti dviej partij rezultatus: leisti pirmajam suaisti lygiomis su antruoju (taip jis ir prarast 1/2 tako), o toliau dar reikia i antrojo paimti 1/2 tako (nes dabar jis dar tebeturi 4,5 tako kaip ir pirmasis). Kad atskirtume j nuo pirmojo, antrajam galima leisti suaisti lygiosiomis,sakysime, su paskutiniuoju achmatininku. Matome, kad pakeitus tuos du ankstesnio turnyro rezultatus, tai bt jau kitas turnyras, kur visi surenka skirtingai tak, kaip ir anksiau, bet empionas dabar jau beturi tik 4,5 tako. achmatininkas A B C D E F A X 1/2 0 0 0 0 B 1/2 X 0 0 0 1/2 C 1 1 X 0 0 0 D 1 1 1 X 0 0 E F 1 1 1 1/2 1 1 1 1 X 1 0 X Takai 4,5 4 3 2 1 0,5 Vieta I II III IV V VI

Mginsime empionui A leisti surinkti dar pastebimiau maiau. Pirmiausiai pamginsime rodyti, kad visi dalyviai negali surinkti po skirtingai tak tokiu atveju, kai empionas tra surinks 3,5 tako. Tarkime, kad tai manoma. Tada empionas, kaip tariame, yra surinks 3,5 tako, tada achmatininkas, ums 2-j viet, gali bti sukaups daugi daugiausiai 3 takus. Panaiai achmatininkas, ums treij viet, gali bti surinks daugi daugiausiai 2,5 tako, 4 -tj viet 2, 5-tj 1,5 tako, o paskutinysis, tas 6-tasis, gali bti surinks ne daugiau kaip 1 tak. Tuomet jie per visus kartu gali bti surink ne daugiau kaip 3,5 + 3 + 2,5 + 2 + 1,5 + 1 takus, arba i viso 13,5 tako. Taiau 6 achmatininkai per vis turnyr iaidia 1+2+3+4+5 arba 15 tak, todl per visus tuos 15 susitikim bti surink ne daugiau kaip 13,5 tak jie niekaip negalt. Nagrindami atvej su empionu surinkusiu 4 takus tokio prietaravimo, kaip k tik matytasis, mes jau nebeturtume, nes dabar jau visi achmatininkai, surinkdami po skirtingai tak, jau galt bti surink ne daugiau kaip 4 + 3,5 + 3 + 2,5 + 2 + 1,5 takus o tai jau yra 16,5 tako. 16,5 tako yra, suprantama, daugiau negu tie per vis turnyr iaistieji 15 tak ir todl to k tik buvusio prietaravimo nebra. Belikt upildyti galim tokio turnyro lentel. Tai padaryti yra absoliuiai btina, nes kitaip mes niekaip negaltume isklaidyti vis abejoni, kad tai tikrai manoma. achmatininkas A A X B 1/2 C 1/2 D 0 E 0 F 0 B 1/2 X 1/2 1/2 0 0 C 1/2 1/2 X 1/2 1/2 0 D 1 1/2 1/2 X 1/2 1/2 E 1 1 1/2 1/2 X 1/2 F 1 1 1 1/2 1/2 X Takai 4 3,5 3 2 1,5 1 Vieta I II III IV V VI

Ats.: Jeigu 6 komand turnyre visi achmatininkai yra surink po skirtingai tak, tai empionas gali bti surinks ma maiausiai 4 takus. 4. Pavyzdys. Viename futbolo turnyro pogrupyje dalyvauja 4 komandos, kurios po vien kart suaidia su kiekviena kita komanda. Futbole u pergal skiriami 3, u lygisias 1, o u pralaimjim 0 tak. Dvi pirmsias vietas umusios komandos patenka tolimesn varyb etap. Kiek maiausiai tak gali bti surinkusi komanda, patekusi tolimesn varyb etap? Sprendimas. Pirmiausiai yra akivaizdu, kad visas trejas rungtynes pralaimjusi komanda sekant varyb etap patekti niekaip negali, nes, pralaimdama visas rungtynes, ji jau yra kiekvienai kitai komandai davusi po 3 takus ir jos, tos trys komandos, galutinje komand rikiuotje turs jau bent tuos 3 takus ir

bus surinkusios jau ne tik kad daugiau, bet ne maiau kaip trimis takais daugiau u ms kalbamj komand. Panaiai bus ir tada, kai komanda po turnyro bus tesukaupusi 1 tak. Surinkti 1 tak ms atveju reikia suaisti 1 rungtynes lygiosiomis, o likusias 2 rungtynes pralaimti, arba toms likusioms dviems komandoms atiduoti po 3 takus. Tada tos 2 komandos galutinje pogrupio rikiuotje su tais bent 3 takais tikrai rasis aukiau u t 1 tak surinkusi komand. Todl komanda su 1 taku praleis priek bent dvi komandas ir ieiti tolimesn varyb etap niekaip negali. O surinkusi 2 takus komanda gali ieiti tolimesn varyb etap. Taip nutikt, pavyzdiui, tada, kai viena komanda laimt visas 3 savo aistas rungtynes, o likusios komandos visas likusias t arpusavio rungtynes suaist lygiosiomis. Tada pirmoji komanda turt 9 takus, o visos likusios 3 komandos bt surinkusios po 2 takus. Ir tuomet, kaip mes jas berikiuotume, vis tiek kuri nors viena i t trij po 2 takus sukaupusi komand bus surikiuota antrja ir, vadinasi, pateks tolimesn varyb etap. Ats.: Maiausias tak skaiius, su kuriuo galima ieiti tolimesn varyb etap uimant viet pirmojoje turnyr komand rikiuots pusje, yra 2 takai. Pateikiame tokio turnyro pavyzd, kuriame trys komandos yra surinkusios po 2 takus, todl tokiame turnyre kuri nors komanda su 2 takais neivengiamai uims antrj viet ir taip pat neivengiamai pateks tolimesnj varyb etap. Komanda A B A X 3 B 1 X C 1 1 D 1 1 C 3 1 X 1 D 3 1 1 X Takai 9 2 2 2 Vieta I II III IV

5. Pavyzdys. Penki berniukai, Andrius, Balys, Celestinas, Donatas ir Egidijus, suaid tokiame teniso turnyre, kur buvo aidiama poromis, dvejetas prie dvejet, visais galimais bdais po vien kart. Pasibaigus turnyrui paaikjo, kad aisdami vienoje poroje kartu, Andrius su Baliu ikovojo 3 pergales, Balys su Celestinu 2 pergales, o Donatas su Egidijumi 1 pergal. Andrius su Egidijumi, aisdami vienoje poroje kartu, n karto nelaimjo, o Andrius su Celestinu n karto nepralaimjo (priminsime, kad lygij tenise nebna). Kaip baigsi dvejeto Balys + Celestinas susitikimas su dvejetu Andrius + Donatas? Tai nesunkus udavinys tvarkingesniam ir mgstaniam visk aikiau susirayti mogui. Trumpumo dlei Andri paymsime A, Bal B, Celestin C , Donat D, o Egidij, suprantama, raide E. Pirmiausiai pastebsime, kad kiekviena pora kartu suaidia trejas rungtynes: sakysime Andriaus ir Balio dvejetas (A, B) suaidia: su Celestino ir Donato dvejetu (C, D), su Celestino ir Egidijaus dvejetu (C, E) bei su Donato ir Egidijaus dvejetu (D, E). Kadangi pasakyta, kad Andrius su Celestinu laimjo visk, tai dvejetas (A, C) laimjo prie dvejetus (B, D), (B, E) ir (D, E). Kadangi pasakyta ir tai, kad Andrius su Egidijumi visk pralaimjo, tai dvejetas (A, E) pralaimjo dvejetams (B, C), (B, D) ir (C, D). Kadangi pasakyta dar ir tai ir pasakyta paioje vardijim pradioje kad Andrius su Baliu ikovojo 3 pergales, tai, vadinasi, ir jie kaip dvejetas visk laimjo. Tai reikia, kad dvejetas (A, B) laimjo prie visas likusias poras, kuriose n vieno i j nra, arba prie poras (C, D), (C, E) ir (D, E). Vadinasi, i to, k mes suinojome, mes matome, kad pora (D, E) pralaimjo ir porai (A, C), ir porai (A,B), o kadangi i slygos inome, kad pora (D, E) visgi yra ikovojusi vien pergal, tai tada mes suprantame, kad toji pergal tuo atveju btinai turi bti pergal prie dvejet (B, C). Kadangi dvejetas (B, C), kuris, kaip k tik suinojome, yra pralaimjs (dvejetui (D, E)), turi dvi pergales, todl visas likusias rungtynes jis yra laimjs ir prie dvejet (A, D), ir prie dvejet (A, E). Taigi udavinio klausiamas rungtynes dvejetas Balys + Celestinas yra laimjs prie dvejet Andrius + Donatas. Ats.: dvejetas Balys + Celestinas yra laimjs prie dvejet Andrius + Donatas.

6. Pavyzdys. Futbolo turnyre dalyvavo 6 komandos. Kiekviena komanda su kiekviena kita komanda suaid po vienerias rungtynes. Kaip ir anksiau, u laimtas rungtynes komandai skaitomi 3 takai, u rungtynes, suaistas lygiosiomis, komandai skiriamas 1 takas, o u pralaimtas rungtynes komanda gauna 0 tak. Ateities vaigdi komanda um iame turnyre paskutin viet, surinkusi jame maiau tak negu bet kuri kita i 5 likusi komand. Sporto ekspertai dar nustat, kad Ateities vaigdi komanda surinko tame 6 komand turnyre tiek tak, kad surinkti daugiau tak umus turnyre paskutin viet ir surinkus maiau tak u bet kuri kit tame turnyre dalyvaujani komand, jau nebemanoma. Kiek tak tame simintiname turnyre surinko Ateities vaigdi komanda? Sprendimas. Skaitytojo patogumui ir didesniam aikumui pirmiau isprend udavin su 6 koman domis, vliau skaitytojui uduotyje pasilysime, rodos, dar paprastesn udavin su 5 komandomis (juk, atrodyt, sutikite su tuo, kad tikrai visiems atrodo, kad kuo maiau komand, tuo paprastesni reikalai ir tuo lengviau pildosi turnyro lentel). Vliau tas, kas turjo laiko bent kiek dmiau perskaityti sprendim, be vargo isprst ir pana udavin ir su kitokiu komand skaiiumi silytume pirmiau pamginti su 8 (o vliau jau ir su 7 komandomis). Taiau udavin jau domu pradti irti ir su 4 (ar net tik su 3) komandomis. I pradi sprendiame udavin su 6 dalyvaujaniomis komandomis, kurios suaidia po vienerias rungtynes su kiekviena kita komanda. Esame klausiami, kiek daugiausiai tak tokiame turnyre gali surinkti tokia komand, kuri j, t tak, surinko maiau negu bet kuri kita tame turnyre aidusioji komanda, jeigu u pergal, kaip sakyta, skiriami 3, u lygisias 1, o u pralaimjim 0 tak. Natralus udavinio sprendimo kelias regisi toks: (A) Pirmiausiai isiaikinsime, kiek daugiausiai tak tokiame turnyre gali surinkti visos dalyvaujanios komandos, jeigu jos visos surinkt po tiek pat tak. (B) Isiaikin, kiek daugiausiai tak galt surinkti visos komandos, jeigu jos visos paiu geriausiu bdu surinkt po tiek pat tak, mginsime pabloginti vien vienos kurios nors vienos komandos rungtyni rezultat, tuo paiu t komand padarydami paskutinija komanda. Ji, atkreipkite tai dmes, tikrai tada bt paskutinioji, nes pakeitus jos vien kuri nors rungtyni rezultat blogesn, ji i karto imt turti maiau tak u bet kuri kit komand juk jos visos k tik turjo po tiek pat tak. (C) Po viso ito mes dar, suprantama, tursime rodyti teigin, kad dabar jau toji komanda surinkti dar daugiau tak ir likti paskutinje vietoje surinkdama t tak grietai maiau u bet kuri kit komand, jau nebegali. Pradedame realizuoti pirmj udavinio sprendimo plano dal (A) imame daryti, kad visos komandos paiu geriausiu bdu bt surinkusios po tiek pat tak. Pirmoji pasitaikiusioji mintis galt bti tokia, kad gal lai visos komandos suaidia lygiomis, tai tada jos tikrai turs po tiek pat tak. O jau to liau, jeigu kas, mes imsime gerinti i absoliuiai lygi padt. Taip mes tas 6 komandas A, B, C, D, E ir F ir suraome tokio turnyro lentel, kur yra aidiama tik lygiosiomis: Komanda A B C D E F A x 1 1 1 1 1 B 1 x 1 1 1 1 C 1 1 x 1 1 1 D 1 1 1 x 1 1 E 1 1 1 1 x 1 F 1 1 1 1 1 x Takai 5 5 5 5 5 5 Vieta 16 16 16 16 16 16

Pastaba. Kai kurios lentels yra pildomos dar iek tiek isamiau, arba taip, kad atitinkamuose lentels langeliuose yra nurodoma ne tik tai, ar komanda laimjo (tada atitinkamame langelyje atsiranda skaiius 3), ar suaid lygiosiomis (tada atitinkamame langelyje atsiranda 1), ar pralaimjo (tada tam skirtame langelyje raome 0), bet kartais dar kiekviename langelyje yra nurodoma ir kiek tose rungtynse buvo muta vari prieininko ir kiek j buvo praleista savo vartus. Tokia lentel yra informatyvesn, taiau ms udaviniuose mus, kaip matme, kol kas tedomino tik surinktieji takai, o ne mutieji variai ir todl ms lenteli langeliuose bdavo rainjama ne daugiau kaip po vien skaii. Taip ir ms turnyrinse lentelse mes kol kas randame arba tik skaiius 0, 1 arba 3,

arba 0, 1 ir 2, arba ir 0, ir 1 nes, kaip matme, yra sporto ak, kur u pergal visada duodami 2 takai (sakysime, tinklinyje) arba tik 1 takas (taip iki iol daniausiai bdavo daroma aidiant achmatais). Jeigu u pergal duodami 3 takai, o u lygisias tik 1 takas (o taip daroma tikintis, kad gal tada komandos labiau stengsis ir tada pergal ir pralaimjimas per dvejas rungtynes yra daug geriau arba pusantro karto takingiau negu dvejos lygiosiomis suaistos rungtyns). Tuo atveju, kai itaip skatinamos pergals, tai tada 1 udavini sprendimo etapas aukiau pateiktos lentels upildymu su vienomis lygiosiomis, matyt, dar gal nra visai ubaigtas. Tikrai, nors dabar visos komandos turi po vienodai tak, bet gal t tak visoms komandoms po lygiai galima bt turti daugiau? Mes sakme, kad pagal ms turnyro tvark pergal plius pralaimjimas yra geriau negu dvejos lygiosios, nes pergal plius pralaimjimas tai net 3 takai, o dvejos lygiosios tai tik 2. Taigi kiekvienai komandai pamginsime kiekvienas dvi jos turim lygij poras, arba i viso 4 lygisias pakeisti 2 pergales ir 2 pralaimjimus. Todl mginsime simetrikai arba tvarkingai upildyti lentel, kurioje kiekviena komanda turt po 2 laimjimus, ir 2 pralaimjimus, o taip pat, suprantama, neivengiamai dar ir 1 lygisias. Tvarkingai arba simetrikai pildant toki lentel t tikrai gana nesunkiai pavyksta gyvendinti: Komanda A B C D E F A x 0 0 1 3 3 B 3 x 0 0 1 3 C 3 3 x 0 0 1 D 1 3 3 x 0 0 E 0 1 3 3 X 0 F 0 0 1 3 3 X Takai 7 7 7 7 7 7 Vieta 16 16 16 16 16 16

Ar dabar jau tikrai nebegalima padaryti taip, kad visos komandos surinkt po vienodai tak ir t tak bt daugiau negu 7, kaip kad yra dabar? Ats.: yra ne, negalima. Pamginsime tai pagrsti. Tikrai, jeigu visos komandos galt surinkti daugiau kaip 7 takus,visos surinkdamos j, kaip sakyta, po lygiai, tai tada jos t tak privalt surinkti bent jau po 8 takus kiekviena atskirai, arba tada bent 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 = 48 takus visos 6 kartu. Taiau surinkti 48 (arba dar daugiau) tak jokiame 6 komand vieno rato turnyre nemanoma, nes tokiame vieno rato 6 komand turnyre vyksta 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 15 rungtyni, vadinasi, per tas 15 rungtyni gali bti iaidiama daugi daugiausiai 15 3 = 45 takai, o ia j reikt ma maiausiai 48, o tiek t tak nra. Taigi mes isiaikinome (atkreipiame dmes, kad jau su rodymu, kur Js k tik perskaitte), kad 6 komand vieno rato futbolo turnyre, kuriame visos komandos surenka po vienodai tak, daugiausiai j galima surinkti po 7. Kitame (B) etape mginsime pasirinkti vien kuri komand ir stengsims kuo maiau pabloginti jos kuri nors vieneri rungtyni rezultat. Paimame t turnyro lentel Komanda A B C D E F A x 0 0 1 3 3 B 3 x 0 0 1 3 C 3 3 x 0 0 1 D 1 3 3 x 0 0 E 0 1 3 3 X 0 F 0 0 1 3 3 x Takai 7 7 7 7 7 7 Vieta 16 16 16 16 16 16

ir pamginkime pabloginti vien vienos kurios nors komandos, sakysime, komandos D rezultat. Matome, kad komanda D yra suaidusi lygiomis su komanda A, nes ji pirmajame rezultat stulpelyje turi 1, o tai ir reikia lygisias prie komand A. (Lygiai taip pat ir komanda A savo rezultat eiluts ketvirtoje vietoje simetrikai x striains atvilgiu turi 1, ymint jos lygisias su komanda E). Panaiai, jei komanda D 5-oje savo rezultat eiluts vietoje turi 3, tai reikia, kad jie laimjo prie penktj komand E, kuri, savo ruotu, savo rezultat eiluts 4-oje vietoje turi bti (ir yra) siraiusi 0 prie t minim komand D. Visikai taip pat, jei komanda D 2-oje savo rezultat eiluts vietoje turi 0, tai tas reikia, kad ji yra pralaimjusi prie antrj komand B, kuri, savo ruotu, savo rezultat eiluts 4-oje vietoje turi bti siraiusi 3 prie komand D.

Pats neymiausias padties pabloginimas bet kuriai komandai neivengiamai reikia bent 1-o tak praradim ir tai pagal ms optimali lentel yra manoma, nes ms optimalioje lentelje lygij tikrai esama. Maa to, kadangi visos komandos bent po kart yra suaidusios lygiosios, tai neymiai bloginti galima bt bet kurios komandos rezultat. Pamginkime bloginti, kaip jau esame nusprend, btent komandos D rezultat. Jau sakme, kad maiausias padties pabloginimas bt btent kuri nors vien lygij pakeitimas pralaimjimu (kuris ms atveju yra manomas su bet kuria komanda). Jeigu bloginame paiu nepastebimiausiu bdu, arba taip, kad prarastume tik 1 tak, tai tarsime, kad komanda D su A suaid jau ne lygiosiomis, o tik iek tiek blogiau, arba, kitaip tariant, komanda D pralaimjo rungtynes komandai A. Tada turnyrin lentel pasikeiia ir, aiku, komanda D tikrai atsiduria paskutinje vietoje, o pati turnyrin lentel dabar pasidaro tokia: Komanda A B C D E F A x 0 0 0 3 3 B 3 x 0 0 1 3 C 3 3 x 0 0 1 D 3 3 3 x 0 0 E 0 1 3 3 x 0 F 0 0 1 3 3 x Takai 9 7 7 6 7 7 Vieta 1 25 25 6 25 25

Visi, kam uteko laiko perskaityti ms aikinimus, be jokios abejons, jau yra tvirtai sitikin, kad surinkti dar daugiau tak, negu kad j dabar turi paskutinje vietoje esanti ir maiau tak u visas kitas likusias komandas turinti komanda D, yra nemanoma. Taiau, nors tvirtas sitikinimas yra nepaprastai pravartus dalykas, taiau, padtas ant logikos svarstykli, jis kartais sveria labai nedaug arba,o bna ir taip, kad ir visai nieko nesveria. Todl mums dabar (vl) teks rodinti (nes jau truput rodinjome pagrsdami optimal didiausi vienod vis komand galutin rezultat). (C) etapas. rodysime, kad jokia komanda surinkusi daugiau negu 6 takus, negali bti j surinkusi maiau u visas likusias to turnyro komandas. rodymas. Tarkime, kad komanda, surinkusi daugiau kaip 6 takus, turi j maiau u bet kuri kit komand. Tada toji maiausioji komanda turi ma maiausiai 7 takus, o tada visos likusios penkios komandos turi j bent po 8. Tada visos tos eios komandos visos kartu yra surinkusios ma maiausiai 7 + 8 5 = 47 takus. Taiau tai yra absoliuiai nemanoma, nes tokiame 6 komand turnyre, kaip jau buvo sakyta, yra suaidiama 15 rungtyni, arba iaidiama daugi daugiausiai 45 takai, o ia j reikt daugiau. Ats.: ei komand turnyre, kur kiekviena komanda po kart suaidia su kiekviena kita komanda ir kuriame u pergal duodami 3, u lygisias 1, o u pralaimjim 0 tak, paskutin viet umusi ir maiau u bet kuri kit komand tak surinkusi komanda gali surinkti daugiausiai 6 takus. 7. Pavyzdys su galimu kompaktiku komand isidstymu. 6 komand futbolo turnyre, kur kiekviena komanda su kiekviena likusia komanda suaidia po vienerias rungtynes ir kur u laimtas rungtynes vl skiriami (net) 3 takai, paskutinioji komanda surinko T tak, priepaskutinioji komanda T + 1 tak, 4-tj viet umusioji T + 2 takus, 3-ioji T + 3 takus, 2-oji T + 4, o pirmoji komanda T + 5 takus. Nustatykite, su kokiomis T reikmmis taip i tikrj gali nutikti. Sprendimas. Po tokio isamaus vis komand surinkt tak ivardijimo matome, kad visos 6 komndos kartu yra surinkusios T + (T + 1) + (T + 2) + (T + 3) + (T + 4) + (T + 5) = 6T + 15 tak. Jau ne kart vardijome, kad 6 komand vieno rato turnyre (kur kiekviena komanda su kiekviena kita komanda ir suaidia po vienerias rungtynes) vyksta 15 rungtyni, o iaidiam tak kiekis svyruoja tarp 30 (kai visos rungtyns baigiasi lygiosiomis) ir 45 (kai visos rungtyns baigiasi kurios nors komandos pergale) tak. Ir apskritai yra visai aiku kuo maiau lygiosiomis suaist rungtyni, tuo daugiau tak kartu surenka tokiame turnyre aidusios komandos. Sakysime, jeigu jeigu t okiame turnyre 6 kartus buvo suaista lygiosiomis, tai likusios 15 6 = 9 rungtyns baigsi kurios nors vienos i aidusij komand triumfu ir i viso tokiame turnyre buvo iaista

6 2 + 9 3 = 39 takai ir, nesunku matyti, kad ir atvirkiai, jeigu per vis turnyr buvo surinkti 39 takai, tai 9 to turnyro rungtyns baigsi vienos kurios nors aidusios komandos pergale. Kaip matme, surinkt tak skaiius 6T + 15 tenkina dvipus nelygyb 30 6T + 15 45, arba 15 6T 30, o tai reikia, kad 2,5 T 5. Kadangi T yra tos paskutiniosios komandos sukaupt tak skaiius, tai T yra sveikasis skaiius ir todl T = 3, arba T = 4, arba, daugiausiai, T = 5. Pirmuoju atveju, jei paskutinioji komanda bt sukaupusi 3 takus, tai priepaskutioji 4, treioji nuo galo 5, treioji 6, antroji 7, o empion 8 takus. Beliko pateikti paaikinim, ar toks turnyras yra galimas, o tai geriausia bt padaryti pristaius koki nors konkrei tokio turnyro lentel. Jeigu js dabar mgintumte tai padaryti, tai jums nepasisekt. Kodl? Tame turnyre yra iaisti 3+4+5+6+7+8 arba i viso 33 takai. Nesunku matyti, kad tada tokiame turnyre buvo tik trejos vienos kurios nors komandos pergale pasibaigusios rungtyns, o visos likusios 15 3 = 12 rungtyni yra pasibaigusios lygiosiomis. Inagrinsime, kiek kuri komanda daugiausiai kart galjo bti aidusi tose 3 vienos kurios nors komandos pergale pasibaigusiose 3 rungtynse. Yra tokie atvejai: (P) daugiausiai 3 kartus; (Q) daugiausiai 2 kartus; (R) daugiausiai 1 kart. rodysime, kad visi tie atvejai yra negalimi. (P) Atvejis yra nemanomas todl, kad tada toji daugiausiai kart vienos kurios nors komandos pergale pasibaigusiose rungtynse dalyvavusi komanda yra dalyvavusi visose trijose vienos kurios komandos pergale pasibaigusiose rungtynse Todl tada tose 3 vienos kurios nors komandos pergale pasibaigusiose rungtynse tedalyvavo tik 4 komandos. Vadinasi, yra 2 tokios komandos, kuriose nedalyvavo n vienose vienos kurios nors komandos pergale pasibaigusiose rungtynse. Tada tos abi komandos visas savo aistsias rungtynes baig lygiosiomis ir surinko po 5 takus o juk pas mus nra dviej t pat tak skaii surinkusi komand. (Q) Jeigu bet kuri komanda tedalyvavo daugiausiai tik 2 i 3 vienos kurios nors komandos pergale pasibaigusi rungtyni, tai tada tokia komanda tikrai buvo ir toji paskutinij viet umusioji ir 3 takus tesurinkusioji komanda, sakykime, komanda I (nes surinkti 3 takus per 5 rungtynes, tai arba: vienerias rungtynes laimti ir ketverias pralaimti o tiek pralaimt rungtyni bti negali, nes pagal prielaid j i viso tik trij toki bta; arba trejas rungtynes baigti lygiosiomis ir dvejas pralaimti, sakykime, komandoms II ir III. Tarp kuri komand tada vyko tos treiosios vienos kurios nors komandos pergale pasibaigusios rungtyns? Jeigu jose nedalyvavo nei komanda II, nei III, tai jos visas likusias savo 4 rungtynes turi bti suaidusios lygiosiomis, o kadangi jos abi yra laimjusios prie komand I, tai jos abi bus surinkusios po 7 takus, o to negali bti, nes, kaip sakyta, nra joki po vienodai tak surinkusi komand. Vadinasi, viena kuri i komand II ar III, sakykime II, turjo dalyvauti ir antrosiose vienos kurios nors komandos pergale pasibaigusiose rungtynse. Sakykime, kad tai buvo rungtyns arba su III, arba su kuria nors kita, sakykime, IV komanda. Tada likusios dvi komandos, sakykime, V ir VI nedalyvauja jokiose vienos kurios komandos pergale besibaigianiose

rungtynse. Tada jos visas savo rungtynes baigia lygiosiomis ir surenka po 5 takus, o pas mus pagal prielaid vienodai nesurenkama. (R)Atveji atmetamas greiiausiai, nes jei kiekvien komanda dalyvauja tik po kart vienos kurios komandos pergale pasibaigusiose rungtynse, tai jos kitose 4 rungtynse nepralaimi ir tada visos tada turi bent po 4 takus (i tikrj tada tokiame turnyre 3 komandos surinkt po 4, o likusios 3 po 7 takus). O dabar mes patys sau padarykime toki pastab ir paklauskime Js, ar Jums neatrodo, kad k tik buvs samprotavimas yra na tikrai ilgokas? Negi negalima bt susamprotauti greiiau ir efektyviau? Neaiku, ar visada atsakymas yra taip, (kaip tai pamatysime, kad tikrai yra iuo atveju), bet labai danai jis yra btent toks, koks jis yra ir dabar. Ir mes Jums tuojau pat j, tok greitesn samprotavim ir pateiksime kartu su neivengiamu pastebjimu, kad i pat pradi, kai mes tik pradedame ko nors mokytis, mes labai retai kada samprotaujame paiu greiiausiu bdu. Na, inoma, jau vliau, kai mes jau sibgjame, tada jau mes visi samprotaujame taip , kad kai kada tik laikykis bei stebkis-grkis, kaip greitai mes judame. Tai tai tas greitesnis samprotavimas mums, kaip ir anksiau, reikia rodyti, kad tokio turnyro, kuriame i viso bt iaisti 33 takai, arba kuriame bt buv 3 vienos kurios komandos laimtos rungtyns (ir tada dar 12 lygiosiomis pasibaigusi), o komandos paeiliui bt surinkusios 3, 4, 5, 6, 7 ir 8 takus, nra. Norsime rodyti, kad buvo bent 4 vienos kurios nors komandos pergale pasibaigusios rungtynes. Pasiirkime abi komandas, kurios surinko atitinkamai 6 ir 7 takus. Abi tos komandos negaljo verstis vien lygiosiomis, kad surinkt tiek tak, kiek jos surinko, nes lygiosiomis tokiame turnyre tiek nesurenkama. Lygiosiomis tokiame turnyre surenkama daugi daugiausiai 5 takai o pas jas abi t tak daugiau. Vadinasi, abi jos turi po savo pergal ir tada tos abi j pergals yra jau skirtingos rungtyns. Na, o k tada nuveik empion atuontak? O empion atuontak jau ir su viena pergale, kuri ji, kaip dar padoriau tak surinkusi, irgi btinai turi turti, jau 8 tak nesurinkt, nes tik su viena pergale ir, tada, vadinasi, dar su ketveriomis lygiosiomis tesurenkami jau bt tik 3+1+1+1+1=7 takai. Todl empion turi turti jau nebe tik t vienintel pergal, bet itisas dvi savo nuosavas pergales ir taip mes jau turime surad per tas 3 geriausiais komandas jau maiausiai 4 vienos kurios nors komandos pergale pasibaigusias rungtynes. i prietara neataukiamai tikina mus, kad tokio turnyro nra, nes jo, kaip matme, negali bti. Pastebsime, kad negali bti ir tokio turnyro, kur T = 5. Tikrai, tada komand tak rinkinys bt 5, 6, 7, 8, 9, 10, i viso bt surinkta 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 = 45 takai, o tai reikia, kad visos rungtyns baigiasi vienos kurios nors komandos pergale. Taiau to negali bti, nes tada vis komand surinkt tak skaiius bt skaiiaus 3 kartotinis, o pas mus taip tikrai nra. Liko atvejis T = 4. Jis yra manomas, nes mes emiau galime pasiirti kad ir tokio turnyro lentel: Ats.: T = 4 yra galimas atvejis: Pavyzdys Komanda A B C D E F A X 0 0 1 1 1 B 3 X 0 1 1 0 C 3 3 X 1 0 0 D 1 1 1 X 3 0 E 1 1 3 0 X 3 F 1 3 3 3 0 X Takai 9 8 7 6 5 4 Vieta I II III IV V VI

Pabaigos vietoje. Panagrinjome tik kelet udavini. Susidomjs skaitytojas galt susirasti j daug daugiau ir neretai gerokai painesni.

PENKTOJI UDUOTIS
1. Tinklinio turnyre dalyvauja 8 komandos. Komandos umusios pirmsias tris vietas, surinko tris kartus daugiau tak u komandas, likusias 5-8 vietose. Kaip baigsi 4-tosios komandos rungtyns su 6-t viet umusia komanda? (Primename, kad tinklinyje komanda u kiekvienas laimtas rungtynes gauna po tak, u pralaimtas rungtynes tak visai negauna, lygij tinklinyje nebna.) 2. achmat turnyre dalyvavo 12 achmatinink, i kuri kiekvienas suaid po vien partij su visais likusiais achmatininkais. Pasibaigus turnyrui paaikjo, kad kiekvienas achmatininkas sukaup po skirtingai tak. Kiek maiausiai tak galjo bti surinks tokio turnyro nugaltojas? 3. achmat turnyre dalyvavo 10 achmatinink, i kuri kiekvienas suaid po vien partij su visais likusiais to turnyro dalyviais. Pasibaigus turnyrui ir vl paaikjo, kad visi to turnyro dalyviai surinko po skirtingai tak. Kiek daugiausiai tak tokiame turnyre galjo bti surinks paskutinij viet tame turnyre ums achmatininkas? Primename, kad dviems ar daugiau komand surinkus po vienodai tak, visada yra bd objektyviai surikiuoti jas vietomis. 4. Viename futbolo turnyro pogrupyje dalyvauja 6 komandos, kurios po vien kart suaidia su kiekviena kita komanda. Futbole, kaip prasta, u pergal skiriami 3, u lygisias 1, u pralaimjim 0 tak. Pirmsias tris vietas umusios komandos patenka tolimesn varyb etap (ieina i pogrupio). Kiek maiausiai tak gali bti surinkusi tolimesn varyb etap patekusi komanda (ijusi i pogrupio komanda)? 5. Viename futbolo turnyro pogrupyje vl dalyvauja 4 komandos, kurios po vien kart susitinka su kiekviena kita komanda. Futbole ir toliau u laimtas rungtynes komandai skiriami 3 takai, u lygisias 1 takas, o u pralaimjim 0 tak. Pirmsias dvi vietas umusios komandos patenka tolimesn varyb etap. Kiek daugiausiai tak gali bti surinkusi tolimesn varyb etap nepatekusi (ugesusi pogrupyje) komanda? 6. Penkios mergaits Aurel, Birut, Cecilija, Daiva ir Emilija suaid tokiame teniso turnyre, kuriame jos aid poromis, dvejetas prie dvejet visais galimais bdais po vien kart. Pasibaigus turnyrui paaikjo, kad Aurel laimjo10 kart, o Birut 8 kartus. Cecilija pralaimjo 9 kartus, o Daiva 7. Kelias partijas laimjo aidusioji Emilija ir kelias partijas Emilija pralaimjo? 7. Futbolo turnyre dalyvavo 5 komandos. Kiekviena komanda su kiekviena kita komanda suaid po vienerias rungtynes. U laimtas rungtynes komandai skaitomi 3 takai, u rungtynes, suaistas lygiosiomis, komandai skiriamas 1 takas, o u pralaimtas rungtynes komanda gauna 0 tak. Ateities vaigdi komanda um iame turnyre paskutin viet, surinkusi jame maiau tak negu bet kuri kita i 4 likusi komand. Sporto ekspertai dar nustat, kad Ateities vaigdi komanda surinko tame 5 komand turnyre tiek tak, kad surinkti daugiau tak umus turnyre paskutin viet ir surinkus maiau tak u bet kuri kit tame turnyre dalyvaujani komand, jau nebemanoma. Kiek tak tame simintiname turnyre surinko Ateities vaigdi komanda? 8. Profesorius Kktas su Atamanu arka kart vos ne 5 minutes abejodami svarst, ar yra galimas toks ledo ritulio daugiau nei 5 komand turnyras, kuriame kiekviena komanda suaist po vien kart su kiekviena kita komanda ir kuriame visos komandos turnyro pabaigoje surinkt skirting tak skaii. Be to, jiems norjosi, kad paskutin viet tame turnyre umusi komanda laimt ne maiau kaip 25% aist rungtyni, o antr viet umusi komanda ne daugiau kaip 40%. Suprat, kad tai manoma, jie surado gudr LJMM moksleiv Izidori Strazd., kuris per dvi savaites, nesikreipdamas net savo mokytoj, ivargo visus iuos reikalavimus atitinkani turnyrin lentel. Ivarkite toki lentel ir js. (Ledo ritulio turnyruose u pergal komandai skiriami 2 takai, u lygisias po vien tak, o u pralaimtas rungtynes skaitoma 0 tak.)

10

9. Keturios komandos, A, B, C ir D suaid futbolo turnyre, susitikdamos po vien kart su visomis likusiomis komandomis. emiau pateikiamas to turnyro apraas. Komanda A B C D Pergals 3 1 0 0 Lygiosios 0 1 2 1 Pralaimjimai 0 1 1 2 mutieji variai 5 2 5 3 Praleistieji variai 1 2 6 6

I. Nurodykite (su paaikinimu) kuri komanda laimjo (ar suaid lygiosiomis) kiekvienas i 6 to turnyro rungtyni. II.Nurodykite (su paaikinimu) kiekvien 6 to turnyro rungtyni rezultat. 10. Tinklinio turnyre dalyvavo 10 komand, kurios visos po vien kart suaid su kiekviena kita i likusi 9 komand. Yra inoma, kad turnyras buvo tokio aukto lygio, kad jokia komanda neiveng pralaimjimo kartlio. Igird apie tai profesorius Kktas su Atamanu arka pareik, kad Izidorius Strazdas turi pajgti atsakyti tok klausim: ar kiekvienu tokiu atveju, kai turnyre nepralaimjusi komand nra, tai tada garantuotai ir visada tarp t 10 komand visada rasis tokios 3 komandos, sakykime, komandos I, II ir III, kad I komanda bus laimjusi prie II, II prie III, o III prie I komand? Uduoties sprendimus praome isisti iki 2012 m. spalio 22 d. mokyklos adresu: Lietuvos jaunj matematik mokykla, Matematikos ir informatikos metodikos katedra, VU Matematikos ir informatikos fakultetas, Naugarduko g. 24, LT-03225 Vilnius. Ms mokyklos interneto svetains adresas: www.mif.vu.lt/ljmm/ LIETUVOS JAUNJ MATEMATIK MOKYKLOS TARYBA

11